Tegn venligst nye medlemmer -

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tegn venligst nye medlemmer -"

Transkript

1 Tegn venligst nye medlemmer - derved støtter De selskabets formål at virke for forøgelse og forbedringer af Handels- og Søfartsmuseets samlinger. Indmeldelse modtages på museet. Medlemmernes rettigheder: Gratis adgang til Handels- og Søfartsmuseets samlinger på Kronborg slot. Selskabet yder gratis sine medlemmer en smuk og Interessant Illustreret årbog, hvis værdi overstiger minimumskontingentet. Medlemmerne kan for betydeligt nedsat pris købe de af museet udgivne Søhistoriske skrifter (se omslagets tredie side), samt ældre årbøger, pr. stk. kr. 3.50, kr. 5- pr. stk.). Bestillinger modtages på Handels- og Søfartsmuseet. Minimumskoniing enter: Arsmedlemmer kr. 15- årligt for personer, kr for Institutioner eller firmaer. Personer kan blive livsvarige medlemmer for et minimumsbeløb af kr én gang for alle.

2 SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1960 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens Kammer på Kronborg Slot onsdag d. 29. juni Direktør H. Westergaard valgtes til dirigent. I sin beretning omtalte formanden, professor, dr. techn. G. W. Prohaska, at året 1959 havde været et roligt år for museet. De to modeller, der var under arbejde og tænktes skænket til museet, nemlig en fiskejagt fra 1778 og vagerkutteren Løvenørn", havde endnu ikke kunnet afleveres, da modelbyggerne har været sinket af andet arbejde. Imidlertid havde der vseret lejlighed til at forære museet en række genstande af forskellig art, som museet har ønsket sig, nemlig et hollandsk flisebillede forestillende en staatenyacht", et par fajancekopper med helsingørske motiver 1 transferprint, tre skibsbilleder (brig Konig von Danemark" af Altona af så tidlig en dato som ca. 1780, barkentinen Fuglen" af Marstal og skonnerten Anes Minde" af Fjellebroen, begge fra 1800-tallet), en serie afstøbninger af danske by- og herredssegl med maritime motiver, en porcellænspunchebowle, der har været benyttet som gave fra firmaet Major Wright i Helsingør til en eller anden skipper blandt firmaets forretningsforbindelser, et fotografi I naturlig størrelse af det ældste bevarede danske søkort udført af Bagge Wandel I 1653, et kompas med solur, signeret Iver jensen Borger, København, fra 1700-erne, en evlghedskalender med maritime motiver, ca. 1830, samt 3 sølvmedailier til minde dels om slaget i Øresund 29. okt. 1658, dels Asiatisk Kompagnis medaille præget 1 anledning af den oldenborgske kongeslægts 300 års jubilæum i 1748 og endelig mindemedaillen for fabrikmester Henrik Gerner præget ved dennes død I Formanden kunde samtidig meddele, at et

3 185 af selskabets ældste medlemmer, skibskonstruktør Otto Benzon, samme dag havde foræret museet et maleri af s/s Kronen" af Nykøbing F., tilhørende Det Falster-Sjællandske Dampskibsselskab. Giveren, der var til stede, hyldedes med håndklap. Venneselskabet havde som sædvanlig støttet udgivelsen af Handels- og Søfartsmuseets årbog, der for de fleste medlemmer utvivlsomt er det synligste bevis på selskabets virke. Det var formandens Indtryk, at den havde været særlig interessant de sidste år. Der var sket en glædelig fremgang I medlemstallet, idet dette var steget med 40 fra 1170 til 1210 medlemmer. Til slut rettede formanden en tak til pressen for den interesse, den altid har vist museet og dets venneselskab. Beretningen godkendtes uden videre bemærkninger. Kassereren, museumsdirektør Klem, gennemgik selskabets reviderede regnskab, der var uddelt til de fremmødte. Driftsregnskabet balancerede med kr ,44. Til årbogens udgivelse var betalt kr ,40, men takket være annoncørers og andre interesserede firmaers bidrag samt salg af årbøger var netto udgiften reduceret til kr ,46. Til reservefonden var henlagt kr. 800,00, Indbetalt af livsvarige medlemmer. I 1959 var der givet gaver til museet til et beløb af kr ,28. Overskuddet beløb sig til kr ,63. Selskabets formue var nu Ialt på kr ,56, og reservefondet var vokset til kr ,75. Kassereren takkede annoncører og bidragydere for deres værdifulde støtte til årbogens udgivelse. Revisionspåtegningen oplæstes, og forsamlingen gav decharge for regnskabet. Formanden meddelte, at han på grund af stadigt voksende arbejdsbyrde så sig tvunget til at nedlægge sit hverv som formand for selskabet og som medlem af dettes bestyrelse, poster som han havde siddet inde med siden 1949, da han indvalgtes som afløser for skibsreder Willie G. K. Hansen. Han beklagede dette skridt meget, men fandt det nødvendigt af hensyn til sine øvrige omfattende opgaver. På bestyrelsens vegne ville han foreslå, at afdelingschef i Handelsministeriets søfartsafdeling j. Worm, der netop dagen 1 forvejen var blevet valgt til formand for Handels- og Søfartsmuseets komite, blev ind-

4 186 valgt 1 bestyrelsen og samtidig overtog formandsposten. Endvidere foreslog han genvalg af de afgående bestyrelsesmedlemmer, borgmester Schytz, Helsingør, og bankdirektør Ernst von Kauffmann, København. Der var ikke fra medlemmernes side fremkommet andre forslag, og forsamlingen godkendte bestyrelsens forslag med akklamation. Som revisorer genvalgtes de herrer statsaut. revisorer A. Engell- Nielsen og Eigil Bruhn. Under punkt eventuelt rettede museumsdirektør Klem en tak til den afgåede formand for hans udmærkede virke 1 selskabet, for godt samarbejde og for udmærket ledelse af selskabet gennem en årrække. Formanden udtalte på sin side en tak til selskabets bestyrelse og medlemmer for tillid og godt samarbejde og takkede ligeledes Handelsog Søfartsmuseets ledelse og medarbejdere for de mange års fælles virke, ligesom han lovede, at hans Interesse for selskabet og museet stadig ville være lige usvækket. Forsamlingen hyldede den afgåede formand med håndklap. Efter generalforsamlingen foretoges under ledelse af museumsdirektør Klem og museumsinspektør Henningsen en rundgang i museet og man beså især dets særudstilling om admiral Poul Løvenørn og hans virke for søkortvæsenet og fyrvæsenet I Danmark. Selskabet har siden afholdelsen af generalforsamlingen overdraget museet nogle værdifulde gaver, som vil blive nærmere omtalt 1 næste årsberetning.

5 SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" DRIFTSREGNSKAB FOR 1960 Udgifter: Tilskud til Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg: Udgivelse af årbog ,63 -r-salg af årbøger og særtryk 1.003,34 annoncer og tilsk. til denne ,00 refunderet papirafgift 477,36 Fyr- og Vagervæs. andel , ,70 623,93 Gaver til Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg 7.822,56 Kontorhold : Porto, fragt m. v 2.295,60 Kontorhold 1.268,90 Revision og regnskabsassist. for ,00 Diverse udgifter 5 2 7A A5 Henlæggelse til reservefonden ifølge vedtægternes ,37 Overskud overført til kapitalkonto 6.114,27 Kr ,18 Indtægter: Kontingent fra 1079 arsbetalende medl ,53 Kontingent og bidrag fra 4 livsv. medl A7 I A Renter af bank, postgiro og obligationer 4.743,28 Kr ,18

6 Aktiver: 188 STATUS PR. i. JANUAR 1961 Likvide midler: Kassebeholdning 612,33 Landmandsbanken, Helsingør, checkkonto ,26 Postgiro , ,25 Obligationer: Kr % Østifternes Kreditforening 15. s. 3. afd. å 81% ,00 Kr % Østifternes Kreditforening 16. s. 2. afd. å 81Y ,00 Kr % Ny Jydsk Købstads Kreditforening 11. s. å 81^ ,00 Kr % Jydsk Grundejer Kreditforening 1. afd. å 8ij ,50 Kr % Østifternes Hypotekforening 6. afd. å ,00 Kr % Jydsk Hypotekforening 11. afd. å 79JA 8.717, ,00 Kr ,25 Passiver : Reservefond: Saldo 1. januar 1960 Henlagt ifølge driftsregnskab Kapitalkonto : Saldo 1. januar 1960 Overskud ifølge driftsregnskab A kursregulering af obligationer ,75 443A , , , Kr , , ,25

7 i8g JENS M. BARFOED V. FALBE-HANSEN ERNST V. KAUFFMANN KNUD KLEM G. W. PROHASKA SIGURD SCHYTZ P. E. B SINDING Foranstående regnskab er i overensstemmelse med selskabets bøger, som vi har revideret. Obligationsbeholdningens tilstedeværelse er kontrolleret, ligesom bank- og postgiroindestående er afstemt. København, den 11. april 1961 A. ENGELL-NIELSEN EIGIL BRUHN statsaut. revisor statsaut. revisor

8 LOVE for SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER" J - Selskabets navn er Handels- og Søfartsmuseets Venner". 2. Selskabets formål er at være til støtte for Handels- og Søfartsmuseet og at virke for forøgelsen og forbedringer af dettes samlinger. Selskabets midler kan efter bestyrelsens bestemmelse foruden til indkøb af museumsgenstande tillige anvendes til genstandenes konservering og udstilling. 3- De midler, hvormed dette formål søges nået, er: Årsbidrag fra selskabets medlemmer. De livsvarige medlemmers bidrag, samt dotationer. 4- Som medlem kan optages personer, Institutioner eller firmaer. Ethvert medlem har gratis adgang til museet. Forsåvidt selskabet måtte udgive en årbog, tilsendes denne gratis selskabets medlemmer. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Det årlige medlemsbidrag er for personer mindst kr. 15,00 og for Institutioner eller firmaer mindst kr. 100,00. Personer kan blive livsvarige medlemmer mod indbetaling af et beløb af mindst kr. 200,00. Mecllemsretten ophører ved udmeldelse af selskabet, eller hvis års-

9 bidraget trods påmindelse ikke er indbetalt inden udgangen af regnskabsåret. Æresmedlemmer kan udnævnes med enstemmighed af bestyrelsen. Disse har samme rettigheder som ordentlige medlemmer, men er fritagne for medlemsbidrag. is- Selskabets bestyrelse består af indtil 7 medlemmer. Direktøren for Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg" er selvskrevet medlem af bestyrelsen. Bestyrelsens øvrige 6 medlemmer vælges på den årlige, ordinære generalforsamling. Den første bestyrelse vælges for to år. Derefter afgår hvert år halvdelen af medlemmerne i den gennem lodtrækning ved første valg bestemte rækkefølge. Genvalg kan finde sted. Sker afgang i årets løb, kan bestyrelsen for tiden indtil næste ordinære supplere sig med et eller flere medlemmer. generalforsamling 6. Bestyrelsen vælger formand og næstformand; museumsdirektøren udfører ordentligvis forretningerne som bestyrelsens sekretær og kasserer, men kan ikke vælges til formand. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 af dens medlemmer er tilstede eller skriftligt har afgivet deres votum over dagsordenen for mødet. Beslutninger tages ved simpel majoritet. I tilfælde af stemmelighed gør den fungerende formands stemme udslaget. Bestyrelsen kan bernyndige to af de valgte medlemmer til i forening med museumsdirektøren at foretage indkøb, forsavidt hurtig afgørelse er fornøden. Sekretæren fører en protokol over bestyrelsens forhandlinger. Selskabets årlige, ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af august måned efter indkaldelse med 14 dages varsel ved

10 192 meddelelse til selskabets medlemmer, medmindre bestyrelsen af særlige grunde måtte træffe anden bestemmelse om tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: i) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. 2) Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse. 3) Valg af bestyrelsesmedlemmer. 4) Valg af to revisorer til gennemgang af regnskabet for det løbende regnskabsår. 5) Mulige forslag fra bestyrelsen eller fra selskabets medlemmer. Forslag fra medlemmerne må inden 1. april være skriftligt fremsatte for bestyrelsen. Alle beslutninger, med undtagelse af de i 10 nævnte, fattes af generalforsamlingen med simpel majoritet. Over generalforsamlingens forhandlinger føres en protokol. 9- Dotationer, til hvilke der ikke er knyttet særlige bestemmelser, samt de livsvarige medlemmers bidrag henlægges til et reservefond, som lejlighedsvis kan træde hjælpende til ved selskabets indkøb. Genstande, som erhverves for selskabets midler, betegnes som gaver fra selskabet. I0 - Vedtagelse af lovændringer og beslutning om selskabets ophævelse kan kun ske på en til dette øjemed indkaldt generalforsamling, på hvilken mindst % af selskabets medlemmer har givet møde, og med mindst % af de tilstedeværendes stemmer. Er den indkaldte generalforsamling ikke beslutningsdygtig, bliver inden en frist af 6 uger en ny

11 193 generalforsamling- at indkalde, på hvilken beslutning gyldigt kan fattes med 34 af de tilstedeværende stemmer uden hensyn til antallet af de mødte medlemmer. I tilfselde af selskabets opløsning tilfalder dets kapital Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg". Således vedtaget på selskabets generalforsamlinger 21. august og 20. september Årbog; ic

12 SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BESTYRELSE Afdelingschef J. WORM, R., formand. Overretssagfører V. FALBE-HANSEN, R., DM., næstformand. Bankdirektør ERNST V. KAUFFMANN, R., DM. Direktør JENS M. BARFOED. Borgmester SIGURD SCHYTZ. Kommandør P. E. B. SINDING, K 1., DM. Museumsdirektør KNUD KLEM, kasserer og sekretær. LIVSVARIGE Ahlefeldt-Laurvig, W., greve, Næstved. Alsing, Svend, LRS., Kbh. Amsinck, Ove, skibsreder, Klampenborg. Andersen, Chr., skibsreder, Kbh. Andersen, EL H., skibsreder, Kbh. Andersen, N., dir., Odense. Barfoed, H. L., skibsf., Trørød. Bille, Torben, underdir., civ.ing., Virum. Bendix, Adam B., dir., Heil. Benzon, Boje, fabrikejer, dr. se, Stokkerup. Benzon, Aage von, bankier, Kbh. Bonde, L., lods, Søborg. Brinch-Fischer, K., boghandler, Esbjerg. Buck, Aage, gross., Kbh. Bærentzen, Axel, red., Kbh. Bøgelund-Jensen, S., dir., Kbh. Cahnbley, John, gross., Kbh. Christensen, F. H. Lauenborg, statsaut. skibsmglr., Vejle. Christensen, T. C, skibsreder, Kbh. Christiansen, O., dir., Nakskov. Dinesen, O., propr., Præstø. Dithmer, G., dir., ing., Kbh. Ekman, Lia, fru, Valby. Elving, Jens, komm.kapt., Kbh. Enderborg, Erik, overtoldass., Kbh. Falbe-Hansen, V., ORS., Kbh. Finsen, Aage, kreditfor.dir., Gent. Fischer-Jørgensen, P., apoteker, dr. pharm., Rønne. Goddik, Peter, gross., Vedbæk. Grandjean, Louis E., forf., Rungsted. Granzow, Ernst, dir., Klampenborg. Gundel, E. A., kaptajn, Kbh. Giitel, Poul, H.D., Charl. Hagedorn, FL C, overlæge, dr. med., Gent. Hansen, Henning, arkt., Valby. MEDLEMMER Hansen, Knud, skibsreder, Kbh. Hansen, fru skibsreder Willie C. K., Hgør. Harhoff, Chr., skibsreder, Kbh. Harhoff, Preben, skibsreder, Kbh. Hasselbalch, K. A., godsejer, dr. med., Snekkersten. Hasselbalch-Larsen, J., prokurist, civ.ing., Kbh. Heering, Peter, fabrikant, Kbh. Henningsen, Bent, stud. techn., Hgør. Henningsen, Gunner, stud. mere, Hgør. Henningsen, Henning, mus.insp., Hgør. Henriques, H. vekselerer, Kbh. Hoffmann, J. H., civiling., Charl. Horn-Lassen, Kaj, gross., Kbh. Hvidt, L. N., dispachør, Kbh. Høgstedt, Carl J., Brooklyn, USA. Højgaard, Kn., civiling., Kbh. Illum, Svend, dir., Vedbæk. Ingelsson, Kai, konsul, dir., Valby. Ingholt, Poul, bankdir., Kbh. acobsen, Svend F., dir., Kbh. ensen, Henry L. W., gross., Kbh. ensen, J. Gotfred, skibsreder, Århus. ensen, P. C, skibsreder, Gent. ensen, P. J., godseksp., Kbh. eppesen, H. Hjernø, revisor, cand. mere... Kbh. Juel-Christensen, Ove, gross., Heil. Jørgensen, Svend, mus.ass., Hgør. Kalm, K., dir., Kbh. Kampmann, Chr., ing., Charl. Karsten, Preben, sekretær, H. A. & H. D., Aabyhøj. Kauffmann, Ernst v., bankdir., Kbh. Kemp, Frithjof, ORS, Kbh. Klem, Helen Lise, stud. pharm., Kbh. Klem, Karen, skolepsykolog, cand. psyk., fru, Hgør. Klem, Lone, mag. art., Kbh. Klem, Knud, mus.dir., Hgør.

13 195 Klem, Marianne, frk.. Hgør. Knudtzon, Th., HRS'., Gent. Kraft, F. W., dir., Silkeborg. Kromann, E. B., skibsreder, Marstal. Kure, O., pastor, Assens. Lading, Henry P., dir., Hellerup. Langebæk, Steen, LRS., Charl. Lauritzen, Knud, skibsreder, konsul, Kbh. Lemvigh-Miiller, C. J., dir., Kbh. Lemvigh-Miiller, Johan-Frederik, Rungsted. Leth, Peter, dir., Kbh. Lorentzen, Poul, civiling., Randers. Lotz, M. E., overlærer, Hgør. Luiting, Dick, dir., Alkmaar. Lund, Carl C, tandlæge, Heil. Lund, Svend Aage, chef red., Gent. Lundbeck, H., fabrikejer, Valby. Lyman. John, dr., Washington. Mansa, H. H., dir. civiling., Virum Marx-Nielsen, C. C, dir., Bøgedal pr. Fruens Bøge. Matzen, F., skibsf., Sønderborg. Millech, Bruno, gross., Kbh. Munck, Niels, civiling., dir., Charl. Miilertz, C. M.. Haiti. Møller, E. S., ing., Charl. Møller, Mærsk McKinney, skibsreder, Kbh. Nedergaard, Hans R., ing., Holbæk. Nielsen, Carl, dir., Kbh. Nielsen, Chr., konservator, Hgør. Nielsen, Ejnar J., tømrermester, Hgør. Nielsen, Georg, dir., Kbh. Nielsen., Kai, dir., Kbh. Nielsen, N. C. A., LRS., Kbh. Nielsen, Niels, prof., dr. phil., Kbh. Nielsen, Oluf, bankdir., Kbh. Nielsen, Otto V., res. kapellan, Benløse. Nielsen, Severin, ing., Kbh. Næser, Vincent, læge, Gent. Nørregård, Georg, dr. phil., Kbh. Olsen, Chr., tømrermester, Fr.værk. Pade, H. W., dir., ing., Klampenborg. Pedersen, Ole W., Heil. Penter, Emil, gross., Kbh. Petersen, K. K., dir., Charl. Pontoppidan, F. C, komm.kapt., Kbh. Ragoczy, L., dir., Kbh. Reinhard, Erik, dir., Kbh. Rothe, Fr., kontorchef, Kbh. Scheen, Rolf, orlogskapt., Haslum, Norge. Schmidt, Axel, kontreadmiral, Grønnedal, Grønland. Siefert, Ernst, husejer, Korsør. Simon, L., gross., Charl. Strand, Victor B., gross., generalkonsul, Kbh Sundberg, K. A., vekselerer, Kbh. Svendsen, O., skibsreder, Kbh. Svenningsen, Hans, skibsreder, Kbh. Thomasen, S. A., gross., Kbh. Tomdrup, Bernh., fabrikejer, Heil. Tuxen, K. H., skibsreder, Kbh. Winsløw, Wiggo, fabrikant, Kbh. Wittus-Hansen, E., afd.-ieder, Kbh. Worm, Kai Toxen, skibskonstr., Vancouver Island. Wright, H. K., ing., Kbh. ARSMEDLEMMER Abrahamsen, Mogens, el.montør, Roskilde. Ackermann, K. E., kommandør, Springforbi. Agger, Knud, kunstm., Hgør. Ahrensberg, H. M., husejer, Kvistgård. Albertsen, R. L., adm. dir., orlogskapt., Kbh. Albrechtsen, A., snedker, Hgør. Albrechtsen, Erling, mus.insp., cand. mag., Odense. Allerup. Otto, vinhandler, Kbh. Alsøe, Erik, sekretær, cand. jur., Charl. Andersen, Adolph, Eftf., skibsmæglere, Randers. Andersen, Allan E., købmd., Hgør. Andersen, Aug., portør, Snekkersten. Andersen, Aug., sagfører, Ålborg. Andersen, Bjarne, elektriker, Hillerød. Andersen, Børge Bjørn, skibsing., Sønderborg. Andersen, Carl, postkontrollør, Hgør. Andersen, C. Mazanti, skibsreder, Charl. Andersen, E., gross., konsul, Kbh. Andersen, E. V., smed, Hgør. Åndersen, Harry, bogtrykker, Hgør. Andersen, J. Chr. A., fhv. værkm., Frberg. Andersen, John, kontorass., Kbh. Andersen, Jørgen, lærer, Charl. Andersen, Knud, maskininsp., Kbh. Andersen, Leif Saalbach, civiling., Hgør. Andersen, N. O.., civ.ing., Nærum Andersen, P. E. T., rest., Hgør. Andersen, T. Scavenius, læge, Ærøskbg. Andersen, V., tømrermester, Espergærde. Andersson, Børge J., lods, Køge. Andreasen, A. C, gross., Kbh. Andreasen, Leo, arbejdsmand, Hgør. Andresen, Chr., skibsreder, Heil. Andrup, Birthe, bibliotekar, frk., Charl. Ankjærgaard, Gunnar, elværksbestyrer, Egedesminde. Ankjærgaard, H. J., togfører, Hgør. Arbejdernes Fællesorganisation, Hgør. Arendrup, Adolf, bankbestyrer, Rungsted Kyst. Arnbak, Lars, civ.ing., Rungsted Kyst. Arnold-Larsen, A. E., læge. Nyborg. Aschengreen, J. Chr., dir., Søllerød. Åsmund, Berit, lektor, Snekkersten. Asmussen, Alfred, gross., Kbh. Aspmann, A. V., skibstømrer, Hgør. Aspmann, H. L. V., skibstømrer, Hgør. Assens, biograf dir., Valby. Auring, G., overbibliotekar, Aabenraa. Axen, Frode, gross., Lyngby. Bager, L. J., hovedbogholder, Hgør. Bagh, Axel, ing., Valby. Balleby, boghdl., Thisted. Bang, Aksel, fisker, Fejø. Bang, Hjalmar, dir., Gent. Bang-Ravn, Jens, Dragør. Bardenfleth, Henrik, fuldmægtig, Holte. Barfod, Jørgen H., adjunkt, Klampenborg. Barfoed, Jens M., dir., Gent. ia

14 ig6 Barfoed, Knud V., arkt. M.A.A., Kbh. Barfoed, Sven, dir., civiling., Gent. Bay, Bjørn B., prokurist, Nyk. F. Bay, Oluf, ORS., Kbh. Bech, Erik, politimester, Kgs. Lyngby. Bech Pedersen, Gunnar, fabrikant, Snekkersten. Beck, sejlmager, Valby. Bendtsen, Bendt, handelslærling, Hgør. Bengtsson, Erik, prokurist, Hellerup. Bentzen, K. M., musikl., Skodsborg. Benzon, O., konstrukt., Kbh. Berg, skibsing., Skelskør. Berg, Erik, gross., Kbh. Berg, Henry, snedkerm., Kbh. Berg, K., overpolitibetjent, Lyngby. Berg, Leif, dir., cand. polit., Kbh. Bergstrom, Bo, fil. mag., Lund, Sverige. Bering, Aage, skibsmægler, Skive. Berning, A. G., LRS., Hgør. Bertelsen, Erik Bruun, civiling., Hgør. Bertelsen, P. J-, læge, Thisted. Berthelsen, Vald., lorr.fører, rådmand, Hgør. Berthelsen, W. J. P., bogholder, Hgør. Bie, Kirsten Lorentz, frue, Snekkersten. Bischoff, J., prokurist, Brønshøj. Bjerregaard, N., auktionsm., Fr.havn. Bjerre-Petersen, Jørgen, dir., Kbh. Bjørn, Acton, arkitekt, M.A.A., Kbh. Bjørneboe, Lars, Rungsted. Blichert, Ejnar, læge, Hålsingborg, Blixt, Knud Erik, overfenrik, Nærum. Blok, L. M., distriktsing., Ringkøbing. Blume-Knudsen, F., disponent, Hørsholm. Boa, Å. W., fabrikant, Gent. Boa, Ulf, bagersvend, Hgør. Boas, Jørgen, læge, Dianalund. Boesen, Per, Kbh. Bohn, C. V., Sehestedt, toldforvalter, Ærøskøbing. Bohr, Niels, prof., dr. phil., Valby. Borch, Iver, grosserer, Haderslev. Borg, Chr., gross., Kbh. Borup-Nielsen, Sv. Aa., kontorchef, Hgør. Botfeldt, Niels E., arkt. M.A.A., Rungsted Kyst. Brahde, Mogens, arkitekt, Holte. Brammer, Kai, boghdl., Hgør. Brask, Georg, indkøbschef, ing., Heil. Bremerstent, E., overbibh, Hgør. Briand de Crévecoeur, E., kontreadmiral, Humlebæk. Broch, Axel, stadsskoleinsp., Hgør. Broegaard, Jørgen Å., forstander, Ollerup. Broen, Paul, Klampenborg. Broholm, F., stud. mag., Kbh. Brun, Erik, landsdommer, Heil. Brunoe, Søren, billedhugger, Kbh. Bruun, Jørgen G., købmd., Skødstrup. Buch, Helge, ing., Charl. Buch, Jørgen, ing., Fr.værk. Buchthai, Fritz, dr. med., Kbh. Buhl-Madsen, P., lærer, Roskilde. Burmeister & Wain, Å/S, Kbh. Busch, Julius A., søljt., Charl. Biinner, Ellen, viceinsp., fru, Hgør. Bystrup, N., arkitekt, M.A.A., Hørsholm. Bytinsky, M., fuldmægtig, Virum. Bærentsen, H., LRS., Kbh. Bøgh-Hansen, E., forvalter, Kbh. Børge, Holger, læge, Hgør. Børgesen, B. E., murermester, Hgør. Børsen, BL, civiling., Kbh. Baastrup, Vilh., kommunelæge, Kbh. Carlsberg Bryggerierne, Kbh. Carlsen, E. A. P., skibstømrer, Kbh. Carlsen, Ove, skibsbygm., Hgør. Carlsson, J., barberm., Hgør. Carlsson, Sv. Ove, medhjælper, Skørping. Carstens, Karen, lektor, Kolding. Carstensen, Harald, civiling., Lyngby. Chennells, F. B., N. Zealand. Christensen, Aksel E., prof., dr. phil., Kbh. Christensen, B., bankass., Hgør. Christensen, C. Å., skibsfører, Svendborg. Christensen, Carl G., befragter, Sæby. Christensen, Chr., bogtrykker, Kbh. Christensen, Ejvind, købmd., Kbh. Christensen, Folmer, malerm., Snekkersten. Christensen, H. K., kapt., havariekspert, Kokkedal. Christensen, Jens Ivar Barfod, toldass., Snekkersten. Christensen, J. P., Spangsbro, Kalundborg. Christensen, Julius, matros, Hundested. Christensen, K., stationsforstander, Ikast st. Christensen, K. E., maskinmester, Usserød. Christensen, Knud I., tømrer, Ribe. Christensen, Marius, murerm., Lyngby. Christensen, N. O., kontorchef, Skodsborg. Christensen, Paul, installatør, Fakse Ladeplads. Christensen, Regnar Bang, skibsf., Søborg. Christensen, Roger, farvehdl., Hgør. Christensen, Viggo, fhv. overborgmester, Kbh. Christiansen, Chr., skibsbygm., Rønne. Christiansen, Haldur, snedkerm., Hgør. Christiansen, Hans V. Bohn, lærer, Virum. Christiansen, Hans Aa., snedker, Hgør. Christiansen, Inger, fr., Heil. Christiansen, Irving, ing., Dragør. Christiansen, Michael Bohn, ing., Kgs. Lyngby. Christiansen, O. C. V., kontorchef, Kbh. Christiansen, Vermund, repræsentant, Kokkedal. Christie, Andreas, afd.chef., Rungsted Kyst. Christoffersen, Chr., tømmerhdl., Bagsværd. Christy, Agnes, provisor, fru, Kbh. Clausen, E. Th., gross., Kbh. Clausen, H., bestyrer, Hgør. Clausen, Halfdan, støberiing., Hgør. Clausen, Åge, Gent. Cleemann, P. F., skibsreder, Åbenrå. Cordsen, Henning, fabrikant, Kbh. Gruse, Erik Bang, ing., Kbh. Dahl, Paula, sygeplejerske, Hgør. Dahlstrøm, Sven, arkitekt, Kbh. Dahlstrøm-Nielsen, Henry, klejnsmedem., Hgør. Dalgaard, A., boghdl., fru, Hgør. Dam, Anton, diakon, Tåstrup. Damborg, E., kontorchef, Brh. Dammann, Flerbert, Hamborg. Dampskibs-Aktieselskabet Myren", Kbh. Dampskibsaktieselskabet Progress", Kbh. Dampskibsselskabet Dannebrog" Å/S, Kbh. Dampskibsselskabet Heimdal" Å/S, Kbh. Dampskibsselskabet Torm" A/S, Kbh. Danckwardt, C, civiling., underdir., Kbh. Danielsen, Otto, befragter, Kbh. Dansk Cement Central A/S, Kbh. Dansk Esso Å/S, Kbh. Dansk Skibstømrerforbund, Kbh. Davidsen, Frantz, ing., Kbh. Deleuran, W., vinhdlr., Fredericia. Den danske Landmandsbank, Kbh.

15 J 97 Den kongelige Porcellainsfabrik, Kbh. Den polytekniske Læreanstalt, Kbh. Det Dansk-Franske Dampskibsselskab, Kbh. Det danske Kulkompagni A/S, Kbh. Det Forenede Dampskibs-Selskab A/S, Kbh. Dich, Poul, læge, Dragør. Dideriksen, C. J., gross., Charl. Dinesen, B., departementchef, Charl. Djørup, Johs., læge, Kbh. Dragstrup, Vagn, prokurist, Kbh. Dreyer, Thorvald, arkt., Kbh. Drosted, Mads, arkt., M.A.A., Hgør. Dyreborg, Harry, inspektør, Hgør. Ebbehøj, Chr., dir., ing., Kbh. Eckhausen, H., kustode, Hgør. Eckhardt-Hansen, I., stud. polyt., Snekkersten. Eilschou-Holm, Fr. Vilh., sømandspræst, Kbh. Ejbesl, Viggo, dir., Kbh. Ekholdt, V.. dir., Middelfart. Elkjær, G. V., vkeskoleinsp., Hgør. Ellekilde, fru overing., Charl. Elsøe, Herluf, dir., Kbh. Elving, Ingeborg, sproglærerinde, Hgør. Enevoldsen, C, sparekassedir., Løkken. Engel, Otto, arkitekt, M.A.A., Kbh. Erichsen, P., styrmand, Valby. Eriksen, Egon Ellegaard, maskinmester, Skjern. Eriksen, Hans, dir., Hgør. Eriksen, Richard, Virum. Erlandsen, Arne, guldsmed, Fr.havn. Ernst, Max, lektor, cand. mag., Hgør. Erting, Aksel, tømrerm., Hgør. Ertner, E. G., Kbh. Esbjerg Towærksfabrik A/S, Esbjerg. Eschen, Jørgen, læge, Valby. Eskildsen, Viking, ing., Hgør. Fabeck-Larsen, Sv. Å., hovedrepræsentant, Nyk. F. Faber,_Rich., bcxchef, Heil. Fabricius, Th., pens. fyrass., Kbh. Falck, Mogens, gross., Lyngby. Fencker, Erik, maskinist, Kbh. Fischer, O., orlogskapt., Riisskov. Fischer-Knudsen, dir., Odense. Fisker-Åndersen, Jacob, ing., Hgør. Fjeldborg, Børge C, dir., civiling., Birkerød. Foldager, Reinald, toldass., Hgør. Foreningen af Skibs- og Baadebyggere i Danmark, Nykøbing M. Forsmark, Å., stemmer, Hgør. Fossing, Å., antikvitetshdl., Næstved. Frandsen, Geo. maskinm., Brønshøj. Frederichsen, Fr., prokurist, Lyngby. Frederiksborg Amtsråd, Hillerød. Frederikshavns Værft og Flydedok, Fr.havn. Fredfeldt, Knud V., kommunelærer, Vanløse. Fredholm, Povl, malerm., Bregninge pr. Svendborg. Fribert, Trojel, chauffør, Hals. Friis, Claus Achton, arkt., Klampenborg. Friis, fru Gudrun, Hgør. Friis, Jørgen, banedir., Hgør. Friis, Jørgen, jun., Hgør. Friis-Hansen, Jan, civiling., Springforbi. Frydensberg, Finn, skibsing., Fr.havn. Frørup, Dan, lab.ing., Kbh. Funch-B.asmussen, C, insp., Kbh. Fyhn, Hans, fabrikant, Kbh. Fyrdirektoratet, Kbh. Gade, Chr., grovsmed, Hgør. Garde, H. A., civiling., Kbh. Garnum, Otto, læge, Kbh. Geisler, R., skibsinsp., Brønshøj. Genster, Helge, læge, Odense. Gents, E. Th. V., sekretær, Espergærde. Gerfelt, Jørgen, skibskonstr., Kgs. Lyngby. Germundsson, A., speditør, Kbh. Gjeding-Tfaisted, S. Å., materialist, Herning. Gjermansen, Richard, civiling., Hgør. Gleerup, Alfred, læge, Kbh. Gløde, F., statsaut. translatør. Kbh. Gorrissen, N. J., HRS., Kbh/ Grau, Ove, dir., Vejle. Greisen, Bent, ass., Humlebæk. Grønnemose, E. E. N., murerm., Hgør. Gulmann, Nils, Charl. Gundel, Mogens, direktør, Skodsborg. Gustafson, Nils, forstander, Jtillerød. Giillich, S. A., vognmand, Hgør. Gaardø, Chr., forstander, overlærer, Hgør. Haderslev Havneudvalg, Haderslev. Hage, Torben, kammerherre, Klampenborg. Hagelund, F., assurandør, Hgør. Hagen, Poul, civiling., Charl. Haglund, F., kapt.,_ Kbh. Hahn-Petersen, Eigil, skibsreder, Kbh. Halldin, Hans, skræddermester. Nyk. F. Hansen, Allan, maskintegner, Fredensborg. Hansen, Anders, købmd., Slagelse. Hansen, Bendt, civiling., driftbest., Fredericia. Hansen, Bennet C. K._, skibsreder, Kbh. Hansen, fru skibsreder Bennet C. K., Kbh. Hansen, Chr., skoleinsp., Hgør. Hansen, Conrad, urmager & guldsmed, Allinge. Hansen, C. O., Vaaben, disponent, Kbh. Hansen, E., fuldmægtig, Kbh. Hansen, Einar, afd.arkt., Kbh. Hansen, Elise, kontorass., Kbh. Hansen Hansen Hansen, Hansen Hansen Hansen. Hansen Hansen Hansen Hansen Hansen Hansen. Hansen Hansen Hansen, Hansen Hansen Hansen Hansen Hansen Hansen Hansen Hansen Hansen Hansen Hansen Hansen Hansen Erland, arkitekt, Birkerød. Ernst, malerm., Hgør. F. W., skibsfører, Kalundborg. Georg Holst, købmd., Agersø. H. C, malerm., Hcør. H. E., orlogskapt., Holte. Helga, Kn., læge, frue, Kbh. Henry, Kbh. J. A., pens. lods, Kbh. Johs., kontorchef, Kbh. Julius, borgm., Kbh. Kaj, Kbh. Karl Johan, montør, Brønshøj. Knud, nav.dir.. Kbh. Knud, journ., Kbh. L. E., maskinmester, Gilleleje. Magnus, lods, Karrebæksminde. Marius, lektor, cand. mag., Nakskov. Niels, bestyrer, Brønshøj. Ove Juul, installatør, Snekkersten. Paul, ing., Nakskov. Preben, toldpakhusbetjent. Kbh. S. G., kontorchef, Snringforbi. S. Gram, tandlæge, Charl. Søren Henri, skibsing., Hgør. S. Ingemann, civiling., Kbh. Willy, prokurist, Valby. Åge, købmd.. Nyk. F. Hansfort. I. C, dir., Hgør. Harder, P. J. J., Kbh. Harlang, Frantz, dir., Kbh. Hartmann, Å/S Brødrene, Lyngby.

16 198 Hartz-Rasmussen, Willy, fhv. skibsfører, Ødis. Haslund Poulsen, Helge, maskinarb., Hgør. Hauch, H., fotograf, Hgør. Hauschildt, Søren, læge, Skive. Haxlund, Axel, cand. jur., Valby Hede, Poul, LRS., Kbh. Hedegaard, O., bankdir., Kbh. Helsingør Brændsels- og Trælasthandel A/S, Hgør. Helsingør byråd. Helsingør-Hornbæk-Gilleleje Jernbane, Hgør. Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri, Hgør. Turistforeningen for Helsingør og Omegn, Hgør. Helsingør Tømrerlaug, Hgør. Helweg-Mikkelsen, O., ing., Kbh. Hendriksen, Johnna, sekretær, fru, Hgør. Henningsen, Grethe, sygeplejerske, Gentofte. Henningsen, Hans, farveriejer, Nyborg. Henningsen, Kaj, underdir., tekstiling., Virum. Henningsen, Ove, LRS., cand. jur., Fredericia. Henningsen, Sv. Aa., lektor, Snekkersten. Henriksen, Carl, inkassator, Odense. Henriksen, H. H., Hgør. Henriksen, Hans, arkitekt, Kbh. Herløw, Å. O., overass., Valby. Hermansen, B., forhyringsass., Vanløse. Hermansen, Kristian, fyrmester. Keldsnor fyr. Hesseldahl, skolebestyrerinde, frk., Tølløse. Hill-Madsen, Ernst, ing., Kbh. Hilsted, Finn, underdir., LRS., Kbh. Hintze, H. V., dir., Nyk. F. Hjorth, Stenild, civiling., Kbh. Hjorth-Moritzen, Alf, journalist, fil. kand., Kbh. Hoff, Alfred, ing., Vanløse. Hoff, Gustaf R., maskinfabrikant, Kbh. Hoffmeyer, Erik, skibsreder, Snekkersten. Hofrnann, Georg, snedkermester, Århus. Hofmansen, P. K., arkivar, Kbh. Holck, M., lensbaron, Glumsø. Holm, Hans Chr., fhv. arkitekt, Odense Holm, Jacob, & Sønner's Fabrikker Å/S, Kbh. Holm, Jorgen, Singapore. Holm, Sven, fabrikant, Heil. Holm. Valdemar, murerm., Dragør. Holmark, Einar, gross., Kbh. Holm-Petersen, F., forfatter, Troense. Holmstrom, Bengt, civilekonom, Goteborg. Holsøe, Sven, statsaut. skibsmægler, Kbh. Holt, Arne, befragter, Holte. Hornby, H., ing., vicedir., Gent. Hougs, A. Borch, læge, Åbenrå. Howe, Hans, fuldmægtig, Charl. Hovmand, G., skibsmægler, Bandholm. Hvass, Tyge, arkt. M.A.A., Heil. Hviid, Jørgen A., kommandørkapt., Birkerød. Hiisig, Karla, overlærer, Hgør. Hågge, Erik, red., Halmstad. Højbjerg, K. V., ing., Hgør. Høst, K.'R., apoteker, Ålborg. Høyer, fyrass., Kolby Kaas. Høyer, Jørgen, skoleelev, Kbh. Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn. Illum, Svend, fru dir., Vedbæk. Ingeniør-Sammenslutningen, Kbh. Ingwersen, Henry, antikvitetshdl., Snekk. Israelsen, H. C, civiling., Hgør. Jacobsen, A., dir., New York. Jacobsen, C. T., skipper, Læsø. acobsen, C. W., afd.ing., Odense. acobsen, G., ing., Kbh. acobsen, Harald, gårdejer, Grimstrup. acobsen, Poul, gross., cand. jur., Rungsted Kyst. acobsen, Verner, filmsfotograf, Hgør. agd, E. O., kontorass., Fredericia. akobsen, Ole Wormslev, lærer, Valby. akobsen, S. C, pens. kaptajn, Hgør. åkupsstovu, Jåkup i, sekretær, Torshavn. ans, Ove L., gross., Kbh. antzen, P., civiling., Lyngby. arvig, Thorkild, isenkræmmer, Kbh. Jelstrup, O., skibsreder, Kbh. Jensen, Å., havnefoged, Hgør. ensen, Å. Å., bagerm., Hgør. ensen, A. C. D., forstanderinde, Hgør. ensen, A. Egede, arkitekt, Samsø. ensen, A. Rothe, reservelæge, Middelfart. ensen, Axel, statsaut. skibsmægler, Århus. ensen, Bent Holbech, maskinarb., Allerød, ensen, B. Hjorth, orlogskapt., Gent. Jensen, Carl, ing., Rungsted. Jensen, Carl Chr., fuldmægtigt, Charl. Jensen, C. E., Koch, skibsbygm., Nyborg. Jensen, D. Å., museumsleder, Glud pr. Horsens. ensen, Ejner E., maskinarb., Randers. ensen, Eric, gross., Kbh. ensen, H., vkeskoleinsp., Kbh. ensen, H. V., konditor, Vordingborg. ensen, Helmuth, toldass., Rødby havn. ensen, Ib, kemigraf, Kbh. ensen, J., gartner, Hgør. ensen, fru gartner J. Hgør. jensen, Jens, overpolitibetj., Vanløse. Jensen, John, skattekontrollør, Holte. ensen, Johs., snedkerm., Valby. ensen, Jørn, Hgør. ensen, K. Demant, arkitekt, Holbæk. ensen, K. W. F., kok, Hgør. ensen, Laurits, fhv. skoleinsp., Hgør. ensen, Marthin, murersv., Allerød. ensen, Mogens, DP.tekn., Kbh. Jensen, N. P., murerarbejdsmd., Brønshøj. Jensen, P., købmd., Kbh. Jensen, P. S., lods, Hgør. Jensen, S. Å., civiling., Lyngby. Jensen, V. F., lokomotivf., Hgør. Jensen, Viggo Å., prof., dr. med., Risskov. Jensen-Petersen, A., telefonmontør, Hgør. Jeppesen, Jørgen, Kbh. Jeppesen, Mogens, købmd., Nyk. F. Jepson, Anders, malermester, Nyk. F. Jervøe, Kr., toldforvalter, Holbæk. Jespersen, Knud, repræsentant, Charl. Jespersen, K. Wraae, prokurist, Søborg. Jespersen, Povl, dir., Charl. Jessen, Børge, prof., dr. phil., Kbh. Jessen, C. U., overlæge, Hgør. Jessen, Erik, maskinarbejder, Kbh. ohannessen, Aksel, tømrerm.. Snekkersten. ohannessen, Emil, fiskehdl., Hillerød. ohannessen, J. N. M., snedker, Hgør. ohannessen, Johs. P., sognefgd., Snekkersten. ohansen, Arne H., postbud, Rønne. ohansen, Arnold P., havemand, Hgør. Johansen, Henning, centralmekaniker, Kbh. Johansen, Ib, befragter, Kbh. Johansen, Mikael, kontorchef, Kbh. Johansen, N. A., skibsfører, Kbh. Johansen, Otto, arbejdsmd., Stenvad st. Johansen, Sigvald, inkassator, Hgør.

17 199 Johansson, Karl-Erik, ing., Hågersten, Sverige. Johansson, P., kaptajn, Hgør. Johnsen, Henning, bogtrykker, Kbh. Johnsson, H., Hålsingborg. Jonassen, Else, overlærer, Hgør. Jorberg, Fr., Berlin. Juel, Jørgen, stud. techn., Hgør. Juel-Åndersen, G., fiskehdl., Hgør. Juel-Brockdorff, Niels, baron, kommandør, Kbh. Juel-Christensen, Hans, vinhdl., Kbh. Justesen, E., overmekaniker, Kbh. Juul, Svend, vinhdl., Kbh. Juul, W., smedem., Kbh. Jørgensen, A., lods, Hgør. Jørgensen, Albert, dir., Heil. Jørgensen, Alb. V., HRS., Kbh. Jørgensen, A. Th., fhv. stadsing., Hgør. Jørgensen, A. W., overbetjent, Vordingborg. Jørgensen, C, mejeriejer, Gundsømagle. Jørgensen, Ejnar, antikvarboghdl., Kbh. Jørgensen, Hakon, red., Løgstør. Jørgensen, Helge Johs., orlogskapt., Kbh. Jørgensen, Holger, kontorchef, Kbh. Jørgensen, Jul. E., gross., Heil. Jørgensen, Kaj R. O., læge, Bagsværd. Jørgensen, Max. depotbestyrer, Hgør. Jørgensen, Mogens, Kbh. Jørgensen, O. V., købmd., Hundested. Jørgensen, Paula, Holte. Jørgensen, Poul, skibskonstruktør, Hgør. Jørgensen, Th., urmager, Hgør. Jørgensen, Aage Thorstensen, konstruktør, Kbh. Kallenberg, E. O., forstander, skibsing., Snekkersten. Kampen, Axel, skibsreder, Kbh. Kapel, Lillian, fysioterapeut, frk., Hgør. Karsten, Bertel W., bankass., Skodsborg. Kattrup, A., malerm., Hgør. Kiil, Bodil, skolesundhedsplejerske, Roskilde. Kinch, O., skibsfører, Kbh. Kirkby, E., Kbh. Kirkman-Møller, S., fuldmægtig, Heil. Kisby, Å. E., skibsing., Hgør. Kisby, L. A., ing., Kbh. Kiær, Erling, bogbinderm., konsul, Hgør. Kiørboe, Jørgen, sekretær, Kbh. Kjær & Sommerfeldt, vinhandel, Kbh. Kjølner, Th., kunstmaler, Hillerød. Kjølsen, Per, tømrerm., Vallerød. Klangel, K., lærer, Hgør. Klausen., Å., overtoldass., Kbh. Kleiminger, H. L., politifuldm., Lemvig. Klem, Ollis, fru, Hgør. Klem, Aage E., civiling.. Kbh. Klerk, Niels, lektor,_ LRS., Kbh. Klindt-Jensen, J., civiling.. Rønne. Klint, Johs., overlærer, Kbh. Klintenberg, O., cigarhdl.. Hgør. Klokhøj, A. H., oberst, Vordingborg. Knigge, U., propagandachef. Heil. Knudsen, Axel, kordegn, Kbh. Knudsen, Axel, købmd.. Hjortespring. Knudsen, Einar, ing., Heil. Knudsen, Gunnar, direktør, Charl. Knudsen, Helge Ursin, stadsing., civiling., Hgør. Knudsen, H. Harreby, regnskabsfører, Kolbykaas. Knudsen, Ib, radiotelegrafist, Svendborg. Knudsen, Knud P., skibsfører, Nyk. M. Knudsen, Peder, kontorass., Hgør. Knudsen, Per, Kastrup. Knuth, Rud., greve, Heil. Knutsson, O. F. S., tapetsererm., Hgør. Kofoed, Erik, dispachør, Kbh. Kohl, Peter, skoleelev, Valby. Konge-Hansen, P., cand. theol., Lellinge. Kongstad, Jul. kontorchef, Vanløse. Kongsted, T., dir., Hgør. Kopp, J., gross., Hgør. Kopp, N. E., disponent, Hgør. Korsør Byråds Havneudvalg, Korsør. Kraglund, A. A. J., bestyrer, Hgør. Krebs, Niels Dindler, skibsbygger, Heil. Kringhøj, Carl, maskinpasser, Esbjerg. Kristensen, Andreas L. H., skibsfører, Julianehåb. Kristensen, K. S., fhv. skibsfører, Kbh. Kristensen, Peter, bogholder, Hgør. Krogh-Andersen, Søren, kontorist, Kbh. Krogsgaard, Mogens R., civiling., Charl. Krohn, J. H., afd.ing., Søborg. Kroman, Erik, overarkivar, dr. phil., Heil. Kronholt, Arne, fuldmægtig, Søborg. Kurzenberger, Max. dir., Heil. Københavns amtsråd, Kbh. Københavns Handelsbank A/S, Kbh. Københavns Kommune, Kbh. Københavns Skipperforening, Kbh. Kørbing, J. A., dir., Heil. Kaadtmann, F., kaptajn, Randers. Kaae, Jørgen, læge, Gjedved. Kaae, Aage, depotbestyrer, Hgør. Kaarøe, M., direktør, Rungsted. Lambertsen, S. R., radiotelegrafist, Svendborg. Lang, Per, ing., Hgør. Lannung, Hermod. LRS., Kbh. Lannung, Sven, afd.chef, Kbh. Larsen, A. Bodse, lodsformd., Bandholm. Larsen, A. H., toldkontrollør, Hgør. Larsen, Astrid, frue, Kbh. Larsen, Bent Valeur, cand. mag.. Tønder. Larsen, C, frue, fotograf, Hgør. Larsen, Erh., revisor. Kbh. Larsen, Erik Lau, arkt., Hgør. Larsen, Finn, snedker, Hvidovre. Larsen, F. Rønnow, kordegn, Kbh. Larsen, Henning, portier, Hgør. Larsen, Henri, indkøbschef, Snekkersten. Larsen, Henry F., cand. polit., Kbh. Larsen, J. Foldager, Svendborg. Larsen, Jens, LRS., Hgør. Larsen, Johannes, kunstmaler, Kerteminde. Larsen, L., fuldmægtig, Hillerød. Larsen, N. V., tømrerm., Hgør. Larsen, Ove, stiftamtmand, Kbh. Larsen, Svend, overdyrlæge, Skive. Larsen, S. Lundsgaard, smedem., Hgør. Larsen, Willy, skibsbefragter, Charl. Larsen, W. R., fyrpasser, Hgør. Lassen, Joh., købmd., Kbh. Lau-Jensen, Sv. E., kommunelærer, Sorø. Lauring, Kåre, Virum. Lauring, Palle, forfatter, Virum. Lauritzen, Ivar, skibsreder, Kbh. Lauritzen, P., lods, Strib. Lehmann, Henrik, direktør, Kbh. Lehman. Karl, overkirurg, dr. med., Heil. Leisner, R., ing., Lyngby. Lembourn, Claus, stud. jur., Kbh.

18 200 Lemche, Hans Jacob, dir. Kbh. Lerche, J., stationsf., Hornbæk. LiS, Elias, fyrmester, Myggenæs, Færøerne. Lildholdt, Karl, skibsbyggerlærling, Åbenrå. Liljeborg, Frank, Kbh. Lillegaard, A. E., søløjtnant, Holte. Lindahl, Erik, købmd., Snekkersten. Lindquist, Carl-Axel, kaptajn, Stockholm. Lindquist, K., prokurist, Gørlev. Lindstrom, Allan, civiling., Vånersborg. Lindstrøm, Otto, ing., Valby. Linneballe, Ernst, dir., Kbh. Linvald, Steffen, mus.insp., Charl. Lohmann, S., fyrmester, Hyllekrog fyr pr. Rødby. Lolk-Larsen, H., kontorchef, Holte. Lorentzen, Børge, bogtrykker, Charl. Louis-Hansen, Å., fabrikant, civiling., Vedbæk. Lund, E., prokurist, Heil. Lund, Hans, grosserer, konsul, Hgør. Lund, Inger, overlærer, Hgør. Lund, Oskar F., skibsing., Herlev. Lund, Thorkild P., fyrmester, Hesselø fyr. Lund-Hansen, ritmester, Århus. Lundsgaard, J. H., maskininsp., Kbh. Lyngbye, Jørgen Svitzer, gross., Gadevang. Lynggaard, K., gartner, Hgør." Lyngsie, B., lærer, Brede. Luning, Sar Orjan, arkitekt, Stockholm. Lynnerup, Søren, Kbh. Lønberg-Holm, Å., civiling., Kbh. Madsen. Carlo Råhauge, lods, Fr.havn Madsen, Edvard, Måløv. Madsen, E. N., dir., Springforbi. Madsen, J., sekretær, Kbh. Madsen, Johnny, fuldmægtig, Birkerød. Madsen, Jørgen, civiling.. Fruens Bøge. Madsen, Kjeld, adjunkt, Silkeborg. Madsen, V. kapt., Marstal. Madsen, Aage R., fyrbøder, Valby. Maegaard, E., dir., cand. jur., Kbh. Malling, Jens, ekspeditionssekretær, cand. jur., Hellerup. Marineforeningen, Kbh. Marinehistorisk Selskab. Klampenborg. Marstrand, Jørgen, civiling., dr. techn., Gentofte. Mathiasen, Hans, rederiass., Kbh. Mathiesen, Chr., bagermester. Haderslev. Mathiesen, E., forstander, civiling., Kbh. Meilvang, Henry, forvalter, Kbh. Meilvang, Viggo, ass., Herlev. Mellentin, Aas'e, gross., Charl. Mench, Erik, Ar., Kbh. Mersing. B. E., overbibl., Svendborg. Meyer, Knud, gross., Kbh. M" ichelsen, ' Oluf, slagterm., Kbh. M ichelsen, P., skibsmægler, Odense. M ikkelsen, Børge, repræs., Tibberup. Mikkelsen, Michael, bogbinder, Hgør. Mikkelsen, Poul Erhardt, medhjælper, Hillerød. Ministeriet for Grønland, Kbh. Mogensen, A. Borg, skattekontrollør, Gent. Mogensen, A. F., civiling., Dragør. Monberg, I. C, gross., Kbh. Mortensen, Alf, kontorchef, Kbh. Mortensen, E., ing., Hgør. Mortensen, K. A., kustode, Hgør. Mortensen, Søren, dykker, Brørup. Mouritzen, P. C., færgefører, Århus. Munch-Nielsen, Th., lods, Hgør. Munthe af Morgenstierne, B. v., kontorchef, Kbh. Munthesen, Frode, vicekonsul, Johannesburg. Miicke, Billy, fabrikant, Kbh. Muller, Poul, læge, Valby. Møller, E., restauratør, fru, Kronborg. Møller, Paul, arkitekt, Kbh. Møller, Povl, dr., Kbh. Møller, Ralph Just, arkivbetjent, Rungsted. Møller-Andersen, A., LRS., Kbh. Møller-Jensen. J., førstelærer. Give. Mørch, N. K.', MF., Hgør. Mørch, Aage, driftsbest., Thisted. Månsson, Gunnar, direktør, Tyresol. Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov. Neergaard, C. H., fhv. søfartschef, Kbh. Neisig, Niels Holger, bankelev, Nakskov. Nexøe-Larsen, F., gross., Rungsted. Nielsen, Alfred, lods, Udbyhøj. Nielsen, Alfred V., gross., Kbh. Nielsen, A. M. C, prokurist, frk., Hgør. Nielsen, B. Hjelm, gross., Fredensborg. Nielsen, Bob Gunnar, styrmandselev, Virum. Nielsen, Carl, prokurist, Kbh. Nielsen, Carl, bådebygger, Fejø. Nielsen, C. J., maskinmester, Valby. Nielsen, Ejnar M., maskinmester, Kbh. Nielsen, Ejvind Peter, maskinmester, Kbh. Nielsen, Erik, chauffør, Snekkersten. Nielsen, Erik Selmer, specialarb., Hgør. Nielsen, Flemming, kommunelærer, _ Valby. Nielsen, Fr., isenkræmmer, Hgør. Nielsen, Henning, maskinarbejder, Holbæk. Nielsen, Henning, fabrikant, Søborg. Nielsen, Holger, gross., Kbh. Nielsen, H. R., bogtrykker, Hgør. Nielsen, H. Thornberg, underdir., civiling., Varde. Nielsen, I. Froberg, mekaniker, Valby. Nielsen, J., murerm., Hgør. Nielsen, Jacob, tandlæge, Odense. Nielsen, J. C. M., stat.forst., Hgør. Nielsen, Jens, hotelejer, Hgør. Nielsen, John, overass., Esbjerg. Nielsen, Johs., boghdl., Haderslev. Nielsen, J. V., lagerekspedient, Hgør. Nielsen, Jørgen, kontorelev, Skodsborg. Nielsen, K., toldpakhusfmd., Ribe. Nielsen, K. E., skibsfører, Korsør. Nielsen, Knud, cand. polyt., Risskov. Nielsen, N., fyrbøder, Hgør. Nielsen, N. J., dr. techn., Kbh. Nielsen, O. Moesgaard, bogholder, Ørsted. Nielsen, Ove, generalsekr., London. Nielsen, Palle W., universitetslektor, Kbh. Nielsen, P. Chr., amanuensis, Hørsholm. Nielsen, R. H., overmontør, Kbh. Nielsen, S. A. V., arkt, Hgør. Nielsen, Sv. Aa., fabrikant, Hgør. Nielsen, Th., jord- og betonarbejder, Kbh. Nielsen, V., kleinsmed, Hgør. Nielsen, W. Schack, dir., cand. jur., Kbh. Nielsen, Aage, skibsfører, Kbh. Nissen, A., toldkontrollør, Varde. Nissen, Olaf, maskinm., Kbh. Nobel, C revisor, cand. jur., Kbh. Norbøll, K. W., rektor, Hgør. Nordmann, V., statsgeolog, dr. phil., Kbh. Nordquist, Evert, resemontor, Stockholm. Nordsted, Aksel, øjenlæge, Ålborg. Nordvig, R., ing., Nakskov.

19 201 Normann, L. O., dir., Kbh. Normann, Peder, red., Hgør. Norrstrom, Emil, forrådsmåstare, Arboga. Norrstrom, Hans, teknolog, Arboga. Norsk, Frans, overlæge, Heil. Norspang, Ejnar, tegner, Farum. Nygaard, Ejnar, kaptajn, skibsreder, Århus. Nørregaard, Inger Marie, læge, Hgør. Odense Kanal- og Havneudvalg, Odense. Olesen, Tyge, bankass., Fredericia. Ohlsen, Sven, købmd., Haderslev. Olrik, Elias, dommer, Hgør. Olrik, Helge, dommer, Varde. Olsen, Alfred, rejseinsp., Skelskør. Olsen, Anna, frue, Hgør. Olsen, C. Meinert, tømrerm., Kbh. Olsen, Ejvind, bådebygger, Sakskøbing. Olsen, Erik, malermester, Hgør. Olsen, Henning, stud. mag., Valby. Olsen, Henry, skibskonstr., Kbh. Olsen, Herman, smedem., Brønshøj. Olsen, I. H., gross-, Gentofte. Olsen, Johs., marineing., Kbh. Olsen, K. E., tobaks- og vinhandler, Espergærde. Olsen, Oluf, bogholder, Hgør. Olsen, Paul A., cand. pharm., Lyngby. Olsen, Peter, gårdejer, Værløse. Olsen, Poul, slagterm., Heil. Olsen, Sophus, fabrikant, Kbh. Olsen, V. Rex, kartograf, Holte. Olsen, Villy, fisker, Fejø. Olsen, Aage, marineing., Dragør. Osgaard, Lauritz, fabrikant, Hgør. Ostenfeld, Th., civiling., Kbh. Overgaard, F., blomsterhdl., Hgør. Overgaard, Frode, dekoratør, Bagsværd. Overgaard, R., komm.lærer, Svinninge. Ovnbøl, A., læge, Hvidbjerg st. Parris, Povl, direktør, Lyngby. Paulsen, A. C, prokurist, Kbh. Paulsen, Jørgen, mus.dir., Hillerød. Paulsen, Kristian, fodermester, Roskilde. Paulsen, Paul Jørgen, civiling., Hgør. Pedersen, Alexander, gross., Valby. Pedersen, E. O., smed, Hvidovre. Pedersen, Erik, maler, Rønne. Pedersen, Evald, forvalter, Hgør. Pedersen, Georg, lektor, Holte. Pedersen, Harald, revisor, Hgør. Pedersen, H. Elmann, revisorass., Kbh. Pedersen, I. D. S. V., væver, Hgør. Pedersen, Jørgen Å., fabrikant, Charl. Pedersen, M. P., civiling., Kbh. Pedersen. Ole Crumlin, civ.ing., cand. polyt. Roskilde. Pedersen, Ole Homann, ing., Hgør. Pedersen, Orla, prokurist, Hgør. Pedersen, Poul P. M., forfatter, Kbh. Pedersen, S. A. L., lokomotivfører, Kbh. Pedersen, Vald., bogtrykker, Kbh. Pedersen, Vald., lærer, Fr.lund. Pedersen, Aage, læge, Heil. Persson, Lars-Eric, ing., Malmo. Petersen, A. O. A., statslods, Åabyhøj. Petersen, Axel, håndværker, Herlev. Petersen, Carl, maskinfabr., Gilleleje. Petersen, Chr. Rolf, kæmner. Byrum, Læsø. Petersen, Chr. Steen, civiling.. Espergærde. Petersen, Cl. W., tømrerm.,'kbh. Petersen, Eiler, gross., Roskilde. Petersen, E. Sejer, forstander, Hgor. Petersen, F. Højsted, repræs., Kbh. Petersen, H. C. F., telegrafkontrollør, Brønshøj. Petersen, Henrik Marius, orlogskapt., Lyngby. Petersen, H. Jordt, tlf.ing., cand. polyt., Virum. Petersen, Holger, styrmand, Hgør. Petersen, Holm, ejendomshdl., Kbh. Petersen, Johs., murerm., Hgør. Petersen, Kaj Toft, fabrikant, Hgør. Petersen, K. C. M., specialarb., Hgør. Petersen, Knud, afd.chef, Gentofte. Petersen, Laurids, gross., Kbh. Petersen, Mogens Anker, ing,, Kbh. Petersen, N. E., fabrikant, Snekkersten. Petersen, P. V., proprietær, Humlebæk. Petersen, Robert, kleinsmed, Hgør. Petersen, S. Å., skibsfører, Korsør. Petersen, S. Chr., maskinm., Hgør. Petersen, Svend, Kbh. Petersen, Sv. Rosten, isenkræmmer, Roskilde. Petersen, Troels, dir.sekr., Lyngby. Petersen, Aage, kontorass., Hgør. Philip, N., gross., Kbh. Plum, Peter, ing., Assens. Pontoppidan, Dines, Kbh. Portman, Arne, overlæge, Kbh. Poulsen, Arnold, civiling., Gentofte. Poulsen, Carl, murerm., Hornbæk. Poulsen, Edv., stevedore, Kbh. Poulsen, Fin, gross., Kbh. Poulsen, Finn V., optiker, Kbh. Poulsen, H., tømrerm., Hgør. Poulsen, Poul, skibstømrer, Rødvig. Preisler, Børge, optiker, Kbh. Privatbanken i Kjøbenhavn A/S. Prohaska, C. W., professor, dr. techn., Heil. Pyndt, Børge, boghdl., Nyk. F. Pødenphant, H., gross., Horneby. Quist, Ejnar, dir., Odense. Qvistgaard, Lise, frk., Gentofte. Raffel, Alfred, dir., Kbh. Rafn, Eyvind, redaktør, Kbh. Rahbek, Knud, civiling., Vanløse. Rambøll, Jørgen V., civiling., Brønshøj. Rasmussen, A. H., civiling., Kbh. Rasmussen, Antoni, kapt., Heil. Rasmussen, Chr. Wiboe, hovmester, Valby. Rasmussen, C. J., snedkerm., Hgør. Rasmussen, C. O., ing., Kbh. Rasmussen, Harry, glarmester, Århus. Rasmussen, Johs., skibsfører, Sundby pi- Nyk. F. Rasmussen, K. A., maskinm., Kbh. Rasmussen, Kjeld, ing., Kbh. Rasmussen, Knud Robert, tømrerm., Holte. Rasmussen, L.. modelbygger, Rødby Havn. Rasmussen, N. V. P., automobilforhdlr., Hgør. Rasmussen, Povl H., snedker, Bjørnehoved. Rasmussen, R. F., komm.lærer, Btgør. Rastrup, Inger, fru, Kbh. Rastrup, Michael, Kbh. Rathje, Eigil, ing., Kbh. Ravn, Axel, kontorchef, Heil. Ravn, K., værkfører, Hgør. Rederiet Anholt" A/S, Kbh. Reedtz-Funder, J., skibsinsp., Kbh. Reich, Poul Albert, kleinsmed, Hgør. Rekling, S., fuldmægtig, Kbh. Rendal, H., LRS., Hgør. Reumert, Michael, HRS., Kbh.

20 Riemer, Jørgen, LRS., Kbh. Riise, A. H., læge, Hillerød. Riise-Knudsen, B., civiling., Valby. Riise-Knudsen, Mogens, forvalter, Ejby. Riis-Hansen, Hans, elev, Roskilde. Rimestad, H. T., dir., Heil. Ring, Henning, lektor, Hgør. Ring-Madsen, Preben, matros, Kbh. Risom, Sven, arkt. M.A.A., Fredensborg. Roed, Henning, fyrmester, Hgør. Rolvsen, Stig, forf., Valby. Roos, Carl, professor, dr. phil., Kbh. Roosen, C. TJ., civiling., Holte. Rosendahl, A., kontorchef, Kolding. Rosenkilde, V., boghdl., Kbh. Rosenløv, Mogens, oberstløjtnant, Kbh. Rosenvold, C. F., Åbenrå. Rudolph, Wolfgang, Sassnitz, Riigen. Rygaard, Erik, dommerfuldm., cand. jur., Herning. Rysz, P., lodsformand, Korsør. Ræthinge, Ellen Wolden, toldforvalter. Ribe. Røder, Hans Chr., skibsfører, Gentofte. Rønne Havneudvalg, Rønne. Rønsted, Karmark. LRS., Kbh. Rørdam, Kjeld, HRS., Kbh. Rørmark, Aage, arkivar, Vanløse. Sahl, Olaf, arkt., Risskov. Salling, E., sognepræst, Mandø. Sandager, fyrass., Hgør. Sandal, Axel, boghdl.. Kbh. Sander, Henning, stud. pharm., Kbh. Sarrau, Wm., murer, Karsemose. Saxild. Jørgen, ing., Heil. Schack, Gudmund, gross., Kbh. Schaumann, H., fhv. sporvejsdir., Bagsværd. Schaumann, P. ing., Virum. Scherffenberg-Møller, Jack, Hgør. Schibbye, Harris, arkt. _M.A.A., Kbh. Schmidt, Ernst, dr., Reinbek. Schmidt, Ester, frue, Stubbekøbing. Schmidt, Mogens, lodsinsp., orlogskapt., Gent. Schmiegelow. C. H., smedem., B'gør. Schnedler, G. S., civiling., Klampenborg. Schnell, Magnus, varmemester, Kbh. Schou, Axel, gross.. Hellerup. Schou. Carl C, afd.ing., cand. polyt., Hillerød. Schou, I. P., direktør, Heil. Schou, N. Aa. Breinholdt. maskinm., Nyk. F. Schou. Ole. pressechef, Kbh. Schrøder, Alfred C, gross., Kbh. Schrøder, Harry, ing., Klampenborg. Schrøder, Johan, forvalter. Kbh. Schrøder, Per, civiling., Holte. Schrøder-Christensen, E. P. H., skatteinsp., Ålborg. Schultz, Aage, installatør, Kbh. Schultze, Mogens, malerm., Gent. Schwiegershausen, Gunter, retouchør, Kbh. Schytz, Sigurd, borgmester, Hgør. Sebbelov. Henning, fabrikant, Kbh. Seibæk. Aage, gross., Kbh. Seidelin-Dam, Johs., læge, Søborg. Semler-Jørgensen. A., dir., civiling., Randers. Simonsen. Evald, ing., Hgør. Sinding, P. E. B., fyrdir., kommandør, Kbh. Sivertsen, Poul S., skibsinsp., Torshavn. Sjøberg, Otto Chr., Gent. Skafte, Aage, kunsthandler. Nyk. F. Skandinavisk Emballage A/S, Lyngby. Skibsted-Jacobsen. Orla, maskinbygger, Hgør. Havneudvalget i Skive, Skive. Skotte, E., havnemester, Hgør. Skov, Sigvard, mus.insp., mag. art., Kolding. Skovgaard-Petersen, Kjeld, dispachør, Kbh. Skrivergaard, Knud, redaktør, Kbh. Smidt & Co. A/S, F. L., Valby. Smidt, Carsten M., overlæge, dr. med., Næstved. Snorrason, Egill, dr. med., Kbh. Sommer, Egon, dir., Odense. Sonne, H. O., civiling., Charl. Sonne-Hansen, K., dir., Charl. Sparekassen i Nykøbing Falster. Spiro, Anatol, ing., Kbh. Sprenger, K. fabrikant, Hgør. Stallknecht, G., skibsfører, Holte. Starch-Petersen, B., billedskærerm., Hgør. Steffensen, H. C., dir., Hgør. Steffensen, Hother, boghdl., Espergærde. Steffensen, James, afd.ing.. Heil. Steiner, B. JX overfaktor, Søborg. Stenderup, Finn, Kbh. Stengaard, Børge, snedker, Hgør. Stephensen, Magnus, arkitekt, Gent. Storm, P. W., pens. maskinmester, Kbh. Strandgaard, Aage, arkt., Kbh. Stridsland, Gregers, overass., Brønshøj. Strube, Sten, red., Hgør. Struckmann, C, skibsmægler, Esbjerg. Struwe, Klaus, skoleelev, Kbh. Struve, O. J., forhyringsagent, Hgør. Struwe, Sten, Kbh. Strøyberg, Jens, apoteker, Assens. Stub-Nielsen, Axel, dyrlæge. Hgør. Stiirup, C, & Co.s eftflg. A/S, Hgør. Stiitzer, Per, maskinarb., Hgør. Stærmocr. Erik, orlogskapt.. Korsør. Staarup, Hans, fhv. havnedir., cand. polyt., Århus. Svane. Erik, LRS.. Padborg. Svarer, Jørgen, fuldmægtig, Ærøskøbing. Sveistrup, Margrethe, bibliotekar, Hgør. Svendborg Bank A/S, Svendborg. Svendborg Havneudvalg, Svendborg. Svendsen, G. J., fyrass.. Højs trup. Svendsen, Hans, ing., Dragør. Svendsen, Jørgen, ing., Hgør. Svendsen, Paul W. E., red.. Vejle. Svendsen & Christensen. A/S dampskibsselskabet Vendila". Kbh. Svendsen, Sv. K., kredslæge, Hgør. Sylvestersen, Joh., Randers. Sæbye, Poul, kunstmaler, Klampenborg. Søegaard, C cand. pharm.. Hgør. Sølver, Carl V., kaptain. Skodsborg. Sørensen, Axel, ing., Heil. Sørensen, E.. skibs- og bådebygp-er. Ålborg. Sørensen, E. Gether, overlærer, Hgør. Sørensen, E. V., gross., Birkerød. Sørensen, Frank. in".. Kbh. Sørensen, Frederik Richard, toldass., Hou. Sørensen, K. E., skibsmægler, Kbh. Sørensen, Keld, trafikass.. Hgør. Sørensen, Poul, civiling., Kbh. Sørensen, Preben, kobbersmed, Hgør. Sørensen, Preben, maskinchef, Hellebæk. Sørensen, R. I., kompasretter, kapt., Brh. Sørensen, Vagn, kontorass., Hgør. Sørensen, Valdemar, skoleinsp., Hgør. Sørensen, Aage, slotsbetj., Hgør. Talbo, Uno, skibsing., Valby. Tegner, V. P. B., civiling., Kbh. Thalbitzer, Carl, red., Kbh. Thalbitzer, V., amtsforvalter, Hgør.

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1959 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens Kammer på Kronborg Slot torsdag d. 9.

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1957 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens Kammer på Kronborg slot fredag d. 28.

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1961 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens Kammer på Kronborg slot, mandag d. 21.

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1962 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Gyldenstiernes Kammer" på Kronborg slot tirsdag

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1952-53 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling onsdag den 23. juli 1952 1 Kongens Kammer på

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877 Turnering : Hold 2hk 2005/6 d.24.03.2006 Ole Knudsen 1922 1 Morten Frank Jensen 0 2011 0,38 0 0,40 1910 Korrigeret 1877 Michael Taankvist 1984 2 Jens Hjorth Hansen ½ 1781 0,76 3 Søren Dyberg Larsen 0 1908

Læs mere

Danske Havnes generalforsamling tirsdag den 19. april 2016. Deltagere fra medlemshavne og antal stemmer

Danske Havnes generalforsamling tirsdag den 19. april 2016. Deltagere fra medlemshavne og antal stemmer , Bredgade 23, 2. tv 1260 København K Telefon +45 7211 8100 Birthe Iwasiow bgi@danskehavne.dk Dir +45 72118101 G ENERALFORSAMLING 20 16 www.danskehavne.dk Danske Havnes generalforsamling tirsdag den 19.

Læs mere

DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER

DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER 1. DIVISION 1 594,30 Frederiksborg Amts Garderforening - 1 2 588,19 Garderforeningen i København - 1 3 577,18 Garderforeningen i København

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Administrativ enhed Udnævnte personer siden 27. nov Vedkommendes titel Periode for udnævnelse Evt. honorar

Administrativ enhed Udnævnte personer siden 27. nov Vedkommendes titel Periode for udnævnelse Evt. honorar Bilag 28. 24. november Tabel 28. Udnævnelser til bestyrelser, fonde, udvalg, nævn, kommissioner, institutter, centre m.v. på Trafikministeriets område Danmarks TransportForskning Nina Smith Professor -2007

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1953 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling onsdag den 23. juni 1953 I Kongens Kammer på Kronborg.

Læs mere

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016 Skydetider kredsskydning 2016 Seniorer 08.00 Kim Grubbe 08.01 Michael Lysgaard 08.02 Klaus Holt Jensen 08.03 Thomas Heesgaard 08.04 Morten Mogensen 08.05 Rene Holt Schmidt 08.06 Torben Mauritson 08.07

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

vinterturnering cal 22,

vinterturnering cal 22, vinterturnering cal 22, 215-16 Individuel V1H1 - voksen 1 hand - 1 ( klasse 1 ) 16916 Rune Knudsen St. Restrup 283 286 288 857 3579 Allan Borg Års 284 286 287 857 16491 Peter Holmegaard Ålborg 288 278

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1958 Handels og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens Kammer på Kronborg slot mandag d. 28. juli

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen.

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen. VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til 2016 09/06 1926: Formand: Hr. Sagfører H. Grønholm. Næstformand Hr. Hr. Isenkræmmer S. Graversen. Hr. Fabrikinspektør Sigurd Hansen. Hr. Postmester P.

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1956 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens Kammer på Kronborg tirsdag den 21. august

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 6 Sevel Dame 2 102 128 21 Kristina Christensen 2418 Sevel 37 43 23 Kristine Madsen 2409 Sevel 33 42 22 Solveig Madsen

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1954 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling tirsdag d. 22. juni i Kongens Kammer på Kronborg.

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 30-10-2011 14:09:29 - DDS SP v.3.11.10.2 RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 87091 Tanja R. Wriedt 14-006 Næstved Skytteforening 200/11 198/09 398/20 2 88697 Kasper

Læs mere

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473 Person Antal Kampe H. S. Bedste snit Vundet - Tabt Score Indgange Gennemsnit Pierre Otkjær 2 5,645 2-8 38,579 Steffan Rasmussen 23 6,973 6-7 693 285,539 Ole Thomsen 2 5,625 5-7 45 878,472 Per Larsen 5

Læs mere

Spillere tilmeldt turneringen

Spillere tilmeldt turneringen A A KONFEKTION 0001 A A KONFEKTION-1 0001-0001 Peter Bragh 45 165 A A KONFEKTION-1 0001-0002 Agathe Andersen 45 158 COLAS 0003 COLAS-2 0003-0008 Anna Laura Johansen 45 157 COLAS-2 0003-0023 Henry Johansen

Læs mere

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn Per Hansen Jan Petersen AMU Nordjylland Vagn Ole Petersen Frede Holst Andersen Leif

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2008/9. Hovedkreds: 2. Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT. Resultat.: 2HK_HOLD.TXT. ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO. Klub: Skovbo Skakklub

Turnering : Hold 2hk 2008/9. Hovedkreds: 2. Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT. Resultat.: 2HK_HOLD.TXT. ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO. Klub: Skovbo Skakklub Turnering : Hold 2hk 2008/9 d.20.03.2009 Hovedkreds: 2 Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT Resultat.: 2HK_HOLD.TXT ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO Klub: Skovbo Skakklub Hans E. Andersen 1447 1 Julius Mølvig 1 1190

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 4. omgang Startet i 1980 Åben klasse 4. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1859,9 12 7433,2 48 2 Helle 1 1834,2 10 7325,5 34 3 Viborg

Læs mere

Herlevhuse i erne

Herlevhuse i erne Herlevhuse i 1950-60erne Årstal Adresse Familienavn fornavn m/k Nielsen Stordyssen 1 Backhausen Erik og Aase Krak 1956 Stordyssen 2 Ravn Ejnar og Jytte Nielsen Stordyssen 2 Olson Th. Krak 1955 Stordyssen

Læs mere

Politi DM Linieløb - 27-08-2014. Viborg Politi Klasse: Damer

Politi DM Linieløb - 27-08-2014. Viborg Politi Klasse: Damer Antal deltagere: 4 Klasse: Damer Gennemsnit for vinder: 35,3 km/h Antal præmier: 4 Plac. Ryg nr. UCI kode Navn 1 DENOOOOOOOO Bettina Romer 2 2 DENOOOOOOOO Helle Sørensen 3 3 DENOOOOOOOO Rikke Guldbæk 4

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1955 H ANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens Kammer på Kronborg torsdag d. 30. juni

Læs mere

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Side 1 af 8 01-12-2011 07:44:33 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Holdkonkurrence: 15 meter call 22 1 Aulum Skytteforening 31309 Keld Jeppesen Klasse:

Læs mere

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 31. MARTS - 2. APRIL 2006 Særslev Grovpistol Herre 23 deltagere 5 Hold Fripistol Junior

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Aabenraa 941,55 60189 Åse Søgaard 73767159 Aalborg 1143,99 196292 Peter Mikkelsen 99312210 Ærø 90,45 6712 Jes Heinemann 50005025 Albertslund

Læs mere

RESULTATER, MARATHON, INDIVIDUELT

RESULTATER, MARATHON, INDIVIDUELT 01-07-1983 Oslo Oslo, Norge nr. Allan Hansen 3.42,56 23-09-2007 H.C. Andersen 02 Odense nr. 58 H 50-54 552 Bent Christensen 2.53,42 10-10-2004 H.C. Andersen Odense nr. 12 H 40-44 459 3.03,46 18-06-2006

Læs mere

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011 opdateret 080511 Kommunemesterskaber Klasse Navn Klub duer Skud Klub Plc. 124 A Kristian Mortensen Sunds 25 46 x 123 A Lars Kjeldsgaard Trehøjebanen 30 45 x 122 D Maiken Andersen MSK/HJC 23 46 x 121 M

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 148/8 Nicolai Henriksen Vestlolland 2 148/7 Rasmus Fisker Viborg 3 147/5 Ib Henriksen Vestlolland 4 145/2 Morten Olsen Frederiksborg

Læs mere

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59 Gennemsnit: Kjellerup 191,43 Møldrup 190,94 TKL 192,25 Trehøje 191,50 Ørnhøj 188,59 Kjellerup Senior 4 K Niels Juel Jensen 197 4 K Ejner Jørgensen 196 4 K Inge Jørgensen 194 3 K Linnea Christensen 192

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Side 1 af 7 18:34:49 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Veteran Plads Bane Navn Res. 5 6 7 8 9 10 P-finale I alt 1 2 022 Jette Skov Pedersen 394 8 51,6 10,6 10,7 10,4

Læs mere

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 07-06-2015 08:58:19 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 5%-Skytte, Terrænskydning, Pistol cal..22, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben - GPA, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben

Læs mere

Resultatliste. Pistolterræn. Nymindegab. 3. maj 2009

Resultatliste. Pistolterræn. Nymindegab. 3. maj 2009 Resultatliste Pistolterræn I Nymindegab 3. maj 2009 Terrænskydning Nymindegab 2009 TERRÆNBANE Skive Distance Farve ---------------------- Station 1 - Stående Mål 1 S 5 6 Gul Mål 2 B 65 50 Gul Mål 3 B 100

Læs mere

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Hold Nr. Deltagerliste Navn Klub 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Dalby 2 Jannik - Max - Alex Holmebæk petanque 3 Bo Nielsen - Steffen Petersen - Klaus Noergaard Nordfalster 4 Salem Boukaidi-Laghzaoui

Læs mere

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2006

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2006 Køn Placering Fornavn Efternavn BY SLUTTID Kvinde 1 Sytter Christiansen Randers 01:29:54 Kvinde 2 Mia Sørensen Vejle 01:37:37 Kvinde 3 Lilly Jeppesen Vejle 01:38:05 Kvinde 4 Hanne Damholdt Billund 01:44:38

Læs mere

RESULTATLISTE Næstveds 50 meter stævne 2014

RESULTATLISTE Næstveds 50 meter stævne 2014 8-05-04 4:57:49 - DDS SP v.3.4.4. RESULTATLISTE Næstveds 50 meter stævne 04 Holdkonkurrence: Foreningshold bk Kongsted Skytteforening runde 08973 Tobias Ellehøj Klasse: MB 97/06 99/ 396/8 08974 Kamilla

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

1953 42. W.E.Holst. 1954 43. J.Dinesen 44. Ch.Walbum 45. Junia Egemose

1953 42. W.E.Holst. 1954 43. J.Dinesen 44. Ch.Walbum 45. Junia Egemose FORENINGEN for LANGELÆNDERE Sølvnålen I anledningen af foreningens 25 års jubilæum blev fremstillet en sølvnål, der bliver uddelt gratis til de aktive medlemmer, der har opnået 25 års uafbrudt medlemsskab.

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Landsudstillingen Brædstrup - Februar Bedømmelser. Klasse: 1

Landsudstillingen Brædstrup - Februar Bedømmelser. Klasse: 1 Landsudstillingen Brædstrup - Februar 2015 Bedømmelser Klasse: 1 114 115-12-0310 164/Østdjurs Søren Bo Brøbech 0,75 0,75 0,75 0,50 0,50 1,00 0,75 5,00 95,00 0,75 95,75 130 190-13-0156 190/Ikast Mark &

Læs mere

Skydetid06. Forening Snit Klasse 3 Morten M. Munk Osteborsen Aabenraa Firma Idræt 191,36 BB 4 Tore M. Munk Osteborsen Aabenraa Firma Idræt 189,55 BB

Skydetid06. Forening Snit Klasse 3 Morten M. Munk Osteborsen Aabenraa Firma Idræt 191,36 BB 4 Tore M. Munk Osteborsen Aabenraa Firma Idræt 189,55 BB Novemberstævne Humlehøjhallen den 30-10-2006 klokken 19:00:00 1 Leif Sørensen Micro Matic sport Klubbernes Sammensl 156,94 PC 2 Leif Sørensen Micro Matic sport Klubbernes Sammensl 197,50 VA Humlehøjhallen

Læs mere

Idrætsmødet den 30. april 2011 i Nyborg. Deltagerliste, badminton

Idrætsmødet den 30. april 2011 i Nyborg. Deltagerliste, badminton Deltagerliste, badminton Henning Simonsen Odense X Uffe Larsen Otto Hansen Karen Sørensen Jan Hansen Finn Schmidt Holger Jensen Preben Løvholm Christensen Morsø Slagelse Aarhus Idræt & Motion I alt 8 deltagere

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) År Betalende deltagere Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 195-1935 Talere 195 1458 højsk.forstander Emil Dam og Holger

Læs mere

DGI Sydvest Hold Finale

DGI Sydvest Hold Finale Række C2 / C1 Bane 20-22 Oluf Pedersen Anne Mette Salven Tove Pedersen Svend Petersen Tjæreborg 7: C1p1 1: XXX XXX 20 6 12 12 1 50 76 2: XXX XXX 2 12 9 20 1 43 67-50 3 Ole Iversen Kai Lehmann Andersen

Læs mere

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft

RESULTATLISTE. Møn Åben 2012 Luft 04-02-2012 23:09:11 - DDS SP v.3.11.12.1 RESULTATLISTE Møn Åben 2012 Luft Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1G 92515 Rikke Lindegaard 14-044 Faxe Skytteforening 200/12 200/12 400/24 2S 99756 Rebecca Ellehave

Læs mere

De Danske Mesterskaber M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2008 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 4. - 6. APRIL 2008 Korsør Grovpistol Herre 48 deltagere 10 Hold Fripistol Junior 037

Læs mere

Fjordager Idrætsforenings Tempoløb 2011

Fjordager Idrætsforenings Tempoløb 2011 Fjordager Idrætsforenings Tempoløb 2011 Resultatliste rækkefølge Samlet KV3 36-45 år KV6 56-65 år 1 0-18 år 2 19-35 år 3 36-45 år 4 46-55 år 5 56-65 år 6 66-99 år LICENS Resultatliste samlet Placering

Læs mere

Resultatliste - HERRER. Old Boys / Girls - Stævne nr. 5 Glostrup Bowling Center 6. - 7. Marts 2004 Kreds 17

Resultatliste - HERRER. Old Boys / Girls - Stævne nr. 5 Glostrup Bowling Center 6. - 7. Marts 2004 Kreds 17 Resultatliste - HERRER Old Boys / Girls - Stævne nr. 5 Glostrup Bowling Center 6. - 7. Marts 2004 Kreds 17 Placering Holdnr. Navn Klub Kegler Hcp Holdtotal Point 1 19 Carsten Daae Center 149 21 Ole Petersen

Læs mere

RESULTATLISTE Randers Åben 50 m 2015

RESULTATLISTE Randers Åben 50 m 2015 RESULTATLISTE Randers Åben 50 m 2015 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 Thomas Marding Thorsen-Poulsen Midtdjurs Skytteforening 199/13 199/13 398/26 G 2 Julie H Christiansen Midtdjurs Skytteforening 199/11

Læs mere

Tilmeldingsblanket. Arrangement: Hvad betyder Natur- & Vandplanerne for dig? Dato tid: 15/11-2010 kl. 19.00-22.00. Navn & Adresse

Tilmeldingsblanket. Arrangement: Hvad betyder Natur- & Vandplanerne for dig? Dato tid: 15/11-2010 kl. 19.00-22.00. Navn & Adresse Tilmeldingsblanket Arrangement: Hvad betyder Natur- & Vandplanerne for dig? Dato tid: 15/11-2010 kl. 19.00-22.00 Navn & Adresse Antal Kongsdals gods 1 Frederik Nielsen, Istebjergvej 31, 4400 Kalundborg

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

Skydning Total Old Boy Hold

Skydning Total Old Boy Hold Placering Nr. Navn Foreningsnr. Foreningsby Skydning Total Old Boy Hold Træf Skud Træf Skud G 7 Krogager 1 115 120 48 Peter Terkelsen 4106 Krogager Jagtforening 40 40 45 Hans J. Nissen 4106 Krogager Jagtforening

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013

RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013 02-02-2013 19:48:26 - DDS SP v.3.13.1.1 RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 95037 Jacob H. Jørgensen 06-072 Helle Skytteforening 199/09 198/06 397/15 2 98903 Troels Nielsen

Læs mere

FORMDUER. Romer. Montauban. Sottobanca

FORMDUER. Romer. Montauban. Sottobanca FORMDUER Romer Blå 471 90 1,0 Henning Jørgensen 472 95 1,0 Arne Moos 473 93 1,0 Henning Jørgensen 474 91 1,0 02 Henning Jørgensen 475 92 1,0 02 Arne Moos 476 95 0,1 Henning Jørgensen 477 90 0,1 02 Peder

Læs mere

Middelfart Resort og konferencecenter. Samlet deltagerantal på kurset: 121. Christian Heine Lerche Møller

Middelfart Resort og konferencecenter. Samlet deltagerantal på kurset: 121. Christian Heine Lerche Møller Kursusnummer 927 Kursusnavn Chaufførkonferencen 2011 Afholdelsessted Middelfart Resort og konferencecenter Startdato 30/05-11 Slutdato 31/05-11 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Preben Mandrup,

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker Damer B Anna Laura Johansen 206 170 187 COLAS 563 1 DB Katja Madsen 156 178 182 Slangetaemmer.dk 516 2 DB Christina Worre Rasmussen 169 157 174 APPLIANCE 500 3 DB Agathe Andersen 151 156 164 A A KONFEKTION

Læs mere

RESULTATLISTE Møns Bank Møn Åben 2016

RESULTATLISTE Møns Bank Møn Åben 2016 30-10-2016 17:58:47 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE Møns Bank Møn Åben 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1G 121871 Chris Olsen 23-035 Stege Ndr. Skytteforening 200/12 200/13 400/25 2S 121512 Laurits

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Klubmesterskab

Klubmesterskab Klubmesterskab - 88 UNGDOM - Allround 100m 0m 800m 00m 3000m 5km 10km Piger 10-11 år GL0305 Louise Dam-Sørensen 77 1 2.41.5 12.30 22.35 Piger 12-13 år GL0499 Trine Sadolin 75 1.14 31.46 GL0297 Lene Norden

Læs mere

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted +----------------------------------+ De Danske Skytteforeninger StævneProgram v1.12 +----------------------------------+ Dato:10/10/1999 12:30 R E S U L T A T - L I S T E F R A Jyllandsstævnet 9.okt.1999

Læs mere

og Pokalturnering DM for Klubhold Pokalturnering Seniorhold 2. division 2013-14 1. division 1. Team PharmaService 11.

og Pokalturnering DM for Klubhold Pokalturnering Seniorhold 2. division 2013-14 1. division 1. Team PharmaService 11. Divisionsturneringen Klubhold, Seniorhold og 2013-14 1. division 1. Team PharmaService H. C. Graversen, Henrik Caspersen (Dennis Bilde, Morten Bilde, Emil Jepsen, Lars Tofte) Semifinale: PharmaService

Læs mere

Officialsliste DM-L & DJM-L 2015. Lørdag d. 4. juli kl. 09.30. Officialsmøde kl. 08.30. NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser

Officialsliste DM-L & DJM-L 2015. Lørdag d. 4. juli kl. 09.30. Officialsmøde kl. 08.30. NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser Lørdag d. 4. juli kl. 09.30 Officialsmøde kl. 08.30 Stævneledelse Elisabeth Grandt Speaker Per Stilling Pedersen Sekretariat: Jette Jørgensen EL - tidtagning Karsten Elm Heinz Torben Larsen 2,4 Esbjerg

Læs mere

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 30 36 95 Jens Peter Christensen Østerild 34 30 31 95

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Side 1 af 11. Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne i Dall, 29. 30. april 2016. Holdkonkurrence: Hold (cal.22)

Side 1 af 11. Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne i Dall, 29. 30. april 2016. Holdkonkurrence: Hold (cal.22) Holdkonkurrence: Hold (cal.22) 1 Aalborg Skyttekreds 1 14860 Bo Lykholt Andreasen Klasse: 1 62/29/04 14306 Lars Dyrskjøt Klasse: 1 59/27/07 14453 Birgitte Bæk Larsen Klasse: 3 56/26/04 14823 Elizabeth

Læs mere

R E S U L T A T L I S T E

R E S U L T A T L I S T E F.A.S. Geværterrænskydning Søndag den 24. marts 2002 (revideret maj 2002) RIF & Hillerød s skytteforeninger siger tak for det pæne fremmøde Patronpræmie 500 stk. Norma Diamond Line Fält Den heldige vinder

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900

6. 40g Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2015 Martha Christensen 1990 Søren Christensen 1960 Jens Jensen 1900 Søndergade 1. 39a Hvidbjerg Poul Erik Graugaard 2000 Peder S. Clausen 1984 Asta Vestergaard 1981 Carl Vestergaard (Tømrer) 1958 Eli Kruchow (Lægepraksis) 1917 Anders Styvelgaard 1916 Jegindø. Hv. Lyngs

Læs mere