Udi Seigneur Taftebergs Hus i Løgstør Slægtshistoriske oplysninger om kunstmalerne Jacob Coning og Johan Herman Kønig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udi Seigneur Taftebergs Hus i Løgstør Slægtshistoriske oplysninger om kunstmalerne Jacob Coning og Johan Herman Kønig"

Transkript

1 Udi Seigneur Taftebergs Hus i Løgstør Slægtshistoriske oplysninger om kunstmalerne Jacob Coning og Johan Herman Kønig Af Jens-Ivar Mørch I en meget prisværdig artikel i Historiske Meddelelser om Kø - benhavn nåede Richard Høeg Brask frem til en klar adskillelse af de to malere Jacob Coning, som man nu efter behag kan kalde h.hv. den Ældre og den Yngre eller den hol landske og den dansk-norske Jacob Coning. Med hensyn til slægtskab mellem de to malere Jacob Coning den Yngre ( ) og Johan Herman Kønig (død 1737) nåede Brask frem til, at Johan næppe var søn af Jacob, og at sidstnævnte iøvrigt ikke efterlod sig efterkommere. I det følgende vil blive påvist, at Brask tog fejl med hensyn til Jacob Conings efterkommere, og at Johan Herman Kø nig faktisk var søn af Jacob Coning den Yngre. Mange oplysninger i denne artikel er dog overtaget fra Brask. Jacob Coning den Yngre er født ca i Holland og kommer - formentlig til Danmark, idet han 27. maj 1676 indgiver en supplik til kongen om beskærmelse mod Københavns maler lav og om hjælp til at få nogle ting igen, som malerne har frataget ham. I Kongens afgørelse af sagen er, at Københavns Magistrat skal erklære sig om den, men at dette f aktisk sker kan ikke dokumenteres. 2 Coning har ganske givet fået sine ting igen, ellers ville han have fortsat den Reyse til fremmede Lande og Steeder, som han ifølge supplikken har givet sig ud på. Den 9. marts 1677 søger han nemlig tilladelse til at måtte bruge sin kunst, og 30. april 1677 udstedes der så kongebrev om, at han uhindret skal kunne dyrke sin malerkunst i København. 3 Jacob Coning får formentlig en datter uden for ægteskab med jomfrupige hos dronning Charlotte Amalie, Dorthea Tran- 32

2 2. Udi Seigneur Taftebergs Hus berg, for ud fra en senere meget præcis alderangivelse fødes datteren Susanne Elisabeth senest 1. maj Dorthea Tranberg får 29. december 1679 af kongen 200 rigsdaler til sit bryllup,4 som nok står straks. Men bevises kan det ikke. Ulrik Frederik Gyldenløve i haven til sit palæ på Kongens Nytorv, det nuværende Charlottenborg, malet af Jacob Coning Maleri på Frederiksborg slot, foto Sophus Bengtsson. I 1680 ses Jacob Coning at arbejde for kongen. I perioden fødes Johan Herman Kønig. I 1686 er Coning i Holland i anledning af fætteren Daniels misligholdelse af en lærlingekontrakt, der var blevet indgået 3. september Samtidig kommer der lidt mere hold på Coning-familiens data, idet det tysk-reformerte samfund i København får tilladelse til at holde gudstjeneste Kirkebog findes fra Indtil dette år må familiens data være ført i en eller flere lutherske menigheders kirkebøger, som nu er tabt. Alt ialt kan ægteskaber og børn opgøres således: Jacob Coning, født i Holland ca. 1648, død i København juli 1724 gift 1. gang omkring 29. december 1679 med Dorthea Tranberg, død ml. 5. december 1704 og 7. januar

3 Jens-Ivar Mørch Susanne Elisabeth, født ca. 1679, død 1. maj 1758 Johan Herman, død 1737 (Evt. flere børn, døde før 1690) Et barn født medio 1680, begravet 1. juni Charlotte Amalia, døbt tysk-reformert, København, juli 1687, levede 1717, måske død 1735 Clara Juliana Johanna, døbt do. 25.juli 1689, sandsynlig - vis død før 1715 Jacob Aernold, døbt do. 17. marts 1692, død før 1715 Engel Catarina, døbt do. 8. marts 1695, død før 1715 Dorothea, døbt do. 13. marts 1696, levede 1742 gift 2. gang tysk-ref, København, 12. februar 1715 med Catharina Hindael, datter af kgl. skipper Johann Hindael, begravet tysk-ref 29. november I register over Reformerte november anføres Jacob Coning med hustru og 4 ugifte børn. Af disse må de 3 være Susanne Elisabeth, Johan Herman, Charlotte Amalia og den fjerde sandsynligvis Clara. 7 Jacob Coning har indsat sig selv i dette norske landskab med Halden set fra fæstningsterrænet, som han har malet i Norsk Folkemuseum. 34

4 Udi Seigneur Taftebergs Hus Optagelsen af Registre over fremmede religioners udøvere i København skal ses i lyset af, at disses tilstedeværelse skabte uro i byen og slet ikke var så uproblematisk, som den nys vundne religions-ytringsfrihed kunne tolkes som. Måske er det for at forbedre sin status, at Jacob Coning 15. december 1690 tager borgerskab som Skildrer er Coning i Norge i hvilken anledning han modtager, rejsepenge af kongen. 6. oktober 1701 er han medunderskriver på et forslag om et kunstakademi i Danmark og arbejder i hvert tilfælde til 1713 med diverse småmaleri for hoffet. 18. april 1700 kommunicerer hans børn Susanne Elisabeth og Johan Herman i den tysk-reformerte kirke i København. 27. juni 1706 er det Charlotte Amalias tur. Johan Herman Kønig maler åbenbart tidligt. Den 7. december 1704 og 18. juli 1705 befinder han sig i Christiania og 1708 er han i Skien. 9 Han tager iøvrigt aldrig borgerskab i København. Dorthea Tranberg dør måske i juni 1709, hvis hun er identisk med Anna Connings begravet 7.juni 1709 i Det Jord A, som er den midterste af Trinitatis kirkes tre jordgrupper. Men der kan jo også være tale om datteren Johanna eller en uvedkom mende. Der er ikke fundet tilladelse for Jacob Coning til at sidde i uskiftet bo med umyndige børn. Dette tyder unægteligt på, at Dorthea Tranberg døde og ikke Nedgangstider er på vej. 12. november 1709 går Danmarks ledere ind i den krig, der skal blive til den Store Nordiske Krig og først ende den 3.juli er pest-år i Helsingør og København. Hidtil har familien Conings aktivitet i Danmark været geografisk ret begrænset. Imidlertid ser vi af en dåbsindførsel, at Susanne Elisabeth Kønig i januar 1715 er gift med hr. Jens Pedersen Tafteberg i Løgstør, Løgsted sogn, i nordvestligste hjørne af Himmerland. Jens Pedersen Tafteberg fødes 5. november 1683 og døbes 2 dage ef ter i Assens. Hans far dør 1697 som aftensangsprædi kant på Strømsø ved Drammen i Norge. Den 21. august 1700 bliver Jens optaget på Københavns Universitet, og ved skiftet 35

5 Jens-Ivar Mørch efter hans moder Lene Hansdatter i er han stadig studiosus i København. Han tager sin eksamen 28. april 1707 og betegner sig 18. december 1708 som hjemmehørende i Århus oktober 1711 optræder han som forvalter på Aagaard og Aggersborg gårde i hhv. Vester og øster Han herred. 12 Han forlader formentlig stillingen 1. maj Uvist hvor og hvornår bliver han gift med Susanne Elisabeth Kønig (de mest åbenlyse kirkebøger mangler), og det er deres, for mentlig første, barn Frederik Christian, som døbes og dør i Løgstør i januar Samtidig planlægger Jacob Coning i København at indgå sit andet ægteskab, jvf foran. I den forbindelse opstår den for - myndererklæring, som Richard Høeg Brask fandt i Københavns Rådstueprotokol under 7. januar 1715 og tolkede som tegn på, at da var af Jacob Conin gs børn kun Charlotte Amalia, 27 år, og Dorthea, 18 år, levende. Imidlertid har Brask overset meddelelsens fortsættelse: Curator paa de fraværende Arvingers Vegne Morten Villumsen Distilateur boende ved Guldhuuset Minimumstal på fraværende arvinger må være 2, nemlig Susanne Elisabeth og Johan Herman Kønig. Da førstnævnte var gift, havde hun ikke brug for faderens værgemål. Det havde Johan Herman Kønig heller ikke. Han må have været i det mindste 29 år gammel, hvis han, som antaget, er født før den tys k-reformerte kirkebogs start, og dermed myndig. I Københavns Overformynderarkiv kan den fortsatte historie om Charlottes og Dortheas arv følges. Udgangspunktet er, at skiftet sluttes 7. januar Førstnævntes mand Antonius Kyhns, bogholder ved Guldhuset, gav 1719 Jacob Coning afkald for hendes del, godt 20 rigsdaler. Men Dorthea søgte 15. juli 1720 Magistraten om at få pengene, hvilket nød bifald. 13 Der var altså andre arvinger end de af Brask antagne. Des værre er selve skiftet ikke bevaret, heller ikke i de protokoller og arkivpakker som registrene ikke dækker. Så vi kan ikke være helt sikre på, at der kun var dis se fire børn af Jacob Coning. Når Brask konkluderer, at de øvrige børn må være døde, er det nemlig ikke helt sikkert. Sønnen Jacob Aernold og datteren Engel Catarina ville i 1715 kun have været hhv. 22 og 19 år og dermed være kommet under faderens værgemål, om de havde 36

6 Udi Seigneur Taftebergs Hus levet. Men Clara Juliana Johanna ville have været 25 år og måske allerede gift. Så bliver da Jacob Coning den 12. februar gift med Catharina Hindael. I marts 1715 søger Jens Pedersen Tafteberg det ledige embe de som herredsfoged i øster og Vester Han her reder, men får det ikke. Måske fordi han ikke, som den heldige, betaler 200 rdl. til kongens kasse. Fidusen har han dog lært, og da han 17. december 1715 søger ekspektance på embedet som birkedommer i Løgstør Birk og herredsfoged i Års og Slet herreder indbetaler han 200 rdl. Da embedet bliver ledigt, udnævnes han 2. marts Jens Pedersen Tafteberg og Susanne Elisabeth Kønig er nu etableret i herredsfogedboligen på Toftebjerg i Løgstør. Fa milien kommer åbenbart til, for 27. juni 1717 er Charlotte Kønig fadder hos Jens Tafteberg i Løgstør og 9. september samme år copulerede Seignr. Antonius Kyns og demoiselle Charlota Amalia Kynigs effter Kongl. allernaadigste Tilladelse, og stode deris Bryllup udi Seigneur Taftebergs Huus udi Løchstør 15 Antonius (eller Anton) Kyhn(s) udnævnes til bogholder ved den kgl. militære uldfabrikation i Guldhuset den 10. marts og giver som nævnt 31. maj 1719 svigerfaderen Jacob Coning afkald for sin hustrus arv. Han skulle i sit nye embede have 400 rdl om året, så han havde vel råd til det, hvis han da ellers kunne få pengene! Ved hans udnævnelse er der tilsynela dende en mellemmand, og denne har nok taget sin pris. 17 Måske er det Charlotte Amalia, der begraves 22. oktober 1735 fra Trinitatis kirke. Fælles børn synes der ikke at have været. Anton Kyhn dør som enkemand og pensioneret bogholder 23. september 1743, 60 år gammel, og begraves på Garnisons kirkegård. 18 Johan Herman Kønig får 18. april 1719 rejsepenge af kronprins Christian og udstyres 9. juni samme år med latinsk rejsepas. 19 I juli 1724 dør så Jacob Coning i København og enken Thrine Hindael får straks gennemført boforsegling i bogholder Kyhns nærværelse oktober har de tre øvrige arvinger indsendt 37

7 Jens-Ivar Mørch deres memorial vedrørende værgemål for den endnu umyndige Dorthea og 25. oktober 1724 Herbøed sig goodwillig og giorde Haandsrækning Broderen Mons. Cønning Skilderer Logerende i Wimmelskaftet hos Mr Grith Uhrmager 21 Først 26. februar l725 udstedes imid lertid proklama til debitorer og kreditorer om at anmelde sig i Jacob Conings bo på foranledning af hans efterladte Enke Trinke Jendals C. med Lavværge Martin Kuschlag, J. Cønning paa egne og Svoger Jens Taftebergs Wegne, A. Kubes paa sin Kiærestes Wegne Oversætter man HA. Kubes som A. Kyhn er her dokumenteret en stor del af familieskabet. Og sandsynligheden for, at kun Susanne Elisabeth, Johan Herman, Charlotte Amalia og Dort hea overlevede deres far er bestyrket. Catharina Hindael begraves 29. november 1735 fra tysk-reformert kirke i København in die beste Erde. Tilbage til Løgstør. Herredsfoged Tafteberg lægger formentlig også hus til bryllup for Dorthea Jacobsdat ter Kønig, der 1717, 1720, gange) og 1729 optræder som fadder for diverse børn i kirken og 12. april 1731 selv har et til dåbs med sin ægtemand Christen Christensen Farver af Løgstør. Vi kan ikke sige det sikkert, for kirkebogen har for trolovelsers og bryllup pers vedkommende en lakune Men det nævnte barn får navnet Jacob og har herredsfogedægteparret blandt fad derne. Christen Farver og Dorthea Kønig har 12. marts 1733 en søn Christen og 21. juli 1735 en datter Dorthea til dåbs. Endnu 1742 optræder Dorthea Kønig som fadder, men begge ægtefæl ler dør måske kort efter dette tidspunkt. I Danske Kancelli er nemlig under 9. november 1742 indført en bevilling til den længstlevende af ægteparret til at sidde i uskiftet bo, men indførslen er overkrydset og mærket H kasseret. 23 Dødsfaldene fremgår ikke af kirkebogen, skønt dens lakune i begravelsesoplysninger ligger helt henne i Af skiftet efter Susanne Elisabeth Kønig i 1758 fremgår, at de da begge er døde, og at en søn netop i 1742 køber et hus i Løgstør af Christen Farver og Dorthea Kønig, som moderen skulle bo i. Christen Farver og hustru synes da enten flyttet eller døde - måske på rejse. Og endelig viser sig da også Johan Herman Kønig på Tofte- 38

8 Udi Seigneur Taftebergs Hus Johan Herman Kø nigs portræt fra 1729 af Mette Bille Axelsdatter. Maleri på Frederiksborg slot, foto Poul Beck bjerg. Kirkebogen meddeler under døde i Løgsted nemlig følgende: 1737, 13. August, begravet Johan Herman Jacobsen Kyning fra Kiøbenhavn som døde i Herredsfoged Seignr. Taftebergs Huus i Løchstør, æt 24 Herredsfoged Tafteberg følger ham i graven 7. marts 1738, 55 år gammel. Susanne Elisabeth Kønig dør 1. maj 1758 som enke 79 år gammel (den pågældende side af kirkebogen findes ikke på mikrofilmkopierne!). 25 Deres børn, født i Løgstør, er: Frederik Christian, døbt 5. januar, begravet 22. januar 1715 Peder, døbt 29. maj 1716, død 1774 som præst på Holm sland Ølegaar Dorethea, døbt 20. juni 1717, begravet 1717 Ølegor Dorethea, døbt 1. oktober 1718, begravet 11. maj 1722 Helena Sophia, døbt 6. marts 1720, var 1758 i Løgstør, død 1788 i Stange Sogn, Norge 26 Karen, døbt 15. juni 1721, gift 1741 med kvartermester Michael Kiønning, som 1748 købte Hoberg i Stange Sogn, Norge. 27 I ægteskabet var der en hel del børn. Jacob, døbt 16. juli 1723, begravet 19. september

9 Jens-Ivar Mørch Det kan altså konstateres, at Jacob Coning har efterkommere, og det både i Danmark og i Norge. NOTER OG HENVISNINGER l. Danske Kancelli, Henlagte sager kronologisk. Forestillingsliste upåskrevne 1676, med bilag (Rigs - arkivet). At disse sager betegnes som henlagte er (i ordets moderne betydning) misvisende. Deres særlige status er, at deres afgørel se ikke synes at have sat sig spor i protokollerne. 3. Henvendelse fra Kongens Kam - mer, Kancelli, Skatkammer eller Politi- og Kommereekollegiet til Københavns Magistrat er forgæ ves søgt såvel hos afsendere som modtager. 4. D. Kane., Sjællandske Registre , fol. 380b, sag 135 med koncept og indlæg. 5. Hofetaten, Partikulærkammeret, Oberkammerjunkerens Regn skab, (nr. 31), fol.116b (Rigsarkivet ) 6. Dette barn noteret hos Brask, men oplysningen kan ikke verifi ceres. Muligvis fejllæsning af Tri nitatis kirkebog. 7. D. Kane., Henlagte sager kronolo - gisk, upåskrevne Brask må siges at hav e begået sin største fejl ved ikke at interessere sig yderligere for de to børn fra mandtallet, hvorpå han ikke kan hefte et navn. 9. Københavns Magistrat, Rådstue - protokol, , fol. 262 (Stadsarkivet). 10. Skien Rådstueprotokol. Venligst oplyst af fru Inger Rønaasen, Kir - ken es, Norge. 11. Bragernes Prosti, Skifteprotokol nr. I, , fol b (Stats arkivet i Oslo). 11. Københavns Universitet, Det teologiske Fakultet, karakterproto kol (1669) (Rigsarkivet). 12. Tingbogen, nævnte dato (Landsarkivet i Viborg). 13. Københavns Overformynderarkiv, Hovedbog C, , s. 358 (Landsarkivet i København); jvf. Magistratens Resolutionsproto kol, , s. 153 (Stadsarkivet). 14. D. Kane., Gratialprotokol , s. 304; Jyske Registre, 2. marts 1717, plus Koncepter og Indlæg til J. R., 1717 nr "Tilladelsen er ikke fundet i Danske Kancellis arkiv, men iflg. Jyske Registre , fol b, nr. 94 (ingen bilag), ansøger Anthon Kyhn fra Randlev i Nørrejylland 17. juli 1717 om tilladelse til samfrændeskifte med børn ef ter afdød hustru. Sagen er ikke yderligere udforsket. 16. D. Kane., Sjællandske Registre, , fol. 48b Jvf. påskrift på bilaget til sagen. 18. Borgretten i København, Ordinære Boer 1743 nr. 37; jvf. Skifteses - sionsprotokol, , fol. 3 (Lands arkivet i København). 19. D. Kane., Sjællandske Registre, , fol. 116b-117 (ingen bilag). 20. Københavns Skiftekommissions Forseglingsptotokol VII, , fol. 247b-248 (Landsarkivet i København). 21. Københavns Magistrats Resolu - tionsprotokol, , S. 573; Rådstueprotokol , fol. 418 (Stadsarkivet). 40

10 Udi Seigneur Taftebergs Hus 22. Rådstueprotokol , fol. 494b (Stadsarkivet). 23. D. Kane., Jyske Registre, , fol b, nr. 280 (ingen yderligere bilag). 24. Hans svoger herredsfogedens skifteprotokol findes ikke. Der er hverken fundet skifte i Ålborghus amt, Skifte slutninger (nr. 6) eller Dødsanmeldelser m.v. 1724ft; eller i København. 25. Skifte i Aalborghus m.fl. amter, BOD, nr. 466, sag 263, (Landsarkivet i Viborg). 26.Skifteprotokol Sør- Hedemark, , fol. 200b (Statsarkivet på Hamar). Oplyst af fru Inger Rønaasen, Kirkenes, Norge. 27. Panteboka, Hoberg i Stange (Statsarkivet på Hamar). 41

ANNE SØE og hendes slægt Af TORSTEN BALLE

ANNE SØE og hendes slægt Af TORSTEN BALLE ANNE SØE og hendes slægt Af TORSTEN BALLE En af foregangsmændene i vort historiske samfund, redaktør M. Aaberg, skrev til årbog 1910 en god artikel om Anne Søe. Siden er hun omtalt af andre, f.eks. af

Læs mere

Eiler Jacobsen og familie på epitafiet i Vor Frue Vordingborg, ca. 1620

Eiler Jacobsen og familie på epitafiet i Vor Frue Vordingborg, ca. 1620 1 Eiler Jacobsen og familie på epitafiet i Vor Frue Vordingborg, ca. 1620 Camilla Luise Dahl Fig. 1 Epitafiet i Vordingborg over Eiler Jacobsen med familie. Epitafiet i Vor Frue Kirke i Vordingborg over

Læs mere

Skifte- og Overformynderivæsen

Skifte- og Overformynderivæsen Skifte- og Overformynderivæsen Foredrag 12.12.2007 ved Ulrich Alster, www.dk-yeoman.dk - dannebrog@dk-yeoman.dk Lovgrundlaget Hvornår var der offentligt skifte Der skulle efter Chr. Vs Danske Lov 1683

Læs mere

Slægtsbog. over. slægten. Kragh

Slægtsbog. over. slægten. Kragh Slægtsbog over slægten Kragh Hvad af fædres saga findes bør af efterslægten mindes Efterkommere efter Peder Christensen Kragh side 33 Efterkommere efter Niels Christensen Kragh 73 Efterkommere efter Peder

Læs mere

Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR

Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR Denne artikel er blevet til delvis på grundlag af et manuskript om Søs historie, skrevet af C. C. Mansa, ejer af Sø. En afskrift af manuskriptet, der findes på Morslands

Læs mere

4 gange tipoldeforældre

4 gange tipoldeforældre 4 gange tipoldeforældre Ane 158 Jens Pedersen Tafteberg er født 1746 i Gudum, og han døde den 26. oktober 1808 paa Ø. Søgaard paa Holmsland, Nysogn. Han blev døbt den 29. september 1746; sognepræstens

Læs mere

Slægtsbog for Aage Elkjær 1911-1965 Gennem kvindeled ætling af de Rinds Herreds Knaber

Slægtsbog for Aage Elkjær 1911-1965 Gennem kvindeled ætling af de Rinds Herreds Knaber Revideret marts 2015 OCR KOPI ver. 3: Jens P. Kragh Side 2 af 261 14. juli 2015 Forord, af Thomas Elkjær Slægtsforskning, af Anton Blaabjerg Proband: Ane 1: 1. generation: Forældre: Ane 2-3: 2. generation:

Læs mere

Anetavle Peder Andreas Sand Else Jensdatters børn

Anetavle Peder Andreas Sand Else Jensdatters børn Anetavle for Peder Andreas Sand og Else Jensdatters børn Interessen for nærværende slægtsbog samler sig vel naturligt nok først og fremmest om anetavlen, den del af bogen som omhandler forfædrene tilbage

Læs mere

Lillegade 39. Aftenstjernen

Lillegade 39. Aftenstjernen Lillegade 39 Aftenstjernen Den gamle, smukke, men tidligere noget forsømte gård på Lillegade, som af alle Grenaaensere er kendt under navnet»aftenstjernen«, stammer fra tiden umiddelbart efter den store

Læs mere

Jens Christensen Dige Søegaard 1747-1817

Jens Christensen Dige Søegaard 1747-1817 Jens Christensen Dige Søegaard 1747-1817 En tylandsk bonde Af TORSTEN BALLE. ALLEREDE i 1700erne skete det jævnlig, at gamle herregårde blev købt af bønder, som delte og udstykkede dem. Det skete også

Læs mere

Det ældste reldste bevarede danske cembalo. Jesper B~je Bøje Christensen - Dorthe Fa/con M~ller Møller

Det ældste reldste bevarede danske cembalo. Jesper B~je Bøje Christensen - Dorthe Fa/con M~ller Møller Det ældste reldste bevarede danske cembalo Jesper B~je Bøje Christensen - Dorthe Fa/con M~ller Møller Engang i 1950' erne fandt man på pä Nykøbing NykjZlbing Falsters gamle kathedralskoles loft torsoen

Læs mere

Himmerlandske. herredsfogeder. by- og birkefogeder. samt. -skrivere

Himmerlandske. herredsfogeder. by- og birkefogeder. samt. -skrivere Himmerlandske herredsfogeder by- og birkefogeder samt -skrivere Ole Færch 2011 Himmerlandske herredsfogeder, by- og birkefogeder samt skrivere. Ole Færch. Forlag: Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreningers

Læs mere

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold Papirløse sådan gør I Rene linjer i faste forhold Indhold Nogle ord om denne folder 4 Formueforholdet 5 Hvis I skilles uden aftaler 6 Ejerboligen 6 Lejeboligen 7 Andelsboligen 7 Skatten 7 Indgå aftaler

Læs mere

ET HUS I AMALIEGADE AF ALLAN TØNNESEN

ET HUS I AMALIEGADE AF ALLAN TØNNESEN ET HUS I AMALIEGADE AF ALLAN TØNNESEN Historiske Meddelelser Om København - Årbog 1981 Genoptryk i samarbejde med Ejerforeningen Amaliegade 13 B Et hus i Amaliegade I 1748 kunne det oldenborgske kongehus

Læs mere

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejer: Fæster: Michel Enevoldsen. Gjørup m.fl. Christen Andersen. 1810 Peder Glud. 1810 Lars Christensen Uhre. 1810 Christen Andersen. 1820 Søren Jensen Rydal ~ F.D. 1851

Læs mere

( Aagaard-familien 1968. aagaard & dueholm. - en familiekrønike. En slægtshistorisk redegørelse. Erik Ågård. Dueholm-familien 1963

( Aagaard-familien 1968. aagaard & dueholm. - en familiekrønike. En slægtshistorisk redegørelse. Erik Ågård. Dueholm-familien 1963 1 ( Aagaard-familien 1968 aagaard & dueholm - en familiekrønike En slægtshistorisk redegørelse Erik Ågård Dueholm-familien 1963 INDHOLD 2 Klik på den enkelte overskrift DE FIRE SLÆGTER 4 A. Aagaard - slægten...

Læs mere

Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 23 nr. 3-2009

Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 23 nr. 3-2009 Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 23 nr. 3-2009 DIS-Danmark Slægt & Data 3/2009 1 DIS-Danmark Slægt & Data 3/2009 Slægt & Data Udgives af DIS-Danmark Databehandling i Slægtsforskning www.dis-danmark.dk

Læs mere

Hvad vi arbejder med...

Hvad vi arbejder med... Hvad vi arbejder med... Bidrag fra medlemmerne Efterår 2008 Indhold Indledning... 3 Lidt om at skrive erindringer... 4 Fra slægtsforskning til lokalhistorisk projekt.... 7 Jens Madtzen Rosenberg - en fremtrædende

Læs mere

Slægt & Data. 19. årgang

Slægt & Data. 19. årgang Slægt & Data December Nr. 4-2005 19. årgang Slægt Databehandling & december i Slægtsforskning 2005 1 Slægt & Data Indhold nr. 4 - december 2005 Udgives af Databehandling i Slægtsforskning www.dis-danmark.dk

Læs mere

Af Pernille Ipsen, ph.d. og Assistent professor, University of Wisconsin.

Af Pernille Ipsen, ph.d. og Assistent professor, University of Wisconsin. Mulatkassen i Guinea Af, ph.d. og Assistent professor, University of Wisconsin. Den europæiske kontakt med Vestafrika i 1700- og 1800-tallet var i vidt omfang et mandligt foretagende. Særligt i den præ-koloniale

Læs mere

at man ikke ret indser nytten af bier

at man ikke ret indser nytten af bier at man ikke ret indser nytten af bier Esaias Fleischer en Næstvedborger i 1700 tallet 23.11.2013 Boderne er en af Næstveds mest markante og flotte bygninger og kendt for at være Danmarks længste middelalderlige

Læs mere

Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 21 nr. 3-2007

Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 21 nr. 3-2007 Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 21 nr. 3-2007 DIS-Danmark Slægt & Data 3/2007 Slægt & Data Udgives af DIS-Danmark Databehandling i Slægtsforskning www.dis-danmark.dk admin@dis-danmark.dk

Læs mere

ISBN 978-87-998378-0-9

ISBN 978-87-998378-0-9 ISBN 978-87-998378-0-9 1 Min elskede farmor Emilie Johannes Hansen Johansens livlige datter Emilie fra Nyboder, blev min farmor. Jeg er meget stolt af, at være et af hendes 19 børnebørn. Min farmors liv

Læs mere

Lægdsruller - Kom godt i gang!

Lægdsruller - Kom godt i gang! Lægdsruller - Kom godt i gang! En lægdsrulle er en fortegnelser over de mænd der kunne udskrives til militærtjeneste i hæren. Rullerne kan bruges til at følge mænds flytninger eller til at få oplyst ved

Læs mere

Lokalarkiver Billund

Lokalarkiver Billund Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie Bind 2 Nollund Jens Madsen 1994 1 2 3 4 1 10e, 10f Nollund...25 10u Nollund...26 11a m. fl. Nollund...26 12a Nollund...27 12b Nollund...27 1a

Læs mere

Om de Gamle Degne samt om Folkeskolens udvikling og vilkår i det 18. århundrede Af Severin Christensen, Skjoldborg.

Om de Gamle Degne samt om Folkeskolens udvikling og vilkår i det 18. århundrede Af Severin Christensen, Skjoldborg. Om de Gamle Degne samt om Folkeskolens udvikling og vilkår i det 18. århundrede Af Severin Christensen, Skjoldborg. Om Degnen Michel Lauridtzøn af Skjoldborg hedder det i en gammel Indberetning til Biskoppen

Læs mere

Jordemødre før, under og efter fru Rogvi - en lille fortælling om alle de"oversete" Af: Eva Molin, Gladsaxe Byarkiv

Jordemødre før, under og efter fru Rogvi - en lille fortælling om alle deoversete Af: Eva Molin, Gladsaxe Byarkiv Jordemødre før, under og efter fru Rogvi - en lille fortælling om alle de"oversete" Af: Eva Molin, Gladsaxe Byarkiv I 1862 blev det lovpligtigt for landets jordemødre at føre protokol over alle de fødsler,

Læs mere

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af Slægten Spangsberg af 1667 Biografier og Stamtavle Udarbejdet af Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand 1932-1 - Forord. For snart 20 år siden begyndte jeg efter Opfordring af et af mine Børn at arbejde på

Læs mere

Gæld i Gram herred LÅN, KREDIT OG PENGEØKONOMI I DET NORDLIGE SØNDERJYLLAND FØR OG EFTER KATASTROFEN 1657-60

Gæld i Gram herred LÅN, KREDIT OG PENGEØKONOMI I DET NORDLIGE SØNDERJYLLAND FØR OG EFTER KATASTROFEN 1657-60 Gæld i Gram herred LÅN, KREDIT OG PENGEØKONOMI I DET NORDLIGE SØNDERJYLLAND FØR OG EFTER KATASTROFEN 1657-60 AF CARSTEN PORSKROG RASMUSSEN Efter nogle år, hvor virksomheder og privatpersoner med ringe

Læs mere

Folk og forhold på Hindsels Af H. STØVRING-NIELSEN

Folk og forhold på Hindsels Af H. STØVRING-NIELSEN Folk og forhold på Hindsels Af H. STØVRING-NIELSEN INDTIL REFORMATIONEN 1536 hørte Hindsels hovedgård som bekendt til Børglum bispestol og var som andet bispegods, f.eks. Irup og Todbøl, bortforlenet,

Læs mere