Lokalplan Boligområde Johanne Hansensvej, Damsmosevej, Havemosevej og Rojgårdvej, Vollerup Øst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan 4.8-1 Boligområde Johanne Hansensvej, Damsmosevej, Havemosevej og Rojgårdvej, Vollerup Øst"

Transkript

1 Lokalplan Boligområde Johanne Hansensvej, Damsmosevej, Havemosevej og Rojgårdvej, Vollerup Øst Vedtaget af Sønderborg Byråd den 10. oktober 2012 Plan Rådhustorvet Sønderborg Tlf

2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er den eneste plantype, som kommunalbestyrelsen kan anvende til at fastlægge bindende bestemmelser om, hvordan de enkelte arealer i kommunen bliver anvendt og bebygget. Der skal ifølge planlovens kapitel 5 udarbejdes en lokalplan, inden et større bygge- eller anlægsarbejde bliver udført, eller der foretages væsentlige nedrivninger eller ændringer af en ejendom. Der kan altid udarbejdes lokalplan, når kommunalbestyrelsen skønner, at det er nødvendigt. I en lokalplan kan kommunalbestyrelsen fastlægge nærmere retningslinjer for, hvordan et areal bliver anvendt, bygninger, veje og stier bliver placeret og udformet, friarealer bliver placeret og udformet, samt bevaring af bevaringsværdige huse og bymiljøer. Bestemmelserne skal medvirke til, at et område bliver anvendt og udformet under hensyntagen til de eksisterende omgivelser og i overensstemmelse med den øvrige planlægning. Offentliggørelse Inden kommunalbestyrelsen vedtager en lokalplan endeligt, bliver der offentliggjort et forslag til lokalplan i mindst 8 uger, sådan at borgerne kan sætte sig ind i forslaget og få mulighed for at kommentere det og komme med ændringsforslag. Når kommunalbestyrelsen har vurderet de indkomne bemærkninger og ændringsforslag, kan lokalplanen vedtages endeligt, hvorefter den får bindende virkning for grundejere og brugere i området. Et forslag kan ikke vedtages endeligt, hvis en myndighed efter reglerne i 29 eller 29a har modsat sig dette skriftligt over for kommunalbestyrelsen. Forslaget kan først vedtages, når der er opnået enighed mellem parterne om de nødvendige ændringer. Ændringer af eksisterende forhold, f.eks. om- og nybyggeri eller ændret anvendelse af bestående ejendomme, skal være i overensstemmelse med lokalplanens ideer. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre betydende ændringer i en lokalplan, når det ikke strider mod planens overordnede idé. Fremlæggelse Lokalplanen fremlægges i perioden 16. maj til 11. juli Vedtagelse Forslag til lokalplan er vedtaget af Byrådet den 28. marts Lokalplanen er endeligt vedtaget af Byrådet den 10. oktober

3 Indholdsfortegnelse Beskrivelse af lokalplanområdet 4 Baggrund for lokalplanen 5 Formålet med lokalplanen 5 Konsekvenser for nærområde 5 Beskrivelse af det påtænkte projekt 5 Redegørelse for forhold til anden planlægning 7 Kommuneplan 7 Strategiplan 7 Lokalplan 7 Teknisk forsyning 7 Miljøforhold 7 Kystnærhedszone 8 Naturbeskyttelsesloven 8 Landbrugspligt 8 Fortidsminder 8 Trafikale forhold 9 Miljøvurdering af planer og programmer 9 Tilladelser fra andre myndigheder 9 Lokalplanens bestemmelser 10 1 Formål 10 2 Område og zonestatus 10 3 Områdets anvendelse 10 4 Udstykninger 10 5 Vej, sti og parkering 10 6 Bebyggelsens omfang og placering 11 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 11 8 Ubebyggede arealer 11 9 Forsyningsanlæg Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse Grundejerforening Servitutter Lokalplanens retsvirkninger 12 Vedtagelse 13 Kortbilag 1 14 Kortbilag 2 15 Kortbilag 3 16 Kortbilag 4 17 Resumé af miljøscreening 18 3

4 Redegørelse Beskrivelse af lokalplanområdet Plottidspunkt: :36:41 Kortudsnit 1 af 1 Lokalplanområdet omfatter del af matr.nr. 475, del af matr. nr. 518 og del af matr.nr. 493 Vollerup, Ulkebøl. Lokalplan Vollerup Lokalplanområdets placering i kommunen Fra Huholt mod øst. Området vil også når det er udbygget være omgivet af marker. Lokalplanområdet starter først omkring vandhullet med træer omkring. Søgning: Dato: Tekst: Sønderborg Kommune, Rådhustorvet 10, 6400 Sønderborg Tlf Lokalplanområdets nord-vestlige hjørne. Her er terrænet lavest, og det er naturligt at placere regnvandsbassin. Lokalplanområdet er markeret med rødt. Lokalplanen dækker et areal på ca. 17,1 ha. Området er i dag udlagt til landbrugsjord og består således af marker. Lokalplanområdet ligger øst for den eksisterende by Vollerup. Vollerup ligger mellem Sønderborg og Hørup og er præget af en meget varieret bebyggelsesstruktur både med sammenhængende og fritliggende bolig/erhverv samt nye og gamle bebyggelser ind imellem hinanden. Lokalplanområdet grænser mod nord op til Lambjergskovvej. Nordvest for området ligger den ældste del af Vollerup. Nord for ligger nyere udstykninger med række- og parcelhuse. Mod øst, syd og sydvest er området omgivet af marker. I den fremtidige udvikling vil arealerne øst for, der allerede er udlagt til boligområde i kommuneplanen, formentlig blive udbygget, mens de øvrige fortsat vil være landbrugsjord. 4 Lambjergskovvej, set fra krydset med Rojgårdsvej. Her kommer den nye stamvej til at blive koblet på.

5 Redegørelse Baggrund for lokalplanen De områder, der er udlagt til boliger i Vollerup er ved at være udbyggede. Lokalplanen er udformet på baggrund af et ønske om at skabe flere boliggrunde i den planlagte byudvikling i Vollerup Øst. En del af lokalplanområdet er udpeget som Bluespot-område. Dette betyder, at området generelt ligger lavt i terrænet, og at der er risiko for oversvømmelser. Der er i forvejen problemer med oversvømmelser og manglende afvanding for et boligområde nord-vest for lokalplanområdet. For at afhjælpe yderligere problemer for naboområder, samt sikre afvanding inden for lokalplanområdet, skal der etableres regnvandsbassin i den nord-vestlige del af lokalplanområdet, hvor terrænet er lavest. Formålet med lokalplanen Formålet med lokalplanen er; - at området anvendes til boliger i form af åben-lav og tætlav boligbebyggelse til helårsbeboelse, - at sikre grønne rekreative områder, - at sikre stier ud i de grønne omkringliggende område - at fastlægge arealer til regnvandsafledning/vådområder - at udbygningen af denne etape sker i overensstemmelse med en overordnet plan for byudviklingen af Vollerup strategiplan for Vollerup. Konsekvenser for nærområde Denne udbygning af boligområdet i Vollerup vil medføre en øget mængde biler, der kører til og fra boligområdet. De eksisterende veje i Vollerup er ikke dimensioneret til at rumme den øgede trafikmængde og derfor udbygges vejnettet. Med denne etape af udbygningen af boligområdet etableres første del af en ny sammenhængende stamvej ud til Klinting. På sigt udbygges vejen mod øst der skal forsyne boligområderne syd for Lambjergskovvej. Udsnit af Bluespot-kortet. Det ses, at den nord-vestlige del af lokalplanområdet er udpeget. Beskrivelse af det påtænkte projekt Lokalplanen udlægger området til boliger i en etage, hvoraf enkelte udføres med udnyttet tagetage. Området deles op i tre boligområder. I de to af delområderne er der mulighed for åben-lav, og områderne udlægges med parcelhusgrunde. Det sidste delområde udlægges som storparcel, med mulighed for enten åben-lav eller tæt-lav bebyggelse. I alt vil der være plads til ca boliger. Klinting Udsnit af Strategiplan for Vollerup-Hørup. Lokalplanområdet er markeret med rødt. Stamvejens første del hen til Klinting er markeret med blåt. Lokalplanen udlægger fire områder til grønt område, hvoraf et af dem rummer regnvandsbassin, et er fastlagt grøn kile fra strategiplanen og de øvrige er fælles friarealer for parcelhusområderne. Lokalplanen skal sikre mulighed for at bygge energivenlige, grønne boliger. Varmeforsyningen i området er fjernvarme, produceret med solenergi. Der stilles derfor ikke krav om, at byggeri skal opføres som lavenergi-byggeri, men der er mulighed for det

6 Redegørelse Parcelhusene kan opføres i en etage. Enkelte ejendomme kan bebygges med en etage med udnyttet tagetage, disse ligger i delområde X ud til Lambjergskovvej og er markeret med et kryds på kortbilag 2. I delområde X kan huse udføres med symmetrisk sadeltag uden valm, eller ensidig taghældning. I delområde Y kan huse udføres med symmetrisk sadeltag, valmet tag eller ensidig taghældning. Delområde Z udlægges med mulighed for enten tæt-lav eller åben-lav. Tæt-lav boliger skal udbygges efter en samlet bebyggelsesplan for hele området og der gives ikke mulighed for udstykning. Der kan udstykkes til åben-lav med parcelhusgrunde der har en minimumsstørrelse på 850 m2. Udstykning til åben-lav skal følge princippet som vist på illustrationsplanen på kortbilag 3. Huse kan udføres med symmetrisk sadeltag, valmet tag eller ensidig taghældning. Husene kan udformes med tegltag eller tagpap på lister. Facaderne kan udføres med blank mur i tegl, pudset eller vandskuret eller i træ, dog ikke med krydsende hjørner (bjælkehuse o. lign.). Der er ikke fastlagt et farvespektrum, og det giver mulighed for variation og et personligt præg. Lokalplanområdet får i første omgang vejadgang fra Lambjergskovvej, og i området etableres en del af et overordnet vejforløb. Vejforløbet er en fortsættelse af Rojgårdvej og fra denne stamvej etableres der boligveje ind til de enkelte boligområder. Der etableres et stiforløb, der forbinder de grønne områder. Stien gennemskærer de to parcelhusområder og der er mulighed for videre forbindelse til område øst for, når dette udvikles. Lokalplanområdet ligger lavt i terrænet. Fra 12 meter over havets overflade falder terrænet til 6,5 meter. Der er i naboområdet allerede kendte problemer med overfladevand og oversvømmelser. Området etableres derfor både med meget grønt friareal og et regnvandsbassin, der kan forsinke vandet, når der i perioder er meget overfladevand. Lambjergskovvej A Rojgårdvej G1 X Z G2 G3 B Y G4 Kortbilag 2 Kortbilag 3 6

7 Redegørelse F Brudgomsalleen 7000n B J J1 Redegørelse for forhold til anden planlægning Kommuneplan I henhold til planloven kan kommunen selv udarbejde, godkende og administrere lokalplaner, når de er i overensstemmelse med kommuneplanen Lokalplanområdet e b er a l b ifølge Sønderborg Kommuneplan beliggende i o rammeområde B og udlagt til boligformål Huholt Sti uden navn Skovlyk p a Lokalplanen b er i overensstemmelse med kommuneplanen Dyrløkke Sti uden navn Sti uden navn Agerløkke C Midtlyk a Peter Kaads Vej m F 13b Pytgade E Hesselløkke B B Tøtmosevej Ottemosevej B y 389 Egelykke d k Rojgårdvej 356c d al 282f 282e 356b 417d 282g 282c Klinting h 417c 282i 282ø Svanemosevej 356a 282k 282aa 282ac 282ab 282æ 282l 7000æ 282ad 282ah 282ai 282z m 282ag 282ak 282af 99 Storkemosevej 282y 282n 282ae v 282o 282t 282u Klinting Fjernvarmen i området stammer fra det nyetablerede solvarmeanlæg i Vollerup. Solvarme er at betragte som CO 2 neutralt. Der stilles derfor ikke krav om yderligere energioptimering af byggeri i dette område. Det er naturligvis fortsat muligt, at vælge at opføre sit hus som lavenergibyggeri. Bebyggelse i lokalplanområdet vil kunne få fritagelse fra 7.E kravet om tilslutning til offentlig varmeforsyning, hvis a 386 bebyggelsen opføres som lavenergibyggeri. Fritagelsen skal 101 ansøges sammen med byggeansøgningen. Mommarkvej p Spildevand Lokalplanområdet er omfattet af Sønderborg Kommunes Spildevandsplan Området er planlagt separatkloakeret am a Bebyggelsen skal tilsluttes offentligt kloaknet. Der skal betales tilslutningsbidrag i henhold til gældende takster. 282q 282r 282s 7000z Affald 8 Der er krav om sortering af affald i genanvendeligt affald og restaffald. Alle parcelhuse i kommunen får stillet en 2-delt beholder til sortering af det genanvendelige affald til HÃ -L1 rådighed. Der er pligt til at benytte beholderen. Ultimo får alle parcelhuse en beholder til restaffald, som der således 388 også skal gøres plads til Lambjergskovvej Lambjergskov 387 Miljøforhold Jord Dette byzoneareal er ikke omfattet 59 af områdeklassificering jf. jordforureningslovens 50a. 7000c Skovbyvej Kommuneplanrammer i Vollerup i Kommuneplan a 6 26b 3 Overskudsjord fra byggemodning og byggeri skal så vidt muligt placeres i lokalplanområdet, efter aftale med Sønderborg 311 Kommune. 306 Af jordforureningslovens 71 fremgår det: Strategiplan Sønderborg Kommune har udarbejdet en overordnet strategiplan for et samlet område i Vollerup. Her fremgår principperne for udbygning af området med stier, veje, beplantning mv. Planen er ikke retlig bindende, men fungerer som retningslinje. Denne lokalplan er i overensstemmelse med strategiplanen. Lokalplan Området er delvis omfattet af Partiel Byplanvedtægt nr. 17. Ved endelig vedtagelse ophæves vedtægt nr. 17 for det område, der er omfattet af lokalplanen. Teknisk forsyning Varmeforsyning Lokalplanområdet er omfattet af Sønderborg Kommunes varmeplan og udlagt til kollektiv varmeforsyning i form af fjernvarme. Såfremt der under bygge- eller jordarbejder på et areal, der ikke er kortlagt, konstateres en forurening af jorden, skal arbejdet standses. Tilsvarende gælder på et kortlagt areal, såfremt den konstaterede forurening ikke er beskrevet i kortlægningen. Forpligtelsen påhviler ejendommens ejer og den, der udfører eller lader pågældende arbejde udføre. Der er ikke konstateret jordforurening i området (kontrol foretaget i november 2011). Grundvand Området har særlige drikkevandsinteresser. Inden for området må den nuværende arealanvendelse ikke ændres til en mere grundvandstruende art. Aktiviteter der sikrer en god grundvandskvalitet skal fremmes. Der bør vises tilbageholdenhed med anvendelse af sprøjtemidler til ukrudts- og skadedyrsbekæmpelse. 7

8 Redegørelse Regnvandsbassin Der skal etableres regnvandsbassin i området. Bassinet skal opbygges med en våd og tør del. Der er foretaget beregninger, som kan betragtes som vejledende i forhold til etablering af bassin. Følgende er en beskrivelse af bassinets udformning. Den våde del, som er permanent vanddækket, skal have et volumen svarende til 250 m3/red. ha. Hvilket svarer til 1275 m3. Dybden må maksimalt være 2 m og middeldybden skal være ca. på 1 m. Bassinets opstuvningsvolumen dimensioneres, åsledes at afløb fra hele området svarer til 1 l/s/ha af hele det afvandede område. Bassiner skal dimensioneres for overfyldning 1 gang hvert 10. år og en sikkerhedsfaktor på 1,3 hvilket svarer til et magasinvolumen på ca m3. Bassinerne bør udformes så længden er 4 gange større en bredden. Skråninger på bassinet udformes med en hældning på 1:5 i det område, der er vådt under regn. I det område der altid er vådt, skal de første 2 meter være meget flade og først herefter blive dybere. Af hensyn til beskyttelse af grundvand og drikkevand, skal bassinerne etableres med tæt bund. Kystnærhedszone Området ligger inden for kystnærhedszonen. Den nye bebyggelse har imidlertid ingen indvirkning på kystområderne, da området ligger lavt og mere end 1 km fra kysten samt mod nord indgår som del af det bebyggede område Vollerup. Naturbeskyttelsesloven Inden for lokalplanområdet er et vandhul, der er beskyttet af naturbeskyttelseslovens 3. Der tages højde for vandhullets fremtidige bevarelse i lokalplanen, bl.a. ved udstykningsplanen. vandhul Der er ingen beskyttelseslinjer i området. Syd for området ligger en beskyttet å, og mod øst og vest er der skovbyggelinie. Begge er uden for det konkrete lokalplanområde, og vurderes ikke at blive påvirket. Der skal der foretages en vurdering af om planen kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt jf. BEK nr. 408 af 01/05/2007, 7. Ved denne lokalplan er der ca. 2,4 km til nærmeste Natura 2000-område, Augustenborg Skov, bøgeskov. Det vurderes, at planen ikke vil påvirke Natura 2000-området. Landbrugspligt Lokalplanområdet har tidligere været udlagt til landbrug og er derfor omfattet af landbrugspligt. Landbrugspligten ophæves ved lokalplanens endelige vedtagelse. Fortidsminder Haderslev Museum har foretaget arkivalsk kontrol og arkæologisk vurdering af planområdet. I udtalelsen i henhold til museumslovens 23 skriver de bl.a.: Planområdet er på ca. 17,1 ha og er beliggende på en vestog sydvendt skråning ned mod et lille vandløb. Inden for planområdet er der registreret en overpløjet gravhøj (sb. 37, Ulkebøl sogn). Desuden er der omkring planområdet registreret flere fortidsminder. Umiddelbart nord for området er der således registreret overpløjede gravhøje (sb Ulkebøl sogn). Desuden er der nord for området registreret bebyggelser fra stenalder, bronzealder, jernalder, middelalder og rennaissance (sb. 275, 301, 391, 393, 394, ). Desuden ved vi af erfaring, at den topografiske beliggenhed forholdsvis højt i terrænet tæt ved vandløb har været foretrukket til placering af bebyggelser i forhistorisk tid og middelalder. 1. Der er således registreret et væsentligt fortids minde - den overpløjede gravhøj - på planområdet (sb. 37, Ulkebøl sogn). Denne gravhøj skal iflg. museumsloven undersøges, hvis den berøres af anlægsarbejdet. Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev vil være behjælpelig med afsættelse af fortidsmindet i terrænet. 2. På baggrund af planområdets topografiske beliggenhed i øvrigt, er der stor risiko for at træffe på andre væsentlige fortidsminder ved anlægsarbejde. Museet anbefaler derfor i øvrigt en frivillig for undersøgelse af planområdet. Forundersøgelsen vil kunne afsløre, om der findes væsentlige fortids minder på planområdet, og om de har en sådan karakter, at de skal udgraves, inden de ødelægges ved anlægsarbejdet. Hvis forundersøgelsen viser, at der findes fortidsminder på området, skal disse udgraves, inden de ødelægges ved anlægsarbejdet. I nogle tilfælde er det dog muligt at ændre ved jordindgrebet, så en udgravning ikke bliver nødvendig. Er det ikke muligt, vil udgravningen skulle finansieres af bygherre. 8

9 Redegørelse De faste fortidsminder er omfattet af museumslovens 27. Derfor skal man, hvis man ved anlægsarbejde støder på et fortidsminde, straks indstille arbejdet i det omfang, det berører fortidsmindet, og tilkalde Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev. Trafikale forhold Boligveje i området udlægges til private fællesveje. Stamvejen udlægges til kommunal vej. Vejene navngives i henhold til strategiplanen, med boligvejene Damsmosevej, Havemosevej og Johanne Hansensvej og stamvejen Rojgårdvej. Vejnavne og forventede husnumre kan ses på kortbilag 4. Miljøvurdering af planer og programmer Når der i medfør af lovgivningen tilvejebringes planer og programmer eller foretages ændringer deri, skal der foretages en miljøvurdering. Miljøvurderingen omfatter vurdering af planens sandsynlige, væsentlige indvirkning på miljøet, herunder påvirkning af landskab, kulturarv, visuel påvirkning, naturbeskyttelse, biologisk mangfoldighed, befolkning, menneskelig gene, jordbund, vand, luft, klima, trafik, støj og materielle goder, samt det indbyrdes forhold mellem disse faktorer. Lokalplanen er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer, BEK nr. 936 af 24/09/2009, 3, stk. 1, nr. 1. Da lokalplanen i henhold til 3, stk. 2 imidlertid vurderes, ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, konkluderes det, at der ikke er lovmæssigt krav om udarbejdelse af en miljøvurdering. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering træffes således på baggrund af lovens 3, stk. 2. Se nærmere i vedlagte bilag Resume af miljøscreeningen. Tilladelser fra andre myndigheder Afdeling Vand & Jord, Sønderborg Kommune Til regnvandsbassin skal der søges om udledningstilladelse ved Sønderborg Kommune afdeling Vand og Jord på: Afdeling Byg, ved Sønderborg Kommune Tilladelser efter byggeloven skal søges i Afdeling Byg, Sønderborg Kommune. Afdeling Veje og Trafik, ved Sønderborg Kommune Forud for anlæg af de i lokalplanen skitserede veje skal Sønderborg Kommunes afdeling for Veje og Trafik godkende et detailprojekt for vejanlæggene. Statens Luftfartsvæsen skal vurdere bygningshøjder på mere end 25 meter over terræn af hensyn til indflyvningen til Sønderborg Lufthavn, så det sikres at nødvendige tilladelser gives. 9

10 Bestemmelser Lokalplanens bestemmelser I henhold til Planloven, BEK. nr. 937 af 24. september 2009, fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Formål Lokalplanens formål er at sikre - at området anvendes til boliger i form af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse til helårsbeboelse, - at sikre grønne rekreative områder, - at sikre stier ud i de grønne omkringliggende områder - at fastlægge arealer til regnvandsafledning/ regnvandsbassin - at udbygningen af denne etape sker i overensstemmelse med en overordnet plan for byudviklingen af Vollerup strategiplan for Vollerup. 2 Område og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter del af matr.nr. 475, del af matr.nr. 518 og del af matr.nr. 493 Vollerup, Ulkebøl ejerlav samt alle matrikler, som udstykkes efter 13. december Lokalplanområdet ligger i landzone og overføres ved vedtagelsen af lokalplanen til byzone. 3 Områdets anvendelse 3.1 Området må kun anvendes til helårsboliger i form af åben-lav bebyggelse og/eller tæt-lav bebyggelse. 3.5 De arealer, der er vist på kortbilag 2 med grøn priksignatur, må ikke udstykkes til beboelse, men skal udlægges til grønne friarealer. 4 Udstykninger 4.1 Der må ske udstykning i overensstemmelse med principperne på kortbilag Inden for delområde X og Y må der kun opføres 1 bolig på hver grund. 4.3 I delområde X,Y og Z skal grunde ved udstykning være mindst 850 m 2 ved åben-lav boliger. Ved udstykning til tæt-lav i delområde Z skal grunde være mindst 250m Delområde Z må udstykkes i én storparcel til udlæg af tæt-lav boligbebyggelse. 5 Vej, sti og parkering 5.1 Der udlægges areal til nye veje og stier som vist på kortbilag Stamvejen A-B udlægges i en bredde af 14 m, og anlægges med kørebanebredde på mindst 6-7 m og fortov på 2,5 m. Desuden reserveres areal i rabatten til at etablere grøft. 3,5 meter rabat med grøft 7,0 meter vejbane 2,5 meter fortov og rabat vejskel vejskel 3.2 Kommunalbestyrelsen kan tillade, at der på ejendommen drives en sådan virksomhed, som almindeligvis kan indpasses i et boligområde under forudsætning af: 14 meter vejprofil for stamvej at der fortsat opretholdes en selvstændig beboelse på ejendommen, at virksomheden drives af den, der bebor den pågældende ejendom, at virksomheden drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres, og områdets karakter af boligområde ikke brydes, at virksomheden ikke medfører ulemper for de omkringboende, og at virksomheden ikke medfører behov for parkeringsarealer, som ikke er til stede på den pågældende ejendom. 3.3 Inden for området kan der opføres eller indrettes bebyggelse til formål, der er fælles for områdets beboere. 5.3 Boligvejene udlægges i en bredde af 8 m, og anlægges med en kørebanebredde på mindst 5 m. 5.4 Stier anlægges i en bredde af min. 2,5 m Stier skal i det grønne område G1 indpasses efter regnvandsbassinets placering og udformning. 5.5 Der skal reserveres areal til 2 p-pladser pr. boligenhed ved åben-lav byggeri og 1,5 pladser pr. boligenhed ved tæt-lav byggeri. P-pladserne skal holdes på egen grund. 5.6 Der må kun etableres én overkørsel til boligvejen fra hver grund. Overkørslen må maksimalt være 4 meter bred. Der må ikke etableres overkørsel til stamvejen fra de enkelte grunde. 3.4 Inden for området kan der opføres transformerstationer, når de udformes i overensstemmelse med den øvrige bebyggelse. 10

11 Bestemmelser 6 Bebyggelsens omfang og placering Delområde X 6.1 Inden for delområde X må bebyggelsesprocenten ikke overstige 30. Beboelsesbygninger må opføres i indtil 1 etage og en højde på maksimalt 5,5 meter målt fra terræn. Undtaget herfra er ejendomme markeret med et kryds på kortbilag 2. På disse ejendomme skal beboelsesbygninger opføres i 1 etage med udnyttet tagetage. Den samlede bygningshøjde må ikke overstige 8,5 meter målt fra terræn. Tage på beboelsesbygninger skal udføres som symmetriske sadeltage eller tage med ensidig taghældning. Tage må ikke udføres med valm. 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 7.1 For bygninger til beboelse gælder: Facader må kun udføres i træ eller blank mur i tegl, pudset eller vandskuret. Der må ikke anvendes træfacader med krydsende hjørner (bjælkehuse o. lign.) Mindre dele af facaden må udføres i lette materialer som træ, metal eller eternit. Udhuse, garager, carporte o. lign. må udføres i andre materialer. 7.2 Tage på beboelsesbygninger skal dækkes med tegl, tagpap på lister eller græs. 7.3 Tage må ikke dækkes med blanke eller reflekterende materialer med en glansværdi på over Der må placeres solceller og -fangere på tage. De må dog ikke monteres på stativer, men skal følge taghældningen. mulige tagformer i delområde X Delområde Y 6.2 Inden for delområde Y må bebyggelsesprocenten ikke overstige 30. Beboelsesbygninger må opføres i indtil 1 etage og en højde på maksimalt 5,5 meter målt fra terræn. Tage på beboelsesbygninger skal udføres som symmetriske sadeltage, valmede tage eller tage med ensidig taghældning. 7.5 Udlægges delområde Z til tæt-lav skal bebyggelsen fremstå som en helhed, bygget i ensartede materialer og byggestil. 8 Ubebyggede arealer Fælles friarealer 8.1 Delområde G1, G2, G3 og G4 udlægges til grønt område som fælles friarealer. 8.2 Der må i hvert friareal opføres en mindre bygning i form af et skur til redskaber og andet. 8.3 De fælles friarealer må ikke i øvrigt bebygges eller udstykkes til boliger. mulige tagformer i delområde Y Delområde Z 6.3 Inden for delområde Z må bebyggelsesprocenten ikke overstige 30 for åben-lav med udstykning til parcelhusgrunde. Udlægges området til tæt-lav må bebyggelsesprocenten ikke overstige 40%. Beboelsesbygninger må opføres i indtil 1 etage og en højde på maksimalt 5,5 meter målt fra terræn. Tage på beboelsesbygninger skal udføres som symmetriske sadeltage, valmede tage eller ensidig taghældning. 8.4 De fælles friarealer skal udlægges i græs og må kun beplantes med grupper af egnstypiske træer og buske. 8.5 Fælles affalds- og komposteringsanlæg etableres inden for de fælles friarealer. Anlæggene skal indhegnes med levende hegn. 8.6 Fælles friarealer og ubebyggede arealer på de enkelte ejendomme må ikke anvendes til udendørs oplagring af både, campingvogne eller lignende. 8.7 Ved tæt-lav bebyggelse i delområde Z skal parkerings- og adgangsareal have et grønt udseende. Dette med spredt træbeplantning i grøn bund. Hegn og terræn 8.8 Hegn i skel skal være levende. Hegn mod vej og mellem parceller skal bestå af almindelig bøg. Hegn mod fælles friarealer skal bestå af Vild pære, Vild æble, Fuglekirsebær, Slåen og Tjørn. Hækkene skal fremstå buskede i en højde af 1.80 m. efter tilvækst. mulige tagformer i delområde Z 11

12 Bestemmelser 8.9 Terrænregulering på de enkelte ejendomme må ikke foretages tættere på skel end 0,5 meter. Terrænspring skal optages i skråning med en maksimal hældning på 38 grader med vandret. Der må ikke terrænreguleres mere end +/- o,5 meter i forhold til eksisterende terræn. Regnvandsbassin 8.10 I delområde G1 udlægges en del af arealet til regnvandsbassin. Arealet er skraveret på kortbilag Regnvandsbassinet skal integreres i landskabet som et organisk, rekreativt element. Bassinet kan eksempelvis udføres som vist på illustrationsplanen på kortbilag Regnvandsbassinet skal opbygges med en våd og tør del og etableres med tæt bund for at beskytte grundog drikkevand. 9 Forsyningsanlæg 9.1 Alle forsyningsledninger skal fremføres som jordkabler. Ledninger til el, telefon, antenner og lignende må ikke føres på facader. 9.2 Eksisterende ledningsanlæg skal respekteres eller omlægges efter ledningsejernes anvisninger. 9.3 Bebyggelsen skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning. 9.4 Bebyggelsen skal tilsluttes offentligt vand- og spildevandsnet. 9.5 Der må ikke opsættes synlige antenner. Parabolantenner kan dog tillades i en ma. højde af 2 m fra terræn. 10 Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse 10.1 Ny bebyggelse må ikke uden Byrådets særlige tilladelse tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet kollektiv varmeforsyning samt offentligt vand- og spildevandsnet Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bestemmelserne i 5 om vej-, sti- og parkeringsforhold er opfyldt Ny bebyggelse må ikke tages i brug før det i 8 nævnte regnvandsbassin er etableret Medlemspligt af grundejerforeningen indtræder ved erhvervelsen af en ejendom i lokalplanområdet, eller for den oprindelige ejer ved påbegyndelse af udstykning og bebyggelse i overensstemmelse med lokalplanen Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af områdets fællesarealer. Grundejerforeningen skal efter overtagelse af fællesarealer tillige forestå etablering af eventuelle nyanlæg. Grundejerforeningen skal i øvrigt forestå de opgaver, som i medfør af lovgivningen henlægges til foreningen Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heraf skal godkendes af Sønderborg Kommunes byråd. 12 Servitutter 12.1 Der ophæves ingen servitutter Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med nærværende lokalplan, fortrænges, jf. Lov om planlægning Lokalplanens retsvirkninger 13.1 Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må der, ifølge Planlovens 18, ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg mv., der er indeholdt i planen Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at det ikke strider mod principperne i planen. Mere væsentlige afvigelser kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggelovgivningen Indtil forslaget er endeligt vedtaget, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, jf. Planlovens 17, stk. 1, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. 11 Grundejerforening 11.1 Der skal oprettes grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere i lokalplanens område, når 75% af bebyggelsen, i det af delområderne X, Y eller Z der etableres først, står færdig. Afgrænsningen af den enkelte forening fastsættes af Sønderborg Kommune. 12

13 Vedtagelse Vedtagelse Lokalplanforslaget er vedtaget til offentliggørelse af Sønderborg Byråd den 28. marts P.b.v. Aase Nyegaard borgmester Lokalplanen er endeligt vedtaget af Sønderborg Byråd den 10. oktober P.b.v. Aase Nyegaard borgmester Lokalplanen indberettes på 13

14 14 Bilag Kortbilag 1 Lokalplanens afgrænsning e k Lambjergskovvej Rojgårdvej 1:4000 N X G3 Lokalplanafgrænsning X G3 Matrikelskel

15 Bilag Kortbilag 2 Delområder og principper for vejadgang og stier. 1:4000 Lambjergskovvej A Rojgårdvej G1 X Z G2 G3 B Y G4 N Boligområde Lokalplanafgrænsning Vejudlæg Grønt område Areal til regnvandsbassin X Friareal G3 15

16 Bilag Kortbilag 3 Illustrationsplan 1:4000 N 16

17 17 Bilag Kortbilag 4 Vejnavne og husnumre 1:4000 Lambjergskovvej Rojgårdvej Rojgårdvej Johanne Hansensvej Damsmosevej Havemosevej N

18 Miljøscreening Resumé af miljøscreening Skemaet nedenfor er et resumé af forundersøgelsen/miljøscreeningen. En detaljeret beskrivelse af forundersøgelsen med beskrivelser af projektets miljøpåvirkning og vurdering af påvirkningens væsentlighed fremgår i en separat rapport. Konklusionsskema Punkt Emne Miljøpåvirkning Væsentlig betydning 1 Visuel påvirkning 2 A 2 Landskab 2 A 3 Naturbeskyttelse 1 A 4 Biologisk mangfoldighed 1 A 5 Jord og undergrund 1 A 6 Vand 2 B 7 Luft 1 A 8 Klimapåvirkningen 1 A 9 Kulturarv 2 A 10 Befolkning 2 A 11 Menneskenes sundhed 1 A 12 Trafik 2 B 13 Materielle goder 1 A 14 Naboområder 2 A 15 Alternativer, 0-løsning 1 A Definition: 1 betyder, at det er usandsynligt, at der vil ske en miljøpåvirkning 2 betyder, at der er mulighed for en miljøpåvirkning 3 betyder, at der sandsynligvis vil ske en miljøpåvirkning A betyder, at miljøpåvirkningen vurderes at være uvæsentlig B betyder, at miljøpåvirkningen vurderes måske at være væsentlig C betyder, at miljøpåvirkningen vurderes at være væsentlig Konklusion Det skønnes at størstedelen af de undersøgte emner har en usandsynlig påvirkning på miljøet. Samtidigt skønnes det, at miljøpåvirkningen ved størstedelen af de undersøgte emner er uvæsentlig. Det er vurderet, at der muligvis kan ske en påvirkning på miljøet ved syv af de undersøgte emner. For to af disse syv emner er det vurderet, at der måske er tale om en væsentlig påvirkning. Det vurderes samlet set, at gennemførelse af lokalplanen ikke vil have væsentlig indvirkning på miljøet. Der vil muligvis ske en visuel påvirkning og en påvirkning af landskabet. Området ændrer karakter fra markjord til boligområde. Der tillades boliger i op til to etager. Miljøpåvirkningen vurderes at være uvæsentlig. Der vil muligvis ske en påvirkning af vandforholdene. Det drejer sig primært om regnvand. Der er i forvejen konstateret problemer med oversvømmelser ved kraftige regnskyl. Med lokalplanen skal der derfor sikres areal til regnvandsbassin eller LAR og der udarbejdes situations- og udstykningsplan herefter. Miljøpåvirkningen vurderes måske at være væsentlig. Der vil muligvis ske en påvirkning af kulturarven. En arkivalsk kontrol viser, at der i området er stor risiko for at træffe på væsentlige fortidsminder ved anlægsarbejde. Hele lokalplanområdet prøvegraves inden anlægsarbejde, og miljøpåvirkningen vurderes derfor at være uvæsentlig, da eventuelle fortidsminder kan beskyttes. 18

19 Miljøscreening Der vil muligvis ske en påvirkning på befolkningen, i forhold til et øget pres på skoler, institutioner og dagligvarebutikker. Der er i strategiplanen for Vollerup-Hørup udpeget arealer til at etablere netop disse, hvis der bliver behov. Det er ikke muligt at forudsige et konkret behov, men der ses mulighed for at løse dette hvis det opstår. Det vurderes derfor at miljøpåvirkningen er uvæsentlig. Med udbygningen af Vollerup vurderes det, at der muligvis vil ske en miljøpåvirkning på de trafikale forhold. Der er i forvejen pres på Lambjergskovvej, og hvis der ikke etableres mulighed for at lede trafikken fra lokalplanområdet uden om Vollerup by, kan der opstå trafikale problemer. Inden for lokalplanområdet kan der ikke gøres noget for at afhjælpe trafiksituationen, løsningen er derfor afhængig af projekter uden for lokalplanområdet. Miljøpåvirkningen vurderes derfor måske at være væsentlig. I forhold til den trafikale ændring vil der muligvis ske en miljøpåvirkning på naboområderne. Denne forventes at være midlertidig og miljøpåvirkningen vurderes derfor at være uvæsentlig. Samlet set vurderes det, at gennemførelse af lokalplanen ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet i lovens forstand. Lokalplanen er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer, BEK 936 af 24/09/2009, 3, stk. 1, nr. 1. Da lokalplanen i henhold til 3, stk. 2 imidlertid vurderes, ikke at have væsentlig indvirkning på miljøet, konkluderes det, at der ikke er lovmæssigt krav om udarbejdelse af en miljøvurdering. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering træffes således på baggrund af lovens 3, stk

20 Sønderborg Kommune Rådhustorvet Sønderborg T F Mandag-Onsdag Torsdag Fredag 10-14

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Lokalplan 004 Muleby. ii.

Lokalplan 004 Muleby. ii. Lokalplan 004 Muleby ii. Plan & Byg 2006 INDHOLDFORTEGNELSE 1 Om lokalplanen... Forhold til anden planlægning... Tilladelser fra andre myndigheder... Lokalplanens retsvirkninger... BESTEMMELSER 1. Formål...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 7.3-4 Lærkelunden Camping

Lokalplan 7.3-4 Lærkelunden Camping Lokalplan 7.3-4 Lærkelunden Camping Plan Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Tlf 88726400 E-mail: post@sonderborg.dk Hvad er en lokalplan? En lokalplan er den eneste plantype, som kommunalbestyrelsen kan anvende

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal  ~ ' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse HVIDEBÆK KOMMUNE o o o og, Q ~,,, /, V' km ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' \" Ugertøse " Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse Indholdsfortegnelse Redegørelse Planens forhold til anden planlægning:

Læs mere

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Boligområde på Søndermarksvej Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse af området...5 Beskrivelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 188 For et område ved P.Mogensenvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig

Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig INDHOLD LOKALPLANENS REDEGØRELSE... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Offentlig fremlæggelse... 1 Lokalplanområdet... 2 Planens formål og indhold... 2

Læs mere

LOKALPLAN 05-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1979

LOKALPLAN 05-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1979 LOKALPLAN 05-005 RIEKKEHUSE - FILLIPPAVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1979 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E REDEGøRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens forhold til øvrig

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ 1 LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Tidligere Klædefabrik Lokalplanområdet omfatter ejendommen Hermann Stillingsvej 1, der har tilhørt Forsvarets Bygningstjeneste.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.6-2 for et boligområde på Klostergårdens jorder

LOKALPLAN NR. 1.6-2 for et boligområde på Klostergårdens jorder Kalundborg Kommune LOKALPLAN NR. 1.6-2 for et boligområde på Klostergårdens jorder Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2000-2012 Indhold Lokalplan nr. 1.6-2 for et boligområde på Klostergårdens jorder Indledning

Læs mere

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune. Lokalplan Nr. 2-0502 Lystbådehavnen ved Østerhage

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune. Lokalplan Nr. 2-0502 Lystbådehavnen ved Østerhage LOKALPLAN Sønderborg Kommune Lokalplan Nr. 2-0502 Lystbådehavnen ved Østerhage Plan og Teknik Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf 74126430 Fax 74126432 E-mail raadhus@sonderborg.dk I n d h o l d I NDHOLD BESKRIVELSE

Læs mere

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. VORDINGBORG KOMMUNE N RINGRIDDERVEJ FISKEBÆKPARKEN FISKEBÆKGÅRDSVEJ LOKALPLAN NR. B-201.1 Boligområde ved Fiskebækgårdsvej, Ørslev Vordingborg december 2006 Lokalplanlægning Planloven indeholder bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 For et center- og boligområde beliggende ved Ryslinge gl. kro på Rødamsvej i Ryslinge Teknisk afdeling Maj 2004 Side 1 Indholdsfortegnelse Side: Hvornår skal

Læs mere

INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov.

INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov. INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov. Det naturskønne område som bl. a. indeholder flere mindre søer,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15

LOKALPLAN NR. 356 KOMMUNE HOLSTEBRO. for et boligområde Uffesvej 3-15 LOKALPLAN NR. 356 for et boligområde Uffesvej 3-15 HOLSTEBRO KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 356 FOR ET BOLIGOMRÅDE UFFESVEJ 3-15 INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

Lokalplan nr. 4.23. for Helårsboliger på matr. nre. 8 d og 8 x, Boderne, Hellebæk, Ndr. Strandvej 180, Ålsgårde INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 4.23. for Helårsboliger på matr. nre. 8 d og 8 x, Boderne, Hellebæk, Ndr. Strandvej 180, Ålsgårde INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 4.23 for Helårsboliger på matr. nre. 8 d og 8 x, Boderne, Hellebæk, Ndr. Strandvej 180, Ålsgårde INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE....3 Eksisterende forhold....3 Lokalplanens formål....3 Lokalplanens

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY.

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. Odder Kommune Lokalplan nr. 1067 Lokalplan for et område til boligbebyggelse ved Vennelundsvej

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989)

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN På baggrund af ønsker fra grundejerforeningen "Klanparken" om mulighed

Læs mere

Sydals Kommune. Lokalplan HØ 11.1. Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008. Område til center- og erhvervsformål i Hørup. Hørup Hav 1: 20.

Sydals Kommune. Lokalplan HØ 11.1. Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008. Område til center- og erhvervsformål i Hørup. Hørup Hav 1: 20. Område til center- og erhvervsformål i Hørup N Skovbyvej Skovsholm Sdr. Landevej Hørup Hav 1: 20.000 Sydals Kommune Lokalplan HØ 11.1 Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 1999-2008 Indledning 1 Sydals Kommune

Læs mere

L0KKEN - VRÅ KOMMUNE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 3.1.1.1. FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE I HUNDELEV

L0KKEN - VRÅ KOMMUNE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 3.1.1.1. FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE I HUNDELEV L0KKEN - VRÅ KOMMUNE FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 3.1.1.1. FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE I HUNDELEV 1 LOKKEN-VRÅ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3.1.1.1. Forslag til lokalplan for et område til tæt-lav

Læs mere

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008

Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr. Lokalplan nr. 270 B/F-01 April 2008 Lokalplan for et område til boligformål og vandrerhjem i Ræhr April 2008 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger, hvordan et område skal benyttes. Lokalplaner

Læs mere

Lokalplan 33. For et boligområde ved Ryvejen i Hårby

Lokalplan 33. For et boligområde ved Ryvejen i Hårby Lokalplan 33 For et boligområde ved Ryvejen i Hårby Teknisk fowa I tn i ng September 1999 Lokalplan 33 for et område til boligformål i Hårby Indhold Illustrationsplan, side 3 Redegarelse, 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 027-707. Forslag. Boligområde på Skalbakken i Ørsted. Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune

Lokalplan 027-707. Forslag. Boligområde på Skalbakken i Ørsted. Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 027-707 Boligområde på Skalbakken i Ørsted Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59

Læs mere

LOKALPLAN 13.14.01 FREDERIKSHAVN KOMMUNE

LOKALPLAN 13.14.01 FREDERIKSHAVN KOMMUNE LOKALPLAN 13.14.01 FREDERIKSHAVN KOMMUNE LOKALPLAN KOKTVEDVEJ 121 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord.3 Hvad er en lokalplan?.... 4 Lokalplaners indhold... 4 Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte... 4 Lovgrundlag...

Læs mere

Lokalplan nr. 2.10 For et område ved Smedegade i Lohals

Lokalplan nr. 2.10 For et område ved Smedegade i Lohals Lokalplan nr. 2.10 For et område ved Smedegade i Lohals Tillæg nr. 12 til Tranekær Kommuneplan 2000 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en

Læs mere

^.^' NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 LOKAL PLAN. ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s. For et boligområde ved Øster Ulslev " ^ ' -18 ; ^-*j&'alderdomshjem^ Jordfmoderhus

^.^' NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 LOKAL PLAN. ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s. For et boligområde ved Øster Ulslev  ^ ' -18 ; ^-*j&'alderdomshjem^ Jordfmoderhus NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 For et boligområde ved Øster Ulslev ^-*j&'alderdomshjem^ " ^ ' -18 ; Jordfmoderhus,' fi'j i ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s ^.^' LOKAL PLAN NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 For et område ved

Læs mere

Forslag til lokalplan 02.20. For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød

Forslag til lokalplan 02.20. For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød Forslag til lokalplan 02.20 For 7 ejendomme på Tinsoldaten i Vinderød Juni 2013 N a t u r o g U d v ik lin g Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi

Læs mere

nr. 8.40 for et boligområde syd for Vidågade i Tønder. Boligområde Bli i kommuneplanen 1984-91 for Tønder

nr. 8.40 for et boligområde syd for Vidågade i Tønder. Boligområde Bli i kommuneplanen 1984-91 for Tønder LOKALPLAN nr. 8.40 for et boligområde syd for Vidågade i Tønder. Boligområde Bli i kommuneplanen 1984-91 for Tønder Tønder kommune TØNDER KOMMUNE Lokalpian nr. 8.40 Et boligområde syd for Vidågade i Tønder.

Læs mere

Boliger, Sydlige del af Gedved By

Boliger, Sydlige del af Gedved By Boliger, Sydlige del af Gedved By Lokalplan 16-007, Gedved By TEKNIK OG MILJØ Udsnit af Kort- og Matrikelstyrelsens kort er gengivet med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse. 199/KD.086.615 Kort- og

Læs mere

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 265 for et erhvervsområde ved Milnersvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL

PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL FORSLAG LOKALPLAN FORSLAG TIL LOKALPLAN 2.1-4 Boligbebyggelse ved Osbæk, Augustenborg SEPTEMBER 2011 PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL post@sonderborg.dk HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram Skanderborg Kommune 2007 Hvad er en lokalplan? I følge Lov om Planlægning skal der udarbejdes og offentliggøres en lokalplan,

Læs mere

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter Lokalplan nr. 1013 Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter August 2010 Indholdsfortegnelse Redegørelse... 2 Vejledning...2 Offentlig høring...2 Klageadgang...2 Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning...3

Læs mere

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34. Område øst for Søndermarken. August 2002. κ κ. κ κ. κ κ. κ κ

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34. Område øst for Søndermarken. August 2002. κ κ. κ κ. κ κ. κ κ TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.34 Område øst for Søndermarken August 2002 Lokal D lån. 1.34 For et boligområde øst for S ø rider marken.i Tølløse LOKALPLAN 1.34 FOR ET BOLIGOMRÅDE OST FOR SONDERMARKEN l TOLLOSE

Læs mere

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg INDHOLDSFORTEGNELSE side Lokalplanen... 2 Afgrænsning... 3 Zonestatus... 3 Formål... 3 BESTEMMELSER 1 Anvendelse... 5 2 Afgrænsning

Læs mere

Lokalplan nr. 9-20 for et område syd for Vråvejen, Ærøskøbing.

Lokalplan nr. 9-20 for et område syd for Vråvejen, Ærøskøbing. Lokalplan nr. 9-20 for et område syd for Vråvejen, Ærøskøbing. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 8 Kortbilag side 12 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 Boligområde ved Rugagerparken Januar 2001 Lokaiplan nr. 3.86 Indhoidsfortegnelse: Redet~orelse side Lokalpianens baggrund og formål 3 Beskrivelse af lokalpianområdet 3 Lokalpianens

Læs mere

LOKALPLAN 4-01 Samsøvej, boliger

LOKALPLAN 4-01 Samsøvej, boliger LOKALPLAN 4-01 Samsøvej, boliger KØGE KOMMUNE 1978 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 4-01 SAMSØVEJ REDEGØRELSE. LOKALPLANENS FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆG- NING FOR OMRÅDET Områdets beliggenhed Dispositionsplan Nærværende

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLAN 409-2 DECEMBER 2008. Inkl. kommuneplantillæg nr. 22 til Kommuneplan 2005-2017

LOKALPLAN 409-2 DECEMBER 2008. Inkl. kommuneplantillæg nr. 22 til Kommuneplan 2005-2017 LOKALPLAN LOKALPLAN 409-2 SØNDERBORG LUFTHAVN DECEMBER 2008 Inkl. kommuneplantillæg nr. 22 til Kommuneplan 2005-2017 PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88724072 FAX 88726502 E-MAIL innovation@sonderborg.dk

Læs mere

Lokalplan 10-84 Boligområde i Jyderup Nord

Lokalplan 10-84 Boligområde i Jyderup Nord Lokalplan 10-84 Boligområde i Jyderup Nord TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 05-006 BLEGDALSPARKEN, GL. HASSERIS PARCELHUSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING

LOKALPLAN 05-006 BLEGDALSPARKEN, GL. HASSERIS PARCELHUSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING LOKALPLAN 05-006 BLEGDALSPARKEN, GL. HASSERIS PARCELHUSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING FEB 1980 I I N D H O L D S FO R T E G N ELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 11-0007

LOKALPLAN NR. 11-0007 LOKALPLAN NR. 11-0007 Historiecenter Dybbøl Banke SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00 Fax 74 43 49 12 - E-mail raadhus@sonderborg.dk SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN

Læs mere

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 86

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 86 Lokalplan nr. 86 for et område til boligformål ved Øster Smedegårdsvej i Skjern. Udarbejdet i oktober 1998 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning, Finderupsvej 9, 6900 Skjern, 96 80 35 00. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 170 For et område ved Gadeledsvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde

Læs mere

Lokalplan 215.1. Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn. Lokalplanområde

Lokalplan 215.1. Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn. Lokalplanområde Lokalplan 215.1 Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn Havnegade K H Kofoedsvej Færgevej Lokalplanområde Skolegade Jernbanegade Nordre Kaj 19. december 2005 Indholdsfortegnelse Lokalplanens formål...2

Læs mere

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 Lokalplan 1.15 Et boligområde på Højvangen Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 LOKALPLAN 1.15 - ET BOLIGOMRÅDE PÅ HØJVANGEN HAVEFACADE INDGANGSFACADE BJERGSTED KOMMUNE

Læs mere

L o k a l p l a n. For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark

L o k a l p l a n. For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark L o k a l p l a n F.035-2 For et område til klubhus og andre faciliteter i Bjerringbro Idrætspark Bjerringbro Kommune Oktober 2005 I henhold til lov om planlægning Lokalplan F.035-2 For et område til klubhus

Læs mere

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL

LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, GJØL LOKALPLAN NR. 4.09 LANDBRUGSEJENDOMMEN BIRKUMGÅRD, AABYBRO KOMMUNE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANREDEGØRELSE... 3 INDLEDNING / BESKRIVELSE... 3 BAGGRUND OG FORMÅL... 4 TILLADELSER I ØVRIGT... 5 SAMMENHÆNG

Læs mere

LOKALPLAN NR. 229. For en daginstitution ved Ålholmparken. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 229. For en daginstitution ved Ålholmparken. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 229 For en daginstitution ved Ålholmparken Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune Lokalplan nr. 77 for et sommerhusområde ved Brøndalstien Hundested Kommmune Redegørelse, side 4 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Regionplanlægning Servitutter

Læs mere

FORSLAG Høringsperiode 2. december 2014 til 27. januar 2015 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 103 Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede

FORSLAG Høringsperiode 2. december 2014 til 27. januar 2015 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 103 Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede FORSLAG Høringsperiode 2. december 2014 til 27. januar 2015 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 103 Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede Hvad er en lokalplan? En lokalplan kan siges at være

Læs mere

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2

LOKALPLAN NR. 064. Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011. For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 LOKALPLAN NR. 064 Indsigelsesfrist xx. xxxxxx 2011 For et offentligt område til plejecenter m.m. ved Snorrebakken i Rønne etape 2 December 2011 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget

Læs mere

OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN O-B2/03. Boligejendom Stadionvej 27

OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN O-B2/03. Boligejendom Stadionvej 27 OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN O-B2/03 Boligejendom Stadionvej 27 LOKALPLAN O-B2/03 Boligejendom Stadionvej 27 i OTTERUP BY PRIS 50 KR. INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG TIL LOKALPLAN SIDE 2 BILAG A Kort beskrivelse

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 134 FOR ET OMRÅDE VED PRÆSTEVÆNGET

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 134 FOR ET OMRÅDE VED PRÆSTEVÆNGET HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 134 FOR ET OMRÅDE VED PRÆSTEVÆNGET GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan nr. 134 for

Læs mere

Lokalplan nr. 26. Boligområde ved Arresøgaard

Lokalplan nr. 26. Boligområde ved Arresøgaard Lokalplan nr. 26 Boligområde ved Arresøgaard 27.09.1995 STEMPELMÆRKE YKUN GtøUMGT MÉttAFSTEMRUNG Af DOMM RKOWTOHETS KASSEKONTROLAPPARAT ' LOKALPLAN NR. 26 for en del af matr.nr. 48a og del ad matr.nr.

Læs mere

PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL

PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL Forslag til LOKALPLAN FORSLAG TIL LOKALPLAN 402-3 Lystbådehavnen ved Østerhage Juni 2010 PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL post@sonderborg.dk HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE Lokalplanområdet l Lokalplanens baggrund og formål l Lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til anden planlægning 2 Lokalplanens retsvirkninger 5

Læs mere

Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing.

Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing. Lokalplan nr. 9-21 for et område nordvest for Statene, Ærøskøbing. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 8 Kortbilag side 12 2 Redegørelse for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

Vordingborg Kommune. Forslag til. Lokalplan E 16.05.01 Dagligvarebutik m.v. på Ny Esbjergvej, Præstø

Vordingborg Kommune. Forslag til. Lokalplan E 16.05.01 Dagligvarebutik m.v. på Ny Esbjergvej, Præstø Vordingborg Kommune Forslag til Lokalplan E 16.05.01 Dagligvarebutik m.v. på Ny Esbjergvej, Præstø Januar 2010 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder målsætninger

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej

Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej BILAG TIL MØDE I: HR 28.11.2006, pkt. 4 Forslag november 2006 Tillæg 1 til lokalplan 1345-05 Boliger v. Østergade/Ejnar Mikkelsens Vej Forslag, november 2006 T:\BD Sag\Bilag\HR 2006-11-28 Tilæg 1 til lokalplan

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Lokalplan 320. for et område i Skovshoved By

Lokalplan 320. for et område i Skovshoved By Lokalplan 320 for et område i Skovshoved By ! INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 320 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS

Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplan nr. 5.28 Område til boligformål, Hals HALS Lokalplanområdets beliggenhed i Hals HALS KOMMUNE JUNI 2000 INDHOLD HVAD ER EN LOKALPLAN?...II LÆSEVEJLEDNING...II REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANENS BAGGRUND...

Læs mere

LOKALPLAN 15-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 15-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 15-002 PARCELHUSOMRÅDE, UGGERHALNE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING DEC 1980 Lokalplanens baggrund og område Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af aktuelle planer om at udstykke

Læs mere

PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL

PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL LOKALPLAN LOKALPLAN 603-2 Adventure Efterskolen i Skelde september 2010 PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL post@sonderborg.dk HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er den eneste

Læs mere

KOMMUNE NR. 3016 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY

KOMMUNE NR. 3016 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL KOMMUNE NR. 3016 BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR 3016 Lokalplan for et areal til boligformål. beliggende ved Blommevænget

Læs mere

LOKALPLAN NR. 108 Thorsgaard Rødvig

LOKALPLAN NR. 108 Thorsgaard Rødvig LOKALPLAN NR. 108 Thorsgaard Rødvig Stevns Kommune Lokalplan 108 Thorsgaard Rødvig Indledning Kommunalbestyrelsen har på sit møde d. 28. februar 2008 endeligt vedtaget Lokalplan nr. 108, Thorsgaard, Rødvig,

Læs mere

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Fremlagt fra den 02.01.2003 til den 27.02.2003. Endelig godkendt den 26.03.2003 HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

Lokalplan 2.29 Klitmøller

Lokalplan 2.29 Klitmøller Lokalplan 2.29 Klitmøller Område ved Ajs Mølls Vej Lokalplan godkendt d. 6. juli 2000 Indhold: Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Lokalplanens formål Lokalplanområdet Lokalplanens forhold

Læs mere

Lokalplan 246. for ejendommen Hørsholm Kongevej 51 ved Rude Skov. Rude Skov. Holte Hallerne. Rudegård Stadion. Rudesø

Lokalplan 246. for ejendommen Hørsholm Kongevej 51 ved Rude Skov. Rude Skov. Holte Hallerne. Rudegård Stadion. Rudesø Lokalplan 246 for ejendommen Hørsholm Kongevej 51 ved Rude Skov Hørsholm Kongevej Rude Skov Holte Hallerne Kongevejen Rudegårds Alle Rudegård Stadion Rudesøvej Rudesø Hvad er en lokalplan? Ifølge Lov om

Læs mere

Lokalplan nr. 3.25. for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 3.25. for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 3.25 for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....5 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

DEKLARATION PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR 17 GRUNDEJERFORENINGEN ØSTERBY 8310 TRANBJERG J

DEKLARATION PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR 17 GRUNDEJERFORENINGEN ØSTERBY 8310 TRANBJERG J DEKLARATION OG PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR 17 for GRUNDEJERFORENINGEN ØSTERBY 8310 TRANBJERG J Hjemmeside: www.grf- Adresse: Horsevænget 97 oesterby.dk 8310 Tranbjerg J Deklaration Undertegnede, Århus kommune,

Læs mere

Anmelder: STENKÆRGÅRD (2. etape) RASK MØLLE

Anmelder: STENKÆRGÅRD (2. etape) RASK MØLLE Anmelder: Tørring-Uldum Kommune Tjørnevej 6-10, 7171 Uldum Tlf. 79 91 82 55 Lokalplan nr. 99 STENKÆRGÅRD (2. etape) RASK MØLLE Tørring-Uldum Kommune Indholdsfortegnelse Redegørelse Baggrund og formål med

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 135 BOLIGOMRÅDET ELLEGÅRDEN I ULLERØD

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 135 BOLIGOMRÅDET ELLEGÅRDEN I ULLERØD HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 135 BOLIGOMRÅDET ELLEGÅRDEN I ULLERØD GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan nr.

Læs mere

HVALSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 77

HVALSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 77 HVALSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 77 MAJ 2001 BOLIGOMRÅDE PÅ TOLSKOVVEJ, KR. HVALSØ INDHOLDSFORTEGNELSE: Redegørelse for lokalplanen side Baggrund for lokalplanforslaget 2 Hvad er en lokalplan? 2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 112 For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold.......................

Læs mere

LOKALPLAN NR. 227. For ældrecenter og ældreboliger i Grønnegade. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 227. For ældrecenter og ældreboliger i Grønnegade. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 227 For ældrecenter og ældreboliger i Grønnegade Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN 07-005 GUG ØST, FJORD BLINK AFD. 16 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-005 GUG ØST, FJORD BLINK AFD. 16 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-005 GUG ØST, FJORD BLINK AFD. 16 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE --- - ------- - ---- ---- --- --- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Side 1.

Læs mere

Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88

Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88 Udarbejdet af Teknik og Udvikling Dato: August 2000 Kontaktperson: Hanne Majgaard Nielsen Tlf. 87 58 59 19 Fax. nr. 87 58 59 88 GRENAA KOMMUNE LOKALPLANNR. 147 Læsevejledning Lokalplanen er opdelt i en

Læs mere

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 029-707 Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59

Læs mere

EBELTOFT KOMMUNE Lokalplan nr. 248

EBELTOFT KOMMUNE Lokalplan nr. 248 03.09.2003 EBELTOFT KOMMUNE Lokalplan nr. 248 Bøgebjerg - et område til boligbebyggelse i Ebeltoft 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan har hjemmel i Lov om Planlægning. Loven skal sikre, at en sammenfattende

Læs mere

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-9407 for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanforslaget omfatter et ældre centerområde med gode muligheder

Læs mere

LOKALPLAN NR. 9 414. for et område ved Ellekratvej

LOKALPLAN NR. 9 414. for et område ved Ellekratvej LOKALPLAN NR 9 414 for et område ved Ellekratvej Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f eks om - anvendelse - udstykning - vej-

Læs mere

Lokalplan nr.12.43 Blåbærhaven i Greve Strandby

Lokalplan nr.12.43 Blåbærhaven i Greve Strandby Greve Kommune Lokalplan nr.12.43 Blåbærhaven i Greve Strandby Lokalplan nr. 12.43 er vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 5. januar 2015. Indholdsfortegnelse Redegørelse Side 1 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000. Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald.

Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000. Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald. Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000 Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald. Videbæk Kommune Tillæg nr. 5 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 83

Læs mere

Geotermivandsbygning. Borebrønde. Regnvandsledning. 7000c. OG KOMMUNEPLANTILLÆG FOR nm

Geotermivandsbygning. Borebrønde. Regnvandsledning. 7000c. OG KOMMUNEPLANTILLÆG FOR nm LOKALPLAN 300 281 e Elkabler 746 Geotermivandsbygning Bassin 7000h Borebrønde Regnvandsledning AUGUSTENBORG LANDEVEJ 264 79A 778 7000c 1050 LOKALPLAN NR. 406-30 15 30 60 nm 485 OG KOMMUNEPLANTILLÆG FOR

Læs mere

NELLEMANN'sEFTF. LOKALPLAN NR. 4 FOR THYBORØN - HARBOØRE KOMMUNE. BOLIGOMRÅDE SYD FOR GAJSGÅRDSVEJ l HARBOØRE

NELLEMANN'sEFTF. LOKALPLAN NR. 4 FOR THYBORØN - HARBOØRE KOMMUNE. BOLIGOMRÅDE SYD FOR GAJSGÅRDSVEJ l HARBOØRE NELLEMANN'sEFTF. PRAKTISERENDE LANDINSPEKTØRER VESTERAA l. 06-134653. 9100 AALBORG LOKALPLAN NR. 4 FOR THYBORØN - HARBOØRE KOMMUNE BOLIGOMRÅDE SYD FOR GAJSGÅRDSVEJ l HARBOØRE BEKENDTGØRELSE Thyborøn-Harboøre

Læs mere

TILLÆG nr. 1. om mulighed for solcelleanlæg. til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev

TILLÆG nr. 1. om mulighed for solcelleanlæg. til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev TILLÆG nr. 1 om mulighed for solcelleanlæg til Lokalplan 1-29 Område til Boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev Tillæg nr. 1 til Lokalplan 1-29 Område til boligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev Indledning

Læs mere

KOMMUNE NR. 3014 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL VED KYSTVEJEN I RUDE

KOMMUNE NR. 3014 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL VED KYSTVEJEN I RUDE ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 3014 FOR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL VED KYSTVEJEN I RUDE Odder Kommune Lokalplan nr. 3014 Lokalplan for et område til offentlige formål ved Kystvejen i Rude. Udarbejdet

Læs mere