Akademikernes bidrag til integration af højtuddannede flygtninge på arbejdsmarkedet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Akademikernes bidrag til integration af højtuddannede flygtninge på arbejdsmarkedet"

Transkript

1 Akademikernes bidrag til integration af højtuddannede flygtninge på arbejdsmarkedet Akademikerne medvirker til at styrke integration og beskæftigelse af flygtninge på det danske arbejdsmarked hurtigt og ubureaukratisk. Den 1. februar 2016 Sag.nr. S Dok.nr. D ks/sn/jb/ka Akademikernes synspunkt er, at en styrket integrationsindsats vil bidrage til at sikre, at flygtningene kommer til at gøre en positiv forskel for Danmark. Vi vil arbejde for, at flygtninges kompetencer fra dag 1 sættes i spil i de danske virksomheder til gavn for begge parter. Den bedste hjælp, vi kan give flygtningene, er, at de kan bidrage til fællesskabet. De skal have fodfæste på arbejdsmarkedet og på sigt i ordinære job. Vi tager udgangspunkt i, at flygtningene kan det, som de siger, at de kan for vi kan ikke vente på formelle uddannelsespapirer og realkompetencevurderinger. Akademikerne tilbyder at medvirke til en screening af kompetencer. Det er afgørende, at der sker en hurtig afklaring og vurdering af flygtningenes kompetencer, så de kan komme videre i uddannelse og arbejde. Nogle gange direkte i job, andre gange i afklaringsforløb via jobs på særlige vilkår. Vi har en model for integration af højtuddannede flygtninge på arbejdsmarkedet og 10 forslag til, hvordan det kan foregå hurtigere og med større succes end i dag. De helt grundlæggende initiativer på flygtningeområdet bør omfatte alle flygtninge og asylansøgere uanset oprindelsesland og uddannelsesbaggrund. Akademikerne vil dog gerne tage et særligt ansvar for at hjælpe højtuddannede flygtninge ind på arbejdsmarkedet, og derfor har vi en række forslag specielt rettet mod højtuddannede flygtninge. Model for en arbejdspladsrettet integration:

2 2 1. Den første afklaring af uddannelse og arbejdserfaring: Så snart den enkelte flygtning har anmodet om asyl og er blevet indkvarteret i flygtningecentret, afklarer den modtagende myndighed ved en samtale, hvilken uddannelse og hvilke konkrete arbejdserfaringer flygtningen har. Grundlaget for samtalen er tillid til, at de oplysninger, flygtningen giver, er korrekte. 2. Kontakt til Akademikerkampagnen: Efter den første screening henvises de højtuddannede flygtninge til Akademikerkampagnen, som sammen med den relevante medlemsorganisation arrangerer en kollegascreening af den enkelte flygtning: En person med samme faglighed vurderer via samtaler flygtningens kompetencer. Samtalerne foregår hos flygtningen, og et eventuelt behov for tolkning søges løst ved at engelsktalende landsmænd fungerer som frivillige tolke og deltager i samtalerne. 3. Henvisning til den relevante faglige organisation: Efter kollegavurderingen tilbydes flygtningen medlemskab af den relevante faglige organisation, gratis eller for en symbolsk betaling. Flygtningen får dermed adgang til organisationens medlemsydelser, fx faglige netværk, karriererådgivning og efteruddannelse. Organisation sørger for, at flygtningen får en mentor, der hjælper i det videre forløb med uddannelse og arbejde. Den faglige organisation udarbejder med hjælp fra Akademikerkampagnen og mentoren en målrettet individuel integrationsplan. 4. Udarbejdelse af integrationsplan: Integrationsplanen har til formål at styrke den enkelte flygtnings arbejdsmarkedsparathed og kan fx indeholde: Netværk evt. for flygtninge med samme faglighed Mentorforløb med akademikere med samme uddannelse Yderligere kompetenceafklaring via netværk og mentorer Danskundervisning Hjælp til formel afklaring af uddannelse og kompetencer Friplads til kurser udbudt af de faglige organisationer Adgang til manglende uddannelseselementer Hjælp til jobansøgninger og udformning af CV Aftaler om integration og oplæring i det offentlige Virksomhedspraktik eller løntilskudsjob 5. Matchning af flygtninge og virksomheder: Akademikerkampagnen anvender sit netværk og sine kendte metoder til at matche den enkelte flygtning til en virksomhed eller offentlig organisation, hvor flygtningen fx kan starte i praktik i det private eller via aftaler om integration og oplæring i det offentlige. Mentoren bidrager til at give flygtningen forståelse for det danske arbejdsmarked. Integrationsplanen skal indeholde et konkret bud på en tilknytning til en arbejdsplads, og derefter kan arbejdsgiveren og kollegaerne bidrage til den videre afklaring af flygtningens kompetencer. Behandlingen af den enkeltes asylsag bør ikke stå i vejen for en hurtig tilknytning til arbejdsmarkedet.

3 3 Akademikernes 10 forslag til en hurtigere og succesfuld integration: Integration via arbejdsmarkedet 1. Arbejdsmarkedsfokus for højtuddannede flygtninge fra dag 1: Akademikerne foreslår, at flygtninge umiddelbart efter ankomsten til Danmark får afklaret deres kompetencer og udarbejdet en integrationsplan i forhold til arbejdsmarkedet. 2. En national aktør, fx Akademikerkampagnen, skal udgøre én indgang for højtuddannede flygtninge: Der skal være én samlet landsdækkende indsats for højtuddannede flygtninge med udredning af kompetencer og matchning med virksomhederne. 3. Flygtninge optages i faglige organisationer: En række akademikerorganisationer optager flygtninge som medlemmer uden eller for et symbolsk kontingent. Dermed får flygtningene adgang til relevante medlemsydelser. Denne praksis kan udbredes. 4. De akademiske organisationers bidrag til integrationsplanen: Organisationerne tilbyder særlige faglige netværk og mentorordninger for flygtninge, der aktivt understøtter den nationale aktørs arbejde for at flygtningene får brugt deres kompetencer i erhvervslivet. 5. Højtuddannede flygtninge bør placeres, hvor deres kompetencer efterspørges: Flygtninge med akademisk baggrund udgør en ret lille gruppe, og de bør samles og placeres i kommuner, hvor der potentielt er efterspørgsel efter deres arbejdskraft. 6. Flygtninge skal bidrage til at levere egne serviceydelser: En række af de opgaver og services som kommunerne skal levere til flygtningene bør kunne leveres af flygtningene selv enten via ansættelser og som frivilligt arbejde. 7. En hjemmeserviceordning 2.0, som kan lette flygtninges adgang til arbejdsmarkedet. Akademikerne foreslår, at der indføres en ny hjemmeserviceordning, som kan lette adgangen til arbejdsmarkedet for flygtninge med lidt eller ingen uddannelse og samtidig øge udbuddet af arbejdskraft. 8. Generelle aftaler om integration på det offentlige område: Der findes allerede aftaler om integration og oplæring på det offentlige område, hvor lønnen reduceres og der er fokus på uddannelse i en periode. Akademikerne er indstillet på at tilpasse disse aftaler, så der skabes de bedst mulige løsninger for hurtig beskæftigelse af flygtninge. Integration via uddannelse 9. Flygtninge skal have adgang til uddannelse på særlige vilkår: Akademikerne støtter Købehavns Universitets forslag om, at flygtninge skal have adgang til uddannelse på særlige vilkår. Det er særligt rettet mod de syriske flygtninge, men bør gælde alle flygtninge, og indsatsen bør omfatte erhvervsuddannelserne, de øvrige videregående uddannelser, samt ungdomsuddannelserne. 10. Et fast-track for vurdering af udenlandske kompetencer: Akademikerne foreslår, at der bliver mulighed for en hurtigere vurdering af flygtninges uddannelser og kompetencer. Det kræver et bedre videngrundlag om uddannelserne i de lande, som vi særligt modtager flygtninge fra, som fx Vejledningen om det syriske uddannelsessystem, er eksempel på.

4 4 Integration via arbejdsmarkedet 1. Arbejdsmarkedsfokus for højtuddannede flygtninge fra dag 1 Omkring 5 pct. af flygtningene, der kommer til Danmark, har en akademisk uddannelse, og vi bør arbejde for, at disse flygtninge hurtigst muligt kan få bragt deres kompetencer i spil på arbejdsmarkedet. I dag går der i nogle tilfælde årevis, før de igen kommer i arbejde, og så er deres kompetencer måske blevet forældede. I andre tilfælde påtager de sig ufaglært arbejde, fordi de har svært ved at finde fodfæste på deres egentlige arbejdsmarked. Perspektivet skal i stedet være, at højtuddannede flygtninge skal hurtigt i gang på arbejdsmarkedet, og de på sigt kommer til at arbejde på et niveau, der matcher deres uddannelse. Akademikerne foreslår derfor, at flygtningene umiddelbart efter at de er kommet til Danmark kommer gennem en første screening af deres uddannelse og arbejdsmarkedserfaringer. De højtuddannede henvises herefter til en national aktør, fx Akademikerkampagnen, som fungerer som én indgang i forhold til den enkelte flygtnings videre forløb mod integration på arbejdsmarkedet. 2. En national aktør, fx Akademikerkampagnen, skal udgøre én indgang for højtuddannede flygtninge Akademikerkampagnen kan tilbyde at udgøre én indgang til udredning og match af højtuddannede flygtninge i samarbejde med de akademiske organisationer. Når den modtagende myndighed har afklaret, hvilken uddannelse og erhvervserfaring den enkelte flygtning har, henvises vedkommende til Akademikerkampagnen. Kampagnen iværksætter i samarbejde med den relevante medlemsorganisation det videre forløb, herunder en kollegascreening, en mentorordning og en integrationsplan, som skal styrke den enkelte flygtnings arbejdsmarkedsparathed og have ordinær beskæftigelse som perspektiv. Akademikerkampagnen har kompetencerne og værktøjerne til at matche ledige akademikere med relevante virksomheder, og kampagnen kan trække på sit netværk i landets jobcentre mv. i forhold til at finde relevant arbejde til dem. Kampagnen kan samtidig trække på sin viden om forskellige tilskuds- og praktikordninger, som også kan anvendes af flygtninge. Der kan være mange hindringer for, at flygtninge kan bruge deres akademiske uddannelse og arbejdserfaringer fra hjemlandet. Men der er under alle omstændigheder behov for en samlet indsats for at få den enkelte flygtning i arbejde på et niveau, der svarer til vedkommendes uddannelse og for at nedbringe den tid det tager. Der er en særlig udfordring i forhold til de flygtninge, som kommer hertil med en uddannelse, hvor der kræves autorisation, før man kan udøve erhvervet i Danmark. Det kan være et meget langvarigt forløb først at få anerkendt uddannelsen og dernæst opnå autorisation, så her er der brug for særlige løsninger, for at flygtningene kan komme i arbejde, men som samtidig sikrer patienterne.

5 5 3. Flygtninge optages i faglige organisationer En række akademikerorganisationer har valgt at optage flygtninge med relevante uddannelser som medlemmer uden kontingentbetaling eller for et symbolsk kontingent i den periode, hvor de arbejder på at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. En sådan praksis kan udbredes til de øvrige akademiske organisationer og andre faglige organisationer. Medlemskab af en faglig organisation giver adgang til den almindelige medlemsservice og tilbud om netværk, faglige fællesskaber, mentorordninger og efteruddannelse. Derfor er det oplagt, at flygtninge og asylansøger hurtigst muligt bliver medlemmer af den relevante faglige organisation. Medlemskab af en faglig organisation kan for flygtningene være en af genvejene til det danske arbejdsmarked. 4. De akademiske organisationers bidrag til integrationsplanen Akademikerne og de akademiske organisationer vil gerne, fx gennem konkrete projekter, arbejde aktivt for, at flygtninge inden for de relevante fagområder får bedre muligheder for at bruge deres kompetencer i erhvervslivet. Dette kan evt. ske i samarbejde med arbejdsgiverne inden for de konkrete fagområder, som vi kan opfordre til at tilbyde flygtninge med de relevante kompetencer en ansættelse. Der kan oprettes faglige netværk for flygtninge og mentorordninger inden for de forskellige fagområder. Eksempelvis arbejder Dansk Journalistforbund i øjeblikket på at skaffe opbakning og økonomi til et projekt, der skal sikre brobygning fra asyl til job for flygtninge og asylansøgere. Ligeledes arrangerer Lægeforeningen møder i alle 5 regioner i marts/april, hvor danske læger og flygtninge med lægebaggrund inviteres, med det formål at informere flygtningelæger om lægeliv i Danmark, det danske sundhedsvæsens opbygning, autorisationsproces, sprogkrav mv. og med henblik på etablering af lokalt forankrede netværk og mentorpar. Det er også en mulighed, at enkelte organisationer eller flere akademiske organisationer sammen etablerer fremskudte og eventuelt mobile jobværksteder flere steder i landet i nærheden af de steder, hvor flygtningene i forvejen kommer. Dermed kan der gives en umiddelbar hjælp til jobsøgning. 5. Højtuddannede flygtninge bør placeres, hvor deres kompetencer efterspørges Flygtninge med akademisk baggrund udgør en relativt lille gruppe, og de bør samles i grupper med et vist volumen og få mulighed for at bosætte sig i de kommuner, hvor der potentielt er størst efterspørgsel efter deres kompetencer. Fordelingen af flygtninge til de enkelte kommuner sker i dag uden skelen til, hvilke kompetencer flygtningene har og om de matcher de lokale virksomheders efterspørgsel. Der er således risiko for, at de højtuddannedes kompetencer ikke udnyttes i tilstrækkelig grad. Derfor er der brug for en samlet national registrering af højtuddannede flygtninges kompetencer, så deres bosætning kan tage udgangspunkt i jobmulighederne på arbejdsmarkedet. Flygtningene skal ses som en ressource fra dag 1, og derfor er det vigtigt, at de også møder ressourcepersoner med virksomhedsperspektivet for øje fra dag 1.

6 6 6. Flygtninge skal bidrage til at levere egne serviceydelser Flygtningene vil have behov for at trække på en lang række serviceydelser, som kommunerne typisk er forpligtet til at levere. Flygtninge bør i videst muligt omfang indgå i at løfte disse opgaver. Enten ved ordinære ansættelser, som del af et integrationsforløb, eller som frivilligt arbejde. Der må arbejdes på at gøre regler, som forhindrer dette (fx krav om danskkundskaber) mere fleksible. Som et konkret eksempel kan nævnes, at der findes en del tandlæger blandt de syriske flygtninge, og de burde kunne inddrages i arbejdet med at sørge for tandpleje til de øvrige syriske flygtninge. De kender kulturen og sproget og må forventes at have de faglige kompetencer. Normalt vil det kræve autorisation at arbejde som tandlæge, og der må selvfølgelig ikke blive gået på kompromis med patientsikkerheden, men Tandlægeforeningen foreslår drøftelser med tilsynsmyndighederne om at finde en hurtigere og mere smidig løsning end en langvarig sagsbehandling, så de syriske tandlæger kan bidrage til tandplejen blandt de syriske flygtninge. 7. En hjemmeserviceordning 2.0, som kan lette flygtninges adgang til arbejdsmarkedet Akademikerne foreslår, at der etableres en ny hjemmeserviceordning, der har fokus på at løse serviceopgaver i hjemmene. Ordningen kan anvendes af alle på arbejdsmarkedet, men kan særligt bidrage til at lette adgangen til arbejdsmarkedet for flygtninge og asylansøgere med ingen eller kort uddannelse. En sådan ordning vil øge udbuddet af arbejdskraft, både fordi de dårligst uddannede flygtninges kompetencer vil kunne bringes i spil til serviceopgaverne og fordi det vil gøre det muligt for personer med erhvervsrettede uddannelser på alle niveauer at øge deres arbejdsudbud, når deres arbejdskraft ikke i så høj grad er bundet af serviceopgaver i hjemmet. Desuden vil en hjemmeserviceordning vil kunne skabe mere fleksibilitet og mindre stress i familierne. En hjemmeserviceordning vil således ud over at styrke flygtninges jobmuligheder også sikre en bedre arbejdsdeling i økonomien til gavn for produktivitet og vækst. 8. Generelle aftaler om integration på det offentlige område Akademikerne har allerede indgået generelle aftaler om integration og oplæring på det offentlige område, både med staten, KL og RLTN. Aftalerne følger op på integrationsaftalen fra 2002 indgået mellem Regeringen og arbejdsmarkedets parter (DA/LO). Formålet med aftalerne er at give grupper med manglende sprogkundskaber og/eller manglende faglige kompetencer mulighed for at opnå beskæftigelse på det danske arbejdsmarked. Dette gælder ikke mindst for etniske minoriteter, der generelt har sværere ved at finde beskæftigelse end andre.

7 7 Ansættelse efter aftalerne sker til 80 pct. af overenskomstens begyndelsesløn, og kan højst ske i 1 år. Der udarbejdes en individuelt tilpasset udviklingsplan til ansættelsen, som har til formål at føre frem til, at den pågældende bliver kvalificeret til ordinær ansættelse. Disse vilkår kan tilpasses den nuværende situation og gentænkes i forhold til erfaringer, fx en længere periode mm. Akademikerne kan indgå i mentorordninger på offentlige arbejdspladser, hvis flygtninge og asylansøgere kommer ind på særlige vilkår. Aftalerne synes ikke at blive brugt meget i praksis, men det kan der jo ændres på, særligt hvis aftalerne bliver udbygget med tilskud. Integration via uddannelse 9. Flygtninge skal have adgang til uddannelse på særlige vilkår Akademikerne støtter Københavns Universitets (KU) forslag om en særordning, der skal give flygtninge adgang til uddannelse til KU på særlige vilkår. Forslaget var oprindelig rettet i forhold til syriske flygtninge, men Akademikerne foreslår, at det kommer til at gælde alle flygtninge. Særordningen bør omfatte to grupper af flygtninge: Personer der mangler at færdiggøre deres uddannelse i hjemlandet samt personer, der har brug for opkvalificering af deres oprindelige uddannelse. KU foreslår, at en særordning bl.a. bør omfatte mulighed for særlige indskrivningstidspunkter og indskrivningsvilkår, herunder realkompetencevurdering af den enkelte uddannelsessøgende. 1 Danske Universiteter har i en pressemeddelelse bakket op om KU s forslag. Talsmand for rektorerne, DTU s rektor Anders Bjarklev, foreslår, at Uddannelsesministeriet inviterer til dialog med universiteterne om en sådan særordning. Akademikerne foreslår, at ikke bare universiteterne, men også erhvervsuddannelserne og de øvrige videregående uddannelser indfører særordninger for flygtninge og asylansøgere. Akademikerne mener også, at ungdomsuddannelserne kan spille en vigtig rolle i forhold til integration af unge flygtninge i Danmark gennem uddannelsessystemet. Fx har gymnasier en lang tradition for at arbejde med almendannelse, demokratiforståelse og medborgerskab samtidig med at gymnasierne giver studiekompetence til videregående uddannelser. Konkret kan eksisterende ordninger som GIF (Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere) udvides til at omfatte flere grupper, ved at adgangsniveauer tilpasses, til modtageklasser på flere skoler mm. 10. Et fast-track for vurdering af udenlandske kompetencer Uddannelses- og Forskningsministeriet har ansvaret for vurdering og anerkendelse af udenlandske eksamensbeviser og andre kvalifikationer til brug på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet. Akademikerne foreslår, at der skabes et særligt fast-track for flygtninge, så de hurtigt kan få vurderet og anerkendt deres kompetencer og komme videre i uddannelse eller job. 1 Flygtninge skal have adgang til uddannelse, nyhed fra KU, 12. september

8 8 Der kan derfor være brug for at sikre et særligt videngrundlag for at kunne vurdere uddannelser fra de lande, som flest flygtninge kommer fra i øjeblikket. Således udgav Styrelsen for Videregående Uddannelser i september 2015 en vejledning om det syriske uddannelsessystem, som giver en introduktion til det syriske uddannelsessystem samt styrelsens vurdering af uddannelser fra Syrien. Formålet er, at vejledere, uddannelsesinstitutioner m.fl. kan få en forståelse af landets uddannelsessystem som grundlag for samtale med syriske borgere om uddannelse og arbejde i Danmark. 2 2 Fakta om udenlandske uddannelser: Syrien, Styrelsen for Videregående Uddannelser, september 2015.

En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL

En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL Danmark modtager i disse år historisk mange flygtninge. Kommunerne forventes alene i år at modtage op mod 17.000 flygtninge, ligesom der også

Læs mere

DA's forslag til en ny integrationsindsats 3. december 2015 BTF

DA's forslag til en ny integrationsindsats 3. december 2015 BTF Integration af flygtninge DA's forslag til en ny integrationsindsats 3. december 2015 BTF Dok ID: 71561 Kort fortalt DA har 67 markante anbefalinger til ændring af integrationsindsatsen, som regeringen

Læs mere

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Integration betaler sig både for den enkelte virksomhed og for samfundet som helhed Nye regler i integrationsloven og i en ny danskuddannelseslov

Læs mere

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Integration på arbejdsmarkedet er en helt central del af integrationen i det danske samfund. En forstærket indsats for flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitikkens formål er at fremme borgernes mulighed for beskæftigelse og sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft. Med Beskæftigelsespolitikken

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier

Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier Udkast til Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere flygtninge

Læs mere

Oplæg til 3-partsforhandlinger

Oplæg til 3-partsforhandlinger Oplæg til 3-partsforhandlinger 11. februar 2016 Arbejdsmarkedets opbygning og indretning er afgørende for både samfundsudviklingen og den enkeltes hverdag. Alternativet ser derfor frem til de kommende

Læs mere

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Klare mål Klare mål, klar ledelse og gode resultater hænger sammen. Regeringen ønsker derfor at opstille fire klare, overordnede mål

Læs mere

Titel: Strategi for integration af flygtninge i Halsnæs Kommune 2016

Titel: Strategi for integration af flygtninge i Halsnæs Kommune 2016 Notat Sagsnr.: 2015/0004938 Dato: 13. august 2015 Titel: Strategi for integration af flygtninge i Halsnæs Kommune 2016 Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent I Halsnæs Kommune

Læs mere

Voksenlærling - er det dig?

Voksenlærling - er det dig? Voksenlærling - er det dig? A-kassen Fremtiden er faglært Indhold Voksenlærling... 3 Fakta om at blive voksenlærling... 4 Din løn... 4 Find en virksomhed... 5 Skoleuddannelsen... 5 Guide til arbejdsgiver,

Læs mere

UNGE- OG VOKSEN- UDDANNELSESMÅLSÆTNINGER

UNGE- OG VOKSEN- UDDANNELSESMÅLSÆTNINGER Unge i Norddjurs UNGE- OG VOKSEN- UDDANNELSESMÅLSÆTNINGER Foto fra Colourbox Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1. Indledning I de kommende år vil der foregå en stor

Læs mere

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik Overordnede mål og indsatsområder Udarbejdet Januar 2007 Arbejdsmarkedspolitikkens indhold: Visioner s.3 Lovgrundlag s.4 Udfordringer s.4 Grundlag s.4 Mål for

Læs mere

Oplæring på særlige vilkår (integrations- og oplæringsstillinger)

Oplæring på særlige vilkår (integrations- og oplæringsstillinger) Cirkulære om aftale om Oplæring på særlige vilkår (integrations- og oplæringsstillinger) 2005 Cirkulære af 29. juni 2005 Perst. nr. 036-05 PKAT nr. J.nr. 04-345-28 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

STRATEGIPLAN 2011-2014

STRATEGIPLAN 2011-2014 STRATEGIPLAN 2011-2014 Rådets mission at medvirke til at skabe balance mellem udbud og efterspørgsel af arbejdskraft såvel i forhold til det rummelige arbejdsmarked som i forhold til det ordinære arbejdsmarked

Læs mere

Trepartsaftale om arbejdsmarkedsintegration

Trepartsaftale om arbejdsmarkedsintegration Trepartsforhandlinger 2016 Trepartsaftale om arbejdsmarkedsintegration Integration på arbejdsmarkedet er en helt central del af integrationen i det danske samfund. En forstærket indsats for flygtninge

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

Integrationsministeriet har anmodet om LO s bemærkninger til forslag til lov omdanskuddannelse

Integrationsministeriet har anmodet om LO s bemærkninger til forslag til lov omdanskuddannelse Sagsnr. 50.10-00-348 Vores ref. HBØ/kni Deres ref. 2002/5100-2 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K Att.: Peter S. Willadsen Den 17. januar 2003. + ULQJRYHUXGNDVWWLOIRUVODJWLOORYRPGDQVNXGGDQQHOVHWLOYRNVQHXGO

Læs mere

En styrket indsats over for unge ledige

En styrket indsats over for unge ledige En styrket indsats over for unge ledige Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om En styrket

Læs mere

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Malene Nordestgaard Laursen Sagsnr. 15.40.00-P20-1-15 Dato:24.2.2016 Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Antallet af borgere omfattet af

Læs mere

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Aftale om socialt partnerskab mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Roskilde kommune, april 2008 Jobcentret i Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder som myndighed

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

FTF-indspil til trepartsdrøftelser om øget arbejdsudbud

FTF-indspil til trepartsdrøftelser om øget arbejdsudbud 01.10.2008 FTF-indspil til trepartsdrøftelser om øget arbejdsudbud En holdbar løsning på arbejdskraftudfordringen kræver langsigtede investeringer i arbejdsmiljø, forebyggelse og uddannelse. Der er imidlertid

Læs mere

10 forslag til at forbedre dagpengesystemet

10 forslag til at forbedre dagpengesystemet 10 forslag til at forbedre dagpengesystemet 1 I foråret 2010 gennemførte HK en undersøgelse blandt 5000 ledige medlemmer. Formålet var at tage temperaturen på, om dagpengesystemet fungerer, som det skal

Læs mere

INTEGRATIONSPOLITIK 2012

INTEGRATIONSPOLITIK 2012 INTEGRATIONSPOLITIK 2012 Baggrund Arbejdsmarkedsudvalget i Nordfyns Kommune besluttede i november 2010, at der skulle udarbejdes en samlet integrationspolitik for Nordfyns Kommune. Politikken er blevet

Læs mere

BRANCHEPAKKER. LG Insight og Foreningen Nydansker // 2016

BRANCHEPAKKER. LG Insight og Foreningen Nydansker // 2016 LG Insight og Foreningen Nydansker // 2016 NYE VEJE TIL BESKÆFTIGELSE Har I brug for hjælp til at få flere ledige indvandrere og flygtninge ud på arbejdsmarkedet? Så brug branchepakker som et effektivt

Læs mere

Derfor er målet med pjecen at give gode råd om, hvordan arbejdsgivernes målsætninger kan forfølges i koordinationsudvalgene.

Derfor er målet med pjecen at give gode råd om, hvordan arbejdsgivernes målsætninger kan forfølges i koordinationsudvalgene. Forord I det daglige arbejde i koordinationsudvalgene er det ofte vanskeligt som arbejdsgiverrepræsentant at afgøre, hvordan arbejdsgivernes interesser og målsætninger helt konkret kan fremmes i forhold

Læs mere

Tværgående indsats for ledige unge

Tværgående indsats for ledige unge Tværgående indsats for ledige unge 27. august 2015 Jakob Jensen, COK og Lone Englund Stjer, KL 27-08-2015 1 Hvad snakker vi om Udfordringen hvad siger analysen Det økonomiske potentiale i en effektiv forebyggende

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side Studiejob Hvordan finder jeg et relevant studiejob? Det spørgsmål er der mange studerende, der stiller sig selv. Nogle har måske et par gode bud men ved du også, at kan hjælpe? Fokus I 2008 har vi sat

Læs mere

Løntilskud. Muligheder og faldgrupper

Løntilskud. Muligheder og faldgrupper Løntilskud Muligheder og faldgrupper 5DSSRUWHQYLVHUDWGHUHUNRQVWDWHUHW IRUWU QJQLQJLSFWDIGHXQGHUV JWH O QWLOVNXGVIRUO E$UEHMGVPDUNHGVVW\UHOVHQV GLUHNW U0DULH+DQVHQVLJHUWLOGHW $WGHUHUVNHWIRUWU QJQLQJLSURFHQWDI

Læs mere

Når ens hjem og farmaceutiske arbejdsplads efterlades. Farmaceut eller ikke farmaceut når man som flygtning skal integreres.

Når ens hjem og farmaceutiske arbejdsplads efterlades. Farmaceut eller ikke farmaceut når man som flygtning skal integreres. Flygtninge Af Anne Cathrine Schjøtt Farmaceut eller ikke farmaceut når man som flygtning skal integreres Farmaceut Ayman Sanjo kom til Danmark for snart et år siden. I øjeblikket kæmper han med at få mulighed

Læs mere

Visionen for strategien er, at den skal:

Visionen for strategien er, at den skal: Indledning Mange flygtninge og indvandrere, som kommer til eller vokser op i Holbæk Kommune, klarer sig godt i folkeskole, sprogskole og på job. Nogle oplever dog sproglige, kulturelle og/eller vidensmæssige

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Notat - Uddannelsestilbud til ledige

Notat - Uddannelsestilbud til ledige Notat - Uddannelsestilbud til ledige Bilag til mødesag vedrørende uddannelsestilbud til ledige Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 23. september 2013. Notatet redegør nærmere om hvilke uddannelsestilbud de

Læs mere

DIALOG. om indvandrere på arbejdspladsen. Dialogværktøj til tillidsrepræsentanten

DIALOG. om indvandrere på arbejdspladsen. Dialogværktøj til tillidsrepræsentanten DIALOG om indvandrere på arbejdspladsen Dialogværktøj til tillidsrepræsentanten Maj 2005 2 DIALOG OM INDVANDRERE PÅ ARBEJDSPLADSEN Der er brug for dialog LO Århus har i 2004 gennemført en undersøgelse

Læs mere

5. Forslag til optimering af den beskæftigelsesrettede indsats på integrationsområdet

5. Forslag til optimering af den beskæftigelsesrettede indsats på integrationsområdet Ringkøbing-Skjern Kommune Beskæftigelsesudvalget 18. maj 2015 5. Forslag til optimering af den beskæftigelsesrettede indsats på integrationsområdet 15-006528 Sagsfremstilling Administrationen fremlægger

Læs mere

Integrationsindsatsen i Vejle Kommune. - I et beskæftigelses- og helhedsorienteret perspektiv

Integrationsindsatsen i Vejle Kommune. - I et beskæftigelses- og helhedsorienteret perspektiv Integrationsindsatsen i Vejle Kommune - I et beskæftigelses- og helhedsorienteret perspektiv 1 Vejle Kommune tænker helhedsorienteret I Vejle Kommune har vi det udgangspunkt, at job er vækst for alle.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 gladsaxe.dk Vejen til uddannelse og job Beskæftigelsesplan 2016 Vision og mission Gladsaxe Byråd har, i udkastet til kommunestrategien for 2014-2018, formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe Kommune

Læs mere

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 God integration af flygtninge og indvandrere betyder, at alle flygtninge og indvandrere deltager aktivt i og bidrager aktivt til

Læs mere

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats

- Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats Arbejdsgivernes forslag til ny beskæftigelsesindsats - Hjørnesten i ny beskæftigelsesindsats 9. december 213 JBP Dok ID: 2893 Danmark har et af Europas

Læs mere

Flygtninge i Danmark ind på arbejdsmarkedet

Flygtninge i Danmark ind på arbejdsmarkedet Flygtninge i Danmark ind på arbejdsmarkedet Direktør Kasper Højvang Kyed Styrelsen for International Rekruttering og Integration KL s JobCAMP 6. november 2015 Introduktion Hvad er udfordringen? Hvor er

Læs mere

LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den 1. februar 2016, 06:00

LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den 1. februar 2016, 06:00 »Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«- UgebrevetA4.dk 31-01-2016 22:00:46 LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den

Læs mere

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 1 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed Indledning. Næsten 10.000 personer henvender sig årligt i Jobcenter Esbjerg på grund af arbejdsløshed.

Læs mere

UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk

UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk Esbjerg JobAktiv Motorvej UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk Giv Esbjergs unge mod på fremtiden UddannelsesHuset Spangsbjerg Møllevej 70-6700 Esbjerg www.uddannelseshuset.esbjergkommune.dk uddannelseshuset@esbjergkommune.dk

Læs mere

Analyse. Hvor mange virksomhedspladser skal vi skabe til flygtninge? 4. april 2016. Af Kristine Vasiljeva

Analyse. Hvor mange virksomhedspladser skal vi skabe til flygtninge? 4. april 2016. Af Kristine Vasiljeva Analyse 4. april 2016 Hvor mange virksomhedspladser skal vi skabe til flygtninge? Af Kristine Vasiljeva Den 17. marts indgik regeringen og arbejdsmarkedsparter en trepartsaftale. Målet med aftalen er at

Læs mere

Hvordan får vi flere ud på arbejdsmarkedet?

Hvordan får vi flere ud på arbejdsmarkedet? Hvordan får vi flere ud på arbejdsmarkedet? Et overblik DI s erhvervstræf 2016. D. 18. april Carsten Koch, Beskæftigelsesrådet og Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats På den

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

1. Ansvar og redskaber til kommunerne

1. Ansvar og redskaber til kommunerne 6. Alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse Alle unge skal have mulighed for at påbegynde og gennemføre en kompetencegivende ungdomsuddannelse. Uddannelsesniveauet skal løftes, så vi sikrer mod,

Læs mere

Ekstraordinært referat af Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 26.03.2015 kl. 16:30 i Mødelokale 3

Ekstraordinært referat af Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 26.03.2015 kl. 16:30 i Mødelokale 3 Ekstraordinært referat af Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 26.03.2015 kl. 16:30 i Mødelokale 3 Tilstedeværende: Mads Andersen (C) formand Dora Olsen (O) udvalgsmedlem Lissie Kirk (A) udvalgsmedlem

Læs mere

KORT OG GODT OM LØN VED ANSÆTTELSE AF EN FLYGTNING

KORT OG GODT OM LØN VED ANSÆTTELSE AF EN FLYGTNING KORT OG GODT OM LØN VED ANSÆTTELSE AF EN FLYGTNING LÆS MERE PÅ REGNSKABSSPECIALISTEN.DK ELLER FACEBOOK.COM/REGNSKABSSPECIALISTEN Indhold Gratis råd og vejledning til den administrative håndtering af ansættelsen...

Læs mere

Socialfondsprogram 2014-2020. v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland

Socialfondsprogram 2014-2020. v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland Socialfondsprogram 2014-2020 v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland Socialfondsprogrammet 2014-2020 Prioritetsakse 1: Indsatsområder: Prioritetsakse 2: Indsatsområde: Iværksætteri

Læs mere

Holbæk Kommunes integrationsstrategi, spor 2 ALLE KAN BIDRAGE

Holbæk Kommunes integrationsstrategi, spor 2 ALLE KAN BIDRAGE ALLE KAN BIDRAGE Indledning De fleste flygtninge, indvandrere og efterkommere, som kommer til eller vokser op i Holbæk Kommune, klarer sig godt i folkeskole, sprogskole og på job. Nogle oplever dog sproglige,

Læs mere

En styrket og sammenhængende overgangsvejledning

En styrket og sammenhængende overgangsvejledning En styrket og sammenhængende overgangsvejledning 93% af de unge starter på en ungdomsuddannelse når de forlader folkeskolen. Tallet har været stigende og er resultatet af en systematisering af uddannelsesplanlægningen

Læs mere

Håndværksrådet anbefaler, at folkeskolens vejledere udvikler deres samarbejde med både erhvervsskoler og lokale uddannelsesudvalg.

Håndværksrådet anbefaler, at folkeskolens vejledere udvikler deres samarbejde med både erhvervsskoler og lokale uddannelsesudvalg. 10 veje til flere dygtige faglærte - alle har et ansvar For at sikre høj faglighed og motivation skal den enkelte unge have netop det uddannelsestilbud, der passer ham eller hende, og mange aktører skal

Læs mere

Få nye virksomheder til frivilligt og ulønnet at bidrage til vores ungeindsats.

Få nye virksomheder til frivilligt og ulønnet at bidrage til vores ungeindsats. SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSMENTORKORPS PÅ FYN ERHVERVSMENTOR FRA SYD TIL ØST I januar 2014 har erhvervsmentorkorpset Dygtige Unge afholdt møde med repræsentanter fra Jobcentrene i Svendborg, Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Strategi for udvikling af fag og uddannelse

Strategi for udvikling af fag og uddannelse Vedtaget version november 2013 Strategi for udvikling af fag og uddannelse Uddannelse skal sikre, at HK eren får jobbet. Kompetenceudvikling skal sikre, at HK eren er attraktiv og udvikles i jobbet. Faget

Læs mere

PUMA-springet Ansøgning til Silkeborgs LBR og Arbejdsmarkedsudvalg

PUMA-springet Ansøgning til Silkeborgs LBR og Arbejdsmarkedsudvalg PUMA-springet Ansøgning til Silkeborgs LBR og Arbejdsmarkedsudvalg oktober 2007 1. Ansøgeroplysninger Ansøger UU Silkeborg og Ungeteamet i Jobcenter Silkeborg En fælles ansøgning med baggrund i det første

Læs mere

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde Møde i Erhvervs, Vækst, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Indhold Ungepolitik Unge i Jobcentret Uddannelse Kriminalitet Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Referat af møde i Opgaveudvalg for Integration af flygtninge

Referat af møde i Opgaveudvalg for Integration af flygtninge GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Opgaveudvalg for Integration af flygtninge Mødetidspunkt 02-03-2016 19:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse A & B Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 21:00 Tilstede:

Læs mere

Faktaark: Indholdsfortegnelse

Faktaark: Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Fast track-ordningen Forslag om målretning af greencardordningen Forskerskatteordning lempes med 10.000 kr. pr. måned Initiativer om internationale grundskolepladser og flere udbud

Læs mere

Fakta om nuværende indslusningsordninger 29. september 2015 BTF

Fakta om nuværende indslusningsordninger 29. september 2015 BTF Indslusning af flygtninge/indvandrere på det danske arbejdsmarked Fakta om nuværende indslusningsordninger 29. september 2015 BTF Dok ID: 68376 Kort fortalt Der er i dag en række indslusningsordninger

Læs mere

N o t a t. Flygtninges vej fra grænsen til et job i Danmark

N o t a t. Flygtninges vej fra grænsen til et job i Danmark N o t a t Arbejdsmarkedskontor Øst 18. februar 2016 Flygtninges vej fra grænsen til et job i Danmark Dette notat giver et overblik over de mange forskellige instanser og indsatser, den enkelte flygtning

Læs mere

Udlændinge bliver væk fra danskkurser

Udlændinge bliver væk fra danskkurser 25. januar 2015 ARTIKEL Af David Elmer Udlændinge bliver væk fra danskkurser Flygtninge og familiesammenførte går i gennemsnit glip af mere end hver fjerde danskundervisnings-time, fordi de ikke møder

Læs mere

Erhvervsaktive ser i større grad jobmuligheder end ledige

Erhvervsaktive ser i større grad jobmuligheder end ledige 10. november 2013 ARTIKEL Af Louise Jaaks Sletting Erhvervsaktive ser i større grad jobmuligheder end ledige To ud af tre erhvervsaktive mener, at der er ledige job, som ledige ikke vil have. Blandt ledige

Læs mere

Opsamling. Programmet for informationsseminaret var som følger:

Opsamling. Programmet for informationsseminaret var som følger: Opsamling Informationsseminar om integrationspålæg 22. oktober 2014, Bella Center I dette notat gives en kort opsamling på informationsseminar afholdt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vedrørende

Læs mere

Et arbejdsmarked rustet til fremtiden

Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Danske Regioners forslag til et regionalt partnerskab for styrket kompetencematch t arbejdsarked ustet til remtiden Et arbejdsmarked rustet til fremtiden Danske Regioner

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Indledning Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2015. Mål 1 4 er beskæftigelsesministerens udmeldte mål, som er obligatoriske

Læs mere

VISION OG STRATEGI. For modtagelse af nye flygtninge og deres familier

VISION OG STRATEGI. For modtagelse af nye flygtninge og deres familier VISION OG STRATEGI For modtagelse af nye flygtninge og deres familier MODTAGELSESPERIODEN INTEGRATIONS- INDSATSEN TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE CIVILSAMFUNDET OG FÆLLESSKABER 2 VISION & STRATEGI FORMÅL Vi anser

Læs mere

Tryghed er nøglen. Enhedslisten om flygtninge i job:

Tryghed er nøglen. Enhedslisten om flygtninge i job: Flygtninge i Job Enhedslisten om flygtninge i job: Tryghed er nøglen»hvis integrationen af flygtninge på arbejdsmarkedet skal lykkes, så skal folkene på gulvet have indflydelse på, hvordan det skal foregå.

Læs mere

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen Forord I 2002 tog regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter en række initiativer, der skal styrke integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. 4-partsaftalen om en bedre integration

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 28.10.13 Implementering af kontanthjælpsreformen Omsætning af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommunes Beskæftigelsesforvaltning.

Læs mere

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune

Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Strategi for integrationsindsatsen Holstebro Kommune Vision: Alle borgere i Holstebro Kommune uanset etnisk eller kulturel baggrund indgår i og bidrager som aktive medborgere til det fælles samfund med

Læs mere

Det offentliges rolle i forhold til sygefravær, kontanthjælp, førtidspension mv.

Det offentliges rolle i forhold til sygefravær, kontanthjælp, førtidspension mv. Det offentliges rolle i forhold til sygefravær, kontanthjælp, førtidspension mv. Seminar i Arbejdsmarkedskommissionen Thomas Mølsted Jørgensen Juni 2008 1 Andelen af modtagere af sygedagpenge, der ender

Læs mere

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 369 Offentligt T A L E Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE 6. maj 2014 J.nr.

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

STÅ IKKE I STAMPE, BRUG DIN RAMPE

STÅ IKKE I STAMPE, BRUG DIN RAMPE STÅ IKKE I STAMPE, BRUG DIN RAMPE Et recoveryorienteret jobstøtteprojekt for fleksjobgodkendte borgere med psykiske lidelser. Vi vil sikre mennesker med en psykisk lidelse en plads på arbejdsmarkedet.

Læs mere

JAs arbejdsmarkedspolitik

JAs arbejdsmarkedspolitik JAs arbejdsmarkedspolitik Oktober 2015 Formål JAs arbejdsmarkedspolitik tegner foreningens holdning til arbejdsmarkedsforhold og ansættelsesvilkår. Arbejdsmarkedspolitikken er det fælles grundlag, der

Læs mere

Holstebro Kommunes Integrationspolitik

Holstebro Kommunes Integrationspolitik Holstebro Kommunes Integrationspolitik Godkendt af Arbejdsmarkedsudvalget Holstebro Kommunes April 2013 Indhold Indledning 2 Holstebro Kommunes vision 2 Integrationspolitikkens tilblivelse 3 Tværgående

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

Anerkendelse af borgernes realkompetencer Realkompetencevurdering

Anerkendelse af borgernes realkompetencer Realkompetencevurdering Anerkendelse af borgernes realkompetencer Realkompetencevurdering i Grønland Projektleder: Peter Sørensen Fredag den 22. oktober 2010 Arbejdsmarkedspolitiske udfordring Alment om Realkompetencevurdering

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Rødovre Jobcenter 26-10-2015 Rødovre Kommune Indhold Beskæftigelsesplan 2016 for Rødovre Kommune... 2 Arbejdsmarkedet... 3 Nye retninger i beskæftigelsesindsatsen.... 3 Prioriterede

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune

Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune Virksomhedsplan 2014 for Det Lokale Beskæftigelsesråd i Helsingør Kommune 1/7 Indholdsfortegnelse: Indledning Side 3 Om LBR Side 3 Ministerens fire overordnede mål Side 4 Anvendelse af puljemidler Side

Læs mere

Fælles fynsk beskæftigelsesstrategi vedr. bygge/anlægsområdet

Fælles fynsk beskæftigelsesstrategi vedr. bygge/anlægsområdet 2015 Fælles fynsk beskæftigelsesstrategi vedr. bygge/anlægsområdet Baggrund Flere af de fynske byggerier er nu i gang. Den positive udvikling på de store byggepladser og bygge- og anlægsbranchen generelt

Læs mere

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet September 2012 Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Et springbræt til arbejdsmarkedet Du skal snart starte i et løntilskudsjob på en arbejdsplads.

Læs mere

Bilag 3a Foreløbig oversigt over igangsatte eller planlagte initiativer hos Vækstforums parter

Bilag 3a Foreløbig oversigt over igangsatte eller planlagte initiativer hos Vækstforums parter Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Christian Nordbek Afdeling: Erhvervsudvikling og Udviklingsområder E-mail: christian.brincker.nordbek@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631902 Dato:

Læs mere

Aktivitet Mål Ressourcer/barrierer Lang/kortsigtet

Aktivitet Mål Ressourcer/barrierer Lang/kortsigtet VEJLEDNING Mentorordning: De unge skal holdes i hånden ved hjælp af en mentor. Det er vigtigt med nogle, der kan "samle den unge op" og guide den Mentorordningen kan være 1) individuelt tilpassede forløb,

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Jammerbugt 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Overordnede fokusområder i Jammerbugt Kommune... 4 Rammevilkår for indsatserne... 5 Fokusområderne... 7 Ungeindsats...

Læs mere

ODENSE I JOB BESKÆFTIGELSES- OG SOCIALUDVALGETS BESKÆFTIGELSESPOLITIK

ODENSE I JOB BESKÆFTIGELSES- OG SOCIALUDVALGETS BESKÆFTIGELSESPOLITIK ODENSE I JOB BESKÆFTIGELSES- OG SOCIALUDVALGETS BESKÆFTIGELSESPOLITIK 2 I BESKÆFTIGELSESPOLITIK FORORD Vi har nu sat det sidste pennestrøg på beskæftigelsespolitikken for Odense Kommune. Politikken skal

Læs mere

Integration af nye flygtninge i Roskilde Kommune

Integration af nye flygtninge i Roskilde Kommune Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Sjælland 15. marts 2016 Integration af nye flygtninge i Roskilde Kommune Beskæftigelsesindsatsen - udfordringer og muligheder Maria Tvarnø Integrationschef Foreløbig udmeldt

Læs mere

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune Center for Plan, HR og Udvikling Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 24.10.00-P22-1-15 Ref.: Michael Christiansen Direkte

Læs mere

Køn Helsingør Kommune stræber efter at skabe en afbalanceret kønsfordeling blandt de ansatte i afdelinger og på de forskellige ledelsesniveauer.

Køn Helsingør Kommune stræber efter at skabe en afbalanceret kønsfordeling blandt de ansatte i afdelinger og på de forskellige ledelsesniveauer. Helsingør Kommunes Ligestillingspolitik Indledning Helsingør Kommune arbejder målrettet for ligestilling og betragter alle medarbejdere som ligestillede uanset køn, alder, handicap, seksuel orientering,

Læs mere

Integrationsministeriet har ikke konkretiseret målsætningerne mht. deltagelse og værdier.

Integrationsministeriet har ikke konkretiseret målsætningerne mht. deltagelse og værdier. REDEGØRELSE Dato: 18. august 2008 Kontor: ØA J.nr.: 2007/1042-23 Sagsbeh.: LMA Fil-navn: 18-redegørelse 180808 Redegørelse for foranstaltninger og overvejelser i forbindelse med Rigsrevisionens beretning

Læs mere

I særdeleshed savner vi kvantitative og kvalitative mål for den øgede virksomhedskontakt.

I særdeleshed savner vi kvantitative og kvalitative mål for den øgede virksomhedskontakt. Fredericia Kommune Arbejdsmarkedsafdelingen Gothersgade 7000 Fredericia Att: Mogens Bak Hansen 27. aug. 2013 Beskæftigelsesplan 2014 Høringssvar fra Fredericia Erhvervsforening Fredericia Erhvervsforening

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 2. GENERATION ARBEJDSMARKEDSUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand René Christensen Rammer og vision Med udspring i kommuneplanen og Byrådets visioner er det Arbejdsmarkedsudvalgets strategi for de kommende

Læs mere

ODENSE I JOB BESKÆFTIGELSES- OG SOCIALUDVALGETS BESKÆFTIGELSESPOLITIK

ODENSE I JOB BESKÆFTIGELSES- OG SOCIALUDVALGETS BESKÆFTIGELSESPOLITIK ODENSE I JOB BESKÆFTIGELSES- OG SOCIALUDVALGETS BESKÆFTIGELSESPOLITIK 2 I BESKÆFTIGELSESPOLITIK FORORD Vi har nu sat det sidste pennestrøg på beskæftigelsespolitikken for Odense Kommune. Politikken skal

Læs mere

H v i s d u b l i v e r s y g

H v i s d u b l i v e r s y g H v i s d u b l i v e r s y g R e t t i g h e d e r P l i g t e r M u l i g h e d e r Slagelse E n t i d l i g i n d s at s va r e r l æ n g s t Indhold 2 En tidlig indsats varer længst 4 Roller og ansvarsfordeling

Læs mere

UDDANNELSE OG JOB FØRST! BESKÆFTIGELSES - OG SOCIALUDVALGETS BESKÆFTIGELSESPOLITIK

UDDANNELSE OG JOB FØRST! BESKÆFTIGELSES - OG SOCIALUDVALGETS BESKÆFTIGELSESPOLITIK UDDANNELSE OG JOB FØRST! BESKÆFTIGELSES - OG SOCIALUDVALGETS BESKÆFTIGELSESPOLITIK FORORD Vi har nu sat det sidste pennestrøg på beskæftigelsespolitikken for Odense Kommune. Politikken skal sætte én tydelig

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Indhold Indsatsområde 1: Flere unge skal have uddannelse... 2 Indsatsområde 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse

Læs mere