Vedtægter for SUPER8. At være en non-kommerciel forening til fremme og udvikling af medlemmernes talent indenfor film-produktion.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for SUPER8. At være en non-kommerciel forening til fremme og udvikling af medlemmernes talent indenfor film-produktion."

Transkript

1 Vedtægter for SUPER8 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Super8. Dens hjemsted er Århus. FORMÅL 2 Super8 s formål er: At være en non-kommerciel forening til fremme og udvikling af medlemmernes talent indenfor film-produktion. At skabe et fællesskab for gensidig udveksling af ideer og holdninger. At støtte op om det enkelte medlems filmiske ambitioner. At sikre en løbende filmrelevant undervisning af medlemmerne. At fastholde medlemmernes produktivitet, ved at indlægge produktion af Super8-film i forbindelse med undervisning. At skabe og opretholde et netværk af unge filmarbejdere gennem disses medvirken på filmene. At være aktiv i forhold til den etablerede danske filmbranche. At udvikle samarbejdet mellem instruktør, producer og forfatter i Super8. OPTAGELSESKRAV 3 Der afholdes en ansøgningsrunde hvert andet år, hvor første skridt er en skriftlig ansøgning, efterfulgt af personlig samtale med udvalgte ansøgere. Eventuelle ansøgere skal aflevere en ansøgning, der redegør for vedkommendes erfaring, personlige ambitioner og motivation for at søge om optagelse i Super8. Ansøgere indstilles til optagelse i Super8 ved et møde i optagelsesudvalget, hvor alle medlemmer af optagelsesudvalget sorterer i de indsendte ansøgninger, hvorefter der holdes en decideret samtale med de ansøgere, der er gået videre fra første runde. Der tilstræbes at antallet af producere, instruktører og manuskriptforfattere er det

2 samme. Der vurderes ud fra kvaliteten af ansøgerfeltet hvor mange, der bliver optaget i foreningen. FU nedsætter et optagelsesudvalg bestående af FU, branchefolk og eventuelt andre FU finder bør sidde med, der foretager samtaler med de indstillede personer. Nye medlemmer optages med aktiv virkning fra d. 1. Februar det pågældende år. BETINGELSER FOR MEDLEMSKAB 4 Super8-filmene bliver til i et samarbejde mellem et instruktørmedlem, et producermedlem og et forfattermedlem. Såfremt medlemmerne af Super8 ikke selv kan finde frem til grupper, afgøres gruppedannelse ved lodtrækning for alles vedkommende. Hver gruppe forpligter sig til at realisere den enkelte Super8-film. Det enkelte medlem skal møde op til samtlige undervisningsarrangementer i Super8. Såfremt man er forhindret i at møde op til undervisning skal man underrette Undervisningsudvalget. Medlemskab kan ophøre ved udmeldelse, som skal ske skriftlig med en månedsvarsel til kvartalsudløb. Det er forretningsudvalgets ansvar at rette henvendelse til et medlem, såfremt det enkelte medlem ikke udviser tilstrækkelig ansvar overfor foreningen og dets medlemmer. Forretningsudvalget kan ophæve medlemskaber ved eksklusion, som dog først er gyldig efter vedtagelse på generalforsamling, det værende ordinær eller ekstraordinær. Bevidst miskreditering af Super8 kan være eksklusions grund. Ønsker et medlem sig fritaget for sine forpligtigelser i forbindelse med en bestemt Super8-produktion, kan vedkommende rette ønske herom til Forretningsudvalget. Hvorvidt ønsket imødekommes, afgøres på en ekstraordinær generalforsamling. Inden afstemning skal det enkelte medlem have mulighed for at fremlægge sin begrundelse. Skal et ønske om fritagelse tages op på en ekstraordinær generalforsamling, skal ønsket rettes til Forretningsudvalget minimum 6 måneder inden den pågældende semesters premiere-dato. Overskrides denne deadline er det Forretningsudvalget alene, der afgør hvorvidt ønsket imødekommes. Inden Forretningsudvalget træffer en afgørelse om fritagelse eller ej, skal det enkelte medlem have mulighed for at fremlægge sin begrundelse for Forretningsudvalget. SUPER8 S ØKONOMI 5 Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling. Kontingentet går til

3 dækning af administrative omkostninger. Kontingentet forfalder månedsvis til foreningens konto. Er et medlem over 3 måneder i kontingentresistance, mister medlemmet sit medlemskab. Indbetalt kontingent tilbagebetales ikke. Nye medlemmer, der optages ved ekstraordinær generalforsamling, betaler kontingent fra indmeldelsestidspunktet. Super8 s likvide midler må placeres på indenlandske konti, hvorover den valgte kasser har råderet. Foredrag, undervisning, workshops og penneprøver søges finansieret ved fundraising. Undervisningsbudgettet deles ligeligt mellem producerrelevant, instruktørrelevant og manuskriptrelevant undervisning. Økonomiske priser der vindes af medlemmerne, som følge af et projekt produceret under Super8, deles mellem foreningen og de prisvindende medlemmer. Således at 50% tilfalder foreningen, og 50% deles ligeligt mellem de prisvindende parter. Andre priser og hæder er personlig og tilfalder derfor prisvinderen. BESTYRELSEN 6 Super8 ledes af et Forretningsudvalg (herefter omtalt FU) på 3 medlemmer, valgt af generalforsamlingen. Hele FU afgår ved den ordinære generalforsamling. FU medlemmer kan genvælges. FU består af: Ved formandens fravær fungerer næstformanden som formand. Ved stemmelighed ved generalforsamlingen er formandens stemme udslagsgivende. Hvert medlem af FU har stemmeret. FU er ansvarlig for regnskabet, drift og økonomi, dvs. bogholderi over Super8 s udgifter og indtægter. FU står ikke til ansvar for eller hæfter for privat gæld. Kun FU har tegningsret på Super8 s vegne, med minimum 2 underskrifter. Der kan meddeles prokura til kasser og/eller bogholderi. SUPER8-PRODUKTIONER 7

4 Super8 står ikke til ansvar for udgifter og aftaler herunder rettigheder truffet i forbindelse med Super8-produktioner. Det er dog et krav, at Super8 har rettighederne til at vise de enkelte produktioner på Super8-premierer, samt andre relevante sammenhænge for at promovere og synliggøre foreningen. Super8 kan ikke holdes økonomisk eller juridisk ansvarlig for de enkelte produktioner. Det er op til de enkelte hold, at finde en produktionsform. Det er et krav, at det tydeligt fremgår af den enkelte produktion, at den er en Super8 produktion, i form af at Super8 s logo/jingle vises før eller efter filmen. Det er et krav, at Super8-produktionerne overholder de tekniske tv-standarter med hensyn til billede og lyd, som de er opstillet af DR-tv og TV2. RETTIGHEDER 8 Ophavsrettighederne til produktionerne tilhører instruktør og producer jf. gældende lovgivning på området. MÅNEDSMØDER OG UNDERVISNING 9 Der afholdes månedsmøde en gang om måneden. Hvis der er arrangeret undervisning samme dag, som der er månedsmøde, ligger månedsmødet i direkte forlængelse af undervisningen. Den ny dato aftales fra gang til gang. På månedsmøderne kan der tages stilling til et hvilket som helst spørgsmål eller forslag medlemmerne fremsætter. Der er ugentlig undervisning i semesterperioderne, som følger det almindelige semester på en længerevarende uddannelse. GENERALFORSAMLING 10 Generalforsamlingen er Super8 s øverste myndighed. Ordinær generalfor-samling afholdes hvert år, i februar måned. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når FU måtte beslutte dette, eller når mindst 50 % af medlemmerne rejser krav herom. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 1 måned efter, at gyldig FU beslutning eller medlemskrav herom foreligger. Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med brev eller til hvert medlem mindst 1 måned inden afholdelse.

5 Indkaldelse skal indeholde dagsorden, omfattende de punkter, om hvilke generalforsamlingen skal træffe beslutning samt det reviderede regnskab. Indeholder dagsordenen forslag til Super8 s opløsning eller sammenlægning med en anden organisation, skal indkaldelsen ske ved anbefalet brev til medlemmerne. Ethvert medlem er berettiget til at kræve ethvert spørgsmål vedrørende Super8 optaget til debat på den ordinære generalforsamling. Et forslag, som ønskes forelagt til beslutning på den ordinære generalforsamling, skal være FU i hænde 14 dage inden generalforsamlingen. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter: 1- Valg af dirigent 2- ens beretning om foreningens virke siden sidste generalforsamling 3- Årsregnskab forelægges til godkendelse 4- Forslag til budget og kontingent forelægges til godkendelse 5- Valg af 3 FU medlemmer 6- Valg af kritisk intern revisor 7- Evt. indstilling af nye medlemmer og besættelse af udvalg 8- Evt. Ved generalforsamlingen har hvert medlem 1 stemme. Hvis et medlem er forhindret i at møde til en generalforsamling, skal stemme afgives i form af skriftlig fuldmagt til et andet medlem. Valg og beslutning om vedtagelse eller forkastelse at lovligt fremsendte forslag skal efter generalforsamlingens beslutning herom ske ved håndsoprækning. Vedtægterne kan kun ændres på generalforsamlinger, ordinær eller ekstraordinær.

6 REGNSKAB OG REVISION 11 Super8 s regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet med dertil hørende bilag skal senest hver 25. januar overgives den eller de af generalforsamlingen valgte revisorer, som ved påtegning af regnskabet skal angive de bemærkninger, revisionen har givet anledning til. Revisor bemærkninger skal forelægge generalforsamlingen. OPLØSNING AF SUPER8 12 Skulle Super8 ved sin opløsning være i besiddelse af formue, skal der indkaldes til en afsluttende generalforsamling, hvor den valgte revisor foreligger et likvidationsregnskab. Efter generalforsamlingens vedtagelse herom anvendes formuen til fremme for kunstneriske bestræbelser indenfor filmproduktion i Århus og omegn. Disse vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling tirsdag d. 5. februar 2002 af det under 10 påkrævede flertal af Super8 s medlemmer. I Forretningsudvalget feb aug. 2002: Morten Boesdal Morten Lundgaard Line Daugbjerg Således justeret på den ordinære generalforsamling onsdag d. 28. april 2004 I Forretningsudvalget apr Melek Caglar Andreas Møl Dalsgaard Line Daugbjerg Christensen Således justeret på den ekstra ordinære generalforsamling d.14. august 2007 I Forretningsudvalget aug Jon Noe Troels Faber

7 Kirstine Laustsen Således justeret på den ekstra ordinære generalforsamling d.24. juni 2008 I Forretningsudvalget jun Jon Noe Troels Faber Kirstine Laustsen Således justeret på generalforsamling d. 8. marts 2011 I Forretningsudvalget jun Rasmus Frøkjær Justesen Mathias Elmose Andersen Louise Bodin Stougaard

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING VEDTÆGTER FOR VIRRING-VITVED UNGDOMS- OG IDRÆTSFORENING 1 Navn Hjemsted Foreningens navn er "Virring-Vitved Ungdoms- og Idrætsforening", hvilket navn fuldt ud skal benyttes i juridiske forhold, mens forkortelsen

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF 1 - Identifikation: Ry Biograf er en selvejende institution med hjemsted på Kyhnsvej 4, 8680 Ry. 2 - Formål: Institutionens formål er at drive biograf med forevisning af et bredt udsnit af såvel danske

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

Vedtægter. I Foreningens navn og hjemsted. II Foreningens formål

Vedtægter. I Foreningens navn og hjemsted. II Foreningens formål Vedtægter I Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Erhverv Norddanmark og dens hjemsted er Aalborg. II Foreningens formål 2 Foreningens formål er: a. At virke til fremme af handel, industri,

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Foreningens formål 1. Foreningens navn er Nordjysk Kampsportscenter og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Foreningen er stiftet den 1. februar 1972. Nordjysk Kampsportscenter

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere