Tegn venligst nye medlemmer -

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tegn venligst nye medlemmer -"

Transkript

1 Tegn venligst nye medlemmer - derved støtter De selskabets formål at virke for forøgelse og forbedringer af Handels- og Søfartsmuseets samlinger. Indmeldelse modtages på museet. Medlemmernes rettigheder: Gratis adgang til Handels- og Søfartsmuseets samlinger på Kronborg slot. Selskabet yder gratis sine medlemmer en smuk og Interessant Illustreret årbog, hvis værdi overstiger minimumskontingentet. Medlemmerne kan for betydeligt nedsat pris købe de af museet udgivne Søhistoriske skrifter (se omslagets tredie side), samt ældre årbøger, pr. stk. kr. 3.50, kr. 5- pr. stk.). Bestillinger modtages på Handels- og Søfartsmuseet. Minimumskoniing enter: Arsmedlemmer kr. 15- årligt for personer, kr for Institutioner eller firmaer. Personer kan blive livsvarige medlemmer for et minimumsbeløb af kr én gang for alle.

2 SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1960 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens Kammer på Kronborg Slot onsdag d. 29. juni Direktør H. Westergaard valgtes til dirigent. I sin beretning omtalte formanden, professor, dr. techn. G. W. Prohaska, at året 1959 havde været et roligt år for museet. De to modeller, der var under arbejde og tænktes skænket til museet, nemlig en fiskejagt fra 1778 og vagerkutteren Løvenørn", havde endnu ikke kunnet afleveres, da modelbyggerne har været sinket af andet arbejde. Imidlertid havde der vseret lejlighed til at forære museet en række genstande af forskellig art, som museet har ønsket sig, nemlig et hollandsk flisebillede forestillende en staatenyacht", et par fajancekopper med helsingørske motiver 1 transferprint, tre skibsbilleder (brig Konig von Danemark" af Altona af så tidlig en dato som ca. 1780, barkentinen Fuglen" af Marstal og skonnerten Anes Minde" af Fjellebroen, begge fra 1800-tallet), en serie afstøbninger af danske by- og herredssegl med maritime motiver, en porcellænspunchebowle, der har været benyttet som gave fra firmaet Major Wright i Helsingør til en eller anden skipper blandt firmaets forretningsforbindelser, et fotografi I naturlig størrelse af det ældste bevarede danske søkort udført af Bagge Wandel I 1653, et kompas med solur, signeret Iver jensen Borger, København, fra 1700-erne, en evlghedskalender med maritime motiver, ca. 1830, samt 3 sølvmedailier til minde dels om slaget i Øresund 29. okt. 1658, dels Asiatisk Kompagnis medaille præget 1 anledning af den oldenborgske kongeslægts 300 års jubilæum i 1748 og endelig mindemedaillen for fabrikmester Henrik Gerner præget ved dennes død I Formanden kunde samtidig meddele, at et

3 185 af selskabets ældste medlemmer, skibskonstruktør Otto Benzon, samme dag havde foræret museet et maleri af s/s Kronen" af Nykøbing F., tilhørende Det Falster-Sjællandske Dampskibsselskab. Giveren, der var til stede, hyldedes med håndklap. Venneselskabet havde som sædvanlig støttet udgivelsen af Handels- og Søfartsmuseets årbog, der for de fleste medlemmer utvivlsomt er det synligste bevis på selskabets virke. Det var formandens Indtryk, at den havde været særlig interessant de sidste år. Der var sket en glædelig fremgang I medlemstallet, idet dette var steget med 40 fra 1170 til 1210 medlemmer. Til slut rettede formanden en tak til pressen for den interesse, den altid har vist museet og dets venneselskab. Beretningen godkendtes uden videre bemærkninger. Kassereren, museumsdirektør Klem, gennemgik selskabets reviderede regnskab, der var uddelt til de fremmødte. Driftsregnskabet balancerede med kr ,44. Til årbogens udgivelse var betalt kr ,40, men takket være annoncørers og andre interesserede firmaers bidrag samt salg af årbøger var netto udgiften reduceret til kr ,46. Til reservefonden var henlagt kr. 800,00, Indbetalt af livsvarige medlemmer. I 1959 var der givet gaver til museet til et beløb af kr ,28. Overskuddet beløb sig til kr ,63. Selskabets formue var nu Ialt på kr ,56, og reservefondet var vokset til kr ,75. Kassereren takkede annoncører og bidragydere for deres værdifulde støtte til årbogens udgivelse. Revisionspåtegningen oplæstes, og forsamlingen gav decharge for regnskabet. Formanden meddelte, at han på grund af stadigt voksende arbejdsbyrde så sig tvunget til at nedlægge sit hverv som formand for selskabet og som medlem af dettes bestyrelse, poster som han havde siddet inde med siden 1949, da han indvalgtes som afløser for skibsreder Willie G. K. Hansen. Han beklagede dette skridt meget, men fandt det nødvendigt af hensyn til sine øvrige omfattende opgaver. På bestyrelsens vegne ville han foreslå, at afdelingschef i Handelsministeriets søfartsafdeling j. Worm, der netop dagen 1 forvejen var blevet valgt til formand for Handels- og Søfartsmuseets komite, blev ind-

4 186 valgt 1 bestyrelsen og samtidig overtog formandsposten. Endvidere foreslog han genvalg af de afgående bestyrelsesmedlemmer, borgmester Schytz, Helsingør, og bankdirektør Ernst von Kauffmann, København. Der var ikke fra medlemmernes side fremkommet andre forslag, og forsamlingen godkendte bestyrelsens forslag med akklamation. Som revisorer genvalgtes de herrer statsaut. revisorer A. Engell- Nielsen og Eigil Bruhn. Under punkt eventuelt rettede museumsdirektør Klem en tak til den afgåede formand for hans udmærkede virke 1 selskabet, for godt samarbejde og for udmærket ledelse af selskabet gennem en årrække. Formanden udtalte på sin side en tak til selskabets bestyrelse og medlemmer for tillid og godt samarbejde og takkede ligeledes Handelsog Søfartsmuseets ledelse og medarbejdere for de mange års fælles virke, ligesom han lovede, at hans Interesse for selskabet og museet stadig ville være lige usvækket. Forsamlingen hyldede den afgåede formand med håndklap. Efter generalforsamlingen foretoges under ledelse af museumsdirektør Klem og museumsinspektør Henningsen en rundgang i museet og man beså især dets særudstilling om admiral Poul Løvenørn og hans virke for søkortvæsenet og fyrvæsenet I Danmark. Selskabet har siden afholdelsen af generalforsamlingen overdraget museet nogle værdifulde gaver, som vil blive nærmere omtalt 1 næste årsberetning.

5 SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" DRIFTSREGNSKAB FOR 1960 Udgifter: Tilskud til Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg: Udgivelse af årbog ,63 -r-salg af årbøger og særtryk 1.003,34 annoncer og tilsk. til denne ,00 refunderet papirafgift 477,36 Fyr- og Vagervæs. andel , ,70 623,93 Gaver til Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg 7.822,56 Kontorhold : Porto, fragt m. v 2.295,60 Kontorhold 1.268,90 Revision og regnskabsassist. for ,00 Diverse udgifter 5 2 7A A5 Henlæggelse til reservefonden ifølge vedtægternes ,37 Overskud overført til kapitalkonto 6.114,27 Kr ,18 Indtægter: Kontingent fra 1079 arsbetalende medl ,53 Kontingent og bidrag fra 4 livsv. medl A7 I A Renter af bank, postgiro og obligationer 4.743,28 Kr ,18

6 Aktiver: 188 STATUS PR. i. JANUAR 1961 Likvide midler: Kassebeholdning 612,33 Landmandsbanken, Helsingør, checkkonto ,26 Postgiro , ,25 Obligationer: Kr % Østifternes Kreditforening 15. s. 3. afd. å 81% ,00 Kr % Østifternes Kreditforening 16. s. 2. afd. å 81Y ,00 Kr % Ny Jydsk Købstads Kreditforening 11. s. å 81^ ,00 Kr % Jydsk Grundejer Kreditforening 1. afd. å 8ij ,50 Kr % Østifternes Hypotekforening 6. afd. å ,00 Kr % Jydsk Hypotekforening 11. afd. å 79JA 8.717, ,00 Kr ,25 Passiver : Reservefond: Saldo 1. januar 1960 Henlagt ifølge driftsregnskab Kapitalkonto : Saldo 1. januar 1960 Overskud ifølge driftsregnskab A kursregulering af obligationer ,75 443A , , , Kr , , ,25

7 i8g JENS M. BARFOED V. FALBE-HANSEN ERNST V. KAUFFMANN KNUD KLEM G. W. PROHASKA SIGURD SCHYTZ P. E. B SINDING Foranstående regnskab er i overensstemmelse med selskabets bøger, som vi har revideret. Obligationsbeholdningens tilstedeværelse er kontrolleret, ligesom bank- og postgiroindestående er afstemt. København, den 11. april 1961 A. ENGELL-NIELSEN EIGIL BRUHN statsaut. revisor statsaut. revisor

8 LOVE for SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER" J - Selskabets navn er Handels- og Søfartsmuseets Venner". 2. Selskabets formål er at være til støtte for Handels- og Søfartsmuseet og at virke for forøgelsen og forbedringer af dettes samlinger. Selskabets midler kan efter bestyrelsens bestemmelse foruden til indkøb af museumsgenstande tillige anvendes til genstandenes konservering og udstilling. 3- De midler, hvormed dette formål søges nået, er: Årsbidrag fra selskabets medlemmer. De livsvarige medlemmers bidrag, samt dotationer. 4- Som medlem kan optages personer, Institutioner eller firmaer. Ethvert medlem har gratis adgang til museet. Forsåvidt selskabet måtte udgive en årbog, tilsendes denne gratis selskabets medlemmer. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Det årlige medlemsbidrag er for personer mindst kr. 15,00 og for Institutioner eller firmaer mindst kr. 100,00. Personer kan blive livsvarige medlemmer mod indbetaling af et beløb af mindst kr. 200,00. Mecllemsretten ophører ved udmeldelse af selskabet, eller hvis års-

9 bidraget trods påmindelse ikke er indbetalt inden udgangen af regnskabsåret. Æresmedlemmer kan udnævnes med enstemmighed af bestyrelsen. Disse har samme rettigheder som ordentlige medlemmer, men er fritagne for medlemsbidrag. is- Selskabets bestyrelse består af indtil 7 medlemmer. Direktøren for Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg" er selvskrevet medlem af bestyrelsen. Bestyrelsens øvrige 6 medlemmer vælges på den årlige, ordinære generalforsamling. Den første bestyrelse vælges for to år. Derefter afgår hvert år halvdelen af medlemmerne i den gennem lodtrækning ved første valg bestemte rækkefølge. Genvalg kan finde sted. Sker afgang i årets løb, kan bestyrelsen for tiden indtil næste ordinære supplere sig med et eller flere medlemmer. generalforsamling 6. Bestyrelsen vælger formand og næstformand; museumsdirektøren udfører ordentligvis forretningerne som bestyrelsens sekretær og kasserer, men kan ikke vælges til formand. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 af dens medlemmer er tilstede eller skriftligt har afgivet deres votum over dagsordenen for mødet. Beslutninger tages ved simpel majoritet. I tilfælde af stemmelighed gør den fungerende formands stemme udslaget. Bestyrelsen kan bernyndige to af de valgte medlemmer til i forening med museumsdirektøren at foretage indkøb, forsavidt hurtig afgørelse er fornøden. Sekretæren fører en protokol over bestyrelsens forhandlinger. Selskabets årlige, ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af august måned efter indkaldelse med 14 dages varsel ved

10 192 meddelelse til selskabets medlemmer, medmindre bestyrelsen af særlige grunde måtte træffe anden bestemmelse om tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: i) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. 2) Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse. 3) Valg af bestyrelsesmedlemmer. 4) Valg af to revisorer til gennemgang af regnskabet for det løbende regnskabsår. 5) Mulige forslag fra bestyrelsen eller fra selskabets medlemmer. Forslag fra medlemmerne må inden 1. april være skriftligt fremsatte for bestyrelsen. Alle beslutninger, med undtagelse af de i 10 nævnte, fattes af generalforsamlingen med simpel majoritet. Over generalforsamlingens forhandlinger føres en protokol. 9- Dotationer, til hvilke der ikke er knyttet særlige bestemmelser, samt de livsvarige medlemmers bidrag henlægges til et reservefond, som lejlighedsvis kan træde hjælpende til ved selskabets indkøb. Genstande, som erhverves for selskabets midler, betegnes som gaver fra selskabet. I0 - Vedtagelse af lovændringer og beslutning om selskabets ophævelse kan kun ske på en til dette øjemed indkaldt generalforsamling, på hvilken mindst % af selskabets medlemmer har givet møde, og med mindst % af de tilstedeværendes stemmer. Er den indkaldte generalforsamling ikke beslutningsdygtig, bliver inden en frist af 6 uger en ny

11 193 generalforsamling- at indkalde, på hvilken beslutning gyldigt kan fattes med 34 af de tilstedeværende stemmer uden hensyn til antallet af de mødte medlemmer. I tilfselde af selskabets opløsning tilfalder dets kapital Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg". Således vedtaget på selskabets generalforsamlinger 21. august og 20. september Årbog; ic

12 SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BESTYRELSE Afdelingschef J. WORM, R., formand. Overretssagfører V. FALBE-HANSEN, R., DM., næstformand. Bankdirektør ERNST V. KAUFFMANN, R., DM. Direktør JENS M. BARFOED. Borgmester SIGURD SCHYTZ. Kommandør P. E. B. SINDING, K 1., DM. Museumsdirektør KNUD KLEM, kasserer og sekretær. LIVSVARIGE Ahlefeldt-Laurvig, W., greve, Næstved. Alsing, Svend, LRS., Kbh. Amsinck, Ove, skibsreder, Klampenborg. Andersen, Chr., skibsreder, Kbh. Andersen, EL H., skibsreder, Kbh. Andersen, N., dir., Odense. Barfoed, H. L., skibsf., Trørød. Bille, Torben, underdir., civ.ing., Virum. Bendix, Adam B., dir., Heil. Benzon, Boje, fabrikejer, dr. se, Stokkerup. Benzon, Aage von, bankier, Kbh. Bonde, L., lods, Søborg. Brinch-Fischer, K., boghandler, Esbjerg. Buck, Aage, gross., Kbh. Bærentzen, Axel, red., Kbh. Bøgelund-Jensen, S., dir., Kbh. Cahnbley, John, gross., Kbh. Christensen, F. H. Lauenborg, statsaut. skibsmglr., Vejle. Christensen, T. C, skibsreder, Kbh. Christiansen, O., dir., Nakskov. Dinesen, O., propr., Præstø. Dithmer, G., dir., ing., Kbh. Ekman, Lia, fru, Valby. Elving, Jens, komm.kapt., Kbh. Enderborg, Erik, overtoldass., Kbh. Falbe-Hansen, V., ORS., Kbh. Finsen, Aage, kreditfor.dir., Gent. Fischer-Jørgensen, P., apoteker, dr. pharm., Rønne. Goddik, Peter, gross., Vedbæk. Grandjean, Louis E., forf., Rungsted. Granzow, Ernst, dir., Klampenborg. Gundel, E. A., kaptajn, Kbh. Giitel, Poul, H.D., Charl. Hagedorn, FL C, overlæge, dr. med., Gent. Hansen, Henning, arkt., Valby. MEDLEMMER Hansen, Knud, skibsreder, Kbh. Hansen, fru skibsreder Willie C. K., Hgør. Harhoff, Chr., skibsreder, Kbh. Harhoff, Preben, skibsreder, Kbh. Hasselbalch, K. A., godsejer, dr. med., Snekkersten. Hasselbalch-Larsen, J., prokurist, civ.ing., Kbh. Heering, Peter, fabrikant, Kbh. Henningsen, Bent, stud. techn., Hgør. Henningsen, Gunner, stud. mere, Hgør. Henningsen, Henning, mus.insp., Hgør. Henriques, H. vekselerer, Kbh. Hoffmann, J. H., civiling., Charl. Horn-Lassen, Kaj, gross., Kbh. Hvidt, L. N., dispachør, Kbh. Høgstedt, Carl J., Brooklyn, USA. Højgaard, Kn., civiling., Kbh. Illum, Svend, dir., Vedbæk. Ingelsson, Kai, konsul, dir., Valby. Ingholt, Poul, bankdir., Kbh. acobsen, Svend F., dir., Kbh. ensen, Henry L. W., gross., Kbh. ensen, J. Gotfred, skibsreder, Århus. ensen, P. C, skibsreder, Gent. ensen, P. J., godseksp., Kbh. eppesen, H. Hjernø, revisor, cand. mere... Kbh. Juel-Christensen, Ove, gross., Heil. Jørgensen, Svend, mus.ass., Hgør. Kalm, K., dir., Kbh. Kampmann, Chr., ing., Charl. Karsten, Preben, sekretær, H. A. & H. D., Aabyhøj. Kauffmann, Ernst v., bankdir., Kbh. Kemp, Frithjof, ORS, Kbh. Klem, Helen Lise, stud. pharm., Kbh. Klem, Karen, skolepsykolog, cand. psyk., fru, Hgør. Klem, Lone, mag. art., Kbh. Klem, Knud, mus.dir., Hgør.

13 195 Klem, Marianne, frk.. Hgør. Knudtzon, Th., HRS'., Gent. Kraft, F. W., dir., Silkeborg. Kromann, E. B., skibsreder, Marstal. Kure, O., pastor, Assens. Lading, Henry P., dir., Hellerup. Langebæk, Steen, LRS., Charl. Lauritzen, Knud, skibsreder, konsul, Kbh. Lemvigh-Miiller, C. J., dir., Kbh. Lemvigh-Miiller, Johan-Frederik, Rungsted. Leth, Peter, dir., Kbh. Lorentzen, Poul, civiling., Randers. Lotz, M. E., overlærer, Hgør. Luiting, Dick, dir., Alkmaar. Lund, Carl C, tandlæge, Heil. Lund, Svend Aage, chef red., Gent. Lundbeck, H., fabrikejer, Valby. Lyman. John, dr., Washington. Mansa, H. H., dir. civiling., Virum Marx-Nielsen, C. C, dir., Bøgedal pr. Fruens Bøge. Matzen, F., skibsf., Sønderborg. Millech, Bruno, gross., Kbh. Munck, Niels, civiling., dir., Charl. Miilertz, C. M.. Haiti. Møller, E. S., ing., Charl. Møller, Mærsk McKinney, skibsreder, Kbh. Nedergaard, Hans R., ing., Holbæk. Nielsen, Carl, dir., Kbh. Nielsen, Chr., konservator, Hgør. Nielsen, Ejnar J., tømrermester, Hgør. Nielsen, Georg, dir., Kbh. Nielsen., Kai, dir., Kbh. Nielsen, N. C. A., LRS., Kbh. Nielsen, Niels, prof., dr. phil., Kbh. Nielsen, Oluf, bankdir., Kbh. Nielsen, Otto V., res. kapellan, Benløse. Nielsen, Severin, ing., Kbh. Næser, Vincent, læge, Gent. Nørregård, Georg, dr. phil., Kbh. Olsen, Chr., tømrermester, Fr.værk. Pade, H. W., dir., ing., Klampenborg. Pedersen, Ole W., Heil. Penter, Emil, gross., Kbh. Petersen, K. K., dir., Charl. Pontoppidan, F. C, komm.kapt., Kbh. Ragoczy, L., dir., Kbh. Reinhard, Erik, dir., Kbh. Rothe, Fr., kontorchef, Kbh. Scheen, Rolf, orlogskapt., Haslum, Norge. Schmidt, Axel, kontreadmiral, Grønnedal, Grønland. Siefert, Ernst, husejer, Korsør. Simon, L., gross., Charl. Strand, Victor B., gross., generalkonsul, Kbh Sundberg, K. A., vekselerer, Kbh. Svendsen, O., skibsreder, Kbh. Svenningsen, Hans, skibsreder, Kbh. Thomasen, S. A., gross., Kbh. Tomdrup, Bernh., fabrikejer, Heil. Tuxen, K. H., skibsreder, Kbh. Winsløw, Wiggo, fabrikant, Kbh. Wittus-Hansen, E., afd.-ieder, Kbh. Worm, Kai Toxen, skibskonstr., Vancouver Island. Wright, H. K., ing., Kbh. ARSMEDLEMMER Abrahamsen, Mogens, el.montør, Roskilde. Ackermann, K. E., kommandør, Springforbi. Agger, Knud, kunstm., Hgør. Ahrensberg, H. M., husejer, Kvistgård. Albertsen, R. L., adm. dir., orlogskapt., Kbh. Albrechtsen, A., snedker, Hgør. Albrechtsen, Erling, mus.insp., cand. mag., Odense. Allerup. Otto, vinhandler, Kbh. Alsøe, Erik, sekretær, cand. jur., Charl. Andersen, Adolph, Eftf., skibsmæglere, Randers. Andersen, Allan E., købmd., Hgør. Andersen, Aug., portør, Snekkersten. Andersen, Aug., sagfører, Ålborg. Andersen, Bjarne, elektriker, Hillerød. Andersen, Børge Bjørn, skibsing., Sønderborg. Andersen, Carl, postkontrollør, Hgør. Andersen, C. Mazanti, skibsreder, Charl. Andersen, E., gross., konsul, Kbh. Andersen, E. V., smed, Hgør. Åndersen, Harry, bogtrykker, Hgør. Andersen, J. Chr. A., fhv. værkm., Frberg. Andersen, John, kontorass., Kbh. Andersen, Jørgen, lærer, Charl. Andersen, Knud, maskininsp., Kbh. Andersen, Leif Saalbach, civiling., Hgør. Andersen, N. O.., civ.ing., Nærum Andersen, P. E. T., rest., Hgør. Andersen, T. Scavenius, læge, Ærøskbg. Andersen, V., tømrermester, Espergærde. Andersson, Børge J., lods, Køge. Andreasen, A. C, gross., Kbh. Andreasen, Leo, arbejdsmand, Hgør. Andresen, Chr., skibsreder, Heil. Andrup, Birthe, bibliotekar, frk., Charl. Ankjærgaard, Gunnar, elværksbestyrer, Egedesminde. Ankjærgaard, H. J., togfører, Hgør. Arbejdernes Fællesorganisation, Hgør. Arendrup, Adolf, bankbestyrer, Rungsted Kyst. Arnbak, Lars, civ.ing., Rungsted Kyst. Arnold-Larsen, A. E., læge. Nyborg. Aschengreen, J. Chr., dir., Søllerød. Åsmund, Berit, lektor, Snekkersten. Asmussen, Alfred, gross., Kbh. Aspmann, A. V., skibstømrer, Hgør. Aspmann, H. L. V., skibstømrer, Hgør. Assens, biograf dir., Valby. Auring, G., overbibliotekar, Aabenraa. Axen, Frode, gross., Lyngby. Bager, L. J., hovedbogholder, Hgør. Bagh, Axel, ing., Valby. Balleby, boghdl., Thisted. Bang, Aksel, fisker, Fejø. Bang, Hjalmar, dir., Gent. Bang-Ravn, Jens, Dragør. Bardenfleth, Henrik, fuldmægtig, Holte. Barfod, Jørgen H., adjunkt, Klampenborg. Barfoed, Jens M., dir., Gent. ia

14 ig6 Barfoed, Knud V., arkt. M.A.A., Kbh. Barfoed, Sven, dir., civiling., Gent. Bay, Bjørn B., prokurist, Nyk. F. Bay, Oluf, ORS., Kbh. Bech, Erik, politimester, Kgs. Lyngby. Bech Pedersen, Gunnar, fabrikant, Snekkersten. Beck, sejlmager, Valby. Bendtsen, Bendt, handelslærling, Hgør. Bengtsson, Erik, prokurist, Hellerup. Bentzen, K. M., musikl., Skodsborg. Benzon, O., konstrukt., Kbh. Berg, skibsing., Skelskør. Berg, Erik, gross., Kbh. Berg, Henry, snedkerm., Kbh. Berg, K., overpolitibetjent, Lyngby. Berg, Leif, dir., cand. polit., Kbh. Bergstrom, Bo, fil. mag., Lund, Sverige. Bering, Aage, skibsmægler, Skive. Berning, A. G., LRS., Hgør. Bertelsen, Erik Bruun, civiling., Hgør. Bertelsen, P. J-, læge, Thisted. Berthelsen, Vald., lorr.fører, rådmand, Hgør. Berthelsen, W. J. P., bogholder, Hgør. Bie, Kirsten Lorentz, frue, Snekkersten. Bischoff, J., prokurist, Brønshøj. Bjerregaard, N., auktionsm., Fr.havn. Bjerre-Petersen, Jørgen, dir., Kbh. Bjørn, Acton, arkitekt, M.A.A., Kbh. Bjørneboe, Lars, Rungsted. Blichert, Ejnar, læge, Hålsingborg, Blixt, Knud Erik, overfenrik, Nærum. Blok, L. M., distriktsing., Ringkøbing. Blume-Knudsen, F., disponent, Hørsholm. Boa, Å. W., fabrikant, Gent. Boa, Ulf, bagersvend, Hgør. Boas, Jørgen, læge, Dianalund. Boesen, Per, Kbh. Bohn, C. V., Sehestedt, toldforvalter, Ærøskøbing. Bohr, Niels, prof., dr. phil., Valby. Borch, Iver, grosserer, Haderslev. Borg, Chr., gross., Kbh. Borup-Nielsen, Sv. Aa., kontorchef, Hgør. Botfeldt, Niels E., arkt. M.A.A., Rungsted Kyst. Brahde, Mogens, arkitekt, Holte. Brammer, Kai, boghdl., Hgør. Brask, Georg, indkøbschef, ing., Heil. Bremerstent, E., overbibh, Hgør. Briand de Crévecoeur, E., kontreadmiral, Humlebæk. Broch, Axel, stadsskoleinsp., Hgør. Broegaard, Jørgen Å., forstander, Ollerup. Broen, Paul, Klampenborg. Broholm, F., stud. mag., Kbh. Brun, Erik, landsdommer, Heil. Brunoe, Søren, billedhugger, Kbh. Bruun, Jørgen G., købmd., Skødstrup. Buch, Helge, ing., Charl. Buch, Jørgen, ing., Fr.værk. Buchthai, Fritz, dr. med., Kbh. Buhl-Madsen, P., lærer, Roskilde. Burmeister & Wain, Å/S, Kbh. Busch, Julius A., søljt., Charl. Biinner, Ellen, viceinsp., fru, Hgør. Bystrup, N., arkitekt, M.A.A., Hørsholm. Bytinsky, M., fuldmægtig, Virum. Bærentsen, H., LRS., Kbh. Bøgh-Hansen, E., forvalter, Kbh. Børge, Holger, læge, Hgør. Børgesen, B. E., murermester, Hgør. Børsen, BL, civiling., Kbh. Baastrup, Vilh., kommunelæge, Kbh. Carlsberg Bryggerierne, Kbh. Carlsen, E. A. P., skibstømrer, Kbh. Carlsen, Ove, skibsbygm., Hgør. Carlsson, J., barberm., Hgør. Carlsson, Sv. Ove, medhjælper, Skørping. Carstens, Karen, lektor, Kolding. Carstensen, Harald, civiling., Lyngby. Chennells, F. B., N. Zealand. Christensen, Aksel E., prof., dr. phil., Kbh. Christensen, B., bankass., Hgør. Christensen, C. Å., skibsfører, Svendborg. Christensen, Carl G., befragter, Sæby. Christensen, Chr., bogtrykker, Kbh. Christensen, Ejvind, købmd., Kbh. Christensen, Folmer, malerm., Snekkersten. Christensen, H. K., kapt., havariekspert, Kokkedal. Christensen, Jens Ivar Barfod, toldass., Snekkersten. Christensen, J. P., Spangsbro, Kalundborg. Christensen, Julius, matros, Hundested. Christensen, K., stationsforstander, Ikast st. Christensen, K. E., maskinmester, Usserød. Christensen, Knud I., tømrer, Ribe. Christensen, Marius, murerm., Lyngby. Christensen, N. O., kontorchef, Skodsborg. Christensen, Paul, installatør, Fakse Ladeplads. Christensen, Regnar Bang, skibsf., Søborg. Christensen, Roger, farvehdl., Hgør. Christensen, Viggo, fhv. overborgmester, Kbh. Christiansen, Chr., skibsbygm., Rønne. Christiansen, Haldur, snedkerm., Hgør. Christiansen, Hans V. Bohn, lærer, Virum. Christiansen, Hans Aa., snedker, Hgør. Christiansen, Inger, fr., Heil. Christiansen, Irving, ing., Dragør. Christiansen, Michael Bohn, ing., Kgs. Lyngby. Christiansen, O. C. V., kontorchef, Kbh. Christiansen, Vermund, repræsentant, Kokkedal. Christie, Andreas, afd.chef., Rungsted Kyst. Christoffersen, Chr., tømmerhdl., Bagsværd. Christy, Agnes, provisor, fru, Kbh. Clausen, E. Th., gross., Kbh. Clausen, H., bestyrer, Hgør. Clausen, Halfdan, støberiing., Hgør. Clausen, Åge, Gent. Cleemann, P. F., skibsreder, Åbenrå. Cordsen, Henning, fabrikant, Kbh. Gruse, Erik Bang, ing., Kbh. Dahl, Paula, sygeplejerske, Hgør. Dahlstrøm, Sven, arkitekt, Kbh. Dahlstrøm-Nielsen, Henry, klejnsmedem., Hgør. Dalgaard, A., boghdl., fru, Hgør. Dam, Anton, diakon, Tåstrup. Damborg, E., kontorchef, Brh. Dammann, Flerbert, Hamborg. Dampskibs-Aktieselskabet Myren", Kbh. Dampskibsaktieselskabet Progress", Kbh. Dampskibsselskabet Dannebrog" Å/S, Kbh. Dampskibsselskabet Heimdal" Å/S, Kbh. Dampskibsselskabet Torm" A/S, Kbh. Danckwardt, C, civiling., underdir., Kbh. Danielsen, Otto, befragter, Kbh. Dansk Cement Central A/S, Kbh. Dansk Esso Å/S, Kbh. Dansk Skibstømrerforbund, Kbh. Davidsen, Frantz, ing., Kbh. Deleuran, W., vinhdlr., Fredericia. Den danske Landmandsbank, Kbh.

15 J 97 Den kongelige Porcellainsfabrik, Kbh. Den polytekniske Læreanstalt, Kbh. Det Dansk-Franske Dampskibsselskab, Kbh. Det danske Kulkompagni A/S, Kbh. Det Forenede Dampskibs-Selskab A/S, Kbh. Dich, Poul, læge, Dragør. Dideriksen, C. J., gross., Charl. Dinesen, B., departementchef, Charl. Djørup, Johs., læge, Kbh. Dragstrup, Vagn, prokurist, Kbh. Dreyer, Thorvald, arkt., Kbh. Drosted, Mads, arkt., M.A.A., Hgør. Dyreborg, Harry, inspektør, Hgør. Ebbehøj, Chr., dir., ing., Kbh. Eckhausen, H., kustode, Hgør. Eckhardt-Hansen, I., stud. polyt., Snekkersten. Eilschou-Holm, Fr. Vilh., sømandspræst, Kbh. Ejbesl, Viggo, dir., Kbh. Ekholdt, V.. dir., Middelfart. Elkjær, G. V., vkeskoleinsp., Hgør. Ellekilde, fru overing., Charl. Elsøe, Herluf, dir., Kbh. Elving, Ingeborg, sproglærerinde, Hgør. Enevoldsen, C, sparekassedir., Løkken. Engel, Otto, arkitekt, M.A.A., Kbh. Erichsen, P., styrmand, Valby. Eriksen, Egon Ellegaard, maskinmester, Skjern. Eriksen, Hans, dir., Hgør. Eriksen, Richard, Virum. Erlandsen, Arne, guldsmed, Fr.havn. Ernst, Max, lektor, cand. mag., Hgør. Erting, Aksel, tømrerm., Hgør. Ertner, E. G., Kbh. Esbjerg Towærksfabrik A/S, Esbjerg. Eschen, Jørgen, læge, Valby. Eskildsen, Viking, ing., Hgør. Fabeck-Larsen, Sv. Å., hovedrepræsentant, Nyk. F. Faber,_Rich., bcxchef, Heil. Fabricius, Th., pens. fyrass., Kbh. Falck, Mogens, gross., Lyngby. Fencker, Erik, maskinist, Kbh. Fischer, O., orlogskapt., Riisskov. Fischer-Knudsen, dir., Odense. Fisker-Åndersen, Jacob, ing., Hgør. Fjeldborg, Børge C, dir., civiling., Birkerød. Foldager, Reinald, toldass., Hgør. Foreningen af Skibs- og Baadebyggere i Danmark, Nykøbing M. Forsmark, Å., stemmer, Hgør. Fossing, Å., antikvitetshdl., Næstved. Frandsen, Geo. maskinm., Brønshøj. Frederichsen, Fr., prokurist, Lyngby. Frederiksborg Amtsråd, Hillerød. Frederikshavns Værft og Flydedok, Fr.havn. Fredfeldt, Knud V., kommunelærer, Vanløse. Fredholm, Povl, malerm., Bregninge pr. Svendborg. Fribert, Trojel, chauffør, Hals. Friis, Claus Achton, arkt., Klampenborg. Friis, fru Gudrun, Hgør. Friis, Jørgen, banedir., Hgør. Friis, Jørgen, jun., Hgør. Friis-Hansen, Jan, civiling., Springforbi. Frydensberg, Finn, skibsing., Fr.havn. Frørup, Dan, lab.ing., Kbh. Funch-B.asmussen, C, insp., Kbh. Fyhn, Hans, fabrikant, Kbh. Fyrdirektoratet, Kbh. Gade, Chr., grovsmed, Hgør. Garde, H. A., civiling., Kbh. Garnum, Otto, læge, Kbh. Geisler, R., skibsinsp., Brønshøj. Genster, Helge, læge, Odense. Gents, E. Th. V., sekretær, Espergærde. Gerfelt, Jørgen, skibskonstr., Kgs. Lyngby. Germundsson, A., speditør, Kbh. Gjeding-Tfaisted, S. Å., materialist, Herning. Gjermansen, Richard, civiling., Hgør. Gleerup, Alfred, læge, Kbh. Gløde, F., statsaut. translatør. Kbh. Gorrissen, N. J., HRS., Kbh/ Grau, Ove, dir., Vejle. Greisen, Bent, ass., Humlebæk. Grønnemose, E. E. N., murerm., Hgør. Gulmann, Nils, Charl. Gundel, Mogens, direktør, Skodsborg. Gustafson, Nils, forstander, Jtillerød. Giillich, S. A., vognmand, Hgør. Gaardø, Chr., forstander, overlærer, Hgør. Haderslev Havneudvalg, Haderslev. Hage, Torben, kammerherre, Klampenborg. Hagelund, F., assurandør, Hgør. Hagen, Poul, civiling., Charl. Haglund, F., kapt.,_ Kbh. Hahn-Petersen, Eigil, skibsreder, Kbh. Halldin, Hans, skræddermester. Nyk. F. Hansen, Allan, maskintegner, Fredensborg. Hansen, Anders, købmd., Slagelse. Hansen, Bendt, civiling., driftbest., Fredericia. Hansen, Bennet C. K._, skibsreder, Kbh. Hansen, fru skibsreder Bennet C. K., Kbh. Hansen, Chr., skoleinsp., Hgør. Hansen, Conrad, urmager & guldsmed, Allinge. Hansen, C. O., Vaaben, disponent, Kbh. Hansen, E., fuldmægtig, Kbh. Hansen, Einar, afd.arkt., Kbh. Hansen, Elise, kontorass., Kbh. Hansen Hansen Hansen, Hansen Hansen Hansen. Hansen Hansen Hansen Hansen Hansen Hansen. Hansen Hansen Hansen, Hansen Hansen Hansen Hansen Hansen Hansen Hansen Hansen Hansen Hansen Hansen Hansen Hansen Erland, arkitekt, Birkerød. Ernst, malerm., Hgør. F. W., skibsfører, Kalundborg. Georg Holst, købmd., Agersø. H. C, malerm., Hcør. H. E., orlogskapt., Holte. Helga, Kn., læge, frue, Kbh. Henry, Kbh. J. A., pens. lods, Kbh. Johs., kontorchef, Kbh. Julius, borgm., Kbh. Kaj, Kbh. Karl Johan, montør, Brønshøj. Knud, nav.dir.. Kbh. Knud, journ., Kbh. L. E., maskinmester, Gilleleje. Magnus, lods, Karrebæksminde. Marius, lektor, cand. mag., Nakskov. Niels, bestyrer, Brønshøj. Ove Juul, installatør, Snekkersten. Paul, ing., Nakskov. Preben, toldpakhusbetjent. Kbh. S. G., kontorchef, Snringforbi. S. Gram, tandlæge, Charl. Søren Henri, skibsing., Hgør. S. Ingemann, civiling., Kbh. Willy, prokurist, Valby. Åge, købmd.. Nyk. F. Hansfort. I. C, dir., Hgør. Harder, P. J. J., Kbh. Harlang, Frantz, dir., Kbh. Hartmann, Å/S Brødrene, Lyngby.

16 198 Hartz-Rasmussen, Willy, fhv. skibsfører, Ødis. Haslund Poulsen, Helge, maskinarb., Hgør. Hauch, H., fotograf, Hgør. Hauschildt, Søren, læge, Skive. Haxlund, Axel, cand. jur., Valby Hede, Poul, LRS., Kbh. Hedegaard, O., bankdir., Kbh. Helsingør Brændsels- og Trælasthandel A/S, Hgør. Helsingør byråd. Helsingør-Hornbæk-Gilleleje Jernbane, Hgør. Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri, Hgør. Turistforeningen for Helsingør og Omegn, Hgør. Helsingør Tømrerlaug, Hgør. Helweg-Mikkelsen, O., ing., Kbh. Hendriksen, Johnna, sekretær, fru, Hgør. Henningsen, Grethe, sygeplejerske, Gentofte. Henningsen, Hans, farveriejer, Nyborg. Henningsen, Kaj, underdir., tekstiling., Virum. Henningsen, Ove, LRS., cand. jur., Fredericia. Henningsen, Sv. Aa., lektor, Snekkersten. Henriksen, Carl, inkassator, Odense. Henriksen, H. H., Hgør. Henriksen, Hans, arkitekt, Kbh. Herløw, Å. O., overass., Valby. Hermansen, B., forhyringsass., Vanløse. Hermansen, Kristian, fyrmester. Keldsnor fyr. Hesseldahl, skolebestyrerinde, frk., Tølløse. Hill-Madsen, Ernst, ing., Kbh. Hilsted, Finn, underdir., LRS., Kbh. Hintze, H. V., dir., Nyk. F. Hjorth, Stenild, civiling., Kbh. Hjorth-Moritzen, Alf, journalist, fil. kand., Kbh. Hoff, Alfred, ing., Vanløse. Hoff, Gustaf R., maskinfabrikant, Kbh. Hoffmeyer, Erik, skibsreder, Snekkersten. Hofrnann, Georg, snedkermester, Århus. Hofmansen, P. K., arkivar, Kbh. Holck, M., lensbaron, Glumsø. Holm, Hans Chr., fhv. arkitekt, Odense Holm, Jacob, & Sønner's Fabrikker Å/S, Kbh. Holm, Jorgen, Singapore. Holm, Sven, fabrikant, Heil. Holm. Valdemar, murerm., Dragør. Holmark, Einar, gross., Kbh. Holm-Petersen, F., forfatter, Troense. Holmstrom, Bengt, civilekonom, Goteborg. Holsøe, Sven, statsaut. skibsmægler, Kbh. Holt, Arne, befragter, Holte. Hornby, H., ing., vicedir., Gent. Hougs, A. Borch, læge, Åbenrå. Howe, Hans, fuldmægtig, Charl. Hovmand, G., skibsmægler, Bandholm. Hvass, Tyge, arkt. M.A.A., Heil. Hviid, Jørgen A., kommandørkapt., Birkerød. Hiisig, Karla, overlærer, Hgør. Hågge, Erik, red., Halmstad. Højbjerg, K. V., ing., Hgør. Høst, K.'R., apoteker, Ålborg. Høyer, fyrass., Kolby Kaas. Høyer, Jørgen, skoleelev, Kbh. Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn. Illum, Svend, fru dir., Vedbæk. Ingeniør-Sammenslutningen, Kbh. Ingwersen, Henry, antikvitetshdl., Snekk. Israelsen, H. C, civiling., Hgør. Jacobsen, A., dir., New York. Jacobsen, C. T., skipper, Læsø. acobsen, C. W., afd.ing., Odense. acobsen, G., ing., Kbh. acobsen, Harald, gårdejer, Grimstrup. acobsen, Poul, gross., cand. jur., Rungsted Kyst. acobsen, Verner, filmsfotograf, Hgør. agd, E. O., kontorass., Fredericia. akobsen, Ole Wormslev, lærer, Valby. akobsen, S. C, pens. kaptajn, Hgør. åkupsstovu, Jåkup i, sekretær, Torshavn. ans, Ove L., gross., Kbh. antzen, P., civiling., Lyngby. arvig, Thorkild, isenkræmmer, Kbh. Jelstrup, O., skibsreder, Kbh. Jensen, Å., havnefoged, Hgør. ensen, Å. Å., bagerm., Hgør. ensen, A. C. D., forstanderinde, Hgør. ensen, A. Egede, arkitekt, Samsø. ensen, A. Rothe, reservelæge, Middelfart. ensen, Axel, statsaut. skibsmægler, Århus. ensen, Bent Holbech, maskinarb., Allerød, ensen, B. Hjorth, orlogskapt., Gent. Jensen, Carl, ing., Rungsted. Jensen, Carl Chr., fuldmægtigt, Charl. Jensen, C. E., Koch, skibsbygm., Nyborg. Jensen, D. Å., museumsleder, Glud pr. Horsens. ensen, Ejner E., maskinarb., Randers. ensen, Eric, gross., Kbh. ensen, H., vkeskoleinsp., Kbh. ensen, H. V., konditor, Vordingborg. ensen, Helmuth, toldass., Rødby havn. ensen, Ib, kemigraf, Kbh. ensen, J., gartner, Hgør. ensen, fru gartner J. Hgør. jensen, Jens, overpolitibetj., Vanløse. Jensen, John, skattekontrollør, Holte. ensen, Johs., snedkerm., Valby. ensen, Jørn, Hgør. ensen, K. Demant, arkitekt, Holbæk. ensen, K. W. F., kok, Hgør. ensen, Laurits, fhv. skoleinsp., Hgør. ensen, Marthin, murersv., Allerød. ensen, Mogens, DP.tekn., Kbh. Jensen, N. P., murerarbejdsmd., Brønshøj. Jensen, P., købmd., Kbh. Jensen, P. S., lods, Hgør. Jensen, S. Å., civiling., Lyngby. Jensen, V. F., lokomotivf., Hgør. Jensen, Viggo Å., prof., dr. med., Risskov. Jensen-Petersen, A., telefonmontør, Hgør. Jeppesen, Jørgen, Kbh. Jeppesen, Mogens, købmd., Nyk. F. Jepson, Anders, malermester, Nyk. F. Jervøe, Kr., toldforvalter, Holbæk. Jespersen, Knud, repræsentant, Charl. Jespersen, K. Wraae, prokurist, Søborg. Jespersen, Povl, dir., Charl. Jessen, Børge, prof., dr. phil., Kbh. Jessen, C. U., overlæge, Hgør. Jessen, Erik, maskinarbejder, Kbh. ohannessen, Aksel, tømrerm.. Snekkersten. ohannessen, Emil, fiskehdl., Hillerød. ohannessen, J. N. M., snedker, Hgør. ohannessen, Johs. P., sognefgd., Snekkersten. ohansen, Arne H., postbud, Rønne. ohansen, Arnold P., havemand, Hgør. Johansen, Henning, centralmekaniker, Kbh. Johansen, Ib, befragter, Kbh. Johansen, Mikael, kontorchef, Kbh. Johansen, N. A., skibsfører, Kbh. Johansen, Otto, arbejdsmd., Stenvad st. Johansen, Sigvald, inkassator, Hgør.

17 199 Johansson, Karl-Erik, ing., Hågersten, Sverige. Johansson, P., kaptajn, Hgør. Johnsen, Henning, bogtrykker, Kbh. Johnsson, H., Hålsingborg. Jonassen, Else, overlærer, Hgør. Jorberg, Fr., Berlin. Juel, Jørgen, stud. techn., Hgør. Juel-Åndersen, G., fiskehdl., Hgør. Juel-Brockdorff, Niels, baron, kommandør, Kbh. Juel-Christensen, Hans, vinhdl., Kbh. Justesen, E., overmekaniker, Kbh. Juul, Svend, vinhdl., Kbh. Juul, W., smedem., Kbh. Jørgensen, A., lods, Hgør. Jørgensen, Albert, dir., Heil. Jørgensen, Alb. V., HRS., Kbh. Jørgensen, A. Th., fhv. stadsing., Hgør. Jørgensen, A. W., overbetjent, Vordingborg. Jørgensen, C, mejeriejer, Gundsømagle. Jørgensen, Ejnar, antikvarboghdl., Kbh. Jørgensen, Hakon, red., Løgstør. Jørgensen, Helge Johs., orlogskapt., Kbh. Jørgensen, Holger, kontorchef, Kbh. Jørgensen, Jul. E., gross., Heil. Jørgensen, Kaj R. O., læge, Bagsværd. Jørgensen, Max. depotbestyrer, Hgør. Jørgensen, Mogens, Kbh. Jørgensen, O. V., købmd., Hundested. Jørgensen, Paula, Holte. Jørgensen, Poul, skibskonstruktør, Hgør. Jørgensen, Th., urmager, Hgør. Jørgensen, Aage Thorstensen, konstruktør, Kbh. Kallenberg, E. O., forstander, skibsing., Snekkersten. Kampen, Axel, skibsreder, Kbh. Kapel, Lillian, fysioterapeut, frk., Hgør. Karsten, Bertel W., bankass., Skodsborg. Kattrup, A., malerm., Hgør. Kiil, Bodil, skolesundhedsplejerske, Roskilde. Kinch, O., skibsfører, Kbh. Kirkby, E., Kbh. Kirkman-Møller, S., fuldmægtig, Heil. Kisby, Å. E., skibsing., Hgør. Kisby, L. A., ing., Kbh. Kiær, Erling, bogbinderm., konsul, Hgør. Kiørboe, Jørgen, sekretær, Kbh. Kjær & Sommerfeldt, vinhandel, Kbh. Kjølner, Th., kunstmaler, Hillerød. Kjølsen, Per, tømrerm., Vallerød. Klangel, K., lærer, Hgør. Klausen., Å., overtoldass., Kbh. Kleiminger, H. L., politifuldm., Lemvig. Klem, Ollis, fru, Hgør. Klem, Aage E., civiling.. Kbh. Klerk, Niels, lektor,_ LRS., Kbh. Klindt-Jensen, J., civiling.. Rønne. Klint, Johs., overlærer, Kbh. Klintenberg, O., cigarhdl.. Hgør. Klokhøj, A. H., oberst, Vordingborg. Knigge, U., propagandachef. Heil. Knudsen, Axel, kordegn, Kbh. Knudsen, Axel, købmd.. Hjortespring. Knudsen, Einar, ing., Heil. Knudsen, Gunnar, direktør, Charl. Knudsen, Helge Ursin, stadsing., civiling., Hgør. Knudsen, H. Harreby, regnskabsfører, Kolbykaas. Knudsen, Ib, radiotelegrafist, Svendborg. Knudsen, Knud P., skibsfører, Nyk. M. Knudsen, Peder, kontorass., Hgør. Knudsen, Per, Kastrup. Knuth, Rud., greve, Heil. Knutsson, O. F. S., tapetsererm., Hgør. Kofoed, Erik, dispachør, Kbh. Kohl, Peter, skoleelev, Valby. Konge-Hansen, P., cand. theol., Lellinge. Kongstad, Jul. kontorchef, Vanløse. Kongsted, T., dir., Hgør. Kopp, J., gross., Hgør. Kopp, N. E., disponent, Hgør. Korsør Byråds Havneudvalg, Korsør. Kraglund, A. A. J., bestyrer, Hgør. Krebs, Niels Dindler, skibsbygger, Heil. Kringhøj, Carl, maskinpasser, Esbjerg. Kristensen, Andreas L. H., skibsfører, Julianehåb. Kristensen, K. S., fhv. skibsfører, Kbh. Kristensen, Peter, bogholder, Hgør. Krogh-Andersen, Søren, kontorist, Kbh. Krogsgaard, Mogens R., civiling., Charl. Krohn, J. H., afd.ing., Søborg. Kroman, Erik, overarkivar, dr. phil., Heil. Kronholt, Arne, fuldmægtig, Søborg. Kurzenberger, Max. dir., Heil. Københavns amtsråd, Kbh. Københavns Handelsbank A/S, Kbh. Københavns Kommune, Kbh. Københavns Skipperforening, Kbh. Kørbing, J. A., dir., Heil. Kaadtmann, F., kaptajn, Randers. Kaae, Jørgen, læge, Gjedved. Kaae, Aage, depotbestyrer, Hgør. Kaarøe, M., direktør, Rungsted. Lambertsen, S. R., radiotelegrafist, Svendborg. Lang, Per, ing., Hgør. Lannung, Hermod. LRS., Kbh. Lannung, Sven, afd.chef, Kbh. Larsen, A. Bodse, lodsformd., Bandholm. Larsen, A. H., toldkontrollør, Hgør. Larsen, Astrid, frue, Kbh. Larsen, Bent Valeur, cand. mag.. Tønder. Larsen, C, frue, fotograf, Hgør. Larsen, Erh., revisor. Kbh. Larsen, Erik Lau, arkt., Hgør. Larsen, Finn, snedker, Hvidovre. Larsen, F. Rønnow, kordegn, Kbh. Larsen, Henning, portier, Hgør. Larsen, Henri, indkøbschef, Snekkersten. Larsen, Henry F., cand. polit., Kbh. Larsen, J. Foldager, Svendborg. Larsen, Jens, LRS., Hgør. Larsen, Johannes, kunstmaler, Kerteminde. Larsen, L., fuldmægtig, Hillerød. Larsen, N. V., tømrerm., Hgør. Larsen, Ove, stiftamtmand, Kbh. Larsen, Svend, overdyrlæge, Skive. Larsen, S. Lundsgaard, smedem., Hgør. Larsen, Willy, skibsbefragter, Charl. Larsen, W. R., fyrpasser, Hgør. Lassen, Joh., købmd., Kbh. Lau-Jensen, Sv. E., kommunelærer, Sorø. Lauring, Kåre, Virum. Lauring, Palle, forfatter, Virum. Lauritzen, Ivar, skibsreder, Kbh. Lauritzen, P., lods, Strib. Lehmann, Henrik, direktør, Kbh. Lehman. Karl, overkirurg, dr. med., Heil. Leisner, R., ing., Lyngby. Lembourn, Claus, stud. jur., Kbh.

18 200 Lemche, Hans Jacob, dir. Kbh. Lerche, J., stationsf., Hornbæk. LiS, Elias, fyrmester, Myggenæs, Færøerne. Lildholdt, Karl, skibsbyggerlærling, Åbenrå. Liljeborg, Frank, Kbh. Lillegaard, A. E., søløjtnant, Holte. Lindahl, Erik, købmd., Snekkersten. Lindquist, Carl-Axel, kaptajn, Stockholm. Lindquist, K., prokurist, Gørlev. Lindstrom, Allan, civiling., Vånersborg. Lindstrøm, Otto, ing., Valby. Linneballe, Ernst, dir., Kbh. Linvald, Steffen, mus.insp., Charl. Lohmann, S., fyrmester, Hyllekrog fyr pr. Rødby. Lolk-Larsen, H., kontorchef, Holte. Lorentzen, Børge, bogtrykker, Charl. Louis-Hansen, Å., fabrikant, civiling., Vedbæk. Lund, E., prokurist, Heil. Lund, Hans, grosserer, konsul, Hgør. Lund, Inger, overlærer, Hgør. Lund, Oskar F., skibsing., Herlev. Lund, Thorkild P., fyrmester, Hesselø fyr. Lund-Hansen, ritmester, Århus. Lundsgaard, J. H., maskininsp., Kbh. Lyngbye, Jørgen Svitzer, gross., Gadevang. Lynggaard, K., gartner, Hgør." Lyngsie, B., lærer, Brede. Luning, Sar Orjan, arkitekt, Stockholm. Lynnerup, Søren, Kbh. Lønberg-Holm, Å., civiling., Kbh. Madsen. Carlo Råhauge, lods, Fr.havn Madsen, Edvard, Måløv. Madsen, E. N., dir., Springforbi. Madsen, J., sekretær, Kbh. Madsen, Johnny, fuldmægtig, Birkerød. Madsen, Jørgen, civiling.. Fruens Bøge. Madsen, Kjeld, adjunkt, Silkeborg. Madsen, V. kapt., Marstal. Madsen, Aage R., fyrbøder, Valby. Maegaard, E., dir., cand. jur., Kbh. Malling, Jens, ekspeditionssekretær, cand. jur., Hellerup. Marineforeningen, Kbh. Marinehistorisk Selskab. Klampenborg. Marstrand, Jørgen, civiling., dr. techn., Gentofte. Mathiasen, Hans, rederiass., Kbh. Mathiesen, Chr., bagermester. Haderslev. Mathiesen, E., forstander, civiling., Kbh. Meilvang, Henry, forvalter, Kbh. Meilvang, Viggo, ass., Herlev. Mellentin, Aas'e, gross., Charl. Mench, Erik, Ar., Kbh. Mersing. B. E., overbibl., Svendborg. Meyer, Knud, gross., Kbh. M" ichelsen, ' Oluf, slagterm., Kbh. M ichelsen, P., skibsmægler, Odense. M ikkelsen, Børge, repræs., Tibberup. Mikkelsen, Michael, bogbinder, Hgør. Mikkelsen, Poul Erhardt, medhjælper, Hillerød. Ministeriet for Grønland, Kbh. Mogensen, A. Borg, skattekontrollør, Gent. Mogensen, A. F., civiling., Dragør. Monberg, I. C, gross., Kbh. Mortensen, Alf, kontorchef, Kbh. Mortensen, E., ing., Hgør. Mortensen, K. A., kustode, Hgør. Mortensen, Søren, dykker, Brørup. Mouritzen, P. C., færgefører, Århus. Munch-Nielsen, Th., lods, Hgør. Munthe af Morgenstierne, B. v., kontorchef, Kbh. Munthesen, Frode, vicekonsul, Johannesburg. Miicke, Billy, fabrikant, Kbh. Muller, Poul, læge, Valby. Møller, E., restauratør, fru, Kronborg. Møller, Paul, arkitekt, Kbh. Møller, Povl, dr., Kbh. Møller, Ralph Just, arkivbetjent, Rungsted. Møller-Andersen, A., LRS., Kbh. Møller-Jensen. J., førstelærer. Give. Mørch, N. K.', MF., Hgør. Mørch, Aage, driftsbest., Thisted. Månsson, Gunnar, direktør, Tyresol. Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov. Neergaard, C. H., fhv. søfartschef, Kbh. Neisig, Niels Holger, bankelev, Nakskov. Nexøe-Larsen, F., gross., Rungsted. Nielsen, Alfred, lods, Udbyhøj. Nielsen, Alfred V., gross., Kbh. Nielsen, A. M. C, prokurist, frk., Hgør. Nielsen, B. Hjelm, gross., Fredensborg. Nielsen, Bob Gunnar, styrmandselev, Virum. Nielsen, Carl, prokurist, Kbh. Nielsen, Carl, bådebygger, Fejø. Nielsen, C. J., maskinmester, Valby. Nielsen, Ejnar M., maskinmester, Kbh. Nielsen, Ejvind Peter, maskinmester, Kbh. Nielsen, Erik, chauffør, Snekkersten. Nielsen, Erik Selmer, specialarb., Hgør. Nielsen, Flemming, kommunelærer, _ Valby. Nielsen, Fr., isenkræmmer, Hgør. Nielsen, Henning, maskinarbejder, Holbæk. Nielsen, Henning, fabrikant, Søborg. Nielsen, Holger, gross., Kbh. Nielsen, H. R., bogtrykker, Hgør. Nielsen, H. Thornberg, underdir., civiling., Varde. Nielsen, I. Froberg, mekaniker, Valby. Nielsen, J., murerm., Hgør. Nielsen, Jacob, tandlæge, Odense. Nielsen, J. C. M., stat.forst., Hgør. Nielsen, Jens, hotelejer, Hgør. Nielsen, John, overass., Esbjerg. Nielsen, Johs., boghdl., Haderslev. Nielsen, J. V., lagerekspedient, Hgør. Nielsen, Jørgen, kontorelev, Skodsborg. Nielsen, K., toldpakhusfmd., Ribe. Nielsen, K. E., skibsfører, Korsør. Nielsen, Knud, cand. polyt., Risskov. Nielsen, N., fyrbøder, Hgør. Nielsen, N. J., dr. techn., Kbh. Nielsen, O. Moesgaard, bogholder, Ørsted. Nielsen, Ove, generalsekr., London. Nielsen, Palle W., universitetslektor, Kbh. Nielsen, P. Chr., amanuensis, Hørsholm. Nielsen, R. H., overmontør, Kbh. Nielsen, S. A. V., arkt, Hgør. Nielsen, Sv. Aa., fabrikant, Hgør. Nielsen, Th., jord- og betonarbejder, Kbh. Nielsen, V., kleinsmed, Hgør. Nielsen, W. Schack, dir., cand. jur., Kbh. Nielsen, Aage, skibsfører, Kbh. Nissen, A., toldkontrollør, Varde. Nissen, Olaf, maskinm., Kbh. Nobel, C revisor, cand. jur., Kbh. Norbøll, K. W., rektor, Hgør. Nordmann, V., statsgeolog, dr. phil., Kbh. Nordquist, Evert, resemontor, Stockholm. Nordsted, Aksel, øjenlæge, Ålborg. Nordvig, R., ing., Nakskov.

19 201 Normann, L. O., dir., Kbh. Normann, Peder, red., Hgør. Norrstrom, Emil, forrådsmåstare, Arboga. Norrstrom, Hans, teknolog, Arboga. Norsk, Frans, overlæge, Heil. Norspang, Ejnar, tegner, Farum. Nygaard, Ejnar, kaptajn, skibsreder, Århus. Nørregaard, Inger Marie, læge, Hgør. Odense Kanal- og Havneudvalg, Odense. Olesen, Tyge, bankass., Fredericia. Ohlsen, Sven, købmd., Haderslev. Olrik, Elias, dommer, Hgør. Olrik, Helge, dommer, Varde. Olsen, Alfred, rejseinsp., Skelskør. Olsen, Anna, frue, Hgør. Olsen, C. Meinert, tømrerm., Kbh. Olsen, Ejvind, bådebygger, Sakskøbing. Olsen, Erik, malermester, Hgør. Olsen, Henning, stud. mag., Valby. Olsen, Henry, skibskonstr., Kbh. Olsen, Herman, smedem., Brønshøj. Olsen, I. H., gross-, Gentofte. Olsen, Johs., marineing., Kbh. Olsen, K. E., tobaks- og vinhandler, Espergærde. Olsen, Oluf, bogholder, Hgør. Olsen, Paul A., cand. pharm., Lyngby. Olsen, Peter, gårdejer, Værløse. Olsen, Poul, slagterm., Heil. Olsen, Sophus, fabrikant, Kbh. Olsen, V. Rex, kartograf, Holte. Olsen, Villy, fisker, Fejø. Olsen, Aage, marineing., Dragør. Osgaard, Lauritz, fabrikant, Hgør. Ostenfeld, Th., civiling., Kbh. Overgaard, F., blomsterhdl., Hgør. Overgaard, Frode, dekoratør, Bagsværd. Overgaard, R., komm.lærer, Svinninge. Ovnbøl, A., læge, Hvidbjerg st. Parris, Povl, direktør, Lyngby. Paulsen, A. C, prokurist, Kbh. Paulsen, Jørgen, mus.dir., Hillerød. Paulsen, Kristian, fodermester, Roskilde. Paulsen, Paul Jørgen, civiling., Hgør. Pedersen, Alexander, gross., Valby. Pedersen, E. O., smed, Hvidovre. Pedersen, Erik, maler, Rønne. Pedersen, Evald, forvalter, Hgør. Pedersen, Georg, lektor, Holte. Pedersen, Harald, revisor, Hgør. Pedersen, H. Elmann, revisorass., Kbh. Pedersen, I. D. S. V., væver, Hgør. Pedersen, Jørgen Å., fabrikant, Charl. Pedersen, M. P., civiling., Kbh. Pedersen. Ole Crumlin, civ.ing., cand. polyt. Roskilde. Pedersen, Ole Homann, ing., Hgør. Pedersen, Orla, prokurist, Hgør. Pedersen, Poul P. M., forfatter, Kbh. Pedersen, S. A. L., lokomotivfører, Kbh. Pedersen, Vald., bogtrykker, Kbh. Pedersen, Vald., lærer, Fr.lund. Pedersen, Aage, læge, Heil. Persson, Lars-Eric, ing., Malmo. Petersen, A. O. A., statslods, Åabyhøj. Petersen, Axel, håndværker, Herlev. Petersen, Carl, maskinfabr., Gilleleje. Petersen, Chr. Rolf, kæmner. Byrum, Læsø. Petersen, Chr. Steen, civiling.. Espergærde. Petersen, Cl. W., tømrerm.,'kbh. Petersen, Eiler, gross., Roskilde. Petersen, E. Sejer, forstander, Hgor. Petersen, F. Højsted, repræs., Kbh. Petersen, H. C. F., telegrafkontrollør, Brønshøj. Petersen, Henrik Marius, orlogskapt., Lyngby. Petersen, H. Jordt, tlf.ing., cand. polyt., Virum. Petersen, Holger, styrmand, Hgør. Petersen, Holm, ejendomshdl., Kbh. Petersen, Johs., murerm., Hgør. Petersen, Kaj Toft, fabrikant, Hgør. Petersen, K. C. M., specialarb., Hgør. Petersen, Knud, afd.chef, Gentofte. Petersen, Laurids, gross., Kbh. Petersen, Mogens Anker, ing,, Kbh. Petersen, N. E., fabrikant, Snekkersten. Petersen, P. V., proprietær, Humlebæk. Petersen, Robert, kleinsmed, Hgør. Petersen, S. Å., skibsfører, Korsør. Petersen, S. Chr., maskinm., Hgør. Petersen, Svend, Kbh. Petersen, Sv. Rosten, isenkræmmer, Roskilde. Petersen, Troels, dir.sekr., Lyngby. Petersen, Aage, kontorass., Hgør. Philip, N., gross., Kbh. Plum, Peter, ing., Assens. Pontoppidan, Dines, Kbh. Portman, Arne, overlæge, Kbh. Poulsen, Arnold, civiling., Gentofte. Poulsen, Carl, murerm., Hornbæk. Poulsen, Edv., stevedore, Kbh. Poulsen, Fin, gross., Kbh. Poulsen, Finn V., optiker, Kbh. Poulsen, H., tømrerm., Hgør. Poulsen, Poul, skibstømrer, Rødvig. Preisler, Børge, optiker, Kbh. Privatbanken i Kjøbenhavn A/S. Prohaska, C. W., professor, dr. techn., Heil. Pyndt, Børge, boghdl., Nyk. F. Pødenphant, H., gross., Horneby. Quist, Ejnar, dir., Odense. Qvistgaard, Lise, frk., Gentofte. Raffel, Alfred, dir., Kbh. Rafn, Eyvind, redaktør, Kbh. Rahbek, Knud, civiling., Vanløse. Rambøll, Jørgen V., civiling., Brønshøj. Rasmussen, A. H., civiling., Kbh. Rasmussen, Antoni, kapt., Heil. Rasmussen, Chr. Wiboe, hovmester, Valby. Rasmussen, C. J., snedkerm., Hgør. Rasmussen, C. O., ing., Kbh. Rasmussen, Harry, glarmester, Århus. Rasmussen, Johs., skibsfører, Sundby pi- Nyk. F. Rasmussen, K. A., maskinm., Kbh. Rasmussen, Kjeld, ing., Kbh. Rasmussen, Knud Robert, tømrerm., Holte. Rasmussen, L.. modelbygger, Rødby Havn. Rasmussen, N. V. P., automobilforhdlr., Hgør. Rasmussen, Povl H., snedker, Bjørnehoved. Rasmussen, R. F., komm.lærer, Btgør. Rastrup, Inger, fru, Kbh. Rastrup, Michael, Kbh. Rathje, Eigil, ing., Kbh. Ravn, Axel, kontorchef, Heil. Ravn, K., værkfører, Hgør. Rederiet Anholt" A/S, Kbh. Reedtz-Funder, J., skibsinsp., Kbh. Reich, Poul Albert, kleinsmed, Hgør. Rekling, S., fuldmægtig, Kbh. Rendal, H., LRS., Hgør. Reumert, Michael, HRS., Kbh.

20 Riemer, Jørgen, LRS., Kbh. Riise, A. H., læge, Hillerød. Riise-Knudsen, B., civiling., Valby. Riise-Knudsen, Mogens, forvalter, Ejby. Riis-Hansen, Hans, elev, Roskilde. Rimestad, H. T., dir., Heil. Ring, Henning, lektor, Hgør. Ring-Madsen, Preben, matros, Kbh. Risom, Sven, arkt. M.A.A., Fredensborg. Roed, Henning, fyrmester, Hgør. Rolvsen, Stig, forf., Valby. Roos, Carl, professor, dr. phil., Kbh. Roosen, C. TJ., civiling., Holte. Rosendahl, A., kontorchef, Kolding. Rosenkilde, V., boghdl., Kbh. Rosenløv, Mogens, oberstløjtnant, Kbh. Rosenvold, C. F., Åbenrå. Rudolph, Wolfgang, Sassnitz, Riigen. Rygaard, Erik, dommerfuldm., cand. jur., Herning. Rysz, P., lodsformand, Korsør. Ræthinge, Ellen Wolden, toldforvalter. Ribe. Røder, Hans Chr., skibsfører, Gentofte. Rønne Havneudvalg, Rønne. Rønsted, Karmark. LRS., Kbh. Rørdam, Kjeld, HRS., Kbh. Rørmark, Aage, arkivar, Vanløse. Sahl, Olaf, arkt., Risskov. Salling, E., sognepræst, Mandø. Sandager, fyrass., Hgør. Sandal, Axel, boghdl.. Kbh. Sander, Henning, stud. pharm., Kbh. Sarrau, Wm., murer, Karsemose. Saxild. Jørgen, ing., Heil. Schack, Gudmund, gross., Kbh. Schaumann, H., fhv. sporvejsdir., Bagsværd. Schaumann, P. ing., Virum. Scherffenberg-Møller, Jack, Hgør. Schibbye, Harris, arkt. _M.A.A., Kbh. Schmidt, Ernst, dr., Reinbek. Schmidt, Ester, frue, Stubbekøbing. Schmidt, Mogens, lodsinsp., orlogskapt., Gent. Schmiegelow. C. H., smedem., B'gør. Schnedler, G. S., civiling., Klampenborg. Schnell, Magnus, varmemester, Kbh. Schou, Axel, gross.. Hellerup. Schou. Carl C, afd.ing., cand. polyt., Hillerød. Schou, I. P., direktør, Heil. Schou, N. Aa. Breinholdt. maskinm., Nyk. F. Schou. Ole. pressechef, Kbh. Schrøder, Alfred C, gross., Kbh. Schrøder, Harry, ing., Klampenborg. Schrøder, Johan, forvalter. Kbh. Schrøder, Per, civiling., Holte. Schrøder-Christensen, E. P. H., skatteinsp., Ålborg. Schultz, Aage, installatør, Kbh. Schultze, Mogens, malerm., Gent. Schwiegershausen, Gunter, retouchør, Kbh. Schytz, Sigurd, borgmester, Hgør. Sebbelov. Henning, fabrikant, Kbh. Seibæk. Aage, gross., Kbh. Seidelin-Dam, Johs., læge, Søborg. Semler-Jørgensen. A., dir., civiling., Randers. Simonsen. Evald, ing., Hgør. Sinding, P. E. B., fyrdir., kommandør, Kbh. Sivertsen, Poul S., skibsinsp., Torshavn. Sjøberg, Otto Chr., Gent. Skafte, Aage, kunsthandler. Nyk. F. Skandinavisk Emballage A/S, Lyngby. Skibsted-Jacobsen. Orla, maskinbygger, Hgør. Havneudvalget i Skive, Skive. Skotte, E., havnemester, Hgør. Skov, Sigvard, mus.insp., mag. art., Kolding. Skovgaard-Petersen, Kjeld, dispachør, Kbh. Skrivergaard, Knud, redaktør, Kbh. Smidt & Co. A/S, F. L., Valby. Smidt, Carsten M., overlæge, dr. med., Næstved. Snorrason, Egill, dr. med., Kbh. Sommer, Egon, dir., Odense. Sonne, H. O., civiling., Charl. Sonne-Hansen, K., dir., Charl. Sparekassen i Nykøbing Falster. Spiro, Anatol, ing., Kbh. Sprenger, K. fabrikant, Hgør. Stallknecht, G., skibsfører, Holte. Starch-Petersen, B., billedskærerm., Hgør. Steffensen, H. C., dir., Hgør. Steffensen, Hother, boghdl., Espergærde. Steffensen, James, afd.ing.. Heil. Steiner, B. JX overfaktor, Søborg. Stenderup, Finn, Kbh. Stengaard, Børge, snedker, Hgør. Stephensen, Magnus, arkitekt, Gent. Storm, P. W., pens. maskinmester, Kbh. Strandgaard, Aage, arkt., Kbh. Stridsland, Gregers, overass., Brønshøj. Strube, Sten, red., Hgør. Struckmann, C, skibsmægler, Esbjerg. Struwe, Klaus, skoleelev, Kbh. Struve, O. J., forhyringsagent, Hgør. Struwe, Sten, Kbh. Strøyberg, Jens, apoteker, Assens. Stub-Nielsen, Axel, dyrlæge. Hgør. Stiirup, C, & Co.s eftflg. A/S, Hgør. Stiitzer, Per, maskinarb., Hgør. Stærmocr. Erik, orlogskapt.. Korsør. Staarup, Hans, fhv. havnedir., cand. polyt., Århus. Svane. Erik, LRS.. Padborg. Svarer, Jørgen, fuldmægtig, Ærøskøbing. Sveistrup, Margrethe, bibliotekar, Hgør. Svendborg Bank A/S, Svendborg. Svendborg Havneudvalg, Svendborg. Svendsen, G. J., fyrass.. Højs trup. Svendsen, Hans, ing., Dragør. Svendsen, Jørgen, ing., Hgør. Svendsen, Paul W. E., red.. Vejle. Svendsen & Christensen. A/S dampskibsselskabet Vendila". Kbh. Svendsen, Sv. K., kredslæge, Hgør. Sylvestersen, Joh., Randers. Sæbye, Poul, kunstmaler, Klampenborg. Søegaard, C cand. pharm.. Hgør. Sølver, Carl V., kaptain. Skodsborg. Sørensen, Axel, ing., Heil. Sørensen, E.. skibs- og bådebygp-er. Ålborg. Sørensen, E. Gether, overlærer, Hgør. Sørensen, E. V., gross., Birkerød. Sørensen, Frank. in".. Kbh. Sørensen, Frederik Richard, toldass., Hou. Sørensen, K. E., skibsmægler, Kbh. Sørensen, Keld, trafikass.. Hgør. Sørensen, Poul, civiling., Kbh. Sørensen, Preben, kobbersmed, Hgør. Sørensen, Preben, maskinchef, Hellebæk. Sørensen, R. I., kompasretter, kapt., Brh. Sørensen, Vagn, kontorass., Hgør. Sørensen, Valdemar, skoleinsp., Hgør. Sørensen, Aage, slotsbetj., Hgør. Talbo, Uno, skibsing., Valby. Tegner, V. P. B., civiling., Kbh. Thalbitzer, Carl, red., Kbh. Thalbitzer, V., amtsforvalter, Hgør.

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1959 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens Kammer på Kronborg Slot torsdag d. 9.

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1961 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens Kammer på Kronborg slot, mandag d. 21.

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1962 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Gyldenstiernes Kammer" på Kronborg slot tirsdag

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1958 Handels og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens Kammer på Kronborg slot mandag d. 28. juli

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1956 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens Kammer på Kronborg tirsdag den 21. august

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1955 H ANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens Kammer på Kronborg torsdag d. 30. juni

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1954 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling tirsdag d. 22. juni i Kongens Kammer på Kronborg.

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005.

HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. HVIDKILDEHUSENES BEBOERE FRA 1930-2005. Nr. 39 1930 Kommunelærer J. Mousten/fru I. C. Mousten 1966 Kirkeministeriet/Domkirkens menighedsråd 1966 J.P.R. Møller? Johs. Langhoff 1980 Elisabeth Lidell Nr.

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30

Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Referat Repræsentantskabsmøde i Landsorganisationen OK-Klubberne i Danmark: Fredag den 24. april 2015 kl. 12.30-15.30 Dirigent: Paul Erik Weidemann Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer: Erik Demant OK-Kolding

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog DK Index Æret Navn Medlem af klub Indstillet af År Geneve Index Bemærkninger 77-1 Peter Jørgensen Marilynn and Charles Linkletter 1977 28 In memoriam Poul H. Jørgensens far 81-1 Birgit Nissen Charles &

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

Rigsantikvar, professor, dr. phil. P. V. GLOB* Komiteens sekretær: Ekspeditionssekretær i Handelsministeriet. Personale:

Rigsantikvar, professor, dr. phil. P. V. GLOB* Komiteens sekretær: Ekspeditionssekretær i Handelsministeriet. Personale: MUSEETS KOMITE Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, R 1., formand Direktør J. A. KØRBING*, K 1., DM., næstformand Skibsreder O. AMSINCK, R 1. Professor, dr. phil. AKSEL E. CHRISTENSEN Direktør, dr. techn.

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Dato: 02-11-2009 Dansk Træ

Dato: 02-11-2009 Dansk Træ Dato: 02-11-2009 Dansk Træ Dansk Træs ekstraordinære generalforsamling den 30. oktober 2009 kl. 15.30 på Entreprenørskolen, Egedalsvej 5, 8400 Ebeltoft Dagsorden Punkt 1. Punkt 2. Valg af dirigent Vedtægtsændringer

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21

4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21 Medlemsfortegnelse Dansk Træ 4 B Byggemontering A/S cjl@4b-byg.dk Erik Burman Skovlytoften 3 Telefon 44 99 19 20 2840 Holte Telefax 44 99 19 21 A/S Botica Entreprise en@botica.dk Erik Nimb Brydehusvej

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Program for Træsektionens generalforsamling 2011 Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Fredag den 18. marts 2011 Ankomst og registrering fra kl. 11.30 Kl.

Læs mere

Skibsteknisk konsulent: Museumsinspektør, cand. polyt. OLE GRUMLIN-PEDERSEN

Skibsteknisk konsulent: Museumsinspektør, cand. polyt. OLE GRUMLIN-PEDERSEN MUSEETS Hans Majestæt PROTEKTOR Kong Frederik IX MUSEETS KOMITE Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, R 1., formand Direktør J. A. KØRBING*, K 1., DM., næstformand Skibsreder O. AMSINGK, R 1. Professor,

Læs mere

PRINS AXEL AFGÅET VED DØDEN

PRINS AXEL AFGÅET VED DØDEN PRINS AXEL AFGÅET VED DØDEN Museet har haft den sorg at miste sin høje protektor Hans kongelige Højhed prins Axel, der afgik ved døden den 14. juli 1964 på Bispebjerg hospital efter nogen tids sygdom.

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1951 52 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling mandag d. 30. juli i Kongens Kammer på Kronborg

Læs mere

Lillerød Badmintonklub

Lillerød Badmintonklub Herresingle U17 A 1. (P.1) 950831-07 Andreas Carlsen (Roskilde HBK) 2. (P.1) 950324-10 Axel Moesby (Lyngby) 3. (P.1) 950723-07 Steffen Schöndorf (Roskilde HBK) 3. (P.1) 950729-02 August Tabrizi-Christensen

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik

Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik SELSKABET HANDELS OG SØFARTSMUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSAARET 194 4 4 5 Selskabets tredie ordinære Generalforsamling afholdtes i Erik af Pommerns Kapel paa Kronborg Slot Søndag den 30. Juli

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JULI OG OKTOBER KVARTAL 2009

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JULI OG OKTOBER KVARTAL 2009 MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JULI OG OKTOBER KVARTAL 2009 Nr. 29 December 2009 Generalforsamling 13. februar 2010 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Marstal Marineforening

Læs mere

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN 127-132 Diverse 16/04/07 9:55 Side 127 LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN Birthe Janum og Carl Ilsøe Nina Schrøder Henrik Espersen Karin og Torben Knudsen Niels Jørn Nalle Pedersen Arne Jørgensen Else og Ole

Læs mere

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening Tusind tak for det flotte fremmøde til STORSTRØMSSKYDNING 2008. Og rigtig hjertelig tillykke til alle

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr.

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr. Præmieliste Kødkvæg Aberdeen Angus Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. 500 Stig Klæsøe Wester Slagelse 22 Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. 505 Mønline Angus v/john Steffen Askeby 23 501 I/S Rønnekilde, Bruno Bomholdt

Læs mere

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Jazz pianist, komponist, kapelmester og cand. jur. Børge Roger Henrichsen (Født 4. juli 1915, Frederiksberg død

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

Lolland-Falsters Skytteforbund

Lolland-Falsters Skytteforbund 60 liggende Dame 1 Jette Skov Pedersen Vestfalster 93 85 94 94 87 93 546 2 Lisa Jørgensen Søllested 75 87 85 82 78 81 488 60 liggende Damejunior 1 Linette Andersen Sakskøbing 98 95 95 97 96 91 572 2 Nanna

Læs mere

Fuldstændig rapport for DK HOSTMASTER A/S

Fuldstændig rapport for DK HOSTMASTER A/S CVR-nr.: 24210375 Fuldstændig rapport for DK HOSTMASTER A/S Navn: DK HOSTMASTER A/S Hoved P-nr.: 1006410698 Hoved P-enhed: DK HOSTMASTER A/S Stiftelsesdato: 01.07.1999 Adresse: Kalvebod Brygge 45 3 1560

Læs mere

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling 2014 Dagsorden for generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af beretning for det forløbne år til godkendelse 3. Forelæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 5 m Standardpistol Forening max max max Snit. % Junior Dame 4 5 6 Herre 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 5 Pia Villemoes Søværnets IF, København

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Anette Boldt Birte Elzer Britta Holscher Carin Brandt Elspeth Barrie Larsen Grethe Diedrichsen Henrik Persson Ib Ballisager Jens Johan Dahlkild Lene Asbjørn

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark Erhvervsskoler: AMU Syd Vognmand Jørgen Egeskov Jensen Vamdrup Special Transport Vamdrup E-mail: je@vst.dk Business College Syd Jan

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947)

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947) Helligkildevej 1 18e og f Hvidbjerg Bank 1974 Aage Christensen 1946 Martin Østergaard 1943 Mikkel Thing 1938 Lars Thing 1930 Karl Chr. Sloth 1918 Jens Jensen Søe 2 38fæ Hvidbjerg Nytårsinvest 2008 (38o)

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Selskabets fjerde ordinære Generalforsamling afholdtes i

Selskabets fjerde ordinære Generalforsamling afholdtes i SELSKABET HANDELS OG SØFARTSMUSEETS VENNER,, BERETNING FOR 1945 1946 Selskabets fjerde ordinære Generalforsamling afholdtes i Dansk Dampskibsrederiforenings store Sal, Amaliegade 33, København K., Tirsdag

Læs mere

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller.

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. 1998/2000/2005 9 f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. [T] Bredgade. 3 - # hm. 1934/35 Max Pape/tofam.hus i to etager m. indbygget

Læs mere

Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti

Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Sabro, den 8. maj 2012 Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Referat møde nr. 4 i sparringsgruppen for projektet torsdag den 26. april 2012 Deltagere Anni Markussen Kirsten

Læs mere

Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08

Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08 Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08 27350 - Temadag om asbest 3. juni 2008, 9:00-16:00 i Konf - Taastrup Underviser: Jørn Bødker Nr Navn Firma 1 Martin Alm Eibye & Holmsgaard Irlandsvej 5 2300 København

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Legater til unge kræftramte

Legater til unge kræftramte Legater til unge kræftramte Alfred og Nicoline Øbergs legat Velfærdsdirektoratet Den danske frimurerorden Blegdamsvej 23, Postboks 2563 2100 Kbh. Ø 2300 kr. Støtter værdig trængende og pludselig økonomiske

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere