UDBUD AF VINTERTJENESTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDBUD AF VINTERTJENESTE 2013-2015"

Transkript

1 JULI 2013 ESBJERG KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE

2 ADRESSE COWI A/S Stormgade Esbjerg TLF FAX WWW cowi.dk JULI 2013 ESBJERG KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. A VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO 5. juli 2013 UDARBEJDET ATG KONTROLLERET MTTH GODKENDT ATG

3 3 INDHOLD 1 Instruks Glatførebekæmpelse Generelt Arbejdets udførelse Kontrol Sikkerheds- og betjeningsinstruks for saltspredere: EPOKE Sirius, Combi S-4400 og EPOKE Sirius Instruks Snerydning (ved kombikørsel) Generelt Arbejdets udførelse Kontrol Sikkerheds- og betjeningsinstruks for plov Instruks - Kombikørsel Arbejdets udførelse Kontrol 16

4 4 1 Instruks Glatførebekæmpelse 1.1 Generelt Instruksen er til brug for chaufføren på lastbilen og omfatter hans arbejdsopgaver ved beredskabsperiodens start, samt under indsats. Kommunens vintervagt er placeret på Materielgården, Vibevej 8, 6705 Esbjerg Ø. Vintervagten træffer beslutning om iværksættelse af enhver glatførebekæmpelse. Vintervagten har ledelsen af alle aktiviteter i marken og er ordregivers repræsentant overfor leverandøren, i forbindelse med udkald og under arbejdets udførelse Forberedelse inden vinter De ruter, der skal saltes, omfatter såvel egentlige kørebaner som svingbaner, rundkørsler, vejtilslutninger, buslommer, rastepladser, p-pladser o.l. Leverandøren og hans chauffører skal gøre sig bekendte med standardruten, som er beskrevet på rutekort og rutebeskrivelse og leverandøren skal instruere sine chauffører i eventuelle særlige forhold på ruten. Ved evt. udskiftning af chauffører skal dette gentages i sæsonen. Ordregiver kan hvert år, inden beredskabsperiodens start, afholde et fælles informationsmøde. Herudover gives instruktion hhv. afholdes instruktionsmøder om hver enkelt rute. Yderligere møder vil blive afholdt i det omfang ordregiver konstaterer behov herfor. Leverandøren og hans chauffører er forpligtet til at deltage i disse møder Udkald Chaufføren skal være klar til udrykning i hele beredskabsperioden som strækker sig fra 15. oktober til 15. april det efterfølgende år. Ved udkald meddeler vintervagten årsagen til udkaldet, og hvor meget salt/saltlage der anbefales spredt. Der henvises i øvrigt til Vilkår, punkt 3.4.

5 5 Dette udbud gælder for vintertjeneste på vintervejklasse 2 veje på alle ugens dage mandag til søndag samt helligdage og på alle tider af døgnet. Ved særligt vanskellige vejrsituationer kan ordregiver beslutte at indsætte ekstra køretøjer på de enkelte ruter. Glatførebekæmpelse udføres normalt med 1 køretøj (lastbil) pr. saltrute/entreprise. Glatførebekæmpelse kan dog også gennemføres uafhængigt af den fastlagte ruteafgrænsning. Ved udkald til glatførebekæmpelse skal chaufføren påbegynde sit arbejde hurtigst muligt og senest 45 min. efter at leverandøren pr. telefon er udkaldt af vintervagten. 1.2 Arbejdets udførelse Chaufføren skal være bekendt med sikkerheds- og betjeningsinstruks for sprederen, se side 7. Chaufføren skal, såfremt der før eller under arbejdets gennemførelse sker uregelmæssigheder, straks meddele dette til vintervagten Inden arbejdets påbegyndelse Chaufføren monterer selv sprederen på lastbilen, sikrer at den er spændt ordentligt fast til lastbilen og læsser sprederen med salt og saltlage. Der er læssemand på pladsen, der læsser med gummiged. Chaufføren kontrollerer, at materialet er fordelt, således at presenningen kan lukkes helt. Ved opstartstidspunktet (tidspunktet, hvor chaufføren kører ud af porten på saltdepotet, læsset og klar til arbejdet) skal chaufføren sende en SMS til vintervagten med meddelelse om opstart af arbejdet. Ved afvigelser o.l. skal vintervagten informeres straks pr. telefon Under arbejdets udførelse Saltning udføres som forebyggende foranstaltning på tør eller våd kørebane, samt ved rim og under og efter snefald. Mobiltelefonen skal være tændt og kunne høres under indsatsen. Det gule blinklys skal være tændt og synligt hele vejen rundt under alle situationer. Chaufføren skal indstille sprederen til den aftalte dosering, og i øvrigt indstille spredebredde og symmetri i overensstemmelse med de aktuelle vejstrækningers krav. Der skal spredes salt indtil ca. 50 cm før belægningskant. Der må ikke spredes salt ind over græs, beplantning eller beplantet helle.

6 6 Ruten skal gennemkøres uden pauser. Rutekortet og den aftalte standardgennemkørsel skal nøje følges, hvis der ikke er truffet andre aftaler. Chaufføren skal under spredningen kontrollere saltningens kvalitet (bredde, fordeling og symmetri) og om nødvendigt korrigere sprederindstillingen, f.eks. ved sidevind. Arbejdet skal altid udføres i kørebanens kørselsretning. Kørehastigheden skal tilpasses forholdene og må ikke overstige: Ved udspredning af saltlage, max. 60 km/t. Ved udspredning af befugtet salt max. 50 km/t. Såfremt der under kørslen konstateres eller opstår fejl eller skader på vejen, vejudstyr eller materiel, skal chaufføren omgående kontakte vintervagten, som afgør om reparation af materiellet skal udføres omgående, eller det kan afvente arbejdets færdiggørelse. Når arbejdet indstilles, også midlertidigt, skal dette straks meddeles vintervagten, så der til stadighed er overblik over arbejdets stade Efter arbejdets udførelse Ved sluttidspunktet (tidspunktet, hvor leverandøren kører ind af porten på saltdepotet efter arbejdets udførelse) skal chaufføren sende en SMS til vintervagten med meddelelse om arbejdets afslutning. Ved afvigelser o.l. skal vintervagten informeres straks pr. telefon. Chaufføren skal gøre vintervagten opmærksom på eventuelle konstaterede fejl og mangler ved materiellet. Hvis vintervagten ikke har givet/giver ordre til yderligere aktiviteter, afsluttes arbejdet, sprederen tømmes, rengøres, smøres og sættes på sin plads. Spredeskive, spredebom og drivhjul rengøres ved skylning eller i frostvejr ved børstning. Der må ikke benyttes højtryksspuling. 1.3 Kontrol Chaufføren skal løbende føre kontrol af arbejdet, jf. Vilkår afsnit 4.1. Kopi af fartskriverens diagramark (køreskiven), eller udskrift fra den digitale fartskriver (tachografen), udleveres på forlangende.

7 7 1.4 Sikkerheds- og betjeningsinstruks for saltspredere: EPOKE Sirius, Combi S-4400 og EPOKE Sirius Sikkerhedsinstruks 0.1 Før brug skal føreren efterse om betjenings-, sikkerheds- og beskyttelsesanordninger er påsatte og i orden. Der må ikke køres, såfremt dette ikke er i orden. 0.2 Det er livsfarligt og absolut forbudt at opholde sig i spredebeholderen, medens sprederen er i gang. 0.3 Afhjælpning af forstyrrelser i spredebeholderen, vedligeholdsarbejde og reparationer må kun foretages, når maskinen er sat ud af drift. 0.4 Maskinleverandørernes sikkerhedsinstrukser skal i øvrigt nøje følges. 1 Før turen starter 1.1 Det sikres, at spreder der ligger løst på lad fastgøres (med kæde og sidestøtter) og afsætningsben løftes og nagler sikres med splitter. Hydraulikoliestand kontrolleres. 1.2 Lagetank fyldes op med saltlage. HUSK: SLANGE SKAL AFMONTERES. Spreder fyldes og klargøres. Når der fyldes salt på sprederen: PAS PÅ 1.3 GITTER. Materialet fordeles så presenning kan lukkes helt. 1.4 Vandfiltre renses efter behov, dog mindst hver 10. gang Spredetragt, spredetallerken og drivhjul kontrolleres for skader, højde og hældning. Lys, signalgivningsudstyr, sprinkler, vinduesvisker og bremser funktionsprøves inden start. Hovedafbryderen tændes. Datalogning startes og spredemængde indstilles 1.7 med det oplyste antal gram salt pr. m². 1.8 Ved opstartstidspunktet, når der kørers ud af porten på saltdepotet, læsset og klar til arbejdet, skal chaufføren sende en SMS til vintervagten. Ved afvigelser o.l. skal vintervagten informeres pr. telefon. 2 Under turen 2.1 Rotorlyset/lysbom skal være tændt og synligt fra alle sider under spredning. Ved dosering forstås den udspredte mængde salt (g/m² ), eller ved lagespredning (ml/m²) De anbefalede doseringer gives af vintervagten. 2.2 Chaufføren må kun i særlige tilfælde ændre doseringen i op- eller nedadgående retning, afhængig af vej- og vejrforholdene på den aktuelle vejstrækning. Ændringer og afvigelser skal meddeles vintervagten straks under kørslen. 2.3 Chaufføren kontrollerer sit eget arbejde, og korrigerer indstillingen af sprederen efter vejens bredder og vindforholdene. Der må kun spredes salt på belagte arealer og ikke på græs og beplantninger.

8 8 2.4 Det primære kommunikationsmiddel mellem chauffør og vintervagten er mobiltelefon/telefon. Vintervagten skal have besked om alle stop og uregelmæssigheder. Ruten må ikke forlades uden besked til vintervagten. Vintervagten skal have besked ved chaufførskift. 2.5 Al kørsel skal udføres i samme kørselsretning som den øvrige trafik, også på raste- og vigepladser. 2.6 Kun chauffører, der har modtaget ordregivers generelle instrukser og anvisninger ved sæsonstart må udføre glatførebekæmpelse. 2.7 Ved sluttidspunktet, når der køres ind af porten på saltdepotet efter arbejdets udførelse, skal chaufføren sende en SMS til vintervagten. Ved afvigelser o.l. skal vintervagten informeres pr. telefon. 3 Efter arbejdets udførelse på ruten 3.1 Sprederen tømmes helt for tørsalt. Rengør spreder, spredeskive, spredebom og drivhjul ved skylning eller, i frostvejr, ved børstning. Bagenden af sprederen må ikke højtryksspules. 3.2 Smør 2 stk. bøsninger for vejhjulet. 3.3 Køretøj med spreder køres på plads. Spreder ophænges i galge på fast, vandret og bæredygtigt underlag. 3.4 Datalogning stoppes, og der slukkes for hovedafbryder.

9 9 2 Instruks Snerydning (ved kombikørsel) 2.1 Generelt Instruksen er til brug for chaufføren på lastbilen og omfatter hans arbejdsopgaver ved beredskabsperiodens start, samt under indsats. Hvor der er beskrevet snerydning menes snerydning ved kombikørsel. Kommunens vintervagt er placeret på Materielgården, Vibevej 8, 6760 Esbjerg Ø. Vintervagten træffer beslutning om iværksættelse af enhver snerydning. Vintervagten har ledelsen af alle aktiviteter i marken og er ordregivers repræsentant overfor leverandøren, i forbindelse med udkald og under arbejdets udførelse Forberedelse inden vinter De ruter, der skal sneryddes og glatførebekæmpes, omfatter såvel egentlige kørebaner som svingbaner, rundkørsler, vejtilslutninger, buslommer, rastepladser, p- pladser o.l. Leverandøren og hans chauffører skal gøre sig bekendte med standardruten, som er beskrevet på rutekort og leverandøren skal instruere sine chauffører i eventuelle særlige forhold på ruten. Ved evt. udskiftning af chauffører skal dette gentages i sæsonen. Ordregiver kan hvert år, inden beredskabsperiodens start, afholde et fælles informationsmøde. Herudover gives instruktion hhv. afholdes instruktionsmøder om hver enkelt rute. Yderligere møder vil blive afholdt i det omfang ordregiver konstaterer behov herfor. Leverandøren og hans chauffører er forpligtet til at deltage i disse møder.

10 Udkald Chaufføren skal være klar til udrykning i hele beredskabsperioden som strækker sig fra 15. oktober til 15. april det efterfølgende år. Ved udkald meddeler vintervagten årsagen til udkaldet. Der henvises i øvrigt til Vilkår, punkt 3.4. Dette udbud gælder for vintertjeneste på vintervejklasse 2 veje på alle ugens dage mandag til søndag samt helligdage og på alle tider af døgnet. Snerydning igangsættes ved drivedannelse eller 5 til 8 cm jævnt lag. Snerydning udføres normalt med 1 køretøj (lastbil) pr. rute/entreprise. Ved kraftigt snevejr kan ordregiver beslutte at indsætte ekstra køretøjer på ruterne. Snerydning foretages i begge retninger. Snerydning kan dog også gennemføres uafhængigt af den fastlagte ruteafgrænsning. Ved udkald til snerydning (kombikørsel) skal chaufføren påbegynde sit arbejde hurtigst muligt og senest 60 min. efter at leverandøren pr. telefon er udkaldt af vintervagten. 2.2 Arbejdets udførelse Chaufføren skal være bekendt med sikkerheds- og betjeningsinstruks for sneploven, se side 14. Chaufføren skal, såfremt der før eller under arbejdets gennemførelse sker uregelmæssigheder, straks meddele dette til vintervagten Inden arbejdets påbegyndelse Chaufføren monterer selv sneploven på lastbilen, sikrer at den er spændt ordentligt fast til bilen og kontrollerer at skær og hjul/slæbesko er justeret efter de angivne instrukser. Ved opstartstidspunktet (tidspunktet, hvor chaufføren kører ud af porten på saltdepotet klar til arbejdet) skal chaufføren sende en SMS til vintervagten med meddelelse om opstart af arbejdet. Ved afvigelser o.l. skal vintervagten informeres straks pr. telefon Under arbejdets udførelse Snerydning iværksættes normalt ved drivedannelse eller når snedækket er jævnt og større end 5-8 cm. Hvis andet ikke er aftalt med vintervagten, udføres snerydning i henhold til rutekort og rutebeskrivelse.

11 11 Mobiltelefonen skal være tændt og kunne høres under indsatsen. Det gule blinklys skal være tændt og synligt hele vejen rundt under alle situationer. Saltsprederne anvendes som ballast, således at køretøjets samlede vægt er over 17 tons. Lastbilplovenes hovedopgave er at sørge for at kørebanerne hele tiden er farbare. Lastbilerne skal derfor primært gennemføre rydning af de gennemgående strækninger, i kørebanernes normale trafikretning. Chaufføren skal sikre, at ploven har det rette tryk mod kørebanen og sørge for at sneen så vidt muligt fjernes helt i bund i plovens fulde bredde. Hastighed og indstilling af plov skal harmonere, så mindst muligt sne kastes ind over fortov og cykelsti. Snerydningen kan i særlige vejrsituationer foregå kolonnevis, med 2 lastbiler med sneplove i hver kolonne. Ved kolonnekørsel er det den forreste lastbil der er kolonnefører og kontaktpersonen til vintervagten. Ved veje med smal midterrabat, eller uden midterrabat, udføres snerydningen så der først ryddes fra vejens midte og mod højre, og efterfølgende ryddes der yderligere mod højre side af vejen. Det skal påses, at sneen fjernes helt i bund i plovens fulde bredde. Ved veje med bred midterrabat (over 6 m, og hvor afvandingsforholdene tillader det), hvor sneen kan skubbes ind på denne, udføres snerydning ved at der først skubbes mod vejmidten med plov, og bagefter skubbes mod højre side af vejen med plov. Ruten skal gennemkøres uden pauser. Arbejdet skal altid udføres i kørebanens kørselsretning. Kørehastigheden med lastbiler til snerydning i åbent land bør ligge mellem 40 og 60 km/t, men skal altid tilpasses efter forholdene.

12 12 Arbejdet skal udføres med hensyntagen til omgivelserne, herunder trafikanter, naboer og andre leverandørers arbejde i forbindelse med snerydning. Derfor skal følgende hensyn tages: Der må ikke køres hurtigere end at sneen kan aflægges hensigtsmæssigt langs vejen, og ikke kastes ind over cykelstier, fortove og naboejendomme. Der må ikke ved passage af broer kastes sne- og isklumper ud over brosider, til gene for den nedenunder kørende trafik. Der skal vises hensyn overfor fodgængere, cyklister og andre trafikanter som færdes eller opholder sig i nærheden af arbejdsstedet. Der skal vises hensyn overfor parkerede biler, vejens udstyr, herunder kantsten, færdselstavler, kantafmærkning mv. Hvor kørebane og cykelsti er adskilt med en mindst én meter bred stribe med kantpæle, skal sneen oplægges i en vold på den hvide stribe mellem kørebane og cykelsti. Langs alle kørebanekanter mod rabat, skal sneen skubbes ca. 10 cm ud over asfaltkanten. Chaufføren skal under arbejdets udførelse kontrollere resultatet af den aftalte snerydningsindsats, og kontakte vintervagten i tilfælde af uregelmæssigheder og uafklarede spørgsmål. Chaufføren skal løbende justere skærhøjden og skal regelmæssigt kontrollere plovens skær for nedslidning og herved sikre, at der bliver skiftet skær inden selve ploven bliver slidt. Såfremt der under kørslen konstateres eller opstår fejl eller skader på vejen, vejudstyr eller materiel, skal chaufføren omgående kontakte vintervagten, som afgør om reparation af materiellet skal udføres omgående, eller det kan afvente arbejdets færdiggørelse. Når arbejdet indstilles, også midlertidigt, skal dette straks meddeles vintervagten, så der til stadighed er overblik over arbejdets stade Efter arbejdets udførelse Ved sluttidspunktet (tidspunktet, hvor leverandøren kører ind af porten på saltdepotet efter arbejdets udførelse) skal chaufføren sende en SMS til vintervagten med meddelelse om arbejdets afslutning. Ved afvigelser o.l. skal vintervagten informeres straks pr. telefon. Chaufføren skal gøre vintervagten opmærksom på eventuelle konstaterede fejl og mangler ved materiellet.

13 13 Hvis vintervagten ikke har givet/giver ordre til yderligere aktiviteter, afsluttes arbejdet, ploven sættes på plads, rengøres og smøres. 2.3 Kontrol Chaufføren skal løbende føre kontrol af arbejdet, jf. Vilkår afsnit 4.1. Kopi af fartskriverens diagramark (køreskiven), eller udskrift fra den digitale fartskriver (tachografen), udleveres til ordregiver på forlangende.

14 Sikkerheds- og betjeningsinstruks for plov 0 Sikkerhedsinstruks 0.1 Før brug skal føreren efterse om betjenings-, sikkerheds- og beskyttelsesanordninger er påsatte og i orden. Der må ikke køres, såfremt dette ikke er i orden. 1 Før turen 1.1 Lys, blink, signalgivningsudstyr og bremser funktionsprøves inden start. 1.2 Ploven monteres og det sikres at den er spændt ordentligt fast til bilen og det kontrolleres at skær og hjul/slæbesko er justeret efter de angivne instrukser. 1.3 Ved opstartstidspunktet (tidspunktet, hvor chaufføren kører ud af porten på saltdepotet klar til arbejdet) skal chaufføren sende en SMS til vintervagten med meddelelse om arbejdets påbegyndelse. Ved afvigelser o.l. skal vintervagten informeres pr. telefon. 2 Under turen 2.1 Ved afvigelser o.l. skal vintervagten informeres pr. telefon. 2.2 Gummi-/stålskærets anlægsflade mod vejen kontrolleres jævnligt under brug, således at der hele tiden er et ensartet og jævnt tryk mod vejen. Justering af plovens tryk foretages med støttehjulet/slæbeskoen. 2.3 Plovskæret kontrolleres jævnligt. Ved nedslidt eller skævslidt plovskær køres på værksted for udskiftning, så selve ploven ikke tager skade. 2.4 Umiddelbart efter rutens afslutning skal chaufføren sende en SMS til vintervagten. Ved afvigelser o.l. skal vintervagten informeres pr. telefon. 3 Efter arbejdets udførelse 3.1 Ved sluttidspunktet (tidspunktet, hvor leverandøren kører ind af porten på saltdepotet efter arbejdets udførelse) skal chaufføren sende en SMS til vintervagten med meddelelse om arbejdets afslutning. Ved afvigelser o.l. skal vintervagten informeres pr. telefon. 3.2 Ploven rengøres ved spuling, hvis det ikke er frostvejr. Ellers ved børstning. 3.3 Plovskæret kontrolleres. Ved nedslidt eller skævslidt plovskær køres på værksted for udskiftning. 3.4 Slæbesko kontrolleres. Ved nedslidt slæbesko køres på værksted for udskiftning. 3.5 For hver 8 driftstimer smøres alle smørenipler.

15 Instruks - Kombikørsel Generelt Instruksen er til brug for chaufføren på lastbilen og omfatter hans arbejdsopgaver ved beredskabsperiodens start, samt under indsats. Kommunens vintervagt er placeret på Materielgården i Esbjerg. Vintervagten træffer beslutning om iværksættelse af enhver glatførebekæmpelse og snerydning. Vintervagten har ledelsen af alle aktiviteter i marken og er ordregivers repræsentant overfor leverandøren, i forbindelse med udkald og under arbejdets udførelse Forberedelse inden vinter Forberedelser inden vinteren er som for glatførebekæmpelse og snerydning ved kombikørsel Udkald Chaufføren skal være klar til udrykning i hele beredskabsperioden som strækker sig fra 15. oktober til 15. april det efterfølgende år. Dette udbud gælder for vintertjeneste på vintervejklasse 2 veje på alle ugens dage mandag til søndag og helligdage og på alle tider af døgnet. Kombikørsel: Forhold vedrørende udkald er som for snerydning ved kombikørsel. Ved udkald til kombikørsel skal chaufføren påbegynde sit arbejde hurtigst muligt og senest 60 min. efter at leverandøren pr. telefon er udkaldt af vintervagten. Ved udkald meddeler vintervagten årsagen til udkaldet, og hvor meget salt/saltlage der anbefales spredt. Der henvises i øvrigt til Vilkår, punkt Arbejdets udførelse Chaufføren skal være bekendt med sikkerheds- og betjeningsinstruks for saltspreder og sneplov, se side 7 og 14. Chaufføren skal, såfremt der før eller under arbejdets gennemførelse sker uregelmæssigheder, straks meddele dette til vintervagten Inden arbejdets påbegyndelse Chaufføren monterer selv sprederen på lastbilen, sikrer at den er spændt ordentligt fast til lastbilen og kontrollerer at sprederen er læsset med salt og saltlage.

16 16 Chaufføren monterer herudover sneploven på lastbilen, sikrer at den er spændt ordentligt fast til bilen og kontrollerer at skær og hjul/slæbesko er justeret efter de angivne instrukser. Ved opstartstidspunktet (tidspunktet, hvor chaufføren kører ud af porten på saltdepotet klar til arbejdet) skal chaufføren sende en SMS til vintervagten med meddelelse om opstart af arbejdet. Ved afvigelser o.l. skal vintervagten informeres straks pr. telefon Under arbejdets udførelse Kombikørsel udføres som oprydning efter snefald, eller hvor et snelag kan fjernes ved en enkelt gennemkørsel. Salt må kun spredes i den ryddede bredde, dog må der kun spredes salt indtil ca. 50 cm før belægningskant. Der må ikke spredes salt ind over græs, beplantning eller beplantet helle. Kombikørsel gennemføres i øvrigt efter de under glatførebekæmpelse og snerydning ved kombikørsel anførte retningslinjer Efter arbejdets udførelse Ved sluttidspunktet (tidspunktet, hvor leverandøren kører ind af porten på saltdepotet efter arbejdets udførelse) skal chaufføren sende en SMS til vintervagten med meddelelse om arbejdets afslutning. Ved afvigelser o.l. skal vintervagten informeres straks pr. telefon. Kombikørsel gennemføres efter de under glatførebekæmpelse og snerydning anførte retningslinjer. 2.7 Kontrol Chaufføren skal løbende føre kontrol af arbejdet, jf. Vilkår afsnit 4.1. Kopi af fartskriverens diagramark (køreskiven), eller udskrift fra den digitale fartskriver (tachografen), udleveres til ordregiver på forlangende.

VINTERTJENESTE 2014-2018

VINTERTJENESTE 2014-2018 Natur- og Vejservice AUGUST 2014 SYDDJURS KOMMUNE GENUDBUD AF RUTER VINTERTJENESTE 2014-2018 Entreprise nr. 16 Entreprise nr. 23 Entreprise nr. 24 Entreprise nr. 28 INSTRUKS TRAKTORER 2 INDHOLD 1 Instruks

Læs mere

INSTRUKS FOR LASTBIL, TRAKTOR OG GUMMIGED

INSTRUKS FOR LASTBIL, TRAKTOR OG GUMMIGED JULI 2014 BRØNDERSLEV KOMMUNE INSTRUKS FOR LASTBIL, TRAKTOR OG GUMMIGED UDBUD AF SNERYDNING 2014 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI 2014

Læs mere

Udbud af vintervedligeholdelse Snerydning og glatførebekæmpelse

Udbud af vintervedligeholdelse Snerydning og glatførebekæmpelse Snerydning og glatførebekæmpelse Vintervedligeholdelse - Instruks Lastbil Udgivelsesdato : 27.april 2016 Version : 1.0 Udarbejdet af : CLAW Kontrolleret af : MBF Godkendt af : LAG Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ballerup Kommune. Udbud af vintervedligeholdelse Snerydning. Vintertjeneste - Instruks Traktor. Februar 2016

Ballerup Kommune. Udbud af vintervedligeholdelse Snerydning. Vintertjeneste - Instruks Traktor. Februar 2016 Snerydning Vintertjeneste - Instruks Traktor Udgivelsesdato : 2 7. April 2016 Version : 1.0 Udarbejdet af : CLAW Kontrolleret af : MBF Godkendt af : LAG Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE B. INSTRUKS SNERYDNING

Læs mere

Den rute der skal saltes/gruses omfatter såvel egentlige kørebaner som svingbaner, rundkørsler, vejtilslutninger, buslommer, pladser o.l.

Den rute der skal saltes/gruses omfatter såvel egentlige kørebaner som svingbaner, rundkørsler, vejtilslutninger, buslommer, pladser o.l. Instruks Glatførebekæmpelse 1. Generelt Instruksen er til brug for chaufføren, og omfatter hans arbejdsopgaver ved beredskabsperiodens start, samt under indsats. 1.1 Forberedelse inden vinteren Den rute

Læs mere

Den rute der skal saltes omfatter såvel egentlige kørebaner som svingbaner, rundkørsler, vejtilslutninger, buslommer, pladser o.l.

Den rute der skal saltes omfatter såvel egentlige kørebaner som svingbaner, rundkørsler, vejtilslutninger, buslommer, pladser o.l. A-instruks Glatførebekæmpelse 1 Generelt Instruksen er til brug for chaufføren, og omfatter hans arbejdsopgaver ved beredskabsperiodens start, samt under indsats. 1.1 Forberedelse inden vinteren Den rute

Læs mere

Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Instruks for lastbil, traktor og gummiged

Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Instruks for lastbil, traktor og gummiged FREDERIKSHAVN KOMMUNE CENTER FOR PARK & VEJ SAG 13/22302 april 2014 Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune for lastbil, traktor og gummiged INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE GENERELT FOR ALLE OPGAVER 2 A INSTRUKS

Læs mere

Bilag 7 Instruks for glatførebekæmpelse, snerydning og kombikørsel

Bilag 7 Instruks for glatførebekæmpelse, snerydning og kombikørsel Bilag 7 Instruks for glatførebekæmpelse, snerydning og kombikørsel 1 Indholdsfortegnelse. 1. Generelt... 3 2. Forberedelser inden vinter... 3 3. Udkald... 3 4. Arbejdets udførelse... 3 5. Inden arbejdets

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vintertjeneste med lastbil Paradigma for instruks A. Glatførebekæmpelse B. Snerydning C. Kombikørsel Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling

Læs mere

VINTERTJENESTE. Rebild kommune. Instruks. Vintertjeneste på kørebaner. Juni 2015. Glatførebekæmpelse. Snerydning. Kombikørsel

VINTERTJENESTE. Rebild kommune. Instruks. Vintertjeneste på kørebaner. Juni 2015. Glatførebekæmpelse. Snerydning. Kombikørsel Rebild kommune VINTERTJENESTE Vintertjeneste på kørebaner Glatførebekæmpelse Snerydning Kombikørsel Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GLATFØREBEKÆMPELSE MED LASTBIL

Læs mere

PARADIGME VINTERTJENESTE MED LASTBIL INSTRUKS UDBUD JULI 2017

PARADIGME VINTERTJENESTE MED LASTBIL INSTRUKS UDBUD JULI 2017 PARADIGME VINTERTJENESTE MED LASTBIL UDBUD JULI 2017 GLATFØREBEKÆMPELSE 1 GENERELT Instruksen er til brug for chaufføren, og omfatter hans arbejdsopgaver ved beredskabsperiodens start, samt under indsats.

Læs mere

CENTER FOR PARK & VEJ juni Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Instruks for lastbil, traktor og gummiged

CENTER FOR PARK & VEJ juni Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Instruks for lastbil, traktor og gummiged FREDERIKSHAVN KOMMUNE SAG EMN-2017-00902 CENTER FOR PARK & VEJ juni 2017 Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune for lastbil, traktor og gummiged INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE GENERELT FOR ALLE OPGAVER 2 A INSTRUKS

Læs mere

Genudbud Vintertjenester til Hedensted kommune, Rute 11 Bilag 7: Instruks for arbejdets udførelse, Vintertjeneste med lastbil

Genudbud Vintertjenester til Hedensted kommune, Rute 11 Bilag 7: Instruks for arbejdets udførelse, Vintertjeneste med lastbil Genudbud Vintertjenester til Hedensted kommune, Rute 11 Bilag 7: Instruks for arbejdets udførelse, Vintertjeneste med lastbil Bilag 7 Instruks for arbejdets udførelse Indhold 1 GLATFØREBEKÆMPELSE 2 1.1...

Læs mere

Faaborg- Midtfyn Kommune. Juni Vintertjeneste INSTRUKS

Faaborg- Midtfyn Kommune. Juni Vintertjeneste INSTRUKS Faaborg- Midtfyn Kommune Juni 2016 Vintertjeneste INSTRUKS PROJEKT Vintertjeneste i Faaborg- Midtfyn Kommune Projekt nr.: 225389 Dokument nr.: Version 1 Udarbejdet af: STLA Kontrolleret af LKG Godkendt

Læs mere

ARBEJDSANVISNING FOR GLATFØREBEKÆMPELSE KØREBANER

ARBEJDSANVISNING FOR GLATFØREBEKÆMPELSE KØREBANER ARBEJDSANVISNING FOR GLATFØREBEKÆMPELSE KØREBANER 1. GENERELT 1.1 Vej- og vejrforhold, der fører til udkald Glatføre opstår ved - nedkøling af våd vejbane til under 0 (hurtig opklaring, nye og sorte belægninger)

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for instruks A. Glatførebekæmpelse på kørebaner B. Snerydning med samtidig glatførebekæmpelse på kørebaner C. Glatførebekæmpelse og snerydning på stier

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste r Paradigma for instruks A. Læsning af salt B. Rydning og læsning af sne Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig

Læs mere

Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Vilkår

Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Vilkår FREDERIKSHAVN KOMMUNE CENTER FOR PARK & VEJ SAG 13/22302 april 2014 Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ALMENT 2 1.1. Gyldighedsområde 2 1.2. Opgavens karakter 2 1.3. Opgavens

Læs mere

Instruks glatførebekæmpelse Instruks snerydning Instruks kombikørsel (kombineret snerydning og glatførebekæmpelse).

Instruks glatførebekæmpelse Instruks snerydning Instruks kombikørsel (kombineret snerydning og glatførebekæmpelse). 1 Alment 1.1 Gyldighedsområde Disse vilkår gælder for vintertjeneste udført med lastbil. Vilkårene suppleres med: Instruks glatførebekæmpelse Instruks snerydning Instruks kombikørsel (kombineret snerydning

Læs mere

VINTERTJENESTE 2014-2018

VINTERTJENESTE 2014-2018 Natur- og Vejservice AUGUST 2014 SYDDJURS KOMMUNE GENUDBUD AF RUTER VINTERTJENESTE 2014-2018 Entreprise nr. 16 Entreprise nr. 23 Entreprise nr. 24 Entreprise nr. 28 VILKÅR TRAKTORER 2 INDHOLD 1 Alment

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vintertjeneste ved håndarbejde og småmateriel Paradigma for instruks Fortove, busstop o.l. Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling

Læs mere

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2013-2015

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2013-2015 JULI 2013 ESBJERG KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE 2013-2015 VILKÅR LASTBILER ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI 2013 ESBJERG KOMMUNE UDBUD

Læs mere

Vejret holdes under observation, hvis der i vejrudsigten er risiko for vejrsituationer, der kan give glat føre.

Vejret holdes under observation, hvis der i vejrudsigten er risiko for vejrsituationer, der kan give glat føre. Vinterberedskab Beredskabsperiode 1. oktober-15. oktober og 15. april-31. april Vejret holdes under observation, hvis der i vejrudsigten er risiko for vejrsituationer, der kan give glat føre. 15. oktober-1.

Læs mere

Vejret holdes under observation, hvis der i vejrudsigten er risiko for vejrsituationer, der kan give glat føre.

Vejret holdes under observation, hvis der i vejrudsigten er risiko for vejrsituationer, der kan give glat føre. Vinterberedskab Beredskabsperiode 1. oktober-15. oktober og 15. april-31. april Vejret holdes under observation, hvis der i vejrudsigten er risiko for vejrsituationer, der kan give glat føre. 15. oktober-1.

Læs mere

Udsendelse nr. 1 til de bydende

Udsendelse nr. 1 til de bydende Udsendelse nr. 1 til de bydende Side 1 af 9 Udsendelse nr. 1 til de bydende Odense Kommune har afholdt formøde den 22. april 2014 på Vinterværkstedet i Odense. Ved formødet blev de væsentligste ændringer

Læs mere

Vejdirektoratet 22. maj 2013 Servicering af Vejdirektoratets vintermateriel 2013 Side 1 af 5 Spørgsmål og svar Nr. 1

Vejdirektoratet 22. maj 2013 Servicering af Vejdirektoratets vintermateriel 2013 Side 1 af 5 Spørgsmål og svar Nr. 1 Servicering af Vejdirektoratets vintermateriel 2013 Side 1 af 5 Spørgsmål nr. 1 2 3 4 Spørgsmål Der er i materialet ikke nævnt noget om de værkstedslokaler, som er på en del Vejdirektoratets materielpladser.

Læs mere

Snerydning iværksættes i henhold til bilag 1, som beskriver det politisk besluttede serviceniveau i Randers Kommune.

Snerydning iværksættes i henhold til bilag 1, som beskriver det politisk besluttede serviceniveau i Randers Kommune. ARBEJDSANVISNING FOR SNEPLOVKØRSEL 1. GENERELT 1.1 Udkald Snerydning iværksættes i henhold til bilag 1, som beskriver det politisk besluttede serviceniveau i Randers Kommune. Plove udkaldes af hovedvagten

Læs mere

Disse vilkår gælder for vintertjeneste udført med traktor. Vilkår er suppleret med:

Disse vilkår gælder for vintertjeneste udført med traktor. Vilkår er suppleret med: 1 Alment 1.1 Gyldighedsområde Disse vilkår gælder for vintertjeneste udført med traktor. Vilkår er suppleret med: Instruks glatførebekæmpelse på kørebaner Instruks snerydning med samtidig glatførebekæmpelse

Læs mere

12-04-2013. Vilkår. UDBUDSMATERIALE for udførelse af vintertjeneste 2013 2016.

12-04-2013. Vilkår. UDBUDSMATERIALE for udførelse af vintertjeneste 2013 2016. 12-04-2013 3. UDBUDSMATERIALE for udførelse af vintertjeneste 2013 2016. Vintertjeneste 2013 2016, Tønder Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. ALMENT 3 1.1 Gyldighedsområde 3 1.2 Opgavens karakter 3 1.3

Læs mere

Københavns Kommune Bygge- og Teknikforvaltningen Kommune Teknik København Vejservice København

Københavns Kommune Bygge- og Teknikforvaltningen Kommune Teknik København Vejservice København DATO : 14. november 2005 TIL : Bygge- og Teknikudvalget FRA : Direktør Ole Bach og direktør Pernille Andersen VEDR. : Status for forberedelserne til vintertjenesten 2005/06 Nærværende notat er i fællesskab

Læs mere

UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING GENUDBUD AF 9 RUTER

UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING GENUDBUD AF 9 RUTER AUGUST 2016 NORDDJURS KOMMUNE UDBUD AF GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING 2016-2019 GENUDBUD AF 9 RUTER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST

Læs mere

VINTERUDVALGET - 1 - Vinterregulativ Dato: 19. juni 2007 VINTER REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

VINTERUDVALGET - 1 - Vinterregulativ Dato: 19. juni 2007 VINTER REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser VINTERUDVALGET - 1 - VINTER REGULATIV Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser VINTERUDVALGET - 2-19. juni 2007 VINTERUDVALGET FORORD Som følge af kommunalreformen har Vinterudvalget

Læs mere

Odder Kommune. Vintertjeneste. Vilkår Lastbiler. August 2012

Odder Kommune. Vintertjeneste. Vilkår Lastbiler. August 2012 Vintertjeneste Vilkår Lastbiler August 2012 Vintertjeneste Vilkår Lastbiler August 2012 Dokument nr A030547_3_Vilkår_Odder_2012 Revision nr 10 Udgivelsesdato 17 august 2012 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt

Læs mere

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018 APRIL 14 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE 14-18 TILBUDSLISTE - TBL ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 71 Vejle TLF +45 56 4 FAX +45 56 4 99 99 WWW cowi.dk APRIL 14 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE

Læs mere

GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING

GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING AUGUST 2016 ODDER KOMMUNE GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING 2016-2019 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ODDER KOMMUNE GLATFØREBEKÆMPELSE OG

Læs mere

Odder Kommune. Vintertjeneste. Særlige Betingelser SB. August 2012

Odder Kommune. Vintertjeneste. Særlige Betingelser SB. August 2012 Vintertjeneste August 2012 Vintertjeneste August 2012 Dokument nr A030547_2_SB_Odder_2012 Revision nr 10 Udgivelsesdato 17 august 2012 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt ATG JOJF/SHMO ATG 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VILKÅR FOR LASTBILER OG TRAKTORER OG GUMMIGED (VIL)

VILKÅR FOR LASTBILER OG TRAKTORER OG GUMMIGED (VIL) JULI 2014 BRØNDERSLEV KOMMUNE VILKÅR FOR LASTBILER OG TRAKTORER OG GUMMIGED (VIL) UDBUD AF SNERYDNING 2014 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vintertjeneste med specialmaskiner Paradigma for vilkår Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet

Læs mere

Bilag 5 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Indholdsfortegnelse

Bilag 5 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Indholdsfortegnelse Bilag 5 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Ad post 1: Klargørings-, og beredskabshonorarer... 3 Ad post 1.1: Klargøringshonorar... 3 Ad post 1.2: Beredskabshonorar...

Læs mere

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018 APRIL 2014 SYDDJURS KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018 ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2014 SYDDJURS KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE

Læs mere

VILKÅR FOR VINTERTJENESTE Vintertjeneste i Ilulissat

VILKÅR FOR VINTERTJENESTE Vintertjeneste i Ilulissat QAASUITSUP KOMMUNIA Stab for Anlæg, Miljø & Infrastruktur Noah Mølgårdip Aqq. 9 Postboks 1023 3952 Ilulissat VILKÅR FOR VINTERTJENESTE Vintertjeneste i Ilulissat Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Vintertjeneste 2011-2015

Vintertjeneste 2011-2015 1 - Forside Randers Kommune 2011-2015 Udbudsmateriale April 2011 1 2 - Indholdsfortegnelse 1 Udbudsbrev 2 Særlige betingelser 3 Vilkår 4 Instruks lastbil og traktor 5 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG)

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Dokument nr A0305472013104SB Revision nr 10 Udgivelsesdato 20 februar 2013 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt ATG

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. februar 2013 INSTRUKS VINTERTJENESTE PÅ KØREBANER 2013 A. Glatførebekæmpelse B. Snerydning med lastbil C. Snerydning med traktor D. Snerydning og læsning af

Læs mere

Vilkår. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Udbud på. Vintertjenester. til Fredericia kommune. Offentligt udbud.

Vilkår. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Udbud på. Vintertjenester. til Fredericia kommune. Offentligt udbud. Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malenefrederiksen1@fredericiadk

Læs mere

D. 07-08-2013. Svendborg Kommune. Udbud af vintertjeneste. Arbejdes Beskrivelses

D. 07-08-2013. Svendborg Kommune. Udbud af vintertjeneste. Arbejdes Beskrivelses D. 07-08-2013 Svendborg Kommune Udbud af vintertjeneste Arbejdes Beskrivelses Generelt 1.1 Omfang Opgaven omfatter vintertjeneste på kørebaner i Svendborg Kommune i form af: 3 delentrepriser med snerydning

Læs mere

Vintertjeneste 2015-2019

Vintertjeneste 2015-2019 Vintertjeneste 2015-2019 Særlige Betingelser og Bestemmelser (SBB) - Vinterklasse 2 og 3 veje Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Vilkår Lastbiler og traktorer Februar 2013 Udbud af vintertjeneste 20132016 Vilkår Lastbiler og traktorer Februar 2013 Dokument nr A0305472013102Vilkår Revision nr 10 Udgivelsesdato

Læs mere

Indstilling. Revision af VINTERREGULATIV. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 16. juni 2010.

Indstilling. Revision af VINTERREGULATIV. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 16. juni 2010. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. juni 2010 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Århus Kommunes nuværende regulativ for renholdelse og vintertjeneste

Læs mere

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018 APRIL 2014 SYDDJURS KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018 ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2014 SYDDJURS KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE

Læs mere

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2013-2015

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2013-2015 JULI 2013 ESBJERG KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE - TBL ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI 2013 ESBJERG KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE -

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vintertjeneste med lastbil Paradigma for vilkår Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet

Læs mere

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2019

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2019 MARTS 2014 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2019 ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MARTS 2014 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE

Læs mere

Disse vilkår gælder for vintertjeneste udført med traktor. Vilkår er suppleret med:

Disse vilkår gælder for vintertjeneste udført med traktor. Vilkår er suppleret med: 1 Alment 1.1 Gyldighedsområde Disse vilkår gælder for vintertjeneste udført med traktor. Vilkår er suppleret med: Instruks glatførebekæmpelse på kørebaner Instruks snerydning med samtidig glatførebekæmpelse

Læs mere

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune 1 Parterne Mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenå CVR: 29 18 99 86 (herefter: Ordregiveren) og [Leverandør] [Adresse]

Læs mere

Vinter- og renholdelsesregulativ. Forslag. af 29-09-2015. Vejen Kommune

Vinter- og renholdelsesregulativ. Forslag. af 29-09-2015. Vejen Kommune Vinter- og renholdelsesregulativ Vejen Kommune 1 Lay out: Vejen Kommune Tekst: Teknik & Miljø, Vejen Kommune Tryk: Vejen Kommune Udgivet: Oktober 2015 Ordrenr.: 00421 Indhold 1. ALMENT.....................................

Læs mere

UDBUD AF VINTERTJENESTE

UDBUD AF VINTERTJENESTE APRIL 2014 SYDDJURS KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2018 ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2014 SYDDJURS KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE

Læs mere

Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser

Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser Randers Kommune Indholdsfortegnelse: 1 ALMENT 4 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG -STIER MV. 5 2.1 Snerydning 5 2.2 Glatførebekæmpelse

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag

Tilbuds- og afregningsgrundlag Odense Kommune, Natur, Miljø og Trafik Tlf. 6613 1372 Tilbuds- og afregningsgrundlag Side 1 af 6 Tilbuds- og afregningsgrundlag INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GENERELT 2 2. RETNINGSLINIER VED ÆNDRING AF EN

Læs mere

Delaftale 2, vintertjeneste

Delaftale 2, vintertjeneste Kontraktbilag 2 Delaftale 2, vintertjeneste Begrænset udbud Tilbudsfrist: 15. maj 2013 kl. 12 Indhold 2.1 Indledning... 3 2.1.1 Generelt om vintertjeneste... 4 2.1.2 Servicemål i forhold til borgerne...

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Hedensted Kommune pr. 1. august 2016

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Hedensted Kommune pr. 1. august 2016 Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Hedensted Kommune pr. 1. august 2016 Indholdsfortegnelse 1 ALMENT...3 1 Kommunens pligter kommuneveje og offentlige stier

Læs mere

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste Udbudsforskrifter, drift Vintertjeneste Samlet vintertjeneste i et geografisk område Paradigma for tilbudsliste (TBL-P) Maj 2004 TILBUDSSAMLELISTE Der kan udbydes enten enkeltentrepriser eller områdeentrepriser,

Læs mere

Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Retningslinjer for udførelse af vintertjeneste

Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Retningslinjer for udførelse af vintertjeneste Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Retningslinjer for udførelse af vintertjeneste Udgave 1.2 15. september 2015 Indholdsfortegnelse 1 Alment 3 2 Vintertjeneste på kørebaner og cykelstier

Læs mere

Udbud af Vintertjeneste med lastbiler - 2014 i Slagelse Kommune

Udbud af Vintertjeneste med lastbiler - 2014 i Slagelse Kommune Udbud af Vintertjeneste med lastbiler - 2014 i Slagelse Kommune Betingelser Vilkår Instruks Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) 25. april 2014 Betingelser INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BESTEMMELSER OM UDBUD

Læs mere

Bilag 2 Vejledende doseringsmængder

Bilag 2 Vejledende doseringsmængder Bilag 2 Vejledende doseringsmængder Enkeltsituation Præventiv saltning mod rim/is: Ved våd kørebane Ved tør kørebane Saltmængde g/m² kørebane 5 10 10 Præventiv saltning mod sne: Der saltes normalt ikke

Læs mere

DIT ANSVAR SOM GRUNDEJER

DIT ANSVAR SOM GRUNDEJER VINTER I KØBENHAVN Når vinteren kommer, er det vigtigt at få ryddet veje og fortove for sne og is, så alle fortsat kan komme godt og sikkert gennem byen. 2 DIT ANSVAR SOM GRUNDEJER Du skal som grundejer

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg Telefon 7918 1777 Telefax 7545 2245 wwwcowidk Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Dokument nr A0305472013101BUT

Læs mere

Regulativ. For vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Aabenraa Kommune

Regulativ. For vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Aabenraa Kommune Regulativ For vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Aabenraa Kommune Oktober 2015 Indholdsfortegnelse: 1. Alment... 3 2. Kommunens pligter Kommuneveje og offentlige stier mv.,

Læs mere

DIT ANSVAR SOM GRUNDEJER

DIT ANSVAR SOM GRUNDEJER VINTER I KØBENHAVN Når vinteren kommer, er det vigtigt at få ryddet veje og fortove for sne og is, så alle fortsat kan komme godt og sikkert gennem byen. 2 DIT ANSVAR SOM GRUNDEJER Du skal som grundejer

Læs mere

Følgende spørgsmål blev stillet på mødet: 2. Hvorfor svarer tidspunkter for indsats ikke til regulativet?

Følgende spørgsmål blev stillet på mødet: 2. Hvorfor svarer tidspunkter for indsats ikke til regulativet? MØDEREFERAT TITEL Referat fra spørgemøde ved udbud af vintertjeneste i Syddjurs Kommune DATO 28. maj 2014 STED Natur og Vejservice, Lerbakken 21, 8410 Rønde DELTAGERE Potentielle bydende Bo Erik Worsøe,

Læs mere

Rebild kommune VINTERTJENESTE. Vilkår. Lastbil, traktor og gummiged. Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S

Rebild kommune VINTERTJENESTE. Vilkår. Lastbil, traktor og gummiged. Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S Rebild kommune VINTERTJENESTE Lastbil, traktor og gummiged Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ALMENT... 2 1.1 Gyldighedsområde... 2 1.2 Opgavens karakter... 2 1.3

Læs mere

Når forholdene nødvendiggør prioritering, fastlægges den efter vejklassificeringen.

Når forholdene nødvendiggør prioritering, fastlægges den efter vejklassificeringen. Indledning Vintervedligeholdelse offentlige veje, stier mv. Snerydningen og glatførebekæmpelse på offentlige veje, stier og pladser iværksættes efter Køge Kommunes Regulativ for vintervedligeholdelse og

Læs mere

Udbud af vintertjeneste - 2014 Snerydning med lastbiler i Faxe Kommune

Udbud af vintertjeneste - 2014 Snerydning med lastbiler i Faxe Kommune Udbud af vintertjeneste - 2014 Snerydning med lastbiler i Faxe Kommune Orientering Betingelser Vilkår Instruks Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) 7. maj 2014 Indholdsfortegnelse 1 Orientering... 3 2

Læs mere

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste Udbudsforskrifter, drift Vintertjeneste Vintertjeneste med traktor Paradigma for tilbudsliste (TBL-P) Maj 2004 TILBUDSSAMLELISTE I skemaet anføres alle entreprisenumre, der udbydes samtidigt. Der skal

Læs mere

REGULATIV. for. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier i Mariagerfjord Kommune.

REGULATIV. for. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier i Mariagerfjord Kommune. REGULATIV for Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier i Mariagerfjord Kommune. Maj 2015 Side 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Vintervedligeholdelse offentlige veje, stier mv....

Læs mere

Udbud af vintertjeneste. Ulla Milling, fagkoordinator for operativ vintertjeneste

Udbud af vintertjeneste. Ulla Milling, fagkoordinator for operativ vintertjeneste Udbud af vintertjeneste Ulla Milling, fagkoordinator for operativ vintertjeneste Fælles for alle vinter-tilbud LÆS MATERIALET IGENNEM Heri står hvad der skal laves for hvilken betaling og under hvilke

Læs mere

GENUDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2019

GENUDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2019 JUNI 2014 LEJRE KOMMUNE GENUDBUD AF VINTERTJENESTE 2014-2019 ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JUNI 2014 LEJRE KOMMUNE GENUDBUD AF VINTERTJENESTE

Læs mere

CENTER FOR PARK & VEJ juni Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Vilkår

CENTER FOR PARK & VEJ juni Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune. Vilkår FREDERIKSHAVN KOMMUNE SAG EMN-2017-00902 CENTER FOR PARK & VEJ juni 2017 Vintertjeneste i Frederikshavn Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ALMENT 2 1.1. Gyldighedsområde 2 1.2. Opgavens karakter 2 1.3.

Læs mere

Dato 05/ Evaluering af vinteren 2010 / 2011

Dato 05/ Evaluering af vinteren 2010 / 2011 Dato 05/05-2011 Evaluering af vinteren 2010 / 2011 Indhold Borgerhenvendelser...3...3...3 Økonomi...4...4...4 Udførelse...5...5...5 Salt / grus...6...6...6 Materiel...7...7...7 Borgerhenvendelser Svendborg

Læs mere

Rebild Kommune VINTERTJENESTE. Tilbuds- og afregningsgrundlag. Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S

Rebild Kommune VINTERTJENESTE. Tilbuds- og afregningsgrundlag. Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S VINTERTJENESTE Juni 2015. Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 2 1.1 Retningslinier ved ændring af en rutes udstrækning... 2 1.2 Retningslinier for prisregulering...

Læs mere

NVF Island Dataopsamling/tracking og GPS-styring i Norden 11. juni 2014

NVF Island Dataopsamling/tracking og GPS-styring i Norden 11. juni 2014 NVF Island Dataopsamling/tracking og GPS-styring i Norden 11. juni 2014 Agenda Dataopsamling/tracking i vintertjenesten Baggrund Typer af dataopsamling Anvendelse Udfordringer GPS Styring Anvendelse Udfordringer

Læs mere

BS 700 FORHANDLER: MASKIN NR. KØBSDATO

BS 700 FORHANDLER: MASKIN NR. KØBSDATO BS 700 FORHANDLER: MASKIN NR. KØBSDATO BS 700 BRUGSANVISNING Sprederen monteres vandret på traktoren. Afstanden fra spredeskive til vejen skal være ca. 60 cm. Traktorens stabiliseringskæder bør strammes

Læs mere

F A X E K O M M U N E

F A X E K O M M U N E F A X E K O M M U N E VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Kommunens pligter Offentlige veje og stier mv., der administreres af kommunen...4 2.1 Snerydning...4

Læs mere

Vi har modtaget følgende spørgsmål: "Må man køre med DIN-beslag udenfor beredskabsperioden?"

Vi har modtaget følgende spørgsmål: Må man køre med DIN-beslag udenfor beredskabsperioden? ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg RETTELSESBLAD NR. 1 UDBUD AF 9 RUTER 2016-2019, NORDDJURS KOMMUNE TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATO 13. september 2016 SIDE 1/2 REF ATG

Læs mere

Udbud af vintertjeneste Ring 3, Roskildevej m.fl. Genudbud, kørebaner

Udbud af vintertjeneste Ring 3, Roskildevej m.fl. Genudbud, kørebaner Udbud af vintertjeneste 2017 2021. Tilbudsliste (TBL) Glostrup Kommune på vegne af Herlev, Gladsaxe, Albertslund, Rødovre, Lyngby-Taarbæk og Glostrup kommuner 17. juli 2017 Tilbudsliste (TBL) Forside Tilbudsliste

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune

Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune 1 1. Indledning...3 2. Kommunale veje, stier og pladser...3 3. Kommunens opgaver...3 4. Grundejernes forpligtelser...5 5.

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Februar 2013 Udbud af vintertjeneste 20132016 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Marts 2013 Dokument nr A0305472013104TAG Revision

Læs mere

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Nyborg Kommune

REGULATIV. om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Nyborg Kommune REGULATIV om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Nyborg Kommune Udarbejdet af Nyborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Vej og trafikgruppen, Nørrevoldgade 9 5800 Nyborg

Læs mere

Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi

Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi Når sneen falder eller frosten bider fra sig og gør veje og stier glatte, så skal såvel kommune som grundejere i sving. Byrådet har besluttet, hvordan grundejerne

Læs mere

Vintertjeneste 2015-2019

Vintertjeneste 2015-2019 Vintertjeneste 2015-2019 Særlige Betingelser og Bestemmelser (SBB) - Vinterklasse 1 veje Teknisk Område April 2015 Indhold ORIENTERING... 3 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD... 4 1. Udvælgelse... 4 2. Tildeling...

Læs mere

Saltspredningsmåling med SOBO20. Falkøping CLC 545 med mixer

Saltspredningsmåling med SOBO20. Falkøping CLC 545 med mixer Saltspredningsmåling med SOBO Falkøping CLC med mixer Målinger gennemført den 1. november 9 Jens Kristian Fonnesbech Civilingeniør Langgyden DK Nr. Aaby, Denmark jkf@aiban.dk www.aiban.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Odder Kommune. Vintertjeneste. Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012

Odder Kommune. Vintertjeneste. Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Vintertjeneste Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Vintertjeneste Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Dokument nr A030547_5_TAG_Odder_2012 Revision nr 10 Udgivelsesdato 17 august

Læs mere

Kommunikation mellem vejbestyrelser og borger. Vejman.dk årsmødet 10. oktober 2013

Kommunikation mellem vejbestyrelser og borger. Vejman.dk årsmødet 10. oktober 2013 Kommunikation mellem vejbestyrelser og borger Vejman.dk årsmødet 10. oktober 2013 Program for workshop Vejdirektoratets håndtering af borgerhenvendelser nu og fremover Vintertrafik, Vintertrafik-App og

Læs mere

GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING

GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING AUGUST 2016 ODDER KOMMUNE GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING 2016-2019 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER FOR VINTERTJENESTE MED LASTBILER OG TRAKTORER ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40

Læs mere

Århus Kommune Trafik og veje Vintertjenesten 3. marts 2010

Århus Kommune Trafik og veje Vintertjenesten 3. marts 2010 Århus Kommune Trafik og veje Vintertjenesten 3. marts 2010 Bilag 6. Organisering af indsatsen 1.1 Generelt Den samlede indsats består af planlægning, overvågning, udkald og det konkrete arbejde. Desuden

Læs mere

Notat om vintertjenesten 2010

Notat om vintertjenesten 2010 Notat om vintertjenesten 2010 Med udgangspunkt i den helt særlige udfordring kommunen har været sat i forbindelse med vintervedligeholdelsen i 2010. Har Veje og Grønne områder udarbejdet denne redegørelse.

Læs mere

NOTAT. 6) Lagdeling i saltlage. ( ferskvand over saltlage). 0,03 (0,2) mio. kr./100km

NOTAT. 6) Lagdeling i saltlage. ( ferskvand over saltlage). 0,03 (0,2) mio. kr./100km NOTAT Analyse af risiko og omkostninger ved saltning af veje. Asperup den 20. april 2016 Risiko oplistet efter årlig udgift for det offentlige. I parentes er samfundets omkostning. 1) Kombi spreders fejl

Læs mere

Strategi, vinterdrift og miljø i Danmark. Freddy Knudsen Vejdirektoratet

Strategi, vinterdrift og miljø i Danmark. Freddy Knudsen Vejdirektoratet Strategi, vinterdrift og miljø i Danmark Freddy Knudsen Vejdirektoratet Pressens bevågenhed Pressens bevågenhed Vinter Winter in Denmark i Danmark 100 saltudkald (Rim og frysende våde vejbaner) 5-10 dage

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 VINTERTJENESTE INSTRUKS, VINTERTJENESTE PÅ STIER M.V. A. Vintertjeneste på cykelstier med traktor (VSTI) B. Vintertjeneste ved håndarbejde (VHÅN)

Læs mere

Forslag til vinterhåndbog

Forslag til vinterhåndbog Forslag til vinterhåndbog 5.1 1. INDLEDNING... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Lovgrundlag... 3 1.3 Internt samarbejde... 3 1.4 Eksternt samarbejde... 3 1.5 Kørebaner og stier/fortove... 4 2. ORGANISATION... 4 2.1

Læs mere