DAGSORDEN Indledning: Formanden Stinne Kirketerp indledte med en række praktiske bemærkninger om bl.a. stemmekortene.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAGSORDEN Indledning: Formanden Stinne Kirketerp indledte med en række praktiske bemærkninger om bl.a. stemmekortene."

Transkript

1 Generalforsamling i Bifrost november 2011 BESLUTNINGSREFERAT Lørdag den 12. november 2011 DAGSORDEN Indledning: Formanden Stinne Kirketerp indledte med en række praktiske bemærkninger om bl.a. stemmekortene. De grønne kort er til de aktive foreninger de har 5 stemmer. De røde kort er til de nye foreninger eller de foreninger, der ikke er aktive de har 1 stemme. De hvide kort har tale- men ikke stemmeret. Forretningsordenen godkendtes. Punkt 1: Formalia Valg af dirigenter Morten Lahrmann og Bo Karlsen blev valgt. Valg af referent Erik Larsen blev valgt. Valg af stemmetællere Jesper Lindhard, Elias Helfer og Stinne Kirketerp blev valgt. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt. Valg til redaktionsudvalget Søren Parbæk - Stinne Kirketerp - Anders Berner - Morten Lahrmann (dirigent) og Bo Karlsen (dirigent) blev valgt. Punkt 2: Årsberetning fra Forretningsudvalget Årsberetningen blev godkendt. Punkt 3: Præsentation og godkendelse af regnskaber Regnskabet for 2010 blev godkendt. Punkt 4: Behandling af budget og ændringsforslag BUDGETFORSLAG FOR 2012: Ændringsforslag til Budget 2012 fra FU blev godkendt. Punkt 5: Præsentation af implementering af værdigrundlag Under dette punkt blev der ikke besluttet noget. Generalforsamling i Bifrost november 2011 Side 1

2 Punkt 6. behandling af vedtægtsændringer Behandling af vedtægtsændringer Første forslag: Forslaget handlede om ændring af krav til medlemsforeningernes opbygning. 5 Som lokalforening optages enhver demokratisk forening, der tilslutter sig landsforeningens formål. Stk.2 Som lokalforening betragtes enhver forening, der ved skriftlig henvendelse til landsforeningen har Ytret ønske om medlemskab, som har betalt det af generalforsamlingen fastsatte kontingent, samt har Fået deres medlemskab godkendt af forretningsudvalget på baggrund af de i 5, stk., 2 fremsatte retningslinier. a) Lokalforeningen skal være demokratisk foreningsmæssigt opbygget. b) Lokalforeningen skal have en selvstændig organisation og være økonomisk og partipolitisk uafhængig. c) Lokalforeningen skal have en demokratisk ledelse. Ved dette forstås, at der skal være valg til ledelse hvert år, fortrinsvis på et årsmøde eller lignende. Medlemmer af ledelsen kan maksimalt vælges for 4 år af gangen og der skal mindst være et medlem af ledelsen på valg hvert år. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Andet forslag: Forslaget handlede om ændring af definition af aktive foreninger. 10, stk. 2 Aktiv er de lokalforeninger der i forbindelse med den årlige DUF ansøgning har dokumenteret sig som lokalforeninger under Bifrost i henhold til reglerne for lokalforeninger i DUF. Forslaget blev forkastet. Tredje forslag: Forslaget handlede om ændring af antallet af repræsentantskabsmedlemmer i forretningsudvalget. 18 Repræsentantskabet består af femten menige medlemmer kaldet repræsentanter. Stk. 2 Såfremt et medlem af repræsentantskabet udtræder, indtræder suppleanterne i den rækkefølge de er valgt af generalforsamlingen. Stk. 3 Blandt repræsentantskabet medlemmer udpeger repræsentantskabet op til fem medlemmer til forretningsudvalget. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Generalforsamling i Bifrost november 2011 Side 2

3 Punkt 7: Præsentation og diskussion af arbejdsplan Under dette punkt blev der ikke besluttet noget. Punkt 8: Gruppearbejde om arbejdsplan og konkrete projekter Under dette punkt blev der ikke besluttet noget. Søndag den 13. november 2011 Punkt 8: Diskussion og godkendelse af implementering af arbejdsplan Forslag 1 14 er forslag til Arbejdsplanen. Motivationen til nedenstående forslag kan læses i det udsendte materiale. I referatet er kun medtaget selve forslagene. 1. Tilføjelse - Implementering af Værdigrundlag Stiller: Jens Rasmussen Forslag: Konkrete tiltag til synliggørelse af Værdigrundlaget: Synlighed (nævne det på brevpapir, hjemmesider, etc.) Artikel til rollespil.dk om brugen af værdigrundlaget "En stok - ikke en hat" Opfordring til scenariearrangører om at forholde sig til Værdigrundlaget åbent Oplæg og debat på Con'er, TroaCon, Fastaval, Forum Snakkeklub om og implementering af Værdigrundlag 2. Tilføjelse - Implementering af Værdigrundlag Stiller: Eli Svensmark, René Bokær, Stinne Kirketerp Forslag: Arbejde med børn og unge (7-14 år) Debatten skal flyttes ud i foreningerne, på deres præmisser ved oprettelse af en gruppe aktive medlemmer. Disse skal mødes og gøre hinanden klart hvilke metoder og værktøjer der bruges til udvikling af børn og unge generelt og mere specifikt til vores lokalforeningernes aktiviteter. Derefter kan disse deltage i lokalforeningernes børnearrangementer og derefter lave et oplæg på baggrund af de teoretiske og praktiske diskussioner og de observationer, der er lavet til det specifikke arrangement. Landsforeningen skal stå for kontakten mellem lokalforeningerne og gruppen af aktive og sørge for at opfordre foreningerne til at få besøg, med begrundelse i de positive resultater, vi allerede har set, når denne bevidsthedsgørelse sker i foreningerne. 3. Tilføjelse Minimum et arrangement om måneden Stiller: Elias Helfer Oprindelig ordlyd ændres til Arrangementer kan være mange ting, men vi vil tilstræbe at afholde minimum et om måneden. Det kan være kurser, snakkeklubsmøde, Forum, Elementernes Kamp eller lignende. Arrangementer kan være mange ting, men vi vil tilstræbe at afholde minimum et om måneden. Det kan være kurser, snakkeklubsmøde, Forum, Elementernes Kamp eller lignende. Der tilstræbes en geografisk spredning af foreningens arrangementer. Generalforsamling i Bifrost november 2011 Side 3

4 4. Tilføjelse Snakkeklubben Stiller: Morten Greis Forslag: Kategorien af arrangementer under Snakkeklubben skal udvides til at inkludere Snakkeklubbens paneldebatter, hvor der tages temaer op og gennemgås fra flere vinkler - i stil med arrangementet Jesper og Varulvene - hvor en ekspert udtaler sig om emnet fra en vinkel, og hvor 1-3 rollespil præsenteres som cases for debatten. Dertil også muligheden for at tage Snakkeklubbens paneldebatter on tour. 5. Tilføjelse Kurser Stiller: Stinne Kirketerp Forslag:At flytte kompetente mennesker til kongresser i hele Danmark, for at supplere programmet med relevant stof. Give fagligt indhold på kongresser og gøre det mere attraktivt for medlemmer af lokalforeninger at deltage, evt. ved at tilbyde rabat eller fordi deltagerne kan modtage støtte fra kommunen for deltagelse på lederkurser. 6. Tilføjelse - Bifrostbesøg til foreninger Stiller: Karsten Bundgaard Forslag: Betal en mand for at køre rundt i landet noget mere med den ene ting for øje det er at besøge nye og gamle foreninger. Forslaget blev forkastet. 7. Tilføjelse - Bifrostbesøg til flere foreninger Stiller: Jens Rasmussen Forslag: Bifrost bør lave en struktureret formel for foreningsbesøg, altså hvad skal der siges og informeres omkring når man er ude at besøge nye foreninger, sådan at den samme information bliver delt med alle. 8. Tilføjelse Åbenhed og inddragelse Stiller: Jens Rasmussen Forslag: Bifrosts Repræsentantskab og FU bør arbejde på en mere enkelt og direkte kommunikations form til lokal foreningerne f.eks. udsendelse af referater fra møder til formanden eller en evt. Bifrost ambassadør. 9. Tilføjelse Åbenhed og inddragelse Stillere: Gruppe 7/8 Forslag: Bifrost skal prioritere kontakten til og mellem lokalforeningerne. Dette skal gøres ved at udsende nyhedsbreve og give medlemmerne mulighed for at tilmelde sig nyhedsbrevet med deres personlige mail. Derudover skal man via rollespil.dk udsende mailen til brugerne, med en mulighed for at melde fra, og repræsentanterne bør sprede nyhedsbrevet på de lokale foreningsfora. Nyhedsbreve skal inkludere informationer om større arrangementer i lokalforeningerne, nye lokalforeninger i Bifrost mv. Igennem nyhedsbrevet skal medlemmerne oplyses om landsforeningens virke og de ændringer, der er sket de sidste år, så Bifrosts funktion bliver tydelig. 10. Nyt punkt: Gratis Regnskabsprogram til lokalforeningerne Stillere: Mikkel Rode og Søren Parbæk Forslag: Bifrost skal tilbyde lokalforeningerne gratis adgang til et regnskabsprogram, f.eks. e- Generalforsamling i Bifrost november 2011 Side 4

5 conomic. Der afsættes penge til at op til fire lokalforeninger kan starte brug pr. 1/ Nyt punkt: Årets Bifrost forening Stiller: Ann Kristine Eriksen og Nynne Søs Rasmussen Forslag: Initiativet går ud på at to lokalforeninger bliver udnævnt til Årets Bifrost lokalforeninger. For at leve op til titlen, skal de i samarbejde med Bifrost lave arrangementer, projekter m.m. til fordel for foreningens medlemmer. Derudover skal de dokumentere arrangementerne og holde et oplæg om forløbet i slutningen af året (etv. På generalforsamlingen). Det er håbet at titlen med tiden bliver attraktivt, og at flere lokalforeninger vil melde sig til projektet i håb om at blive udvalgt. Praktisk udformning: Bifrost tager kontakt til lokalforeningerne og udvælger to, der ønsker at deltage. Bifrost nedsætter en arbejdsgruppe i repræsentantskabet (evt. i samarbejde med aktivitets koordinatoren), der skal hjælpe med projektets opstart og følge op på det i løbet af året. Arbejdsgruppen tager bl.a. ud til de to foreninger ved projektets begyndelse. Der afsættes en pose penge til projektet som startkapital, som er øremærket til påbegynde projekterne. Den nedsatte arbejdsgruppe videreudvikler projektet og står for udførslen. Krav til de deltagende lokalforeninger: Der skal indenfor året, skabes et antal arrangementer for medlemmerne. I foreningerne sættes fokus på hvordan man kan få mest ud af samarbejdet med Bifrost. Foreningerne skal videregive erfaringer og viden fra projektet til andre lokalforeninger. Processen skal dokumenteres. Forslaget blev forkastet. 12. Vidensdeling Stiller: Gruppe 7/8 Forslag: Vi vil gerne prioritere vidensdeling imellem lokalforeningerne. Dette gøres ved at oprette en liste med ressourcepersoner der er villige til at dele ud af viden og evt. afholde kurser. Lave et Call for people 1-2 gange om året, hvor folk kan tilføjes listen. Evt. udbygning med wiki/søgbar database med praktiske informationer omkring f.eks. forhandlere, leje af lokaler og lignende. Lave forum med mulighed for spørgsmål/svar omkring arrangørarbejde o.l., hvor man kan indgå i et mentor-forløb med nogle af ressourcepersonerne. Gerne således at andre kan følge processen. 13. Nyt punkt: ConUnion og ScenarieHuset Stiller: Morten Greis Forslag: ConUnion - en serie workshops for scenarieforfattere, der hjælper dem med at udvikle deres scenarier til kampagner og til conner osv. ScenarieHuset - et projekt til udvikling og design af bræt- og rollespil gennem workshops og arbejdsweekender. Begge er projekter, der skal støtte op om udviklingen af bedre produkter og hjælpe aspirerende unge mennesker videre med deres ideer. 14. Nyt Punkt: Regions råd Stillere: Lauge S. Granerud og Yvonne Hagbard Forslag: Regionsrådene skal bringe lokalforeningerne sammen i en Bifrost sammenhæng. Møderne skal eksempelvis bruges til sparring af de projekter og aktiviteter der rør sig i foreningerne, så Bifrost også har et øget indblik i lokalforeningerne. Regionsrådet skal have en formand, som skal varetages af en af de siddende i repræsentantskabet. Denne formand vil have til opgave at varetage en region. Med varetage menes, at det er formanden Generalforsamling i Bifrost november 2011 Side 5

6 der skal sørge for at der bliver indkaldt til møde og lavet en dagsorden til dette. Ligeledes at der bliver dokumenteret fra mødet. Det er vigtigt at denne formand også er opmærksom på at indkalde foreninger, der ikke allerede er medlem af Bifrost. I det at et regionsmøde kan være en sikker legeplads, til at introducere nye foreninger. Det skal dog ikke være en forudsætning at disse foreninger skal melde sig ind, selvom om de deltager på flere møder. Der skal afholdes 2 årlige møder, disse møder skal holdes i samarbejde med en enkelt medlems forening i regionerne, dog skal det være formanden der er tovholder i afviklingen. Det opfordres til at det skal gå på tur mellem de forskellige foreninger i den enkelte region. Regionens størrelse defineres på baggrund af de danske regioner, med afvigelse af region Syddanmark. Denne deles op i region Fyn og region Sydjylland. Lokalforeningers baser skal fungerer som base for møderne, så foreningerne kommer ud og ser hinandens små verdner. Projektet skal være prioritet højest arbejdsmæssigt og økonomisk. Resten af forslagene er til Ønskelisten. Forslag 1 Stiller: René Bokær, Sofie Støvelbæk, Sofie Falk, Eli Svensmark, Pelle Johansen, Bjørn Holm, Rikke Nielsen En opgradering af dankortmaskinerne Kurser - Konflikt, kommunikation, førstehjælp Bifrost skal mægle krisen mellem Einhjerne og legendernes budbringere Regionsråd - mindre had og forvirring omkring Bifrost, evt. faste pladser i repræsentantskabet Grejbank - Walkies, Telte, Bygarde kofter Database over foreningernes grej, som kan lånes. Der skal lave updates på foreningernes forum, hver gang Bifrost gør noget nyt, som f.eks. køber en dankortmaskine Der skal ringes til foreningerne og hører om hvordan det går. Bifrost Monsteret, som kan lånes ud til foreningerne og kan bruges til alt mulig fedt Locationliste over steder man kan låne Bifrost skal lave faste aftaler med spejderne, så vi kan låne deres hytter Hjælpe med kommunen. Bifrost PR Kampagne, så flere vil spille rollespil Bifrost bussen En Fast aftale med Godik Medlemsdatabase, som alle kan bruge Online kompetence liste Forslag 2: Rollespilskogebogen Stiller: Gruppe 1/2 Der laves en online rollespilskogebog, hvor hver ret kan mærkes med f.eks.: Prisgruppe (f.eks. billig, medium eller dyr) Genre (Fantasy, Horror, Kongresser osv.) Hvilken årstid passer til denne ret (Måned/sæson) Regionsegenethed (Sjælland=Pasta, Jylland=Kål :-) ) Tid det tager at lave Hvad skal der bruges af grej/gryder/osv. (ud fra mængde) Energimængde kontra arrangements-længde (dage) Kombinationsmuligheder til f.eks. 3 eller 5 dage (forskellighed) Retter der kan kombineres med de samme ingredienser Vælg antal personer og den beregner mængden Tips og tricks til den konkrete ret (Hvor meget ris kan man koge på en gang) Info om levnedsmiddelregler (Bl.a. 3 timers reglen). Generalforsamling i Bifrost november 2011 Side 6

7 Forslag 3: Hvervning Stiller: Gruppe 7/8 Bifrost kan udadtil lave PR for at oplyse potentielle nye medlemmer omkring Bifrosts lokalforeninger og aktiviteter, så både landsforeningens og lokalforeningernes aktiviteter får opmærksomhed og deltagelse fra den bredere offentlighed. Dette kan gøres gennem åbne arrangementer annonceret f.eks. i lokalaviser og på internettet. Forslag 4: Bifrostkassen /Gruppe 7/8 - til kreativ udvikling af b&u Kassen er et tilbud til lærere og pædagoger og foreninger. Kassen rummer grej og materiale til forskellige aktiviteter. lære- og dilemmaspil i form af brætspil, bord- og liverollespil introduktion til brugen af spillene samt videre udvikling vejledning i hvorledes man reflekterer over spillene guider til, hvorledes man lærer børnene at agere selv og sætte spil i sving. pickup-rollespil med minimal forberedelse og højst en times varighed inkluder eksisterende scenarier fra kongresser, der er velegnede til læring kassen kan lånes, lejes, købes Evt. i samarbejde med Østerskov Efterskole og andre institutioner, der har erfaringer med aktiviteterne. Forslag 5: Snakkeklubben tillæg Stiller: Gruppe 7/8 Streame debatter og diskussioner fra snakkeklubben, gerne med live chat, så interesserede fra andre landsdele kan deltage aktivt. Som minimum filme oplæg og lægge dem tilgængeligt på nettet til download eller streaming og oprette sideløbende diskussioner på forum. Forslag 6: Bevidshedsgørelse om ekstremerne i vores aktiviteter. Stiller: Gruppe 7/8 Kurser/snakkeklub/debatter om hvordan man håndterer deltagere efter/under aktiviteter, der kan bryde grænser hos deltagerne. Fokus på at arrangører tager stilling til og hånd om deltagernes psykologiske sikkerhed. Inkluderet i dette kan være debriefing guides, erfaringsdeling med arrangører af tidligere arrangementer og debatter på fora og til f.eks. Forum. Forslag 7: Foreningsudveksling Dag, hvor foreninger mødes til samspil og sidemandsoplæring i rollespil Spilledning, nye systemer kampagnedesign holde gruppen og spillet i live Forslag 8: Oplæring af gm/spilledere kursus i Spilledning a lá Spillederskolen. mentorordning, hvor nye medlemmer oplæres af erfarne spillere. Generalforsamling i Bifrost november 2011 Side 7

8 Forslag 9: Debriefingguide sådan debriefer man efter rollespil guide i at reflektere over spil og erfaringer hvordan man får rollespil med kant til diskussion Forslag 10: Læsegrupper sætter sig og læser og diskuterer rollespil Større bevidsthed om conner, fora og foreninger bedre reklame for foreningers aktiviteter til andre foreninger bedre kendskab til ressourcer på nettet såsom rollespil.dk (mange tror det kun er for live etc.) og Alexandria.dk Forslag 11: Læringskompendiet Vejledning til lærere og pædagoger i brug af rollespil Forslag 12: Foreningsnetværk Når en spiller rejser fra sin forening, skal der stå en ny forening klar til at byde ham velkommen, så fraflyttende spillere ikke ryger ud af foreningslivet. Det blev samlet vedtaget, at de punkter mht. Arbejdsplanen, der er vedtaget, indarbejdes i denne. Det blev samlet vedtaget, at de punkter mht. Ønskelisten, der er vedtaget, tilføjes denne. Punkt 9: Diskussion og godkendelse af implementering af værdigrundlag Udtalelserne: Nej til diskrimination i fritidslivet: Bifrost oplever at kommunerne forskelsbehandler de forskellige foreningstyper. Bifrost kender til flere tilfælde hvor vores lokalforeninger bliver diskrimineret i forhold til andre foreninger som har aktiviteter der generelt er mere anerkendt i det danske samfund. Dette opleves bl.a. i Nyborg kommune, hvor grund- og medlemstilskuddet for Type 1 (idræts- og spejderforeninger) er 175 kr. pr. medlem og Type 2 (øvrige foreninger, herunder vores lokalforeninger) kun er på 125 kr. pr. medlem. Vi kan se hos mange andre kommuner, som f.eks. i Aalborg, at grund- og medlemstilskuddet er ens for alle typer foreninger. I Aalborg fordeles tilskuddene efter et pointsystem, som beregnes efter medlemmernes alder og ikke hvilken foreningstype de er. Dennes diskrimination skader et mangfoldigt foreningsmiljø, som er væsentligt bidrag til samfundets sammenhængskraft og den demokratiske opdragelse af den nye generation. Generalforsamling i Bifrost november 2011 Side 8

9 Hele intentionen med folkeoplysningsloven er at støtte foreningslivet ikke at give grundlag for diskrimination og forskelsbehandling. Bifrost fastholder, at de aktiviteter som vi laver, har lige så stor værdi som eksempelvis spejdere eller idrætsforeninger. Bifrosts lokalforeninger bidrager i lige så høj grad som andre foreninger til at forme og udvikle den danske ungdom til at blive hele og sociale individer med engagement i deres medmennesker, verden og samfundet omkring dem. Derfor mener Bifrost at der skal være ligestilling mellem de forskellige foreningstyper hos de enkelte kommuner. Udtalelsen blev vedtaget. Gyldighed af børneattester Ifølge loven om børneattester skal frivillige foreninger indhente attester på alle med ledelsesansvar der beskæftiger sig med børn under 15 år. Loven præciserer ikke hvor længe en børneattest er gyldig. DUF anbefaler sine medlemsorganisationer, at de selv fastsætter hvor længe de indhentede børneattester er gyldige. Landsforeningen Bifrost mener, at en børneattest har en gyldighed på 3 år. Bifrost mener, at man bør indhente børneattester på følgende grupperinger og funktioner i foreningen: Faste hold- og gruppeledere Faste workshopholdere/undervisere Projekt- og arrangørgrupper Bestyrelsesmedlemmer, hvis disse er aktive deltagere/arrangører Bemærk at attestens tre års gyldighed kun gælder foreningens frivillige eller projektansatte. Fastansattes børneattester er gyldige for hele ansættelsesperioden. Udtalelsen blev vedtaget. Værdigrundlaget: En stok - ikke en hat. Forslag til udtalelse om Værdigrundlaget Stiller: Søren Ebbehøj, Pelle Johansen, Naya Marie Nord, Signe Hertel, Nynne Søs Rasmussen Bifrost vedtog sidste år et værdigrundlag. Det handlede om at få ned på skrift, hvad vores fælles aktiviteter kan. Det er meningen, at alle vores medlemmers aktiviteter med tiden skal bygge på vores fælles værdier. Det kan måske godt virke lidt skræmmende at skulle sætte en masse store ord på det, vi laver, for vi leger jo bare, gør vi ikke? Skal vi ikke længere bare skabe gode oplevelser? Skal vi nu pludselig til at redde verden hver gang? Nej. Ikke hver gang: Værdigrundlaget er bygget på baggrund af de aktiviteter vi laver i forvejen, så alle punkterne er noget vi allerede gør i en eller anden grad. Vores arrangementer bygger jo i forvejen på fantastiske ting som kreativitet, fællesskab, indlevelse og refleksion. Det er noget vi skal være glade for og stolte over, og derfor er det netop det, vi skrev i værdigrundlaget. Vi var egentlig ret fede i forvejen, og nu er det så oven i købet kommet ned på papir. Det handler nemlig om, at vi skal være bevidste om, hvad vi gerne vil fokusere på, når vi laver et projekt. Og det er netop her, værdigrundlaget kan bruges som en hjælp til at give retning på dine projekter. Det er ikke meningen, at du skal forsøge at opfylde samtlige punkter i værdigrundlaget, hver gang du laver et projekt. Værdigrundlaget er ikke en hat, Bifrost forsøger at presse ned over hovedet på dig og dine idéer. Få projekter kan alligevel rumme alle værdierne på en gang. Tag de dele du skal bruge og skær resten i stykker med dit broadsword. Generalforsamling i Bifrost november 2011 Side 9

10 Værdigrundlaget er en stok som du kan læne dig op af og som kan hjælpe dig videre i din vandring mod dine mål. Udtalelsen blev vedtaget. Punkt 11: Peptalk om pressearbejde Der blev ikke vedtaget noget under dette punkt. Punkt 12: Valg: Valg af formand Anders Berner (fra Rollespilsfabrikken) blev valgt. Valg af næstformand Daniel Larsen (fra Helios) blev valgt. Valg af repræsentantskab Følgende blev valgt: Astrid S. Andersen (Piger i Panser) Henrik Jensen (Avalon) Jakob Pedersen (Grotten) Jens Rasmussen (Tempus Vivo) Joachim Dittman (GERF) Mick R. Bundgaard (FRAKS) Naya Maria Nord (Piger i Panser) Peter Christensen (Avalon) René Bokær (Rollespilsfabrikken) Rikke Nielsen (ThyRF) Sofie Liv Støvelbæk (Rollespilsfabrikken) Stinne Kirketerp (Tempus Vivo) Søren Parbæk (TRoA) Thais Laursen Munk (Rottehullet) Uffe V. Jensen (TRoA) Valg af suppleanter til repræsentantskab Følgende blev valgt (rækkefølgen er ud fra de stemmetal, der er afgivet for hver enkelt): 1. suppleant: Signe Hertel (Piger i Panser) 2. suppleant: Bo Karlsen (TRoA) Valg af intern revisor Kåre M. Kjær (TRoA) blev valgt. Valg af ekstern revisor Revisionsinstituttet blev valgt. Erik Larsen, referent Generalforsamling i Bifrost november 2011 Side 10

11 Morten Lahrmann, dirigent Bo Karlsen, dirigent Generalforsamling i Bifrost november 2011 Side 11

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Dansk ICYE 2013

Ordinær generalforsamling i Dansk ICYE 2013 Ordinær generalforsamling i Dansk ICYE 2013 Lørdag den 6. april 2013 1. Åbning af generalforsamlingen Valg af dirigent: Line Valg af referent: Mette Valg af redaktionsudvalg: Sedsel og Mette Valg af stemmetællere:

Læs mere

13. April 2010. 1 - Formalia. 2 - Opfølgning. Afbud: Ingen Ikke fremmødt: Jakob og Victor. Valg af dirigent Uffe V. Jensen

13. April 2010. 1 - Formalia. 2 - Opfølgning. Afbud: Ingen Ikke fremmødt: Jakob og Victor. Valg af dirigent Uffe V. Jensen 13. April 2010 Afbud: Ingen Ikke fremmødt: Jakob og Victor 1 - Formalia Valg af dirigent Uffe V. Jensen Valg af referent Kåre M. Kjær 2 - Opfølgning v/kåre Bo - Kontakt banken ang. konti / renter Kontaktet

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 15.04.14

Referat af bestyrelsesmøde d. 15.04.14 Referat af bestyrelsesmøde d. 15.04.14 Fremmødt: Baagøe, Kåre, Kappers, Steffen, Kathrine, Yvonne, Thorup, Nadia, Holland, Parbæk, Bo Afbud: Daniel Ikke fremmødt: Ingen Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD 1. Formål 1.1 Det er Herlev Idrætsforening - Fodbolds formål at tilbyde fodboldinteresserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der er betinget af den

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION CHRISTIANSBORG 1240 KØBENHAVN K 1 Nærværende vedtægter er vedtaget på landsorganisationens stiftende møde i Idrættens Hus i Vejle lørdag den 27. april 1996.

Læs mere

Dragonfactory har 181 medlemmer og 52 prøvemedlemmer samt et fast samarbejde med 10 institutioner fra Ballerup og nabokommunerne.

Dragonfactory har 181 medlemmer og 52 prøvemedlemmer samt et fast samarbejde med 10 institutioner fra Ballerup og nabokommunerne. Referat fra Rollespilsforeningen Dragonfactory s Ordinære Generalforsamling den 4. februar 2014 kl. 19:00, Lystoftegaard, Gl. Skovlundevej 1, 2740 Skovlunde Tilstede: 15 stemmeberettigede, 1 gæst (fra

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 25.03.14

Referat af bestyrelsesmøde d. 25.03.14 Referat af bestyrelsesmøde d. 25.03.14 Fremmødt: Nadia, Holland, Bo, Parbæk, Steffen, Baagøe, Thorup, Kåre, Kathrine Afbud: Daniel, Kappers, Yvonne Ikke fremmødt: Ingen Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

1:Foreningen. 1,stk.1:Foreningens navn er LARPG. 1,stk.2:Foreningen har hjemsted i Københavns kommune. 2:Formål. 2,stk.1:Foreningens formål er: At

1:Foreningen. 1,stk.1:Foreningens navn er LARPG. 1,stk.2:Foreningen har hjemsted i Københavns kommune. 2:Formål. 2,stk.1:Foreningens formål er: At 1:Foreningen. 1,stk.1:Foreningens navn er LARPG. 1,stk.2:Foreningen har hjemsted i Københavns kommune. 2:Formål. 2,stk.1:Foreningens formål er: At udbrede kendskabet til, samt udvikle rollespil. At engagere

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Afbud: Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk sætter gang i tiltag for at få mere styr på cafeen. Der er 4 delopgaver;

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Endnu ikke gjort. Yvonne laver en navneliste og inviterer folk til et inspirationsmøde.

Endnu ikke gjort. Yvonne laver en navneliste og inviterer folk til et inspirationsmøde. 27. Marts 2012 Fremmødt: Kåre, Søren Thorup, Yvonne, Søren Kristian og Uffe Afbud: Parbæk og Jacob Ikke fremmødt: Ingen Formalia Ordstyrer: Yvonne Referent: Kåre 1. Opgavelisten Yvonne tager ansvaret for

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 21. oktober 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 21. oktober 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 21. oktober 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Nadia, Holland, Baagøe, Kåre, Parbæk, Thorup Afbud: Bo, Kathrine Ikke fremmødt: - Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1.

Læs mere

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10. Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.2013 Retningslinjer 1: Forretningsordenens hjemmel og formål Stk.

Læs mere

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Foreningens navn er Kreds 57 Ferslev-Skibby, stiftet i 1896 og er hjemmehørende i Ferslev, 4050 Skibby, Frederikssund kommune. Foreningen har CVR.nr.

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN

ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN Inden du udfylder ansøgningsskemaet, så tjek at Aktiviteten er ny i forhold til jeres tidligere aktiviteter, og hvad der almindeligvis kan forventes, at I laver Børn

Læs mere

Vedtægter for Børne- og Kulturchefforeningen

Vedtægter for Børne- og Kulturchefforeningen Side 1 af 5 Vedtægter for Børne- og Kulturchefforeningen 1 Navn Foreningens navn er: BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN i REGION NORDJYLAND. 2 Formål Foreningens formål er at virke for en styrkelse af medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1. Navn Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1) Foreningens navn er Dansk Flygtningehjælps UngeNetværK, der forkortes DFUNK.

Læs mere

Referat. 3. Opgørelse af stemmeberettigede. Valg af stemmetællere Der var 14 stemmeberettigede. Stella Steengård blev valgt som stemmetæller.

Referat. 3. Opgørelse af stemmeberettigede. Valg af stemmetællere Der var 14 stemmeberettigede. Stella Steengård blev valgt som stemmetæller. Referat Generalforsamling for Frivillighedscenter Sydsjælland-Møn Brænderigården i Vordingborg, 11. marts 2014 1. Valg af dirigent Marie Lenstrup blev valgt. 2. Valg af referent Anders J. Andersen blev

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole FORRETNINGSORDEN for Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse I medfør af 14, stk. 1 i vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fastsættes herved følgende forretningsorden for Danmarks

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 2

FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 2 FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 2 28. - 29. december 2011 [FU-møde 2] Onsdag 10:30 torsdag kl. 16.00 Lokation: B15 Møde indkaldt af: Søren Deltagere: DS = Ditte Søndergaard SJ = Sebastian Jedzini

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 17.12.13

Referat af bestyrelsesmøde d. 17.12.13 Referat af bestyrelsesmøde d. 17.12.13 Fremmødt: Baagøe, Daniel, Bo, Parbæk, Kåre, Yvonne, Steffen, Kathrine Afbud: Thorup Ikke fremmødt: Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danish Business Travel Association i det følgende og i daglig tale benævnt DBTA.

Læs mere

Lejrpladsleje - en Bifrostguide

Lejrpladsleje - en Bifrostguide Lejrpladsleje - en Bifrostguide Lokalestøtte til scenarier og foreningsture En Bifrost-guide til at søge lokalestøtte til dit rollespil ved at bruge lejrpladsleje reglerne af Søren Ebbehøj og Troels Barkholt

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Nicholas Referent: Line Stemmetællere: Mie og Julie 2. Landsbestyrelsens årsberetning ved formanden

Læs mere

Yvonne skal sende en mødedato til Anima Kita med henblik på et afslutningsmøde.

Yvonne skal sende en mødedato til Anima Kita med henblik på et afslutningsmøde. 8. januar 2013 Fremmødt: Rasmus, Daniel, Parbæk, Thorup, Yvonne, Kåre, Uffe. Afbud: Ingen. Ikke fremmødt: Ingen. Formalia Ordstyrer: Yvonne Referent: Kåre 1. Opgavelisten Yvonne skal sende en mødedato

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Odense, den 24. april 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning fra fonden 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår

Læs mere

Vejle kommune. 2.0 Formål.

Vejle kommune. 2.0 Formål. Gældende vedtægter for Jelling Lokalråd 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Rådets navn er JELLING LOKALRÅD med hjemsted i Vejle kommune. 1.2 Lokalrådets geografiske virkeområde er de dele af Jelling sogn, der er

Læs mere

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Fredericia Tegnsprogsforening. 1.2 Foreningen er stiftet den 25. oktober 1903. 1.3 Tidligere navne:

Læs mere

Velkommen som forening i Gentofte Kommune

Velkommen som forening i Gentofte Kommune Velkommen som forening i Gentofte Kommune Hermed en vejledning af at starte en forening i Gentofte Kommune Start af forening For at kunne få tilskud til sine foreningsaktiviteter eller få stillet kommunale

Læs mere

Referat, Konvent 13. Punkter. VIA- DSR, VIA University College 1. - d. 18/1-2013 AD 1. VALG AF ORDSTYRER, REFERENT OG 2 STEMMETÆLLERE.

Referat, Konvent 13. Punkter. VIA- DSR, VIA University College 1. - d. 18/1-2013 AD 1. VALG AF ORDSTYRER, REFERENT OG 2 STEMMETÆLLERE. VIADSR, VIA University College 1 Referat, Konvent 13 d. 18/12013 Punkter AD 1. VALG AF ORDSTYRER, REFERENT OG 2 STEMMETÆLLERE AD. 2 VIA-DSR S ÅRSBERETNING VED FORMAND OG NÆSTFORMAND AD. 3 BEHANDLING AF

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

Vedtægter for SF København

Vedtægter for SF København Vedtægter for SF København 1 Navn og formål 1.1. Organisationens navn er SF Socialistisk Folkeparti, København, i daglig tale SF København. 1.1 SF København er underlagt SF Socialistisk Folkepartis generelle

Læs mere

Klubbens navn er : Kallehavegaard Rideklub Randers. Forkortelse : KARR. Klubbens hjemsted er Randers Kommune.

Klubbens navn er : Kallehavegaard Rideklub Randers. Forkortelse : KARR. Klubbens hjemsted er Randers Kommune. 1 Klubbens navn er : Kallehavegaard Rideklub Randers. Forkortelse : KARR. Klubbens hjemsted er Randers Kommune. personligt fremmøde på generalforsamlingen. Medlemmer skal være fyldt 15 år for at have stemmeret.

Læs mere

Fægteklubben Niels Juel - Svendborg

Fægteklubben Niels Juel - Svendborg Vedtægter Foreningens navn er Fægteklubben Niels Juel, Svendborg Foreningen er hjemmehørende i Svendborg Kommune. 1. 2. Foreningens formål er, at fremme interessen for fægtningen på Sydfyn og omliggende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING 1. Navn, hjemsted og medlemmer 1,1 Foreningens navn er ID-Psykoterapeutisk Forening 1,2 Foreningen er landsdækkende med hjemsted på formandens bopæl 1,3 Foreningen

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

3 Foreningens hjemsted er Københavns kommune, Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet.

3 Foreningens hjemsted er Københavns kommune, Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet. KAPITEL 1 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er The European Law Student Association Copenhagen med binavn ELSA Copenhagen. Foreningens officielle forkortelse vil være ELSA Cph. Foreningen er

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål November 2006 Revideret oktober 2007 Revideret november 2008 Revideret maj 2009 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter

Læs mere

Babylon bestyrelsesmøde 2/3 2015 samt 16/3 2015. Til stede. Opstart. Nyt siden sidst. Velkomst. Intro af arbejdsgang. Fordeling af ansvarsområder

Babylon bestyrelsesmøde 2/3 2015 samt 16/3 2015. Til stede. Opstart. Nyt siden sidst. Velkomst. Intro af arbejdsgang. Fordeling af ansvarsområder Babylon bestyrelsesmøde 2/3 2015 samt 16/3 2015 Til stede Den 2/3: Nicolas, Jimmy, Jannick, Asbjørn, Jonas, Joyce, Jacob og Daniel (referent) Den 16/3: Jimmy, Jannick, Asbjørn, Jacob & Daniel (referent)

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1.

Møde i Folkeoplysningsudvalget. tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00. i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Møde i tirsdag den 19. august 2003, Kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Godkendelse af Ballerup Wildhorse Lindedancers * 3. Udvalgets konference den 5. - 6. september

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år til godkendelse. 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4.

Læs mere

Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015

Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015 Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015 1) Søren Rottbøll er valgt til dirigent Der er rettidigt indkaldt til landsdelsmødet 4 uger før. Ændringer til dagsorden: Under pkt. 8a ændres 12 til 11. Under pkt.

Læs mere

Indstilling til generalforsamlingen Tyverisikringsudvalget

Indstilling til generalforsamlingen Tyverisikringsudvalget Den 22. februar 2013 Indstilling til generalforsamlingen På Grundejerforenings generalforsamling i 2012 blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle arbejde med mulighederne for at imødegå

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram.

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram. RETSFORBUNDETS VEDTÆGTER Navn og formål 1. Partiets navn er Retsforbundet. 2. Eventuelle misbrug indberettes til landsledelsen. Landsledelsen træffer afgørelse om eventuel forfølgelse af sagen. 3. Partiets

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Babylon bestyrelsesmøde 3/2 2014. Til stede. Introduktion

Babylon bestyrelsesmøde 3/2 2014. Til stede. Introduktion Babylon bestyrelsesmøde 3/2 2014 Til stede Jonas, Anders, Marie, Joyce, Eleonora, Daniel (referent) Opsamling af alle projekter og opgaver Introduktion Kører alle projekter, planer, tråde igennem som foreningen

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Referat Repræsentantskabsmøde 2011

Referat Repræsentantskabsmøde 2011 Dansk Sportsdykker Forbund Referat Repræsentantskabsmøde 2011 10. april kl. 10:00 Comwell Klarskovgaard A-S Korsør Lystskov 30 4220 Korsør 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy Rasmussen fra Danmarks

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

stiftet den 9. oktober 1862

stiftet den 9. oktober 1862 V E D T Æ G T E R for KØGE HANDELSSTANDSFORENING stiftet den 9. oktober 1862 Navn og formål 1 Foreningens navn er: Køge Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Køge, og dens adresse er foreningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere)

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) Vedtægter for foreningen ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) KAPITEL 1: NAVN OG HJEMSTED...3 KAPITEL 2: FORMÅL...3 KAPITEL 3: MEDLEMSKAB...3 KAPITEL 4: GENERALFORSAMLING...5 KAPITEL 5: EKSTRAORDINÆR

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Vedtægter for Danske Ølentusiaster

Vedtægter for Danske Ølentusiaster Vedtægter for Danske Ølentusiaster 1 Navn Stk. 1 - Foreningens navn er "Danske Ølentusiaster". 2 Formål Stk. 1 - Danske Ølentusiaster er en uafhængig landsdækkende ølforbruger- og interesseorganisation.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 12. Maj 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 12. Maj 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 12. Maj 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kåre, Parbæk Fremmødt: Kathrine Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Rasmus har sendt

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøded. 22.01.14

Referat af bestyrelsesmøded. 22.01.14 Referat af bestyrelsesmøded. 22.01.14 Fremmødt: Parbæk, Thorup, Kathrine, Kappers, Daniel, Steffen, Yvonne, Bo, Kåre, Baagøe Afbud: Ingen Ikke fremmødt: Ingen Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013)

Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013) Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013) 1. Foreningens navn er Liverollespils foreningen A kastin, og den har hjemme i Rebild kommune. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Sandhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling Tidspunkt: Torsdag den 26. april 2012 kl. 19:00 Sted: Dagsorden: Snoldelev Sognegård. 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om det forløbne

Læs mere

Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen

Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen Dagsorden: Generalforsamlingen den 20. april 2015 kl. 19 på Maikroen Valg af dirigent. 2. Valg af referent, og 2 stk. stemmetællere 3. Præsentation af bestyrelsen. 4. Godkendelse af dagsorden. 5. Forelæggelse

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende.

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende. Vedtægter 1 Foreningens navn og adresse Foreningens navn er: Patientforeningen Netværk for Kræftbehandling i Udlandet NETKU. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er

Læs mere

Vedtægter for Storkreds Sjælland Alternativet Vedtaget i Sorø d. 4. oktober 2014

Vedtægter for Storkreds Sjælland Alternativet Vedtaget i Sorø d. 4. oktober 2014 Vedtægter for Storkreds Sjælland Alternativet Vedtaget i Sorø d. 4. oktober 2014 Vedtægter for Storkreds Sjælland - ALTERNATIVET 1 Navn og omfang Stk. 1. Navnet på storkredsen er Sjælland, herefter i vedtægterne

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

1. Udvalgets navn er Faglig Fælles Ungdom, i daglig tale 3F Ungdom, forkortet 3FU.

1. Udvalgets navn er Faglig Fælles Ungdom, i daglig tale 3F Ungdom, forkortet 3FU. Vedtægter for 3F ungdom Artikel 1. Navn og tilhørsforhold 1. Udvalgets navn er Faglig Fælles Ungdom, i daglig tale 3F Ungdom, forkortet 3FU. 2. 3F Ungdom er Fagligt Fælles Forbunds (3Fs) ungdomsudvalg

Læs mere

Vedtægter for foreningen Børnehjælpen

Vedtægter for foreningen Børnehjælpen Vedtægter for foreningen Børnehjælpen 1 Formål, baggrund, navn, hjemsted og organisation 1.1 Formål Formålet med Børnehjælpen er at identificere og støtte udsatte børn, der har været udsat for psykiske

Læs mere

Udsendt den 28. november 2013

Udsendt den 28. november 2013 Haderslev Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 27. november kl. 19.00 Mødet blev holdt på Hotel Harmonien, Gåskærgade, Haderslev, og startede med spisning. Dagsorden Side

Læs mere