Tegningsmateriale for

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tegningsmateriale for"

Transkript

1 Tegningsmateriale for Hvidovre Vindmøllelaug I/S Hvidovre Vindmøllelaug I/S har af DONG Energy købt den midterste af tre store havvindmøller ved Avedøre Holme. Møllerne opføres af DONG Energy, som ejer de øvrige møller. Der er her tale om et nyt, markant vartegn for vedvarende energi i hovedstadsområdet og ikke mindst i Hvidovre. Laugets mølle udbydes nu i andele til borgerne i Hvidovre og andre interesserede, myndige personer. Også erhvervslivet har adgang til andelene og der er ingen begrænsning på antallet af købte andele. Dette tegningsmateriale danner grundlag for salget af andelene og indeholder en række oplysninger om Hvidovre Vindmøllelaug I/S, økonomi, skatteregler og en tegningskontrakt. Milton Graff Pedersen, Borgmester i Hvidovre. Jeg hilser Hvidovre Vindmøllelaug velkommen, det er et rigtig godt lokalt initiativ. Hvidovres borgere og erhvervsliv får en unik mulighed for at investere og engagere sig i bæredygtig og CO 2 -fri energiforsyning. Det glæder mig samtidig, at dette initiativ fuldt ud understøtter Hvidovre kommunes Lokal Agenda 21 politik for en bæredygtig kommune. Så støt op! Giv god vind til møllerne! Peter Aalbæk Jensen, Direktør Zentropa Film i Hvidovre. Jeg tror de nye store vindmøller på Ave døre Holme bliver en flot indgangsport til Hvidovre. En moderne form for den lille havfrue, og når det oven i købet er noget vi lever af at sælge til resten af verden, så synes jeg det er helt perfekt at de også kan ses fra luften. Lad os blæse CO 2 -belastningen væk og samtidig støtte dansk teknologi og eksport. 1

2 Indhold Introduktion og anbefalinger 1 Administration 2 Velkomst 3 Ledelseserklæring 4 Revisorerklæring 4 Bestyrelsen 4 Tre store møller 4 Hvidovre vindmøllelaug I/S 5 Forudsætninger 5 Anlægsbudget 5 Driftsøkonomi 5 Bemærkninger til anlægs- og driftsbudget 6 Forrentning af investering 7 Byggeriet af de tre havvindmøller ved Avedøre Holme startede i foråret Første etape var udgravning til fundament og ramning af spunsvægge. Inden ramningen gik i gang, blev der foretaget geotekniske undersøgelser og hver gang rambukken ramte en spunsvæg ned, blev arbejdet fulgt at teknikere, som holdt øje med, at væggen kom langt nok ned. Mølle nummer to er Hvidovre Vindmøllelaugs og entreprenørfirmaet Arkil fandt hurtigt ud af, at undergrunden her er blødere end ved mølle nummer tre, derfor ser væggen mere lige ud. Investering og skat 8 Beskatningsregler og vejledende retningslinjer 9 Ofte forekommende spørgsmål & svar 11 Forhåndstegninger 12 Køb af andele 12 Vedtægter 13 Tegningskontrakter Hvidovre Vindmøllelaug har indgået en administrationsaftale med: Miljøpunkt Indre By-Christianshavn Rådhuspladsen 77, st København V Telefon: Telefontid: Tirsdag-onsdag klokken og torsdag klokken Kontaktpersoner: Projektleder Lene Vind og bogholder Winnie Carlsen. 2

3 Velkommen til Hvidovre Vindmøllelaug I/S Bestyrelsen i Hvidovre Vindmøllelaug I/S takker, fordi du har rekvireret tegningsmaterialet for andelshavere i vindmøllelauget. Vores interessentskab blev stiftet i 2007 i kølvandet på den succes Middelgrundens og Lynettens Vindmøllelaug har haft. Efter nogle års forarbejde og god rådgivning fra Danmarks Vindmølleforening, glæder det os at kunne præsentere dette nye vindmølleprojekt i interessentskabsform. En særlig glæde skyldes det gode samarbejde med DONG Energy, fordi den faglige kompetence fra det internationale elselskab og den økonomiske styrke her kombineres med det lokale engagement, og resultatet er et særdeles bæredygtigt vindmølleprojekt. Som du vil kunne læse i materialet, er tiden og skattereglerne med vindmølleejerne, og fokus på vindenergi er generelt stor. Ikke mindst her i 2009, hvor København er vært for FN s klimatopmøde. Allerede fra luftrummet vil mødedeltagerne få øje på møllerne ud for Avedøre Holme og bestyrke dem i opfattelsen af, at vi i Danmark arbejder seriøst med vindenergi. Kontrakten på købet af Hvidovre Vindmøllelaugs mølle ved Avedøre Holme blev underskrevet mandag den 22. juni med DONG Energy. Fra bestyrelsen deltog formand Erik Frølund- Thomsen og næstformand Erik Christiansen, og fra DONG blandt andre vicedirektør Christina Grumstrup Sørensen og vindkraftschef Frank Olsen Tegningsmaterialet er udarbejdet af Hvidovre Vindmøllelaug I/S baseret på tal fra DONG Energy, Danmarks Vindmølleforening og Partner Revision. Ledelseserklæring Som ledelse skal vi erklære, at oplysningerne i tegningsmaterialet er retvisende og tilstrækkelige til vurdering af projektet, samt at der ikke er udeladt infor mationer, der har forvansket det billede, tegningsmaterialet skal give. Bestyrelsen, Hvidovre den 31. august 2009 Den uafhængige revisors erklæring Hvidovre Vindmøllelaug I/S er stiftet den 7. november Vi er valgt af ledelsen til at gennemgå nærværende tegningsmateriale. Vi har gennemgået det af ledelsen udarbejdede tegningsmateriale for Hvidovre Vindmøllelaug I/S udbud af andele. Gennemgangen har omfattet tegningsmaterialets oplysninger af regnskabsmæssig karakter inklusive anlægs- og driftsbudgettet. Ledelsen har ansvaret for tegningsmaterialet. Vores ansvar er på grundlag af vores gennemgang at udtrykke en konklusion om de regnskabsmæssige oplysninger og økonomiske prognoser optrykt i tegningsmaterialet. 3

4 Erik Frølund Thomsen, formand Kommunalbestyrelsesmedlem Pottemagerporten Hvidovre Tlf.: Erik Christiansen, næstformand Direktør Mårumvej 25 H 3230 Græsted Tlf.: Den foretagne gennemgang Vi har udført vores gennemgang af tegningsmaterialet i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om review og almindeligt anerkendte retningslinjer for gennemgang. Standarden kræver, at vi tilrettelægger og udfører review med henblik på at opnå moderat grad af sikkerhed for, at tegningsmaterialet ikke indeholder væsentlig fejlinformation om regnskabsmæssige forhold. Som led i vores arbejde har vi gennemgået oplysninger af regnskabsmæssig karakter i det af ledelsen udarbejdede tegningsmateriale. Vi har i denne forbindelse gennemgået baggrunden og forudsætningerne for den økonomiske prognose samt foretaget efterregninger og påset den interne sammenhæng i den økonomiske prognose indeholdt i tegningsmaterialet. I overensstemmelse med sædvanlig praksis har vores gennemgang ikke omfattet ledelsens forventninger til og vurdering af den fremtidige udvikling ud over, hvad der er indeholdt i vores gennemgang af den økonomiske prognose. Vi erklærer os således ikke herom. Konklusion Ved vores gennemgang af den økonomiske prognose er vi ikke blevet bekendt med forhold, der afkræfter, at forudsætningerne for prognosen er velbegrundede. Endvidere er det vores opfattelse, at prognosen er udarbejdet på grundlag af de beskrevne forudsætninger. De realiserede fremtidige resultater for lauget kan afvige fra de budgetterede på grund af uforudsete begivenheder og omstændigheder, og afvigelserne kan være væsentlige. Vi bekræfter, at alle væsentlige forhold vedrørende Hvidovre Vindmøllelaug I/S, som er os bekendt, og som efter vor opfattelse kan påvirke vurderingen af Hvidovre Vindmøllelaug I/S aktiver og passiver, økonomiske stilling og resultat er indeholdt i tegningsmaterialet. Supplerende oplysninger De i tegningsmaterialet oplyste forrentningsprocenter er beregnet uden hensyntagen til den enkelte investors skattemæssige stilling. De i tegningsmaterialet indeholdte oplysninger om investeringens tilbagebetalingstid er beregnet uden hensyntagen til forrentning. Såfremt investor lånefinansierer investeringen, vil tilbagebetalingstiden blive længere afhængig af investors lånerente. Den enkelte investor bør nøje vurdere, om forrentning over projektets løbetid og tilbagebetalingstid, som fremgår af tegningsmaterialet, er attraktivt, under hensyntagen til individuelle finansierings- og skattemæssige konsekvenser af investeringen. Brande, den 31. august 2009 Partner Revision, statsautoriseret revisionsaktieselskab Bjarne Ulrik Pedersen, statsautoriseret revisor Hans Christian Sørensen, bestyrelsesmedlem Civilingeniør, Spok Aps Blegdamsvej København N Tlf.: Bestyrelsen Den første bestyrelse i Hvidovre Vindmøllelaug er sammensat således: Formand Erik Frølund Thomsen, medlem af Hvidovre Kommunalbestyrelse (A), næstformand Erik Christiansen, som tillige er bestyrelsesformand for Middelgrundens Vindmølleaug, samt Hans Christian Sørensen, som også sidder i bestyrelsen for Lynettens og Middelgrundens Vindmøllelaug og i bestyrelsen for Danmarks Vindmølleforening. 4

5 Hvidovre Vindmøllelaug I/S Hvidovre Vindmøllelaug tog sin start under 10-års jubilæet i Middelgrundens Vindmøllelaug. Her besluttede andelshaverne at yde et kontant bidrag til stiftelsen af et nyt vindmøllelaug, der skulle give mulighed for at opsætte flere vindmøller i hovedstadsområdet - og øjnene faldt her på vindmøllebyen Hvidovre. Møllelauget blev oprettet november 2007 som et interessentskab og en interessent ejer én andel svarende til 1/ af interessentskabet. I et I/S er der solidarisk hæftelse. I praksis er risikoen ved den solidariske hæftelse i Hvidovre Vindmøllelaug I/S minimeret ved, at lau get først erhverver møllen, når den er afprøvet og indkørt. Endvidere er gældsætning udelukket gennem vedtægterne, som fastslår, at der ikke må stiftes gæld i lauget og at møllerne altid skal være betryggende forsikret. Vedtægterne kan læses i sin helhed på side Tre nye store vindmøller De tre nye vindmøller, hvoraf lauget kommer til at eje den midterste, afløser 12 mindre møller samt en forsøgsmølle, der har stået på digekanten af Avedøre Holme siden De tre nye møller placeres i vandet umiddelbart syd for Avedøre Holme på en lige linje og tårnhøjden kommer til at flugte med Avedøreværkets højde. En maskine borer en række seks meter dybe huller, hvor der bliver nedsat rør til trykudligning, så undergrunden ikke pludselig kommer op som en prop, når vandet fjernes indenfor spunsvæggen. Spunsvæggene bliver holdt fast af en række betonankre, som ses på nederste foto.. Mølleparken etableres i et samarbejde mellem Hvidovre Vindmøllelaug I/S og DONG Energy, der står for projektering, finansiering og opførelse af møllerne, hvorefter Hvidovre Vindmøllelaug erhverver en af møllerne. Hvidovre Vindmøllelaugs mølle er en SWT-3.6 fra Siemens Windpower. Møllen har en effekt på 3,6 MW, en navhøjde på 93,5 meter og en rotordiameter på 120 meter. Møllens totalhøjde bliver dermed på 155 meter. Vindmøller i flere tempi To ud af de tre nye vindmøller planlægges opstillet i løbet af 2009 og bliver således et udstillingsvindue for dansk vindmølleteknologi i forbindelse med FN s klimakonference i København. Den tredje mølle planlægges opstillet i Det er endnu ikke besluttet, hvilken type den tredje mølle bliver, men denne mølle vil få samme udseende som de to andre. Forudsætninger Som en del af energiaftalen i februar 2008 har energiforligspartierne i Folketinget besluttet at støtte ny opførte vindmøller med 25 øre/kwh i de første fuldlasttimer udover markedsprisen fuldlasttimer svarer til ca. seks års drift på Avedøre Holme. I det 25 årige driftsbudget regnes med en markedspris på el på 37 øre pr kwh. Til eksempel har den gen nemsnitlige pris svinget mellem 30 og 54 øre pr. kwh i perioden september 2008 til januar I driftsbudgettet er indregnet tillægget på de fuldlasttimer á 25 øre pr. kwh. I beregningerne indgår udgifter til administration, forsikring fra møllens idriftssættelse, forventet reparation og vedligehold. 5

6 Produktion, prisberegning og salg af andele Den udførte terrænvurdering, sammenholdt med produktionen fra de nuværende 12 stk. 300 kw møl ler, samt en skønsmæssig vurdering fra DONG Energy af skyggevirkningen fra de to omkringstående møller, godtgør en produktion for Hvidovre Vindmøllelaugs 3,6 MW mølle med stor rotor på ca kwh. pr. år ved et normalt vindår, fratrukket timer til vedligeholdelse og anden usikkerhed, således at de kwh svarer til 90 procent af den normalt forventede produktion uden disse fradrag. Denne forventede årsproduktion medfører, at der udstedes andele á kwh. i laugets mølle. En andel svarer til en årsproduktion fra møllen på kwh. En gennemsnitlig dansk husholdning forbruger ca kwh årligt. Lauget har aftalt en fast pris for projektet uafhængig af eventuel usikkerhed i budgettet. Prisen er inklusiv byggerenter frem til 1. november Såfremt lauget ikke får fuldtegnet, har lauget mulighed for at træde ud af en del af projektet og DONG Energy overtager den resterende del af andelene. Pengene for andels salg er sikret ved, at indbetalingen står på en spærret konto, indtil betalingen af den købte vindmølle skal ske. Efter syv år Fra år 2016 til år 2034, hvor tilskudsperioden er udløbet, afhænger indtægterne udelukkende af markedsprisen samt drift og vedligeholdelsesomkostningerne. Markedsprisen på el i det nordiske prisområde afhænger i øjeblikket mest af ned børsmængden i Norge og Sverige samt CO2 kvoteprisen. Efterhånden som rambukken triller fra den ene placering til den næste, bliver de gamle møller ved digevejen stoppet, fordi rambukken er så høj, at den let kan komme i nærkontakt med møllevingernne. I sensommeren ændrede kysten totalt silhouet, da de 12 gamle møller definitivt stoppede og forsvandt fra den gode beliggenhed. I stedet kommer tre store havmøller med en højde på omkring 155 meter. En højde som flugter naboens - Avedøreværkets skorstene. Det er aftalt med DONG Energy, at DONG Energy efter år 15 kan erhverve møllen til markedspris samt med godtgørelse for mistet produktion for resten af 25-årsperioden. Det er tillige aftalt, at DONG Energy har forkøbsret, blandt andet når der efter 25 år skal tages stilling til, hvad der skal ske med møllen. Købsbudget Købsbudget 2009 Vindmølle 52,1 mio. kr. 1) Forsikring, markedsføring, etablering 1,35 mio. kr. 2) I alt 53,45 mio. kr. Anslået årlig produktion KWh 3) Antal andele stk. Andelspris kroner/andel Bemærkninger til købsbudgettet Ad 1). Vindmøller og fundamenter Prisen er baseret på en køreklar 3,6 MW mølle med en fem årige service- og garantiperiode inkluderet. Møllen er fra start nettilsluttet. Ad 2). Forsikring, markedsføring og etablering Driftsforsikringer, herunder driftstabsforsikring, skal betales fra start. Udgifter til annoncer, salg af andele, styring af medlemskartotek, afholdelse af I/S møder, m.v. er med i posten. Derudover skal lån fra Middelgrundens Vindmøllelaug på kroner tilbagebetales. Eventuelle uforbrugte midler indtægtsføres i driften og indgår i beregningen af udlodningen for Ad 3). Produktion Produktionsvurderingen bygger på vindmålinger samt driftserfaringer i perioden fra de tidligere møller i området samt skønsmæssige beregninger fra DONG Energy vedrørende produktion og skyggevirkning fra omkringstående møller. Driftsbudget Danmarks Vindmølleforening har foretaget beregninger af driftsøkonomien ud fra sædvanligt kendte faktorer for vindmøller. Der regnes med en årlig inflation på 2 % og i beregningerne er møllen for- 6

7 udsat i drift pr. 1. januar Driftsøkonomi fra år: Årlig indtægt pr. andel de første 7 år af projektet (med inflation på 2 %): Salg af el 640 kr. Drift og vedligehold 107 kr. *) Netto indtægt 533 kr. - svarende til en forventet forrentning på ca. 11 % af den pr. andel indskudte kapital. Her kommer en række andre fotos Middelværdi over 25 år: Årlig indtægt pr. andel over 25 år (deflateret): Salg af el 422 kr. Drift og vedligehold 91 kr. *) Netto indtægt 331 kr. - svarende til en forventet forrentning på ca. 6,7 % af den pr. andel indskudte kapital. De anførte forrentningsprocenter er før skat og renter ved eventuel lånefinansiering. Den beregnede tilbagebetalingstid for den indskudte andel er dermed ca. 11 år. Det skal bemærkes, at den nævnte køberet til DONG Energy eller andre ikke er kapitaliseret i budgetberegningerne. Hvis møllen f.eks. sælges til 5 mio.kr. i år 25, vil dette bevirke en forbedring af forrentningen over 25 år på ca. 0,2 %. Det skal her bemærkes, at lauget ejer vindmøllen og fundamentet samt har etableringstilladelse for stedet/arealet i 25 år, medmindre DONG Energy forinden udnytter køberetten som omtalt ovenfor. Anden etape af byggeriet er støbningen af fundamentet og efter tidsplanen foregik det i slutningen af maj måned. Først kom turen til mølle to, som er Hvidovre Vindmøllelaugs mølle. De to nederste fotos er fra mølle to og taget af Benny Bøttiger Hasløv & Kjærsgaard, som følger byggeriet for DONG Energy. Det øverste foto er fra mølle tre inden støbningen. Ad *) Drift og vedligehold. Posten indeholder følgende: Service De første fem års service forestås af vindmølleleverandøren Siemens, som en del af købsaftalen. Serviceudgifter vedrører eksempelvis daglig overvågning af driften, igangsætning efter driftsstop og et halvårligt eftersyn af møllerne. Vedligehold Vedligehold de første fem år er inkluderet i aftalen, f.eks. forbrugsstoffer, udgifter til udskiftning af sliddele (bremseklodser, olier, smøring af lejer, kontrol og udskiftning af elektro nikdele) og reparationer. Serviceaftalen bliver efter år 3 indeksreguleret. Henlæggelser Der henlægges penge, således at der kan afholdes to gearskift i møllens levetid. Det er i øvrigt ledelsens politik at have tilstrækkeligt kapital stående i lauget for at kunne sikre en uforstyrret drift og hurtigt indgreb i tilfælde af pludseligt opståede skader. Ved fremlæggelsen af det årlige regnskab/budget vil politikken løbende blive fastlagt. Administration Administrationen består af medlemsregistrering, regnskab, revision af regnskab, telefon, edb, ud betaling til medlemmerne, ledelsesmøder, interessentskabsmøder, udsendelse af materiale, ven teliste m.v. Der vil være to årlige udbetalinger af udbytte i april og oktober samt udsendelse af nyhedsmails eller nyhedsbrev til andelshavere uden . Lånefinansiering Ønsker man at låne til køb af andele, kan man f.eks. henvende sig i AL Arbejdernes Landsbank, som tilbyder at etablere lån med henblik på køb af andele i lauget. Finansieres vindmølleandelene via lån, bliver investeringens tilbagebetalingstid betydelig længere med det nuværende renteniveau. Derfor opfordrer bestyrelsen til, at den enkelte andelshaver søger egen rådgivning i sit pengeinstitut. Se i øvrigt næste side med flere informationer om tilbuddet fra Arbejdernes Landsbank. 7

8 Investér i miljøet - køb en andel i en vindmølle! Hvidovre Vindmøllelaug køber 1 vindmølle af DONG Energy på Avedøre Holme Nu har du muligheden for at gøre en investering i miljøet ved at købe en andel i en vindmølle. Kontakt os og hør mere om finansieringen Vi kan hjælpe dig med finansieringen af andelen i vindmøllen, såfremt du opfylder følgende betingelse: Du skal være kunde i Arbejdernes Landsbank og opfylde vores almindelige regler om kreditværdighed - dvs. have en almindelig sund økonomi. Du har mulighed for at benytte dine andelsbeviser som sikkerhed for evt. lån. Skift gratis til Arbejdernes Landsbank i 2009 Vælger du at skifte til os, ordner vi alt det praktiske med dit nuværende pengeinstitut - gratis og uden besvær for dig. Hele 2009 dækker vi øvrige udgifter, som f.eks. tinglysningsafgifter, med op til kr. Vil du vide mere? Så kig forbi, send en mail eller giv os et ring. Hvidovrevej Hvidovre al-bank.dk 8

9 Investering Enhver myndig person over 18 år kan eje vindmølleandele. Flere voksne personer i husstanden kan hver for sig erhverve andele. Udenlandske statsborgere kan også eje vindmølleandele, udlodningerne fra el-salget skal dog kunne indsættes på en konto i en dansk bank. Skattemæssigt kan ejerskabet få nogle konsekvenser for den enkelte, hvilket udenlandske statsborgere bør være opmærksomme på. Aktie- og anpartsselskaber kan købe andele efter de samme regler som ovenfor. Skatteregler for vindmølleandele Indtægter fra vindmølledrift er principielt skattepligtig på linje med andre indtægter, men skattereglerne på området giver privatpersoner mulighed for at vælge mellem to former for beskatning: 60 procents ordning. Almindelig indkomstbeskatning af bruttoindtægten fra el-salg efter bundfradrag på (7.000 kroner*). De 40 procent af indtægten, som er skattefri, skal modsvare driftsudgifter, afskrivninger mv. Anpartsregel. Erhvervsmæssig beskatning med afskrivning. Når man har valgt én af de to ovennævnte skattemetoder, har man valgt for hele ejerperioden for alle vindmølleandele. Det vil sige, at man ikke kan skifte metode. Har man andele i andre møllelaug, skal man bruge samme skattemetode alle steder og kan ikke skifte. Flere detaljer om skat findes på I forbindelse med første fase af støbningen af fundamentet, hældes i alt 1000 kubikmeter beton ned i gruberne over armeringen, som er vævet til et net og danner det stabile grundlag. Selve støbningen tager omkring timer uden pause. Det bliver meget varmt, efter at der er blevet støbt, derfor pumpes havvand ind i køleslanger, som er monteret under armeringen. På billedet anes formen på den kommende mølle nummer to, som er Hvidovre Vindmøllelaugs mølle. Aktie- og anpartsselskaber Overskud fra vindmølleandele, der er ejet af et aktie- eller anpartsselskab, skal beskattes efter almindeligt gældende regler for selskabsbeskatning. * Forslag til forhøjelse af bundfradraget fra til kroner, er vedtaget i Folketinget og er pt. sendt til godkendelse i EU. Servicebrev til brug for selvangivelsen Møllelauget udsender hvert år et servicebrev med alle oplysninger til brug for selvangivelsen. I servicebrevet står anført hvilket beløb, der skal skrives i hvilke rubrikker på selvangivelsen. Vejledende retningslinjer for valg af skattemetode Retningslinjerne er udarbejdet af Partner Revision. Om man skal vælge beskatning efter 60 procentsordningen med bundfradrag eller erhvervsmæssig beskatning med afskrivning afhænger af, hvor mange andele man køber, og de personlige indkomstforhold. Såfremt man har en personlig indkomst over 424 t.kr. (topskattegrænsen før arbejdsmarkedsbidrag) og samtidig har negativ kapitalindkomst, bør man vælge 60 procentsordningen, hvis man køber under 8 andele, og erhvervsmæssig beskatning, hvis man køber over 8 andele. Personer med andre indkomstforhold bør vælge 60 procentsordningen, hvis man køber under 11 andele, og erhvervsmæssig beskatning, hvis man køber over 11 andele. Da bundfradraget er pr. person, bør ægtefæller altid udnytte bundfradraget for mindst den ene ægtefælle, afhængig af hvor mange andele man køber. Ovennævnte vejledende grænser for valg af skattemetode er baseret på nugældende bundfradrag på kr. Såfremt bundfradraget forhøjes til kr., forrykkes de anførte 8 andele til ca. 17 andele og de anførte 11 andele til ca. 23 andele. 9

10 Oftest forekommende spørgsmål og svar Kan man overdrage en forhåndstegning til andre? Svar: Ja, men det er nødvendigt for lauget at vide, hvem der er i besiddelse af disse forhåndstegninger, så vi kan komme i kontakt med dem, når andelene skal betales. Overdragelse af forhåndstegning skal indsendes skriftligt til lauget inden den 1. oktober Hvor mange forhåndstilsagn skal lauget have før projektet med sikkerhed bliver en realitet? Svar: Projektet bliver helt sikkert anlagt med eller uden Hvidovre Vindmøllelaugs deltagelse. DONG Energy vil overtage de resterende andele af møllen, såfremt det ikke lykkes lauget at sælge hele møllen på andelsbasis. Kan DONG Energy eller Danmarks Vindmølleforening gøres ansvarlig for beregningerne? Svar: Ingen af de involverede kan gøres ansvarlige for beregningerne, da det er skønsmæssige beregninger ud fra møllens produktionsdata. Kan man trække købsprisen fra? Sv: Nej, ikke som privatperson. Gælder skattefradraget på kroner (* kroner) pr. person eller pr. projekt? Svar: Skattefradraget er pr. person og det fratrækkes det samlede antal vindmølleandele, som personen ejer. Keglen på mølle to vokser op af betonpladen, som støbes først, næste fase er støbning af keg-lestubben og toppladen og det forefik i juli måned. Til støbningen af keglestubben anvendes træforme (se foto 2). I august blev de 12 eksisterende møller nedtaget, sidenhen kommer færdiggørelse af elektrisk nettilslutning, i efteråret rejses de to første møller og hvis alt går som det skal, testes møllerne i november måned, så de står klar til klimaopmødet COP15 i december. Vil møllerne støje? Svar: Møllerne overholder kravene til vindmøller. Vil du vide mere, er der flere detaljer på hjemmesiden under Teknisk data og kort. Er man afskåret fra at anskaffe yderligere andele, udover det antal der i første omgang er betalt forhåndstegning for? Sv: Nej, Hvis der er ledige andele på udbuds-tidspunktet, kan du købe yderligere andele. Hvad er tidsplanen? Svar: Anlægsarbejdet startede i februar 2009 og løber hen over sommeren. Laugets mølle forventes testet fra 1. november 2009 og i ordinær drift januar Hvornår skal pengene for andelen betales? Svar: Det er muligt at købe andele helt frem til 1. april 2010, men efter 1. oktober tæller indbetalingstidspunktet, så for at være sikker på, at der ikke er udsolgt, skal andelen betales snarest efter at tegningsmaterialet er udsendt. Kan man handle med sine andele? Svar: Ja, andelene er frit omsættelige. Lauget vil føre en venteliste, som kan bruges ved salg af andele. Hvad er andelens værdi om fem år? Erfaringerne fra andre vindmøllelaug viser, at andelsværdien ofte holder købsprisen de første år. For en sikkerheds skyld anbefaler vi, at regne med 10

11 en årlig nedskrivning af værdien på 4 procent p.a. Efter 25 år er andelens økonomiske værdi dermed nedskrevet til 0 kroner. Kan man bruge en kapitalpension til at købe andele for? Svar: Nej. Kan man bruge en børneopsparing til at købe andele for? Svar: Nej, kun myndige personer kan tegne andele. Kan børn/børnebørn på under 18 år eje en andel hver? Svar: Nej, kun myndige personer kan købe andele, dvs. de skal være over 18 år ved købstidspunktet. Kan en andelsboligforening købe andele? Svar: Ja, hvis andelsboligforeningen er en virksomhed. Energistyrelsen anerkender andelsboligforeningen som en virksomhed, hvis der er en halvtidsansat person eller tilsvarende i boligforeningen. * Forslag til forhøjelse af bundfradraget fra til kroner, er vedtaget i Folketinget og er pt. sendt til godkendelse i EU. Bestyrelsen forventer at det nye fradrag vil træde i kraft pr. 1. januar 2010, dersom det bliver godkendt. Venteliste I tilfælde af at de forhåndstegninger er udsolgt, etablerer lauget en venteliste på hjemmesiden for de personer, som er interesserede i at købe andele, Ventelisten kan benyttes til salg af andele, som ikke bliver købt af forhåndstegnerne og i forbindelse med senere salg af andele, der sættes til salg. Toppladen af fundamentet til de to møller blev støbt i midten af juli-måned og derefter blev de 12 gamle møller på Avedøre Holme taget ned og kørt væk på en specialbygget lastvogn, som kan reguleres i længden fra førerhuset afhængig af lastens længde. Fotos: Copyright Benny Bøttiger, Hasløv & Kjærsgaard Køb af andele For at købe en andel, skal tegningskontrakten (se bagest i materialet) returneres samt andelsbeløbet betales. Prisen pr. andel er kroner og herfra skal fratrækkes beløbet til forhåndstegning. I princippet har alle ret til at købe andele, men da vindmøllen står i Hvidovre kommune, får borgerne, erhvervslivet og medarbejdere i Hvidovre fortrinsret til at erhverve mølleandelene en måned før andre. Efter 15. september 2009 bliver eventuelt overskydende andele forbeholdt hvidovreborgerne udbudt i frit salg til de øvrige interesserede borgere og virksomheder i Danmark og EU. Sidste frist for køb er 1. november eller når andelene er udsolgt. Fremsendelse af tegningskontrakt og betaling bedes ske snarest, for at få overblik over antallet af bindende tegninger samt for at undgå overtegning. Der skal indsendes en kontrakt for hver person, der ønsker at købe en eller flere andele. Alle, som har købt forhåndstegning, skal ligeledes udfylde og indsende tegningskontrakten, og huske at afkrydse feltet Har købt forhåndstegning. Forhåndstegningsbeløbet (100 kr/andel) modregnes den først købte andel. Har du indbetalt 500 kroner, men fortrudt og kun ønsker at købe én andel, går pengene ikke tabt, men fratrækkes andelsprisen på den ene andel. Forhåndstegninger bortfalder, såfremt tegningskontrakt og betaling for andele ikke er modtaget inden den 1. oktober Derefter modtages tegningerne efter princippet først til mølle. Forhåndstegningen lukkes ved fuldtegning og senest den 1. november

12 Bevis på andelen Den udfyldte tegningskontrakt returneres på vores eller sendes til: Hvidovre Vindmøllelaug I/S C/O Miljøpunkt Indre By-Christianshavn Rådhuspladsen 77, st København V DONG Energy inviterede på et glas champagne, da forhandlingerne med bestyrelsen var overstået og kontrakterne lå underskrevet. Her skåler Erik Frølund Thomsen og Erik Christiansen med vicedirektør Christina Grumstrup Sørensen på det gode resultat og det fremtidige samarbejde. Foto: Lene Vind. Købet af andel bliver først registreret, når beløbet er indgået på vindmøllelaugets konto i Arbejdernes Landsbank. Man kan indbetale via Netbank eller i eget pengeinstitut på konto Notér venligst navn og adresse på bankindbetalingen. Så snart Hvidovre Vindmøllelaug har modtaget tegningskontrakten samt indbetaling, får andelshaveren en bekræftende mail eller et brev. Et andelsbevis vil efterfølgende blive tilsendt i forbindelse med udsendelse af indkaldelsen til generalforsamlingen. Yderligere information om projektet, se 12

13 Vedtægter for Hvidovre Vindmøllelaug I/S 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Interessentskabets navn er Hvidovre Vindmøllelaug I/S. Interessentskabet er ejer af vindmøller, opført på Avedøre Holme. Stk. 2 Interessentskabets hjemsted er Hvidovre Kommune. 2 Formål Stk. 1 Interessentskabets hovedformål er at producere elektricitet gennem etablering og drift af vindmøller på Avedøre Holme. Stk. 2 Det overordnede mål er at bidrage til en bæredygtig energiforsyning i Danmark. 3 Interessenter Stk. 1 Der optages interessenter, som efter gældende offentlige forskrifter har ret til at eje andele. Stk. 2 Alle interessenter skal opføres i en interessentskabsfortegnelse ved navn, adresse, antallet af andele, samt eventuelle andre krav fra det offentlige. Stk. 3 Ledelsen har pligt til at drage omsorg for, at interessentskabsfortegnelsen stedse er ajourført, samt at give interessenterne adgang til denne. 4 Andele Stk. 1 Interessentskabet er opdelt i ideelle andele, svarende til den ved etableringen forventede produktion i kwh pr. år divideret med 1000, svarende til en andelsstørrelse på 1000 kwh pr. år. Stk. 2 Antallet af andele er udtryk for, hvor stor en del af interessentskabets formue, den enkelte interessent ejer. Det er til enhver tid interessentskabsfortegnelsen, der angiver antallet af de enkelte interessenters andele. 5 Interessentskabsmøde Stk. 1 Interessentskabets øverste myndighed er interessentskabsmødet. Interessentskabsmødet holdes hvert år i marts måned. Skriftlig eller elektronisk indkaldelse til interessentskabsmødet, samt indkomne forslag, skal udsendes til hver interessent senest 2 uger før mødet. Stk. 2 Dagsorden for det ordinære interessentskabsmøde skal mindst omfatte følgende: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Ledelsens beretning for det forløbne år til godkendelse. 4. Forelæggelse til godkendelse af det reviderede regnskab med ledelsens indstilling til anvendelse af overskud eller inddækning af tab, samt forelæggelse af budget for det kommende år. 5. Indkomne forslag. 6. Valg af ledelse. 7. Valg af 2 interne revisorer og 1 revisorsuppleant. 8. Eventuelt. Stk. 3 Forslag, der ønskes behandlet under dagsordenens punkt 5, skal være formanden i hænde senest den 1.. februar. Stk. 4 Interessentskabsmødet holdes på et af ledelsen fastsat sted i hovedstadsområdet. 6 Stemmeret Stk. 1 På interessentskabsmødet har hver interessent 1 stemme. Stk. 2 Der kan afgives stemme ved skriftlig fuldmagt. Dog kun én fuldmagt pr. fremmødt. 7 Beslutninger Stk. 1 Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed bortfalder det forslag, hvorom der er stemt. Stk. 2 Stemmes der om vedtægts-ændringer, beslutninger af større økonomisk betydning, herunder salg af interessentskabets aktiver og større renoveringer, kræves det, at mindst halvdelen af interessenterne er repræsenteret, og at mindst 2/3 af de fremmødte interessenter stemmer for forslaget. Såfremt mindre end halvdelen er repræsenteret og mindst 2/3 stemmer for, kan forslaget vedtages på det næstkommende ordinære eller ekstraordinære interessentskabsmøde, hvis mindst 2/3 af de her repræsenterede interessenter stemmer for forslaget. Stk. 3 Ledelsen kan sende forslag til skriftlig afstemning blandt medlemmerne. Afgivning af stemme sker pr. brev inden en nærmere, af ledelsen, fastsat dato. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse. 8 Ekstraordinært interessentskabsmøde Stk. 1 Ekstraordinært interessentskabsmøde afholdes, såfremt ledelsen finder det nødvendigt, eller såfremt mindst 1/10 af interessenterne skriftligt ytrer ønske herom med angivelse af, hvad der ønskes til behandling. Stk. 2 Ledelsen indkalder til ekstraordinært interessentskabsmøde senest 4 uger efter, at den har modtaget anmodning herom. Stk. 3 Indkaldelse til ekstraordinært interessentskabsmøde skal ske med 14 dages varsel. 9 Valg af ledelse Stk. 1 Ledelsen består af 5 medlemmer. Herudover vælges 2 suppleanter. Stk. 2 Ledelsen vælges for 2 år ad gangen, idet 2 medlemmer vælges i lige årstal og 3 medlemmer i ulige årstal. Stk. 3 Ledelsen konstituerer sig selv. Stk. 4 Til ledelsen kan ikke vælges mere end én interessent fra samme husstand. Stk. 5 Ledelsen eller enkelte ledelsesmedlemmer kan afsættes ved almindeligt flertal på et ekstraordinært interessentskabsmøde. 10 Valgprocedure Stk. 1 Kandidater til ledelsen opstilles til valg på det ordinære interessentskabsmøde. Stk. 2 Der stemmes på et antal kandidater, svarende til antallet af ledelsespladser på valg. Stk. 3 Kandidaterne der har fået flest stemmer efter optælling af de afgivne stemmer er valgt. 11 Ledelsen Stk. 1 Interessentskabets daglige administration foreståes af ledelsen. Ledelsen kan beslutte at melde interessentskabet ind i relevante foreninger, som varetager vedvarende energiinteresser. Kontingent til foreningerne indbetales af ledelsen over interessentskabets regnskab. 13

14 Stk. 2 Interessentskabet tegnes af minimum 3 medlemmer af ledelsen i forening. Stk. 3 Ledelsen er beslutningsdygtig når 3 medlemmer er til stede. Ved eventuel stemmelighed er formandens stemme afgørende. Stk. 4 Der skal føres protokol over ledelsens beslutninger. Mindretallet kan kræve sit synspunkt ført til protokols. 12 Ansvar Stk. 1 Ledelsen er forpligtet til at lade vindmøllerne ansvarsforsikre. Stk. 2 Ledelsen er ansvarlig for ansættelse af driftsleder, såfremt dette kræves af det offentlige, samt for indgåelse af aftaler med godkendt servicefirma. 13 Gældsætning Stk. 1 Gældsætning af interessentskabet må ikke finde sted. 14 Hæftelse Stk. 1 Interessenterne hæfter personligt over for interessentskabets kreditorer. Stk. 2 Mellem interessenterne hæftes i forhold til andelsbesiddelse. Stk. 3 Interessentskabets aktiver kan ikke gøres til genstand for kreditorforfølgning af gæld, som er interessentskabet uvedkommende. Stk. 4 Ingen fordring kan kræves af den enkelte interessent, uden at kravet forinden er rejst over for interessentskabet. 15 Regnskab Regnskabsåret følger kalenderåret. 16 Afregning Stk. 1 Efter fradrag af interessentskabets udgifter og henlæggelser, fordeles resten af indtægten ligeligt efter antallet af andele. Stk. 2 Et eventuelt overskud udbetales til interessenterne mindst én gang om året. Stk. 3 Overskud indtjent fra sidste udbetaling udbetales til den, der på udbetalingstidspunktet er opført som ejer af andelen i interessentskabsfortegnelsen. Stk. 3 Såfremt en interessent væsentligt misligholder nærværende vedtægter, kan vedkommendes videre deltagelse i interessentskabet uden yderligere varsel ophæves på et interessentskabsmøde. Stk. 4 Ved udtræden på grund af misligholdelse mister den opsagte sine rettigheder som interessent, og den pågældende har pligt tll straks at afhænde sin(e) andel(e). Ledelsen kan nægte at udbetale vedkommende noget beløb, før det kan dokumenteres, at interessentskabsandelen(e) er afhændet. Stk. 5 Alle omkostninger i forbindelse med misligholdelse af vedtægterne, betales af den interessent, som misligholder disse. Stk. 6 I øvrigt kan en interessent kun udtræde af interessentskabet ved salg i henhold til Opløsning Stk. 1 Interessentskabet kan opløses, såfremt mindst 2/3 af interessenterne på et ekstraordinært interessentskabsmøde stemmer for en sådan beslutning, enten ved personligt fremmøde eller ved brevstemme. Stk. 2 I tilfælde af opløsning udarbejdes en status over interessentskabets aktiver og passiver, hvorefter aktiver realiseres til dækning af passiver. Det fremkomne over- eller underskud deles mellem interessenterne i forhold til deres andele. 21 Tvistigheder Alle sager imod interessentskabet anlægges ved Glostrup Byret. Godkendt på stiftende møde den 7. november 2007 i Hvidovre 17 Omsætning af andele Stk. 1 Interessentskabsandele kan frit omsættes, dog skal betingelserne i 3 være opfyldt. Stk. 2 Alle handler skal omgående meddeles ledelsen. Ingen handel med andele er gyldig, før den er godkendt af ledelsen, i henhold til 3. Stk. 3 Prisen på andele afgøres i fri handel. 18 Pantsætning Stk. 1 Interessentskabsandele kan pantsættes. Stk. 2 Pantsætningen anmeldes overfor ledelsen, der foretager notering herom i interessentskabsfortegnelsen. 19 Misligholdelse Stk. 1 Overholder en interessent ikke vedtægterne, kan ledelsen standse udbetalingerne til interessenten, indtil forholdet er bragt i orden. Stk. 2 Vægrer en interessent sig, trods påbud fra ledelsen, ved at overholde vedtægterne, er ledelsen forpligtet til at bringe forholdet i orden. 14

15 Tegningskontrakt for Hvidovre Vindmøllelaug I/S Fremsendes til Hvidovre Vindmøllelaug Navn Adresse Postnummer og by CPR.nr./CVR* Telefon Jeg ønsker at tegne mig bindende for stk. andele i Hvidovre Vindmøllelaug I/S. (CVR-nr ) En andel giver adkomst til 1/ af virksomheden Hvidovre Vindmøllelaug I/S. Prisen pr. andel er kr. Indbetalingen skal ske til: Arbejdernes Landsbank Registrerings Konto nr.: Husk at notere navn og adresse på indbetalingen Oplysninger til brug for udbetaling af udbytte Pengeinstitut: Registrerings nr.: Konto nr.: Tegningen lukkes ved fuldtegning eller senest den 1. november Sæt kryds har købt forhåndstegninger Jeg erklærer hermed at ville benytte følgende skatteregel: (Sæt kryds) Almindelig indkomstbeskatning, 60%-ordning med et bundfradrag på kr. Anpartsregel (Erhversmæssig beskatning) Aktieselskab, Anpartsselskaber m.fl. Er du i tvivl, kan du vente med at tage stilling til skattemetode indtil januar 2010 Denne tegningskontrakt er bindende. Der tages forbehold for udsolgte andele. Dato Underskrift Hvidovre Vindmøllelaug I/S C/O Miljøpunkt Indre By-Christianshavn Rådhuspladsen 77, st København V Tlf * Udenlandske statsborgere skal angive fødselsdato 15

16 Tegningskontrakt for Hvidovre Vindmøllelaug I/S Kopi til eget brug Navn Adresse Postnummer og by CPR.nr./CVR* Telefon Jeg ønsker at tegne mig bindende for stk. andele i Hvidovre Vindmøllelaug I/S. (CVR-nr ) En andel giver adkomst til 1/ af virksomheden Hvidovre Vindmøllelaug I/S. Prisen pr. andel er kr. Indbetalingen skal ske til: Arbejdernes Landsbank Registrerings Konto nr.: Husk at notere navn og adresse på indbetalingen Oplysninger til brug for udbetaling af udbytte Pengeinstitut: Registrerings nr.: Konto nr.: Tegningen lukkes ved fuldtegning eller senest den 1. november Sæt kryds har købt forhåndstegninger Jeg erklærer hermed at ville benytte følgende skatteregel: (Sæt kryds) Almindelig indkomstbeskatning, 60%-ordning med et bundfradrag på kr. Anpartsregel (Erhversmæssig beskatning) Aktieselskab, Anpartsselskaber m.fl. Er du i tvivl, kan du vente med at tage stilling til skattemetode indtil januar 2010 Denne tegningskontrakt er bindende. Der tages forbehold for udsolgte andele. Dato Underskrift Hvidovre Vindmøllelaug I/S C/O Miljøpunkt Indre By-Christianshavn Rådhuspladsen 77, st København V Tlf * Udenlandske statsborgere skal angive fødselsdato 16

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne VEJLEDENDE EKSEMPEL Vedtægter for nyt vindmøllelaug 1 Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S. Interessentskabets hjemsted er Slagelse kommune. 2 - Formål Interessentskabets formål er at eje og

Læs mere

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S Svendborg Rudkøbing Tlf. 6221 0101 post@borch advokater.dk Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S 1. NAVN 1.1 Interessentskabets navn er Aagaard Vindmøllelaug I/S. 1.2 Interessentskabets hjemsted er Kalundborg

Læs mere

Nye møller på Bornholm

Nye møller på Bornholm Prospekt 2002 Nye møller på Bornholm Kort orientering om projektet Bornholms Vindmøllelaug I/S har i de sidste 2 år i samarbejde med Nordex Energy GmbH arbejdet på at udskifte de gamle møller på Bornholm

Læs mere

Vedtægter. Hjortnæs Møllelaug I/S. Interessenterne. Udtræden og overdragelse af andele. for. Interessentskabets navn er Hjortnæs Møllelaug I/S.

Vedtægter. Hjortnæs Møllelaug I/S. Interessenterne. Udtræden og overdragelse af andele. for. Interessentskabets navn er Hjortnæs Møllelaug I/S. Vedtægter for Hjortnæs Møllelaug I/S 1 Interessentskabets navn er Hjortnæs Møllelaug I/S. 2 Interessentskabets hjemsted er Løkken-Vrå kommune. 3 Interessentskabets formål er at eje og drive vindmøller,

Læs mere

VEDTÆGTER for Gilbjerg Vindmøllelav I/S

VEDTÆGTER for Gilbjerg Vindmøllelav I/S VEDTÆGTER for Gilbjerg Vindmøllelav I/S Navn 1 Interessentskabets navn er Gilbjerg Vindmøllelav I/S Hjemsted 2 Interessentskabets hjemsted er Billund Kommune. Formål 3 Interessentskabets formål er at eje

Læs mere

TEGNINGSMATERIALE UHRE WINDPOWER 2 I/S etablerer 4 stk. 3 MW SIEMENS møller i FLØ, Brande

TEGNINGSMATERIALE UHRE WINDPOWER 2 I/S etablerer 4 stk. 3 MW SIEMENS møller i FLØ, Brande TEGNINGSMATERIALE UHRE WINDPOWER 2 I/S etablerer 4 stk. 3 MW SIEMENS møller i FLØ, Brande Side 1 af 14 Juni 2012 Indledning og kort orientering om projektet Indledning UHRE WINDPOWER 2 I/S tilbyder dig

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Åbjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune. 1 FORMÅL 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A

VEDTÆGTER. for. Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A VEDTÆGTER for Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A Sidst revideret april 2013 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted:... 3 2. Formål:... 3 3. Organisation:... 3 4. Forum:... 4 5. Optagelse af andelshavere:...

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Torsted Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens kommune. 1 2 Formål Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé 1 Navn og hjemsted 1. Foreningen Jordnær Gadevang Købmandscafé har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den xxx. 2 Formål 1. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Ndr. Hvam Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Østbirk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Rubjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk Vedtægter for I/S Låsby Korsvej Vandværk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er: I/S LÅSBY KORSVEJ VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Låsby, Skanderborg kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nybøl Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Sønderborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

UHRE WINDPOWER I/S ORIENTERINGSBREV NR. 4, MARTS 2012. Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro

UHRE WINDPOWER I/S ORIENTERINGSBREV NR. 4, MARTS 2012. Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro ORIENTERINGSBREV NR. 4, MARTS 2012. ORDINÆRT INTERESSENTSKABSMØDE Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro torsdag den 29. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet den 1/1-2009, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Sønderlev Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring

Læs mere

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rungsted Havn A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 2 Formål 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013)

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) 1 Navn og hjemsted Sektionens navn er Dansk Byggeri Stilladssektionen, med hjemsted hos Dansk Byggeri i København. 2 Formål Sektionen

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Malling Vandværks vedtægter

Malling Vandværks vedtægter Malling Vandværks vedtægter Indhold 1. navn og hjemsted 2. formål 3. medlemmer 4. medlemmernes rettigheder 5. medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt 6. udtræden af Malling Vandværk 7. levering

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A.

VEDTÆGTER. for. Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A. VEDTÆGTER for Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A. Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted:... 3 2. Formål:... 3 3. Organisation:... 3 4. Forum:... 5 5. Optagelse af andelshavere:... 5 6. Andelsbevis:... 5

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

MacAlabur ANDELSTØNDEFORENING Skotsk Single Malt Whisky

MacAlabur ANDELSTØNDEFORENING Skotsk Single Malt Whisky MacAlabur ANDELSTØNDEFORENING AF 2004 Skotsk Single Malt Whisky Vedtægter for MacAlabur Andelstøndeforening af 2004 Vedtaget 19. juni 2004 rev. 12. september 2009 rev. 8. september 2012 Navn og hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted Ærøskøbing Vandværk, der er stiftet den 22. maj 1951, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) 1 Selskabet har hjemsted i Ærøskøbing

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN"

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN Vedtægter for Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN" Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegården 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere

Vedtægter for Forboma

Vedtægter for Forboma Vedtægter for Forboma CVR-NR 89 98 69 15 Foreningens navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er Forboma. 2. Foreningens formål er at varetage medlemmernes forsikringsmæssige interesser. Medlemskab

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK ANDELSSELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1 1. Vandværket er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Bakkebølle Strand Vandværk, som er stiftet d. 18. juni 1967.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 ---------------------------------

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- V E D T Æ G T E R for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk Vedtægt for I/S Vester Sottrup Vandværk Vester Sottrup Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 30. marts 1999. 1 VEDTÆGT FOR I/S VESTER SOTTRUP VANDVÆRK Side Formål 3 Medlemmer 3 Medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Domaine Skovgaard ApS

V E D T Æ G T E R for Domaine Skovgaard ApS 1. Selskabets navn og hjemsted: Selskabets navn er. DomaineSkovgaardApS. Dets hjemsted er Slagelse Kommune. 2. Selskabets formål: V E D T Æ G T E R for Domaine Skovgaard ApS Selskabets formål er at etablere

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

Vedtægter for Foerlev vandværk

Vedtægter for Foerlev vandværk 1 Vedtægter for Foerlev vandværk navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Foerlev Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skanderborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter 1.: Navn og hjemsted: Laugets navn: Herlufmagle-Gelsted Antennelaug. Laugets hjemsted: Gelsted. 1.: Navn og

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien Advokatfirmaet Espersen Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn Tlf. 98 43 34 11 1202-0571 - LE/UJ KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR K/S Århus Bugt Linien 2 Mellem 3 er der d.d. indgået aftale om kommanditskab

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN.

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. Side 1 af 6 V E D T Æ G T E R for GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN RYTTERBAKKEN. 2. Foreningens hjemsted er Lejre kommune under Roskilde

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

Navn, hjemsted og formål:

Navn, hjemsted og formål: Vedtægter for Ejerlauget Vildholm Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er " Ejerlauget Vildholm". 2. Ejerlaugets hjemsted er Tranum i Jammerbugt Kommune under Hjørring der er laugets værneting.

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 Side 2 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Esbjerg Vand A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Esbjerg Kommune. 2. SELSKABETS FORMÅL 2.1

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabet navn er Vækst & Viden Helsingør A/S. Selskabets hjemsted er Helsingør Kommune. 2

Læs mere

VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a. navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 28. august 2003 er et andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a.), hvis navn er Padborg Vandværk A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE HOLME

INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE HOLME INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE HOLME VEDTÆGTER NORDHOLMEN 1 2650 HVIDOVRE TELEFON 36 49 38 90 www.avedore-holme.dk info@avedore-holme.dk Vedtægter for INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE

Læs mere

Bredbåndsforeningen Firkløveren

Bredbåndsforeningen Firkløveren Vedtægter for Bredbåndsforeningen Firkløveren Navn og interesseområde 1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen Firkløveren. Foreningen er stiftet den 8. december 2004 og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen

Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Vedtægter for Grundejerforeningen Rønnevangen Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rønnevangen. 2. Grundejerforeningens hjemsted er 8471 Sabro, Aarhus Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen KILDEBUEN. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune under Retten i Viborg,

Læs mere

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr.

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36 J. nr. 16-151776 Vedtægter for MCH A/S CVR nr. 43 55 59 28 ------------------------------ Vedtægter for MCH A/S CVR nr.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS

VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS A D V O K A T F I R M A E T L E D E T & W I L L A D S E N B R I N C K S E I D E L I N S G A D E 9 9800 H J Ø R R I N G J. nr. 13-16-10714 03.09.2012A VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS Selskabets navn,

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR.

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Forkortet DMR. Vedtægter for Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR. Foreningens hjemsted er Århus Kommune. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Børup

Vedtægter for Grundejerforeningen Børup Vedtægter for Grundejerforeningen Børup Vedtægter for Grundejerforeningen Børup 1. Foreningens navn: 2. Formål: Grundejerforeningen Børup, 8310 Tranbjerg J. Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget

Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Vedtægter for grundejerforeningen Silkevænget Navn, medlemmer og formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Silkevænget og dens område omfatter de arealer og parceller som er angivet på vedlagte

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune.

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Aaben-en-Thor 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Aaben-en-Thor. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. Foreningens formål er at varetage grundejernes nuværende

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere