Generalforsamling GRTVE. Referat Agenda: 1 Valg af Dirigent. 2 Beretning om klubbens virksomhed i det forlobne 5r

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling 20.03.2007 GRTVE. Referat - 003. Agenda: 1 Valg af Dirigent. 2 Beretning om klubbens virksomhed i det forlobne 5r"

Transkript

1 GRTVE Agenda: 1 Valg af Dirigent Beretning om klubbens virksomhed i det forlobne 5r 3 Fremlaggelse af det reviderede regnskab til godkendelse Referat Indkomne forslag. Fra bestyrelsen: Andring af vedtegter (se end ringsforslag) 5 Foreleggelse af budget og fastseettelse af med lemskontingent 6 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:. Martin Borre clausen - medl. 42, onsker ikke genvalg.. Hans Christian Warming - medl. 19, onsker genvalg. Bestyrelsen indstiller genvalg af Hans Christian Warming til bestyrelsen. Bestyrelsen indstiller nyvalg af Klaus Hemp - medl. 207, til bestyrelsen. - medl. 19, Valgaf 2 suppleanter; Bestyrelsen indstiller nyvalg af Jan Petersen - medl. 109 og genvalg af Per Larsen - medl. 185, som suppleanter. 7 Valg af 2 revisorer:. Leif Bodilsen - medl. 55, onsker genvalg. Kurt Sondergaard - medl. 26, onsker genvalg. Bestyrelsen indstiller genvalg af Leif Bodilsen og Kurt Sondergaard. Valg revisorsuppleant;. Bestyrelsen indstiller nyvalg af Karl Hatt - medl' 44' 8 Eventuelt

2 GREVE Referatl ad 1. Lars Christian Hartig foresl8et af bestyrelsen og blev valgt' Lars kunne konstatere at genera lforsamlingen er rettidigt og lovligt ind ka ldt. ad 2. Formanden fremlagde beretningen, som folger her i sin helhed; Beretning for Aret 2006 i Greve Golfklub Det er s3 andet 5r, at greve golfklub har eksisteret, og i den forlobne saeson har vi jo kun haft en bane i en halv sason; men jeg syntes det har v ret en fantastisk start, og med den bane tegner det til at blive bedre og bed re har vaeret et 6r, hvor vi i bestyrelsen har brugt meget tid pa at forme rammerne for hvordan Greve golfklub sikre sig at efterleve vore^s formsl. serligt i udvalgener der blevet a-rbejdet intenst med disse formil. Jeg vil."n"ri kott6 n&rmere ind p5 nogle af de aktiviteter, ner jeg i beretningen forteller om de enkelte udvalg. Endviderer der brugt en del tid pe i bestyrelsen og udvalgene at uddanne os, og derved f3 en feelles opfattelse af, hvordan vi bedst loser de forskellige opgaver. Af uddannelser kan nevnes tu rneringsledelse, reqelinstruktor, hsndtering af skat/moms og endelig forventer vi at have en uddannet dommer i Greve golfklub i af 2OO7. lfolge forpaqtningsaftalen ^skal denne tinglyses, hvilket vi i bestyrelsen har presset meqet pa for at f5 gjort. Desvarre er dette ikkesket, men vi vil folge op p5, at dette sker meget snart. Organisation Bestyrelsen har, for at kunne efterleve mslet "at sette medlemmerne i centrum", organiseretgreve qolfklub p3 en s5dan m5de, at alle beslutninger i meget vidudstrekninq tages se taet pa det enkelte medlem som mu ligt. Dette betyder at alle udvalg har feet delegeret kompetence til at traffe de fleste beslutninger selv - Uden at skulle indhente "tilladelse" i bestyrelsen. I praksis er udvalgenes opgaver og kompetence beskrevet i en s8kaldt "opqaveog kompetence-beskrivelse". Hvert udvalg er konstitueret med en formand, der har b8de initiativretten 09 - pligten til at gennemforet passende antal moder, hvor udvalgets "opgave- og kom petencebeskrivelse" er dets fundament. Endvider er det

3 GREVE udvalgets opgave at hsndtere henvendelser fra medlemmer, andre udva19 ogleller Greve golf center. g6.iyr;f.un har"det overordnede ansvar for at alle udvalg arbejder efter de i vedtegterne nedskrevne formsl, efterlever de sande vaerdier samt arbejder i overensstemmelse med udvalgets opgaver og kompetencebeskrivelser. Endvidere er det bestyrelsens rolle at koordinere og opretholde et godt samarbejde med Greve golfcenter. Dette gennemfores i samarbejdsudvalget. Sa marbejdsudvalget er sammensat af 3 medlemmer fra bestyrelsen samt 3 medlemmei fra Greve golf-center' S5fremt specifikke- emner skal droftes, kan der inviteres relevante personer til at deltage pi moderne. Sa marbeidsudvalqets funktion er overordnet at informere hinanden om igangvaeiende og p6tenkte aktiviteter samt drofte og evaluere samarbejdet mellem Greve golfcenter og Greve Golfklub. Sa marbejdsudvalget modes mindst 4 gange 6rli9t. Greve golfklub har formandskabet og Greve golfcenter er sekreter for udvalget. Der er ingen okonomi bundet op p5 sama rbejds-udva lget. Medlemsstatus Ved sidste 8rs beretning gav jeg udtryk for en forventning om at medlemsantallet ville have rundet 1000 inden udgangen af det holdt desverre ikke helt stik, idet vi nu er 549 medlemmer - s3 vi er p3 vel I Ved indgangen til 2006 havde Greve golfklub 302 medlemmer, og indgangen til 2007 talte vi i alt 541 medlemmer. Over Sret var der 20 medlemmer, der meldte sig ud, hvilket vil sige at vi har haft en nettotilgang pb 219 medlemmer. Medlemmerne pr. 1. januar 2007 fordeler sig i folgende kategorier: Kateoori Antal Sen iore r 426 H ve rdaqsm ed le m mer 10 Unoseniorer 5 Juniorer B7 Provemedlemmer 5 Passive medlemmer 8 I alt s41

4 GREVT I lighed med 2006 har vl besluttet, at vi ogse i indrommer proriemedlemskab, idet vi anser det for en^vigtig opgave, at tiltrakke nye r"ot"at"t. Et provemedlemskab kan se vere med til at vekke en interesse for golfsporten, og som folge heraf et medlemskab i Greve g olfklu b. I2006 forte provemedlemskab til, at 9 (ud af 14) meldte sig ind som fuldtidsmed lemmer, hovedparten pr. 1. januar Begynderudvalget vi itartede Eret med en begynderskole for 112 deltagere. Alle iudvalget deltog aktivt 09 meget engageret, hvilket ogs8 var nodvendigt, idet det for alle var fgrste gang vi skulle prove dette. Forlobet blev planlagt og gennemfort for deltagerne med, afholdelse af teorikurser gennem arets f?rste maneder og i lpril tog s5 vi hul p3 "spil pi bane" samt praktisk undervisning. Vi fik en aftale i stand med Golfklubben Hedeland, som velvilligt hjalp os med at stllle deres 9-hulsbane - Maglehojbane - til vores r6dighed. Vi havde dog ikke ubegrenset adgang sb vi var nodt til at planlagge det sedan, at alle kom til at spille 3 gange inden for den tildelte^periode. Dette betod sa at vi mstte trekke h8rdt pi vores fadderes tslmodighed og hjelpsomhed, idet vi stort set sendte 112 deltagere ud at spille som ikke havde modtaget undervisning, eller kun havde modtaget undervisning l til 2 ga nge. Jeg vil gerne takke alle vores instruktorer og faddere, for deres meget store indsats p3 Maglehgjbanen. Uden deres hjelp ville det ikke have vaeret muligt for os at gennemfore den forste begynderskole. I den forbindelse har vi arrangeret en turnering, hvor vi inviterer maksimalt 32 soillere fra Hedeland, som tak for velvillig samarbejde ved vores begynderkurser i for8ret 2006 pa Magleh/jbanen. Efterfolgende inviterer Greve golfklub pe frokostbuffet. Det er gratis for Hedeland spillere at deltage is6vel spillet som ifrokosten. I dag bliver vores begyndere uddannet i det gode samarbejde med Greve Golf Center - "golfakademi"-, hvor over 150 nybegyndere er blevet uddannet i lobet af Efter sommerferien fik vi oprettet en PAR-3 bane, som skulle vaere en aflastning for fadder-forbruget, men samtidigt vate en mere fleksibel ordninq, idet vi fik indfort, at begyndere uden handicap kunne spille her, n8r de havde best8eteori- & slagprove.

5 GREVE Udfordringen for mange af begynderne har veret, at man har svart ved at finoe nog"en at spille ired, og-derved en markor' Det vil begynderudva lget f3 endret i sesonen 2007, sammen med andre tiltag der skal sikre, at vi har et fornuftigt og kvalitativt forlob for vores begyndere' Vi vil i lobet af foriret komme med et nyt udspil om uddannelse af begyndere, ssledes, at vi fer. tilgodeset det sociale aspekt,. "tvunget" begyndere til at ove sig pd Driving Rangen,. trenet flittigt pe vores PAR-3 bane mm. For at s5danne tiltag skal lykkes, skal vi bruge frivillige, der vil 9; ind i dette arbejde, til gavn og glaede for alle vores medlemmer. Begyn derudva lg et opfordrer derfor alle til at give^ en hend med i oeiynderudva liet, ikke alene som fadder, men ogs8 som hjeelpere til arbejdet omkring igangsatning af begyndere pd PAR-3 banen mm.. Baneudvalget Efter banen sidste for8r blev fardigetableret, er udvalgets opgaver blevet mere d riftsorie nteret. Dette betyder at udvalget ikke modes -sa ofte, men er mere ude pe banen, for at sikre at banen hele tiden overholder DGU's baneh6ndbog om drift og vedligeholdelse. Vi har en lobende dialog med greenkeeperen hvor mange onsker og tanker bliver droftet, og nogen gange bliver de ogss fort ud i livet. Vi har super flotte greens og^teesteder, vi har en klar forventning om at fairways kommer efter det i6r. Desverre m8tte vi erfare, at mange, bade medlemmer og Green Fee qester. ikke efterlevede de midlertidige lokale regler, 09 her tenker jeg ielvfolgelig pa de nytilplantede omrsder over hele banen. Ligeledes i et klubblad kunne vi lese fra vores Greenkeepe-r, at nedslagsmerker heller ikke er oprettet efter bedste evne - Dette m; vi kunne gore bedre i den kommenoe sason, Ifolge-tegningerne over banen mangler der 9 bunkers. Det er ikke afgjort, hvorndr disse vil blive etableret. Baneudvalget har besluttet at inden opstart for den k-ommende seson, vil der blive opfgrt 3 udslagssteder p3 Drivinq Range pe 9res. Ligeledes^ vil der blive etableret en decideret vaskeplads med en luft-kompresser, sd vi kan rense vores udstyr og sko. Vaskepladsen bliver placeret bag boldrummet.

6 GREVE Vi har et narende onske om. at beplantningen i den nordlige del af banen, mod Tune, bliver tilplantet s5 man som golfspiller far et pa rklig nende a nleeg at spille Pa. Vi glader os til at Greve golfcenter f8r etableret det^ meget omtalte rodioneanlag, som er i tegningerne. Derved kan banen f3 det helt rigtige miljodradikat - Ja! MSske kan vi opnd at fa miljoprisen! Samtidig har vi i baneudvalget et onske om, at soen ved hul 16 bliver udvidet og derved kommer mere ispil Banen er bygget og designet til at kunne anvendes hele 3ret, p3 rigtige gi""n. og r"-"it"o"i. P3 g-rund af at-banen er ny og den meget v8de vinter vi netop har veret igennem, mstte vi ier tage til takke med en ;vtnt"io!ne';, pe kryds ;g tvers af 18-huls banen. Viser frem til at vi p3 et tidspunkt vil opleve, at blnen har Sbent hele 3ret, og pe alle oprindelige 18 huller. Endelig er vi i fuld gang med at oprette et banekontrol-korps. Desverre har vi ikke f5et si mange henvendelser fra medlemmerne om deltagelse i dette korps, derfor vil jeg meget gerne opfordre til at man melder sig, s6fremt man har mulighed for at afse lidt tid til dette stykke arbejde, jo flere der melder jo mindre er byrden. Turneringsudvalget BaneSbnings-turneringen den 1. juli var udvalgets forste storre arrangement. Dagen blev markeret med en stablefordturnering med alle spillere med et DGU kort samt en flagturnering for alle nybegyndere der var igang med at kvalificere sig til DGU kortet. Neesten alle klubbens medlemmer deltog, og arrangementet blev gennemfort idet bedst tankelige vejr. Tu rneringsudva lget planlagde 9-hulsturnerlnger hver 14. dag fortrinsvis for de spillere, der havde et HCP p5 mellem Af disse turneringer blev 7 ud af 8 planlagte turneringer gennemfort. En del juniorspillere og spillere med et HCP der var lavere end 37 deltog ogsi i disse turneringer. Den officielle banesbning den 12. august var Greve Golfcenters arrangement, og efter aftale med centret stod turneringsudvalget for planlegningen og var behjelpelig med gennemforelsen af arrangementet. Greve Golfklubs forste klubmesterskaber blev i 3r desvarre kun afviklet for herrer, idet ingen damer havde tilmeldt sig mesterskabetne. Greve Golfklubs forste klubmester blev Martin Borre Clausen efter en speendende turnerinq.

7 GREVE Den 10. september gennemfo-rte udvalget en Kaninturnering for alle medlemmer, der i detta forste 3r for klubben havde erhvervet sig et DGU kort. Den 1. oktober afviklede vi en stor intern slagspil/stableford turnering og den 22. oktober afviklede turneringsudvalget Srets sidste turnering' Det er min opfattelse, at medlemmerne bakkede godt op om -de planlagte uttiuit"t". og det er'med tilfredshed at vi kan ie tilbage p5 den forste seson, hvoi det lykkedes at gennemfore stort set alle de planlagte aktiviteter pa et rimeligt hojt sportsligt niveau i overensstemmelse med DGUs direktiver oq an befalinger. Tu rnerin gsudva lget fik mange verdifulde erfaringer i 2006 og foler sig godt rustet til at udvide aktiviteterne i den kommende saeson. Endelig er det lykkedes os at tilmelde et B-rakke hold under Royal Unibrew Golf, s.-om er en holdturnering. Hvert hold bester af 1!ame single, 3 herre singier og en dame/herre bold. Der spilles hulspil, altss fteste vundne huller vinder matchen og flest vundne matcher, vinder holdmatchen. PA holdet deltager 4 herre-spillere med laveste handicap5 1t,5, samt 2 damer med laveste handicap p3 rs,o. Puljeinddellngen er endnu ikke offentliggjort. Der er pt. t herre og 3 dame-spillere tilmeldt. Holdkaptajn er Peter Christensen. Det er stadig muligt at tilmelde sig, og ssfremt der er tilslutnlnger nok, vil yderliger et hold blive tilmeldt i Se yderllgere oplysninger pa hiemmesiden. Eliteudvalget Efter genera lforsamlingen i marts 2006 havde vi 6t udvalg, der varetog bsde junior & elitearbejdet; men med deskeerpede krav til eliteholdet blev det besluttet at skille de to udvalg. Gennem hele sidste seson var det primere mat at fe et beredygtigt koncept for eliten. Vi skulle have fastsat de sportslige rammer samt sammensat det steerkest mulige hold til at representere Greve golfklub i Danmarksturneringen. Holdet er havnet i pulje 04 som udover Greve ogss indeholder BrondbY, Ishoj & Nexo. Treningen til turneringen allerede startet her i marts m8ned. I2OO7 er vores m5l at vinde puljen og spille om oprykning til 3 division - Om ikke i 6r, s5 i hvert fald neste 3r! side. 7 a,,4

8 6REVE Endvidere det et meget klart m3l at sammentomre et godt og solidt hold med yngre "bobler", som stsr pe spring, til at tage.over' En.plan for dette arbejae"uil i 2OO7 blive udarbejdet i samarbejde med juniorudvalget' PE sigt vil vores m5l vere at fe herrernes 1. hold placeret i Divisionerne og z. noioet olaceret i Danmarksturneringen - og s5 mangler vi at fe etableret et kvindehold. Det heber vi pe at kunne opn1 t 2OOl. Men ingen af dlsse ting er gratis, s6 et fokusomrsd e fot 2Oo7 (udover det sportslige) bliver at fi tilknyttet en holdsponsor. Klubhusudvalg Udvalget har haft til opgave, at vaere r8dgivende over for Greve Golf Center p5 vegne af medlemmerne iforbindelse med tiltag der vedrorer klubhus og tilhorende bygninger. I lobet af 2006 har der veret flere punkter som er blevet droftet. Drikkevareautomaten er flyttet udenddrs, priserne p3 ol og vand er blevet endret, der er opsat skorensere 09 skraldespande udendors. Fadolsautomat er opstillet i klubhuset, og det er muligt at kobe chokolade m.m. isekretariatet. Skiltning, der matcher designet pd banener etableret og der er opsat midlertidige klubtavler i klubhuset. Dissetavler vil fe et nyt design, forh8bentlig iforbindelse med et nyt klubhus, n3r vi bliver medlemmer nok. Vi glaeder os over at Greve Golf Center har lovet bagskabe klar til brug senest den 1. april Vi kan kun opfordre medlemmerne til at bestille et skab i sekretariatet, snarest, da det er "forst til molle" princippet der gaelder. Der vil blive oprettet ventelister. Endelig vil der blive etableret 1-2 nye toiletter, samt opstillet et permanent telt med fast bund til den nye seson. Det giver mulighed For at styrke de sociale aspekter i klubben, som ogss er meget veesentlige for en golfklub. Vi h8ber naturligvis at emnet "nyt klubhus" bliver et punkt pd dagsordenen i l6bet af Informations- & Sponsorudvalg - Vi har i udvalget koncentreret os om ;bent-hus arrangementer i den sidste halvdel af saesonen, samtidig med vi jo engagerede Tunes unge til runddeling af folder om provemedlemskab, i forbindelse med Tune I.F. Klubnyt. Vores klubblad er blevetaget godt i mod, da vi ved det sidste klubblad har kunnet konstatere at det er downloadet over 450 gange. Tilbuddetsom

9 GREVI "hard'1copv version af klubbladet har ikke affodt nogen navnevardlg tnteresse. creve golf Center har ogsi t5et et nyt flot design p5 hjemme-siden og udsender nu et nyhedsbrev, der udelukkende vil give information om Centrets aktiviteter og tilbud Vores flag pryder indkors-len til banen, og ved turneringer vil I kunne se et liqnende flag, dog med p6skriften "turnerin9". I et forsog p3 at gore det lettere for medlemmerne at komme ikontakt med bestyrelsen og udvalgene, blev der oprettet et telefonnummer direkte til klubben Endviderer der en lind strom af henvendelser fra medlemmer, der onsker oplysninger om alt mellem himmel og jord, og her sidder Flemming og betjener vores medlemmer i bedste udstraekning - og dette store arbejde siger jeg tak for! I ZOOT vil et af udvalgets helt store opgaver veere, i samarbejde med Greve golf center, at planlegge og gennemiore hverve-kam pag ner, s3 vi opn5r fuldt medlemstal. Greve Golfklub indgsr gerne sponsorater med firmaer og privat-personer som gerne vil stotte klubarbejdet igreve Golfklub. Vi opererer udelukkende med premiesponsorater - dvs. at man kan sponseren hel turnering ved at stille med alle premier, eller man kan sponser en del af en turnering ved at stille med et mindre antal premier. Derudover kan man ogss sponsere toj til juniorer ogleller eliteholdet. I 2006 har vi haft glede af folgende sponsorer: Citibank, FJ separation, Fila offset. Senest har ZenIT sponsoreret juniorerne. Danbolig og Greve golf Center var premiesponsor til vores 6bningsturnering. Som en naturlig del af en golfklub har vi behov for et socialt engagement, derfor oprettede vi i2006 et Fest- & Arrangementudvalg under informationsudvalget. Udvalget vil fremover, som de selv udtrykker deti "lagge sig i selen og skabe nogle rammer for sjovt og festligt samvar med socialt sigte for alle medlemmer i Greve Golfklub". Forste arrangement blev afholdt i klubhuset den 16. september 2006, og var efter sigendet meget hyggeligt arrangement. sde,sar14

10 6REVE 2OQ7 et der fuldt program og arrangementer vil her laegge sig taet op af turneringsplanen. Handicapudvalget uouufg"t'"t et ai de mindste udvalg vi har, hvis opgave bl a er at tildele nanoiiap til tidligere DGU-me-dlemmer, registrere handicap p5 nyo"gyno"rn" samt-handtere de mange sporgsmsl der kommer fra vores medl6mmer om handicap; men den storste udfordring i 2006 har veret at indberette scores fra runder 95et af vores medlemm-er, det er blevet til over 500 indberetninger til DGU af scorekort. OgsE her er det vores klubsekret r, der sidder med denne opgave, og tak for denne indsats' Og jeg skulle hilse at sige at lidt treening i udfyldelse af scorekort, kan anbefales! Vi gleeder os til at 2007 byder p3 elektronisk egen indberetning af scorekort. Juniorudvalget Juniorafdelingen var allerede fra klubbens offlcielle Sbningsdagodt besat af nye medlemmer. Forholdsvis hurtigt var vi oppe pd medlemmer i aldersgruppen3-18dr. Da vi i odstarten ikke kendte til de enkelte spilleres niveau, var de 6 treeningshold alene sammensat p5 basis af alder, hvilket fungerede ganske udmerket og flere af spillerne fandt da ogs; hurtigt sammen udenfor traeningstimen 09 fik spillet nogle hyggelige runder golf. Vi hsber at endnu flere i 2OO7 best5r deres teori- og slagprover, s5 vi kan fe endnu flere igang pe banen. Vi har i2006 forsogt os med lidt puslingegolf (3-6 5r) i haven bag klubhuset. Det har veret svert at fi arrangeret et fast treningsforlob for denne gruppe spillere, idet vi p.t. kun har 4-5 puslinge i klubben' Vi slutted;dog sommeren af med j sondage, hvor Eva Fraenkel var se venlig at tage tornen med disse hsbefulde golfere. Vi fik arrangeret en "Summer Camp" i forste weekend i skolesommerferien. Trods tidspunktet var der alligevel 20 deltagere i alderen fra 5 5r til 163r, som alle havde det smadder hyggeligt. Mange fik her provet at spille p3 en rigtig golfbane for Efter aftensmaden lordag aften ^var der nogle, som ville spille mereog de holdt forst op, da morket faldt pa k.22.3o'

11 GREVE Vi fik i forste seson stablet 3 juniormatcher pa benene. Disse var arranqeret for alle spillere, uanset handicap. P; dennem8de rit mange lov at prove kr fter med den store bane. Desverre var der i2006 kun deltagelse af 4 iuniorer - drenge - til klubmesterskabet. Men vi fik alligevel gennemfort en turnering og fik da ogs8 k8ret en klubmester - Andreas Bech. Det var hsrdt for de unge dienge at spille slagspil (hvor alle slag teller og der ikke samles op) I 2007 venter et endnu storre udbud af aktiviteter. Vi er ved at planlegge treningsaktiviteter og turneringsdeltagelse for Gled jer! I luniorudvalget kommunikerer vi alene via hjemmesiden og via ' Derfor er det vigtigt at alle juniorer er registreret med den korrekte adresse i golfbox. Til slut vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke alle udvalgsmedlemmer, sponsorer og Greve Golf Center, for3ret, der gik, med hsbet om et mindst lige s5 godt samarbejde i 2007' Til mine med bestyrelsesmedlemmer skal i serdeleshed lyde en stor tak for indsatsen i For mange gode timers samver og konstruktive debatter! Arets indsats Bestyrelsen har besluttet at indfore en honorering for en ekstra-ordinaer indsjts i det frivillige arbejde, hvor en enkeltperson gennem kluberet har udvist en ekstraordiner lndsats eller pe anden m8de har bidraget til klubben og dens medlemmers trivsel. Arets indsats kan vere en person, der viser et kempe engagement, er initiativrig og meget synlig i sit arbejde for klubben. Endelig kunne det ogsa vere en person, der har lavet en god sportslig prestation. Det har veret sveert at finde frem til personen gennem det- forgangne ar, idet der har veret mange som har ydet en stor indsats i at fd klubben til at fu ng e re. Vi har fundet frem til en person, som er en meget v^ellidt person i klubben, der altid er god for en loke. vedkommender ogse en god medspiller pe banen, hvor vedkommende spreder en god stemning med sit ofte gode humor. Ligeledes gennem sine padagogiskevner og med sin ildsjel har formset et at gennemfore uddannelse af vores juniorer, planlagt og gennemfort sommerlejr, turneringer mm. Arets indsats ger i 2006 til formanden for juniorudvalget, Henning Klockerl

12 GREVE lvledlem326giggahvarre;opfordringtilbestyrelsenomatinformere Royal Unibrew turneringen, da der meske er mange af de nye spillere som ikke kender til det. Rend J orgensen ( bestyre lsen ) gav en kort praesentation om Royal Unibrew. Medlem 326 Gigga Hvarre; spo-rger til Klubmesterskab, hvorfor der ingen kvinder deltog og hvorfor s3 lavt handicap for tilmelding Finn B Sorensen ( bestyrelse n ) redegor for beslutningen Det er ganske normalt at der er resiriktioner ved Klubmesterskaber og at den lave gr nse er lagt for at beskytte medlemmerne. Finn tager ad notam at der Onskes hojere handicap for tilmelding. Medlem 308 Lene Hjerrild stotter forslaget om hojere handicapga de mange nye medlemmer. Medlem 325 Jorgln Christiansen; sporger til hvorfor turneringsfee skal vaere s6 hojt. Og der foresles herved lavere turneringsfee. Finn B' Sorensen ( bestyrelsen ) og Allan B. Corfitsen ( bestyre lse n ) redegor at det er t-dnken i 5r at iade et'milndre traktement indgs i turneringer, best6ende af f.eks. ollvand/sandwich. Medlem 11 Peter Roslev; Spgrgsm6l til Junior afd. - Ungsenior, gores der nogen tiltag for at holde eller tiltrakke ungseniorer. Allan B. Corfitsen ( bestyrelsen ) svarer, at der har varet taget kontakt til andre idreetsqrene iomr8det for at fa erfaringer med ungseniorer. Alle melder at det er en sver m5lg-ruppe. NEr juniorer rykker til ungsenior, kan der blive behov for at skrue p5 medlemsantal i de 2 kategorier. Medlem Lis?; sporger til forskel mellem hverdagsmedlem og senior. Allan B. Corfitsen ( bestyrelsen ). Senior er fuldtidsmedlem. Medlem Jim Hansen; Har bestyrelsen en opgorelse over hvorfor der er 20 udmeldte i Allan B. Corfltsen ( bestyrelsen ), hoveddrsag er fraflytning fra omrsdet og siger samtidig, at medlemmerne ikke sporges ved udmeldelse. Lars Ha rtig (d irigent) informerer om referent ved bestyrelsens bord. Medlem 126 Kristian Andersen; Sporger til- konsekvensen af flere medlemmer og hvad gor bestyrelsen for at f5 flere medlemmer. Lars Hartig(dirigent) forteller om den nyligt udformede folder. Allan B. CorfiGLn(bestyrelsen ) forteller om hvervekampagner i form af Abne husdage, runddeling af folder. Det er nodvendigt at skaffe flere medlemmer for at sikre fremtidig drift. Det skal vare et attraktivt anleg, og her er par 3 banen et rigtig godt tiltag for nybegyndere. Allan opfordrer alle til at hjelpe til med at skaffe flere medlemmer samt pointerede, at det er vigtigt at vi finder en balance mellem nye 09 erfarne golfspillere Kim Andersen(Centret) forklarer her kort om folderen, der bliver omdelt i eksemplarer til Greve, Karlslunde og Roskilde omr6derne. ad 3. Hans Christian Warming (bestyrelsen) gennemgsr regnskabet. l4edlem 407 Peter Christensen; Opfordrer til at splitmoms minimeres, da det er direkte tab. Hans Christian Warming( bestyrelsen) redegor kort for reglerne om splitmoms. Vi er faktisk heldige med vores ca. 12 o/o' DGU oplyser at golfklubber normalt kun ligger pe mellem 5-7 yo' side 12 ai j4

13 GIEVE Medlem 77 Flemming Kruse; Hvad er tilgodehavender fra kontingent Hans Christian Wa rming (bestyrelsen ) redegor for skyld fra centret Der har veret en del indkoringsproblemer omkring procedurer' Alt er nu pb plads og alt skyld er udlignet. "Ingen ugler i mosen" Herefter godkendes Regnskabet. ad 4. Lars Hartig(dirigent) & Allan B. Corfitsen ( bestyrelsen ) redegor her for de endringsf5islag bestyrelsen har set nodvendige, for en uddybning af de regler som var lavet. Andringer i 5 2 vedtaget. Endringer i9 3 vedtaget. Der blev endvidere ytret onske om tydeliggorelse af afsnit i vedteegterne' ad 5. Hans Christian Wa rming (bestyrelsen) fremlagde budget for 2007 der el baseret pe 650 medlemmer. Finn B. Sorensen ( bestyrelse n ) redegar fot turneringsfee og tog ad notam at forsamlingen mente at fee er for hojt. Der blev her ligeledes gjort opmarksom pi et muligt mindre traktement ved turneringer. Medlem 325 Jorgen Christiansen kommenterede, at erfaringer fra Solrod viste, at forskellen mellem 50 kr. og 100 kr. gjorde, at mange blev vek. lvledlem 11 Peter Roslev; sporger til de kommunale tilskud. Hans Christian Warming (bestyrelsen) redegor for tilskud, de kommer fra lunior tilskud, kursus tilskud og idreetspuljen. N4edlem 139 Frede Kruse-Ch ristia nsen eftersporger at man setter budget op sammen med regnskab, for sa mmenlignelighed. Dette er taget til efterretning. Medlem 1 Kim Andersen; sporger til penge til hverveka mpagner. Allan B. Corfitse n ( bestyrelsen ) forklarer at klubben hidtil har arbejdet ud fra det princip at vere heender og fadder frem for okonomisk medspiller i hverveka mpagner. Medlem 156 Vicki Hansen; sporger til DGU kontingent. Hans Christian Wa rming (bestyrelsen) redegdr for kontingent, det er p^r. medlem. Medlem 407 Peter Christensen; ForeslSr at man mdske kan flytte nogle midler, evt. fra eliten, til hvervekampagner. Der fremseettes forslag om at sette penge af til hverveka mpagner. Allan B. Corfitsen ( bestyrelsen ) rcdegar for Greve Golfklubs medlemsparagraf. Der jo siger at medlemmet er i centrum, og vi hidtil har brugt vores midler n8r medlemmet er kommet ind i klubben. [4edlem 308 Lene Hjerrild; Hvad skal alle disse penge bruges til? Allan B Corfitse n ( besty relsen ) redegor for fremtiden, hvor bestyrelsen gerne vil vere visioner og samle lidt sammen til forskellige arrangementer, med videre uddannelse af instruktorer, regelkurser m.m. Allan B. Corfitsen ( bestyrelse n ) setter til forslag at budgettet bliver endret med kr ,- til folkeoplysning om golfsporten, samt herunder at udbrede og fremme interessen for golfsporten. Det vedtages.

14 6REVE tvledlem 208 Anni Hemp; PEPeger en regnefejl i budgettet, Hans Christian Warming (bestyrelsen) opiyser om manglende minus foran et tal, derfor ingen reg nefejl. Budgettet godkendes herefter. Kontingent er godkendt. ad 6. Hans Christian Warming og Klaus Hemp blev valgt udenandre kandidater til bestyrelsen. Per Larsen og Jan Petersen blev valgt som suppleanter' Allan B. Corfitsen(bestyrelsen) takker Martin Borre Clausenfor den store indsats han har ydet siden starten p5 golfklubben. Martin varen af dem der var med helt fra starten, og har gjort en kempe indsats, Takfor det. ad7-leif Bodilsen og Kurt Sondergaard blev genvalgt som revisorer. Karl Hatt blev valgt som revisorsuppleant. ad 8. lvledlem 11 Peter Roslev; Henstiller til bestyrelsen om at melde golfklubben lnd i Idreetsunionen i Greve Kommune. Bestyrelsen vil for dette. Kim An dersen (centret); Informerer om Pro skifte, grundet Cathrine's ulykke i november. Rene Wiesel som er den nye pro, lavede en kort praesentation af sig selv, og kunne konstatere at han gleder sig til at komme i gang med at lere os alle igreve Golfklub at spille golf. Lars Hartig(dirigent) ophever hermed generalforsamlingen. Allan B. Corfitse n ( bestyrelsen ) takker For en generalforsamling i god ro og orden. Referenter: Flemming Schou Nielsen & Klaus Hemp eru 11"-,. M#*4.

15 Regnskab 2006 GREVE GOLFKLUB Indtagter: Kontingent juniorer Kontingent seniorer Kommunale tilskud Teoriundervisning og begynderadministration Tumeringer Green fee (3% tra GGC) Junior Gamp Sponsorater lndtagter i alt Udgifter: Juniorcr Begynderudvalg Informationsudvalg Generalforsamling Elite Tumeringsudgifter Bes{yrelse og sa marbejdsudvalg Kurser - Uddannelse, eksteme moder Kgrselsrefusion og Parkering DGU kontingent DGU, NGU FritsPilskort Blomster, Gaver Representantska bsmsde Forsikringer Leje af regnskabsprogram Smlanskaffelser Ej frad ragsberettiget splitmoms Resultat for finansielle Poster Renteindtegter Bankgebyrer Arets resultat e ffi

16 Bdance 2006 Afttiwr Tihodehanende kontingent, Green Fee hos GGG KassebehoHning lndestaede Rosltikle Bank Akliwriatt Pasrivor EgenkapitalPdrm Overftil rcsultat fta 2000 SkyUig moms SkyHige ornkdninger til C;GG ' E7.09E Golflrlub godkendt den %ll 'ilans Christian Warming Kasserer Re$skab t or revideret og fundet i orden 86-o'? - Zoo?. 7/ furr^.4t-v-/ Kurt Ssndogt"tdl ( Revisor I

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29

Læs inde i bladet. Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Læs inde i bladet Indlæg fra Mark...side..30 Referat fra Generalforsamling..side..7 Taylormade Tourbus besøger FGK.side..29 Blad Nr. 2 Maj 2013 Frederikssund Golfklub Egelundsgården Skovnæsvej 9 3630 Jægerspris

Læs mere

R E F E R A T. Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub.

R E F E R A T. Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub. R E F E R A T Fra ordinær generalforsamling TORSDAG, DEN 21. MARTS 2013 kl. 19.00 i Himmelbjerg Golf Club afholdt i Mulligan s Pub. Referent: Jane Bach Sørensen Til stede var 52 stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Velkommen til generalforsamlingen. Det er dejligt at se, der kommer så mange til generalforsamlingen. Normalt var det jo ikke

Læs mere

Glædelig Jul og Godt Nytår LÆS OM... Kære medlemmer

Glædelig Jul og Godt Nytår LÆS OM... Kære medlemmer Faaborg Golfklub December 2007 16. årg. nr. 5 LÆS OM... Kære medlemmer Valg til bestyrelsen Årsregnskab Indkaldelse til generalforsamling A/S Golf for "fine" mænd og kvinder Nyt fra Driverklubben Dameklubben

Læs mere

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16 Læs bl.a. om Beretning 2014 s. 4 RingMaster 2015 s. 5 Golfens Dag 2015 s. 14 Nyt fra Kontoret s. 16 Nyt fra Handicapudvalget s. 20 Trænerskifte s. 29 NR. 1 2015 23. ÅRG. OPLEVELSER UDOVER DET SÆDVANLIGE...

Læs mere

Frederikssund Golfklub. Årgang 2011 Nummer 2. Klubbladet. April. Læs mere inde i bladet

Frederikssund Golfklub. Årgang 2011 Nummer 2. Klubbladet. April. Læs mere inde i bladet Årgang 2011 Nummer 2 April Frederikssund Golfklub Klubbladet Læs mere inde i bladet Nummer 2 - Årgang 2011 side 2 Indholdsfortegnelse Formanden har ordet... side...3 Generalforsamling Referat fra generalforsamlingen...

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Kalundborg Golfklub tirsdag den 26. februar 2014. Til stede var 103 stemmeberettigede medlemmer. Inden generalforsamlingens start mindedes de fremmødte i stilhed

Læs mere

Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen.

Sølauget har arbejdet hårdt for at sikre, at arealerne omkring banen er blevet godt vedligeholdt både før og i løbet af sæsonen. Beretning Hedensted Golfklub 2014/15 Fokusområder 1. Banen 2. Medlemsudvikling 3. Kommercielle aktiviteter 4. Marketing/kommunikation 5. Medlemstrivsel 6. Restaurant/klubhus 7. Pro en 8. Sekretariat 9.

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub

Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub Referat af generalforsamling i Viborg Golfklub Tid: Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.00 hos Naturgas Midt/Nord. Referat: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Thomas Hansen, der blev valgt uden modkandidat.

Læs mere

Roskilde Golf Klub Nr. 81 Marts 2004

Roskilde Golf Klub Nr. 81 Marts 2004 Roskilde Golf Klub Nr. 81 Marts 2004 ROSKILDE GOLF KLUB Margrethehåbsvej 116 4000 Roskilde Formand: Lis Reisby.............46 35 03 44 Bestyrelsesmedlemmer: Klaus Truesen..........46 37 25 75 Henning Olsen.........46

Læs mere

MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 1 Maj 2009

MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 1 Maj 2009 MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 1 Maj 2009 Breinholtgård Golf Klub Kokspangvej 17-19 6710 Esbjerg Tlf. 75 11 57 00 www.bggc.dk bgc@tiscali.dk Sekretariatet/ Golf Manager: Michael Klose

Læs mere

LLIGAN. Med træning bliver man bedre... Medlemsblad for MOLLERUP. 17. årgang Nr. 1 April 2009. Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 B U C F L E

LLIGAN. Med træning bliver man bedre... Medlemsblad for MOLLERUP. 17. årgang Nr. 1 April 2009. Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 B U C F L E L Medlemsblad for MOLLERUP GOLF CLUB 17. årgang Nr. 1 April 2009 M LLIGAN M O L L E R U P O G B U C F L Med træning bliver man bedre... Læs om Medlemsundersøgelsen 2009 på side 16 Bestyrelsen/udvalg Sekretariatet:

Læs mere

FREDERIKSHAVN GOLF KLUB Stiftet den 2. april 1992. Bestemmelser og retningslinjer. Denne udgave er opdateret 21.april, 2015

FREDERIKSHAVN GOLF KLUB Stiftet den 2. april 1992. Bestemmelser og retningslinjer. Denne udgave er opdateret 21.april, 2015 FREDERIKSHAVN GOLF KLUB Stiftet den 2. april 1992 Bestemmelser og retningslinjer Denne udgave er opdateret 21.april, 2015 1 INDHOLD Side2 Indledning Side 3 Vision Side 3 Vedtægter Side 4 til 8 Bestyrelsesmøder

Læs mere

Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 41. driftsår (1971-2013) 250214 Karsten Sørensen

Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 41. driftsår (1971-2013) 250214 Karsten Sørensen Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling - 2014 Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Horsens Golfklubs ordinære generalforsamling for klubbens 41. driftsår (1971-2013) REFERAT Dato: Ref.:

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012.

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012. Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 25. marts 2012. Referent: Klubchef Arne K. Larsen AGCs Formand, William Grahn, bød velkommen og gik herefter over til dagsordenen. Punkt 1: Valg af

Læs mere

Sportsligt har vi haft en god sæson, med tilfredse gæster og medlemmer, godt vejr og en god bane.

Sportsligt har vi haft en god sæson, med tilfredse gæster og medlemmer, godt vejr og en god bane. Formanden har ordet Sportsligt har vi haft en god sæson, med tilfredse gæster og medlemmer, godt vejr og en god bane. Desværre er det økonomisk ikke gået så godt, da vores indtægter igen er faldet, for

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Maribo Sø Golfklub 25 års jubilæum 1989-2014 GOLF K LU B. Jubilæumsskrift

Maribo Sø Golfklub 25 års jubilæum 1989-2014 GOLF K LU B. Jubilæumsskrift MARIBO SØ 25 ÅR GOLF K LU B 1989-2014 Jubilæumsskrift 1 Golfklubben er en gave Borgmester Holger Schou Rasmussen Maribo Sø Golfklub bliver 25 år, og det skal selvfølgelig fejres. Klubben er en del af det

Læs mere

LLIGAN. Medlemsblad for MOLLERUP. 16. årgang Nr. 3 December 2008. Her er klubmestrene 2008 i Mollerup Golf Club! Læs mere på side 9 B U C F L E O G

LLIGAN. Medlemsblad for MOLLERUP. 16. årgang Nr. 3 December 2008. Her er klubmestrene 2008 i Mollerup Golf Club! Læs mere på side 9 B U C F L E O G L Medlemsblad for MOLLERUP GOLF CLUB 16. årgang Nr. 3 December 2008 M LLIGAN M O L L E R U P O G B U C F L Her er klubmestrene 2008 i Mollerup Golf Club! Læs mere på side 9 Bestyrelsen/udvalg Sekretariatet:

Læs mere

Rimmen. Medlemsblad for Hirtshals Golfklub. 2011-19. årgang nr. 1

Rimmen. Medlemsblad for Hirtshals Golfklub. 2011-19. årgang nr. 1 Rimmen Medlemsblad for Hirtshals Golfklub 2011-19. årgang nr. 1 Hirtshals Golfklub Bestyrelse og Udvalg 2011 Bestyrelse: Formand: Næstformand: Kasserer: Medlemmer: Redaktion: Bladudvalget: Redaktør: Jens

Læs mere

Juniormappe 2013. Den spillermappe, du nu holder i hånden, er vores samlede information fra juniorudvalget til juniormedlemmerne.

Juniormappe 2013. Den spillermappe, du nu holder i hånden, er vores samlede information fra juniorudvalget til juniormedlemmerne. Forord Den spillermappe, du nu holder i hånden, er vores samlede information fra juniorudvalget til juniormedlemmerne. Vores mål med mappen er at give dig og dine forældre svar på flest mulige spørgsmål,

Læs mere

MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 13 April 2015

MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 13 April 2015 MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 13 April 2015 Breinholtgård Golf Klub Kokspangvej 17-19 6710 Esbjerg Tlf. 75 11 57 00 www.bggc.dk info@bggc.dk Kontoret/Golf Manager Carina Tranum 75 11

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Generalforsamlingen blev afviklet efter følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af

Læs mere

Golf. Nr. 2 December 2013. Medlemsblad for Golfklubben Maribo Sø

Golf. Nr. 2 December 2013. Medlemsblad for Golfklubben Maribo Sø Golf M A R I B O Nr. 2 December 2013 Medlemsblad for Golfklubben Maribo Sø 2 GOLFKLUBBEN MARIBO SØ Refshalegården Refshale Byvej 22, 4930 Maribo Telefon: 54 78 26 55 www.maribogolf.dk maribogolf@maribogolf.dk

Læs mere

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI-Nyt 38. årgang April 2014 Nr. 7 Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI'S adresse: Havdrup Hallen, Skolevej 62, 4622 Havdrup. Hovedbestyrelsen Formand Anette Gammelvind,

Læs mere

VÆRD AT VIDE. om Himmerland Golf Klub

VÆRD AT VIDE. om Himmerland Golf Klub VÆRD AT VIDE om Himmerland Golf Klub 2014 INDHOLD Baneservice side 16 Bestyrelsen side 3 Elitearbejde side 15 Golfbiler side 14 Greenfee side 12 Greenfeeaftaler side 25 Internettet side 24 Juniorarbejde

Læs mere