Kom godt i gang! - Om etablering af studiecaféer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kom godt i gang! - Om etablering af studiecaféer"

Transkript

1 INSPIRATIONSHÆFTE STUDIECAFÉER LYST TIL LÆRING - med særlig fokus på unge med etnisk minoritetsbaggrund i erhvervsuddannelserne Kom godt i gang! - Om etablering af studiecaféer

2 Indhold Udgiver Fastholdelseskaravanen, september 2010 Hæftets forfatter Christine de Fine Lassen Redigeret af Carina Lykke Bielefeldt Johan Linde Design og layout Umloud Untd Tryk Rosendahls - Schultz Grafisk a/s Oplag 1500 eksemplarer ISBN Elektronisk ISBN Kom godt i gang!...5 Tryghed og trivsel...6 Motivation til at lære...7 Fokus på faglighed...11 Anerkendende pædagogik...12 Bemanding...13 Læringsstile Dekoration...18 Logo og markedsføring...21 Hæftet kan downloades på Fastholdelseskaravanens hjemmeside 3

3 Kom godt i gang! Vi i Fastholdelseskaravanen håber, at du som professionel eller frivillig ildsjæl kan finde idéer og værktøjer i dette hæfte til, hvordan der kan etableres en studiecafé. Hæftet videregiver erfaringer og anbefalinger, som du kan lade dig inspirere af. Studiecaféen kan være en værdifuld støtte til at give eleven de bedst mulige forudsætninger for at gennemføre uddannelsesforløbet. En studiecafé er et supplement til den eksisterende undervisning i erhvervsuddannelserne, og brugerne har forskellige niveauer, forudsætninger og behov. Studiecaféen er tiltænkt alle elever; såvel de stærke, der har behov for udfordringer, som de svage, der har behov for støtte og/eller vejledning. Studiecaféen kan derfor spænde over tilbud fra højniveaufag til grundlæggende træning i for eksempel læsning, matematik eller fremmedsprog. I studiecaféen kan eleven også få hjælp med projektopgaver, opgave- og eksamensforberedelse, praktiksøgning og meget mere. Samtidig kan studiecaféen danne ramme om sociale arrangementer af tværkulturel karakter. Da det ofte er manglende kompetencer i almene fag, der er stopklods for elevernes fortsatte uddannelse, er fokus i dette hæfte netop lagt her. I hvert enkelt tilfælde bør det i etableringsfasen af studiecaféen vurderes, hvilke behov der er hos de konkrete brugere af studiecaféen. Da både erhvervsskolerne og opgaverne er forskellige, findes der ikke én rigtig løsning. Hæftet præsenterer en række udvalgte anbefalinger til etablering af en studiecafé. Det er anbefalinger, som viser vej til vellykket studiehjælp. Tilsammen udgør initiativerne en strategi, som kan sikre en succesfuld studiecafé. Hæftet kan downloades på hvor du også kan finde yderligere materiale. God læselyst! Fastholdelseskaravanen 4 5

4 Tryghed og trivsel - Skab inklusion og mangfoldighed Motivation til at lære - Styrk motivationen hos den enkelte! p Skab et læringsmiljø, der er inkluderende, rummeligt og åbent for alle elever såvel for elever med stærke som svage faglige forudsætninger. Sæt fokus på trivsel i studiecaféen. Trygge rammer skaber bedre læringsbetingelser. Det er vigtigt at skabe et godt undervisningsmiljø, hvor eleven kan føle sig tryg. Hermed kan eleven fokusere på det faglige. Det første møde er ofte afgørende for elevens opfattelse af studiecaféen. Sæt fokus på elevens individuelle forventninger, og giv brugerne mulighed for at skabe relationer og kendskab til hinanden. Skab et trygt læringsmiljø, hvor eleven får en oplevelse af at: have det rart være engageret høre til og betyde noget God trivsel kommer blandt andet af, at den enkelte elev føler sig set, respekteret og tryg i studiecaféen, og at der er en god og positiv stemning. Skab gerne nogle hyggelige traditioner og samværsformer - eksempelvis et tryghedsskabende start- og afslutningsritual. Det skal være rart at komme i studiecaféen! Det er vigtigt, at studiecaféen styrker motivationen hos eleven. Motivation er afgørende for lysten til at lære og er en vigtig drivkraft hos eleven. Den indre motivation og interesse er i høj grad påvirket af forholdet til læreren/de frivillige og deres håndtering af undervisningen i studiecaféen. Hav øje for sproglige, kulturelle og praktiske udfordringer, og støt elever med svag motivation og svage faglige forudsætninger. Det er vigtigt, at eleven har troen på, at han/hun kan gennemføre sin uddannelse. Arbejd med direkte og indirekte motivationsfaktorer ved at gøre brug af: En kontrakt kom godt fra start! Eleven kan føle en større ansvarlighed med en kontrakt. Det er vigtigt, at kontrakten er gensidig, så det bliver synligt for eleven, at underviseren/den frivillige forpligter sig til at støtte og vejlede eleven. Samtidig forpligter eleven sig i kontrakten til at være studieaktiv og møde i studiecaféen i en angivet periode. Formålet med kontrakten er, at den giver eleven en fornemmelse af vilje fra studiecaféens side til at opnå de ønskede mål, samtidig med at eleven er med til at sætte disse mål både hvad angår de faglige mål og tidsrammen for at opnå disse. Diplom et synligt bevis! Anerkend, at eleven har ydet en ekstra indsats i sin uddannelse. Eleven kan opnå et diplom efter endt deltagelse i studiecaféen eller ved udbud af kurser i studiecaféen. Eleven vil kunne vedlægge diplomet til eksamenspapiret i en praktikplads- og jobsøgning. Udform gerne diplomet, så arbejdsgiveren kan se, hvad eleven har lært, og sørg for, at det trykkes og underskrives af skolen. Konkurrencer skab læringslyst! Anerkend den indsats, eleven gør i studiecaféen. Det kan være med en månedlig konkurrence om hvilken elev, der har opnået størst forbedring, ydet den største indsats eller noget helt tredje. 6 7

5 Giv eleven status på skolen Tilbyd eksempelvis en let forplejning (frugt eller lignende), at afholde fælles arrangementer med eftertragtede tilbud som for eksempel bowling, biograftur eller spændende foredrag. Giv gerne deltagerne små privilegier, og styrk fællesskabet med en sej T-shirt i en god kvalitet med et fængende slogan/logo, en USB-nøgle, en cool skoletaske og andre små tiltag. Giv eleven en følelse af at være en del af noget særligt og at være positivt udvalgt. p Styrk elevens engagement, ejerskab og motivation! Inddrag aktiviteter, der kan pirre nysgerrighed Når eleven skal løse en given problemstilling, kan denne motiveres til at søge flere informationer ved at stimulere nysgerrigheden eller skabe positiv undren. Præsenter eksempelvis eleven for informationer eller ideer, der strider imod hans/hendes hidtidige opfattelse eller forståelse. Præsenter gerne eleven for autentiske problemstillinger, da mange elever ofte oplever disse som mere interessante og motiverende at arbejde med, fordi de opleves som meningsfulde. Inddrag eksempelvis oplæg af kendte virksomhedsledere eller rollemodeller, film, debatteater med mere. Selvbestemmelse og indflydelse Selvbestemmelse kan være motiverende. Inddrag eleverne i tilrettelæggelsen af form og indhold i studiecaféen. Når elever oplever en vis grad af selvbestemmelse på undervisningens rammer og/eller indhold, opleves aktiviteterne ofte som motiverende. Elevindflydelse er væsentlig for at føle ejerskab og ansvarlighed. 8 9

6 Fokus på faglighed - Skab faglig identitet Byg studiecaféen op om faglighed og uddannelsens fag. Det er vigtigt, at eleverne oplever, at aktiviteterne tilrettelægges med afsæt i deres ønsker og faglige behov. Eleven skal have mulighed for at opbygge en faglig identitet, dvs. både at lære noget og være noget (i faget). Der kan med fordel skabes et for eleven synligt samspil mellem fag og virksomhed. Dette kan eksempelvis gøres ved at knytte personlige relationer mellem elever og virksomhed for eksempel med mentorer. Studiecaféens undervisning kan eksempelvis også flyttes ud i virksomheden og dermed udnytte virksomhedsrammen. Dette kan gøres systematisk eller arrangeres som en særlig begivenhed en gang imellem. Tænk gerne i helhedsorienteret læring! p Skab et synligt samspil mellem fag og virksomhed! 10 11

7 Anerkendende pædagogik - Sæt fokus på ressourcer Bemanding - Giv støtte, vejledning og faglig sparring! p Tag udgangspunkt i elevens individuelle interesser og styrker, og skab de bedste muligheder for succes for den enkelte. Sæt fokus på den enkelte elevs potentiale og kig på muligheder frem for begrænsninger. Start med at kortlægge elevens ressourcer, og arbejd herefter med elevens udfordringer. Det kræver mod at arbejde med sine svage sider. Det er vigtigt, at eleven ser eventuelle svage sider som udviklingspotentialer frem for noget negativt. Mange elever har en angst for ikke at slå til og opfatter det at lave fejl som lig med at være dum. Dette kan ofte være en årsag til, at nogle elever er bange for at kaste sig ud i noget nyt. Ofte drejer det sig om elever, der har negative skoleoplevelser bag sig, og som har svage faglige forudsætninger. Her er det vigtigt at styrke elevens selvværd og tillid til egne evner. Skab positiv forandring og se det bedste i eleven! Anerkend, at eleven gør det bedste, som han/hun kan, og at eleven gør en ekstra indsats ved at opsøge studiecaféen. Det er vigtigt, at du som professionel og frivillig ser på elevens ressourcer og potentiale til forandring. Det gælder om at give eleven den bedste støtte til at blive aktiv i sin læring. Tilskynd derfor eleven til at tage ansvar for egne mål og handlinger. Dette indebærer eksempelvis, at der bør stilles passende krav og positive forventninger til eleven. Mød eleven med personligt nærvær, og ansku eleven som et unikt og ressourcefyldt individ. Det er vigtigt, at eleven oplever at være et ligeværdigt og fuldgyldigt medlem af fællesskabet. Anerkendende relationer kan bidrage til en oplevelse af øget inklusion og fællesskabsfølelse. En fast tovholder Den personlige kontakt er vigtig. Hav en fast tovholder tilknyttet studiecaféen. Det kan med fordel være en miljømedarbejder eller fastholdelseskoordinator. Som tovholder skal man have et stort engagement og en god kontakt til eleverne. Vær som tovholder opsøgende og mød eleven med varme, omsorg og personligt nærvær. Det er vigtigt at opnå en god kontakt, der hviler på gensidig tillid og respekt. Som tovholder skal du: Sikre en klar rollefordeling Lav en klar rollefordeling mellem de professionelle og frivillige. Det er vigtigt, at du som tovholder inddrager de frivillige og professionelle tidligt i samarbejdet og har en løbende dialog med disse om studiecaféen. Det er vigtigt for samarbejdet at afstemme forventninger i forhold til hinanden og at sikre den gode kommunikation. Alle aktører bidrager med deres værdifulde kompetencer, og sammen skal I have fokus på den fælles indsats. Indtænk skolens øvrige tilbud til eleven inden opstart af studiecafé som for eksempel læsevejledning, læseværksteder, specialpædagogisk støtte, studievejledning med mere, sådan at der bliver størst mulig samspil. Sikre kvaliteten Foretag en løbende og fast kvalitetssikring af studiecaféen med henblik på optimering. Det er vigtigt, at du som tovholder sikrer kvaliteten af studiecaféen og måler elevens tilfredshed i forhold til indretning, undervisning etc. Evalueringerne giver mulighed for at vurdere nye tiltag og behov for eventuelle justeringer. Det er vigtigt, at alle elever, der har haft tilknytning til studiecaféen, får mulighed for at evaluere ordningen. Den mest valide evaluering fås ved at måle over en længere periode (ca. 3-6 mdr.). Det er derfor vigtigt, at studiecaféen har elevernes kontaktinformationer ( s og mobilnumre), så eleverne kan kontaktes senere med henblik på evaluering af deres udbytte af forløbet i studiecaféen

8 Før- og eftertest af studiecaféen kan findes på vores hjemmeside Koordinere og organisere Som tovholder er du med til at tilrettelægge, koordinere og sikre det gode samarbejde samt forankre traditioner og relationer mellem de professionelle, de frivillige og eleverne. Skabe genkendelighed og tryghed Tilstedeværelsen af en fast tovholder er med til at skabe genkendelighed, stabilitet og tryghed i rummet. p Sæt fokus på faglig sparring. Alt godt starter med et smil - skab en god kontakt til eleven! Øvrig bemanding Ud over tovholderen kan bemandingen bestå af professionelle og frivillige (for eksempel faglærere, frivillige medhjælpere, unge mentorer med flere). Det vil øge trygheden i rummet at have en fast tilknyttet bemanding. Sørg for, at eleverne får støtte og vejledning af frivillige og professionelle, der brænder for eleverne, og som udviser stort engagement. Det er vigtigt, at samarbejdet og relationerne fungerer i studiecaféen - både mellem de professionelle og frivillige og mellem eleverne og de professionelle/frivillige. De professionelle og frivillige, der er tilknyttet studiecaféen, kan blive betydningsfulde voksne, som eleven kan forholde sig til og sparre med. I den forbindelse er det vigtigt at lægge vægt på, at forudsætningerne for at kunne indgå i bemandingen af studiecaféen er, at de professionelle såvel som de frivillige er i stand til at: skabe positive relationer med eleverne tage ansvar for og ejerskab af såvel aktiviteterne som de fysiske rammer bruge deres faglige kompetencer til at støtte, hjælpe og vejlede eleverne. Som frivillig og professionel er det vigtigt at tilpasse rammen til den enkelte elev. Bedøm elevens kompetencer og engagement i forhold til den givne opgave, og vælg derefter den tilgang, der er den rette i situationen og over for eleven (det vil sige i forhold til den konkrete opgave, elevens færdigheder, rutine og forhåndskendskab)

9 Læringsstile - Lær med stil Anerkend elevernes forskellighed og styrker. Tilrettelæg undervisningen i forhold til den enkelte elevs personlige læringsstil, og skab optimale betingelser for læring. Læringsstile er generelt et godt værktøj til selvindsigt hos eleven om egen læring og personlige læringsmønstre. Samtidig bidrager arbejdet med læringsstile ofte til højt engagement hos eleven og en oplevelse af at blive mødt med nærvær og interesse for den enkelte. I studiecaféen kan der med fordel anvendes før- og eftertests, når eleven arbejder med et fag, en opgave eller et emne i studiecaféen. Resultatet af en før- og eftertest er en effektiv metode til at dokumentere elevens positive udvikling. Testene kan bruges til at skabe refleksion og handlemulighed hos eleven. En synlig positiv udvikling kan virke motiverende for eleven selv små fremskridt er værdifulde byggesten! Før- og eftertest kan findes på studiecafeer. p Skab optimale læringsbetingelser for den enkelte elev! Indretning og møblering af studiecaféen Skab et fleksibelt og attraktivt læringsmiljø. Indret og møblér eksempelvis rummet i forhold til elevernes forskellige læringsstile. Inddrag for eksempel bærbare pc ere, kontorstole, sækkestole, puder, hyggelig belysning med mere. Test elevers læringsstil og læs mere om læringsstile, møblering og indretning i Fastholdelseskaravanens hæfte: Lær med stil - om læringsstile i praksis, som kan downloades på

10 EKSEMPELER PÅ VÆGDEKORATION MED WALLSTICKERS Dekoration - Wonderwall - stimuler elevens sanser Skab et dekorativt og stemningsfuldt miljø, der motiverer til læring, og som afspejler elevgruppen. Lad rummet afspejle et (ungdoms)miljø, som eleverne finder sig tilpas i. Rummets indretning kan med fordel signalere kvalitet og eksklusivitet. Det må godt give status at komme i studiecaféen! Udsmykningen er et oplagt emne at inddrage eleverne i. Brug for eksempel bygningsmalerelever til at dekorere væggene, efter I sammen har talt om ønsker til tema, farver etc. Grafiske vægdekorationer kan fx købes som wallstickers i forskellige farver, mønstre, temaer, størrelser og skrifttyper på internettet. Wallstickers er selvhæftende vægklistermærker, der er lige til at sætte op på væggen. De egner sig godt til vægudsmykninger for eksempel som logoer (de kan sættes på alle glatte overflader såsom vægge, vinduer, bordplader, lofter og gulve). Man kan også lave sine egne unikke dekorationer efter designskabeloner købt hos en maler eller grafiker. Designskabelonerne er en professionel, flot og simpel løsning til at pifte miljøet op med et unikt design og en farve efter dit valg. Designmulighederne er mange. Det er blot vigtigt, at udtrykket er flot og smagfuldt i form og farve(r). Vælg gerne et trendy udtryk og tag eleverne med på råd. p Skab refleksion og læring med en inspirerende dekoration! Det er vigtigt, at rummet er inspirerende, og at form og indhold afspejler hinanden. Skab derfor et læringsmiljø, der stimulerer elevernes sanser, og som vækker nysgerrighed. Skab et kreativt og udviklende miljø. Lav eksempelvis en såkaldt citatvæg en Wonderwall - med citater og/eller ordbilleder. Refleksion er et nøgleord i forhold til udvikling og læring. Citaterne kan eksempelvis være på forskellige sprog og afspejle elevernes kulturelle mangfoldighed. Brug gerne humor og anvend moderne, visuelle kommunikationsudtryk, som appellerer til elevgruppen. Sørg for, at de små citater og ordbilleder formidler et positivt livssyn. Se konkrete eksempler her i hæftet. Overstående eksempler kan købes på

11 Logo og markedsføring - You name it! Visuel identitet navn, logo og slogan Hvilket indtryk skal studiecaféen give eleven? Find et godt navn til studiecaféen. Det er vigtigt, at eleverne kan identificere sig med navnet ( logoet ). Navnet skal have en synlig positiv værdi. De fleste elever har et ønske om at skille sig positivt ud fra mængden. Undgå ord som hjælp, der henviser til elevens mangler. Det er vigtigt at undgå stigmatisering og marginalisering, som kan bidrage til, at eleven føler sig anderledes, eller som kan fremme en negativ (selv)følelse. Sæt derfor fokus på en effektiv og positiv kommunikation til målgruppen. Skab en visuel identitet med et navn og slogan, der sikrer synlighed og genkendelighed. Logoet skal altid være en del af kommunikationen ikke kun i markedsføringen, men helt ud i studiecaféen. Det er vigtigt at have konsistens i indhold og form. Markedsføring Målret informationsmaterialet direkte til målgruppen, og skab en effektiv kommunikation. Skriv generelt kortfattet og i et let forståeligt og fængende sprog. Husk, at især yngre målgrupper er meget visuelt orienterede i deres kommunikation. Inddrag derfor gerne billeder. Billeder fænger ofte bedre, tekst tager tid. Planlæg hvilke materialer og kanaler, der skal bruges til at markedsføre studiecaféen: Plakater (hvor de skal sidde?) Brochurer og flyers (hvem deler dem ud? Og hvor?) s og SMS (hvordan skaffes adresser og telefonnumre?) Internet og sociale medier såsom facebook, twitter, buzz, arto (hvordan findes eleven og inviteres?) Storytelling er velegnet til markedsføring af studiecaféer. I al sin enkelthed er det gode historier, som eleven kan relatere sig til og ønsker at være en del af. Markedsføringsmaterialet skal eksempelvis indeholde information om studiecaféens produkt, åbningstid, placering og eventuelt fysiske miljø. Inddrag gerne elever i at udvikle markedsføringsmaterialet. Overvej hyppigheden af markedsføring og eventuel kobling med andre generelle skoleevents

12 VISUEL IDENTITET NAVN, LOGO OG SLOGAN Skab et fængende navn og slogan til studiecaféen, og undgå at kalde den eksempelvis studiecafé. Navnet kan med fordel skrives på et af uddannelsens fremmedsprog f.eks. engelsk. Inddrag gerne eleverne i udarbejdelsen af den visuelle identitet (logoet) og i at finde et godt navn og slogan. Dette kan være en læringsaktivitet, som eleverne skal løse som en lille opgave. Honorér gerne det bedste forslag. Du kan nedenfor se et udvalg af bud på mulige navne og slogans, som kan kombineres efter eget valg og herefter sættes grafisk op. Eksempler på navne Learning lab Pole position Karriere match Full access Chill Factor Tænk stort Studiehjørnet Tankespind. Fast Track The Clever Factory Lektie-laboratoriet Clever Thinking Eksempler på kombinationer Producing Smartness at... The Clever Factory Get ahead with,,,fast Track Eksempler på slogans Get ahead Forward thinking You re special Reinvent yourself Be smart Where the smart meet-up Meet the smart people Producing Smartness Imagine Be inspired All you need is... One step ahead! Om Fastholdelseskaravanen Fastholdelseskaravanen sætter fokus på unge med etnisk minoritetsbaggrund, der har svært ved at komme i gang med eller at gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse. Fastholdelseskaravanen blev oprettet i 2008 og udvikler strategiske indsatser i samarbejde med produktionsskoler, erhvervsskoler og Ungdommens Uddannelsesvejledning for at sikre, at især flere unge med etnisk minoritetsbaggrund gennemfører en erhvervsfaglig uddannelse. I Fastholdelseskaravanen udvikler, formidler og forankrer vi viden og pædagogiske metoder. Fastholdelseskaravanen er et samarbejde mellem Undervisningsministeriet og Integrationsministeriet samt en selvstændig del af Brug for alle unge. Projektet er økonomisk støttet af Den Europæiske Socialfond. Læs mere på 22

13 UMLOUD UNTD

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Drenge UD af gråzonen. Fokus på faglighed og læringsfællesskaber

Drenge UD af gråzonen. Fokus på faglighed og læringsfællesskaber Drenge UD af gråzonen Fokus på faglighed og læringsfællesskaber 1 Indhold Forord 3 Aktionslæring 5 Forandring af læringskulturer 5 Eksempel på et eksperiment 6 Kom godt i gang med aktionslæring 8 Faglighed

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

10 Gode råd om fastholdelse

10 Gode råd om fastholdelse 10 Gode råd om fastholdelse Videnscenter om fastholdelse og frafald (VOFF) præsenterer her 10 gode råd i fastholdelsesarbejdet på ungdomsuddannelserne. De 10 gode råd er udarbejdet på baggrund af de erfaringer

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Publikationen Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

Hvad vi ved om god undervisning

Hvad vi ved om god undervisning Andreas Helmke, Hilbert Meyer, Eva-Marie Lankes, Hartmut Ditton, Manfred Pfiffner, Catherine Walter, Matthias Trautmann, Beate Wischer, Gerhard Eikenbusch og Hans Werner Heymann Hvad vi ved om god undervisning

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

UNGE TA R ORDET FUTU. Det møde med vejlederen, det er jo mit livs vigtigste samtale Ung. Et co-creation forløb om at styrke unge til uddannelse

UNGE TA R ORDET FUTU. Det møde med vejlederen, det er jo mit livs vigtigste samtale Ung. Et co-creation forløb om at styrke unge til uddannelse FUTU innovations bureau UNGE TA R ORDET Det møde med vejlederen, det er jo mit livs vigtigste samtale Et co-creation forløb om at styrke unge til uddannelse unge ta r ordet FUTU FUTU innovations bureau

Læs mere

NYE UNGE NY UNGEPOLITIK

NYE UNGE NY UNGEPOLITIK NYE UNGE NY UNGEPOLITIK Strategier for ungeindsatser Udgiver: Børne- og Kulturchefforeningen, 2009. Tekst: Toke Agerschou, Jes Jørgensen, Alma Larsen, Jesper Larsen, Flemming Olsen og Klaus Majgaard. Illustrationer:

Læs mere

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale - bidrag til en antologi for Ministeriet for familie- og forbrugsanliggender i forbindelse med indføring af pædagogiske læreplaner for

Læs mere