DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER."

Transkript

1 DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER.

2 INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger Lokaiplanens formål , til anden planlægning Område og zonestatus Områdets anvendelse Udstykninger Vej og Stiforhold Ledningsan læg Vedtagelsespåtegning Kort over Bebyggelsens omfang og placer ing Bebyggelsens ydre fremtræden. Ubebyggede arealer Grundejerforening Evt, tilladelser eller dispensationer fra andere myndigheder lokalpianområdet i området., side 1 side 1 side 1 side 2 side 3 side 4 side 5 side 6 side 6 side 6 side 7 side 7 side 7 side 8 side 9 side 10 Bilag

3 . 1. LOKALPLAN NR. 19. for boligområde ved Gartnervænget i Hesselager. NUVÆRENDE FORHOLD. Området er beliggende ved Gartnervænget i Hesselager. Området er mod nord og vest afgrænset af eksisterende boligområder - mod syd og øst af landbrugsarealer. INDHOLDET AF LOKALPLANEN. Lokalpianen fastlægger bestemmelse om: Områdets anvendelse, udstykning, vej og kloakforhold, bebyggelsens omfang, placering samt ydre fremtræden. LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING FOR OMRÅDET 15 rammer. Hele lokaiplanområdet er medtaget i Gudme kommunes reviderede 15 rammer. De i 15 rammerne nævnte bestemmelser overholdes. Rammerne er godkendt den 13 marts 198o. KOMMUNENS SPILDEVANDSPLAN. Området skal ifølge kommunens 21 plan tilsluttes den afskærende spilde vandsledning, som føres til rensningsanlægget nord for Lundeborg. Tilslutningen forventes at ske inden for perioden l985 9o. LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokal planen må ejendomme, der er omfattet af planen iflg. kommuneplanlovens 31 kun udstykkes, bebygges eller iøvrigt anvendes i overensstemmelse med plan ens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsættes som hidtil. Lokalpianen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalpianens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke ændre den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalpianen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

4 . 2. GUDME KOMMUNE LOKALPLAN NR. 19. for boligområde ved Gartnervænget i Hesselager. I henhold til kommunalplanloven (lov nr. 287 af 26.juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2 nævnte område.

5 3. 1. LOKALPLANENS FORMÅL Lokalplanen har til formål at sikre: at området udlægges til boligformål med tilhørende kollektive anlæg, såsom børneinstitutioner, varmecentral og lign, samt mindre butikker til områdets forsyning eller andre nærmere angivne erhvervstyper, der kan indpasses i området uden gene virkning i fqrhold til omgivelserne. at området disponeres i overensstemmelse med nærværende lokal plans retningslinier.

6 4. 2. OMRÅDE OG ZONESTATUS Lokaiplanen afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag, dateret den o3.ll.198o. Området omfatter følgende matr. nr.: 25 v, 25 ~ah, 25 aa, 25 ø, 26 0, og 26 n. Alle matr. nr. er af Hesselager by og sogn samt alle parceller der efter den o3.ll.198o udstykkes fra de nævnte matr. nr Ved lokalplanens endelige vedtagelse overgår hele lokalpianområdet til byzone.

7 5. 3. OMRÅDETS ANVENDELSE Bebyggelsen må kun bestå af åben og lav eller tæt lav bebyggelse samt efter særlig tilladelse fra kommunalbestyrelsen kollektive anlæg, såsom børneinstitutioner, varmecentral og lign, samt mindre butikker til områdets daglige forsyning På hver ejendom må kun opføres eller indrettes een bolig Kommunalbestyrelsen kan tillade, at der på ejendomme drives en sådan virksomhed, som almindeligvis kan udføres i beboelsesområder under forudsætning af, at virksomheden drives af den, der bebor den pågældende ejendom. at virksomheden efter kommunalbestyrelsens skøn drives på en sådan måde, at områdets karakter af boligområde ikke brydes. at virksomheden ikke medfører ulemper for de omboende. at virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke er plads til på den pågældende ejendom. Ejendommene må iøvrigt ikke benyttes til nogen form for erhvervsvirksomhed Inden for området kan opføres transformerstationer til kvarterets forsyning, når de ikke har mere end 3o m 2 bebygget areal og ikke gives en højde af mere end 3 m over terræn, og når de udformes i overensstemmelse med den øvrige bebyggelse Inden for området oprettes der et fællesantenneanlæg, og indenfor området er det ikke tilladt at opstille udendørs antenner på grundene udeen kommunalbestyrelsens særlige tilladelse. De tilstødende grundejere kan evt, tilsluttes fællesantenneanlægget på de samme betingelser.

8 6. 4. UDSTYKNINGER Udstykning i området må kun ske efter udstykningsplan af kommunal bestyre isen Udstykning i delområde B matr.nr. 25 v, 25 aa m.f1., må før områ dets tilslutning til afskærende spildevandsledning kun ske med Amtsrådets særlige godkendelse. Jfr, punkt VEJ OG. STIFORHOLD Vejadgang til området sker ad Gartnervænget Projekt for veje med byggelinier, oversigtsforhold, vendepladser m.v. indtegnet, skal forelægges til kommunalbestyrelsens godkendelse. Stamvej skal udklægges i en bredde af b m. Vænger skal udlægges i en bredde af 16 m. Stier skal udlægges i en bredde af 4 m Der må kun etableres een overkørsel til vej/vænge fra hver grund Til stier må kun være adgang for gående og cyklende færdsel. BYGGELINIER Langs følgende veje pålægges byggelinier i de nedenfor nævnte afstande fra vejskel. Stamveje: 5,oo m. Vænger og andre veje: 2,5o m. Arealer mellem byggelinier og vejskel må ikke anvendes til nogen form for bebyggelse. PARKERING 5.6. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at indtil b % af arealet mellem vej skel og byggelinier anvendes til anlæg af parkeringspladser Inden for området er det ikke tilladt at overnatningsparkere større arbejdskøretøjer. 6. LEDNINGSANLÆG Projekt for kloak, vand samt elektricitet skal forelægges til kommunalbestyrelsens godkendelse El ledninger, herunder vejbelysning, må ikke fremføres som luftied ninger, men må alene udføres som jordkabel.

9 7. 7. BEBYGELSENS OMFANG OG PLACERING Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 25 ved åben lav boligbebyggelse og 4o ved anden bebyggelse Fritliggende eenfamiliehus må ikke opføres med et mindre areal end 9o m Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 8.5 m over terræn, målt efter reglerne i bygningsregle mentet Bygninger må ikke opføres med mere end een etage med udnyttelig tagetage. B. BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN Ingen form for skiltning og reklamering må finde sted uden kommunalbestyrelsens tilladelse Til udvendige bygningssider samt tagflader må ikke anvendes materialer som efter kommunalbestyrelsens skøn virker skæmmende. 9. UBEBYGGEDE AREALER Ubebygggede arealer må kun anvendes som have eller gårdsplads Oplagring af materialer m.m. udenfor bygninger må ikke finde sted.

10 GRUNDEJERFORENING Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af grunde i området. Grundejerforeningen kan evt, udvides tilogså at omfatte de tilstødende grundejere Grundejerforeningen skal oprettes, når 75 % af de udstykkede grunde er solgt, og når kommunalbestyrelsen kræver det Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af det i punkt 3.5 nævnte fællesantenneanlæg Grundejerforeningens vedtægter skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

11 EVT. TILLADELSER ELLER DISPENSATIONER FRA ANDRE MYNDIGHEDER Uanset foranstående bestemmelser må der ikke foretages ændringer af eksisterende lovlige forhold, før der er opnået tilladelse/dispensation hertil fra Amtsrådet. Dette gælder den del af lokalplanområdet, der er beliggende nord for Gartnervænget delområde B. Jrf. punkt 4.2.

12 b. Således vedtaget af Gudme kommunalbestyrelse den b. december 198o Riber N~e~sen kqmmunaldir. I henhold til 27 i lov om kommuneplanlægning vedtages foranstående lokalplan endeligt. Gudme kommunalbestyrelse, den 12 august 1981 J. Blndz s er Bogholder Nærværende lokalplan begæres hermed tinglyst på forannævnte ejendomme. 12 august 1981 Gudme kommune, den-- 9 J ~ Bogholder ~ r Dt~~ ;LkO~EN F~()R S\JENDBORC, ~J:PEDSRET 2~Ü LY ST. N

13

14

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE GUDME KOMMUNE LDKALPLAN NR.21 EKS.BL. BOLIG OG ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T NYT ERHVERVSOMRADE IVEJSTRUP \JJ STEMPELMÆRKE st~r~ ~F~Cd KUN GYLDiGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKQNTROLAPPARAT -31ll~~

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 EKS. OMRADE FOR BL.BOLIG OG ERHVERV SAMT OMRADE FOR OFFENTLIGE FORMÅL I GUDME. INDHOLD Indholdet af lokalplanen side Lokalpianens forhold til anden planlægning side Lokaiplanens

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ 1 LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Bydelen Hornbæk Planen går ud på Parcelhuse og alternative boligformer Boligudstilling i 1999 Arkitektkonkurrence om "Parcelhuset som

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

NR. LOKALP LÅN FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ & DALSTROGET ESBJERG KOMMUNE 1977

NR. LOKALP LÅN FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ & DALSTROGET ESBJERG KOMMUNE 1977 LOKALP LÅN NR. FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ & DALSTROGET ESBJERG KOMMUNE 1977 LOKALPLAN NR. 105 FOR ET OMRÅDE MELLEM SÆDDING STRANDVEJ OG DALSTRØGET ESBJERG KOMMUNE JANUAR 1978. INDHOLD: Indledning

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup,

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADEBSLEV KOMMUNE ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR/14. Byplanvedtægt nr. 14 for et område øst for Starup«I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.08. februar 89

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.08. februar 89 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.08 februar 89 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 2.08 SIDE 1. 2 3. 4. 5. 6. 7. 0. 9. 10. 11. 12. Lokalpianens formal... Omrade oq zonestatus... OmrAdets anvendelse... Udstykninqer...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup GLAMSBJERG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.47 Køng Gummerup målestok: i.4ooo For et område til rekreative formål mellem Byvejen og Hårby A. Teknisk forvaltning. November 199o. INDHOLDSFORTE~NELSE. Side 1. Lokalpianens

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 2.4-2 for et boligområde på Søndergårdens jorder Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Partiel byplan nr. II NYBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE VED PILSGÅRDSVEJ MELLEM FYNSVEJ 06 B@JDENVEJ

Partiel byplan nr. II NYBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE VED PILSGÅRDSVEJ MELLEM FYNSVEJ 06 B@JDENVEJ Partiel byplan nr. II NYBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRÅDE VED PILSGÅRDSVEJ MELLEM FYNSVEJ 06 B@JDENVEJ I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o) fastsættes følgende

Læs mere

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_--- -- REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere