Generalforsamling GRTVE. Referat Agenda: 1 Valg af Dirigent. 2 Beretning om klubbens virksomhed i det forlobne 5r

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling 20.03.2007 GRTVE. Referat - 003. Agenda: 1 Valg af Dirigent. 2 Beretning om klubbens virksomhed i det forlobne 5r"

Transkript

1 GRTVE Agenda: 1 Valg af Dirigent Beretning om klubbens virksomhed i det forlobne 5r 3 Fremlaggelse af det reviderede regnskab til godkendelse Referat Indkomne forslag. Fra bestyrelsen: Andring af vedtegter (se end ringsforslag) 5 Foreleggelse af budget og fastseettelse af med lemskontingent 6 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:. Martin Borre clausen - medl. 42, onsker ikke genvalg.. Hans Christian Warming - medl. 19, onsker genvalg. Bestyrelsen indstiller genvalg af Hans Christian Warming til bestyrelsen. Bestyrelsen indstiller nyvalg af Klaus Hemp - medl. 207, til bestyrelsen. - medl. 19, Valgaf 2 suppleanter; Bestyrelsen indstiller nyvalg af Jan Petersen - medl. 109 og genvalg af Per Larsen - medl. 185, som suppleanter. 7 Valg af 2 revisorer:. Leif Bodilsen - medl. 55, onsker genvalg. Kurt Sondergaard - medl. 26, onsker genvalg. Bestyrelsen indstiller genvalg af Leif Bodilsen og Kurt Sondergaard. Valg revisorsuppleant;. Bestyrelsen indstiller nyvalg af Karl Hatt - medl' 44' 8 Eventuelt

2 GREVE Referatl ad 1. Lars Christian Hartig foresl8et af bestyrelsen og blev valgt' Lars kunne konstatere at genera lforsamlingen er rettidigt og lovligt ind ka ldt. ad 2. Formanden fremlagde beretningen, som folger her i sin helhed; Beretning for Aret 2006 i Greve Golfklub Det er s3 andet 5r, at greve golfklub har eksisteret, og i den forlobne saeson har vi jo kun haft en bane i en halv sason; men jeg syntes det har v ret en fantastisk start, og med den bane tegner det til at blive bedre og bed re har vaeret et 6r, hvor vi i bestyrelsen har brugt meget tid pa at forme rammerne for hvordan Greve golfklub sikre sig at efterleve vore^s formsl. serligt i udvalgener der blevet a-rbejdet intenst med disse formil. Jeg vil."n"ri kott6 n&rmere ind p5 nogle af de aktiviteter, ner jeg i beretningen forteller om de enkelte udvalg. Endviderer der brugt en del tid pe i bestyrelsen og udvalgene at uddanne os, og derved f3 en feelles opfattelse af, hvordan vi bedst loser de forskellige opgaver. Af uddannelser kan nevnes tu rneringsledelse, reqelinstruktor, hsndtering af skat/moms og endelig forventer vi at have en uddannet dommer i Greve golfklub i af 2OO7. lfolge forpaqtningsaftalen ^skal denne tinglyses, hvilket vi i bestyrelsen har presset meqet pa for at f5 gjort. Desvarre er dette ikkesket, men vi vil folge op p5, at dette sker meget snart. Organisation Bestyrelsen har, for at kunne efterleve mslet "at sette medlemmerne i centrum", organiseretgreve qolfklub p3 en s5dan m5de, at alle beslutninger i meget vidudstrekninq tages se taet pa det enkelte medlem som mu ligt. Dette betyder at alle udvalg har feet delegeret kompetence til at traffe de fleste beslutninger selv - Uden at skulle indhente "tilladelse" i bestyrelsen. I praksis er udvalgenes opgaver og kompetence beskrevet i en s8kaldt "opqaveog kompetence-beskrivelse". Hvert udvalg er konstitueret med en formand, der har b8de initiativretten 09 - pligten til at gennemforet passende antal moder, hvor udvalgets "opgave- og kom petencebeskrivelse" er dets fundament. Endvider er det

3 GREVE udvalgets opgave at hsndtere henvendelser fra medlemmer, andre udva19 ogleller Greve golf center. g6.iyr;f.un har"det overordnede ansvar for at alle udvalg arbejder efter de i vedtegterne nedskrevne formsl, efterlever de sande vaerdier samt arbejder i overensstemmelse med udvalgets opgaver og kompetencebeskrivelser. Endvidere er det bestyrelsens rolle at koordinere og opretholde et godt samarbejde med Greve golfcenter. Dette gennemfores i samarbejdsudvalget. Sa marbejdsudvalget er sammensat af 3 medlemmer fra bestyrelsen samt 3 medlemmei fra Greve golf-center' S5fremt specifikke- emner skal droftes, kan der inviteres relevante personer til at deltage pi moderne. Sa marbeidsudvalqets funktion er overordnet at informere hinanden om igangvaeiende og p6tenkte aktiviteter samt drofte og evaluere samarbejdet mellem Greve golfcenter og Greve Golfklub. Sa marbejdsudvalget modes mindst 4 gange 6rli9t. Greve golfklub har formandskabet og Greve golfcenter er sekreter for udvalget. Der er ingen okonomi bundet op p5 sama rbejds-udva lget. Medlemsstatus Ved sidste 8rs beretning gav jeg udtryk for en forventning om at medlemsantallet ville have rundet 1000 inden udgangen af det holdt desverre ikke helt stik, idet vi nu er 549 medlemmer - s3 vi er p3 vel I Ved indgangen til 2006 havde Greve golfklub 302 medlemmer, og indgangen til 2007 talte vi i alt 541 medlemmer. Over Sret var der 20 medlemmer, der meldte sig ud, hvilket vil sige at vi har haft en nettotilgang pb 219 medlemmer. Medlemmerne pr. 1. januar 2007 fordeler sig i folgende kategorier: Kateoori Antal Sen iore r 426 H ve rdaqsm ed le m mer 10 Unoseniorer 5 Juniorer B7 Provemedlemmer 5 Passive medlemmer 8 I alt s41

4 GREVT I lighed med 2006 har vl besluttet, at vi ogse i indrommer proriemedlemskab, idet vi anser det for en^vigtig opgave, at tiltrakke nye r"ot"at"t. Et provemedlemskab kan se vere med til at vekke en interesse for golfsporten, og som folge heraf et medlemskab i Greve g olfklu b. I2006 forte provemedlemskab til, at 9 (ud af 14) meldte sig ind som fuldtidsmed lemmer, hovedparten pr. 1. januar Begynderudvalget vi itartede Eret med en begynderskole for 112 deltagere. Alle iudvalget deltog aktivt 09 meget engageret, hvilket ogs8 var nodvendigt, idet det for alle var fgrste gang vi skulle prove dette. Forlobet blev planlagt og gennemfort for deltagerne med, afholdelse af teorikurser gennem arets f?rste maneder og i lpril tog s5 vi hul p3 "spil pi bane" samt praktisk undervisning. Vi fik en aftale i stand med Golfklubben Hedeland, som velvilligt hjalp os med at stllle deres 9-hulsbane - Maglehojbane - til vores r6dighed. Vi havde dog ikke ubegrenset adgang sb vi var nodt til at planlagge det sedan, at alle kom til at spille 3 gange inden for den tildelte^periode. Dette betod sa at vi mstte trekke h8rdt pi vores fadderes tslmodighed og hjelpsomhed, idet vi stort set sendte 112 deltagere ud at spille som ikke havde modtaget undervisning, eller kun havde modtaget undervisning l til 2 ga nge. Jeg vil gerne takke alle vores instruktorer og faddere, for deres meget store indsats p3 Maglehgjbanen. Uden deres hjelp ville det ikke have vaeret muligt for os at gennemfore den forste begynderskole. I den forbindelse har vi arrangeret en turnering, hvor vi inviterer maksimalt 32 soillere fra Hedeland, som tak for velvillig samarbejde ved vores begynderkurser i for8ret 2006 pa Magleh/jbanen. Efterfolgende inviterer Greve golfklub pe frokostbuffet. Det er gratis for Hedeland spillere at deltage is6vel spillet som ifrokosten. I dag bliver vores begyndere uddannet i det gode samarbejde med Greve Golf Center - "golfakademi"-, hvor over 150 nybegyndere er blevet uddannet i lobet af Efter sommerferien fik vi oprettet en PAR-3 bane, som skulle vaere en aflastning for fadder-forbruget, men samtidigt vate en mere fleksibel ordninq, idet vi fik indfort, at begyndere uden handicap kunne spille her, n8r de havde best8eteori- & slagprove.

5 GREVE Udfordringen for mange af begynderne har veret, at man har svart ved at finoe nog"en at spille ired, og-derved en markor' Det vil begynderudva lget f3 endret i sesonen 2007, sammen med andre tiltag der skal sikre, at vi har et fornuftigt og kvalitativt forlob for vores begyndere' Vi vil i lobet af foriret komme med et nyt udspil om uddannelse af begyndere, ssledes, at vi fer. tilgodeset det sociale aspekt,. "tvunget" begyndere til at ove sig pd Driving Rangen,. trenet flittigt pe vores PAR-3 bane mm. For at s5danne tiltag skal lykkes, skal vi bruge frivillige, der vil 9; ind i dette arbejde, til gavn og glaede for alle vores medlemmer. Begyn derudva lg et opfordrer derfor alle til at give^ en hend med i oeiynderudva liet, ikke alene som fadder, men ogs8 som hjeelpere til arbejdet omkring igangsatning af begyndere pd PAR-3 banen mm.. Baneudvalget Efter banen sidste for8r blev fardigetableret, er udvalgets opgaver blevet mere d riftsorie nteret. Dette betyder at udvalget ikke modes -sa ofte, men er mere ude pe banen, for at sikre at banen hele tiden overholder DGU's baneh6ndbog om drift og vedligeholdelse. Vi har en lobende dialog med greenkeeperen hvor mange onsker og tanker bliver droftet, og nogen gange bliver de ogss fort ud i livet. Vi har super flotte greens og^teesteder, vi har en klar forventning om at fairways kommer efter det i6r. Desverre m8tte vi erfare, at mange, bade medlemmer og Green Fee qester. ikke efterlevede de midlertidige lokale regler, 09 her tenker jeg ielvfolgelig pa de nytilplantede omrsder over hele banen. Ligeledes i et klubblad kunne vi lese fra vores Greenkeepe-r, at nedslagsmerker heller ikke er oprettet efter bedste evne - Dette m; vi kunne gore bedre i den kommenoe sason, Ifolge-tegningerne over banen mangler der 9 bunkers. Det er ikke afgjort, hvorndr disse vil blive etableret. Baneudvalget har besluttet at inden opstart for den k-ommende seson, vil der blive opfgrt 3 udslagssteder p3 Drivinq Range pe 9res. Ligeledes^ vil der blive etableret en decideret vaskeplads med en luft-kompresser, sd vi kan rense vores udstyr og sko. Vaskepladsen bliver placeret bag boldrummet.

6 GREVE Vi har et narende onske om. at beplantningen i den nordlige del af banen, mod Tune, bliver tilplantet s5 man som golfspiller far et pa rklig nende a nleeg at spille Pa. Vi glader os til at Greve golfcenter f8r etableret det^ meget omtalte rodioneanlag, som er i tegningerne. Derved kan banen f3 det helt rigtige miljodradikat - Ja! MSske kan vi opnd at fa miljoprisen! Samtidig har vi i baneudvalget et onske om, at soen ved hul 16 bliver udvidet og derved kommer mere ispil Banen er bygget og designet til at kunne anvendes hele 3ret, p3 rigtige gi""n. og r"-"it"o"i. P3 g-rund af at-banen er ny og den meget v8de vinter vi netop har veret igennem, mstte vi ier tage til takke med en ;vtnt"io!ne';, pe kryds ;g tvers af 18-huls banen. Viser frem til at vi p3 et tidspunkt vil opleve, at blnen har Sbent hele 3ret, og pe alle oprindelige 18 huller. Endelig er vi i fuld gang med at oprette et banekontrol-korps. Desverre har vi ikke f5et si mange henvendelser fra medlemmerne om deltagelse i dette korps, derfor vil jeg meget gerne opfordre til at man melder sig, s6fremt man har mulighed for at afse lidt tid til dette stykke arbejde, jo flere der melder jo mindre er byrden. Turneringsudvalget BaneSbnings-turneringen den 1. juli var udvalgets forste storre arrangement. Dagen blev markeret med en stablefordturnering med alle spillere med et DGU kort samt en flagturnering for alle nybegyndere der var igang med at kvalificere sig til DGU kortet. Neesten alle klubbens medlemmer deltog, og arrangementet blev gennemfort idet bedst tankelige vejr. Tu rneringsudva lget planlagde 9-hulsturnerlnger hver 14. dag fortrinsvis for de spillere, der havde et HCP p5 mellem Af disse turneringer blev 7 ud af 8 planlagte turneringer gennemfort. En del juniorspillere og spillere med et HCP der var lavere end 37 deltog ogsi i disse turneringer. Den officielle banesbning den 12. august var Greve Golfcenters arrangement, og efter aftale med centret stod turneringsudvalget for planlegningen og var behjelpelig med gennemforelsen af arrangementet. Greve Golfklubs forste klubmesterskaber blev i 3r desvarre kun afviklet for herrer, idet ingen damer havde tilmeldt sig mesterskabetne. Greve Golfklubs forste klubmester blev Martin Borre Clausen efter en speendende turnerinq.

7 GREVE Den 10. september gennemfo-rte udvalget en Kaninturnering for alle medlemmer, der i detta forste 3r for klubben havde erhvervet sig et DGU kort. Den 1. oktober afviklede vi en stor intern slagspil/stableford turnering og den 22. oktober afviklede turneringsudvalget Srets sidste turnering' Det er min opfattelse, at medlemmerne bakkede godt op om -de planlagte uttiuit"t". og det er'med tilfredshed at vi kan ie tilbage p5 den forste seson, hvoi det lykkedes at gennemfore stort set alle de planlagte aktiviteter pa et rimeligt hojt sportsligt niveau i overensstemmelse med DGUs direktiver oq an befalinger. Tu rnerin gsudva lget fik mange verdifulde erfaringer i 2006 og foler sig godt rustet til at udvide aktiviteterne i den kommende saeson. Endelig er det lykkedes os at tilmelde et B-rakke hold under Royal Unibrew Golf, s.-om er en holdturnering. Hvert hold bester af 1!ame single, 3 herre singier og en dame/herre bold. Der spilles hulspil, altss fteste vundne huller vinder matchen og flest vundne matcher, vinder holdmatchen. PA holdet deltager 4 herre-spillere med laveste handicap5 1t,5, samt 2 damer med laveste handicap p3 rs,o. Puljeinddellngen er endnu ikke offentliggjort. Der er pt. t herre og 3 dame-spillere tilmeldt. Holdkaptajn er Peter Christensen. Det er stadig muligt at tilmelde sig, og ssfremt der er tilslutnlnger nok, vil yderliger et hold blive tilmeldt i Se yderllgere oplysninger pa hiemmesiden. Eliteudvalget Efter genera lforsamlingen i marts 2006 havde vi 6t udvalg, der varetog bsde junior & elitearbejdet; men med deskeerpede krav til eliteholdet blev det besluttet at skille de to udvalg. Gennem hele sidste seson var det primere mat at fe et beredygtigt koncept for eliten. Vi skulle have fastsat de sportslige rammer samt sammensat det steerkest mulige hold til at representere Greve golfklub i Danmarksturneringen. Holdet er havnet i pulje 04 som udover Greve ogss indeholder BrondbY, Ishoj & Nexo. Treningen til turneringen allerede startet her i marts m8ned. I2OO7 er vores m5l at vinde puljen og spille om oprykning til 3 division - Om ikke i 6r, s5 i hvert fald neste 3r! side. 7 a,,4

8 6REVE Endvidere det et meget klart m3l at sammentomre et godt og solidt hold med yngre "bobler", som stsr pe spring, til at tage.over' En.plan for dette arbejae"uil i 2OO7 blive udarbejdet i samarbejde med juniorudvalget' PE sigt vil vores m5l vere at fe herrernes 1. hold placeret i Divisionerne og z. noioet olaceret i Danmarksturneringen - og s5 mangler vi at fe etableret et kvindehold. Det heber vi pe at kunne opn1 t 2OOl. Men ingen af dlsse ting er gratis, s6 et fokusomrsd e fot 2Oo7 (udover det sportslige) bliver at fi tilknyttet en holdsponsor. Klubhusudvalg Udvalget har haft til opgave, at vaere r8dgivende over for Greve Golf Center p5 vegne af medlemmerne iforbindelse med tiltag der vedrorer klubhus og tilhorende bygninger. I lobet af 2006 har der veret flere punkter som er blevet droftet. Drikkevareautomaten er flyttet udenddrs, priserne p3 ol og vand er blevet endret, der er opsat skorensere 09 skraldespande udendors. Fadolsautomat er opstillet i klubhuset, og det er muligt at kobe chokolade m.m. isekretariatet. Skiltning, der matcher designet pd banener etableret og der er opsat midlertidige klubtavler i klubhuset. Dissetavler vil fe et nyt design, forh8bentlig iforbindelse med et nyt klubhus, n3r vi bliver medlemmer nok. Vi glaeder os over at Greve Golf Center har lovet bagskabe klar til brug senest den 1. april Vi kan kun opfordre medlemmerne til at bestille et skab i sekretariatet, snarest, da det er "forst til molle" princippet der gaelder. Der vil blive oprettet ventelister. Endelig vil der blive etableret 1-2 nye toiletter, samt opstillet et permanent telt med fast bund til den nye seson. Det giver mulighed For at styrke de sociale aspekter i klubben, som ogss er meget veesentlige for en golfklub. Vi h8ber naturligvis at emnet "nyt klubhus" bliver et punkt pd dagsordenen i l6bet af Informations- & Sponsorudvalg - Vi har i udvalget koncentreret os om ;bent-hus arrangementer i den sidste halvdel af saesonen, samtidig med vi jo engagerede Tunes unge til runddeling af folder om provemedlemskab, i forbindelse med Tune I.F. Klubnyt. Vores klubblad er blevetaget godt i mod, da vi ved det sidste klubblad har kunnet konstatere at det er downloadet over 450 gange. Tilbuddetsom

9 GREVI "hard'1copv version af klubbladet har ikke affodt nogen navnevardlg tnteresse. creve golf Center har ogsi t5et et nyt flot design p5 hjemme-siden og udsender nu et nyhedsbrev, der udelukkende vil give information om Centrets aktiviteter og tilbud Vores flag pryder indkors-len til banen, og ved turneringer vil I kunne se et liqnende flag, dog med p6skriften "turnerin9". I et forsog p3 at gore det lettere for medlemmerne at komme ikontakt med bestyrelsen og udvalgene, blev der oprettet et telefonnummer direkte til klubben Endviderer der en lind strom af henvendelser fra medlemmer, der onsker oplysninger om alt mellem himmel og jord, og her sidder Flemming og betjener vores medlemmer i bedste udstraekning - og dette store arbejde siger jeg tak for! I ZOOT vil et af udvalgets helt store opgaver veere, i samarbejde med Greve golf center, at planlegge og gennemiore hverve-kam pag ner, s3 vi opn5r fuldt medlemstal. Greve Golfklub indgsr gerne sponsorater med firmaer og privat-personer som gerne vil stotte klubarbejdet igreve Golfklub. Vi opererer udelukkende med premiesponsorater - dvs. at man kan sponseren hel turnering ved at stille med alle premier, eller man kan sponser en del af en turnering ved at stille med et mindre antal premier. Derudover kan man ogss sponsere toj til juniorer ogleller eliteholdet. I 2006 har vi haft glede af folgende sponsorer: Citibank, FJ separation, Fila offset. Senest har ZenIT sponsoreret juniorerne. Danbolig og Greve golf Center var premiesponsor til vores 6bningsturnering. Som en naturlig del af en golfklub har vi behov for et socialt engagement, derfor oprettede vi i2006 et Fest- & Arrangementudvalg under informationsudvalget. Udvalget vil fremover, som de selv udtrykker deti "lagge sig i selen og skabe nogle rammer for sjovt og festligt samvar med socialt sigte for alle medlemmer i Greve Golfklub". Forste arrangement blev afholdt i klubhuset den 16. september 2006, og var efter sigendet meget hyggeligt arrangement. sde,sar14

10 6REVE 2OQ7 et der fuldt program og arrangementer vil her laegge sig taet op af turneringsplanen. Handicapudvalget uouufg"t'"t et ai de mindste udvalg vi har, hvis opgave bl a er at tildele nanoiiap til tidligere DGU-me-dlemmer, registrere handicap p5 nyo"gyno"rn" samt-handtere de mange sporgsmsl der kommer fra vores medl6mmer om handicap; men den storste udfordring i 2006 har veret at indberette scores fra runder 95et af vores medlemm-er, det er blevet til over 500 indberetninger til DGU af scorekort. OgsE her er det vores klubsekret r, der sidder med denne opgave, og tak for denne indsats' Og jeg skulle hilse at sige at lidt treening i udfyldelse af scorekort, kan anbefales! Vi gleeder os til at 2007 byder p3 elektronisk egen indberetning af scorekort. Juniorudvalget Juniorafdelingen var allerede fra klubbens offlcielle Sbningsdagodt besat af nye medlemmer. Forholdsvis hurtigt var vi oppe pd medlemmer i aldersgruppen3-18dr. Da vi i odstarten ikke kendte til de enkelte spilleres niveau, var de 6 treeningshold alene sammensat p5 basis af alder, hvilket fungerede ganske udmerket og flere af spillerne fandt da ogs; hurtigt sammen udenfor traeningstimen 09 fik spillet nogle hyggelige runder golf. Vi hsber at endnu flere i 2OO7 best5r deres teori- og slagprover, s5 vi kan fe endnu flere igang pe banen. Vi har i2006 forsogt os med lidt puslingegolf (3-6 5r) i haven bag klubhuset. Det har veret svert at fi arrangeret et fast treningsforlob for denne gruppe spillere, idet vi p.t. kun har 4-5 puslinge i klubben' Vi slutted;dog sommeren af med j sondage, hvor Eva Fraenkel var se venlig at tage tornen med disse hsbefulde golfere. Vi fik arrangeret en "Summer Camp" i forste weekend i skolesommerferien. Trods tidspunktet var der alligevel 20 deltagere i alderen fra 5 5r til 163r, som alle havde det smadder hyggeligt. Mange fik her provet at spille p3 en rigtig golfbane for Efter aftensmaden lordag aften ^var der nogle, som ville spille mereog de holdt forst op, da morket faldt pa k.22.3o'

11 GREVE Vi fik i forste seson stablet 3 juniormatcher pa benene. Disse var arranqeret for alle spillere, uanset handicap. P; dennem8de rit mange lov at prove kr fter med den store bane. Desverre var der i2006 kun deltagelse af 4 iuniorer - drenge - til klubmesterskabet. Men vi fik alligevel gennemfort en turnering og fik da ogs8 k8ret en klubmester - Andreas Bech. Det var hsrdt for de unge dienge at spille slagspil (hvor alle slag teller og der ikke samles op) I 2007 venter et endnu storre udbud af aktiviteter. Vi er ved at planlegge treningsaktiviteter og turneringsdeltagelse for Gled jer! I luniorudvalget kommunikerer vi alene via hjemmesiden og via ' Derfor er det vigtigt at alle juniorer er registreret med den korrekte adresse i golfbox. Til slut vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke alle udvalgsmedlemmer, sponsorer og Greve Golf Center, for3ret, der gik, med hsbet om et mindst lige s5 godt samarbejde i 2007' Til mine med bestyrelsesmedlemmer skal i serdeleshed lyde en stor tak for indsatsen i For mange gode timers samver og konstruktive debatter! Arets indsats Bestyrelsen har besluttet at indfore en honorering for en ekstra-ordinaer indsjts i det frivillige arbejde, hvor en enkeltperson gennem kluberet har udvist en ekstraordiner lndsats eller pe anden m8de har bidraget til klubben og dens medlemmers trivsel. Arets indsats kan vere en person, der viser et kempe engagement, er initiativrig og meget synlig i sit arbejde for klubben. Endelig kunne det ogsa vere en person, der har lavet en god sportslig prestation. Det har veret sveert at finde frem til personen gennem det- forgangne ar, idet der har veret mange som har ydet en stor indsats i at fd klubben til at fu ng e re. Vi har fundet frem til en person, som er en meget v^ellidt person i klubben, der altid er god for en loke. vedkommender ogse en god medspiller pe banen, hvor vedkommende spreder en god stemning med sit ofte gode humor. Ligeledes gennem sine padagogiskevner og med sin ildsjel har formset et at gennemfore uddannelse af vores juniorer, planlagt og gennemfort sommerlejr, turneringer mm. Arets indsats ger i 2006 til formanden for juniorudvalget, Henning Klockerl

12 GREVE lvledlem326giggahvarre;opfordringtilbestyrelsenomatinformere Royal Unibrew turneringen, da der meske er mange af de nye spillere som ikke kender til det. Rend J orgensen ( bestyre lsen ) gav en kort praesentation om Royal Unibrew. Medlem 326 Gigga Hvarre; spo-rger til Klubmesterskab, hvorfor der ingen kvinder deltog og hvorfor s3 lavt handicap for tilmelding Finn B Sorensen ( bestyrelse n ) redegor for beslutningen Det er ganske normalt at der er resiriktioner ved Klubmesterskaber og at den lave gr nse er lagt for at beskytte medlemmerne. Finn tager ad notam at der Onskes hojere handicap for tilmelding. Medlem 308 Lene Hjerrild stotter forslaget om hojere handicapga de mange nye medlemmer. Medlem 325 Jorgln Christiansen; sporger til hvorfor turneringsfee skal vaere s6 hojt. Og der foresles herved lavere turneringsfee. Finn B' Sorensen ( bestyrelsen ) og Allan B. Corfitsen ( bestyre lse n ) redegor at det er t-dnken i 5r at iade et'milndre traktement indgs i turneringer, best6ende af f.eks. ollvand/sandwich. Medlem 11 Peter Roslev; Spgrgsm6l til Junior afd. - Ungsenior, gores der nogen tiltag for at holde eller tiltrakke ungseniorer. Allan B. Corfitsen ( bestyrelsen ) svarer, at der har varet taget kontakt til andre idreetsqrene iomr8det for at fa erfaringer med ungseniorer. Alle melder at det er en sver m5lg-ruppe. NEr juniorer rykker til ungsenior, kan der blive behov for at skrue p5 medlemsantal i de 2 kategorier. Medlem Lis?; sporger til forskel mellem hverdagsmedlem og senior. Allan B. Corfitsen ( bestyrelsen ). Senior er fuldtidsmedlem. Medlem Jim Hansen; Har bestyrelsen en opgorelse over hvorfor der er 20 udmeldte i Allan B. Corfltsen ( bestyrelsen ), hoveddrsag er fraflytning fra omrsdet og siger samtidig, at medlemmerne ikke sporges ved udmeldelse. Lars Ha rtig (d irigent) informerer om referent ved bestyrelsens bord. Medlem 126 Kristian Andersen; Sporger til- konsekvensen af flere medlemmer og hvad gor bestyrelsen for at f5 flere medlemmer. Lars Hartig(dirigent) forteller om den nyligt udformede folder. Allan B. CorfiGLn(bestyrelsen ) forteller om hvervekampagner i form af Abne husdage, runddeling af folder. Det er nodvendigt at skaffe flere medlemmer for at sikre fremtidig drift. Det skal vare et attraktivt anleg, og her er par 3 banen et rigtig godt tiltag for nybegyndere. Allan opfordrer alle til at hjelpe til med at skaffe flere medlemmer samt pointerede, at det er vigtigt at vi finder en balance mellem nye 09 erfarne golfspillere Kim Andersen(Centret) forklarer her kort om folderen, der bliver omdelt i eksemplarer til Greve, Karlslunde og Roskilde omr6derne. ad 3. Hans Christian Warming (bestyrelsen) gennemgsr regnskabet. l4edlem 407 Peter Christensen; Opfordrer til at splitmoms minimeres, da det er direkte tab. Hans Christian Warming( bestyrelsen) redegor kort for reglerne om splitmoms. Vi er faktisk heldige med vores ca. 12 o/o' DGU oplyser at golfklubber normalt kun ligger pe mellem 5-7 yo' side 12 ai j4

13 GIEVE Medlem 77 Flemming Kruse; Hvad er tilgodehavender fra kontingent Hans Christian Wa rming (bestyrelsen ) redegor for skyld fra centret Der har veret en del indkoringsproblemer omkring procedurer' Alt er nu pb plads og alt skyld er udlignet. "Ingen ugler i mosen" Herefter godkendes Regnskabet. ad 4. Lars Hartig(dirigent) & Allan B. Corfitsen ( bestyrelsen ) redegor her for de endringsf5islag bestyrelsen har set nodvendige, for en uddybning af de regler som var lavet. Andringer i 5 2 vedtaget. Endringer i9 3 vedtaget. Der blev endvidere ytret onske om tydeliggorelse af afsnit i vedteegterne' ad 5. Hans Christian Wa rming (bestyrelsen) fremlagde budget for 2007 der el baseret pe 650 medlemmer. Finn B. Sorensen ( bestyrelse n ) redegar fot turneringsfee og tog ad notam at forsamlingen mente at fee er for hojt. Der blev her ligeledes gjort opmarksom pi et muligt mindre traktement ved turneringer. Medlem 325 Jorgen Christiansen kommenterede, at erfaringer fra Solrod viste, at forskellen mellem 50 kr. og 100 kr. gjorde, at mange blev vek. lvledlem 11 Peter Roslev; sporger til de kommunale tilskud. Hans Christian Warming (bestyrelsen) redegor for tilskud, de kommer fra lunior tilskud, kursus tilskud og idreetspuljen. N4edlem 139 Frede Kruse-Ch ristia nsen eftersporger at man setter budget op sammen med regnskab, for sa mmenlignelighed. Dette er taget til efterretning. Medlem 1 Kim Andersen; sporger til penge til hverveka mpagner. Allan B. Corfitse n ( bestyrelsen ) forklarer at klubben hidtil har arbejdet ud fra det princip at vere heender og fadder frem for okonomisk medspiller i hverveka mpagner. Medlem 156 Vicki Hansen; sporger til DGU kontingent. Hans Christian Wa rming (bestyrelsen) redegdr for kontingent, det er p^r. medlem. Medlem 407 Peter Christensen; ForeslSr at man mdske kan flytte nogle midler, evt. fra eliten, til hvervekampagner. Der fremseettes forslag om at sette penge af til hverveka mpagner. Allan B. Corfitsen ( bestyrelsen ) rcdegar for Greve Golfklubs medlemsparagraf. Der jo siger at medlemmet er i centrum, og vi hidtil har brugt vores midler n8r medlemmet er kommet ind i klubben. [4edlem 308 Lene Hjerrild; Hvad skal alle disse penge bruges til? Allan B Corfitse n ( besty relsen ) redegor for fremtiden, hvor bestyrelsen gerne vil vere visioner og samle lidt sammen til forskellige arrangementer, med videre uddannelse af instruktorer, regelkurser m.m. Allan B. Corfitsen ( bestyrelse n ) setter til forslag at budgettet bliver endret med kr ,- til folkeoplysning om golfsporten, samt herunder at udbrede og fremme interessen for golfsporten. Det vedtages.

14 6REVE tvledlem 208 Anni Hemp; PEPeger en regnefejl i budgettet, Hans Christian Warming (bestyrelsen) opiyser om manglende minus foran et tal, derfor ingen reg nefejl. Budgettet godkendes herefter. Kontingent er godkendt. ad 6. Hans Christian Warming og Klaus Hemp blev valgt udenandre kandidater til bestyrelsen. Per Larsen og Jan Petersen blev valgt som suppleanter' Allan B. Corfitsen(bestyrelsen) takker Martin Borre Clausenfor den store indsats han har ydet siden starten p5 golfklubben. Martin varen af dem der var med helt fra starten, og har gjort en kempe indsats, Takfor det. ad7-leif Bodilsen og Kurt Sondergaard blev genvalgt som revisorer. Karl Hatt blev valgt som revisorsuppleant. ad 8. lvledlem 11 Peter Roslev; Henstiller til bestyrelsen om at melde golfklubben lnd i Idreetsunionen i Greve Kommune. Bestyrelsen vil for dette. Kim An dersen (centret); Informerer om Pro skifte, grundet Cathrine's ulykke i november. Rene Wiesel som er den nye pro, lavede en kort praesentation af sig selv, og kunne konstatere at han gleder sig til at komme i gang med at lere os alle igreve Golfklub at spille golf. Lars Hartig(dirigent) ophever hermed generalforsamlingen. Allan B. Corfitse n ( bestyrelsen ) takker For en generalforsamling i god ro og orden. Referenter: Flemming Schou Nielsen & Klaus Hemp eru 11"-,. M#*4.

15 Regnskab 2006 GREVE GOLFKLUB Indtagter: Kontingent juniorer Kontingent seniorer Kommunale tilskud Teoriundervisning og begynderadministration Tumeringer Green fee (3% tra GGC) Junior Gamp Sponsorater lndtagter i alt Udgifter: Juniorcr Begynderudvalg Informationsudvalg Generalforsamling Elite Tumeringsudgifter Bes{yrelse og sa marbejdsudvalg Kurser - Uddannelse, eksteme moder Kgrselsrefusion og Parkering DGU kontingent DGU, NGU FritsPilskort Blomster, Gaver Representantska bsmsde Forsikringer Leje af regnskabsprogram Smlanskaffelser Ej frad ragsberettiget splitmoms Resultat for finansielle Poster Renteindtegter Bankgebyrer Arets resultat e ffi

16 Bdance 2006 Afttiwr Tihodehanende kontingent, Green Fee hos GGG KassebehoHning lndestaede Rosltikle Bank Akliwriatt Pasrivor EgenkapitalPdrm Overftil rcsultat fta 2000 SkyUig moms SkyHige ornkdninger til C;GG ' E7.09E Golflrlub godkendt den %ll 'ilans Christian Warming Kasserer Re$skab t or revideret og fundet i orden 86-o'? - Zoo?. 7/ furr^.4t-v-/ Kurt Ssndogt"tdl ( Revisor I

17 Budget 2007 Indtægter : Budget Kontingent juniorer Kontingent seniorer Kommunale tilskud Teoriundervisning og begynderadministration Turneringer Green fee (3% fra GGC) Sponsorater Indtægter i alt Udgifter: Budget Juniorer Begynderudvalg Informationsudvalg Generalforsamling Elite Turneringsudgifter Bestyrelse og samarbejdsudvalg Kurser - Uddannelse, eksterne møder incl. kørsel DGU kontingent Sponsorer Baneudvalg Folkeoplysning Festudvalg Venskabsturnering Hedeland DGU, NGU Fritspilskort Blomster, Gaver Forsikringer Leje af regnskabsprogram 150 Klubhusudvalg Udgifter i alt Resultat Budget Resultat før finansielle poster Renteindtægter Bankgebyrer -500 Årets resultat

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Husk generalforsamling den 27. februar 2011, kl. 9.30 på Folkets Hus i Snogebæk. Se i øvrigt dagsorden sidst i dette Nyhedsbrev.

Husk generalforsamling den 27. februar 2011, kl. 9.30 på Folkets Hus i Snogebæk. Se i øvrigt dagsorden sidst i dette Nyhedsbrev. Til stede ved bestyrelsesmødet den 8. februar 2011: Bestyrelsen: Sekretariatet: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen (CP) Niels

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet den 3. november 2014. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt:

Referat fra bestyrelsesmødet den 3. november 2014. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt: Referat fra bestyrelsesmødet den 3. november 2014 Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00 Indkaldt: Klaus Gundertofte (KG) Torben Rydiander (TR) Peter Bundgaard Hansen (PBH) Jesper R. Hørning (JRH) Peter Langballe

Læs mere

ad punkt 2: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 24. februar 2010. Referatet fra sidste møde blev tilrettet og godkendt

ad punkt 2: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 24. februar 2010. Referatet fra sidste møde blev tilrettet og godkendt Brøndby Golfklub Referat fra bestyrelsesmøde den 7. april 2010. Til stede var: Tage Jensen (TJ), Stig Bindner (SB), Heidi Andersen (HA) Helge Michelsen (HM), Johnny Ljungberg (JL), Kai Dinesen (KD), Janne

Læs mere

Afbud: Karen Margrethe Harder (KMH) og Martin Høgh (MH) og Kai Dinesen (KD)

Afbud: Karen Margrethe Harder (KMH) og Martin Høgh (MH) og Kai Dinesen (KD) Brøndby Golfklub Referat fra bestyrelsesmøde den 24. februar 2010. Til stede var: Tage Jensen (TJ), Stig Bindner (SB), Heidi Andersen (HA) Helge Michelsen (HM), Jørn Schlichting (JS), Janne Andreasen (JA)

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 28. april 2008.

Referat af bestyrelsesmøde den 28. april 2008. Referat af bestyrelsesmøde den 28. april 2008. Mødet blev afholdt i klubhuset. Referent: Erik Kudahl Ret.0 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr deltog i sidste del af mødet Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth

Læs mere

Afholdt 26. november 2013 i Kongsholmcenteret i Albertslund Der var 84 stemmeberettigede tilstede. Derudover var der indgivet 3 fuldmagter.

Afholdt 26. november 2013 i Kongsholmcenteret i Albertslund Der var 84 stemmeberettigede tilstede. Derudover var der indgivet 3 fuldmagter. Referat af generalforsamling for Albertslund Golfklub 2013 Afholdt 26. november 2013 i Kongsholmcenteret i Albertslund Der var 84 stemmeberettigede tilstede. Derudover var der indgivet 3 fuldmagter. Dagsorden

Læs mere

Generalforsamling. Fra bestyrelsen: Ændring af vedtægter (se ændringsforslag) 5 Forelæggelse af budget og fastsættelse af medlemskontingent

Generalforsamling. Fra bestyrelsen: Ændring af vedtægter (se ændringsforslag) 5 Forelæggelse af budget og fastsættelse af medlemskontingent Agenda: Mødedato: 23.03.2006 Referat - 002 1 Valg af Dirigent 2 Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3 Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4 Indkomne forslag Fra bestyrelsen:

Læs mere

Referat fra Orienteringsmøde februar 2013

Referat fra Orienteringsmøde februar 2013 Greve Golfklub Bestyrelsen Referat fra Orienteringsmøde februar 2013 Greve den 05. februar 2013 Tirsdag den 5. februar 2013 kl. 19.00 blev der afholdt orienteringsmøde i Greve Golfklub i Tune Menighedscenter.

Læs mere

Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub

Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub 1 - Navn og hjemsted Klubbens navn er Stensballegård Golfklub. Golfklubben har hjemsted i Horsens Kommune og er medlem af Dansk

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Onsdag den 23. november 2011 Fremmødte: Formand - Uffe Steffensen (US) Næstformand - Marianne D. Jensen (MDJ) Sportsansvarlig - Peter Bragh (PB) Baneansvarlig

Læs mere

Vedtægter Fredericia Golf Club 1 Klubbens navn er Fredericia Golf Club, og dens hjemsted er i Fredericia Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med

Læs mere

Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 23. marts 2006 i Nordals Idrætscenter.

Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 23. marts 2006 i Nordals Idrætscenter. Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 23. marts 2006 i Nordals Idrætscenter. Klubbens formand Poul Christensen bød de 66 medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Pkt. 1: Valg

Læs mere

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

- tage kærlig hånd om nye golfspillere og introducere dem for golfspillets facetter.

- tage kærlig hånd om nye golfspillere og introducere dem for golfspillets facetter. Begynderhåndbogen Velkommen til Brøndby Golfklub. Brøndby Golfklub blev grundlagt i 1999, hvor det lykkedes at etablere en 9 hullers golfbane i Den grønne kile. Banen blev udvidet fra 9 til 18 huller i

Læs mere

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl Referat fra generalforsamling i Ishøj GolfKlub den 7. marts 2016 kl. 19. Afholdt på Kanehøjgaard, Køgevej 275, 2635 Ishøj Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Formand Jørgen Mathiesen bød velkommen til ca. 130 medlemmer, heraf 8 fra bestyrelsen, som blev præsenteret.

Formand Jørgen Mathiesen bød velkommen til ca. 130 medlemmer, heraf 8 fra bestyrelsen, som blev præsenteret. REFERAT Side 1 GENERALFORSAMLING SKJOLDENÆSHOLM GOLFKLUB TIRSDAG DEN 25. FEBRUAR 2014 1. Valg af dirigent 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet den 5. oktober 2015. Sted: Klubhuset Tid: kl. 18:30. Indkaldt:

Referat fra bestyrelsesmødet den 5. oktober 2015. Sted: Klubhuset Tid: kl. 18:30. Indkaldt: Referat fra bestyrelsesmødet den 5. oktober 2015 Sted: Klubhuset Tid: kl. 18:30 Indkaldt: Klaus Gundertofte (KG) Torben Rydiander (TR) Peter Bundgaard Hansen (PBH) Jesper R. Hørning (JRH) Peter Langballe

Læs mere

Medlemstallet pr. 31. december 2015

Medlemstallet pr. 31. december 2015 I 2015 kunne vi fejre klubbens 30 års jubilæum, hvilket skete med en jubilæumsturnering i slutningen af august måned med rigtig mange deltagere. Det er glædeligt at medlemmerne støtter op omkring turneringerne

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde den 20-6-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset. Referat nr. 5-2011. Angående: Bestyrelsesmøde. Jesper Helmer (JH)

Bestyrelsesmøde. Møde den 20-6-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset. Referat nr. 5-2011. Angående: Bestyrelsesmøde. Jesper Helmer (JH) Bestyrelsesmøde Møde den 20-6-2011 Kl. 18:00 23:00 Sted: Klubhuset Angående: Bestyrelsesmøde Referat nr. 5-2011 Jesper Helmer Deltagere: Allan Larsen (AL) Knud Heinrichs (KH) Inge Johannesson (IJ) Hanne

Læs mere

Bestyrelsens Beretning 2010

Bestyrelsens Beretning 2010 Bestyrelsens Beretning 2010 Klubbens medlemsudvikling Klubben omfatter for øjeblikket 653 medlemmer (heraf 78 fleksmedlemmer), hvilket er en flot stigning på mere end 125 medlemmer i forhold til samme

Læs mere

Hillerød Golf Klubs vedtægter

Hillerød Golf Klubs vedtægter Hillerød Golf Klubs vedtægter 1. Navn, juridisk egenart og hjemsted Klubben er stiftet den 25. juni 1966. Dens navn er Hillerød Golf Klub. Klubben er en selvejende forening og skal være medlem af Dansk

Læs mere

HOLMSLAND KLIT GOLFKLUB Klevevej 19 - Søndervig. 6950 Ringkøbing ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2015

HOLMSLAND KLIT GOLFKLUB Klevevej 19 - Søndervig. 6950 Ringkøbing ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2015 HOLMSLAND KLIT GOLFKLUB Klevevej 19 - Søndervig 695 Ringkøbing ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 215 Årsrapporten er :fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling torsdag den 4. februar 216 kl. 19..

Læs mere

Bestyrelsens Beretning 2015 Skjoldenæsholm Golfklub

Bestyrelsens Beretning 2015 Skjoldenæsholm Golfklub Bestyrelsens Beretning 2015 Skjoldenæsholm Golfklub Skjoldenæsholm golfklub er et fantastisk sted. Dejlige baner, skøn natur og ikke mindst en masse fremragende medlemmer. I de senere år har vi været udfordret

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Velkommen til Søllerød Golfklub

Velkommen til Søllerød Golfklub Velkommen til Søllerød Golfklub 2016 Klubbens vision: Søllerød Golfklub er en dynamisk sportsklub, som danner rammen for et godt klubliv for alle medlemmer - hele året. Klubben vil med udgangspunkt i glæden

Læs mere

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 16. juni 2008

MOLLERUP GOLF CLUB. Bestyrelsesmøde 16. juni 2008 MOLLERUP GOLF CLUB Bestyrelsesmøde 16. juni 2008 Der var indkaldt til bestyrelsesmøde for MOLLERUP GOLF CLUB kl. 17.00 den 16. JUNI 2008 i klubbens lokaler Mollerupvej 7 Risskov. Til stede: var bestyrelsen

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Hvordan er året så gået i udvalgene, her er et sammendrag i tilfældig SPORTUDVALGET (ELITEUDVALG OG JUNIORUDVALG)

Hvordan er året så gået i udvalgene, her er et sammendrag i tilfældig SPORTUDVALGET (ELITEUDVALG OG JUNIORUDVALG) Hvordan er året så gået i udvalgene, her er et sammendrag i tilfældig Rækkefølge: SPORTUDVALGET (ELITEUDVALG OG JUNIORUDVALG) Vi har i år spillet i 4. Division og i kvalifikationsrækken, begge herrer hold.

Læs mere

NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB. Årsberetninger. fra udvalgene i Næstved Golfklub 2011. Samt Årsregnskab

NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB. Årsberetninger. fra udvalgene i Næstved Golfklub 2011. Samt Årsregnskab NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB Årsberetninger 2012 fra udvalgene i Næstved Golfklub 2011 Samt Årsregnskab NÆSTVED GOLFKLUB - ÅRSBERETNINGER/REGNSKAB Årsberetning fra Sponsorudvalget 2012 Netop

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBO GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SKOVBO GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SKOVBO GOLFKLUB 1 - Navn og hjemsted Klubbens navn er Skovbo Golfklub, og er stiftet 30. oktober 1999. Golfklubben har hjemsted i Køge Kommune, på adressen Dalbyvej 50, 4140 Borup. Golfklubben

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 29. AUGUST 2013

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 29. AUGUST 2013 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 29. AUGUST 2013 Til stede: Jan Eriksen, Lars Søndergaard, Flemming Hvid, Torben Madsen, Jan Grønbech, Bo Sponholtz og Peter Pedersen. Under punkt 1 og 2 også Nick Bosholdt

Læs mere

Generel orientering af sekretariatet m.fl.:

Generel orientering af sekretariatet m.fl.: Til stede ved bestyrelsesmødet den 1. juni 2011: Bestyrelsen: Sekretariatet: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Claus Pedersen (CP) Karsten Skogstad (KS) Sussie Hørlyk (SH) Niels Rasmussen (NR) Johnny Poulsen

Læs mere

Orientering af sekretariatet:

Orientering af sekretariatet: Til stede ved bestyrelsesmødet den 4. november 2009: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 17. januar 2008.

Referat af bestyrelsesmøde den 17. januar 2008. Referat af bestyrelsesmøde den 17. januar 2008. Mødet blev afholdt i klubhuset Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Afbud: Kenneth Radoor Erik Kudahl Alice Ogstrup Lars Storr Kim Dalsgaard Ole Peter

Læs mere

Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø * +45 5163 1978 * golfklub@himmerlandgolf.dk * www.himmerlandgolfklub.dk VEDTÆGTER

Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø * +45 5163 1978 * golfklub@himmerlandgolf.dk * www.himmerlandgolfklub.dk VEDTÆGTER Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø * +45 5163 1978 * golfklub@himmerlandgolf.dk * www.himmerlandgolfklub.dk VEDTÆGTER f o r H i m m e r l a n d G o l f K l u b 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Himmerland

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012

Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012 Beretning for Marielyst Golf Klub april 2012 Økonomi Økonomien i Marielyst Golf Klub ser fornuftig ud. Vi kommer ud med et overskud. Det kunne være succes kriteriet, med den sommer vi havde. 6 ugers banelukning

Læs mere

Generalforsamling 2008. Velkommen til generalforsamling 2008. Baneomlægning:

Generalforsamling 2008. Velkommen til generalforsamling 2008. Baneomlægning: 1 Generalforsamling 2008 Velkommen til generalforsamling 2008. Baneomlægning: Bestyrelsen har i lang tid beskæftiget sig med tanken om en baneomlægning som allerede udtrykt i klubbens værdigrundlag fra

Læs mere

Golfens Dag er et bestyrelsesarrangement - godt hjulpet af mange frivillige. Der var mange besøgende og vi havde en fin dag.

Golfens Dag er et bestyrelsesarrangement - godt hjulpet af mange frivillige. Der var mange besøgende og vi havde en fin dag. Tollundgaard Golfklub Generalforsamling 24. februar 2016 Beretning for et 2015 Indledning Hermed aflægger bestyrelsen beretning om et, 2015, der er gået i Tollundgaard Golfklub. Der har været tale om et

Læs mere

REFERAT Møde: Nr. 3 / 2015 Dato: 26. marts 2015 kl. 17 Frede Kruse-Christiansen (FKC) Stig Person (SP) Lotte Stoltenberg (LS) Inge Larsen (IL)

REFERAT Møde: Nr. 3 / 2015 Dato: 26. marts 2015 kl. 17 Frede Kruse-Christiansen (FKC) Stig Person (SP) Lotte Stoltenberg (LS) Inge Larsen (IL) Greve Golfklub Forretningsudvalg REFERAT Møde: Nr. 3 / 2015 Dato: 26. marts 2015 kl. 17 Til stede: Frede Kruse-Christiansen (FKC) Stig Person (SP) Lotte Stoltenberg (LS) Inge Larsen (IL) 1. Mødets åbning.

Læs mere

Norddjurs Golfklub Formandsmøde Dato: 19.02.13 Tidspunkt: Kl. 18.00. Dagsorden:

Norddjurs Golfklub Formandsmøde Dato: 19.02.13 Tidspunkt: Kl. 18.00. Dagsorden: Norddjurs Golfklub Formandsmøde Dato: 19.02.13 Tidspunkt: Kl. 18.00 Sted: klubhuset Ordstyrer. PM Dagsorden: Referent: RK Deltagere: bestyrelsen, formænd for de faste udvalg, formænd for klubber i klubben,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Frederikshavn Golf Klub 31.03.2015

Referat af bestyrelsesmøde i Frederikshavn Golf Klub 31.03.2015 Referat af bestyrelsesmøde i Frederikshavn Golf Klub 31.03.2015 Tilstede alle: TV- Tore Vedelsdal CS Caroline Skjoldborg TW Tom Winther MD Mogens Damm MLN Mads Lykke Nielsen GS Georg B. Severinsen KR Kim

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmødet den 17. marts 2014. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt:

Referat fra bestyrelsesmødet den 17. marts 2014. Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00. Indkaldt: Referat fra bestyrelsesmødet den 17. marts 2014 Sted: Kanehøjgaard Tid: kl. 19:00 Indkaldt: Klaus Gundertofte (KG) Torben Rydiander (TR) Peter Bundgaard Hansen (PBH) Jesper R. Hørning (JRH) Peter Langballe

Læs mere

Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club. Golfklubben i Fårevejle

Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club. Golfklubben i Fårevejle Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club Golfklubben i Fårevejle 1 Klubbens navn er DGC Dragsholm Golf Club, golfklubben i Fårevejle, og dens hjemsted er i Odsherred Kommune. Det er Dragsholm Golf Club almene

Læs mere

Orientering af sekretariatet:

Orientering af sekretariatet: Til stede ved bestyrelsesmødet den 2. december 2009: Bestyrelsen: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen (CP) Hans Kofod-Andersen

Læs mere

Møde: Referat bestyrelsesmøde 23/1-17.00 Dato: 23. januar 2013 Sted:

Møde: Referat bestyrelsesmøde 23/1-17.00 Dato: 23. januar 2013 Sted: Møde: Referat bestyrelsesmøde 23/1-17.00 Dato: 23. januar 2013 Sted: Mødelokalet Fredericia Golf Club Deltagere: Jan Bonfils, Torben Møller, Lars Bæk, Mogens G. Andersen, Morten Seehausen, Bjarne Hansen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub

Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Tid: Fredag den 15. januar 2010. Fremmødte: Formand - Uffe Steffensen Næstformand - Marianne D. Jensen Sportsansvarlig - Peter Bragh Baneansvarlig - Egon Christensen

Læs mere

Bilag 2 Årets vægtede antal medlemmer opgøres på følgende måde: De enkelte medlemskategorier har følgende vægte: art vægt seniorer 1 flexmedlemmer 0,64 ungseniorer 0,68 juniorer 0,34 æresmedlemmer. Max

Læs mere

Klubvedtægter for AARHUS AADAL GOLF CLUB

Klubvedtægter for AARHUS AADAL GOLF CLUB Klubvedtægter for AARHUS AADAL GOLF CLUB 1 Navn og hjemsted. 1.1 Klubbens navn er Aarhus Aadal Golf Club. Herefter benævnt AAGC. 1.2 Klubbens hjemsted er på golfanlægget beliggende Brydehøjvej 35, 8462

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

Spændende SPONSOR - MATCHER i nærmeste fremtid:

Spændende SPONSOR - MATCHER i nærmeste fremtid: Til stede ved bestyrelsesmødet den 11. april 2012: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Niels Rasmussen (NR) Johnny Poulsen (JP) Sussie Hørlyk (SH) Claus Pedersen (CP) Christa

Læs mere

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen Side 1 af 5 Dato 7 april 2005 kl. 19.00 Sted Deltagere Afbud Klubhuset Charlie Herbst CH Formand Kenneth Radoor KR Næstformand Lars Storr LS Sekretær Alice Ogstrup AO Kassere Merethe Aggergren MA Medl.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Greve Golfklub Bestyrelsen Referat fra bestyrelsesmøde Deltagere Frede Kruse-Christiansen Claus Lindqvist Stig Person Claus Voglhofer Tine Grening Tino Petersen Jørgen Gotfredsen Fraværende Roland Pedersen,

Læs mere

Til stede: William Grahn, Michael Tvede, Peter Jacobsen, Gerd Stafanger, Per Knudsen, Peter Fredgaard, Stig Borg og Arne K Larsen (klubchef).

Til stede: William Grahn, Michael Tvede, Peter Jacobsen, Gerd Stafanger, Per Knudsen, Peter Fredgaard, Stig Borg og Arne K Larsen (klubchef). Referat af bestyrelsesmøde den 12. april 2012. Til stede: William Grahn, Michael Tvede, Peter Jacobsen, Gerd Stafanger, Per Knudsen, Peter Fredgaard, Stig Borg og Arne K Larsen (klubchef). Referent: Arne

Læs mere

Klubblad I Årgang I nr. 3 August 2006. Alle medlemmer i Greve Golfklub indbydes til officiel åbning lørdag den 12. august.

Klubblad I Årgang I nr. 3 August 2006. Alle medlemmer i Greve Golfklub indbydes til officiel åbning lørdag den 12. august. Klubblad I Årgang I nr. 3 August 2006 Alle medlemmer i Greve Golfklub indbydes til officiel åbning lørdag den 12. august. Program side 4 Greve Golfklub Karlslunde Centervej 45 2690 Karlslunde info@grevegolfklub.dk

Læs mere

Aftaler mellem Smørum Golfcenter og Smørum Golfklub for 2010. Aftaler gældende for enkeltmedlemmer

Aftaler mellem Smørum Golfcenter og Smørum Golfklub for 2010. Aftaler gældende for enkeltmedlemmer Smørum, 2. oktober 2009 Aftaler mellem Smørum Golfcenter og Smørum Golfklub for 2010 Aftaler gældende for enkeltmedlemmer 1. Fuldgyldige DGU medlemmer Alle fuldgyldige medlemmer betaler i 2 rater ved tilmelding

Læs mere

Spændende SPONSOR - MATCHER i nærmeste fremtid:

Spændende SPONSOR - MATCHER i nærmeste fremtid: Til stede ved bestyrelsesmødet den 7. marts 2012: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Niels Rasmussen (NR) Johnny Poulsen (JP) Sussie Hørlyk (SH) Claus Pedersen (CP) Christa

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Greve Golfklub Bestyrelsen Referat fra bestyrelsesmøde Deltagere Frede Kruse-Christiansen Claus Lindqvist Stig Person Tine Grening Tino Petersen Jørgen Gotfredsen Fraværende Roland Pedersen, arbejde Claus

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde d. 12. juni Dagsorden. Sted: Kanehøjgaard, Ishøj Golfklub Tid: kl

Referat Bestyrelsesmøde d. 12. juni Dagsorden. Sted: Kanehøjgaard, Ishøj Golfklub Tid: kl Referat Bestyrelsesmøde d. 12. juni 2017 Sted: Kanehøjgaard, Ishøj Golfklub Tid: kl. 19.00 21.00 Indkaldt Klaus Gundertofte (KG) Jesper R. Hørning (JRH) Peter Langballe Sørensen (PLS) Peter Bundgaard Hansen

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

REFERAT Møde: Nr. 2 / 2015 Dato: 17. februar 2015 kl. 17 Frede Kruse-Christiansen (FKC) Stig Person (SP) Lotte Stoltenberg (LS) Inge Larsen (IL)

REFERAT Møde: Nr. 2 / 2015 Dato: 17. februar 2015 kl. 17 Frede Kruse-Christiansen (FKC) Stig Person (SP) Lotte Stoltenberg (LS) Inge Larsen (IL) Greve Golfklub Forretningsudvalg REFERAT Møde: Nr. 2 / 2015 Dato: 17. februar 2015 kl. 17 Til stede: Frede Kruse-Christiansen (FKC) Stig Person (SP) Lotte Stoltenberg (LS) Inge Larsen (IL) 1. Mødets åbning.

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 26. SEPTEMBER 2013

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 26. SEPTEMBER 2013 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 26. SEPTEMBER 2013 Til stede: Jan Eriksen, Lars Søndergaard, Flemming Hvid, Torben Madsen, Jan Grønbech, Bo Sponholtz og Peter Pedersen. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN. Dagsordnen

Læs mere

Beretning for Marielyst Golf Klub april 2011

Beretning for Marielyst Golf Klub april 2011 Beretning for Marielyst Golf Klub april 2011 Økonomi I de seneste års beretninger har økonomien fyldt en del. Det gør den også i år, men kun for at beskrive, at vi er nød til at passe på udgifterne, når

Læs mere

Særlig meddelelse fra bestyrelsen:

Særlig meddelelse fra bestyrelsen: Til stede ved bestyrelsesmødet den 7. april 2010: Bestyrelsen: Sekretariatet: Fraværende:. Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen

Læs mere

Referat af generalforsamling i BFC Lundegården 26. marts 2014

Referat af generalforsamling i BFC Lundegården 26. marts 2014 Referat af generalforsamling i BFC Lundegården 26. marts 2014 Til generalforsamlingen var der 10 fremmødte. 1. Valg af dirigent Henrik Møller Hansen blev valg som dirigent og startede med at konstatere,

Læs mere

Vedtægter for Fredensborg Golf Club

Vedtægter for Fredensborg Golf Club Vedtægter for Fredensborg Golf Club 1. Klubbens navn er Fredensborg Golf Club, og dens hjemsted er Fredensborg Kommune. Klubbens formål er at skaffe sine medlemmer adgang til at spille på Fredensborg Golf

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Møde den Kl. 18:00 22:00 Sted: Klubhuset Referat nr Jesper Helmer (JH)

Bestyrelsesmøde. Møde den Kl. 18:00 22:00 Sted: Klubhuset Referat nr Jesper Helmer (JH) Bestyrelsesmøde Møde den 13-10-2016 Kl. 18:00 22:00 Sted: Klubhuset Referat nr. 7-2016 Angående: Bestyrelsesmøde Jesper Helmer Deltagere: Afbud: Gæst: Aksel Beckmann (AB) Allan Larsen (AL) Knud Heinrichs

Læs mere

Endnu et år er gået i golfens tegn. Nu sidder vi her igen, til en hyggelig generalforsamling med efterfølgende god mad.

Endnu et år er gået i golfens tegn. Nu sidder vi her igen, til en hyggelig generalforsamling med efterfølgende god mad. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I DAMERNES TIRSDAGSKLUB 2012 LØRDAG DEN 29. september Kl. 13.30 PROGRAM: Kl. 13.30 Vi mødes ved greenfee huset Kl. 13.45 18 hullers match Kl. 17.00 Kaffe/Kage Kl. 18.00 Generalforsamling

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune.

V E D T Æ G T E R. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune. Greve Golfklub V E D T Æ G T E R 1: Klubbens formål. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune. Stk. 2: Greve Golfklub er i juridisk forstand en forening. Stk. 3:

Læs mere

Ku du tænke dig at spille golf? så er

Ku du tænke dig at spille golf? så er så er det rette sted at begynde! Hvorfor spille golf? Golf er en vedvarende udfordring. Uanset hvor ofte du træner, vil du hver gang du er på golfbanen opleve noget nyt og få nye udfordringer. Du vil opleve

Læs mere

Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt

Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt Nyhedsbrev nr. 88. Generalforsamling i Hovedstadens Jernbane-Idræt 2016 Onsdag den 24. februar 2016. Kl. 19:00 i foreningens lokaler på Gl. Ellebjerg St.. Dagsorden:

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Onsdag den 19. november 2013 kl Nordstjernen, Blokhus

Referat af Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Onsdag den 19. november 2013 kl Nordstjernen, Blokhus Referat af Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Onsdag den 19. november 2013 kl. 19.00 Nordstjernen, Blokhus Formanden bød velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent. Formanden oplyste, at

Læs mere

BEGYNDERUDVALGET BEGYNDERMAPPE. Din guide til golfkørekortet

BEGYNDERUDVALGET BEGYNDERMAPPE. Din guide til golfkørekortet BEGYNDERMAPPE Din guide til golfkørekortet 1 Begynderudvalget 2016 Torben Schütt 50551045 tortov@webspeed.dk Henrik Mortensen 47333036/2532 2203 hmort@frederikssund.dk Preben Rasmussen 46733179/30253179

Læs mere

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning

Agenda. Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Agenda Hvem er juniorafdelingen Protræner Træning Turneringer Lillebrorlotteri Sponsorer Pigegolf Danmarksturneringen Hjemmesiden Afslutning Juniorafdelingen Juniorer pr. 1.3.2015 162 juniormedlemmer 46

Læs mere

VEDTÆGTER AABYBRO GOLFKLUB

VEDTÆGTER AABYBRO GOLFKLUB VEDTÆGTER AABYBRO GOLFKLUB 1 1 Klubbens navn er Aabybro Golfklub og dens hjemsted er Jammerbugt Kommune. Foreningen tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde efter folke-oplysningsloven. Foreningens

Læs mere

Juniorafdelingen Sæson 2014

Juniorafdelingen Sæson 2014 Juniorafdelingen Sæson 2014 Velkommen til endnu en golfsæson i Odsherred Golfklub Så er det tid til at planlægge sæsonens golfaktiviteter, og denne folder er et godt redskab for dig og din familie så sørg

Læs mere

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7:

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7: Referat af ordinær generalforsamling i Trelleborg Golfklub Slagelse Tirsdag den 24. november 2015 kl. 19.00 I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende

Læs mere

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER

BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER BESTYRELSENS ARBEJDSOMRÅDER Økonomi Drift Sportsudvalg Sponsorudvalg Matchudvalget Natur & Miljø Klubber-iklubben Golfspilleren i Centrum HCP / Kanin / Par 3 udvalgene Baner / Træningsanlæg Ejendomme Kommunikation

Læs mere

NORDDJURS GOLFKLUB Ordinær generalforsamling Dato: 27.11.2014

NORDDJURS GOLFKLUB Ordinær generalforsamling Dato: 27.11.2014 NORDDJURS GOLFKLUB Ordinær generalforsamling Dato: 27.11.2014 Tidspunkt: Kl. 19.30 Lokale: Klubhuset Ordstyrer: Peter Hjulmand Referent: Rita Kirkegaard Deltagerantal 80 Hvoraf 80 er stemmeberettigede.

Læs mere

Mvh. Kenneth. Tlf

Mvh. Kenneth. Tlf Tlf. 58 50 52 00 Medlemsnyt August 2016 Nyt fra formanden Kære medlemmer. Jeg vil gerne takke for opbakningen og beklage for den turbulente tid omkring min formandspost, jeg er utroligt glad for de mange

Læs mere

KLUBAFTALE. Sådan gør vi i. Forretningsorden jf. vedtægternes 5 stk. 4 for bestyrelsen

KLUBAFTALE. Sådan gør vi i. Forretningsorden jf. vedtægternes 5 stk. 4 for bestyrelsen KLUBAFTALE Sådan gør vi i Forretningsorden jf. vedtægternes 5 stk. 4 for bestyrelsen 1. Bestyrelsens første møde Bestyrelsen afholder sit første (konstituerende) møde umiddelbart efter generalforsamlingen.

Læs mere

S T R A T E G I P L A N 2014 2018

S T R A T E G I P L A N 2014 2018 S T R A T E G I P L A N 2014 2018 November 2013 Version 4 Indholdsfortegnelse Ikast Golf Klub... 3 Organisationsplan... 3 Værdigrundlag... 4 Vision... 5 Mission... 5 Grundlag... 5 SWOT analyse:... 6 Strategi...

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Lars Lindskov som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Lars Lindskov som dirigent. Referat fra generalforsamlingen 2016 i BRT Golf Klub Søndag den 27. november 2016 kl. 10.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Vi er i år 31 juniorer. 4 nye har meldt sig ind. Det er jo bare herligt. Et stort velkommen til de nye Juniorer. Ta godt i mod dem.

Vi er i år 31 juniorer. 4 nye har meldt sig ind. Det er jo bare herligt. Et stort velkommen til de nye Juniorer. Ta godt i mod dem. Kære alle, Hermed får I et forårs-nyhedsbrev. Sæsonen er kommet rigtig godt i gang. Der har været fuld aktivitet på træningsanlægget og flere af jer har fået spillet en del runder og øvet svinget så det

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Allerførst vil bestyrelsen gerne ønske alle et godt nytår med håbet om en super sæson for alle.

Allerførst vil bestyrelsen gerne ønske alle et godt nytår med håbet om en super sæson for alle. Til stede ved bestyrelsesmødet den 6. januar 2010: Bestyrelsen: Bjarne Freund-Poulsen (BFP) Christa Brandt Poulsen (CBP) Johnny Poulsen (JP) Karsten Skogstad (KS) Claus Pedersen (CP) Hans Kofod-Andersen

Læs mere

Velkomst og intro til udvalget Pro en har ordet Medlemssituationen Udvalgets målsætning Træningen 2014 Arrangementer & turneringer (interne eksterne)

Velkomst og intro til udvalget Pro en har ordet Medlemssituationen Udvalgets målsætning Træningen 2014 Arrangementer & turneringer (interne eksterne) Velkomst og intro til udvalget Pro en har ordet Medlemssituationen Udvalgets målsætning Træningen 2014 Arrangementer & turneringer (interne eksterne) Forventninger til spillere og forældre Hjemmeside Mød

Læs mere

Prøvemedlem 2015. Velkommen. Her får du glad golf for alle aldre

Prøvemedlem 2015. Velkommen. Her får du glad golf for alle aldre Prøvemedlem 2015 Velkommen Her får du glad golf for alle aldre Silkeborgvej 44 / 8700 Horsens / Tlf. 7561 5151 / info@horsensgolf.dk / www.horsensgolfklub.dk Prøvemedlemskab 2015 Horsens Golfklub kan tilbyde

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i SKG 3. august 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i SKG 3. august 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i SKG 3. august 2015. Mødedeltagere: Lars Poulsen (LP), Povl Munk (PM), John Sohn (JS), Jørgen Nielsen (JN), Helle Rahbek Thomsen (HRT), og suppleanter Christian Roskjær (CR),

Læs mere

Referat generalforsamling 8. april 2011.

Referat generalforsamling 8. april 2011. Referat generalforsamling 8. april 2011. Emne Generalforsamling Erhvervsklubben i Mollerup Golfklub Dato for møde Tidspunkt Sted 8.april 2010 Kl. 18.30 Mollerup Golf Club Dagsorden 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Vejle Golf Clubs vedtægter

Vejle Golf Clubs vedtægter Vejle Golf Clubs vedtægter 10 ændret på generalforsamlingen den 4. marts 2008. 3 og 6 ændret på generalforsamlingen den 5. marts 2014. 11 og 17 ændret på generalforsamlingen den 4.marts 2015. Ændring af

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune.

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. Klubbens formål er at etablere og forestå driften af en golfbane og organisere

Læs mere

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering.

De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. De generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle klubturneringer medmindre andet er bestemt i den enkelte turnering. 1. Regler Alle turneringer afvikles efter de af The Royal & Ancient Golf Club

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde fra bestyrelsesmøde Torsdag den 4. april 2013 kl. 19.00 22.00 i bestyrelseslokalet Afbud fra Rene Tauner 1. Opfølgning på generalforsamling Henrik Høgstrup Nye vedtægter er underskrevet og mangler alene

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune.

V E D T Æ G T E R. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune. Greve Golfklub V E D T Æ G T E R 1: Klubbens formål. Stk. 1: Klubbens navn er Greve Golfklub (GGK) og dens hjemsted er i Greve Kommune. Stk. 2: Greve Golfklub er i juridisk forstand en forening. Stk. 3:

Læs mere