Udi Seigneur Taftebergs Hus i Løgstør Slægtshistoriske oplysninger om kunstmalerne Jacob Coning og Johan Herman Kønig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udi Seigneur Taftebergs Hus i Løgstør Slægtshistoriske oplysninger om kunstmalerne Jacob Coning og Johan Herman Kønig"

Transkript

1 Udi Seigneur Taftebergs Hus i Løgstør Slægtshistoriske oplysninger om kunstmalerne Jacob Coning og Johan Herman Kønig Af Jens-Ivar Mørch I en meget prisværdig artikel i Historiske Meddelelser om Kø - benhavn nåede Richard Høeg Brask frem til en klar adskillelse af de to malere Jacob Coning, som man nu efter behag kan kalde h.hv. den Ældre og den Yngre eller den hol landske og den dansk-norske Jacob Coning. Med hensyn til slægtskab mellem de to malere Jacob Coning den Yngre ( ) og Johan Herman Kønig (død 1737) nåede Brask frem til, at Johan næppe var søn af Jacob, og at sidstnævnte iøvrigt ikke efterlod sig efterkommere. I det følgende vil blive påvist, at Brask tog fejl med hensyn til Jacob Conings efterkommere, og at Johan Herman Kø nig faktisk var søn af Jacob Coning den Yngre. Mange oplysninger i denne artikel er dog overtaget fra Brask. Jacob Coning den Yngre er født ca i Holland og kommer - formentlig til Danmark, idet han 27. maj 1676 indgiver en supplik til kongen om beskærmelse mod Københavns maler lav og om hjælp til at få nogle ting igen, som malerne har frataget ham. I Kongens afgørelse af sagen er, at Københavns Magistrat skal erklære sig om den, men at dette f aktisk sker kan ikke dokumenteres. 2 Coning har ganske givet fået sine ting igen, ellers ville han have fortsat den Reyse til fremmede Lande og Steeder, som han ifølge supplikken har givet sig ud på. Den 9. marts 1677 søger han nemlig tilladelse til at måtte bruge sin kunst, og 30. april 1677 udstedes der så kongebrev om, at han uhindret skal kunne dyrke sin malerkunst i København. 3 Jacob Coning får formentlig en datter uden for ægteskab med jomfrupige hos dronning Charlotte Amalie, Dorthea Tran- 32

2 2. Udi Seigneur Taftebergs Hus berg, for ud fra en senere meget præcis alderangivelse fødes datteren Susanne Elisabeth senest 1. maj Dorthea Tranberg får 29. december 1679 af kongen 200 rigsdaler til sit bryllup,4 som nok står straks. Men bevises kan det ikke. Ulrik Frederik Gyldenløve i haven til sit palæ på Kongens Nytorv, det nuværende Charlottenborg, malet af Jacob Coning Maleri på Frederiksborg slot, foto Sophus Bengtsson. I 1680 ses Jacob Coning at arbejde for kongen. I perioden fødes Johan Herman Kønig. I 1686 er Coning i Holland i anledning af fætteren Daniels misligholdelse af en lærlingekontrakt, der var blevet indgået 3. september Samtidig kommer der lidt mere hold på Coning-familiens data, idet det tysk-reformerte samfund i København får tilladelse til at holde gudstjeneste Kirkebog findes fra Indtil dette år må familiens data være ført i en eller flere lutherske menigheders kirkebøger, som nu er tabt. Alt ialt kan ægteskaber og børn opgøres således: Jacob Coning, født i Holland ca. 1648, død i København juli 1724 gift 1. gang omkring 29. december 1679 med Dorthea Tranberg, død ml. 5. december 1704 og 7. januar

3 Jens-Ivar Mørch Susanne Elisabeth, født ca. 1679, død 1. maj 1758 Johan Herman, død 1737 (Evt. flere børn, døde før 1690) Et barn født medio 1680, begravet 1. juni Charlotte Amalia, døbt tysk-reformert, København, juli 1687, levede 1717, måske død 1735 Clara Juliana Johanna, døbt do. 25.juli 1689, sandsynlig - vis død før 1715 Jacob Aernold, døbt do. 17. marts 1692, død før 1715 Engel Catarina, døbt do. 8. marts 1695, død før 1715 Dorothea, døbt do. 13. marts 1696, levede 1742 gift 2. gang tysk-ref, København, 12. februar 1715 med Catharina Hindael, datter af kgl. skipper Johann Hindael, begravet tysk-ref 29. november I register over Reformerte november anføres Jacob Coning med hustru og 4 ugifte børn. Af disse må de 3 være Susanne Elisabeth, Johan Herman, Charlotte Amalia og den fjerde sandsynligvis Clara. 7 Jacob Coning har indsat sig selv i dette norske landskab med Halden set fra fæstningsterrænet, som han har malet i Norsk Folkemuseum. 34

4 Udi Seigneur Taftebergs Hus Optagelsen af Registre over fremmede religioners udøvere i København skal ses i lyset af, at disses tilstedeværelse skabte uro i byen og slet ikke var så uproblematisk, som den nys vundne religions-ytringsfrihed kunne tolkes som. Måske er det for at forbedre sin status, at Jacob Coning 15. december 1690 tager borgerskab som Skildrer er Coning i Norge i hvilken anledning han modtager, rejsepenge af kongen. 6. oktober 1701 er han medunderskriver på et forslag om et kunstakademi i Danmark og arbejder i hvert tilfælde til 1713 med diverse småmaleri for hoffet. 18. april 1700 kommunicerer hans børn Susanne Elisabeth og Johan Herman i den tysk-reformerte kirke i København. 27. juni 1706 er det Charlotte Amalias tur. Johan Herman Kønig maler åbenbart tidligt. Den 7. december 1704 og 18. juli 1705 befinder han sig i Christiania og 1708 er han i Skien. 9 Han tager iøvrigt aldrig borgerskab i København. Dorthea Tranberg dør måske i juni 1709, hvis hun er identisk med Anna Connings begravet 7.juni 1709 i Det Jord A, som er den midterste af Trinitatis kirkes tre jordgrupper. Men der kan jo også være tale om datteren Johanna eller en uvedkom mende. Der er ikke fundet tilladelse for Jacob Coning til at sidde i uskiftet bo med umyndige børn. Dette tyder unægteligt på, at Dorthea Tranberg døde og ikke Nedgangstider er på vej. 12. november 1709 går Danmarks ledere ind i den krig, der skal blive til den Store Nordiske Krig og først ende den 3.juli er pest-år i Helsingør og København. Hidtil har familien Conings aktivitet i Danmark været geografisk ret begrænset. Imidlertid ser vi af en dåbsindførsel, at Susanne Elisabeth Kønig i januar 1715 er gift med hr. Jens Pedersen Tafteberg i Løgstør, Løgsted sogn, i nordvestligste hjørne af Himmerland. Jens Pedersen Tafteberg fødes 5. november 1683 og døbes 2 dage ef ter i Assens. Hans far dør 1697 som aftensangsprædi kant på Strømsø ved Drammen i Norge. Den 21. august 1700 bliver Jens optaget på Københavns Universitet, og ved skiftet 35

5 Jens-Ivar Mørch efter hans moder Lene Hansdatter i er han stadig studiosus i København. Han tager sin eksamen 28. april 1707 og betegner sig 18. december 1708 som hjemmehørende i Århus oktober 1711 optræder han som forvalter på Aagaard og Aggersborg gårde i hhv. Vester og øster Han herred. 12 Han forlader formentlig stillingen 1. maj Uvist hvor og hvornår bliver han gift med Susanne Elisabeth Kønig (de mest åbenlyse kirkebøger mangler), og det er deres, for mentlig første, barn Frederik Christian, som døbes og dør i Løgstør i januar Samtidig planlægger Jacob Coning i København at indgå sit andet ægteskab, jvf foran. I den forbindelse opstår den for - myndererklæring, som Richard Høeg Brask fandt i Københavns Rådstueprotokol under 7. januar 1715 og tolkede som tegn på, at da var af Jacob Conin gs børn kun Charlotte Amalia, 27 år, og Dorthea, 18 år, levende. Imidlertid har Brask overset meddelelsens fortsættelse: Curator paa de fraværende Arvingers Vegne Morten Villumsen Distilateur boende ved Guldhuuset Minimumstal på fraværende arvinger må være 2, nemlig Susanne Elisabeth og Johan Herman Kønig. Da førstnævnte var gift, havde hun ikke brug for faderens værgemål. Det havde Johan Herman Kønig heller ikke. Han må have været i det mindste 29 år gammel, hvis han, som antaget, er født før den tys k-reformerte kirkebogs start, og dermed myndig. I Københavns Overformynderarkiv kan den fortsatte historie om Charlottes og Dortheas arv følges. Udgangspunktet er, at skiftet sluttes 7. januar Førstnævntes mand Antonius Kyhns, bogholder ved Guldhuset, gav 1719 Jacob Coning afkald for hendes del, godt 20 rigsdaler. Men Dorthea søgte 15. juli 1720 Magistraten om at få pengene, hvilket nød bifald. 13 Der var altså andre arvinger end de af Brask antagne. Des værre er selve skiftet ikke bevaret, heller ikke i de protokoller og arkivpakker som registrene ikke dækker. Så vi kan ikke være helt sikre på, at der kun var dis se fire børn af Jacob Coning. Når Brask konkluderer, at de øvrige børn må være døde, er det nemlig ikke helt sikkert. Sønnen Jacob Aernold og datteren Engel Catarina ville i 1715 kun have været hhv. 22 og 19 år og dermed være kommet under faderens værgemål, om de havde 36

6 Udi Seigneur Taftebergs Hus levet. Men Clara Juliana Johanna ville have været 25 år og måske allerede gift. Så bliver da Jacob Coning den 12. februar gift med Catharina Hindael. I marts 1715 søger Jens Pedersen Tafteberg det ledige embe de som herredsfoged i øster og Vester Han her reder, men får det ikke. Måske fordi han ikke, som den heldige, betaler 200 rdl. til kongens kasse. Fidusen har han dog lært, og da han 17. december 1715 søger ekspektance på embedet som birkedommer i Løgstør Birk og herredsfoged i Års og Slet herreder indbetaler han 200 rdl. Da embedet bliver ledigt, udnævnes han 2. marts Jens Pedersen Tafteberg og Susanne Elisabeth Kønig er nu etableret i herredsfogedboligen på Toftebjerg i Løgstør. Fa milien kommer åbenbart til, for 27. juni 1717 er Charlotte Kønig fadder hos Jens Tafteberg i Løgstør og 9. september samme år copulerede Seignr. Antonius Kyns og demoiselle Charlota Amalia Kynigs effter Kongl. allernaadigste Tilladelse, og stode deris Bryllup udi Seigneur Taftebergs Huus udi Løchstør 15 Antonius (eller Anton) Kyhn(s) udnævnes til bogholder ved den kgl. militære uldfabrikation i Guldhuset den 10. marts og giver som nævnt 31. maj 1719 svigerfaderen Jacob Coning afkald for sin hustrus arv. Han skulle i sit nye embede have 400 rdl om året, så han havde vel råd til det, hvis han da ellers kunne få pengene! Ved hans udnævnelse er der tilsynela dende en mellemmand, og denne har nok taget sin pris. 17 Måske er det Charlotte Amalia, der begraves 22. oktober 1735 fra Trinitatis kirke. Fælles børn synes der ikke at have været. Anton Kyhn dør som enkemand og pensioneret bogholder 23. september 1743, 60 år gammel, og begraves på Garnisons kirkegård. 18 Johan Herman Kønig får 18. april 1719 rejsepenge af kronprins Christian og udstyres 9. juni samme år med latinsk rejsepas. 19 I juli 1724 dør så Jacob Coning i København og enken Thrine Hindael får straks gennemført boforsegling i bogholder Kyhns nærværelse oktober har de tre øvrige arvinger indsendt 37

7 Jens-Ivar Mørch deres memorial vedrørende værgemål for den endnu umyndige Dorthea og 25. oktober 1724 Herbøed sig goodwillig og giorde Haandsrækning Broderen Mons. Cønning Skilderer Logerende i Wimmelskaftet hos Mr Grith Uhrmager 21 Først 26. februar l725 udstedes imid lertid proklama til debitorer og kreditorer om at anmelde sig i Jacob Conings bo på foranledning af hans efterladte Enke Trinke Jendals C. med Lavværge Martin Kuschlag, J. Cønning paa egne og Svoger Jens Taftebergs Wegne, A. Kubes paa sin Kiærestes Wegne Oversætter man HA. Kubes som A. Kyhn er her dokumenteret en stor del af familieskabet. Og sandsynligheden for, at kun Susanne Elisabeth, Johan Herman, Charlotte Amalia og Dort hea overlevede deres far er bestyrket. Catharina Hindael begraves 29. november 1735 fra tysk-reformert kirke i København in die beste Erde. Tilbage til Løgstør. Herredsfoged Tafteberg lægger formentlig også hus til bryllup for Dorthea Jacobsdat ter Kønig, der 1717, 1720, gange) og 1729 optræder som fadder for diverse børn i kirken og 12. april 1731 selv har et til dåbs med sin ægtemand Christen Christensen Farver af Løgstør. Vi kan ikke sige det sikkert, for kirkebogen har for trolovelsers og bryllup pers vedkommende en lakune Men det nævnte barn får navnet Jacob og har herredsfogedægteparret blandt fad derne. Christen Farver og Dorthea Kønig har 12. marts 1733 en søn Christen og 21. juli 1735 en datter Dorthea til dåbs. Endnu 1742 optræder Dorthea Kønig som fadder, men begge ægtefæl ler dør måske kort efter dette tidspunkt. I Danske Kancelli er nemlig under 9. november 1742 indført en bevilling til den længstlevende af ægteparret til at sidde i uskiftet bo, men indførslen er overkrydset og mærket H kasseret. 23 Dødsfaldene fremgår ikke af kirkebogen, skønt dens lakune i begravelsesoplysninger ligger helt henne i Af skiftet efter Susanne Elisabeth Kønig i 1758 fremgår, at de da begge er døde, og at en søn netop i 1742 køber et hus i Løgstør af Christen Farver og Dorthea Kønig, som moderen skulle bo i. Christen Farver og hustru synes da enten flyttet eller døde - måske på rejse. Og endelig viser sig da også Johan Herman Kønig på Tofte- 38

8 Udi Seigneur Taftebergs Hus Johan Herman Kø nigs portræt fra 1729 af Mette Bille Axelsdatter. Maleri på Frederiksborg slot, foto Poul Beck bjerg. Kirkebogen meddeler under døde i Løgsted nemlig følgende: 1737, 13. August, begravet Johan Herman Jacobsen Kyning fra Kiøbenhavn som døde i Herredsfoged Seignr. Taftebergs Huus i Løchstør, æt 24 Herredsfoged Tafteberg følger ham i graven 7. marts 1738, 55 år gammel. Susanne Elisabeth Kønig dør 1. maj 1758 som enke 79 år gammel (den pågældende side af kirkebogen findes ikke på mikrofilmkopierne!). 25 Deres børn, født i Løgstør, er: Frederik Christian, døbt 5. januar, begravet 22. januar 1715 Peder, døbt 29. maj 1716, død 1774 som præst på Holm sland Ølegaar Dorethea, døbt 20. juni 1717, begravet 1717 Ølegor Dorethea, døbt 1. oktober 1718, begravet 11. maj 1722 Helena Sophia, døbt 6. marts 1720, var 1758 i Løgstør, død 1788 i Stange Sogn, Norge 26 Karen, døbt 15. juni 1721, gift 1741 med kvartermester Michael Kiønning, som 1748 købte Hoberg i Stange Sogn, Norge. 27 I ægteskabet var der en hel del børn. Jacob, døbt 16. juli 1723, begravet 19. september

9 Jens-Ivar Mørch Det kan altså konstateres, at Jacob Coning har efterkommere, og det både i Danmark og i Norge. NOTER OG HENVISNINGER l. Danske Kancelli, Henlagte sager kronologisk. Forestillingsliste upåskrevne 1676, med bilag (Rigs - arkivet). At disse sager betegnes som henlagte er (i ordets moderne betydning) misvisende. Deres særlige status er, at deres afgørel se ikke synes at have sat sig spor i protokollerne. 3. Henvendelse fra Kongens Kam - mer, Kancelli, Skatkammer eller Politi- og Kommereekollegiet til Københavns Magistrat er forgæ ves søgt såvel hos afsendere som modtager. 4. D. Kane., Sjællandske Registre , fol. 380b, sag 135 med koncept og indlæg. 5. Hofetaten, Partikulærkammeret, Oberkammerjunkerens Regn skab, (nr. 31), fol.116b (Rigsarkivet ) 6. Dette barn noteret hos Brask, men oplysningen kan ikke verifi ceres. Muligvis fejllæsning af Tri nitatis kirkebog. 7. D. Kane., Henlagte sager kronolo - gisk, upåskrevne Brask må siges at hav e begået sin største fejl ved ikke at interessere sig yderligere for de to børn fra mandtallet, hvorpå han ikke kan hefte et navn. 9. Københavns Magistrat, Rådstue - protokol, , fol. 262 (Stadsarkivet). 10. Skien Rådstueprotokol. Venligst oplyst af fru Inger Rønaasen, Kir - ken es, Norge. 11. Bragernes Prosti, Skifteprotokol nr. I, , fol b (Stats arkivet i Oslo). 11. Københavns Universitet, Det teologiske Fakultet, karakterproto kol (1669) (Rigsarkivet). 12. Tingbogen, nævnte dato (Landsarkivet i Viborg). 13. Københavns Overformynderarkiv, Hovedbog C, , s. 358 (Landsarkivet i København); jvf. Magistratens Resolutionsproto kol, , s. 153 (Stadsarkivet). 14. D. Kane., Gratialprotokol , s. 304; Jyske Registre, 2. marts 1717, plus Koncepter og Indlæg til J. R., 1717 nr "Tilladelsen er ikke fundet i Danske Kancellis arkiv, men iflg. Jyske Registre , fol b, nr. 94 (ingen bilag), ansøger Anthon Kyhn fra Randlev i Nørrejylland 17. juli 1717 om tilladelse til samfrændeskifte med børn ef ter afdød hustru. Sagen er ikke yderligere udforsket. 16. D. Kane., Sjællandske Registre, , fol. 48b Jvf. påskrift på bilaget til sagen. 18. Borgretten i København, Ordinære Boer 1743 nr. 37; jvf. Skifteses - sionsprotokol, , fol. 3 (Lands arkivet i København). 19. D. Kane., Sjællandske Registre, , fol. 116b-117 (ingen bilag). 20. Københavns Skiftekommissions Forseglingsptotokol VII, , fol. 247b-248 (Landsarkivet i København). 21. Københavns Magistrats Resolu - tionsprotokol, , S. 573; Rådstueprotokol , fol. 418 (Stadsarkivet). 40

10 Udi Seigneur Taftebergs Hus 22. Rådstueprotokol , fol. 494b (Stadsarkivet). 23. D. Kane., Jyske Registre, , fol b, nr. 280 (ingen yderligere bilag). 24. Hans svoger herredsfogedens skifteprotokol findes ikke. Der er hverken fundet skifte i Ålborghus amt, Skifte slutninger (nr. 6) eller Dødsanmeldelser m.v. 1724ft; eller i København. 25. Skifte i Aalborghus m.fl. amter, BOD, nr. 466, sag 263, (Landsarkivet i Viborg). 26.Skifteprotokol Sør- Hedemark, , fol. 200b (Statsarkivet på Hamar). Oplyst af fru Inger Rønaasen, Kirkenes, Norge. 27. Panteboka, Hoberg i Stange (Statsarkivet på Hamar). 41

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro

Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro Sydthy Egnshistoriske Arkiv fik i efteråret tilsendt et lille hæfte med tekst og melodi: Er du bange for

Læs mere

Lutmann og Alexander Danmark

Lutmann og Alexander Danmark 25. august 2014 Lutmann og Alexander Danmark Vores nyeste barnebarn har mange spændende forfædre, og her vil jeg skrive om et par af dem, som fik det usædvanlige og flotte navn Danmark. Familiesammenhæng

Læs mere

Efterkommere af Jan Hansen Rasmus

Efterkommere af Jan Hansen Rasmus Efterkommere af Jan Hansen Rasmus Generation nr. 1 1. JAN HANSEN 2 RASMUS (HANS HANSEN 1 ) blev født april 1738 i Dragør, og døde april 1781 i Dragør. Han giftede sig med RAINOUW DIRCH JANSEN JENS 27 februar

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01 Bodil Kristensen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Peter Petersen nr. 8 1839-17-02 fødsel Fødsel, opslag 16 i 1854- palmesøndag Konfirmation 205 i 1861-06-01 Militærtjeneste 3. dragonregiment, underofficer

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Sæbygårds børneportrætter

Sæbygårds børneportrætter Sæbygårds børneportrætter Af Charlotte Grøndahl Artikel fra Sæbybogen 2005. Sæby Museum 1 Sæbygårds børneportrætter Af Charlotte Grøndahl Herregårdsmuseet Sæbygård rummer blandt andet en meget fornem malerisamling.

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

DAISY eksempler på søgning

DAISY eksempler på søgning side 1 af DAISY eksempler på søgning Ulrich Alster Klug 2011 dannebrog@dk-yeoman.dk www.dannebrog.biz Mange synes, det er svært at søge i DAISY, og derfor vil jeg i denne note give nogle eksempler på,

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 Hej igen Uffe! I fortsættelse af behagelig telefonsamtale med dig d.d., samt din ordre til mig ( Så kære Leif: du må ta' kontakt

Læs mere

I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R.

I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R. I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R. Version 1.01 17 Feb 2015 For at indtaste kirkebøger hos Danish Family Search skal du have en bruger ID og et kodeord. Hvis du allerede har dette, så gå til kapitel

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011 Opgave 1 Morten og Hanne blev gift i 1991. De havde ingen børn. Morten drev en mindre ingeniørvirksomhed, og Hanne var sygeplejerske. De oprettede ved ægteskabets

Læs mere

Dorthe Bejerholm ( d. 19-05-1786-29-04-1870 )

Dorthe Bejerholm ( d. 19-05-1786-29-04-1870 ) Dorthe Bejerholm ( d. 19-05-1786-29-04-1870 ) En kort levnedsskildring af Birgit Larsen, Hedehusene 2005 birgit.jes@get2net.dk Dorthe Bejerholm 12 (3/5). På side 137 i slægtsbogen er Dorthe nævnt som datter

Læs mere

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt.

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. CHRISTEN JOHANSEN Husstand: Svendborg, Vindinge, Skellerup, 1834, 17, Skjellerup Bye, En gaard Kildenavn : Hans Hintzesen Alder : 37

Læs mere

DET NYE ARKIVALIERONLINE. - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før

DET NYE ARKIVALIERONLINE. - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før DET NYE ARKIVALIERONLINE - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før FIND DIN SLÆGT De bedste kilder til slægtsforskning - udover kirkebøger og folketællinger - finder du samlet her. NYT

Læs mere

Magtens hierarki. Den retslige kommandovej. Retsbetjentarkiver - en guldgrube for slægtsforskere. På opdagelse i retskilder før 1919

Magtens hierarki. Den retslige kommandovej. Retsbetjentarkiver - en guldgrube for slægtsforskere. På opdagelse i retskilder før 1919 På opdagelse i retskilder før 1919 Disposition: 1. Indledning 2. Retssager hvad skal du vide, før du starter? herunder den administrative opbygning og administrationens sagsbehandling og søgemidler 3.

Læs mere

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten 2015 Indledning Denne pjece beskriver kort, hvad der sker i skifteretten i forbindelse med et dødsfald. Den fortæller om skifterettens rolle og lidt om de praktiske

Læs mere

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12. Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.1920 Dette billede er taget i forbindelse med deres guldbryllup

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Skifte- og Overformynderivæsen

Skifte- og Overformynderivæsen Skifte- og Overformynderivæsen Foredrag 12.12.2007 ved Ulrich Alster, www.dk-yeoman.dk - dannebrog@dk-yeoman.dk Lovgrundlaget Hvornår var der offentligt skifte Der skulle efter Chr. Vs Danske Lov 1683

Læs mere

29 Kongelige bevillinger

29 Kongelige bevillinger 29 Kongelige bevillinger 29.1 Øvrighedernes Bevillinger Blanketregnskaberne I - Kancelli. 29.1.1 Definitioner Approbation er godkendelsen af f.eks. et testamentes gyldighed, eller en tilladelse. Legatar

Læs mere

Holme sogns tilblivelse.

Holme sogns tilblivelse. De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i 1991. Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv

Læs mere

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Åbningstid: Mandag til torsdag fra kl. 8.00 til 15.00

Læs mere

Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser

Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser 1 Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser Indledning ved biskopperne Baggrunden for denne vejledning er, at den kirkebogsførende sognepræst er begravelsesmyndighed i sognet.

Læs mere

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a.

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. (E-C) (E-CA) 1768 Onsdag 27 Juni Trol: Ungkarl, Christen Hansen Due født ca. 1745. Cop: XX Pigen, Anna Hansdatter? heraf Byen. Født ca. 1746. Sponsorer:

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Familieretlige sager. Michael Dupont. Frants Henningsen, Forladt dog ej af Venner i Nøden, 1888.

Familieretlige sager. Michael Dupont. Frants Henningsen, Forladt dog ej af Venner i Nøden, 1888. Familieretlige sager Michael Dupont Frants Henningsen, Forladt dog ej af Venner i Nøden, 1888. Hvad skal vi nå? Faderskabssager Skilsmissesager Adoptionssager Hvordan udfyldes en ansøgning Den korte version

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xx 2015 om kirkebogsføring og gebyropkrævning ved navneændring og visse attestudstedelser

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xx 2015 om kirkebogsføring og gebyropkrævning ved navneændring og visse attestudstedelser Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx. xx 2015 om kirkebogsføring og gebyropkrævning ved navneændring og visse attestudstedelser I medfør af 15, stk. 4 og 26q i Inatsisartutlov nr. 9 af 19. maj 2010

Læs mere

Dødsboskifte. Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding. Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk

Dødsboskifte. Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding. Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk Åbningstid: Alle hverdage fra kl. 8.30 til 15.00 Indledning...

Læs mere

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Holger Drachmann på Fanø Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Af alle de smukke Ting (aandrige eller ikke-aandrige), man

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010 Opgave 1 Hanne bliver i februar 2003 gift med Morten. Forinden er hun flyttet ind i Mortens villa, som han har købt i 2002. Ægtefællerne opretter en formgyldig

Læs mere

Tidslinje for Carl Johan Ludvig Thulin (1871-1945)

Tidslinje for Carl Johan Ludvig Thulin (1871-1945) Tidslinje for Carl Johan Ludvig Thulin hvor han bor hjemme hos forældrene. 1871 Carl Johan Ludvig bliver født d. 30. september 1871 i Ystad (Sankta Maria forsamling) i nr. 69, hvor familien har boet siden

Læs mere

Ord fra - Kirkebøger og folketællinger. 2 Overskrift. Tekst spalte

Ord fra - Kirkebøger og folketællinger. 2 Overskrift. Tekst spalte Ord fra - Kirkebøger og folketællinger 2 Overskrift Tekst spalte Om ord i kirkebøger og folketællinger Mange af de ord, man møder i kirkebøger og folketællinger kan være svære at læse af forskellige grunde.

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Herning Haraldsgade 28, 7400 Herning Telefon 99 68 60 00 Telefontid alle hverdage fra kl. 8.30 til 12.00 E-mail: skifte.herning@domstol.dk Åbningstid:

Læs mere

Dødsattester og skifter

Dødsattester og skifter Når døden indtræder: Dødsattester og skifter Michael Dupont Hvad kan vi nå Skifter Skifter i København Skifter i provinsen Dødsattester Adgangskrav Eksempler Hvad er et skifte Oprindeligt: At dele eller

Læs mere

Børneloven. med kommentarer

Børneloven. med kommentarer Børneloven med kommentarer This page intentionally left blank Lone Birgitte Christensen & Jonna Waage Børneloven med kommentarer Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2006 Børneloven med kommentarer 1. udgave,

Læs mere

Slægten fra Grønninglund i Eskelund i Brørup sogn

Slægten fra Grønninglund i Eskelund i Brørup sogn 3. generation (Børnebørn) 4. Hans Pedersen Smed (Peder Hansen 3, Hans 1 ) blev født den 20 Okt. 1765 i Brørup og døde i 1831 i Brørup i en alder af 66 år. Hans Pedersens faddere ved dåben: Anne Andersdatter

Læs mere

Et sølvskrivetøjs forbindelse til Mads Staby på Gudum Kloster

Et sølvskrivetøjs forbindelse til Mads Staby på Gudum Kloster Et sølvskrivetøjs forbindelse til Mads Staby på Gudum Kloster Af Esben Graugaard og Rigmor Lillelund I Holstebro Museums årsskrift 1988 forsøgte vi forgæves at knytte det i 1987 erhvervede Weller-sølvskrivetøj

Læs mere

Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar

Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar JACOB JENSEN, født 18. nov. 1792 i Nørre Urup ved Grindsted, Ribe amt, død 14. nov. 1864 i Odderup, Aadum, begravet 22. nov. 1864. Jacob er ejer

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Dødsboskifte. Begravelsesforretningen Sjælland ApS. Sidste farvel telefon 70 21 66 96

Dødsboskifte. Begravelsesforretningen Sjælland ApS. Sidste farvel telefon 70 21 66 96 Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Begravelsesforretningen Sjælland ApS Københavns Skifteret Hestemøllestræde 6, 1464 København K Telefon 33 44 84 10 Skifteretten i Glostrup Stationsparken 27,

Læs mere

Vejledning i kildeindtastning

Vejledning i kildeindtastning Vejledning i kildeindtastning Af Hans Martin Laustsen og Hans Jørgen Marker Baggrund I 1992 blev Vejledning i Kildeindtastning udsendt som DDANyt nr. 65. Denne vejledning var såvel en generel vejledning

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Testamente mellem samlevende

Testamente mellem samlevende - 1 Testamente mellem samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter arveloven har papirløst samlevende ikke gensidig arveret. Det betyder, at hvis den længstlevende samlever skal modtage

Læs mere

HYPPIGE SPØRGSMÅL VED TILMELDING

HYPPIGE SPØRGSMÅL VED TILMELDING HYPPIGE SPØRGSMÅL VED TILMELDING Hvem kan være medlem af foreningen? Kun investorer i Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationer (JIHMO) kan være medlem af foreningen. Kan man være medlem selv om

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11 Opgave 1 Mikael og Hedvig blev gift i 1999. Inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvori der stod, at alle Hedvigs aktier i Danske Bank, som hun ejer

Læs mere

Uddrag af min slægts historie 2014

Uddrag af min slægts historie 2014 Kaj Egon Hansen: Uddrag af min slægts historie 2014 Mine forældre: Jutta Aksel Udskrift fra min hjemmeside: http://www.kajegon.dk/ Rev. 6. januar 2014 Aner til Kaj Egon HANSEN Indholdsfortegnelse. Aner....

Læs mere

Flytninger, resumé af foredrag holdt ved slægtsforskerdagen i København, oktober 2004 Erik Kann

Flytninger, resumé af foredrag holdt ved slægtsforskerdagen i København, oktober 2004 Erik Kann Flytninger, resumé af foredrag holdt ved slægtsforskerdagen i København, oktober 2004 Erik Kann Indledning: Dagens foredrag handler ikke om mere principielle spørgsmål som eksempelvis: Hvad vil det sige

Læs mere

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013 Slægtsforskning Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013 Slægtsforskning Tirsdag d. 10. sep.: kursus Tirsdag d. 17. sep.: kursus Torsdag d. 19. sep. klubmøde 13-16 Tirsdag d. 24. sep.:

Læs mere

Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie.

Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie. Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie. Frederikke Christiane Christensdatter. født 28-2 1823 i Odense. Skt. Knud Kirkebog 1822-27, opslag

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? ADVODAN hjælper dig med et testamente. et netværk til forskel

EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? ADVODAN hjælper dig med et testamente. et netværk til forskel EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? et testamente. et netværk til forskel Tag stilling Går livet godt, tænker du sikkert ikke over, hvad der skal ske med dine værdier, når du dør. Der er dog mange

Læs mere

Jens Johansen Groth, født 1600. Død den 09. januar1680 i Assens Sogn, Båg Herred, Odense Amt. Assens Kirke 1677-1733, opslag 4.

Jens Johansen Groth, født 1600. Død den 09. januar1680 i Assens Sogn, Båg Herred, Odense Amt. Assens Kirke 1677-1733, opslag 4. Jens Johansen Groth, født 1600. Død den 09. januar1680 i Assens Sogn, Båg Herred, Odense Amt. Assens Kirke 1677-1733, opslag 4 Gift med: Anna Berthelsdatter, født omkr. 1620 Død den 22. september 1680

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Klæstrup Folio nr. 61 Løbe nr. 34 Matr. nr. 34 a 1. Lars Christian Johansen, skøde fra Christen Andersen på huset matr.

Læs mere

Bliver arven på familiens hænder

Bliver arven på familiens hænder 1 Bliver arven på familiens hænder Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Arveloven Arv fordeles mellem afdødes arvinger efter reglerne i arveloven og særlige bestemmelser fastsat i et eventuelt

Læs mere

Arveret. Irene Nørgaard. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Arveret. Irene Nørgaard. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Arveret Irene Nørgaard Jurist- og Økonomforbundets Forlag Arveret Irene Nørgaard Arveret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 Irene Nørgaard Arveret 6. udgave, 1. oplag 2013 by Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

TO LANDE, ÉN HISTORIE

TO LANDE, ÉN HISTORIE TO LANDE, ÉN HISTORIE Danmark og Norge fejrer fællesskab og folkestyre Vigtigste fælles begivenheder og events i Begivenheder i Norge Dato Arrangør Begivenheder Kontakoplysninger 13. 15. januar Riksarkivet

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

Sofie Pauline Victoria Frederiksen

Sofie Pauline Victoria Frederiksen Sofie Pauline Victoria Frederiksen Her begynder min fortælling: Hele min barndom har jeg hørt om Victoria, desværre har jeg ikke kendt hende, da hun dør i 1945 i en alder af 62 år og jeg kommer til verden

Læs mere

Billeder af opslag i Arkivalier Online brugt i Legacy

Billeder af opslag i Arkivalier Online brugt i Legacy Billeder af opslag i Arkivalier Online brugt i Legacy Indhold Hvor skal billederne ligge?...1 Legacy...2 Kirkebogskilder...3 Fødsel...3 Hvad skal du bruge det til?...7 Fylder det meget på computeren?...7

Læs mere

Den ærlige møller. Laues Nielsens forældre. Af Dorte Frandsen

Den ærlige møller. Laues Nielsens forældre. Af Dorte Frandsen Den ærlige møller Af Dorte Frandsen Vi kender vel alle legenden om den hellige Martin af Tours, som gemte sig i gåsestien, da han ikke ville være biskop. Gæssene forrådte hans gemmested med deres skræppen.

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006 Opgave nr. 1 Efter at have kendt hinanden i et års tid, blev Mads og Helle, der begge var studerende, gift den 27. maj 2005. Helle var tre måneder inden brylluppet flyttet

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Arv og testamente Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen, andre hjerneskadede,

Læs mere

Velkommen til Vin og arv

Velkommen til Vin og arv Velkommen til Vin og arv Program Ægtefællernes formuefællesskab og særeje Hvem arver mig? - Begreber - Arverækkefølge (slægt og arveklasser) Testamente Uskiftet bo Samlevere Hvem får mine pensioner og

Læs mere

Gravsten over Giertrud Kathrine Fibiger i Blovstrød kirke

Gravsten over Giertrud Kathrine Fibiger i Blovstrød kirke Gravsten over Giertrud Kathrine Fibiger i Blovstrød kirke v/ kirkeværge Jørgen Jessen. Tirsdag den 27. januar 1767 var der barnedåb i Blovstrød kirke. Præsteparret Niels Hansen Møller og Karen Nielsdatter

Læs mere

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre!

Stoormægtigste Monarch. Allernaadigste Arve Konge og Herre! Stoormægtigste Monarch Allernaadigste Arve Konge og Herre! Deris Kongelig Majestet har det allernaadigst behaget udi sit til os af 28. December 1731 ergangne Rescript, at anordne det Effterschrefne til

Læs mere

Behandling af dødsboer i Frankrig

Behandling af dødsboer i Frankrig Behandling af dødsboer i Frankrig Af Ann-Sofie Kold Christensen, Advokat En fransk ejendom er underlagt franske arveregler og skifte uanset om ejeren er fast bosiddende i Frankrig eller ej og ejerens nationalitet.

Læs mere

Aarestrup, hvor kommer navnet fra?

Aarestrup, hvor kommer navnet fra? Indholdsfortegnelse Aarestrup, hvor kommer navnet fra?... 2 Navnemoderen Andrea Aarestrup (1837 1893)... 2 Mere om Aarestrup... 3 Fra fortid til nutid.... 6 Retssag mod skomager Anders Aarestrup... 8 Kildehenvisninger...

Læs mere

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket DEN NYE ARVELOV EN ORIENTERING FRA PLESNER OM DEN NYE ARVELOV OKTOBER 2007 Af advokat Christian Bojsen-Møller, advokat Pernille Bigaard og advokat Jonas Per Nielsen Ny arvelov vedtaget Den 1. januar 2008

Læs mere

Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6.

Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6. DOM Afsagt den 30. maj 2013 i sag nr. BS 90B-3977/2012: A mod B Sagens baggrund og parternes påstande Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6. Sagsøgeren As påstand

Læs mere

Overinspektørerne, Lauritz Fabricius og hans søn Frederik Ludvig Fabricius s liv i Laurvig grevskab fra 1725 til 1786.

Overinspektørerne, Lauritz Fabricius og hans søn Frederik Ludvig Fabricius s liv i Laurvig grevskab fra 1725 til 1786. Overinspektørerne, Lauritz Fabricius og hans søn Frederik Ludvig Fabricius s liv i Laurvig grevskab fra 1725 til 1786. Innledning: Denne fortælling er et uddrag af en historie som i løbet af 2011 vil blive

Læs mere

Ved dødsfald. Vejledning til pårørende. Regionshospitalet Viborg, Skive

Ved dødsfald. Vejledning til pårørende. Regionshospitalet Viborg, Skive Ved dødsfald Vejledning til pårørende Regionshospitalet Viborg, Skive Indholdsfortegnelse Forord... 3 Ved dødens indtræden... 4 Anmeldelse af et dødsfald... 4 Obduktion... 4 Organdonation... 5 Ejendele

Læs mere

Seest Vindmølle 1877-1922

Seest Vindmølle 1877-1922 Seest Vindmølle 1877-1922 Resultatet af arkivstudier 2015 Per Thornberg, Duedal, Tandholtvej 5, Seest Forord Da jeg gennem flere år har været opmærksom på, at der ikke findes nedskrevne oplysninger om

Læs mere

Slægten fra Gyldenholm

Slægten fra Gyldenholm Slægten fra Gyldenholm 1. generation Gyldenholms stuehus Gyldenholms gårdsplads 1. Jens Madsen; 1,2 I Asnæs by lå vest for den gamle kirkegård en gård, som beboedes af Niels Jensen og hans hustru Else

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2001. Opgave nr. 1.

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2001. Opgave nr. 1. FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2001 Opgave nr. 1. I 1987 blev Henrik og Misse gift. Ægtefællerne havde formuefællesskab. Henrik var uddannet edbprogrammør, og Misse var sygeplejerske. I 1990 ønskede Henrik

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 21/10/2014 06.11.2014-43 (20141021) Dødsbobeskatning - skifte af særbo og udlevering af fællesbo til uskiftet bo fremførsel af afdødes underskud til modregning i særboets og længstlevendes indkomst

Læs mere

Historien om Ole Overuhre!

Historien om Ole Overuhre! Historien om Ole Overuhre! Ole Madsen, eller mange steder i kirkebogen for Haderup kaldet Ole Uhr eller Ole Overuhre. Herunder indførslen fra Haderup kirkebog: Her er teksten oversat til noget læsbart:

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

afgørelser registrering og dokumentation verificering navneændring dåb Adoptioner Alm dansk adoptionsbevilling

afgørelser registrering og dokumentation verificering navneændring dåb Adoptioner Alm dansk adoptionsbevilling Adoptioner Nyborg Strand 2015 afgørelser registrering og dokumentation verificering navneændring dåb Udlændinge verificering navneændring Adoptioner Alm dansk adoptionsbevilling stedbarnsadoption familieadoption

Læs mere