Digterhusets Virksomhedsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digterhusets Virksomhedsplan 2014-2016"

Transkript

1 1 Digterhusets Virksomhedsplan

2 Forord: Digterhusets virksomhedsplan afspejler de værdier børn, forældrebestyrelse og forældre lægger vægt på i Digterhuset. Virksomhedsplanen afspejler de erfaringer, vi har gjort os i et godt børneliv i den tid, børnene bruger i daginstitutionen. Virksomhedsplanen er skabt i samarbejde mellem personalet og bestyrelse, med afsæt i de erfaringer vi har fra den forrige virksomhedsplan. Virksomhedsplanen skal give en kurs i, hvad vi vil, og hvor vi vil hen. Det betyder, at planen skal vige for nye planer, men kursen og målet er det samme. Tal og navne: Digterhuset ejes og drives af Næstved Kommune. Vi bor Holbergsvej 20, 4700 Næstved. Tlf.: Mail: Leder: Mail: til Vuggestuen til Børnehaven til Kontoret Gitte Pedersen Bestyrelsesformand: Teit Aunt Tlf.: Mail: Digterhuset er en integreret daginstitution med børn fra 0 til 6 år. Vuggestueafsnit med 33 børn Stedfortræder/Afdelingsleder: Mail: Pia Garn Holgersen Børnehaveafsnit med ca. 60 børn Afdelingsleder: Mail: Birgitte Baun Pedersen Personale: Pædagogiske personale: TAP (teknisk/adm. personale): ca. 18 medarbejdere 2 medarbejdere 2

3 Samfundsmæssige forudsætninger: Digterhuset er en kommunal integreret daginstitution i Næstved Kommune som lovgivningsmæssigt er underlagt dagtilbudsloven samt den til enhver tid formulerede politik i Næstved Kommune. Værdigrundlag for arbejdet med børnene i Digterhuset. Livsglæde smitter og er vigtig for alles trivsel og er et godt udgangspunkt for at skabe engagement. Vi møder hinanden, børn og forældre med åbenhed og en god omgangstone. Vi ønsker at skabe en atmosfære i Digterhuset, der er positiv og samtidig giver plads til humor, samtidig med, at der er fokus på fagligheden. Vi udviser ansvarlighed for samarbejdet i dagligdagen og har et fælles ansvar for at Digterhuset fungerer. Vi udviser ansvarlighed for samarbejdet i hverdagen, ved at tage ansvar for børnenes trivsel og læring og ved at vise respekt over for hinanden, samt arbejde bevidst med at passe på hinanden og tingene i Digterhuset. Vi er åbne og rummelige overfor andre kulturer, normer og livsholdninger, og tager udgangspunkt i det enkelte barns kompetencer, så barnet oplever, at det bliver inkluderet, set hørt og forstået og oplever, at vi alle er en vigtig del af Digterhusets fællesskab, og at fællesskabet både er hele Digterhuset, men også fællesskabet på stuen m.v. Vi har fokus på de enkelte børns forskelligheder og ressourcer og arbejder med børnenes kompetencer i hverdagen ved at skabe rum for læring, lade leg og læring gå hånd i hånd og være bevidste om at alle ikke lærer på den samme måde. Dette er medvirkende til at skabe en god og tryg atmosfære, hvor barnet anerkendes og føler sig værdifuldt og ligeværdigt. Vi skaber rum for mental og fysisk udvikling og understøtter det sunde miljø ved at give plads til kropslig udfoldelse, ude såvel som inde. Vi har udarbejdet en kostpolitik som bl.a. omfatter retningslinjer for børnefødselsdage, eftermiddagsmad i vuggestuen og Digterhusets morgenmad. Vi prioriterer renlighed og hygiejne som en del af dagligdagens gøremål og pædagogik. En åben og ligeværdig dialog med forældre er afgørende for at skabe den bedste trivsel for børnene, og dialogen med børnene er vigtig, således at de kan lære at tage del i demokratiske processer, ved at de voksne lytter til dem og giver dem ansvar og indflydelse på relevante beslutninger på deres niveau. De får opgaver og valgmuligheder der er overskuelige for dem, og udgangspunktet er, at børnene ved hvad de har lyst til, de voksne ved hvad børnene har behov for, og at vi inddrager begge dele i planlægningen. Børn lærer af det de ser, derfor er det vigtigt at vi som voksne er bevidste om, at vi er rollemodeller og går foran og viser det, vi gerne vil have at børnene skal lære. Målsætning for det pædagogiske arbejde med børnene: Målsætningen for det pædagogiske arbejde med børnene er blevet formuleret ud fra de kriterier og færdigheder, som personalet vægter højt i det daglige arbejde med børnene, og som de ønsker, at børnene tager med sig videre fra Digterhuset. Dette betyder også, at vuggestuen og børnehaven arbejder tæt sammen om at udveksle erfaringer omkring det enkelte barn, således at den fælles viden kan bruges til at imødekomme barnets individuelle behov, så vi kan møde barnet med respekt og anerkendelse. 3

4 Vi inddrager alle læreplanstemaerne, som er udmeldt fra Folketinget i vores daglige arbejde, samtidig med at vi arbejder mere struktureret med læreplanerne i aldersopdelte grupper. Derudover har vi indrettet vores stuer, så børnene har mulighed for at lege i mindre grupper, hvilket er med til at skabe en større tryghed for det enkelte barn. Det er vores målsætning, at børnene mødes med glæde, da glæde er forudsætningen for at kunne udfolde sig som menneske. Det er glæden, der skaber lysten til at lære og til at udvikle sig som menneske både alene, men også sammen med andre. Barnets alsidige personlige udvikling: Når vi tager udgangspunkt i barnets alsidige personlige udvikling, mener vi, det er vigtigt, at børnene udvikler et godt selvværd og troen på egne evner. Dette betyder, at børnene skal have en oplevelse af de voksne som positive, anerkendende og engagerede voksne, der lytter og guider børnene, så barnet igennem sin tid i Digterhuset får lært at kunne udtrykke egne behov, men samtidig også kan tilsidesætte egne behov, så de kan udvise respekt og ansvarlighed både over for sig selv og andre. Børnene skal have mulighed for at kunne fordybe sig og være fokuserede på den samme aktivitet i længere tid. Børnene skal kunne forstå en kollektiv besked og handle ud fra den. Sociale kompetencer: Med sociale kompetencer mener vi, at børnene skal kunne udvise empati overfor andre og kunne indgå i sociale fællesskaber, hvor de både kan samarbejde og gå på kompromis. Børnene skal lære at være aktive medspillere, der kan skabe kontakter og knytte venskaber, og kan indgå i sociale relationer med respekt og accept af vores forskelligheder. Sprog: Børnene skal lære at bruge sproget konstruktivt, og lære om sprogets mange facetter. Børnene skal udvikle sprogforståelse, så de kan begå sig i forskellige sammenhænge, så de kan forklare sig, forstå en kollektiv besked, samt give udtryk for egne behov og forstå andres behov, så de kan indgå i dialog. Vi mener, at sproget er en meget vigtig del i barnets udvikling, da sproget primært er den måde, vi kommunikerer med hinanden på, så vi vægter det sproglige meget højt i dagligdagen. Krop og bevægelse Børnene skal være selvhjulpne og kunne lide at bruge deres krop, når de forlader Digterhuset, hvilket de motiveres til ved at benytte vores legeplads, skoven, de grønne områder osv., hvor der er mulighed for motorisk udfoldelse. Derudover får de gennem projekter og målrettede aktiviteter i dagligdagen f.eks. ved af og påklædning i garderoben udviklet og styrket deres finmotorik og koncentrationsevne. Natur og naturfænomener: Børnene skal kunne forundres, og blive begejstrede over de forandringer, der sker omkring dem, så de hele tiden har lyst til at blive udfordret og udvikle sig. De skal lære årets gang at kende. De skal kunne følge en kronologisk arbejdsgang samt lære at tælle og sortere. 4

5 Kulturelle udtryksformer og værdier: Børnene skal kunne bruge deres fantasi, nysgerrighed og kreativitet, så de lærer at udtrykke sig på mange forskellige måder. De skal have kendskab til kulturelle udtryksformer via forskellige kreative aktiviteter såsom musik, teater, drama og kunst. I Digterhuset prioriterer vi, at give børnene kulturelle oplevelser bl.a. i form af traditioner, teaterbesøg, koncerter m.m. Derudover skal børnene have kendskab til forskellige måder at leve på. Det pædagogiske arbejde: Sprog. I Digterhuset arbejdes der med sprogtilegnelse og understøttende sprogstrategier via f.eks. sang, musik, rim og remser, sanglege, sprogkasser, historiefortælling. Til samling og i spise situationer arbejder vi med, at barnet får kendskab til årstider, måneder, ugedage. Ligeledes arbejder vi med, at barnet får kendskab til eget navn, familie og adresse, og bliver bekendt med, at der er forskel på dig og mig og vores familie. Vi støtter børnene i at sætte ord på deres følelser og behov og derved skabe en dialog. Vi mener, at sproget er en meget vigtig del af i barnets udvikling, da sproget er den primære måde vi kommunikere med hinanden på, så vi vægter det sproglige meget højt i hverdagen. Der er i Digterhuset mindst en sprogansvarlig i hver afdeling. I Digterhuset har vi et Rim og Remserum. Børnehaven bruger det bl.a. til at gå fra med sprogbørn, dvs. børn som har behov for en ekstra indsats i forhold til stimulation af sprogtilegnelse. Dette varetages ugentlig af en fast pædagog, som i samarbejde med husets øvrige personale samt talepædagogen udvælger de aktuelle børn. Dette er et godt supplement til den generelle indsats i dagligdagen. Inklusion: Vi skal skabe nogle rammer, hvor børnene har mulighed for at lege sammen på tværs af institutionens stuer og får mulighed for at knytte venskaber til børnene på de øvrige stuer. Derudover er vi som voksne opmærksom på at skabe nogle rammer, der gør at alle børnene bliver taget med i større eller mindre legegrupper, samt støtte op om de børn, der kan have svært ved at indgå i sociale relationer, så de får lært legekoden, og hvordan man agerer i samspil med andre. Samtidig med er vi opmærksomme på, hvordan vi indtænker/sikrer, at alle børn bliver inkluderet i fællesskabet, når vi arbejder med målrettede/voksenstyret aktiviteter f.eks. læreplaner, projekter osv. Anerkendende og ressourceorienteret pædagogik: Vi ser det enkelte barn og tager udgangspunkt i barnets udviklingsniveau, kunnen og færdigheder. Vi bygger videre på de ressourcer/kompetencer barnet har, så det oplever, at det bliver forstået og får sejre i stedet for nederlag, når der bliver fokuseret på de ting barnet kan. Børn i udsatte positioner: Vi tager udgangspunkt i barnets tarv og samarbejder med forældre i den udstrækning, vi har faglige kompetencer til. Dette gør vi bl.a. ved at indkalde forældrene til samtaler, hvor vi etablerer samarbejde omkring barnets trivsel og 5

6 udvikling, samt at have en god daglig dialog. Derudover forsøger vi at arbejde i mindre grupper, hvor der er bedre mulighed for at rumme barnet, så barnet oplever, at det bliver set, Tværfagligt samarbejde: Vi søger sparring og vejledning omkring børn i udsatte positioner. Vi samarbejder med relevante instanser og netværk. F.eks. talepædagog, speciel pædagogisk vejleder, ergoterapeut, psykolog og sundhedsplejske. Den legende lærende proces: For at fremme børnenes læring i børnefællesskabet, bestræber vi os i Digterhuset på, at gribe børnenes egne initiativer i forhold til, hvad de er optaget af, og indtænker dette i forhold til arbejdet med læreplanerne. De voksne kommer med ideer og yderlige inspirationer til at videreudvikle børnenes leg. På den måde sikrer vi, at vi kommer hele vejen rundt i deres udvikling. Læring forgår dels i børnefællesskaber, og dels i samspil med de voksne: Digterhuset arbejder på tværs af stuerne i forbindelse med læreplaner. Der lægges vægt på, at børnene får mulighed for at danne små og store legefællesskaber på tværs af stuerne i dagligdagen. Det sker til dels gennem voksenstyret aktiviteter i planlagte grupper, ved samlinger samt i børnenes selvvalgte aktiviteter. Der arbejdes bl.a. med voksenstyrede aktiviteter på stuerne i forbindelse med selvhjulpenhed af og påklædning toiletbesøg - hygiejne spisning osv. Strækhøjde: Vi tager udgangspunkt i det enkelte barns udvikling. Udfordringen skal give barnet mulighed for en succesoplevelse. De voksne yder stabilitet og tryghed i barnets hverdag, så barnet tør tage imod udfordringerne. Der er mange forskelligartede muligheder med passende udfordringer. Vi bestræber os på at dele børnene op i mindre grupper, afhængig af alder, behov, kunnen og interesser. De voksne er engagerede og deltagende i de forskellige aktiviteter. Læringsstile og tempo: De voksne bruger forskellige metoder og indfaldsvinkler, lytte, se, røre, smage, gengive osv. da vi er bevidste om, at børn lærer forskelligt. Vi arbejder med gentagelser og genkendelighed og daglige rutiner, så børnene bliver trygge, kan overskue og genkende deres hverdag. Vi giver plads til spontanitet og overraskelser, så vi kan vække børnenes nysgerrighed og skabe nytænkning. Arbejds- og værdigrundlag: Udfordringer: Vi tager udgangspunkt i det enkelte barns udviklingsniveau. Udfordringen skal give barnet mulighed for en succesoplevelse. De voksne yder tryghed i barnets hverdag, så barnet tør tage imod udfordringerne. De voksne er engagerede og deltagende i de forskellige aktiviteter. 6

7 Vi respekterer det enkelte barns grænser, men støtter blidt op og skubber på og er synligt motiverende. Vi ser og anerkender børnene og hjælper dem med at sætte ord på, og få flyttet nogle grænser. Motivation: Vi skal sikre, at personale, forældre og børn får den information, der er behov for, så børnene er forberedte til aktiviteterne, og det gør vi bl.a. i form af skrivelser til hjemmet og snak på stuen. Vi skal sikre, at de fysiske rammer og materialer er klar, inden forløbet påbegyndes. De voksne skal være engagerede og nærværende, og kende deres rolle i forløbet/aktiviteten. Krop og bevægelse: Børnene skal være selvhjulpne og kunne lide at bruge deres krop. Det motiveres de til ved at benytte vores legeplads og nærmiljøet, hvor der er mulighed for motorisk udfoldelse. Derudover får de gennem projekter og målrettede aktiviteter i dagligdagen udviklet og styrket deres finmotorik og koncentrationsevne. De fysiske rammer: Det er de voksnes opgave at skabe et trygt lærings- og udviklingsmiljø, hvor børn trives, og hvor både den fysiske og psykiske omsorg er en selvfølgelighed. Dette gør vi bl.a. ved, at børnene bliver inddelt i små grupper ift. aktiviteter, så de kan fordybe sig i legen uden at blive forstyrret. Vi har opdelt stuerne i små legerum, hvor der i vides mulig omfang dannes rammer om et fantasifuldt og kreativt læringsrum, samtidige med at legetøjet er aldersvarende og overskuelige for børnene. Derudover er vi opmærksomme på, at stuerne ikke er overfyldt med møbler. Vi vægter udelivet højt, dvs.at alle børnene er ude, mindst én gang dagligt. BMV (Børnemiljø vurdering): Vi har arbejdet med BMV på personalemøder, kigget på badeværelser, stuer og garderober, og ud fra det lavet små ændringer. Læreplaner: Vi arbejder med læreplaner i aldersopdelte grupper på tværs af stuerne, samt inddrager læreplanerne i dagligdagen. Vi arbejder ud fra de 6 temaer i læreplanen som er: Alsidig/personlig udvikling, sociale kompetencer, sproglig udvikling, krop og bevægelse, natur og naturfænomener og kulturelle udtryksformer og værdier. Vi arbejder ud fra Kommunens Læreplan samt ud fra de 7 kompetencer i detailplanen, som er: Logisk/matematisk, det indre personlige, sproglig, musiske, kroppen, sociale og visuelt/rummeligt. Vi afslutter vores detailplaner med en evaluering. Vi drøfter dels, hvad børnene har lært og dels, hvad vi som voksne skal bibeholde og udvikle ift. næste detailplan. 7

8 Forældrebestyrelsen: Forældrebestyrelsens mål er rettet mod hele Digterhusets virke, dvs. vi skal i fællesskab, forsøge at skabe de bedste udviklingsmuligheder for alle børn i Digterhuset. Digterhusets leder er sekretær for bestyrelsen. Det betyder, at lederen er garant for at vedtægterne udmøntes og overholdes. Bestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 3 suppleanter, 2 medarbejderrepræsentanter og Lederen. Der afholdes valg i april måned, og man er valgt for 2 år af gangen. Der bliver afholdt ca. 6 møder, derudover holder vi 1 sommerfest og 1 juletræsfest, hvor bestyrelsen står for planlægningen. Forældrebestyrelsen skal udarbejde egne forventninger til bestyrelsesarbejdet i Digterhuset. Forældrebestyrelsen skal arbejde med værdier og principper, og har til opgave at være en sparringspartner/samarbejdspartner, der gør en positiv forskel. Bestyrelsen bliver informeret om budgettet, og har mulighed for at være med til at sætte de overordnede rammer. Forældrebestyrelsen skal være med til at sætte rammerne for, hvad det er, vi vil være kendte for. F.eks. at vi prioriterer at være meget ude, at vi får mere bevægelse ind i børnene hverdag. Dette betyder bl.a.: Bestyrelsen skal være synlig i hverdagen. Fællesarrangementer omkring kulturelle begivenheder øges og bestyrelsen deltager aktivt i planlægningen og arbejdet ved afholdelse af sommerfest og juletræsfest. Bestyrelsen inddrages i forhold til ideer, ønsker og evaluering af læreplanen. Bestyrelsen bliver informeret om Digterhusets årsplan, og hvordan vi vælger at arbejde med vores detailplaner ud fra den overordnede læreplan. Bestyrelsen er med til at godkende de politikker, der har indflydelse på børnenes hverdag. Bestyrelsen kan deltage i ansættelsessamtaler. Forældresamarbejdet: Samarbejdet præges af den positive dialog med respekt og åbenhed overfor hinanden. Forældrene er omdrejningspunktet i barnets liv, og vores samarbejde skal bygge på gensidig forståelse af hinandens kompetencer ifht. barnet, da forældre har den største viden om deres eget barn, og vi har den faglige viden. Forældrene bliver informeret om børnenes udvikling, og bliver altid inddraget, hvis det opleves at barnet har brug for en særlig indsats. Når barnet starter i vuggestuen eller børnehaven får det et velkomstbrev med en lille folder i om dagligdagen i Digterhuset. Vi holder en opstartssamtale efter 3 måneder i vuggestuen, Hvorefter der bliver afholdt samtaler en gang om året med hvert barn. Når barnet flytter i børnehave bliver barnet introduceret til børnehaven via besøg og forældrene bliver inviteret til at kontakte os for et besøg, hvor vi kan fortælle om dagligdagen. Der afholdes samtaler i børnehaven hvert forår. Hvis forældrene eller vi oplever, at der er brug for yderligere samtale, tager vi en snak med forældrene. 8

9 Vi afholder 2 forældremøder om året. Vi holder 1 sommerfest i juni og 1 juletræsfest i december. Forældre bliver informeret om arbejdet i institutionen via samtaler ved aflevering og afhentning af børn, nyhedsbrev, dokumentationen i institutionen osv. Familien i bred forstand er altid et aktuelt emne. Vi skal som professionelle, altid prøve at forstå, forældrenes forskellige vilkår at være forældre på og iværksætte specifikke tiltag, når der opstår behov for dette. Personalesamarbejde: Der er fra politisk side meldt 4 overordnede værdier ud i forhold til personalepolitikken, Professionalisme, dialog, anerkendelse og respekt. Dette tager vi udgangspunkt i for vores fælles arbejde. Vi forsøger at udvikle personalet kompetencer og viden gennem pædagogiske oplæg og diskussioner i personalegruppen samt via relevante kurser, så vi kan leve op til de krav og forventninger, der stilles til os både i forhold til arbejds- og strategigrundlaget, læreplaner osv. De medarbejdere der har været på kursus, holder pædagogiske oplæg på vores p- møder, så alle får del i den ny viden, der er tilført huset. Alle deltager i 2 pædagogiske dage om året. Vi samarbejder på tværs af stuerne i forhold til vores læreplaner, i aldersopdelte grupper. Dette er med til at give en større viden deling. Personalepolitikerne for medarbejderne i Digterhuset skal være tydelige for alle. Det betyder, at der på hver afdeling skal være en personalepolitik-mappe. Stuen har ansvaret for denne mappe, samt at nye medarbejdere bliver indført heri. Ligeledes skal der også være en beskrivelse af, hvordan vi udfører ovenstående politiker i praksis. MED/koordineringsmøde Vi afholder koordineringsmøde den første mandag i hver måned, i 1½ time, hvor sikkerhedsrepræsentant, tillidsrepræsentant, stedfortræder, afdelingsleder og leder deltager. APV: Leder og sikkerhedsrepræsentant gennemgår APV-en, når den er udarbejdet, hvorefter vi vurderer, hvilke tiltag der skal sættes i værk med det samme. Efterfølgende gennemgår sikkerhedsrepræsentant og leder APVen på et koordineringsmøde, hvor vi drøfter, hvilke tiltag, der sættes i værk, og hvad vi kan gøre for at afhjælpe de øvrige ting. Derudover gennemgår vi APV en på p-mødet 1 gang årligt, hvis ikke der er behov for yderlige information. MUS Vi afholder MUS og Grus samtaler på skift hvert andet år, således at der afholdes en samtale pr. år. Politikker Vi har følgende politikker: Kostpolitik Procedure ved overgang fra vuggestue til børnehave. Rengøring af legetøj 9

10 Information til nye med medarbejdere Sygdomspolitik Vikarpolitik Pausepolitik Omsorg og Krise Aflåsning af Digterhuset Afspadseringspolitik Børn på tur Børns seksuelle lege Ledelsen i Digterhuset: Denne består af et lederteam på 3. 1 institutionsleder, 1 stedfortræder/afdelingsleder for vuggestuen og 1 afdelingsleder for børnehaven. Digterhusets ledelse skal fungere og fremstå som et team. Digterhuset skal være styret af god refleksion og beslutninger, der har bund i værdiog arbejdsgrundlaget og i medarbejdernes styrker. Det er en pligt at deltage aktivt i de demokratiske processer. Digterhuset består i den lille organisation af tre parter: Børn, Forældre og Personale. Det er ledelsens pligt at søge for, at alle tre parter trives og er i udvikling samt at de arbejder loyalt overfor de værdier, vi i fællesskab er blevet enige om. Samarbejdspolitikken bygger på teamtanken. Mødestrukturen vægter, at de som har et beslutningsfællesskab skal have mulighed for at mødes. Byggende på: Stuemøde, Afdelingsmøde, Medarbejdermøde, Koordineringsmøde, Bestyrelsesmøde og Ledermøde. Budget: Vi har et ramme-budget. Budget forbrug er lederens ansvar. Budgettet bliver prioriteret i samarbejde mellem personalegruppen og bestyrelsen. Og vi vurderer i fællesskab, ud fra de ønsker, der er, hvordan vi honorere dem, så det er driftmæssigt forsvarligt. Udviklingsmål: Evaluering af vores læreplaner. I efteråret 2014 vil de pædagogiske konsulenter deltage i vores p-dag, hvor de vil introducere os for nogle værktøjer til evaluering af læreplanerne. 10

Digterhusets Virksomhedsplan

Digterhusets Virksomhedsplan 1 Digterhusets Virksomhedsplan 2010-2012 Forord: Digterhusets virksomhedsplan afspejler de værdier børn, forældrebestyrelse og forældre lægger vægt på i Digterhuset. Virksomhedsplanen afspejler de erfaringer,

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Folketinget vedtog i 2004 at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive hvordan dagtilbuddet giver barnet rum for leg, læring

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling.

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling. Alsidige personlige udvikling. Målsætning 0 3 år Barnet udvikler en begyndende kompetence til: At handle selvstændigt. At have indlevelse i andre. At være psykisk robust. Vi har en anerkendende tilgang

Læs mere

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Indledning Nørreå Børnehus er en privat integreret institution med børnehave og vuggestue. Den er oprettet i august 2010 og er normeret til 40 børn.

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Klatretræets værdier som SMTTE

Klatretræets værdier som SMTTE Klatretræets værdier som SMTTE Sammenhæng for alle huse og værdier Ved fusionen mellem Bulderby og Trætoppen i marts 2012, ændrede vi navnet til Natur- og idrætsinstitution Klatretræet. Vi valgte flg.

Læs mere

Pædagogiske udviklingsplaner i Dagplejen 2009-2011

Pædagogiske udviklingsplaner i Dagplejen 2009-2011 Indholdsfortegnelse: Forord og indledning: Periode for arbejdet med Pædagogiske udviklingsplaner side 2 Hvem har udarbejdet PUP side 2 Hvor, af hvem og med hvilket formål arbejdes med PUP side 2 Arbejdet

Læs mere

Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus

Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus Værdi- mål- og handlingsgrundlag for det pædagogiske arbejde i Tappernøje Børnehus Et godt sted at være Tappernøje Børnehus skal være et godt sted at være. Gennem leg og målrettede aktiviteter skal vi

Læs mere

Dortes dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Dorte Guldberg Nielsen Byagervej 30 6650 Brørup Tlf. 61 36 16 96

Dortes dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Dorte Guldberg Nielsen Byagervej 30 6650 Brørup Tlf. 61 36 16 96 Dorte s dagpleje Dortes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Dorte Guldberg Nielsen Byagervej 30 6650 Brørup Tlf. 61 36 16 96 Dorte Guldberg Nielsen Redigeret af Maria Moesgaard Kære forældre. Velkommen

Læs mere

Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering

Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering I Børnehaven Landsbyhaven er de pædagogiske læreplaner en ganske naturlig del af vores dagligdag. Vi arbejder meget målrettet med at synliggøre de overordnede

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl . Børnehaven Bredstrupsgade Bredstrupsgade 1 8900 Randers Tlf. 89 15 94 00 Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl Indhold. 1. Status på det overordnede arbejde med

Læs mere

Kristrup Vuggestue AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013

Kristrup Vuggestue AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013 Kristrup Vuggestue AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013 1 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter Daginstitution Højvang Pædagogisk fundament Metoder og hensigter Velkommen Velkommen til Daginstitution Højvang. Vi er en 0-6 års institution beliggende i den sydøstlige ende af Horsens by. Institutionen

Læs mere

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Indhold: Bekendtgørelse om læreplaner Forord Kort beskrivelse af de 6 temaer Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sproglige kompetencer

Læs mere

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik 2011-2014. Udviklingsplan for Vuggestuen Søstjernen

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik 2011-2014. Udviklingsplan for Vuggestuen Søstjernen Holstebro Kommune Dagtilbudspolitik 2011-2014 Udviklingsplan for Tingvej 39, Mogenstrup 7800 Skive 1 1. Indledning... 3 2. Præsentation af dagtilbuddet.... 3 3. Børne- og læringssyn.... 3 3.1 Holstebro

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 Firkløveren er et børnehus som består af fire institutioner med en fælles distriktsleder. Firkløverens institutioner ligger alle i Greve Midt. Bebyggelsen i Greve

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Grundlæggende værdier... 4 Læringssyn pædagogisk tilgang... 5 Barnets alsidige personlige udvikling... 6 Barnets alsidige personlige udvikling... 7 Sociale kompetencer...

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

Vores læreplaner er målrettet og tilpasset alle de børn der går i børnehaven.

Vores læreplaner er målrettet og tilpasset alle de børn der går i børnehaven. Som udgangspunkt for vores arbejde med læreplaner ligger vores værdigrundlag og dermed troen på, at udvikling bedst sker, når barnet trives, og er tryg ved at være i institutionen. Værdigrundlaget er derfor

Læs mere

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling Læreplan For Lerbjerg børnehaveafdeling Indledning Børnehavens læreplaner udmøntes via børnehavens daglige aktiviteter, børnegruppens aktuelle behov og årets projekter og mål. Vi har valgt at dele læreplanen

Læs mere

Priser Prisen fastsættes af skolens bestyrelse. Der gives søskenderabat svarende til de kommunale takster. Der kan desuden søges friplads.

Priser Prisen fastsættes af skolens bestyrelse. Der gives søskenderabat svarende til de kommunale takster. Der kan desuden søges friplads. VIRKSOMHEDSPLAN Fribørnehuset Øster Jølby, Præstbrovej 276, 7950 Erslev, 97741157 Overordnet Fribørnehuset Øster Jølby er et Grundtvig-koldsk børnehus for børn fra 24 uger til skolestart. Fribørnehuset

Læs mere

Børnehavens lærerplaner 2016

Børnehavens lærerplaner 2016 Børnehavens lærerplaner 2016 I børnehaven er fri for mobberi i en stor del af hverdagen og derfor et det også en del af lærerplanerne. To gange om ugen arbejder vi med fri for mobberi til bamse samling.

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Børnehuset Bøgely Åbningstid: Bøgelunden 1.3 & 5 Man-Fredag 2635 Ishøj 06.30-17.00 Tlf: 4373 5243 Velkommen til Børnehuset Bøgelys pædagogiske læreplan 2010-2011

Læs mere

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner 1 PIPPI- HUSET 2014-2016 Indhold Forord 2 Pippihusets værdigrundlag og overordnet mål 2 Børnesyn 3 Voksenrollen 3 Læringssyn og læringsmiljø 3 Børnemiljøet 4 Det fysiske børnemiljø Det psykiske børnemiljø

Læs mere

Afrapportering af de pædagogiske læreplaner 2013-14

Afrapportering af de pædagogiske læreplaner 2013-14 Afrapportering af de pædagogiske læreplaner 2013-14 1: Status på det overordnede arbejde med læreplaner Vi gik ind i det nye Dagtilbud Sydøst i 2013 med de allerede indgåede aftaler fra det tidligere dagtilbud:

Læs mere

Mål Handlinger Niveau. ansatte-børn - Holde samling. - Opøve og bruge sproget gennem forskellige spil.

Mål Handlinger Niveau. ansatte-børn - Holde samling. - Opøve og bruge sproget gennem forskellige spil. Sprog forstået som: Ordforråd, udtale, kendskab til skriftsprog, rim og remser, eksistensen af tal og bogstaver og hvad de kan bruges til, IT/medier og kommunikation, m.m. Indgå og formulere sig i - Give

Læs mere

Præsentation af D.I.I Hasselhuset. D.I.I Hasselhuset. Hasselhusets Værdier. Kærgårdsvej 4A 8355 Solbjerg Tlf: 87 13 83 04. Respekt.

Præsentation af D.I.I Hasselhuset. D.I.I Hasselhuset. Hasselhusets Værdier. Kærgårdsvej 4A 8355 Solbjerg Tlf: 87 13 83 04. Respekt. Præsentation af D.I.I Hasselhuset. D.I.I Hasselhuset Kærgårdsvej 4A 8355 Solbjerg Tlf: 87 13 83 04 Hasselhuset er en del af Solbjergs dagtilbud 8411. Vi er en integreret institution, som åbnede i foråret

Læs mere

Præsentation af Daginstitutionen Regnbuen:... 2. Pædagogisk læreplan:... 3. Tema 1, barnets alsidige personlige udvikling:... 3

Præsentation af Daginstitutionen Regnbuen:... 2. Pædagogisk læreplan:... 3. Tema 1, barnets alsidige personlige udvikling:... 3 Regnbuens Læreplan Indholdsfortegnelse Præsentation af Daginstitutionen Regnbuen:... 2 Pædagogisk læreplan:... 3 Tema 1, barnets alsidige personlige udvikling:... 3 Tema 2, barnets sociale kompetencer...

Læs mere

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING L.P. Tema 3 6 år BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING SAMMENHÆNG MÅL TILTAG TEGN Glentereden er en institution med få tosprogede børn. Vi ser en børnegruppe der er sproglig velfungerende. Ordforråd, udtale kendskab

Læs mere

Havbrisens pædagogiske læreplaner

Havbrisens pædagogiske læreplaner Havbrisens pædagogiske læreplaner (Under områdets pædagogiske læreplaner ses værdigrundlag og beskrivelser som er lavet i samarbejde og dermed er fælles for alle 6 filialer) Havbrisen eget tillæg: Fokuspunkt

Læs mere

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse dagplejen pædagogisk læreplan elle udtryksformer og værdier og naturfænomener Alsidig personlig udvikling lige kompetencer e kompetencer oktober 2009 den pædagogiske læreplan Menneskesyn I dagplejen mener

Læs mere

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave.

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. 1. Barnets alsidige personlige udvikling. Børns personlige udvikling trives bedst i en omverden, der er lydhør og medlevende. Voksne, der engagerer sig i og

Læs mere

Bregnen Naturbørnehaves læreplan.

Bregnen Naturbørnehaves læreplan. Bregnen Naturbørnehaves læreplan. Vores læreplan er delt op i 6 læreplanstemaer. Hvert tema indeholder vores mål og metode. Som noget nyt har vi indledt arbejdet med at implementere børnemiljøet i læreplanen.

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling Tryghed er basis for barnets udvikling og læring. I vuggestuen skal der være trygge og omsorgsfulde rammer således, at børnene får gode muligheder for at udvikle sig

Læs mere

VELKOMMEN I. Åbningstider: Mandag-Torsdag: 06.30-16.45 Fredag 06.30-16.30. Tlf:9155-0040 Mail:bornenesakademi@gmail.com

VELKOMMEN I. Åbningstider: Mandag-Torsdag: 06.30-16.45 Fredag 06.30-16.30. Tlf:9155-0040 Mail:bornenesakademi@gmail.com VELKOMMEN I Perspektivplanen bruges af os, som vores styreredskab til vores daglige arbejde. Vi tager afsæt i Aalborg kommunes børn og unge politik og dagtilbudsloven. For Jer forældre er det et informationshæfte

Læs mere

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Bekendtgørelsen om pædagogiske læreplaner i daginstitutioner blev indført i august 2004. Det betyder, at vi i institutionen skal: Have mål for læring. Beskrive valg

Læs mere

Læring, udvikling og læreplaner i Distrikt Ørums dagtilbud 2014 2016

Læring, udvikling og læreplaner i Distrikt Ørums dagtilbud 2014 2016 Læring, udvikling og læreplaner i Distrikt Ørums dagtilbud 2014 2016 Vi arbejder med børns læring inden for de 6 læreplanstemaer, som vi iflg. dagtilbudsloven skal udarbejde en plan for. Der udarbejdes

Læs mere

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Nøglen til succes ligger i høj grad i de tidlige år af børns liv. Vi skal have et samfund, hvor alle børn trives og bliver så dygtige,

Læs mere

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 I børnehuset Ved skellet arbejder vi med den inkluderende tankegang, hvor hvert enkelt barn oplever at være en del af fællesskabet. Vi har

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN. For Børnehuset Bavnehøj Tranehavevej 17-19 2450 Københaven SV. Telefon: 3331 4439 www.bornehusetbavnehoj.dk

PÆDAGOGISK LÆREPLAN. For Børnehuset Bavnehøj Tranehavevej 17-19 2450 Københaven SV. Telefon: 3331 4439 www.bornehusetbavnehoj.dk For Børnehuset Bavnehøj Tranehavevej 17-19 2450 Københaven SV Telefon: 3331 4439 www.bornehusetbavnehoj.dk 1 Vi har taget udgangspunkt i både vejledningen til læreplanen og Pædagogisk Perspektivplan. Det

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr

Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr Indledning Naturbørnehaven Lillemyr startede med de første børn d. 1. september 2000. Vi er en integreret ins

Læs mere

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering Villa Maj Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering Den 1. juni 2014 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års området i Gentofte

Læs mere

Pædagogisk læreplan 2014

Pædagogisk læreplan 2014 1 Institutionens navn Beliggenhed Ejstrupholm Børnehave Lærkevej 10 og Vestergade 59a 7361 Ejstrupholm Fysiske rammer Børnehaven er beliggende i en mindre landsby, hvor der er gode muligheder for aktiviteter

Læs mere

Farverne er taget fra læreplansplakater, der er udviklet af Dorthe Filtenborg Sørensen.

Farverne er taget fra læreplansplakater, der er udviklet af Dorthe Filtenborg Sørensen. Farvekodesystemet Farvekodesystemet i dokumentationen af praksis på baggrund af de seks temaer For at gøre arbejdet med de seks temaer overskueligt både for personalet, forældre og børn bruger vi et farvekodesystem.

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Den 1. august 2004 blev lovgivningen om Pædagogiske Læreplaner i daginstitutionen indført. Socialministeriet udsendte i den forbindelse en Bekendtgørelse omhandlende mål, principper

Læs mere

Ødsted-Jerlev Børnehus Førskolepolitik

Ødsted-Jerlev Børnehus Førskolepolitik Ødsted-Jerlev Børnehus Førskolepolitik Forord I Ødsted-Jerlev Børnehus sætter vi stor fokus på førskolearbejdet med de børn, som skal starte i skole det kommende skoleår. Formålet med førskolearbejdet

Læs mere

Vuggestuen / v Nørre Aaby Realskole

Vuggestuen / v Nørre Aaby Realskole Vuggestuen / v Nørre Aaby Realskole 0 Privat institution Profil Hvad kendetegner institutionen? Hvad vil I gerne være kendt for? Hvem er I? Hvad lægger I vægt på i det daglige arbejde med børnene? I vores

Læs mere

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner Indledning Dette er de pædagogiske læreplaner for børnehaveafdelingerne på Egholmgård. I 2004 blev det besluttet at børnehaverne skulle arbejde med børnene udfra pædagogiske

Læs mere

Læreplan for de 3 til 6 årige børn.

Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Sociale Kompetencer s. 1 Barnets alsidige personlige kompetencer. s. 2 Sprog s. 4 Natur og naturfænomener s. 5 Krop og bevægelse s. 6 Kulturelle udtryksformer og værdier

Læs mere

Pædagogiske læreplaner.

Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner er planer, der skal være med til at understøtte børns læring. Personalet skal støtte, lede og udfordre børns læring. Læring sker både gennem oplevelser og

Læs mere

ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD 2015-2016

ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD 2015-2016 ÅRSPLAN FOR 4 ÅRIGE BØRNEHUS SYD 2015-2016 Årsplan for mellemgruppen i Børnebo og Paraplyen april 2015 april 2016 Med udgangspunkt i vores værdi og arbejdsgrundlag har vi beskrevet, hvad vi vil lægge vægt

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Dalum Private Børnehave Zachariasvænget 14 5260 Odense S

Pædagogisk læreplan for Dalum Private Børnehave Zachariasvænget 14 5260 Odense S Pædagogisk læreplan for Dalum Private Børnehave Zachariasvænget 14 5260 Odense S Tlf.: 66 15 29 61 E-mail: kontakt@dalumprivate.com Hjemmeside: www.dalumprivate.dk 1 Indhold: Indledning og faktuelle oplysninger

Læs mere

Pædagogisk Læreplan 2013-2014

Pædagogisk Læreplan 2013-2014 Indholdsfortegnelse Natur og naturfænomener... 3 Krop og bevægelse... 5 Sociale kompetencer... 7 Kulturelle udtryksformer... 9 Personlige kompetencer... 11 Sprog... 13 Natur og naturfænomener Sammenhæng

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 9 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Tegn på læring sådan gør I

Tegn på læring sådan gør I Tegn på læring sådan gør I 1 2 3 Tegn på læring sådan bruger I materialet At sætte ord på læring sådan gør I At evaluere læring sådan gør I 4 Redskaber sådan holder I fokus 5 Cases sådan kan det gøres

Læs mere

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene:

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene: Værdier i Institution Hunderup, bearbejdet i Ådalen. Sammenhæng: Vi har siden september 2006 arbejdet med udgangspunkt i Den Gode Historie for at finde frem til et fælles værdigrundlag i institutionen.

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR FREDERIKSBERG DAGPLEJE

VIRKSOMHEDSPLAN FOR FREDERIKSBERG DAGPLEJE VIRKSOMHEDSPLAN FOR FREDERIKSBERG DAGPLEJE 2014-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 FREDERIKSBERG DAGPLEJE 3 DAGPLEJENS KERNEYDELSER 3 DAGPLEJENS ÅBNINGSTIDER 4 LUKKEDAG 5 GRUNDLAGET FOR FREDERIKSBERG

Læs mere

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer.

I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer. I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer. De pædagogiske læreplaner indholder følgende temaer: Personlige kompetencer Sociale kompetencer Sproglige kompetencer Krop og bevægelse Naturen

Læs mere

Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov

Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! I Storebjørn og Skovhulen arbejder vi funktionsopdelt mandag -

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE NO BØRNEHUS PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2015 TIL 01-09-2016. Hjernen&Hjertet

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE NO BØRNEHUS PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2015 TIL 01-09-2016. Hjernen&Hjertet RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE NO BØRNEHUS PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2015 TIL 01-09-2016 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Indledning 3 1.2 Dagtilbuddets værdier 3 1.3 Dagtilbuddets

Læs mere

Mål og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år.

Mål og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år. og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år. Børn og unge i vækst - alle børn skal trives i et trygt og sundt miljø med leg og læring. - alle børn skal møde nærværende,

Læs mere

Susannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Susanne Grundvad Nielsen Ladelundvej 33 6650 Brørup Mobil: 21136850

Susannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Susanne Grundvad Nielsen Ladelundvej 33 6650 Brørup Mobil: 21136850 Susanne s dagpleje Susannes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Susanne Grundvad Nielsen Ladelundvej 33 6650 Brørup Mobil: 21136850 Susanne Grundvad Nielsen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2.

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Vision. Med afsæt i et velfungerende samarbejde, ønsker område Søndervang 2 at fremme en høj grad af trivsel og udvikling for alle. Værdier: Vi bygger vores pædagogiske

Læs mere

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING Glentereden er en institution med få to sprogede børn Give børnene mulighed for at udvikle deres sprog. Gentager hvad børnene siger højtlæsning. Går ture og snakke om, hvad

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2011.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2011. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2011. DET PÆDAGOGISKE LÆRINGSMILJØ Pædagogisk læreplan for de seks temaer: BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGE UDVIKLING SOCIALE KOMPETENCER SPROG KROP OG BEVÆGELSE NATUREN OG NATURFÆNOMENER

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFO) er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne og serviceniveauet

Læs mere

Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution.

Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution. Hedensted d. 17.5.-16 Til udvalget for læring! Vedrørende: anmodning om godkendelse af den private børnehave Solsikken, som integreret institution. Hermed anmodes om godkendelse af, at Solsikken ændrer

Læs mere

September 2014. Pædagogiske læreplaner. Generelt pædagogisk grundlag

September 2014. Pædagogiske læreplaner. Generelt pædagogisk grundlag Pædagogiske læreplaner Generelt pædagogisk grundlag Vi ønsker at skabe et børneliv for børn og forældre, som ruster børnene til livets udfordringer, til glæde for dem selv, deres omgivelser og samfundet

Læs mere

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 4 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING. Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. Vi arbejder med følgende mål: Børnene

Læs mere

Virksomhedsplan 2013/14

Virksomhedsplan 2013/14 Et godt sted at være, lære, være tryg og glad, blive holdt af og om, opleve en masse, skabe venskaber og få gode minder med i rygsækken. Børnehuset Ullerslev Lundsager 1 5540 Ullerslev Tlf. 6335 0884 E-mail:

Læs mere

Beskrivelse af det fysiske børnemiljø i Motorik Børnecenter Æblehuset

Beskrivelse af det fysiske børnemiljø i Motorik Børnecenter Æblehuset Ændringer fra Æblehuset: Beskrivelse af det fysiske børnemiljø i Motorik Børnecenter Æblehuset Motorik Børnecenter Æblehuset, er beliggende i en lille landsby nær Skærbæk. Beliggende ved skov, idrætshal

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken

Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken At arbejde med pædagogiske læreplaner er en proces, der konstant er i bevægelse og forandring. Hyrdebakken har det sidste års tid har været gennem store forandringer

Læs mere

Maglegårdens arbejde med børns overgang fra børnehave til SFO/børnehaveklasse.

Maglegårdens arbejde med børns overgang fra børnehave til SFO/børnehaveklasse. Maglegårdens arbejde med børns overgang fra børnehave til SFO/børnehaveklasse. Vores mål med at have disse arbejdspapirer er, at vi kan blive mere præcise i vores udførelse af opgaven. Vi ønsker at blive

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske Læreplaner Krop og Bevægelse At børnene oplever glæden ved, accept af og forståelse for deres egen krop og oplever glæden ved at være i bevægelse. At der i dagtilbuddet er muligt at styrke

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Barnet skal udvikle en sund identitet. Barnet har brug for voksne, der er bevidste om deres fremtoning og handlinger Barnet skal møde voksne, der er tydelige

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. - udvikle sig til et selvstændigt menneske

Læs mere

Lærerplan for børnehaven. i Hou. Landsbyordning

Lærerplan for børnehaven. i Hou. Landsbyordning Lærerplan for børnehaven i Hou Landsbyordning Lovgrundlag Efter loven om dagtilbud skal der udarbejdes en pædagogisk læreplan. Børn i dagtilbud skal have et miljø som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling

Læs mere

Bevægelsespolitik. i Børnehuset Gravhunden

Bevægelsespolitik. i Børnehuset Gravhunden Bevægelsespolitik i Børnehuset Gravhunden 0 Visioner og mål for politikken Som beskrevet i vores virksomhedsplan og pædagogiske læreplan handler kerneydelsen i Gravhunden om at skabe et udviklende børnemiljø

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

Faktaoplysninger... 5. Grundlæggende værdier... 6. Læringssyn pædagogisk tilgang... 7. Barnets alsidige personlige udvikling... 8

Faktaoplysninger... 5. Grundlæggende værdier... 6. Læringssyn pædagogisk tilgang... 7. Barnets alsidige personlige udvikling... 8 1 2 3 Indholdsfortegnelse Faktaoplysninger... 5 Grundlæggende værdier... 6 Læringssyn pædagogisk tilgang... 7 Barnets alsidige personlige udvikling... 8 Barnets alsidige personlige udvikling... 9 Sociale

Læs mere

Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan

Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan ] 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års området i Gentofte Kommune har Børn, Unge og Fritid som frikommune udfordret lovgivningen

Læs mere

Berits dagpleje. Kontakt oplysninger: Berit Skovlund Poulsen Birkevænget 19, Askov 6600 Vejen Tlf.: 60957188

Berits dagpleje. Kontakt oplysninger: Berit Skovlund Poulsen Birkevænget 19, Askov 6600 Vejen Tlf.: 60957188 Berit s dagpleje Berits dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Berit Skovlund Poulsen Birkevænget 19, Askov 6600 Vejen Tlf.: 60957188 Berit Skovlund Poulsen Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE.

Læs mere

BørneHuset Troldehøj Forældrefolderen

BørneHuset Troldehøj Forældrefolderen BørneHuset Troldehøj Forældrefolderen 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Velkommen i Troldehøj... 4 Hverdagen i Troldehøj... 5 Kort om Troldehøj... 6 Åbningstid... 7 Indkøring af nye børn...

Læs mere

Værdigrundlaget i Regnbuen Udarbejdet i fællesskab med bestyrelsen for Børn, Forældre og Personale

Værdigrundlaget i Regnbuen Udarbejdet i fællesskab med bestyrelsen for Børn, Forældre og Personale Værdigrundlaget i Regnbuen Udarbejdet i fællesskab med bestyrelsen for Børn, Forældre og Personale 1 BØRN FORÆLDRE PERSONALE TRIVSEL Tryghed: At kende de voksne og børnene imellem. Ligeværdighed børnene

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNE. Skovvang-området PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2014 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet

FAVRSKOV KOMMUNE. Skovvang-området PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2014 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet FAVRSKOV KOMMUNE Skovvang-området PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2014 TIL 31-12-2014 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 4 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner I Skovparkens Børnehus arbejder vi ud fra de 6 læreplanstemaer i vores pædagogiske praksis. Da vi også er en del af Grønne spirer projekt, som sætter fokus på miljø, udeliv og et

Læs mere

Kong Christian d. IX og Dr. Louises Børneasyl. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering

Kong Christian d. IX og Dr. Louises Børneasyl. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering Kong Christian d. IX og Dr. Louises Børneasyl. Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering D. 1. juli 2014 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere