Tesla&Motors& ) ) ) Strategisk)regnskabsanalyse)af) ) )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tesla&Motors& ) ) ) Strategisk)regnskabsanalyse)af) ) )"

Transkript

1 HA#Almen,)6.)Semester) ) ) )))))))))))))))Bachelorafhandling) ) ) ) ) ) ) ) Strategisk)regnskabsanalyse)af) Tesla&Motors& ) ) AARHUS)UNIVERSITY)) BUSINESS)&)SOCIAL)SCIENCES)) DEPARTMENT)OF)ECONOMICS)&)BUSINESS) SPRING)2014) Forfatter:) )))Simon)Thomsen) ) ))Vejleder:) )))))))))))Karsten)Wiborg) ) Anslag)ekskl.)mellemrum:) )

2 Abstract( TeslaMotors,anelectricluxurycarmanufactureroftheTeslaRoadsterandModelS,located insiliconvalley,sanfranciscoisthefirstcompanyofitskindcombiningluxurywithelectric, providingthepossibilityofchargingforfree.teslahas,eversincethecompanywaslistedon NASDAQthe29 th ofjunein2010,presentedquarterlyandyearlydeficits,exceptfromthefirst quarterof2013.despitethebadfinancialsthestockpricehasclimbedfrom19dollarsto217 dollarsthe1 st ofaprilin2014.teslaisdeliveringthemodelstonorthamerica,europeand EasternAsia. Thepurposeofthisbachelor sthesisistoanswerthequestion,why$tesla$motors $stock$price$ increases,$despite$the$fact$that$they$present$deficits?theinspirationtowardsthesubjectofthe thesisisbecauseofpersonalencountersoftheteslamodelsonthecalifornianfreeways.the becoming of the overall question is due to suspected positive cohesion between the stock pricesandprofits.theapproachtothisquestionhasbeenmadethroughanunderstanding andanalysisoftesla shistoricfinancialsandtheirstrategicpositionhereandnowandinthe future. AnanalysisofTesla shistoricfinancialsincludetheyears2010r2013,whereteslamadethe initialpublicofferingoftesla ssharesontheamericannasdaqthe29 th ofjanuary2010.the analysisisconductedbychangingtheequitystatement,balancesheetandincomestatement intooperatingandfinancingactivities,tomakeitpossibletogetthefullpictureofteslaasa company.ultimatelyitispossibletoperformaprofitabilityanalysis,togetfinancialindicators toaswhytesla sstockpriceincreases. TheanalysisofTesla sstrategicpositionismadethroughananalysisofmultiplenonrfinancial factors that include an internal and external analysis of the company. The internal strategic analysis consists of an analysis of the vision, mission and strategic goals of the company togetherwithananalysisofcorecompetenciesofthecompanyandultimatelyananalysisof Tesla s value chain (Porter s Value Chain Analysis, Michael Porter, 1985). The external strategic analysis consists of an analysis of the society as a whole (PEST analysis) and an analysisoftheindustry(porter sfiveforces,michaelporter,1979).intheendthefindingsof thestrategicanalysisissummarizedintheswotanalysis.

3 Theconclusionofthisthesis,andananswertotheinitialquestion,isthatitistheinvestors expectationstowardthefutureandnotsomuchcurrentfinancialsthatmakethestockprice climb.itisacombinationofthetwo,wherefutureexpectationsweighsmorethanfinancials. TheprofitabilityanalysisunderthefinancialanalysisshowedthatModelShascontributedto theclimbingofthestockprice,andthattherevenuegainedfrommodelssalestogetherwith theoperatingmarginalsocontributestotheriseofthestockprice. The internal part of the strategic analysis showed that investors dealing with highrtech companiestendtofocusonbusinessplansinsteadoffinancials.teslasuniquebusinessplan, built of the company s vision, mission and strategic goals for the future together with an innovative distribution model, is led by the inspiring and charismatic CEO Elon Musk. Tesla wantstoexploittheirownbatteryrtechnologyandproducelesserrpricedelectricvehiclesfor themassesinthefuture,whilesellingtheircarsdirectlytotheconsumers. The external part of the strategic analysis showed that there are factors like political contributions to potential buyers of electric cars that make the sales go up, which further enforces the climbing of the stock price, which was concluded in the profitability analysis. Opportunities in the future is a big factor in this, as the countries in Eastern Asia is undergoing an economic development, that can have a positive impact on Teslas sales in Eastern Asia in the near future. Worldwide there is a tendency, that people supports sustainabilityineveryform,andthisisalsothecaseforteslascars. Teslas Model S is a unique product, with a unique business model that investors see the benefitof.

4 Indholdsfortegnelse- 1.-Indledning Problemformulering Metodevalg Struktur Afgrænsning Kildekritikogkritikafanvendtemodeller Virksomhedsbeskrivelse ElonMusk Historie Strategiskepartnere Produkter Ladestationer Fabrikker Markeder Regnskabsanalyse Reformuleringafegenkapitalopgørelsen Reformuleringafbalancen Reformuleringafresultatopgørelsen Rentabilitetsanalyse DenudvidedeDuPontOmodel Niveau DenudvidedeDuPontOmodel Niveau DenudvidedeDuPontOmodel Niveau Sammenholdningafregnskabsanalysenmedudviklingenafaktiekurs Strategisk-analyse Internanalyse Konkurrencestrategier Opsamlingpåkonkurrencestrategier Funktionsanalyse Opsamlingpåfunktionsanalyse Portersværdikædeanalyse

5 4.1.6OpsamlingpåPortersværdikædeanalyse Eksternanalyse PESTanalyse OpsamlingpåPESTanalyse PortersFiveForcesanalyse OpsamlingpåPortersFiveForcesanalyse SWOTanalyse Konklusion Kildeliste...50 Bilag

6 1.#Indledning# Deførsterapporteromkringglobalopvarmningfastslog,atårsagenhertilvarmenneskeskabt. Sidenharmansøgtefterbæredygtigealternativertiltransport.Alternativersomikkeskadede miljøet eller gik på kompromis med egenskaberne som f.eks. ydeevne og rækkevidde, som mankenderfraenalmindeligbilmedforbrændingsmotor.detharværetalmenkendt,atflere virksomhederindenforelbilsindustrienharværetnødttilatdrejenøglenom.idanmarkvar det batteriudskiftningsvirksomheden Better% Place, som senest måtte overgive sig pga. manglende investeringskapital udefra (www.borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/ 1/258507/better_place_gaar_konkurs.html). Mange bilfabrikanter har forsøgt sig med hver deressvarpåefterspørgselenafensådanbil ligefradieselbiler,somkankørelængerepå literentilhybridbiler,somharbådeenforbrændingsnogelmotor. Nuserdetudtil,atdennesøgenefteretalternativkanværeforbi.Tesla,enSilliconValley, Californien placeret virksomhed, som producerer elbiler og komponenter hertil, har med deres Model S taget forbrugerne og aktiemarkedet med storm. I 2013 solgte Tesla på verdensplan omkring eksemplarer af Model S, og deres totale omsætning lød på lidt over 2 milliarder dollars. Deres aktiekurs er mere end tolvdoblet fra deres børsnotering på amerikanske NASDAQ d. 29. juni 2010 (se Bilag 1) med en aktiekurs på 17 dollars til en aktiekurs på 216,97 dollars d. 1. april Dette er den eneste børsnotering af en amerikanskbilproducentsidenfordi1956. Inspirationen til valg af emne stammer fra et udlandsophold på San Diego State University, hvor man tydeligt mærkede tilstedeværelsen af Teslas Model S på de Californiske veje. Jo tættere man kom på San Francisco og Teslas hovedkvarter, destoflere Model S er blev man mødt af. Et efterfølgende research af den Californiske bilfabrikant af interesse, stod nogle uregelmæssigheder mellem kursudviklingen og årsopgørelserne klar. Indtjeningsevnenvar dårlig,ogaktiekursenvarstigende.vedatbetragtepåtabel1påsideto,somerenoversigt over udviklingen af totalindkomsten 1 og aktiekursen, vises, at Tesla har haft en negativ totalindkomstialleårenesidenbørsnoteringen. 1 Totalindkomst:Ændringivirksomhedensegenkapital,somfølgeaftransaktioner,derikkeerejerN investeringer(transaktionmedejerne)ellerfordelingtilejerne(aktiebaseretvederlæggelse). Side1af57

7 Tabel%1:%Oversigt%over%udviklingen%for%totalindkomsten%fra%2010%til%og%med%2013%samt%udviklingen%for%%%%% aktiekursen%fra%16/2?11%til%og%med%20/2?14.% Regnskabsår, 2010, 2011, 2012, 2013, Dato,for,udgivelse,af, årsopgørelse, 15/2F11, 15/2F12, 20/2F13, 19/2F14, Totalindkomst*, F$ , F$ , F$ , F$ , Aktiekurs**,,$24,73,,,$34,18,,,$35,16,,,$209,97,, *Totalindkomst,(se,Bilag,5).,, **,Aktiekurs,ved,slutdag,,dagen,efter,datoen,for,udgivelse,af,årsopgørelse. Kilde:%Egen%tilvirkning%på%baggrund%af%Google%Finance,%årsregnskaber%og%4.%Rentabilitetsanalyse.% Udviklingenaftotalindkomstenharværeturegelmæssig,dadenerblevetdårligerefra2010 fremtil2012,hvordeni2013erforbedret.udviklingeniaktiekursenpåårsbasisharværet stigende,menhvordenstørstestigningforegikmellem2012og2013. Man ville normalt antage at en aktiekurs afspejles af virksomhedens regnskabsmæssige resultat, som er et mål for værdiskabelsen i virksomheden, hvor aktiekursen er stigende i tilfældeatetpositivtresultatogfaldendevedetnegativtresultat.detteerdogikketilfældet her. Disse uregelmæssigheder, hvor totalindkomsten er negativ og aktiekursen stigende, er årsagen til min egen undring, og ligger til grund for både valg af emne samt problemformulering.sidstmenikkemindsterenstrategiskregnskabsanalyseafteslamotors megetaktuelhvadangårmediernesdækningafselvsammevirksomhedogdereselbilmodel S,samtdiskussionenomkringelbilerogomdeidennærmestefremtidkanindhentesalgetaf benzinnogdieselbiler. Ovenståendeledermighentilfølgendeproblemformuleringforbachelorafhandlingen. Side2af57

8 1.2#Problemformulering# HvorforstigerTeslaMotorsaktiepåtrodsaf,atdepræsentererdårligeregnskaber? 1.3#Metodevalg# Opgavengribesanudfratoforskelligevidenskabsteoretisketilgange,mensompåsammetid ogsåernærtbeslægtede. Regnskabsanalysen, som indeholder en lang række finansielle data, ses ud fra et strukturalistisksynspunkt.dissefinansielledataerhistoriskeogeksistererkunafhængigtaf hinanden.egenkapitalopgørelsen,balancenogresultatopgørelsenerindbyrdesafhængigeaf hinanden. De kan altså ikke stå alene, og de giver kun mening i hinandens tilstedeværelse. FormåleterheratpåpegeentendensiårsregnskaberneforTeslaMotorsvedatforetageen regnskabsanalyse. Den strategiske analyse, som indeholder alle ikkenfinansielle oplysninger, ses på ud fra et socialkonstruktivistisk synspunkt, som giver mulighed for at få det komplette billede af problemstillingen, ved at inddrage andre faktorer end blot den strukturalistiske regnskabsanalyse.detgivermulighedenfor,atbelyseproblemformuleringenfrafleresider. 1.4#Struktur# Strukturen er inspireret af Jens O. Elling og Ole Sørensens bog, Regnskabsanalyse og værdiansættelse, 2. udgave fra Alle analyser bygger på sammenhængen mellem aktionærværdi,finansielleogikkenfinansielleværdidrivere(sebilag2),hvorderunderhele opgaven henvises til den værdi, der skabes for aktionærerne. Derfor bliver problemformuleringenogdeenkelteanalyserogsåbesvaretudfraaktionærernessynspunkt. SommankanudledeafFigur1beskrivesTeslaMotorsefterindledningenforatgivelæseren en idé om virksomheden og dens opbygning. Dette gøres gennem virksomhedens ejer Elon Musk, Teslas historie, de strategiske partnere, produkter, ladestationer, virksomhedens fabrikkerogdemarkeder,somteslaoperererpå.hernæstvilregnskabsanalysenforetages, hvor en reformulering af Teslas relevante årsregnskaber vil finde sted. Disse skal ligge til grundfordenvidererentabilitetsanalyseogsammenholdningaffinansielleværdidriveremed ikkenfinansielleværdidrivereidenefterfølgendestrategiskeanalyse. Side3af57

9 Figur1:Afhandlingens%fremgangsmåde.% % % % % % % % % % % % % % Kilde:%Egen%tilvirkning.% Regnskabsanalysenforetagesforatafdækkedefinansielleværdidrivere,somharresultereti røde tal på bundlinjen, selvom at aktieprisen er mere end tolvdoblet i perioden fra børsnoteringen d. 29. juni 2010 og til 1. april Sammenlagt udarbejdes en fundamentalanalyse (Elling et al., 2005, s. 18) hvor regnskabsanalysen udbygges med en strategisk analyse for at belyse de strategiske faktorer, som også skaber værdi for aktionærerne. Den strategiske analyse består af en intern og ekstern analyse, hvor den interneindeholderenanalyseafteslaskonkurrencestrategier,enfunktionsanalyseafteslas kernekompetencer og en værdikædeanalyse. Den eksterne analyse indeholder en samfundsanalyse og en brancheanalyse, hvor alle eksterne faktorer inddrages for at belyse Teslasberettigelseimarkedet.Herunderinddragesalleeksternefaktorersomf.eks.politiske kræfter og konkurrenter på markedet. Den interne og eksterne analyse sammenholdes derefter til en samlet vurdering af Teslas interne styrker og svagheder samt eksterne muligheder og trusler i en SWOT analyse. Analysen følges op af konklusionen, der sammenfatterresultatetpåproblemformuleringen. Side4af57

10 Rækkefølgenpåregnskabsanalysenogdenstrategiskeanalyse,iafhandlingen,ernøjevalgt, da det er opdagelserne i regnskabsanalysen sammenholdt med den stigende aktiekurs, som giveranledningtilenforklaringpådetteforhold.detteforklaresmedenstrategiskanalyse. DennefremgangsmådeerogsåitrådmedElling&Sørensensforklaring: De finansielle værdidrivere måler, hvordan værdiskabelsen realiseres i kroner fraperiodetilperiode.demålerikke,hvordandenskabes.detgørtilgengældde ikkenfinansielle værdidrivere Det gælder omverdensfaktorer, interne faktorer ogkonkurrencenogvækststrategier. (Elling&Sørensen,2005,s.63). 1.5#Afgrænsning# Denne afhandlings fokus vil primært være på Teslas Model S, da det er deres nuværende flagskibsmodelirækkenafelbiler,ogdeterunderleveringenafdennebil,atteslaharopnået eneksplosivstigningiaktiekursen.teslastidligereelbilroadsterogfremtidigeelbilmodelx vilogsåbliveinddragetkort. TidsperiodensomafhandlingensanalysedeltagerudgangspunktierfraTeslasbørsnotering pådetamerikanskenasdaqd.29.juni2010til1.april2014,ogmedtageraltsåalleteslas årsregnskaberfra2010tilogmed2013.ialterdetenanalyseperiodepå4år.iindledningen af afhandlingen vil årene før børsnoteringen blive berørt, da en beskrivelse af dette er nødvendigtforatfåoverblikoverteslasudvikling. TeslanonNGAAPregnskaber,hvormanudelukkerunikkebegivenheder,derikkeopstårigen, for at blødgøre virksomhedens tab, er udeladt. Kun GAAP 2 (Generally Accepted Accounting Principles) regnskaber er anvendt for at sikre sammenligneligheden. (www.smallbusiness.chron.com/usefulnessnpronformanvsngaapnearningsn66078.html). En værdiansættelse eller en budgettering, som normalt supplerer en strategisk regnskabsanalyse, er i denne afhandling ikke relevant for at kunne besvare problemformuleringen. Derfor er værdikomponenterne, som indgår i sammenhængen mellemaktionærværdi,finansielleogikkenfinansielleværdidrivere(sebilag2)ikkemedtaget. 2 GAAPerUSA snuværenderegnskabsstandard Side5af57

11 Under den strategiske analyse vil der blive foretaget en samlet vurdering af de forskellige geografiske områder, hvor Tesla udbyder deres produkter. Disse områder indbefatter Nordamerika (USA og Canada), størstedelen af Europa og Østasien. Tesla er veletableret i NordamerikaogEuropa,hvormanharkonkretvidenomTeslasforetagende,menleveringen af Model S i Østasien er forholdsvis ny, og man har derfor primært forventninger til det Østasiatiskemarked.ØstasienidennesammenhængbestårafKina,HongKongogJapan. Tesla Motors vil blive omtalt som Tesla gennem afhandlingen, og skal ikke forveksles med videnskabsmandennikolatesla(se2.virksomhedsbeskrivelseforuddybning). 1.6#Kildekritik#og#kritik#af#anvendte#modeller# Bachelorafhandlingen er skrevet ud fra offentligt tilgængeligt materiale, hvor Teslas årsrapportpublikationer, officielle årsopgørelser, internetartikler, dokumentarklip m.m. er medtaget for på bedste vis at lave en besvarelse af problemformuleringen. Dette er i dette tilfældetilstrækkeligt,daopgavenskalbesvaresudfraaktionærenssynsvinkel,somidefleste tilfælde, ligeledes kun har adgang til ovennævnte data og information. Ved denne metode opnår man ikke det fulde indblik i Tesla som virksomhed og den interne virksomhedsgang, som til en vis grad kan virke hæmmende overfor den overordnede vurdering af virksomheden. NoglekildersomTeslaselvharudgiveterblevetbehandletkritiskmedtilføjelsenafandre eksternekildersomuafhængigeinternetartikler.alleofficielleårsopgørelserfrateslaudgives afsec(u.s.securities&exchangecommission),dererdetofficielleorganiusa,derudgiver børsnoterede virksomheders årsopgørelser. Herudover er lærebogen Regnskabsanalyse og værdiansættelse, 2. udgave fra 2005 af Jens O. Elling og Ole Sørensens blevet benyttet til fremgangsmådeogudformningafopgaven. Påtrodsafdenpersonligeinteresseforbachelorafhandlingensområdeerobjektivitetenpå bedst mulige vis opretholdt. Dette er vigtigt for at kunne være i stand til at beskrive og analyserevirksomhedenneutraltudenatfarveselvsammemedpersonligesynspunkter. Anvendte analysemodeller i opgaven består af Porters værdikædeanalyse, som anvendes i den interne strategiske analysedel og Porters Five Forces analyse samt PEST analyse, som anvendes i den eksterne strategiske analysedel. Til sidst samles opdagelserne i en samlet Side6af57

12 SWOTanalyseforatskabedetnødvendigeoverblik.UnderPortersværdikædeanalyseerder begrænset information tilgængelig pga. den interne natur, men da problemformuleringen besvaresudfraaktionærenssynspunkt,erdenneinformationtilstrækkelig. PortersFiveForcesanalysenkannemtbliveuoverskuelig,hvisanalysenfårlovtilatståalene, dateslaereninternationalvirksomhed,somsælgerogdistribuererderesprodukteriflere forskellige dele af verden hvad angår kulturforskelle og holdning til f.eks. elbiler. Disse forskelle udredes dog i den efterfølgende PEST analyse under punktet sociale og kulturelle forhold.swotanalysenforkorterdeinternestyrkerogsvaghedersamteksternemuligheder og trusler ned til enkle problemstillinger. Dette betyder at den strategiske analyse bliver forenklet, men dette er nødvendigt for at kunne opnå et overblik over Teslas nuværende konkurrencesituationogfremtid. 2.#Virksomhedsbeskrivelse# Tesla designer, udvikler, producerer og sælger deres egne elbiler samt avancerede komponenter til andre elbiler. De ejer også selv deres salgs og service netværk. Udover at producere elbilen Model S og udvikle fremtidige elbilmodeller (se KonkurrencestrategierforenanalyseafTeslasvisionogmission)fremstillerdeogsålitiumN batteripakker,elektriskemotorer,gearkasserforderesegneelbiler,menogsåforandreelbils producenter. Disse aktiviteter foregår på deres produktionsfacilitet og fabrik i Palo Alto (Sillicon Valley), Californien (www.reuters.com/finance/stocks/companyprofile?rpc=66&symbol=tsla.o). TeslaharfundetinspirationtilderesnavngennemdenserbiskNamerikanskfysiker,opfinder og elektronikingeniør Nikola Tesla, som er anerkendt som en af de mest betydningsfulde videnskabsmænd i det 19. århundrede og det tidlige 20. århundrede (www.teslan museum.org/meni_en/nt.php?link=tesla/t&opc=sub1). Virksomhedens aktier handles på den amerikanske børs NASDAQ under symbolet TSLA. De har i alt en børsværdi, pr. 21. februar 2014, på ca. 25,7 milliarder dollars(122,59 millioner aktier prissat ved 209,6 dollars pr. aktie (www.google.com/finance?q=nasdaq %3ATSLA&ei=tv0JU4DhM6KCwAORUw). Side7af57

13 Teslas aktionærfordeling er pr. 1. april 2014 sådan, at ca. 60% ejes af virksomheder og de resterende 40% ejes af private (www.nasdaq.com/symbol/tsla/ownershipnsummary). De femvirksomhedermeddenstørsteandeliteslaer,primærtinvesteringsfonde,ogifølgende rækkefølge,hvorførstnævntehardenstørsteandel:fidelityinvestments(investeringsfond), T.RowePrice(investeringsfond),BaillieGifford(investeringsfond),MorganStanley(bank)og AmeripriseFinancial(investeringsfond).De4privatpersonermeddenstørsteandeliTeslaer i følgende rækkefølge, hvor førstnævnte har den største andel: Herbert Kohler (administrerende direktør hos Kohler Company, som laver VVSNprodukter), Elon Musk (administrerende direktør hos Tesla), Ira Matthew (bestyrelsesmedlem hos Tesla) og Steve Jurvetson(bestyrelsesmedlemhosTeslaogdenførsteejerafenModelS). 2.1#Elon#Musk# Frontfiguren for Tesla er bestyrelsesformand, administrerende direktør og produktarkitekt Elon Musk. Det er nødvendigt at inddrage ham i denne problemstilling, da en stor del af tiltroen til Tesla og dermed også Elon Musk stammer fra det han har opnået i hans professionelle karriere. Pr. 14. februar 2014 ejede han selv 27% af aktierne i Tesla (www.sec.gov/archives/edgar/data/ / /d675996dsc13ga.ht m) og har en privat formue på 9,1 milliarder dollars (www.bloomberg.com/billionaires/ 2014N01N29/cya). Elon Musk har hele tiden fungeret som en af de primære investorer til virksomheden. Han har været bestyrelsesformand siden april Han overtog virksomhedensomceoioktober2008,hvorhanpumpedeenstordelafhansprivateformue ind i Tesla. (www.reuters.com/finance/stocks/officernprofile?symbol=tsla.o&officerid= ). ElonMuskerfødtiPretoria,Sydafrikai1971,ogsom17NårigblevhanCanadiskstatsborger.I 2002 blev han Amerikansk statsborger, hvor han senere opnåede en bachelorgrad i både erhvervsøkonomiogfysik.hanstartedepåsinph.d.ianvendtfysik,mendroppededethurtigt igentilfordelforhansenormeiværksætterninteresseforinternet,vedvarendeenergiogdet ydrerum. Elon Musk står bag en række nystartede virksomheder som enten grundlægger eller medstifter. Den mere kendte er bl.a. PayPal, hvor han ejede størstedelen af aktierne, og var medtilatstartevirksomhedenop.dissesolgtehantilebayi2002for1,5milliarderdollars. Side8af57

14 HanharligeledesstiftetSolarCity,somproducerersolpanelertilvirksomhederogprivate.Det erdenstørstesolpanelsudbyderiusa.herudovererhanogsåkendtforatværemedstifteraf virksomhedenspacex,somhanstiftedemedraketingeniørentommuelleri2002,hvorhan på samme tid, som i Tesla, er administrerende direktør. SpaceX har samarbejdet med NASA vedflerelejligheder,ogerdenførstekommerciellevirksomhed,dermedsucceshartilkoblet et rumfartøj til den internationale rumstation. Dette gjorde de første gang i maj 2012 (www.elonmusk.com). EnstordelafgrundentilaktionærernestillidtilTeslaaktienmåtildelesElonMusk.Derer blevet draget paralleller mellem Elon Musk og afdøde Steve Jobs, som før sin død var medstifter og administrerende direktør af Apple (www.businessinsider.com/stevenjobsn comparedntonelonnmuskninfographicn2013n10).manforbinderapplemedstevejobs,ogtesla forbinder man med Elon Musk.Tiltroen til Elon Musk kommer bl.a. også fra medstifter og administrerendedirektørigoogle,larrypage.larrypagehartidligereudtalt,atnårhanen dagdør,såskalendelafhanspengegåtilfolk,derkanogvilændreverden.hertilharhan nævntelonmusk(www.dailytech.com/google+ceo+would+give+his+money+to+elon+musk +When+he+Dies/article34564.htm). Han har evnerne og erfaringen til at drive en virksomhed som Tesla, og det hjælper Teslas fremtoning i medierne, at han er en karismatisk person med gode kommunikationsevner. Hansvilgerneændreverdentildetbedre,ogdetteerhansdrivkræft,somharskabtPayPal, SpaceX, SolarCity og Tesla Motors. Denne kombination er guld værd for en virksomhed i udviklingsomtesla,dadetfastholdertiltroentilvirksomhedenudefra. 2.2#Historie# Teslablevgrundlagti2003oghardereshovedsædeiSilliconValleyiCalifornien.Destartede i2008medatproducerebilmodellenroadsterogharsidenhenstoppetproduktionenforat koncentrere sig om bilmodellen Model S som netop nu bliver masseproduceret for at imødekommedenstoreefterspørgselpåverdensmarkedet. Virksomheden blev stiftet af ingeniørerne Martin Eberhard og Marc Tarpenning. Martin Eberhard fungerede som administrerende direktør indtil slutningen af 2007, hvor han angiveligtblevfyretafukendteårsager. I2009 sagsøgte han Tesla og Elon Musk for falsk Side9af57

15 udsagnogbrudpåkontrakt.stridighedenhandledeom,hvemderstodsomstiftereog/eller medstiftere af Tesla. Søgsmålet blev senere droppet, da partnerne nåede til enighed. En officielerklæringfastslogsenere,atdetvarmartineberhard,elonmusk,marctarpenning,jb Straubel (chef for teknologi) ogian Wright (chef for biludvikling). Personen som overtog MartinEberhardspostsomadministrerendedirektørblevisraelske/amerikanskeZe evdrori, somvarentidligereteknologiniværksætter.etårsenereblevhanerstattetafelonmusk,som havde finansieret hovedparten af Tesla sammen med andre investorer siden 2004, og som havdeværetendelafbestyrelsensidenda. DenbritiskebilfabrikantLotusElisebegyndteatleverekarosseriertilTeslasRoadsteri2005 ogfremtil2011.i2007begyndteteslaogdaimleratsamarbejdemedhinanden,ogi2010 blevpanasonicogtoyotaføjettillistenoversamarbejdspartnere.i2009modtogteslaetlån fra den amerikanske stat på 465 millioner dollars, som de betalte tilbage i I 2007 og 2008havdeTeslaproblemermedatfåøkonomientilathængesammen.ElonMuskføltesig nødsaget til at investere 40 millioner dollars yderligere i virksomheden. Pr. 3. august 2013 havde han i alt investeret 75 millioner dollars af hans private formue i Tesla. Samarbejdet meddaimlerogelonmusksprivateinvesteringreddedeformentligteslafraatgåkonkursi 2008(www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=a1F6C1RdOomM). TeslasbørsnoteringgjordeatmangeafTeslasogElonMuskskritikerekomfremilyset.Tesla fik meget dårlig omtaleistarten,ogblevafwallstreetjournalkårettildenaktie,dervar mindst tilbøjelig til at blive succesfuld. Men uanset kritikerne var børsnoteringen meget succesfuld og Teslas markedsværdi steg hurtigt til 2 milliarder dollars. (Bloomberg, Risk Takers,2014). 2.3#Strategiske#partnere Strategiske partnere har til formål at hjælpe hinanden indbyrdes, hvor en tjeneste til en virksomhed bliver betalt af virksomheden ved en gensidig tjeneste eller betaling. Tesla producerer ikke kun motorkomponenter, som de videresælger til Daimler og Toyota de samarbejderogsåmeddem.herudoverindgårteslaiettætsamarbejdemedbl.a.panasonic ogsolarcity. Side10af57

16 Daimler#AG# FabrikantenbagdemestkendtebilersomMercedesNBenzogSmartkøbtei2009aktierfor 10%afTesla,ialt50millionerdollars,efteratTeslahavdevistdem,atdekunneombyggeen SmartNbiltilatværefuldelektrisk.Dettesketepåettidspunkt,hvorTeslahavdeværettætpå atgåkonkursi2008(www.forbes.com/sites/joannmuller/2013/06/01/whatndontoyotanandn mercedesnseeninnteslananbitnofnthemselves).dettevarstartenpåderessamarbejde,somidag betyder, at Tesla producerer motorkomponenter for Daimlers Smart City Car og MercedesN BenzBNClasssamtatvicepræsidentenfor ENDriveandFuturemobility hosdaimlersidderi Teslasbestyrelse. Toyota#Motors# VedTeslasIPOd.29.juni2010købteToyota50millionerdollarsiværdiafTeslaNaktier, hvorefter begge virksomheder indgik en 100 millioner dollars kontrakt om, at Tesla skulle levere motorkomponenter til Toyotas RAV4 elektriske bil. Samme år som børsnoteringen købte Tesla Toyotas gamle bilfabrik i Palo Alto for 42 millioner dollars. Denne fabrik stod tomtfratoyotastidligerejointventuremedgeneralmotors. Solar#City# SolarCityerdenstørsteproducentogleverandørafsolcelleanlægtildetoffentligeogprivatei USA.Virksomhedenerstiftetafbl.a.ElonMusk,somogsåfungerersombestyrelsesmedlem. Teslasælgerbatteripakker,sombrugestilenergilagringssystemer,tilSolarCity. TeslassalgafmotorkomponentertilDaimlerAG,ToyotaMotorogSolarCitystårforomkring 12% af deres samlede omsætning for året 2013 (www.plugincars.com/willnteslasn componentnsalesntoyotandaimlernandnsolarncitynmeannhighernchancensuccessn html). Panasonic# PanasonicermåskedenvigtigstestrategiskepartnerforTesla,dadeterdennevirksomhed, der leverer litiumbatterier til Tesla, som enten bruger disse i produktionen af deres egne elbiler, videresælges til Solar City i batteripakker eller anvendes i motorkomponenter, som videresælges til Daimler og Toyota. Panasonic er i øjeblikket (pr. 8. april 2014) den tredjestørsteleverandørafverdenssamledebatterier. Side11af57

17 2.4#Produkter# Teslaharindtilvidereproducerettoelektriskebilmodeller,TeslaRoadsterogModelS,ogen tredje,modelx,erpåvej.herudoverproducererteslamotorkomponentertildaimlerssmart ForTwoelektriskebilogToyotasRAV4elektriskebil.AlleTeslasprodukterer100%baseret på litiumbatteriteknologien, og har intet at gøre med fossile brændstoffer, som der bl.a. brugesibenzinn,dieselnoghybridbiler. Roadster# Den store opmærksomhed omkring Tesla opstod omkring deres første model, nemlig Tesla Roadster, som var den første masseproducerede elektriske sportsvogn af sin slags på daværende tidspunkt (www.motorauthority.com/news/ _thenworldsnonlynelectricn sportsncarn2010nteslanroadster), i Roadster er udelukkende en tosædet luksus sportsvogn med tre døre og er altså ikke beregnet som en familiebil. Designet af Tesla RoadstererhentetfradenbritiskebilfabrikantLotusElise.LotusElisehjalpdesudenTesla med levering af dele hertil samt sammensætningen af bilen. Tesla Roadster blev kun produceret i årene 2008N2012, hvor den i sidste ende udgik for at gøre plads til Model S i produktionen. Model#S# Efterfølgeren af Tesla Roadster blev Model S, som produceres i øjeblikket. Produktionen startedei2012,ogdeførstemodellerafmodelsblevleverettilamerikanskeforbrugered.22. junii2012.ieuropafikforbrugerneforførstegangglædeatmodelsiaugust2013.models er Teslas flagskibsmodel, og det er bl.a. denne elbil, der har fået aktiepriserne til at stige. Model S er en flot designet luksus familiebil med fem døre, som har plads til fem personer udenkonfiguration.vedkonfigurationafbagagerummetkanderblivepladstilyderligereto personer. Designet af Model S er i første omgang lavet af danskeren Henrik Fisker, som tidligere har designet Aston Martin V8 Vantage, og det er herfra han fik sin inspiration til ModelS.HenrikFiskerforlodefterfølgendeTeslaforatstartesinegenbilvirksomhed,nemlig FiskerAutomotives.EfterFiskerpræsenteredehybridbilenFiskerKarma,sagsøgteTeslaham forathavestjåletdesignetframodels.teslatabteisidsteenderetssagen.fiskerautomotives gikkonkursinovember2013,hvorefterhenrikfiskerforlodvirksomhedenifebruar2014,da virksomhedenblevopkøbtafenkinesiskvirksomhed. Side12af57

18 Model S findes i tre forskellige udgaver, nemlig 60 kwh, 85 kwh og 85 kwh performance, hvorpriserneidanmarkerhenholdsvis kr., kr.og kr. 3 ForTeslas bedstemodel85kwhperformancehardenenmaksimalrækkeviddepå502km.påénfuld opladning og kan accelerere fra 0N100 km/t. på 4,4 sek. Det er hurtigere end de fleste luksusbilermedenbrændselsmotor.dettageromkring20min.atladebatteriet50%opved Teslas egne superladere, hvorefter det kan tage længere tid at få den ladet helt op. Ved opladningihjemmetfraenalmindelig240voltstikkontakttagerdetomkring9timerog26 min.atladebilenheltop.mangevælgerdogatfåinstalleretspecielleladereihjemmet,der halvererdenneladetid(www.teslamotors.com/goelectric#charging). TeslahariUSAmodtagetdenhøjestesikkerhedsrangeringpåfemstjerneriallekategorieraf NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration), og bl.a. også modtaget priser og anerkendelsersom TimeMagazine sbestinventionsoftheyear2012award, 2013World GreenCaroftheYear ogentredjepladsi 2014EuropeanCaroftheYearawards. Model#X# Teslaharplaneromatstarteproduktionenogleveringenafennymodel,nemligmodelX,i løbetafandetkvartali2015.dererforventningerom,atdealleredeharenprototypeklari slutningenaf2014.modelxskalværebyggetpådenforegåendemodels,menhvormodelx skalværeenlidtstørrebil,ligesomstationcars,suverogjeeps.dennebilskalformentligikke erstatte Model S, ligesom Model S erstattede Tesla Roadster, men udbygge Teslas elbils porteføljetilrådighedforkøberne.modelxerandetlediteslasmission,sombeskreveti2. Virksomhedsbeskrivelse, inden Tesla vil producere tredje generation af deres elbiler, som skalværelavereprisfastsatogdermedmeretilgængeligforpotentiellekøbere. #Motorkomponenter# UdoveratproducereelbilerlevererTeslaogsåmotorkomponentertilandrebilproducenter. Derleveresmotorkomponenter,somerlavetudfraTeslasegenbatteriteknologi,tilDaimlers SmartForTwoelektriskebilogToyotasRAV4elektriskebil.Dissemotorkomponenterbestår bl.a.aflitiumsnbatteripakker,ladesystemer,gearkasserogsoftware. 3 Inklusivmoms,(manbetalerikkeregistreringsafgiftpåelNogbrintbilleriDanmark). Side13af57

19 2.5#Ladestationer# Der findes i hovedtræk tre måder at lade sin elbil op på. I den private garage gennem et ladestikivæggen,påenoffentligladestationellergennemteslasegnesuperladestationer,der erspecieltlavettilteslasmodels.afhængigtafhvilkenmåde,manvælger,erderstorforskel på ladetiden, tilgængeligheden og prisen på at få ladet elbilen op. Alle faktorer er lige væsentlige, men afhænger naturligvis af forbrugerens fokuspunkt om personen mener at ladetiden,tilgængelighedenellerprisenerdenvigtigstefaktor. Der findes offentlige ladestationer, som enten staten eller en privat virksomhed har fået etableret. Dem som staten har fået placeret er ofte forbundet med gratis mulighed for opladning,påsammetidsomdetermuligtatholdeparkeretder.deprivatevirksomheder, som f.eks. CLEVER og E.ON i Danmark, der har indgået en aftale med Shells tankstationer, tager penge for at elbiler kan oplades rundt omkring i Danmark(www.ing.dk/artikel/shellN bliverndanmarksnfoerstenbenzinselskabnmednhurtigladerentilnelbilern162384). Hos CLEVER kosterdetf.eks.omkring420kr.atfåladetsinmodelsheltop 4.Disseprivatevirksomheder, der udbyder strøm gennem deres ladestationer findes både i Europa, Nordamerika og Østasien. Deflestevælgeratladedereselbilgennemspecielleladestikideresegengaragenattenover, men i tilfælde af en længere rute, gør elbilsejere brug af enten offentlige eller private virksomheders ladestationer. Disse ladenløsninger i private hjem leveres også af forskellige udbydere,somgørladetidenbetydeligthurtigereogbilligere,selvommaniprincippetgodt kanladesinbildirektegennemstandardstikket. DeterfuldstændiggratisatfåladetsinTeslaModelSopvedenafTeslassuperladestationeri heleverden,ogdetvilaltidværegratisformodelsnejeren.derfindesiøjeblikket(pr.7.april 2014) 14 Tesla superladestationer i Europa fordelt på Norge, Tyskland, Holland, Østrig og Schweiz,ogTeslasforventeratkunneetableremangeflereafderesegnesuperladestationer vedslutningenaf2014,sådanatlangtstørstedelenafeuropaerforbundetmedhinanden.ved slutningen af 2014 vil det være muligt som Tesla ejer at kunne køre fra Norge til Portugal gratis. I USA findes der i øjeblikket 84 Tesla superladestationer, der dækker hele østn vestkystensamtdeleafindreusa,somgørdetmuligtatkunnekørefraøsttilvestgratis.ved 43,5kr/kWh*120kWh=420kr. Side14af57

20 slutningenaf2014forventerteslaatkunnedække80%afusasamtdeleafcanadaogdenne procentdel forventes at forøges til 98% af USA i De offentlige ladestationer, andre privatevirksomhedersladestationerogteslassuperladestationerharalledéttilfælles,atde erplaceretnærmotorvejsrestauranter,caféerogrestauranter. Der er ingen Tesla superladestationer i Asien, men det vil der komme i løbet af 2014 (www.techinasia.com/teslanbuildnnetworkncarnchargingnstationsnchina). Der er dog virksomn heder som f.eks. Toyota, Nissan, Honda og Mitsubishi som supplerer Hong Kong, Kina og Japan med ladestationer. Infrastrukturen er dog ikke særlig god alle steder i Kina. Det er primærtistorbyerneogimellemdem,atderfindesladestationer. 2.6#Fabrikker# TeslasharenproduktionsfabrikiFremontvedSanFranciscoiCalifornienogensamlefabriki TilburgiHolland.DeharplaneromatetablereenbatterifabrikienendnuubestemtstatiUSA indenfor den nærmeste fremtid. Produktionsfabrikken i Californien går under navnet Megafabrik (Megafactory) og den potentielle batterifabrik går under navnet Gigafabrik (Gigafactory).MegafabrikkeneropkøbtafToyotai2010,ogdeterheratModelSproduceres. Megafabrikken er en del af flere produktionshaller, som kan udvides til at indeholde produktionenafmodelx.samlefabrikkenstårforsammenkoblingenafstørrekomponenter, somerfragtetframegafabrikkeniusa,samtdistributionentilrestenafeuropa. Arbejdet med at bygge Gigafabrikken, der er estimeret til at koste omkring 6 milliarder dollars, forventes at begynde i midten af 2014 og står klar til at producere batterier i den første halvdel af Projektet skal finansieres gennem Tesla selv, lån og andre samarbejdspartnere.teslabetalerselv2milliarderdollars,deropretteslånfor1,6milliarder dollars og resten finansieres af Panasonic bl.a. Gigafabrikken gør det muligt for Tesla at nedbringe omkostninger per kwh batteri gennem stordriftsfordele, som i sidste ende kan nedsætte prisen på Teslas fremtidige elbiler (www.ihs.com/products/globaln insight/industryneconomicnreport.aspx?id= ). Tesla overvejer ligeledes nye bilfabrikker i Europa og Østasien for at være tættere på kunderne samt formindske logistikn, transportn og handelsomkostninger. (www.epn.dk/ brancher/industri/bil/ece /teslanovervejernnyenbilfabrikkernineuropa). Side15af57

Pandora A/S: Regnskabsanalyse og værdiansættelse af aktier

Pandora A/S: Regnskabsanalyse og værdiansættelse af aktier Erhvervsøkonomisk institut HA Almen 6. semester Bachelorafhandling Forfatter: Christoffer B. H. W. Larsen Vejleder: Finn Schøler Pandora A/S: Regnskabsanalyse og værdiansættelse af aktier Handelshøjskolen,

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af Bang & Olufsen

Strategisk analyse og værdiansættelse af Bang & Olufsen Strategisk analyse og værdiansættelse af Bang & Olufsen Afleveret den 9. maj 2012 Vejleder: Jens O. Elling Hovedopgave nummer 128 Studerende: Winnie Lydiksen og Malene Christiansen Hovedopgave foråret

Læs mere

Sammenlignende analyse og værdiansættelse af Andersen & Martini A/S og Semler-Gruppen

Sammenlignende analyse og værdiansættelse af Andersen & Martini A/S og Semler-Gruppen Sammenlignende analyse og værdiansættelse af Andersen & Martini A/S og Semler-Gruppen Comparative analysis and valuation of Andersen & Martini A/S and Semler- Gruppen Cand.merc.aud. Kandidatafhandling

Læs mere

Værdiansættelse af Rockwool International A/S

Værdiansættelse af Rockwool International A/S HD(F) 8. semester Afhandling Erhvervsøkonomisk institut Forfatter: Uffe Schwartz Vejleder: Henning Rud Jørgensen Værdiansættelse af Rockwool International A/S Handelshøjskolen i Århus December 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af Sanistål

Strategisk analyse og værdiansættelse af Sanistål Strategisk analyse og værdiansættelse af Sanistål pr. 31. december 2012 ANSLAG: 150.451 Louise Kjøller Pedersen Alexander Christensen Forord Sanistål A/S (herefter benævnt Sanistål) er en virksomhed, der

Læs mere

værdiansættelse af DSV A/S

værdiansættelse af DSV A/S Bachelor opgave Erhvervsøkonomisk Institut Opgaveskriver: Erik Lindenstrøm Tvermose HA Alm (reeksamen) Vejleder: Kasper Thordahl Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af DSV A/S Handelshøjskolen,

Læs mere

Afgangsprojekt Vestas Wind System

Afgangsprojekt Vestas Wind System Vejen ud af krisen Afgangsprojekt Vestas Wind System HD-studiets 1. del AAU, maj 2015 Mads Bjørn, Anders Agerbo og Mikkel Lund 27-05-2015 Indholdsfortegnelse Problemstilling:... 2 Problemformulering...

Læs mere

ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S

ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S HD studiet i Finansiering Hovedopgave - maj 2009 Opgaveløser: Vejleder: Rasmus Kristian Mogensen Palle Nierhoff Opgave nr. 41 VÆRDIANSÆTTELSE OG AKTIEANALYSE ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S Handelshøjskolen

Læs mere

Rockwool International A/S Strategisk analyse og værdiansættelse

Rockwool International A/S Strategisk analyse og værdiansættelse 2011 Rockwool International A/S Strategisk analyse og værdiansættelse Dennis W. Hollender CBS Institut for regnskab og revision Vejleder: Daniel Probst Hovedopgave nr. 113 Executive Summary The purpose

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af. Novo Nordisk A/S

Strategisk analyse og værdiansættelse af. Novo Nordisk A/S Hovedopgave på HD (FR) Forår 2011 -------------------------------- Skrevet af Christian Landgren Vejleder: Palle Nierhoff OPGAVE NR. 11-31 Strategisk analyse og værdiansættelse af Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af Fitness World A/S

Strategisk analyse og værdiansættelse af Fitness World A/S Strategisk analyse og værdiansættelse af Fitness World A/S Udarbejdet af: Allan Høegsberg Vejleder: Peter Kyhnauv Afhandling HD(R) Maj 2014 Indholdsfortegnelse 1 - Executive Summery... 4 2 - Indledning:...

Læs mere

Hvor er nøglen til elbil salget?

Hvor er nøglen til elbil salget? Afgangsprojekt udarbejdet af Udarbejdet på: HD-studiets 1. del AAU, maj 2013 Vejleder: Lektor Poul Bjerregaard Indholdsfortegnelse 1 Indledning - Tina... 4 2 Problemstilling - fælles... 5 2.1 Problemformulering...

Læs mere

Strategisk Regnskabsanalyse og Værdansættelse

Strategisk Regnskabsanalyse og Værdansættelse Erhvervsøkonomisk Institut Bachelorafhandling Opgaveløser: Vejleder: Palle H. Nierhoff Strategisk Regnskabsanalyse og Værdansættelse G4S plc Handelshøjskolen ved Århus Universitet Maj 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Opgave nr. 84 Værdiansættelse af LEGO koncernen

Opgave nr. 84 Værdiansættelse af LEGO koncernen H.D. STUDIET I FINANSIERING HOVEDOPGAVE FORÅR 2010 OPGAVELØSER: MADS A. RASMUSSEN VEJLEDER: CLAUS BAJLUM Opgave nr. 84 Værdiansættelse af LEGO koncernen 2010 H A N D E L S H Ø J S K O L E N I KØBENHAVN

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af Rockwool International A/S

Strategisk analyse og værdiansættelse af Rockwool International A/S Strategisk analyse og værdiansættelse af Rockwool International A/S HD(R) Afhandling, eksamensnr. 289551 Afleveret d. 22. april 2014 Vejleder Torben Langberg Antal tegn: 161.155 Handelshøjskolen, Aarhus

Læs mere

Vestas en strategisk analyse

Vestas en strategisk analyse Vestas en strategisk analyse HD(IB) Afgangsprojekt, forår 2014 Mads Hylleberg (mahy10ab) Vejleder: Kristian Sørensen Projektets længde: 151.858 anslag (inkl. mellemrum) Executive summary Vestas Wind System

Læs mere

Strategisk regnskabsanalyse

Strategisk regnskabsanalyse Erhvervsøkonomisk institut Bachelorafhandling Vejleder: Jane Thorhauge Møllmann Forfatter: Kathrine Korsager Larsen Strategisk regnskabsanalyse Analyse af Carlsberg Group Aarhus School of business 2009

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af LEGO Koncernen

Strategisk analyse og værdiansættelse af LEGO Koncernen Strategisk analyse og værdiansættelse af LEGO Koncernen Forfatter: Nikolina Eyðbjørnsdóttir Vejleder: Jesper Banghøj Copenhagen Business School HD(R) 2010 Indholdsfortegnelse Forkortelser...5 1 Indledning...6

Læs mere

o Strategisk analyse og værdiansættelse af Dansk Supermarked

o Strategisk analyse og værdiansættelse af Dansk Supermarked o Strategisk analyse og værdiansættelse af Dansk Supermarked Studie: Cand. merc. aud Vejleder: Jens O. Elling Kandidatafhandling Afleveret: 30. maj 2014 Institut for Revision & Regnskab Antal sider: 110,02

Læs mere

Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Parken Sport & Entertainment A/S

Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Parken Sport & Entertainment A/S Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Parken Sport & Entertainment A/S Strategic financial analysis and valuation of Parken Sport & Entertainment A/S Forfatter: Jannik Raun Christensen Vejleder:

Læs mere

www.rescueplan.com Eksamensprojekt - Afsluttende afgangsprojekt for HD 1.del Samlet antal tegn med mellemrum: 105.842 Svarende til 44,10 sider

www.rescueplan.com Eksamensprojekt - Afsluttende afgangsprojekt for HD 1.del Samlet antal tegn med mellemrum: 105.842 Svarende til 44,10 sider www.rescueplan.com Eksamensprojekt - Afsluttende afgangsprojekt for HD 1.del Samlet antal tegn med mellemrum: 105.842 Svarende til 44,10 sider HD-studiets 1. del Aalborg Universitet, 28. maj 2014 Vejleder:

Læs mere

Opgave nr. 37. Værdiansættelse af. Køb af Ovation

Opgave nr. 37. Værdiansættelse af. Køb af Ovation H.D. studiet Finansiering Hovedopgave forår 2009 : Vejleder: Robert Neumann Opgave nr. 37 Værdiansættelse af Køb af Ovation Handelshøjskolen i København Indhold Indledning... 4 Problemformulering... 5

Læs mere

Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse Nets Holding A/S

Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse Nets Holding A/S Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse Nets Holding A/S Copenhagen Business School, maj 2014 Forfatter: CPR-nr.: 240384-XXXX Vejleder: Daniel Probst Indholdsfortegnelse 1. Indledning og præsentation

Læs mere

Indholdsfortegnelse EXECUTIVE SUMMARY... 1 INDLEDNING... 2 ANALYSEN...10 INTERN ANALYSE...10 EKSTERN ANALYSE...27

Indholdsfortegnelse EXECUTIVE SUMMARY... 1 INDLEDNING... 2 ANALYSEN...10 INTERN ANALYSE...10 EKSTERN ANALYSE...27 1 Indholdsfortegnelse EXECUTIVE SUMMARY... 1 INDLEDNING... 2 FORORD TIL OPGAVESTRUKTUR...2 PROBLEMIDENTIFIKATION...3 BETRAGTNINGSNIVEAU OG SYNSVINKEL...4 METODE-, MODELVALG OG TEORIVALG...5 Afsnit 1...5

Læs mere

Afgangsprojekt HD 1. DEL. Grøn Energi

Afgangsprojekt HD 1. DEL. Grøn Energi Afgangsprojekt HD 1. DEL Grøn Energi Strategisk analyse af Vestas Vejleder: Poul Bjerregaard Hold B1 Gruppe P02: Karsten Klit Niklas R. Filipsen Mikkel P. Andersen Forår 2013 Titel: Semester: Grøn Energi

Læs mere

Hovedopgave Byggematerialebranchen

Hovedopgave Byggematerialebranchen Hovedopgave Byggematerialebranchen Trine Werner Sejtved HD 2. del afsætningsøkonomi CBS Vejleder: Steen Ehlers 03.05.2010 [Skriv faxnummeret] Contents 1. Excutive summary... 4 2. Indledning... 6 2.2 Opgavens

Læs mere

Regnskabsanalyse og markedsanalyse af JYSK A/S

Regnskabsanalyse og markedsanalyse af JYSK A/S Afsluttende projekt HD 1.del 2013 Regnskabsanalyse og markedsanalyse af JYSK A/S Af Terese Berg Rasmussen - 410900 Vejleder: Lars Hedager Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 4 2 PROBLEMSTILLING... 5 2.1

Læs mere

STRATEGISK ANALYSE OG BRFKREDIT A/S VÆRDIANSÆTTELSE AF. Muligt opkøbsemne

STRATEGISK ANALYSE OG BRFKREDIT A/S VÆRDIANSÆTTELSE AF. Muligt opkøbsemne STRATEGISK ANALYSE OG VÆRDIANSÆTTELSE AF BRFKREDIT A/S Muligt opkøbsemne Af: Steffen Aagaard 04-05-2009 Vejleder: Palle Nierhoff Copenhagen Business School Institut for Finansiering Opgave nr.: 1 INDLEDNING...

Læs mere

Værdiansættelse af PARKEN Sport & Entertainment A/S

Værdiansættelse af PARKEN Sport & Entertainment A/S Studie: HD (R) Afhandling: Studienr.: LN64195 Navn: Lars Nielsen Eksamens nr.: 270069 Opgavetitel: Værdiansættelse af PARKEN Sport & Entertainment A/S Indholdsfortegnelse 1. Executive Summary......................................

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af Tivoli A/S

Strategisk analyse og værdiansættelse af Tivoli A/S 1. INDLEDNING 5 1.1 EXECUTIVE SUMMARY 5 1.2 FORORD 5 1.3 INDLEDNING 5 1.4 PROBLEMFORMULERING 7 1.5 AFGRÆNSNING 8 1.6 METODE 9 1.7 KILDEKRITIK 11 2. VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE 12 2.1 HISTORIE 12 3. STRATEGISK

Læs mere