Version2 7/1/2015 Side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Version2 7/1/2015 Side 1"

Transkript

1 Stillings- og personprofil Områdeleder til visitations- og hjælpemiddelområdet Sundhed og Omsorg Norddjurs Kommune Juli 2015 Version2 7/1/2015 Side 1

2 Ansættelsessted Sundheds- og omsorgsområdet. Norddjurs Kommune, Østergade 36, 8500 Grenå Stilling Adresse Refererer til Ansættelsesforhold Områdeleder. Visitation og hjælpemidler Østergade 36, 8500 Grenå Sundheds- og omsorgschef Søs Fuglsang Ansættelse på overenskomstmæssige vilkår Løn forhandles i niveau kr plus pension. Lønnen er afhængig af kvalifikationer og erfaringer. Tiltrædelse 1. november 2015 eller efter aftale Yderligere oplysninger Kontakt sundheds- og omsorgschef i Norddjurs Kommune Søs Fuglsang, telefon Stillings- og personprofilen indeholder følgende afsnit: Kort om stillingen Kort om Norddjurs Kommune Organisationen Områdelederens udfordringer og opgaver Områdelederens profil For yderligere oplysninger om Norddjurs Kommune, se desuden Ansøgningen fremsendes til Lisa Helbech Jensen Ansøgningsfrist: Mandag den 7. september kl samtale forventes afholdt den 10. september samtale forventes afholdt den 23. september 2015 For kandidater, som går videre til 2. samtale vil der være test i uge 38. Version2 7/1/2015 Side 2

3 Kort om stillingen Visitations- og hjælpemiddelområdet er en del af sundheds- og omsorgsområdet i Norddjurs Kommune. Området omfatter: Visitation til personlig og praktisk hjælp, boliger og træning Det kommunale tilsyn Visitation til hjælpemidler og drift af hjælpemiddeldepotet med selvstændig aftaleholder Magtanvendelse Behandling af klagesager/borgerhenvendelser Kvalitetssikring/kvalitetsstandarder Hjerneskadekoordinering Kommunikationsområdet Tværsektoriel og tværkommunalt samarbejde Den ny områdeleder træder ind i et velfungerende område med godt samspil med den øvrige organisation. Områdelederen indgår i områdeledergruppen og er en vigtig del af den strategiske ledelse af hele sundheds- og omsorgsområdet. Kort om Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune har et samlet areal på 721 km2 og byder bl.a. på rigt kulturliv og en enestående naturliv, herunder 114 km kyststrækning. Infrastrukturen er på plads med gode forbindelser til Aarhus og Randers. I Norddjurs kommune bor vi personer. Norddjurs Kommune arbejder ud fra værdierne åbenhed, ligeværdighed, dialog, sund fornuft og prøvehandlinger. Som ledere i Norddjurs Kommune er vi del af et fællesskab, der går på tværs af ledelsesmæssige niveauer, hvor opgaverne er forskellige, men værdigrundlaget er basis for den gode ledelse. Værdierne er vigtige, fordi vi tror på, at ikke alt kan løses med regler og retningslinjer, og fordi vi vil knytte alle ledere i Norddjurs Kommune tættere sammen på trods af den forskellighed, der præger vores hverdag. Vi tror også på, at en organisation, der opmuntrer til, at den enkelte kan træffe beslutninger ud fra fælles værdier, er attraktiv og kan fastholde og tiltrække de kompetencer, vi har brug for. Vi har fire pejlemærker: Ledelse af medarbejdere fælles forventning og fælles retning Demokrati, omverden og partnerskab når vi åbner os for omverdenen, åbner der sig nye muligheder Forandring, innovation og nye måder kurs mod fremtiden Økonomi i balance en forudsætning for udvikling Der er i Norddjurs Kommune et skarpt fokus på den økonomiske styring samtidig med, at organisationen er præget af udvikling og innovativ tænkning. Dette kommer til udtryk gennem en indstilling til, at arbejdet skal give mening, og en kultur, hvor der gives rum til at eksperimentere. Formålet og ambitionen er klar: Der skal ydes den bedst mulige service over for kommunens borgere. Derfor er vi optaget af at sikre sammenhæng og gennemskuelighed for såvel den enkelte borgere som for medarbejdere. Områdelederen skal understøtte denne kultur og i praksis medvirke til at opgaver løses med afsæt i den gode løsning for borgerne på tværs af organisatoriske opdelinger. Version2 7/1/2015 Side 3

4 Med udgangspunkt i ovenstående forventes det, at områdelederen er rollemodel, kulturbærer og omsætter politikker og værdier til handling. Områdelederen skal prioritere tid til ledelse og sikre, at mellemledernes og medarbejdernes ressourcer og kompetencer anvendes og udvikles optimalt med fokus på kerneopgaven. Områdelederen er ansvarlig for, at der er et godt arbejdsmiljø i organisationen og er dermed opmærksom på mellemledernes og medarbejdernes sundhed og trivsel. Organisationen Kommunen er præget af et velfungerende politisk samarbejde og et ledelsesmiljø med store frihedsgrader til de enkelte ledere. Sundheds- og omsorgsområdets opgaver hører i væsentligst grad under voksen- og plejeudvalget. Norddjurs Kommunes administrative ledelse består af en direktion med 5 direktører og 19 fag-og sekretariatschefer. Områdelederen referer til sundheds- og omsorgschefen. Direktionen består ud over kommunaldirektøren af tre direktører: Økonomidirektør med områderne: Økonomi og indkøb, IT, løn og bogholderi samt digitalisering Udviklingsdirektør med områderne: Kultur og udvikling, byg og miljø, veje og ejendom Velfærdsdirektør med områderne: Skole og dagtilbud, myndighedsområdet, socialområdet og sundheds- og omsorgsområdet Arbejdsmarkedsdirektør med områderne: tidlig indsats og opfølgning, ressource og udvikling, job- og virksomhedsservice, ungeindsats, borgerservice og udbetaling Der er et tæt samarbejde på tværs af hele velfærdsområdet, og der foregår konkrete initiativer til at styrke dette samarbejde yderligere. På hele velfærdsområdet er vi optagede af sikre robusthed og fremdrift i organisationens opgaveløsning. Som et af redskaberne arbejdes med Must Win Battles Områdelederne forventes at indgå i et tæt samspil med hinanden og med sundheds- og omsorgschefen, således, at ledelseskulturen understøtter en tæt gensidig opbakning og sparring om opgaverne. Områdelederen forventes ligeledes at indgå i et tæt samspil med øvrige ledere i Velfærdsforvaltningen, arbejdsmarkedsområdet og samarbejdspartnere i den primære sektor, praksissektoren og i regionale sammenhænge. Aftalestyring Norddjurs Kommune anvender aftalestyring som redskab til at styre og udvikle kommunens service. Vægten er fra kommunalbestyrelsens side lagt på resultatet/effekten af den kommunale opgaveløsning frem for på, hvordan effekten opnås. På sundheds- og omsorgsområdet indgås alle aftaler med sundheds- og omsorgschefen. Områdelederens aftale rummer overordnet ansvaret for sundheds- og omsorgsområdets myndighedsfunktion og drift af hjælpemiddeldepot, samt et særligt ansvar for at sikre tværgående faglig og koordinerende indsats mellem egne og andre aftaleholderes områder. Der er specifikke tværgående ansvarsområder, hvor der skal sikres helhedstænkning og sammenhæng i opgaverne. Sundheds- og omsorgsområdets organisering Sundheds og omsorgsområdet omfatter: 6 Plejecentre Ældrevenlige boliger Midlertidige boliger Personlig og praktisk hjælp Hjemmesygepleje Version2 7/1/2015 Side 4

5 Genoptræning og vedligeholdelsestræning Hjælpemidler Velfærdsteknologi Serviceydelser i eget hjem og på plejecentre Sundhedsfremme og forebyggelse Videnscenter for demens Administration og udvikling Visitation og tilsyn Kommunikationsområdet Hjerneskadekoordinering Området er organiseret i fire områder med hver sin områdeleder. Visitationsområdet, der er en selvstændig bestillerenhed med ansvar for visitation af ydelser vedrørende hjemmehjælp, træning, plejeboliger og madservice. Visitationsområdet har derudover ansvaret for hjælpemiddeldepotet og det kommunale tilsyn. Sundhed, Administration og Udvikling omfatter sundhedsfremme og forebyggelse med bl.a. Sundhedsskole, sundhedsaftaler, samarbejde med praksissektoren og den aktivitetsbestemte medfinansiering af sygehusvæsenet og praksissektoren. Den samlede rekruttering og koordinering af forløb for elever og studerende. Velfærdsforvaltningens boligadministration. Gennemførelse, koordinering og deltagelse i udviklings- og implementeringsprojekter internt i Sundhed og Omsorg og Velfærdsforvaltningen samt på tværs af sektorer. Sundhed og Omsorg Øst (inkl. Anholt) bestående af hjemmehjælp, hjemmesygepleje, træning og plejeboliger (Digterparken, Violskrænten og Fuglsanggården) og midlertidige boliger. Sundhed og Omsorg Vest bestående af hjemmehjælp, hjemmesygepleje, træning og plejeboliger (Møllehjemmet, Farsøhthus og Glesborg plejecenter) og midlertidige boliger. På Møllehjemmet er der i 2014 etableret en ny demensenhed med 6 boliger. Sundheds- og omsorgsområdet har en velfungerende MED organisation. MED organisationen er en vigtig del, at den demokratiske ledelse i kommunen og på sundheds- og omsorgsområdet. MED aftalen kan ses på kommunens hjemmeside. Alle aftaleholdere har ansvaret for det lokale MED udvalg (LMU). Områdelederen er medlem af Områdeudvalget (OMU). Området er helt generelt karakteriseret ved velfungerende og dygtige ledere og medarbejdere, som med stor selvstændighed og faglighed forestår den daglige drift og udvikling. Områdelederens udfordringer og opgaver Daglig drift via en sikker og effektiv ressourcestyring, prioritering, planlægning og økonomistyring. Den daglige drift skal desuden sikres ved at have de rette kompetencer inden for området. Det kommunale tilsyn på plejecentre og hjemmepleje med et stærkt fokus på kvalitetsudvikling og læring. Følge udviklingen i sundheds- og omsorgsområdet og bidrage til en kvalificeret prognosticering. Indgå aktivt i det tværkommunale og tværsektorielle samarbejde med fokus på sammenhæng og kontrolleret opgaveudvikling. Sikre og videreudvikle en serviceorienteret borgerbetjening med fokus på sammenhæng, helhedsorientering og smidighed. Version2 7/1/2015 Side 5

6 Kommunikationsområdet er et nyt fokusområde, hvor visitationsafdelingen har en væsentlig koordinerende rolle. Hjerneskadeområdet er et fokusområde, hvor visitationsafdelingen har en væsentlig rolle i forløbskoordineringen. Områdelederen udarbejder informations- og beslutningsgrundlag til det politiske system. Bidrage til håndtering af: Det stigende demografiske pres på området generelt, herunder den sundhedsmæssige og sociale profil af borgerne, samt udviklingen i det nære sundhedsvæsen, som betyder stigende kompleksitet og krav til hurtig omstilling. Det gode borgerforløb, rehabilitering, borgeroplevet kvalitet, demensområdet, faglig kvalitet dokumentation, specialer. Ledelse af ledere det strategiske lederskab Kvalitet i forhold til medarbejdere arbejdsmiljø, sundhedsstigen og kompetenceudvikling Udover den direkte ledelse af eget område har områdelederen aktuelt følgende opgaver: Forebyggelse af indlæggelser. Etablering af call center. Optimal udnyttelse og kvalitetssikring af midlertidige botilbud. På kort sigt Der er helt afgørende opgaver på kort sigt. For det første skal områdelederne gå foran og sikre forankring og implementering af Norddjurs Kommunes politikker og strategier, så den enkelte borger oplever sammenhæng og kvalitet i mødet med sundhedsog omsorgsområdet. Dette skal blandt andet ske ved at have systematisk og konsekvent fokus på overgange, samarbejde, forenkling og nytænkning. Herunder skal der følges tæt op på, at der sker en hensigtsmæssig udmøntning af de politiske beslutninger omkring budget For det andet skal der sikres en sikker og effektiv drift med høj kvalitet i de faglige ydelser. Dette skal blandt andet gøres via en kompetent ressourcestyring, prioritering, planlægning og økonomistyring. Den daglige drift skal desuden sikres ved at sammensætte de rigtige kompetencer inden for områderne. Der skal derfor arbejdes målrettet med at sikre og fastholde de rette og nødvendige kompetencer og bringe disse i samspil. Kvalitetsudvikling og implementering af nyt koncept for kvalitetsstandarder. Nytænkning af myndighedsrollen med øget fokus på én indgang, høj service, kvalitetssikring og - udvikling. De generelle og langsigtede opgaver Områdelederen skal udøve synlig ledelse af hele området, herunder den direkte ledelse og sparring med aftaleholderen i eget område inden for alle forhold. Områdelederen skal formidle relevante strategier og sikre implementering via et tæt og konstruktivt samspil. Områdelederen er ansvarlig for: Version2 7/1/2015 Side 6

7 Budgetoverholdelse, årsregnskab og relevant ledelsesinformation Implementering af lovgivning, politiske og administrative beslutninger, kommunale kvalitetsmål og standarder At projekter bliver implementeret sikkert i organisationen og formål evalueres i henhold til fastsatte opfølgningsterminer med tilbagemelding til områdeledergruppen, mellemledergruppen og medarbejderne Samarbejde med ældreråd og private leverandører Dialog møder med leverandører Personaleledelsen af egne medarbejdere og leder MED-aftale og arbejdsmiljø i områderne Sundheds- og omsorgsområdet har generelt en visionær og udviklingsorienteret tilgang til opgaveløsningen, og der pågår mange både små og store projekter. Det er derfor centralt, at områdelederen understøtter de tværgående og helhedsorienterede aspekter, blandt andet synergien mellem sygepleje, hjemmepleje, træning, plejehjem og sundhedsindsatsen, samt kommunens øvrige fagområder - specielt handicap og psykiatriområdet. En effektiv opgaveløsning på højt fagligt niveau kræver i dag tværgående og tværfaglige indsatser, hvor områdelederne skal kunne udvikle et stærkt samspil og skabe rammer, der fremmer dette. Et væsentligt element i ledelsesindsatsen er desuden, at områdelederne skal understøtte trivsel og et godt arbejdsmiljø, herunder sikre et godt samspil i MED organisationen. Områdelederens profil En afgørende forudsætning er, at områdelederen har interesse og ambitioner i forhold til at udvikle og drive sundheds- og omsorgsområdet i samspil med ledergruppen og medarbejderne. Solid indsigt i de faglige opgaver, der løses inden for sundheds- og omsorgsområdet, således at disse kan bringes i spil i udviklingen af den faglige indsats. Solid viden om områdets lovgrundlag samt evne til at opfange, gennemskue og sikre implementering af ny lovgivning. Det forventes, at den nye områdeleder har relevant ledelsesmæssig erfaring og dokumenterbare resultater fra konkrete og praktiske ledelsesopgaver. Områdelederen skal have stærke kommunikative og relationelle kompetencer, kunne formå at opbygge et tæt og konstruktivt samarbejde og samtidig være markant og tydelig i organisationen. Tydelig og velformuleret skriftlig formidler. Der forventes en områdeleder med indsigt i og erfaring med økonomi, budget og styring, samt implementering og opfølgning på politisk fastlagte kvalitetsmål og -standarder. Dette skal kombineres med ledelseskompetencer, der sikrer driften og den faglige kvalitet samt skaber resultater gennem ledelse af ledere og i et tæt samspil med andre. Herunder skal områdelederen understøtte en effektiv, innovativ og udviklingsorienteret arbejdsform hos medarbejderne. Der søges en områdeleder, som er udviklingsorienteret og nytænkende med et godt blik for nye muligheder. Områdelederen skal kunne udvikle kreative og innovative løsninger samt implementere og afslutte disse. Områdelederen skal have empati, kunne træffe nødvendige beslutninger, have personlig Version2 7/1/2015 Side 7

8 gennemslagskraft og være robust i lederrollen. Det er samtidig væsentlig at kunne indgå i tæt dialog og sparring med medarbejderne på sundheds- og omsorgsområdet, være en inspirerende leder, der går foran og skaber begejstring og engagement hos medarbejderne. Endelig skal ledelsesstilen være præget af åbenhed, respekt og en anerkendende tilgang. Som en del af medarbejderudvikling og trivsel skal områdelederen have blik for at sikre den nødvendige kompetenceudvikling. Version2 7/1/2015 Side 8

Stillings- og personprofil. Direktør. ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus

Stillings- og personprofil. Direktør. ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus Stillings- og personprofil Direktør ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus Juni 2015 Opdragsgiver Organisationsbestyrelsen, ALBOA Adresse Vestergårdsvej 15 8260 Viby J Tlf.: 87 40 67 00 www.alboa.dk Stilling

Læs mere

Job- og personprofil. Vicedirektør Social & Sundhed. Gentofte Kommune. Den 13. august 2014

Job- og personprofil. Vicedirektør Social & Sundhed. Gentofte Kommune. Den 13. august 2014 Job- og personprofil Vicedirektør Social & Sundhed Den 13. august 2014 Denne job- og personprofil for vicedirektør Social & Sundhed,, indeholder: Introduktion Jobbet Rammer og ansvar Fokusområder Personen

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at gå på pension, og derfor søger vi nu en ny afdelingsleder. Favrskov Kommune er en vækstkommune

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed Jesper Lund og Evald Eriksen Aarhus 26. januar 2015 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Indledning Med Holbæk i Fællesskab har Byrådet sat retning på udvikling af fremtidens kommune. En kommune, hvor vi skaber

Læs mere

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 Sagsnummer: 480-2014-38339 Dokumentnummer: 480-2014-90281 Afdeling: Direktionen Indhold 1. Forord... 3 2. Direktionen og koncerntænkningen... 4 2.1. Nordfyns

Læs mere

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014.

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014. Partssamarbejdet bestående af repræsentanter for DLF Lærerkreds Nord, BUPL Nordjylland, FOA Hjørring og Hjørring Kommune, har udarbejdet nedenstående. Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... 2 KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... 1. at afklare sit ledelsesrum og påtage sig lederskabet 2. at påtage sig ansvar for, at skolen efterlever lokale, kommunale

Læs mere

Direktionens Strategi 2012-2014

Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionens Strategi 2012-2014 2. udgave September 2012 Direktionens Strategi 2012-2014 1. Baggrund for Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionen i Aabenraa Kommune ønsker at arbejde strategisk, og

Læs mere

Handicapchef til Billund Kommune

Handicapchef til Billund Kommune Handicapchef til Billund Kommune Kan du løfte stillingen som Handicapchef i Billund Kommune og sikre styringen og den fortsatte udvikling på området? En udvikling hvor vi sætter samarbejdet med borgeren

Læs mere

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013 Kommunaldirektøren Byrådssekretariatet Sagsnr. 244459 Brevid. 1736095 Ref. CJUS Dir. tlf. 46 31 80 28 christinajs@roskilde.dk 9. oktober 2013 INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative

Læs mere

Stillings- og personprofil. Ledende overlæge

Stillings- og personprofil. Ledende overlæge Stillings- og personprofil Ledende overlæge Anæstesiologisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest Region Midtjylland Januar 2015 Opdragsgiver Hospitalsenheden Vest Adresse Hospitalsenheden Vest Lægårdsvej 12

Læs mere

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010

Stillings og personprofil. Direktør. Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Stillings og personprofil Direktør Danske Fysioterapeuter Februar 2010 Opdragsgiver Danske Fysioterapeuter Adresse Danske Fysioterapeuter Nørre Voldgade 90 1358 København K Tlf.: 3341 4620 www.fysio.dk

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov

Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov 5. maj 2015. Skanderborg Kommune Rekruttering af plejedistriktschef til plejedistrikt Bøgeskov Job- og personprofil Organisationen Skanderborg Kommune I Skanderborg Kommune tror vi på, at tillid betaler

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar fjkdsgfjkhgdsjhfgsjhkfgkdsgfkj gfdjhssgfjhdsgjhfgdsjhfgjhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Espergærde Gymnasium og HF

Stillings- og personprofil. Rektor. Espergærde Gymnasium og HF Stillings- og personprofil Rektor Espergærde Gymnasium og HF Januar 2012 Opdragsgiver Espergærde Gymnasium og HF Adresse Gymnasievej 2 3060 Espergærde Telefon: 49 13 42 22 www.eg-gym.dk Stilling Refererer

Læs mere

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik 1 Indholdsfortegnelse 4 Formålet med den værdibaserede personalepolitik 4 Værdigrundlaget 5 Konkretisering af værdierne 5 Respekt 5 Ansvarlighed 6 Engagement 6 Helhed 6 Resultatorientering og handlekraft

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Ribe Katedralskole

Stillings- og personprofil. Rektor. Ribe Katedralskole Stillings- og personprofil Rektor Ribe Katedralskole Juni 2015 Opdragsgiver Ribe Katedralskole Adresse Puggårdsgade 22 6760 Ribe Telefon: 75 42 02 66 www.ribekatedralskole.dk Stilling Refererer til Ansættelsen

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Tranegårdskolen Februar 2015 Generelle oplysninger Adresse Tranegårdskolen Lindorffs Allé 5 2900 Hellerup Telefon: 3998 5300 Stilling Skoleleder Reference Ansættelsesvilkår

Læs mere