Generalforsamling GRTVE. Referat Agenda: 1 Valg af Dirigent. 2 Beretning om klubbens virksomhed i det forlobne 5r

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling 20.03.2007 GRTVE. Referat - 003. Agenda: 1 Valg af Dirigent. 2 Beretning om klubbens virksomhed i det forlobne 5r"

Transkript

1 GRTVE Agenda: 1 Valg af Dirigent Beretning om klubbens virksomhed i det forlobne 5r 3 Fremlaggelse af det reviderede regnskab til godkendelse Referat Indkomne forslag. Fra bestyrelsen: Andring af vedtegter (se end ringsforslag) 5 Foreleggelse af budget og fastseettelse af med lemskontingent 6 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:. Martin Borre clausen - medl. 42, onsker ikke genvalg.. Hans Christian Warming - medl. 19, onsker genvalg. Bestyrelsen indstiller genvalg af Hans Christian Warming til bestyrelsen. Bestyrelsen indstiller nyvalg af Klaus Hemp - medl. 207, til bestyrelsen. - medl. 19, Valgaf 2 suppleanter; Bestyrelsen indstiller nyvalg af Jan Petersen - medl. 109 og genvalg af Per Larsen - medl. 185, som suppleanter. 7 Valg af 2 revisorer:. Leif Bodilsen - medl. 55, onsker genvalg. Kurt Sondergaard - medl. 26, onsker genvalg. Bestyrelsen indstiller genvalg af Leif Bodilsen og Kurt Sondergaard. Valg revisorsuppleant;. Bestyrelsen indstiller nyvalg af Karl Hatt - medl' 44' 8 Eventuelt

2 GREVE Referatl ad 1. Lars Christian Hartig foresl8et af bestyrelsen og blev valgt' Lars kunne konstatere at genera lforsamlingen er rettidigt og lovligt ind ka ldt. ad 2. Formanden fremlagde beretningen, som folger her i sin helhed; Beretning for Aret 2006 i Greve Golfklub Det er s3 andet 5r, at greve golfklub har eksisteret, og i den forlobne saeson har vi jo kun haft en bane i en halv sason; men jeg syntes det har v ret en fantastisk start, og med den bane tegner det til at blive bedre og bed re har vaeret et 6r, hvor vi i bestyrelsen har brugt meget tid pa at forme rammerne for hvordan Greve golfklub sikre sig at efterleve vore^s formsl. serligt i udvalgener der blevet a-rbejdet intenst med disse formil. Jeg vil."n"ri kott6 n&rmere ind p5 nogle af de aktiviteter, ner jeg i beretningen forteller om de enkelte udvalg. Endviderer der brugt en del tid pe i bestyrelsen og udvalgene at uddanne os, og derved f3 en feelles opfattelse af, hvordan vi bedst loser de forskellige opgaver. Af uddannelser kan nevnes tu rneringsledelse, reqelinstruktor, hsndtering af skat/moms og endelig forventer vi at have en uddannet dommer i Greve golfklub i af 2OO7. lfolge forpaqtningsaftalen ^skal denne tinglyses, hvilket vi i bestyrelsen har presset meqet pa for at f5 gjort. Desvarre er dette ikkesket, men vi vil folge op p5, at dette sker meget snart. Organisation Bestyrelsen har, for at kunne efterleve mslet "at sette medlemmerne i centrum", organiseretgreve qolfklub p3 en s5dan m5de, at alle beslutninger i meget vidudstrekninq tages se taet pa det enkelte medlem som mu ligt. Dette betyder at alle udvalg har feet delegeret kompetence til at traffe de fleste beslutninger selv - Uden at skulle indhente "tilladelse" i bestyrelsen. I praksis er udvalgenes opgaver og kompetence beskrevet i en s8kaldt "opqaveog kompetence-beskrivelse". Hvert udvalg er konstitueret med en formand, der har b8de initiativretten 09 - pligten til at gennemforet passende antal moder, hvor udvalgets "opgave- og kom petencebeskrivelse" er dets fundament. Endvider er det

3 GREVE udvalgets opgave at hsndtere henvendelser fra medlemmer, andre udva19 ogleller Greve golf center. g6.iyr;f.un har"det overordnede ansvar for at alle udvalg arbejder efter de i vedtegterne nedskrevne formsl, efterlever de sande vaerdier samt arbejder i overensstemmelse med udvalgets opgaver og kompetencebeskrivelser. Endvidere er det bestyrelsens rolle at koordinere og opretholde et godt samarbejde med Greve golfcenter. Dette gennemfores i samarbejdsudvalget. Sa marbejdsudvalget er sammensat af 3 medlemmer fra bestyrelsen samt 3 medlemmei fra Greve golf-center' S5fremt specifikke- emner skal droftes, kan der inviteres relevante personer til at deltage pi moderne. Sa marbeidsudvalqets funktion er overordnet at informere hinanden om igangvaeiende og p6tenkte aktiviteter samt drofte og evaluere samarbejdet mellem Greve golfcenter og Greve Golfklub. Sa marbejdsudvalget modes mindst 4 gange 6rli9t. Greve golfklub har formandskabet og Greve golfcenter er sekreter for udvalget. Der er ingen okonomi bundet op p5 sama rbejds-udva lget. Medlemsstatus Ved sidste 8rs beretning gav jeg udtryk for en forventning om at medlemsantallet ville have rundet 1000 inden udgangen af det holdt desverre ikke helt stik, idet vi nu er 549 medlemmer - s3 vi er p3 vel I Ved indgangen til 2006 havde Greve golfklub 302 medlemmer, og indgangen til 2007 talte vi i alt 541 medlemmer. Over Sret var der 20 medlemmer, der meldte sig ud, hvilket vil sige at vi har haft en nettotilgang pb 219 medlemmer. Medlemmerne pr. 1. januar 2007 fordeler sig i folgende kategorier: Kateoori Antal Sen iore r 426 H ve rdaqsm ed le m mer 10 Unoseniorer 5 Juniorer B7 Provemedlemmer 5 Passive medlemmer 8 I alt s41

4 GREVT I lighed med 2006 har vl besluttet, at vi ogse i indrommer proriemedlemskab, idet vi anser det for en^vigtig opgave, at tiltrakke nye r"ot"at"t. Et provemedlemskab kan se vere med til at vekke en interesse for golfsporten, og som folge heraf et medlemskab i Greve g olfklu b. I2006 forte provemedlemskab til, at 9 (ud af 14) meldte sig ind som fuldtidsmed lemmer, hovedparten pr. 1. januar Begynderudvalget vi itartede Eret med en begynderskole for 112 deltagere. Alle iudvalget deltog aktivt 09 meget engageret, hvilket ogs8 var nodvendigt, idet det for alle var fgrste gang vi skulle prove dette. Forlobet blev planlagt og gennemfort for deltagerne med, afholdelse af teorikurser gennem arets f?rste maneder og i lpril tog s5 vi hul p3 "spil pi bane" samt praktisk undervisning. Vi fik en aftale i stand med Golfklubben Hedeland, som velvilligt hjalp os med at stllle deres 9-hulsbane - Maglehojbane - til vores r6dighed. Vi havde dog ikke ubegrenset adgang sb vi var nodt til at planlagge det sedan, at alle kom til at spille 3 gange inden for den tildelte^periode. Dette betod sa at vi mstte trekke h8rdt pi vores fadderes tslmodighed og hjelpsomhed, idet vi stort set sendte 112 deltagere ud at spille som ikke havde modtaget undervisning, eller kun havde modtaget undervisning l til 2 ga nge. Jeg vil gerne takke alle vores instruktorer og faddere, for deres meget store indsats p3 Maglehgjbanen. Uden deres hjelp ville det ikke have vaeret muligt for os at gennemfore den forste begynderskole. I den forbindelse har vi arrangeret en turnering, hvor vi inviterer maksimalt 32 soillere fra Hedeland, som tak for velvillig samarbejde ved vores begynderkurser i for8ret 2006 pa Magleh/jbanen. Efterfolgende inviterer Greve golfklub pe frokostbuffet. Det er gratis for Hedeland spillere at deltage is6vel spillet som ifrokosten. I dag bliver vores begyndere uddannet i det gode samarbejde med Greve Golf Center - "golfakademi"-, hvor over 150 nybegyndere er blevet uddannet i lobet af Efter sommerferien fik vi oprettet en PAR-3 bane, som skulle vaere en aflastning for fadder-forbruget, men samtidigt vate en mere fleksibel ordninq, idet vi fik indfort, at begyndere uden handicap kunne spille her, n8r de havde best8eteori- & slagprove.

5 GREVE Udfordringen for mange af begynderne har veret, at man har svart ved at finoe nog"en at spille ired, og-derved en markor' Det vil begynderudva lget f3 endret i sesonen 2007, sammen med andre tiltag der skal sikre, at vi har et fornuftigt og kvalitativt forlob for vores begyndere' Vi vil i lobet af foriret komme med et nyt udspil om uddannelse af begyndere, ssledes, at vi fer. tilgodeset det sociale aspekt,. "tvunget" begyndere til at ove sig pd Driving Rangen,. trenet flittigt pe vores PAR-3 bane mm. For at s5danne tiltag skal lykkes, skal vi bruge frivillige, der vil 9; ind i dette arbejde, til gavn og glaede for alle vores medlemmer. Begyn derudva lg et opfordrer derfor alle til at give^ en hend med i oeiynderudva liet, ikke alene som fadder, men ogs8 som hjeelpere til arbejdet omkring igangsatning af begyndere pd PAR-3 banen mm.. Baneudvalget Efter banen sidste for8r blev fardigetableret, er udvalgets opgaver blevet mere d riftsorie nteret. Dette betyder at udvalget ikke modes -sa ofte, men er mere ude pe banen, for at sikre at banen hele tiden overholder DGU's baneh6ndbog om drift og vedligeholdelse. Vi har en lobende dialog med greenkeeperen hvor mange onsker og tanker bliver droftet, og nogen gange bliver de ogss fort ud i livet. Vi har super flotte greens og^teesteder, vi har en klar forventning om at fairways kommer efter det i6r. Desverre m8tte vi erfare, at mange, bade medlemmer og Green Fee qester. ikke efterlevede de midlertidige lokale regler, 09 her tenker jeg ielvfolgelig pa de nytilplantede omrsder over hele banen. Ligeledes i et klubblad kunne vi lese fra vores Greenkeepe-r, at nedslagsmerker heller ikke er oprettet efter bedste evne - Dette m; vi kunne gore bedre i den kommenoe sason, Ifolge-tegningerne over banen mangler der 9 bunkers. Det er ikke afgjort, hvorndr disse vil blive etableret. Baneudvalget har besluttet at inden opstart for den k-ommende seson, vil der blive opfgrt 3 udslagssteder p3 Drivinq Range pe 9res. Ligeledes^ vil der blive etableret en decideret vaskeplads med en luft-kompresser, sd vi kan rense vores udstyr og sko. Vaskepladsen bliver placeret bag boldrummet.

6 GREVE Vi har et narende onske om. at beplantningen i den nordlige del af banen, mod Tune, bliver tilplantet s5 man som golfspiller far et pa rklig nende a nleeg at spille Pa. Vi glader os til at Greve golfcenter f8r etableret det^ meget omtalte rodioneanlag, som er i tegningerne. Derved kan banen f3 det helt rigtige miljodradikat - Ja! MSske kan vi opnd at fa miljoprisen! Samtidig har vi i baneudvalget et onske om, at soen ved hul 16 bliver udvidet og derved kommer mere ispil Banen er bygget og designet til at kunne anvendes hele 3ret, p3 rigtige gi""n. og r"-"it"o"i. P3 g-rund af at-banen er ny og den meget v8de vinter vi netop har veret igennem, mstte vi ier tage til takke med en ;vtnt"io!ne';, pe kryds ;g tvers af 18-huls banen. Viser frem til at vi p3 et tidspunkt vil opleve, at blnen har Sbent hele 3ret, og pe alle oprindelige 18 huller. Endelig er vi i fuld gang med at oprette et banekontrol-korps. Desverre har vi ikke f5et si mange henvendelser fra medlemmerne om deltagelse i dette korps, derfor vil jeg meget gerne opfordre til at man melder sig, s6fremt man har mulighed for at afse lidt tid til dette stykke arbejde, jo flere der melder jo mindre er byrden. Turneringsudvalget BaneSbnings-turneringen den 1. juli var udvalgets forste storre arrangement. Dagen blev markeret med en stablefordturnering med alle spillere med et DGU kort samt en flagturnering for alle nybegyndere der var igang med at kvalificere sig til DGU kortet. Neesten alle klubbens medlemmer deltog, og arrangementet blev gennemfort idet bedst tankelige vejr. Tu rneringsudva lget planlagde 9-hulsturnerlnger hver 14. dag fortrinsvis for de spillere, der havde et HCP p5 mellem Af disse turneringer blev 7 ud af 8 planlagte turneringer gennemfort. En del juniorspillere og spillere med et HCP der var lavere end 37 deltog ogsi i disse turneringer. Den officielle banesbning den 12. august var Greve Golfcenters arrangement, og efter aftale med centret stod turneringsudvalget for planlegningen og var behjelpelig med gennemforelsen af arrangementet. Greve Golfklubs forste klubmesterskaber blev i 3r desvarre kun afviklet for herrer, idet ingen damer havde tilmeldt sig mesterskabetne. Greve Golfklubs forste klubmester blev Martin Borre Clausen efter en speendende turnerinq.

7 GREVE Den 10. september gennemfo-rte udvalget en Kaninturnering for alle medlemmer, der i detta forste 3r for klubben havde erhvervet sig et DGU kort. Den 1. oktober afviklede vi en stor intern slagspil/stableford turnering og den 22. oktober afviklede turneringsudvalget Srets sidste turnering' Det er min opfattelse, at medlemmerne bakkede godt op om -de planlagte uttiuit"t". og det er'med tilfredshed at vi kan ie tilbage p5 den forste seson, hvoi det lykkedes at gennemfore stort set alle de planlagte aktiviteter pa et rimeligt hojt sportsligt niveau i overensstemmelse med DGUs direktiver oq an befalinger. Tu rnerin gsudva lget fik mange verdifulde erfaringer i 2006 og foler sig godt rustet til at udvide aktiviteterne i den kommende saeson. Endelig er det lykkedes os at tilmelde et B-rakke hold under Royal Unibrew Golf, s.-om er en holdturnering. Hvert hold bester af 1!ame single, 3 herre singier og en dame/herre bold. Der spilles hulspil, altss fteste vundne huller vinder matchen og flest vundne matcher, vinder holdmatchen. PA holdet deltager 4 herre-spillere med laveste handicap5 1t,5, samt 2 damer med laveste handicap p3 rs,o. Puljeinddellngen er endnu ikke offentliggjort. Der er pt. t herre og 3 dame-spillere tilmeldt. Holdkaptajn er Peter Christensen. Det er stadig muligt at tilmelde sig, og ssfremt der er tilslutnlnger nok, vil yderliger et hold blive tilmeldt i Se yderllgere oplysninger pa hiemmesiden. Eliteudvalget Efter genera lforsamlingen i marts 2006 havde vi 6t udvalg, der varetog bsde junior & elitearbejdet; men med deskeerpede krav til eliteholdet blev det besluttet at skille de to udvalg. Gennem hele sidste seson var det primere mat at fe et beredygtigt koncept for eliten. Vi skulle have fastsat de sportslige rammer samt sammensat det steerkest mulige hold til at representere Greve golfklub i Danmarksturneringen. Holdet er havnet i pulje 04 som udover Greve ogss indeholder BrondbY, Ishoj & Nexo. Treningen til turneringen allerede startet her i marts m8ned. I2OO7 er vores m5l at vinde puljen og spille om oprykning til 3 division - Om ikke i 6r, s5 i hvert fald neste 3r! side. 7 a,,4

8 6REVE Endvidere det et meget klart m3l at sammentomre et godt og solidt hold med yngre "bobler", som stsr pe spring, til at tage.over' En.plan for dette arbejae"uil i 2OO7 blive udarbejdet i samarbejde med juniorudvalget' PE sigt vil vores m5l vere at fe herrernes 1. hold placeret i Divisionerne og z. noioet olaceret i Danmarksturneringen - og s5 mangler vi at fe etableret et kvindehold. Det heber vi pe at kunne opn1 t 2OOl. Men ingen af dlsse ting er gratis, s6 et fokusomrsd e fot 2Oo7 (udover det sportslige) bliver at fi tilknyttet en holdsponsor. Klubhusudvalg Udvalget har haft til opgave, at vaere r8dgivende over for Greve Golf Center p5 vegne af medlemmerne iforbindelse med tiltag der vedrorer klubhus og tilhorende bygninger. I lobet af 2006 har der veret flere punkter som er blevet droftet. Drikkevareautomaten er flyttet udenddrs, priserne p3 ol og vand er blevet endret, der er opsat skorensere 09 skraldespande udendors. Fadolsautomat er opstillet i klubhuset, og det er muligt at kobe chokolade m.m. isekretariatet. Skiltning, der matcher designet pd banener etableret og der er opsat midlertidige klubtavler i klubhuset. Dissetavler vil fe et nyt design, forh8bentlig iforbindelse med et nyt klubhus, n3r vi bliver medlemmer nok. Vi glaeder os over at Greve Golf Center har lovet bagskabe klar til brug senest den 1. april Vi kan kun opfordre medlemmerne til at bestille et skab i sekretariatet, snarest, da det er "forst til molle" princippet der gaelder. Der vil blive oprettet ventelister. Endelig vil der blive etableret 1-2 nye toiletter, samt opstillet et permanent telt med fast bund til den nye seson. Det giver mulighed For at styrke de sociale aspekter i klubben, som ogss er meget veesentlige for en golfklub. Vi h8ber naturligvis at emnet "nyt klubhus" bliver et punkt pd dagsordenen i l6bet af Informations- & Sponsorudvalg - Vi har i udvalget koncentreret os om ;bent-hus arrangementer i den sidste halvdel af saesonen, samtidig med vi jo engagerede Tunes unge til runddeling af folder om provemedlemskab, i forbindelse med Tune I.F. Klubnyt. Vores klubblad er blevetaget godt i mod, da vi ved det sidste klubblad har kunnet konstatere at det er downloadet over 450 gange. Tilbuddetsom

9 GREVI "hard'1copv version af klubbladet har ikke affodt nogen navnevardlg tnteresse. creve golf Center har ogsi t5et et nyt flot design p5 hjemme-siden og udsender nu et nyhedsbrev, der udelukkende vil give information om Centrets aktiviteter og tilbud Vores flag pryder indkors-len til banen, og ved turneringer vil I kunne se et liqnende flag, dog med p6skriften "turnerin9". I et forsog p3 at gore det lettere for medlemmerne at komme ikontakt med bestyrelsen og udvalgene, blev der oprettet et telefonnummer direkte til klubben Endviderer der en lind strom af henvendelser fra medlemmer, der onsker oplysninger om alt mellem himmel og jord, og her sidder Flemming og betjener vores medlemmer i bedste udstraekning - og dette store arbejde siger jeg tak for! I ZOOT vil et af udvalgets helt store opgaver veere, i samarbejde med Greve golf center, at planlegge og gennemiore hverve-kam pag ner, s3 vi opn5r fuldt medlemstal. Greve Golfklub indgsr gerne sponsorater med firmaer og privat-personer som gerne vil stotte klubarbejdet igreve Golfklub. Vi opererer udelukkende med premiesponsorater - dvs. at man kan sponseren hel turnering ved at stille med alle premier, eller man kan sponser en del af en turnering ved at stille med et mindre antal premier. Derudover kan man ogss sponsere toj til juniorer ogleller eliteholdet. I 2006 har vi haft glede af folgende sponsorer: Citibank, FJ separation, Fila offset. Senest har ZenIT sponsoreret juniorerne. Danbolig og Greve golf Center var premiesponsor til vores 6bningsturnering. Som en naturlig del af en golfklub har vi behov for et socialt engagement, derfor oprettede vi i2006 et Fest- & Arrangementudvalg under informationsudvalget. Udvalget vil fremover, som de selv udtrykker deti "lagge sig i selen og skabe nogle rammer for sjovt og festligt samvar med socialt sigte for alle medlemmer i Greve Golfklub". Forste arrangement blev afholdt i klubhuset den 16. september 2006, og var efter sigendet meget hyggeligt arrangement. sde,sar14

10 6REVE 2OQ7 et der fuldt program og arrangementer vil her laegge sig taet op af turneringsplanen. Handicapudvalget uouufg"t'"t et ai de mindste udvalg vi har, hvis opgave bl a er at tildele nanoiiap til tidligere DGU-me-dlemmer, registrere handicap p5 nyo"gyno"rn" samt-handtere de mange sporgsmsl der kommer fra vores medl6mmer om handicap; men den storste udfordring i 2006 har veret at indberette scores fra runder 95et af vores medlemm-er, det er blevet til over 500 indberetninger til DGU af scorekort. OgsE her er det vores klubsekret r, der sidder med denne opgave, og tak for denne indsats' Og jeg skulle hilse at sige at lidt treening i udfyldelse af scorekort, kan anbefales! Vi gleeder os til at 2007 byder p3 elektronisk egen indberetning af scorekort. Juniorudvalget Juniorafdelingen var allerede fra klubbens offlcielle Sbningsdagodt besat af nye medlemmer. Forholdsvis hurtigt var vi oppe pd medlemmer i aldersgruppen3-18dr. Da vi i odstarten ikke kendte til de enkelte spilleres niveau, var de 6 treeningshold alene sammensat p5 basis af alder, hvilket fungerede ganske udmerket og flere af spillerne fandt da ogs; hurtigt sammen udenfor traeningstimen 09 fik spillet nogle hyggelige runder golf. Vi hsber at endnu flere i 2OO7 best5r deres teori- og slagprover, s5 vi kan fe endnu flere igang pe banen. Vi har i2006 forsogt os med lidt puslingegolf (3-6 5r) i haven bag klubhuset. Det har veret svert at fi arrangeret et fast treningsforlob for denne gruppe spillere, idet vi p.t. kun har 4-5 puslinge i klubben' Vi slutted;dog sommeren af med j sondage, hvor Eva Fraenkel var se venlig at tage tornen med disse hsbefulde golfere. Vi fik arrangeret en "Summer Camp" i forste weekend i skolesommerferien. Trods tidspunktet var der alligevel 20 deltagere i alderen fra 5 5r til 163r, som alle havde det smadder hyggeligt. Mange fik her provet at spille p3 en rigtig golfbane for Efter aftensmaden lordag aften ^var der nogle, som ville spille mereog de holdt forst op, da morket faldt pa k.22.3o'

11 GREVE Vi fik i forste seson stablet 3 juniormatcher pa benene. Disse var arranqeret for alle spillere, uanset handicap. P; dennem8de rit mange lov at prove kr fter med den store bane. Desverre var der i2006 kun deltagelse af 4 iuniorer - drenge - til klubmesterskabet. Men vi fik alligevel gennemfort en turnering og fik da ogs8 k8ret en klubmester - Andreas Bech. Det var hsrdt for de unge dienge at spille slagspil (hvor alle slag teller og der ikke samles op) I 2007 venter et endnu storre udbud af aktiviteter. Vi er ved at planlegge treningsaktiviteter og turneringsdeltagelse for Gled jer! I luniorudvalget kommunikerer vi alene via hjemmesiden og via ' Derfor er det vigtigt at alle juniorer er registreret med den korrekte adresse i golfbox. Til slut vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke alle udvalgsmedlemmer, sponsorer og Greve Golf Center, for3ret, der gik, med hsbet om et mindst lige s5 godt samarbejde i 2007' Til mine med bestyrelsesmedlemmer skal i serdeleshed lyde en stor tak for indsatsen i For mange gode timers samver og konstruktive debatter! Arets indsats Bestyrelsen har besluttet at indfore en honorering for en ekstra-ordinaer indsjts i det frivillige arbejde, hvor en enkeltperson gennem kluberet har udvist en ekstraordiner lndsats eller pe anden m8de har bidraget til klubben og dens medlemmers trivsel. Arets indsats kan vere en person, der viser et kempe engagement, er initiativrig og meget synlig i sit arbejde for klubben. Endelig kunne det ogsa vere en person, der har lavet en god sportslig prestation. Det har veret sveert at finde frem til personen gennem det- forgangne ar, idet der har veret mange som har ydet en stor indsats i at fd klubben til at fu ng e re. Vi har fundet frem til en person, som er en meget v^ellidt person i klubben, der altid er god for en loke. vedkommender ogse en god medspiller pe banen, hvor vedkommende spreder en god stemning med sit ofte gode humor. Ligeledes gennem sine padagogiskevner og med sin ildsjel har formset et at gennemfore uddannelse af vores juniorer, planlagt og gennemfort sommerlejr, turneringer mm. Arets indsats ger i 2006 til formanden for juniorudvalget, Henning Klockerl

12 GREVE lvledlem326giggahvarre;opfordringtilbestyrelsenomatinformere Royal Unibrew turneringen, da der meske er mange af de nye spillere som ikke kender til det. Rend J orgensen ( bestyre lsen ) gav en kort praesentation om Royal Unibrew. Medlem 326 Gigga Hvarre; spo-rger til Klubmesterskab, hvorfor der ingen kvinder deltog og hvorfor s3 lavt handicap for tilmelding Finn B Sorensen ( bestyrelse n ) redegor for beslutningen Det er ganske normalt at der er resiriktioner ved Klubmesterskaber og at den lave gr nse er lagt for at beskytte medlemmerne. Finn tager ad notam at der Onskes hojere handicap for tilmelding. Medlem 308 Lene Hjerrild stotter forslaget om hojere handicapga de mange nye medlemmer. Medlem 325 Jorgln Christiansen; sporger til hvorfor turneringsfee skal vaere s6 hojt. Og der foresles herved lavere turneringsfee. Finn B' Sorensen ( bestyrelsen ) og Allan B. Corfitsen ( bestyre lse n ) redegor at det er t-dnken i 5r at iade et'milndre traktement indgs i turneringer, best6ende af f.eks. ollvand/sandwich. Medlem 11 Peter Roslev; Spgrgsm6l til Junior afd. - Ungsenior, gores der nogen tiltag for at holde eller tiltrakke ungseniorer. Allan B. Corfitsen ( bestyrelsen ) svarer, at der har varet taget kontakt til andre idreetsqrene iomr8det for at fa erfaringer med ungseniorer. Alle melder at det er en sver m5lg-ruppe. NEr juniorer rykker til ungsenior, kan der blive behov for at skrue p5 medlemsantal i de 2 kategorier. Medlem Lis?; sporger til forskel mellem hverdagsmedlem og senior. Allan B. Corfitsen ( bestyrelsen ). Senior er fuldtidsmedlem. Medlem Jim Hansen; Har bestyrelsen en opgorelse over hvorfor der er 20 udmeldte i Allan B. Corfltsen ( bestyrelsen ), hoveddrsag er fraflytning fra omrsdet og siger samtidig, at medlemmerne ikke sporges ved udmeldelse. Lars Ha rtig (d irigent) informerer om referent ved bestyrelsens bord. Medlem 126 Kristian Andersen; Sporger til- konsekvensen af flere medlemmer og hvad gor bestyrelsen for at f5 flere medlemmer. Lars Hartig(dirigent) forteller om den nyligt udformede folder. Allan B. CorfiGLn(bestyrelsen ) forteller om hvervekampagner i form af Abne husdage, runddeling af folder. Det er nodvendigt at skaffe flere medlemmer for at sikre fremtidig drift. Det skal vare et attraktivt anleg, og her er par 3 banen et rigtig godt tiltag for nybegyndere. Allan opfordrer alle til at hjelpe til med at skaffe flere medlemmer samt pointerede, at det er vigtigt at vi finder en balance mellem nye 09 erfarne golfspillere Kim Andersen(Centret) forklarer her kort om folderen, der bliver omdelt i eksemplarer til Greve, Karlslunde og Roskilde omr6derne. ad 3. Hans Christian Warming (bestyrelsen) gennemgsr regnskabet. l4edlem 407 Peter Christensen; Opfordrer til at splitmoms minimeres, da det er direkte tab. Hans Christian Warming( bestyrelsen) redegor kort for reglerne om splitmoms. Vi er faktisk heldige med vores ca. 12 o/o' DGU oplyser at golfklubber normalt kun ligger pe mellem 5-7 yo' side 12 ai j4

13 GIEVE Medlem 77 Flemming Kruse; Hvad er tilgodehavender fra kontingent Hans Christian Wa rming (bestyrelsen ) redegor for skyld fra centret Der har veret en del indkoringsproblemer omkring procedurer' Alt er nu pb plads og alt skyld er udlignet. "Ingen ugler i mosen" Herefter godkendes Regnskabet. ad 4. Lars Hartig(dirigent) & Allan B. Corfitsen ( bestyrelsen ) redegor her for de endringsf5islag bestyrelsen har set nodvendige, for en uddybning af de regler som var lavet. Andringer i 5 2 vedtaget. Endringer i9 3 vedtaget. Der blev endvidere ytret onske om tydeliggorelse af afsnit i vedteegterne' ad 5. Hans Christian Wa rming (bestyrelsen) fremlagde budget for 2007 der el baseret pe 650 medlemmer. Finn B. Sorensen ( bestyrelse n ) redegar fot turneringsfee og tog ad notam at forsamlingen mente at fee er for hojt. Der blev her ligeledes gjort opmarksom pi et muligt mindre traktement ved turneringer. Medlem 325 Jorgen Christiansen kommenterede, at erfaringer fra Solrod viste, at forskellen mellem 50 kr. og 100 kr. gjorde, at mange blev vek. lvledlem 11 Peter Roslev; sporger til de kommunale tilskud. Hans Christian Warming (bestyrelsen) redegor for tilskud, de kommer fra lunior tilskud, kursus tilskud og idreetspuljen. N4edlem 139 Frede Kruse-Ch ristia nsen eftersporger at man setter budget op sammen med regnskab, for sa mmenlignelighed. Dette er taget til efterretning. Medlem 1 Kim Andersen; sporger til penge til hverveka mpagner. Allan B. Corfitse n ( bestyrelsen ) forklarer at klubben hidtil har arbejdet ud fra det princip at vere heender og fadder frem for okonomisk medspiller i hverveka mpagner. Medlem 156 Vicki Hansen; sporger til DGU kontingent. Hans Christian Wa rming (bestyrelsen) redegdr for kontingent, det er p^r. medlem. Medlem 407 Peter Christensen; ForeslSr at man mdske kan flytte nogle midler, evt. fra eliten, til hvervekampagner. Der fremseettes forslag om at sette penge af til hverveka mpagner. Allan B. Corfitsen ( bestyrelsen ) rcdegar for Greve Golfklubs medlemsparagraf. Der jo siger at medlemmet er i centrum, og vi hidtil har brugt vores midler n8r medlemmet er kommet ind i klubben. [4edlem 308 Lene Hjerrild; Hvad skal alle disse penge bruges til? Allan B Corfitse n ( besty relsen ) redegor for fremtiden, hvor bestyrelsen gerne vil vere visioner og samle lidt sammen til forskellige arrangementer, med videre uddannelse af instruktorer, regelkurser m.m. Allan B. Corfitsen ( bestyrelse n ) setter til forslag at budgettet bliver endret med kr ,- til folkeoplysning om golfsporten, samt herunder at udbrede og fremme interessen for golfsporten. Det vedtages.

14 6REVE tvledlem 208 Anni Hemp; PEPeger en regnefejl i budgettet, Hans Christian Warming (bestyrelsen) opiyser om manglende minus foran et tal, derfor ingen reg nefejl. Budgettet godkendes herefter. Kontingent er godkendt. ad 6. Hans Christian Warming og Klaus Hemp blev valgt udenandre kandidater til bestyrelsen. Per Larsen og Jan Petersen blev valgt som suppleanter' Allan B. Corfitsen(bestyrelsen) takker Martin Borre Clausenfor den store indsats han har ydet siden starten p5 golfklubben. Martin varen af dem der var med helt fra starten, og har gjort en kempe indsats, Takfor det. ad7-leif Bodilsen og Kurt Sondergaard blev genvalgt som revisorer. Karl Hatt blev valgt som revisorsuppleant. ad 8. lvledlem 11 Peter Roslev; Henstiller til bestyrelsen om at melde golfklubben lnd i Idreetsunionen i Greve Kommune. Bestyrelsen vil for dette. Kim An dersen (centret); Informerer om Pro skifte, grundet Cathrine's ulykke i november. Rene Wiesel som er den nye pro, lavede en kort praesentation af sig selv, og kunne konstatere at han gleder sig til at komme i gang med at lere os alle igreve Golfklub at spille golf. Lars Hartig(dirigent) ophever hermed generalforsamlingen. Allan B. Corfitse n ( bestyrelsen ) takker For en generalforsamling i god ro og orden. Referenter: Flemming Schou Nielsen & Klaus Hemp eru 11"-,. M#*4.

15 Regnskab 2006 GREVE GOLFKLUB Indtagter: Kontingent juniorer Kontingent seniorer Kommunale tilskud Teoriundervisning og begynderadministration Tumeringer Green fee (3% tra GGC) Junior Gamp Sponsorater lndtagter i alt Udgifter: Juniorcr Begynderudvalg Informationsudvalg Generalforsamling Elite Tumeringsudgifter Bes{yrelse og sa marbejdsudvalg Kurser - Uddannelse, eksteme moder Kgrselsrefusion og Parkering DGU kontingent DGU, NGU FritsPilskort Blomster, Gaver Representantska bsmsde Forsikringer Leje af regnskabsprogram Smlanskaffelser Ej frad ragsberettiget splitmoms Resultat for finansielle Poster Renteindtegter Bankgebyrer Arets resultat e ffi

16 Bdance 2006 Afttiwr Tihodehanende kontingent, Green Fee hos GGG KassebehoHning lndestaede Rosltikle Bank Akliwriatt Pasrivor EgenkapitalPdrm Overftil rcsultat fta 2000 SkyUig moms SkyHige ornkdninger til C;GG ' E7.09E Golflrlub godkendt den %ll 'ilans Christian Warming Kasserer Re$skab t or revideret og fundet i orden 86-o'? - Zoo?. 7/ furr^.4t-v-/ Kurt Ssndogt"tdl ( Revisor I

17 Budget 2007 Indtægter : Budget Kontingent juniorer Kontingent seniorer Kommunale tilskud Teoriundervisning og begynderadministration Turneringer Green fee (3% fra GGC) Sponsorater Indtægter i alt Udgifter: Budget Juniorer Begynderudvalg Informationsudvalg Generalforsamling Elite Turneringsudgifter Bestyrelse og samarbejdsudvalg Kurser - Uddannelse, eksterne møder incl. kørsel DGU kontingent Sponsorer Baneudvalg Folkeoplysning Festudvalg Venskabsturnering Hedeland DGU, NGU Fritspilskort Blomster, Gaver Forsikringer Leje af regnskabsprogram 150 Klubhusudvalg Udgifter i alt Resultat Budget Resultat før finansielle poster Renteindtægter Bankgebyrer -500 Årets resultat

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Greve Golfklub Bestyrelsen Referat fra bestyrelsesmøde Deltagere Frede Kruse-Christiansen Claus Lindqvist Stig Person Claus Voglhofer Tine Grening Tino Petersen Jørgen Gotfredsen Fraværende Roland Pedersen,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet den 17. marts 2014. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt:

Referat fra bestyrelsesmødet den 17. marts 2014. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt: Referat fra bestyrelsesmødet den 17. marts 2014 Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00 Indkaldt: Klaus Gundertofte (KG) Torben Rydiander (TR) Peter Bundgaard Hansen (PBH) Jesper R. Hørning (JRH) Peter Langballe

Læs mere

Ku du tænke dig at spille golf? så er

Ku du tænke dig at spille golf? så er så er det rette sted at begynde! Hvorfor spille golf? Golf er en vedvarende udfordring. Uanset hvor ofte du træner, vil du hver gang du er på golfbanen opleve noget nyt og få nye udfordringer. Du vil opleve

Læs mere

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 10. marts 2OL4i Valhal, Skolevej 55, Havnbjerg Klubbens formand B6rge Munksgaard bød de 60 medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Pkt.

Læs mere

Bilag 2 Årets vægtede antal medlemmer opgøres på følgende måde: De enkelte medlemskategorier har følgende vægte: art vægt seniorer 1 flexmedlemmer 0,64 ungseniorer 0,68 juniorer 0,34 æresmedlemmer. Max

Læs mere

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering.

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. 1. Regler Alle turneringer afvikles efter de af The Royal & Ancient Golf Club

Læs mere

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK.

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK. Østre Stationsvej 43, 1. 5000 Odense C Tlf. 66 12 03 03 J. nr. 13272 JPH/bk/cp VEDTÆGTER Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere

Læs mere

Husk generalforsamling den 27. februar 2011 på Folkets hus i Snogebæk.

Husk generalforsamling den 27. februar 2011 på Folkets hus i Snogebæk. Til stede ved bestyrelsesmødet den 6. januar 2011: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER Økonomi Drift Sportsudvalg Sponsorudvalg Matchudvalget Natur & Miljø Klubber-iklubben Golfspilleren i Centrum HCP / Kanin / Par 3 udvalgene Baner / Træningsanlæg Ejendomme Kommunikation

Læs mere

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen Side 1 af 5 Dato 7 april 2005 kl. 19.00 Sted Deltagere Afbud Klubhuset Charlie Herbst CH Formand Kenneth Radoor KR Næstformand Lars Storr LS Sekretær Alice Ogstrup AO Kassere Merethe Aggergren MA Medl.

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Benchmarking 3 Juniorer og begyndere 4 Banen 5 Økonomi Nyt fra bestyrelsen 1. ÅRGANG 1. NUMMER Bestyrelsen har afholdt 3

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Agenda Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Juniorafdelingen Juniorer pr. 1.3.2015 162 juniormedlemmer 46

Læs mere

Velkommen til Søllerød Golfklub

Velkommen til Søllerød Golfklub Velkommen til Søllerød Golfklub 2015 Klubbens vision: Søllerød Golfklub er en dynamisk sportsklub, som danner rammen for et godt klubliv for alle medlemmer - hele året. Klubben vil med udgangspunkt i glæden

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Referat af møde i Jelling Golfklub

Referat af møde i Jelling Golfklub Referat af møde i Jelling Golfklub Dato og tid: Mandag den 11. november 2013 kl. 17.30 Sted: Golfparkens fælleshus Referent: Søren Porsbøl Mødedeltagere: Afbud: John Sahlertz Claus Kristiansen Maja V.

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro.

Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på Mediecenteret, Søparken i Aabybro. AABYBRO GOLFKLUB Bestyrelsen 26-02-2011 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 16. februar 2011. Formand Niels A. Jensen bød velkommen til generalforsamling, hvor 80 medlemmer var fremmødte på

Læs mere

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30 Mollerup Golf Club Bestyrelsesmøde Tirsdag d. 20. Januar 2015 kl. 16.30 Referat af bestyrelsesmøde i MOLLERUP GOLF CLUB den 20. Januar 2015 kl. 16.30 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Tilstede:

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Samsignal (Norddjurs a nten neforsyn ing A.M.B,A.)

Samsignal (Norddjurs a nten neforsyn ing A.M.B,A.) Samsignal (Norddjurs a nten neforsyn ing A.M.B,A.) Ordiner generalforsamling Tirsdag den 14. april 2015 - Kl. 19:OO ikystveiens Hotel og Konferencecenter Referat: Formanden, Anders Lisvad bgd velkommen

Læs mere

Juniorafdelingen Sæson 2012

Juniorafdelingen Sæson 2012 Juniorafdelingen Sæson 2012 Velkommen til endnu en golf sæson Så er det tid til at planlægge sæsonens golfaktiviteter og denne folder er et godt redskab for dig og din familie så sørg for at I har den

Læs mere

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune.

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG GOLFKLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. Golfklubben skal være medlem

Læs mere

Nyhedsbrev April 2007

Nyhedsbrev April 2007 Nyhedsbrev April 2007 Sæsonen er i fuld gang husk Golfens dag! Nu er foråret kommet og der er gang i rigtig mange aktiviteter i Greve Golf Center. Vores næste store projekt bliver Golfens dag, hvor vi

Læs mere

Regionalmøder 2012 VELKOMMEN

Regionalmøder 2012 VELKOMMEN VELKOMMEN HVAD LAVER DANSK GOLF UNION DGU bestyrelse DGU Erhverv bestyrelse Direktør Administration Elite Bane, miljø, jura & regler Udvikling, junior, kurser & Turneringer Kommunikation, presse & publikationer

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub oktober 2012 Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub DM til klubbens junior U19A hold Roskilde Golfklub har fået sit første danske mesterskab for juniorhold, da vores U19A i weekenden slog Svendborg ved finalestævnet

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde den 13-9-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset. Referat nr. 6-2011. Angående: Bestyrelsesmøde. Jesper Helmer (JH)

Bestyrelsesmøde. Møde den 13-9-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset. Referat nr. 6-2011. Angående: Bestyrelsesmøde. Jesper Helmer (JH) Bestyrelsesmøde Møde den 13-9-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset Angående: Bestyrelsesmøde Referat nr. 6-2011 Jesper Helmer Deltagere: Allan Larsen (AL) Knud Heinrichs (KH) Inge Johannesson (IJ) Hanne

Læs mere

L. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forlobne regnskabsir. Udsholt Vandverk A.m.b.A.

L. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forlobne regnskabsir. Udsholt Vandverk A.m.b.A. Udsholt Vandverk A.m.b.A. Referat f ra Udsholt Vandverks ord inare genera lforsa ml i ng Afholdt d. 12. maj 2013 pi Blistrup Skole. Til stede var: Bestyrelsen, vandverksbestyrer Preben olsen, revisor Per

Læs mere

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. september 2013

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde. 23. september 2013 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 23. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde i Mollerup Golf Club, kl. 16.30 22.00 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Afbud: Dagsorden: Hans Chr.

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen Program: 1. Velkomst 2. MGC junior afdeling / hjemmeside 3. MGC juniorudvalg 4. Visioner for juniorafdelingen 5. MGC Pro er / Golfudstyr 6. Træning / Træningshold

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i Hjørring Golfklub den 22. september 2015. Til stede var: Benny Larsen John Friis Per B. Nielsen Peter Norskov Johnny Haugaard Michael Svendsen Jens Erik Poulsen Dagsorden:

Læs mere

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst)

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst) Forslag til ændring af vedtægter BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis 1 stk. 3 (nuværende tekst) Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1 stk. 3 ændres til Klubben

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Orientering af sekretariatet:

Orientering af sekretariatet: Til stede ved bestyrelsesmødet den 5. maj 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

599 n" Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il

599 n Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il Golf Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. ti,il Beregn Lis' irlige kontingent. l.-7.2 ) Beregn den minedlige udgift til kontingent. 599 n" Priser i Golfshoppen. Lis skal bruge

Læs mere

E]ERFORENINGEN FREDERIKSKAI

E]ERFORENINGEN FREDERIKSKAI E]ERFORENINGEN FREDERIKSKAI Ar 2009, den 28. april afholdtes ordinar generalforsamting i Ejerforeningen Frederikskaj. Tifstede var ejeme af lejlighedsnr.: 6, 7, 9, 12, L7, 28, 3t, 33, 36, 37, 44, 51, 60,

Læs mere

GrunUeiertoreningen Solmerhen

GrunUeiertoreningen Solmerhen GrunUeiertoreningen Solmerhen Solrsd Strand, den27. oklober 2012. Referat af ordiner generalforsamling onsdag den 24. ohober 2012H.20.00 pi Solrsd Bibliotek, Solrod Center. Dagsorden: 1) Valg af dirigent.

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Sydthy Golfklub onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.30 på Thinghuskroen i Vestervig.

Ordinær generalforsamling i Sydthy Golfklub onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.30 på Thinghuskroen i Vestervig. Ordinær generalforsamling i Sydthy Golfklub onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.30 på Thinghuskroen i Vestervig. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Valgt blev Rasmus Kronborg 2. Beretning om klubbens virksomhed

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Information til nye golfspillere

Information til nye golfspillere Odder Golfklub Information til nye golfspillere Odder Golfklub byder dig velkommen som ny golfspiller Vi håber, du får den samme fornøjelse af golf som alle vi andre Med denne folder, vil vi gerne byde

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde.

Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved næste møde. Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2014. Dagsorden: A. Konstatering af fremmødte B. Gennemgang og underskrift af referater fra sidste møde Afbud fra Henrik Lerfeldt og Lars Lundby Underskrives ved

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

Alle i NGK ønskes en rigtig glædelig JUL samt et lykkebringende NYTÅR.

Alle i NGK ønskes en rigtig glædelig JUL samt et lykkebringende NYTÅR. Til stede ved bestyrelsesmødet den 8. december 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 14. marts 2011 i DANBO Nordborgvej 6, 6430 Nordborg.

Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 14. marts 2011 i DANBO Nordborgvej 6, 6430 Nordborg. Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 14. marts 2011 i DANBO Nordborgvej 6, 6430 Nordborg. Klubbens formand Børge Munksgaard bød de ca. 60 medlemmer velkommen til generalforsamlingen.

Læs mere

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub

Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub juni 2012 Nyhedsbrev fra Roskilde Golf Klub Nyt fra bestyrelsen I forbindelse med ændringer i klubbens organisation har bestyrelsen besluttet at oprette et markedsføringsudvalg og at flytte aktiviteterne

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Dagsorden: MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 23. maj 2013

Dagsorden: MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 23. maj 2013 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 23. maj 2013 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 16.30 den 23. maj 2013 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: Fraværende: Referent:

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Information til nye Golfspillere

Information til nye Golfspillere Information til nye Golfspillere Nye Golfspillere Hedensted Golf Klub byder dig velkommen som ny golfspiller, eller kanin, som vi kalder det indtil du er færdig med din golfuddannelse. Vi håber du får

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

Torben Larsen 16-04-2012. VEDTÆGTER for Lübker Golf Club Den 16. april 2012

Torben Larsen 16-04-2012. VEDTÆGTER for Lübker Golf Club Den 16. april 2012 Torben Larsen 16-04-2012 VEDTÆGTER for Lübker Golf Club Den 16. april 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Navn, hjemsted samt formål... side 3 2. Medlemskab af Dansk Golf Union... side 3 3. Medlemskab af golfklubben...

Læs mere

3. Klubbens idegrundlag er at skabe et venligt, gæstfrit, behageligt og socialt miljø, hvori klubbens medlemmer kan dyrke golfspillet.

3. Klubbens idegrundlag er at skabe et venligt, gæstfrit, behageligt og socialt miljø, hvori klubbens medlemmer kan dyrke golfspillet. Nye vedtægter for Himmelbjerg Golf Club. (ændringer med kursiv) Vedtægt for Himmelbjerg Golf Club 1 Klubbens navn er HIMMELBJERG GOLF CLUB og dens hjemsted er Silkeborg Kommune. Klubbens formål er at leje

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

EIFIANtrIE" GOLFKLUE} Generalforsamling 201 3. BrrdeGolfftD. fnd.g.len- lg llr$ kl 19'00 i nshr t' ilordtrdlcj 8r, 7&[ Brndc.

EIFIANtrIE GOLFKLUE} Generalforsamling 201 3. BrrdeGolfftD. fnd.g.len- lg llr$ kl 19'00 i nshr t' ilordtrdlcj 8r, 7&[ Brndc. Generalforsamling 201 3 EIFIANtrIE" GOLFKLUE} BrrdeGolfftD fnd.g.len- lg llr$ kl 19'00 i nshr t' ilordtrdlcj 8r, 7&[ Brndc Dagsorden for den ordinere generalforsamling er som fglger: '1. Valg af dirigent

Læs mere

ffilffidenmark \W/ Amager CISV Danmark arlige generalforsamling @rdag den 14. marts 2015 pa hjulpet med opgaver og ressourcer.

ffilffidenmark \W/ Amager CISV Danmark arlige generalforsamling @rdag den 14. marts 2015 pa hjulpet med opgaver og ressourcer. ffilffidenmark \W/ bu itding grobat t.endshrp CISV Danmark arlige generalforsamling @rdag den 14. marts 2015 pa Amager Cirka 50 fremmodte Valg af dirigent: Daglig Ledelse foreslog Simon Ellehammer, og

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Der indkaldes til ordinær generalforsamling i ÅSKOV GOLFKLUB torsdag den 20. november 2014 i Klubhuset. Kl. 18.30 Fællesspisning menu: Wienerschnitzel med tilbehør. Kl. 19.30

Læs mere

Noter fra GKLs bestyrelses møde med udvalgsformænd, den 24/11-14, kl. 19.00

Noter fra GKLs bestyrelses møde med udvalgsformænd, den 24/11-14, kl. 19.00 Noter fra GKLs bestyrelses møde med udvalgsformænd, den 24/11-14, kl. 19.00 Formanden Formanden bød velkommen og udtrykte en stor tak til alle frivillige i GKL, og til greenkeepere og administration. Økonomien

Læs mere

Vejledning for turneringsledere

Vejledning for turneringsledere Vejledning for turneringsledere Formål: I bestræbelserne på at sikre en ensartet og høj kvalitet i afviklingen af sæsonens mange klubturneringer i Sorø Golfklub har turneringsudvalget fundet det væsentligt

Læs mere

Strategi. Medlemmer. Økonomi. Sponsor. Udvalg

Strategi. Medlemmer. Økonomi. Sponsor. Udvalg Økonomi Sponsor Udvalg Medlemmer Kommunikation Strategi Målsætning Igennem strategisk planlægning at udvikle Odense Golfklub til den bedste golfklub med faglige visioner samt en styrket sportslig og social

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Bestyrelsen. Referat af ordinær generalforsamling

Bestyrelsen. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling Tid og sted: 8. april 2013 på Odder Gymnasium Deltagere: 128 stemmeberettigede medlemmer, som alle blev budt velkommen af klubbens formand Niels Erik Hvillum. Referent:

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Den ordinære generalforsamling i Jelling Golfklub blev afholdt onsdag den 19. februar 2014 på UCL, Auditoriet. (Jelling Seminarium)

Den ordinære generalforsamling i Jelling Golfklub blev afholdt onsdag den 19. februar 2014 på UCL, Auditoriet. (Jelling Seminarium) Ordinær generalforsamling 2014 i Jelling Golfklub Den ordinære generalforsamling i Jelling Golfklub blev afholdt onsdag den 19. februar 2014 på UCL, Auditoriet. (Jelling Seminarium) 1. Valg af dirigent

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesseminar den 23. og 24. november 2013 i Asserbo Golf Club

Referat af bestyrelsesseminar den 23. og 24. november 2013 i Asserbo Golf Club Referat af bestyrelsesseminar den 23. og 24. november 2013 i Asserbo Golf Club Til stede: William Grahn (WG), Michael Tvede (MT), Per Knudsen (PK), Peter Jacobsen (PJ), Peter Fredgaard (PF), Charlotte

Læs mere

DGU ANALYSEN 2005 DGU analysen 2005

DGU ANALYSEN 2005 DGU analysen 2005 DGU ANALYSEN 2005 DGU ANALYSEN 2005 Foretaget blandt: Bestyrelsesmedlemmer klubsekretærer/ forretningsførere BAGGRUND Klubberne er DGU s vigtigste målgruppe. Derfor bør DGU have et klart billede af klubbernes

Læs mere

Vedtægter for Hvalpsund Golf Club

Vedtægter for Hvalpsund Golf Club Vedtægter for Hvalpsund Golf Club opdateret 15. april 2014 1 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hvalpsund Golf Club. Dens hjemsted er i Vesthimmerlands kommune. 2 Formål Det er klubbens formål at skabe

Læs mere

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog

Udgivet september 2014. Sponsorkatalog Udgivet september 2014 Sponsorkatalog GK Storstrømmen har et omfattende sponsorsamarbejde. Et samarbejde der er til gavn for begge parter. Det er vigtigt at sponsorrelationer opbygges og udvikles i tæt

Læs mere

Velkommen til Generalforsamlingen. Tirsdag, den 13. marts 2012

Velkommen til Generalforsamlingen. Tirsdag, den 13. marts 2012 Velkommen til Generalforsamlingen Tirsdag, den 13. marts 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Læs mere

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Mandag d. 30. juni kl. 16.30

Mollerup Golf Club. Bestyrelsesmøde. Mandag d. 30. juni kl. 16.30 Mollerup Golf Club Bestyrelsesmøde Mandag d. 30. juni kl. 16.30 Referat af bestyrelsesmøde i MOLLERUP GOLF CLUB den 30. juni 2014 kl. 16.30 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Tilstede: Hans Christian

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Torsdag den 27. oktober 2011 Fremmødte: Formand - Uffe Steffensen (US) Næstformand - Marianne D. Jensen (MDJ) Sportsansvarlig - Peter Bragh (PB) Baneansvarlig

Læs mere

Varslingsskrivelse til DGU s repræsentantskabsmøde

Varslingsskrivelse til DGU s repræsentantskabsmøde DANSK GOLF UNION Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Til DGU s repræsentantskab t +45 43 26 27 00 f +45 43 26 27 01 info@dgu.org danskgolfunion.dk golf.dk Protektor: H.K.H. Kronprinsesse Mary

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Formanden bød velkommen, og takkede for det store fremmøde. Der var 230 stemmeberettigede

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Åbent Hus 15. april. Klubben har brug for flere medlemmer. - og for din hjælp

Åbent Hus 15. april. Klubben har brug for flere medlemmer. - og for din hjælp MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Åbent Hus 15. april Klubben har brug for flere medlemmer - og for din hjælp Spil en 9 hullers makkerturnering med en Åbent Hus-gæst kl. 10 eller kl. 14 Eller

Læs mere

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren.

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren. Forretningsorden og opgaver for Eliteudvalget i Odense Golfklub Formål: At tilstræbe for at der til stadighed deltages med minimum såvel 1 herre- som 1damehold i Dansk Golf Unions Danmarksturnering og

Læs mere

Ny hjemmeside - startede i maj måned Medlemsundersøgelsen gennemført. Facebook gruppe oprettet

Ny hjemmeside - startede i maj måned Medlemsundersøgelsen gennemført. Facebook gruppe oprettet Marketing/kommunikation 1. Ny hjemmeside Ny hjemmeside - startede i maj måned Medlemsundersøgelsen gennemført. Facebook gruppe oprettet 2. Målsætning for 2013 Der udarbejdes en kommunikationsplan inden

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere