Kom godt i gang! - Om etablering af studiecaféer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kom godt i gang! - Om etablering af studiecaféer"

Transkript

1 INSPIRATIONSHÆFTE STUDIECAFÉER LYST TIL LÆRING - med særlig fokus på unge med etnisk minoritetsbaggrund i erhvervsuddannelserne Kom godt i gang! - Om etablering af studiecaféer

2 Indhold Udgiver Fastholdelseskaravanen, september 2010 Hæftets forfatter Christine de Fine Lassen Redigeret af Carina Lykke Bielefeldt Johan Linde Design og layout Umloud Untd Tryk Rosendahls - Schultz Grafisk a/s Oplag 1500 eksemplarer ISBN Elektronisk ISBN Kom godt i gang!...5 Tryghed og trivsel...6 Motivation til at lære...7 Fokus på faglighed...11 Anerkendende pædagogik...12 Bemanding...13 Læringsstile Dekoration...18 Logo og markedsføring...21 Hæftet kan downloades på Fastholdelseskaravanens hjemmeside 3

3 Kom godt i gang! Vi i Fastholdelseskaravanen håber, at du som professionel eller frivillig ildsjæl kan finde idéer og værktøjer i dette hæfte til, hvordan der kan etableres en studiecafé. Hæftet videregiver erfaringer og anbefalinger, som du kan lade dig inspirere af. Studiecaféen kan være en værdifuld støtte til at give eleven de bedst mulige forudsætninger for at gennemføre uddannelsesforløbet. En studiecafé er et supplement til den eksisterende undervisning i erhvervsuddannelserne, og brugerne har forskellige niveauer, forudsætninger og behov. Studiecaféen er tiltænkt alle elever; såvel de stærke, der har behov for udfordringer, som de svage, der har behov for støtte og/eller vejledning. Studiecaféen kan derfor spænde over tilbud fra højniveaufag til grundlæggende træning i for eksempel læsning, matematik eller fremmedsprog. I studiecaféen kan eleven også få hjælp med projektopgaver, opgave- og eksamensforberedelse, praktiksøgning og meget mere. Samtidig kan studiecaféen danne ramme om sociale arrangementer af tværkulturel karakter. Da det ofte er manglende kompetencer i almene fag, der er stopklods for elevernes fortsatte uddannelse, er fokus i dette hæfte netop lagt her. I hvert enkelt tilfælde bør det i etableringsfasen af studiecaféen vurderes, hvilke behov der er hos de konkrete brugere af studiecaféen. Da både erhvervsskolerne og opgaverne er forskellige, findes der ikke én rigtig løsning. Hæftet præsenterer en række udvalgte anbefalinger til etablering af en studiecafé. Det er anbefalinger, som viser vej til vellykket studiehjælp. Tilsammen udgør initiativerne en strategi, som kan sikre en succesfuld studiecafé. Hæftet kan downloades på hvor du også kan finde yderligere materiale. God læselyst! Fastholdelseskaravanen 4 5

4 Tryghed og trivsel - Skab inklusion og mangfoldighed Motivation til at lære - Styrk motivationen hos den enkelte! p Skab et læringsmiljø, der er inkluderende, rummeligt og åbent for alle elever såvel for elever med stærke som svage faglige forudsætninger. Sæt fokus på trivsel i studiecaféen. Trygge rammer skaber bedre læringsbetingelser. Det er vigtigt at skabe et godt undervisningsmiljø, hvor eleven kan føle sig tryg. Hermed kan eleven fokusere på det faglige. Det første møde er ofte afgørende for elevens opfattelse af studiecaféen. Sæt fokus på elevens individuelle forventninger, og giv brugerne mulighed for at skabe relationer og kendskab til hinanden. Skab et trygt læringsmiljø, hvor eleven får en oplevelse af at: have det rart være engageret høre til og betyde noget God trivsel kommer blandt andet af, at den enkelte elev føler sig set, respekteret og tryg i studiecaféen, og at der er en god og positiv stemning. Skab gerne nogle hyggelige traditioner og samværsformer - eksempelvis et tryghedsskabende start- og afslutningsritual. Det skal være rart at komme i studiecaféen! Det er vigtigt, at studiecaféen styrker motivationen hos eleven. Motivation er afgørende for lysten til at lære og er en vigtig drivkraft hos eleven. Den indre motivation og interesse er i høj grad påvirket af forholdet til læreren/de frivillige og deres håndtering af undervisningen i studiecaféen. Hav øje for sproglige, kulturelle og praktiske udfordringer, og støt elever med svag motivation og svage faglige forudsætninger. Det er vigtigt, at eleven har troen på, at han/hun kan gennemføre sin uddannelse. Arbejd med direkte og indirekte motivationsfaktorer ved at gøre brug af: En kontrakt kom godt fra start! Eleven kan føle en større ansvarlighed med en kontrakt. Det er vigtigt, at kontrakten er gensidig, så det bliver synligt for eleven, at underviseren/den frivillige forpligter sig til at støtte og vejlede eleven. Samtidig forpligter eleven sig i kontrakten til at være studieaktiv og møde i studiecaféen i en angivet periode. Formålet med kontrakten er, at den giver eleven en fornemmelse af vilje fra studiecaféens side til at opnå de ønskede mål, samtidig med at eleven er med til at sætte disse mål både hvad angår de faglige mål og tidsrammen for at opnå disse. Diplom et synligt bevis! Anerkend, at eleven har ydet en ekstra indsats i sin uddannelse. Eleven kan opnå et diplom efter endt deltagelse i studiecaféen eller ved udbud af kurser i studiecaféen. Eleven vil kunne vedlægge diplomet til eksamenspapiret i en praktikplads- og jobsøgning. Udform gerne diplomet, så arbejdsgiveren kan se, hvad eleven har lært, og sørg for, at det trykkes og underskrives af skolen. Konkurrencer skab læringslyst! Anerkend den indsats, eleven gør i studiecaféen. Det kan være med en månedlig konkurrence om hvilken elev, der har opnået størst forbedring, ydet den største indsats eller noget helt tredje. 6 7

5 Giv eleven status på skolen Tilbyd eksempelvis en let forplejning (frugt eller lignende), at afholde fælles arrangementer med eftertragtede tilbud som for eksempel bowling, biograftur eller spændende foredrag. Giv gerne deltagerne små privilegier, og styrk fællesskabet med en sej T-shirt i en god kvalitet med et fængende slogan/logo, en USB-nøgle, en cool skoletaske og andre små tiltag. Giv eleven en følelse af at være en del af noget særligt og at være positivt udvalgt. p Styrk elevens engagement, ejerskab og motivation! Inddrag aktiviteter, der kan pirre nysgerrighed Når eleven skal løse en given problemstilling, kan denne motiveres til at søge flere informationer ved at stimulere nysgerrigheden eller skabe positiv undren. Præsenter eksempelvis eleven for informationer eller ideer, der strider imod hans/hendes hidtidige opfattelse eller forståelse. Præsenter gerne eleven for autentiske problemstillinger, da mange elever ofte oplever disse som mere interessante og motiverende at arbejde med, fordi de opleves som meningsfulde. Inddrag eksempelvis oplæg af kendte virksomhedsledere eller rollemodeller, film, debatteater med mere. Selvbestemmelse og indflydelse Selvbestemmelse kan være motiverende. Inddrag eleverne i tilrettelæggelsen af form og indhold i studiecaféen. Når elever oplever en vis grad af selvbestemmelse på undervisningens rammer og/eller indhold, opleves aktiviteterne ofte som motiverende. Elevindflydelse er væsentlig for at føle ejerskab og ansvarlighed. 8 9

6 Fokus på faglighed - Skab faglig identitet Byg studiecaféen op om faglighed og uddannelsens fag. Det er vigtigt, at eleverne oplever, at aktiviteterne tilrettelægges med afsæt i deres ønsker og faglige behov. Eleven skal have mulighed for at opbygge en faglig identitet, dvs. både at lære noget og være noget (i faget). Der kan med fordel skabes et for eleven synligt samspil mellem fag og virksomhed. Dette kan eksempelvis gøres ved at knytte personlige relationer mellem elever og virksomhed for eksempel med mentorer. Studiecaféens undervisning kan eksempelvis også flyttes ud i virksomheden og dermed udnytte virksomhedsrammen. Dette kan gøres systematisk eller arrangeres som en særlig begivenhed en gang imellem. Tænk gerne i helhedsorienteret læring! p Skab et synligt samspil mellem fag og virksomhed! 10 11

7 Anerkendende pædagogik - Sæt fokus på ressourcer Bemanding - Giv støtte, vejledning og faglig sparring! p Tag udgangspunkt i elevens individuelle interesser og styrker, og skab de bedste muligheder for succes for den enkelte. Sæt fokus på den enkelte elevs potentiale og kig på muligheder frem for begrænsninger. Start med at kortlægge elevens ressourcer, og arbejd herefter med elevens udfordringer. Det kræver mod at arbejde med sine svage sider. Det er vigtigt, at eleven ser eventuelle svage sider som udviklingspotentialer frem for noget negativt. Mange elever har en angst for ikke at slå til og opfatter det at lave fejl som lig med at være dum. Dette kan ofte være en årsag til, at nogle elever er bange for at kaste sig ud i noget nyt. Ofte drejer det sig om elever, der har negative skoleoplevelser bag sig, og som har svage faglige forudsætninger. Her er det vigtigt at styrke elevens selvværd og tillid til egne evner. Skab positiv forandring og se det bedste i eleven! Anerkend, at eleven gør det bedste, som han/hun kan, og at eleven gør en ekstra indsats ved at opsøge studiecaféen. Det er vigtigt, at du som professionel og frivillig ser på elevens ressourcer og potentiale til forandring. Det gælder om at give eleven den bedste støtte til at blive aktiv i sin læring. Tilskynd derfor eleven til at tage ansvar for egne mål og handlinger. Dette indebærer eksempelvis, at der bør stilles passende krav og positive forventninger til eleven. Mød eleven med personligt nærvær, og ansku eleven som et unikt og ressourcefyldt individ. Det er vigtigt, at eleven oplever at være et ligeværdigt og fuldgyldigt medlem af fællesskabet. Anerkendende relationer kan bidrage til en oplevelse af øget inklusion og fællesskabsfølelse. En fast tovholder Den personlige kontakt er vigtig. Hav en fast tovholder tilknyttet studiecaféen. Det kan med fordel være en miljømedarbejder eller fastholdelseskoordinator. Som tovholder skal man have et stort engagement og en god kontakt til eleverne. Vær som tovholder opsøgende og mød eleven med varme, omsorg og personligt nærvær. Det er vigtigt at opnå en god kontakt, der hviler på gensidig tillid og respekt. Som tovholder skal du: Sikre en klar rollefordeling Lav en klar rollefordeling mellem de professionelle og frivillige. Det er vigtigt, at du som tovholder inddrager de frivillige og professionelle tidligt i samarbejdet og har en løbende dialog med disse om studiecaféen. Det er vigtigt for samarbejdet at afstemme forventninger i forhold til hinanden og at sikre den gode kommunikation. Alle aktører bidrager med deres værdifulde kompetencer, og sammen skal I have fokus på den fælles indsats. Indtænk skolens øvrige tilbud til eleven inden opstart af studiecafé som for eksempel læsevejledning, læseværksteder, specialpædagogisk støtte, studievejledning med mere, sådan at der bliver størst mulig samspil. Sikre kvaliteten Foretag en løbende og fast kvalitetssikring af studiecaféen med henblik på optimering. Det er vigtigt, at du som tovholder sikrer kvaliteten af studiecaféen og måler elevens tilfredshed i forhold til indretning, undervisning etc. Evalueringerne giver mulighed for at vurdere nye tiltag og behov for eventuelle justeringer. Det er vigtigt, at alle elever, der har haft tilknytning til studiecaféen, får mulighed for at evaluere ordningen. Den mest valide evaluering fås ved at måle over en længere periode (ca. 3-6 mdr.). Det er derfor vigtigt, at studiecaféen har elevernes kontaktinformationer ( s og mobilnumre), så eleverne kan kontaktes senere med henblik på evaluering af deres udbytte af forløbet i studiecaféen

8 Før- og eftertest af studiecaféen kan findes på vores hjemmeside Koordinere og organisere Som tovholder er du med til at tilrettelægge, koordinere og sikre det gode samarbejde samt forankre traditioner og relationer mellem de professionelle, de frivillige og eleverne. Skabe genkendelighed og tryghed Tilstedeværelsen af en fast tovholder er med til at skabe genkendelighed, stabilitet og tryghed i rummet. p Sæt fokus på faglig sparring. Alt godt starter med et smil - skab en god kontakt til eleven! Øvrig bemanding Ud over tovholderen kan bemandingen bestå af professionelle og frivillige (for eksempel faglærere, frivillige medhjælpere, unge mentorer med flere). Det vil øge trygheden i rummet at have en fast tilknyttet bemanding. Sørg for, at eleverne får støtte og vejledning af frivillige og professionelle, der brænder for eleverne, og som udviser stort engagement. Det er vigtigt, at samarbejdet og relationerne fungerer i studiecaféen - både mellem de professionelle og frivillige og mellem eleverne og de professionelle/frivillige. De professionelle og frivillige, der er tilknyttet studiecaféen, kan blive betydningsfulde voksne, som eleven kan forholde sig til og sparre med. I den forbindelse er det vigtigt at lægge vægt på, at forudsætningerne for at kunne indgå i bemandingen af studiecaféen er, at de professionelle såvel som de frivillige er i stand til at: skabe positive relationer med eleverne tage ansvar for og ejerskab af såvel aktiviteterne som de fysiske rammer bruge deres faglige kompetencer til at støtte, hjælpe og vejlede eleverne. Som frivillig og professionel er det vigtigt at tilpasse rammen til den enkelte elev. Bedøm elevens kompetencer og engagement i forhold til den givne opgave, og vælg derefter den tilgang, der er den rette i situationen og over for eleven (det vil sige i forhold til den konkrete opgave, elevens færdigheder, rutine og forhåndskendskab)

9 Læringsstile - Lær med stil Anerkend elevernes forskellighed og styrker. Tilrettelæg undervisningen i forhold til den enkelte elevs personlige læringsstil, og skab optimale betingelser for læring. Læringsstile er generelt et godt værktøj til selvindsigt hos eleven om egen læring og personlige læringsmønstre. Samtidig bidrager arbejdet med læringsstile ofte til højt engagement hos eleven og en oplevelse af at blive mødt med nærvær og interesse for den enkelte. I studiecaféen kan der med fordel anvendes før- og eftertests, når eleven arbejder med et fag, en opgave eller et emne i studiecaféen. Resultatet af en før- og eftertest er en effektiv metode til at dokumentere elevens positive udvikling. Testene kan bruges til at skabe refleksion og handlemulighed hos eleven. En synlig positiv udvikling kan virke motiverende for eleven selv små fremskridt er værdifulde byggesten! Før- og eftertest kan findes på studiecafeer. p Skab optimale læringsbetingelser for den enkelte elev! Indretning og møblering af studiecaféen Skab et fleksibelt og attraktivt læringsmiljø. Indret og møblér eksempelvis rummet i forhold til elevernes forskellige læringsstile. Inddrag for eksempel bærbare pc ere, kontorstole, sækkestole, puder, hyggelig belysning med mere. Test elevers læringsstil og læs mere om læringsstile, møblering og indretning i Fastholdelseskaravanens hæfte: Lær med stil - om læringsstile i praksis, som kan downloades på

10 EKSEMPELER PÅ VÆGDEKORATION MED WALLSTICKERS Dekoration - Wonderwall - stimuler elevens sanser Skab et dekorativt og stemningsfuldt miljø, der motiverer til læring, og som afspejler elevgruppen. Lad rummet afspejle et (ungdoms)miljø, som eleverne finder sig tilpas i. Rummets indretning kan med fordel signalere kvalitet og eksklusivitet. Det må godt give status at komme i studiecaféen! Udsmykningen er et oplagt emne at inddrage eleverne i. Brug for eksempel bygningsmalerelever til at dekorere væggene, efter I sammen har talt om ønsker til tema, farver etc. Grafiske vægdekorationer kan fx købes som wallstickers i forskellige farver, mønstre, temaer, størrelser og skrifttyper på internettet. Wallstickers er selvhæftende vægklistermærker, der er lige til at sætte op på væggen. De egner sig godt til vægudsmykninger for eksempel som logoer (de kan sættes på alle glatte overflader såsom vægge, vinduer, bordplader, lofter og gulve). Man kan også lave sine egne unikke dekorationer efter designskabeloner købt hos en maler eller grafiker. Designskabelonerne er en professionel, flot og simpel løsning til at pifte miljøet op med et unikt design og en farve efter dit valg. Designmulighederne er mange. Det er blot vigtigt, at udtrykket er flot og smagfuldt i form og farve(r). Vælg gerne et trendy udtryk og tag eleverne med på råd. p Skab refleksion og læring med en inspirerende dekoration! Det er vigtigt, at rummet er inspirerende, og at form og indhold afspejler hinanden. Skab derfor et læringsmiljø, der stimulerer elevernes sanser, og som vækker nysgerrighed. Skab et kreativt og udviklende miljø. Lav eksempelvis en såkaldt citatvæg en Wonderwall - med citater og/eller ordbilleder. Refleksion er et nøgleord i forhold til udvikling og læring. Citaterne kan eksempelvis være på forskellige sprog og afspejle elevernes kulturelle mangfoldighed. Brug gerne humor og anvend moderne, visuelle kommunikationsudtryk, som appellerer til elevgruppen. Sørg for, at de små citater og ordbilleder formidler et positivt livssyn. Se konkrete eksempler her i hæftet. Overstående eksempler kan købes på

11 Logo og markedsføring - You name it! Visuel identitet navn, logo og slogan Hvilket indtryk skal studiecaféen give eleven? Find et godt navn til studiecaféen. Det er vigtigt, at eleverne kan identificere sig med navnet ( logoet ). Navnet skal have en synlig positiv værdi. De fleste elever har et ønske om at skille sig positivt ud fra mængden. Undgå ord som hjælp, der henviser til elevens mangler. Det er vigtigt at undgå stigmatisering og marginalisering, som kan bidrage til, at eleven føler sig anderledes, eller som kan fremme en negativ (selv)følelse. Sæt derfor fokus på en effektiv og positiv kommunikation til målgruppen. Skab en visuel identitet med et navn og slogan, der sikrer synlighed og genkendelighed. Logoet skal altid være en del af kommunikationen ikke kun i markedsføringen, men helt ud i studiecaféen. Det er vigtigt at have konsistens i indhold og form. Markedsføring Målret informationsmaterialet direkte til målgruppen, og skab en effektiv kommunikation. Skriv generelt kortfattet og i et let forståeligt og fængende sprog. Husk, at især yngre målgrupper er meget visuelt orienterede i deres kommunikation. Inddrag derfor gerne billeder. Billeder fænger ofte bedre, tekst tager tid. Planlæg hvilke materialer og kanaler, der skal bruges til at markedsføre studiecaféen: Plakater (hvor de skal sidde?) Brochurer og flyers (hvem deler dem ud? Og hvor?) s og SMS (hvordan skaffes adresser og telefonnumre?) Internet og sociale medier såsom facebook, twitter, buzz, arto (hvordan findes eleven og inviteres?) Storytelling er velegnet til markedsføring af studiecaféer. I al sin enkelthed er det gode historier, som eleven kan relatere sig til og ønsker at være en del af. Markedsføringsmaterialet skal eksempelvis indeholde information om studiecaféens produkt, åbningstid, placering og eventuelt fysiske miljø. Inddrag gerne elever i at udvikle markedsføringsmaterialet. Overvej hyppigheden af markedsføring og eventuel kobling med andre generelle skoleevents

12 VISUEL IDENTITET NAVN, LOGO OG SLOGAN Skab et fængende navn og slogan til studiecaféen, og undgå at kalde den eksempelvis studiecafé. Navnet kan med fordel skrives på et af uddannelsens fremmedsprog f.eks. engelsk. Inddrag gerne eleverne i udarbejdelsen af den visuelle identitet (logoet) og i at finde et godt navn og slogan. Dette kan være en læringsaktivitet, som eleverne skal løse som en lille opgave. Honorér gerne det bedste forslag. Du kan nedenfor se et udvalg af bud på mulige navne og slogans, som kan kombineres efter eget valg og herefter sættes grafisk op. Eksempler på navne Learning lab Pole position Karriere match Full access Chill Factor Tænk stort Studiehjørnet Tankespind. Fast Track The Clever Factory Lektie-laboratoriet Clever Thinking Eksempler på kombinationer Producing Smartness at... The Clever Factory Get ahead with,,,fast Track Eksempler på slogans Get ahead Forward thinking You re special Reinvent yourself Be smart Where the smart meet-up Meet the smart people Producing Smartness Imagine Be inspired All you need is... One step ahead! Om Fastholdelseskaravanen Fastholdelseskaravanen sætter fokus på unge med etnisk minoritetsbaggrund, der har svært ved at komme i gang med eller at gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse. Fastholdelseskaravanen blev oprettet i 2008 og udvikler strategiske indsatser i samarbejde med produktionsskoler, erhvervsskoler og Ungdommens Uddannelsesvejledning for at sikre, at især flere unge med etnisk minoritetsbaggrund gennemfører en erhvervsfaglig uddannelse. I Fastholdelseskaravanen udvikler, formidler og forankrer vi viden og pædagogiske metoder. Fastholdelseskaravanen er et samarbejde mellem Undervisningsministeriet og Integrationsministeriet samt en selvstændig del af Brug for alle unge. Projektet er økonomisk støttet af Den Europæiske Socialfond. Læs mere på 22

13 UMLOUD UNTD

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategiens tre kerneområder Læring Udvikling Trivsel Børn og unges alsidige og personlige udvikling Strategi for alle børn og unges læring,

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

Velkommen som fagmentor

Velkommen som fagmentor Velkommen som fagmentor Indhold Hvad er fagmentorer? Rammer for det frivillige arbejde Aftale om frivilligt arbejde som fagmentor Børneattest Hvad er det, du er i gang med at lave? Har du løst en lignende

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken og

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut Positiv psykologi skaber trivsel, vækst og læring Af Helle Fisker, psykoterapeut 22 Børn er forskellige og som udgangspunkt nysgerrige, frie og med stor lyst til at udforske og lære. Lysten og positive

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring?

Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring? Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring? Faaborgegnens Efterskole www.faae.dk 2011 Pædagogikkens to stadier: I skolen terper man de små tabeller

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Tulipan og anemonestuen. Vuggestuegrupperne Overordnede mål: X Sociale kompetencer Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer

Læs mere

Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis.

Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis. Børnehuset Lilletoften Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis. 2. Udgangspunktet er barnets/den unges styrkesider og potentialer. I Børnehuset Lilletoften har vi et anerkendende

Læs mere

Vision for læring og dannelse

Vision for læring og dannelse 13-32036 / April 2014 Børn og Unge Svendborg Kommune Indledning Udvalget for Børn og Unge har beskrevet deres vision for læring og dannelse i Svendborg Kommune. Visionen er en ledestjerne, som arbejdet

Læs mere

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Med denne plan er der lagt op til markante ændringer inden for de rammer og metoder vi traditionelt har benyttet i undervisningen. For hver fase henholdsvis

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Mentorskab for ledere Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Kære mentorpar Vi ønsker med denne pjece at fortælle lidt om mentorskab og mentoring samt give jer nogle konkrete ideer

Læs mere

Projekt Intensive Vejledningsforløb

Projekt Intensive Vejledningsforløb Projekt Intensive Vejledningsforløb Gennemført for Fastholdelseskaravanen af Schultz og CPH WEST 2010-2012 Afsluttende projektrapport Indhold 1 Baggrund... 3 2 Vidensopsamling... 5 3 Koncept: Inspirationshæfte/Manual...

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Kompetenceudvikling EUD reform workshop

Kompetenceudvikling EUD reform workshop Kompetenceudvikling EUD reform workshop Susanne Gottlieb Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 9.2.2. Markant løft af lærernes pædagogiske kompetencer alle lærere [skal] inden 2020 have

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Bliv MasterMentor i Motivation

Bliv MasterMentor i Motivation Er du klar til at skabe overskud, motivation og målbare resultater? Bliv MasterMentor i Motivation Praksisuddannelsen for dig, der vil gøre en forskel for mennesker! JobEdu s MasterMentor uddannelse i

Læs mere

Kvalitetsmodel. for praktik i de. grundlæggende. social- og. sundhedsuddannelser

Kvalitetsmodel. for praktik i de. grundlæggende. social- og. sundhedsuddannelser Kvalitetsmodel for praktik i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Projektgruppe Uddannelse Faaborg Midtfyn Kommune 1 Indhold Kriterier for praktik i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

Børnepolitik for Tårnby Kommune

Børnepolitik for Tårnby Kommune Børnepolitik for Tårnby Kommune 154037-14_v1_Udkast til Børnepolitik pr. 1.1.2015.DOCX181 Forord Tårnby Kommunes børnepolitik er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 19.12.2006 og gældende fra 1.1.2007.

Læs mere

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

DET INKLUDERENDE KLASSEVÆRELSE

DET INKLUDERENDE KLASSEVÆRELSE Cand.pæd.psyk Jan Soelberg Inklusion der virker DET INKLUDERENDE KLASSEVÆRELSE Et nyt læringskoncept under udvikling til at imødegå inklusion i folkeskolen og skabe et godt læringsmiljø for alle eleverne.

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 Sprog- og Læsestrategi Strategien omfatter tale, sprog og skriftsproget (både læsning og skrivning). Forord For at kunne tage aktivt del i livet har vi brug for sproglige kompetencer. Det drejer

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014 Definition af pædagogiske begreber I tekster om reformen af erhvervsuddannelserne anvendes en række pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet beskriver i dette notat, hvordan ministeriet forstår og

Læs mere

Selvevaluering 2009. En enig bestyrelse og medarbejderstab pegede på kontaktgruppens funktion som grundlag for vores selvevaluering 2009.

Selvevaluering 2009. En enig bestyrelse og medarbejderstab pegede på kontaktgruppens funktion som grundlag for vores selvevaluering 2009. Selvevaluering 2009 Forord En enig bestyrelse og medarbejderstab pegede på kontaktgruppens funktion som grundlag for vores selvevaluering 2009. Følgende formulering fra vores værdigrundlag har dannet udgangspunkt.

Læs mere

It og eksamen i de gymnasiale uddannelser. 2. februar 2012 Sags nr.: 099.48K.311

It og eksamen i de gymnasiale uddannelser. 2. februar 2012 Sags nr.: 099.48K.311 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 It og eksamen i de gymnasiale uddannelser Indledning

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse

Preben Werther FULL CIRCLE. Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Preben Werther FULL CIRCLE Et stærkt personligt udviklingsprogram i naturlig ledelse Hvorfor FULL CIRCLE? Full Circle programmet adresserer de grundlæggende forudsætninger for personlig og organisatorisk

Læs mere

Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde

Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde T O P S H Ø J Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde T O P S H Ø J Familieinstitutionen Topshøj ApS. Topshøjvej 60. DK-4180 Sorø Tlf.: 57 83 12 21. topshoj@topshoj.dk.

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE Strategiplan BG på vej mod 2020 og BG s første 150 år Mission På BG uddanner vi unge uddannelsesegnede, så de opnår størst mulig studiemæssig kompetence og personlig og almen dannelse. Det gør vi ved at

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

De nye danskere. - det nye potentiale. Er der plads til etniske minoriteter med handicap i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

De nye danskere. - det nye potentiale. Er der plads til etniske minoriteter med handicap i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? De nye danskere - det nye potentiale Er der plads til etniske minoriteter med handicap i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? De nye danskere, det nye potentiale At give plads til mennesker med

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro:

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro: Værkstedet Hjortebro: Ledelse: Marianne Møller er områdeleder for Haderslev kommunes beskyttede værksteder. Der ansættes ny værkstedsleder på Hjortebro 1. august 2010. Tlf. og Mail: 73530030. Mail lehe@haderslev.dk.

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel.

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel. Ulvskovs værdigrundlag Menneskesyn Vi opfatter den unge som værende en aktiv medspiller i sit eget liv. Den unge besidder en indre drivkraft til at ændre sit liv (i en positiv retning). Den unge er som

Læs mere

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv Oplæg til debat 1. Den politiske udfordring 2. Er bæredygtig pædagogik svaret? 3. Fokusering alles ansvar samlet strategi 4. Paradigmeskifte?

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN

SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN SOCIAL INKLUSION KONKYLIEN Ved Maj-Britt Nystrøm, leder og Inaluk Jeppesen, inklusionskoordinator Workshop Præsentation Maj-Britt Nystrøm, daglig leder af Integreret institution Konkylien Inaluk Jeppesen,

Læs mere

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer Lær med stil Af Ulla Gammelgaard, lærer Jeg sidder aldrig ved skrivebordet mere. Hvis jeg gør andre ting samtidig, føler jeg mig mere tilpas og har mere lyst til at lave lektier. Jeg har det også bedst

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION Vores mission er, at hvert eneste barn udvikler livsduelighed i samtid og fremtid at de kan skabe sig et meningsfuldt liv i egne øjne og i omverdenens, som barn og som voksen

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser

Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Gennemførelsesprocedure for tekniske erhvervsuddannelser Erhvervs Uddannelses Center Nord 16.12.2013 CBNI/JJ/etj Målet er At signalere, de krav vi stiller til eleverne, og hvordan vi vil følge op på disse.

Læs mere

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Markedsorientering Troværdighed Motivation Kommunikation Værdier frem for alt hjem Værdier Værdien af værdier Værdier er vigtige. Det er de, fordi de bestemmer, hvad der er rigtigt eller forkert,

Læs mere

Mind Your Own Business Prisen

Mind Your Own Business Prisen Icebreakers Denne pris går til en virksomhed, som dommerkomiteen særligt ønsker at rose for dens måde at organisere sig på og for virksomhedens fokus på medarbejderudvikling. Virksomheden har etableret

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

MENTOR/PORTFOLIO. - talent og mo+va+on

MENTOR/PORTFOLIO. - talent og mo+va+on MENTOR/PORTFOLIO - talent og mo+va+on HYPOTESE Når den studerende stø,es i at formulere og forfølge personlige mål i studiet, og når underviser og studerende sammen evaluerer udviklingsprocessen i forhold

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: Sociale kompetencer X Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

Klarup Skole - International profilskole i Aalborg Kommune

Klarup Skole - International profilskole i Aalborg Kommune Klarup Skole - International profilskole i Aalborg Kommune INDLEDNING I takt med at samfundet i stadig stigende grad bliver internationaliseret, stiger behovet for at sætte fokus på internationalisering

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere