DAGSORDEN Indledning: Formanden Stinne Kirketerp indledte med en række praktiske bemærkninger om bl.a. stemmekortene.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAGSORDEN Indledning: Formanden Stinne Kirketerp indledte med en række praktiske bemærkninger om bl.a. stemmekortene."

Transkript

1 Generalforsamling i Bifrost november 2011 BESLUTNINGSREFERAT Lørdag den 12. november 2011 DAGSORDEN Indledning: Formanden Stinne Kirketerp indledte med en række praktiske bemærkninger om bl.a. stemmekortene. De grønne kort er til de aktive foreninger de har 5 stemmer. De røde kort er til de nye foreninger eller de foreninger, der ikke er aktive de har 1 stemme. De hvide kort har tale- men ikke stemmeret. Forretningsordenen godkendtes. Punkt 1: Formalia Valg af dirigenter Morten Lahrmann og Bo Karlsen blev valgt. Valg af referent Erik Larsen blev valgt. Valg af stemmetællere Jesper Lindhard, Elias Helfer og Stinne Kirketerp blev valgt. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt. Valg til redaktionsudvalget Søren Parbæk - Stinne Kirketerp - Anders Berner - Morten Lahrmann (dirigent) og Bo Karlsen (dirigent) blev valgt. Punkt 2: Årsberetning fra Forretningsudvalget Årsberetningen blev godkendt. Punkt 3: Præsentation og godkendelse af regnskaber Regnskabet for 2010 blev godkendt. Punkt 4: Behandling af budget og ændringsforslag BUDGETFORSLAG FOR 2012: Ændringsforslag til Budget 2012 fra FU blev godkendt. Punkt 5: Præsentation af implementering af værdigrundlag Under dette punkt blev der ikke besluttet noget. Generalforsamling i Bifrost november 2011 Side 1

2 Punkt 6. behandling af vedtægtsændringer Behandling af vedtægtsændringer Første forslag: Forslaget handlede om ændring af krav til medlemsforeningernes opbygning. 5 Som lokalforening optages enhver demokratisk forening, der tilslutter sig landsforeningens formål. Stk.2 Som lokalforening betragtes enhver forening, der ved skriftlig henvendelse til landsforeningen har Ytret ønske om medlemskab, som har betalt det af generalforsamlingen fastsatte kontingent, samt har Fået deres medlemskab godkendt af forretningsudvalget på baggrund af de i 5, stk., 2 fremsatte retningslinier. a) Lokalforeningen skal være demokratisk foreningsmæssigt opbygget. b) Lokalforeningen skal have en selvstændig organisation og være økonomisk og partipolitisk uafhængig. c) Lokalforeningen skal have en demokratisk ledelse. Ved dette forstås, at der skal være valg til ledelse hvert år, fortrinsvis på et årsmøde eller lignende. Medlemmer af ledelsen kan maksimalt vælges for 4 år af gangen og der skal mindst være et medlem af ledelsen på valg hvert år. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Andet forslag: Forslaget handlede om ændring af definition af aktive foreninger. 10, stk. 2 Aktiv er de lokalforeninger der i forbindelse med den årlige DUF ansøgning har dokumenteret sig som lokalforeninger under Bifrost i henhold til reglerne for lokalforeninger i DUF. Forslaget blev forkastet. Tredje forslag: Forslaget handlede om ændring af antallet af repræsentantskabsmedlemmer i forretningsudvalget. 18 Repræsentantskabet består af femten menige medlemmer kaldet repræsentanter. Stk. 2 Såfremt et medlem af repræsentantskabet udtræder, indtræder suppleanterne i den rækkefølge de er valgt af generalforsamlingen. Stk. 3 Blandt repræsentantskabet medlemmer udpeger repræsentantskabet op til fem medlemmer til forretningsudvalget. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Generalforsamling i Bifrost november 2011 Side 2

3 Punkt 7: Præsentation og diskussion af arbejdsplan Under dette punkt blev der ikke besluttet noget. Punkt 8: Gruppearbejde om arbejdsplan og konkrete projekter Under dette punkt blev der ikke besluttet noget. Søndag den 13. november 2011 Punkt 8: Diskussion og godkendelse af implementering af arbejdsplan Forslag 1 14 er forslag til Arbejdsplanen. Motivationen til nedenstående forslag kan læses i det udsendte materiale. I referatet er kun medtaget selve forslagene. 1. Tilføjelse - Implementering af Værdigrundlag Stiller: Jens Rasmussen Forslag: Konkrete tiltag til synliggørelse af Værdigrundlaget: Synlighed (nævne det på brevpapir, hjemmesider, etc.) Artikel til rollespil.dk om brugen af værdigrundlaget "En stok - ikke en hat" Opfordring til scenariearrangører om at forholde sig til Værdigrundlaget åbent Oplæg og debat på Con'er, TroaCon, Fastaval, Forum Snakkeklub om og implementering af Værdigrundlag 2. Tilføjelse - Implementering af Værdigrundlag Stiller: Eli Svensmark, René Bokær, Stinne Kirketerp Forslag: Arbejde med børn og unge (7-14 år) Debatten skal flyttes ud i foreningerne, på deres præmisser ved oprettelse af en gruppe aktive medlemmer. Disse skal mødes og gøre hinanden klart hvilke metoder og værktøjer der bruges til udvikling af børn og unge generelt og mere specifikt til vores lokalforeningernes aktiviteter. Derefter kan disse deltage i lokalforeningernes børnearrangementer og derefter lave et oplæg på baggrund af de teoretiske og praktiske diskussioner og de observationer, der er lavet til det specifikke arrangement. Landsforeningen skal stå for kontakten mellem lokalforeningerne og gruppen af aktive og sørge for at opfordre foreningerne til at få besøg, med begrundelse i de positive resultater, vi allerede har set, når denne bevidsthedsgørelse sker i foreningerne. 3. Tilføjelse Minimum et arrangement om måneden Stiller: Elias Helfer Oprindelig ordlyd ændres til Arrangementer kan være mange ting, men vi vil tilstræbe at afholde minimum et om måneden. Det kan være kurser, snakkeklubsmøde, Forum, Elementernes Kamp eller lignende. Arrangementer kan være mange ting, men vi vil tilstræbe at afholde minimum et om måneden. Det kan være kurser, snakkeklubsmøde, Forum, Elementernes Kamp eller lignende. Der tilstræbes en geografisk spredning af foreningens arrangementer. Generalforsamling i Bifrost november 2011 Side 3

4 4. Tilføjelse Snakkeklubben Stiller: Morten Greis Forslag: Kategorien af arrangementer under Snakkeklubben skal udvides til at inkludere Snakkeklubbens paneldebatter, hvor der tages temaer op og gennemgås fra flere vinkler - i stil med arrangementet Jesper og Varulvene - hvor en ekspert udtaler sig om emnet fra en vinkel, og hvor 1-3 rollespil præsenteres som cases for debatten. Dertil også muligheden for at tage Snakkeklubbens paneldebatter on tour. 5. Tilføjelse Kurser Stiller: Stinne Kirketerp Forslag:At flytte kompetente mennesker til kongresser i hele Danmark, for at supplere programmet med relevant stof. Give fagligt indhold på kongresser og gøre det mere attraktivt for medlemmer af lokalforeninger at deltage, evt. ved at tilbyde rabat eller fordi deltagerne kan modtage støtte fra kommunen for deltagelse på lederkurser. 6. Tilføjelse - Bifrostbesøg til foreninger Stiller: Karsten Bundgaard Forslag: Betal en mand for at køre rundt i landet noget mere med den ene ting for øje det er at besøge nye og gamle foreninger. Forslaget blev forkastet. 7. Tilføjelse - Bifrostbesøg til flere foreninger Stiller: Jens Rasmussen Forslag: Bifrost bør lave en struktureret formel for foreningsbesøg, altså hvad skal der siges og informeres omkring når man er ude at besøge nye foreninger, sådan at den samme information bliver delt med alle. 8. Tilføjelse Åbenhed og inddragelse Stiller: Jens Rasmussen Forslag: Bifrosts Repræsentantskab og FU bør arbejde på en mere enkelt og direkte kommunikations form til lokal foreningerne f.eks. udsendelse af referater fra møder til formanden eller en evt. Bifrost ambassadør. 9. Tilføjelse Åbenhed og inddragelse Stillere: Gruppe 7/8 Forslag: Bifrost skal prioritere kontakten til og mellem lokalforeningerne. Dette skal gøres ved at udsende nyhedsbreve og give medlemmerne mulighed for at tilmelde sig nyhedsbrevet med deres personlige mail. Derudover skal man via rollespil.dk udsende mailen til brugerne, med en mulighed for at melde fra, og repræsentanterne bør sprede nyhedsbrevet på de lokale foreningsfora. Nyhedsbreve skal inkludere informationer om større arrangementer i lokalforeningerne, nye lokalforeninger i Bifrost mv. Igennem nyhedsbrevet skal medlemmerne oplyses om landsforeningens virke og de ændringer, der er sket de sidste år, så Bifrosts funktion bliver tydelig. 10. Nyt punkt: Gratis Regnskabsprogram til lokalforeningerne Stillere: Mikkel Rode og Søren Parbæk Forslag: Bifrost skal tilbyde lokalforeningerne gratis adgang til et regnskabsprogram, f.eks. e- Generalforsamling i Bifrost november 2011 Side 4

5 conomic. Der afsættes penge til at op til fire lokalforeninger kan starte brug pr. 1/ Nyt punkt: Årets Bifrost forening Stiller: Ann Kristine Eriksen og Nynne Søs Rasmussen Forslag: Initiativet går ud på at to lokalforeninger bliver udnævnt til Årets Bifrost lokalforeninger. For at leve op til titlen, skal de i samarbejde med Bifrost lave arrangementer, projekter m.m. til fordel for foreningens medlemmer. Derudover skal de dokumentere arrangementerne og holde et oplæg om forløbet i slutningen af året (etv. På generalforsamlingen). Det er håbet at titlen med tiden bliver attraktivt, og at flere lokalforeninger vil melde sig til projektet i håb om at blive udvalgt. Praktisk udformning: Bifrost tager kontakt til lokalforeningerne og udvælger to, der ønsker at deltage. Bifrost nedsætter en arbejdsgruppe i repræsentantskabet (evt. i samarbejde med aktivitets koordinatoren), der skal hjælpe med projektets opstart og følge op på det i løbet af året. Arbejdsgruppen tager bl.a. ud til de to foreninger ved projektets begyndelse. Der afsættes en pose penge til projektet som startkapital, som er øremærket til påbegynde projekterne. Den nedsatte arbejdsgruppe videreudvikler projektet og står for udførslen. Krav til de deltagende lokalforeninger: Der skal indenfor året, skabes et antal arrangementer for medlemmerne. I foreningerne sættes fokus på hvordan man kan få mest ud af samarbejdet med Bifrost. Foreningerne skal videregive erfaringer og viden fra projektet til andre lokalforeninger. Processen skal dokumenteres. Forslaget blev forkastet. 12. Vidensdeling Stiller: Gruppe 7/8 Forslag: Vi vil gerne prioritere vidensdeling imellem lokalforeningerne. Dette gøres ved at oprette en liste med ressourcepersoner der er villige til at dele ud af viden og evt. afholde kurser. Lave et Call for people 1-2 gange om året, hvor folk kan tilføjes listen. Evt. udbygning med wiki/søgbar database med praktiske informationer omkring f.eks. forhandlere, leje af lokaler og lignende. Lave forum med mulighed for spørgsmål/svar omkring arrangørarbejde o.l., hvor man kan indgå i et mentor-forløb med nogle af ressourcepersonerne. Gerne således at andre kan følge processen. 13. Nyt punkt: ConUnion og ScenarieHuset Stiller: Morten Greis Forslag: ConUnion - en serie workshops for scenarieforfattere, der hjælper dem med at udvikle deres scenarier til kampagner og til conner osv. ScenarieHuset - et projekt til udvikling og design af bræt- og rollespil gennem workshops og arbejdsweekender. Begge er projekter, der skal støtte op om udviklingen af bedre produkter og hjælpe aspirerende unge mennesker videre med deres ideer. 14. Nyt Punkt: Regions råd Stillere: Lauge S. Granerud og Yvonne Hagbard Forslag: Regionsrådene skal bringe lokalforeningerne sammen i en Bifrost sammenhæng. Møderne skal eksempelvis bruges til sparring af de projekter og aktiviteter der rør sig i foreningerne, så Bifrost også har et øget indblik i lokalforeningerne. Regionsrådet skal have en formand, som skal varetages af en af de siddende i repræsentantskabet. Denne formand vil have til opgave at varetage en region. Med varetage menes, at det er formanden Generalforsamling i Bifrost november 2011 Side 5

6 der skal sørge for at der bliver indkaldt til møde og lavet en dagsorden til dette. Ligeledes at der bliver dokumenteret fra mødet. Det er vigtigt at denne formand også er opmærksom på at indkalde foreninger, der ikke allerede er medlem af Bifrost. I det at et regionsmøde kan være en sikker legeplads, til at introducere nye foreninger. Det skal dog ikke være en forudsætning at disse foreninger skal melde sig ind, selvom om de deltager på flere møder. Der skal afholdes 2 årlige møder, disse møder skal holdes i samarbejde med en enkelt medlems forening i regionerne, dog skal det være formanden der er tovholder i afviklingen. Det opfordres til at det skal gå på tur mellem de forskellige foreninger i den enkelte region. Regionens størrelse defineres på baggrund af de danske regioner, med afvigelse af region Syddanmark. Denne deles op i region Fyn og region Sydjylland. Lokalforeningers baser skal fungerer som base for møderne, så foreningerne kommer ud og ser hinandens små verdner. Projektet skal være prioritet højest arbejdsmæssigt og økonomisk. Resten af forslagene er til Ønskelisten. Forslag 1 Stiller: René Bokær, Sofie Støvelbæk, Sofie Falk, Eli Svensmark, Pelle Johansen, Bjørn Holm, Rikke Nielsen En opgradering af dankortmaskinerne Kurser - Konflikt, kommunikation, førstehjælp Bifrost skal mægle krisen mellem Einhjerne og legendernes budbringere Regionsråd - mindre had og forvirring omkring Bifrost, evt. faste pladser i repræsentantskabet Grejbank - Walkies, Telte, Bygarde kofter Database over foreningernes grej, som kan lånes. Der skal lave updates på foreningernes forum, hver gang Bifrost gør noget nyt, som f.eks. køber en dankortmaskine Der skal ringes til foreningerne og hører om hvordan det går. Bifrost Monsteret, som kan lånes ud til foreningerne og kan bruges til alt mulig fedt Locationliste over steder man kan låne Bifrost skal lave faste aftaler med spejderne, så vi kan låne deres hytter Hjælpe med kommunen. Bifrost PR Kampagne, så flere vil spille rollespil Bifrost bussen En Fast aftale med Godik Medlemsdatabase, som alle kan bruge Online kompetence liste Forslag 2: Rollespilskogebogen Stiller: Gruppe 1/2 Der laves en online rollespilskogebog, hvor hver ret kan mærkes med f.eks.: Prisgruppe (f.eks. billig, medium eller dyr) Genre (Fantasy, Horror, Kongresser osv.) Hvilken årstid passer til denne ret (Måned/sæson) Regionsegenethed (Sjælland=Pasta, Jylland=Kål :-) ) Tid det tager at lave Hvad skal der bruges af grej/gryder/osv. (ud fra mængde) Energimængde kontra arrangements-længde (dage) Kombinationsmuligheder til f.eks. 3 eller 5 dage (forskellighed) Retter der kan kombineres med de samme ingredienser Vælg antal personer og den beregner mængden Tips og tricks til den konkrete ret (Hvor meget ris kan man koge på en gang) Info om levnedsmiddelregler (Bl.a. 3 timers reglen). Generalforsamling i Bifrost november 2011 Side 6

7 Forslag 3: Hvervning Stiller: Gruppe 7/8 Bifrost kan udadtil lave PR for at oplyse potentielle nye medlemmer omkring Bifrosts lokalforeninger og aktiviteter, så både landsforeningens og lokalforeningernes aktiviteter får opmærksomhed og deltagelse fra den bredere offentlighed. Dette kan gøres gennem åbne arrangementer annonceret f.eks. i lokalaviser og på internettet. Forslag 4: Bifrostkassen /Gruppe 7/8 - til kreativ udvikling af b&u Kassen er et tilbud til lærere og pædagoger og foreninger. Kassen rummer grej og materiale til forskellige aktiviteter. lære- og dilemmaspil i form af brætspil, bord- og liverollespil introduktion til brugen af spillene samt videre udvikling vejledning i hvorledes man reflekterer over spillene guider til, hvorledes man lærer børnene at agere selv og sætte spil i sving. pickup-rollespil med minimal forberedelse og højst en times varighed inkluder eksisterende scenarier fra kongresser, der er velegnede til læring kassen kan lånes, lejes, købes Evt. i samarbejde med Østerskov Efterskole og andre institutioner, der har erfaringer med aktiviteterne. Forslag 5: Snakkeklubben tillæg Stiller: Gruppe 7/8 Streame debatter og diskussioner fra snakkeklubben, gerne med live chat, så interesserede fra andre landsdele kan deltage aktivt. Som minimum filme oplæg og lægge dem tilgængeligt på nettet til download eller streaming og oprette sideløbende diskussioner på forum. Forslag 6: Bevidshedsgørelse om ekstremerne i vores aktiviteter. Stiller: Gruppe 7/8 Kurser/snakkeklub/debatter om hvordan man håndterer deltagere efter/under aktiviteter, der kan bryde grænser hos deltagerne. Fokus på at arrangører tager stilling til og hånd om deltagernes psykologiske sikkerhed. Inkluderet i dette kan være debriefing guides, erfaringsdeling med arrangører af tidligere arrangementer og debatter på fora og til f.eks. Forum. Forslag 7: Foreningsudveksling Dag, hvor foreninger mødes til samspil og sidemandsoplæring i rollespil Spilledning, nye systemer kampagnedesign holde gruppen og spillet i live Forslag 8: Oplæring af gm/spilledere kursus i Spilledning a lá Spillederskolen. mentorordning, hvor nye medlemmer oplæres af erfarne spillere. Generalforsamling i Bifrost november 2011 Side 7

8 Forslag 9: Debriefingguide sådan debriefer man efter rollespil guide i at reflektere over spil og erfaringer hvordan man får rollespil med kant til diskussion Forslag 10: Læsegrupper sætter sig og læser og diskuterer rollespil Større bevidsthed om conner, fora og foreninger bedre reklame for foreningers aktiviteter til andre foreninger bedre kendskab til ressourcer på nettet såsom rollespil.dk (mange tror det kun er for live etc.) og Alexandria.dk Forslag 11: Læringskompendiet Vejledning til lærere og pædagoger i brug af rollespil Forslag 12: Foreningsnetværk Når en spiller rejser fra sin forening, skal der stå en ny forening klar til at byde ham velkommen, så fraflyttende spillere ikke ryger ud af foreningslivet. Det blev samlet vedtaget, at de punkter mht. Arbejdsplanen, der er vedtaget, indarbejdes i denne. Det blev samlet vedtaget, at de punkter mht. Ønskelisten, der er vedtaget, tilføjes denne. Punkt 9: Diskussion og godkendelse af implementering af værdigrundlag Udtalelserne: Nej til diskrimination i fritidslivet: Bifrost oplever at kommunerne forskelsbehandler de forskellige foreningstyper. Bifrost kender til flere tilfælde hvor vores lokalforeninger bliver diskrimineret i forhold til andre foreninger som har aktiviteter der generelt er mere anerkendt i det danske samfund. Dette opleves bl.a. i Nyborg kommune, hvor grund- og medlemstilskuddet for Type 1 (idræts- og spejderforeninger) er 175 kr. pr. medlem og Type 2 (øvrige foreninger, herunder vores lokalforeninger) kun er på 125 kr. pr. medlem. Vi kan se hos mange andre kommuner, som f.eks. i Aalborg, at grund- og medlemstilskuddet er ens for alle typer foreninger. I Aalborg fordeles tilskuddene efter et pointsystem, som beregnes efter medlemmernes alder og ikke hvilken foreningstype de er. Dennes diskrimination skader et mangfoldigt foreningsmiljø, som er væsentligt bidrag til samfundets sammenhængskraft og den demokratiske opdragelse af den nye generation. Generalforsamling i Bifrost november 2011 Side 8

9 Hele intentionen med folkeoplysningsloven er at støtte foreningslivet ikke at give grundlag for diskrimination og forskelsbehandling. Bifrost fastholder, at de aktiviteter som vi laver, har lige så stor værdi som eksempelvis spejdere eller idrætsforeninger. Bifrosts lokalforeninger bidrager i lige så høj grad som andre foreninger til at forme og udvikle den danske ungdom til at blive hele og sociale individer med engagement i deres medmennesker, verden og samfundet omkring dem. Derfor mener Bifrost at der skal være ligestilling mellem de forskellige foreningstyper hos de enkelte kommuner. Udtalelsen blev vedtaget. Gyldighed af børneattester Ifølge loven om børneattester skal frivillige foreninger indhente attester på alle med ledelsesansvar der beskæftiger sig med børn under 15 år. Loven præciserer ikke hvor længe en børneattest er gyldig. DUF anbefaler sine medlemsorganisationer, at de selv fastsætter hvor længe de indhentede børneattester er gyldige. Landsforeningen Bifrost mener, at en børneattest har en gyldighed på 3 år. Bifrost mener, at man bør indhente børneattester på følgende grupperinger og funktioner i foreningen: Faste hold- og gruppeledere Faste workshopholdere/undervisere Projekt- og arrangørgrupper Bestyrelsesmedlemmer, hvis disse er aktive deltagere/arrangører Bemærk at attestens tre års gyldighed kun gælder foreningens frivillige eller projektansatte. Fastansattes børneattester er gyldige for hele ansættelsesperioden. Udtalelsen blev vedtaget. Værdigrundlaget: En stok - ikke en hat. Forslag til udtalelse om Værdigrundlaget Stiller: Søren Ebbehøj, Pelle Johansen, Naya Marie Nord, Signe Hertel, Nynne Søs Rasmussen Bifrost vedtog sidste år et værdigrundlag. Det handlede om at få ned på skrift, hvad vores fælles aktiviteter kan. Det er meningen, at alle vores medlemmers aktiviteter med tiden skal bygge på vores fælles værdier. Det kan måske godt virke lidt skræmmende at skulle sætte en masse store ord på det, vi laver, for vi leger jo bare, gør vi ikke? Skal vi ikke længere bare skabe gode oplevelser? Skal vi nu pludselig til at redde verden hver gang? Nej. Ikke hver gang: Værdigrundlaget er bygget på baggrund af de aktiviteter vi laver i forvejen, så alle punkterne er noget vi allerede gør i en eller anden grad. Vores arrangementer bygger jo i forvejen på fantastiske ting som kreativitet, fællesskab, indlevelse og refleksion. Det er noget vi skal være glade for og stolte over, og derfor er det netop det, vi skrev i værdigrundlaget. Vi var egentlig ret fede i forvejen, og nu er det så oven i købet kommet ned på papir. Det handler nemlig om, at vi skal være bevidste om, hvad vi gerne vil fokusere på, når vi laver et projekt. Og det er netop her, værdigrundlaget kan bruges som en hjælp til at give retning på dine projekter. Det er ikke meningen, at du skal forsøge at opfylde samtlige punkter i værdigrundlaget, hver gang du laver et projekt. Værdigrundlaget er ikke en hat, Bifrost forsøger at presse ned over hovedet på dig og dine idéer. Få projekter kan alligevel rumme alle værdierne på en gang. Tag de dele du skal bruge og skær resten i stykker med dit broadsword. Generalforsamling i Bifrost november 2011 Side 9

10 Værdigrundlaget er en stok som du kan læne dig op af og som kan hjælpe dig videre i din vandring mod dine mål. Udtalelsen blev vedtaget. Punkt 11: Peptalk om pressearbejde Der blev ikke vedtaget noget under dette punkt. Punkt 12: Valg: Valg af formand Anders Berner (fra Rollespilsfabrikken) blev valgt. Valg af næstformand Daniel Larsen (fra Helios) blev valgt. Valg af repræsentantskab Følgende blev valgt: Astrid S. Andersen (Piger i Panser) Henrik Jensen (Avalon) Jakob Pedersen (Grotten) Jens Rasmussen (Tempus Vivo) Joachim Dittman (GERF) Mick R. Bundgaard (FRAKS) Naya Maria Nord (Piger i Panser) Peter Christensen (Avalon) René Bokær (Rollespilsfabrikken) Rikke Nielsen (ThyRF) Sofie Liv Støvelbæk (Rollespilsfabrikken) Stinne Kirketerp (Tempus Vivo) Søren Parbæk (TRoA) Thais Laursen Munk (Rottehullet) Uffe V. Jensen (TRoA) Valg af suppleanter til repræsentantskab Følgende blev valgt (rækkefølgen er ud fra de stemmetal, der er afgivet for hver enkelt): 1. suppleant: Signe Hertel (Piger i Panser) 2. suppleant: Bo Karlsen (TRoA) Valg af intern revisor Kåre M. Kjær (TRoA) blev valgt. Valg af ekstern revisor Revisionsinstituttet blev valgt. Erik Larsen, referent Generalforsamling i Bifrost november 2011 Side 10

11 Morten Lahrmann, dirigent Bo Karlsen, dirigent Generalforsamling i Bifrost november 2011 Side 11

Indkaldelse til Bifrost generalforsamling side 1 af 17

Indkaldelse til Bifrost generalforsamling side 1 af 17 Indkaldelse til Bifrost generalforsamling side 1 af 17 Indkaldelsen Kære lokalforeninger! Så er det tid til Bifrosts Generalforsamling 2011. Vi glæder os til at se jer i weekenden d. 11-13/11 på Spejdercenteret

Læs mere

Årsberetning 2011. Nye medlemsforeninger

Årsberetning 2011. Nye medlemsforeninger Årsberetning 2011 Tak for endnu et år i Bifrost. Forretningsudvalget har sammen skrevet denne beretning om året der gik, som forhåbentlig giver et indblik i alle de ting der er sket, siden sidste november.

Læs mere

REFERAT. DUF delegeretmøde 3. december 2011 i CPH Conference i København. 1. Åbning af delegeretmødet. 2. Vedtagelse af forretningsorden

REFERAT. DUF delegeretmøde 3. december 2011 i CPH Conference i København. 1. Åbning af delegeretmødet. 2. Vedtagelse af forretningsorden REFERAT DUF delegeretmøde 3. december 2011 i CPH Conference i København 1. Åbning af delegeretmødet Rune Siglev bød velkommen til DUFs delegeretmøde 2011. 2. Vedtagelse af forretningsorden Rune Siglev

Læs mere

REFERAT AF BIFROSTS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2010

REFERAT AF BIFROSTS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2010 REFERAT AF BIFROSTS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2010 Prøvehallen, Porcelænstorvet 4, 2500 Valby Fredag d. 19. november til søndag d. 21. november 2010 Referent: Sune T. Jacobsen Dirigenter: Kåre M. Kjær

Læs mere

Kåre tager ansvaret for multimedieprojekt sammen med Bo. Bo har overtaget ansvaret da Kåre rejser med arbejde.

Kåre tager ansvaret for multimedieprojekt sammen med Bo. Bo har overtaget ansvaret da Kåre rejser med arbejde. 3. januar 2012 Fremmødt: Thorup, Yvonne, Charlotte, Parbæk, Kåre, Uffe, Søren Kristian Afbud: Jacob Ikke fremmødt: Kim Formalia Ordstyrer: Yvonne Referent: Kåre Opfølgning Kåre tager ansvaret for multimedieprojekt

Læs mere

REFERAT. DUF delegeretmøde 4. december 2010 i CPH Conference i København. 1. Åbning af delegeretmødet. 2. Vedtagelse af forretningsorden

REFERAT. DUF delegeretmøde 4. december 2010 i CPH Conference i København. 1. Åbning af delegeretmødet. 2. Vedtagelse af forretningsorden REFERAT DUF delegeretmøde 4. december 2010 i CPH Conference i København 1. Åbning af delegeretmødet Martin Justesen bød velkommen til DUFs delegeretmøde 2010. 2. Vedtagelse af forretningsorden Martin Justesen

Læs mere

Vedtægter for Aabenraa Krisecenter

Vedtægter for Aabenraa Krisecenter Vedtægter for Aabenraa Krisecenter 1 Aabenraa Krisecenter er en selvejende forening, uafhængig af partipolitiske interesser og drives i henhold til nuværende Servicelovens 109. Aabenraa Krisecenter har

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål.

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål. Fællesforeningen blev stiftet den 7. december 1974 1 Navn og formål: Fællesforeningens navn er KALÂDLIT PEK ATIGÎGFÎSA KÁTUVFIAT Inuit. Fællesforeningen er upolitisk og har adresse hos den til enhver tid

Læs mere

Ringkøbing amts Husflid. Vedtægter

Ringkøbing amts Husflid. Vedtægter Ringkøbing amts Husflid Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ringkøbing amts Husflid og er hjemmehørende i det gamle Ringkøbing Amt. 2 Landsorganisation Foreningen er medlem af Dansk Husflidsselskab

Læs mere

1:Foreningen. 1,stk.1:Foreningens navn er LARPG. 1,stk.2:Foreningen har hjemsted i Københavns kommune. 2:Formål. 2,stk.1:Foreningens formål er: At

1:Foreningen. 1,stk.1:Foreningens navn er LARPG. 1,stk.2:Foreningen har hjemsted i Københavns kommune. 2:Formål. 2,stk.1:Foreningens formål er: At 1:Foreningen. 1,stk.1:Foreningens navn er LARPG. 1,stk.2:Foreningen har hjemsted i Københavns kommune. 2:Formål. 2,stk.1:Foreningens formål er: At udbrede kendskabet til, samt udvikle rollespil. At engagere

Læs mere

DSF Politikkonference efterår 2011

DSF Politikkonference efterår 2011 DSF Politikkonference efterår 2011 Referat Fredag Formalia 1. Valg af dirigenter og referenter Dirigenter: Lena Scotte & Johanne Skriver Rettidig indkaldelse af politikkonferencen: Politikkonferencen er

Læs mere

Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014

Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014 Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014 **** Beslutningsreferat **** 1. Valg af dirigent Anne-Mette Jensen foreslog afdelingsleder i Danmarks Lærerforening, Palle Rom,

Læs mere

Vedtægter for Omstillingsinitiativ for Ry og omegn. Foreningens navn er Omstilling Ry (forkortet OR)

Vedtægter for Omstillingsinitiativ for Ry og omegn. Foreningens navn er Omstilling Ry (forkortet OR) Vedtægter for Omstillingsinitiativ for Ry og omegn 1 Foreningens navn, hjemsted og tilsynsforhold Foreningens navn er Omstilling Ry (forkortet OR) OR er en forening, der drives af private personer med

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD 1. Formål 1.1 Det er Herlev Idrætsforening - Fodbolds formål at tilbyde fodboldinteresserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der er betinget af den

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Dato: 22-03-2014 23-03-204 Tid: 12.00-12.00 Sted: 3F Høje Taastrup (Region Hovedstaden)

Dato: 22-03-2014 23-03-204 Tid: 12.00-12.00 Sted: 3F Høje Taastrup (Region Hovedstaden) Dagsorden til Ungdomsudvalgsmøde Dato: 22-03-2014 23-03-204 Tid: 12.00-12.00 Sted: 3F Høje Taastrup (Region Hovedstaden) Forberedelse: Emne Formål Hvad skal vi udrette? Behandling Hvad er processen? Tid

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. 3. MEDLEMMER. Som medlem kan optages enhver person, som kan tilslutte sig AFS Interkulturs formål.

VEDTÆGTER FOR. 3. MEDLEMMER. Som medlem kan optages enhver person, som kan tilslutte sig AFS Interkulturs formål. VEDTÆGTER FOR 1. NAVN. Foreningens navn er AFS Interkultur. 2. FORMÅL. Foreningen er en frivillig non-profit ungdomsudvekslingsorganisation, og dens formål er at arbejde for fred. Gennem interkulturel

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Velkommen som forening i Gentofte Kommune

Velkommen som forening i Gentofte Kommune Velkommen som forening i Gentofte Kommune Hermed en vejledning af at starte en forening i Gentofte Kommune Start af forening For at kunne få tilskud til sine foreningsaktiviteter eller få stillet kommunale

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Vedtægter for SIND Ungdom

Vedtægter for SIND Ungdom SIND Ungdom Sølvgade 34, kld. 1307 København K Tlf.: 35 24 07 50 www.sindungdom.dk Vedtægter for SIND Ungdom Marts 2015 1 NAVN OG HJEMSTED Aktivitetens navn er SIND Ungdom Dens hjemsted er Sølvgade 34,

Læs mere

Vedtægter for Den Demokratiske Skole

Vedtægter for Den Demokratiske Skole Vedtægter for Den Demokratiske Skole 1. Navn og tilhørsforhold 1.1. Foreningens Navn er: Den Demokratiske Skole 1.2. Foreningens hjemsted er Roskilde kommune 2. Formål 2.1. Foreningens formål er at opretholde

Læs mere

Vedtægter for SmerteDanmark

Vedtægter for SmerteDanmark Vedtægter for SmerteDanmark Indhold Vedtægter for... 1 1 Navn og hjemsted... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskab... 2 4 Organisation... 3 5 Bestyrelsens kompetence... 3 6 Generalforsamlingen... 3 7 Regnskab og

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 Til stede: 21 heraf 10 stemmeberettigede medlemmer 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Dorte Ploug, som modtager valget og konstaterer at generalforsamlingen er rettidig indkaldt.

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

13. April 2010. 1 - Formalia. 2 - Opfølgning. Afbud: Ingen Ikke fremmødt: Jakob og Victor. Valg af dirigent Uffe V. Jensen

13. April 2010. 1 - Formalia. 2 - Opfølgning. Afbud: Ingen Ikke fremmødt: Jakob og Victor. Valg af dirigent Uffe V. Jensen 13. April 2010 Afbud: Ingen Ikke fremmødt: Jakob og Victor 1 - Formalia Valg af dirigent Uffe V. Jensen Valg af referent Kåre M. Kjær 2 - Opfølgning v/kåre Bo - Kontakt banken ang. konti / renter Kontaktet

Læs mere

Dansk e-damper Forening Vedtægter af den

Dansk e-damper Forening Vedtægter af den Dansk e-damper Forening Vedtægter af den 13.11.2015 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Dansk e-damper Forening eller forkortet DADAFO. Den forkortede version har lige gyldighed med det fulde navn.

Læs mere

stk. 1 Foreningens navn er Enhedslisten, de rød-grønne, i Esbjerg, i daglig tale blot Enhedslisten Esbjerg.

stk. 1 Foreningens navn er Enhedslisten, de rød-grønne, i Esbjerg, i daglig tale blot Enhedslisten Esbjerg. Vedtægter for Enhedslisten Esbjerg 1 Navn og hjemsted stk. 1 Foreningens navn er Enhedslisten, de rød-grønne, i Esbjerg, i daglig tale blot Enhedslisten Esbjerg. stk. 2 Foreningen har hjemsted i Esbjerg

Læs mere

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum.

2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber i Tingbjerg-Husum. Seniorbofællesskab Tingbjerg-Husum Vedtægter for Seniorbofællesskabsforeningen xx forslag til GF 16.7.17 1 Foreningens navn er xx. 2 Foreningen er knyttet til indsatsen for at etablere et eller flere seniorbofællesskaber

Læs mere

SOFAS GENERALFORSAMLING 2014

SOFAS GENERALFORSAMLING 2014 SOFAS GENERALFORSAMLING 2014 d. 12/4-2014 Tid Program: 15.00 - Velkomst snacks og velkomstdrinks 15.15 15.45 Oplæg ved Jakob (læge i uddannelse som akutmediciner i Herning) - livet som akutlæge 15.45-16.00

Læs mere

Vedtægter. Landsorganisationen 4H vedtaget november 2014

Vedtægter. Landsorganisationen 4H vedtaget november 2014 Vedtægter Landsorganisationen 4H vedtaget november 2014 1 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er 4H. Foreningens medlemmer er organiseret i selvstændige klubber og danner derved landsorganisationen 4H.

Læs mere

Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus

Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus Vedtægter for FSK Foreningen for Sebber kulturhus 1: Foreningens navn: Foreningens navn er FSK Foreningen for Sebber Kulturhus. Kultur er her defineret som aktiviteter, formidling, møder og kreativitet.

Læs mere

Vedtægt for Foreningen OVNHUS

Vedtægt for Foreningen OVNHUS Vedtægt for Foreningen OVNHUS 1. Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Foreningen OVNHUS. Stk. 2 Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune 2. Formål Foreningens formål er: a. Primært en gang årligt

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012

Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 Vedtægter for Kvindehusforeningen i Silkeborg Gældende fra 28. februar 2012 1 Navn & Hjemsted Foreningens navn er Kvindehusforeningen i Silkeborg (benævnes i det følgende som KHF). Foreningens hjemsted

Læs mere

Dragonfactory har 181 medlemmer og 52 prøvemedlemmer samt et fast samarbejde med 10 institutioner fra Ballerup og nabokommunerne.

Dragonfactory har 181 medlemmer og 52 prøvemedlemmer samt et fast samarbejde med 10 institutioner fra Ballerup og nabokommunerne. Referat fra Rollespilsforeningen Dragonfactory s Ordinære Generalforsamling den 4. februar 2014 kl. 19:00, Lystoftegaard, Gl. Skovlundevej 1, 2740 Skovlunde Tilstede: 15 stemmeberettigede, 1 gæst (fra

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende.

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende. Vedtægter 1 Foreningens navn og adresse Foreningens navn er: Patientforeningen Netværk for Kræftbehandling i Udlandet NETKU. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for Single Rock Café, Herning - Vedtaget den Vedtægter for foreningen. Single Rock Café Herning.

Vedtægter. Vedtægter for Single Rock Café, Herning - Vedtaget den Vedtægter for foreningen. Single Rock Café Herning. Vedtægter Vedtægter for Single Rock Café, Herning - Vedtaget den 14.3.2014 Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en

Læs mere

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 MYNDIGHEDER... 4 4 LANDSMØDE... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØDE... 6 6 VALG AF BESTYRELSE... 7 7 BESTYRELSEN...

Læs mere

Referat, Konvent 13. Punkter. VIA- DSR, VIA University College 1. - d. 18/1-2013 AD 1. VALG AF ORDSTYRER, REFERENT OG 2 STEMMETÆLLERE.

Referat, Konvent 13. Punkter. VIA- DSR, VIA University College 1. - d. 18/1-2013 AD 1. VALG AF ORDSTYRER, REFERENT OG 2 STEMMETÆLLERE. VIADSR, VIA University College 1 Referat, Konvent 13 d. 18/12013 Punkter AD 1. VALG AF ORDSTYRER, REFERENT OG 2 STEMMETÆLLERE AD. 2 VIA-DSR S ÅRSBERETNING VED FORMAND OG NÆSTFORMAND AD. 3 BEHANDLING AF

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S GRUPPERÅDSMØDET d. 28. FEBRUAR 2013 Sted: Dirigent: Referent: Baldersborgen, Baldersbuen 16c, 2640 Hedehusene Kjeld Vestergaard Jens Zoëga Hansen DAGSORDEN a) Valg af dirigent og referent. b) Beretning

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

SSP Samrådets vedtægter

SSP Samrådets vedtægter Gældende vedtægter SSP Samrådets vedtægter Forslag til ændringer 1. NAVN. Foreningens navn er SSP-Samrådet. Foreningens navn er SSP-Samrådet. 2. FORMÅL. At være kontaktorgan mellem medlemmerne. At holde

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende Institution. Ændringsforslag: X-Huset. i Vester Hæsinge. 1 Navn og hjemsted:

Vedtægter for Den selvejende Institution. Ændringsforslag: X-Huset. i Vester Hæsinge. 1 Navn og hjemsted: Vedtægter for Den selvejende Institution X-Huset Ændringsforslag: i Vester Hæsinge 1 Navn og hjemsted: Den selvejende institutions navn er: X-Huset. Den har hjemsted i Vester Hæsinge, Faaborg-Midtfyn Kommune.

Læs mere

Møde i Studentersamfundets bestyrelse

Møde i Studentersamfundets bestyrelse Møde i Studentersamfundets bestyrelse Den 1. april, 2015 klokken 16.30, Ridderlokalet,. Ordinære medlemmer: Lærke Hæstrup, ** Marcus Birk, næstformand Johan Sørensen, kasserer Tsinat Berhane, bestyrelsesmedlem

Læs mere

Vedtægter for landsorganisationen 4H vedtaget november 2008

Vedtægter for landsorganisationen 4H vedtaget november 2008 Vedtægter for landsorganisationen 4H vedtaget november 2008 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er 4H. Foreningens medlemmer er organiseret i selvstændige klubber gennem regionen og danner derved landsorganisationen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK.

VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. 1: Navn og hjemsted. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK, oprindeligt De Samvirkende Omsorgsklubber i Danmark, er en selvejende institution,

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Vedtægter for Hasle Fællesråd. Navn og hjemsted:

Vedtægter for Hasle Fællesråd. Navn og hjemsted: Vedtægter for Hasle Fællesråd Navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Hasle Fællesråd og har hjemsted i Århus Kommune. Hasle Fællesråd ledes til dagligt af en bestyrelse, der er valgt på en generalforsamling.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DGI FYN

VEDTÆGTER FOR DGI FYN VEDTÆGTER FOR DGI FYN Årsmøde, 11. marts 2016 DGI Fyn Svendborgvej 337 5260 Odense S Tlf. 7940 4600 CVR: 2635 7411 fyn@dgi.dk www.dgi.dk/fyn Vedtægter for DGI Fyn 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Generalforsamling den 24.01.09

Generalforsamling den 24.01.09 Til mødet var mødt Til mødet var mødt 15 personer. Valg af dirigent Steven Poulsen blev valgt som dirigent. Valg af referent Josefine Ludvigsen blev valgt som referent. Formandens/Bestyrelsens beretning

Læs mere

FORENINGEN KULTURHAVN GILLELEJES VENNER

FORENINGEN KULTURHAVN GILLELEJES VENNER FORENINGEN KULTURHAVN GILLELEJES VENNER VEDTÆGTER 1 Navn og organisation Foreningens navn er: Kulturhavn Gillelejes Venner. Foreningen er stiftet af en kreds af frivillige og er en almennyttig forening

Læs mere

Stk. 1. Generalforsamlingen er udvalgets højeste myndighed.

Stk. 1. Generalforsamlingen er udvalgets højeste myndighed. Vedtægter SAND Fyn 1 Navn Stk. 1. Foreningens navn er SAND Fyn Stk. 2. SAND udvalget er medlem af SAND De hjemløses landsorganisation, og er forpligtet til at arbejde inden for rammerne af de vedtægter,

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde Vedtægter 1 Navn Foreningens navn er Globalt Fokus Hjemsted: København, Danmark 2 Vision og formål Den overordnede vision for den Globalt Fokus er en mere retfærdig og bæredygtig verden, hvor mennesker

Læs mere

CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014.

CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014. CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014. CISV Fyn indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 13 marts kl. 19.30 Ungdomsklubben ved Tarup skole Tarupgårdsvej 1, 5210

Læs mere

Forslag til nye vedtægter for EDR

Forslag til nye vedtægter for EDR Forslag til nye vedtægter for EDR 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "Eksperimenterende Danske Radioamatører" (EDR). Foreningen er tilsluttet "The International Amateur Radio Union" (IARU). Foreningens

Læs mere

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre 1 Organisationens navn og hjemsted 1. Organisationens navn er: LOKK Landsorganisation af Kvindekrisecentre. 2. Organisationens hjemsted følger

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for året 2014

3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for året 2014 Roskilde, den 19. maj 2015 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, og under henvisning til indkaldelse af 28. april 2015 fremsendes hermed endelig dagsorden

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

November Rammevedtægter for Uddannelsesforbundets lærersektioner

November Rammevedtægter for Uddannelsesforbundets lærersektioner November 2014 Rammevedtægter for Uddannelsesforbundets lærersektioner Ifølge punkt 10.4.3 fastsætter hovedbestyrelsen en rammevedtægt for sektionerne, herunder for landsklubber og regionsklubber. Inden

Læs mere

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds SIND Landsforeningen for psykisk sundhed Vedtægter for SIND- Hovedstadens Regionskreds 2014 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Regionskredsens navn er SIND-Hovedstadens Regionskreds. Stk. 2 Regionskredsens hjemsted

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 4. februar kl. 16-20 Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 4. februar kl. 16-20 Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet Bestyrelsesmøde i SUMH D. 4. februar kl. 16-20 Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet DAGSORDEN 16.00 1. Velkommen og TJEK-IN IKH 16.15 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer IKH 16.20 3.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 17. Marts 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 17. Marts 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 17. Marts 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Nadia, Rasmus, Parbæk, Thorup, Steffen, Kåre Afbud: Bo Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk laver en analyse af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 2 - Fernisering af kontoret... 2 - Informationsmedarbejder med på møder... 2 - National aktivitetsplan... 2

Læs mere

Stiftende generalforsamling kreds 7

Stiftende generalforsamling kreds 7 2. Valg af referent 1. Valg af dirigent og stemmetællere Dagsorden Velkomst Referat d. 24.4.20 14 Stiftende generalforsamling kreds 7 5. Regnskabsaflæggelse* 6. Indkomne forslag 7. Valg af kredsformand

Læs mere

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningen er stiftet den 17. november 1936 under navnet Rigsforeningen til Bekæmpelse af de rheumatiske Sygdomme, senere kaldet bl.a. Rigsforeningen til Gigtens

Læs mere

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 1. Navn og adresse: SAND De hjemløses landsorganisation Sundholmsvej 34, st. 2300 København S 2. Formål: SANDs formål er at modvirke årsagerne til og virkningerne af

Læs mere

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation 1 Organisationens navn er Danske Kliniske Onkologers Organisation 2 Organisationens formål er at varetage medlemmernes faglige, organisatoriske, økonomiske og kollegiale interesser 3 Medlemskab 3.1 Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd 1 NAVN OG FORMÅL 1. Foreningens navn er Ringkøbing Fjord Erhvervsråd med hjemsted i Ringkøbing Skjern kommune. 2. Formålet med Ringkøbing Fjord Erhvervsråds arbejde

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Dagsorden for repræsentantskabsmødet, onsdag den 20. august 2014 kl. 13.00.

Dagsorden for repræsentantskabsmødet, onsdag den 20. august 2014 kl. 13.00. Repræsentantskabsmøde Dagsorden for repræsentantskabsmødet, onsdag den kl. 13.00. 1. Valg af dirigent 1.a Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabet (Bilag udsendt ca. 20. juli) 1.b Valg af

Læs mere

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER

Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Idrætsforeningen Kreds 57 Ferslev-Skibby VEDTÆGTER Foreningens navn er Kreds 57 Ferslev-Skibby, stiftet i 1896 og er hjemmehørende i Ferslev, 4050 Skibby, Frederikssund kommune. Foreningen har CVR.nr.

Læs mere

Generalforsamling d. 12.11.09

Generalforsamling d. 12.11.09 Generalforsamling d. 12.11.09 Til stede: Jytte Kjærgaard Isaksen, Stine Kjær, Anne-Mette Veber, Annesofie Ishøy Nielsen, Rikke Vang, Mille Hess, Maria Nauta, Bjarne Dammsbo Nissen, Ellen Lomholt, Lene

Læs mere

Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening

Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening 1. Foreningens navn og formål. Stk. 1. Foreningens navn er Nørrebro Musicalteater Teaterforening. Stk. 2. Foreningens formål er på amatørbasis

Læs mere

KLUBLOVE FOR VESTSKOVENS RIDEKLUB (VSR)

KLUBLOVE FOR VESTSKOVENS RIDEKLUB (VSR) KLUBLOVE FOR VESTSKOVENS RIDEKLUB (VSR) Ændringslog Dato Ver. Forfatter Kommentar 2015-24-25 1.0 Torben Buch Ændring af Klublove 2008. Denne version er vedtaget på ekstra-ordinære generalforsamlinger hhv.

Læs mere

I henhold til vedtægternes 8, Indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Golf Club Harekær. Søndag d. 23. marts 2014 kl i Cafe 19.

I henhold til vedtægternes 8, Indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Golf Club Harekær. Søndag d. 23. marts 2014 kl i Cafe 19. Referat af generalforsamling I henhold til vedtægternes 8, Indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Golf Club Harekær Søndag d. 23. marts 2014 kl. 10.00 i Cafe 19. Generalforsamlingen gennemføres

Læs mere

Vedtægter for OS2 - Offentligt digitaliseringsfællesskab

Vedtægter for OS2 - Offentligt digitaliseringsfællesskab Vedtægter for OS2 - Offentligt digitaliseringsfællesskab 1 Fællesskabets navn og organisation 2 Historien 3 Fællesskabets filosofi, fællesskab, licensformer og formål 4 Medlemskab 4 Kontingent for medlemskab

Læs mere

VEDTÆGTER. LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud

VEDTÆGTER. LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud VEDTÆGTER LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er LOS - Landsforeningen af opholdssteder, botilbud og skolebehandlingstilbud. 1 Foreningens

Læs mere

Bestyrelsens ændringsforslag til Fredensborg Ny Kunstforenings vedtægter

Bestyrelsens ændringsforslag til Fredensborg Ny Kunstforenings vedtægter Bestyrelsens ændringsforslag til s vedtægter Begrundelse: Foreningens formål. Sidste linie slettes. Foreningen indkøber som udgangspunkt ikke kunst til udlodning. Stk. 3 Er et et nyt tillæg til paragraffen.

Læs mere

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 MYNDIGHEDER... 4 4 LANDSMØDE... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØDE... 6 6 VALG AF BESTYRELSE... 7 7 BESTYRELSEN...

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Vedtægter DGI Midtjylland

Vedtægter DGI Midtjylland 1 - Navn Vedtægter DGI Midtjylland Landsdelsforeningens navn er DGI Midtjylland Danske Gymnastik og Idrætsforeninger Midtjylland. 2 - Formål DGI Midtjylland vil styrke de frivillige foreninger som ramme

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Afbud: Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk sætter gang i tiltag for at få mere styr på cafeen. Der er 4 delopgaver;

Læs mere

Regionsældreråd Hovedstaden

Regionsældreråd Hovedstaden Regionsældreråd Hovedstaden Ændringsforslag til : VEDTÆGTER FOR REGIONSÆLDRERÅDET I HOVEDSTADSREGIONEN. Gældende vedtægter 1. Grundlag Regionsældrerådet er et ældrepolitisk samarbejdsforum for regionens

Læs mere

Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE. D K G Danish Quality Assurance Group

Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE. D K G Danish Quality Assurance Group Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE D K G Danish Quality Assurance Group 1 NAVN Gruppens navn er "DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE". Navnet forkortes DKG. Gruppen er stiftet 09. oktober

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NORDEN

Vedtægter for Foreningen NORDEN Vedtægter for Foreningen NORDEN 1 Formål Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Læs mere