DAGSORDEN Indledning: Formanden Stinne Kirketerp indledte med en række praktiske bemærkninger om bl.a. stemmekortene.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAGSORDEN Indledning: Formanden Stinne Kirketerp indledte med en række praktiske bemærkninger om bl.a. stemmekortene."

Transkript

1 Generalforsamling i Bifrost november 2011 BESLUTNINGSREFERAT Lørdag den 12. november 2011 DAGSORDEN Indledning: Formanden Stinne Kirketerp indledte med en række praktiske bemærkninger om bl.a. stemmekortene. De grønne kort er til de aktive foreninger de har 5 stemmer. De røde kort er til de nye foreninger eller de foreninger, der ikke er aktive de har 1 stemme. De hvide kort har tale- men ikke stemmeret. Forretningsordenen godkendtes. Punkt 1: Formalia Valg af dirigenter Morten Lahrmann og Bo Karlsen blev valgt. Valg af referent Erik Larsen blev valgt. Valg af stemmetællere Jesper Lindhard, Elias Helfer og Stinne Kirketerp blev valgt. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt. Valg til redaktionsudvalget Søren Parbæk - Stinne Kirketerp - Anders Berner - Morten Lahrmann (dirigent) og Bo Karlsen (dirigent) blev valgt. Punkt 2: Årsberetning fra Forretningsudvalget Årsberetningen blev godkendt. Punkt 3: Præsentation og godkendelse af regnskaber Regnskabet for 2010 blev godkendt. Punkt 4: Behandling af budget og ændringsforslag BUDGETFORSLAG FOR 2012: Ændringsforslag til Budget 2012 fra FU blev godkendt. Punkt 5: Præsentation af implementering af værdigrundlag Under dette punkt blev der ikke besluttet noget. Generalforsamling i Bifrost november 2011 Side 1

2 Punkt 6. behandling af vedtægtsændringer Behandling af vedtægtsændringer Første forslag: Forslaget handlede om ændring af krav til medlemsforeningernes opbygning. 5 Som lokalforening optages enhver demokratisk forening, der tilslutter sig landsforeningens formål. Stk.2 Som lokalforening betragtes enhver forening, der ved skriftlig henvendelse til landsforeningen har Ytret ønske om medlemskab, som har betalt det af generalforsamlingen fastsatte kontingent, samt har Fået deres medlemskab godkendt af forretningsudvalget på baggrund af de i 5, stk., 2 fremsatte retningslinier. a) Lokalforeningen skal være demokratisk foreningsmæssigt opbygget. b) Lokalforeningen skal have en selvstændig organisation og være økonomisk og partipolitisk uafhængig. c) Lokalforeningen skal have en demokratisk ledelse. Ved dette forstås, at der skal være valg til ledelse hvert år, fortrinsvis på et årsmøde eller lignende. Medlemmer af ledelsen kan maksimalt vælges for 4 år af gangen og der skal mindst være et medlem af ledelsen på valg hvert år. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Andet forslag: Forslaget handlede om ændring af definition af aktive foreninger. 10, stk. 2 Aktiv er de lokalforeninger der i forbindelse med den årlige DUF ansøgning har dokumenteret sig som lokalforeninger under Bifrost i henhold til reglerne for lokalforeninger i DUF. Forslaget blev forkastet. Tredje forslag: Forslaget handlede om ændring af antallet af repræsentantskabsmedlemmer i forretningsudvalget. 18 Repræsentantskabet består af femten menige medlemmer kaldet repræsentanter. Stk. 2 Såfremt et medlem af repræsentantskabet udtræder, indtræder suppleanterne i den rækkefølge de er valgt af generalforsamlingen. Stk. 3 Blandt repræsentantskabet medlemmer udpeger repræsentantskabet op til fem medlemmer til forretningsudvalget. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Generalforsamling i Bifrost november 2011 Side 2

3 Punkt 7: Præsentation og diskussion af arbejdsplan Under dette punkt blev der ikke besluttet noget. Punkt 8: Gruppearbejde om arbejdsplan og konkrete projekter Under dette punkt blev der ikke besluttet noget. Søndag den 13. november 2011 Punkt 8: Diskussion og godkendelse af implementering af arbejdsplan Forslag 1 14 er forslag til Arbejdsplanen. Motivationen til nedenstående forslag kan læses i det udsendte materiale. I referatet er kun medtaget selve forslagene. 1. Tilføjelse - Implementering af Værdigrundlag Stiller: Jens Rasmussen Forslag: Konkrete tiltag til synliggørelse af Værdigrundlaget: Synlighed (nævne det på brevpapir, hjemmesider, etc.) Artikel til rollespil.dk om brugen af værdigrundlaget "En stok - ikke en hat" Opfordring til scenariearrangører om at forholde sig til Værdigrundlaget åbent Oplæg og debat på Con'er, TroaCon, Fastaval, Forum Snakkeklub om og implementering af Værdigrundlag 2. Tilføjelse - Implementering af Værdigrundlag Stiller: Eli Svensmark, René Bokær, Stinne Kirketerp Forslag: Arbejde med børn og unge (7-14 år) Debatten skal flyttes ud i foreningerne, på deres præmisser ved oprettelse af en gruppe aktive medlemmer. Disse skal mødes og gøre hinanden klart hvilke metoder og værktøjer der bruges til udvikling af børn og unge generelt og mere specifikt til vores lokalforeningernes aktiviteter. Derefter kan disse deltage i lokalforeningernes børnearrangementer og derefter lave et oplæg på baggrund af de teoretiske og praktiske diskussioner og de observationer, der er lavet til det specifikke arrangement. Landsforeningen skal stå for kontakten mellem lokalforeningerne og gruppen af aktive og sørge for at opfordre foreningerne til at få besøg, med begrundelse i de positive resultater, vi allerede har set, når denne bevidsthedsgørelse sker i foreningerne. 3. Tilføjelse Minimum et arrangement om måneden Stiller: Elias Helfer Oprindelig ordlyd ændres til Arrangementer kan være mange ting, men vi vil tilstræbe at afholde minimum et om måneden. Det kan være kurser, snakkeklubsmøde, Forum, Elementernes Kamp eller lignende. Arrangementer kan være mange ting, men vi vil tilstræbe at afholde minimum et om måneden. Det kan være kurser, snakkeklubsmøde, Forum, Elementernes Kamp eller lignende. Der tilstræbes en geografisk spredning af foreningens arrangementer. Generalforsamling i Bifrost november 2011 Side 3

4 4. Tilføjelse Snakkeklubben Stiller: Morten Greis Forslag: Kategorien af arrangementer under Snakkeklubben skal udvides til at inkludere Snakkeklubbens paneldebatter, hvor der tages temaer op og gennemgås fra flere vinkler - i stil med arrangementet Jesper og Varulvene - hvor en ekspert udtaler sig om emnet fra en vinkel, og hvor 1-3 rollespil præsenteres som cases for debatten. Dertil også muligheden for at tage Snakkeklubbens paneldebatter on tour. 5. Tilføjelse Kurser Stiller: Stinne Kirketerp Forslag:At flytte kompetente mennesker til kongresser i hele Danmark, for at supplere programmet med relevant stof. Give fagligt indhold på kongresser og gøre det mere attraktivt for medlemmer af lokalforeninger at deltage, evt. ved at tilbyde rabat eller fordi deltagerne kan modtage støtte fra kommunen for deltagelse på lederkurser. 6. Tilføjelse - Bifrostbesøg til foreninger Stiller: Karsten Bundgaard Forslag: Betal en mand for at køre rundt i landet noget mere med den ene ting for øje det er at besøge nye og gamle foreninger. Forslaget blev forkastet. 7. Tilføjelse - Bifrostbesøg til flere foreninger Stiller: Jens Rasmussen Forslag: Bifrost bør lave en struktureret formel for foreningsbesøg, altså hvad skal der siges og informeres omkring når man er ude at besøge nye foreninger, sådan at den samme information bliver delt med alle. 8. Tilføjelse Åbenhed og inddragelse Stiller: Jens Rasmussen Forslag: Bifrosts Repræsentantskab og FU bør arbejde på en mere enkelt og direkte kommunikations form til lokal foreningerne f.eks. udsendelse af referater fra møder til formanden eller en evt. Bifrost ambassadør. 9. Tilføjelse Åbenhed og inddragelse Stillere: Gruppe 7/8 Forslag: Bifrost skal prioritere kontakten til og mellem lokalforeningerne. Dette skal gøres ved at udsende nyhedsbreve og give medlemmerne mulighed for at tilmelde sig nyhedsbrevet med deres personlige mail. Derudover skal man via rollespil.dk udsende mailen til brugerne, med en mulighed for at melde fra, og repræsentanterne bør sprede nyhedsbrevet på de lokale foreningsfora. Nyhedsbreve skal inkludere informationer om større arrangementer i lokalforeningerne, nye lokalforeninger i Bifrost mv. Igennem nyhedsbrevet skal medlemmerne oplyses om landsforeningens virke og de ændringer, der er sket de sidste år, så Bifrosts funktion bliver tydelig. 10. Nyt punkt: Gratis Regnskabsprogram til lokalforeningerne Stillere: Mikkel Rode og Søren Parbæk Forslag: Bifrost skal tilbyde lokalforeningerne gratis adgang til et regnskabsprogram, f.eks. e- Generalforsamling i Bifrost november 2011 Side 4

5 conomic. Der afsættes penge til at op til fire lokalforeninger kan starte brug pr. 1/ Nyt punkt: Årets Bifrost forening Stiller: Ann Kristine Eriksen og Nynne Søs Rasmussen Forslag: Initiativet går ud på at to lokalforeninger bliver udnævnt til Årets Bifrost lokalforeninger. For at leve op til titlen, skal de i samarbejde med Bifrost lave arrangementer, projekter m.m. til fordel for foreningens medlemmer. Derudover skal de dokumentere arrangementerne og holde et oplæg om forløbet i slutningen af året (etv. På generalforsamlingen). Det er håbet at titlen med tiden bliver attraktivt, og at flere lokalforeninger vil melde sig til projektet i håb om at blive udvalgt. Praktisk udformning: Bifrost tager kontakt til lokalforeningerne og udvælger to, der ønsker at deltage. Bifrost nedsætter en arbejdsgruppe i repræsentantskabet (evt. i samarbejde med aktivitets koordinatoren), der skal hjælpe med projektets opstart og følge op på det i løbet af året. Arbejdsgruppen tager bl.a. ud til de to foreninger ved projektets begyndelse. Der afsættes en pose penge til projektet som startkapital, som er øremærket til påbegynde projekterne. Den nedsatte arbejdsgruppe videreudvikler projektet og står for udførslen. Krav til de deltagende lokalforeninger: Der skal indenfor året, skabes et antal arrangementer for medlemmerne. I foreningerne sættes fokus på hvordan man kan få mest ud af samarbejdet med Bifrost. Foreningerne skal videregive erfaringer og viden fra projektet til andre lokalforeninger. Processen skal dokumenteres. Forslaget blev forkastet. 12. Vidensdeling Stiller: Gruppe 7/8 Forslag: Vi vil gerne prioritere vidensdeling imellem lokalforeningerne. Dette gøres ved at oprette en liste med ressourcepersoner der er villige til at dele ud af viden og evt. afholde kurser. Lave et Call for people 1-2 gange om året, hvor folk kan tilføjes listen. Evt. udbygning med wiki/søgbar database med praktiske informationer omkring f.eks. forhandlere, leje af lokaler og lignende. Lave forum med mulighed for spørgsmål/svar omkring arrangørarbejde o.l., hvor man kan indgå i et mentor-forløb med nogle af ressourcepersonerne. Gerne således at andre kan følge processen. 13. Nyt punkt: ConUnion og ScenarieHuset Stiller: Morten Greis Forslag: ConUnion - en serie workshops for scenarieforfattere, der hjælper dem med at udvikle deres scenarier til kampagner og til conner osv. ScenarieHuset - et projekt til udvikling og design af bræt- og rollespil gennem workshops og arbejdsweekender. Begge er projekter, der skal støtte op om udviklingen af bedre produkter og hjælpe aspirerende unge mennesker videre med deres ideer. 14. Nyt Punkt: Regions råd Stillere: Lauge S. Granerud og Yvonne Hagbard Forslag: Regionsrådene skal bringe lokalforeningerne sammen i en Bifrost sammenhæng. Møderne skal eksempelvis bruges til sparring af de projekter og aktiviteter der rør sig i foreningerne, så Bifrost også har et øget indblik i lokalforeningerne. Regionsrådet skal have en formand, som skal varetages af en af de siddende i repræsentantskabet. Denne formand vil have til opgave at varetage en region. Med varetage menes, at det er formanden Generalforsamling i Bifrost november 2011 Side 5

6 der skal sørge for at der bliver indkaldt til møde og lavet en dagsorden til dette. Ligeledes at der bliver dokumenteret fra mødet. Det er vigtigt at denne formand også er opmærksom på at indkalde foreninger, der ikke allerede er medlem af Bifrost. I det at et regionsmøde kan være en sikker legeplads, til at introducere nye foreninger. Det skal dog ikke være en forudsætning at disse foreninger skal melde sig ind, selvom om de deltager på flere møder. Der skal afholdes 2 årlige møder, disse møder skal holdes i samarbejde med en enkelt medlems forening i regionerne, dog skal det være formanden der er tovholder i afviklingen. Det opfordres til at det skal gå på tur mellem de forskellige foreninger i den enkelte region. Regionens størrelse defineres på baggrund af de danske regioner, med afvigelse af region Syddanmark. Denne deles op i region Fyn og region Sydjylland. Lokalforeningers baser skal fungerer som base for møderne, så foreningerne kommer ud og ser hinandens små verdner. Projektet skal være prioritet højest arbejdsmæssigt og økonomisk. Resten af forslagene er til Ønskelisten. Forslag 1 Stiller: René Bokær, Sofie Støvelbæk, Sofie Falk, Eli Svensmark, Pelle Johansen, Bjørn Holm, Rikke Nielsen En opgradering af dankortmaskinerne Kurser - Konflikt, kommunikation, førstehjælp Bifrost skal mægle krisen mellem Einhjerne og legendernes budbringere Regionsråd - mindre had og forvirring omkring Bifrost, evt. faste pladser i repræsentantskabet Grejbank - Walkies, Telte, Bygarde kofter Database over foreningernes grej, som kan lånes. Der skal lave updates på foreningernes forum, hver gang Bifrost gør noget nyt, som f.eks. køber en dankortmaskine Der skal ringes til foreningerne og hører om hvordan det går. Bifrost Monsteret, som kan lånes ud til foreningerne og kan bruges til alt mulig fedt Locationliste over steder man kan låne Bifrost skal lave faste aftaler med spejderne, så vi kan låne deres hytter Hjælpe med kommunen. Bifrost PR Kampagne, så flere vil spille rollespil Bifrost bussen En Fast aftale med Godik Medlemsdatabase, som alle kan bruge Online kompetence liste Forslag 2: Rollespilskogebogen Stiller: Gruppe 1/2 Der laves en online rollespilskogebog, hvor hver ret kan mærkes med f.eks.: Prisgruppe (f.eks. billig, medium eller dyr) Genre (Fantasy, Horror, Kongresser osv.) Hvilken årstid passer til denne ret (Måned/sæson) Regionsegenethed (Sjælland=Pasta, Jylland=Kål :-) ) Tid det tager at lave Hvad skal der bruges af grej/gryder/osv. (ud fra mængde) Energimængde kontra arrangements-længde (dage) Kombinationsmuligheder til f.eks. 3 eller 5 dage (forskellighed) Retter der kan kombineres med de samme ingredienser Vælg antal personer og den beregner mængden Tips og tricks til den konkrete ret (Hvor meget ris kan man koge på en gang) Info om levnedsmiddelregler (Bl.a. 3 timers reglen). Generalforsamling i Bifrost november 2011 Side 6

7 Forslag 3: Hvervning Stiller: Gruppe 7/8 Bifrost kan udadtil lave PR for at oplyse potentielle nye medlemmer omkring Bifrosts lokalforeninger og aktiviteter, så både landsforeningens og lokalforeningernes aktiviteter får opmærksomhed og deltagelse fra den bredere offentlighed. Dette kan gøres gennem åbne arrangementer annonceret f.eks. i lokalaviser og på internettet. Forslag 4: Bifrostkassen /Gruppe 7/8 - til kreativ udvikling af b&u Kassen er et tilbud til lærere og pædagoger og foreninger. Kassen rummer grej og materiale til forskellige aktiviteter. lære- og dilemmaspil i form af brætspil, bord- og liverollespil introduktion til brugen af spillene samt videre udvikling vejledning i hvorledes man reflekterer over spillene guider til, hvorledes man lærer børnene at agere selv og sætte spil i sving. pickup-rollespil med minimal forberedelse og højst en times varighed inkluder eksisterende scenarier fra kongresser, der er velegnede til læring kassen kan lånes, lejes, købes Evt. i samarbejde med Østerskov Efterskole og andre institutioner, der har erfaringer med aktiviteterne. Forslag 5: Snakkeklubben tillæg Stiller: Gruppe 7/8 Streame debatter og diskussioner fra snakkeklubben, gerne med live chat, så interesserede fra andre landsdele kan deltage aktivt. Som minimum filme oplæg og lægge dem tilgængeligt på nettet til download eller streaming og oprette sideløbende diskussioner på forum. Forslag 6: Bevidshedsgørelse om ekstremerne i vores aktiviteter. Stiller: Gruppe 7/8 Kurser/snakkeklub/debatter om hvordan man håndterer deltagere efter/under aktiviteter, der kan bryde grænser hos deltagerne. Fokus på at arrangører tager stilling til og hånd om deltagernes psykologiske sikkerhed. Inkluderet i dette kan være debriefing guides, erfaringsdeling med arrangører af tidligere arrangementer og debatter på fora og til f.eks. Forum. Forslag 7: Foreningsudveksling Dag, hvor foreninger mødes til samspil og sidemandsoplæring i rollespil Spilledning, nye systemer kampagnedesign holde gruppen og spillet i live Forslag 8: Oplæring af gm/spilledere kursus i Spilledning a lá Spillederskolen. mentorordning, hvor nye medlemmer oplæres af erfarne spillere. Generalforsamling i Bifrost november 2011 Side 7

8 Forslag 9: Debriefingguide sådan debriefer man efter rollespil guide i at reflektere over spil og erfaringer hvordan man får rollespil med kant til diskussion Forslag 10: Læsegrupper sætter sig og læser og diskuterer rollespil Større bevidsthed om conner, fora og foreninger bedre reklame for foreningers aktiviteter til andre foreninger bedre kendskab til ressourcer på nettet såsom rollespil.dk (mange tror det kun er for live etc.) og Alexandria.dk Forslag 11: Læringskompendiet Vejledning til lærere og pædagoger i brug af rollespil Forslag 12: Foreningsnetværk Når en spiller rejser fra sin forening, skal der stå en ny forening klar til at byde ham velkommen, så fraflyttende spillere ikke ryger ud af foreningslivet. Det blev samlet vedtaget, at de punkter mht. Arbejdsplanen, der er vedtaget, indarbejdes i denne. Det blev samlet vedtaget, at de punkter mht. Ønskelisten, der er vedtaget, tilføjes denne. Punkt 9: Diskussion og godkendelse af implementering af værdigrundlag Udtalelserne: Nej til diskrimination i fritidslivet: Bifrost oplever at kommunerne forskelsbehandler de forskellige foreningstyper. Bifrost kender til flere tilfælde hvor vores lokalforeninger bliver diskrimineret i forhold til andre foreninger som har aktiviteter der generelt er mere anerkendt i det danske samfund. Dette opleves bl.a. i Nyborg kommune, hvor grund- og medlemstilskuddet for Type 1 (idræts- og spejderforeninger) er 175 kr. pr. medlem og Type 2 (øvrige foreninger, herunder vores lokalforeninger) kun er på 125 kr. pr. medlem. Vi kan se hos mange andre kommuner, som f.eks. i Aalborg, at grund- og medlemstilskuddet er ens for alle typer foreninger. I Aalborg fordeles tilskuddene efter et pointsystem, som beregnes efter medlemmernes alder og ikke hvilken foreningstype de er. Dennes diskrimination skader et mangfoldigt foreningsmiljø, som er væsentligt bidrag til samfundets sammenhængskraft og den demokratiske opdragelse af den nye generation. Generalforsamling i Bifrost november 2011 Side 8

9 Hele intentionen med folkeoplysningsloven er at støtte foreningslivet ikke at give grundlag for diskrimination og forskelsbehandling. Bifrost fastholder, at de aktiviteter som vi laver, har lige så stor værdi som eksempelvis spejdere eller idrætsforeninger. Bifrosts lokalforeninger bidrager i lige så høj grad som andre foreninger til at forme og udvikle den danske ungdom til at blive hele og sociale individer med engagement i deres medmennesker, verden og samfundet omkring dem. Derfor mener Bifrost at der skal være ligestilling mellem de forskellige foreningstyper hos de enkelte kommuner. Udtalelsen blev vedtaget. Gyldighed af børneattester Ifølge loven om børneattester skal frivillige foreninger indhente attester på alle med ledelsesansvar der beskæftiger sig med børn under 15 år. Loven præciserer ikke hvor længe en børneattest er gyldig. DUF anbefaler sine medlemsorganisationer, at de selv fastsætter hvor længe de indhentede børneattester er gyldige. Landsforeningen Bifrost mener, at en børneattest har en gyldighed på 3 år. Bifrost mener, at man bør indhente børneattester på følgende grupperinger og funktioner i foreningen: Faste hold- og gruppeledere Faste workshopholdere/undervisere Projekt- og arrangørgrupper Bestyrelsesmedlemmer, hvis disse er aktive deltagere/arrangører Bemærk at attestens tre års gyldighed kun gælder foreningens frivillige eller projektansatte. Fastansattes børneattester er gyldige for hele ansættelsesperioden. Udtalelsen blev vedtaget. Værdigrundlaget: En stok - ikke en hat. Forslag til udtalelse om Værdigrundlaget Stiller: Søren Ebbehøj, Pelle Johansen, Naya Marie Nord, Signe Hertel, Nynne Søs Rasmussen Bifrost vedtog sidste år et værdigrundlag. Det handlede om at få ned på skrift, hvad vores fælles aktiviteter kan. Det er meningen, at alle vores medlemmers aktiviteter med tiden skal bygge på vores fælles værdier. Det kan måske godt virke lidt skræmmende at skulle sætte en masse store ord på det, vi laver, for vi leger jo bare, gør vi ikke? Skal vi ikke længere bare skabe gode oplevelser? Skal vi nu pludselig til at redde verden hver gang? Nej. Ikke hver gang: Værdigrundlaget er bygget på baggrund af de aktiviteter vi laver i forvejen, så alle punkterne er noget vi allerede gør i en eller anden grad. Vores arrangementer bygger jo i forvejen på fantastiske ting som kreativitet, fællesskab, indlevelse og refleksion. Det er noget vi skal være glade for og stolte over, og derfor er det netop det, vi skrev i værdigrundlaget. Vi var egentlig ret fede i forvejen, og nu er det så oven i købet kommet ned på papir. Det handler nemlig om, at vi skal være bevidste om, hvad vi gerne vil fokusere på, når vi laver et projekt. Og det er netop her, værdigrundlaget kan bruges som en hjælp til at give retning på dine projekter. Det er ikke meningen, at du skal forsøge at opfylde samtlige punkter i værdigrundlaget, hver gang du laver et projekt. Værdigrundlaget er ikke en hat, Bifrost forsøger at presse ned over hovedet på dig og dine idéer. Få projekter kan alligevel rumme alle værdierne på en gang. Tag de dele du skal bruge og skær resten i stykker med dit broadsword. Generalforsamling i Bifrost november 2011 Side 9

10 Værdigrundlaget er en stok som du kan læne dig op af og som kan hjælpe dig videre i din vandring mod dine mål. Udtalelsen blev vedtaget. Punkt 11: Peptalk om pressearbejde Der blev ikke vedtaget noget under dette punkt. Punkt 12: Valg: Valg af formand Anders Berner (fra Rollespilsfabrikken) blev valgt. Valg af næstformand Daniel Larsen (fra Helios) blev valgt. Valg af repræsentantskab Følgende blev valgt: Astrid S. Andersen (Piger i Panser) Henrik Jensen (Avalon) Jakob Pedersen (Grotten) Jens Rasmussen (Tempus Vivo) Joachim Dittman (GERF) Mick R. Bundgaard (FRAKS) Naya Maria Nord (Piger i Panser) Peter Christensen (Avalon) René Bokær (Rollespilsfabrikken) Rikke Nielsen (ThyRF) Sofie Liv Støvelbæk (Rollespilsfabrikken) Stinne Kirketerp (Tempus Vivo) Søren Parbæk (TRoA) Thais Laursen Munk (Rottehullet) Uffe V. Jensen (TRoA) Valg af suppleanter til repræsentantskab Følgende blev valgt (rækkefølgen er ud fra de stemmetal, der er afgivet for hver enkelt): 1. suppleant: Signe Hertel (Piger i Panser) 2. suppleant: Bo Karlsen (TRoA) Valg af intern revisor Kåre M. Kjær (TRoA) blev valgt. Valg af ekstern revisor Revisionsinstituttet blev valgt. Erik Larsen, referent Generalforsamling i Bifrost november 2011 Side 10

11 Morten Lahrmann, dirigent Bo Karlsen, dirigent Generalforsamling i Bifrost november 2011 Side 11

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE LOKALFORENINGS HÅNDBOG Dansk ICYE Revideret 28.11.2014 1 Lokalforeningshåndbog Forord... 4 Lokalforeninger fordelt på postnumre... 4 Lokalforeningens formål... 4 Vedtægter... 5 Lokalforeningens bestyrelse...

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne

En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne indhold Leder Råd til elevråd...3 Indledning Hvorfor er elevråd så vigtige...4 Hvem bestemmer på din skole en gennemgang af jeres vej til indflydelse...5 Råd

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Organisationshåndbog for Enhedslisten

Organisationshåndbog for Enhedslisten Organisationshåndbog for Enhedslisten Forord Formålet med denne bog er, at lave en introduktion til Enhedslistens forskellige organisatoriske bestanddele; hvad de består af; hvad de laver; og hvilke kompetencer,

Læs mere

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referent: Helene Holbeck Kannegaard Dirigent: Uffe Engsig Referatet er godkendt af dirigenten den 8. maj 2014. Der var 50

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

ordene er i spil spot på fremtiden korpsrådsmøde 2012 10.-11. november

ordene er i spil spot på fremtiden korpsrådsmøde 2012 10.-11. november !?!??!??! spot på ordene er i spil fremtiden korpsrådsmøde 2012 10.-11. november ordene er i spil indhold 05 Velkommen til Korpsrådsmødet 2012 06 Sæt spot på fremtiden 08 Årets tema Debat 10 Spot på Spejd

Læs mere

Dansk ICYE s ordinære generalforsamling. Søndag den 12. april 2015 Klokken 10-16 (Morgenmad 9-10)

Dansk ICYE s ordinære generalforsamling. Søndag den 12. april 2015 Klokken 10-16 (Morgenmad 9-10) Dansk ICYE s ordinære generalforsamling Søndag den 12. april 2015 Klokken 10-16 (Morgenmad 9-10) U-huset Klosterport 4A, 3. sal. 8000 Arhus C Klosterport 4A, 3.sal DK 8000 Århus C tlf. +45 8618 0715 icye@icye.dk

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde

Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde 4. til 6. april 2014 Pædagoguddannelsen i Odense Pædagogstuderendes Landssammenslutning Årsmøde 4. - 6. april 2013 2 Indhold Indhold PLS årsmøde 2014 4 Praktisk

Læs mere

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse 9.-10. NOVEMBER INDHOLD 03 Velkommen til Korpsrådsmødet 2013 04 Valget er dit! 06 Udviklingsplan 2011-14 for Det Danske Spejderkorps 08 Korpsledelsens beretning 16 Økonomisk overblik 18 Regnskab 22 Budget

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 13. juni 2014 kl. 16:00 20:00 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE FESTIVAL KOORDINATORERNE 10

Bestyrelsesmøde. 13. juni 2014 kl. 16:00 20:00 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE FESTIVAL KOORDINATORERNE 10 Bestyrelsesmøde 13. juni 1 kl. 1:00 :00 Indholdsfortegnelse DAGSORDEN 2 BILAG 1: REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE DEN 13. MAJ 1 3 BILAG 2: ORIENTERING FRA RUSFORMANDSKABET 9 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Lejrpladsleje - en Bifrostguide

Lejrpladsleje - en Bifrostguide Lejrpladsleje - en Bifrostguide Lokalestøtte til scenarier og foreningsture En Bifrost-guide til at søge lokalestøtte til dit rollespil ved at bruge lejrpladsleje reglerne af Søren Ebbehøj og Troels Barkholt

Læs mere