Procedurebeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Procedurebeskrivelse"

Transkript

1 Procedurebeskrivelse Forretningsgang for ledelsestilsyn Oprettelse og anvendelse Version nr.: 1.0 dato: 1. april 2016 Versionsnr.: Udarbejdet af: Dato for godkendelse: Godkendt af: Ansvarlig for opdatering: Ref. til overliggende dokument: 1.0 Ditte Munk Ditte Munk Som et led i opdatering af Kasse og regnskabsregulativet 2016

2 Skabelon for den budgetansvarliges beskrivelse og gennemførelse af eget ledelsestilsyn 1. Ledelsestilsyn Formålet med ledelsestilsynet i den enkelte enhed er at sikre en korrekt og betryggende økonomisk forvaltning, herunder en betryggende forvaltning af udgifter og indtægter. Ledelsestilsynet er også et tilsyn med at regionenes kasse og regnskabsregulativ samt gældende retningslinjer overholdes ligesom tilsynet skal beskytte den enkelte medarbejder mod mistanke om svig. Særligt skal ledelsestilsynet fokusere på de områder hvor Region Sjælland forpligtes og hvor der er væsentlige og/eller risikable transaktioner, samt de områder hvor den enkelte medarbejder eller leder på disponeringstidspunktet anlægger en skønsmæssig vurdering af transaktionens legalitet. Ledelsestilsynet er med andre ord en kontrol og en overvågning af at forvaltningen sker betryggende både for Regions Sjælland, det enkelte budgetområde men også for de medarbejdere der er involveret i processerne. Ledelsestilsynet tilrettelægges af den budgetansvarlige koncernleder ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko. Herunder skal tilsynet: Omfatte hele den budgetansvarliges forretningsområde Differentieres i omfang i forhold til væsentlighed og risiko Ledelsestilsynets udformning og omfang skal i overordnet form være beskrevet. Gennemførelsen af tilsynet skal ske løbende over året, og tilsynet skal dokumenteres med angivelse af kontrollens konkrete omfang og gennemførelse mv. Ligeledes skal det fremgå med hvilket interval at ledelsestilsynets omfang som minimum revurderes. Med udgangspunkt i en risikoprofil skal den budgetansvarlige beskrive hvilke konkrete handlinger i forhold til udførelse af ledelsestilsyn der skal gennemføres. Risikoprofilen skal løbende revurderes. Region Sjællands Kasse og Regnskabsregulativ fordrer på en række områder udførelse af diverse handlinger. Det betyder, at der for en række områder er udarbejdet forretningsgange 1 indeholdende handlinger, som skal efterleves. Den budgetansvarlige skal således sikre sig dels kendskabet til forretningsgangene og ligeledes at disse efterleves. Således skal der ikke overkontrolleres, samtidig med at kontrollen skal være tilstrækkelig. Ledelsestilsynet giver således mulighed for et differentieret og et enhedstilpasset kontrolniveau i organisationen. I forbindelse med udarbejdelse af koncernenhedens ledelsestilsyn kan der søges rådgivning om emnet i Koncern Økonomi. 1 /forretningsgangeudgifter.aspx 2

3 2. Udarbejdelse af risikoprofil Forinden tilrettelæggelsen af ledelsestilsynet skal der udarbejdes en risikoprofil. En risikoprofil skal omfatte følgende områder/vurderinger: Beskrivelse af organisationen Beskrivelse af enhedens budget/driftsaftale Kompetenceregler for disponering og forpligtelser Kompetenceregler for enheden/bilagsbehandling I vurderingen af risiko indgår vurdering af omfang og væsentlighed som vigtige parametre. Særligt vurderes områder af den økonomiske forvaltning hvor egeninteressen kan være høj og hvor den enkelte medarbejder eller leder på disponeringstidspunktet anlægger en skønsmæssig vurdering af transaktionens legalitet. Følgende forhold kan tages i betragtning i den forbindelse: Udgiftsmængden / typen / størrelsen (standard, særlige m.v.) Leverandører kendte/ukendte Personinvolvering (antal og kompleksitet i opgave/område) Personalesammensætningen øget opmærksomhed ved nye ansatte eller enmandsbetjente funktioner Kunder/klienter (service/forpligtigelser) Likvider og letomsættelige aktiver (risiko for svig) Incitamenter og fristelser Generel holdning etik (blandt medarbejdere) Lovgivningsmæssige forhold Politisk risiko m.v. 3. Lidt om anvisning og ledelsestilsyn I henhold til de i kasse regnskabsregulativet fastsatte regler for disponering, godkendelse og anvisning betyder regulativet, at kun få dispositioner foretages af to i forening forud for forpligtelse af Regionen. Langt de fleste dispositioner vil alene blive gennemført af én person, såfremt disse dispositioner ikke på et senere tidspunkt gennemgås i forbindelse med den budgetansvarlige ledelsestilsyn. Det er derfor vigtigt, at den pågældende budgetansvarlige er opmærksom på sit ansvar for ledelsestilsynet, ligesom det påhviler den budgetansvarlige at justere sit tilsyn såfremt risikoprofilen for området ændrer sig, eller såfremt resultatet af det udførte tilsyn tilsiger det. I nedenstående figur vises de kontrolhandlinger Region Sjælland har fastlagt for den økonomiske forvaltning, se også nærmere definitioner i kasse regnskabsregulativet. Som det ses af figuren, er ledelsestilsynet for de fleste dispositioner det andet par øjne. Det betyder, at ledelsestilsynet skal etableres så det er betryggende for den budgetansvarliges budgetområde. Ligeledes skal ledelsestilsynet opfattes som en minimering af potentiel mistanke om svig. 3

4 Figur 1: Overblik over proces for dispositioner Disponering /anvisning Rekvisition/Varemodt agelse Godkendelse Regnskabsteknisk kontrol (automatiseret i indkøbssystemet) Ledelsestilsyn/ efteranvisning Anvisning, budgetansvar Betaling Figuren beskriver processen for en udbetaling, men principperne skal anvendes mere bredt, det kunne f.eks. være indgåelse af en kontrakt, ansættelse af medarbejdere osv. Dvs. at ledelsestilsynet skal omfatte alle de områder hvor Regionen eller det enkelte budgetområde på en eller anden måde forpligtes. Ledelsestilsynet vedr. anvisning kan f.eks. gennemføres ved repræsentative stikprøver af bilag. 4. Minimumsliste (ikke udtømmende) over områder der er omfattet af ledelsestilsynet Løn og personaleadministration Kassevirksomhed/indtægter Administration af værdier for andre Aktiver, anskaffelser Disponering af rejser, transport, udlæg og repræsentation, herunder bespisning Gaver Brug af betalingskort Den budgetansvarliges egne dispositioner Forvaltning af eksterne projektmidler (såfremt enheden forvalter sådanne) Faglige og øvrige forhold der kan påvirke økonomien og/eller forpligte Regionen Registreringssystemer, herunder snitflader til økonomisystemet Budgetopfølgning og samleanvisning Fælles funktioner hvor enheden er ansvarlig for funktioner/systemer 4

5 5. Beskrivelse af organisationen Dokumentationen af ledelsestilsynet indledes med følgende afsnit: Institutions/enhedens navn og titel Budgetansvarliges navn og titel Kort beskrivelse af de generelle forhold vedrørende institutionen/enheden, herunder Opgaver Organisation Mål m.v. Formålet er at danne sig et kort indtryk af opgavernes art samt klart at definere, hvem der er budgetansvarlig i enheden og hvad budgetansvaret overordnet omfatter. 6. Beskrivelse af budgetområdets virke og aktiviteter Kort overordnet beskrivelse af enhedens økonomiske forhold. Budget Driftsaftale Øvrige aftaler om enhedens virke f.eks. samarbejdsaftaler og SLA er (Service Level Agreement) Størrelsen og karakteren af budgettet for den enkelte enhed har indflydelse på vurderingen af væsentligheden og risikoen. Formålet med vurderingen i dette punkt er, at synliggøre behovet for ledelsestilsyn også i de områder af den økonomiske forvaltning der kan skifte henover tid og sikre at også disse områder er omfattet af ledelsestilsynet. 7. Beskrivelse af det lokale ledelsestilsyn I dette afsnit beskrives hvor tit ledelsestilsynet opdateres og hvorledes opfølgning på og læring af ledelsestilsynet fastholdes og indarbejdes fremadrettet. Ansvaret for ledelsestilsynet kan i sig selv ikke delegeres men afsnittet kan indeholde en beskrivelse af den budgetansvarliges eventuelle delegering af selve gennemførelsen af ledelsestilsynet. 8. Budgetopfølgning Da budgetopfølgningen vil være en naturlig del af det økonomiske ledelsestilsyn, skal enheden beskrive i dette afsnit hvordan budgetkontrollen skal foretages. Hvem Hvordan Hvor ofte Datagrundlag (økonomirapporter mv.) 5

6 I afsnittet beskrives kontrollen af det i ledelsestilsynet fastsatte og at gældende retningslinjer for området 9. Kompetenceregler En beskrivelse af kompetencereglerne i afdelingen. Det kan eventuelt være henvisninger til gældende regler. Området hænger i øvrigt tæt sammen med nedenstående punkt vedr. disponering. 10. Disponering Beskrivelse af behandlingen af disponering, herunder hvem der har kompetence til hvad. Her kan eventuelt henvises til andre beskrivelser. Til inspiration kan nævnes følgende områder som kan medføre forpligtelser for enheden og for Region Sjælland: Ansættelse og afskedigelse af personale og ændring af personalelønninger Iværksættelse af overarbejde/merarbejde Aftaler om ydelse af vederlag og særlige ydelser Aftaler om køb af varer, materiel og tjenesteydelser, herunder også indgåelse af rammeaftaler Aftaler om indtægter f.eks. forskningsmidler Indgåelse af lejemål Aftaler om reparations og vedligeholdelsesarbejder Aftaler om bygge og anlægsarbejder Afgivelse af tilsagn om ydelse af tilskud, refusion og garantier. Anlæggelse af retssager og/eller indgåelse af forlig Det er i dette afsnit at evt. begrænsninger i dispositionsbeføjelser også beskrives, dvs. at afsnittet ikke kun indeholder hvem der kan disponere men også eventuelle begrænsninger i den enkelte persons ellers niveaus beføjelser til at disponere. Disposition kan således differentieres f.eks. på personalekategorier, typen af dispositioner og/eller beløbsmæssigt. Mulighederne er mange og for at finde det mest betryggende niveau skal der tages udgangspunkt i risikovurdering, væsentlighed og i hensynet til smidighed i hverdagen og enhedernes virke. 11. Bilagsbehandling Beskrivelse af behandlingen af bilagene i enheden, herunder hvem der har kompetencen til hvad. Her kan eventuel henvises til andre beskrivelser. I dette afsnit beskrives også eventuelt benyttelse af maskinelle muligheder for begrænsning af adgange til behandling af bilag m.v. Beskrivelse skal omhandle følgende forhold: Disposition/bestilling/rekvisition Varemodtagelse Godkendelse Anvisning (der anvises på enkeltbilag f.eks. ved rejseafregning og ved kørsel) 6

7 Under dette punkt bekrives således både hvem der kan, hvad de kan og ikke mindst hvorledes enheden følger op på at de fastsatte begrænsninger overholdes i hverdagen iht. Risikovurderingen. Kontrollen kan være i form af tjek af adgangslister til systemer, stikprøver af enkeltbilag osv. I afsnittet beskrives også kontrollen af at det i ledelsestilsynet fastsatte og at gældende retningslinjer for området overholdes og efterleves 12. Løn og personaleadministration Kort beskrivelse af løn og ansættelsesadministrationen i enheden. Oprettelser (hvem kan ansætte?) Indberetningerne til systemet (vagtplan mm.) Udbetaling af tillæg m.v. Ophør af ansættelsesforhold (registrering af ophør, løn og adgange mv.) Ferieafvikling mv. Afsnittet skal beskrive både hvem der kan foretage disponeringer såvel som registreringer og i hvilket omfang. I afsnittet beskrives også kontrollen af at det i ledelsestilsynet fastsatte og at gældende retningslinjer for området 13. Kassevirksomhed mv. Eventuel kassevirksomhed skal beskrives. Hvilken kassevirksomhed har enheden. Det kan f.eks. være: Udlæg (personlige udlæg) Forskudskasse (herunder dankortterminaler og mobilpay mv.) Bankkonti Afsnittet skal beskrive hvorledes kassevirksomheden forvaltes, dvs. hvem der har adgange til kasserne og i hvilket omfang, samt en beskrivelse af afstemningsrutiner. I afsnittet beskrives også kontrollen af det i ledelsestilsynet fastsatte og at gældende retningslinjer for området 14. Indtægter Afsnittet skal indeholde en beskrivelse af eventuelle indtægter ved den enkelte enhed og hvorledes indtægtsforvaltningen foregår. Det kan være: Salg af diverse ydelser (kantiner, erklæringer mv.) Registreringsgrundlag (kasseboner/udlæsninger mv.) Indbetalinger Opkrævninger Salg af varer Internt salg Afsnittet skal beskrive hvorledes indtægter forvaltes, dvs. hvem der kan initiere og beslutte en indtægt og i hvilket omfang. I afsnittet beskrives også kontrollen af det i ledelsestilsynet fastsatte og at gældende retningslinjer for området 7

8 15. Administration af værdier for andre Afsnittet skal beskrive enhedens administration af værdier for andre. Eksempelvis: Patient og beboermidler Værdigenstande i øvrigt Afsnittet skal beskrive hvorledes værdierne sikres og håndteres eller henvise til gældende retningslinjer. I afsnittet beskrives også kontrollen af det i ledelsestilsynet fastsatte og at gældende retningslinjer for området overholdes og efterleves 16. Aktiver (både de store og de små) I dette afsnit beskrives enhedens håndtering af aktiver, som skal registreres i henhold til regionens registreringsinstruks. Ligeledes beskrives i dette afsnit hvorledes enheden holder styr på de letomsættelige aktiver, f.eks. telefoner, Ipads osv. Herunder til og afgange samt opbevaringssted eller ansvarlig person. I afsnittet beskrives også kontrollen af det i ledelsestilsynet fastsatte og at gældende retningslinjer for området 17. Disponering af rejser, transport, udlæg og repræsentation, herunder bespisning Rejser, transport, udlæg og repræsentation, herunder bespisning betragtes som særlige risikoområder i det egeninteressen kan være høj ligesom den enkelte medarbejder eller leder på disponeringstidspunktet anlægger en skønsmæssig vurdering af transaktionens legalitet Rejser Enheden skal sikre at rejser altid vurderes af 4. øjne, dvs. at enheden enten skal sikre at der inden disponering anvises eller gives lov til at rejse fra et overliggende niveau (se også mere i gældende retningslinjer for rejser) eller senest i forbindelse med ledelsestilsynet kontrollere for den samlede rejse og dens omkostningers legalitet. I dette afsnit af ledelsestilsynet beskrives enhedens tilrettelæggelse af processen for disponering, godkendelse, anvisning og ledelsestilsyn af området. Enheden kan f.eks. beslutte at der altid skal foreligge et budget for en rejse og at dette efterfølgende sammenholdes med rejsens faktuelle udgifter. Eller den budgetansvarlige i enheden kan i enhedens dispositionsregler fastsætte regler for i hvilket omfang den enkelte eller dennes niveau kan rejse. I afsnittet beskrives også kontrollen af det i ledelsestilsynet fastsatte og at gældende retningslinjer for området 17.2 Transport Enheden skal sikre at transport (kørsel i egn bil) altid vurderes af 4. øjne, dvs. at enheden enten skal sikre at der inden disponering anvises eller gives lov til at rejse fra et overliggende niveau (se også mere i 8

9 gældende retningslinjer for kørsel) eller senest i forbindelse med ledelsestilsynet kontrollere for kørslen og dens omfangs legalitet. I dette afsnit af ledelsestilsynet beskrives enhedens tilrettelæggelse af processen for disponering, godkendelse, anvisning og ledelsestilsyn af området. Enheden kan f.eks. beslutte at der altid skal foreligge en anvisning af overliggende ledelsesmæssigt niveau på det enkelte bilag efter gennemført kørsel men inden udbetaling. Eller den budgetansvarlige i enheden kan i enhedens dispositionsregler fastsætte regler for i hvilket omfang den enkelte eller dennes niveau kan køre i egen bil og til hvilken takst. I afsnittet beskrives også kontrollen af det i ledelsestilsynet fastsatte og at gældende retningslinjer for området 17.3 udlæg og repræsentation, herunder bespisning Enheden skal sikre at udlæg og repræsentation, herunder bespisning altid vurderes af 4. øjne, dvs. at enheden enten skal sikre at der inden disponering anvises eller gives lov til at disponere fra et overliggende niveau (se også mere i gældende retningslinjer for udlæg og repræsentation) eller senest i forbindelse med ledelsestilsynet kontrollere for dispositionernes legalitet. I dette afsnit af ledelsestilsynet beskrives enhedens tilrettelæggelse af processen for disponering, godkendelse, anvisning og ledelsestilsyn af området. Enheden kan f.eks. beslutte at der altid skal foreligge en anvisning af overliggende ledelsesmæssigt niveau på det enkelte bilag inden udbetaling. Eller den budgetansvarlige i enheden kan i enhedens dispositionsregler fastsætte regler for i hvilket omfang den enkelte eller dennes niveau kan disponere. I afsnittet beskrives også kontrollen af det i ledelsestilsynet fastsatte og at gældende retningslinjer for området 18. Gaver Ansatte må ikke modtage gaver m.v. fra leverandører og relationer, såfremt værdien af disse gaver overstiger beskedne kutymemæssige gaver ved særlige lejligheder eller består af småting, der distribueres med rent reklamemæssigt formål. Se også God adfærd i det offentlige Det påhviler den budgetansvarlige at sikre at alle ledere og medarbejdere er bekendt med reglerne på området. I afsnittet beskrives kontrollen af det i ledelsestilsynet fastsatte og at gældende retningslinjer for området 19. Betalingskort I dette afsnit beskrives hvem der kan anvise tildeling af et betalingskort. Enheden skal sikre at transaktioner med betalingskort altid vurderes af 4. øjne, dvs. at enheden enten skal sikre at der inden disponering anvises eller gives lov til at betale med et betalingskort fra et overliggende niveau (se også mere i gældende retningslinjer for betalingskort) eller senest i forbindelse med ledelsestilsynet kontrollere for dispositioner med betalingskort og deres omfangs legalitet. I dette 9

10 afsnit af ledelsestilsynet beskrives enhedens tilrettelæggelse af processen for disponering, godkendelse, anvisning og ledelsestilsyn af området. Enheden kan f.eks. beslutte at der altid skal foreligge en anvisning af overliggende ledelsesmæssigt niveau på det enkelte bilag. Eller den budgetansvarlige i enheden kan i enhedens dispositionsregler fastsætte regler for i hvilket omfang den enkelte eller dennes niveau kan benytte et betalingskort (og til hvad). I afsnittet beskrives også kontrollen af det i ledelsestilsynet fastsatte og at gældende retningslinjer for området 20. Den budgetansvarliges egne dispositioner Ifl. Kasse og regnskabsregulativet kan/må ingen anvise til egen bankkonto/til sig selv. En disponent/rekvirent/godkender kan/må ikke anvise egne dispositioner, herunder indkøbe til sig selv. I dette afsnit af enhedens ledelsestilsyn beskrives hvorledes enheden i bred forstand sikrer at dette ikke sker. Afsnittet skal således beskrive hvem der skal anvise for de ansvarlige selv og processerne herfor. Således vil denne beskrivelse betyde, at der evt. skal etableres aftaler om anvisning (eller ledelsestilsyn) på tværs af enheder. Som et eksempel kan nævnes den budgetansvarliges brug af eget kreditkort. F.eks. hvis den budgetansvarlige, anvender sit kreditkort skal fakturaen godkendes af overliggende ledelsesniveau ellers alternativt sidestillet ledelsesniveau (og ikke af den enkelte budgetansvarlige selv). Det kan også etableres faste aftaler om niveau og omfang for dispositioner, i dette tilfælde vil ledelsestilsynet for det overliggende niveau også skulle indeholde en beskrivelse af kontrollen for underliggende budgetansvarliges egne dispositioner. I afsnittet beskrives kontrollen af det i ledelsestilsynet fastsatte og at gældende retningslinjer for området 21. Forvaltning af eksterne projektmidler I dette afsnit beskrives hvorledes den budgetansvarlige sikrer, at forretningsgang for forvaltning af eksterne projektmidler efterleves i enheden. Enheden tilrettelægger ledelsestilsynet for eget område i forhold til relevant risikovurdering for projektadministrationen og i forhold til de i kasse og regnskabsregulativet anførte risikoområder. I afsnittet beskrives kontrollen af det i ledelsestilsynet fastsatte og at gældende retningslinjer for området 22. Faglige og øvrige forhold Kort beskrivelse af faglige og øvrige forhold, hvor der er direkte relationer og påvirkning af økonomien. Det kunne være på sygehusområdet, hvor fejl i faglig registrering kan have en økonomisk konsekvens eller en manglende registrering af ophold på institutionsområdet som medfører forkert takst og opkrævning. Det kunne være håndtering og registrering af kørsel i regionens egne køretøjer, anvendelse af Regionens indkøbsaftaler osv. 10

11 I afsnittet beskrives kontrollen af det i ledelsestilsynet fastsatte og at gældende retningslinjer for området overholdes og efterleves 23. Registreringssystemer Afsnittet skal indeholde en beskrivelse af hvilke systemer, der benyttes til registrering af regnskabsmæssige forhold, enten direkte eller indirekte. Det gælder også systemer, som overfører oplysninger til økonomisystemet eller systemer ud fra hvilke der tages økonomiske beslutninger. Der skal i afsnittet være fokus på sikkerheden omkring systemet herunder en beskrivelse af hvilket kontroller der er indført i forhold til personale med indberetningsadgang, ændring af stamdata, sikring af data er retvisende osv. I den forbindelse skal ansvaret for afstemning mellem systemer og afledte statuskonti også fastlægges. I afsnittet beskrives kontrollen af det i ledelsestilsynet fastsatte og at gældende retningslinjer for området 24. Fælles funktioner hvor enheden er ansvarlig for funktioner/systemer Dersom enheden på vegne af Regionen varetager tværgående opgaver, funktioner eller systemer beskrives i dette afsnit tilsynet heraf. Det kunne f.eks. være Serveradgang i IT, systemadministration i økonomisystemet, afstemning af fejlkonti til lønsystemet i HR osv. I afsnittet beskrives kontrollen af det i ledelsestilsynet fastsatte og at gældende retningslinjer for området 25. Rapportering Det skal desuden beskrives hvordan ledelsestilsynet/kontrollen dokumenteres. Det er vigtigt at dokumentationsmetoden giver et samlet overblik over dels vurderingerne, dels de udførte kontroller f.eks. i form af dokumentation af de gennemførte stikprøvekontroller men også de ændringer eller læring disse afsted kommer. I dette afsnit skal også beskrives om/hvordan tilsynet rapporteres videre i systemet og hvorledes læring uddrages og anvendes fremadrettet. Beskrivelsen skal indeholde forhold om rapportering både opad og nedad i organisationen. Fokus på de udførte kontroller er med til at sikre kvaliteten ligesom organisationen bør inddrages ved væsentlige problemer/konstateret svig. 11

Procedurebeskrivelse

Procedurebeskrivelse Procedurebeskrivelse Vedr. udarbejdelse af ledelsestilsyn Version nr.: 1.0 dato: 1. april 2016 Versionsnr.: Udarbejdet af: Dato for ikrafttrædelse Godkendt af: Ansvarlig for opdatering: Ref. til overliggende

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013 Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg REBILD KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 11-20) udført til og med 2. maj 2013 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Kasse- og regnskabsregulativ Bilag vedr.: Budgetansvar og økonomisk ledelsestilsyn Forslag Senest ajourført 6. december 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 2. BUDGETANSVAR...3

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Lovgrundlag... 2 1.3 Gyldighedsområde og ansvar... 2 1.4 Ikrafttrædelse... 2 2 Økonomisk styring... 2 2.1 Budget og

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. Kasse og Regnskabsregulativ

ÆRØ KOMMUNE. Kasse og Regnskabsregulativ ÆRØ KOMMUNE Kasse og Regnskabsregulativ Version 1.0 (Senest ajourført 01.12.2005) 1 GENERELT Lovgrundlag Principper for økonomistyring er Ærø kommunes overordnede regelsæt for styringen af kommunens økonomi.

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde STEVNS KOMMUNE Beretning nr. 15 (side 436-444) Delberetning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision,, en

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland

Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland Version af 1. februar 2016 Indhold Formål... 3 Det økonomiske ledelsestilsyn... 4 Budgetprocedurer... 4 Budgetkontrol... 4 Budgetansvar...

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse og regnskabsregulativet - Retningslinier for intern kontrol. til Regionsrådets møde den 12.

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse og regnskabsregulativet - Retningslinier for intern kontrol. til Regionsrådets møde den 12. Region Midtjylland Bilag til Kasse og regnskabsregulativet - Retningslinier for intern kontrol Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 48 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Regnskabskontoret

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

RØDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 127. Revisionsbesøg i perioden november 2006 til januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2006 175.

RØDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 127. Revisionsbesøg i perioden november 2006 til januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2006 175. RØDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 127 Revisionsbesøg i perioden november 2006 til januar 2007 Delberetning for regnskabsåret 2006 175.000 Side 1 Til Rødovre Kommunalbestyrelse Som et led i den løbende revision

Læs mere

KASSE- OG REGNSKABSREGULATIV Bilag 3.4. Ledelsestilsyn

KASSE- OG REGNSKABSREGULATIV Bilag 3.4. Ledelsestilsyn 1 Indledning 1.1 Budgetansvar I punkt 3.4 i Kasse- og regnskabsregulativ er de budgetansvarlige tillagt ansvaret for, at der tilrettelægges et tilstrækkeligt ledelsestilsyn med udmøntningen og administrationen

Læs mere

Revisionsregulativ for Frederikssund Kommune

Revisionsregulativ for Frederikssund Kommune Revisionsregulativ for Frederikssund Kommune Revisionsregulativ Den sagkyndige revision Frederikssund Kommune skal have en sagkyndig revision, der skal være godkendt af tilsynsmyndigheden. Frederikssund

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 4 (side 65-77) Delberetning vedrørende regnskabsår 2011,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

Beretning til Nordisk Råd om revisionen af Nordisk Råds regnskab for 2008. Juni 2009

Beretning til Nordisk Råd om revisionen af Nordisk Råds regnskab for 2008. Juni 2009 Beretning til Nordisk Råd om revisionen af Nordisk Råds regnskab for 2008 Juni 2009 i Indholdsfortegnelse I. Revision af årsregnskabet for 2008... 1 A. Indledning... 1 B. Konklusion på den udførte revision...

Læs mere

Udført den 28. november 2012 af: Dorte M. Jensen

Udført den 28. november 2012 af: Dorte M. Jensen Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Tlf. 96 35 10 00 Specialsektor@rn.dk www.specialsektor.rn.dk Anmeldt økonomisk tilsyn på: Boformen Aas Aasvej 39 7700 Thisted J. nr. 2011-113713 Udført

Læs mere

Håndtering af likvide midler samt habilitet

Håndtering af likvide midler samt habilitet Område: Økonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi Journal nr.: 13/1434 Dato: 17. januar 2013 Udarbejdet af: Anita Nygaard Junker E-mail: Anita.Junker@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631037 Håndtering af likvide

Læs mere

Revisionsregulativ for Jammerbugt Kommune

Revisionsregulativ for Jammerbugt Kommune for Den sagkyndige revision skal have en sagkyndig revision, der skal være godkendt af tilsynsmyndigheden. s afskedigelse af revisionen kræver tilsynsmyndighedens samtykke, jr. 42 i lov om kommunernes

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ I Svendborg Kommune 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ I Svendborg Kommune 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af

Læs mere

Principper for økonomistyring. Holstebro kommune. Gældende fra 1. august 2012

Principper for økonomistyring. Holstebro kommune. Gældende fra 1. august 2012 Principper for økonomistyring i Holstebro kommune Gældende fra 1. august 2012 Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 Ajourføring... 3 Styreformer... 3 Plansystemet... 3 Decentralisering... 4 Budget...

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud Svendebjerggård

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud Svendebjerggård Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud Svendebjerggård Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution

Læs mere

Den Selvejende Institution Vikingeskibsmuseet i Roskilde

Den Selvejende Institution Vikingeskibsmuseet i Roskilde Den Selvejende Institution Vikingeskibsmuseet i Roskilde Revisionsprotokollat af 7. april 2014 (side 253-259) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse 1. Revision af årsregnskabet for 2013

Læs mere

Beretning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd om revisionen af Nordisk Kulturfonds virksomhed for 2008. Juni 2009

Beretning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd om revisionen af Nordisk Kulturfonds virksomhed for 2008. Juni 2009 Beretning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd om revisionen af Nordisk Kulturfonds virksomhed for 2008 Juni 2009 i Indholdsfortegnelse I. Revision af årsregnskabet for 2008... 1 A. Indledning... 1 B.

Læs mere

Vedtægter for Antenne-, Satellit- og Kabel-tv brancheforeningen

Vedtægter for Antenne-, Satellit- og Kabel-tv brancheforeningen Vedtægter for Antenne-, Satellit- og Kabel-tv brancheforeningen 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er: Antenne-, Satellit- og Kabel-tv brancheforeningen (ASK) Foreningens hjemsted er Storkøbenhavn. 2.

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ

Kasse- og Regnskabsregulativ Kasse- og Regnskabsregulativ April 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 4 1.1 INDLEDNING... 4 1.2 FORMÅL... 4 1.3 BILAG... 4 1.4 ANSVAR FOR KASSE- OG REGNSKABSREGULATIV...

Læs mere

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015)

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Vejledning Februar 2015 VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 INDLEDNING... 4 GENERELLE

Læs mere

Bestemmelserne skal endvidere medvirke til sikring af korrekt administration indenfor samme område.

Bestemmelserne skal endvidere medvirke til sikring af korrekt administration indenfor samme område. Bilag 10 1. Generelle bestemmelser 1.1 Indledning Side 1 Københavns Kommunes Borgerrepræsentation fastsætter herved under henvisning til styrelseslovens 42 stk. 7, følgende regler for den virksomhed, som

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune

Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune Kasse- og regnskabsregulativ for Vejen Kommune Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Forholdet til kommunens generelle styringsprincipper... 3 1.4 Ansvar for regulativet...

Læs mere

Kompetenceregler for Region Sjælland. Regionsrådet Forretningsudvalget Administrationen

Kompetenceregler for Region Sjælland. Regionsrådet Forretningsudvalget Administrationen Kompetenceregler for Region Sjælland Regionsrådet Forretningsudvalget Administrationen Revideret 12. juni 2008 1 ndledning ndhold Kompetencereglerne beskriver hvordan kompetencen til at træffe beslutninger

Læs mere

Regler for styring af økonomi og regnskaber. i Mariagerfjord Kommune /11

Regler for styring af økonomi og regnskaber. i Mariagerfjord Kommune /11 Regler for styring af økonomi og regnskaber i Mariagerfjord Kommune 28-11-2012 1/11 Indholdsfortegnelse 1. Generelt 3 1.1 Lovgrundlag og gyldighedsområde 3 1.2 Formål 3 1.3 Forholdet til kommunens generelle

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004

Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1. Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 Budget- og regnskabssystem 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Ifølge den kommunale styrelseslovs 43 skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes kommunens midler er forvaltet, og om forvaltningen er i overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for Kano- og Kajakklubben Nord. Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014

Vedtægter for Kano- og Kajakklubben Nord. Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014 Kano og Kajakklubben Nord Vedtægter Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014 Side 1 af 7 Vedtægter 1. NAVN OG HJEMSTED

Læs mere

Indkøb i Skanderborg Kommune disponeres ud fra ressourcemæssige overvejelser og forretningsmæssige principper.

Indkøb i Skanderborg Kommune disponeres ud fra ressourcemæssige overvejelser og forretningsmæssige principper. Formål Indkøbspolitikken danner rammen for alle Skanderborg Kommunes indkøb, såvel for den centrale som for den decentrale organisation, herunder de selvejende institutioner, der har driftsoverenskomst

Læs mere

www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor

www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor Pr. 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tiltrædelse som revisor 3 1.1. Indledning 3 1.2. Opgaver og ansvar 3 1.2.1. Ledelsen 3 1.2.2.

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNE. Beretning nr. 21. (side 453-462) Løbende revision. Delberetning for regnskabsår 2014

SYDDJURS KOMMUNE. Beretning nr. 21. (side 453-462) Løbende revision. Delberetning for regnskabsår 2014 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 21 (side 453-462) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

Regler for regnskab i BRK. - Kasse- og Regnskabsregulativ

Regler for regnskab i BRK. - Kasse- og Regnskabsregulativ Regler for regnskab i BRK - Kasse- og Regnskabsregulativ Indhold 1 INDLEDNING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Bilag til regulativet... 3 1.4 Forretningsgangsbeskrivelser... 3 1.5 Revision...

Læs mere

Årsberetning 2014 for Intern overvågning

Årsberetning 2014 for Intern overvågning Næstved den 7. maj 2014 Årsberetning 2014 for Intern overvågning NKE-Elnet A/S Ærøvej 2 4700 Næstved CVR/SE-nr. 27 41 28 23 1 Indledning NKE-Elnet A/S har udarbejdet en håndbog med program for intern overvågning

Læs mere

VEDTÆGTER. for DEN SELVEJENDE INSTITUTION. GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28

VEDTÆGTER. for DEN SELVEJENDE INSTITUTION. GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28 VEDTÆGTER for DEN SELVEJENDE INSTITUTION GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28 1. Hjemsted og formål. Giersings Realskole er en selvejende institution med hjemsted i Odense

Læs mere

enighedsrå d Først i 1903 kom der en lov om menighedsråd, der skulle oprettes i alle landets sogne. Loven trådte i kraft i januar 1904.

enighedsrå d Først i 1903 kom der en lov om menighedsråd, der skulle oprettes i alle landets sogne. Loven trådte i kraft i januar 1904. M enighedsrå d Hvad er et menighedsråd? Et menighedsråd er den danske folkekirkes mindste demokratiske enhed, og i Danmark er der omkring 2.000 menighedsråd, som bestyrer landets sognekirker I 1856 blev

Læs mere

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007

Dato: 19. december 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.0 - side 1 7.0 Bogføring Indledning Ifølge regionslovens 29, jf. den kommunale styrelseslovs 43, skal bogføringen give en oversigt over, hvorledes regionens midler

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

Godkendelse: Løbende revision - 2014

Godkendelse: Løbende revision - 2014 Punkt 13. Godkendelse: Løbende revision - 2014 2014-40455 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Ældre- og Handicapudvalget orienteres om revisionens samlede konklusioner i ledelsesnotat fra PWC

Læs mere

#BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov

#BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov #BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov Gældende fra 2014 Indhold Hvad er et driftsorienteret

Læs mere

NOTAT. Forslag til administrative retningslinjer for en støjpulje i Køge Kommune. 1. Resumé af forslag til støjpulje

NOTAT. Forslag til administrative retningslinjer for en støjpulje i Køge Kommune. 1. Resumé af forslag til støjpulje NOTAT Projekt Kunde Analyse af trafikstøj på Ringvejsstrækningen i Køge Køge Kommune Dato 2015-03-02 Til Thomas Meier, Køge Kommune Fra Rambøll, Allan Jensen Forslag til administrative retningslinjer for

Læs mere

LinkGRC GOD SKIK FOR INFORMATIONSSIKKERHEDSPOLITIK GOD SKIK FOR INFORMATIONSSIKKERHEDSPOLITIK

LinkGRC GOD SKIK FOR INFORMATIONSSIKKERHEDSPOLITIK GOD SKIK FOR INFORMATIONSSIKKERHEDSPOLITIK GOD SKIK FOR INFORMATIONSSIKKERHEDSPOLITIK LinkGRC A Nordic leader in all aspects of Governance, Risk and Compliance Virksomhedens informationssikkerhedspolitik er i sin enkelhed et modsvar til en virksomheds

Læs mere

DET FYNSKE KUNSTAKADEMI

DET FYNSKE KUNSTAKADEMI DET FYNSKE KUNSTAKADEMI Revisionsprotokollat nr. 5 Revisionen af regnskabet for året 2007 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2007 461.512 Side 48 Til Bestyrelsen for Det Fynske Kunstakademi Revision

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik for Region Midtjylland

Informationssikkerhedspolitik for Region Midtjylland Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Informationssikkerhedspolitik for Region Midtjylland 1. Indledning Denne informationssikkerhedspolitik

Læs mere

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde I medfør af 131, stk. 6, 132, stk. 1, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af alternative

Læs mere

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner.

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. N O TAT FAQ om frokostordninger i daginstitutioner Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. Lov nr. 631 af 11. juni 2010

Læs mere

PERIODISERING AF BUDGETTERNE FINANSMINISTERIET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET KL

PERIODISERING AF BUDGETTERNE FINANSMINISTERIET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET KL PERIODISERING AF BUDGETTERNE FINANSMINISTERIET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET KL DECEMBER 2015 INDLEDNING God økonomistyring skal bidrage til at synliggøre og frigøre ressourcer til at prioritere de indsatser,

Læs mere

ØKONOMISK STYRINGSPOLITIK

ØKONOMISK STYRINGSPOLITIK ØKONOMISK STYRINGSPOLITIK (Regulativ for kasse og regnskabsvæsen) Version 2.0 Ajourført 15. marts 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Den daglige ledelse... 5 Gyldighedsområde...

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Røde Kors Herberg for Kvinder v/ Hovedstadens Røde Kors

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Røde Kors Herberg for Kvinder v/ Hovedstadens Røde Kors Bilag 1 - Side -1 af 4 Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Røde Kors Herberg for Kvinder v/ Hovedstadens Røde Kors Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften

Læs mere

Bilag 1 til Kasse- og regnskabsregulativet. 1 Finansiel strategi for Hørsholm Kommune

Bilag 1 til Kasse- og regnskabsregulativet. 1 Finansiel strategi for Hørsholm Kommune Bilag 1 til Kasse- og regnskabsregulativet 1 Finansiel strategi for Hørsholm Kommune Indholdsfortegnelse: Finansiel strategi...2 Formål...2 Overordnet risikoprofil...2 Etiske retningslinjer...2 Information

Læs mere

Indstilling. Hjemtagelse af lønopgaver fra KMD samt udbud af systemer. Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 19.

Indstilling. Hjemtagelse af lønopgaver fra KMD samt udbud af systemer. Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 19. Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 19. august 2014 samt udbud af systemer 1. Resume Indstillingen beskriver forslag til beslutningsprocesser for hjemtagelse af lønopgaverne fra

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SUNDS VAND- OG VARMEVÆRK A.M.B.A. CVR-nr. 41 71 96 13 Andelsselskab med begrænset ansvar

VEDTÆGTER FOR SUNDS VAND- OG VARMEVÆRK A.M.B.A. CVR-nr. 41 71 96 13 Andelsselskab med begrænset ansvar VEDTÆGTER FOR SUNDS VAND- OG VARMEVÆRK A.M.B.A. CVR-nr. 41 71 96 13 Andelsselskab med begrænset ansvar 1. ANDELSSELSKAB, NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar. 1.2. Navnet

Læs mere

Tilbagemelding til kommuner og region på fællesmødet 12. juni 2014 om socialtilsyn

Tilbagemelding til kommuner og region på fællesmødet 12. juni 2014 om socialtilsyn Til kommuner og regionen i Region Hovedstaden samt Holbæk Kommune 24. juni 2014 Dok.nr.: 2014/0016812-6 Tilbagemelding til kommuner og region på fællesmødet 12. juni 2014 om socialtilsyn Som lovet giver

Læs mere

Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010

Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010 Til: Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010 Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50

Læs mere

Region Midtjylland. Beretning om revisionsarbejder i perioden 1. maj november. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr.

Region Midtjylland. Beretning om revisionsarbejder i perioden 1. maj november. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. Region Midtjylland Beretning om revisionsarbejder i perioden 1. maj - 30. november 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 15 Regionsøkonomi Notat om supplerende

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen på Svendborg Gymnasium & HF

Forretningsorden for bestyrelsen på Svendborg Gymnasium & HF Forretningsorden for bestyrelsen på Svendborg Gymnasium & HF Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Svendborg

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 95 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk A.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk A.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk A.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT. Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Gentofte Kommune

STYRELSESVEDTÆGT. Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Gentofte Kommune STYRELSESVEDTÆGT Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Gentofte Kommune Gældende fra 1. oktober 2009 Med et sundt frokostmåltid indarbejdet 2011 Styrelsesvedtægt for styrelse af kommunale daginstitutioner

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

kapital og kompetence til iværksættere Generelle vilkår pr. januar 2010 (erstatter tidligere version pr jan.08 og jan09)

kapital og kompetence til iværksættere Generelle vilkår pr. januar 2010 (erstatter tidligere version pr jan.08 og jan09) Side 1/5 kapital og kompetence til iværksættere Generelle vilkår pr. januar 2010 (erstatter tidligere version pr jan.08 og jan09) Kort om organisering af Concept Mariagerfjord Concept Mariagerfjord består

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. GENERELT 1

Indholdsfortegnelse 1. GENERELT 1 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT 1 1.1 INDLEDNING 1 1.2 FORMÅL 1 1.3 DETAILREGLER 1 1.4 DEFINITION AF DET ØKONOMISKE ANSVARSHIERARKI I ORGANISATIONEN 2 1.5 AJOURFØRING 3 2. BUDGET OG BUDGETPROCES 4 2.1

Læs mere

Bilag 2 Betalingsformidling herunder kassevirksomhed

Bilag 2 Betalingsformidling herunder kassevirksomhed Bilag 2 Betalingsformidling herunder kassevirksomhed Indholdsfortegnelse [Indledning] [Kassevirksomhed] [Direkte registreringer af ind- og udbetalinger i kommunens regnskab] [Indbetalinger] [Udbetalinger]

Læs mere

Aftale 2013. Børnehavens navn

Aftale 2013. Børnehavens navn Aftale 2013 Børnehavens navn Jammerbugt kommune Harriet Meisner Søren Brink Tine Hedemann Tjell Børnechef Udvalgsformand Aftaleholder Aftalen gælder for 2013-1 - 1.0 Introduktion til aftalestyring Aftalestyring

Læs mere

Bilag 2. Finansiel politik for Region Midtjylland

Bilag 2. Finansiel politik for Region Midtjylland Bilag 2 Finansiel politik for Region Midtjylland 1 1. Indledning Dette bilag til kasse- og regnskabsregulativet fastlægger Region Midtjyllands finansielle politik og investeringspolitik og indeholder supplerende

Læs mere

Vejledning til det daglige. samarbejde i forbindelse med. levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark

Vejledning til det daglige. samarbejde i forbindelse med. levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark Vejledning til det daglige samarbejde i forbindelse med levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark Version 2.0 Side 1 Indhold Vejledningen i forhold til kontrakten... 3 Indkøb af lægemidler...

Læs mere

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning

Bilag om bogføring. Indhold. 1. Indledning Indhold 1. Indledning... 1 1.1 Generelt... 2 1.2 Definitioner... 2 1.2.1 Regnskabsmateriale... 2 1.2.2 Bilag... 2 1.2.3 Godkendelse... 2 2. Periodisering og transaktionsprincippet... 2 3. Konteringsprincip...

Læs mere

Tilskud fra moder- til dattervirksomhed Tilskud fra datter- til modervirksomhed Tilskud fra én dattervirksomhed til en anden dattervirksomhed

Tilskud fra moder- til dattervirksomhed Tilskud fra datter- til modervirksomhed Tilskud fra én dattervirksomhed til en anden dattervirksomhed 28. april 2009 /jcn Sag 2008-16.095 Notat om selskabsretlig og regnskabsretlig regulering af tilskud indenfor en koncern Det er gennem de senere år blevet mere aktuelt at yde tilskud mellem virksomheder

Læs mere

Dette notat indeholder alene reglerne for selve støtten og forholder sig ikke til de bygningstekniske regler.

Dette notat indeholder alene reglerne for selve støtten og forholder sig ikke til de bygningstekniske regler. NOTAT Dato Borgmestersekretariatet Notat til Økonomiudvalget om regler for opførelse og finansiering af almene boliger/støttet byggeri Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Økonomiudvalget har bedt om at få udarbejdet

Læs mere

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved frie grundskoler og private skoler for gymnasiale uddannelser m.v.

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved frie grundskoler og private skoler for gymnasiale uddannelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 18. november 2014 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j.nr. 148.31C.031 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse

Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Vedtægter for FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse Afsnit 1 Formål og hjemsted 1 A-kassens navn er FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse (FOAs A- kasse) FOA Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse har

Læs mere

Rammebilag nr. 1 Ledelsestilsyn, Anvisning og Budgetopfølgning

Rammebilag nr. 1 Ledelsestilsyn, Anvisning og Budgetopfølgning Rammebilag nr. 1 Ledelsestilsyn, Anvisning og Budgetopfølgning I henhold til Regulativ for Kasse og regnskabsvæsen punkt 2.4 fastsættes herved følgende retningslinjer for ledelsestilsyn, anvisning og budgetopfølgning.

Læs mere

Regulativ for. Hjørring Kommunes. Kasse og regnskabsvæsen

Regulativ for. Hjørring Kommunes. Kasse og regnskabsvæsen Regulativ for Hjørring Kommunes Kasse og regnskabsvæsen Godkendt på Sammenlægningsudvalgets møde den 19. december 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER 2 1.1. Indledning 2 1.2.

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Generelle ændringer i indberetningen til Tilbudsportalen 15. marts 2016

Generelle ændringer i indberetningen til Tilbudsportalen 15. marts 2016 Generelle ændringer i indberetningen til Tilbudsportalen 15. marts 2016 Automatisk godkendelse Automatisk godkendelse af oplysninger Hvad skal tilsynskonsulenten gøre? Når man tilføjer eller opdaterer

Læs mere

Tilskudsadministration

Tilskudsadministration Af Camilla Mørk Rösler 1.marts 2014 Versionsnummer 1.04 Service Level Agreement (SLA) Tilskudsadministration INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Ansvarlig... 2 1.3 Relevans for medarbejdere...

Læs mere

Redegørelse om tilsyn på hjemmehjælpsområdet, den kommunale hjemmepleje.

Redegørelse om tilsyn på hjemmehjælpsområdet, den kommunale hjemmepleje. Redegørelse om tilsyn på hjemmehjælpsområdet, den kommunale hjemmepleje. Baggrunden for tilsynet Frederiksberg Kommune skal efter Servicelovens 151 føre tilsyn med leveringen af personlig og praktisk hjælp.

Læs mere

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v.

Økonomiforvaltningen fastlægger retningslinier for aflæggelse af omkostningsbaseret regnskab, herunder bogføring, afskrivninger m.v. side 1 Regnskab i årets løb Slettet: Rammebilag - I henhold til Kasse- og regnskabsregulativets punkt 2.7 fastlægger Økonomiforvaltningen i et rammebilag de generelle principper for regnskab i årets løb.

Læs mere

Dato: December II 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010

Dato: December II 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 Budget- og regnskabssystem for kommuner 8.1 - side 1 Dato: December II 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8.1 Generelle regler for registrering af aktiver Kommunerne skal indregne og måle materielle

Læs mere

Afrapportering 2016 Intern kontrol. Fællescenter Økonomi og IT

Afrapportering 2016 Intern kontrol. Fællescenter Økonomi og IT Afrapportering 2016 Intern kontrol Fællescenter Økonomi og IT Afrapportering 2016 Intern kontrol 1. Indledning Formålet med den interne kontrol er, jfr. Regulativ for økonomisk styring, at sikre at vedtagne

Læs mere

AU Økonomi snitflader

AU Økonomi snitflader AU Økonomi snitflader Udgangspunkt for snitflader mellem AU Økonomi og institutter (og øvrige enheder udenfor AU Administration). 1. Formål Notatet har til formål at afstemme forventningerne til samarbejdet,

Læs mere

Fyrvejen Nykøbing Mors. Udført den 30. september 2013 af: Dorte M. Jensen

Fyrvejen Nykøbing Mors. Udført den 30. september 2013 af: Dorte M. Jensen Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Tlf. 96 35 10 00 Specialsektor@rn.dk www.specialsektor.rn.dk Anmeldt økonomisk tilsyn på: Rehabiliteringscentret Strandgården Fyrvejen 65 7900 Nykøbing

Læs mere

Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsoverenskomst / driftsaftaler med private tilbud

Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsoverenskomst / driftsaftaler med private tilbud 22. december 2015 Socialtilsyn Hovedstaden Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsoverenskomst / driftsaftaler med private tilbud Socialtilsyn Hovedstaden har modtaget

Læs mere

I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner:

I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner: Nyhedsbrev 07. december 2012 I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner: - Lån til hovedaktionærer beskattes som udbytte eller løn - Krav om digital betaling for virksomheder

Læs mere

INSPIRATION TIL SKOLEBESTYRELSEN

INSPIRATION TIL SKOLEBESTYRELSEN INSPIRATION TIL SKOLEBESTYRELSEN Dette materiale er udarbejdet til skolebestyrelsen på grundskoler. Skolebestyrelsen har en vigtig opgave i sammen med skolens ansatte at medvirke til, at skolens miljø

Læs mere

Revisionsberetninger til årsregnskab 2012, revisionens bemærkninger med besvarelser

Revisionsberetninger til årsregnskab 2012, revisionens bemærkninger med besvarelser Revisionsberetninger til årsregnskab 2012, revisionens bemærkninger med besvarelser 2. Revisionsbemærkninger til årsregnskabet 2.1 Generelle bemærkninger Revisionen har ikke givet anledning til generelle

Læs mere

VEDTÆGTER for AFDELINGER I KALAALLIT RØDE KORSIAT

VEDTÆGTER for AFDELINGER I KALAALLIT RØDE KORSIAT VEDTÆGTER for AFDELINGER I KALAALLIT RØDE KORSIAT 1. AFDELING OG KOMMUNEKREDS 1. Afdelingen er en del af landsforeningen Kalaallit Røde Korsiat. 2. Er der flere afdelinger inden for en kommune, kan afdelingerne

Læs mere

Tandlægernes Nye Landsforening

Tandlægernes Nye Landsforening Tandlægernes Nye Landsforening Forretningsorden for hovedbestyrelsen Kap. 1 Hovedbestyrelsens beføjelser.1 Hovedbestyrelsens ansvar.2 Prokura m.m. Hovedbestyrelsen forestår den overordnede ledelse af foreningen.

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med indkøbs- og udbudspolitikken... 4 3. Principper for udbud og indkøb...

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Kasse- og regnskabsregulativ Version 3 Senest ajourført 18. december 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT OM REGELSÆTTET...4 1.1. LOVGRUNDLAG...4 1.2. FORMÅL...4 1.3. FORHOLDET

Læs mere

Godkendt af byrådet den 12.04.2010. Principper for økonomistyring

Godkendt af byrådet den 12.04.2010. Principper for økonomistyring Godkendt af byrådet den 12.04.2010 Principper for økonomistyring Indholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 1.1. Lovgrundlag... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Rollefordelingen mellem det politiske og det admini-...

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Ørestad Friskole. Hjemsted og formål

Vedtægter for den selvejende institution Ørestad Friskole. Hjemsted og formål Vedtægter for den selvejende institution Ørestad Friskole Hjemsted og formål 1 Ørestad Friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Københavns kommune. Skolen er oprettet

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

Organisering af DN's lokalgrupper

Organisering af DN's lokalgrupper Opdateret: 19. december 2006 Til: Afdelingsbestyrelser som arbejder med lokalgrupper Sagsbehandler: Peter Mellergaard, 39 17 40 52, pm@dn.dk Organisering af DN's lokalgrupper - en vejledning fra Organisationsudvalget

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere