Dagens program (fortsat)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagens program (fortsat)"

Transkript

1

2 Dagens program Kl Højskolerne og de statslige regler Barsel - regler og rammer - Orlovstyper med og uden løn samt varighed - Varslingsfrister/orienteringsbreve, placering af orlov - Omsorgsdage - Barsel og ferie - Refusion - Cases Kl Frokost

3 Dagens program (fortsat) Kl Sygdom regler og rammer - Nye regler fra 2009: Sygefraværssamtale, mulighedserklæring, friattest, varighedserklæring - G-dage Opsigelse pga. sygdom 120 sygedagesreglen - Anmeldelse og refusion - Cases Opsamling Kilder

4 Højskoler To slags ansatte: Forstander og lærere (716 årsværk/ca. 900 hoveder) TAP ere (993 årsværk): Sekretær, kontorassistent, forretningsfører, bogholder, pedel, køkkenansatte mv.

5 Forstandere og lærere Ingen statslig overenskomst, men er ansat i henhold til en ansættelsesbekendtgørelse: Ministeriet for Børn og Undervisnings bekendtgørelse nr. 166 af 2. marts 2009 om ansættelsesvilkår for forstandere og lærere ved folkehøjskoler Bekendtgørelsen bestemmer, at den statslige ferieaftale ( 13) og barselsaftalen ( 15) finder tilsvarende anvendelse for forstandere og lærere (timelønnede omfattes af barselsaftalen efter 1 års beskæftigelse inden for ministerområdet) At månedslønnede forstandere og lærere får fuld løn under sygdom ( 21), mens timelønnede følger reglerne i dagpengeloven Samt omfattet af øvrige arbejdsretlige love (ferielov, barselslov, ligebehandling, forskelsbehandling, deltidslov..)

6 TAP ere Almindeligvis ingen overenskomst I stedet: Arbejdsretlige love (ligesom lærerne) Individuel kontrakt. Anvendes FFD s standardkontrakt fra juni 2010 er TAP ere omfattet af: Funktionærloven (fx fuld løn under ferie og sygdom, opsigelsesvarsler, fratrædelsesgodtgørelse og efterindtægt) Følger den statslige barselsaftale vedrørende løn under graviditet, barsel og adoption, omsorgsdage og barns 1. sygedag Kan være omfattet af funktionærlovens 120 sygedagesregel Anbefaling: Tjek derfor altid, hvad der står i medarbejderens ansættelseskontrakt og om der eventuelt er tiltrådt statslig overenskomst

7 BARSEL

8 Barsel orlovstyper og varighed Graviditetsorlov (mor) 6 uger før forventet fødsel med løn Barselsorlov (mor) 14 uger efter fødslen med løn Fædreorlov (far) 2 uger i 14 ugers-perioden efter fødslen med løn Forældreorlov med løn 6 uger til mor + 6 uger til far + 6 uger til forældrene tilsammen (6+6+6) Hvis kun den ene af forældrene omfattet af den statslige barselsaftale 12 uger med løn (6+6) Forældreorlov (mor og far) fraværsret 32 (evt. 40 eller 46) uger efter fødslen til hver, dvs. både til mor og til far. Men dagpengeretten under forældreorlov er kun 32 uger til forældrene tilsammen

9

10 Forventet fødselstidspunkt En ansat gravid kvinde omfattet af den statslige barselsaftale har ret til graviditetsorlov i 6 uger før forventet fødselstidspunkt (Den dag fødslen forventes at finde sted medregnes i 6-ugers perioden som den 42. dag) Hvad er det forventede fødselstidspunkt? - udgangspunkt: Det tidspunkt den praktiserende læge vurderer er det forventede fødselstidspunkt

11 Pension Der indbetales pension i alle lønnede orlovsperioder Der indbetales pension i op til 32 uger af den ulønnede forældreorlov (dagpengeperioden)

12 Placering af forældreorlov Hvis rettidigt varslet, kan en medarbejder placere hele sin forældreorlov: - I hele uger - I hele enkeltdage under visse betingelser (fx far arbejder ma-ti, mor arbejder ons-fre) - Evt. som retsbaseret udskudt orlov på mellem 8 og 13 uger (kun den ene af forældrene) - Udskudt orlov afholdes som sammenhængende periode inden barnet fylder 9 år

13 Varsling af orlov i forbindelse med barsel Orlov skal af hensyn til arbejdsgiveren (skolen) varsles rettidigt Varslingsfristerne kan fraviges ved aftale med skolen - Dog ikke retsbaseret udskudt orlov, hvor retten vil kunne gøres gældende i forhold til andre (kommende arbejdsgivere) - Fristerne er fastsat af hensyn til arbejdsgiveren, så skolen kan planlægge i ordentlig tid, når medarbejdere går på orlov. Men ikke beskrevet i loven, hvad konsekvensen er, hvis varslingsfristerne ikke overholdes.

14 Varslingsfrister

15 Varsling af orlov i forbindelse med barsel (fortsat) Manglende varsling af forældreorlov senest inden 8 uger efter fødslen sker typisk, når 1) Medarbejderen er nyansat rettidig varsling vil være, at medarbejderen beder om forældreorlov samtidig med modtagelse af ansættelseskontrakten 2) Medarbejderen har varslet afholdelse af forældreorlov rettidigt overfor en tidligere arbejdsgiver

16 Varsling af orlov i forbindelse med barsel (fortsat) Hvis orloven ikke varsles rettidigt overfor skolen har medarbejderen ikke ret til ensidigt at placere orloven, men orlovsret og dagpengeret bevares Placeringen af orloven skal derfor aftales med skolen Men svært at sige nej til ønske om orlov, der placeres i en sammenhængende periode Anbefaling: Selv om medarbejderen selv har pligt til at varsle orlov, vil det være en fordel for skolen at udlevere orienterings- og varslingsbrev til gravide medarbejdere/medarbejdere med gravid ægtefælle om regler og varslingsfrister.

17 Orienteringsbreve/varslingsbreve Barselsvejledningen, maj 2012 Bilag 8, orienteringsbrev til forældrene om reglerne Bilag 9-11, varslingsbreve (medarbejderen varsler skolen om orlov) Bilag 12, erklæring til brug for udbetaling af løn under forældreorlov

18 Hvad kræver aftale med arbejdsgiver? Delvis genoptagelse af arbejdet kræver altid aftale med skolen Udskudt orlov på under 8 og over 13 uger kræver også altid aftale Udskudt orlov på mellem 8 og 13 uger, der ønskes afviklet drypvis (hele dage, men ikke faste dage) (=delvis genoptagelse af arbejdet) Udskudt orlov på mellem 8 og 13 uger, hvis den anden af forældrene har udnyttet retten til udskydelse

19 Omsorgsdage 2 omsorgsdage pr. kalenderår inkl. det år, hvor barnet fylder 7 år (op til 16 dage) Kan holdes som hele eller halve dage Retten gælder uanset, hvornår på året ansættelse finder sted (fremadrettet) Retten gælder også i forhold til børn, der er født/modtaget, mens den ansatte ikke var omfattet af barselsaftalen Nye omsorgsdage kan ikke opspares/overføres Dog kan omsorgsdage fra år 0 overføres Ingen ret til at holde dagene i forbindelse med barselsorlov

20 Barsel og ferie Anbefaling: Tal altid om afholdelse af ferie, når barselsperioden planlægges. Har barslen ligget i sommerferien er det i orden at udbetale feriepenge, da overførsel af ferie kræver aftale.

21 Barsel Anbefaling: Brug Moderniseringsstyrelsens barselsberegner Barselsberegneren til at planlægge orlov med medarbejderen

22 Refusion Digital indberetning i NemRefusion via virk.dk Opholdskommunen skal anmodes om refusion senest 8 uger efter en orlovsperiodes udløb Udskudt orlov eller afbrudte orlovsperioder med mere end en uge imellem kræver, at der søges refusion igen Kun refusion for 4 ugers graviditetsorlov Glemmer skolen at anmelde refusionskrav mister skolen retten til refusionen, men skal alligevel betale løn til medarbejderen

23 Refusion (fortsat) Den statslige Barselsfond Søges kvartalsvist Søges elektronisk på fleksbarsel.dk senest 5 måneder efter det kvartal som refusionen for den lønnede orlov vedrører Refusion gives for en del af udgiften til den lønnede del af orloven (ikke perioder, hvor der kun indbetales pension) Også refusion for graviditetsbetinget sygdom før fødslen og for hele graviditetsorloven 65 kr. i timen for medarbejdere aflønnet under lønramme 36 (primært lærere/tap ere) og 207 kr. i timen for forstandere (2012-niveau) Basislønnen i lr. 36 ekskl. pension udgør i april 2012 kr

24 CASES om barsel

25 Barsel og ligebehandling Sofie er lærer på Vinterhøjskolen. Hun har meget sygefravær og er heller ikke den bedste underviser skolen har haft. Så forstander og ledelse beslutter sig for, at hun må afskediges. Men inden forstanderen når at fortælle hende om beslutningen, siger hun, at hun er i fertilitetsbehandling. - Hvad sker der, hvis skolen opsiger hende? - Ville det gøre en forskel, hvis Sofie sagde, at hun var gravid?

26 Barsel Søren, der er lærer på skolen, fortæller, at hans arbejdsløse kone er gravid og skal føde til januar Søren vil gerne holde mest muligt barselsorlov, når barnet kommer under forudsætning af, at han får fuld løn Hvor mange uger med løn har han ret til? Er svaret anderledes, hvis Søren var pedel?

27 Barsel - fortsat Ville Sørens ret til orlov med løn ændre sig, hvis konen ikke var arbejdsløs, men i stedet offentlig ansat? Ville det ændre noget, hvis de ikke var gift og ikke boede sammen?

28 Barsel - fortsat Søren vil også gerne vide, hvor længe han kan have barsel, selvom han ikke får løn i hele perioden. Altså hvor længe han kan være fraværende i alt. Hvor længe kan han være fraværende? Har han ret til barselsdagpenge i hele perioden?

29 SYGDOM

30 Vilkår ved sygdom Forstander og fastansatte lærere: Fuld løn under sygdom Timelønnede lærere: Dagpenge TAP ere: Fuld løn under sygdom, eventuelt omfattet af 120 sygedagesreglen

31 Nye regler Sygedagpengeregler ændret i juni 2009 (mere dialog om sygefravær) Arbejdsgiverperiode forlænget til 30 kalenderdage fra 1. januar 2012 Sygefraværssamtale inden 4 uger efter første fraværsdag (lovpligtig) Efter 5. marts 2012 skal skolen ikke længere orientere kommunen om sygefraværssamtalen Medarbejderen kan bede om en fastholdelsesplan, hvis mere end 8 ugers sygdom Mulighedserklæring (mulighed for at udføre opgaver på trods af sygdommen) Friattest: lægen bekræfter på fri attest, at medarbejderen er syg Varighedserklæring hvis fraværet varer mere end 14 dage Skolen betaler alle erklæringer, som skolen har bedt om

32 G-dage Kaldes også ledighedsdage. Skolen skal betale dagpengegodtgørelse for de 3 første ledighedsdage, når en medarbejder er opsagt. Hvis a-kasse-medlem Hvis arbejdet mindst 74 timer de seneste 4 uger I 2012 udgør dagpengene 106,49 kr./timen=3.940 kr. pr. uge

33 56 Kronisk syg eller langvarig sygdom mere end 10 sygedage årligt, 56-aftale med kommunen for 2 år, refusion fra første fraværsdag

34 Opsigelse pga. sygdom 120 sygedagesreglen Kun et muligt vilkår i TAP-ansættelseskontrakter Forkortet opsigelsesvarsel på 1 måned, hvis 120 sygedage inden for de seneste 12 måneder. Opsigelse skal ske umiddelbart, når de 120 sygedage er gået Sygefraværsregistrering

35 Anmeldelse og refusion Anmeld sygefravær til opholdskommunen senest 5 uger efter 1. fraværsdag. Forslag: Del processen i to og 1) anmeld sygefraværet i god tid før anmeldelsesfristen og 2) søg refusion efter de 30 arbejdsgiverdage Anmeld og søg refusion på virk.dk/sygedagpenge Refusion kan bortfalde, hvis medarbejderen ikke deltager i kommunens behandling af sygesagen. Tab kan modregnes i lønnen.

36 CASES om sygdom

37 Sygdom Lærer Hans har været syg i 14 dage og er fortsat sygemeldt. Skolen ved ikke hvorfor, men har en formodning om, at der er tale om mistrivsel og stress. Hvornår skal skolen senest afholde en sygefraværssamtale? Må skolen spørge hvad Hans fejler? Skal skole og lærer udfylde en mulighedserklæring? Hvad gør man, hvis Hans er for syg til at komme til et møde?

38 Sygdom Kirsten, der er idrætslærer, har brækket benet og er derfor sygemeldt. Men hun vil gerne holde ferie i sommerhus med sin familie. Kan hun holde ferie, selv om hun er sygemeldt?

39 Sygdom Lars pedel har været ansat på Sommerhøjskolen i 6 år. Han har haft en del sygefravær, og er sygemeldt for tiden. Om 2 dage har han haft 120 sygedage i løbet af de seneste 12 måneder. Skolens forstander har derfor sammen med bestyrelsesformanden besluttet, at pedellen skal opsiges. I hans ansættelseskontrakt står der, at han er omfattet af 120-sygedagesreglen. Med hvilket varsel kan Lars opsiges? Hvornår kan/skal han opsiges?

40 Sygdom og ferie Lærer Rita er på 4 ugers sommerferie i Italien. En uge inde i ferien får hun influenza og er syg i 12 dage. Da hun kommer hjem fra ferien, sender hun en mail til skolens kontor om, at hun var syg i sommerferien og gerne vil have 7 dages erstatningsferie. Kan hun få erstatningsferie?

41 Sygdom Peters søn på 16 år er med sin bedste ven og hans familie på skiferie. Sønnen brækker benet, og hospitalsindlægges på skisportsstedet i Østrig, og han kan ikke umiddelbart transporteres hjem. Peter vil gerne have fri, så han kan tage til Østrig og besøge sin søn og følges med ham hjem i flyet. Kan Peter få fri til det, og er der nogle regler, der siger noget om denne situation?

42 Anbefalinger - opsamling Hvis TAP-ansat så tjek altid ansættelseskontrakten. Hvad er aftalt? Barsel: Lav altid skriftlige aftaler (om fædreorlov, forældreorlov og udskudt orlov) og anvend eventuelt orlovs- og varslingsskabeloner fra barselsvejledningen Søg refusion i både barselsfond (fleksbarsel.dk) og NemRefusion (via virk.dk) Sygdom: Registrer sygefravær (dokumentation) Anmeld og søg refusion i tide

43 Kilder Lov om frie kostskoler Højskolernes ansættelsesbekendtgørelse Moderniseringsstyrelsens barselsvejledning, maj 2012 Bekendtgørelse om barselsfonden Moderniseringsstyrelsen: (søg under barsel ellers er hjemmesiden svær at finde) PAV (Moderniseringsstyrelsens personaleadministrative vejledning) pav.perst.dk Arbejdsmarkedsstyrelsen (sygefravær) Efterskoleforeningens leksikon

MODERNISERINGSSTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG. Barselsvejledning

MODERNISERINGSSTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG. Barselsvejledning MODERNISERINGSSTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Barselsvejledning April 2012 Barselsvejledning April 2012 Barselsvejledning Udgivet april 2012 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen og Centralorganisationernes

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 9 2.1. GENERELT... 9 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Forbundet af It-professionelle 1 Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA - FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008 KL henholdsvis RLTN (Danske Regioner) Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte Aftale om fravær af familiemæssige årsager pr. 1. april 2008 med KTO s kommentarer 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid

Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid Graviditet & Barsel Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid Layout: Morten Andresen København, september 2007 Indholdsfortegnelse Forord...5 Generelle regler om barselsorlov...6

Læs mere

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis mellem Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) og Dansk Sygeplejeråd (DSR) og Danske Bioanalytikere (dbio) 1.

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Overenskomst 2015-2018 Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Indholdsfortegnelse Overenskomst 6 Kapitel 1: Overenskomsten 6 1. Overenskomstens parter 2. Dækningsområde 3. Samarbejdsaftale

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 18. juni 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 13. november 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion,

Læs mere

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3 OK 2013 2015 Løn- og overenskomstkatalog 3 Løntabellerne for det kommunale- og regionale område gælder for perioden fra den 1. januar 2014 og frem til den 1. oktober 2014. Lønningerne på det statslige

Læs mere

Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E. barselsorlov med løn/dagpenge

Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E. barselsorlov med løn/dagpenge Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E barsels med løn/dagpenge Indhold Far, mor og barn barsels med løn/dagpenge er udgivet af FOA Fag og. Pjecen gennemgår kommunalt/ regionalt ansattes smuligheder

Læs mere

joboverenskomst vilkår

joboverenskomst vilkår joboverenskomst vilkår Se lønninger pr. 1. januar 2014, samt lønninger pr. 1. april 2013 og 1. oktober 2013 2 Husk, hvad du er værd 4 Lokal løndannelse 5 Arbejdstidsbestemmelser mv. for kommunalt ansatte

Læs mere

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel 1 Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel Indhold Når I får barn...2 Betingelser for orlov...3 Løn under orloven...4 Hvor meget kan jeg få?...4 Sammensæt jeres forældreorlov...5 Del forældreorloven

Læs mere

PLS vejleder om: BARSEL

PLS vejleder om: BARSEL PLS vejleder om: BARSEL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf 3546 5880 K Tlf pls@pls.dk

Læs mere

Arbejdsgiver i almen praksis

Arbejdsgiver i almen praksis 83 Arbejdsgiver i almen praksis Jette Galatius & Sven-Erik Tensing I forbindelse med serien om ledelse og organisation, har redaktionen bedt de to advokater i PLA om at skrive en artikel om de vigtigste

Læs mere

Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer

Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer (Kan ikke fraviges i negativ retning) Indhold 1 Område.................................................

Læs mere

Vejledning. til. Inatsisartutloven om. orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Vejledning. til. Inatsisartutloven om. orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling Vejledning til Inatsisartutloven om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Marts 2013 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 4 2.

Læs mere

KORT OG GODT TAL OG REGLER

KORT OG GODT TAL OG REGLER KORT OG GODT OM TAL OG REGLER Maj 2012 Glarmesterlauget i Danmark, Gothersgade 160, 2.th. 1123 København K Telefon 33 13 65 10, Telefax 33 13 65 60, info@glarmesterlauget.dk www.glarmesterlauget.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere