Tesla&Motors& ) ) ) Strategisk)regnskabsanalyse)af) ) )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tesla&Motors& ) ) ) Strategisk)regnskabsanalyse)af) ) )"

Transkript

1 HA#Almen,)6.)Semester) ) ) )))))))))))))))Bachelorafhandling) ) ) ) ) ) ) ) Strategisk)regnskabsanalyse)af) Tesla&Motors& ) ) AARHUS)UNIVERSITY)) BUSINESS)&)SOCIAL)SCIENCES)) DEPARTMENT)OF)ECONOMICS)&)BUSINESS) SPRING)2014) Forfatter:) )))Simon)Thomsen) ) ))Vejleder:) )))))))))))Karsten)Wiborg) ) Anslag)ekskl.)mellemrum:) )

2 Abstract( TeslaMotors,anelectricluxurycarmanufactureroftheTeslaRoadsterandModelS,located insiliconvalley,sanfranciscoisthefirstcompanyofitskindcombiningluxurywithelectric, providingthepossibilityofchargingforfree.teslahas,eversincethecompanywaslistedon NASDAQthe29 th ofjunein2010,presentedquarterlyandyearlydeficits,exceptfromthefirst quarterof2013.despitethebadfinancialsthestockpricehasclimbedfrom19dollarsto217 dollarsthe1 st ofaprilin2014.teslaisdeliveringthemodelstonorthamerica,europeand EasternAsia. Thepurposeofthisbachelor sthesisistoanswerthequestion,why$tesla$motors $stock$price$ increases,$despite$the$fact$that$they$present$deficits?theinspirationtowardsthesubjectofthe thesisisbecauseofpersonalencountersoftheteslamodelsonthecalifornianfreeways.the becoming of the overall question is due to suspected positive cohesion between the stock pricesandprofits.theapproachtothisquestionhasbeenmadethroughanunderstanding andanalysisoftesla shistoricfinancialsandtheirstrategicpositionhereandnowandinthe future. AnanalysisofTesla shistoricfinancialsincludetheyears2010r2013,whereteslamadethe initialpublicofferingoftesla ssharesontheamericannasdaqthe29 th ofjanuary2010.the analysisisconductedbychangingtheequitystatement,balancesheetandincomestatement intooperatingandfinancingactivities,tomakeitpossibletogetthefullpictureofteslaasa company.ultimatelyitispossibletoperformaprofitabilityanalysis,togetfinancialindicators toaswhytesla sstockpriceincreases. TheanalysisofTesla sstrategicpositionismadethroughananalysisofmultiplenonrfinancial factors that include an internal and external analysis of the company. The internal strategic analysis consists of an analysis of the vision, mission and strategic goals of the company togetherwithananalysisofcorecompetenciesofthecompanyandultimatelyananalysisof Tesla s value chain (Porter s Value Chain Analysis, Michael Porter, 1985). The external strategic analysis consists of an analysis of the society as a whole (PEST analysis) and an analysisoftheindustry(porter sfiveforces,michaelporter,1979).intheendthefindingsof thestrategicanalysisissummarizedintheswotanalysis.

3 Theconclusionofthisthesis,andananswertotheinitialquestion,isthatitistheinvestors expectationstowardthefutureandnotsomuchcurrentfinancialsthatmakethestockprice climb.itisacombinationofthetwo,wherefutureexpectationsweighsmorethanfinancials. TheprofitabilityanalysisunderthefinancialanalysisshowedthatModelShascontributedto theclimbingofthestockprice,andthattherevenuegainedfrommodelssalestogetherwith theoperatingmarginalsocontributestotheriseofthestockprice. The internal part of the strategic analysis showed that investors dealing with highrtech companiestendtofocusonbusinessplansinsteadoffinancials.teslasuniquebusinessplan, built of the company s vision, mission and strategic goals for the future together with an innovative distribution model, is led by the inspiring and charismatic CEO Elon Musk. Tesla wantstoexploittheirownbatteryrtechnologyandproducelesserrpricedelectricvehiclesfor themassesinthefuture,whilesellingtheircarsdirectlytotheconsumers. The external part of the strategic analysis showed that there are factors like political contributions to potential buyers of electric cars that make the sales go up, which further enforces the climbing of the stock price, which was concluded in the profitability analysis. Opportunities in the future is a big factor in this, as the countries in Eastern Asia is undergoing an economic development, that can have a positive impact on Teslas sales in Eastern Asia in the near future. Worldwide there is a tendency, that people supports sustainabilityineveryform,andthisisalsothecaseforteslascars. Teslas Model S is a unique product, with a unique business model that investors see the benefitof.

4 Indholdsfortegnelse- 1.-Indledning Problemformulering Metodevalg Struktur Afgrænsning Kildekritikogkritikafanvendtemodeller Virksomhedsbeskrivelse ElonMusk Historie Strategiskepartnere Produkter Ladestationer Fabrikker Markeder Regnskabsanalyse Reformuleringafegenkapitalopgørelsen Reformuleringafbalancen Reformuleringafresultatopgørelsen Rentabilitetsanalyse DenudvidedeDuPontOmodel Niveau DenudvidedeDuPontOmodel Niveau DenudvidedeDuPontOmodel Niveau Sammenholdningafregnskabsanalysenmedudviklingenafaktiekurs Strategisk-analyse Internanalyse Konkurrencestrategier Opsamlingpåkonkurrencestrategier Funktionsanalyse Opsamlingpåfunktionsanalyse Portersværdikædeanalyse

5 4.1.6OpsamlingpåPortersværdikædeanalyse Eksternanalyse PESTanalyse OpsamlingpåPESTanalyse PortersFiveForcesanalyse OpsamlingpåPortersFiveForcesanalyse SWOTanalyse Konklusion Kildeliste...50 Bilag

6 1.#Indledning# Deførsterapporteromkringglobalopvarmningfastslog,atårsagenhertilvarmenneskeskabt. Sidenharmansøgtefterbæredygtigealternativertiltransport.Alternativersomikkeskadede miljøet eller gik på kompromis med egenskaberne som f.eks. ydeevne og rækkevidde, som mankenderfraenalmindeligbilmedforbrændingsmotor.detharværetalmenkendt,atflere virksomhederindenforelbilsindustrienharværetnødttilatdrejenøglenom.idanmarkvar det batteriudskiftningsvirksomheden Better% Place, som senest måtte overgive sig pga. manglende investeringskapital udefra (www.borsen.dk/nyheder/virksomheder/artikel/ 1/258507/better_place_gaar_konkurs.html). Mange bilfabrikanter har forsøgt sig med hver deressvarpåefterspørgselenafensådanbil ligefradieselbiler,somkankørelængerepå literentilhybridbiler,somharbådeenforbrændingsnogelmotor. Nuserdetudtil,atdennesøgenefteretalternativkanværeforbi.Tesla,enSilliconValley, Californien placeret virksomhed, som producerer elbiler og komponenter hertil, har med deres Model S taget forbrugerne og aktiemarkedet med storm. I 2013 solgte Tesla på verdensplan omkring eksemplarer af Model S, og deres totale omsætning lød på lidt over 2 milliarder dollars. Deres aktiekurs er mere end tolvdoblet fra deres børsnotering på amerikanske NASDAQ d. 29. juni 2010 (se Bilag 1) med en aktiekurs på 17 dollars til en aktiekurs på 216,97 dollars d. 1. april Dette er den eneste børsnotering af en amerikanskbilproducentsidenfordi1956. Inspirationen til valg af emne stammer fra et udlandsophold på San Diego State University, hvor man tydeligt mærkede tilstedeværelsen af Teslas Model S på de Californiske veje. Jo tættere man kom på San Francisco og Teslas hovedkvarter, destoflere Model S er blev man mødt af. Et efterfølgende research af den Californiske bilfabrikant af interesse, stod nogle uregelmæssigheder mellem kursudviklingen og årsopgørelserne klar. Indtjeningsevnenvar dårlig,ogaktiekursenvarstigende.vedatbetragtepåtabel1påsideto,somerenoversigt over udviklingen af totalindkomsten 1 og aktiekursen, vises, at Tesla har haft en negativ totalindkomstialleårenesidenbørsnoteringen. 1 Totalindkomst:Ændringivirksomhedensegenkapital,somfølgeaftransaktioner,derikkeerejerN investeringer(transaktionmedejerne)ellerfordelingtilejerne(aktiebaseretvederlæggelse). Side1af57

7 Tabel%1:%Oversigt%over%udviklingen%for%totalindkomsten%fra%2010%til%og%med%2013%samt%udviklingen%for%%%%% aktiekursen%fra%16/2?11%til%og%med%20/2?14.% Regnskabsår, 2010, 2011, 2012, 2013, Dato,for,udgivelse,af, årsopgørelse, 15/2F11, 15/2F12, 20/2F13, 19/2F14, Totalindkomst*, F$ , F$ , F$ , F$ , Aktiekurs**,,$24,73,,,$34,18,,,$35,16,,,$209,97,, *Totalindkomst,(se,Bilag,5).,, **,Aktiekurs,ved,slutdag,,dagen,efter,datoen,for,udgivelse,af,årsopgørelse. Kilde:%Egen%tilvirkning%på%baggrund%af%Google%Finance,%årsregnskaber%og%4.%Rentabilitetsanalyse.% Udviklingenaftotalindkomstenharværeturegelmæssig,dadenerblevetdårligerefra2010 fremtil2012,hvordeni2013erforbedret.udviklingeniaktiekursenpåårsbasisharværet stigende,menhvordenstørstestigningforegikmellem2012og2013. Man ville normalt antage at en aktiekurs afspejles af virksomhedens regnskabsmæssige resultat, som er et mål for værdiskabelsen i virksomheden, hvor aktiekursen er stigende i tilfældeatetpositivtresultatogfaldendevedetnegativtresultat.detteerdogikketilfældet her. Disse uregelmæssigheder, hvor totalindkomsten er negativ og aktiekursen stigende, er årsagen til min egen undring, og ligger til grund for både valg af emne samt problemformulering.sidstmenikkemindsterenstrategiskregnskabsanalyseafteslamotors megetaktuelhvadangårmediernesdækningafselvsammevirksomhedogdereselbilmodel S,samtdiskussionenomkringelbilerogomdeidennærmestefremtidkanindhentesalgetaf benzinnogdieselbiler. Ovenståendeledermighentilfølgendeproblemformuleringforbachelorafhandlingen. Side2af57

8 1.2#Problemformulering# HvorforstigerTeslaMotorsaktiepåtrodsaf,atdepræsentererdårligeregnskaber? 1.3#Metodevalg# Opgavengribesanudfratoforskelligevidenskabsteoretisketilgange,mensompåsammetid ogsåernærtbeslægtede. Regnskabsanalysen, som indeholder en lang række finansielle data, ses ud fra et strukturalistisksynspunkt.dissefinansielledataerhistoriskeogeksistererkunafhængigtaf hinanden.egenkapitalopgørelsen,balancenogresultatopgørelsenerindbyrdesafhængigeaf hinanden. De kan altså ikke stå alene, og de giver kun mening i hinandens tilstedeværelse. FormåleterheratpåpegeentendensiårsregnskaberneforTeslaMotorsvedatforetageen regnskabsanalyse. Den strategiske analyse, som indeholder alle ikkenfinansielle oplysninger, ses på ud fra et socialkonstruktivistisk synspunkt, som giver mulighed for at få det komplette billede af problemstillingen, ved at inddrage andre faktorer end blot den strukturalistiske regnskabsanalyse.detgivermulighedenfor,atbelyseproblemformuleringenfrafleresider. 1.4#Struktur# Strukturen er inspireret af Jens O. Elling og Ole Sørensens bog, Regnskabsanalyse og værdiansættelse, 2. udgave fra Alle analyser bygger på sammenhængen mellem aktionærværdi,finansielleogikkenfinansielleværdidrivere(sebilag2),hvorderunderhele opgaven henvises til den værdi, der skabes for aktionærerne. Derfor bliver problemformuleringenogdeenkelteanalyserogsåbesvaretudfraaktionærernessynspunkt. SommankanudledeafFigur1beskrivesTeslaMotorsefterindledningenforatgivelæseren en idé om virksomheden og dens opbygning. Dette gøres gennem virksomhedens ejer Elon Musk, Teslas historie, de strategiske partnere, produkter, ladestationer, virksomhedens fabrikkerogdemarkeder,somteslaoperererpå.hernæstvilregnskabsanalysenforetages, hvor en reformulering af Teslas relevante årsregnskaber vil finde sted. Disse skal ligge til grundfordenvidererentabilitetsanalyseogsammenholdningaffinansielleværdidriveremed ikkenfinansielleværdidrivereidenefterfølgendestrategiskeanalyse. Side3af57

9 Figur1:Afhandlingens%fremgangsmåde.% % % % % % % % % % % % % % Kilde:%Egen%tilvirkning.% Regnskabsanalysenforetagesforatafdækkedefinansielleværdidrivere,somharresultereti røde tal på bundlinjen, selvom at aktieprisen er mere end tolvdoblet i perioden fra børsnoteringen d. 29. juni 2010 og til 1. april Sammenlagt udarbejdes en fundamentalanalyse (Elling et al., 2005, s. 18) hvor regnskabsanalysen udbygges med en strategisk analyse for at belyse de strategiske faktorer, som også skaber værdi for aktionærerne. Den strategiske analyse består af en intern og ekstern analyse, hvor den interneindeholderenanalyseafteslaskonkurrencestrategier,enfunktionsanalyseafteslas kernekompetencer og en værdikædeanalyse. Den eksterne analyse indeholder en samfundsanalyse og en brancheanalyse, hvor alle eksterne faktorer inddrages for at belyse Teslasberettigelseimarkedet.Herunderinddragesalleeksternefaktorersomf.eks.politiske kræfter og konkurrenter på markedet. Den interne og eksterne analyse sammenholdes derefter til en samlet vurdering af Teslas interne styrker og svagheder samt eksterne muligheder og trusler i en SWOT analyse. Analysen følges op af konklusionen, der sammenfatterresultatetpåproblemformuleringen. Side4af57

10 Rækkefølgenpåregnskabsanalysenogdenstrategiskeanalyse,iafhandlingen,ernøjevalgt, da det er opdagelserne i regnskabsanalysen sammenholdt med den stigende aktiekurs, som giveranledningtilenforklaringpådetteforhold.detteforklaresmedenstrategiskanalyse. DennefremgangsmådeerogsåitrådmedElling&Sørensensforklaring: De finansielle værdidrivere måler, hvordan værdiskabelsen realiseres i kroner fraperiodetilperiode.demålerikke,hvordandenskabes.detgørtilgengældde ikkenfinansielle værdidrivere Det gælder omverdensfaktorer, interne faktorer ogkonkurrencenogvækststrategier. (Elling&Sørensen,2005,s.63). 1.5#Afgrænsning# Denne afhandlings fokus vil primært være på Teslas Model S, da det er deres nuværende flagskibsmodelirækkenafelbiler,ogdeterunderleveringenafdennebil,atteslaharopnået eneksplosivstigningiaktiekursen.teslastidligereelbilroadsterogfremtidigeelbilmodelx vilogsåbliveinddragetkort. TidsperiodensomafhandlingensanalysedeltagerudgangspunktierfraTeslasbørsnotering pådetamerikanskenasdaqd.29.juni2010til1.april2014,ogmedtageraltsåalleteslas årsregnskaberfra2010tilogmed2013.ialterdetenanalyseperiodepå4år.iindledningen af afhandlingen vil årene før børsnoteringen blive berørt, da en beskrivelse af dette er nødvendigtforatfåoverblikoverteslasudvikling. TeslanonNGAAPregnskaber,hvormanudelukkerunikkebegivenheder,derikkeopstårigen, for at blødgøre virksomhedens tab, er udeladt. Kun GAAP 2 (Generally Accepted Accounting Principles) regnskaber er anvendt for at sikre sammenligneligheden. (www.smallbusiness.chron.com/usefulnessnpronformanvsngaapnearningsn66078.html). En værdiansættelse eller en budgettering, som normalt supplerer en strategisk regnskabsanalyse, er i denne afhandling ikke relevant for at kunne besvare problemformuleringen. Derfor er værdikomponenterne, som indgår i sammenhængen mellemaktionærværdi,finansielleogikkenfinansielleværdidrivere(sebilag2)ikkemedtaget. 2 GAAPerUSA snuværenderegnskabsstandard Side5af57

11 Under den strategiske analyse vil der blive foretaget en samlet vurdering af de forskellige geografiske områder, hvor Tesla udbyder deres produkter. Disse områder indbefatter Nordamerika (USA og Canada), størstedelen af Europa og Østasien. Tesla er veletableret i NordamerikaogEuropa,hvormanharkonkretvidenomTeslasforetagende,menleveringen af Model S i Østasien er forholdsvis ny, og man har derfor primært forventninger til det Østasiatiskemarked.ØstasienidennesammenhængbestårafKina,HongKongogJapan. Tesla Motors vil blive omtalt som Tesla gennem afhandlingen, og skal ikke forveksles med videnskabsmandennikolatesla(se2.virksomhedsbeskrivelseforuddybning). 1.6#Kildekritik#og#kritik#af#anvendte#modeller# Bachelorafhandlingen er skrevet ud fra offentligt tilgængeligt materiale, hvor Teslas årsrapportpublikationer, officielle årsopgørelser, internetartikler, dokumentarklip m.m. er medtaget for på bedste vis at lave en besvarelse af problemformuleringen. Dette er i dette tilfældetilstrækkeligt,daopgavenskalbesvaresudfraaktionærenssynsvinkel,somidefleste tilfælde, ligeledes kun har adgang til ovennævnte data og information. Ved denne metode opnår man ikke det fulde indblik i Tesla som virksomhed og den interne virksomhedsgang, som til en vis grad kan virke hæmmende overfor den overordnede vurdering af virksomheden. NoglekildersomTeslaselvharudgiveterblevetbehandletkritiskmedtilføjelsenafandre eksternekildersomuafhængigeinternetartikler.alleofficielleårsopgørelserfrateslaudgives afsec(u.s.securities&exchangecommission),dererdetofficielleorganiusa,derudgiver børsnoterede virksomheders årsopgørelser. Herudover er lærebogen Regnskabsanalyse og værdiansættelse, 2. udgave fra 2005 af Jens O. Elling og Ole Sørensens blevet benyttet til fremgangsmådeogudformningafopgaven. Påtrodsafdenpersonligeinteresseforbachelorafhandlingensområdeerobjektivitetenpå bedst mulige vis opretholdt. Dette er vigtigt for at kunne være i stand til at beskrive og analyserevirksomhedenneutraltudenatfarveselvsammemedpersonligesynspunkter. Anvendte analysemodeller i opgaven består af Porters værdikædeanalyse, som anvendes i den interne strategiske analysedel og Porters Five Forces analyse samt PEST analyse, som anvendes i den eksterne strategiske analysedel. Til sidst samles opdagelserne i en samlet Side6af57

12 SWOTanalyseforatskabedetnødvendigeoverblik.UnderPortersværdikædeanalyseerder begrænset information tilgængelig pga. den interne natur, men da problemformuleringen besvaresudfraaktionærenssynspunkt,erdenneinformationtilstrækkelig. PortersFiveForcesanalysenkannemtbliveuoverskuelig,hvisanalysenfårlovtilatståalene, dateslaereninternationalvirksomhed,somsælgerogdistribuererderesprodukteriflere forskellige dele af verden hvad angår kulturforskelle og holdning til f.eks. elbiler. Disse forskelle udredes dog i den efterfølgende PEST analyse under punktet sociale og kulturelle forhold.swotanalysenforkorterdeinternestyrkerogsvaghedersamteksternemuligheder og trusler ned til enkle problemstillinger. Dette betyder at den strategiske analyse bliver forenklet, men dette er nødvendigt for at kunne opnå et overblik over Teslas nuværende konkurrencesituationogfremtid. 2.#Virksomhedsbeskrivelse# Tesla designer, udvikler, producerer og sælger deres egne elbiler samt avancerede komponenter til andre elbiler. De ejer også selv deres salgs og service netværk. Udover at producere elbilen Model S og udvikle fremtidige elbilmodeller (se KonkurrencestrategierforenanalyseafTeslasvisionogmission)fremstillerdeogsålitiumN batteripakker,elektriskemotorer,gearkasserforderesegneelbiler,menogsåforandreelbils producenter. Disse aktiviteter foregår på deres produktionsfacilitet og fabrik i Palo Alto (Sillicon Valley), Californien (www.reuters.com/finance/stocks/companyprofile?rpc=66&symbol=tsla.o). TeslaharfundetinspirationtilderesnavngennemdenserbiskNamerikanskfysiker,opfinder og elektronikingeniør Nikola Tesla, som er anerkendt som en af de mest betydningsfulde videnskabsmænd i det 19. århundrede og det tidlige 20. århundrede (www.teslan museum.org/meni_en/nt.php?link=tesla/t&opc=sub1). Virksomhedens aktier handles på den amerikanske børs NASDAQ under symbolet TSLA. De har i alt en børsværdi, pr. 21. februar 2014, på ca. 25,7 milliarder dollars(122,59 millioner aktier prissat ved 209,6 dollars pr. aktie (www.google.com/finance?q=nasdaq %3ATSLA&ei=tv0JU4DhM6KCwAORUw). Side7af57

13 Teslas aktionærfordeling er pr. 1. april 2014 sådan, at ca. 60% ejes af virksomheder og de resterende 40% ejes af private (www.nasdaq.com/symbol/tsla/ownershipnsummary). De femvirksomhedermeddenstørsteandeliteslaer,primærtinvesteringsfonde,ogifølgende rækkefølge,hvorførstnævntehardenstørsteandel:fidelityinvestments(investeringsfond), T.RowePrice(investeringsfond),BaillieGifford(investeringsfond),MorganStanley(bank)og AmeripriseFinancial(investeringsfond).De4privatpersonermeddenstørsteandeliTeslaer i følgende rækkefølge, hvor førstnævnte har den største andel: Herbert Kohler (administrerende direktør hos Kohler Company, som laver VVSNprodukter), Elon Musk (administrerende direktør hos Tesla), Ira Matthew (bestyrelsesmedlem hos Tesla) og Steve Jurvetson(bestyrelsesmedlemhosTeslaogdenførsteejerafenModelS). 2.1#Elon#Musk# Frontfiguren for Tesla er bestyrelsesformand, administrerende direktør og produktarkitekt Elon Musk. Det er nødvendigt at inddrage ham i denne problemstilling, da en stor del af tiltroen til Tesla og dermed også Elon Musk stammer fra det han har opnået i hans professionelle karriere. Pr. 14. februar 2014 ejede han selv 27% af aktierne i Tesla (www.sec.gov/archives/edgar/data/ / /d675996dsc13ga.ht m) og har en privat formue på 9,1 milliarder dollars (www.bloomberg.com/billionaires/ 2014N01N29/cya). Elon Musk har hele tiden fungeret som en af de primære investorer til virksomheden. Han har været bestyrelsesformand siden april Han overtog virksomhedensomceoioktober2008,hvorhanpumpedeenstordelafhansprivateformue ind i Tesla. (www.reuters.com/finance/stocks/officernprofile?symbol=tsla.o&officerid= ). ElonMuskerfødtiPretoria,Sydafrikai1971,ogsom17NårigblevhanCanadiskstatsborger.I 2002 blev han Amerikansk statsborger, hvor han senere opnåede en bachelorgrad i både erhvervsøkonomiogfysik.hanstartedepåsinph.d.ianvendtfysik,mendroppededethurtigt igentilfordelforhansenormeiværksætterninteresseforinternet,vedvarendeenergiogdet ydrerum. Elon Musk står bag en række nystartede virksomheder som enten grundlægger eller medstifter. Den mere kendte er bl.a. PayPal, hvor han ejede størstedelen af aktierne, og var medtilatstartevirksomhedenop.dissesolgtehantilebayi2002for1,5milliarderdollars. Side8af57

14 HanharligeledesstiftetSolarCity,somproducerersolpanelertilvirksomhederogprivate.Det erdenstørstesolpanelsudbyderiusa.herudovererhanogsåkendtforatværemedstifteraf virksomhedenspacex,somhanstiftedemedraketingeniørentommuelleri2002,hvorhan på samme tid, som i Tesla, er administrerende direktør. SpaceX har samarbejdet med NASA vedflerelejligheder,ogerdenførstekommerciellevirksomhed,dermedsucceshartilkoblet et rumfartøj til den internationale rumstation. Dette gjorde de første gang i maj 2012 (www.elonmusk.com). EnstordelafgrundentilaktionærernestillidtilTeslaaktienmåtildelesElonMusk.Derer blevet draget paralleller mellem Elon Musk og afdøde Steve Jobs, som før sin død var medstifter og administrerende direktør af Apple (www.businessinsider.com/stevenjobsn comparedntonelonnmuskninfographicn2013n10).manforbinderapplemedstevejobs,ogtesla forbinder man med Elon Musk.Tiltroen til Elon Musk kommer bl.a. også fra medstifter og administrerendedirektørigoogle,larrypage.larrypagehartidligereudtalt,atnårhanen dagdør,såskalendelafhanspengegåtilfolk,derkanogvilændreverden.hertilharhan nævntelonmusk(www.dailytech.com/google+ceo+would+give+his+money+to+elon+musk +When+he+Dies/article34564.htm). Han har evnerne og erfaringen til at drive en virksomhed som Tesla, og det hjælper Teslas fremtoning i medierne, at han er en karismatisk person med gode kommunikationsevner. Hansvilgerneændreverdentildetbedre,ogdetteerhansdrivkræft,somharskabtPayPal, SpaceX, SolarCity og Tesla Motors. Denne kombination er guld værd for en virksomhed i udviklingsomtesla,dadetfastholdertiltroentilvirksomhedenudefra. 2.2#Historie# Teslablevgrundlagti2003oghardereshovedsædeiSilliconValleyiCalifornien.Destartede i2008medatproducerebilmodellenroadsterogharsidenhenstoppetproduktionenforat koncentrere sig om bilmodellen Model S som netop nu bliver masseproduceret for at imødekommedenstoreefterspørgselpåverdensmarkedet. Virksomheden blev stiftet af ingeniørerne Martin Eberhard og Marc Tarpenning. Martin Eberhard fungerede som administrerende direktør indtil slutningen af 2007, hvor han angiveligtblevfyretafukendteårsager. I2009 sagsøgte han Tesla og Elon Musk for falsk Side9af57

15 udsagnogbrudpåkontrakt.stridighedenhandledeom,hvemderstodsomstiftereog/eller medstiftere af Tesla. Søgsmålet blev senere droppet, da partnerne nåede til enighed. En officielerklæringfastslogsenere,atdetvarmartineberhard,elonmusk,marctarpenning,jb Straubel (chef for teknologi) ogian Wright (chef for biludvikling). Personen som overtog MartinEberhardspostsomadministrerendedirektørblevisraelske/amerikanskeZe evdrori, somvarentidligereteknologiniværksætter.etårsenereblevhanerstattetafelonmusk,som havde finansieret hovedparten af Tesla sammen med andre investorer siden 2004, og som havdeværetendelafbestyrelsensidenda. DenbritiskebilfabrikantLotusElisebegyndteatleverekarosseriertilTeslasRoadsteri2005 ogfremtil2011.i2007begyndteteslaogdaimleratsamarbejdemedhinanden,ogi2010 blevpanasonicogtoyotaføjettillistenoversamarbejdspartnere.i2009modtogteslaetlån fra den amerikanske stat på 465 millioner dollars, som de betalte tilbage i I 2007 og 2008havdeTeslaproblemermedatfåøkonomientilathængesammen.ElonMuskføltesig nødsaget til at investere 40 millioner dollars yderligere i virksomheden. Pr. 3. august 2013 havde han i alt investeret 75 millioner dollars af hans private formue i Tesla. Samarbejdet meddaimlerogelonmusksprivateinvesteringreddedeformentligteslafraatgåkonkursi 2008(www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=a1F6C1RdOomM). TeslasbørsnoteringgjordeatmangeafTeslasogElonMuskskritikerekomfremilyset.Tesla fik meget dårlig omtaleistarten,ogblevafwallstreetjournalkårettildenaktie,dervar mindst tilbøjelig til at blive succesfuld. Men uanset kritikerne var børsnoteringen meget succesfuld og Teslas markedsværdi steg hurtigt til 2 milliarder dollars. (Bloomberg, Risk Takers,2014). 2.3#Strategiske#partnere Strategiske partnere har til formål at hjælpe hinanden indbyrdes, hvor en tjeneste til en virksomhed bliver betalt af virksomheden ved en gensidig tjeneste eller betaling. Tesla producerer ikke kun motorkomponenter, som de videresælger til Daimler og Toyota de samarbejderogsåmeddem.herudoverindgårteslaiettætsamarbejdemedbl.a.panasonic ogsolarcity. Side10af57

16 Daimler#AG# FabrikantenbagdemestkendtebilersomMercedesNBenzogSmartkøbtei2009aktierfor 10%afTesla,ialt50millionerdollars,efteratTeslahavdevistdem,atdekunneombyggeen SmartNbiltilatværefuldelektrisk.Dettesketepåettidspunkt,hvorTeslahavdeværettætpå atgåkonkursi2008(www.forbes.com/sites/joannmuller/2013/06/01/whatndontoyotanandn mercedesnseeninnteslananbitnofnthemselves).dettevarstartenpåderessamarbejde,somidag betyder, at Tesla producerer motorkomponenter for Daimlers Smart City Car og MercedesN BenzBNClasssamtatvicepræsidentenfor ENDriveandFuturemobility hosdaimlersidderi Teslasbestyrelse. Toyota#Motors# VedTeslasIPOd.29.juni2010købteToyota50millionerdollarsiværdiafTeslaNaktier, hvorefter begge virksomheder indgik en 100 millioner dollars kontrakt om, at Tesla skulle levere motorkomponenter til Toyotas RAV4 elektriske bil. Samme år som børsnoteringen købte Tesla Toyotas gamle bilfabrik i Palo Alto for 42 millioner dollars. Denne fabrik stod tomtfratoyotastidligerejointventuremedgeneralmotors. Solar#City# SolarCityerdenstørsteproducentogleverandørafsolcelleanlægtildetoffentligeogprivatei USA.Virksomhedenerstiftetafbl.a.ElonMusk,somogsåfungerersombestyrelsesmedlem. Teslasælgerbatteripakker,sombrugestilenergilagringssystemer,tilSolarCity. TeslassalgafmotorkomponentertilDaimlerAG,ToyotaMotorogSolarCitystårforomkring 12% af deres samlede omsætning for året 2013 (www.plugincars.com/willnteslasn componentnsalesntoyotandaimlernandnsolarncitynmeannhighernchancensuccessn html). Panasonic# PanasonicermåskedenvigtigstestrategiskepartnerforTesla,dadeterdennevirksomhed, der leverer litiumbatterier til Tesla, som enten bruger disse i produktionen af deres egne elbiler, videresælges til Solar City i batteripakker eller anvendes i motorkomponenter, som videresælges til Daimler og Toyota. Panasonic er i øjeblikket (pr. 8. april 2014) den tredjestørsteleverandørafverdenssamledebatterier. Side11af57

17 2.4#Produkter# Teslaharindtilvidereproducerettoelektriskebilmodeller,TeslaRoadsterogModelS,ogen tredje,modelx,erpåvej.herudoverproducererteslamotorkomponentertildaimlerssmart ForTwoelektriskebilogToyotasRAV4elektriskebil.AlleTeslasprodukterer100%baseret på litiumbatteriteknologien, og har intet at gøre med fossile brændstoffer, som der bl.a. brugesibenzinn,dieselnoghybridbiler. Roadster# Den store opmærksomhed omkring Tesla opstod omkring deres første model, nemlig Tesla Roadster, som var den første masseproducerede elektriske sportsvogn af sin slags på daværende tidspunkt (www.motorauthority.com/news/ _thenworldsnonlynelectricn sportsncarn2010nteslanroadster), i Roadster er udelukkende en tosædet luksus sportsvogn med tre døre og er altså ikke beregnet som en familiebil. Designet af Tesla RoadstererhentetfradenbritiskebilfabrikantLotusElise.LotusElisehjalpdesudenTesla med levering af dele hertil samt sammensætningen af bilen. Tesla Roadster blev kun produceret i årene 2008N2012, hvor den i sidste ende udgik for at gøre plads til Model S i produktionen. Model#S# Efterfølgeren af Tesla Roadster blev Model S, som produceres i øjeblikket. Produktionen startedei2012,ogdeførstemodellerafmodelsblevleverettilamerikanskeforbrugered.22. junii2012.ieuropafikforbrugerneforførstegangglædeatmodelsiaugust2013.models er Teslas flagskibsmodel, og det er bl.a. denne elbil, der har fået aktiepriserne til at stige. Model S er en flot designet luksus familiebil med fem døre, som har plads til fem personer udenkonfiguration.vedkonfigurationafbagagerummetkanderblivepladstilyderligereto personer. Designet af Model S er i første omgang lavet af danskeren Henrik Fisker, som tidligere har designet Aston Martin V8 Vantage, og det er herfra han fik sin inspiration til ModelS.HenrikFiskerforlodefterfølgendeTeslaforatstartesinegenbilvirksomhed,nemlig FiskerAutomotives.EfterFiskerpræsenteredehybridbilenFiskerKarma,sagsøgteTeslaham forathavestjåletdesignetframodels.teslatabteisidsteenderetssagen.fiskerautomotives gikkonkursinovember2013,hvorefterhenrikfiskerforlodvirksomhedenifebruar2014,da virksomhedenblevopkøbtafenkinesiskvirksomhed. Side12af57

18 Model S findes i tre forskellige udgaver, nemlig 60 kwh, 85 kwh og 85 kwh performance, hvorpriserneidanmarkerhenholdsvis kr., kr.og kr. 3 ForTeslas bedstemodel85kwhperformancehardenenmaksimalrækkeviddepå502km.påénfuld opladning og kan accelerere fra 0N100 km/t. på 4,4 sek. Det er hurtigere end de fleste luksusbilermedenbrændselsmotor.dettageromkring20min.atladebatteriet50%opved Teslas egne superladere, hvorefter det kan tage længere tid at få den ladet helt op. Ved opladningihjemmetfraenalmindelig240voltstikkontakttagerdetomkring9timerog26 min.atladebilenheltop.mangevælgerdogatfåinstalleretspecielleladereihjemmet,der halvererdenneladetid(www.teslamotors.com/goelectric#charging). TeslahariUSAmodtagetdenhøjestesikkerhedsrangeringpåfemstjerneriallekategorieraf NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration), og bl.a. også modtaget priser og anerkendelsersom TimeMagazine sbestinventionsoftheyear2012award, 2013World GreenCaroftheYear ogentredjepladsi 2014EuropeanCaroftheYearawards. Model#X# Teslaharplaneromatstarteproduktionenogleveringenafennymodel,nemligmodelX,i løbetafandetkvartali2015.dererforventningerom,atdealleredeharenprototypeklari slutningenaf2014.modelxskalværebyggetpådenforegåendemodels,menhvormodelx skalværeenlidtstørrebil,ligesomstationcars,suverogjeeps.dennebilskalformentligikke erstatte Model S, ligesom Model S erstattede Tesla Roadster, men udbygge Teslas elbils porteføljetilrådighedforkøberne.modelxerandetlediteslasmission,sombeskreveti2. Virksomhedsbeskrivelse, inden Tesla vil producere tredje generation af deres elbiler, som skalværelavereprisfastsatogdermedmeretilgængeligforpotentiellekøbere. #Motorkomponenter# UdoveratproducereelbilerlevererTeslaogsåmotorkomponentertilandrebilproducenter. Derleveresmotorkomponenter,somerlavetudfraTeslasegenbatteriteknologi,tilDaimlers SmartForTwoelektriskebilogToyotasRAV4elektriskebil.Dissemotorkomponenterbestår bl.a.aflitiumsnbatteripakker,ladesystemer,gearkasserogsoftware. 3 Inklusivmoms,(manbetalerikkeregistreringsafgiftpåelNogbrintbilleriDanmark). Side13af57

19 2.5#Ladestationer# Der findes i hovedtræk tre måder at lade sin elbil op på. I den private garage gennem et ladestikivæggen,påenoffentligladestationellergennemteslasegnesuperladestationer,der erspecieltlavettilteslasmodels.afhængigtafhvilkenmåde,manvælger,erderstorforskel på ladetiden, tilgængeligheden og prisen på at få ladet elbilen op. Alle faktorer er lige væsentlige, men afhænger naturligvis af forbrugerens fokuspunkt om personen mener at ladetiden,tilgængelighedenellerprisenerdenvigtigstefaktor. Der findes offentlige ladestationer, som enten staten eller en privat virksomhed har fået etableret. Dem som staten har fået placeret er ofte forbundet med gratis mulighed for opladning,påsammetidsomdetermuligtatholdeparkeretder.deprivatevirksomheder, som f.eks. CLEVER og E.ON i Danmark, der har indgået en aftale med Shells tankstationer, tager penge for at elbiler kan oplades rundt omkring i Danmark(www.ing.dk/artikel/shellN bliverndanmarksnfoerstenbenzinselskabnmednhurtigladerentilnelbilern162384). Hos CLEVER kosterdetf.eks.omkring420kr.atfåladetsinmodelsheltop 4.Disseprivatevirksomheder, der udbyder strøm gennem deres ladestationer findes både i Europa, Nordamerika og Østasien. Deflestevælgeratladedereselbilgennemspecielleladestikideresegengaragenattenover, men i tilfælde af en længere rute, gør elbilsejere brug af enten offentlige eller private virksomheders ladestationer. Disse ladenløsninger i private hjem leveres også af forskellige udbydere,somgørladetidenbetydeligthurtigereogbilligere,selvommaniprincippetgodt kanladesinbildirektegennemstandardstikket. DeterfuldstændiggratisatfåladetsinTeslaModelSopvedenafTeslassuperladestationeri heleverden,ogdetvilaltidværegratisformodelsnejeren.derfindesiøjeblikket(pr.7.april 2014) 14 Tesla superladestationer i Europa fordelt på Norge, Tyskland, Holland, Østrig og Schweiz,ogTeslasforventeratkunneetableremangeflereafderesegnesuperladestationer vedslutningenaf2014,sådanatlangtstørstedelenafeuropaerforbundetmedhinanden.ved slutningen af 2014 vil det være muligt som Tesla ejer at kunne køre fra Norge til Portugal gratis. I USA findes der i øjeblikket 84 Tesla superladestationer, der dækker hele østn vestkystensamtdeleafindreusa,somgørdetmuligtatkunnekørefraøsttilvestgratis.ved 43,5kr/kWh*120kWh=420kr. Side14af57

20 slutningenaf2014forventerteslaatkunnedække80%afusasamtdeleafcanadaogdenne procentdel forventes at forøges til 98% af USA i De offentlige ladestationer, andre privatevirksomhedersladestationerogteslassuperladestationerharalledéttilfælles,atde erplaceretnærmotorvejsrestauranter,caféerogrestauranter. Der er ingen Tesla superladestationer i Asien, men det vil der komme i løbet af 2014 (www.techinasia.com/teslanbuildnnetworkncarnchargingnstationsnchina). Der er dog virksomn heder som f.eks. Toyota, Nissan, Honda og Mitsubishi som supplerer Hong Kong, Kina og Japan med ladestationer. Infrastrukturen er dog ikke særlig god alle steder i Kina. Det er primærtistorbyerneogimellemdem,atderfindesladestationer. 2.6#Fabrikker# TeslasharenproduktionsfabrikiFremontvedSanFranciscoiCalifornienogensamlefabriki TilburgiHolland.DeharplaneromatetablereenbatterifabrikienendnuubestemtstatiUSA indenfor den nærmeste fremtid. Produktionsfabrikken i Californien går under navnet Megafabrik (Megafactory) og den potentielle batterifabrik går under navnet Gigafabrik (Gigafactory).MegafabrikkeneropkøbtafToyotai2010,ogdeterheratModelSproduceres. Megafabrikken er en del af flere produktionshaller, som kan udvides til at indeholde produktionenafmodelx.samlefabrikkenstårforsammenkoblingenafstørrekomponenter, somerfragtetframegafabrikkeniusa,samtdistributionentilrestenafeuropa. Arbejdet med at bygge Gigafabrikken, der er estimeret til at koste omkring 6 milliarder dollars, forventes at begynde i midten af 2014 og står klar til at producere batterier i den første halvdel af Projektet skal finansieres gennem Tesla selv, lån og andre samarbejdspartnere.teslabetalerselv2milliarderdollars,deropretteslånfor1,6milliarder dollars og resten finansieres af Panasonic bl.a. Gigafabrikken gør det muligt for Tesla at nedbringe omkostninger per kwh batteri gennem stordriftsfordele, som i sidste ende kan nedsætte prisen på Teslas fremtidige elbiler (www.ihs.com/products/globaln insight/industryneconomicnreport.aspx?id= ). Tesla overvejer ligeledes nye bilfabrikker i Europa og Østasien for at være tættere på kunderne samt formindske logistikn, transportn og handelsomkostninger. (www.epn.dk/ brancher/industri/bil/ece /teslanovervejernnyenbilfabrikkernineuropa). Side15af57

Bilag Bilagsoversigt

Bilag Bilagsoversigt Bilag Bilagsoversigt Bilag 1: Kursudvikling på månedsbasis fra 1/7-10 til 1/4-14 Bilag 2: Sammenhængen mellem aktionærværdi, finansielle og ikke- finansielle værdidrivere Bilag 3: Reformulering af egenkapitalopgørelse

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Selskabets regnskabsår er 30/6 hvorfor 2013 regnskabstallene jeg refererer til er pr. 30/

Selskabets regnskabsår er 30/6 hvorfor 2013 regnskabstallene jeg refererer til er pr. 30/ Analyse Forge Group (Når der hentydes til $ i denne analyse hentydes der til australske $ som aktien er noteret i). Vi har hos Symmetry foretaget en større investering i det børsnoterede australske entreprenør

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0%

Sell in May? 13. oktober 2015. Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% 0.0% -0.5% -1.0% Sell in May? Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det er ikke kun vejret, som har vist sig fra den kedelige side denne sommer. Aktiemarkedet har været ramt af en koldfront, der

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

TEKSTIL TIINTELLIGENS

TEKSTIL TIINTELLIGENS TEKSTIL TIINTELLIGENS MAGASINET OM INTELLIGENTE TEKSTILER HANNE TROELS JENSEN -KVINDER BAG TEKSTILER VIETNAM I FORANDRING BLIVER DET NOGENSIDEN DET SAMME AT PRODUCERE I ASIEN ET INTELLIGENT MILITÆR Prospekter

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

BILAGSOVERSIGT. Forfatter: Morten Greve Vejleder: Claus Juhl

BILAGSOVERSIGT. Forfatter: Morten Greve Vejleder: Claus Juhl BILAGSOVERSIGT Til afhandlingen strategisk analyse og værdiansættelse af Bang & Olufsen A/S på HD Finansiering, 8. semester ved Aarhus Universitet, Institut for økonomi. Forfatter: Morten Greve Vejleder:

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA DELTAG SOM PARTNER I ATTRAKTIVE OLIE- OG DELTAG GAS PROJEKTER SOM PARTNER I ATTRAKTIVE I USA OLIE- OG GAS PROJEKTER I USA Investeringsselskabet

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2010 Selskabsmeddelelse nr. 06/2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Brint til transport Planer & rammer 2012-2025

Brint til transport Planer & rammer 2012-2025 Brint til transport Planer & rammer 2012-2025 Oktober 2012 Planlægning af 2015+ markedsintroduktion Globale partnerskaber planlægger udrulning af biler og tankstationer Nordisk erklæring om markedsintroduktion

Læs mere

Periodeoplysning for 3. kvartal 2008

Periodeoplysning for 3. kvartal 2008 Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 18. november 2008 First North Meddelelse nr. 18-2008 Periodeoplysning for 3. kvartal 2008 Resumé Efter en gennemført omkostningstilpasning udviser

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Bogen om nøgletal Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Regnskabsskolen A/S 2013 Udgivet af Regnskabsskolen A/S Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 www.regnskabsskolen.dk Redaktion:

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger Øvelse 1. I begyndelsen af 2008 blev aktierne i Royal Unibrew handlet til kurs 534 per aktie. Aktien lukkede i december 2008 i kurs 118,5. Royal Unibrew udbetalte en

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger. Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed:

ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger. Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed: ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed: a) En virksomhed budgetteres at vill opnå en egenkapitalforrentning (ROE) på 16 pct. i 2010 ud fra en

Læs mere

Bilag 1: Ølforbrug og BNP pr. indbygger. Kilde: Carlsbergs årsrapport for 2009 side 14 og 15

Bilag 1: Ølforbrug og BNP pr. indbygger. Kilde: Carlsbergs årsrapport for 2009 side 14 og 15 Bilag 1: Ølforbrug og BNP pr. indbygger Kilde: Carlsbergs årsrapport for 2009 side 14 og 15 Bilag 2: Kilde: UBS Beer COGS index: Decline stabilizing. Analyse fra 18. Marts 2009 Bilag 3: Nøgletal og reformulering

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

2 Den lille bog om kapitalfonde

2 Den lille bog om kapitalfonde EVCA_LBPE_Danish CS5_FA_V3.indd 1 30/10/2013 12:49 2 Den lille bog om EVCA_LBPE_Danish CS5_FA_V3.indd 2 30/10/2013 12:49 3 Den lille bog om Virksomhedsejere findes i flere forskellige former. Nogle virksomheder

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1967 København K Struer, den 31. oktober 2000 Delårsrapport for perioden 1. juni 2000-31. august 2000 for Bang & Olufsen a/s Forbedring i forhold til første kvartal

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Lavere afgifter og bedre elbiler. Lærke Flader, Branchechef

Lavere afgifter og bedre elbiler. Lærke Flader, Branchechef Lavere afgifter og bedre elbiler 01/06/2017 side 1 Lærke Flader, Branchechef Dansk Elbil Alliance Interesseorganisation som samler de centrale aktører i og omkring elbilbranchen med henblik på i fællesskab

Læs mere

H2 Logic brint til transport i Danmark

H2 Logic brint til transport i Danmark H2 Logic brint til transport i Danmark Gas Tekniske Dage Maj 4, 2016 Side 1 Om H2 Logic en del af NEL Ejerskab: Produkter: Erfaring: Referencer: Fordelen: Foretrukken: H2 Logic A/S er en del af NEL ASA

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse Side 1 af 35 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, juni 2007 Virksomhedsanalyse Onsdag den 6. juni 2007 kl. 9.00 13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE September 2015 Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer Højindkomstlandene udvikler væsentlig flere upmarket produkter, der kan sælges til højere priser og dermed bære

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Vejen til højere indtjening

Vejen til højere indtjening Vejen til højere indtjening v/ Thomas Honoré koncernchef Kapitalmarkedseftermiddag 2. september AGENDA Highlights første halvår 2015 Præsentation af Columbus Columbus15 strategi Værdi til aktionærerne

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Historie og organisation

Historie og organisation Historie og organisation ECCO en dansk familievirksomhed 2 En multinational organisation 3 Hvem vil have os? 5 En mand og hans drøm 6 ECCO ejer hele værdikæden 7 ECCOs læderproduktion 8 damkjær & vesterager

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dkti.dk info@dkti.dk CVR.: 30 20 71 49

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2004 Meddelelse nr Struer, den 8. oktober 2004

Bang & Olufsen a/s Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2004 Meddelelse nr Struer, den 8. oktober 2004 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 8. oktober 2004 Delårsrapport for perioden 1. juni 31. august 2004 for Bang & Olufsen a/s Koncernens omsætning blev i regnskabsårets første

Læs mere

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014

MIRANOVA ANALYSE. Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Udgivet 11. december 2014 MIRANOVA ANALYSE Udarbejdet af: Oliver West, porteføljemanager Rune Wagenitz Sørensen, adm. direktør Udgivet 11. december 2014 Uigennemskuelige strukturerede obligationer: Dreng, pige eller trold? Strukturerede

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 1: En referenceramme for analyser af virksomhedsstrategier

Målbeskrivelse nr. 1: En referenceramme for analyser af virksomhedsstrategier HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 1: En referenceramme for analyser af virksomhedsstrategier Valdemar Nygaard TEMA: EN REFERENCERAMME FOR ANALYSER

Læs mere

De kommunale regnskaber fortsatte tegn på økonomisk stabilisering

De kommunale regnskaber fortsatte tegn på økonomisk stabilisering NOTAT De kommunale regnskaber 2012 fortsatte tegn på økonomisk stabilisering Bo Panduro tlf. 7226 9971, bopa@kora.dk Juni 2013 Købmagergade 22. 1150 København K. tlf. 444 555 00. kora@kora.dk. www.kora.dk

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

Omsætning. 900 Omsætning

Omsætning. 900 Omsætning Analyse SP Group A/S En anden aktie vi har taget en større position i er en aktie der de seneste 3 4 år har foretaget en rigtig turn around, og nu ser ud til at være på rette spor mod fremtidige gevinster.

Læs mere

Erhvervsleder i Praktik og IBM

Erhvervsleder i Praktik og IBM Pia Rønhøj Manager CSR and Employer Branding IBM Danmark Erhvervsleder i Praktik og IBM 1 Our Strategy and Values: Working for a Smarter Planet IBM er Danmarks største it- og konsulentvirksomhed 2 IBM

Læs mere

HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET HD 2. DEL, FINANSIERING 8. SEM. HD AFHANDLING (F) VEJLEDER: PALLE NIERHOFF FORFATTER: ANNE WETKE BRASK

HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET HD 2. DEL, FINANSIERING 8. SEM. HD AFHANDLING (F) VEJLEDER: PALLE NIERHOFF FORFATTER: ANNE WETKE BRASK 2842011 HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET HD 2. DEL, FINANSIERING 8. SEM. HD AFHANDLING (F) VEJLEDER: PALLE NIERHOFF FORFATTER: ANNE WETKE BRASK VÆRDIANSÆTTELSE AF Forår 2011 1 Indhold Bilag 1 Reformulering

Læs mere

november 2010 better place løsningen i Danmark

november 2010 better place løsningen i Danmark november 2010 better place løsningen i Danmark Better Place s mission er at være Danmarks førende udbyder af services til elbiler og dermed bidrage til at accelerere et skift til bæredygtig transport.

Læs mere

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist Kære elbilist Nu nærmer tiden sig snart, hvor du skal aflevere elbilen igen vi er glade for, at du har været med og bidraget til projektets mange resultater. Måske har du undervejs fået stillet spørgsmålet;

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Meddelelse nr. 42/2015: Delårsrapport 1. januar 30. september 2015

Meddelelse nr. 42/2015: Delårsrapport 1. januar 30. september 2015 Meddelelse nr. 42/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. oktober 2015 Meddelelse nr. 42/2015: Delårsrapport 1. januar 30. september 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

Finansiel Regning Løsninger

Finansiel Regning Løsninger Finansiel Regning Løsninger Opgave 18 Opgave 19 Opgave 20 Opgave 21 Opgave 22 Opgave 23 Opgave 24 Opgave 25 (Denne opgave er vanskelig) Vi skal først beregne hvor meget der skal stå på kontoen, den dag

Læs mere

StockRate s investeringsproces

StockRate s investeringsproces StockRate s investeringsproces Det overordnede mål for StockRate s investeringsproces er at skabe aktieporteføljer bestående af selskaber med den højeste økonomiske kvalitet. Undersøgelser fortaget af

Læs mere

Esben Pedersen Sales & Marketing Director

Esben Pedersen Sales & Marketing Director 1 Esben Pedersen Sales & Marketing Director European Tesla Roadster Maj 2009 LIGHTNINGCAR\Mgmt Presentations\GS Prepared Managment Presentation fortesla\tesla_management_presentation_v41_-_printout_adjusted.ppt

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Velfærd og velstand går hånd i hånd

Velfærd og velstand går hånd i hånd Velfærd og velstand går hånd i hånd Velfærdssamfundet har gjort os mere lige og øget danskernes tillid til hinanden. Og velfærden er blevet opbygget i en periode, hvor væksten i har været højere end i

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

BØRSNOTERING. vokser. har en værdi på mindst DKK 40 mio. kan se en fordel i at ha adgang til yderligere kapital til fremtidig vækst

BØRSNOTERING. vokser. har en værdi på mindst DKK 40 mio. kan se en fordel i at ha adgang til yderligere kapital til fremtidig vækst 2 BØRSNOTERING Børsnotering for små og mellemstore virksomheder er igen blevet muligt i Danmark. Børsnotering kan være særdeles fordelagtigt for virksomheder, der vokser har et kapitalbehov på mindst DKK

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning Statens salg af DONG til Goldman Sachs vil indirekte staten koste 6,86 mia. kr., hvis DONG børsnoteres med 50 procent værdistigning. Kun hvis DONGs

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S. Reg. nr. 209.713

Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S. Reg. nr. 209.713 Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S Reg. nr. 209.713 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Hoved- og nøgletal 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist

CLEVER TEMA: Økonomi. Elbilinformation. fra. Kære elbilist Kære elbilist Nu nærmer tiden sig snart, hvor du skal aflevere elbilen igen vi er glade for, at du har været med og bidraget til projektets mange resultater. Måske har du undervejs fået stillet spørgsmålet;

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

International økonomi & Finansiering

International økonomi & Finansiering International økonomi & Finansiering International økonomi Hvorfor international økonomi? Massivt opkøb i statsobligationer Britiske topchefer kræver fortsat EUmedlemsskab Amerikanske investorer afventer

Læs mere

Halvårsmeddelelse 2013/14 ( ) KNI A/S. Reg. nr

Halvårsmeddelelse 2013/14 ( ) KNI A/S. Reg. nr Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S Reg. nr. 209.713 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Hoved- og nøgletal 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Erhvervsøkonomi C Mads

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl. 11.00 Velkommen Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder godkendelse

Læs mere

Værdiansættelse af Djurslands Bank

Værdiansættelse af Djurslands Bank HA6.Semester Bachelorafhandling Forfatter: MartinBøgildPoulsen vejleder: HenningRudJørgensen Institut: Erhvervsøkonomiskinstitut VærdiansættelseafDjurslandsBank AarhusSchoolofBusniessandSocialSciences

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE 2016

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE 2016 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE I var Danmarks eksport af energiteknologi og -service 83,8 mia. kr., hvilket er et fald i forhold til 215 på 1,1 pct. Eksporten af energiteknologi udgjorde 11,8 pct.

Læs mere

DCH International Eksport af dansk knowhow

DCH International Eksport af dansk knowhow DCH International Eksport af dansk knowhow 364,4 DCH International Synergihuset Dannevirkevej 6 7000 Fredericia Danmark T: +45 64 81 26 00 F: +45 64 81 26 01 E: mail@dchi.dk W: dchi.dk CVR: 26088577 302,7

Læs mere

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010

Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 Janua Januar 2011 Danske investeringsforeninger tal og tendenser 2010 De danske investeringsforeninger og deres investorer slutter 2010 med fremgang De fleste aktieområder havde luft under vingerne sidste

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Økonomi. ECCO Sko A/S 2. Store tal i koncernregnskabet 3. Butiksregnskabet 4. Butiksdriften 5. Ejerforhold i detailledet 6.

Økonomi. ECCO Sko A/S 2. Store tal i koncernregnskabet 3. Butiksregnskabet 4. Butiksdriften 5. Ejerforhold i detailledet 6. Økonomi ECCO Sko A/S 2 Store tal i koncernregnskabet 3 Butiksregnskabet 4 Butiksdriften 5 Ejerforhold i detailledet 6 Fra ko til sko 7 damkjær & vesterager 1 ECCO Sko A/S ECCO er en familieejet virksomhed

Læs mere

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 First North Meddelelse 31. august 2011 København den 31. august 2011 Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode i 2010. Guava A/S perioderegnskab

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Oktober 2012 M&A markedet i Danmark Kraftig fremgang i dansk M&A Alle transaktioner (køber, sælger eller target dansk): Aktiviteten steg

Læs mere

Europaudvalget Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 2948 - Økofin Bilag 2 Offentligt 26. maj 2009 Supplement til samlenotat vedr. ECOFIN den 9. juni 2009 Dagsordenspunkt1b: Internationale regnskabsstandarder Resumé På ECOFIN den 9. juni

Læs mere

Investér i produktion af grøn energi

Investér i produktion af grøn energi Investér i produktion af grøn energi EWII, European WInd Investment A/S, er din mulighed for at investere direkte i produktion af grøn energi og blive medejer af et vindenergiselskab. Alle kan blive aktionærer

Læs mere

KØB AF ULSTRUP PLAST. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015. Køb af Ulstrup Plast 22. juni 2015 / SP Group

KØB AF ULSTRUP PLAST. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015. Køb af Ulstrup Plast 22. juni 2015 / SP Group KØB AF ULSTRUP PLAST Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015 1 DAGSORDEN Resumé Kort om SP Group Kort om Ulstrup Plast Rationalet bag transaktionen Udstedelse af op til 200.000 stk. nye aktier

Læs mere

Hedgefonde Alternative investeringer, der kan styrke porteføljen

Hedgefonde Alternative investeringer, der kan styrke porteføljen Investor Danske Invest 2016 Alternative investeringer, der kan styrke porteføljen En introduktion til aktivklassen Kan give mere stabilitet i en portefølje Mindre løbende kursudsving end aktier Derfor

Læs mere