Kom godt i gang! - Om etablering af studiecaféer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kom godt i gang! - Om etablering af studiecaféer"

Transkript

1 INSPIRATIONSHÆFTE STUDIECAFÉER LYST TIL LÆRING - med særlig fokus på unge med etnisk minoritetsbaggrund i erhvervsuddannelserne Kom godt i gang! - Om etablering af studiecaféer

2 Indhold Udgiver Fastholdelseskaravanen, september 2010 Hæftets forfatter Christine de Fine Lassen Redigeret af Carina Lykke Bielefeldt Johan Linde Design og layout Umloud Untd Tryk Rosendahls - Schultz Grafisk a/s Oplag 1500 eksemplarer ISBN Elektronisk ISBN Kom godt i gang!...5 Tryghed og trivsel...6 Motivation til at lære...7 Fokus på faglighed...11 Anerkendende pædagogik...12 Bemanding...13 Læringsstile Dekoration...18 Logo og markedsføring...21 Hæftet kan downloades på Fastholdelseskaravanens hjemmeside 3

3 Kom godt i gang! Vi i Fastholdelseskaravanen håber, at du som professionel eller frivillig ildsjæl kan finde idéer og værktøjer i dette hæfte til, hvordan der kan etableres en studiecafé. Hæftet videregiver erfaringer og anbefalinger, som du kan lade dig inspirere af. Studiecaféen kan være en værdifuld støtte til at give eleven de bedst mulige forudsætninger for at gennemføre uddannelsesforløbet. En studiecafé er et supplement til den eksisterende undervisning i erhvervsuddannelserne, og brugerne har forskellige niveauer, forudsætninger og behov. Studiecaféen er tiltænkt alle elever; såvel de stærke, der har behov for udfordringer, som de svage, der har behov for støtte og/eller vejledning. Studiecaféen kan derfor spænde over tilbud fra højniveaufag til grundlæggende træning i for eksempel læsning, matematik eller fremmedsprog. I studiecaféen kan eleven også få hjælp med projektopgaver, opgave- og eksamensforberedelse, praktiksøgning og meget mere. Samtidig kan studiecaféen danne ramme om sociale arrangementer af tværkulturel karakter. Da det ofte er manglende kompetencer i almene fag, der er stopklods for elevernes fortsatte uddannelse, er fokus i dette hæfte netop lagt her. I hvert enkelt tilfælde bør det i etableringsfasen af studiecaféen vurderes, hvilke behov der er hos de konkrete brugere af studiecaféen. Da både erhvervsskolerne og opgaverne er forskellige, findes der ikke én rigtig løsning. Hæftet præsenterer en række udvalgte anbefalinger til etablering af en studiecafé. Det er anbefalinger, som viser vej til vellykket studiehjælp. Tilsammen udgør initiativerne en strategi, som kan sikre en succesfuld studiecafé. Hæftet kan downloades på hvor du også kan finde yderligere materiale. God læselyst! Fastholdelseskaravanen 4 5

4 Tryghed og trivsel - Skab inklusion og mangfoldighed Motivation til at lære - Styrk motivationen hos den enkelte! p Skab et læringsmiljø, der er inkluderende, rummeligt og åbent for alle elever såvel for elever med stærke som svage faglige forudsætninger. Sæt fokus på trivsel i studiecaféen. Trygge rammer skaber bedre læringsbetingelser. Det er vigtigt at skabe et godt undervisningsmiljø, hvor eleven kan føle sig tryg. Hermed kan eleven fokusere på det faglige. Det første møde er ofte afgørende for elevens opfattelse af studiecaféen. Sæt fokus på elevens individuelle forventninger, og giv brugerne mulighed for at skabe relationer og kendskab til hinanden. Skab et trygt læringsmiljø, hvor eleven får en oplevelse af at: have det rart være engageret høre til og betyde noget God trivsel kommer blandt andet af, at den enkelte elev føler sig set, respekteret og tryg i studiecaféen, og at der er en god og positiv stemning. Skab gerne nogle hyggelige traditioner og samværsformer - eksempelvis et tryghedsskabende start- og afslutningsritual. Det skal være rart at komme i studiecaféen! Det er vigtigt, at studiecaféen styrker motivationen hos eleven. Motivation er afgørende for lysten til at lære og er en vigtig drivkraft hos eleven. Den indre motivation og interesse er i høj grad påvirket af forholdet til læreren/de frivillige og deres håndtering af undervisningen i studiecaféen. Hav øje for sproglige, kulturelle og praktiske udfordringer, og støt elever med svag motivation og svage faglige forudsætninger. Det er vigtigt, at eleven har troen på, at han/hun kan gennemføre sin uddannelse. Arbejd med direkte og indirekte motivationsfaktorer ved at gøre brug af: En kontrakt kom godt fra start! Eleven kan føle en større ansvarlighed med en kontrakt. Det er vigtigt, at kontrakten er gensidig, så det bliver synligt for eleven, at underviseren/den frivillige forpligter sig til at støtte og vejlede eleven. Samtidig forpligter eleven sig i kontrakten til at være studieaktiv og møde i studiecaféen i en angivet periode. Formålet med kontrakten er, at den giver eleven en fornemmelse af vilje fra studiecaféens side til at opnå de ønskede mål, samtidig med at eleven er med til at sætte disse mål både hvad angår de faglige mål og tidsrammen for at opnå disse. Diplom et synligt bevis! Anerkend, at eleven har ydet en ekstra indsats i sin uddannelse. Eleven kan opnå et diplom efter endt deltagelse i studiecaféen eller ved udbud af kurser i studiecaféen. Eleven vil kunne vedlægge diplomet til eksamenspapiret i en praktikplads- og jobsøgning. Udform gerne diplomet, så arbejdsgiveren kan se, hvad eleven har lært, og sørg for, at det trykkes og underskrives af skolen. Konkurrencer skab læringslyst! Anerkend den indsats, eleven gør i studiecaféen. Det kan være med en månedlig konkurrence om hvilken elev, der har opnået størst forbedring, ydet den største indsats eller noget helt tredje. 6 7

5 Giv eleven status på skolen Tilbyd eksempelvis en let forplejning (frugt eller lignende), at afholde fælles arrangementer med eftertragtede tilbud som for eksempel bowling, biograftur eller spændende foredrag. Giv gerne deltagerne små privilegier, og styrk fællesskabet med en sej T-shirt i en god kvalitet med et fængende slogan/logo, en USB-nøgle, en cool skoletaske og andre små tiltag. Giv eleven en følelse af at være en del af noget særligt og at være positivt udvalgt. p Styrk elevens engagement, ejerskab og motivation! Inddrag aktiviteter, der kan pirre nysgerrighed Når eleven skal løse en given problemstilling, kan denne motiveres til at søge flere informationer ved at stimulere nysgerrigheden eller skabe positiv undren. Præsenter eksempelvis eleven for informationer eller ideer, der strider imod hans/hendes hidtidige opfattelse eller forståelse. Præsenter gerne eleven for autentiske problemstillinger, da mange elever ofte oplever disse som mere interessante og motiverende at arbejde med, fordi de opleves som meningsfulde. Inddrag eksempelvis oplæg af kendte virksomhedsledere eller rollemodeller, film, debatteater med mere. Selvbestemmelse og indflydelse Selvbestemmelse kan være motiverende. Inddrag eleverne i tilrettelæggelsen af form og indhold i studiecaféen. Når elever oplever en vis grad af selvbestemmelse på undervisningens rammer og/eller indhold, opleves aktiviteterne ofte som motiverende. Elevindflydelse er væsentlig for at føle ejerskab og ansvarlighed. 8 9

6 Fokus på faglighed - Skab faglig identitet Byg studiecaféen op om faglighed og uddannelsens fag. Det er vigtigt, at eleverne oplever, at aktiviteterne tilrettelægges med afsæt i deres ønsker og faglige behov. Eleven skal have mulighed for at opbygge en faglig identitet, dvs. både at lære noget og være noget (i faget). Der kan med fordel skabes et for eleven synligt samspil mellem fag og virksomhed. Dette kan eksempelvis gøres ved at knytte personlige relationer mellem elever og virksomhed for eksempel med mentorer. Studiecaféens undervisning kan eksempelvis også flyttes ud i virksomheden og dermed udnytte virksomhedsrammen. Dette kan gøres systematisk eller arrangeres som en særlig begivenhed en gang imellem. Tænk gerne i helhedsorienteret læring! p Skab et synligt samspil mellem fag og virksomhed! 10 11

7 Anerkendende pædagogik - Sæt fokus på ressourcer Bemanding - Giv støtte, vejledning og faglig sparring! p Tag udgangspunkt i elevens individuelle interesser og styrker, og skab de bedste muligheder for succes for den enkelte. Sæt fokus på den enkelte elevs potentiale og kig på muligheder frem for begrænsninger. Start med at kortlægge elevens ressourcer, og arbejd herefter med elevens udfordringer. Det kræver mod at arbejde med sine svage sider. Det er vigtigt, at eleven ser eventuelle svage sider som udviklingspotentialer frem for noget negativt. Mange elever har en angst for ikke at slå til og opfatter det at lave fejl som lig med at være dum. Dette kan ofte være en årsag til, at nogle elever er bange for at kaste sig ud i noget nyt. Ofte drejer det sig om elever, der har negative skoleoplevelser bag sig, og som har svage faglige forudsætninger. Her er det vigtigt at styrke elevens selvværd og tillid til egne evner. Skab positiv forandring og se det bedste i eleven! Anerkend, at eleven gør det bedste, som han/hun kan, og at eleven gør en ekstra indsats ved at opsøge studiecaféen. Det er vigtigt, at du som professionel og frivillig ser på elevens ressourcer og potentiale til forandring. Det gælder om at give eleven den bedste støtte til at blive aktiv i sin læring. Tilskynd derfor eleven til at tage ansvar for egne mål og handlinger. Dette indebærer eksempelvis, at der bør stilles passende krav og positive forventninger til eleven. Mød eleven med personligt nærvær, og ansku eleven som et unikt og ressourcefyldt individ. Det er vigtigt, at eleven oplever at være et ligeværdigt og fuldgyldigt medlem af fællesskabet. Anerkendende relationer kan bidrage til en oplevelse af øget inklusion og fællesskabsfølelse. En fast tovholder Den personlige kontakt er vigtig. Hav en fast tovholder tilknyttet studiecaféen. Det kan med fordel være en miljømedarbejder eller fastholdelseskoordinator. Som tovholder skal man have et stort engagement og en god kontakt til eleverne. Vær som tovholder opsøgende og mød eleven med varme, omsorg og personligt nærvær. Det er vigtigt at opnå en god kontakt, der hviler på gensidig tillid og respekt. Som tovholder skal du: Sikre en klar rollefordeling Lav en klar rollefordeling mellem de professionelle og frivillige. Det er vigtigt, at du som tovholder inddrager de frivillige og professionelle tidligt i samarbejdet og har en løbende dialog med disse om studiecaféen. Det er vigtigt for samarbejdet at afstemme forventninger i forhold til hinanden og at sikre den gode kommunikation. Alle aktører bidrager med deres værdifulde kompetencer, og sammen skal I have fokus på den fælles indsats. Indtænk skolens øvrige tilbud til eleven inden opstart af studiecafé som for eksempel læsevejledning, læseværksteder, specialpædagogisk støtte, studievejledning med mere, sådan at der bliver størst mulig samspil. Sikre kvaliteten Foretag en løbende og fast kvalitetssikring af studiecaféen med henblik på optimering. Det er vigtigt, at du som tovholder sikrer kvaliteten af studiecaféen og måler elevens tilfredshed i forhold til indretning, undervisning etc. Evalueringerne giver mulighed for at vurdere nye tiltag og behov for eventuelle justeringer. Det er vigtigt, at alle elever, der har haft tilknytning til studiecaféen, får mulighed for at evaluere ordningen. Den mest valide evaluering fås ved at måle over en længere periode (ca. 3-6 mdr.). Det er derfor vigtigt, at studiecaféen har elevernes kontaktinformationer ( s og mobilnumre), så eleverne kan kontaktes senere med henblik på evaluering af deres udbytte af forløbet i studiecaféen

8 Før- og eftertest af studiecaféen kan findes på vores hjemmeside Koordinere og organisere Som tovholder er du med til at tilrettelægge, koordinere og sikre det gode samarbejde samt forankre traditioner og relationer mellem de professionelle, de frivillige og eleverne. Skabe genkendelighed og tryghed Tilstedeværelsen af en fast tovholder er med til at skabe genkendelighed, stabilitet og tryghed i rummet. p Sæt fokus på faglig sparring. Alt godt starter med et smil - skab en god kontakt til eleven! Øvrig bemanding Ud over tovholderen kan bemandingen bestå af professionelle og frivillige (for eksempel faglærere, frivillige medhjælpere, unge mentorer med flere). Det vil øge trygheden i rummet at have en fast tilknyttet bemanding. Sørg for, at eleverne får støtte og vejledning af frivillige og professionelle, der brænder for eleverne, og som udviser stort engagement. Det er vigtigt, at samarbejdet og relationerne fungerer i studiecaféen - både mellem de professionelle og frivillige og mellem eleverne og de professionelle/frivillige. De professionelle og frivillige, der er tilknyttet studiecaféen, kan blive betydningsfulde voksne, som eleven kan forholde sig til og sparre med. I den forbindelse er det vigtigt at lægge vægt på, at forudsætningerne for at kunne indgå i bemandingen af studiecaféen er, at de professionelle såvel som de frivillige er i stand til at: skabe positive relationer med eleverne tage ansvar for og ejerskab af såvel aktiviteterne som de fysiske rammer bruge deres faglige kompetencer til at støtte, hjælpe og vejlede eleverne. Som frivillig og professionel er det vigtigt at tilpasse rammen til den enkelte elev. Bedøm elevens kompetencer og engagement i forhold til den givne opgave, og vælg derefter den tilgang, der er den rette i situationen og over for eleven (det vil sige i forhold til den konkrete opgave, elevens færdigheder, rutine og forhåndskendskab)

9 Læringsstile - Lær med stil Anerkend elevernes forskellighed og styrker. Tilrettelæg undervisningen i forhold til den enkelte elevs personlige læringsstil, og skab optimale betingelser for læring. Læringsstile er generelt et godt værktøj til selvindsigt hos eleven om egen læring og personlige læringsmønstre. Samtidig bidrager arbejdet med læringsstile ofte til højt engagement hos eleven og en oplevelse af at blive mødt med nærvær og interesse for den enkelte. I studiecaféen kan der med fordel anvendes før- og eftertests, når eleven arbejder med et fag, en opgave eller et emne i studiecaféen. Resultatet af en før- og eftertest er en effektiv metode til at dokumentere elevens positive udvikling. Testene kan bruges til at skabe refleksion og handlemulighed hos eleven. En synlig positiv udvikling kan virke motiverende for eleven selv små fremskridt er værdifulde byggesten! Før- og eftertest kan findes på studiecafeer. p Skab optimale læringsbetingelser for den enkelte elev! Indretning og møblering af studiecaféen Skab et fleksibelt og attraktivt læringsmiljø. Indret og møblér eksempelvis rummet i forhold til elevernes forskellige læringsstile. Inddrag for eksempel bærbare pc ere, kontorstole, sækkestole, puder, hyggelig belysning med mere. Test elevers læringsstil og læs mere om læringsstile, møblering og indretning i Fastholdelseskaravanens hæfte: Lær med stil - om læringsstile i praksis, som kan downloades på

10 EKSEMPELER PÅ VÆGDEKORATION MED WALLSTICKERS Dekoration - Wonderwall - stimuler elevens sanser Skab et dekorativt og stemningsfuldt miljø, der motiverer til læring, og som afspejler elevgruppen. Lad rummet afspejle et (ungdoms)miljø, som eleverne finder sig tilpas i. Rummets indretning kan med fordel signalere kvalitet og eksklusivitet. Det må godt give status at komme i studiecaféen! Udsmykningen er et oplagt emne at inddrage eleverne i. Brug for eksempel bygningsmalerelever til at dekorere væggene, efter I sammen har talt om ønsker til tema, farver etc. Grafiske vægdekorationer kan fx købes som wallstickers i forskellige farver, mønstre, temaer, størrelser og skrifttyper på internettet. Wallstickers er selvhæftende vægklistermærker, der er lige til at sætte op på væggen. De egner sig godt til vægudsmykninger for eksempel som logoer (de kan sættes på alle glatte overflader såsom vægge, vinduer, bordplader, lofter og gulve). Man kan også lave sine egne unikke dekorationer efter designskabeloner købt hos en maler eller grafiker. Designskabelonerne er en professionel, flot og simpel løsning til at pifte miljøet op med et unikt design og en farve efter dit valg. Designmulighederne er mange. Det er blot vigtigt, at udtrykket er flot og smagfuldt i form og farve(r). Vælg gerne et trendy udtryk og tag eleverne med på råd. p Skab refleksion og læring med en inspirerende dekoration! Det er vigtigt, at rummet er inspirerende, og at form og indhold afspejler hinanden. Skab derfor et læringsmiljø, der stimulerer elevernes sanser, og som vækker nysgerrighed. Skab et kreativt og udviklende miljø. Lav eksempelvis en såkaldt citatvæg en Wonderwall - med citater og/eller ordbilleder. Refleksion er et nøgleord i forhold til udvikling og læring. Citaterne kan eksempelvis være på forskellige sprog og afspejle elevernes kulturelle mangfoldighed. Brug gerne humor og anvend moderne, visuelle kommunikationsudtryk, som appellerer til elevgruppen. Sørg for, at de små citater og ordbilleder formidler et positivt livssyn. Se konkrete eksempler her i hæftet. Overstående eksempler kan købes på

11 Logo og markedsføring - You name it! Visuel identitet navn, logo og slogan Hvilket indtryk skal studiecaféen give eleven? Find et godt navn til studiecaféen. Det er vigtigt, at eleverne kan identificere sig med navnet ( logoet ). Navnet skal have en synlig positiv værdi. De fleste elever har et ønske om at skille sig positivt ud fra mængden. Undgå ord som hjælp, der henviser til elevens mangler. Det er vigtigt at undgå stigmatisering og marginalisering, som kan bidrage til, at eleven føler sig anderledes, eller som kan fremme en negativ (selv)følelse. Sæt derfor fokus på en effektiv og positiv kommunikation til målgruppen. Skab en visuel identitet med et navn og slogan, der sikrer synlighed og genkendelighed. Logoet skal altid være en del af kommunikationen ikke kun i markedsføringen, men helt ud i studiecaféen. Det er vigtigt at have konsistens i indhold og form. Markedsføring Målret informationsmaterialet direkte til målgruppen, og skab en effektiv kommunikation. Skriv generelt kortfattet og i et let forståeligt og fængende sprog. Husk, at især yngre målgrupper er meget visuelt orienterede i deres kommunikation. Inddrag derfor gerne billeder. Billeder fænger ofte bedre, tekst tager tid. Planlæg hvilke materialer og kanaler, der skal bruges til at markedsføre studiecaféen: Plakater (hvor de skal sidde?) Brochurer og flyers (hvem deler dem ud? Og hvor?) s og SMS (hvordan skaffes adresser og telefonnumre?) Internet og sociale medier såsom facebook, twitter, buzz, arto (hvordan findes eleven og inviteres?) Storytelling er velegnet til markedsføring af studiecaféer. I al sin enkelthed er det gode historier, som eleven kan relatere sig til og ønsker at være en del af. Markedsføringsmaterialet skal eksempelvis indeholde information om studiecaféens produkt, åbningstid, placering og eventuelt fysiske miljø. Inddrag gerne elever i at udvikle markedsføringsmaterialet. Overvej hyppigheden af markedsføring og eventuel kobling med andre generelle skoleevents

12 VISUEL IDENTITET NAVN, LOGO OG SLOGAN Skab et fængende navn og slogan til studiecaféen, og undgå at kalde den eksempelvis studiecafé. Navnet kan med fordel skrives på et af uddannelsens fremmedsprog f.eks. engelsk. Inddrag gerne eleverne i udarbejdelsen af den visuelle identitet (logoet) og i at finde et godt navn og slogan. Dette kan være en læringsaktivitet, som eleverne skal løse som en lille opgave. Honorér gerne det bedste forslag. Du kan nedenfor se et udvalg af bud på mulige navne og slogans, som kan kombineres efter eget valg og herefter sættes grafisk op. Eksempler på navne Learning lab Pole position Karriere match Full access Chill Factor Tænk stort Studiehjørnet Tankespind. Fast Track The Clever Factory Lektie-laboratoriet Clever Thinking Eksempler på kombinationer Producing Smartness at... The Clever Factory Get ahead with,,,fast Track Eksempler på slogans Get ahead Forward thinking You re special Reinvent yourself Be smart Where the smart meet-up Meet the smart people Producing Smartness Imagine Be inspired All you need is... One step ahead! Om Fastholdelseskaravanen Fastholdelseskaravanen sætter fokus på unge med etnisk minoritetsbaggrund, der har svært ved at komme i gang med eller at gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse. Fastholdelseskaravanen blev oprettet i 2008 og udvikler strategiske indsatser i samarbejde med produktionsskoler, erhvervsskoler og Ungdommens Uddannelsesvejledning for at sikre, at især flere unge med etnisk minoritetsbaggrund gennemfører en erhvervsfaglig uddannelse. I Fastholdelseskaravanen udvikler, formidler og forankrer vi viden og pædagogiske metoder. Fastholdelseskaravanen er et samarbejde mellem Undervisningsministeriet og Integrationsministeriet samt en selvstændig del af Brug for alle unge. Projektet er økonomisk støttet af Den Europæiske Socialfond. Læs mere på 22

13 UMLOUD UNTD

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategiens tre kerneområder Læring Udvikling Trivsel Børn og unges alsidige og personlige udvikling Strategi for alle børn og unges læring,

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Vision for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel

Vision for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Vision for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Visionens tre kerneområder Læring Udvikling Trivsel Børn og unges alsidige og personlige udvikling Vision for alle børn og unges læring, udvikling

Læs mere

og pædagogisk metode Aalborg Ungdomsskole UNGAALBORG ; )

og pædagogisk metode Aalborg Ungdomsskole UNGAALBORG ; ) Værdier og pædagogisk metode i Introduktion Undervisningen af unge i skal gøre en forskel for den enkelte unge. Eller sagt på en anden måde skal vi levere en høj kvalitet i undervisningen. Derfor er det

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

Strategi. for udviklende og lærende fællesskaber for alle

Strategi. for udviklende og lærende fællesskaber for alle Strategi for udviklende og lærende fællesskaber for alle Herlev Kommune, 2016 1. udgave Oplag: 1000 eksemplarer Tryk: Herrmann & Fischer Grafisk layout: Mediebureauet Realize Fotos: Herlev Kommune, Panthermedia

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Børnehaven Sønderled Her skaber vi rammerne for et godt børneliv..

Børnehaven Sønderled Her skaber vi rammerne for et godt børneliv.. Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Udarbejdet Februar 2016 1 Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Børnehavelivet er en stor del af et barns liv. De tilbringer mange timer i hænderne

Læs mere

Flere frivillige til kirkens aktiviteter? oplæg ved Charlotte Juul Thomsen Center for frivilligt socialt arbejde

Flere frivillige til kirkens aktiviteter? oplæg ved Charlotte Juul Thomsen Center for frivilligt socialt arbejde Flere frivillige til kirkens aktiviteter? oplæg ved Charlotte Juul Thomsen Center for frivilligt socialt arbejde Hvad forventer du at få med hjem fra dette oplæg? Albanigade 54E, 1. sal 5000 Odense C

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO.

Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO. Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO. Arbejdsgrundlaget består af fem afsnit: Indledning, Leg og venskaber, Indflydelse, rammer og regler, Medarbejdernes betydning/rolle og Forældresamarbejde

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled

Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Børnehavelivet er en stor del af et barns liv. De tilbringer mange timer i hænderne på andre voksne, væk fra deres eget hjem og forældrene. Børnehaven er

Læs mere

Fra udfordring til forankring. - Inspiration til proces og metode

Fra udfordring til forankring. - Inspiration til proces og metode Fra udfordring til forankring - Inspiration til proces og metode p Indledning Udfordring Analyse Handlingsplan Indsats Evaluering Forankring Fra udfordring til forankring - Inspiration til proces og metode

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Værdigrundlag og pædagogiske principper

Værdigrundlag og pædagogiske principper Værdigrundlag og pædagogiske principper Børnehuset Langs Banens værdigrundlag tager afsæt i Lyngby-Taarbæk kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik, LTK s Inklusionsstrategi samt i LTK s Læringsgrundlag,

Læs mere

Grundlov FOR. Vanløse Skole

Grundlov FOR. Vanløse Skole Grundlov FOR Vanløse Skole 2 Hvorfor en Grundlov? - Grundloven er Vanløse Skoles DNA. Det er den man kan se, høre og mærke når man er en del af Vanløse Skole - hvad enten det er som elev, forældre eller

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

Friluftsliv i børnehøjde. Personale og forældre. Gård-snak Børn i naturlig balance. Engagement, tillid og samarbejde

Friluftsliv i børnehøjde. Personale og forældre. Gård-snak Børn i naturlig balance. Engagement, tillid og samarbejde Engagement, tillid og samarbejde Vi viser vejen! Et godt børneliv kræver synlige og troværdige voksne, der kan og vil vise vej. Vi er professionelle! Vi er et engageret personale, som tør stå ved vores

Læs mere

Politik for inkluderende læringsmiljøer

Politik for inkluderende læringsmiljøer Politik for inkluderende læringsmiljøer Kommunalbestyrelsen den 27. april 2017 Politik for inkluderende læringsmiljøer 1. Indledning: Inklusion handler om at høre til, og om at de enkelte børn er del af

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2014.

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2014. Afrapportering af pædagogiske læreplaner fra dagplejen i Randers kommune januar 2015 Punkt 1 Status på det overordnede arbejde med læreplaner Dagplejen har udarbejdet fælles pædagogiske læreplaner med

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Indledning Børne- og Ungestrategien er den overordnede strategiske ramme, der er retningsgivende for, hvordan alle medarbejdere

Læs mere

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod 2021 Sammen løfter vi læring og trivsel 1 Forord I Syddjurs Kommune understøtter vi, at alle børn og unge trives og lærer så meget, som de kan. Vi

Læs mere

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år Børne- og Ungdomsforvaltningen Pejlemærker og mål for Fritidscentre 14-17 (25) år I københavnske fritidsinstitutioner og fritidscentre tilbydes børn og unge både et udfordrende læringsmiljø og et indholdsrigt

Læs mere

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 Dagtilbudspolitik Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 1 Indhold Vision 3 Baggrund 3 Formål 3 Pædagogisk tilgang 4 Helhed for børnene 5 Vision I Rebild kommunes dagtilbud vil vi, at børnene skal

Læs mere

Fælles - om en god skolestart

Fælles - om en god skolestart Fælles - om en god skolestart 1 Indledning Denne pjece henvender sig primært til de professionelle i dagtilbud og BFO/skole, der arbejder med børns skolestart. Der ud over henvender pjecen sig også til

Læs mere

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle Naturprofil I Skæring dagtilbud arbejder vi på at skabe en naturprofil. Dette sker på baggrund af, - at alle vores institutioner er beliggende med let adgang til både skov, strand, parker og natur - at

Læs mere

Glamsbjergskolen sammen om at lære. Det betyder, at vi vil være:

Glamsbjergskolen sammen om at lære. Det betyder, at vi vil være: Glamsbjergskolen sammen om at lære Med udgangspunkt i folkeskoleloven og de overordnede visioner der gælder for Assens Kommune ønsker vi at give vores elever de bedst mulige forudsætninger for at klare

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om kvaliteten i dagtilbuddene. Der er fokus på følgende fire indsatsområder: Børns udvikling inden for temaerne

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Hvad ser jeg UngAalborg kan?

Hvad ser jeg UngAalborg kan? Ungdomsskolen i Aalborg Kommune For 13-19årige unge Kort om mig Hvad ser jeg UngAalborg kan? Hvad ser jeg i den nærmeste fremtid 1 Lidt personligt / hvad tror jeg på Lærer Fremtiden Humor Dig, som du er

Læs mere

FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART

FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART FÆLLES OM EN GOD START 3 INDLEDNING Denne pjece henvender sig primært til de professionelle i dagtilbud og BFO/skole, der arbejder med børns skolestart. Derudover henvender

Læs mere

Innovationskompetence

Innovationskompetence Innovationskompetence Innovation i skolen Når vi arbejder med innovation i grundskolen handler det om at tilrette en pædagogisk praksis, der kvalificerer eleverne til at skabe og omsætte nye idéer, handle

Læs mere

Læringsmiljøer i folkeskolen. resultater og redskaber fra evalueringen

Læringsmiljøer i folkeskolen. resultater og redskaber fra evalueringen Læringsmiljøer i folkeskolen resultater og redskaber fra evalueringen Kort om evalueringen L Æ R I N G S S Y N E T D E F Y S I S K E R A M M E R E V A L U E R I N G S K U LT U R E N U N D E R V I S N I

Læs mere

Rapport for Herlev kommune

Rapport for Herlev kommune Rapport for Herlev kommune FORÆLDRENES BESVARELSER Herlev kommune Svar Antal besvarelser: 241 Denne tabel viser, hvordan forældrene har vurderet den pædagogiske praksis. Forældrene har anvendt følgende

Læs mere

FastholdelsesTaskforce indsats og samarbejde med erhvervsskolerne

FastholdelsesTaskforce indsats og samarbejde med erhvervsskolerne Konferencen Pædagogik der virker FastholdelsesTaskforce indsats og samarbejde med erhvervsskolerne tirsdag 23. maj 2017 oplæg ved teamleder Preben Holm Et tilbageblik fra endestationen Hvad med fremtiden

Læs mere

Baggrund. Målet med en indsats, der skal fremme differentiering på 0-18 års området, er at:

Baggrund. Målet med en indsats, der skal fremme differentiering på 0-18 års området, er at: Baggrund Medio 2008 blev der i Børn og Unge nedsat et arbejdsudvalg på tværs af den pædagogiske afdeling. Udvalget skulle på tværs af indsatser og projekter i Børn og Unge beskrive, hvordan differentiering

Læs mere

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning Pædagogisk ledelse Målsætning 1 Team Målsætning 2 Kvalitet Elev Undervisning Differentiering Målsætning 3 Undervisningsmiljø Målsætning 4 De 4 målsætninger: I aftalen om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken og

Læs mere

Børnehaven Skolen Morsø kommune

Børnehaven Skolen Morsø kommune Nordmors Børnegård er en landsbyordning, med børn i alderen 2,9-11 årige. Børnehaven for de 2,9-6 årige og SFO for 0.-3. klasse. Vi er en del af Nordmorsskolen. Børnehave og SFO er delt i to grupper det

Læs mere

- Projektbeskrivelse

- Projektbeskrivelse - Projektbeskrivelse Baggrund og formål X-Mændene er en gruppe af unge voksne mænd bosiddende i og omkring Urbanplanen på Amager. Gruppen består af seks ildsjæle der arbejder for et socialt godt lokalsamfund.

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati Empowerment Niveauer Empowerment Idræt er vigtig i unges udvikling, fordi det styrker fysisk og mental sundhed samtidig med, at det skaber vigtige, sociale relationer. Idræt er en mulighed for leg, deltagelse

Læs mere

Forord til læreplaner 2012.

Forord til læreplaner 2012. Pædagogiske 20122 læreplaner 2013 Daginstitution Søndermark 1 Forord til læreplaner 2012. Daginstitution Søndermark består af Børnehaven Åkanden, 90 årsbørn, som er fordelt i 2 huse og Sct. Georgshjemmets

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

DAGTILBUDSSKEMA. Indberetning > Institutionsledere

DAGTILBUDSSKEMA. Indberetning > Institutionsledere Indberetning > Institutionsledere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Spørgeskemaet er opdelt i tre dele. Den første del handler om: LÆRINGS- OG UDVIKLINGSMILJØER Mål: Det enkelte dagtilbud har inspirerende fysiske rammer.

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Motivationspædagogik. hvad er det?

Motivationspædagogik. hvad er det? Spor 2 Storskalaimplementering af Motivationspædagogik Motivationspædagogik hvad er det? Hvem, hvad, hvor for lærere, ledere og andet pædagogisk personale på erhvervsskoler Undervisningsministeriet Afdeling

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Værdiregelsæt for Ikast Nordre Skole

Værdiregelsæt for Ikast Nordre Skole Værdiregelsæt for Ikast Nordre Skole VÆRDIREGELSÆTTET BES TÅR AF: Vores vision og mål Vores værdier og deres betydning Levendegørelse af værdier Regelsæt og prioriteringer Samarbejde og rettigheder Trivsels-

Læs mere

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Skolens formål Mariagerfjord Gymnasium er en statslig selvejende uddannelsesinstitution, der udbyder de ungdomsgymnasiale uddannelser hf, htx og stx

Læs mere

Rapport for Svendborg kommune. Legestuen 'Dagplejen Østre'

Rapport for Svendborg kommune. Legestuen 'Dagplejen Østre' Rapport for Svendborg kommune Legestuen 'Dagplejen Østre' MEDARBEJDERNES SELVVURDERING MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Legestuen Dagplejen Østre 1 = I meget lille grad 2 = I lille grad 3 = I nogen grad =

Læs mere

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini 2 er ny Indhold.indd 2 13/01/12 15.2 Indhold Forord... 4-5 Baggrund... 6-7 Lærervejledning... 8-9 Øvelser: Job... 10-21 Medborgerskab... 22-33 Uddannelse...

Læs mere

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund har en lang tradition for at engagerede frivillige kræfter yder en utrolig stor indsats. De frivillige ildsjæle spiller en

Læs mere

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde'

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' MEDARBEJDERNES SELVVURDERING MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Børnehuset Holbøllsminde Antal besvarelser: 6 Denne tabel viser, hvordan de ansatte har vurderet den pædagogiske

Læs mere

Hanebjerg skole vil være en stolt og klog skole, hvor vi har lyst til at være og at lære

Hanebjerg skole vil være en stolt og klog skole, hvor vi har lyst til at være og at lære Vision Hanebjerg skole vil være en stolt og klog skole, hvor vi har lyst til at være og at lære Værdigrundlag Forskellighed er en styrke vi respekterer, anerkender og udvikles i forskelligheden Den glade

Læs mere

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder.

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder. Center for Børn & Familie Dato 01-09-2014 j./sagsnr. 28.00.00-G01-8-12 Skema til godkendelse af praktikperiode 1 Notat udarbejdet af: Anette Nygaard Bang Vejledning i planlægning af dine mål Alle mål skal

Læs mere

Politik for inkluderende læringsmiljøer

Politik for inkluderende læringsmiljøer Politik for inkluderende læringsmiljøer Kommunalbestyrelsen den 24. november 2011 Politik for inkluderende læringsmiljøer 1. Indledning: Inklusion kan anskues både ud fra en pædagogisk og en økonomisk

Læs mere

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 der er gældende for folkeskolen i Svendborg Kommune Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 Vision, formål

Læs mere

Institution: Vesterlunden. Institutionen består af følgende børnehuse: Kernehuset Kildebækken Nordenvinden Nordlyset Ryttergården Skovlinden

Institution: Vesterlunden. Institutionen består af følgende børnehuse: Kernehuset Kildebækken Nordenvinden Nordlyset Ryttergården Skovlinden Institution: Institutionen består af følgende børnehuse: Skovlinden MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Side 1 af 10 MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Institutionen Antal besvarelser: 69 Denne tabel viser, hvordan

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION Vores mission er, at hvert eneste barn udvikler livsduelighed i samtid og fremtid at de kan skabe sig et meningsfuldt liv i egne øjne og i omverdenens, som barn og som voksen

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Pædagogisk grundlag GXU. Pædagogisk grundlag GXU

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Pædagogisk grundlag GXU. Pædagogisk grundlag GXU GLADSAXE KOMMUNE GXU Pædagogisk grundlag GXU NOTAT Dato: 18. marts 2014 Af: Jette Blondin Pædagogisk grundlag GXU GXU vi uddanner til livet, og vi uddanner til uddannelse Indholdsfortegnelse GLADSAXE KOMMUNE...

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

Skt. Klemens Læringværksted

Skt. Klemens Læringværksted Skt. Klemens Læringværksted Organiseres af Ungdommens Røde Kors og i samarbejde med Skt. Klementsparkens beboer, Boligsocialthus og Skt. Klemensskolen. Stedet hvor vi lærer børn at lære. En gang om ugen

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Vuggestuen Lærkebos værdigrundlag og pædagogiske grundsyn

Vuggestuen Lærkebos værdigrundlag og pædagogiske grundsyn Vuggestuen Lærkebos værdigrundlag og pædagogiske grundsyn 1. VÆRDIGRUNDLAG Vuggestuen Lærkebo er en afdeling i Skejby Vorrevang Dagtilbud, og Lærkebos og dagtilbuddets værdigrundlag bygger på Aarhus Kommunes

Læs mere

Velkomst og præsentation af personalet. Oplæg om inkluderende læringsmiljøer

Velkomst og præsentation af personalet. Oplæg om inkluderende læringsmiljøer Velkomst og præsentation af personalet Oplæg om inkluderende læringsmiljøer Rundtur på stuerne og samling Drøftelser i grupper Tak for i aften Et miljø kan i almindelighed defineres, som de påvirkninger

Læs mere

Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring?

Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring? Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring? Faaborgegnens Efterskole www.faae.dk 2011 Pædagogikkens to stadier: I skolen terper man de små tabeller

Læs mere

FÆLLES KOMMUNALE LÆREPLANSMÅL

FÆLLES KOMMUNALE LÆREPLANSMÅL FÆLLES KOMMUNALE LÆREPLANSMÅL FOR BØRNEOMRÅDET Udgivet oktober 2014 De fælles kommunale læreplansmål 1 I Rudersdal har vi valgt at have fælles kommunale læreplansmål for det pædagogiske arbejde. De fælles

Læs mere

INDSATS - ERHVERVSSKOLER. Fokus på at fastholde flere unge

INDSATS - ERHVERVSSKOLER. Fokus på at fastholde flere unge INDSATS - ERHVERVSSKOLER Fokus på at fastholde flere unge Fokus på at fastholde flere unge Fastholdelseskaravanen indgår samarbejde med en række erhvervsskoler, som gerne vil blive bedre til at fastholde

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Temperaturmåling 2010

Temperaturmåling 2010 Temperaturmåling 2010 Detaljeret Daginstitution Brædstrup 2010 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud INDLEDNING Denne rapport præsenterer dagtilbuddets egne resultater af temperaturmålingen gennemført

Læs mere

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Hos os er det værdifuldt at opleve: Ligeværd og dialog Arbejdsglæde Samarbejde Tillid Succes Engagement Hvor ser vi værdierne! Ligeværd og dialog oplever vi,

Læs mere

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg Jeg ved, hvordan demokrati fungerer i praksis Jeg er samfundsengageret og følger med i det politiske liv Jeg diskuterer samfundets indretning med andre Jeg stemmer, når der er valg Jeg udvikler ideer til

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse - PAU Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning

Læs mere

Kompetencemålene beskriver hvilke kompetencer børnene skal tilegne sig i deres tid i dagtilbuddene inden de skal begynde i skolen.

Kompetencemålene beskriver hvilke kompetencer børnene skal tilegne sig i deres tid i dagtilbuddene inden de skal begynde i skolen. Fælles kommunale læreplansmål For at leve op til dagtilbudslovens krav og som støtte til det pædagogiske personales daglige arbejde sammen med børnene i Ruderdal kommune er udarbejdet kompetencemål indenfor

Læs mere