Biofag. Nr.4 September 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Biofag. Nr.4 September 2009"

Transkript

1 Biofag Nr.4 September 2009

2 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Erik Frausing Svend Erik Nielsen Forsidefoto: Erik Frausing, 2009 Grafisk tilrettelæggelse: Indtryk, ISSN Oplag eksemplarer Biofag trykkes på Cyclus 100 % dansk genbrugspapir Annoncer Annoncer sendes elektronisk både til redaktionen og trykkeren Annoncepriser 1/1 side (143 x 203 mm) kr /2 side (143 x 90 mm) kr /4 side kr Særlig pris aftales for annonce på bagsiden eller indlagt løst annoncemateriale. Det skal ske efter aftale med redaktionen senest 14 dage før deadline. Alle priser er ekskl. moms. Indlæg Redaktionen modtager gerne indlæg til Biofag. Indlæg sendes til Den anvendte tekstbehandling skal være umiddelbar kompatibel til Word. Fotos leveres som tiff- eller jpg-filer med god opløsning f.eks. 300 dpi. Illustrationer skal være tegnet med sort streg. Husk figurtekster og kildeangivelser. Redaktionen forbeholder sig ret til at afkorte indlæg og at læse korrektur på indlæg. Adresseændringer Ændringsformularen på foreningens hjemmeside på EMU en anvendes. Ændringer kan evt. fremsendes via til FaDBsekretariatet: Foreningen af Danske Biologer Det er tilladt at citere Biofag med tydelig kildeangivelse. Meninger, der kommer til udtryk i Biofag, deles ikke nødvendigvis af redaktionen eller foreningens bestyrelser. Redaktionen afsluttet 25/ Adresse: Biofag Lundingsgade Aarhus C Tlf Fællesbestyrelsen Kirsten Hede Kasserer Lisbeth Bødker Nielsen Øvrige bestyrelsesmedlemmer Lene Beck Mikkelsen Jesper Ruggaard Mebus Revisor Benny Silvert

3 Biofags indhold: 4 Nyt fra bestyrelsen 5 Generalforsamlingsindkaldelse 6 Nyt fra fagkonsulenten 7 Der er noget helt galt... 9 Svar på debatindlæg 13 Årsberetning FaDB 15 Årsberetning Nucleus 16 Forslag til vedtægter 19 Budgetforslag 21 Anmeldelse: Biologi i fokus 22 Anmeldelse: Tang 27 Biotech Academy Camp 29 Biologiolympiaden Studieretningsprojekter 34 Rejsekursus til Diskobugten 3

4 Nyt fra bestyrelsen Af Jesper Ruggaard Mebus Formand FaDB Årsberetning I dette nummer af Biofag er årsberetningen trykt, og man kan heri læse årets gang i bestyrelsen. Mange af de aktiviteter der står beskrevet der, er dele af et kontinuert arbejde vedrørende de gøremål bestyrelsen har. Nye vedtægter Vi har nu pudset vedtægterne færdig og justeret dem i forhold til Nucleus vedtægter. Det drejer sig specielt om 5 (se side 16-18), og vi regner med de er klar til afstemning til generalforsamlingen den 28/ Det er lidt vemodigt at skulle gå fra at være en forening, hvis formål var at organisere alle biologer uanset ansættelsessted til nu at være en faglig forening for gymnasielærere i biologi. Det er dog en del af den udvikling som foreningen har været igennem og resultatet af denne adskillelse af seminarielærerne og gymnasielærerne er måske god i forhold til, at foreningerne hver for sig bedre har mulighed for at fremme egne aktiviteter. Kursusaktivitet FaDB-kurser er kommet godt i gang med mange kurser og specielt har der været meget stor søgning til gentek-kørekort-kurserne. Disse kurser vil blive gentaget, således at ventelisterne bringes ned, se næste nummer af Biofag. Ny bestyrelse Når næste blad udkommer, vil der være en ny bestyrelse i FaDB, og der vil være valgt en ny formand og næstformand. Det bliver dermed mit sidste indlæg i Biofag under nyt fra bestyrelsen. Jeg vil gerne takke medlemmerne for den tillid de har vist mig i de seneste 5 år, hvor jeg har været formand. Der er mange ting, vi har fået gennemført. Men (hvis man ser positivt på det), er der virkelig også mange forhold, hvor det ikke har været muligt at komme igennem med almindelig sund fornuft (optagelseskriterierne til universiteterne, f.eks.). Så der er stadigvæk arbejdsopgaver der er værd at tage fat på. Jeg ønsker den nye bestyrelse alt mulig held og lykke fremover, og håber de får mere medvind for faget biologi end der er for tiden. Og så vil jeg gerne sige den gamle bestyrelse tak for godt samarbejde og tak til alle medlemmer som slår et slag for biologi. 4

5 Generalforsamling i FaDB s 1. fraktion Der indkaldes til generalforsamling i FaDB s 1. fraktion, biologilærerne ved de gymnasiale uddannelser: Mandag d. 28. september 2009 kl Best Western Hotel Byparken Grønningen Kolding Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. Valg af referent 3. Fraktionsbestyrelsens beretning 4. Fællesbestyrelsens beretning a. Beretning fra Nucleus 5. Fremlæggelse af regnskab for 2008 til godkendelse 6. Budget 200, herunder fastsættelse af kontingent (se side 9) 7. Behandling af indkomne forslag a. Nye vedtægter (se forslag side 6-8) 8. Valg af fraktionsbestyrelsen inkl. suppleanter og valg af revisor 9. Eventuelt Forslag til generalforsamlingen skal være formanden Jesper Mebus i Følgende hænde senest er på 14 valg: dage før generalforsamlingen Jane Beretningen Sundbæk findes Johansen på side Kirsten Hede Svend Følgende Erik er Nielsen på valg: Lisbeth Kirsten Bødker Hede, Nielsen Claudia Girnth-Diamba Alle Jesper er Ruggaard villige til genvalg Mebus Hanne Juhl Jesper Mebus Claudia og Hanne er villige til genvalg Kirsten og Jesper modtager ikke genvalg Jesper Ruggaard Mebus 5 5

6 Nyt fra fagkonsulenten Af Anne Krarup Indberetning af genteknologiske forsøg Aftalen mellem Arbejdstilsynet og Undervisningsministeriet om retningslinier for godkendte forsøg med genteknologi i biologi og teknikfag i det almene gymnasium og Hf er blevet fornyet og udvidet. Aftalen er justeret i henhold til den nugældende Bekendtgørelse om genteknologi og arbejdsmiljø, bek. nr. 910 af 11. september Aftalen er udvidet til at gælde undervisning i biologi, bioteknologi A, teknikfag og teknologi A på det almene gymnasium (stx), højere tekniske gymnasium (htx) og højere forberedelseseksamen (hf) og vedrører nærmere beskrevne genteknologiske forsøg, som gennemføres i ikke-klassificerede laboratorier. I aftalen indgår, at undervisningen skal varetages af en gymnasielærer med uddannelsesmæssig baggrund mindst svarende til faglige mindstekrav i biologi og som har gennemgået en af Arbejdstilsynet godkendt efteruddannelse i eksperimentel genteknologi. Aftalen med Arbejdstilsynet omfatter en beskrivelse af alle de tilladte forsøg samt en nøje beskrivelse af de sikkerhedsforanstaltninger, som skal foretages i forbindelse med forsøgene. I aftalen indgår desuden en kort overordnet beskrivelse af indholdet for det efteruddannelseskursus i eksperimentel genteknologi, som gymnasielæreren skal have gennemgået for at kunne få tilladelse til at gennemføre forsøgene med transformerede organismer i ikke-klassificerede laboratorier i stx, htx og hf. De genteknologiske forsøg må kun udføres, dersom der senest 3 uger forud for arbejdet med forsøgene (herunder forarbejdet) er sendt en indberetning til Undervisningsministeriets fagkonsulent i biologi på det indberetningsskema, der indgår som en del af aftalen. Indberetningsskemaet er opdateret og omfatter fortsat en forside og tre bilag, som er beregnet for indberetning af hhv. genteknologiske forsøg med mikroorganismer, hvor organismer og vektorer bestilles særskilt, kits med forsøg med transformation af mikroorganismer og Arabidopsisforsøg. Ved indberetning indsendes altid en udfyldt forside og mindst ét udfyldt bilag. Indberetningsskemaets forside skal underskrives af både den for forsøgenes udførelse ansvarlige lærer og skolens rektor/leder og sendes til Undervisningsministeriets fagkonsulent i biologi 3 uger inden forarbejdet påbegyndes. Aftalen og indberetningsskema kan findes på de respektive fags sider på Undervisningsministeriets hjemmeside: Gymnasiale%20uddannelser/ Fagenes%20sider.aspx Når lærerne, der opfylder aftalens krav, indsender indberetningsskemaet, er der tale om en indberetning om, hvornår og af hvem, de(t) konkrete genteknologiske forsøg udføres, og ikke tale om en ansøgning. Lærere, der ikke opfylder kravene i aftalen, skal kontakte Arbejdstilsynet og særskilt udarbejde og indsende en ansøgning om tilladelse til at gennemføre de(t) konkrete genteknologiske forsøg i et ikke-klassificeret laboratorium. De ansøgte genteknologiske forsøg kan kun gennemføres, når der foreligger en tilladelse fra Arbejdstilsynet. 6

7 Ved indberetning af genteknologiske forsøg i undervisningen skal fremover benyttes det justerede indberetningsskemas forside og mindst et bilag. Justering af læreplaner Justeringen af læreplanerne i biologi er i gang, og jeg vil blot minde om, at jeg på Biokonferencen i uge 40 præsenterer udkast til de enkelte læreplaner, så der bliver mulighed for at komme med kommentarer. Har man ikke mulighed for at deltage i Biokonferencen, er man velkommen til at sende kommentarer til mig på Der er som tidligere nævnt tale om justering af læreplanerne og ikke om nye læreplaner. Læreplanerne forventes færdige inden vinterferien. Der er noget helt galt i Danmark! Af Marianne Johansson Biolog, Ph.d. og gymnasielærer I dag hørte jeg endnu en af mine naturvidenskabeligt interesserede gymnasieelever udtale: Jeg kan ikke bruge biologi i min senere uddannelse. Han hentydede til den helt, vanvittig groteske situation, at politikere i Danmark af helt uforståelige og uforklarlige grunde har valgt, at faget biologi ikke skal være adgangsgivende på naturvidenskabelige uddannelser med biologisk indhold. Det gjorde mig i SÅ dårligt humør! Hvor er respekten og den rimelige prioritering af et så grundlæggende fag som biologi? Jeg kommer ALDRIG til at forstå det hverken som naturvidenskabeligt uddannet men heller ikke som menneske. Jeg kommer ALDRIG til at forstå, at vores Undervisnings- og Videnskabsministerium og dele af vores uddannelsessystem har valgt en sådan prioritering af biologien. I min verden giver det på ingen måde mening. Tænk at læren om det levende de levende organismer og tilknyttede processer som er så vigtig en del af den verden, vi omgiver os med, der brødføder os, giver sygdomme, et væld af nye muligheder og udfordringer den verden magter det officielle Danmark ikke at prioritere i ungdomsuddannelserne og adgangen til de videre studier. Dundertaler, der lyder for at få de unge til at være naturvidenskabeligt interesserede, klinger bare hult set i dette lys! Vi vil have, at de unge skal kunne tage stilling til og forholde sig til sundhed, gensplejsede organismer, fedme, hygiejne, livsstilssygdomme og miljø samt ikke mindst bidrage til det innovative Danmark. Det kræver alt sammen en form for biologisk viden og erkendelse! Jeg synes, der er noget helt galt i Danmark, når elever kan finde på at udtale: Jeg kan ikke bruge biologi i min uddannelse. Jeg må så leve højt på solstrålehistorien om en af mine elever, der bestod optagelsesprøven til dyrlægestudiet udelukkende på baggrund af biologisk viden! 7

8 Miljøproblemer er vores udfordring DTU Miljø inviterer din klasse på besøg! Besøg med tilknyttede laboratorieforsøg i 1 eller 2 hele dage Spildevandsrensning i Danmark - forsøg med andemad/bakterier/dafnier Giftige kemikalier i økosystemer - forsøg med andemad/bakterier/dafnier NOx-forurening i Danmark - eleverne måler selv ved trafikerede veje Besøg med foredrag uden laboratorieforsøg i ½ dag Spildevandsrensning i Danmark Giftige kemikalier i økosystemer Forurening fra andefodring Alle besøgene indeholder tværfaglighed indenfor biologi, kemi og matematik. De fleste aktiviteter kan efter nærmere aftale tilpasses jeres besøgsmuligheder. Ring eller send en mail med besøgsdetaljerne og jeres ønsker til besøget til Kåre Press-Kristensen: eller tlf OBS: I undervisningsåret 2009/10 gennemføres kun 20 besøg. 8

9 Svar på debatindlæg Af Jørgen Baungaard Hansen Formand for opgavekommissionen Kære Jan Ivan Hansen Tak for dit indlæg. Hvert år opfordrer opgavekommissionen til, at man indsender kommentarer og forslag, hvilket desværre sker yderst sjældent. Du har valgt både at skrive til os direkte samt indsende et debatindlæg til Biofag, og måske kan det øge mængden af input til opgavekommissionen. Du foreslår i dit indlæg, at der kommer en udmelding fra opgavekommissionen fra skoleårets start vedrørende emner til den skriftlige prøve, at der stilles 5 i stedet for 4 opgaver og at der stilles opgaver, der dækker kernestoffet bredere. Lidt formalia først: Opgavekommissionen udarbejder opgaver til den skriftlige prøve ud fra de i læreplanen givne krav og betingelser. I læreplanen står følgende om den skriftlige prøve i biologi A: Skriftlig prøve på grundlag af et centralt stillet opgavesæt. Prøvens varighed er 5 timer. Det faglige grundlag for opgaverne er det under pkt. 2.2 beskrevne kernestof og problemstillinger i tilknytning hertil Om kernestoffet står der bl.a.: Kernestoffet bygger overordnet på sammenhæng mellem struktur og funktion på alle organisationsniveauer og på levende organismers dynamiske opretholdelse af ligevægt. Naturvidenskabelig metode med vægt på biologisk metodik er en væsentlig og integreret del af kernestoffet Ved den skriftlige censur bedømmer censorerne opgavebesvarelserne ud fra de bedømmelseskriterier, der er angivet i læreplanen: Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilken grad eksaminanden lever op til de faglige mål, som er angivet i pkt. 2.1 Gymnasiereformen har dermed stor fokus på mål og målopfyldelse, og det var derfor den vejledende opgavekommissions opgave at give et bud på, hvordan man kunne udforme opgaverne, så der kom mere fokus på dette. Den vejledende opgavekommissions to vejledende opgavesæt er derfor vejledende mht. formen af opgaverne, men ikke vejledende mht. emner. Du har derfor helt ret, når du skriver, at de fleste emner er uændrede, og at biokemien stort set er intakt i forhold til tidligere. Du skriver, at..der tilsyneladende er et mere snævert fokus i de emner, der spørges til i forhold til de skriftlige opgaver før reformen og at man får et indtryk af, at biokemi ikke er så vigtigt mere ved skriftlig eksamen. Jeg er ikke enig med dig i, at det er tilfældet, og hvis det opleves sådan, er det bestemt ikke tilsigtet. Der bliver lavet opgaver med lige så bredt fokus som i hvert fald igennem de sidste 10 år. Opgavekommissionen vælger ikke særlige fokusområder i sættene. 9

10 Din analyse bygger på de to vejledende opgavesæt og de tre opgavesæt, der er kommet i forbindelse med to majprøver og en augustprøve. I skrivende stund bliver augustsættet 09 tilgængeligt, og der vil efterhånden tegne sig et billede, der viser, at der spørges rundt i et bredt spektrum af emner og områder: Fotosyntese, X-kromosominaktivering, Hjælme, Permethrin-resistens hos hovedlus, Hormonet ethylen, Kviksølv, Slægtskabsanalyse, C-reaktivt protein, Hæmokromatose, Frøspiring, Mælkesyge, Rusmidler, Cystisk fibrose, Bakteriespredning, Invasive gopler og Alkohol, er titlerne på de 16 opgaver, der har været givet til maj- og augustprøverne indtil videre. Du skriver, at det ikke er fair kun at spørge så snævert, som du oplever, der er gjort indtil nu. Du begrunder det med, at der bruges meget tid på at træne langt bredere i den daglige undervisning. Opgavekommissionen lægger stor vægt på, at opgaverne skal være fair overfor eleverne, der har beskæftiget sig med vidt forskellige emner og brugt forskellige lærebøger rundt omkring på skolerne. Derfor har vi stor opmærksomhed på, at opgaverne stilles indenfor kernestof og de faglige mål, der er krav om, at alle har beskæftiget sig med. Ud af dit indlæg, censorkommentarer og mundtlige henvendelser ser det ud til, at vi har svært ved at imødekomme ønsker om i højere grad at inddrage fysiologi i forhold til de fysiologiske emner, der arbejdes med i det daglige på skolerne, måske i særlig grad i de studieretninger, hvori idræt indgår. Vanskeligheden ved at inddrage flere forskellige områder inden for fysiologi hænger sammen med nedenstående formulering i afsnittet om kernestof i læreplanen: -udvalgte dele af menneskets fysiologi, herunder hormonelle og neurologiske reguleringssystemer Denne formulering betyder, at vi kun kan være sikre på, at alle har beskæftiget sig med hormoner og nervebiologi. Vi kan ikke være sikre på, at alle har beskæftiget sig med fx muskler, respirationsorganer eller hjertekarsystemet. Der har derfor ikke været stillet opgaver i disse emner i de sidste mange år. Med hensyn til antallet af opgaver mener vi, bl.a. på grundlag af censorkommentarer, at 4 opgaver er passende. Prøven varer 5 timer, og det tager lang tid for den enkelte elev at sætte sig ind i alle opgaverne, inden eleven vælger hvilke 3 opgaver, eleven vil besvare. Det er vores vurdering, at der bliver mindre tid til at besvare de 3 opgaver, der skal afleveres, hvis eleven skal sætte sig grundigt ind i 5 frem for 4 opgaver ved den skriftlige prøve, og at prøven derved bliver sværere. På opgavekommissionens vegne Jørgen Baungaard Hansen 10

11 Bioteknologi Nyheder på vej Bioteknologi 1 Cellernes kemi og genetisk diversitet. Udkommer dec Bioteknologi 4 Næringsstoffernes kemi. Fødevare- og energiproduktion. Udkommer maj Bioteknologi 2 Fermentering, stofskifte og gensplejsning. Udkommer maj Bioteknologi 5 Farmakologi, stamceller og neuroner. Udkommer dec Bioteknologi 3 Infektionsbiologi og blodets kemi. Udkommer dec Temaernes indhold er fastlagt ud fra læreplanen for bioteknologi og bygger på biologi C og kemi C. Bioteknologi får sin egen hjemmeside bioteknologibogen.dk med figurer, opgaver og supplerende materialer. De enkelte temaer har et omfang på sider. Forfattere til serien: Bodil Blem Bidstrup, cand.scient. i biologi og engelsk, medforfatter til Fysiologibogen og Biologi i fokus. Johanne Jensen, cand.scient. i biologi og kemi, underviser i gymnasiet og hf. Kresten Cæsar Torp, cand.scient. i biologi, medforfatter til Biologi til tiden, forfatter til Biokemibogen. Stephan Vogelius Wiener, cand.scient. i kemi og biologi, underviser i htx. nucleus forlag, Lundingsgade 33, 8000 Århus C, , 11

12 Kompetenceudvikling/efteruddannelse: Biotests af kemiske stoffer Praktisk kursus for undervisere på gymnasialt niveau - STX, HTX Afholdes nov på Institut for Vand og Miljøteknologi Danmarks Tekniske Universitet Har du brug for at vide: Hvordan man udfører økotoksikologiske tests med organismer Hvordan man dyrker eller skaffer organismer Hvordan man behandler forsøgsresultater Hvilke stofegenskaber bruges i miljøvurdering af kemikalier Hvor man finder relevante stofoplysninger Hvordan man miljøvurderer kemiske stoffer Så står vores hold af erfarne undervisere klar til at dele ud af viden om økotoksikologiske tests og miljøvurdering af kemikalier. Kurset retter sig mod undervisere på gymnasieniveau, som vil indføre eller udvide med nye øvelser i undervisningen. Det praktiske laboratoriearbejde suppleres med teori om tests og testtyper, kemikalieegenskaber, dataindsamling og miljø-risikovurdering. Deltagerne gennemfører en case, som kan anvendes i undervisningen. Pris: Kr , inkl. kursusmateriale, frokost og forfriskninger. Tilmeldingsfrist: Torsdag den 15. oktober Yderligere oplysninger: Lektor K. Ole Kusk - tlf: Laboratoriekoordinator Susanne Kruse - tlf: Eller via: Tilmelding til: Susanne Wichmann - 12

13 FaDB 1. fraktion Årsberetning Af Jesper Ruggaard Mebus Formand FaDB Biologi og bioteknologi Dette område har på mange måder fyldt debatten på de afholdte bestyrelsesmøder specielt har vi forsøgt at få biologi til at være et fag som kan samarbejde med andre fag og kan lokke studerende til naturvidenskab. Vi er som mange gange tidligere beskrevet blevet klemt af optagelseskrav der for en stor dels vedkommende alene kræver mat A fysik B og kemi B. Bioteknologi, som ikke er et fag, men en studieretning der er adgangsgivende og som bygger på biologisk viden, ser ud til at gøre et væsentligt indhug i biologi-a-studieretningerne. Samarbejde med GL Der har i indeværende bestyrelsesår været afholdt to møder i PS (pædagogisk samarbejdsudvalg) hvor alle faglige foreninger mødes og diskuterer aktuelle emner vedrørende arbejdsforhold og foreningernes arbejde. Specielt har der på vores område været diskuteret attraktive arbejdspladser og oppumpede læreplaner. Det sidste mener vi ikke er et problem for vores fag, men mærkelige forløb og skæve timetal mellem efterårssemesteret og forårssemesteret er stadig et problem. Med hensyn til det fælles fodslag mellem de fire naturvidenskabelige fag, så har (natur)geografi meldt sig ud og mener at 3 naturvidenskabelige fag og NV er en fin naturvidenskabelig løsning. Det bliver derfor svært at få GL og PS til at gøre noget ved den sag, da beslutninger i PS træffes i enighed. Fagligt Forum Fagligt Forum for biologi består af: Ole Filtenborg, DTU, Bodil Blem Bidstrup, Espergærde Gymnasium (Hf), Claus Borre, Svendborg Erhvervsskole (Htx), Jesper Ruggaard Mebus (Stx), Troels Vang Andersen (Rektor Christianshavns Gymnasium) samt Anne Krarup (UVM). Vi har i det forløbne år behandlet emner om udviklingsarbejder inden for konsortiemodellen og arbejdet med justering af læreplaner, som også fremgår af dette nummer under Nyt fra fagkonsulenten. IBO Den internationale biologiske olympiade varetages af Birthe Zimmermann, Vibeke Birkmann, Kirsten Wøldike og Karen Helmig. IBO blev i år afholdt i Japan. Camilla Verner Klejs, Horsens Gymnasium; Ellen Linnea Freese, Alssundgymnasiet Sønderborg; Malte Thodberg, Øregård Gymnasium og Bolette Jakobsen, Midtfyns Gymnasium kvalificerede sig som vindere af den nationale biologiolympiade til at deltage som Danmarks repræsentanter i den 20. internationale biologiolympiade i Tsukuba, i perioden juli Konsortier og kurser FaDB-kurser og FaDB har det forgangne år været aktivt involveret i udviklingsarbejde med fagligt og pædagogisk sigte i forbindelse med en række konsortieprojekter støttet økonomisk af UVM og i forbindelse med afholdelse af egentlige efteruddannelseskurser. 13

14 Det gælder følgende projekter: Netværk med biologisk baggrund, Kognitive processer og stress, Progression i det eksperimentelle arbejde, Sundhed og motion, Sundhed og forbrugerbevidsthed, Matematik og biologi samt Biofysik (i samarbejde med fysik). Desuden har FaDB deltaget aktivt i NV-konsortiet i forbindelse med udvikling af eksperiment arbejde til NV, samt et klimakonsortie. Flere af konsortierne er afsluttet med afholdelse af efteruddannelseskurser eller med udgivelse af forskellige typer af materiale, som kan ses på EMU en. Konsortiet Sundhed og motion afholdte i efteråret 2008 et succesfyldt og velbesøgt kursus med Chris McDonald, ligesom konsortiet Kognitive processer afholdte et godt og velbesøgt kursus i foråret Konsortiet Sundhed og forbrugerbevidsthed afholder i november et tværfagligt kursus med titlen I de unges smag. Netværk med biologisk baggrund udvikler forsat tiltag i forbindelse med forskellige typer af besøgsordninger, hvor der sker en frugtbar kobling mellem teoretisk viden og praktisk udførelse af forsøg. Konsortiet i Biofysik lægger an til afholdelse af et tværfagligt kursus i foråret I skrivende stund har FaDB en ansøgning inde hos UVM, hvor vi søger om økonomisk støtte til at udvikle elementer i klimaundervisningen i gymnasiet og på Hf. Desuden er der afholdt flere velbesøgte kurser i eksperimentel genteknologi. I oktober afholdes et rejsekursus til Ecuador og Galapagosøerne i anledning af Darwin året. FaDB er, som man kan se, stadig aktivt deltagende i udviklingsarbejde indenfor en række felter. Dette arbejde er forhåbentlig til gavn for mange af foreningens medlemmer. Etableringen af FaDB-kurser har givet Foreningen af Danske Biologer en tiltrængt base for at fortsætte den kursusaktivitet, som i snart mange år har været med til at tegne biologifaget som et aktuelt og spændende fag i rivende udvikling. I Biofag nr. 2, 2009 lancerede FaDB-kurser som noget nyt en årsplan for kurserne. Et tiltag som forhåbentligt har givet det enkelte medlem overblik over, hvilke kurser man ønskede at tilmelde sig. Det har imidlertid været nødvendigt at aflyse stadig flere og flere kurser på grund af for lille søgning. Tendensen i disse reform år er mere og mere tydelig. Man vælger at tilmelde sig kurser med mere eller mindre direkte anvendelighed i den daglige undervisning. Derfor er det vigtigt at FaDB-kurser modtager ønsker fra medlemmerne om hvilke kurser man ønsker arrangeret i de kommende år. Snespurv, Jesper Ruggaard Mebus, Grønland

15 Årsberetning nucleus forlag, Lundingsgade 33, 8000 Århus C, Af Birthe Møller Nielsen Direktør, Nucleus Der er udviklingsarbejde i gang med henblik på udgivelse af foreløbig fem mindre tema- Det forløbne år har igen været et travlt år med bøger til det nye bioteknologi. Den første bog et pænt salg og har været præget af udviklingsarbejder på flere fronter. den sidste om to år. forventes at udkomme i slutningen af 2009, Der er udgivet fire nye titler, Økotoksikologi, En ny økologibog til a-niveau er i støbeskeen Gærforsøg, Mikrobiologi og Biologi i fokus. som sidste titel i forlagets serie af bøger til Hæftet med gærforsøg der er en samling af b/a-niveauet. Økologibogen udkommer ultimo forsøgsvejledninger til biologi og bioteknologi, blev udsendt som gave sammen med et laboratorieforklæde til foreningens medlemmer. tidssvarende, med bl.a. et nyt logo og nye Forlaget har fået ny grafisk profil som er mere Mikrobiologi der er en grundbog for sygeplejestuderende, supplerer forlagets tidligere Den nye profil er fulgt op i det nye bogkata- farver. udgivelse til sygeplejerskeuddannelsen, Menneskets genetik. august 2009 og som også kan ses og downlog som er udgivet og udsendt til skolerne i Biologi, i fokus er 8000 udformet som en grundbog loades fra forlagets Århu hjemmeside. til biologi b og er struktureret og tilrettelagt Der har været arbejdet med den visuelle formidling i forlagets bøger, og der er tilknyttet som forløberen til c-niveauet, Biologi til tiden. Der satses fortsat på at kunne gøre lærebøgernes figurmateriale frit tilgængeligt på nye grafikere. forlagets hjemmeside. Udviklingen af de På administrationssiden er der arbejdet med fem animationer af biokemiske processer er implementering af elektronisk fakturering i afsluttet. Alle er nu online og frit tilgængelige. regnskabsprogrammet således at forlaget ikke Der har i det forløbne år været udsendt fem længere er afhængigt af læs-ind-bureauer. nyhedsbreve fra forlaget. Tilmeldingerne til nyhedsbrevet er støt stigende. Der arbejdes Forlaget har besøgt Bett 2009, verdens største løbende med optimering af forlagets hjemmesider som er forlagets centrale salgs- og infor- messe inden for uddannelse og teknologi. mationsmedie. Nucleus var også i 2009 repræsenteret på regionssekretærmødet hvor der bl.a. blev fortalt I det forløbne år er der desuden produceret genoptryk af flg. titler: Biologi til tiden, om udgivelsesplaner og udvekslet ønsker og Biokemi og molekylærbiologi, Immunkemiske ideer. metoder, Mikroskopisk liv, Fysiologibogen, Genetikbogen og Biolex. Forlagets bestyrelse består af: Peter Abildgaard Andersen, Kirsten Hede, Jane Sundbæk Johansen, Niels Jørgensen, Jette Kruse og Lene Beck Mikkelsen. 15

16 Forslag til Vedtægter i FaDB Foreningens navn er: Foreningen af Danske Biologer. Foreningens formål er: At fremme biologiens stilling i undervisningen og i samfundet. Stk. 2 At formidle biologifaglige emner, såsom miljø, sundhed, bioteknologi samt biologi udadtil. Stk. 3 At formidle faglig og pædagogisk kontakt mellem medlemmerne. Stk. 4 At sikre foreningens medlemmer muligheder for efteruddannelse. Stk. 5 At varetage medlemmernes faglige og økonomiske interesser i samarbejde med de respektive faglige organisationer. Foreningen organiserer biologiske kandidater, der er ansat i ungdoms- eller videregående uddannelser, samt biologiske kandidater ansat i erhverv og administration. Yderligere optages kandidater med undervisningskompetence i faget biologi i gymnasieskolen og specialestuderende i biologi. Stk. 2 Alle medlemmer undtagen æresmedlemmer betaler kontingent til foreningen. Kontingentet fastsættes efter principperne i 9 stk. 2. Studerende, efterlønsmodtagere, pensionister og arbejdsløse betaler kun halvt kontingent. Manglende kontingentbetaling medfører udmeldelse af foreningen. 4 Bestyrelsen består af 7 medlemmer samt 2 suppleanter, der kan deltage i bestyrelsesmøderne. Stk. 2 Bestyrelsen konstituerer sig senest en måned efter hver generalforsamling med en formand, næstformand og kasserer og fastlægger egen forretningsorden. Stk. 3 Der udarbejdes referat af bestyrelsesmøderne. Referaterne offentliggøres på foreningens hjemmeside. 16

17 5 FaDB s bestyrelse indstiller 4 medlemmer af foreningen til valg til Nucleus bestyrelse. FaDB s bestyrelse er repræsenteret med mindst ét medlem i Nucleus bestyrelse. Mindst 2 af de indstillede medlemmer skal være tilknyttet de gymnasiale ungdomsuddannelser. 6 Foreningen er opdelt i regioner, der hver har en regionssekretær. Bestyrelsen fastlægger i samarbejde med regionssekretærerne antallet af regioner. Stk. 2 Regionssekretærerne formidler kontakt mellem regionens medlemmer og bestyrelsen og planlægger regionale møder og efteruddannelseskurser. 7 Foreningen udgiver et medlemsblad, Biofag, der redigeres af en redaktion for en toårig periode. 8 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, hvor valg til bestyrelsen finder sted, og hvor sager af fælles interesse behandles. Stk. 2 Generalforsamlingen afholdes i september, oktober eller november og skal indvarsles skriftligt med mindst en måneds frist. Stemmeberettiget på generalforsamlingen er alle medlemmer, der har indbetalt årets kontingent. Stk. 3 Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændringer skal offentliggøres i Biofag senest 1 måned før generalforsamlingen. Stk. 4 Vedtægtsændringer vedtages på generalforsamlingen med mindst 2/3 flertal blandt de fremmødte, idet blanke stemmer og stemmer-ikke medregnes. Afstemninger er skriftlige, hvis blot et medlem forlanger det. Stk. 5 Enhver sag kan af bestyrelsen bringes til urafstemning, såfremt en enig bestyrelse ønsker det. Stk. 6 Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes når dette ønskes af bestyrelsen eller mindst 25 % af foreningens medlemmer. Ekstraordinære generalforsamlinger indvarsles med mindst 14 dages frist. 17

18 9 Dagsorden for den ordinære generalforsamling er: a) Valg af dirigent og referent b) Bestyrelsens beretning, herunder: Forhold vedrørende kursusaktivitet og forlaget Nucleus c) Regnskab for det foregående år d) Budget for det følgende år e) Indkomne forslag f) Valg til bestyrelse g) Valg af suppleanter h) Valg af revisor og evt. revisorsuppleant i) Eventuelt Stk. 2 På generalforsamlingen godkendes budgettet og kontingent fastlægges. 10 Regnskabsåret er 1/1 31/12. Det reviderede regnskab skal foreligge senest den 1/4 efter hvert regnskabsår. Regnskabet skal offentliggøres i Biofag. Foreningens medlemmer, herunder bestyrelsen, hæfter ikke personligt for et evt. underskud på foreningens konto. Budgetforslag udarbejdes af bestyrelsen og offentliggøres i Biofag inden generalforsamlingen. 11 Forslag til bestyrelsesmedlemmer skal være bestyrelsesformanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Stk. 2 Valg til bestyrelsen inklusive suppleanter foregår ved almindeligt stemmeflertal. Stk. 3 Alle bestyrelsesmedlemmer er valgt for en 2-årig periode. Genvalg kan finde sted. Stk. 4 Ved stemmelighed afgøres valgene ved lodtrækning. 12 Opløsning af foreningen kan finde sted ved en ekstraordinær generalforsamling, der indvarsles skriftligt med mindst 4 ugers varsel. Dog skal generalforsamlingens beslutning om opløsning prøves ved en urafstemning blandt samtlige foreningens medlemmer, hvor det kræves, at 2/3 af de afgivne stemmer går ind for en opløsning, idet blanke stemmer og stemmer-ikke medregnes. Stk. 2 Fremgangsmåden ved foreningens opløsning bestemmes af den dertil indvarslede generalforsamling. Ved opløsning skal foreningens midler anvendes til et formål, efter generalforsamlingens nærmere bestemmelser. 18

19 n a n o - s c i e n c e c e n t e r kø b e n h av n s u n i versitet Bioteknologi på nanoskala Efteruddannelseskursus i Bioteknologi 2. oktober kl på Nano-Science Center, Københavns Universitet Vesikler beholdere i nanostørrelse, kan både bruges som mini-laboratorier og som modelsystem for nervesignalers udbredelse. I menneskelige celler foregår transport og kommunikation ved hjælp af vesikler. Vi fremstiller vesikler i laboratoriet og bruger dem som simpelt modelsystem for, hvordan nervesignaler udbredes i kroppen. Eller som mini-laboratorium til at til at undersøge enzymaktivitet på nanoskala. Vesiklerne øger vores viden om biologiske systemer, og det er der store perspektiver i. På sigt kan det betyde intelligent medicin og biokompatibel elektronik. Prøv at fremstille vesikler og få mere at vide om, hvordan du kan inddrage bionanoteknologi i din undervisning. Kurset er en kombination af foredrag og en eksperimentel øvelse. Deltagelse er gratis. Se mere på: Budgetforslag 2010 Budgetforslag Budgetforslag Budgetforslag Budgetforslag Budgetforslag 2010 Budgetforslag Indtægter Indtægter Budget 2010 Faktiske Budget tal Faktiske tal 2008 Indtægter Budget 2010 Faktiske tal 2008 Indtægter Indtægter Budget 2010 Faktiske Budget tal Faktiske tal 2008 Kontingent Indtægter Kontingent Indtægter Budget , Faktiske Budget ,00 tal Faktiske ,00 tal 2008 Kontingent , ,00 Abonnement Kontingent ( 40 á 300 kr Kontingent Abonnement ) ( 40 á 300 kr ) , , , , , , ,00 Abonnement Kontingent Abonnement ( 40 á 300 kr Abonnement ) Kontingent ( 40 á 300 kr ) ( 40 á 300 kr ) , , , , , , ,00 Renter Renter , , , , ,83 Renter Abonnement ( 40 á 300 kr Renter Renter Abonnement ) ( 40 á 300 kr ) , , , , , , ,83 Copydan Copydan 2.000, , , , , ,20 Copydan Renter Copydan Copydan Renter , , , , , ,20 Labels Labels 2.000, , ,20 - Labels Copydan Labels Labels Copydan 2.000, , , , , ,20 - Portostøtte Portostøtte , , , ,05 - Portostøtte Labels Portostøtte Portostøtte Labels , , , , , , ,05 I alt I alt , , , , ,05 - I Portostøtte I alt I Portostøtte alt alt , , , , , , , , , ,05 Udgifter I alt Udgifter I alt , , , ,08 Udgifter Udgifter Udgifter Biofag Udgifter Biofag Udgifter , , , , , ,52 Biofag særnummer Biofag særnummer , , , , , ,52 særnummer særnummer særnummer , , , , ,00 Biofag-redaktion Biofag-redaktion 5.200, , , , , ,22 Biofag-redaktion Biofag særnummer Biofag-redaktion Biofag-redaktion særnummer , , , , , ,22 Biokonference Biokonference , ,00 (182,56) 5.200, ,22 (182,56) Biokonference Biofag-redaktion Biokonference Biokonference Biofag-redaktion , , , , ,22 (182,56) 5.200, ,22 (182,56) Møder 1.fraktion Møder 1.fraktion , , , ,01 (182,56) Biokonference 1.fraktion Biokonference 1.fraktion 1.fraktion , , , , , ,00 (182,56) ,01 Møder 2.fraktion Møder 2.fraktion , , ,89 (182,56) Møder Møder 2.fraktion 1.fraktion Møder Møder 2.fraktion 2.fraktion 1.fraktion , , , , ,89 Konsortiemøder Konsortiemøder 1.000, ,00 366, , ,01 366,01 Konsortiemøder Møder 2.fraktion Konsortiemøder Konsortiemøder Møder 2.fraktion 1.000, , , ,00 366, ,89 366,01 FaDB-kurser incl.forsikringer FaDB-kurser incl.forsikringer 7.000, , , ,30 366,01 FaDB-kurser Konsortiemøder FaDB-kurser incl.forsikringer FaDB-kurser Konsortiemøder incl.forsikringer incl.forsikringer 7.000, , , , , ,00 366, ,30 Regionssekretærmøde Regionssekretærmøde , , , , ,30 366,01 Regionssekretærmøde FaDB-kurser incl.forsikringer Regionssekretærmøde Regionssekretærmøde FaDB-kurser incl.forsikringer , , , , , , , ,00 Porto/telefon/it Porto/telefon/it , , , , , ,30 Porto/telefon/it Regionssekretærmøde Porto/telefon/it Porto/telefon/it Regionssekretærmøde , , , , , , , ,75 Volvox Volvox , , , ,00 Volvox Porto/telefon/it Volvox Volvox Porto/telefon/it , , , , ,92 Nucleus sekretær Nucleus sekretær , , , , , ,75 Nucleus Volvox Nucleus sekretær Nucleus Volvox sekretær sekretær , , , , ,84 Gebyrer Gebyrer 600, ,00 380,00 600, , ,92 380,00 Gebyrer Nucleus sekretær Gebyrer Gebyrer Nucleus sekretær ,00 600, , ,00 600,00 380,00 600, ,84 380,00 Kontor/gaver/diverse Kontor/gaver/diverse 6.200, , , ,18 380,00 Kontor/gaver/diverse Gebyrer Kontor/gaver/diverse Kontor/gaver/diverse Gebyrer 6.200,00 600, , , ,00 380,00 600, ,18 Fagdidaktiske kurser Fagdidaktiske kurser 4.200, , , , ,00 380,00 Fagdidaktiske Kontor/gaver/diverse Fagdidaktiske kurser Fagdidaktiske Kontor/gaver/diverse kurser kurser 4.200, , , , , , , ,00 I alt I alt , , , , , ,18 I Fagdidaktiske alt kurser I I Fagdidaktiske alt alt kurser , , , , , , , , , ,00 Lejre I alt august 2009 Lejre I alt august 2009 Lisbeth Bødker ,00 Nielsen Lisbeth ,08 Bødker ,00 Nielsen ,08 Lejre august 2009 Lisbeth Bødker Nielsen Lejre august 2009 Lejre august 2009 Lisbeth Bødker Nielsen Lisbeth Bødker Nielsen Lejre august 2009 Lejre august 2009 Lisbeth Bødker Nielsen Lisbeth Bødker Nielsen Budgetforslag

20 Studieretningsprojekt Skriv eksperimentelt studieretningsprojekt Lige som sidste år inviterer DTU Miljø i år op til 15 udvalgte HTX eller gymnasieelever til at skrive studieretningsprojekt. Instituttet bidrager med forsøgs- og laboratoriefaciliteter samt miljøtekniske modeller. Projekterne er derfor ideelle til at kombinere f.eks. biologi, kemi og/eller matematik. Vi vil derfor gerne i kontakt med dygtige studerende, som både nærer stor interesse for natur, miljø og forureningsproblematikken samt laboratoriearbejde. 1. emne: Giftige kemikalier og pesticider Vi omgiver os med forskellige kemikalier hvordan risikovurderes kemikalier og pesticider? 1. dag på DTU Miljø og 1. dag i opgaveperioden Introduktion til laboratorieforsøg og risikovurdering samt valg af kemikalier og pesticider. Økotoksikologiske forsøg med forskellige organismer påbegyndes i laboratoriet. 2. dag på DTU Miljø og 2. dag i opgaveperioden Resultater fra økotoksikologiske forsøg aflæses i laboratoriet. Fortolkning og diskussion af forsøgsresultater samt beregning af grænseværdier Litteratursøgning, databaser og fastlæggelse af spørgedag i anden opgaveuge. 2. emne: Hvor giftig er luften? I København overskrider over halvdelen af de trafikerede veje EUs grænseværdi for NO2. 1. dag på DTU Miljø og 1. dag i opgaveperioden Præsentation af luftforureningen med fokus på den giftige gas kvælstofdioxid (NO2) fra trafikken. Laboratorieanalyser af de prøver som eleverne har indsamlet efter aftale dvs. måling af NO2. 2. dag på DTU Miljø og 3. dag i opgaveperioden Fortolkning og diskussion af resultater og vurdering af, om EU s grænseværdi overholdes. Litteratursøgning, databaser og fastlæggelse af spørgedag i anden opgaveuge. OBS: Underviseren bedes kun give dette tilbud til de virkelig interesserede elever. Spørgsmål til Kåre Press-Kristensen: eller tlf

Biofag. Nr.5 november 2012

Biofag. Nr.5 november 2012 Biofag Nr.5 november 2012 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Svend Erik

Læs mere

Biofag. Nr.2 april 2013

Biofag. Nr.2 april 2013 Biofag Nr.2 april 2013 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Svend Erik Nielsen

Læs mere

Nr B.2 ioapril 2012 fag

Nr B.2 ioapril 2012 fag Biofag Nr.2 april 2012 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Erik Frausing

Læs mere

Biofag. Nr.1 februar 2011

Biofag. Nr.1 februar 2011 Biofag Nr.1 februar 2011 Biofag Medlemsblad for Foreningen af Danske Biologer FaDB Udkommer 5 gange årligt Deadlines: 20/1, 20/3, 20/6, 20/8, 20/10 Redaktion: Jesper Ruggaard Mebus (ansv.) Erik Frausing

Læs mere

GISP. Nr. 155 September 2014

GISP. Nr. 155 September 2014 GISP Nr. 155 September 2014 GYMNASIESKOLERNES IDRÆTSLÆRERFORENING Idræt B ny udgave af papirbogen og nu også ibog Idræt B idrætsteori behandler teoretiske emner som den moderne idræts historie, idrætten

Læs mere

Beretning for Kemilærerforeningen 2007-2008

Beretning for Kemilærerforeningen 2007-2008 Beretning for lærerforeningen 2007-2008 1. Foreningen og medlemmerne lærerforeningens medlemstal har været næsten konstant gennem de senere år. Således var der den 1. juni 2008 681 medlemmer, hvoraf 398

Læs mere

GISP. Nr. 148 Maj 2012

GISP. Nr. 148 Maj 2012 GISP Nr. 148 Maj 2012 GYMNASIESKOLERNES IDRÆTSLÆRERFORENING Idræt...meget pædagogisk, med mange rigtig gode og overskuelige tabeller og figurer Malene Meincke om B-for bedre idræt i GISP 13869 Fås som

Læs mere

Geo-Nyt 62. Geografilærerforeningen FOR GYMNASIET OG HF. september 2005. Geo-Nyt 62, september 2005 -

Geo-Nyt 62. Geografilærerforeningen FOR GYMNASIET OG HF. september 2005. Geo-Nyt 62, september 2005 - Farvel og Goodbye - den gamle redacteur forlader skuden og begiver sig mod nye mål (her Nuussuaq), foto: Laust Wium Olesen Geo-Nyt 62, september 2005 - Geo-Nyt 62 september 2005 Geografilærerforeningen

Læs mere

56. Årgang nr. 10 okt. 2012 DL-F/HK. mangfoldighed TEMA. Diplomlaborant med topkarakter. Kommunikation, projektstyring og nyt netværk. www.dl-f.

56. Årgang nr. 10 okt. 2012 DL-F/HK. mangfoldighed TEMA. Diplomlaborant med topkarakter. Kommunikation, projektstyring og nyt netværk. www.dl-f. 56. Årgang nr. 10 okt. 2012 DL-F/HK mangfoldighed TEMA Diplomlaborant med topkarakter Kommunikation, projektstyring og nyt netværk www.dl-f.dk Indhold 3 Lederen Artikler 4 Diplomlaborant med topkarakter

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

DAGSORDEN. Navn. Kreds

DAGSORDEN. Navn. Kreds DAGSORDEN Navn Kreds 1 Kære Landsmødedeltager Hermed har vi fornøjelsen at udsende dagsorden til Landsmødet på Hotel Nyborg Strand den 14. til den 16. november 2008. I dette hæfte finder du dagsorden for

Læs mere

biologi undervisningsmaterialer

biologi undervisningsmaterialer biologi undervisningsmaterialer Bioteknologi På vej Bioteknologi 4 Tema 7: Infektionsbiologi. Tema 8: Blodets kemi. Udkommer maj 2011. Bioteknologi 1 Indholdet er pædagogisk og godt forklaret, og det virker

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

183» september 2011. samfundsfagsnyt. foreningen af lærere i samfundsfag

183» september 2011. samfundsfagsnyt. foreningen af lærere i samfundsfag 183» september 2011 samfundsfagsnyt Tema: EU foreningen af lærere i samfundsfag Deadline: Blad nr. 184: 15.11.2011 Redaktion: Marie-Louise Bach, Ditte Kirstine Nørtoft Nielsen og Janne Bisgaard Wikman

Læs mere

AT-eksamen og samfundsfag

AT-eksamen og samfundsfag AT-eksamen og samfundsfag Af Bent Fischer-Nielsen, formand for FALS Leder 2006 har været præget af store skridt ad reformens nye veje: Ny karakterskala, studieretninger, KS-faget, nye kompetencer skriftligt

Læs mere

180» december 2010. samfundsfagsnyt. Landbrugets store fallit. Kan Danmark gøre en forskel i Mellemøsten? foreningen af lærere i samfundsfag

180» december 2010. samfundsfagsnyt. Landbrugets store fallit. Kan Danmark gøre en forskel i Mellemøsten? foreningen af lærere i samfundsfag 180» december 2010 samfundsfagsnyt Ny bestyrelse for FALS Landbrugets store fallit Kan Danmark gøre en forskel i Mellemøsten? foreningen af lærere i samfundsfag Deadline: Blad nr. 181: 15.02.2011 Redaktion:

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 141 maj 2011 27. årgang tema SYSTEMET

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 141 maj 2011 27. årgang tema SYSTEMET foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 141 maj 2011 27. årgang tema SIDE 7 SYSTEMET MÆND I FNUG REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE MED GIGT FNUG-Bladet: Udgives af FNUG - ForeningeN af Unge med Gigt.

Læs mere

samfundsfagsnyt Skriftlig prøve 2010 tre eksemplariske besvarelser Mellemøstportalen nyt undervisningssite 179» september 2010

samfundsfagsnyt Skriftlig prøve 2010 tre eksemplariske besvarelser Mellemøstportalen nyt undervisningssite 179» september 2010 179» september 2010 samfundsfagsnyt Skriftlig prøve 2010 tre eksemplariske besvarelser Mellemøstportalen nyt undervisningssite foreningen af lærere i samfundsfag Deadline: Blad nr. 180: 15. nov. 2010 Redaktion:

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Marts 2014 Nr. 95 avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark ISSN 1396-2620 Fagligt talt... Temadage / landsmøde Formandens beretning 2013 Folketingets 71-tilsyn Medicinering

Læs mere

Messedebut i Herning får topkarakter

Messedebut i Herning får topkarakter SJ 22. FEBRUAR - 3. MAJ 2006 WWW.UA.DK 14. ÅRGANG NR. 3 PRIS KR. 29.75 UDDANNELSE UDEN GRÆNSER 2006 Messedebut i Herning får topkarakter Uddannelsesmessen Uddannelse Uden Grænsers første optræden i Herning

Læs mere

Folkebiblioteker OG uddannelsesbiblioteker ikke ELLER!.. Biblioteket som læringscenter - et projekt på 8 SOSU-skoler.. Læs side 15

Folkebiblioteker OG uddannelsesbiblioteker ikke ELLER!.. Biblioteket som læringscenter - et projekt på 8 SOSU-skoler.. Læs side 15 15. årgang Nr. 2 december 2014 Folkebiblioteker OG uddannelsesbiblioteker ikke ELLER!.. Læs side 4 Biblioteket som læringscenter - et projekt på 8 SOSU-skoler.. Læs side 15 Brugerbetaling for WAYF - en

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010 en plus en er tre SPROG SKABER MERVÆRDI KS SÆTTER IND FOR AT OVERVINDE KULTURELLE OG SPROGLIGE FORHINDRINGER VIRKSOMHEDERNE

Læs mere

FFDs skolebreve 1998 - pkt. 1-162 Bemærk at de omtalte bilag ikke medfølger her - de er oprndeligt udsendt til skolerne.

FFDs skolebreve 1998 - pkt. 1-162 Bemærk at de omtalte bilag ikke medfølger her - de er oprndeligt udsendt til skolerne. FFDs skolebreve 1998 - pkt. 1-162 Bemærk at de omtalte bilag ikke medfølger her - de er oprndeligt udsendt til skolerne. 1 Invitation til møde 15. januar, dagen før Folketinget drøfter Undervisningsministerens

Læs mere

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang Fodbolddommeren nr.4 oktober 2008 65. årgang LYNGBYKURSUS 2008 STORE DOMMERDAG INDKALDELSE TIL DELEGERETMØDE HVOR BLEV DE AF? TALENTDOMMERKURSUS I VEJLE PROJEKT ASPIRANTJÆGER 2008/2009 Nr. 4 oktober 2008

Læs mere

31. årgang Juni 2014 Nr. 2

31. årgang Juni 2014 Nr. 2 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 31. årgang Juni 2014 Nr. 2 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/14 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2014... 4 Ægtefælle/samleverdag i Vejle...

Læs mere

1. MAJ 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HJEMMESIDEN HUSK! TILMELDINGSFRIST TIL GENERALFORSAMLING ER DEN 22. MARTS. VEL MØDT!! GRIMMERHUS DEADLINE

1. MAJ 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HJEMMESIDEN HUSK! TILMELDINGSFRIST TIL GENERALFORSAMLING ER DEN 22. MARTS. VEL MØDT!! GRIMMERHUS DEADLINE Løssalg: 52,50 kr. Forslag til nye vedtægter i midten af bladet! Tag ud og gem! DANSKE POTTEMAGERE Medlemsblad for Dansk Pottemagerforening af 1894 LÆS ET REJSEBREV FRA KRETA! Nr. 18 februar 2008 www.danskepottemagere.dk

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere