Biofag. Nr.4 September 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Biofag. Nr.4 September 2009"

Transkript

1 Biofag Nr.4 September 2009

2 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Erik Frausing Svend Erik Nielsen Forsidefoto: Erik Frausing, 2009 Grafisk tilrettelæggelse: Indtryk, ISSN Oplag eksemplarer Biofag trykkes på Cyclus 100 % dansk genbrugspapir Annoncer Annoncer sendes elektronisk både til redaktionen og trykkeren Annoncepriser 1/1 side (143 x 203 mm) kr /2 side (143 x 90 mm) kr /4 side kr Særlig pris aftales for annonce på bagsiden eller indlagt løst annoncemateriale. Det skal ske efter aftale med redaktionen senest 14 dage før deadline. Alle priser er ekskl. moms. Indlæg Redaktionen modtager gerne indlæg til Biofag. Indlæg sendes til Den anvendte tekstbehandling skal være umiddelbar kompatibel til Word. Fotos leveres som tiff- eller jpg-filer med god opløsning f.eks. 300 dpi. Illustrationer skal være tegnet med sort streg. Husk figurtekster og kildeangivelser. Redaktionen forbeholder sig ret til at afkorte indlæg og at læse korrektur på indlæg. Adresseændringer Ændringsformularen på foreningens hjemmeside på EMU en anvendes. Ændringer kan evt. fremsendes via til FaDBsekretariatet: Foreningen af Danske Biologer Det er tilladt at citere Biofag med tydelig kildeangivelse. Meninger, der kommer til udtryk i Biofag, deles ikke nødvendigvis af redaktionen eller foreningens bestyrelser. Redaktionen afsluttet 25/ Adresse: Biofag Lundingsgade Aarhus C Tlf Fællesbestyrelsen Kirsten Hede Kasserer Lisbeth Bødker Nielsen Øvrige bestyrelsesmedlemmer Lene Beck Mikkelsen Jesper Ruggaard Mebus Revisor Benny Silvert

3 Biofags indhold: 4 Nyt fra bestyrelsen 5 Generalforsamlingsindkaldelse 6 Nyt fra fagkonsulenten 7 Der er noget helt galt... 9 Svar på debatindlæg 13 Årsberetning FaDB 15 Årsberetning Nucleus 16 Forslag til vedtægter 19 Budgetforslag 21 Anmeldelse: Biologi i fokus 22 Anmeldelse: Tang 27 Biotech Academy Camp 29 Biologiolympiaden Studieretningsprojekter 34 Rejsekursus til Diskobugten 3

4 Nyt fra bestyrelsen Af Jesper Ruggaard Mebus Formand FaDB Årsberetning I dette nummer af Biofag er årsberetningen trykt, og man kan heri læse årets gang i bestyrelsen. Mange af de aktiviteter der står beskrevet der, er dele af et kontinuert arbejde vedrørende de gøremål bestyrelsen har. Nye vedtægter Vi har nu pudset vedtægterne færdig og justeret dem i forhold til Nucleus vedtægter. Det drejer sig specielt om 5 (se side 16-18), og vi regner med de er klar til afstemning til generalforsamlingen den 28/ Det er lidt vemodigt at skulle gå fra at være en forening, hvis formål var at organisere alle biologer uanset ansættelsessted til nu at være en faglig forening for gymnasielærere i biologi. Det er dog en del af den udvikling som foreningen har været igennem og resultatet af denne adskillelse af seminarielærerne og gymnasielærerne er måske god i forhold til, at foreningerne hver for sig bedre har mulighed for at fremme egne aktiviteter. Kursusaktivitet FaDB-kurser er kommet godt i gang med mange kurser og specielt har der været meget stor søgning til gentek-kørekort-kurserne. Disse kurser vil blive gentaget, således at ventelisterne bringes ned, se næste nummer af Biofag. Ny bestyrelse Når næste blad udkommer, vil der være en ny bestyrelse i FaDB, og der vil være valgt en ny formand og næstformand. Det bliver dermed mit sidste indlæg i Biofag under nyt fra bestyrelsen. Jeg vil gerne takke medlemmerne for den tillid de har vist mig i de seneste 5 år, hvor jeg har været formand. Der er mange ting, vi har fået gennemført. Men (hvis man ser positivt på det), er der virkelig også mange forhold, hvor det ikke har været muligt at komme igennem med almindelig sund fornuft (optagelseskriterierne til universiteterne, f.eks.). Så der er stadigvæk arbejdsopgaver der er værd at tage fat på. Jeg ønsker den nye bestyrelse alt mulig held og lykke fremover, og håber de får mere medvind for faget biologi end der er for tiden. Og så vil jeg gerne sige den gamle bestyrelse tak for godt samarbejde og tak til alle medlemmer som slår et slag for biologi. 4

5 Generalforsamling i FaDB s 1. fraktion Der indkaldes til generalforsamling i FaDB s 1. fraktion, biologilærerne ved de gymnasiale uddannelser: Mandag d. 28. september 2009 kl Best Western Hotel Byparken Grønningen Kolding Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. Valg af referent 3. Fraktionsbestyrelsens beretning 4. Fællesbestyrelsens beretning a. Beretning fra Nucleus 5. Fremlæggelse af regnskab for 2008 til godkendelse 6. Budget 200, herunder fastsættelse af kontingent (se side 9) 7. Behandling af indkomne forslag a. Nye vedtægter (se forslag side 6-8) 8. Valg af fraktionsbestyrelsen inkl. suppleanter og valg af revisor 9. Eventuelt Forslag til generalforsamlingen skal være formanden Jesper Mebus i Følgende hænde senest er på 14 valg: dage før generalforsamlingen Jane Beretningen Sundbæk findes Johansen på side Kirsten Hede Svend Følgende Erik er Nielsen på valg: Lisbeth Kirsten Bødker Hede, Nielsen Claudia Girnth-Diamba Alle Jesper er Ruggaard villige til genvalg Mebus Hanne Juhl Jesper Mebus Claudia og Hanne er villige til genvalg Kirsten og Jesper modtager ikke genvalg Jesper Ruggaard Mebus 5 5

6 Nyt fra fagkonsulenten Af Anne Krarup Indberetning af genteknologiske forsøg Aftalen mellem Arbejdstilsynet og Undervisningsministeriet om retningslinier for godkendte forsøg med genteknologi i biologi og teknikfag i det almene gymnasium og Hf er blevet fornyet og udvidet. Aftalen er justeret i henhold til den nugældende Bekendtgørelse om genteknologi og arbejdsmiljø, bek. nr. 910 af 11. september Aftalen er udvidet til at gælde undervisning i biologi, bioteknologi A, teknikfag og teknologi A på det almene gymnasium (stx), højere tekniske gymnasium (htx) og højere forberedelseseksamen (hf) og vedrører nærmere beskrevne genteknologiske forsøg, som gennemføres i ikke-klassificerede laboratorier. I aftalen indgår, at undervisningen skal varetages af en gymnasielærer med uddannelsesmæssig baggrund mindst svarende til faglige mindstekrav i biologi og som har gennemgået en af Arbejdstilsynet godkendt efteruddannelse i eksperimentel genteknologi. Aftalen med Arbejdstilsynet omfatter en beskrivelse af alle de tilladte forsøg samt en nøje beskrivelse af de sikkerhedsforanstaltninger, som skal foretages i forbindelse med forsøgene. I aftalen indgår desuden en kort overordnet beskrivelse af indholdet for det efteruddannelseskursus i eksperimentel genteknologi, som gymnasielæreren skal have gennemgået for at kunne få tilladelse til at gennemføre forsøgene med transformerede organismer i ikke-klassificerede laboratorier i stx, htx og hf. De genteknologiske forsøg må kun udføres, dersom der senest 3 uger forud for arbejdet med forsøgene (herunder forarbejdet) er sendt en indberetning til Undervisningsministeriets fagkonsulent i biologi på det indberetningsskema, der indgår som en del af aftalen. Indberetningsskemaet er opdateret og omfatter fortsat en forside og tre bilag, som er beregnet for indberetning af hhv. genteknologiske forsøg med mikroorganismer, hvor organismer og vektorer bestilles særskilt, kits med forsøg med transformation af mikroorganismer og Arabidopsisforsøg. Ved indberetning indsendes altid en udfyldt forside og mindst ét udfyldt bilag. Indberetningsskemaets forside skal underskrives af både den for forsøgenes udførelse ansvarlige lærer og skolens rektor/leder og sendes til Undervisningsministeriets fagkonsulent i biologi 3 uger inden forarbejdet påbegyndes. Aftalen og indberetningsskema kan findes på de respektive fags sider på Undervisningsministeriets hjemmeside: Gymnasiale%20uddannelser/ Fagenes%20sider.aspx Når lærerne, der opfylder aftalens krav, indsender indberetningsskemaet, er der tale om en indberetning om, hvornår og af hvem, de(t) konkrete genteknologiske forsøg udføres, og ikke tale om en ansøgning. Lærere, der ikke opfylder kravene i aftalen, skal kontakte Arbejdstilsynet og særskilt udarbejde og indsende en ansøgning om tilladelse til at gennemføre de(t) konkrete genteknologiske forsøg i et ikke-klassificeret laboratorium. De ansøgte genteknologiske forsøg kan kun gennemføres, når der foreligger en tilladelse fra Arbejdstilsynet. 6

7 Ved indberetning af genteknologiske forsøg i undervisningen skal fremover benyttes det justerede indberetningsskemas forside og mindst et bilag. Justering af læreplaner Justeringen af læreplanerne i biologi er i gang, og jeg vil blot minde om, at jeg på Biokonferencen i uge 40 præsenterer udkast til de enkelte læreplaner, så der bliver mulighed for at komme med kommentarer. Har man ikke mulighed for at deltage i Biokonferencen, er man velkommen til at sende kommentarer til mig på Der er som tidligere nævnt tale om justering af læreplanerne og ikke om nye læreplaner. Læreplanerne forventes færdige inden vinterferien. Der er noget helt galt i Danmark! Af Marianne Johansson Biolog, Ph.d. og gymnasielærer I dag hørte jeg endnu en af mine naturvidenskabeligt interesserede gymnasieelever udtale: Jeg kan ikke bruge biologi i min senere uddannelse. Han hentydede til den helt, vanvittig groteske situation, at politikere i Danmark af helt uforståelige og uforklarlige grunde har valgt, at faget biologi ikke skal være adgangsgivende på naturvidenskabelige uddannelser med biologisk indhold. Det gjorde mig i SÅ dårligt humør! Hvor er respekten og den rimelige prioritering af et så grundlæggende fag som biologi? Jeg kommer ALDRIG til at forstå det hverken som naturvidenskabeligt uddannet men heller ikke som menneske. Jeg kommer ALDRIG til at forstå, at vores Undervisnings- og Videnskabsministerium og dele af vores uddannelsessystem har valgt en sådan prioritering af biologien. I min verden giver det på ingen måde mening. Tænk at læren om det levende de levende organismer og tilknyttede processer som er så vigtig en del af den verden, vi omgiver os med, der brødføder os, giver sygdomme, et væld af nye muligheder og udfordringer den verden magter det officielle Danmark ikke at prioritere i ungdomsuddannelserne og adgangen til de videre studier. Dundertaler, der lyder for at få de unge til at være naturvidenskabeligt interesserede, klinger bare hult set i dette lys! Vi vil have, at de unge skal kunne tage stilling til og forholde sig til sundhed, gensplejsede organismer, fedme, hygiejne, livsstilssygdomme og miljø samt ikke mindst bidrage til det innovative Danmark. Det kræver alt sammen en form for biologisk viden og erkendelse! Jeg synes, der er noget helt galt i Danmark, når elever kan finde på at udtale: Jeg kan ikke bruge biologi i min uddannelse. Jeg må så leve højt på solstrålehistorien om en af mine elever, der bestod optagelsesprøven til dyrlægestudiet udelukkende på baggrund af biologisk viden! 7

8 Miljøproblemer er vores udfordring DTU Miljø inviterer din klasse på besøg! Besøg med tilknyttede laboratorieforsøg i 1 eller 2 hele dage Spildevandsrensning i Danmark - forsøg med andemad/bakterier/dafnier Giftige kemikalier i økosystemer - forsøg med andemad/bakterier/dafnier NOx-forurening i Danmark - eleverne måler selv ved trafikerede veje Besøg med foredrag uden laboratorieforsøg i ½ dag Spildevandsrensning i Danmark Giftige kemikalier i økosystemer Forurening fra andefodring Alle besøgene indeholder tværfaglighed indenfor biologi, kemi og matematik. De fleste aktiviteter kan efter nærmere aftale tilpasses jeres besøgsmuligheder. Ring eller send en mail med besøgsdetaljerne og jeres ønsker til besøget til Kåre Press-Kristensen: eller tlf OBS: I undervisningsåret 2009/10 gennemføres kun 20 besøg. 8

9 Svar på debatindlæg Af Jørgen Baungaard Hansen Formand for opgavekommissionen Kære Jan Ivan Hansen Tak for dit indlæg. Hvert år opfordrer opgavekommissionen til, at man indsender kommentarer og forslag, hvilket desværre sker yderst sjældent. Du har valgt både at skrive til os direkte samt indsende et debatindlæg til Biofag, og måske kan det øge mængden af input til opgavekommissionen. Du foreslår i dit indlæg, at der kommer en udmelding fra opgavekommissionen fra skoleårets start vedrørende emner til den skriftlige prøve, at der stilles 5 i stedet for 4 opgaver og at der stilles opgaver, der dækker kernestoffet bredere. Lidt formalia først: Opgavekommissionen udarbejder opgaver til den skriftlige prøve ud fra de i læreplanen givne krav og betingelser. I læreplanen står følgende om den skriftlige prøve i biologi A: Skriftlig prøve på grundlag af et centralt stillet opgavesæt. Prøvens varighed er 5 timer. Det faglige grundlag for opgaverne er det under pkt. 2.2 beskrevne kernestof og problemstillinger i tilknytning hertil Om kernestoffet står der bl.a.: Kernestoffet bygger overordnet på sammenhæng mellem struktur og funktion på alle organisationsniveauer og på levende organismers dynamiske opretholdelse af ligevægt. Naturvidenskabelig metode med vægt på biologisk metodik er en væsentlig og integreret del af kernestoffet Ved den skriftlige censur bedømmer censorerne opgavebesvarelserne ud fra de bedømmelseskriterier, der er angivet i læreplanen: Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilken grad eksaminanden lever op til de faglige mål, som er angivet i pkt. 2.1 Gymnasiereformen har dermed stor fokus på mål og målopfyldelse, og det var derfor den vejledende opgavekommissions opgave at give et bud på, hvordan man kunne udforme opgaverne, så der kom mere fokus på dette. Den vejledende opgavekommissions to vejledende opgavesæt er derfor vejledende mht. formen af opgaverne, men ikke vejledende mht. emner. Du har derfor helt ret, når du skriver, at de fleste emner er uændrede, og at biokemien stort set er intakt i forhold til tidligere. Du skriver, at..der tilsyneladende er et mere snævert fokus i de emner, der spørges til i forhold til de skriftlige opgaver før reformen og at man får et indtryk af, at biokemi ikke er så vigtigt mere ved skriftlig eksamen. Jeg er ikke enig med dig i, at det er tilfældet, og hvis det opleves sådan, er det bestemt ikke tilsigtet. Der bliver lavet opgaver med lige så bredt fokus som i hvert fald igennem de sidste 10 år. Opgavekommissionen vælger ikke særlige fokusområder i sættene. 9

10 Din analyse bygger på de to vejledende opgavesæt og de tre opgavesæt, der er kommet i forbindelse med to majprøver og en augustprøve. I skrivende stund bliver augustsættet 09 tilgængeligt, og der vil efterhånden tegne sig et billede, der viser, at der spørges rundt i et bredt spektrum af emner og områder: Fotosyntese, X-kromosominaktivering, Hjælme, Permethrin-resistens hos hovedlus, Hormonet ethylen, Kviksølv, Slægtskabsanalyse, C-reaktivt protein, Hæmokromatose, Frøspiring, Mælkesyge, Rusmidler, Cystisk fibrose, Bakteriespredning, Invasive gopler og Alkohol, er titlerne på de 16 opgaver, der har været givet til maj- og augustprøverne indtil videre. Du skriver, at det ikke er fair kun at spørge så snævert, som du oplever, der er gjort indtil nu. Du begrunder det med, at der bruges meget tid på at træne langt bredere i den daglige undervisning. Opgavekommissionen lægger stor vægt på, at opgaverne skal være fair overfor eleverne, der har beskæftiget sig med vidt forskellige emner og brugt forskellige lærebøger rundt omkring på skolerne. Derfor har vi stor opmærksomhed på, at opgaverne stilles indenfor kernestof og de faglige mål, der er krav om, at alle har beskæftiget sig med. Ud af dit indlæg, censorkommentarer og mundtlige henvendelser ser det ud til, at vi har svært ved at imødekomme ønsker om i højere grad at inddrage fysiologi i forhold til de fysiologiske emner, der arbejdes med i det daglige på skolerne, måske i særlig grad i de studieretninger, hvori idræt indgår. Vanskeligheden ved at inddrage flere forskellige områder inden for fysiologi hænger sammen med nedenstående formulering i afsnittet om kernestof i læreplanen: -udvalgte dele af menneskets fysiologi, herunder hormonelle og neurologiske reguleringssystemer Denne formulering betyder, at vi kun kan være sikre på, at alle har beskæftiget sig med hormoner og nervebiologi. Vi kan ikke være sikre på, at alle har beskæftiget sig med fx muskler, respirationsorganer eller hjertekarsystemet. Der har derfor ikke været stillet opgaver i disse emner i de sidste mange år. Med hensyn til antallet af opgaver mener vi, bl.a. på grundlag af censorkommentarer, at 4 opgaver er passende. Prøven varer 5 timer, og det tager lang tid for den enkelte elev at sætte sig ind i alle opgaverne, inden eleven vælger hvilke 3 opgaver, eleven vil besvare. Det er vores vurdering, at der bliver mindre tid til at besvare de 3 opgaver, der skal afleveres, hvis eleven skal sætte sig grundigt ind i 5 frem for 4 opgaver ved den skriftlige prøve, og at prøven derved bliver sværere. På opgavekommissionens vegne Jørgen Baungaard Hansen 10

11 Bioteknologi Nyheder på vej Bioteknologi 1 Cellernes kemi og genetisk diversitet. Udkommer dec Bioteknologi 4 Næringsstoffernes kemi. Fødevare- og energiproduktion. Udkommer maj Bioteknologi 2 Fermentering, stofskifte og gensplejsning. Udkommer maj Bioteknologi 5 Farmakologi, stamceller og neuroner. Udkommer dec Bioteknologi 3 Infektionsbiologi og blodets kemi. Udkommer dec Temaernes indhold er fastlagt ud fra læreplanen for bioteknologi og bygger på biologi C og kemi C. Bioteknologi får sin egen hjemmeside bioteknologibogen.dk med figurer, opgaver og supplerende materialer. De enkelte temaer har et omfang på sider. Forfattere til serien: Bodil Blem Bidstrup, cand.scient. i biologi og engelsk, medforfatter til Fysiologibogen og Biologi i fokus. Johanne Jensen, cand.scient. i biologi og kemi, underviser i gymnasiet og hf. Kresten Cæsar Torp, cand.scient. i biologi, medforfatter til Biologi til tiden, forfatter til Biokemibogen. Stephan Vogelius Wiener, cand.scient. i kemi og biologi, underviser i htx. nucleus forlag, Lundingsgade 33, 8000 Århus C, , 11

12 Kompetenceudvikling/efteruddannelse: Biotests af kemiske stoffer Praktisk kursus for undervisere på gymnasialt niveau - STX, HTX Afholdes nov på Institut for Vand og Miljøteknologi Danmarks Tekniske Universitet Har du brug for at vide: Hvordan man udfører økotoksikologiske tests med organismer Hvordan man dyrker eller skaffer organismer Hvordan man behandler forsøgsresultater Hvilke stofegenskaber bruges i miljøvurdering af kemikalier Hvor man finder relevante stofoplysninger Hvordan man miljøvurderer kemiske stoffer Så står vores hold af erfarne undervisere klar til at dele ud af viden om økotoksikologiske tests og miljøvurdering af kemikalier. Kurset retter sig mod undervisere på gymnasieniveau, som vil indføre eller udvide med nye øvelser i undervisningen. Det praktiske laboratoriearbejde suppleres med teori om tests og testtyper, kemikalieegenskaber, dataindsamling og miljø-risikovurdering. Deltagerne gennemfører en case, som kan anvendes i undervisningen. Pris: Kr , inkl. kursusmateriale, frokost og forfriskninger. Tilmeldingsfrist: Torsdag den 15. oktober Yderligere oplysninger: Lektor K. Ole Kusk - tlf: Laboratoriekoordinator Susanne Kruse - tlf: Eller via: Tilmelding til: Susanne Wichmann - 12

13 FaDB 1. fraktion Årsberetning Af Jesper Ruggaard Mebus Formand FaDB Biologi og bioteknologi Dette område har på mange måder fyldt debatten på de afholdte bestyrelsesmøder specielt har vi forsøgt at få biologi til at være et fag som kan samarbejde med andre fag og kan lokke studerende til naturvidenskab. Vi er som mange gange tidligere beskrevet blevet klemt af optagelseskrav der for en stor dels vedkommende alene kræver mat A fysik B og kemi B. Bioteknologi, som ikke er et fag, men en studieretning der er adgangsgivende og som bygger på biologisk viden, ser ud til at gøre et væsentligt indhug i biologi-a-studieretningerne. Samarbejde med GL Der har i indeværende bestyrelsesår været afholdt to møder i PS (pædagogisk samarbejdsudvalg) hvor alle faglige foreninger mødes og diskuterer aktuelle emner vedrørende arbejdsforhold og foreningernes arbejde. Specielt har der på vores område været diskuteret attraktive arbejdspladser og oppumpede læreplaner. Det sidste mener vi ikke er et problem for vores fag, men mærkelige forløb og skæve timetal mellem efterårssemesteret og forårssemesteret er stadig et problem. Med hensyn til det fælles fodslag mellem de fire naturvidenskabelige fag, så har (natur)geografi meldt sig ud og mener at 3 naturvidenskabelige fag og NV er en fin naturvidenskabelig løsning. Det bliver derfor svært at få GL og PS til at gøre noget ved den sag, da beslutninger i PS træffes i enighed. Fagligt Forum Fagligt Forum for biologi består af: Ole Filtenborg, DTU, Bodil Blem Bidstrup, Espergærde Gymnasium (Hf), Claus Borre, Svendborg Erhvervsskole (Htx), Jesper Ruggaard Mebus (Stx), Troels Vang Andersen (Rektor Christianshavns Gymnasium) samt Anne Krarup (UVM). Vi har i det forløbne år behandlet emner om udviklingsarbejder inden for konsortiemodellen og arbejdet med justering af læreplaner, som også fremgår af dette nummer under Nyt fra fagkonsulenten. IBO Den internationale biologiske olympiade varetages af Birthe Zimmermann, Vibeke Birkmann, Kirsten Wøldike og Karen Helmig. IBO blev i år afholdt i Japan. Camilla Verner Klejs, Horsens Gymnasium; Ellen Linnea Freese, Alssundgymnasiet Sønderborg; Malte Thodberg, Øregård Gymnasium og Bolette Jakobsen, Midtfyns Gymnasium kvalificerede sig som vindere af den nationale biologiolympiade til at deltage som Danmarks repræsentanter i den 20. internationale biologiolympiade i Tsukuba, i perioden juli Konsortier og kurser FaDB-kurser og FaDB har det forgangne år været aktivt involveret i udviklingsarbejde med fagligt og pædagogisk sigte i forbindelse med en række konsortieprojekter støttet økonomisk af UVM og i forbindelse med afholdelse af egentlige efteruddannelseskurser. 13

14 Det gælder følgende projekter: Netværk med biologisk baggrund, Kognitive processer og stress, Progression i det eksperimentelle arbejde, Sundhed og motion, Sundhed og forbrugerbevidsthed, Matematik og biologi samt Biofysik (i samarbejde med fysik). Desuden har FaDB deltaget aktivt i NV-konsortiet i forbindelse med udvikling af eksperiment arbejde til NV, samt et klimakonsortie. Flere af konsortierne er afsluttet med afholdelse af efteruddannelseskurser eller med udgivelse af forskellige typer af materiale, som kan ses på EMU en. Konsortiet Sundhed og motion afholdte i efteråret 2008 et succesfyldt og velbesøgt kursus med Chris McDonald, ligesom konsortiet Kognitive processer afholdte et godt og velbesøgt kursus i foråret Konsortiet Sundhed og forbrugerbevidsthed afholder i november et tværfagligt kursus med titlen I de unges smag. Netværk med biologisk baggrund udvikler forsat tiltag i forbindelse med forskellige typer af besøgsordninger, hvor der sker en frugtbar kobling mellem teoretisk viden og praktisk udførelse af forsøg. Konsortiet i Biofysik lægger an til afholdelse af et tværfagligt kursus i foråret I skrivende stund har FaDB en ansøgning inde hos UVM, hvor vi søger om økonomisk støtte til at udvikle elementer i klimaundervisningen i gymnasiet og på Hf. Desuden er der afholdt flere velbesøgte kurser i eksperimentel genteknologi. I oktober afholdes et rejsekursus til Ecuador og Galapagosøerne i anledning af Darwin året. FaDB er, som man kan se, stadig aktivt deltagende i udviklingsarbejde indenfor en række felter. Dette arbejde er forhåbentlig til gavn for mange af foreningens medlemmer. Etableringen af FaDB-kurser har givet Foreningen af Danske Biologer en tiltrængt base for at fortsætte den kursusaktivitet, som i snart mange år har været med til at tegne biologifaget som et aktuelt og spændende fag i rivende udvikling. I Biofag nr. 2, 2009 lancerede FaDB-kurser som noget nyt en årsplan for kurserne. Et tiltag som forhåbentligt har givet det enkelte medlem overblik over, hvilke kurser man ønskede at tilmelde sig. Det har imidlertid været nødvendigt at aflyse stadig flere og flere kurser på grund af for lille søgning. Tendensen i disse reform år er mere og mere tydelig. Man vælger at tilmelde sig kurser med mere eller mindre direkte anvendelighed i den daglige undervisning. Derfor er det vigtigt at FaDB-kurser modtager ønsker fra medlemmerne om hvilke kurser man ønsker arrangeret i de kommende år. Snespurv, Jesper Ruggaard Mebus, Grønland

15 Årsberetning nucleus forlag, Lundingsgade 33, 8000 Århus C, Af Birthe Møller Nielsen Direktør, Nucleus Der er udviklingsarbejde i gang med henblik på udgivelse af foreløbig fem mindre tema- Det forløbne år har igen været et travlt år med bøger til det nye bioteknologi. Den første bog et pænt salg og har været præget af udviklingsarbejder på flere fronter. den sidste om to år. forventes at udkomme i slutningen af 2009, Der er udgivet fire nye titler, Økotoksikologi, En ny økologibog til a-niveau er i støbeskeen Gærforsøg, Mikrobiologi og Biologi i fokus. som sidste titel i forlagets serie af bøger til Hæftet med gærforsøg der er en samling af b/a-niveauet. Økologibogen udkommer ultimo forsøgsvejledninger til biologi og bioteknologi, blev udsendt som gave sammen med et laboratorieforklæde til foreningens medlemmer. tidssvarende, med bl.a. et nyt logo og nye Forlaget har fået ny grafisk profil som er mere Mikrobiologi der er en grundbog for sygeplejestuderende, supplerer forlagets tidligere Den nye profil er fulgt op i det nye bogkata- farver. udgivelse til sygeplejerskeuddannelsen, Menneskets genetik. august 2009 og som også kan ses og downlog som er udgivet og udsendt til skolerne i Biologi, i fokus er 8000 udformet som en grundbog loades fra forlagets Århu hjemmeside. til biologi b og er struktureret og tilrettelagt Der har været arbejdet med den visuelle formidling i forlagets bøger, og der er tilknyttet som forløberen til c-niveauet, Biologi til tiden. Der satses fortsat på at kunne gøre lærebøgernes figurmateriale frit tilgængeligt på nye grafikere. forlagets hjemmeside. Udviklingen af de På administrationssiden er der arbejdet med fem animationer af biokemiske processer er implementering af elektronisk fakturering i afsluttet. Alle er nu online og frit tilgængelige. regnskabsprogrammet således at forlaget ikke Der har i det forløbne år været udsendt fem længere er afhængigt af læs-ind-bureauer. nyhedsbreve fra forlaget. Tilmeldingerne til nyhedsbrevet er støt stigende. Der arbejdes Forlaget har besøgt Bett 2009, verdens største løbende med optimering af forlagets hjemmesider som er forlagets centrale salgs- og infor- messe inden for uddannelse og teknologi. mationsmedie. Nucleus var også i 2009 repræsenteret på regionssekretærmødet hvor der bl.a. blev fortalt I det forløbne år er der desuden produceret genoptryk af flg. titler: Biologi til tiden, om udgivelsesplaner og udvekslet ønsker og Biokemi og molekylærbiologi, Immunkemiske ideer. metoder, Mikroskopisk liv, Fysiologibogen, Genetikbogen og Biolex. Forlagets bestyrelse består af: Peter Abildgaard Andersen, Kirsten Hede, Jane Sundbæk Johansen, Niels Jørgensen, Jette Kruse og Lene Beck Mikkelsen. 15

16 Forslag til Vedtægter i FaDB Foreningens navn er: Foreningen af Danske Biologer. Foreningens formål er: At fremme biologiens stilling i undervisningen og i samfundet. Stk. 2 At formidle biologifaglige emner, såsom miljø, sundhed, bioteknologi samt biologi udadtil. Stk. 3 At formidle faglig og pædagogisk kontakt mellem medlemmerne. Stk. 4 At sikre foreningens medlemmer muligheder for efteruddannelse. Stk. 5 At varetage medlemmernes faglige og økonomiske interesser i samarbejde med de respektive faglige organisationer. Foreningen organiserer biologiske kandidater, der er ansat i ungdoms- eller videregående uddannelser, samt biologiske kandidater ansat i erhverv og administration. Yderligere optages kandidater med undervisningskompetence i faget biologi i gymnasieskolen og specialestuderende i biologi. Stk. 2 Alle medlemmer undtagen æresmedlemmer betaler kontingent til foreningen. Kontingentet fastsættes efter principperne i 9 stk. 2. Studerende, efterlønsmodtagere, pensionister og arbejdsløse betaler kun halvt kontingent. Manglende kontingentbetaling medfører udmeldelse af foreningen. 4 Bestyrelsen består af 7 medlemmer samt 2 suppleanter, der kan deltage i bestyrelsesmøderne. Stk. 2 Bestyrelsen konstituerer sig senest en måned efter hver generalforsamling med en formand, næstformand og kasserer og fastlægger egen forretningsorden. Stk. 3 Der udarbejdes referat af bestyrelsesmøderne. Referaterne offentliggøres på foreningens hjemmeside. 16

17 5 FaDB s bestyrelse indstiller 4 medlemmer af foreningen til valg til Nucleus bestyrelse. FaDB s bestyrelse er repræsenteret med mindst ét medlem i Nucleus bestyrelse. Mindst 2 af de indstillede medlemmer skal være tilknyttet de gymnasiale ungdomsuddannelser. 6 Foreningen er opdelt i regioner, der hver har en regionssekretær. Bestyrelsen fastlægger i samarbejde med regionssekretærerne antallet af regioner. Stk. 2 Regionssekretærerne formidler kontakt mellem regionens medlemmer og bestyrelsen og planlægger regionale møder og efteruddannelseskurser. 7 Foreningen udgiver et medlemsblad, Biofag, der redigeres af en redaktion for en toårig periode. 8 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, hvor valg til bestyrelsen finder sted, og hvor sager af fælles interesse behandles. Stk. 2 Generalforsamlingen afholdes i september, oktober eller november og skal indvarsles skriftligt med mindst en måneds frist. Stemmeberettiget på generalforsamlingen er alle medlemmer, der har indbetalt årets kontingent. Stk. 3 Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændringer skal offentliggøres i Biofag senest 1 måned før generalforsamlingen. Stk. 4 Vedtægtsændringer vedtages på generalforsamlingen med mindst 2/3 flertal blandt de fremmødte, idet blanke stemmer og stemmer-ikke medregnes. Afstemninger er skriftlige, hvis blot et medlem forlanger det. Stk. 5 Enhver sag kan af bestyrelsen bringes til urafstemning, såfremt en enig bestyrelse ønsker det. Stk. 6 Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes når dette ønskes af bestyrelsen eller mindst 25 % af foreningens medlemmer. Ekstraordinære generalforsamlinger indvarsles med mindst 14 dages frist. 17

18 9 Dagsorden for den ordinære generalforsamling er: a) Valg af dirigent og referent b) Bestyrelsens beretning, herunder: Forhold vedrørende kursusaktivitet og forlaget Nucleus c) Regnskab for det foregående år d) Budget for det følgende år e) Indkomne forslag f) Valg til bestyrelse g) Valg af suppleanter h) Valg af revisor og evt. revisorsuppleant i) Eventuelt Stk. 2 På generalforsamlingen godkendes budgettet og kontingent fastlægges. 10 Regnskabsåret er 1/1 31/12. Det reviderede regnskab skal foreligge senest den 1/4 efter hvert regnskabsår. Regnskabet skal offentliggøres i Biofag. Foreningens medlemmer, herunder bestyrelsen, hæfter ikke personligt for et evt. underskud på foreningens konto. Budgetforslag udarbejdes af bestyrelsen og offentliggøres i Biofag inden generalforsamlingen. 11 Forslag til bestyrelsesmedlemmer skal være bestyrelsesformanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Stk. 2 Valg til bestyrelsen inklusive suppleanter foregår ved almindeligt stemmeflertal. Stk. 3 Alle bestyrelsesmedlemmer er valgt for en 2-årig periode. Genvalg kan finde sted. Stk. 4 Ved stemmelighed afgøres valgene ved lodtrækning. 12 Opløsning af foreningen kan finde sted ved en ekstraordinær generalforsamling, der indvarsles skriftligt med mindst 4 ugers varsel. Dog skal generalforsamlingens beslutning om opløsning prøves ved en urafstemning blandt samtlige foreningens medlemmer, hvor det kræves, at 2/3 af de afgivne stemmer går ind for en opløsning, idet blanke stemmer og stemmer-ikke medregnes. Stk. 2 Fremgangsmåden ved foreningens opløsning bestemmes af den dertil indvarslede generalforsamling. Ved opløsning skal foreningens midler anvendes til et formål, efter generalforsamlingens nærmere bestemmelser. 18

19 n a n o - s c i e n c e c e n t e r kø b e n h av n s u n i versitet Bioteknologi på nanoskala Efteruddannelseskursus i Bioteknologi 2. oktober kl på Nano-Science Center, Københavns Universitet Vesikler beholdere i nanostørrelse, kan både bruges som mini-laboratorier og som modelsystem for nervesignalers udbredelse. I menneskelige celler foregår transport og kommunikation ved hjælp af vesikler. Vi fremstiller vesikler i laboratoriet og bruger dem som simpelt modelsystem for, hvordan nervesignaler udbredes i kroppen. Eller som mini-laboratorium til at til at undersøge enzymaktivitet på nanoskala. Vesiklerne øger vores viden om biologiske systemer, og det er der store perspektiver i. På sigt kan det betyde intelligent medicin og biokompatibel elektronik. Prøv at fremstille vesikler og få mere at vide om, hvordan du kan inddrage bionanoteknologi i din undervisning. Kurset er en kombination af foredrag og en eksperimentel øvelse. Deltagelse er gratis. Se mere på: Budgetforslag 2010 Budgetforslag Budgetforslag Budgetforslag Budgetforslag Budgetforslag 2010 Budgetforslag Indtægter Indtægter Budget 2010 Faktiske Budget tal Faktiske tal 2008 Indtægter Budget 2010 Faktiske tal 2008 Indtægter Indtægter Budget 2010 Faktiske Budget tal Faktiske tal 2008 Kontingent Indtægter Kontingent Indtægter Budget , Faktiske Budget ,00 tal Faktiske ,00 tal 2008 Kontingent , ,00 Abonnement Kontingent ( 40 á 300 kr Kontingent Abonnement ) ( 40 á 300 kr ) , , , , , , ,00 Abonnement Kontingent Abonnement ( 40 á 300 kr Abonnement ) Kontingent ( 40 á 300 kr ) ( 40 á 300 kr ) , , , , , , ,00 Renter Renter , , , , ,83 Renter Abonnement ( 40 á 300 kr Renter Renter Abonnement ) ( 40 á 300 kr ) , , , , , , ,83 Copydan Copydan 2.000, , , , , ,20 Copydan Renter Copydan Copydan Renter , , , , , ,20 Labels Labels 2.000, , ,20 - Labels Copydan Labels Labels Copydan 2.000, , , , , ,20 - Portostøtte Portostøtte , , , ,05 - Portostøtte Labels Portostøtte Portostøtte Labels , , , , , , ,05 I alt I alt , , , , ,05 - I Portostøtte I alt I Portostøtte alt alt , , , , , , , , , ,05 Udgifter I alt Udgifter I alt , , , ,08 Udgifter Udgifter Udgifter Biofag Udgifter Biofag Udgifter , , , , , ,52 Biofag særnummer Biofag særnummer , , , , , ,52 særnummer særnummer særnummer , , , , ,00 Biofag-redaktion Biofag-redaktion 5.200, , , , , ,22 Biofag-redaktion Biofag særnummer Biofag-redaktion Biofag-redaktion særnummer , , , , , ,22 Biokonference Biokonference , ,00 (182,56) 5.200, ,22 (182,56) Biokonference Biofag-redaktion Biokonference Biokonference Biofag-redaktion , , , , ,22 (182,56) 5.200, ,22 (182,56) Møder 1.fraktion Møder 1.fraktion , , , ,01 (182,56) Biokonference 1.fraktion Biokonference 1.fraktion 1.fraktion , , , , , ,00 (182,56) ,01 Møder 2.fraktion Møder 2.fraktion , , ,89 (182,56) Møder Møder 2.fraktion 1.fraktion Møder Møder 2.fraktion 2.fraktion 1.fraktion , , , , ,89 Konsortiemøder Konsortiemøder 1.000, ,00 366, , ,01 366,01 Konsortiemøder Møder 2.fraktion Konsortiemøder Konsortiemøder Møder 2.fraktion 1.000, , , ,00 366, ,89 366,01 FaDB-kurser incl.forsikringer FaDB-kurser incl.forsikringer 7.000, , , ,30 366,01 FaDB-kurser Konsortiemøder FaDB-kurser incl.forsikringer FaDB-kurser Konsortiemøder incl.forsikringer incl.forsikringer 7.000, , , , , ,00 366, ,30 Regionssekretærmøde Regionssekretærmøde , , , , ,30 366,01 Regionssekretærmøde FaDB-kurser incl.forsikringer Regionssekretærmøde Regionssekretærmøde FaDB-kurser incl.forsikringer , , , , , , , ,00 Porto/telefon/it Porto/telefon/it , , , , , ,30 Porto/telefon/it Regionssekretærmøde Porto/telefon/it Porto/telefon/it Regionssekretærmøde , , , , , , , ,75 Volvox Volvox , , , ,00 Volvox Porto/telefon/it Volvox Volvox Porto/telefon/it , , , , ,92 Nucleus sekretær Nucleus sekretær , , , , , ,75 Nucleus Volvox Nucleus sekretær Nucleus Volvox sekretær sekretær , , , , ,84 Gebyrer Gebyrer 600, ,00 380,00 600, , ,92 380,00 Gebyrer Nucleus sekretær Gebyrer Gebyrer Nucleus sekretær ,00 600, , ,00 600,00 380,00 600, ,84 380,00 Kontor/gaver/diverse Kontor/gaver/diverse 6.200, , , ,18 380,00 Kontor/gaver/diverse Gebyrer Kontor/gaver/diverse Kontor/gaver/diverse Gebyrer 6.200,00 600, , , ,00 380,00 600, ,18 Fagdidaktiske kurser Fagdidaktiske kurser 4.200, , , , ,00 380,00 Fagdidaktiske Kontor/gaver/diverse Fagdidaktiske kurser Fagdidaktiske Kontor/gaver/diverse kurser kurser 4.200, , , , , , , ,00 I alt I alt , , , , , ,18 I Fagdidaktiske alt kurser I I Fagdidaktiske alt alt kurser , , , , , , , , , ,00 Lejre I alt august 2009 Lejre I alt august 2009 Lisbeth Bødker ,00 Nielsen Lisbeth ,08 Bødker ,00 Nielsen ,08 Lejre august 2009 Lisbeth Bødker Nielsen Lejre august 2009 Lejre august 2009 Lisbeth Bødker Nielsen Lisbeth Bødker Nielsen Lejre august 2009 Lejre august 2009 Lisbeth Bødker Nielsen Lisbeth Bødker Nielsen Budgetforslag

20 Studieretningsprojekt Skriv eksperimentelt studieretningsprojekt Lige som sidste år inviterer DTU Miljø i år op til 15 udvalgte HTX eller gymnasieelever til at skrive studieretningsprojekt. Instituttet bidrager med forsøgs- og laboratoriefaciliteter samt miljøtekniske modeller. Projekterne er derfor ideelle til at kombinere f.eks. biologi, kemi og/eller matematik. Vi vil derfor gerne i kontakt med dygtige studerende, som både nærer stor interesse for natur, miljø og forureningsproblematikken samt laboratoriearbejde. 1. emne: Giftige kemikalier og pesticider Vi omgiver os med forskellige kemikalier hvordan risikovurderes kemikalier og pesticider? 1. dag på DTU Miljø og 1. dag i opgaveperioden Introduktion til laboratorieforsøg og risikovurdering samt valg af kemikalier og pesticider. Økotoksikologiske forsøg med forskellige organismer påbegyndes i laboratoriet. 2. dag på DTU Miljø og 2. dag i opgaveperioden Resultater fra økotoksikologiske forsøg aflæses i laboratoriet. Fortolkning og diskussion af forsøgsresultater samt beregning af grænseværdier Litteratursøgning, databaser og fastlæggelse af spørgedag i anden opgaveuge. 2. emne: Hvor giftig er luften? I København overskrider over halvdelen af de trafikerede veje EUs grænseværdi for NO2. 1. dag på DTU Miljø og 1. dag i opgaveperioden Præsentation af luftforureningen med fokus på den giftige gas kvælstofdioxid (NO2) fra trafikken. Laboratorieanalyser af de prøver som eleverne har indsamlet efter aftale dvs. måling af NO2. 2. dag på DTU Miljø og 3. dag i opgaveperioden Fortolkning og diskussion af resultater og vurdering af, om EU s grænseværdi overholdes. Litteratursøgning, databaser og fastlæggelse af spørgedag i anden opgaveuge. OBS: Underviseren bedes kun give dette tilbud til de virkelig interesserede elever. Spørgsmål til Kåre Press-Kristensen: eller tlf

Vedtægter for RUCalumne

Vedtægter for RUCalumne Vedtægter for RUCalumne DATO/REFERENCE 13. oktober 2015 Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er RUCalumne The Alumni Society of Roskilde University. Foreningens hjemsted er Roskilde Universitet

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Revideret: 3. november 2010 1 Foreningen Foreningen Student Association at the Department of Information

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub Vedtægter for Ganløse Fitness Klub 1 Klubbens navn, hjemsted og hjemmeside Stk. 1 Klubbens navn er Ganløse Fitness Klub. Stk. 2. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Stk. 3. Klubbens hjemmeside er www.ganløsefitnessklub.dk

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

NORDIC MARINE THINK-TANK

NORDIC MARINE THINK-TANK Vedtægter 1 1. Navn, sammensætning og hjemsted 1. Tænketankens navn er Nordic Marine Think-Tank. 2. Tænketanken er et netværk af personer i de nordiske lande med erfaring i hav- og fiskerispørgsmål og

Læs mere

Biologi A stx, juni 2010

Biologi A stx, juni 2010 Biologi A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Biologi er læren om det levende og om samspillet mellem det levende og det omgivende miljø. Biologi er et naturvidenskabeligt fag med vægt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2013 Skive

Læs mere

Vedtægter for Dansklærerforeningen

Vedtægter for Dansklærerforeningen Vedtægter for Dansklærerforeningen I. Navn og formål 1 Dansklærerforeningens navn er Dansklærerforeningen. 2.1 Dansklærerforeningens formål er at tjene og udvikle faget dansk alle steder hvor danskundervisning

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI).

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). 1. Foreningens navn og hjemsted: 1.1: Foreningens navn er Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Hjemsted er Brancheforeningens

Læs mere

Vedtægter for Kolding Teaterforening

Vedtægter for Kolding Teaterforening Vedtægter for Kolding Teaterforening 1. Foreningens navn Teaterforeningens navn er Kolding Teaterforening og dens hjemsted er Kolding. 2. Formål Teaterforeningens formål er at styrke og vække interesse

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 016 1 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 3 stk.1 og 3 stk. 5 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 5 stk. 1, 5 stk. og 6 stk. 3 pkt. 6c Gældende

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter for Dansk Geologisk Forening

Vedtægter for Dansk Geologisk Forening Vedtægter for Dansk Geologisk Forening Vedtægter for Dansk Geologisk Forening 1 Navn Stk.1. Foreningens navn er Dansk Geologisk Forening (DGF), stiftet d. 16. januar 1893 i København. Stk. 2. I internationale

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens.

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. 2. Formål. Foreningens formål er at virke til fremme

Læs mere

Vedtægter for TalentCampDK

Vedtægter for TalentCampDK Bestyrelsen stiller forslag om følgende vedtægtsændringer. TalentcampDK er en ny og dynamisk organisation som er inde i en god udvikling, hvor der er behov for nogle justeringer af vedtægterne. Vedtægter

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Læseplan for faget biologi

Læseplan for faget biologi Læseplan for faget biologi Undervisningen i biologi bygger bl.a. på de kundskaber og færdigheder, som eleverne har erhvervet sig i natur/teknik. De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: De levende

Læs mere

Formål 2.1 Organisationen er landsdækkende for virksomheder, der beskæftiger sig med genvinding og genbrug.

Formål 2.1 Organisationen er landsdækkende for virksomheder, der beskæftiger sig med genvinding og genbrug. GI Vedtægter 1. Navn Organisationens navn er: "GenvindingsIndustrien". 2. Formål 2.1 Organisationen er landsdækkende for virksomheder, der beskæftiger sig med genvinding og genbrug. 2.2 Organisationens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2016/2017, eksamen maj/juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Kolding HF &

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2013 Skive

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TRANSPORTØKONOMISK FOR- ENING

VEDTÆGTER FOR TRANSPORTØKONOMISK FOR- ENING Lett Advokatfirma Adv. Michael Skovgaard J.nr. 273782-SMO VEDTÆGTER FOR TRANSPORTØKONOMISK FOR- ENING VEDTÆGTER FOR TRANSPORTØKONOMISK FORENING Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er TRANSPORTØKONOMISK

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Gældende vedtægter for Fransklærerforeningen. Forslag til nye vedtægter for Fransklærerforeningen. 1 Navn. 1 Navn

Gældende vedtægter for Fransklærerforeningen. Forslag til nye vedtægter for Fransklærerforeningen. 1 Navn. 1 Navn Gældende vedtægter for Fransklærerforeningen Forslag til nye vedtægter for Fransklærerforeningen 1 Navn Foreningens navn er "Fransklærerforeningen" (Association des Professeurs de français du Danemark).

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

Dragør Bådelaug. Vedtægt 2015

Dragør Bådelaug. Vedtægt 2015 Dragør Bådelaug Vedtægt 2015 1 NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Dragør Bådelaug. 2. Dragør Bådelaug er stiftet den 18. jan. 1977. 3. Bådelaugets stander er hvid med blå kant og med Dragør Lodstårn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Side 1 af 13 Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Bestyrelsens arbejde tager udgangspunkt i det aktivitetskatalog, der blev vedtaget på den stiftende generalforsamling i 2013. Erfaringer opnået ved

Læs mere

Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81

Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81 Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er, Poulstrup Vrejlev Sport 81, stiftet den 7. april 1981 og har hjemsted i Hjørring kommune 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Slutrapport til Region Hovedstaden

Slutrapport til Region Hovedstaden 14. februar 2013 Slutrapport til 1. Fakta om projektet Projektets navn: Bioteknologi i gymnasiet i Projektperiode: 1. januar 2009 til 31. december 2012 Projektets finansiering: Tilskud fra : 9,65 mio.

Læs mere

Foreningen for tosprogede småbørns vilkår.

Foreningen for tosprogede småbørns vilkår. Foreningen for tosprogede småbørns vilkår. www.tosprog.dk Referat fra Generalforsamling: Torsdag d. 20.3.2014 kl. 17.30-18.30 Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding Dagsorden: 1.Valg af dirigent og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Sejlklub

Vedtægter for Aarhus Sejlklub Vedtægter for Aarhus Sejlklub 1. Sejlklubbens navn og hjemsted. 1. Klubbens navn er Aarhus Sejlklub og dens hjemsted er Aarhus Kommune; som international betegnelse anvendes Aarhus Sailing Club. 2. Klubbens

Læs mere

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål.

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål. Fællesforeningen blev stiftet den 7. december 1974 1 Navn og formål: Fællesforeningens navn er KALÂDLIT PEK ATIGÎGFÎSA KÁTUVFIAT Inuit. Fællesforeningen er upolitisk og har adresse hos den til enhver tid

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse. Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningen København Karateklub er stiftet i 1985 og har hjemsted i Frederiksberg kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Karate Forbund, Frederiksberg Idræts-Union, Landsforeningen

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Hurtigt overblik Strækker sig fra biokemi og cellelære til sundhed og økologi.

Hurtigt overblik Strækker sig fra biokemi og cellelære til sundhed og økologi. Bioteknologi BioAktivator 1. udgave, 2014 ISBN 13 9788761635846 Forfatter(e) Troels Wolf, Henrik Falkenberg, Peder K. Gasbjerg, Henning Troelsen, Annette Balle Sørensen, Chris Østergaard, Bodil Junker

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Fight Center Herning. 1. Foreningens navn er Fight Center Herning. Foreningens undertitel er Foreningen for Mixed Martial Arts.

Fight Center Herning. 1. Foreningens navn er Fight Center Herning. Foreningens undertitel er Foreningen for Mixed Martial Arts. Fight Center Herning Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Fight Center Herning. Foreningens undertitel er Foreningen for Mixed Martial Arts. 2. Foreningen er hjemmehørende i Herning. Sandagervej

Læs mere

1: Navn og hjemsted. 2. Formål

1: Navn og hjemsted. 2. Formål Esbjerg City Taekwondoklub Klub Kongensgade 120, 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 48 13, Fax. 75 13 48 09 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2013 Skive

Læs mere

NAPSO Netværk for Anvendt Psykodynamisk og Systemteoretisk Organisationspsykologi

NAPSO Netværk for Anvendt Psykodynamisk og Systemteoretisk Organisationspsykologi NAPSO Netværk for Anvendt Psykodynamisk og Systemteoretisk Organisationspsykologi Stiftelsesdokument Mellem de gode borgere Birgitte Bonnerup, OPU, Zanne Lorenzen, Proces ApS og Steen Visholm, MPO, er

Læs mere

28. august 2017 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

28. august 2017 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 28. august 2017 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Bestyrelsen i Maribo Svømmeforening indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag d. 27. september 2017 kl. 16.00 i foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING 1. Navn, hjemsted og medlemmer 1,1 Foreningens navn er ID-Psykoterapeutisk Forening 1,2 Foreningen er landsdækkende med hjemsted på formandens bopæl 1,3 Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Humlegårdens og Humlum Skoles Venner

Vedtægter for Humlegårdens og Humlum Skoles Venner Vedtægter for Humlegårdens og Humlum Skoles Venner 1 Stk.1: Foreningens navn er Humlegårdens og Humlum Skoles Venner (HHSV). Foreningen hører hjemme i Humlum i Struer kommune. 2 Stk.1: Foreningens formål

Læs mere

1 Foreningens navn er Kastellets Venner & Historiske Samling, og dens hjemsted er i Københavns Kommune. Stk. 2 Foreningen er partipolitisk neutral.

1 Foreningens navn er Kastellets Venner & Historiske Samling, og dens hjemsted er i Københavns Kommune. Stk. 2 Foreningen er partipolitisk neutral. Vedtægter for foreningen Kastellets Venner & Historiske Samling Kastellet, den 20 april 2017 Kapitel 1 Navn & formål 1 Foreningens navn er Kastellets Venner & Historiske Samling, og dens hjemsted er i

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug J.nr. 11171 ESB/rwh side 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Loddenhøj Jollelaug. 2. Loddenhøj Jollelaug er stiftet den 29. febr. 2012. 3. Jollelaugets hjemsted

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende.

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende. Vedtægter 1 Foreningens navn og adresse Foreningens navn er: Patientforeningen Netværk for Kræftbehandling i Udlandet NETKU. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er

Læs mere

Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015

Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015 Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015 1. Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Gb-foreningen, og dens hjemsted er på den til enhver tid siddende formands adresse. 2. Foreningens formål: Foreningens

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune.

b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune. 1. NAVN OG HJEMSTED: a) Foreningens navn er Mørke - Ådalens Net. b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune. 2. FORMÅL: Mørke - Ådalens Net er en almennyttig og ukommerciel

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægt for Dansk Vegetarforening

Vedtægt for Dansk Vegetarforening s.1 Vedtægt for Dansk Vegetarforening Vedtaget på den ordinære generalforsamling 9. april 2011. Seneste ændringer vedtaget 25. april 2015. 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Dansk Vegetarforening (DVF).

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB Forslag/2015 Navn og formål Foreningens navn er Ribe Boldklub. Foreningen er hjemmehørende i Esbjerg kommune. 1. 2. Foreningens hovedformål er at fremme fodbolden i lokalområdet

Læs mere

Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands. SwingShoes hjemsted er Københavns Kommune.

Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands. SwingShoes hjemsted er Københavns Kommune. SwingShoes vedtægter Foreningens vedtægter (revideret ved generalforsamling i 2015) 1. Navn og adresse samt stiftelse Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands.

Læs mere

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner.

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Vedtægter for Syddjurs Erhvervsforening 1 Syddjurs Erhvervsforening er en medlems- og brugerdrevet forening, der er oprettet af og for de erhvervsdrivende og andre interesserede, herunder foreninger og

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Vedtægter for Skole og Forældre København

Vedtægter for Skole og Forældre København Vedtægter for Skole og Forældre København 1. Foreningens navn er Skole og Forældre, København under Landsforeningen Skole og Forældre. Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2. Som medlemmer i Skole

Læs mere

Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune

Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune Vedtægter for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune 1 Navn Foreningens navn er: Vælgerforening for Borgerlisten i Jammerbugt Kommune Foren ingens hjemsted: Jammerbugt kommune 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for multiatleterne

Vedtægter for multiatleterne 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 Vedtægter for multiatleterne 1. Navn og hjemsted. Stk. 1 Foreningens navn er multiatleterne. Stk. Foreningen er stiftet den 1. november 00. Stk. Foreningen har hjemsted i Esbjerg

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Aarhus Pool & Billard Klub (forkortet APBK). Foreningen er en sammenlægning af Bispehavens Billardklub

Læs mere

1. Klubbens navn er KERTEMINDE SEJLKLUB. Dens hjemsted er Kerteminde Kommune

1. Klubbens navn er KERTEMINDE SEJLKLUB. Dens hjemsted er Kerteminde Kommune 1. Klubbens navn er KERTEMINDE SEJLKLUB. Dens hjemsted er Kerteminde Kommune 2. Klubbens formål er at fremme interessen for og kendskabet til sejlsporten og dens forsvarlige udøvelse. Som led heri lægges

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET 1 Introduktion Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet på afdelingsmødet på Birkerød Kollegiet. Forretningsordenen er underordnet DUAB s vedtægter og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Vestjysk Motocross Club Forkortet V.M.C.C. Klubben er tilsluttet Danmarks Motor Union, D.M.U., og er til en hver tid

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK.

VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. 1: Navn og hjemsted. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK, oprindeligt De Samvirkende Omsorgsklubber i Danmark, er en selvejende institution,

Læs mere

Alle foreninger er organiseret med en bestyrelse eller ledelse om man vil der forestår arbejdet indadtil og repræsenterer foreningen udadtil.

Alle foreninger er organiseret med en bestyrelse eller ledelse om man vil der forestår arbejdet indadtil og repræsenterer foreningen udadtil. Fritids- og idrætsafdelingen Dr. Margrethesvej 28 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 50 13 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Dir. tlf. 46 31 40 44 kimjp@roskilde.dk

Læs mere