Bestyrelsesmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde15052003"

Transkript

1 Page 1 of 5 Bestyrelsesmødereferat Sted: Hasseris Kirkes mødelokale Tidspunkt: Torsdag den kl Deltagere: Jørgen Svensson Afbud: Per Studsholt Torben Thorup Niels Melchior Jensen (suppleant) Hans Ulrik Larsen Preben Rottbøll (suppleant) Helle Dietz Jens Skovgaard (Referent) Knud Melby Næste møde: Onsdag den kl hos Helle Dietz, Constancevej 2 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 3. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet den Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 4. Orientering fra Formanden. a. Kontakt til Lions vedr. Holbergspillet. Jørgen Svensson har haft kontakt med Torben Søgaard Jensen, COWI for at træffe aftale vedr. vort billetkøb til årets Holbergspil. Det er forlods aftalt, at vi har 250 billetter til hhv. den og Jørgen Svensson kunne endvidere oplyse, at Lions planlægger at sælge mad fra en buffet ifm. forestillingerne. b. Tilbud om lån af mødelokale hos COWI. Torben Søgaard Jensen har tilbudt bestyrelsen, at den kan låne et mødelokale hos COWI til bestyrelsesmøder. c. Udstilling om 3. Limfjordsforbindelse. Udstillingen blev set af 99 besøgende. Heraf angav 39 deres foretrukne løsning. 29 af disse ønsker en østløsning. d. Svar til Hasserisstuerne. Jørgen Svensson har i brev af svaret Jørgen Elsøe Jensen på foreningens anmodning om at få vedlagt deres beretning ved vor næste udsendelse af medlemsbrev. Jf. beslutning på bestyrelsesmødet den var svaret en venlig afvisning af ønsket. 4. Orientering fra Kassereren. a. Gennemgang af periodens bevægelser. Perioden har været præget af store bevægelser både på indtægtssiden og udgiftssiden. Der er indgået kontingent for godt kr. og renteindtægter m.v. på godt kr., medens der har været afholdt udgifter til generalforsamling, porto, kontorartikler og møder etc. for ca kr. Statusopgørelsen viser en balance på ca kr. b. Fastlæggelse af Kasserer og Sekretærs opgaver. Efter anmodning fra Knud Melby har der været afholdt et møde med deltagelse af Knud Melby, Jørgen Svensson (Formand) og Jens Skovgaard (Næstformand) onsdag den på Knud Melbys privatadresse. Knud Melbys anmodning skal ses på baggrund af, at Knud har ønsket en

2 Page 2 of 5 afklaring af hans fremtidige arbejdsopgaver, samt en afklaring af honorering og ejerskab af udstyr. Knud Melby gav på mødet udtryk for et ønske om, at bestyrelsen allerede nu tilkendegiver hvorvidt den ønsker at foreslå ham til bestyrelsen ved næste generalforsamling, hvor han er på valg. Knud Melby vil gerne fortsætte i bestyrelsen. Såvel Jørgen Svensson som Jens Skovgaard indstillede til bestyrelsen, at Knuds ønske blev imødekommet. Bestyrelsen tilkendegav, at den vil foreslå Knud Melby som bestyrelsesmedlem ved næste års generalforsamling. Knud Melby meddelte på mødet, at han ville foreslå sit hidtidige honorar som administrator nedsat fra kr. til kr. for bestyrelsesåret 2003/2004, idet Knud ønskede sig fritaget fra visse af de hidtidige opgaver. Jørgen Svensson og Jens Skovgaard støttede dette forslag, og foreslog desuden, at den eksisterende aftale om betaling af Stofanet fortsættes. Bestyrelsen besluttede at honoraret fastsættes til kr., og at der betales for abonnement og forbrug på Stofanet. Knud Melby meddelte på mødet onsdag, at han gerne ville overtage det PC-udstyr, som er anskaffet af foreningen. Udstyret er ca. 3 år gammelt, og det har fra anskaffelsen ikke været hensigten at Knud skulle aflevere udstyret, når han engang trådte ud af bestyrelsen. Jørgen Svensson og Jens Skovgaard støttede denne anmodning, og foreslog, at Knud overtager udstyret for et symbolsk beløb på 100 kr. Bestyrelsen støttede dette forslag, hvorfor udstyret formelt overgår som Knud Melbys ejendom. Endelig meddelte Knud, at han i relation til Kulturudvalget er villig til at varetage formandsposten. Knud varetager Juletræsopgaven, medens Jørgen Svensson tilkendegav, at han vil stå for Holbergspil og 110 års aktiviteterne. Bestyrelsen tog denne meddelelse til efterretning. Efter indstilling fra Knud Melby, besluttede bestyrelsen, at flg. opgaver varetages af Knud Melby som Kasserer og Sekretær: Økonomi: Bogholderi og regnskab Betalinger Kontingentopkrævning Obligations- og aktieportefølje Bankkonti Medlemskartotek: Vedligeholdelse af medlemskartotek Indgående korrespondance: Modtagelse og videresendelse af modtaget post Modtagelse og videresendelse af s Udgående korrespondance til medlemmer: Aflevering af originalmateriale, konvolutter og labels til kopieringsfirma Kontorartikler:

3 Page 3 of 5 Indkøb af kontorartikler til drift af PC/printer. Indkøb af papirartikler Dette betyder, at de enkelte udvalg og Formanden fremover selv sørger for udsendelse af korrespondance. Porto indkøber udvalgene selv, og afregner med Knud. Kopiering og masseforsendelser overdrages til kopieringsfirma. Knud Melby beslutter hvilket. Evt. medlemskampagner skal fremover placeres hos andre i bestyrelsen. 5. Udsendelse før sommerferie. Bestyrelsen besluttede at udsende brev til medlemmerne primo juni. Brevet skal indeholde referat fra generalforsamling, meddelelse om Holbergspil samt indbydelse til deltagelse i Lions Skt. Hans arrangement i Mølleparken. Vedlæggelsen af indbydelse fra Lions skal være omkostningsneutral for foreningen. Knud Melby undersøger om der vil blive tale om forøgede omkostninger til porto og pakning. er det tilfældet, retter Formanden henvendelse til Lions og træffer aftale om dækning af disse ekstraomkostninger. Jens Skovgaard afleverede udskrift af referat fra generalforsamling, klar til kopiering. 6. Udvalgene. a. Udvalgskommissorier. Nyt kommissorium for Teknisk udvalg blev godkendt. Eksisterende kommissorier for Kultur- og trafikudvalg ligeledes godkendt. Kommissorier findes på hjemmesiden under "Udvalg". b. Teknisk udvalg. Naboorientering vedr. Mester Eriksvej 27 er besvaret i brev af Der er gjort indsigelse mod dispensation fra byggereglementets bestemmelser om højdegrænseplan mod skel, vindue i facade mod skel, samt indblikgener fra tagvinduer. Endvidere har vi beklaget det mangelfulde tegningsmateriale, som selv efter at vi har gjort indsigelse mod dette materiale af 2 omgange, ikke er tilfredsstillende. Vi har modtaget brev af fra Teknisk Forvaltning, hvori det meddeles, at ansøger har haft mulighed for at gennemgå indsigelserne, og vil overveje hvorvidt han ønsker sagen afgjort i Teknisk Udvalg. Vi afventer orientering herom. Der er modtaget naboorientering vedr, Hasserisvej 125, hvor der søges om dispensation til at lægge sortglaseret tegl på taget, samt isætte tagvinduer. Det er umiddelbart bestyrelsens holdning, at der skal gøres indsigelse, idet vi ønsker en opstramning i administrationen af lokalplanens bestemmelser, således at der som udgangspunkt ikke gives dispensationer. Teknisk udvalg udarbejder svarskrivelse inden svarfristen den Teknisk udvalg har i mail af beklaget overfor Teknisk Forvaltning, at vi ikke har svaret på naboorientering vedr. Evasvej 3. Vi har samtidig meddelt, at vi ikke ville have gjort indsigelse, idet der er tale om en minimal overskridelse af bebyggelsespct., og at projektet passer fint ind i den nuværende arkitektur i området. Der er modtaget indbydelse vedr. debatmøde om plan- og bæredygtighedsstrategien. Mødet afholdes som cafémøde i Teknisk Forvaltning, Stigsborg Brygge den kl Der er tilmeldingsfrist den til Knud Melby anskaffer lokalplaner for Hasseris Villaby, Sorthøj, Thulebakken og Bymidten til Hans Ulrik Larsen. Endvidere anskaffer Knud Melby Byplanramme, Planområde 05, Midtvest til Teknisk Udvalgs

4 Page 4 of 5 medlemmer. c. Trafikudvalget. Pressemeddelelse vedr. VVM-redegørelsen Siden mødet den har den samlede bestyrelse udarbejdet en pressemeddelelse vedr. den 3. Limfjordsforbindelse. Pressemeddelelsen er i redigeret form optaget som debatindlæg i Nordjyske Stiftstidende. Den fulde ordlyd findes på siden "Trafik". Bestyrelsens officielle kommentar til VVM-redegørelsen Helle Dietz havde inden mødet udsendt oplæg til bestyrelsens officielle kommentar til VVMredegørelsen. Oplægget blev drøftet. Der var enighed om, at indholdet er i overensstemmelse med vor beslutning om at pege på en østforbindelse. Det blev besluttet, at den videre redigering sker ved at hver enkelt fremsender sine kommentarer til helle Dietz, som derefter forsøger at indarbejde dem i oplægget. svarfristen er den , hvorfor kommentarer til Helle Dietz skal være sendt senest den Debatudstilling i Hasseris Bymidte Der har været afholdt debatudstilling i Hasseris Bymidte i Hasseris Biblioteks tidligere lokaler på 1. sal. Stort set hele bestyrelsen har arbejdet engageret med at få denne udstilling på plads på meget kort tid. Vi havde lånt amtets materiale, som er meget informativt. Selve udstillingen var meget tilfredsstillende, men bestyrelsen havde forventet, at lidt flere havde vist interesse ved at komme og se udstillingen, og evt. få en snak med bestyrelsen. Der har været annonceret i medierne og med opslag. Udstillingen foregik over 2 dage de 7.5. og den 9.5., begge dage fra kl Der kom 99 besøgende, Heraf angav 39 deres foretrukne løsning. 29 af disse var for en østløsning. Endvidere blev der indsamlet underskrifter til fordel for bevarelsen af Hasseris Bibliotek. Bestyrelsen konkluderede, at evt. lignende arrangementer skal søges placeret på mere attraktive tidspunkter, samt at direkte orientering af medlemmerne bør sikres. d. Kulturudvalget 110-års dag. Bestyrelsen ønsker at markere foreningens 110 års fødselsdag ifm. Holbergspillet, hvorfor det blev besluttet at vi vil reservere alle 400 pladser lørdag den De resterende 100 billetter sælges til de øvrige forestillinger for 50 kr. Jørgen Svensson kontakter Lions desangående. Et ad hoc jubilæumsudvalg bestående af Torben Thorup, Jørgen Svensson, Hans Ulrik Larsen og Helle Dietz arbejder videre med en plan for at arrangere spisning forud for forestillingen lørdag den Den foreløbige plan er, at der opstilles telt på Thorsens Allé med plads til 400. Helle Dietz skaffer tilladelse. Torben Thorup undersøger pris på teltleje, og laver budget for arrangementet. Fra kl er der buffet i teltet. Jørgen Svensson har kontaktet Super H., som har givet tilsagn om at ville levere mad og vin til en kuvertpris på 75 kr. Jørgen Svensson kontakter Holbergspillene, og forespørger, om de er interesseret i at underholde ifm. spisningen. Er Holbergspillene ikke interesseret, undersøger Helle Dietz om Aalborg Sangforening kunne være interesseret i at underholde. Endvidere kontakter Jørgen Svensson Jens Ole Christensen, Spar Nord med henblik på evt. sponsorering af arrangementet. Samlet salgspris for buffet + forestilling er fastlagt til 125 kr. Billetter sælges fra Kiosken i Bymidten, som har givet tilsagn herom. Knud Melby finder indbydelse fra 2001 frem, og sender det til udvalget. Hasseris Bibliotek. Hans Ulrik Larsen har haft kontakt til Stadsbibliotekar Kirsten Boel for at foreslå en dialog om det igangværende arbejde vedr. den fremtidige biblioteksstruktur i Aalborg Kommune. Stadsbibliotekaren ønsker som embedsmand ikke at gå i direkte dialog med offentligheden. Hans Ulrik Larsen tilskriver Kirsten Boel, og takker for lån af biblioteket til udstillingen vedr, den 3. Limfjordsforbindelse, og orienterer om resultatet af underskriftsindsamlingen, hvor 63 % af de besøgende skrev sig på vor liste for bevarelsen af biblioteket i det nu kendte omfang.

5 Page 5 of 5 Bestyrelsen besluttede, at Jørgen Svensson kontakter Jes Paludan, Peder Pårs vej, og foreslår et møde arrangeret med alle interessenter i Hasseris, herunder også Bo Vagnby og Else Holm. Mødets formål skal være at aftale hvilke fælles aktiviteter, der kan iværksættes parallelt med at Aalborg Kommune arbejder med den ny biblioteksstruktur, som forventes færdig primo juni. e. Svalegårdens bestyrelse. På grund af det fremskredne tidspunkt blev punktet udsat til næste møde. 7. Eventuelt. a. Hjemmesiden. Jens Skovgaard oplyste, at den hidtidige leverandør af serverplads til hjemmesiden er begæret konkurs, og at aktiviteterne er overgået til firmaet DCE i Aalborg. Iflg. brev fra DCE, vil der ikke ske ændringer som følge heraf, ligesom der ikke vil være økonomiske tab for foreningen. b. Knud Melby takkede for bestyrelsens hilsen ifm. hans sygdom.

Referat fra "Lyset"s generalforsamling, 29. oktober 2014

Referat fra Lysets generalforsamling, 29. oktober 2014 Referat fra "Lyset"s generalforsamling, 29. oktober 2014 1. Valg af op til 2 dirigenter 2. Vedtagelse af dagsorden 3. Valg af referent 4. Godkendelse af referat 5. Formandens beretning 6. Kassereren aflægger

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken.

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Valg af dirigent. Formand Lars Bacher bød velkommen, og foreslog at Ole Simonsen L 52 blev valgt til dirigent på

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.3.2010

Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.3.2010 Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.1.2010 1. Fuldmagt Fuldmagt kræves nu af pengeinstitutter, hvor der står, at borgerforening har administratorret. Lejerforening skriver under på fuldmagt. Borgerforening

Læs mere

8. Eventuelt. 2. Beretning om det forløbne år

8. Eventuelt. 2. Beretning om det forløbne år Dall Villaby Grundejerforening og Dall Villaby Vandværk a.m.b.a. Referat fra den ordinære generalforsamling, mandag den 26. februar 2007 kl. 1930 i Fritidshuset i Dall Villaby Formanden, Flemming Hansen,

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Dagsorden i.h.t. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-138456) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-138481) 3. Budgetaftalen for 2011 og Christianshavn (2010-139587) 4. Forslag til Kommuneplanstrategi - høringssvar (2010-138659) 5. Integrationspolitik

Læs mere

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Grundejerforeningen Eberts Villaby

Grundejerforeningen Eberts Villaby Grundejerforeningen Eberts Villaby Referat fra generalforsamlingen torsdag, den 20/2 2014 Til stede var 35 stemmeberettigede deltagere. Herudover var 10 medlemmer af grundejerforeningen repræsenteret ved

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 20. december 2007 Lokale: Hjallerup Idrætscenter Tidspunkt: kl. 15.00 - kl. 17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/97

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk INFORMATION NORDSKRÆNTEN FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND SØ DEGNEVEJ KVAGLUND - NYT maj 2014 www.kvaglund.dk Foreningens bestyrelse: Formand: Erik Gram, Fyrrelunden, Tlf.: 75143495 / 20208287

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 1 af 16 Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 Følgende skrivelse er en forkortet version af udskriften fra båndoptagelserne fra Tune Kabelnets Generalforsamling,

Læs mere

Hillerød Gymnastik- og Idrætsforening, HGI

Hillerød Gymnastik- og Idrætsforening, HGI Hillerød Gymnastik- og Idrætsforening, HGI Ordinær foreningsgeneralforsamling holdtes mandag den 23. marts 2009 kl. 19.30 i klubhuset på Hillerød Stadion med følgende D A G S O R D E N 1. Valg af dirigent

Læs mere

Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Aalborg. Referat af Generalforsamling Onsdag den 30. marts 2011 kl. 19.

Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Aalborg. Referat af Generalforsamling Onsdag den 30. marts 2011 kl. 19. Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Aalborg Referat af Generalforsamling Onsdag den 30. marts 2011 kl. 19.00 Håndværkerhuset 1. Generalforsamlingen, som havde 12 deltagere, valgte på næstformand

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1.

Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1. De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune Organisationsbestyrelsen Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1. Deltagere:

Læs mere

Søskenderabat er genindført VALG: Klippekort bliver supplement til den hidtidige ordning i SFO NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 18.01.2001

Søskenderabat er genindført VALG: Klippekort bliver supplement til den hidtidige ordning i SFO NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 18.01.2001 Flertal siger ja til fjerrenseri NEJ: Erik Ingerslev imod forretnings ombygning NORDJYSKE STIFTSTIDENDE 17.01.2001 Yderdøren står nemlig åben, så længe forretningen har åben, begrunder Aage Toftegaard

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere