Tegn venligst nye medlemmer -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tegn venligst nye medlemmer -"

Transkript

1 Tegn venligst nye medlemmer - derved støtter De selskabets formål at virke for forøgelse og forbedringer af Handels- og Søfartsmuseets samlinger. Indmeldelse modtages på museet. Medlemmernes rettigheder: Gratis adgang til Handels- og Søfartsmuseets samlinger på Kronborg slot. Selskabet yder gratis sine medlemmer en smuk og Interessant Illustreret årbog, hvis værdi overstiger minimumskontingentet. Medlemmerne kan for betydeligt nedsat pris købe de af museet udgivne Søhistoriske skrifter (se omslagets tredie side), samt ældre årbøger, pr. stk. kr. 3.50, kr. 5- pr. stk.). Bestillinger modtages på Handels- og Søfartsmuseet. Minimumskoniing enter: Arsmedlemmer kr. 15- årligt for personer, kr for Institutioner eller firmaer. Personer kan blive livsvarige medlemmer for et minimumsbeløb af kr én gang for alle.

2 SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1960 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens Kammer på Kronborg Slot onsdag d. 29. juni Direktør H. Westergaard valgtes til dirigent. I sin beretning omtalte formanden, professor, dr. techn. G. W. Prohaska, at året 1959 havde været et roligt år for museet. De to modeller, der var under arbejde og tænktes skænket til museet, nemlig en fiskejagt fra 1778 og vagerkutteren Løvenørn", havde endnu ikke kunnet afleveres, da modelbyggerne har været sinket af andet arbejde. Imidlertid havde der vseret lejlighed til at forære museet en række genstande af forskellig art, som museet har ønsket sig, nemlig et hollandsk flisebillede forestillende en staatenyacht", et par fajancekopper med helsingørske motiver 1 transferprint, tre skibsbilleder (brig Konig von Danemark" af Altona af så tidlig en dato som ca. 1780, barkentinen Fuglen" af Marstal og skonnerten Anes Minde" af Fjellebroen, begge fra 1800-tallet), en serie afstøbninger af danske by- og herredssegl med maritime motiver, en porcellænspunchebowle, der har været benyttet som gave fra firmaet Major Wright i Helsingør til en eller anden skipper blandt firmaets forretningsforbindelser, et fotografi I naturlig størrelse af det ældste bevarede danske søkort udført af Bagge Wandel I 1653, et kompas med solur, signeret Iver jensen Borger, København, fra 1700-erne, en evlghedskalender med maritime motiver, ca. 1830, samt 3 sølvmedailier til minde dels om slaget i Øresund 29. okt. 1658, dels Asiatisk Kompagnis medaille præget 1 anledning af den oldenborgske kongeslægts 300 års jubilæum i 1748 og endelig mindemedaillen for fabrikmester Henrik Gerner præget ved dennes død I Formanden kunde samtidig meddele, at et

3 185 af selskabets ældste medlemmer, skibskonstruktør Otto Benzon, samme dag havde foræret museet et maleri af s/s Kronen" af Nykøbing F., tilhørende Det Falster-Sjællandske Dampskibsselskab. Giveren, der var til stede, hyldedes med håndklap. Venneselskabet havde som sædvanlig støttet udgivelsen af Handels- og Søfartsmuseets årbog, der for de fleste medlemmer utvivlsomt er det synligste bevis på selskabets virke. Det var formandens Indtryk, at den havde været særlig interessant de sidste år. Der var sket en glædelig fremgang I medlemstallet, idet dette var steget med 40 fra 1170 til 1210 medlemmer. Til slut rettede formanden en tak til pressen for den interesse, den altid har vist museet og dets venneselskab. Beretningen godkendtes uden videre bemærkninger. Kassereren, museumsdirektør Klem, gennemgik selskabets reviderede regnskab, der var uddelt til de fremmødte. Driftsregnskabet balancerede med kr ,44. Til årbogens udgivelse var betalt kr ,40, men takket være annoncørers og andre interesserede firmaers bidrag samt salg af årbøger var netto udgiften reduceret til kr ,46. Til reservefonden var henlagt kr. 800,00, Indbetalt af livsvarige medlemmer. I 1959 var der givet gaver til museet til et beløb af kr ,28. Overskuddet beløb sig til kr ,63. Selskabets formue var nu Ialt på kr ,56, og reservefondet var vokset til kr ,75. Kassereren takkede annoncører og bidragydere for deres værdifulde støtte til årbogens udgivelse. Revisionspåtegningen oplæstes, og forsamlingen gav decharge for regnskabet. Formanden meddelte, at han på grund af stadigt voksende arbejdsbyrde så sig tvunget til at nedlægge sit hverv som formand for selskabet og som medlem af dettes bestyrelse, poster som han havde siddet inde med siden 1949, da han indvalgtes som afløser for skibsreder Willie G. K. Hansen. Han beklagede dette skridt meget, men fandt det nødvendigt af hensyn til sine øvrige omfattende opgaver. På bestyrelsens vegne ville han foreslå, at afdelingschef i Handelsministeriets søfartsafdeling j. Worm, der netop dagen 1 forvejen var blevet valgt til formand for Handels- og Søfartsmuseets komite, blev ind-

4 186 valgt 1 bestyrelsen og samtidig overtog formandsposten. Endvidere foreslog han genvalg af de afgående bestyrelsesmedlemmer, borgmester Schytz, Helsingør, og bankdirektør Ernst von Kauffmann, København. Der var ikke fra medlemmernes side fremkommet andre forslag, og forsamlingen godkendte bestyrelsens forslag med akklamation. Som revisorer genvalgtes de herrer statsaut. revisorer A. Engell- Nielsen og Eigil Bruhn. Under punkt eventuelt rettede museumsdirektør Klem en tak til den afgåede formand for hans udmærkede virke 1 selskabet, for godt samarbejde og for udmærket ledelse af selskabet gennem en årrække. Formanden udtalte på sin side en tak til selskabets bestyrelse og medlemmer for tillid og godt samarbejde og takkede ligeledes Handelsog Søfartsmuseets ledelse og medarbejdere for de mange års fælles virke, ligesom han lovede, at hans Interesse for selskabet og museet stadig ville være lige usvækket. Forsamlingen hyldede den afgåede formand med håndklap. Efter generalforsamlingen foretoges under ledelse af museumsdirektør Klem og museumsinspektør Henningsen en rundgang i museet og man beså især dets særudstilling om admiral Poul Løvenørn og hans virke for søkortvæsenet og fyrvæsenet I Danmark. Selskabet har siden afholdelsen af generalforsamlingen overdraget museet nogle værdifulde gaver, som vil blive nærmere omtalt 1 næste årsberetning.

5 SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" DRIFTSREGNSKAB FOR 1960 Udgifter: Tilskud til Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg: Udgivelse af årbog ,63 -r-salg af årbøger og særtryk 1.003,34 annoncer og tilsk. til denne ,00 refunderet papirafgift 477,36 Fyr- og Vagervæs. andel , ,70 623,93 Gaver til Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg 7.822,56 Kontorhold : Porto, fragt m. v 2.295,60 Kontorhold 1.268,90 Revision og regnskabsassist. for ,00 Diverse udgifter 5 2 7A A5 Henlæggelse til reservefonden ifølge vedtægternes ,37 Overskud overført til kapitalkonto 6.114,27 Kr ,18 Indtægter: Kontingent fra 1079 arsbetalende medl ,53 Kontingent og bidrag fra 4 livsv. medl A7 I A Renter af bank, postgiro og obligationer 4.743,28 Kr ,18

6 Aktiver: 188 STATUS PR. i. JANUAR 1961 Likvide midler: Kassebeholdning 612,33 Landmandsbanken, Helsingør, checkkonto ,26 Postgiro , ,25 Obligationer: Kr % Østifternes Kreditforening 15. s. 3. afd. å 81% ,00 Kr % Østifternes Kreditforening 16. s. 2. afd. å 81Y ,00 Kr % Ny Jydsk Købstads Kreditforening 11. s. å 81^ ,00 Kr % Jydsk Grundejer Kreditforening 1. afd. å 8ij ,50 Kr % Østifternes Hypotekforening 6. afd. å ,00 Kr % Jydsk Hypotekforening 11. afd. å 79JA 8.717, ,00 Kr ,25 Passiver : Reservefond: Saldo 1. januar 1960 Henlagt ifølge driftsregnskab Kapitalkonto : Saldo 1. januar 1960 Overskud ifølge driftsregnskab A kursregulering af obligationer ,75 443A , , , Kr , , ,25

7 i8g JENS M. BARFOED V. FALBE-HANSEN ERNST V. KAUFFMANN KNUD KLEM G. W. PROHASKA SIGURD SCHYTZ P. E. B SINDING Foranstående regnskab er i overensstemmelse med selskabets bøger, som vi har revideret. Obligationsbeholdningens tilstedeværelse er kontrolleret, ligesom bank- og postgiroindestående er afstemt. København, den 11. april 1961 A. ENGELL-NIELSEN EIGIL BRUHN statsaut. revisor statsaut. revisor

8 LOVE for SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER" J - Selskabets navn er Handels- og Søfartsmuseets Venner". 2. Selskabets formål er at være til støtte for Handels- og Søfartsmuseet og at virke for forøgelsen og forbedringer af dettes samlinger. Selskabets midler kan efter bestyrelsens bestemmelse foruden til indkøb af museumsgenstande tillige anvendes til genstandenes konservering og udstilling. 3- De midler, hvormed dette formål søges nået, er: Årsbidrag fra selskabets medlemmer. De livsvarige medlemmers bidrag, samt dotationer. 4- Som medlem kan optages personer, Institutioner eller firmaer. Ethvert medlem har gratis adgang til museet. Forsåvidt selskabet måtte udgive en årbog, tilsendes denne gratis selskabets medlemmer. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Det årlige medlemsbidrag er for personer mindst kr. 15,00 og for Institutioner eller firmaer mindst kr. 100,00. Personer kan blive livsvarige medlemmer mod indbetaling af et beløb af mindst kr. 200,00. Mecllemsretten ophører ved udmeldelse af selskabet, eller hvis års-

9 bidraget trods påmindelse ikke er indbetalt inden udgangen af regnskabsåret. Æresmedlemmer kan udnævnes med enstemmighed af bestyrelsen. Disse har samme rettigheder som ordentlige medlemmer, men er fritagne for medlemsbidrag. is- Selskabets bestyrelse består af indtil 7 medlemmer. Direktøren for Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg" er selvskrevet medlem af bestyrelsen. Bestyrelsens øvrige 6 medlemmer vælges på den årlige, ordinære generalforsamling. Den første bestyrelse vælges for to år. Derefter afgår hvert år halvdelen af medlemmerne i den gennem lodtrækning ved første valg bestemte rækkefølge. Genvalg kan finde sted. Sker afgang i årets løb, kan bestyrelsen for tiden indtil næste ordinære supplere sig med et eller flere medlemmer. generalforsamling 6. Bestyrelsen vælger formand og næstformand; museumsdirektøren udfører ordentligvis forretningerne som bestyrelsens sekretær og kasserer, men kan ikke vælges til formand. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 af dens medlemmer er tilstede eller skriftligt har afgivet deres votum over dagsordenen for mødet. Beslutninger tages ved simpel majoritet. I tilfælde af stemmelighed gør den fungerende formands stemme udslaget. Bestyrelsen kan bernyndige to af de valgte medlemmer til i forening med museumsdirektøren at foretage indkøb, forsavidt hurtig afgørelse er fornøden. Sekretæren fører en protokol over bestyrelsens forhandlinger. Selskabets årlige, ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af august måned efter indkaldelse med 14 dages varsel ved

10 192 meddelelse til selskabets medlemmer, medmindre bestyrelsen af særlige grunde måtte træffe anden bestemmelse om tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: i) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. 2) Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse. 3) Valg af bestyrelsesmedlemmer. 4) Valg af to revisorer til gennemgang af regnskabet for det løbende regnskabsår. 5) Mulige forslag fra bestyrelsen eller fra selskabets medlemmer. Forslag fra medlemmerne må inden 1. april være skriftligt fremsatte for bestyrelsen. Alle beslutninger, med undtagelse af de i 10 nævnte, fattes af generalforsamlingen med simpel majoritet. Over generalforsamlingens forhandlinger føres en protokol. 9- Dotationer, til hvilke der ikke er knyttet særlige bestemmelser, samt de livsvarige medlemmers bidrag henlægges til et reservefond, som lejlighedsvis kan træde hjælpende til ved selskabets indkøb. Genstande, som erhverves for selskabets midler, betegnes som gaver fra selskabet. I0 - Vedtagelse af lovændringer og beslutning om selskabets ophævelse kan kun ske på en til dette øjemed indkaldt generalforsamling, på hvilken mindst % af selskabets medlemmer har givet møde, og med mindst % af de tilstedeværendes stemmer. Er den indkaldte generalforsamling ikke beslutningsdygtig, bliver inden en frist af 6 uger en ny

11 193 generalforsamling- at indkalde, på hvilken beslutning gyldigt kan fattes med 34 af de tilstedeværende stemmer uden hensyn til antallet af de mødte medlemmer. I tilfselde af selskabets opløsning tilfalder dets kapital Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg". Således vedtaget på selskabets generalforsamlinger 21. august og 20. september Årbog; ic

12 SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BESTYRELSE Afdelingschef J. WORM, R., formand. Overretssagfører V. FALBE-HANSEN, R., DM., næstformand. Bankdirektør ERNST V. KAUFFMANN, R., DM. Direktør JENS M. BARFOED. Borgmester SIGURD SCHYTZ. Kommandør P. E. B. SINDING, K 1., DM. Museumsdirektør KNUD KLEM, kasserer og sekretær. LIVSVARIGE Ahlefeldt-Laurvig, W., greve, Næstved. Alsing, Svend, LRS., Kbh. Amsinck, Ove, skibsreder, Klampenborg. Andersen, Chr., skibsreder, Kbh. Andersen, EL H., skibsreder, Kbh. Andersen, N., dir., Odense. Barfoed, H. L., skibsf., Trørød. Bille, Torben, underdir., civ.ing., Virum. Bendix, Adam B., dir., Heil. Benzon, Boje, fabrikejer, dr. se, Stokkerup. Benzon, Aage von, bankier, Kbh. Bonde, L., lods, Søborg. Brinch-Fischer, K., boghandler, Esbjerg. Buck, Aage, gross., Kbh. Bærentzen, Axel, red., Kbh. Bøgelund-Jensen, S., dir., Kbh. Cahnbley, John, gross., Kbh. Christensen, F. H. Lauenborg, statsaut. skibsmglr., Vejle. Christensen, T. C, skibsreder, Kbh. Christiansen, O., dir., Nakskov. Dinesen, O., propr., Præstø. Dithmer, G., dir., ing., Kbh. Ekman, Lia, fru, Valby. Elving, Jens, komm.kapt., Kbh. Enderborg, Erik, overtoldass., Kbh. Falbe-Hansen, V., ORS., Kbh. Finsen, Aage, kreditfor.dir., Gent. Fischer-Jørgensen, P., apoteker, dr. pharm., Rønne. Goddik, Peter, gross., Vedbæk. Grandjean, Louis E., forf., Rungsted. Granzow, Ernst, dir., Klampenborg. Gundel, E. A., kaptajn, Kbh. Giitel, Poul, H.D., Charl. Hagedorn, FL C, overlæge, dr. med., Gent. Hansen, Henning, arkt., Valby. MEDLEMMER Hansen, Knud, skibsreder, Kbh. Hansen, fru skibsreder Willie C. K., Hgør. Harhoff, Chr., skibsreder, Kbh. Harhoff, Preben, skibsreder, Kbh. Hasselbalch, K. A., godsejer, dr. med., Snekkersten. Hasselbalch-Larsen, J., prokurist, civ.ing., Kbh. Heering, Peter, fabrikant, Kbh. Henningsen, Bent, stud. techn., Hgør. Henningsen, Gunner, stud. mere, Hgør. Henningsen, Henning, mus.insp., Hgør. Henriques, H. vekselerer, Kbh. Hoffmann, J. H., civiling., Charl. Horn-Lassen, Kaj, gross., Kbh. Hvidt, L. N., dispachør, Kbh. Høgstedt, Carl J., Brooklyn, USA. Højgaard, Kn., civiling., Kbh. Illum, Svend, dir., Vedbæk. Ingelsson, Kai, konsul, dir., Valby. Ingholt, Poul, bankdir., Kbh. acobsen, Svend F., dir., Kbh. ensen, Henry L. W., gross., Kbh. ensen, J. Gotfred, skibsreder, Århus. ensen, P. C, skibsreder, Gent. ensen, P. J., godseksp., Kbh. eppesen, H. Hjernø, revisor, cand. mere... Kbh. Juel-Christensen, Ove, gross., Heil. Jørgensen, Svend, mus.ass., Hgør. Kalm, K., dir., Kbh. Kampmann, Chr., ing., Charl. Karsten, Preben, sekretær, H. A. & H. D., Aabyhøj. Kauffmann, Ernst v., bankdir., Kbh. Kemp, Frithjof, ORS, Kbh. Klem, Helen Lise, stud. pharm., Kbh. Klem, Karen, skolepsykolog, cand. psyk., fru, Hgør. Klem, Lone, mag. art., Kbh. Klem, Knud, mus.dir., Hgør.

13 195 Klem, Marianne, frk.. Hgør. Knudtzon, Th., HRS'., Gent. Kraft, F. W., dir., Silkeborg. Kromann, E. B., skibsreder, Marstal. Kure, O., pastor, Assens. Lading, Henry P., dir., Hellerup. Langebæk, Steen, LRS., Charl. Lauritzen, Knud, skibsreder, konsul, Kbh. Lemvigh-Miiller, C. J., dir., Kbh. Lemvigh-Miiller, Johan-Frederik, Rungsted. Leth, Peter, dir., Kbh. Lorentzen, Poul, civiling., Randers. Lotz, M. E., overlærer, Hgør. Luiting, Dick, dir., Alkmaar. Lund, Carl C, tandlæge, Heil. Lund, Svend Aage, chef red., Gent. Lundbeck, H., fabrikejer, Valby. Lyman. John, dr., Washington. Mansa, H. H., dir. civiling., Virum Marx-Nielsen, C. C, dir., Bøgedal pr. Fruens Bøge. Matzen, F., skibsf., Sønderborg. Millech, Bruno, gross., Kbh. Munck, Niels, civiling., dir., Charl. Miilertz, C. M.. Haiti. Møller, E. S., ing., Charl. Møller, Mærsk McKinney, skibsreder, Kbh. Nedergaard, Hans R., ing., Holbæk. Nielsen, Carl, dir., Kbh. Nielsen, Chr., konservator, Hgør. Nielsen, Ejnar J., tømrermester, Hgør. Nielsen, Georg, dir., Kbh. Nielsen., Kai, dir., Kbh. Nielsen, N. C. A., LRS., Kbh. Nielsen, Niels, prof., dr. phil., Kbh. Nielsen, Oluf, bankdir., Kbh. Nielsen, Otto V., res. kapellan, Benløse. Nielsen, Severin, ing., Kbh. Næser, Vincent, læge, Gent. Nørregård, Georg, dr. phil., Kbh. Olsen, Chr., tømrermester, Fr.værk. Pade, H. W., dir., ing., Klampenborg. Pedersen, Ole W., Heil. Penter, Emil, gross., Kbh. Petersen, K. K., dir., Charl. Pontoppidan, F. C, komm.kapt., Kbh. Ragoczy, L., dir., Kbh. Reinhard, Erik, dir., Kbh. Rothe, Fr., kontorchef, Kbh. Scheen, Rolf, orlogskapt., Haslum, Norge. Schmidt, Axel, kontreadmiral, Grønnedal, Grønland. Siefert, Ernst, husejer, Korsør. Simon, L., gross., Charl. Strand, Victor B., gross., generalkonsul, Kbh Sundberg, K. A., vekselerer, Kbh. Svendsen, O., skibsreder, Kbh. Svenningsen, Hans, skibsreder, Kbh. Thomasen, S. A., gross., Kbh. Tomdrup, Bernh., fabrikejer, Heil. Tuxen, K. H., skibsreder, Kbh. Winsløw, Wiggo, fabrikant, Kbh. Wittus-Hansen, E., afd.-ieder, Kbh. Worm, Kai Toxen, skibskonstr., Vancouver Island. Wright, H. K., ing., Kbh. ARSMEDLEMMER Abrahamsen, Mogens, el.montør, Roskilde. Ackermann, K. E., kommandør, Springforbi. Agger, Knud, kunstm., Hgør. Ahrensberg, H. M., husejer, Kvistgård. Albertsen, R. L., adm. dir., orlogskapt., Kbh. Albrechtsen, A., snedker, Hgør. Albrechtsen, Erling, mus.insp., cand. mag., Odense. Allerup. Otto, vinhandler, Kbh. Alsøe, Erik, sekretær, cand. jur., Charl. Andersen, Adolph, Eftf., skibsmæglere, Randers. Andersen, Allan E., købmd., Hgør. Andersen, Aug., portør, Snekkersten. Andersen, Aug., sagfører, Ålborg. Andersen, Bjarne, elektriker, Hillerød. Andersen, Børge Bjørn, skibsing., Sønderborg. Andersen, Carl, postkontrollør, Hgør. Andersen, C. Mazanti, skibsreder, Charl. Andersen, E., gross., konsul, Kbh. Andersen, E. V., smed, Hgør. Åndersen, Harry, bogtrykker, Hgør. Andersen, J. Chr. A., fhv. værkm., Frberg. Andersen, John, kontorass., Kbh. Andersen, Jørgen, lærer, Charl. Andersen, Knud, maskininsp., Kbh. Andersen, Leif Saalbach, civiling., Hgør. Andersen, N. O.., civ.ing., Nærum Andersen, P. E. T., rest., Hgør. Andersen, T. Scavenius, læge, Ærøskbg. Andersen, V., tømrermester, Espergærde. Andersson, Børge J., lods, Køge. Andreasen, A. C, gross., Kbh. Andreasen, Leo, arbejdsmand, Hgør. Andresen, Chr., skibsreder, Heil. Andrup, Birthe, bibliotekar, frk., Charl. Ankjærgaard, Gunnar, elværksbestyrer, Egedesminde. Ankjærgaard, H. J., togfører, Hgør. Arbejdernes Fællesorganisation, Hgør. Arendrup, Adolf, bankbestyrer, Rungsted Kyst. Arnbak, Lars, civ.ing., Rungsted Kyst. Arnold-Larsen, A. E., læge. Nyborg. Aschengreen, J. Chr., dir., Søllerød. Åsmund, Berit, lektor, Snekkersten. Asmussen, Alfred, gross., Kbh. Aspmann, A. V., skibstømrer, Hgør. Aspmann, H. L. V., skibstømrer, Hgør. Assens, biograf dir., Valby. Auring, G., overbibliotekar, Aabenraa. Axen, Frode, gross., Lyngby. Bager, L. J., hovedbogholder, Hgør. Bagh, Axel, ing., Valby. Balleby, boghdl., Thisted. Bang, Aksel, fisker, Fejø. Bang, Hjalmar, dir., Gent. Bang-Ravn, Jens, Dragør. Bardenfleth, Henrik, fuldmægtig, Holte. Barfod, Jørgen H., adjunkt, Klampenborg. Barfoed, Jens M., dir., Gent. ia

14 ig6 Barfoed, Knud V., arkt. M.A.A., Kbh. Barfoed, Sven, dir., civiling., Gent. Bay, Bjørn B., prokurist, Nyk. F. Bay, Oluf, ORS., Kbh. Bech, Erik, politimester, Kgs. Lyngby. Bech Pedersen, Gunnar, fabrikant, Snekkersten. Beck, sejlmager, Valby. Bendtsen, Bendt, handelslærling, Hgør. Bengtsson, Erik, prokurist, Hellerup. Bentzen, K. M., musikl., Skodsborg. Benzon, O., konstrukt., Kbh. Berg, skibsing., Skelskør. Berg, Erik, gross., Kbh. Berg, Henry, snedkerm., Kbh. Berg, K., overpolitibetjent, Lyngby. Berg, Leif, dir., cand. polit., Kbh. Bergstrom, Bo, fil. mag., Lund, Sverige. Bering, Aage, skibsmægler, Skive. Berning, A. G., LRS., Hgør. Bertelsen, Erik Bruun, civiling., Hgør. Bertelsen, P. J-, læge, Thisted. Berthelsen, Vald., lorr.fører, rådmand, Hgør. Berthelsen, W. J. P., bogholder, Hgør. Bie, Kirsten Lorentz, frue, Snekkersten. Bischoff, J., prokurist, Brønshøj. Bjerregaard, N., auktionsm., Fr.havn. Bjerre-Petersen, Jørgen, dir., Kbh. Bjørn, Acton, arkitekt, M.A.A., Kbh. Bjørneboe, Lars, Rungsted. Blichert, Ejnar, læge, Hålsingborg, Blixt, Knud Erik, overfenrik, Nærum. Blok, L. M., distriktsing., Ringkøbing. Blume-Knudsen, F., disponent, Hørsholm. Boa, Å. W., fabrikant, Gent. Boa, Ulf, bagersvend, Hgør. Boas, Jørgen, læge, Dianalund. Boesen, Per, Kbh. Bohn, C. V., Sehestedt, toldforvalter, Ærøskøbing. Bohr, Niels, prof., dr. phil., Valby. Borch, Iver, grosserer, Haderslev. Borg, Chr., gross., Kbh. Borup-Nielsen, Sv. Aa., kontorchef, Hgør. Botfeldt, Niels E., arkt. M.A.A., Rungsted Kyst. Brahde, Mogens, arkitekt, Holte. Brammer, Kai, boghdl., Hgør. Brask, Georg, indkøbschef, ing., Heil. Bremerstent, E., overbibh, Hgør. Briand de Crévecoeur, E., kontreadmiral, Humlebæk. Broch, Axel, stadsskoleinsp., Hgør. Broegaard, Jørgen Å., forstander, Ollerup. Broen, Paul, Klampenborg. Broholm, F., stud. mag., Kbh. Brun, Erik, landsdommer, Heil. Brunoe, Søren, billedhugger, Kbh. Bruun, Jørgen G., købmd., Skødstrup. Buch, Helge, ing., Charl. Buch, Jørgen, ing., Fr.værk. Buchthai, Fritz, dr. med., Kbh. Buhl-Madsen, P., lærer, Roskilde. Burmeister & Wain, Å/S, Kbh. Busch, Julius A., søljt., Charl. Biinner, Ellen, viceinsp., fru, Hgør. Bystrup, N., arkitekt, M.A.A., Hørsholm. Bytinsky, M., fuldmægtig, Virum. Bærentsen, H., LRS., Kbh. Bøgh-Hansen, E., forvalter, Kbh. Børge, Holger, læge, Hgør. Børgesen, B. E., murermester, Hgør. Børsen, BL, civiling., Kbh. Baastrup, Vilh., kommunelæge, Kbh. Carlsberg Bryggerierne, Kbh. Carlsen, E. A. P., skibstømrer, Kbh. Carlsen, Ove, skibsbygm., Hgør. Carlsson, J., barberm., Hgør. Carlsson, Sv. Ove, medhjælper, Skørping. Carstens, Karen, lektor, Kolding. Carstensen, Harald, civiling., Lyngby. Chennells, F. B., N. Zealand. Christensen, Aksel E., prof., dr. phil., Kbh. Christensen, B., bankass., Hgør. Christensen, C. Å., skibsfører, Svendborg. Christensen, Carl G., befragter, Sæby. Christensen, Chr., bogtrykker, Kbh. Christensen, Ejvind, købmd., Kbh. Christensen, Folmer, malerm., Snekkersten. Christensen, H. K., kapt., havariekspert, Kokkedal. Christensen, Jens Ivar Barfod, toldass., Snekkersten. Christensen, J. P., Spangsbro, Kalundborg. Christensen, Julius, matros, Hundested. Christensen, K., stationsforstander, Ikast st. Christensen, K. E., maskinmester, Usserød. Christensen, Knud I., tømrer, Ribe. Christensen, Marius, murerm., Lyngby. Christensen, N. O., kontorchef, Skodsborg. Christensen, Paul, installatør, Fakse Ladeplads. Christensen, Regnar Bang, skibsf., Søborg. Christensen, Roger, farvehdl., Hgør. Christensen, Viggo, fhv. overborgmester, Kbh. Christiansen, Chr., skibsbygm., Rønne. Christiansen, Haldur, snedkerm., Hgør. Christiansen, Hans V. Bohn, lærer, Virum. Christiansen, Hans Aa., snedker, Hgør. Christiansen, Inger, fr., Heil. Christiansen, Irving, ing., Dragør. Christiansen, Michael Bohn, ing., Kgs. Lyngby. Christiansen, O. C. V., kontorchef, Kbh. Christiansen, Vermund, repræsentant, Kokkedal. Christie, Andreas, afd.chef., Rungsted Kyst. Christoffersen, Chr., tømmerhdl., Bagsværd. Christy, Agnes, provisor, fru, Kbh. Clausen, E. Th., gross., Kbh. Clausen, H., bestyrer, Hgør. Clausen, Halfdan, støberiing., Hgør. Clausen, Åge, Gent. Cleemann, P. F., skibsreder, Åbenrå. Cordsen, Henning, fabrikant, Kbh. Gruse, Erik Bang, ing., Kbh. Dahl, Paula, sygeplejerske, Hgør. Dahlstrøm, Sven, arkitekt, Kbh. Dahlstrøm-Nielsen, Henry, klejnsmedem., Hgør. Dalgaard, A., boghdl., fru, Hgør. Dam, Anton, diakon, Tåstrup. Damborg, E., kontorchef, Brh. Dammann, Flerbert, Hamborg. Dampskibs-Aktieselskabet Myren", Kbh. Dampskibsaktieselskabet Progress", Kbh. Dampskibsselskabet Dannebrog" Å/S, Kbh. Dampskibsselskabet Heimdal" Å/S, Kbh. Dampskibsselskabet Torm" A/S, Kbh. Danckwardt, C, civiling., underdir., Kbh. Danielsen, Otto, befragter, Kbh. Dansk Cement Central A/S, Kbh. Dansk Esso Å/S, Kbh. Dansk Skibstømrerforbund, Kbh. Davidsen, Frantz, ing., Kbh. Deleuran, W., vinhdlr., Fredericia. Den danske Landmandsbank, Kbh.

15 J 97 Den kongelige Porcellainsfabrik, Kbh. Den polytekniske Læreanstalt, Kbh. Det Dansk-Franske Dampskibsselskab, Kbh. Det danske Kulkompagni A/S, Kbh. Det Forenede Dampskibs-Selskab A/S, Kbh. Dich, Poul, læge, Dragør. Dideriksen, C. J., gross., Charl. Dinesen, B., departementchef, Charl. Djørup, Johs., læge, Kbh. Dragstrup, Vagn, prokurist, Kbh. Dreyer, Thorvald, arkt., Kbh. Drosted, Mads, arkt., M.A.A., Hgør. Dyreborg, Harry, inspektør, Hgør. Ebbehøj, Chr., dir., ing., Kbh. Eckhausen, H., kustode, Hgør. Eckhardt-Hansen, I., stud. polyt., Snekkersten. Eilschou-Holm, Fr. Vilh., sømandspræst, Kbh. Ejbesl, Viggo, dir., Kbh. Ekholdt, V.. dir., Middelfart. Elkjær, G. V., vkeskoleinsp., Hgør. Ellekilde, fru overing., Charl. Elsøe, Herluf, dir., Kbh. Elving, Ingeborg, sproglærerinde, Hgør. Enevoldsen, C, sparekassedir., Løkken. Engel, Otto, arkitekt, M.A.A., Kbh. Erichsen, P., styrmand, Valby. Eriksen, Egon Ellegaard, maskinmester, Skjern. Eriksen, Hans, dir., Hgør. Eriksen, Richard, Virum. Erlandsen, Arne, guldsmed, Fr.havn. Ernst, Max, lektor, cand. mag., Hgør. Erting, Aksel, tømrerm., Hgør. Ertner, E. G., Kbh. Esbjerg Towærksfabrik A/S, Esbjerg. Eschen, Jørgen, læge, Valby. Eskildsen, Viking, ing., Hgør. Fabeck-Larsen, Sv. Å., hovedrepræsentant, Nyk. F. Faber,_Rich., bcxchef, Heil. Fabricius, Th., pens. fyrass., Kbh. Falck, Mogens, gross., Lyngby. Fencker, Erik, maskinist, Kbh. Fischer, O., orlogskapt., Riisskov. Fischer-Knudsen, dir., Odense. Fisker-Åndersen, Jacob, ing., Hgør. Fjeldborg, Børge C, dir., civiling., Birkerød. Foldager, Reinald, toldass., Hgør. Foreningen af Skibs- og Baadebyggere i Danmark, Nykøbing M. Forsmark, Å., stemmer, Hgør. Fossing, Å., antikvitetshdl., Næstved. Frandsen, Geo. maskinm., Brønshøj. Frederichsen, Fr., prokurist, Lyngby. Frederiksborg Amtsråd, Hillerød. Frederikshavns Værft og Flydedok, Fr.havn. Fredfeldt, Knud V., kommunelærer, Vanløse. Fredholm, Povl, malerm., Bregninge pr. Svendborg. Fribert, Trojel, chauffør, Hals. Friis, Claus Achton, arkt., Klampenborg. Friis, fru Gudrun, Hgør. Friis, Jørgen, banedir., Hgør. Friis, Jørgen, jun., Hgør. Friis-Hansen, Jan, civiling., Springforbi. Frydensberg, Finn, skibsing., Fr.havn. Frørup, Dan, lab.ing., Kbh. Funch-B.asmussen, C, insp., Kbh. Fyhn, Hans, fabrikant, Kbh. Fyrdirektoratet, Kbh. Gade, Chr., grovsmed, Hgør. Garde, H. A., civiling., Kbh. Garnum, Otto, læge, Kbh. Geisler, R., skibsinsp., Brønshøj. Genster, Helge, læge, Odense. Gents, E. Th. V., sekretær, Espergærde. Gerfelt, Jørgen, skibskonstr., Kgs. Lyngby. Germundsson, A., speditør, Kbh. Gjeding-Tfaisted, S. Å., materialist, Herning. Gjermansen, Richard, civiling., Hgør. Gleerup, Alfred, læge, Kbh. Gløde, F., statsaut. translatør. Kbh. Gorrissen, N. J., HRS., Kbh/ Grau, Ove, dir., Vejle. Greisen, Bent, ass., Humlebæk. Grønnemose, E. E. N., murerm., Hgør. Gulmann, Nils, Charl. Gundel, Mogens, direktør, Skodsborg. Gustafson, Nils, forstander, Jtillerød. Giillich, S. A., vognmand, Hgør. Gaardø, Chr., forstander, overlærer, Hgør. Haderslev Havneudvalg, Haderslev. Hage, Torben, kammerherre, Klampenborg. Hagelund, F., assurandør, Hgør. Hagen, Poul, civiling., Charl. Haglund, F., kapt.,_ Kbh. Hahn-Petersen, Eigil, skibsreder, Kbh. Halldin, Hans, skræddermester. Nyk. F. Hansen, Allan, maskintegner, Fredensborg. Hansen, Anders, købmd., Slagelse. Hansen, Bendt, civiling., driftbest., Fredericia. Hansen, Bennet C. K._, skibsreder, Kbh. Hansen, fru skibsreder Bennet C. K., Kbh. Hansen, Chr., skoleinsp., Hgør. Hansen, Conrad, urmager & guldsmed, Allinge. Hansen, C. O., Vaaben, disponent, Kbh. Hansen, E., fuldmægtig, Kbh. Hansen, Einar, afd.arkt., Kbh. Hansen, Elise, kontorass., Kbh. Hansen Hansen Hansen, Hansen Hansen Hansen. Hansen Hansen Hansen Hansen Hansen Hansen. Hansen Hansen Hansen, Hansen Hansen Hansen Hansen Hansen Hansen Hansen Hansen Hansen Hansen Hansen Hansen Hansen Erland, arkitekt, Birkerød. Ernst, malerm., Hgør. F. W., skibsfører, Kalundborg. Georg Holst, købmd., Agersø. H. C, malerm., Hcør. H. E., orlogskapt., Holte. Helga, Kn., læge, frue, Kbh. Henry, Kbh. J. A., pens. lods, Kbh. Johs., kontorchef, Kbh. Julius, borgm., Kbh. Kaj, Kbh. Karl Johan, montør, Brønshøj. Knud, nav.dir.. Kbh. Knud, journ., Kbh. L. E., maskinmester, Gilleleje. Magnus, lods, Karrebæksminde. Marius, lektor, cand. mag., Nakskov. Niels, bestyrer, Brønshøj. Ove Juul, installatør, Snekkersten. Paul, ing., Nakskov. Preben, toldpakhusbetjent. Kbh. S. G., kontorchef, Snringforbi. S. Gram, tandlæge, Charl. Søren Henri, skibsing., Hgør. S. Ingemann, civiling., Kbh. Willy, prokurist, Valby. Åge, købmd.. Nyk. F. Hansfort. I. C, dir., Hgør. Harder, P. J. J., Kbh. Harlang, Frantz, dir., Kbh. Hartmann, Å/S Brødrene, Lyngby.

16 198 Hartz-Rasmussen, Willy, fhv. skibsfører, Ødis. Haslund Poulsen, Helge, maskinarb., Hgør. Hauch, H., fotograf, Hgør. Hauschildt, Søren, læge, Skive. Haxlund, Axel, cand. jur., Valby Hede, Poul, LRS., Kbh. Hedegaard, O., bankdir., Kbh. Helsingør Brændsels- og Trælasthandel A/S, Hgør. Helsingør byråd. Helsingør-Hornbæk-Gilleleje Jernbane, Hgør. Helsingør Skibsværft og Maskinbyggeri, Hgør. Turistforeningen for Helsingør og Omegn, Hgør. Helsingør Tømrerlaug, Hgør. Helweg-Mikkelsen, O., ing., Kbh. Hendriksen, Johnna, sekretær, fru, Hgør. Henningsen, Grethe, sygeplejerske, Gentofte. Henningsen, Hans, farveriejer, Nyborg. Henningsen, Kaj, underdir., tekstiling., Virum. Henningsen, Ove, LRS., cand. jur., Fredericia. Henningsen, Sv. Aa., lektor, Snekkersten. Henriksen, Carl, inkassator, Odense. Henriksen, H. H., Hgør. Henriksen, Hans, arkitekt, Kbh. Herløw, Å. O., overass., Valby. Hermansen, B., forhyringsass., Vanløse. Hermansen, Kristian, fyrmester. Keldsnor fyr. Hesseldahl, skolebestyrerinde, frk., Tølløse. Hill-Madsen, Ernst, ing., Kbh. Hilsted, Finn, underdir., LRS., Kbh. Hintze, H. V., dir., Nyk. F. Hjorth, Stenild, civiling., Kbh. Hjorth-Moritzen, Alf, journalist, fil. kand., Kbh. Hoff, Alfred, ing., Vanløse. Hoff, Gustaf R., maskinfabrikant, Kbh. Hoffmeyer, Erik, skibsreder, Snekkersten. Hofrnann, Georg, snedkermester, Århus. Hofmansen, P. K., arkivar, Kbh. Holck, M., lensbaron, Glumsø. Holm, Hans Chr., fhv. arkitekt, Odense Holm, Jacob, & Sønner's Fabrikker Å/S, Kbh. Holm, Jorgen, Singapore. Holm, Sven, fabrikant, Heil. Holm. Valdemar, murerm., Dragør. Holmark, Einar, gross., Kbh. Holm-Petersen, F., forfatter, Troense. Holmstrom, Bengt, civilekonom, Goteborg. Holsøe, Sven, statsaut. skibsmægler, Kbh. Holt, Arne, befragter, Holte. Hornby, H., ing., vicedir., Gent. Hougs, A. Borch, læge, Åbenrå. Howe, Hans, fuldmægtig, Charl. Hovmand, G., skibsmægler, Bandholm. Hvass, Tyge, arkt. M.A.A., Heil. Hviid, Jørgen A., kommandørkapt., Birkerød. Hiisig, Karla, overlærer, Hgør. Hågge, Erik, red., Halmstad. Højbjerg, K. V., ing., Hgør. Høst, K.'R., apoteker, Ålborg. Høyer, fyrass., Kolby Kaas. Høyer, Jørgen, skoleelev, Kbh. Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn. Illum, Svend, fru dir., Vedbæk. Ingeniør-Sammenslutningen, Kbh. Ingwersen, Henry, antikvitetshdl., Snekk. Israelsen, H. C, civiling., Hgør. Jacobsen, A., dir., New York. Jacobsen, C. T., skipper, Læsø. acobsen, C. W., afd.ing., Odense. acobsen, G., ing., Kbh. acobsen, Harald, gårdejer, Grimstrup. acobsen, Poul, gross., cand. jur., Rungsted Kyst. acobsen, Verner, filmsfotograf, Hgør. agd, E. O., kontorass., Fredericia. akobsen, Ole Wormslev, lærer, Valby. akobsen, S. C, pens. kaptajn, Hgør. åkupsstovu, Jåkup i, sekretær, Torshavn. ans, Ove L., gross., Kbh. antzen, P., civiling., Lyngby. arvig, Thorkild, isenkræmmer, Kbh. Jelstrup, O., skibsreder, Kbh. Jensen, Å., havnefoged, Hgør. ensen, Å. Å., bagerm., Hgør. ensen, A. C. D., forstanderinde, Hgør. ensen, A. Egede, arkitekt, Samsø. ensen, A. Rothe, reservelæge, Middelfart. ensen, Axel, statsaut. skibsmægler, Århus. ensen, Bent Holbech, maskinarb., Allerød, ensen, B. Hjorth, orlogskapt., Gent. Jensen, Carl, ing., Rungsted. Jensen, Carl Chr., fuldmægtigt, Charl. Jensen, C. E., Koch, skibsbygm., Nyborg. Jensen, D. Å., museumsleder, Glud pr. Horsens. ensen, Ejner E., maskinarb., Randers. ensen, Eric, gross., Kbh. ensen, H., vkeskoleinsp., Kbh. ensen, H. V., konditor, Vordingborg. ensen, Helmuth, toldass., Rødby havn. ensen, Ib, kemigraf, Kbh. ensen, J., gartner, Hgør. ensen, fru gartner J. Hgør. jensen, Jens, overpolitibetj., Vanløse. Jensen, John, skattekontrollør, Holte. ensen, Johs., snedkerm., Valby. ensen, Jørn, Hgør. ensen, K. Demant, arkitekt, Holbæk. ensen, K. W. F., kok, Hgør. ensen, Laurits, fhv. skoleinsp., Hgør. ensen, Marthin, murersv., Allerød. ensen, Mogens, DP.tekn., Kbh. Jensen, N. P., murerarbejdsmd., Brønshøj. Jensen, P., købmd., Kbh. Jensen, P. S., lods, Hgør. Jensen, S. Å., civiling., Lyngby. Jensen, V. F., lokomotivf., Hgør. Jensen, Viggo Å., prof., dr. med., Risskov. Jensen-Petersen, A., telefonmontør, Hgør. Jeppesen, Jørgen, Kbh. Jeppesen, Mogens, købmd., Nyk. F. Jepson, Anders, malermester, Nyk. F. Jervøe, Kr., toldforvalter, Holbæk. Jespersen, Knud, repræsentant, Charl. Jespersen, K. Wraae, prokurist, Søborg. Jespersen, Povl, dir., Charl. Jessen, Børge, prof., dr. phil., Kbh. Jessen, C. U., overlæge, Hgør. Jessen, Erik, maskinarbejder, Kbh. ohannessen, Aksel, tømrerm.. Snekkersten. ohannessen, Emil, fiskehdl., Hillerød. ohannessen, J. N. M., snedker, Hgør. ohannessen, Johs. P., sognefgd., Snekkersten. ohansen, Arne H., postbud, Rønne. ohansen, Arnold P., havemand, Hgør. Johansen, Henning, centralmekaniker, Kbh. Johansen, Ib, befragter, Kbh. Johansen, Mikael, kontorchef, Kbh. Johansen, N. A., skibsfører, Kbh. Johansen, Otto, arbejdsmd., Stenvad st. Johansen, Sigvald, inkassator, Hgør.

17 199 Johansson, Karl-Erik, ing., Hågersten, Sverige. Johansson, P., kaptajn, Hgør. Johnsen, Henning, bogtrykker, Kbh. Johnsson, H., Hålsingborg. Jonassen, Else, overlærer, Hgør. Jorberg, Fr., Berlin. Juel, Jørgen, stud. techn., Hgør. Juel-Åndersen, G., fiskehdl., Hgør. Juel-Brockdorff, Niels, baron, kommandør, Kbh. Juel-Christensen, Hans, vinhdl., Kbh. Justesen, E., overmekaniker, Kbh. Juul, Svend, vinhdl., Kbh. Juul, W., smedem., Kbh. Jørgensen, A., lods, Hgør. Jørgensen, Albert, dir., Heil. Jørgensen, Alb. V., HRS., Kbh. Jørgensen, A. Th., fhv. stadsing., Hgør. Jørgensen, A. W., overbetjent, Vordingborg. Jørgensen, C, mejeriejer, Gundsømagle. Jørgensen, Ejnar, antikvarboghdl., Kbh. Jørgensen, Hakon, red., Løgstør. Jørgensen, Helge Johs., orlogskapt., Kbh. Jørgensen, Holger, kontorchef, Kbh. Jørgensen, Jul. E., gross., Heil. Jørgensen, Kaj R. O., læge, Bagsværd. Jørgensen, Max. depotbestyrer, Hgør. Jørgensen, Mogens, Kbh. Jørgensen, O. V., købmd., Hundested. Jørgensen, Paula, Holte. Jørgensen, Poul, skibskonstruktør, Hgør. Jørgensen, Th., urmager, Hgør. Jørgensen, Aage Thorstensen, konstruktør, Kbh. Kallenberg, E. O., forstander, skibsing., Snekkersten. Kampen, Axel, skibsreder, Kbh. Kapel, Lillian, fysioterapeut, frk., Hgør. Karsten, Bertel W., bankass., Skodsborg. Kattrup, A., malerm., Hgør. Kiil, Bodil, skolesundhedsplejerske, Roskilde. Kinch, O., skibsfører, Kbh. Kirkby, E., Kbh. Kirkman-Møller, S., fuldmægtig, Heil. Kisby, Å. E., skibsing., Hgør. Kisby, L. A., ing., Kbh. Kiær, Erling, bogbinderm., konsul, Hgør. Kiørboe, Jørgen, sekretær, Kbh. Kjær & Sommerfeldt, vinhandel, Kbh. Kjølner, Th., kunstmaler, Hillerød. Kjølsen, Per, tømrerm., Vallerød. Klangel, K., lærer, Hgør. Klausen., Å., overtoldass., Kbh. Kleiminger, H. L., politifuldm., Lemvig. Klem, Ollis, fru, Hgør. Klem, Aage E., civiling.. Kbh. Klerk, Niels, lektor,_ LRS., Kbh. Klindt-Jensen, J., civiling.. Rønne. Klint, Johs., overlærer, Kbh. Klintenberg, O., cigarhdl.. Hgør. Klokhøj, A. H., oberst, Vordingborg. Knigge, U., propagandachef. Heil. Knudsen, Axel, kordegn, Kbh. Knudsen, Axel, købmd.. Hjortespring. Knudsen, Einar, ing., Heil. Knudsen, Gunnar, direktør, Charl. Knudsen, Helge Ursin, stadsing., civiling., Hgør. Knudsen, H. Harreby, regnskabsfører, Kolbykaas. Knudsen, Ib, radiotelegrafist, Svendborg. Knudsen, Knud P., skibsfører, Nyk. M. Knudsen, Peder, kontorass., Hgør. Knudsen, Per, Kastrup. Knuth, Rud., greve, Heil. Knutsson, O. F. S., tapetsererm., Hgør. Kofoed, Erik, dispachør, Kbh. Kohl, Peter, skoleelev, Valby. Konge-Hansen, P., cand. theol., Lellinge. Kongstad, Jul. kontorchef, Vanløse. Kongsted, T., dir., Hgør. Kopp, J., gross., Hgør. Kopp, N. E., disponent, Hgør. Korsør Byråds Havneudvalg, Korsør. Kraglund, A. A. J., bestyrer, Hgør. Krebs, Niels Dindler, skibsbygger, Heil. Kringhøj, Carl, maskinpasser, Esbjerg. Kristensen, Andreas L. H., skibsfører, Julianehåb. Kristensen, K. S., fhv. skibsfører, Kbh. Kristensen, Peter, bogholder, Hgør. Krogh-Andersen, Søren, kontorist, Kbh. Krogsgaard, Mogens R., civiling., Charl. Krohn, J. H., afd.ing., Søborg. Kroman, Erik, overarkivar, dr. phil., Heil. Kronholt, Arne, fuldmægtig, Søborg. Kurzenberger, Max. dir., Heil. Københavns amtsråd, Kbh. Københavns Handelsbank A/S, Kbh. Københavns Kommune, Kbh. Københavns Skipperforening, Kbh. Kørbing, J. A., dir., Heil. Kaadtmann, F., kaptajn, Randers. Kaae, Jørgen, læge, Gjedved. Kaae, Aage, depotbestyrer, Hgør. Kaarøe, M., direktør, Rungsted. Lambertsen, S. R., radiotelegrafist, Svendborg. Lang, Per, ing., Hgør. Lannung, Hermod. LRS., Kbh. Lannung, Sven, afd.chef, Kbh. Larsen, A. Bodse, lodsformd., Bandholm. Larsen, A. H., toldkontrollør, Hgør. Larsen, Astrid, frue, Kbh. Larsen, Bent Valeur, cand. mag.. Tønder. Larsen, C, frue, fotograf, Hgør. Larsen, Erh., revisor. Kbh. Larsen, Erik Lau, arkt., Hgør. Larsen, Finn, snedker, Hvidovre. Larsen, F. Rønnow, kordegn, Kbh. Larsen, Henning, portier, Hgør. Larsen, Henri, indkøbschef, Snekkersten. Larsen, Henry F., cand. polit., Kbh. Larsen, J. Foldager, Svendborg. Larsen, Jens, LRS., Hgør. Larsen, Johannes, kunstmaler, Kerteminde. Larsen, L., fuldmægtig, Hillerød. Larsen, N. V., tømrerm., Hgør. Larsen, Ove, stiftamtmand, Kbh. Larsen, Svend, overdyrlæge, Skive. Larsen, S. Lundsgaard, smedem., Hgør. Larsen, Willy, skibsbefragter, Charl. Larsen, W. R., fyrpasser, Hgør. Lassen, Joh., købmd., Kbh. Lau-Jensen, Sv. E., kommunelærer, Sorø. Lauring, Kåre, Virum. Lauring, Palle, forfatter, Virum. Lauritzen, Ivar, skibsreder, Kbh. Lauritzen, P., lods, Strib. Lehmann, Henrik, direktør, Kbh. Lehman. Karl, overkirurg, dr. med., Heil. Leisner, R., ing., Lyngby. Lembourn, Claus, stud. jur., Kbh.

18 200 Lemche, Hans Jacob, dir. Kbh. Lerche, J., stationsf., Hornbæk. LiS, Elias, fyrmester, Myggenæs, Færøerne. Lildholdt, Karl, skibsbyggerlærling, Åbenrå. Liljeborg, Frank, Kbh. Lillegaard, A. E., søløjtnant, Holte. Lindahl, Erik, købmd., Snekkersten. Lindquist, Carl-Axel, kaptajn, Stockholm. Lindquist, K., prokurist, Gørlev. Lindstrom, Allan, civiling., Vånersborg. Lindstrøm, Otto, ing., Valby. Linneballe, Ernst, dir., Kbh. Linvald, Steffen, mus.insp., Charl. Lohmann, S., fyrmester, Hyllekrog fyr pr. Rødby. Lolk-Larsen, H., kontorchef, Holte. Lorentzen, Børge, bogtrykker, Charl. Louis-Hansen, Å., fabrikant, civiling., Vedbæk. Lund, E., prokurist, Heil. Lund, Hans, grosserer, konsul, Hgør. Lund, Inger, overlærer, Hgør. Lund, Oskar F., skibsing., Herlev. Lund, Thorkild P., fyrmester, Hesselø fyr. Lund-Hansen, ritmester, Århus. Lundsgaard, J. H., maskininsp., Kbh. Lyngbye, Jørgen Svitzer, gross., Gadevang. Lynggaard, K., gartner, Hgør." Lyngsie, B., lærer, Brede. Luning, Sar Orjan, arkitekt, Stockholm. Lynnerup, Søren, Kbh. Lønberg-Holm, Å., civiling., Kbh. Madsen. Carlo Råhauge, lods, Fr.havn Madsen, Edvard, Måløv. Madsen, E. N., dir., Springforbi. Madsen, J., sekretær, Kbh. Madsen, Johnny, fuldmægtig, Birkerød. Madsen, Jørgen, civiling.. Fruens Bøge. Madsen, Kjeld, adjunkt, Silkeborg. Madsen, V. kapt., Marstal. Madsen, Aage R., fyrbøder, Valby. Maegaard, E., dir., cand. jur., Kbh. Malling, Jens, ekspeditionssekretær, cand. jur., Hellerup. Marineforeningen, Kbh. Marinehistorisk Selskab. Klampenborg. Marstrand, Jørgen, civiling., dr. techn., Gentofte. Mathiasen, Hans, rederiass., Kbh. Mathiesen, Chr., bagermester. Haderslev. Mathiesen, E., forstander, civiling., Kbh. Meilvang, Henry, forvalter, Kbh. Meilvang, Viggo, ass., Herlev. Mellentin, Aas'e, gross., Charl. Mench, Erik, Ar., Kbh. Mersing. B. E., overbibl., Svendborg. Meyer, Knud, gross., Kbh. M" ichelsen, ' Oluf, slagterm., Kbh. M ichelsen, P., skibsmægler, Odense. M ikkelsen, Børge, repræs., Tibberup. Mikkelsen, Michael, bogbinder, Hgør. Mikkelsen, Poul Erhardt, medhjælper, Hillerød. Ministeriet for Grønland, Kbh. Mogensen, A. Borg, skattekontrollør, Gent. Mogensen, A. F., civiling., Dragør. Monberg, I. C, gross., Kbh. Mortensen, Alf, kontorchef, Kbh. Mortensen, E., ing., Hgør. Mortensen, K. A., kustode, Hgør. Mortensen, Søren, dykker, Brørup. Mouritzen, P. C., færgefører, Århus. Munch-Nielsen, Th., lods, Hgør. Munthe af Morgenstierne, B. v., kontorchef, Kbh. Munthesen, Frode, vicekonsul, Johannesburg. Miicke, Billy, fabrikant, Kbh. Muller, Poul, læge, Valby. Møller, E., restauratør, fru, Kronborg. Møller, Paul, arkitekt, Kbh. Møller, Povl, dr., Kbh. Møller, Ralph Just, arkivbetjent, Rungsted. Møller-Andersen, A., LRS., Kbh. Møller-Jensen. J., førstelærer. Give. Mørch, N. K.', MF., Hgør. Mørch, Aage, driftsbest., Thisted. Månsson, Gunnar, direktør, Tyresol. Nakskov Skibsværft A/S, Nakskov. Neergaard, C. H., fhv. søfartschef, Kbh. Neisig, Niels Holger, bankelev, Nakskov. Nexøe-Larsen, F., gross., Rungsted. Nielsen, Alfred, lods, Udbyhøj. Nielsen, Alfred V., gross., Kbh. Nielsen, A. M. C, prokurist, frk., Hgør. Nielsen, B. Hjelm, gross., Fredensborg. Nielsen, Bob Gunnar, styrmandselev, Virum. Nielsen, Carl, prokurist, Kbh. Nielsen, Carl, bådebygger, Fejø. Nielsen, C. J., maskinmester, Valby. Nielsen, Ejnar M., maskinmester, Kbh. Nielsen, Ejvind Peter, maskinmester, Kbh. Nielsen, Erik, chauffør, Snekkersten. Nielsen, Erik Selmer, specialarb., Hgør. Nielsen, Flemming, kommunelærer, _ Valby. Nielsen, Fr., isenkræmmer, Hgør. Nielsen, Henning, maskinarbejder, Holbæk. Nielsen, Henning, fabrikant, Søborg. Nielsen, Holger, gross., Kbh. Nielsen, H. R., bogtrykker, Hgør. Nielsen, H. Thornberg, underdir., civiling., Varde. Nielsen, I. Froberg, mekaniker, Valby. Nielsen, J., murerm., Hgør. Nielsen, Jacob, tandlæge, Odense. Nielsen, J. C. M., stat.forst., Hgør. Nielsen, Jens, hotelejer, Hgør. Nielsen, John, overass., Esbjerg. Nielsen, Johs., boghdl., Haderslev. Nielsen, J. V., lagerekspedient, Hgør. Nielsen, Jørgen, kontorelev, Skodsborg. Nielsen, K., toldpakhusfmd., Ribe. Nielsen, K. E., skibsfører, Korsør. Nielsen, Knud, cand. polyt., Risskov. Nielsen, N., fyrbøder, Hgør. Nielsen, N. J., dr. techn., Kbh. Nielsen, O. Moesgaard, bogholder, Ørsted. Nielsen, Ove, generalsekr., London. Nielsen, Palle W., universitetslektor, Kbh. Nielsen, P. Chr., amanuensis, Hørsholm. Nielsen, R. H., overmontør, Kbh. Nielsen, S. A. V., arkt, Hgør. Nielsen, Sv. Aa., fabrikant, Hgør. Nielsen, Th., jord- og betonarbejder, Kbh. Nielsen, V., kleinsmed, Hgør. Nielsen, W. Schack, dir., cand. jur., Kbh. Nielsen, Aage, skibsfører, Kbh. Nissen, A., toldkontrollør, Varde. Nissen, Olaf, maskinm., Kbh. Nobel, C revisor, cand. jur., Kbh. Norbøll, K. W., rektor, Hgør. Nordmann, V., statsgeolog, dr. phil., Kbh. Nordquist, Evert, resemontor, Stockholm. Nordsted, Aksel, øjenlæge, Ålborg. Nordvig, R., ing., Nakskov.

19 201 Normann, L. O., dir., Kbh. Normann, Peder, red., Hgør. Norrstrom, Emil, forrådsmåstare, Arboga. Norrstrom, Hans, teknolog, Arboga. Norsk, Frans, overlæge, Heil. Norspang, Ejnar, tegner, Farum. Nygaard, Ejnar, kaptajn, skibsreder, Århus. Nørregaard, Inger Marie, læge, Hgør. Odense Kanal- og Havneudvalg, Odense. Olesen, Tyge, bankass., Fredericia. Ohlsen, Sven, købmd., Haderslev. Olrik, Elias, dommer, Hgør. Olrik, Helge, dommer, Varde. Olsen, Alfred, rejseinsp., Skelskør. Olsen, Anna, frue, Hgør. Olsen, C. Meinert, tømrerm., Kbh. Olsen, Ejvind, bådebygger, Sakskøbing. Olsen, Erik, malermester, Hgør. Olsen, Henning, stud. mag., Valby. Olsen, Henry, skibskonstr., Kbh. Olsen, Herman, smedem., Brønshøj. Olsen, I. H., gross-, Gentofte. Olsen, Johs., marineing., Kbh. Olsen, K. E., tobaks- og vinhandler, Espergærde. Olsen, Oluf, bogholder, Hgør. Olsen, Paul A., cand. pharm., Lyngby. Olsen, Peter, gårdejer, Værløse. Olsen, Poul, slagterm., Heil. Olsen, Sophus, fabrikant, Kbh. Olsen, V. Rex, kartograf, Holte. Olsen, Villy, fisker, Fejø. Olsen, Aage, marineing., Dragør. Osgaard, Lauritz, fabrikant, Hgør. Ostenfeld, Th., civiling., Kbh. Overgaard, F., blomsterhdl., Hgør. Overgaard, Frode, dekoratør, Bagsværd. Overgaard, R., komm.lærer, Svinninge. Ovnbøl, A., læge, Hvidbjerg st. Parris, Povl, direktør, Lyngby. Paulsen, A. C, prokurist, Kbh. Paulsen, Jørgen, mus.dir., Hillerød. Paulsen, Kristian, fodermester, Roskilde. Paulsen, Paul Jørgen, civiling., Hgør. Pedersen, Alexander, gross., Valby. Pedersen, E. O., smed, Hvidovre. Pedersen, Erik, maler, Rønne. Pedersen, Evald, forvalter, Hgør. Pedersen, Georg, lektor, Holte. Pedersen, Harald, revisor, Hgør. Pedersen, H. Elmann, revisorass., Kbh. Pedersen, I. D. S. V., væver, Hgør. Pedersen, Jørgen Å., fabrikant, Charl. Pedersen, M. P., civiling., Kbh. Pedersen. Ole Crumlin, civ.ing., cand. polyt. Roskilde. Pedersen, Ole Homann, ing., Hgør. Pedersen, Orla, prokurist, Hgør. Pedersen, Poul P. M., forfatter, Kbh. Pedersen, S. A. L., lokomotivfører, Kbh. Pedersen, Vald., bogtrykker, Kbh. Pedersen, Vald., lærer, Fr.lund. Pedersen, Aage, læge, Heil. Persson, Lars-Eric, ing., Malmo. Petersen, A. O. A., statslods, Åabyhøj. Petersen, Axel, håndværker, Herlev. Petersen, Carl, maskinfabr., Gilleleje. Petersen, Chr. Rolf, kæmner. Byrum, Læsø. Petersen, Chr. Steen, civiling.. Espergærde. Petersen, Cl. W., tømrerm.,'kbh. Petersen, Eiler, gross., Roskilde. Petersen, E. Sejer, forstander, Hgor. Petersen, F. Højsted, repræs., Kbh. Petersen, H. C. F., telegrafkontrollør, Brønshøj. Petersen, Henrik Marius, orlogskapt., Lyngby. Petersen, H. Jordt, tlf.ing., cand. polyt., Virum. Petersen, Holger, styrmand, Hgør. Petersen, Holm, ejendomshdl., Kbh. Petersen, Johs., murerm., Hgør. Petersen, Kaj Toft, fabrikant, Hgør. Petersen, K. C. M., specialarb., Hgør. Petersen, Knud, afd.chef, Gentofte. Petersen, Laurids, gross., Kbh. Petersen, Mogens Anker, ing,, Kbh. Petersen, N. E., fabrikant, Snekkersten. Petersen, P. V., proprietær, Humlebæk. Petersen, Robert, kleinsmed, Hgør. Petersen, S. Å., skibsfører, Korsør. Petersen, S. Chr., maskinm., Hgør. Petersen, Svend, Kbh. Petersen, Sv. Rosten, isenkræmmer, Roskilde. Petersen, Troels, dir.sekr., Lyngby. Petersen, Aage, kontorass., Hgør. Philip, N., gross., Kbh. Plum, Peter, ing., Assens. Pontoppidan, Dines, Kbh. Portman, Arne, overlæge, Kbh. Poulsen, Arnold, civiling., Gentofte. Poulsen, Carl, murerm., Hornbæk. Poulsen, Edv., stevedore, Kbh. Poulsen, Fin, gross., Kbh. Poulsen, Finn V., optiker, Kbh. Poulsen, H., tømrerm., Hgør. Poulsen, Poul, skibstømrer, Rødvig. Preisler, Børge, optiker, Kbh. Privatbanken i Kjøbenhavn A/S. Prohaska, C. W., professor, dr. techn., Heil. Pyndt, Børge, boghdl., Nyk. F. Pødenphant, H., gross., Horneby. Quist, Ejnar, dir., Odense. Qvistgaard, Lise, frk., Gentofte. Raffel, Alfred, dir., Kbh. Rafn, Eyvind, redaktør, Kbh. Rahbek, Knud, civiling., Vanløse. Rambøll, Jørgen V., civiling., Brønshøj. Rasmussen, A. H., civiling., Kbh. Rasmussen, Antoni, kapt., Heil. Rasmussen, Chr. Wiboe, hovmester, Valby. Rasmussen, C. J., snedkerm., Hgør. Rasmussen, C. O., ing., Kbh. Rasmussen, Harry, glarmester, Århus. Rasmussen, Johs., skibsfører, Sundby pi- Nyk. F. Rasmussen, K. A., maskinm., Kbh. Rasmussen, Kjeld, ing., Kbh. Rasmussen, Knud Robert, tømrerm., Holte. Rasmussen, L.. modelbygger, Rødby Havn. Rasmussen, N. V. P., automobilforhdlr., Hgør. Rasmussen, Povl H., snedker, Bjørnehoved. Rasmussen, R. F., komm.lærer, Btgør. Rastrup, Inger, fru, Kbh. Rastrup, Michael, Kbh. Rathje, Eigil, ing., Kbh. Ravn, Axel, kontorchef, Heil. Ravn, K., værkfører, Hgør. Rederiet Anholt" A/S, Kbh. Reedtz-Funder, J., skibsinsp., Kbh. Reich, Poul Albert, kleinsmed, Hgør. Rekling, S., fuldmægtig, Kbh. Rendal, H., LRS., Hgør. Reumert, Michael, HRS., Kbh.

20 Riemer, Jørgen, LRS., Kbh. Riise, A. H., læge, Hillerød. Riise-Knudsen, B., civiling., Valby. Riise-Knudsen, Mogens, forvalter, Ejby. Riis-Hansen, Hans, elev, Roskilde. Rimestad, H. T., dir., Heil. Ring, Henning, lektor, Hgør. Ring-Madsen, Preben, matros, Kbh. Risom, Sven, arkt. M.A.A., Fredensborg. Roed, Henning, fyrmester, Hgør. Rolvsen, Stig, forf., Valby. Roos, Carl, professor, dr. phil., Kbh. Roosen, C. TJ., civiling., Holte. Rosendahl, A., kontorchef, Kolding. Rosenkilde, V., boghdl., Kbh. Rosenløv, Mogens, oberstløjtnant, Kbh. Rosenvold, C. F., Åbenrå. Rudolph, Wolfgang, Sassnitz, Riigen. Rygaard, Erik, dommerfuldm., cand. jur., Herning. Rysz, P., lodsformand, Korsør. Ræthinge, Ellen Wolden, toldforvalter. Ribe. Røder, Hans Chr., skibsfører, Gentofte. Rønne Havneudvalg, Rønne. Rønsted, Karmark. LRS., Kbh. Rørdam, Kjeld, HRS., Kbh. Rørmark, Aage, arkivar, Vanløse. Sahl, Olaf, arkt., Risskov. Salling, E., sognepræst, Mandø. Sandager, fyrass., Hgør. Sandal, Axel, boghdl.. Kbh. Sander, Henning, stud. pharm., Kbh. Sarrau, Wm., murer, Karsemose. Saxild. Jørgen, ing., Heil. Schack, Gudmund, gross., Kbh. Schaumann, H., fhv. sporvejsdir., Bagsværd. Schaumann, P. ing., Virum. Scherffenberg-Møller, Jack, Hgør. Schibbye, Harris, arkt. _M.A.A., Kbh. Schmidt, Ernst, dr., Reinbek. Schmidt, Ester, frue, Stubbekøbing. Schmidt, Mogens, lodsinsp., orlogskapt., Gent. Schmiegelow. C. H., smedem., B'gør. Schnedler, G. S., civiling., Klampenborg. Schnell, Magnus, varmemester, Kbh. Schou, Axel, gross.. Hellerup. Schou. Carl C, afd.ing., cand. polyt., Hillerød. Schou, I. P., direktør, Heil. Schou, N. Aa. Breinholdt. maskinm., Nyk. F. Schou. Ole. pressechef, Kbh. Schrøder, Alfred C, gross., Kbh. Schrøder, Harry, ing., Klampenborg. Schrøder, Johan, forvalter. Kbh. Schrøder, Per, civiling., Holte. Schrøder-Christensen, E. P. H., skatteinsp., Ålborg. Schultz, Aage, installatør, Kbh. Schultze, Mogens, malerm., Gent. Schwiegershausen, Gunter, retouchør, Kbh. Schytz, Sigurd, borgmester, Hgør. Sebbelov. Henning, fabrikant, Kbh. Seibæk. Aage, gross., Kbh. Seidelin-Dam, Johs., læge, Søborg. Semler-Jørgensen. A., dir., civiling., Randers. Simonsen. Evald, ing., Hgør. Sinding, P. E. B., fyrdir., kommandør, Kbh. Sivertsen, Poul S., skibsinsp., Torshavn. Sjøberg, Otto Chr., Gent. Skafte, Aage, kunsthandler. Nyk. F. Skandinavisk Emballage A/S, Lyngby. Skibsted-Jacobsen. Orla, maskinbygger, Hgør. Havneudvalget i Skive, Skive. Skotte, E., havnemester, Hgør. Skov, Sigvard, mus.insp., mag. art., Kolding. Skovgaard-Petersen, Kjeld, dispachør, Kbh. Skrivergaard, Knud, redaktør, Kbh. Smidt & Co. A/S, F. L., Valby. Smidt, Carsten M., overlæge, dr. med., Næstved. Snorrason, Egill, dr. med., Kbh. Sommer, Egon, dir., Odense. Sonne, H. O., civiling., Charl. Sonne-Hansen, K., dir., Charl. Sparekassen i Nykøbing Falster. Spiro, Anatol, ing., Kbh. Sprenger, K. fabrikant, Hgør. Stallknecht, G., skibsfører, Holte. Starch-Petersen, B., billedskærerm., Hgør. Steffensen, H. C., dir., Hgør. Steffensen, Hother, boghdl., Espergærde. Steffensen, James, afd.ing.. Heil. Steiner, B. JX overfaktor, Søborg. Stenderup, Finn, Kbh. Stengaard, Børge, snedker, Hgør. Stephensen, Magnus, arkitekt, Gent. Storm, P. W., pens. maskinmester, Kbh. Strandgaard, Aage, arkt., Kbh. Stridsland, Gregers, overass., Brønshøj. Strube, Sten, red., Hgør. Struckmann, C, skibsmægler, Esbjerg. Struwe, Klaus, skoleelev, Kbh. Struve, O. J., forhyringsagent, Hgør. Struwe, Sten, Kbh. Strøyberg, Jens, apoteker, Assens. Stub-Nielsen, Axel, dyrlæge. Hgør. Stiirup, C, & Co.s eftflg. A/S, Hgør. Stiitzer, Per, maskinarb., Hgør. Stærmocr. Erik, orlogskapt.. Korsør. Staarup, Hans, fhv. havnedir., cand. polyt., Århus. Svane. Erik, LRS.. Padborg. Svarer, Jørgen, fuldmægtig, Ærøskøbing. Sveistrup, Margrethe, bibliotekar, Hgør. Svendborg Bank A/S, Svendborg. Svendborg Havneudvalg, Svendborg. Svendsen, G. J., fyrass.. Højs trup. Svendsen, Hans, ing., Dragør. Svendsen, Jørgen, ing., Hgør. Svendsen, Paul W. E., red.. Vejle. Svendsen & Christensen. A/S dampskibsselskabet Vendila". Kbh. Svendsen, Sv. K., kredslæge, Hgør. Sylvestersen, Joh., Randers. Sæbye, Poul, kunstmaler, Klampenborg. Søegaard, C cand. pharm.. Hgør. Sølver, Carl V., kaptain. Skodsborg. Sørensen, Axel, ing., Heil. Sørensen, E.. skibs- og bådebygp-er. Ålborg. Sørensen, E. Gether, overlærer, Hgør. Sørensen, E. V., gross., Birkerød. Sørensen, Frank. in".. Kbh. Sørensen, Frederik Richard, toldass., Hou. Sørensen, K. E., skibsmægler, Kbh. Sørensen, Keld, trafikass.. Hgør. Sørensen, Poul, civiling., Kbh. Sørensen, Preben, kobbersmed, Hgør. Sørensen, Preben, maskinchef, Hellebæk. Sørensen, R. I., kompasretter, kapt., Brh. Sørensen, Vagn, kontorass., Hgør. Sørensen, Valdemar, skoleinsp., Hgør. Sørensen, Aage, slotsbetj., Hgør. Talbo, Uno, skibsing., Valby. Tegner, V. P. B., civiling., Kbh. Thalbitzer, Carl, red., Kbh. Thalbitzer, V., amtsforvalter, Hgør.

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1959 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens Kammer på Kronborg Slot torsdag d. 9.

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1961 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens Kammer på Kronborg slot, mandag d. 21.

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1957 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens Kammer på Kronborg slot fredag d. 28.

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus 100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers 20.06.65 10.5 Peter Rasmussen, 40 Århus 09.06.58 10.6 Jens Pedersen, 43 Randers 31.05.64 10.7 Ove Reimers, 58 Århus 13.09.78 10.8 Preben

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Xtracon GM /10. Næstved Høst 24/8-5/10. Dianalund Open 11/9-9/10

Xtracon GM /10. Næstved Høst 24/8-5/10. Dianalund Open 11/9-9/10 Navn/Turnering Fra Klub Holbæk Løvfald 11/9-13/9 Greve EMT 7/9-28/9 Næstved Høst 24/8-5/10 Dianalund Open 11/9-9/10 Xtracon GM 2015 12-18/10 Nordfalster opstart 15/9-20/10 Maribo By 9/9-21/10 Faxe efterm.

Læs mere

Danske Havnes generalforsamling tirsdag den 19. april 2016. Deltagere fra medlemshavne og antal stemmer

Danske Havnes generalforsamling tirsdag den 19. april 2016. Deltagere fra medlemshavne og antal stemmer , Bredgade 23, 2. tv 1260 København K Telefon +45 7211 8100 Birthe Iwasiow bgi@danskehavne.dk Dir +45 72118101 G ENERALFORSAMLING 20 16 www.danskehavne.dk Danske Havnes generalforsamling tirsdag den 19.

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877 Turnering : Hold 2hk 2005/6 d.24.03.2006 Ole Knudsen 1922 1 Morten Frank Jensen 0 2011 0,38 0 0,40 1910 Korrigeret 1877 Michael Taankvist 1984 2 Jens Hjorth Hansen ½ 1781 0,76 3 Søren Dyberg Larsen 0 1908

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1962 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Gyldenstiernes Kammer" på Kronborg slot tirsdag

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1952-53 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling onsdag den 23. juli 1952 1 Kongens Kammer på

Læs mere

DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER

DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER 1. DIVISION 1 594,30 Frederiksborg Amts Garderforening - 1 2 588,19 Garderforeningen i København - 1 3 577,18 Garderforeningen i København

Læs mere

Administrativ enhed Udnævnte personer siden 27. nov Vedkommendes titel Periode for udnævnelse Evt. honorar

Administrativ enhed Udnævnte personer siden 27. nov Vedkommendes titel Periode for udnævnelse Evt. honorar Bilag 28. 24. november Tabel 28. Udnævnelser til bestyrelser, fonde, udvalg, nævn, kommissioner, institutter, centre m.v. på Trafikministeriets område Danmarks TransportForskning Nina Smith Professor -2007

Læs mere

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016 Skydetider kredsskydning 2016 Seniorer 08.00 Kim Grubbe 08.01 Michael Lysgaard 08.02 Klaus Holt Jensen 08.03 Thomas Heesgaard 08.04 Morten Mogensen 08.05 Rene Holt Schmidt 08.06 Torben Mauritson 08.07

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold

Danmarks Jægerforbund Resultat hold Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 40 Sevel Dame 1 105 124 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1953 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling onsdag den 23. juni 1953 I Kongens Kammer på Kronborg.

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

vinterturnering cal 22,

vinterturnering cal 22, vinterturnering cal 22, 215-16 Individuel V1H1 - voksen 1 hand - 1 ( klasse 1 ) 16916 Rune Knudsen St. Restrup 283 286 288 857 3579 Allan Borg Års 284 286 287 857 16491 Peter Holmegaard Ålborg 288 278

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen.

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen. VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til 2016 09/06 1926: Formand: Hr. Sagfører H. Grønholm. Næstformand Hr. Hr. Isenkræmmer S. Graversen. Hr. Fabrikinspektør Sigurd Hansen. Hr. Postmester P.

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1956 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens Kammer på Kronborg tirsdag den 21. august

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1958 Handels og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens Kammer på Kronborg slot mandag d. 28. juli

Læs mere

Holdturnering, Finale

Holdturnering, Finale Række C2 Bane 25-26 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Sonja Andresen Poul Spaabæk Gunnar Pedersen Johan Andersen Grindsted FFI 6: C2p1 1: XXX XXX 16 16 0 32 40 2: XXX XXX 20 20

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 2 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening 36 42 3 9 Conni Elmholt 1051p Sogns Jagtforening 34 41 4 173 Inge-Lise Jensen 1052 Sevel

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1954 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling tirsdag d. 22. juni i Kongens Kammer på Kronborg.

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 1. omgang Startet i 1980 Åben klasse 1. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1856,4 12 1856,4 12 2 Særslev 1 1831,9 9 1831,9 9 3 Viborg

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2013 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 149/7 Christian Lemmermann Horsens 2 148/5 Axel Vermehren København 3 147/6 Rasmus Fisker Viborg 4 145/3 Gert Østergaard Holstebro

Læs mere

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 30-10-2011 14:09:29 - DDS SP v.3.11.10.2 RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 87091 Tanja R. Wriedt 14-006 Næstved Skytteforening 200/11 198/09 398/20 2 88697 Kasper

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 6 Sevel Dame 2 102 128 21 Kristina Christensen 2418 Sevel 37 43 23 Kristine Madsen 2409 Sevel 33 42 22 Solveig Madsen

Læs mere

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473 Person Antal Kampe H. S. Bedste snit Vundet - Tabt Score Indgange Gennemsnit Pierre Otkjær 2 5,645 2-8 38,579 Steffan Rasmussen 23 6,973 6-7 693 285,539 Ole Thomsen 2 5,625 5-7 45 878,472 Per Larsen 5

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

Spillere tilmeldt turneringen

Spillere tilmeldt turneringen A A KONFEKTION 0001 A A KONFEKTION-1 0001-0001 Peter Bragh 45 165 A A KONFEKTION-1 0001-0002 Agathe Andersen 45 158 COLAS 0003 COLAS-2 0003-0008 Anna Laura Johansen 45 157 COLAS-2 0003-0023 Henry Johansen

Læs mere

Indledende kampe Parturnering

Indledende kampe Parturnering C1 Pulje 1 Bane 27-28 Inger Marie Lundgren Asta Qvist Claus Andersen Jes Jacobsen Jens Gram Birgit Gram Hans Chr. Hansen Grethe Sørensen Bramming 1: XXX 20 12 20 2 52 34 18 2 Vorbasse 2: 12 XXX 6 12 0

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn Per Hansen Jan Petersen AMU Nordjylland Vagn Ole Petersen Frede Holst Andersen Leif

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2008/9. Hovedkreds: 2. Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT. Resultat.: 2HK_HOLD.TXT. ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO. Klub: Skovbo Skakklub

Turnering : Hold 2hk 2008/9. Hovedkreds: 2. Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT. Resultat.: 2HK_HOLD.TXT. ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO. Klub: Skovbo Skakklub Turnering : Hold 2hk 2008/9 d.20.03.2009 Hovedkreds: 2 Grundlag.: 2HK_HOLD.RAT Resultat.: 2HK_HOLD.TXT ELO indberetning: 2HK_HOLD.ELO Klub: Skovbo Skakklub Hans E. Andersen 1447 1 Julius Mølvig 1 1190

Læs mere

Politi DM Linieløb - 27-08-2014. Viborg Politi Klasse: Damer

Politi DM Linieløb - 27-08-2014. Viborg Politi Klasse: Damer Antal deltagere: 4 Klasse: Damer Gennemsnit for vinder: 35,3 km/h Antal præmier: 4 Plac. Ryg nr. UCI kode Navn 1 DENOOOOOOOO Bettina Romer 2 2 DENOOOOOOOO Helle Sørensen 3 3 DENOOOOOOOO Rikke Guldbæk 4

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund (efter 00: pladsgivende placeringer) 0-6 0-0- Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Anne Schousboe Jes Bank Leif Rasmussen Erik Hermansen Michael Mathiesen Flemming Nielsen Bente

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

963 Mikael Nyby Vestbjerg 2, Peiz Kragelund Tårs 2, Flemming Dige Nielsen Aabybro 2, Karsten Gade sæby 2, Thomas Jensen Sve

963 Mikael Nyby Vestbjerg 2, Peiz Kragelund Tårs 2, Flemming Dige Nielsen Aabybro 2, Karsten Gade sæby 2, Thomas Jensen Sve 1058 Søren Rosendal Dronninglund 2,23 1034 Christian Dissing Vrå 2,23 1003 Helle Carlsen Frederikshavn 2,23 1004 Anders Pedersen Hjørring 2,23 985 Frank Jessen Aalborg 2,23 977 Else Ramsgaard Gistrup 2,23

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 4. omgang Startet i 1980 Åben klasse 4. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1859,9 12 7433,2 48 2 Helle 1 1834,2 10 7325,5 34 3 Viborg

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund 0- (efter 00: pladsgivende placeringer) Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen 7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Aalborg BK / Ole Beltoft Sven Ingerslev BK af 97, Hjørring

Læs mere

RESULTATER, MARATHON, INDIVIDUELT

RESULTATER, MARATHON, INDIVIDUELT 01-07-1983 Oslo Oslo, Norge nr. Allan Hansen 3.42,56 23-09-2007 H.C. Andersen 02 Odense nr. 58 H 50-54 552 Bent Christensen 2.53,42 10-10-2004 H.C. Andersen Odense nr. 12 H 40-44 459 3.03,46 18-06-2006

Læs mere

Herlevhuse i erne

Herlevhuse i erne Herlevhuse i 1950-60erne Årstal Adresse Familienavn fornavn m/k Nielsen Stordyssen 1 Backhausen Erik og Aase Krak 1956 Stordyssen 2 Ravn Ejnar og Jytte Nielsen Stordyssen 2 Olson Th. Krak 1955 Stordyssen

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf Erling Madsen Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde Total Finalerunde efter omspil Finale 160 Knud Sønderby skanderborg krolf 33 31 32 96 35 36 Erling Madsen Karup/Kølvrå Krolf 31 34 32 97 35 164 Hans Brogård Vestfjends

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1955 H ANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens Kammer på Kronborg torsdag d. 30. juni

Læs mere

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Side 1 af 8 01-12-2011 07:44:33 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Holdkonkurrence: 15 meter call 22 1 Aulum Skytteforening 31309 Keld Jeppesen Klasse:

Læs mere

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn

Folketælling 1921 Slangerup Landsogn AO nr. Efternavn, fornavn. Årstal 42 Andersen, Ana 1867 15 Andersen, Arnold 1901 33 Andersen, Edvard 1905 7 Andersen, Emilie 1892 42 Andersen, Gerda 1904 42 Andersen, Hans 1868 46 Andersen, Jens 1898 28

Læs mere

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 31. MARTS - 2. APRIL 2006 Særslev Grovpistol Herre 23 deltagere 5 Hold Fripistol Junior

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

Resultatliste. Pistolterræn. Nymindegab. 3. maj 2009

Resultatliste. Pistolterræn. Nymindegab. 3. maj 2009 Resultatliste Pistolterræn I Nymindegab 3. maj 2009 Terrænskydning Nymindegab 2009 TERRÆNBANE Skive Distance Farve ---------------------- Station 1 - Stående Mål 1 S 5 6 Gul Mål 2 B 65 50 Gul Mål 3 B 100

Læs mere

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Aabenraa 941,55 60189 Åse Søgaard 73767159 Aalborg 1143,99 196292 Peter Mikkelsen 99312210 Ærø 90,45 6712 Jes Heinemann 50005025 Albertslund

Læs mere

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011 opdateret 080511 Kommunemesterskaber Klasse Navn Klub duer Skud Klub Plc. 124 A Kristian Mortensen Sunds 25 46 x 123 A Lars Kjeldsgaard Trehøjebanen 30 45 x 122 D Maiken Andersen MSK/HJC 23 46 x 121 M

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 148/8 Nicolai Henriksen Vestlolland 2 148/7 Rasmus Fisker Viborg 3 147/5 Ib Henriksen Vestlolland 4 145/2 Morten Olsen Frederiksborg

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Side 1 af 7 18:34:49 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Veteran Plads Bane Navn Res. 5 6 7 8 9 10 P-finale I alt 1 2 022 Jette Skov Pedersen 394 8 51,6 10,6 10,7 10,4

Læs mere

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59

Seniortræf Trehøje 24/ Kjellerup 191,43. Møldrup 190,94 TKL 192,25. Trehøje 191,50. Ørnhøj 188,59 Gennemsnit: Kjellerup 191,43 Møldrup 190,94 TKL 192,25 Trehøje 191,50 Ørnhøj 188,59 Kjellerup Senior 4 K Niels Juel Jensen 197 4 K Ejner Jørgensen 196 4 K Inge Jørgensen 194 3 K Linnea Christensen 192

Læs mere

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 07-06-2015 08:58:19 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 5%-Skytte, Terrænskydning, Pistol cal..22, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben - GPA, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

(efter 2004: pladsgivende placeringer)

(efter 2004: pladsgivende placeringer) Distrikt Forbund 0-0- 0- Albert Mylius Nielsen Tonny Hessel / Birthe Jespersgaard Ole Beltoft / BK af 97, Hjørring Anna Lise Hyldig Per Frederiksen Lene Høybye Karl Anton Olesen BK af 97, Hjørring Svend

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Hold Nr. Deltagerliste Navn Klub 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Dalby 2 Jannik - Max - Alex Holmebæk petanque 3 Bo Nielsen - Steffen Petersen - Klaus Noergaard Nordfalster 4 Salem Boukaidi-Laghzaoui

Læs mere

Skydning Total Veteran Hold

Skydning Total Veteran Hold Placering Nr. Navn Foreningsnr. Foreningsby Skydning Total Veteran Hold Træf Skud Træf Skud G 24 Feldballe V 114 125 433 Bent Ingemann Hansen 3213 Feldballe Jagtforening 40 41 434 Henning Nielsen 3213

Læs mere

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2006

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2006 Køn Placering Fornavn Efternavn BY SLUTTID Kvinde 1 Sytter Christiansen Randers 01:29:54 Kvinde 2 Mia Sørensen Vejle 01:37:37 Kvinde 3 Lilly Jeppesen Vejle 01:38:05 Kvinde 4 Hanne Damholdt Billund 01:44:38

Læs mere

Augustenborg Open & 27 August 2017

Augustenborg Open & 27 August 2017 1 08:00 Hugo Jensen Midtals Ældre 532 4 1 1 08:08 Anette Jensen Midtals Ældre 537 3 1 08:16 Estrid Schmidt Midtals Ældre 538 2 1 08:24 Gerhard Schmidt Midtals Ældre 586 1 13 2193 2 08:32 Erling Thomsen

Læs mere

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Elinor Nielsen Knabstrup 38 39 39 43 34 32 30 36 36,375 d Maiken Ipsen Vig

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2013-2014 10. omgang Startet i 1980 10. omgang total 1. Division A Trehøje 1 1848,7 2 17895 18 a Bredstrup-Pjedsted 1 1237,4 0 16106,3 16 c Viborg 1 1812

Læs mere

RESULTATLISTE Næstveds 50 meter stævne 2014

RESULTATLISTE Næstveds 50 meter stævne 2014 8-05-04 4:57:49 - DDS SP v.3.4.4. RESULTATLISTE Næstveds 50 meter stævne 04 Holdkonkurrence: Foreningshold bk Kongsted Skytteforening runde 08973 Tobias Ellehøj Klasse: MB 97/06 99/ 396/8 08974 Kamilla

Læs mere

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog DK Index Æret Navn Medlem af klub Indstillet af År Geneve Index Bemærkninger 77-1 Peter Jørgensen Marilynn and Charles Linkletter 1977 28 In memoriam Poul H. Jørgensens far 81-1 Birgit Nissen Charles &

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

De Danske Mesterskaber M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2008 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 4. - 6. APRIL 2008 Korsør Grovpistol Herre 48 deltagere 10 Hold Fripistol Junior 037

Læs mere

1953 42. W.E.Holst. 1954 43. J.Dinesen 44. Ch.Walbum 45. Junia Egemose

1953 42. W.E.Holst. 1954 43. J.Dinesen 44. Ch.Walbum 45. Junia Egemose FORENINGEN for LANGELÆNDERE Sølvnålen I anledningen af foreningens 25 års jubilæum blev fremstillet en sølvnål, der bliver uddelt gratis til de aktive medlemmer, der har opnået 25 års uafbrudt medlemsskab.

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere