EVENTBESTEMMELSER FOR SVØMNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVENTBESTEMMELSER FOR SVØMNING"

Transkript

1 01.00 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT: EMNE: SIDE: Indholdsfortegnelse Danmarks Idræts Forbund Mesterskaber Dansk Svømmeunions Nationale events Generelle bestemmelser Danske Open Masters på Kortbane (DOM-K) Danske Open Masters på Langbane (DOM-L) TILLÆG: Startfællesskaber i svømning August

2 DANMARKS IDRÆTS FORBUNDS MESTERSKABER DM Kortbane (åben klasse) DM Langbane (åben klasse) DM Hold DM-K DM-L DM-H DANSK SVØMMEUNIONS NATIONALE EVENTS Danish Open DM Junior Kortbane DM Junior Langbane DM Årgang Kortbane DM Årgang Langbane Øst/Vest Junior/Senior Kortbane Øst/Vest Junior/Senior Langbane Øst/Vest Årgang Øst/Vest Børn Holdstævne Årgang Danske Open Masters Kortbane Danske Open Masters Langbane DO DMJ-K DMJ-L DMÅ-K DMÅ-L ØST-KM / VEST-KM ØST-LM / VEST-LM ØST-ÅM / VEST-ÅM ØST-BS/VEST-BS HSÅ DOM-K DOM-L August

3 GENERELLE BESTEMMELSER Reglerne i disse bestemmelser er gældende for alle nationale events i Dansk Svømmeunions regi. Hvor intet andet er nævnt gælder FINA s regler i øvrigt. a. Deltagelse. Deltagelse i samtlige Dansk Svømmeunions nationale event sker i henhold til Dansk Svømmeunions regler for startberettigelse, klubskifte med videre og regler for udlændinges start jf. tillæg til Dansk Svømmeunions vedtægter afsnit 1 og afsnit 3. I praksis og under henvisning til ovenstående betyder det at: Danske statsborgere (herunder også færinger og grønlændere), der er medlem af en forening under Dansk Svømmeunion, kan uanset bopæl, opnå medalje ved alle events. Dette gælder både individuelle løb som holdkap. Andre statsborgere kan IKKE opnå medalje i individuelle løb ved DM-L og DM-K. Alle øvrige medaljer kan opnås. Dette gælder både individuelle løb som holdkap. Ovenstående betyder, at kun danske statsborgere (herunder også færinger og grønlændere), der er medlem af en forening under Dansk Svømmeunion, kan opnå medalje i individuelle løb ved DM-L og DM-K. Ved alle øvrige events samt i holdkapper ved DM-L og DM-K kan alle deltagere opnå alle medaljer. Svømmere, med et korterevarende ophold i Danmark ( 3 måneder) og UDEN medlemskab af en forening under Dansk Svømmeunion, kan - uanset statsborgerskab- kun deltage i events hvor deltagelse af udenlandske svømmere er tilladt. Aldersgrupper gældende for samtlige nationale events kan findes på Dansk Svømmeunions hjemmeside på undersiderne omhandlende de nationale events. b. Kvalifikationsperiode. Fastsættes af Sportsafdelingen og oplyses i invitationen til den enkelte event. Events, der afvikles i perioden 1. januar til 31. august, har en kvalifikationsperiode, der løber fra 1. januar året før og frem til anmeldelsesfristen. Events, der afvikles i perioden 1. september til 31. december, har en kvalifikationsperiode, der løber fra 1. september året før og frem til anmeldelsesfristen. c. Kvalifikation. Den nøjagtige metode for fastsættelse af kravtider bestemmes af Sportsafdelingen. Man kan til events kvalificere sig med såvel en kortbanetid som en langbanetid. Omregning sker ved at anvende de til en hver tid gældende regler for omregning, som kan findes på Dansk Svømmeunions hjemmeside under Svømning > Nationale events. De til en hver tid gældende proportioner for de enkelte events fraset Masters mesterskaber, kravtider samt omregningskonstanter kan findes på Dansk Svømmeunions hjemmeside under Svømning > Nationale events. August

4 d. Anmeldelse/anmeldelsesfrist. Anmeldelsesproceduren fastsættes af Sportsafdelingen og fremgår af invitationerne til de enkelte events og stævnereglementerne for DM Hold og Holdstævne Årgang. Svømmerens licensnummer skal fremgå af anmeldelsen. Anmelderen er ansvarlig for rigtigheden af de angivne tider og øvrige oplysninger. Der må kun anvendes tider fra officielle stævner, og tider skal fremgå af Dansk Svømmeunions nationale tidsdatabase. Bedste tid også efter evt. omregning - indenfor kvalifikationsperioden skal anvendes. Anmeldelse af holdkap skal ske ved sammenlægning af 4 deltagende svømmeres dokumenterede tider (flyvende tider fra holdkapper eller individuelle tider Dansk Svømmeunions nationale tidsdatabase) inden for kvalifikationsperioden i den relevante disciplin og distance. Alle tider kan omregnes fra kort- til langbane eller omvendt i henhold til gældende omregningstabel. Klager over en holdkaps tilmeldingstid skal være stævnekoordinatoren i hænde senest 8 dage før eventen påbegyndes. Klagen skal indeholde dokumentation for, hvorfor klager mener, den pågældende anmeldelsestid er ukorrekt. Såfremt det konstateres, at et anmeldt hold er tilmeldt i en hurtigere tid, end det kan dokumenteres, vil det pågældende holds tilmeldingstid ændres til 00.00,00. Ukorrekt udformede anmeldelser kan returneres til anmelderen. Dette gælder også anmeldelser uden licensnummer. Anmeldelsesfrist (dog ikke DM Hold og Holdstævne Årgang): Normalt 3½ uge før og ikke tidligere end 4½ uge før det pågældende event og som hovedregel en onsdag. e. Holdkap og aflevering af holdkapkort Navne og årgange på de svømmere (i startrækkefølge), som skal starte i holdkapsvømning skal afleveres 1½ time før stævnestart den pågældende dag. For finaler afleveres 1½ time før det finaleafsnit, hvori holdkapsvømningen foregår. Navnene på svømmerne i medleyholdkap skal anføres for de respektive svømmearter. Ved Masters mesterskaber anføres svømmernes navne og alder (pr. d ). Den officielle tid afgøres af tiden på et af stævnesekretæren udpeget konkret ur. Holdkapkort betragtes som rettidigt indleveret, såfremt en repræsentant for en klub eller startfællesskab er i sekretariatet før den officielle tidsfrists udløb og enten har påbegyndt udfyldelsen af holdkapkort eller venter i kø på at aflevere allerede udfyldte kort. WinGrodan Sync anvendes til angivelse af deltagere i holdkapper. Tidsgrænsen på 1½ time er fortsat gældende. Dette er dog p.t. ikke muligt for startfællesskaber, hvorfor Holdkapkort for startfællesskaber enten kan sendes via til eventens stævnekoordinator indtil 48 timer før eventens første stævnestart eller afleveres i sekretariatet senest 1½ før (se ovenfor). Det tilmeldende startfællesskab er selv ansvarlig for, at kvittering for modtagelse af den afsendte er afsender i hænde senest 24 timer før eventens første stævnestart. Såfremt et tilmeldt hold ikke har afleveret holdkapkort rettidigt og fortsat ønsker at deltage i den pågældende holdkapsvømning, kan dette ske mod betaling af et gebyr under forudsætning af, at sekretariatet har modtaget holdkapkortet senest ½ time før det pågældende stævneafsnits start. I holdkapløb, kan der efter afleveringsfristen for holdkapkort, indsættes en anden svømmer indtil ½ time før løbet afvikles, hvis en deltager synligt/beviseligt er blevet skadet/syg under stævnet. Den svømmer, der indsættes som erstatning, skal indsættes på den skadede/syge svømmers plads. Den August

5 indsatte svømmer kan, i tilfælde hvor klubben eller startfællesskabet har flere hold tilmeldt i samme løb, flyttes fra et lavere rangerende hold, såfremt dette hold ikke allerede har påbegyndt pågældende løb. I de tilfælde, hvor en svømmer flyttes fra f.eks. 2. holdet til 1. holdet, kan indsætning af anden svømmer på 2. holdet ske på samme måde som forud beskrevet. Ved DM Hold skal reglerne om maksimalt antal tilladte starter uændret overholdes. f. Efteranmeldelse. Efteranmeldelse kan finde sted indtil 48 timer før eventens første start. Dog gælder kun tider opnået i den normale kvalifikationsperiode. Ved Masters mesterskaber betragtes det som en efteranmeldelse, hvis et hold efter startlistens offentliggørelse og indtil 1½ time før stævne start ændrer holdsammensætningen således, at holdets aldersgruppe ændres. g. Afmelding Såfremt en anmeldt individuel deltager eller et anmeldt hold ikke ønsker at komme til start, skal der meldes afbud enten skriftligt på afmeldingsliste eller via WinGrodan Sync. Tidsfrister for afmelding til individuelle indledende heats og individuelle løb der afvikles som direkte finaler varierer fra event til event og vil være angivet i invitationerne til de enkelte events. For hold anmeldt i løb uden reserver skal holdet afmeldes som anført i invitation dog senest 1½ time før det pågældende stævneafsnits start. For hold anmeldt i løb med reserver skal holdet afmeldes som anført i invitation dog senest 1½ time før det første stævneafsnit den pågældende dag. Hvis en deltager beviseligt er blevet skadet/syg efter den angivne afmeldingsfrist, kan deltageren afmeldes for hele den pågældende dag eller resten af det igangværende stævneafsnit, såfremt stævnekoordinatoren (eller overdommeren i stævnekoordinatorens fravær) accepterer dette. h. Afmelding til semifinale og finale. I alle konkurrencer skal en individuel deltager eller et hold, som ikke ønsker at deltage i en semifinale eller en finale, hvortil man har kvalificeret sig, foretage en skriftlig afmelding senest 30 minutter efter offentliggørelsen af resultatlisten for løbet. Blanketter til finaleafmelding udleveres i sekretariatet. Bemærk at WinGrodan Sync ikke kan anvendes til afmeldinger til semifinaler og finaler. Hvis en deltager beviseligt er blevet skadet/syg efter den angivne afmeldingsfrist, kan deltageren afmeldes for hele den pågældende dag, såfremt stævnekoordinator godkender dette. Afmeldelse kan i særlige tilfælde også ske for en kortere periode på baggrund af konkret vurdering af stævnekoordinator. Såfremt stævnekoordinatoren ikke er tilstede er det overdommeren, der godkender sygemelding. i. Final call room Ved DM og DM Junior på såvel langbane som kortbane samt ved Danish Open og DM Årgang langbane etableres final call room som minimum under finaleafsnittene. Ved øvrige nationale events og indledende heats under ovenstående events etableres final call room efter behov og lokale forhold. August

6 Final call room er enten et lokale eller et tydeligt markeret og afgrænset område. Afgrænsning kan være et telt eller lignende. Deltagerne skal møde i final call room 15 minutter før starten på det for svømmeren relevante heat. Den uddelte tidsplan anvendes som udgangspunkt. Hvis der er markant forsinkelse af stævneafviklingen i forhold til den uddelte tidsplan, skal fremmøde ske 15 minutter før det forventede tidspunkt for heatets start. Hvis stævneafvikling er hurtigere end anført i tidsplanen, accepteres senere fremmøde (svarende til tidsforskellen) indtil tidsplanen er korrigeret. Såfremt en svømmer har to løb så tæt på hinanden, at afsvømning efter det første løb hindrer tilstedeværelse i final call room i alle eller dele af de 15 minutter, giver svømmeren besked om dette ved første registrering i final call room. Svømmeren skal deltage i indmarch for alle sine løb. Eneste grund til ikke at deltage i indmarch er samtidig deltagelse i præmieoverrækkelse. Såfremt en svømmer ikke møder op i final call room indenfor tidsfristen gives en påtale. Såfremt samme svømmer igen møder efter tidsfristen, gives en advarsel. I begge disse tilfælde får svømmeren lov at deltage i det pågældende løb. Såfremt en svømmer, der allerede har fået advarsel, atter møder efter tidsfristen, medfører dette udelukkelse for det pågældende løb samt idømmelse af bøde svarende til manglende fremmøde. En advarsel er gældende for hele stævnet. j. Event-, efteranmeldelses- og bødegebyr. Eventgebyr fastsættes for hvert enkelt event af Sportsafdelingen. Efteranmeldelsesgebyr udgør for et individuelt løb udgør 6 gange eventgebyret og for en holdkap 4 gange eventgebyret. En individuelt anmeldt deltagers udeblivelse fra start, uden at have meldt afbud enten skriftligt eller via WinGrodan Sync i henhold til de i invitationen angivne afmeldingsfrister medfører bødegebyr på 6 gange det individuelle eventgebyr. Et anmeldt holds udeblivelse fra start i holdkap uden at have meldt afbud enten skriftligt eller via WinGrodan Sync i henhold til de i invitationen angivne afmeldingsfrister medfører bødegebyr på 4 gange eventgebyret for holdkap. Manglende aflevering af holdkapkort betragtes som udeblivelse uden afbud. Hvis et hold ikke afleverer et holdkapkort rettidigt, kan klubben mod at betale et gebyr på 8 gange eventgebyret, alligevel deltage i løbet. Hvis et hold udebliver fra DM Hold, idømmes foreningen/startfællesskabet en bøde lig med eventgebyret for DM Hold. En deltager eller et hold, som overskrider den i invitationen anførte kravtid, skal kunne dokumentere, at vedkommende har opnået den anmeldte tid ved et officielt stævne indenfor kvalifikationsperioden. I modsat fald idømmes klubben en bøde på 10 gange eventgebyret. Ved eventuel diskvalifikation opkræves ikke bøde. Nødvendig dokumentation skal af klubberne tilsendes Unionen senest 1 måned efter eventen, undtagen hvis anmeldelserne er påført dato for opnåelse af den anmeldte tid og tiden fremgår af Dansk Svømmeunions nationale tidsdatabase Svømmetider. Den anmeldende klub er ansvarlig for indbetaling af eventgebyr og eventuelt bødegebyr, som opkræves af Dansk Svømmeunion efter eventens afslutning. August

7 k. Afvikling Ved DM, DM Junior og DM Årgang på såvel langbane som kortbane samt ved Danish Open afholdes teknisk møde aftenen før (eller evt. om formiddagen samme dag) eventen starter. Teknisk møde erstatter holdledermøde før eventens start. På teknisk møde gennemgås alle relevante særlige regler, foranstaltninger og sidste øjebliks ændringer ift. på forhånd udsendt materiale. Alle deltagende klubber forventes at være repræsenteret på teknisk møde. Indsigelser mod den offentliggjorte startliste skal senest ske på teknisk møde - eller 24 timer før eventens første løb ved events, hvor der ikke afvikles et teknisk møde forud for eventens start. Alle nationale events afvikles med én start. Alle nationale events, fraset Masters events samt events hvor det eller de sidste heat udgør finalen for børne, årgangs- eller juniorsvømmere, afvikles med flyvende start i indledende afsnit samt i løb med direkte finaler. Alle nationale events, fraset Masters events og Øst/Vest Børn Medleystævne, afvikles uden brug af tidtagere. I tilfælde af svigt af eltid i indledende heat skal den/de berørte svømmere svømme om. Ved svigt af eltid i det/de bedste heat i en direkte finale eller i en A-, B- eller C-finale, skal alle svømmere i det/de bedste heat eller i den pågældende A-, B- eller C-finale svømme om. I tilfælde af permanent svigt af eltid søges eventen gennemført ved brug af manuel tidtagning. Omsvømning om pladser i semifinaler eller finaler foregår efter, at alle involverede svømmere har gennemført deres indledende heat og på et tidspunkt, der aftales mellem stævneledelsen, overdommer og de involverede parter. Ved uenighed mellem de involverede parter, fastsætter stævneledelsen i samarbejde med overdommer tidspunktet. Sportsafdelingen kan beslutte at indlægges pauser til brug for afsvømning ved nationale events. En sådan beslutning offentliggøres senest ved teknisk møde eller ved eventens første holdledermøde. Andre ændringer til den på forhånd udmeldte tidsplan for eventens afvikling meddeles ligeledes senest ved teknisk møde eller ved eventens første holdledermøde. Time trails kan ikke afvikles i forbindelse med Dansk Svømmeunions events. Sportsafdelingen kan i forbindelse med kvalifikation af holdkapper til internationale mesterskaber dispensere for denne regel og arrangere ekstraordinære holdkapløb. Der er ikke krav om tilstedeværelse af stævnelæge eller særskilt medicinsk beredskab ved events arrangeret af Dansk Svømmeunion. l. Officials ved DIF s og Dansk Svømmeunions events. Sportsafdelingens dommerudvalg udpeger overdommere og startere til Dansk Svømmeunions nationale events. Sportsafdelingens speakerudvalg udpeger speakere til udvalgte nationale events efter nærmere aftale med lokalarrangøren. Deltagende klubber forpligter sig til at stille med officials i henhold til de retningslinjer, der er angivet i invitationerne til de enkelte nationale events og stævnereglement vedr. DM Hold og supplerende reglement vedr. Holdstævne Årgang August

8 Navn og uddannelse (angivelse af modul) på official skal indberettes via Svømmetider eller fremsendes til stævnekoordinatoren for eventen inden anmeldelsesfristens udløb. Hvis der efter anmeldelsesfristen afmeldes svømmere og antallet af starter derfor reduceres, medfører dette ikke ændring i det oprindelige krav om antal og uddannelse af officials. Ved anmeldelsen af 1 official med modul 4 ved 50 eller flere starter, kan denne anmeldelse ikke efterfølgende ændres til 2 officials med modul 2. Tilsvarende kan anmeldelse af 2 officials med modul 2 ved 50 eller flere starter, heller ikke efterfølgende ændres til 1 official med modul 4. Der vil i videst muligt omfang blive taget hensyn til geografiske forhold samt deltagerantal, ved udvælgelsen af officials. Er klubbens tilmeldte official ikke opført på officiallisten, der hurtigt muligt efter anmeldelsesfristen offentliggøres på Svømmetider, skal vedkommende ikke fungere ved eventen. Officials ved Masters mesterskaber kan være aktive deltagere i det eller de stævneafsnit, de ikke fungerer som officials. Officials ved øvrige events kan være aktive deltagere på den eller de dage, de ikke fungerer som officials. Såfremt der ikke bliver fremsendt navne på officials betids, vil foreningen blive kontaktet om den/de manglende officials. Såfremt der herefter ikke stilles officials, idømmes foreningen en bøde på 1.000,- kr. pr. manglende official pr. dag. Dette gælder også ved manglende fremmøde på stævnedagen. Bøden tilfalder lokalarrangøren, såfremt denne sørger for en afløser. I alle andre tilfælde tilfalder bøden Sportsafdelingen. m. Offentliggørelse. Sportsafdelingen offentliggør følgende forhold vedrørende de nationale events med nedenstående angivne tidspunkter og varsler. 1) Kalender for det følgende kalenderår inkl. anmeldelsesfrister offentliggøres på Dansk Svømmeunions hjemmeside på undersiderne omhandlende de nationale events i januar året før. 2) Afviklingssteder offentliggøres på Dansk Svømmeunions hjemmeside og i Svømmetider løbende hen over året efterhånden som eventaftaler indgås med lokalarrangørerne. 3) Eventgebyrer for den kommende sæson inkl. forventet fremtidig prisfremskrivning offentliggøres på Dansk Svømmeunions hjemmeside på undersiderne omhandlende de nationale events i januar med virkning fra sæsonstart førstkommende 1. september. 4) Overordnede proportioner for de enkelte nationale events offentliggøres på Dansk Svømmeunions hjemmeside på undersiderne omhandlende de nationale events og en foreløbig invitation offentliggøres på Svømmetider senest 8 måneder før eventens afvikling. 5) Endelig invitation offentliggøres på Svømmetider (inkl. åbning for tilmelding) hurtigst muligt og senest 3 måneder før eventens afvikling. August

9 DANSKE OPEN MASTERS PÅ KORTBANE (DOM-K) 1. Deltagelse. Gruppe A år A år F år K år B år G år L år C år H år M år D år I år N år E år J år O år P 100 og ældre Holdkap er sammensat af den totale alder på deltagerne på holdet. Aldersgrupperne i holdkap er som følger: Fra 80 til 96 år A- Fra 100 til 119 år A Fra 120 til 159 år B Fra 160 til 199 år C Fra 200 til 239 år D Fra 240 til 279 år E Fra 280 til 319 år F Fra 320 til 359 år G I holdkapper afvikles DM for dame-, herre- og mixed hold. Et mixed hold består af 2 damer og 2 herrer. Svømmere i aldersgruppen år kan udelukkende deltage i holdkapgruppen A-. DM for masters er åbne for alle svømmere, der er medlem af en klub under et forbund tilsluttet LEN eller FINA. Kun en svømmer med medlemskab af en dansk klub kan blive dansk mastersmester. Udenlandske svømmere, som bliver nummer 1 i aldersgruppen, præmieres på anden vis. 2. Løbsliste. Løbsliste med et 3-årigt rul offentliggøres på danskemasters.dk og svoem.org ca. ½ år før første mesterskab. 3. Afvikling. FINA's regler - inklusive masters reglerne - er gældende ved mesterskabernes afvikling. Alle grupper afgøres ved samme arrangement, idet dato for mesterskabet offentliggøres på Dansk Svømmeunions hjemmeside. Mesterskabet afvikles i svømmehaller med mindst 5 baner. Tidtagning foretages elektronisk. August

10 Arrangementsstedet fastsættes af Sportsafdelingen i samarbejde med Mastersudvalget, som i fællesskab har det overordnede ansvar for mesterskabernes afvikling. Mastersudvalget kan til arrangementet have en klub eller flere klubber som medarrangør. Alle løb har direkte finaler med det formodede langsomste heat først. 4. Program. Offentliggøres i invitationen. En svømmer kan kun deltage på ét hold i samme løb. 5. Anmeldelse. Hver deltager må deltage i 6 individuelle løb (maksimalt 3 pr. stævneafsnit) + holdkapper. Anmeldelser med angivelse af anmeldelsestid, skal fremsendes til arrangøren som anført i invitationen. 6. Anmeldelsesgebyr. Anmeldelsesgebyret fastsættes af Sportsafdelingen og offentliggøres i invitationen. 7. Præmier. Vinderen af hver gruppe præmieres. August

11 DANSKE OPEN MASTERS PÅ LANGBANE (DOM-L) 1. Deltagelse. Gruppe A år F år L år A år G år M år B år H år N år C år I år O år D år J år P 100 og ældre E år K år Holdkap er sammensat af den totale alder på deltagerne på holdet. Aldersgrupperne i holdkap er som følger: Fra 80 til 96 år A- Fra 100 til 119 år A Fra 120 til 159 år B Fra 160 til 199 år C Fra 200 til 239 år D Fra 240 til 279 år E Fra 280 til 319 år F Fra 320 til 359 år G I holdkapper afvikles DM for dame-, herre- og mixed hold. Et mixed hold består af 2 damer og 2 herrer. Svømmere i aldersgruppen år kan udelukkende deltage i holdkapgruppen A-. DM for masters er åbne for alle svømmere, der er medlem af en klub under et forbund tilsluttet LEN eller FINA. Kun en svømmer med medlemskab af en dansk klub kan blive dansk mastersmester. Udenlandske svømmere, som bliver nummer 1 i aldersgruppen, præmieres på anden vis. 2. Løbsliste. Løbsliste med 2 årigt rul offentliggøres på danskemasters.dk og svoem.org ca. ½ år før første mesterskab (ulige år) 3. Afvikling. FINA's regler - inklusive masters reglerne - er gældende ved mesterskabernes afvikling. Alle grupper afgøres ved samme arrangement, idet dato for mesterskabet offentliggøres på Dansk Svømmeunions hjemmeside. Mesterskabet afvikles i svømmehaller med mindst 5 baner. Tidtagning foretages elektronisk. August

12 Arrangementsstedet fastsættes af Sportsafdelingen i samarbejde med Mastersudvalget, som i fællesskab har det overordnede ansvar for mesterskabernes afvikling. Mastersudvalget kan til arrangementet have en klub eller flere klubber som medarrangør. Alle løb har direkte finaler med det formodede langsomste heat først. 4. Program. Offentliggøres i invitationen. En svømmer kan kun deltage på ét hold i samme løb. 5. Anmeldelse. Hver deltager må deltage i 6 individuelle løb (maksimalt 3 pr. stævneafsnit) + holdkapper. Anmeldelser med angivelse af bedste opnåede tid, skal fremsendes til arrangøren som anført i invitationen. 6. Anmeldelsesgebyr. Anmeldelsesgebyret fastsættes af Sportsafdelingen og offentliggøres i invitationen. 7. Præmier. Vinderen af hver gruppe præmieres. August

13 STARTFÆLLESSKABER I SVØMNING Et startfællesskab er en naturlig forlængelse af et formaliseret træningsfællesskab. Et startfællesskab åbner mulighed for at klubber, der i forvejen har et formaliseret træningsfællesskab, kan danne fælles hold ved nedennævnte definerede opgaver. På denne måde får svømmere, der dagligt træner sammen, mulighed for fælles oplevelser og udfordringer, på trods af forskellige klubtilhørsforhold. 1. Et startfællesskab kan dannes af 2 eller flere klubber som opfylder følgende betingelser: et naturligt tilhørsforhold, et formaliseret træningsfællesskab (med minimum 3 gange ugentlig fællestræning eller 100%, hvor 3/4 af svømmerne i fællesskabet deltager), et af Sportsafdelingen godkendt træningsfællesskab. 2. Ansøgningen fremsendes til Sportsafdelingen og skal som minimum indeholde følgende: deltagende klubbers navne, fællesskabets navn, ansvarlig kontaktperson, hvilke arrangementer, der søges startfællesskab til, beskrivelse af det formaliserede samarbejde for hvert af de hold, hvor der er svømmere, der er aktuelle deltagere i de søgte arrangementer, herunder hvorledes kravet til fællestræning opfyldes. præcisering af i hvilken rækkefølge de enkelte klubber skal placeres i DM Hold, såfremt startfællesskabet ophører eller opløses. Klubberne skal rangordnes således, at den klub der skal bedst placeres nævnes først. Ansøgningen skal være underskrevet af klubbernes formænd. 3. Godkendelse af et startfællesskab gives for minimum et år ad gangen og udløber den 30. september. Startfællesskaber, der ønsker at fortsætte efter udløbet af godkendelsesperioden, skal indsende fornyet ansøgning senest 1. september i det år godkendelsen udløber. 4. Et startfællesskab er juridisk at betragte som en klub. 5. Startfællesskabet kan deltage i DM Hold, holdstævne årgang, i holdkapløb samt holdkonkurrencer i forbindelse med DIFs mesterskaber og Dansk Svømmeunions nationale events samt regionsmesterskaber inkl. turneringer i landsdele eller geografiske områder i henhold til den givne tilladelse til startfællesskab jævnfør afsnit 4.00, stk. 2. I alle andre forhold deltager svømmeren for sin moderklub August

14 6. Svømmere som en gang har deltaget for fællesskabet i den omhandlende periode, er låst for deltagelse i de i punkt 5 nævnte events i den periode aftalen gælder. Dette gælder dog ikke svømmere der skifter klub eller startberettigelse. 7. Ved klubskifte eller skift af startberettigelse, også indenfor fællesskabet, gælder de almindelige karantænebestemmelser. 8. Opløses et startfællesskab grundet en eller flere klubbers nedlæggelse, genindtræder tilbageværende klubbers svømmere i sin "moderklub" uden karantæne. 9. Ophører eller opløses et startfællesskab som deltager i DM Hold, vil de enkelte klubber blive placeret i henhold til den rækkefølge klubberne har angivet i ansøgningen startfællesskab jævnfør afsnit 4.00, stk. 2. Dersom kun en enkelt eller enkelte klubber udtræder af et startfællesskab, der i øvrigt fortsætter, rykker den/disse til 4. division og fællesskabet fortsætter med hidtidige placering. Etableres et startfællesskab, hvor en eller flere klubber deltager i DM Hold, vil startfællesskabet blive placeret svarende til den bedste individuelle klubplacering i hver division. Øvrige hold under startfællesskabet placeres i 4. division. 10. Såfremt en klub ønsker at udtræde af startfællesskabet, skal dette meddeles Sportsafdelingen samt parterne i startfællesskabet skriftligt, med et varsel på 6 måneder (senest den 31/1). Udtrædelsen kan først træde i kraft pr. 1. august. 11. Godkendelse og opløsning samt dato, offentliggøres på Dansk Svømmeunions hjemmeside. 12. Klubber som udtræder af et startfællesskab, kan først efter en periode på 12 måneder indgå i et nyt startfællesskab, eller indtræde i et bestående. I særlige tilfælde kan Sportsafdelingen dog tillade en kortere periode end 12 måneder. I disse tilfælde skal Sportsafdelingens begrundelse offentliggøres. August

EVENTBESTEMMELSER FOR SVØMNING

EVENTBESTEMMELSER FOR SVØMNING 01.00 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT: EMNE: SIDE: 01.00 Indholdsfortegnelse 1 02.00 Danmarks Idræts Forbund Mesterskaber 2 02.01 Dansk Svømmeunions Nationale events 2 02.10 Generelle bestemmelser 3-6 03.00

Læs mere

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING 01.00 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT: EMNE: SIDE: 01.00 Indholdsfortegnelse 1 02.00 Danmarks Idræts Forbund Mesterskaber 2 02.01 Dansk Svømmeunions Mesterskaber 2 02.10 Generelle bestemmelser 3-6 03.00 Danske

Læs mere

Version INDHOLDSFORTEGNELSE

Version INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til 1. halvår 2019 2 Generelle bestemmelser 3 Kvalifikationsperiode 3 Kvalifikation 3 Anmeldelse 3 Procedure for tilmelding/anmeldelse 3 Efteranmeldelse 4 Event- og bødegebyr

Læs mere

DM JUNIOR KORTBANE DEN 31. OKTOBER 3. NOVEMBER 2019 DGI HUSET VEJLE WILLY SØRENSENS PLADS 5, 7100 VEJLE

DM JUNIOR KORTBANE DEN 31. OKTOBER 3. NOVEMBER 2019 DGI HUSET VEJLE WILLY SØRENSENS PLADS 5, 7100 VEJLE DM JUNIOR KORTBANE DEN 31. OKTOBER 3. NOVEMBER 2019 DGI HUSET VEJLE WILLY SØRENSENS PLADS 5, 7100 VEJLE Dette event afholdes iht. Eventbestemmelser for Svømning, der kan findes på svoem.org. DELTAGELSE

Læs mere

DM KORTBANE (ÅBEN KLASSE)

DM KORTBANE (ÅBEN KLASSE) DM KORTBANE (ÅBEN KLASSE) DEN 7. 10. NOVEMBER 2019 SVØMMESTADION DANMARK GL. VARDEVEJ 60, 6700 ESBJERG Dette event afholdes iht. Eventbestemmelser for Svømning, der kan findes på svoem.org. DELTAGELSE:

Læs mere

ØST JUNIOR/SENIOR KORTBANE

ØST JUNIOR/SENIOR KORTBANE ØST JUNIOR/SENIOR KORTBANE DEN 4. 6. OKTOBER 2019 GLADSAXE SVØMMEHAL VANDTÅRNSVEJ 55, 2860 SØBORG Dette event afholdes iht. Eventbestemmelser for Svømning, der kan findes på svoem.org. DELTAGELSE: Seniormesterskaber:

Læs mere

DANMARKSMESTERSKABER LANGBANE OG DMJ-L (HOLDKAPPER)

DANMARKSMESTERSKABER LANGBANE OG DMJ-L (HOLDKAPPER) DANMARKSMESTERSKABER LANGBANE OG DMJ-L (HOLDKAPPER) DEN 11. 14. JULI 2019 HELSINGØR SVØMMEHAL BORGMESTER P. CHRISTENSENS VEJ 14, 3000 HELSINGØR Deltagelse: DM-L: Åben for alle årgange Ungdomsgruppe Damer:

Læs mere

VEST JUNIOR/SENIOR KORTBANE

VEST JUNIOR/SENIOR KORTBANE VEST JUNIOR/SENIOR KORTBANE DEN 4. 6. OKTOBER 2019 VANDHUSET PARK VENDIA BØRGE CHRISTENSENS VEJ 4, 9800 HJØRRING Dette event afholdes iht. Eventbestemmelser for Svømning, der kan findes på svoem.org. DELTAGELSE:

Læs mere

ØST JUNIOR/SENIOR KORTBANE

ØST JUNIOR/SENIOR KORTBANE ØST JUNIOR/SENIOR KORTBANE DEN 4. 6. OKTOBER 2019 GLADSAXE SVØMMEHAL VANDTÅRNSVEJ 55, 2860 SØBORG DELTAGELSE: Seniormesterskaber: Deltagende damer skal være født i 2005 og ældre Deltagende herrer skal

Læs mere

Version INDHOLDSFORTEGNELSE

Version INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til mesterskabsåret 2017/2018 2 Terminer/steder 3 Generelle bestemmelser 5 Kvalifikationsperiode 5 Kvalifikation 5 Anmeldelse 5 Procedure for tilmelding/anmeldelse 5 Mesterskabsgebyr

Læs mere

VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2019

VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2019 VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2019 Dansk Svømmeunions Sportsafdeling har hermed fornøjelsen af at give information om: DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2019 DM for Hold afvikles i 2019 som

Læs mere

DM JUNIOR KORTBANE DEN NOVEMBER 2017 AARHUS SVØMMESTADION F. VESTERGAARDS GADE 3, 8000 AARHUS C

DM JUNIOR KORTBANE DEN NOVEMBER 2017 AARHUS SVØMMESTADION F. VESTERGAARDS GADE 3, 8000 AARHUS C DM JUNIOR KORTBANE DEN 2. 5. NOVEMBER 2017 AARHUS SVØMMESTADION F. VESTERGAARDS GADE 3, 8000 AARHUS C Deltagelse: DMJ-K: Damer årgang 2001, 2002 og 2003 Herrer årgang 2000, 2001 og 2002 Alle medlemmer

Læs mere

VEST JUNIOR/SENIOR KORTBANE

VEST JUNIOR/SENIOR KORTBANE VEST JUNIOR/SENIOR KORTBANE DEN 4. 6. OKTOBER 2019 VANDHUSET PARK VENDIA BØRGE CHRISTENSENS VEJ 4, 9800 HJØRRING DELTAGELSE: Seniormesterskaber: Deltagende damer skal være født i 2005 og ældre Deltagende

Læs mere

VELKOMMEN TIL MESTERSKABSÅRET 2015/2016

VELKOMMEN TIL MESTERSKABSÅRET 2015/2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til mesterskabsåret 2015/2016 2 Terminer/steder 3 Generelle bestemmelser 5 Kvalifikationsperiode 5 Kvalifikation 5 Anmeldelse 5 Procedure for tilmelding/anmeldelse 5 Mesterskabsgebyr

Læs mere

Mesterskabsfolder 2016/

Mesterskabsfolder 2016/ 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til mesterskabsåret 2016/2017 2 Terminer/steder 3 Generelle bestemmelser 5 Kvalifikationsperiode 5 Kvalifikation 5 Anmeldelse 5 Procedure for tilmelding/anmeldelse 5 Mesterskabsgebyr

Læs mere

DM JUNIOR KORTBANE DEN NOVEMBER 2016 BELLAHØJ SVØMMESTADION BELLAHØJVEJ 1-3, 2700 BRØNSHØJ

DM JUNIOR KORTBANE DEN NOVEMBER 2016 BELLAHØJ SVØMMESTADION BELLAHØJVEJ 1-3, 2700 BRØNSHØJ DM JUNIOR KORTBANE DEN 10. 13. NOVEMBER 2016 BELLAHØJ SVØMMESTADION BELLAHØJVEJ 1-3, 2700 BRØNSHØJ Deltagelse: DMJ-K: Damer årgang 2000, 2001 og 2002 Herrer årgang 1999, 2000 og 2001 Alle medlemmer af

Læs mere

DANMARKSMESTERSKABER - LANGBANE DEN JULI 2017 BELLAHØJ SVØMMESTADION BELLAHØJVEJ 1-3, 2700 BRØNSHØJ

DANMARKSMESTERSKABER - LANGBANE DEN JULI 2017 BELLAHØJ SVØMMESTADION BELLAHØJVEJ 1-3, 2700 BRØNSHØJ DANMARKSMESTERSKABER - LANGBANE DEN 6. 9. JULI 2017 BELLAHØJ SVØMMESTADION BELLAHØJVEJ 1-3, 2700 BRØNSHØJ Deltagelse: DM-L: Åben for alle årgange Ungdomsgruppe Damer: Årgang 1998 og 1999 Ungdomsgruppe

Læs mere

DM JUNIOR KORTBANE DEN NOVEMBER 2018 SVØMMESTADION DANMARK GL. VARDEVEJ 60, 6700 ESBJERG

DM JUNIOR KORTBANE DEN NOVEMBER 2018 SVØMMESTADION DANMARK GL. VARDEVEJ 60, 6700 ESBJERG DM JUNIOR KORTBANE DEN 8. 11. NOVEMBER 2018 SVØMMESTADION DANMARK GL. VARDEVEJ 60, 6700 ESBJERG Deltagelse: DMJ-K: Damer årgang 2002, 2003 og 2004 Herrer årgang 2001, 2002 og 2003 Alle medlemmer af en

Læs mere

REGIONS- MESTERSKABER

REGIONS- MESTERSKABER REGIONS- MESTERSKABER 2019 Regionalt mesterskab for årgangssvømmere OM REGIONSMESTERSKABERNE Regionsmesterskaberne vil i den kommende sæson være for piger årgang 2006 og 2007, samt for drenge årgang 2005

Læs mere

DANSKE JUNIORMESTERSKABER LANGBANE (DMJ-L) DEN JUNI 2017 SVØMMESTADION DANMARK GL. VARDEVEJ 60, 6700 ESBJERG

DANSKE JUNIORMESTERSKABER LANGBANE (DMJ-L) DEN JUNI 2017 SVØMMESTADION DANMARK GL. VARDEVEJ 60, 6700 ESBJERG DANSKE JUNIORMESTERSKABER LANGBANE (DMJ-L) Deltagelse: DMJ-L: Damer årgang 2000, 2001 og 2002 Herrer årgang 1999, 2000 og 2001 DEN 24. 27. JUNI 2017 SVØMMESTADION DANMARK GL. VARDEVEJ 60, 6700 ESBJERG

Læs mere

Bilag 1 for Sportsafdelingen: MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING

Bilag 1 for Sportsafdelingen: MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING Generel ændring Svømmesektionen Mesterskabsudvalget 02.10 - GENERELLE BESTEMMELSER b. Kvalifikation. Den nøjagtige metode for fastsættelse af kravtider bestemmes af Mesterskabsudvalget. Generelt forhøjes

Læs mere

DM KORTBANE (ÅBEN KLASSE)

DM KORTBANE (ÅBEN KLASSE) DM KORTBANE (ÅBEN KLASSE) DEN 17. 20. NOVEMBER 2016 SVØMMESTADION DANMARK GL. VARDEVEJ 60, 6700 ESBJERG Deltagelse: DM-K: Åben for alle årgange Ungdomsgruppe Damer: Årgang 1998 og 1999 Ungdomsgruppe Herrer:

Læs mere

DANSKE JUNIORMESTERSKABER LANGBANE (DMJ-L) DEN JULI 2018 NØRRESUNDBY IDRÆTSCENTER LERUMBAKKEN 11, 9400 NØRRESUNDBY

DANSKE JUNIORMESTERSKABER LANGBANE (DMJ-L) DEN JULI 2018 NØRRESUNDBY IDRÆTSCENTER LERUMBAKKEN 11, 9400 NØRRESUNDBY DANSKE JUNIORMESTERSKABER LANGBANE (DMJ-L) DEN 5. 8. JULI 2018 NØRRESUNDBY IDRÆTSCENTER LERUMBAKKEN 11, 9400 NØRRESUNDBY Deltagelse: DMJ-L: Damer årgang 2001, 2002 og 2003 Herrer årgang 2000, 2001 og 2002

Læs mere

REGIONALT STÆVNE Regionalt stævne for de yngste konkurrencesvømmere

REGIONALT STÆVNE Regionalt stævne for de yngste konkurrencesvømmere REGIONALT STÆVNE 2018-2019 Regionalt stævne for de yngste konkurrencesvømmere OM REGIONALT STÆVNE Det regionale stævne vil i den kommende sæson være for piger årgang 2007/2008 og drenge årgang 2006/2007.

Læs mere

VEST JUNIOR/SENIOR KORTBANE

VEST JUNIOR/SENIOR KORTBANE VEST JUNIOR/SENIOR KORTBANE DEN 28. 30. OKTOBER 2016 VANDHUSET PARK VENDIA BØRGE CHRISTENSENSVEJ 4, 9800 HJØRRING DELTAGELSE: Seniormesterskaber: Deltagende damer skal være født i 2002 og ældre Deltagende

Læs mere

VELKOMMEN TIL MESTERSKABSÅRET 2013/2014

VELKOMMEN TIL MESTERSKABSÅRET 2013/2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til mesterskabsåret 2013/2014 2 Terminer/steder 3 Generelle bestemmelser 5 Kvalifikationsperiode 5 Kvalifikation 5 Anmeldelse 5 Procedure for tilmelding/anmeldelse 5 Mesterskabsgebyr

Læs mere

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING 01.00 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT: EMNE: SIDE: 01.00 Indholdsfortegnelse 01 02.00 Danmarks Idræts Forbund Mesterskaber 02 02.01 Dansk Svømmeunions Mesterskaber 02 02.10 Generelle bestemmelser 03-06 03.00

Læs mere

Tilmelding ved stævnearrangøren. Den oktober Årgang 3. år Årgang 2. år Årgang 1. år

Tilmelding ved stævnearrangøren. Den oktober Årgang 3. år Årgang 2. år Årgang 1. år Regionsmesterskaberne vil i den kommende sæson være for piger årgang 2004, 2005 og 2006, samt for drenge årgang 2003, 2004 og 2005. Igen i år afvikler vi en Medley Allround-konkurrence. For at deltage

Læs mere

DM Årgang Langbane. Den juni Nørresundby Idrætscenter - Svømmeland. Lerumbakken 11, 9400 Nørresundby

DM Årgang Langbane. Den juni Nørresundby Idrætscenter - Svømmeland. Lerumbakken 11, 9400 Nørresundby DM Årgang Langbane Den 24. 27. juni 2017 Nørresundby Idrætscenter - Svømmeland Lerumbakken 11, 9400 Nørresundby DELTAGELSE: 3. års årgang: Piger årgang 2003, drenge årgang 2002 2. års årgang Piger årgang

Læs mere

VELKOMMEN TIL MESTERSKABSÅRET 2013/2014

VELKOMMEN TIL MESTERSKABSÅRET 2013/2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til mesterskabsåret 2014/2015 2 Terminer/steder 3 Generelle bestemmelser 5 Kvalifikationsperiode 5 Kvalifikation 5 Anmeldelse 5 Procedure for tilmelding/anmeldelse 5 Mesterskabsgebyr

Læs mere

ØST JUNIOR/SENIOR KORTBANE

ØST JUNIOR/SENIOR KORTBANE DELTAGELSE: ØST JUNIOR/SENIOR KORTBANE DEN 5. 7. OKTOBER 2018 RUNDFORBIHALLEN, EGEBÆKVEJ 118 GL HOLTE, 2850 NÆRUM Seniormesterskaber: Deltagende damer skal være født i 2004 og ældre Deltagende herrer skal

Læs mere

Tilmelding ved stævnearrangøren. Den oktober Årgang 2. år Årgang 1. år

Tilmelding ved stævnearrangøren. Den oktober Årgang 2. år Årgang 1. år Regionsmesterskaberne vil i den kommende sæson være for piger årgang 2005 og 2006, samt for drenge årgang 2004 og 2005. Igen i år afvikler vi en Medley Allround-konkurrence. For at deltage i denne konkurrence

Læs mere

REGIONS- MESTERSKABER Regionalt mesterskab for årgangssvømmere

REGIONS- MESTERSKABER Regionalt mesterskab for årgangssvømmere REGIONS- MESTERSKABER 2018-2019 Regionalt mesterskab for årgangssvømmere OM REGIONSMESTERSKABERNE Regionsmesterskaberne vil i den kommende sæson være for piger årgang 2005 og 2006, samt for drenge årgang

Læs mere

DM KORTBANE (ÅBEN KLASSE)

DM KORTBANE (ÅBEN KLASSE) DM KORTBANE (ÅBEN KLASSE) DEN 9. 12. NOVEMBER 2017 GREVE SVØMMEHAL JØRGEN BACHS PLADS 1, 2670 GREVE Deltagelse: DM-K: Åben for alle årgange Ungdomsgruppe Damer: Årgang 1999 og 2000 Ungdomsgruppe Herrer:

Læs mere

VEST JUNIOR/SENIOR KORTBANE

VEST JUNIOR/SENIOR KORTBANE DELTAGELSE: VEST JUNIOR/SENIOR KORTBANE DEN 22. 24. SEPTEMBER 2017 FORUM HORSENS LANGMARKSVEJ 53, 8700 HORSENS Seniormesterskaber: Deltagende damer skal være født i 2003 og ældre Deltagende herrer skal

Læs mere

VEST JUNIOR/SENIOR LANGBANE DEN MARTS 2017 VANDHUSET PARK VENDIA BØRGE CHRISTENSENSVEJ 4, 9800 HJØRRING

VEST JUNIOR/SENIOR LANGBANE DEN MARTS 2017 VANDHUSET PARK VENDIA BØRGE CHRISTENSENSVEJ 4, 9800 HJØRRING "INDSÆT EVT. KLUBLOGO HER" VEST JUNIOR/SENIOR LANGBANE DEN 3. - 5. MARTS 2017 VANDHUSET PARK VENDIA BØRGE CHRISTENSENSVEJ 4, 9800 HJØRRING DELTAGELSE: Seniormesterskaber: Deltagende damer skal være født

Læs mere

DANSKE ÅRGANGSMESTERSKABER LANGBANE (DMÅ-L) Den 30. juni 3. juli Bellahøj Svømmestadion. Bellahøjvej 1-3, 2700 Brønshøj

DANSKE ÅRGANGSMESTERSKABER LANGBANE (DMÅ-L) Den 30. juni 3. juli Bellahøj Svømmestadion. Bellahøjvej 1-3, 2700 Brønshøj DANSKE ÅRGANGSMESTERSKABER LANGBANE (DMÅ-L) Den 30. juni 3. juli 2018 Bellahøj Svømmestadion Bellahøjvej 1-3, 2700 Brønshøj DELTAGELSE: 3. års årgang: Piger årgang 2004, drenge årgang 2003 2. års årgang

Læs mere

ØST JUNIOR/SENIOR LANGBANE

ØST JUNIOR/SENIOR LANGBANE "INDSÆT EVT. KLUBLOGO HER" DELTAGELSE: ØST JUNIOR/SENIOR LANGBANE DEN 16. 18. MARTS 2018 East Kilbride Badet Ballerup Idrætsby 32, 2750 Ballerup Seniormesterskaber: Deltagende damer skal være født i 2003

Læs mere

DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE (DJM-K)

DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE (DJM-K) DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE (DJM-K) DEN 26. - 29. NOVEMBER 2015 GLADSAXE SVØMMEHAL Vandtårsvej 55, 2860 Søborg DELTAGELSE: DM-K: Åben for alle årgange

Læs mere

DANISH OPEN 2019 DM Junior Langbane 2019

DANISH OPEN 2019 DM Junior Langbane 2019 DANISH OPEN 2019 DM Junior Langbane 2019 DEN 5. - 9. APRIL 2019 BELLAHØJ SVØMMESTADION Bellahøjvej 1-3, 2700 Brønshøj Danish Open 2019 er godkendt af FINA som et mesterskab, hvor svømmere kan opnå FINAs

Læs mere

INVITATION TIL (de uofficielle) DANSKE MESTERSKABER FOR ÅRGANGSHOLD

INVITATION TIL (de uofficielle) DANSKE MESTERSKABER FOR ÅRGANGSHOLD INVITATION TIL (de uofficielle) DANSKE MESTERSKABER FOR ÅRGANGSHOLD Kære Kvik Kastrup, Gentofte Svømmeklub, Sigma Swim, Aalborg Svømmeklub, Gladsaxe Idrætsforening, Hovedstaden Svømmeklub, Elitesvøm Vejle,

Læs mere

DANMARKSMESTERSKABER PÅ LANGBANE (DM-L)

DANMARKSMESTERSKABER PÅ LANGBANE (DM-L) DANMARKSMESTERSKABER PÅ LANGBANE (DM-L) DEN 30. JUNI 3. JULI 2016 HERNING SVØMMEHAL BRÆNDGÅRDVEJ 20, 7400 HERNING Deltagelse: DM-L: Åben for alle årgange Ungdomsgruppe Damer: Årgang 1997 og 1998 Ungdomsgruppe

Læs mere

DANSKE ÅRGANGSMESTERSKABER LANGBANE

DANSKE ÅRGANGSMESTERSKABER LANGBANE DELTAGELSE: DANSKE ÅRGANGSMESTERSKABER LANGBANE Den 29. juni 2. juli 2019 NØRRESUNDBY IDRÆTSCENTER LERUMBAKKEN 11, 9400 NØRRESUNDBY 2. års årgang: Piger årgang 2005, drenge årgang 2004 1. års årgang Piger

Læs mere

VEST JUNIOR/SENIOR LANGBANE

VEST JUNIOR/SENIOR LANGBANE VEST JUNIOR/SENIOR LANGBANE DEN 8. 10. MARTS 2019 DGI HUSET VEJLE WILLY SØRENSENS PLADS 5, 7100 VEJLE DELTAGELSE: Seniormesterskaber: Deltagende damer skal være født i 2004 og ældre Deltagende herrer skal

Læs mere

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING 01.00 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT: EMNE: SIDE: 01.00 Indholdsfortegnelse 1 02.00 Danmarks Idræts Forbund Mesterskaber 2 02.01 Dansk Svømmeunions Mesterskaber 2 02.10 Generelle bestemmelser 3-6 03.00 Danmarksmesterskaberne

Læs mere

Øst Årgang. Den april Ringsted Svømmeklub. Teglovnsvej 46, 4100 Ringsted

Øst Årgang. Den april Ringsted Svømmeklub. Teglovnsvej 46, 4100 Ringsted Øst Årgang Den 20. 22. april 2018 Ringsted Svømmeklub Teglovnsvej 46, 4100 Ringsted DELTAGELSE: 3. års årgang: Piger årgang 2004, drenge årgang 2003 2. års årgang Piger årgang 2005, drenge årgang 2004

Læs mere

Vest Junior/Senior Langbane

Vest Junior/Senior Langbane Vest Junior/Senior Langbane Den 18. 20. marts 2016 Aarhus Svømmestadion F. Vestergårdsgade. Aarhus C DELTAGELSE: Seniormesterskaber: Deltagende damer skal være født i 2001 og ældre Deltagende herrer skal

Læs mere

DANISH OPEN 2018 DEN APRIL 2018

DANISH OPEN 2018 DEN APRIL 2018 DANISH OPEN 2018 DEN 12. 15. APRIL 2018 BELLAHØJ SVØMMESTADION Bellahøjvej 1 3, 2700 Brønshøj Danish Open 2018 er godkendt af FINA som et mesterskab, hvor svømmere kan opnå FINAs A and B Swimming Qualifying

Læs mere

DM Årgang Langbane. Den juni Helsingør Svømmeklub. Borgmester P. Christensens Vej 14, 3000 Helsingør

DM Årgang Langbane. Den juni Helsingør Svømmeklub. Borgmester P. Christensens Vej 14, 3000 Helsingør DM Årgang Langbane Den 25. 28. juni 2016 Helsingør Svømmeklub Borgmester P. Christensens Vej 14, 3000 Helsingør DELTAGELSE: Ældste årgang: Piger årgang 2002, drenge årgang 2001 Mellemste årgang Piger årgang

Læs mere

DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE (DJM-K)

DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE (DJM-K) DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE (DJM-K) DEN 20. - 23. NOVEMBER 2014 BELLAHØJ SVØMMESTADION Bellahøjvej 1-3, 2700 Brønshøj DELTAGELSE: DM-K: Åben for

Læs mere

DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ LANGBANE (DM-L) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På LANGBANE(DJM-L)

DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ LANGBANE (DM-L) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På LANGBANE(DJM-L) DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ LANGBANE (DM-L) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På LANGBANE(DJM-L) DELTAGELSE: DEN 4. 8. JULI 2015 BELLAHØJ SVØMMESTADION Bellahøjvej 1-3, 2700 Brønshøj DM-L: Åben for alle årgange

Læs mere

Vest Årgang. Den april Thyhallen. Lerpyttervej 50, 7700 Thisted

Vest Årgang. Den april Thyhallen. Lerpyttervej 50, 7700 Thisted Vest Årgang Den 8. - 10. april 2016 Thyhallen Lerpyttervej 50, 7700 Thisted DELTAGELSE: Ældste årgang: Piger årgang 2002, drenge årgang 2001 Mellemste årgang Piger årgang 2003, drenge årgang 2002 Yngste

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Østdanske årgangs mesterskab Gr. 2 2010 Birkerød svømmehal Arrangeres af: Velkommen SIGMA NS og dansk Svømmeunion byder hermed velkommen til Region Øst Årgangsmesterskaber 2010, som

Læs mere

DANISH OPEN 2017 DEN APRIL 2017 BELLAHØJ SVØMMESTADION. Bellahøjvej 1-3, 2700 Brønshøj

DANISH OPEN 2017 DEN APRIL 2017 BELLAHØJ SVØMMESTADION. Bellahøjvej 1-3, 2700 Brønshøj DANISH OPEN 2017 DEN 1. 5. APRIL 2017 BELLAHØJ SVØMMESTADION Bellahøjvej 1-3, 2700 Brønshøj Danish Open 2017 er godkendt af FINA som et mesterskab, hvor svømmere kan opnå FINAs A and B Swimming Qualifying

Læs mere

PRÆMIER Der gives præmier til nr. 1, 2 og 3 i alle løb vil være gavekort til indkøb af svømmeudstyr.

PRÆMIER Der gives præmier til nr. 1, 2 og 3 i alle løb vil være gavekort til indkøb af svømmeudstyr. KONCEPT Swim Team Taastrup inviterer hermed til vores Efterårsstævne 2019, som i år er udvidet, så der svømmes indledende og finaleafsnit, med masser af fest og farver. Stævnet løber af stablen over 2

Læs mere

Farum Cup 2013 tilbyder i år:

Farum Cup 2013 tilbyder i år: FARUM SVØMMEKLUB Inviterer til stævne, og i år er der endnu flere gode grunde til at komme til Farum Helt nyt spændende stævnekoncept, som tilgodeser alle aldersgrupper Farum Cup 2013 tilbyder i år: De

Læs mere

Juniormesterskaber: Deltagende damer skal være født i 2000, 2001 eller Deltagende herrer skal være født i 1999, 2000 eller 2001.

Juniormesterskaber: Deltagende damer skal være født i 2000, 2001 eller Deltagende herrer skal være født i 1999, 2000 eller 2001. Seniormesterskaber: Deltagende damer skal være født i 2002 og ældre Deltagende herrer skal være født i 2001 og ældre Juniormesterskaber: Deltagende damer skal være født i 2000, 2001 eller 2002. Deltagende

Læs mere

DANSKE JUNIORMESTERSKABER LANGBANE (DJM-L)

DANSKE JUNIORMESTERSKABER LANGBANE (DJM-L) DANSKE JUNIORMESTERSKABER LANGBANE (DJM-L) DEN 25. 28. JUNI 2016 HERNING SVØMMEHAL BRÆNDGÅRDVEJ 20, 7400 HERNING Deltagelse: DJM-L: Damer årgang 1999, 2000 og 2001 Herrer årgang 1998, 1999 og 2000 Alle

Læs mere

4x50 Fly Mix: ÅBEN 2 drenge og 2 piger. 6x50 Fri Mix: 3 drenge - en fra hver gruppe 3 piger - en fra hver gruppe

4x50 Fly Mix: ÅBEN 2 drenge og 2 piger. 6x50 Fri Mix: 3 drenge - en fra hver gruppe 3 piger - en fra hver gruppe KONCEPT VAT Copenhagen inviterer til stort weekendstævne for senior-, junior- og årgangssvømmere med medaljer, fedt finale set up, callroom og meget mere. PRÆMIER OG MEDALJER Der gives medaljer til nr.

Læs mere

Farum Cup 2014 tilbyder i år:

Farum Cup 2014 tilbyder i år: FARUM SVØMMEKLUB inviterer til 50m-stævne i Farum Svømmehal. Samme vellykkede stævnekoncept, som i 2013, som tilgodeser både eliten og de yngre svømmere. Farum Cup 2014 tilbyder i år: De bedste årgangs-,

Læs mere

Invitation til Arena Lyngby Open januar 2019

Invitation til Arena Lyngby Open januar 2019 Invitation til Arena Lyngby Open 18. 20. januar 2019 Få et internationalt afsæt til langbanesæsonen ved Arena Lyngby Open 2019 Over tre dage afvikles løb i alle alderskategorier med kontante præmier i

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Østdanske Kortbanemesterskaber Grand Prix 1 2010 Rundforbi Svømmehal Egebækvej 111 2850 Nærum Arrangeres af: Velkommen SIGMA NS, Søllerød Svømmeklub og Dansk Svømmeunion byder hermed

Læs mere

DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE(DJM-K)

DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE(DJM-K) DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE(DJM-K) DEN 29. NOVEMBER 2. DECEMBER 2012 BELLAHØJ SVØMMESTADION Bellahøjvej 1-3, 2700 Brønshøj DELTAGELSE: DM-K: I indledende

Læs mere

2007 og yngre 2006 og yngre

2007 og yngre 2006 og yngre Miniturneringen er for drenge årgang 2006 og yngre og piger årgang 2007 og yngre. Igen i år kan et tilmeldt hold tilmelde flere svømmere end nødvendigt dog kan der max tilmeldes 6 piger og 6 drenge pr.

Læs mere

Ringsted svømmehal, Teglovnsvej 46, 4100 Ringsted 25 m opmålt bassin 8 baner med El-tid Afsvømning i lille bassin (6 x 15 m.)

Ringsted svømmehal, Teglovnsvej 46, 4100 Ringsted 25 m opmålt bassin 8 baner med El-tid Afsvømning i lille bassin (6 x 15 m.) Ringsted Svømmeklub og Dansk Svømmeunion inviterer til DANSKE OPEN MASTERS PÅ KORTBANE 2011 (DOM-K) Dato 5. og 6. marts 2011 Svømmehal Indsvømning Ringsted svømmehal, Teglovnsvej 46, 4100 Ringsted 25 m

Læs mere

DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE(DJM-K)

DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE(DJM-K) DELTAGELSE: DM-K: DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE(DJM-K) DEN 14. 17. NOVEMBER 2013 GLADSAXE SVØMMEHAL Vandtårnsvej 55, 2860 Søborg I indledende heat

Læs mere

Finaler i alle 50m, 100m og 200m løb. Direkte finale med bedste heat i finaleafsnit i 400m løbene.

Finaler i alle 50m, 100m og 200m løb. Direkte finale med bedste heat i finaleafsnit i 400m løbene. FARUM SVØMMEKLUB Inviterer til stævne, og i år er der endnu flere gode grunde til at komme til Farum Helt nyt spændende stævnekoncept, som tilgodeser alle aldersgrupper Farum Cup 2013 tilbyder i år: De

Læs mere

VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2017

VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2017 VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2017 Dansk Svømmeunions Sportsafdeling har hermed fornøjelsen af at give information om: DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2017 DM for Hold Åben Klasse afvikles

Læs mere

DANSKE ÅRGANGSMESTERSKABER (DÅM-L) GR. 1

DANSKE ÅRGANGSMESTERSKABER (DÅM-L) GR. 1 DANSKE ÅRGANGSMESTERSKABER (DÅM-L) GR. 1 Den 26. 29. juni 2014 BELLAHØJ SVØMMESTADION Bellahøjvej 1-3, 2700 Brønshøj DELTAGELSE: Ældste gruppe: Piger årgang 00 og drenge årgang 98. Yngste gruppe: Piger

Læs mere

FARUM CUP 2016 FARUM SVØMMEKLUB. inviterer til langbanestævne i Farum Svømmehal. To stævner i ét. 29. april 1. maj

FARUM CUP 2016 FARUM SVØMMEKLUB. inviterer til langbanestævne i Farum Svømmehal. To stævner i ét. 29. april 1. maj FARUM CUP 2016 Et senior/junior-stævne og et årgangsstævne Alle discipliner og distancer tilbydes El-tid og LiveTiming 29. april 1. maj Pengepræmier Præmier for nye stævnerekorder FARUM SVØMMEKLUB inviterer

Læs mere

VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2018

VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2018 VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2018 Dansk Svømmeunions Sportsafdeling har hermed fornøjelsen af at give information om: DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2018 DM for Hold afvikles i 2018 som

Læs mere

januar og som noget nyt Sprint Åben Klasse i alle 50 meter løbene. En super stævneoplevelse med tilbud om overnatning og bespisning.

januar og som noget nyt Sprint Åben Klasse i alle 50 meter løbene. En super stævneoplevelse med tilbud om overnatning og bespisning. 20. 22. januar 2017 Få et internationalt afsæt til langbanesæsonen ved Arena Lyngby Open. Over tre dage afvikles løb i alle alderskategorier med kontante præmier i finalerne - og som noget nyt Sprint Åben

Læs mere

Supplerende stævnereglement

Supplerende stævnereglement Supplerende stævnereglement Indhold 1. Generelt... 2 2. Indbydelse og propositioner... 2 3. Anmeldelse / anmeldelsesfrist... 2 4. Resultatliste... 2 5. Præmier... 3 6. Reklamer på badetøj... 3 7. Deltagere...

Læs mere

Kom og deltag ved det 25. Lyngby Open

Kom og deltag ved det 25. Lyngby Open Kom og deltag ved det 25. Lyngby Open 19. 21. januar 2018 Få et internationalt afsæt til langbanesæsonen ved Arena Lyngby Open. Over tre dage afvikles løb i alle alderskategorier med kontante præmier i

Læs mere

BIRKERØD DECEMBER 2016

BIRKERØD DECEMBER 2016 SIGMA SWIM ÅRGANGSCUP 2016 OBS: Tilrettet 17. november 2016 BIRKERØD 2. 4. DECEMBER 2016 KONCEPT Sigma Swim inviterer til stort weekendstævne for årgangssvømmere og yngre med finaler, medaljer, pengepræmier

Læs mere

Ved hvert arrangement sker banefordeling for første løb ved lodtrækning, herefter svømmes der med rullende banefordeling.

Ved hvert arrangement sker banefordeling for første løb ved lodtrækning, herefter svømmes der med rullende banefordeling. Miniturneringen er i sæson 2016/17 for drenge årgang 2005 og yngre og piger årgang 2006 og yngre. Sidste sæson (2015/16) blev der ændret lidt i opsætningen af de fire stævneafsnit, for at imødekomme de

Læs mere

Nykredit Gentofte Open 2015. 25. 27. september. Invitation

Nykredit Gentofte Open 2015. 25. 27. september. Invitation Nykredit Gentofte Open 2015 25. 27. september Invitation Gentofte Svømme Klub har fornøjelsen at invitere din klub til dette enestående stævne for Senior, Junior & Årgangsgrp. 1 & 2 på kortbane Praktiske

Læs mere

Supplerende stævnereglement

Supplerende stævnereglement Supplerende stævnereglement Indhold 1. Generelt... 1 2. Indbydelse og propositioner... 1 3. Anmeldelse/anmeldelsesfrist... 2 4. Resultatliste... 2 5. Præmier... 2 6. Reklamer på badetøj... 2 7. Deltagere...

Læs mere

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT INDHOLDSFORTEGNELSE PUNKT EMNE 1. Generelt 2 2. Indbydelse og propositioner 2 3. Anmeldelse 2 4. Startlisten/programmet 3 5. Resultatlisten 3 6. Tidtagning 4 7. Præmier 4 8. Reklamer på badetøj 4 9. Reklamer

Læs mere

Farum Svømmeklub og Handelsbanken Farum

Farum Svømmeklub og Handelsbanken Farum HANDELSBANKEN FARUM CUP 2017 4. 7. maj To stævner i ét 800/1500m om torsdagen El-tid og LiveTiming Pengepræmier for bedste præstation og stævnerekorder Farum Svømmeklub og Handelsbanken Farum inviterer

Læs mere

SIGMA SWIM ÅRGANGSCUP 2016 BIRKERØD DECEMBER 2016

SIGMA SWIM ÅRGANGSCUP 2016 BIRKERØD DECEMBER 2016 SIGMA SWIM ÅRGANGSCUP 2016 BIRKERØD 2. 4. DECEMBER 2016 KONCEPT Sigma Swim inviterer til stort weekendstævne for årgangssvømmere og yngre med finaler, medaljer, pengepræmier og meget mere. Ligesom i foråret

Læs mere

DGI FYN STÆVNEHÅNDBOG DGI FYN SVØMNING

DGI FYN STÆVNEHÅNDBOG DGI FYN SVØMNING DGI FYN STÆVNEHÅNDBOG DGI FYN SVØMNING 2015/2016 Indhold Velkommen til sæson 2015/2016... 2 Gruppeinddeling... 3 Stævnekalender 2015/2016... 4 Praktiske oplysninger... 4 Stævnereglement... 5 Generelle

Læs mere

VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2015

VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2015 VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2015 Dansk Svømmeunions Sportsafdeling har hermed fornøjelsen af at give information om: DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2015 Åben Klasse DM for Hold Åben Klasse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF DE SIDSTE MESTERSKABER FØLGER SENERE SE OGSÅ UNDER DET ENKELTE MESTERSKAB I AKTIVITETSKALENDEREN

INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF DE SIDSTE MESTERSKABER FØLGER SENERE SE OGSÅ UNDER DET ENKELTE MESTERSKAB I AKTIVITETSKALENDEREN INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til 1. halvår af mesterskabsåret 2011 2 Terminer/steder 3 Generelle bestemmelser 4 Kvalifikationsperiode 4 Kvalifikation 4 Anmeldelse/anmeldelsesst 4 Procedure for tilmelding/anmeldelse

Læs mere

DANSK SVØMMEUNIONS ØSTDANSKE MASTERS MESTERSKAB

DANSK SVØMMEUNIONS ØSTDANSKE MASTERS MESTERSKAB DANSK SVØMMEUNION AFHOLDER I SAMARBEJDE MED KØGE SVØMMEKLUB DANSK SVØMMEUNIONS ØSTDANSKE MASTERS MESTERSKAB Lørdag D. 16. JANUAR 2016 Køge Svømmeland Ølbycenter 4, 4600 Køge PROGRAM: 1. Afsnit: Lørdag

Læs mere

Farum Cup tilbyder i 2015:

Farum Cup tilbyder i 2015: FARUM SVØMMEKLUB inviterer til langbanestævne i Farum Svømmehal. I år med 2 stævner i 1. Farum Cup 2015 for seniorer og juniorer og Farum Årgangscup 2015 for årgangssvømmere. Farum Cup tilbyder i 2015:

Læs mere

Danske Open Masters Mesterskaber 2011

Danske Open Masters Mesterskaber 2011 Long course Masters Championship 2011 Dansk Svømmeunion og AGF Svømning inviterer til Danske Open Masters Mesterskaber 2011 Langbane den 07. maj 2011 Dato 07. maj 2011 Svømmehal Århus Svømmestadion, F.

Læs mere

INDBYDELSE TIL VESTKYST CUP 2016 I UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL D NOVEMBER 2016 ARRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB

INDBYDELSE TIL VESTKYST CUP 2016 I UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL D NOVEMBER 2016 ARRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB INDBYDELSE TIL VESTKYST CUP 2016 I UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL D. 18.-20. NOVEMBER 2016 ARRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB Vestkyst Cup 2016 Esbjerg Svømmeklub har hermed fornøjelsen at indbyde til: Vestkyst

Læs mere

Information / Entrybooklet

Information / Entrybooklet / Dato Fredag den 15. juni, lørdag den 16. juni og søndag den 17. juni 2018 Stævnet afholdes i kombination med Hillerød Langbane Cup Svømmehal Hillerød Svømmehal Milnersvej 37 a 3400 Hillerød Bassinet

Læs mere

VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2016

VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2016 VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2016 Dansk Svømmeunions Sportsafdeling har hermed fornøjelsen af at give information om: DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2016 DM for Hold Åben Klasse afvikles

Læs mere

DANISH OPEN MASTERS 2010

DANISH OPEN MASTERS 2010 DANISH OPEN MASTERS 2010 D. 8. MAJ 2010 PÅ LANGBANE I GENTOFTE Gentofte Svømmeklub og Dansk Svømmeunion inviterer til Danish Open Masters på langbane i Kildeskovshallen i Gentofte d. 8. maj 2010. Dato:

Læs mere

INVITATION TIL HERNING OPEN D APRIL 2019

INVITATION TIL HERNING OPEN D APRIL 2019 INVITATION TIL HERNING OPEN D. 5. - 7. APRIL 2019 VELKOMMEN TIL HERNING OPEN 2019 For fjerde år i træk indbydes alle klubber til Herning Open. Et langbanestævne i en af Danmarks nyeste og flotteste svømmehaller.

Læs mere

USG & Dansk Svømmeunion. indbyder til Danske Open Masters Langbane DOM-L [1]

USG & Dansk Svømmeunion. indbyder til Danske Open Masters Langbane DOM-L [1] USG & Dansk Svømmeunion indbyder til Danske Open Masters Langbane DOM-L [1] Praktiske oplysninger: Lørdag den 13. juni 2015 Bellahøj Svømmestadion (indendørs bassin) Bellahøjvej 1-3 2700 Brønshøj Telefon:

Læs mere

inviterer til REMA 1000 cup d september aldersgrupper Udskillelsesfinaler i alle 50 meter løb God stævnemad

inviterer til REMA 1000 cup d september aldersgrupper Udskillelsesfinaler i alle 50 meter løb God stævnemad inviterer til REMA 1000 cup d. 20. 22. september 2019 5 aldersgrupper Udskillelsesfinaler i alle 50 meter løb God stævnemad Side 1 For 16. år i træk gentager vi succesen Rema 1000. Endnu engang vil Aqua

Læs mere

SIGMA CUP 2018 Nu både for senior, junior, årgangs- og børnesvømmere. 30. NOVEMBER, 1. og 2. DECEMBER 2018

SIGMA CUP 2018 Nu både for senior, junior, årgangs- og børnesvømmere. 30. NOVEMBER, 1. og 2. DECEMBER 2018 SIGMA CUP 2018 Nu både for senior, junior, årgangs- og børnesvømmere 30. NOVEMBER, 1. og 2. DECEMBER 2018 KONCEPT Sigma Swim inviterer til stort weekendstævne for senior-, junior-, årgangs- og børnesvømmere

Læs mere

REGION SYD TURNERINGEN REGIONAL TURNERING

REGION SYD TURNERINGEN REGIONAL TURNERING REGION SYD TURNERINGEN 2017-2018 REGIONAL TURNERING OM REGION SYD TURNERINGEN Region Syd Turneringen består af tre stævnedage, der placeres ud over tre forskellige weekender. I denne turnering skal svømmerne

Læs mere

Region Syd Turneringen består af tre stævnedage, der placeres ud over tre forskellige weekender.

Region Syd Turneringen består af tre stævnedage, der placeres ud over tre forskellige weekender. REGION SYD TURNERINGEN 2018-2019 REGIONAL TURNERING OM REGION SYD TURNERINGEN Region Syd Turneringen består af tre stævnedage, der placeres ud over tre forskellige weekender. I denne turnering skal svømmerne

Læs mere

VEST MASTERS MESTERSKAB 2010

VEST MASTERS MESTERSKAB 2010 Dansk Svømmeunion inviterer til VEST MASTERS MESTERSKAB 2010 den 13. november 2010 Dato 13. november 2010 Svømmehal Spektrum Odder, Nølevvej 4, 8300 Odder. Konkurrence svømmes i 25 meter opmålt bassin

Læs mere

Mesterskabsbestemmelser for Udspring

Mesterskabsbestemmelser for Udspring Mesterskabsbestemmelser for Udspring Gældende fra 2018 Gældende fra 2018 Side 1 af 10 Indhold 01.00 DEFINITIONER... 3 02.00 MESTERSKABER GENERELT... 4 02.01 Generelt... 4 02.02 Arrangementer... 4 02.03

Læs mere

Mesterskabsbestemmelser for Udspring

Mesterskabsbestemmelser for Udspring Indhold 01.00 MESTERSKABER GENERELT... 2 01.01 Generelt.... 2 01.02 Arrangementer.... 2 01.03 Ansvar.... 2 01.04 Deltagelse.... 2 01.05 Invitationer.... 2 01.06 Tilmeldinger.... 2 01.07 Springlister....

Læs mere