Kulturudvalget KUU alm. del Bilag 38 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Bilag 38 Offentligt"

Transkript

1 Kulturudvalget KUU alm. del Bilag 38 Offentligt Bekendtgørelse om udbud af den fjerde FM-kanal I medfør af 11, stk. 9, og 45, stk. 5, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 477 af 6. maj 2010, som ændret ved lov nr. xxx af xxx fastsættes: 1. Radio- og tv-nævnet udbyder den fjerde jordbaserede FM-radiokanal, jf. bilag 1. Stk. 2. Public service-virksomhed på den fjerde FM-radiokanal skal udøves i henhold til radio- og fjernsynslovens 10. Stk. 3. Programtilladelse i henhold til stk. 1 kan ikke meddeles DR. DR må ikke have kontrol over eller bestemmende indflydelse i den i stk. 6 nævnte selvstændige juridiske enhed, eller virksomheder, der har kontrol over eller bestemmende indflydelse i enheden. DR må ikke levere programindhold til kanalen, eller indgå i en virksomhed eller et konsortium, der leverer indhold til kanalen. Stk. 4. Reklamer må ikke indgå i programvirksomheden, og tilladelseshaveren må ikke sælge sendetiden. Sponsorerede programmer m.v. kan indgå i programvirksomheden efter reglerne i radio- og fjernsynslovens kapitel 11. Stk. 5. Det er ikke tilladt at opdele sendefladen geografisk, hvilket betyder, at et givet program skal udsendes samtidig i hele tilladelseshaverens sendeområde. Dette gælder såvel programvirksomheden på FM som på DAB, jf. 2. Stk. 6. Tilladelseshaver skal være en selvstændig juridisk enhed, hvis eneste formål er at drive den fjerde FM-kanal. Stk. 7. Tilladelseshaver kan uanset stk. 6 drive anden virksomhed i tilknytning til programvirksomheden med henblik på udnyttelse af tilladelseshaverens tekniske udstyr, særlige sagkundskab, programarkiv m.v. Stk. 8. Tilladelseshaver skal sende beredskabsmeddelelser i henhold til bestemmelser herom i radio- og fjernsynsloven eller bestemmelser fastsat i medfør af loven. 2. Tilladelseshaveren vil, udover de i bilag 1 nævnte sendemuligheder, få rådighed over 144 kbit/s i den landsdækkende DAB-blok 2. Stk. 2. Med rådighed over DAB-kapacitet, jf. stk. 1, følger en forpligtelse til at sende programmer i digital form. Den digitale programvirksomhed skal bestå af paralleludsendelse af de analogt udsendte programmer på FM, jf. 1, stk. 1. Eventuel overskydende kapacitet kan tilladelseshaveren frit disponere over inden for rammerne af tilladelsen. Stk. 3. Den digitale programvirksomhed skal påbegyndes samtidig med påbegyndelse af den analoge programvirksomhed. Stk.4. Såfremt der træffes politisk beslutning om slukning af de analoge FM-signaler i tilladelsesperioden, skal tilladelseshaveren uden kompensation acceptere, at FMsendemulighederne bortfalder fra det tidspunkt, det måtte blive besluttet, og at tilladelsen herefter alene omfatter den i stk. 1 nævnte DAB-kapacitet, jf. 17, stk. 1. Stk. 5. Såfremt der træffes politisk beslutning herom, må tilladelseshaveren uden kompensation acceptere andre ændringer end de i stk. 4 nævnte i relation til sendemuligheder og signaler, herunder evt. overgang til DAB+ eller anden standard for digital radio. Minimumskrav 3. Programvirksomheden på den fjerde FM-kanal skal minimum indeholde: 1) 2 timers nyhedsudsendelser pr. døgn, der skal sendes hver time døgnet rundt i udsendelser af minimum 5 minutters varighed, 2) 70 minutters sportsnyheder pr. uge, 3) 30 timers aktualitetsprogrammer pr. uge, der skal udsendes i tidsrummet kl mandag til fredag, jf. 5, stk. 1, nr. 1, 4) 24 aktualitetstemaer pr. år, jf. 5, stk. 1, nr. 1, 5) 70 minutters kulturnyheder pr. uge, der skal udsendes i tidsrummet kl , jf. 5, stk. 1, nr. 2, 6) et dagligt 25 minutters satireprogram, jf. 5, stk. 1, nr. 3, 7) 20 timers øvrige kulturprogrammer pr. uge, 1

2 8) 55 minutters debatprogrammer pr. dag, der skal udsendes i tidsrummet kl mandag til lørdag, og 9) 4½ times udsendelser i reportage eller montageform pr. uge, idet der minimum skal udsendes et reportageprogram dagligt. Stk. 2. Kanalen skal have en bred musikprofil og må ikke domineres af enkelte genrer, jf. 5, stk. 1, nr. 4. Minimum 30 pct. af den udsendte musik skal være dansk i såvel tidsrummet kl som tidsrummet kl Den daglige andel af musik i programfladen må i tidsrummet kl maksimalt udgøre 20 pct. I tidsrummet kl skal musikandelen udgøre mellem 55 og 65 pct. I tidsrummet kl skal musikandelen udgøre mellem 45 og 55 pct. Stk. 3. Mellem kl må der kun udsendes relevant begrundet musik. Mellem kl skal musikindholdet formidles med faglig viden, jf. 5, stk. 1, nr. 5. Stk. 4. Kanalen skal have en selvstændig nyheds- og aktualitetsredaktion, der skal drives på basis af saglighed, upartiskhed og alsidighed. Tilladelseshaver skal have kapacitet til at producere originale nyheder, jf. 5, stk. 1, nr. 6, og aktualitetsprogrammer, der dækker hele Danmark og udlandet. Kanalens ansvarshavende redaktør skal have effektiv kontrol over udvælgelse af programstof samt programmernes tilrettelæggelse i programfladen inden for rammerne af tilladelsen. Kanalens ansvarshavende redaktør må ikke samtidig være beskæftiget ved andre medievirksomheder. Stk. 5. Kulturprogrammerne skal formidles af værter med formidlingsmæssig og faglig kompetence, jf. 5, stk. 1, nr. 7. Stk. 6. Genudsendelser må maksimalt udgøre 10 pct. af den samlede flade opgjort pr. uge, jf. 5, stk. 1, nr. 8. Genudsendelser må kun udsendes i tidsrummet kl Stk. 7. Tilladelseshaver er forpligtet til at afsætte mindst 20 pct. af produktionsbudgettet til programmer, der tilvejebringes ved entreprise og indkøb fra eksterne producenter, dog ikke nyhedsprogrammer, jf. 5, stk. 1, nr. 9. Stk. 8. Alle udsendelser skal gøres tilgængelige på relevante platforme, jf. 5, stk. 1, nr Der skal udsendes programmer 24 timer i døgnet fra 1. november 2011 på alle de sendemuligheder, som tilladelsen omfatter. Stk. 2. Medmindre andet er anført i stk. 3-5, træder kravene i henhold til tilladelsen i kraft fra programvirksomhedens start. Stk. 3. For følgende krav er fristen for opfyldelse 6 måneder fra programstart: 1) aktualitetstemaer, jf. 3, stk. 1, nr. 4, 2) kulturprogrammer, jf. 3, stk. 1, nr. 5 og 7, samt 3, stk. 5, 3) debatprogrammer, jf. 3, stk. 1, nr. 8, 4) satireprogrammer, jf. 3, stk. 1, nr. 6, 5) den daglige andel af musik i programfladen, jf. 3, stk. 2, idet de procentvise angivelser må overskrides med halvdelen i de første 6 måneder, 6) genudsendelser, jf. 3, stk. 6, og 7) tilgængeliggørelse, jf. 3, stk. 8. Stk. 4. For følgende krav er fristen for opfyldelse 12 måneder fra programstart: 1) satireprogrammer som markant element i programprofilen, jf. 3, stk. 1, nr. 6, sammenholdt med 5, stk. 1, nr. 3, og 2) reportage/montageprogrammer, jf. 3, stk. 1, nr. 9. Stk. 5. Frist for opfyldelse af kravet om at afsætte mindst 20 pct. af produktionsbudgettet til programmer fra eksterne producenter, jf. 3, stk. 7, er 1½ år fra programstart. 5. For de i 3 opstillede minimumskrav, jf. bilag 2 om programkategorier, gælder følgende, der vil blive lagt til grund ved Radio- og tv-nævnets tilsyn, jf. 31, stk. 1, og godkendelse af public service-redegørelsen, jf. 17: 1) Aktualitetsprogrammer jf. 3, stk. 1, nr. 3, skal beskæftige sig med perspektiv og baggrund. Aktualitetstemaerne jf. 3, stk. 1, nr. 4, skal i programmer over en uge/eftermiddag eller andet interval belyse et større emne af aktuel interesse fra flere sider. Programmerne skal som minimum udfylde hele morgen- eller eftermiddagsfladen, jf. dog 3, stk. 1, nr. 1. 2

3 2) Kulturnyheder, jf. 3, stk. 1, nr. 5, skal dække kulturlivet bredt fortolket dog kun sport, når det indgår i en større kulturel sammenhæng. 3) Satire, jf. 3, stk. 1, nr. 6, skal fremstå som markant element indenfor tilladelseshavers programprofil. 4) Kravet om bred musikprofil, jf. 3, stk. 2, indebærer, at de to mest spillede genrer, jf. bilag 2, højst må udgøre to tredjedele af musikindholdet i løbet af en måned. 5) Musik mellem kl anses som relevant begrundet, jf. 3, stk. 3, når musikken er redaktionelt udvalgt og tillige indgår i en fortælleteknisk eller anden åbenbar sammenhæng med indholdet i programmerne. Der må således ikke udsendes rene musikprogrammer eller computerstyret musikudvælgelse. Formidling af musik mellem kl med faglig viden, jf. 3, stk. 3, forudsætter værter og/eller programmedarbejdere med relevant udannelsesmæssig og/eller erfaringsmæssig baggrund. 6) Ved originale nyheder, jf. 3, stk. 4, forstås nyheder til radiomediet, som baserer sig på egen research og eget kildenet, som er selvstændig formidlet fx ved egne interviews og samtaler. 7) Kravet vedr. kulturprogrammerne jf. 3, stk. 1, nr. 5 og 7, og stk. 5, forudsætter værter med relevant formidlingsmæssig og faglig uddannelsesmæssig og/eller erfaringsmæssig baggrund. 8) Som genudsendelser, jf. 3, stk. 6, medregnes ikke enkeltindslag i nyhedsudsendelser. Endvidere medregnes ikke redigerede sammendrag, herunder programmer, der består af udsnit og/eller sammendrag af allerede udsendte programmer. Sammendrag tæller ikke med ved opgørelsen af opfyldelse af minimumskravene. 9) Til opfyldelse af kravet om udlægning af produktioner, jf. 3, stk. 7, kan programmer produceres som co-produktioner mellem tilladelseshaver og de eksterne producenter. Co-produktioner medregnes ved opgørelsen af opfyldelse af kravet proportionalt med tilladelseshavers finansieringsandel. 10) Tilgængeliggørelse, jf. 3, stk. 8, forudsættes at ske på følgende måder: a) paralleludsendelse via egen hjemmeside på internettet af de på FM analogt udsendte programmer (simulcast som netradio), b) tilrådighedsstillelse on demand betalingsfrit i streaming-format (catch up radio), og c) tilrådighedsstillelse som podcast (on demand download af hele programmer i betalingsfri abonnementsform). Stk. 2. Tilrådighedsstillelse, jf. stk. 1, nr. 10, litra b og c, skal ske umiddelbart efter førstegangsudsendelse for en periode på mindst 2 uger, og kan ske efter bortredigering af musik, såfremt tilladelseshaver ikke har opnået ret til denne anvendelse af musik. Skønhedskonkurrence med priselement 6. Programtilladelsen tildeles af Radio- og tv-nævnet efter en skønhedskonkurrence med et priselement, jf. 12 og 13. Stk. 2. Deltagelse i konkurrencen sker på grundlag af indgivelse af ansøgning. Med indgivelse af ansøgning accepterer ansøgerne vilkårene i udbudsmaterialet. Stk. 3. Ansøger skal på ansøgningstidspunktet være etableret som en selvstændig juridisk enhed, jf. 1, stk. 6. Stk. 4. Radio- og tv-nævnet fastsætter de nærmere regler om proceduren og ansøgningens udformning, herunder hvilke oplysninger, hvilken dokumentation og hvilke bilag, ansøgningen skal indeholde, samt frist for indlevering af ansøgning. Stk. 5. Der skal ved indlevering af ansøgningen stilles en ubetinget og uigenkaldelig bankgaranti på kr. 5 mio. Garantien skal være udstedt af et pengeinstitut eller et forsikringsselskab, hvis langsigtede gæld skal have en rating fra Standard & Poors på mindst A eller fra Moody s Investors Service Limited på mindst A2. Stk. 6. Når programtilladelsen er tildelt, vil bankgarantierne, jf. stk. 5, blive frigivet. 7. Radio- og tv-nævnet er berettiget til inden udløbet af fristen for indgivelse af ansøgninger at aflyse udbuddet. Stk. 2. Radio- og tv-nævnet er berettiget til at aflyse udbuddet, hvis der ikke fremkommer egnede ansøgninger. 3

4 Stk. 3. Radio- og tv-nævnet er berettiget til at foretage mindre væsentlige ændringer i de i udbudsmaterialet angivne vilkår for tilladelsen inden udløbet af fristen for indgivelse af ansøgninger. Stk. 4. Radio- og tv-nævnet er berettiget til at foretage ændringer i de i udbudsmaterialet angivne vilkår for tilladelsen, som på kulturministerens foranledning måtte blive meddelt inden udløbet af fristen for indgivelse af ansøgninger. Stk. 5. Hvis Radio- og tv-nævnet foretager ændringer, jf. stk. 4, træffer nævnet afgørelse om eventuel forlængelse af fristen for indgivelse af ansøgninger. 8. Ansøger skal redegøre for sine økonomiske og organisatoriske forhold, herunder for ledelsen, ansatte og ejerkredsen, samt hvorledes den forudsatte adskillelse fra andre selskaber e.l. er sikret, jf. 1, stk. 6. Stk. 2. Ansøger skal fremlægge en plan for driften dækkende hele tilladelsesperioden. Stk. 3. Planen for driften skal indeholde budgetoverslag for den planlagte programvirksomhed, jf. 3-5 og 9-11 med oplysninger om eventuelle indtægter og om udgifter inklusive forventning til overskud. Planen skal endvidere indeholde en realistisk omkostningsfastsættelse af såvel de planlagte programmer, herunder rettighedsbetaling, som sendeomkostninger. Stk. 4. Planen for driften skal indeholde en redegørelse for ansøgers kompetencer i relation til programplanerne jf. 3, 5 og 10. I redegørelsen skal indgå dokumenterede erfaringer med radiovirksomhed og eller anden dokumentation for kompetencer i relation til den planlagte programvirksomhed. Stk. 5. Ansøger skal afgive et bud på det samlede tilskud for hele tilladelsesperioden, som ansøger vil drive stationen for. Buddet kan maksimalt udgøre 800 mio. kr. Ansøger skal i planen for driften, jf. stk. 2, oplyse om fordelingen af tilskuddet over tilladelsesperiodens otte år, idet der maksimalt kan udbetales 100 mio. kr. som tilskud i et enkelt år. Stk. 6. Ansøger skal redegøre for sine programplaner, jf. 10. Stk. 7. Ansøger kan basere sin virksomhed på andre enheders formåen og ressourcer, herunder eksempelvis underleverandører eller enheder, der er helt eller delvist ejet af ejerkredsen. I givet fald skal ansøger godtgøre, at ansøger fuldt ud med respekt af kravet om økonomisk adskillelse - kan råde over de beskrevne ressourcer og kompetencer mv., der skal indgå i Radio- og tv-nævnets vurdering. 9. Ved Radio- og tv-nævnets vurdering af ansøgningerne, jf. 12, nr. 3, indgår ansøgers beskrivelse af følgende elementer, jf. bilag 2 om programkategorier: 1) nyheds- og aktualitetsredaktion, 2) programmer med værter med holdninger/værdier, 3) nyhedsprogrammer udover minimumskravet, 4) innovation, 5) interaktion med lyttere, 6) tilgængeliggørelse, 7) talentudvikling, 8) formidling af kulturprogrammer, 9) debatprogrammer, og 10) formidling af musik. 10. Ansøger skal i sin ansøgning, jf. 8, stk. 6, redegøre for følgende i henhold til de i 9 opstillede kriterier: 1) Nyheds- og aktualitetsredaktion: Ansøger skal redegøre detaljeret for planerne for en selvstændig nyheds- og aktualitetsreaktion, jf. 3, stk. 4, og 5, stk. 1, nr. 6. Herunder skal ansøger jf. stk. 2 redegøre for følgende: a) Organisatorisk og redaktionel kapacitet til at producere originale nyheder og aktualitetsudsendelser fra hele Danmark. b) Organisatorisk og redaktionel kapacitet til at producere originale nyheder og aktualitetsudsendelser fra udlandet. 2) Programmer med værter med holdninger/værdier: Ansøger skal redegøre for, hvorvidt der er planlagt konkrete tiltag angående udsendelse af et eller flere programmer (dog ikke nyhedsprogrammer) med værter, som har klart deklarerede holdninger/værdier. 4

5 3) Nyhedsprogrammer: Hvorvidt og i hvilket omfang der er planlagt nyhedsprogrammer udover de i 3, stk. 1, nr. 1, opstillede minimumskrav. 4) Innovation: Systematisk arbejde med programudvikling mv. Til dokumentation heraf skal ansøger beskrive, hvorvidt og på hvilken måde kanalen er nyskabende ift. fortælleformer, journalistik, programformater, teknologi, lytterinddragelse og produktionssamarbejder. Endvidere skal ansøger redegøre for konkrete tiltag med hensyn til indenfor de første år at blive etableret som såvel teknologisk som programmæssigt førende i forhold til innovationsniveau. 5) Interaktion med lyttere: Inddragelse af lyttere som en aktiv del af programfladen både i enkelte programmer og som idégeneratorer. Ansøger skal redegøre for konkrete tiltag til sikring heraf. 6) Tilgængeliggørelse: Ansøger skal redegøre detaljeret for planerne om tilgængeliggørelse, jf. 3, stk. 8, og 5, stk. 1, nr. 10. Herunder skal ansøger særligt redegøre for, på hvilken måde det er planlagt at udvikle en brugervenligt og dynamisk hjemmeside på internettet og i den forbindelse at tilbyde yderligere tjenester som fx SMS-nyhedstjenester og lignende. 7) Talentudvikling: Medvirken til at understøtte og fremdrive nye talenter indenfor programmedarbejdere. Ansøger skal beskrive konkrete tiltag til sikring heraf. 8) Formidling af kulturprogrammer: Ansøger skal redegøre detaljeret for planerne for kompetent formidling af kulturprogrammer, jf. 3, stk. 5, og 5, stk. 1, nr. 7. 9) Debatprogrammer: Hvorledes debatprogrammer i henhold til 3, stk. 1, nr. 8, af hensyn til forudsigelighed for lytterne tilrettelægges ud fra fastlagte temaer for hver bestemt ugedag, samt beskrivelse af en procedure, der giver mulighed for fleksibilitet i forhold til særlige aktuelle temaer. Ansøger skal beskrive konkrete tiltag til sikring heraf. 10) Formidling af musik: Ansøger skal redegøre detaljeret for planerne ift. relevant begrundet musik og om formidling af musik med historisk og faglig viden, jf. 3, stk. 3, og 5, stk. 1, nr. 5. Stk. 2. Organisatorisk og redaktionel kapacitet i henhold til stk. 1, nr. 1, litra a og b, kan bestå i: 1) egne korrespondenter med journalistisk baggrund, 2) egne interne, redaktionelle medarbejdere med journalistisk baggrund, 3) leveranceaftaler med andres korrespondenter med journalistisk baggrund, 4) free lance-korrespondenter ( stringers ), og 5) øvrige redaktionelle free lance-medarbejdere. 11. Tilladelseshaver skal, medmindre andet er anført i stk. 2 eller 3, leve op til sine tilsagn i forhold til kriterierne i 10, fra programvirksomhedens start. Stk. 2. For følgende kriterier er fristen for opfyldelse senest 6 måneder efter programstart: 1) nyhedsprogrammer udover minimumskravet, jf. 10, stk. 1, nr. 3, 2) innovation, jf. 10, stk. 1, nr. 4, 3) interaktion med lyttere, jf. 10, stk. 1, nr. 5, 4) tilgængeliggørelse (hjemmeside), jf. 10, stk. 1, nr. 6, 5) formidling af kulturprogrammer (detaljerede planer), jf. 10, stk. 1, nr. 8, og 6) debatprogrammer (detaljerede planer), jf. 10, stk. 1, nr. 9. Stk. 3. For følgende kriterier er fristen for opfyldelse 12 måneder fra programstart: 1) programmer med værter med holdninger/værdier, jf. 10, stk. 1, nr. 2, og 2) talentudvikling, jf. 10, stk. 1, nr. 7. Radio- og tv-nævnets vurdering af ansøgninger 12. Radio- og tv-nævnet udsteder programtilladelsen til den ansøger, som af nævnet vurderes at være bedst egnet til at drive den fjerde jordbaserede FM-radiokanal ud fra en samlet bedømmelse af ansøgningernes redegørelser og oplysninger i forhold til følgende kriterier: 1) Kvaliteten og realismen i ansøgers plan for driften, jf. 8, stk Dette delkriterium vægter 35 pct. 2) Størrelsen af det samlede tilskud for hele tilladelsesperioden, ansøger tilbyder at kunne drive kanalen for, maksimalt 800 mio. kr., jf. 8, stk. 5. Dette delkriterium vægter 25 pct. 5

6 3) Indholdet af de tilbudte programmer, jf. 8, stk. 6. Dette delkriterium vægter 40 pct. 13. Radio- og tv-nævnet opstiller en pointskala for hvert af de i 12 nævnte kriterier, der anvendes ved bedømmelsen af ansøgningerne. Ved vurderingen beregnes hver ansøgers samlede antal point med anvendelse af de i 12 nævnte procentvægte. Stk. 2. Såfremt to eller flere ansøgere opnår samme højeste pointantal, jf. stk. 1, foretages udvælgelsen af vinderen ved lodtrækning af notaren. Stk. 3. Nævnet kan indhente sagkyndig bistand fra revisorer, konsulentfirmaer eller lignende i forbindelse med sin vurdering af delkriterierne i 12. Stk. 4. Radio- og tv-nævnet vil i sin vurdering lægge vægt på følgende: 1) Kvaliteten og realismen i ansøgers plan for driften, herunder dokumentationen for, at ansøger besidder tilstrækkelige ressourcer og kompetencer, såvel ledelsesmæssige, medarbejdermæssige som økonomiske, til gennemførelse af planen, herunder opfyldelse af minimumskravene, jf. 3 og 5, og programplanerne, jf. 9 og 10, gennem hele tilladelsesperioden. 2) Størrelsen af det samlede tilskud for hele tilladelsesperioden, idet et lavere bud tildeles flere point end et højere bud. Radio- og tv-nævnet vil opstille en point-skala, hvor det laveste, ikke unormalt lave bud opnår maksimumpoint, og de øvrige bud opnår point gradueret efter, i hvor høj grad de afviger fra laveste, ikke unormalt lave bud. 3) Ansøgers bindende tilsagn om programindhold. Der gives point for programvirksomhedens indhold af innovation, talentudvikling, interaktion med lytterne, nyheds- og aktualitetsredaktionen og omfanget af nyheder, debatprogrammer og værter mv. ifølge den i ansøgningen beskrevne virksomhed, jf. 10. Stk. 5. Radio- og tv-nævnet vil ved sin vurdering af størrelsen af det samlede tilskud for hele tilladelsesperioden, jf. stk. 4, nr. 2, efter forudgående partshøring afvise ansøgere, der har afgivet unormalt lave bud, som vurderes at være under et realistisk minimum til opfyldelse af de forpligtelser, der følger af tilladelsen. Tilladelse 14. Tilladelsen udstedes af Radio- og tv-nævnet for perioden frem til og med 31. oktober 2019 til vinderen af konkurrencen. Programtilladelsen træder i kraft på udstedelsesdatoen. Stk. 2. Tilladelsesvilkårene fastsættes på baggrund af bekendtgørelsens vilkår, herunder kravene til programvirksomheden m.v., jf. 3-5, som skal fremgå af udbudsmaterialet, og indholdet af ansøgningen, herunder tilsagn om programindhold mv., jf. 9 og 10. Stk. 3. Programvirksomheden skal i hele tilladelsesperioden udøves i overensstemmelse med tilladelsen, jf. dog stk. 4. Stk. 4. Medmindre andet er nævnt i 4 og 11, eller fremgår af tilladelsen, skal kravene til virksomheden være opfyldt fra programvirksomhedens start. Stk. 5. Der betales frekvensafgift i henhold til frekvenslovgivningens bestemmelser. Ændringer 15. I tilladelsesperioden kan tilladelseshaver ansøge om Radio- og tv-nævnets forudgående godkendelse af ændringer af den konkrete opfyldelsesmåde af de elementer, som fremgår af ansøgningen, jf. 9 og 10. Tilsvarende gælder for den opfyldelsesmåde af et i 3 anført minimumskrav, der følger af 5. Stk. 2. Ved vurderingen af, om en ansøgning efter stk. 1 kan imødekommes, lægger Radio- og tv-nævnet vægt på: 1) om danskernes brug af den i ansøgningen beskrevne opfyldelsesmåde efterfølgende er aftaget væsentligt, 2) om den påtænkte nye opfyldelsesmåde på anmodningstidspunktet er så udbredt blandt danske medievirksomheder, at den må anses som tidssvarende, 3) om den påtænkte nye opfyldelsesmåde på anmodningstidspunktet er så almindeligt tilgængelig for befolkningen, at den må anses som tidssvarende, og 6

7 4) om formålet med den ønskede deltjeneste på anmodningstidspunktet kan anses som opfyldt mindst lige så godt ved den ændrede opfyldelsesmåde som ved den i ansøgningen beskrevne. Stk. 3. Tilladelseshaver skal redegøre for de økonomiske konsekvenser for tilladelseshaver og for konsekvenserne for lytterne/brugerne af den påtænkte ændring, idet en evt. besparelse for tilladelseshaver vil skulle bedømmes i henhold til 12, nr. 2, og 29. Stk. 4. Radio- og tv-nævnet kan ud fra de i stk. 2 anførte kriterier pålægge tilladelseshaver at ændre en konkret opfyldelsesmåde i forhold til det i ansøgningen beskrevne. Nævnet kan anmode tilladelseshaver om at bidrage til oplysning af, hvorvidt kriterierne er opfyldt, og til oplysning af de økonomiske konsekvenser for tilladelseshaver og konsekvenserne for lytterne/brugerne, idet en evt. besparelse vil skulle bedømmes i henhold til 12, nr. 2, og 29. Nævnet kan ikke pålægge tilladelseshaver en ændring i opfyldelsesmåde, der samlet set over den resterende tilladelsesperiode vil medføre en væsentlig fordyrelse for tilladelseshaver. 16. Radio- og tv-nævnet kan efter forudgående ansøgning godkende ændringer, der ikke er omfattet af 15, herunder ændringer af programindholdet. Stk. 2. Ændringer af minimumskrav i henhold til 3, stk. 1 og 2, kan samlet ikke udgøre mere end tidsmæssigt 25 pct. af hvert enkelt krav. Stk. 3. Nævnet vil ved vurderingen af, om en ansøgning om ændring jf. stk. 2 kan imødekommes, lægge vægt på de i 15, stk. 2, anførte elementer. Stk. 4. Tilladelseshaver skal redegøre for de økonomiske konsekvenser for tilladelseshaver og for konsekvenserne for lytterne/brugerne af den påtænkte ændring, idet en evt. besparelse for tilladelseshaver vil skulle bedømmes i henhold til 12, nr. 2, og 29. Public service-redegørelse 17. Tilladelseshaveren skal hvert år senest den 1. maj redegøre for og dokumentere det foregående års programvirksomhed og opfyldelsen af de i tilladelsen stillede krav, jf. 14, stk. 2, samt for hvilke ressourcer, der er medgået til opfyldelse af forpligtelserne. Til opfyldelse af kravene til programindhold indgår alene programvirksomheden, der er udsendt på den fjerde FM-kanal, medmindre de analoge FM-kanaler er slukket, jf. 2, stk. 4. Hvis de analoge FM-kanaler er slukket, skal tilladelseshaver redegøre for opfyldelse af kravene til programindhold på de sendemuligheder, der erstatter FMsendemulighederne. Stk. 2. Redegørelsen skal indeholde en kvantitativ opgørelse og kvalitativ beskrivelse af de udsendte programmer, herunder redegørelse for og dokumentation af opfyldelse af såvel tilladelsens minimumskrav, jf. 3-5, som de krav, der følger af tilladelseshavers tilsagn om programindhold mv., jf Stk. 3. Redegørelsen skal indeholde oplysninger om og dokumentation for fordelingen af de forskellige programtyper på sendefladen, hvordan disse er blevet anvendt af lytterne og hvordan lytterne har vurderet programmerne. Tilladelseshaveren skal endvidere dokumentere befolkningens kendskab til og vurdering af kanalen. Stk. 4. Til dokumentation af lytternes og befolkningens vurdering m.v. af kanalen, jf. stk. 3 anvendes skemaerne i bilag 3. Eventuelle ændringer i skemaerne skal forinden godkendes af Radio- og tv-nævnet. Stk. 5. Med henblik på tilladelseshaverens dokumentation af programvirksomheden skal tilladelseshaver have adgang til og anvende officielle, brancheanerkendte lyttermålinger. Stk. 6. Radio- og tv-nævnet kan på baggrund af redegørelsen bl.a. stille krav om, at tilladelseshaveren tilpasser sin programvirksomhed med henblik på at sikre overholdelse af tilladelsens krav om programindhold, herunder programkvalitet og/eller bedre tilfredshedsmålinger. Stk. 7. Tilladelseshaveren skal opbevare udsendelser og programoversigter indtil nævnet har godkendt public service-regnskab og regnskab i henhold til Tilskud 7

8 18. Det årlige tilskud til programvirksomheden, jf. tilladelseshaverens tilbud, jf. 12, nr. 2, og 8, stk. 5, udbetales forskudsvis med en fjerdedel hvert kvartal. (hver den 1. i den første måned af hvert kvartal). Stk. 2. Tilskud kan tidligst udbetales den 1. november Stk. 3. Tilbagebetaling af tilskud efter opgørelsen, jf. 29, samt tilbagebetaling af for meget udbetalt tilskud i forbindelse med tilbagelevering eller inddragelse af tilladelsen, jf. 32, stk. 1 og 2, skal ske uden ophold.. Regnskab og opgørelse af eventuelt overskud 19. Tilladelseshaver skal aflægge årligt regnskab for virksomheden. Regnskabet skal opfylde kravene til regnskaber for virksomheder, der skal føre særskilte regnskaber, jf. artikel 1, stk. 2, og artikel 4 i direktiv 2006/111 om gennemskueligheden af de økonomiske forbindelser mellem medlemsstaterne og de offentlige virksomheder og om den finansielle gennemskuelighed i bestemte virksomheder, uanset om tilladelseshaver er omfattet af direktivets artikel 5, stk Tilladelseshaver skal for samtlige aktiviteter foretage en vurdering af, om der er tale om public service-virksomhed eller anden virksomhed. Stk. 2. Til public service-virksomhed henregnes den virksomhed, der er omfattet af bekendtgørelsen og tilladelsen til den fjerde landsdækkende FM-radiokanal Stk. 3. Til anden virksomhed henregnes den virksomhed, som tilladelsehaveren udbyder med henblik på at udnytte tilladelseshaverens tekniske udstyr, særlige sagkundskab, programarkiv mv. jf. 1, stk. 7. Stk. 4. Anden virksomhed kan udøves i eget regi og/eller i selskabsform. Stk. 5. Eventuelle tvivlsspørgsmål vedrørende stk. 1-4 skal forelægges Radio- og tvnævnet. 21. Tilladelseshaver skal som en del af årsregnskabet offentliggøre et særskilt regnskab for public service-virksomheden og et særskilt regnskab for anden virksomhed. Stk. 2. De særskilte regnskaber opstilles efter samme principper som det samlede årsregnskab og skal afstemmes med dette. Stk. 4. Udarbejdelse af særskilte regnskaber sker første gang på grundlag af selskabets åbningsbalancer for hhv. public service-virksomheden og anden virksomhed. Åbningsbalancerne revideres af selskabets revisor. Efterfølgende særskilte regnskaber udarbejdes med udgangspunkt heri. Stk. 5. Såfremt tilladelseshaver etablerer dattervirksomheder eller associerede virksomheder med henblik på udøvelse af anden virksomhed, jf. 1, stk. 7, kan der udarbejdes koncernregnskab efter årsregnskabslovens bestemmelser herom. Koncernregnskabet revideres af selskabets revisor. 22. Tilladelseshavers regnskabssystemer skal tilrettelægges, så det er muligt at henføre omkostninger og indtægter samt balanceposter til hhv. public servicevirksomhed og anden virksomhed. 23. Udveksling af ydelser mv. mellem hhv. public service-virksomhed og anden virksomhed inden for den enkelte virksomhed kan ske ved omkostningsfordeling, jf. 24. Stk. 2. Udveksling af ydelser mv. kan ligeledes ske til markedspris, det vil sige til den pris, hvortil ydelsen afsættes til 3. part, jf. 25. Er der tale om en ydelse mv., der ikke afsættes til 3. part, skal prisen mindst give dækning for de langsigtede gennemsnitsomkostninger ved ydelsen mv. 24. Tilladelseshaver skal ved fordeling af indtægter og omkostninger på hhv. public service-virksomhed og anden virksomhed i det omfang, der ikke sker intern afregning til markedspris mellem de to former for virksomhed, anvende en almindeligt anerkendt metode til fordeling af såvel indtægter som de fulde omkostninger på de enkelte aktiviteter/aktivitetsområder. 8

9 Stk. 2. Indtægts- og omkostningsfordeling på de enkelte aktiviteter/aktivitetsområder under hhv. public service-virksomhed og anden virksomhed foretages med baggrund i regnskabskontering, transaktionsregistrering, tidsstudier, statistik, stikprøver og/eller skøn. Fordelingen skal resultere i et retvisende billede af indtægter og udgifter/ressourceforbrug forbundet med de enkelte aktiviteter/aktivitetsområder under hhv. public service-virksomhed og anden virksomhed. 25. Prisen for den enkelte vare eller tjenesteydelse, som tilladelseshaver afsætter som led i deres anden virksomhed, skal fastsættes på grundlag af markedsmæssige vurderinger, idet der ikke må ske konkurrenceforvridning over for private eller offentlige konkurrenter. Stk. 2. Ved prisfastsættelsen skal der samtidig sikres dækning for de langsigtede gennemsnitsomkostninger forbundet med anden virksomhed som helhed samt en rimelig avance. Ved beregningen af de langsigtede gennemsnitsomkostninger for anden virksomhed som helhed skal indgå såvel direkte som indirekte omkostninger, også på sigt, forbundet med produktionen af de varer og tjenesteydelser, der produceres eller afsættes som led i anden virksomhed. 26. Tilladelseshaver kan overføre kapital fra public service-virksomheden til anden virksomhed, herunder anden virksomhed i selskabsform, forudsat, at der ikke er tale om licensmidler, og forudsat, at overførslen sker på markedsøkonomiske vilkår i overensstemmelse med det markedsøkonomiske investorprincip. Kapitaloverførsel skal godkendes af bestyrelsen for den pågældende virksomhed. Stk. 2. Overførsel af materielle anlægsaktiver mellem public service-virksomhed og anden virksomhed (herunder anden virksomhed i selskabsform), jf. stk. 1, skal ske til markedspris, dog minimum til bogført værdi. 27. Tilladelseshaver skal til enhver tid over for Radio- og tv-nævnet kunne redegøre for, hvilke konkrete aktiviteter, der henregnes som public service-virksomhed og hvilke konkrete aktiviteter, der henregnes som anden virksomhed. Stk. 2. Tilladelseshaver skal endvidere kunne dokumentere de anvendte principper for omkostningsfordeling og prisfastsættelse. 28. Regnskabet, der hvert år senest den 1. maj skal indsendes til Radio- og tvnævnet, skal indeholde en særskilt opgørelse af overskuddet i forhold til reglerne om rimelig fortjeneste mv., jf. 29. Fortjenesten skal opgøres i regnskabet således, at de samlede indtægter, herunder tilskuddet og anden direkte og indirekte støtte til kanalen, uanset om de oppebæres af tilladelseshaver eller af tredjemand, herunder produktionsselskaber, fremgår særskilt. Ved indirekte støtte forstås refusion af kanalens udgifter, eller at andre afholder omkostninger for kanalen. Alle beløb opgøres eksklusiv moms. Stk. 2. Regnskabet og opgørelsen af tilskudsgrundlaget skal opfylde følgende krav: 1) Der skal udarbejdes en forretningsgang med heri indbyggede interne kontroller, der sikrer at alle relevante poster medtages i opgørelsen af fortjenesten. Forretningsgangene skal blandt andet sikre, at alle leverancer mv. (herunder mellem koncernforbundne selskaber) sker til markedspris, og at der sker en korrekt fordeling af indtægter og udgifter. 2) En statsautoriseret eller registreret revisor skal underskrive en revisorerklæring, hvori revisoren erklærer, at de nævnte principper for opgørelsen af tilskudsgrundlaget er fulgt. Revisor skal endvidere erklære, at de ovenstående forretningsgange og de heri indbyggede interne kontroller har fungeret tilfredsstillende i hele perioden. Stk. 3. Radio- og tv-nævnet har som tilsynsmyndighed mulighed for at foretage kontrol af opgørelsen af tilskudsgrundlaget ved egen revisor. Tilladelseshaver skal i så fald give Radio- og tv-nævnets egen revisor de oplysninger, som revisor anser for nødvendige for at bedømme opgørelsen. 29. På grundlag af den årlige public service-redegørelse, jf. 17 og det årlige regnskab, jf godkender Radio- og tv-nævnet tilladelseshavers opgørelse, herunder af eventuelt overskud, jf. bilag 4. Radio- og tv-nævnet godkender herunder: 1) tilladelseshavers rimelige fortjeneste, jf. bilag 4, 2) tilladelseshavers eventuelle afkast på grund af rationalisering og produktudvikling, jf. bilag 4, 9

10 3) tilladelseshavers overførsel af eventuelle overskud fra driften til efterfølgende regnskabsår, jf. bilag 4, og 4) tillladelseshavers tilbagebetaling af eventuelt overskud ved virksomheden, jf. bilag 4. Stk. 2. Såfremt tilladelseshaver ikke opfylder sine programforpligtelser m.v., skal tilladelseshaver tilbagebetale de hermed forbundne, beregnede besparelser, jf. bilag 4, tillagt 15 pct. Overdragelse 30. Tilladelsen kan overdrages, hvis tilladelseshaver forinden overdragelsen har indhentet Radio- og tv-nævnets godkendelse heraf. Radio og tv-nævnet kan af tilladelseshaver kræve de oplysninger, som nævnet skønner nødvendige for en stillingtagen til, om vilkårene for tilladelsen fortsat vil være opfyldt efter overdragelsen. Stk. 2. Overdragelser efter stk. 1 omfatter også indirekte overdragelser, herunder overdragelser af aktier, anparter eller andre ejerinteresser, der medfører ændringer i, hvem der har kontrol over eller bestemmende indflydelse i tilladelseshaver. Tilsyn og sanktioner 31. Radio- og tv-nævnet fører tilsyn med programvirksomheden. Stk. 2. Tilladelsen kan i henhold til radio- og fjernsynslovens 50 og 51 inddrages midlertidigt eller endeligt af Radio- og tv-nævnet, hvis tilladelseshaveren 1) overtræder loven eller bestemmelser fastsat efter loven, såfremt en overtrædelse er grov eller overtrædelser er ofte gentagne, 2) tilsidesætter radio- og fjernsynslovens 87 eller pålæg, der er meddelt efter denne bestemmelse, 3) tilsidesætter de vilkår, som programtilladelsen er meddelt på, 4) tilsidesætter pålæg meddelt efter radio- og fjernsynslovens 88, 5) i forbindelse med skønhedskonkurrencen og udstedelsen af tilladelsen har afgivet urigtige oplysninger, 6) gennemfører væsentlige ændringer, der ikke er godkendt i overensstemmelse med 15 og 16, eller 7) ikke udnytter tilladelsen eller der sker en væsentlig afbrydelse af programvirksomheden. Ophør af tilladelsen 32. Tilladelseshaver er ved tilbagelevering af tilladelsen til Radio- og tv-nævnet forpligtet til at tilbagebetale evt. for meget udbetalt tilskud, dvs. den forholdsmæssige del af det kvartalsvist udbetalte tilskud der dækker perioden fra tilbageleveringen. Stk. 2. Hvis tilladelsen inddrages endeligt af Radio- og tv-nævnet i henhold til 31 er tilladelseshaveren forpligtet til at tilbagebetale evt. for meget udbetalt tilskud, dvs. den forholdsmæssige del af det kvartalsvist udbetalte tilskud der dækker perioden fra inddragelsen. Stk. 3. Public service-redegørelse, regnskab og opgørelse, jf. 17 og skal indsendes til Radio- og tv-nævnet senest ved udgangen af den fjerde måned efter tilbageleveringen eller inddragelsen, jf. stk. 1 og stk. 2. Indbetaling af skyldige beløb, skal ske senest samtidig med indsendelse af regnskabet. Ikrafttræden 33. Bekendtgørelsen træder i kraft den xx. Bilag: 1. FM 4-senderettigheder, jf. IT- og Telestyrelsens oplysninger 2. Programkategorier (Escort) 10

11 3. Skemaer til lytter og befolkningsmålinger 4 Rimeligt overskud, opgørelse, overskud, incitament, claw back 11

Berlingske People A/S Pilestræde 34 1147 København K. Att.: Lisbeth Knudsen. Tilladelse til programvirksomhed på den fjerde jordbaserede FMradiokanal

Berlingske People A/S Pilestræde 34 1147 København K. Att.: Lisbeth Knudsen. Tilladelse til programvirksomhed på den fjerde jordbaserede FMradiokanal Berlingske People A/S Pilestræde 34 1147 København K Att.: Lisbeth Knudsen Radio- og tv-nævnet 10. maj 2011 Sagsnr.; 2011-007959 Jette Fievé chefkonsulent jfi@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 3373 3333

Læs mere

Bekendtgørelse om den regnskabsmæssige adskillelse mellem DR s, TV 2/ DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheders public servicevirksomhed

Bekendtgørelse om den regnskabsmæssige adskillelse mellem DR s, TV 2/ DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheders public servicevirksomhed BEK nr 1055 af 01/09/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-003180 Senere ændringer til forskriften BEK nr 62 af 11/01/2016 Bekendtgørelse

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public service-redegørelse

Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public service-redegørelse Radio- og tv-nævnet 27. oktober 2015 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. Dir.tlf. 33 73 33 35 lvl@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs

Læs mere

til IT- og Telestyrelsen med oplysninger om de ønskede senderes konkrete position og andre tekniske karakteristika.

til IT- og Telestyrelsen med oplysninger om de ønskede senderes konkrete position og andre tekniske karakteristika. FM6 A/S Pilestræde 34 1147 København K Radio- og tv-nævnet 9. juli 2010 Sagsnr: 2010-016012 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 35 Tilladelse

Læs mere

Bilag 6: Bekendtgørelse om udbud af den fjerde FM-kanal med bilag. Bekendtgørelse om udbud af den fjerde FM-kanal

Bilag 6: Bekendtgørelse om udbud af den fjerde FM-kanal med bilag. Bekendtgørelse om udbud af den fjerde FM-kanal Bilag 6: Bekendtgørelse om udbud af den fjerde FM-kanal med bilag BEK nr 5 af 05/01/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-01-2011 Kulturministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Bilag 2 Bilag

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal. Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal

Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal. Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal 1. Radio- og tv-nævnet giver hermed [tilladelseshaveren] tilladelse

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s

Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s Bilag 4: Udkast til programtilladelse for sendemulighed med en kapacitet på 128 kbit/s RADIO- OG TV-NÆVNET Tilladelse til programvirksomhed på sendemulighed Y med en kapacitet på 128 kbit/s (kaldet DAB

Læs mere

Bekendtgørelse om den regnskabsmæssige adskillelse mellem DR s, TV 2 DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheders public servicevirksomhed

Bekendtgørelse om den regnskabsmæssige adskillelse mellem DR s, TV 2 DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheders public servicevirksomhed BEK nr 62 af 11/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 15/01062 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om den

Læs mere

Bilag 1.2: Plan for driften a) Budget med tilhørende redegørelse

Bilag 1.2: Plan for driften a) Budget med tilhørende redegørelse Bilag 1.2: Plan for driften a) Budget med tilhørende redegørelse Som en del af den plan for driften, ansøger skal udarbejde, skal der udfærdiges et budget med tilhørende redegørelse, som underbygger/dokumenterer

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige sendemuligheder i DAB-blok 2

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige sendemuligheder i DAB-blok 2 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige sendemuligheder i DAB-blok 2 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 477 af 6. maj 2010

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udbud af den fjerde jordbaserede FM-kanal (Revideret udgave 24. januar 2011)

Radio- og tv-nævnets udbud af den fjerde jordbaserede FM-kanal (Revideret udgave 24. januar 2011) RADIO- OG TV-NÆVNET 17. januar 2011 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. jfi@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:3373 3333 Radio- og tv-nævnets udbud af den fjerde jordbaserede FM-kanal (Revideret udgave

Læs mere

Scenarie b: NewsTalk-radioen

Scenarie b: NewsTalk-radioen BILAG 5 Scenarie b: NewsTalk-radioen A) Faktiske oplysninger: Beskrivelse Lyttermålgruppe(-r) Forventninger til lyttertal Kanalens placering i det samlede danske radiobillede Forventes modellen at kunne

Læs mere

Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede

Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FM5 A/S H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V Att. Jim Receveur Radio- og tv-nævnet 26. juni 2014 Sagsnr.: 2013-019487 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S

Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S M I N I S T E R I E T BILAG 5 Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S Bodssystem for tilsidesættelse af visse vilkår for tilladelse til at udøve public service-programvirksomhed I 38 a, stk.

Læs mere

Udkast af 8. maj 2013. til. Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige sendemuligheder i DAB-blok 2

Udkast af 8. maj 2013. til. Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige sendemuligheder i DAB-blok 2 Udkast af 8. maj 2013 til Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af de ledige sendemuligheder i DAB-blok 2 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Radio24syv Att.: Jørgen Ramskov Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Ansøgning fra Radio24syv om ændringer

Radio24syv Att.: Jørgen Ramskov Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Ansøgning fra Radio24syv om ændringer Radio24syv Att.: Jørgen Ramskov Vester Farimagsgade 41 1606 København V Radio- og tv-nævnet 22. august 2013 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. jfi@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3333 Ansøgning

Læs mere

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet 11. maj 2015 Sagsnr. 2014-021630 Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73 33 35 Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser

Læs mere

1. 6 affattes således:

1. 6 affattes således: Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 90 Offentligt Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public serviceredegørelse

Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public serviceredegørelse 26. oktober 2016 Radio- og tv-nævnet Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public serviceredegørelse for 2015 Morten Stephensen mos@slks.dk +45 33 74 52 32 Jour. nr. 16/03083 Radio- og tv-nævnet

Læs mere

Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv.

Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv. NOTAT 9. juni 2009 Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv. Indledning Det fremgår af tillægsaftalen af 9. januar 2009 om omstruktureringsplan for TV 2/DANMARK og

Læs mere

<Ansøgers navn og adresse> (herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr.

<Ansøgers navn og adresse> (herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr. (herefter tilladelseshaver) Radio- og tv-nævnet 1. juli 2015 Sagsnr: 2014-022763 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 BEK nr 600 af 04/05/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 5. oktober 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2014-015748 Senere ændringer til forskriften BEK nr 720 af 27/05/2015

Læs mere

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1

Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1 Radio- og tv-nævnet 1. juli 2016 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. Telefon 33 73 33 35 lvl@slks.dk www.slks.dk Resumé af Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelse til DAB-blok 1 Sendemulighederne

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public service-redegørelse. 1. Lovgrundlag og baggrund

Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public service-redegørelse. 1. Lovgrundlag og baggrund Radio- og tv-nævnet 23. december 2013 Christian Edelvold Berg Specialkonsulent ceb@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.:3373 3330 J. nr. 2012-027649 Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public service-redegørelse

Læs mere

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskemaet skal være modtaget i Styrelsen for Bibliotek og Medier, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 København V, senest fredag den 27. maj

Læs mere

A) Faktiske oplysninger

A) Faktiske oplysninger BILAG 6 Scenarie c: Den folkelige radio A) Faktiske oplysninger Beskrivelse Lyttermålgruppe(-r) Forventninger til lyttertal Kanalens placering i det samlede danske radiobillede Forventes modellen at kunne

Læs mere

Bilag 4. Rimelig fortjeneste, tilbagebetaling ved misligholdelse af tilladelsen og claw back ved overkompensation.

Bilag 4. Rimelig fortjeneste, tilbagebetaling ved misligholdelse af tilladelsen og claw back ved overkompensation. Bilag 4. Rimelig fortjeneste, tilbagebetaling ved misligholdelse af tilladelsen og claw back ved overkompensation. Radio- og tv-nævnet fører tilsyn med tilladelseshaverens opfyldelse af vilkår for tilladelsen.

Læs mere

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum 900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion Auktion over frekvenserne 891,9 896,9 MHz og 936,9 941,9 MHz samt 1710,1-1720,1 MHz og 1805,1-1815,1 MHz Informationsmemorandum Bilag C: Beslutning om gennemførelse

Læs mere

Danmarks Natur og Miljø TV fremfører, at emnet natur og miljø er så omfattende, at man næppe på noget tidspunkt kan tale om, at det er tilstrækkeligt

Danmarks Natur og Miljø TV fremfører, at emnet natur og miljø er så omfattende, at man næppe på noget tidspunkt kan tale om, at det er tilstrækkeligt RADIO- OG TV-NÆVNET Danmarks Natur og Miljø TV Strandgade 73, 3 1401 København K København den 19. marts Klagesager over Det Fælles Fjernsynsnævn for Københavnsområdets afslag på ansøgning fra Danmarks

Læs mere

v. Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll Billund, Brørup, Grindsted, Helle Klage fra Radio Holsted A/S over vilkår i tilladelse til lokal radiovirksomhed.

v. Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll Billund, Brørup, Grindsted, Helle Klage fra Radio Holsted A/S over vilkår i tilladelse til lokal radiovirksomhed. RADIO- OG TV-NÆVNET Radio Holsted A/S Lokalradionævnet for Bramming, v. Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll Billund, Brørup, Grindsted, Helle Kongensgade 70 Holsted, Vejen, Ribe og Ølgod Box 1094 Holsted

Læs mere

Bilag 2. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet

Bilag 2. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet Bilag 2 Radio- og tv-nævnet 8. juni 2012 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. Vejledning til udbud af ledig sendetid på lokalradioområdet 2012 rpl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3369 Radio- og

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser BEK nr 1184 af 14/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4819

Læs mere

Notat 20. marts 2014. Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om Radio- og tvnævnets genudbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal

Notat 20. marts 2014. Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om Radio- og tvnævnets genudbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal Notat 20. marts 2014 Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om Radio- og tvnævnets genudbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal Kulturstyrelsen sendte den 27. januar 2014 et udkast til

Læs mere

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskemaet skal være modtaget i Styrelsen for Bibliotek og Medier, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 København V, senest fredag den 27. maj

Læs mere

Bilag 1: Tilmelding. Den femte jordbaserede FM-radiokanal. Den tilmeldtes navn og adresse

Bilag 1: Tilmelding. Den femte jordbaserede FM-radiokanal. Den tilmeldtes navn og adresse Bilag 1: Tilmelding Den femte jordbaserede FM-radiokanal Forsiden skal udfyldes med de relevante oplysninger og underskrives. Oplysninger i tilmeldingen skal følge udbudsmaterialets rækkefølge som angivet

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets genudbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets genudbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets genudbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1188 af 23. september

Læs mere

Sky Radios redegørelse for opfyldelsen af tilladelsesvilkårene for den femte jordbaserede FM-radiokanal, i 2004

Sky Radios redegørelse for opfyldelsen af tilladelsesvilkårene for den femte jordbaserede FM-radiokanal, i 2004 Sky Radios redegørelse for opfyldelsen af tilladelsesvilkårene for den femte jordbaserede FM-radiokanal, i 2004 Indledning Sky Radio A/S erhvervede ved radioauktionen den 18. juni 2003 retten til at udøve

Læs mere

Det ikkekommercielle lokalradioudbud ved Slots- og Kulturstyrelsen

Det ikkekommercielle lokalradioudbud ved Slots- og Kulturstyrelsen Det ikkekommercielle lokalradioudbud ved Slots- og Kulturstyrelsen Hvad vil vi fortælle jer om i dag? Tidsplan for udbud af ikkekommercielle lokalradiotilladelser Hvem kan søge? Lokalt indhold Hvad kan

Læs mere

Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret 1)

Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret 1) Bilag 6: Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret LOV nr 1269 af 16/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 17-12-2009 Kulturministeriet Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv)

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) 1. I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober

Læs mere

Udbud af ledig sendetid på lokal-tv-sendemuligheder i såkaldte vinduer, på DR2- sendere og på Kanal 23 i København.

Udbud af ledig sendetid på lokal-tv-sendemuligheder i såkaldte vinduer, på DR2- sendere og på Kanal 23 i København. Udbud af ledig sendetid på lokal-tv-sendemuligheder i såkaldte vinduer, på DR2- sendere og på Kanal 23 i København. Radio- og tv-nævnet har i december måned 2006 afsluttet et udbud af lokal-tv på følgende

Læs mere

FKKA havde modtaget 11 ansøgninger om sendetilladelse samt 22 ansøgninger fra eksisterende stationer, som ønskede mere sendetid.

FKKA havde modtaget 11 ansøgninger om sendetilladelse samt 22 ansøgninger fra eksisterende stationer, som ønskede mere sendetid. RADIO- OG TV-NÆVNET Det Fælles Fjernsynsnævn for Københavnsområdet Sekretariatet for Det Fælles Fjernsynsnævn: FKKA Gladsaxe Rådhus Rådhus Allé DK-2860 Søborg København den 19. marts 2002 Afgørelse af

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper

Udkast til. Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper Udkast til Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper I medfør af akt nr. 120 af xx. maj 2016 fastsættes: 1. Energistyrelsen kan efter ansøgning yde tilskud til delvis dækning

Læs mere

Bilag 1 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum. Skærme på offentlige områder

Bilag 1 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum. Skærme på offentlige områder Bilag 1 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum Skærme på offentlige områder I det følgende værditestes tjenesten Skærme på offentlige områder. I Indledningen gøres der kort rede for den testede

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public service-redegørelse. 1. Lovgrundlag og baggrund

Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public service-redegørelse. 1. Lovgrundlag og baggrund Radio- og tv-nævnet 4. november 2014 Christian Edelvold Berg Specialkonsulent ceb@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.:3373 3330 J. nr. 2012-027649 Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public service-redegørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter LBK nr 1410 af 07/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0404-0200-0002 Senere

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Danmarks Naturfond Hennetved Kågårdsvej 12 5900 Rudkøbing Brev dato: 26-06-2014 J.nr.: 32308-14-L-0787 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Dennis Munch E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 1)

Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 1) LBK nr 255 af 20/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2042536 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1517 af 27/12/2014 Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale tvsendemuligheder

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale tvsendemuligheder BEK nr 1287 af 08/11/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-18229-119 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1325 af 30/11/2007

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Aftale om ikke-kommercielle lokalradioers brug af musik

Aftale om ikke-kommercielle lokalradioers brug af musik Aftale om ikke-kommercielle lokalradioers brug af musik 1. Parter: Denne aftale er indgået mellem på den ene side KODA og på den anden side SAML (Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet), som tilsammen

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/xx. Kapitel 1 Anvendelsesområde

20. maj 2015 EM 2015/xx. Kapitel 1 Anvendelsesområde 20. maj 2015 EM 2015/xx Forslag til: Inatsisartutlov om kunstnerisk virksomhed Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Kunstnerisk virksomhed omfatter aktiviteter inden for følgende kunstområder: 1) Arkitektur.

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Notat Udkast til bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering samt on-demand audiovisuel programvirksomhed 10. marts 2016 I medfør af 46, 47, stk. 4 og 5, og 48 i lov nr. xx af xx om

Læs mere

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder BEK nr 1173 af 08/10/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0001985 Senere ændringer

Læs mere

SBS Radio A/S / Nova FM A/S H.C Andersens Boulevard 1 1553 København V

SBS Radio A/S / Nova FM A/S H.C Andersens Boulevard 1 1553 København V SBS Radio A/S / Nova FM A/S H.C Andersens Boulevard 1 1553 København V Radio- og tv-nævnet 1. maj 2013 Sagsnr.: 2013-002342 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af den fjerde FM-kanal

Bekendtgørelse om udbud af den fjerde FM-kanal BEK nr 5 af 05/01/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-010738 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering samt ondemand audiovisuel programvirksomhed 1)

Bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering samt ondemand audiovisuel programvirksomhed 1) BEK nr 100 af 28/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-20399-229 Senere ændringer til forskriften BEK nr 894 af 23/08/2012

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 30. december 2004 om tilskud til lokale radio- og tv-stationer mv.

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 30. december 2004 om tilskud til lokale radio- og tv-stationer mv. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 30. december 2004 om tilskud til lokale radio- og tv-stationer mv. I medfør af 39, stk. 2, og 42, stk. 1 og 2, og 59, stk. 2 og 3, i landstingsforordning nr. 6 af

Læs mere

Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg?

Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg? Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg? Kontakt Lars Engelund T: 3954 9264 M: 2141 6064 E: len@pwc.dk 10. juni 2016 Revisorloven, der blev vedtaget 19. maj 2016 og som træder i kraft 17. juni

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026525 (Katja Høegh, Pernille Hollerup) 16. maj 2012 K E N D E L S E EKJ Rådgivende Ingeniører A/S (advokat Karsten Havkrog Pedersen, København) mod Statens og Kommunernes

Læs mere

selvstyrets bekendtgørelse nr. 19 af 8. oktober 2015 om medietilskud [medfør af 31 i landstingsforordning nr. 10 af 21. maj 2002 om kultur- og ñitidsvirksomhed, fastsættes: 3. Tilskud ydes til projekter,

Læs mere

Bekendtgørelse nr. [Klik og indtast nummer] af [Klik og indtast dato] 2015. Bekendtgørelse om almennyttige foreningslotterier 1)

Bekendtgørelse nr. [Klik og indtast nummer] af [Klik og indtast dato] 2015. Bekendtgørelse om almennyttige foreningslotterier 1) Skatteministeriet J. nr. 13-5457626 Bekendtgørelse nr. [Klik og indtast nummer] af [Klik og indtast dato] 2015 Bekendtgørelse om almennyttige foreningslotterier 1) I medfør af 10, stk. 2, 36, stk. 2, 41,

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden

Kartoffelafgiftsfonden Kartoffelafgiftsfonden December 2015 Vejledning om revision af tilskudsmidler modtaget fra Kartoffelafgiftsfonden Når der modtages støtte fra Kartoffelafgiftsfonden, vil de særlige krav, der gælder for

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 22. november 2013 Sagsnr: 2013-010561 Grace Nguyen Suhadi Fuldmægtig, cand.jur. gns@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S

Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S RADIO- OG TV-NÆVNET Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S Bodssystem for tilsidesættelse af vilkår for tilladelse til at distribuere lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale

Læs mere

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN I/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Kontraktperiode... 3 4. Udbudsform og forhandlingsforløb...

Læs mere

Bekendtgørelse om skolefrugt 1)

Bekendtgørelse om skolefrugt 1) Bekendtgørelse om skolefrugt 1) I medfør af 1, stk. 1-5, 4, stk. 1, 5, 5a og 24 i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker I medfør af 58 c, stk. 10, 11, 12, 13 og 14, i lovforslag L 11 til lov om ændring af lov om elforsyning

Læs mere

Bygge og anlæg - 231663-2014

Bygge og anlæg - 231663-2014 1 af 6 09-07-2014 08:52 Bygge og anlæg - 231663-2014 09/07/2014 S129 Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling I.II.III.IV.VI. Danmark-Helsingør: Energimålere Direktiv

Læs mere

Anvendelse af SED til informationsudveksling i sager om familieydelser inden for EU

Anvendelse af SED til informationsudveksling i sager om familieydelser inden for EU Anvendelse af SED til informationsudveksling i sager om familieydelser inden for EU Informationsudvekslingssituation 1 Afgørelse af kompetence Til afgørelse af kompetence anvendes SED F001 F003 Situationen

Læs mere

Vejledning vedrørende pristillæg til biogas

Vejledning vedrørende pristillæg til biogas 14. december 2015 Vejledning vedrørende pristillæg til biogas Denne vejledning vedrører Energinet.dk s vejledning af borgere om reglerne og ansøgningsproceduren for pristillæg til elektricitet fremstillet

Læs mere

Bekendtgørelse om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven

Bekendtgørelse om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven BEK nr 1634 af 21/12/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-322-0005 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1442 af 23/12/2012

Læs mere

Bekendtgørelse om plejefamilier

Bekendtgørelse om plejefamilier Bekendtgørelse om plejefamilier I medfør af 66 a, stk. 8, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1284 af 17. november 2015, som ændret ved xx, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen regulerer forhold

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 1) 2010/1 LSF 19 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 680065 Fremsat den 6. oktober 2010 af kulturministeren (Per Stig Møller) Forslag til

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere

Børn og Unge, Aarhus Kommune

Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge, Aarhus Kommune UDBUDSBETINGELSER Udbud af kontrakt om Hovedrapport og prioriteringskort i trivselsundersøgelse i Børn og Unge 2015 1 Indhold INDHOLD... 2 1. INDLEDNING... 3 2. ORDREGIVER...

Læs mere

Public service-kontrakterne mellem kulturministeren og de otte regionale TV 2- virksomheder er gældende fra 1. januar 2003 til 31. december 2006.

Public service-kontrakterne mellem kulturministeren og de otte regionale TV 2- virksomheder er gældende fra 1. januar 2003 til 31. december 2006. MEDIESEKRETARIATET RADIO- OG TV-NÆVNET København den 17. september 2007 Radio og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2-virksomheders public service-redegørelser for 2006 De otte regionale TV 2-virksomheder

Læs mere

VLR ApS og Radio Diablo ApS Nyboesgade Vejle. Att: Claus Nielsen

VLR ApS og Radio Diablo ApS Nyboesgade Vejle. Att: Claus Nielsen VLR ApS og Radio Diablo ApS Nyboesgade 35 7100 Vejle Att: Claus Nielsen RADIO- OG TV-NÆVNET 2. juli 2009 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:3373 3334 Anmodning

Læs mere

Ansøgningsskema til regional programvirksomhed

Ansøgningsskema til regional programvirksomhed Ansøgningsskema til regional programvirksomhed Ansøgningsskemaet skal være modtaget i Styrelsen for Bibliotek og Medier, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 København V, senest fredag den 27. maj 2011

Læs mere

Public service. Medieudvikling Obligatorisk individuel opgave Victoria Als Klein Alternativ B

Public service. Medieudvikling Obligatorisk individuel opgave Victoria Als Klein Alternativ B Public service Public service er, i al sin enkelthed, en service tildelt den brede befolkning. Det vil sige tv og radioprogrammer, udbudt af virksomheder som DR og TV 2, med varierende og kvalitetsrigt

Læs mere

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskemaet skal være modtaget i Styrelsen for Bibliotek og Medier, Mediesekretariatet, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 København V, senest

Læs mere

I medfør af 3, stk. 4, 8, stk. 2 og 22, stk. 4 i lov nr. 697 af 25. juni 2010 om pantebrevsselskaber fastsættes:

I medfør af 3, stk. 4, 8, stk. 2 og 22, stk. 4 i lov nr. 697 af 25. juni 2010 om pantebrevsselskaber fastsættes: BEK nr 1241 af 08/11/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1942-0001 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter på slagteri 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer der beskæftiger sig med aflivning af dyr og dermed forbundne aktiviteter på slagteri 1) BEK nr 1424 af 03/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale sendemuligheder

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale sendemuligheder 29. juni 2007 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af jordbaserede digitale sendemuligheder I medfør af 3, stk. 3, og 4, stk. 3, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aftenskoler og oplysningsforbund i Horsens Kommune omfattet af Folkeoplysningsloven

Retningslinjer for tilskud til aftenskoler og oplysningsforbund i Horsens Kommune omfattet af Folkeoplysningsloven Kulturafdelingen Sagsnr. 18.15.00-P21-1-15 Dato:15.12.2015 Retningslinjer for tilskud til aftenskoler og oplysningsforbund i Horsens Kommune omfattet af Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere

Spørgsmål / svar. pr. 5. november 2012. vedr. udbud af Tolkeydelser 1-23-4-101-31-12

Spørgsmål / svar. pr. 5. november 2012. vedr. udbud af Tolkeydelser 1-23-4-101-31-12 Spørgsmål / svar pr. 5. november 2012 vedr. udbud af Tolkeydelser 1-23-4-101-31-12 Spørgsmål 1: Generelt Kan vores materiale brugt til det annullerede udbud anvendes i relation til den nye udbudsforretning,

Læs mere

Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Svar på Spørgsmål 132 Offentligt

Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Svar på Spørgsmål 132 Offentligt Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Svar på Spørgsmål 132 Offentligt Kulturministeren Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92

Læs mere

Spørgsmål og svar til: Udbud af Udbud af Skolekørsel i Randers Kommune. 20.5.09

Spørgsmål og svar til: Udbud af Udbud af Skolekørsel i Randers Kommune. 20.5.09 Spørgsmål og svar til: Udbud af Udbud af Skolekørsel i Randers Kommune. 20.5.09 1. Hvad vil Midttrafik gøre såfremt én bestemt Hvis en byder vælger at byde på flere pakker vogn giver det økonomisk mest

Læs mere

Vinder af udbuddet af den sjette jordbaserede FMradiokanal. 1. Ansøgninger

Vinder af udbuddet af den sjette jordbaserede FMradiokanal. 1. Ansøgninger Radio- og tv-nævnet 24. juni 2010 Sagsnr: 2009-018391 Lill-Jana Vandmose Larsen Fuldmægtig, cand.jur. lvl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 35 Vinder af udbuddet af den sjette jordbaserede FMradiokanal

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse om sikkerhedsstillelse efter udlændingelovens 9, stk. 4, eller 9 c, stk. 1, 2. pkt., jf. 9, stk. 4, til dækning af offentlige udgifter til hjælp efter lov om aktiv social politik eller integrationsloven

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2013, Version 2

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2013, Version 2 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2013, Version 2 1. Indledning...2 2. Formål med Puljen til Grønne Ildsjæle...2 3. Typer af projekter der kan ydes tilskud til...2 4. Hvor meget

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2/FYN og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010

Public service-kontrakt mellem TV 2/FYN og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010 J. nr. 2004-18141 Public service-kontrakt mellem TV 2/FYN og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010 Indledning Danske public service-medier udfylder en vigtig rolle som skaber

Læs mere

FDAs standardvedtægter for antenneanlæg godkendt af FDAs hovedbestyrelse den 23. oktober 2000

FDAs standardvedtægter for antenneanlæg godkendt af FDAs hovedbestyrelse den 23. oktober 2000 FDAs standardvedtægter for antenneanlæg godkendt af FDAs hovedbestyrelse den 23. oktober 2000 Vedtægter for @ antenneanlæg NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 1. Foreningens navn er @ Antenneanlæg. 2 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægt. Reno Djurs I/S

Vedtægt. Reno Djurs I/S Vedtægt for Reno Djurs I/S Vedtægten er tiltrådt af 8 interessenter den 1. juli 1996 I 2001 er vedtægtens 9 ændret I 2005 er vedtægtens 14 ændret I 2006 er vedtægtens 1, 2, 6, 9 og 10 ændret I 2009 er

Læs mere

OVERSIGT OVER REGLER I RADIO- OG FJERNSYNSLOVGIVNINGEN OM AUDIOVISUELLE MEDIETJENESTER

OVERSIGT OVER REGLER I RADIO- OG FJERNSYNSLOVGIVNINGEN OM AUDIOVISUELLE MEDIETJENESTER OVERSIGT OVER REGLER I RADIO- OG FJERNSYNSLOVGIVNINGEN OM AUDIOVISUELLE MEDIETJENESTER AUDIOVISUELLE MEDIETJENESTER Oversigten handler om on-demand audiovisuel programvirksomhed, hvis hovedformål er at

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved offentlige udbud mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved offentlige udbud mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro af visse værdipapirer BEK nr 811 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0033 Senere ændringer til forskriften

Læs mere