Forslag 1. Forslag fra JBU Bestyrelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag 1. Forslag fra JBU Bestyrelse"

Transkript

1 FORSLAG på JBUs delegeretmøde 8. januar 2011

2

3 1 fra JBU Bestyrelse FORSLAG 1 - ÆNDRING AF LOVE FOR JYDSK BOLDSPIL-UNION 1 Navn 1.1 Unionens navn er DBU Jylland. Unionens binavn er Jydsk Boldspil-Union (JBU). 1.2 Unionen er stiftet den 1. december 1895 og har hovedsæde i Aarhus Kommune. 1.3 Unionen er medlem af Dansk Boldspil- Union (DBU) under Danmarks Idræts- Forbund (DIF). 2 Formål Unionens formål er at fremme fodboldspillet. Dette formål søges blandt andet nået ved * at udskrive turneringer og stævner * at varetage uddannelse af spillere, ledere, trænere og dommere 3 Medlemmer 3.1 Som medlemmer kan alene optages fodboldspillende foreninger. 3.2 Foreninger, der ønsker at blive medlem, skal indsende skriftlig ansøgning om optagelse, bilagt foreningens love. Disse må ikke stride mod DBU Jyllands love og bestemmelser, eller indeholde begrænsninger for optagelse af medlemmer på grund af alder, race, holdninger o.l. Ansøgning skal indeholde oplysninger om: 1. Foreningens navn, adresse, telefonnummer og mail-adresse. 2. Foreningens medlemstal. 3. Bekræftelse på adgang til reglementerede baneforhold. Bestyrelsen skønner efter en gennemgang af det modtagne materiale og de i øvrigt foreliggende oplysninger, hvorvidt foreningen kan optages som medlem. 4 Ophør af medlemskab 4.1 En forenings udmeldelse kan kun ske skriftligt og med virkning fra kalenderårets udløb. Udmeldelsen skal være modtaget den 1. november. 4.2 En forening kan slettes som medlem ved restance. Ved restance gives foreningen på skrift en frist på 30 dage til at betale det forfaldne beløb. Efter udløb af fristen kan bestyrelsen træffe afgørelse om sletning af medlemskab. Hvis dette finder sted, underrettes foreningen herom, og optagelse som medlem på ny vil blive afgjort i overensstemmelse med bestemmelserne i 3 og forudsætter endvidere, at gælden er betalt. 4.3 En forening, der i væsentlig grad har tilsidesat sine medlemspligter, herunder undladt at overholde Unionens love og bestemmelser samt beslutninger truffet af delegeretmødet, bestyrelsen eller udvalg, kan af bestyrelsen ekskluderes som medlem. Forinden bestyrelsen afgør, om der skal foretages eksklusion, skal bestyrelsen have oplyst foreningen om begrundelsen for overvejelse af eksklusion og endvidere have givet det pågældende medlem adgang til at udtale sig. Afgørelsen skal begrundes og mindst 6 bestyrelsesmedlemmer skal stemme for eksklusionen. Den ekskluderede forening kan kræve eksklusionen indbragt for delegeretmødet. Krav herom skal fremsættes skriftligt over for bestyrelsen inden 4 uger efter foreningens modtagelse af underretning om eksklusion. Bestyrelsen afgør, hvorvidt der afholdes ekstraordinært delegeretmøde eller om sagen forelægges førstkommende ordinære delegeretmøde. Eksklusionen skal optages som et særligt punkt på dagsordenen. Den pågældende forening har taleret på delegeretmødet. Hvis bestyrelsens afgørelse om eksklusion indbringes for delegeretmødet, har afgørelsen ikke virkning, inden delegeretmødets afgørelse foreligger. 5 Medlemspligter 5.1 Medlemsforeningernes love skal til enhver tid være i overensstemmelse med DBU Jyllands, DBUs og DIFs love og bestemmelser. 5.2 Foreningerne har pligt til straks at meddele adresseændringer og lovændringer til Unionen. Foreningerne skal på anfordring indsende oplysning om medlemstal. 5.3 Foreningerne har pligt til at overholde de bestemmelser, der træffes af delegeretmødet, bestyrelsen, disciplinærudvalget eller af appeludvalget. 5.4 Ingen af unionens medlemmer hæfter for Unionens forpligtelser. 6 Organer 6.1 DBU Jyllands organer er følgende: 1. Delegeretmødet 2. Bestyrelsen 3. Forretningsudvalget 4. Regionernes årsmøder 5. Regionsbestyrelserne 6. Administrationschefen 7. Appeludvalget 8. Disciplinærudvalget 9. Børneudvalget 10. Ungdomsudvalget 11. Seniorudvalget 12. Fair Play udvalget 13. Uddannelsesudvalget 14. Dommerudvalget

4 1 (fortsat) 6.2 Udvalgene 8-14 nedsættes af bestyrelsen, der ligeledes fastsætter antallet af medlemmer pr. udvalg. I alle udvalg skal bestyrelsen have mindst én repræsentant. Bestyrelse og udvalg kan nedsætte arbejdsgrupper til særlige opgaver. Appeludvalget består af 3 medlemmer, hvoraf højest 1 af medlemmerne kan sidde i Unionens bestyrelse og vælges af delegeretmødet. 6.3 Valgbare er personer, der på valgtidspunktet er fyldt 18 år. Udelukket fra valg til DBU Jyllands organer er personer, der på valgtidspunktet er fyldt 70 år. Valgte personer der i valgperioden fylder 70 år udtræder ved førstkommende ordinære delegeretmøde. 7 Økonomi 7.1 Unionens regnskabsår er 1/11-31/ Bestyrelsen fastsætter størrelsen af kontingenter, gebyrer, bøder m.v. efter indstilling fra forretningsudvalget. 8 Ordinært delegeretmøde 8.1 Delegeretmødet er DBU Jyllands højeste myndighed. Det årlige ordinære delegeretmøde afholdes i tidsrummet januar. Det indkaldes af bestyrelsen senest 15. december med oplysninger om tid, sted og dagsorden. 8.2 fra foreninger kan kun behandles af delegeretmødet, hvis de har været behandlet på regionernes årsmøder, jvf. bestemmelserne i 17 og , der er behandlet på regionernes årsmøder men ikke vedtaget på mindst 1 årsmøde, kan behandles på delegeretmødet, hvis forslagsstilleren senest 1. december skriftligt fastholder forslaget over for DBU Jyllands administrationschef. 8.4, der kommer til behandling på delegeretmødet offentliggøres senest 15. december sammen med unionens reviderede regnskab. 9 Dagsorden for ordinært delegeretmøde Dagsorden for det ordinære delegeretmøde skal som minimum indeholde følgende pkt.: 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelse 3. Forelæggelse af regnskab og budget 4. Indkomne forslag 5. Orientering om forslag til FLU og DBU 6. Valg af formand 7. Valg af næstformand 8. Valg af kasserer 9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 10. Valg af appeludvalg 11. Valg af indtil 3 revisorer, hvoraf én skal være registreret/statsautoriseret 12. Eventuelt 10 Ekstraordinært delegeretmøde 10.1 Ekstraordinært delegeretmøde indkaldes af bestyrelsen, hvis mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det Ekstraordinært delegeretmøde indkaldes ligeledes, hvis mindst 1/6 af unionens stemmeberettigede foreninger skriftligt har fremsendt motiveret dagsorden til administrationschefen Bestyrelsen foranlediger det ekstraordinære delegeretmøde indkaldt senest 4 uger og afholdt senest 6 uger efter modtagelse af kravet herom. 11 Stemmeret på delegeretmøder 11.1 Kun foreninger, der har deltaget på en regions årsmøde har stemmeret på det ordinære delegeretmøde. En forening opnår først stemmeret efter at have deltaget i og gennemført en turnering Tilmeldingen skal ske til administrationschefen senest den 28. december Hver forening har indtil 2 stemmer. De stemmeberettigede skal senest den 1. december være medlem af den forening, de repræsenterer, og skal være fyldt 18 år. Medlemmer af unionens eller regionernes bestyrelser råder over hver en stemme Stemmeret på ekstraordinært delegeretmøde har alle unionens medlemsforeninger, der har gennemført en turnering og har tilmeldt sig i.h.t. indkaldelsen Der kan kun afgives stemme ved personlig tilstedeværelse. Hver delegeret har kun én stemme Taleret har op til 2 personer fra hver af de tilmeldte klubber, samt medlemmer af Unionens og Regionernes udvalg. Under eventuelt har endvidere inviterede gæster taleret. 12 Majoritetskrav 12.1 Dirigenten afgør med bindende virkning alle spørgsmål angående behandlings- og afstemningsmåder Alle beslutninger tages og alle valg afgøres ved almindeligt stemmeflertal, medmindre andet er fastsat i lovene Til vedtagelse af unionens love og turneringsreglement kræves dog, at mindst 2/3 af det tilstedeværende antal stemmeberettigede stemmer for forslaget Til vedtagelse af Unionens opløsning kræves, at mindst halvdelen af Unionens foreninger er repræsenteret, samt at mindst 2/3 af det tilstedeværende antal stemmeberettigede stemmer for forslaget. Er forslaget vedtaget med 2/3 s majoritet, men uden det fornødne antal foreninger er repræsenteret, skal forslaget sendes til urafstemning blandt Unionens foreninger og er derefter vedtaget, hvis mindst 2/3 af disse stemmer for forslaget.

5 1 (fortsat) 13 Bestyrelse og forretningsudvalg 13.1 Til at lede Unionen og varetage dens interesser vælges en bestyrelse bestående af 9 medlemmer Delegeretmødet vælger formand, næstformand, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer. Valget på delegeretmødet sker for 2 år ad gangen således at formanden og et bestyrelsesmedlem afgår lige år og næstformand, kasserer og et bestyrelsesmedlem ulige år. Ved valg til bestyrelsen skal den pågældende være til stede eller skriftligt erklæret sin villighed til at modtage valg. Bestyrelsen kan beslutte at udbetale honorar, tabt arbejdsfortjeneste eller yde vikardækning til formanden Unionens bestyrelse består af de på delegeretmødet valgte samt de fire medlemmer valgt af regionerne Forretningsudvalget består af formand, næstformand og kasserer Ud fra de retningslinjer, som vedtages af delegeretmødet og bestyrelsen og efter en forretningsorden fastsat af bestyrelsen, er det forretningsudvalgets primære opgave at have indsigt i Unionens økonomiske og administrative forhold Medlemmer af DBU s og FLU s repræsentantskaber er: - Unionens bestyrelsesmedlemmer - 4 medlemmer valgt af hver regions bestyrelse blandt bestyrelsens medlemmer - 2 medlemmer, der vælges på de ordinære årsmøder - de resterende medlemmer vælges af Unionens bestyrelse 14 Bestyrelsens opgaver og ansvar 14.1 Bestyrelsen forestår Unionens ledelse under ansvar overfor delegeretmødet og fastsætter selv sin forretningsorden i overensstemmelse med disse love Bestyrelsen fastsætter regionsbestyrelsernes og udvalgenes arbejdsområder Bestyrelsen repræsenterer jysk fodbold officielt udadtil og fastsætter turneringsbestemmelserne. Turneringsreglementet kan ændres ved vedtagelse på delegeretmødet, men ændringerne kan først træde i kraft, når de er implementeret i lokalunionernes fællesreglement eller optaget her som en særregel Hvor intet andet er foreskrevet i lovene, er bestyrelsen under ansvar over for delegeretmødet - berettiget til at træffe de fornødne afgørelser Foruden anførte faste udvalg kan bestyrelsen efter behov nedsætte arbejdsgrupper til behandling af konkrete sager, ligesom bestyrelsen efter behov kan henvise konkrete sager til behandling til et eller flere af de faste udvalg. 15 Bestyrelsens funktionsmåde 15.1 Bestyrelsens møder ledes af formanden og i dennes forfald af næstformanden Bestyrelsesmøder indkaldes med mindst en uges varsel og foregår ved udsendelse af dagsorden. Møder indkaldes af formanden eller ved dennes forfald af næstformanden Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved lige stemmetal gør formandens stemme udslaget Bestyrelsen er beslutningsdygtig, hvis mindst 5 medlemmer er til stede Et bestyrelsesmedlem er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis der foreligger omstændigheder, der i væsentlig grad er egnet til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed. Den pågældende har pligt til at gøre bestyrelsen opmærksom på, at der kan foreligge inhabilitet, og vedkommende kan ikke deltage i bestyrelsens afgørelse af sagen. Den, der er inhabil, kan deltage i sagens oplysning, hvis bestyrelsen ønsker dette Ved bestyrelsens valg af medlemmer kan et medlem deltage i afgørelsen, uanset om vedkommende selv er bragt i forslag Tilsvarende regler om inhabilitet gælder for sager, der afgøres i udvalg. 16 Besættelse af ledige bestyrelsesposter i valgperioden 16.1 Uanset af hvilken grund en bestyrelsespost som formand, næstformand eller kasserer er blevet ledig, skal bestyrelsen af sin midte konstituere en stedfortræder indtil førstkommende delegeretmøde Hvis den konstituerede stedfortræder er født medlem af bestyrelsen (regionsformanden), skal dennes midlertidigt ledigblevne post besættes ved konstitution, jf. 19, stk Hvis den konstituerede stedfortræder er valgt på delegeretmødet, skal den ledigblevne bestyrelsespost besættes ved det førstkommende delegeretmøde Såfremt en bestyrelsespost, besat efter 9, stk. 9, bliver ledig, kan bestyrelsen beslutte enten at lade posten forblive ledig eller lade den besætte med et medlem efter bestyrelsens egen bestemmelse. 17 Regionerne og regionernes årsmøder 17.1 DBU Jylland er opdelt i fire regioner således: Region 1: Tidligere Nordjyllands Amt Region 2: Tidligere Viborg og Ringkøbing Amter Region 3: Tidligere Århus og Vejle Amter. Region 4: Tidligere Ribe og Sønderjyllands Amter

6 1 (fortsat) 17.2 Regionernes årsmøder afholdes i perioden november og indkaldes af administrationschefen senest den 1. september Enhver forening, der er rettidigt tilmeldt i henhold til indkaldelsen har indtil 2 stemmer. En forening opnår først stemmeret efter at have deltaget i og gennemført en turnering. De stemmeberettigede skal senest den 1. oktober være medlem af den forening, de repræsenterer, og skal være fyldt 18 år. Regionsbestyrelsens medlemmer råder over hver en stemme. Der kan kun afgives stemme ved personlig tilstedeværelse. Hver delegeret har kun en stemme Taleret har op til 2 personer fra hver af de tilmeldte klubber, samt medlemmer af Unionens og Regionernes udvalg. Under eventuelt har endvidere inviterede gæster taleret Afstemninger afgøres ved almindelig stemmeflertal. Til vedtagelse af regionale turneringsreglementer kræves dog, at mindst 2/3 af det tilstedeværende antal stemmeberettigede stemmer for forslaget. 18 Regionernes årsmøder 18.1 Dagsorden skal som minimum indeholde: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af beretning 3. Behandling af indkomne forslag 4. Valg af formand 5. Valg af 2 til 3 bestyrelsesmedlemmer 6. Valg af medlemmer til DBU s og FLU s repræsentantskaber jf Eventuelt 18.2 til behandling på regionernes årsmøder skal være administrationschefen i hænde senest den 15. september og offentliggøres senest 1. november. 19 Regionsbestyrelserne 19.1 Regionsbestyrelsen består af 5 til 7 medlemmer, der alle er valgt for 2 år af gangen. Halvdelen af de menige bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år og halvdelen er på valg i ulige år. Genvalg kan finde sted. Ændring i antallet af medlemmer i regionsbestyrelsen skal godkendes på regionens årsmøde Valg af regionsformand i Region 1 og 3 afholdes i lige år. Valg af regionsformand i Region 2 og 4 afholdes i ulige år Formanden er medlem af unionsbestyrelsen. Hvis formanden vælges direkte af delegeretmødet, foretager regionsbestyrelsen indstilling til unionsbestyrelsen om, hvem der skal overtage den ledige formandsplads. Hvis yderligere regionsbestyrelsesmedlemmer vælges direkte af delegeretmødet, og dermed automatisk udtræder af regionsbestyrelsen, skal den ledigblevne bestyrelsespost besættes ved det førstkommende årsmøde Uanset af hvilken grund en regionsbestyrelsespost er blevet ledig i valgperioden, kan denne besættes ved førstkommende årsmøde. 20 Administrationschefen og lovfæstede udvalg 20.1 DBU Jyllands administrationschef varetager den daglige ledelse af Unionen efter de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen og forretningsudvalget har givet. Administrationschefen har det overordnede ansvar for Unionens samlede administration, herunder ansættelse og afskedigelse af personale Appeludvalgets opgave er som Unionens højeste dømmende instans at afgøre alle de sager, som i henhold til 20.3 indbringes for udvalget. Appeludvalget vælges af delegeretmødet. Appeludvalget består af 1 formand og 2 menige medlemmer, der alle vælges for et år ad gangen på det ordinære delegeretmøde. Kun 1 af appeludvalgets 3 medlemmer kan samtidig sidde i Unionens bestyrelse. Der må ikke være personsammenfald mellem disciplinærudvalget og appeludvalget Disciplinærudvalget, der består af 3 medlemmer, hvoraf mindst 1 af medlemmerne skal sidde i Unionens bestyrelse, udpeges af bestyrelsen for 1 år ad gangen. Bestyrelsen udpeger udvalgets formand. Udvalget har til opgave - at fastsætte disciplinære forholdsregler efter indberetninger og protester eller af egen drift i forbindelse med afviklingen af Unionens centrale turneringer eller i sager overgivet fra Regionernes disciplinærudvalg, - at være 1. ankeinstans for beslutninger truffet af Regionernes disciplinærudvalg, - at være 1. ankeinstans for beslutninger om eventuel tildeling af aldersdispensationer truffet af administrationschefen. Følgende disciplinære afgørelser truffet af disciplinærudvalget, kan af sagens parter indbringes for Unionens appeludvalg inden 14 dage efter modtagelsen af afgørelsen: 1) Bøder, erstatninger mv. over kr ) Idømte karantæner på mere end 1 dag. 3) Fradømmelse og tilkendelse af point samt ansættelse af målscore i Unionens turneringer. 4) Fradømmelse af retten til at spille på hjemmebane i Unionens turneringer. 5) Andre afgørelser, når Unionens bestyrelse eller disciplinærudvalget under hensyn til sagens beskaffenhed giver tilladelse dertil. Derudover har ankeudvalget selv mulighed for at tage sager op.

7 1 (fortsat) 20.4 Børneudvalget består af 1 repræsentant fra Unionens bestyrelse, medlemmerne af Regionernes børneudvalg samt eventuelt yderligere et medlem udpeget af bestyrelsen. Udvalget udpeges for 1 år ad gangen. Bestyrelsen udpeger udvalgets formand. Udvalget har til opgave at koordinere arbejdet i Regionernes børneudvalg, og at afgive indstilling til bestyrelsen om alle spørgsmål vedrørende fodbold i Jylland for børn under 13 år. Udvalget kan nedsætte en formandsgruppe til varetagelse af de daglige opgaver. Denne formandsgruppe består som minimum af børneudvalgets formand, bestyrelsens repræsentant og formændene for de regionale børneudvalg Ungdomsudvalget består af 1 repræsentant fra Unionens bestyrelse, medlemmerne af Regionernes ungdomsudvalg samt eventuelt yderligere et medlem udpeget af bestyrelsen. Udvalget udpeges for 1 år ad gangen. Bestyrelsen udpeger udvalgets formand. Udvalget har til opgave at koordinere arbejdet i Regionernes ungdomsudvalg, og at afgive indstilling til bestyrelsen om alle spørgsmål vedrørende fodbold i Jylland for unge mellem 13 og 19 år. Udvalget kan nedsætte en formandsgruppe til varetagelse af de daglige opgaver. Denne formandsgruppe består som minimum af ungdomsudvalgets formand, bestyrelsens repræsentant og formændene for de regionale ungdomsudvalg Seniorudvalget, der består af mindst 5 medlemmer, hvoraf mindst 1 af medlemmerne skal sidde i Unionens bestyrelse, udpeges af bestyrelsen for 1 år ad gangen. Bestyrelsen udpeger formanden. Udvalget har til opgave at afgive indstilling til bestyrelsen om alle spørgsmål vedrørende seniorfodbold i Jylland Fair Play udvalget, der består af mindst 5 medlemmer, udpeges af bestyrelsen for 1 år ad gangen. Bestyrelsen udpeger formanden. Udvalget har til opgave at medvirke til at skabe en positiv holdning til fair play i fodboldspillet, og i øvrigt at afgive indstilling til bestyrelsen om alle spørgsmål i relation til dette arbejde Uddannelsesudvalget der består af mindst 5 medlemmer, hvoraf mindst 1 af medlemmerne skal sidde i Unionens bestyrelse, udpeges af bestyrelsen for 1 år ad gangen. Bestyrelsen udpeger formanden. Udvalget har til opgave at varetage uddannelse af klubber, spillere, ledere, trænere og dommere i alle de funktioner og relationer, der er knyttet til fodboldspillet på alle niveauer, og at afgive indstilling til bestyrelsen om alle spørgsmål vedrørende uddannelse i relation til fodboldspillet Dommerudvalget, der består af 5 medlemmer, hvoraf mindst 1 af medlemmerne skal sidde i Unionens bestyrelse, udpeges af bestyrelsen for 1 år ad gangen. Bestyrelsen udpeger formanden. Udvalget har til opgave at varetage Unionens interesser på dommersiden i alle de funktioner og relationer, der er knyttet til fodboldspillet på alle niveauer, og at afgive indstilling til bestyrelsen om alle spørgsmål i relation til dommergerningen, dog undtaget uddannelse, jf Tegningsret 21.1 Unionen tegnes af (1) formanden og næstformanden eller (2) af formanden eller næstformanden sammen med 2 bestyrelsesmedlemmer eller (3) af administrationschefen sammen med formanden eller næstformanden eller (4) af den samlede bestyrelse. Alle dispositioner over fast ejendom, herunder køb, salg og pantsætning kræver dog alle bestyrelsesmedlemmers underskrift Prokura kan kun meddeles af den samlede bestyrelse. 22 Opløsning 22.1 Beslutning om Unionens opløsning kan alene træffes efter reglerne i I tilfælde af Unionens opløsning, overgår dens ejendele og midler til DBU, der er forpligtet til at disponere over disse til støtte for fodboldspillet i DBU Jyllands område. Med dette forslag ønsker JBUs bestyrelse at ændre lovene på 2 hovedområder, idet forslaget indeholder et navneskifte fra JBU til DBU Jylland samt oprettelse af et appeludvalg. Derudover indeholder forslaget konsekvensrettelser og justeringer. Bemærk, at Unionens udvalg er skrevet ind i lovene. Noter venligst, at ændringerne på baggrund af bemærkninger fra Årsmøderne er fremhævet og understreget! et vil ved vedtagelse få omgående virkning.

8 2 3 fra JBUs bestyrelse FORSLAG 2 - ÆNDRING AF TURNE- RINGSREGLEMENTETS 17.6 VEDR. PROTESTER/ANKER Nuværende tekst Afgørelser truffet af en lokalunions udvalg m.v. kan inden 14 dage fra afgørelsens modtagelse, indankes for pågældende lokalunions bestyrelse Ny tekst 17.6 Afgørelser truffet af en lokalunions udvalg m.v. kan inden 14 dage fra afgørelsens modtagelse, indankes for pågældende lokalunions appeludvalg jf. lokalunionens love, og hvis et sådant appeludvalg ikke findes til lokalunionens bestyrelse. Dette forslag er en nødvendig konsekvens af forslag 1. Denne ændring er en ændring af Fællesreglementet og skal formelt godkendes af DBUs bestyrelse. Men da forslaget er clearet af med de øvrige lokalunioner, vil det i praksis træde i kraft ved vedtagelsen. fra JBUs bestyrelse FORSLAG 3 - ÆNDRING AF TURNE- RINGSREGLEMENTETS 4.5 VEDR. DIS- PENSATION Nuværende tekst I JBUs ungdomsrækker kan uden konsekvens for sportslige resultater - anvendes maksimum to spillere pr. kamp, som er født i oktober kvartal i året før den pågældende aldersgruppe. Antallet afhænger af om der er tale om 11-mands, 7-mands, 5-mands, 3- mands eller indendørs fodbold. til ny tekst I U-19 og U-17 Drenge samt U-18 Piger kan uden konsekvens for sportslige resultater - anvendes maksimum to spillere pr. kamp, som er født i oktober kvartal i året før den pågældende aldersgruppe. I JBUs børne- og ungdomsrækker fra U-7 til og med U-15 årgangen kan uden konsekvens for sportslige resultater anvendes maksimum 2 spillere pr. kamp, der er født i året før den pågældende årgang, der er kommet senere i skole og som går i klasse med en eller flere spillere på holdet. For 5- mands og 3-mands hold er det maksimum 1 spiller pr. kamp. 14 i Turneringsbestemmelserne vedr. indefodbold ændres tilsvarende. Der er et håb om, at klassedispensation vil have en positiv effekt i klubbernes arbejde med at fastholde de spillere, der ønsker at spille med deres klassekammerater og styrke disses sociale relationer. et indebærer At kvartals-reglen fjernes for U-15 og yngre. Der kan, ligesom ved kvartals-reglen, ikke anvendes klassedispensationsspillere i 11- mands rækkernes højeste niveau/række i hverken 1. eller 2. turneringshalvdel. Undtaget er dog U-13 Piger, hvor der må benyttes klassedispensationsspillere uanset niveau. Fleksibilitetsreglen gælder fortsat på samme vilkår som kvartals-reglen. Der kan fortsat søges om ekstraordinær dispensation. Klubber, der benytter sig af klassedispensationsspillere, skal overfor JBU kunne fremvise klasselister, der viser, at klassedispensationsspillerne går i klasse med mindst 1 spiller fra holdets retmæssige årgang. et vil ved vedtagelse få virkning fra efteråret 2011.

9 4 5 fra Bramming B FORSLAG 4 - ÆNDRING AF TURNE- RINGSREGLEMENTETS 9.5 VEDR. NED- RYKNING AF SPILLERE Nuværende tekst: Nedrykning af spillere fra højere rangerende hold i turneringens 3 sidste kampe i såvel efteråret som i foråret Ønskes ændret til: Nedrykning af spillere fra højere rangerende hold i turneringens 2 sidste kampe i såvel efteråret som i foråret Da turneringen blev 'vendt', blev der samtidig indført halvårsturneringer med afslutning hver turneringshalvdel og dermed gælder også reglen med de 3 sidste kampe i både foråret og efteråret. I 'gamle dage', hvor en seniorrække typisk bestod af 12 hold, og man således spillede 11 kampe i en turneringshalvdel, skulle man have deltaget i mindst 4 kampe på det lavere rangerende hold inden de sidste 3 kampe, for at man kunne rykkes ned i de sidste 3 kampe. Nu, hvor en seniorrække typisk består af 6 hold, der spiller 10 kampe i en turneringshalvdel, skal man have deltaget i mindst 3 kampe på det lavere rangerende hold inden de sidste 3 kampe, for at man kan rykke ned i de sidste 3 kampe. Tidligere var der skærpede nedrykningsregler i eks. Serie 4 Herrer i 3 ud af 22 kampe, mens der nu er skærpede regler i 3 ud af 10 kampe. et indebærer Øgede muligheder for at nedrykke spillere i de sidste kampe. fra JBU Ungdom FORSLAG 5 - ÆNDRING AF U-19 DRENGE A FRA AT VÆRE EN ANSØGNINGSRÆKKE TIL AT VÆRE EN TILMELDINGSRÆKKE Nuværende tekst Turneringsbestemmelserne vedr. U-19 Drenge A: Rækken består af 60 hold. De deltagende hold udpeges af JBUs Ungdomsudvalg. til ny tekst Turneringsbestemmelserne vedr. U-19 Drenge A Rækken består af det tilmeldte antal hold. Hver klub kan kun tilmelde 1 hold til rækken. Antallet af ansøgninger til U19 A, har de seneste år været faldende og samtidig har der været en stigning i antallet af udtrækninger. Det betyder, at stort set alle de hold, der søger, kommer med i rækken. På den baggrund foreslår JBU Ungdom, at U19 Drenge A fremover skal være en tilmeldingsrække. Ved at gøre rækken til en tilmeldingsrække følger U-19 Drenge de samme ansøgningsog tilmeldingsbetingelser som i U-17 årgangen. et indebærer At klubberne fremover blot skal tilmelde sig i A-rækken i stedet for at ansøge om deltagelse. et vil ved vedtagelse få virkning fra efteråret 2011 (tilmelding til 2011/2012- turneringen). et vil ved vedtagelse få virkning fra efteråret Denne regel er en del af fællesreglementet og kræver derfor enten, at DBUs bestyrelse godkender en ændring af Fællesreglementet eller at DBUs bestyrelse godkender, at JBU på dette område får en særregel.

10 6 7 fra JBU Ungdom FORSLAG 6 - ÆNDRING AF FYNSKE HOLDS DELTAGELSE I ØVERSTE NIVEAU I U-15 DRENGE Efter de nuværende regler er der mulighed for deltagelse af to FBU hold i JBUs øverste række i 2. turneringshalvdel (foråret). Foreslås ændret til: Op til to FBU hold deltager i JBUs øverste række fra 1. turneringshalvdel (efteråret). Derudover foreslås, at FBUs nr. 1 efter 1. turneringshalvdel i FBUs egen turnering, gives mulighed for at deltage i JBUs øverste række i 2. turneringshalvdel. En vedtagelse af forslaget forventes at højne niveauet for såvel de bedste jyske som de fynske hold. et indebærer De FBU U-15 Drenge M1 hold, der deltager i øverste række i 1. turneringshalvdel og som ikke kvalificerer sig til U-15 øverste række til 2. turneringshalvdel, deltager i 2. turneringshalvdel i FBUs egen U-15 Drenge turnering. At der i tilfælde af, at et FBU hold kvalificerer sig til JM-finalen, vil der blive spillet om det Jysk/Fynske Mesterskab. et vil ved vedtagelse få virkning fra efteråret Bemærk JBU Ungdom forventes at trække dette forslag og i stedet anbefale forslag 7. fra Horsens FS FORSLAG 7 - ÆNDRING AF ØVERSTE NI- VEAU I U-14 OG U-15 DRENGE FRA RE- SULTATBASERET INDRANGERING TIL INDRANGERING EFTER LICENSTILDE- LING AF DBU Der gives JBUs ungdomsudvalg mulighed for at fravige den automatiske indrangering for de bedste rækker i U-14 og U-15 Drenge, således at de jyske og fynske klubber, der er tildelt en (ungdoms) licens af DBU, kan indplaceres i de bedste rækker. Det foreslås samtidig, at den bedste række i U-14 fremadrettet skal bestå af 3 puljer af 8 hold, og at den bedste række i U-15 fremadrettet skal bestå af 2 puljer af 8 hold eller 1 pulje af 16 hold for at forøge kampantallet og sikre en naturlig indsnævring af talentpyramiden. Men den automatiske indrangering tvinges de jyske eliteklubber til at samle de gode spillere allerede i U13 alderen for at være sikker på at blive indplaceret i de bedste rækker. Dette strider mod princippet om, at lade de unge spillere blive længst muligt i egen klub. Med dette forslag undgår man også den situation, at eliteklubberne er dominerende i de lavere rækker, når de bedste spillere i U14 eller U15 alderen tilmelder sig i eliteklasserne og samles i eliteklubberne. et indebærer, at der bliver flere frie pladser at spille om for klubber uden licens. et vil ved vedtagelse få virkning fra efteråret 2011.

11 8 9 fra Ribe BK FORSLAG 8 - ÆNDRING AF TURNE- RINGSREGLEMENTETS 4.1 VEDR. TUR- NERINGSRÆKKER FOR PIGER Nuværende tekst: 4. U-18 piger, hvis deltagere ikke må være fyldt 17 år før 1/1 det pågældende år. 5. U-15 piger, hvis deltagere ikke må være fyldt 14 år før 1/1 det pågældende år. 7. U-13 piger, hvis deltagere ikke må være fyldt 12 år før 1/1 det pågældende år. Foreslås ændret til: 4. U-17 piger, hvis deltagere ikke må være fyldt 16 år før 1/1 det pågældende år. U-15 piger UDGÅR 6. U-14 piger, hvis deltagere ikke må være fyldt 13 år før 1/1 det pågældende år. U-13 piger UDGÅR Man sikrer, at mellemstore klubber fortsat kan stille et hold i alle rækker og på den måde sikres fødekæden opad. Den ældste U-18 årgang har ingen fysiske problemer med at spille senior og med tilgangen af en årgang giver det bedre mulighed for fortsat at have seniorbreddefodbold i udkants Danmark, som presses dels af fraflytning og dels af at kørselsafstandene bliver for store. et indebærer Der tilbydes i dag følgende 11:11 ungdomsrækker U-13, U-15 og U-18 Piger. Ved vedtagelse vil der være U-14 og U-17 Piger. U-17 Piger M skal være en ansøgningsrække som nuværende U-18 Piger M. Der skal være fri tilmelding til U-14 Piger M som nuværende U-13 Piger M og U-15 Piger M. Dette forslag kræver en ændring af Fællesreglementet eller en særregel. fra JBU Ungdom FORSLAG 9 - FORSØGSORDNING VEDR. FYNSKE U-15 PIGEHOLDS DELTAGELSE I JBU'S TURNERING GØRES PERMANENT Nuværende tekst - Turneringsbestemmelserne vedr. U-15 Piger M: Rækken består af det tilmeldte antal hold. til ny tekst Turneringsbestemmelserne vedr. U-15 Piger M: Rækken består af det tilmeldte antal hold. I 1. turneringshalvdel kan deltage op til tre FBU hold i rækken. På delegeretmødet forventes det, at Ungdomsudvalget stiller et ændringsforslag med følgende forslag til ny tekst Turneringsbestemmelserne vedr. U-15 Piger M: Rækken består af det tilmeldte antal jyske og fynske hold. En vedtagelse af forslaget forventes at højne niveauet for såvel de bedste jyske som de fynske hold. et indebærer De af FBUs U-15 Piger M, hold der deltager i M-rækken i 1. turneringshalvdel og som ikke kvalificerer sig til U-15 M1-rækken til 2. turneringshalvdel, deltager i 2. turneringshalvdel i FBUs egen U-15 Piger turnering. At der i tilfælde af at et fynsk hold kvalificerer sig til JM-finalen, vil der blive spillet om det Jysk/Fynske Mesterskab. et vil ved vedtagelse få virkning fra efteråret et vil ved vedtagelse få virkning fra efteråret 2011.

12 10 11 fra FC Horsens FORSLAG 10 - ÆNDRING VEDR. U-13 PI- GER FRA AT SPILLE 11:11 TIL AT SPILLE 9:9 U-13 Piger skal spille 9:9 i stedet for 11:11. Spillet skal foregå på en 11-mands bane fra straffesparksfelt til straffesparksfelt med 7- mands mål. 9:9 spillet vil fremme pigernes fodboldmæssige udvikling. 9:9 spillet vil være en naturlig udvikling i DBUs nye vej fra 3:3 til 11:11 fodbold. I overgangen fra 7:7 til 11:11 vil 9:9 spillet falde naturligt ind. Spillet vil fordre flere teknisk dygtige spillere, genere flere afslutninger og flere langskudsmål og samtidig give pigerne erfaringer med fløjspillet. I FC Horsens har vi i 2 sæsoner tilmeldt vores U-13 hold i 7-mands rækken, men her er problemet, at de bedste hold spiller 11:11 og vi ender med en række store sejre, hvilket ikke er motiverende for hverken det vindende eller det tabende hold. Derfor bør 9:9 erstatte 11:11 i U-13 Piger. et indebærer Flere klubber vil kunne stille hold i 9:9 i forhold til 11:11. Pigerne vil først stifte bekendtskab med 11:11 som U-15 spillere. et vil ved vedtagelse få virkning fra efteråret fra Nørager IF, Rørbæk IF og Koldby- Hørdum IF FORSLAG 11 - ÆNDRING AF TURNE- RINGSREGLEMENTETS 5.1 VEDR. TUR- NERINGSÅR FOR BØRNE- OG UNGDOMS- HOLD Nuværende tekst: I JBU starter turneringsåret 1. juli Ønskes ændret til: I JBU starter turneringsåret 1. januar En tilbagevenden til den 'gamle' model vil give en række fordele tilbage til klubberne: - Mere ro til forberedelse af holdtilmeldinger. - Spillertilgang og -afgang sker primært i vinterpausen. En vending af turneringen vil alt andet lige betyde færre ændringer i turneringspausen. - Bedre tid til træner rekruttering. - Bedre muligheder for træner rekrutteringer. Trænere kan generelt bedre overskue en sæson fra marts-oktober, end fra august til juni. 8 måneder kontra 11måneder. - Bedre muligheder for trænerkurser før sæsonstart. - Bedre muligheder for trænere til forberedelse af sæsonen. - Bedre tid til træning før turneringsstart, samt længere tid til at lære de nye spillere at kende før turneringsstart. - Bedre og længere opstartsfase for spillerne generelt. - Bedre mulighed for ryste-sammen ture og træningslejre. - Bedre mulighed for ledere/trænere/spillere til at holde en velfortjent ferie i juli/august. - Bedre mulighed for styring af budgetter hvis træneraftaler følger regnskabsåret. - Bedre tid til at afholde forældremøder i hver afdeling før turneringsstart. - Når man taler breddefodbold (JBU), må det være vigtigst at varetage dennes interesser frem for at tilgodese internationale regler for elitens skyld (U17 og U19) Ulemper: - Den ændrede rækkebetegnelse skal implementeres hos ledere/trænere/spillere/forældre. et vil ved vedtagelse få virkning fra årsskiftet 2011/2012.

13 12 fra JBU Disciplinær FORSLAG 12 - ÆNDRING AF TURNE- RINGSREGLEMENTETS VEDR. SKRIFTLIG HENVENDELSE Nuværende tekst Den arrangerende klub kan senest 28 dage før kampens afvikling ifølge turneringsprogrammet ændre spilletidspunktet ved skriftlig meddelelse til modparten og JBU, når de generelle regler om spilledato overholdes. Udeholdet kan senest 28 dage før kampens afvikling ifølge turneringsprogrammet fastholde sin ret til at spille søndag (henholdsvis Skærtorsdag, 2. påskedag, Kr. Himmelfartsdag og 2. pinsedag) ved skriftlig meddelelse til modparten og JBU. til ny tekst Den arrangerende klub kan senest 28 dage før kampens afvikling ifølge turneringsprogrammet ændre spilletidspunktet ved skriftlig meddelelse til modparten, når de generelle regler om spilledato overholdes. Udeholdet kan senest 28 dage før kampens afvikling ifølge turneringsprogrammet fastholde sin ret til at spille søndag (henholdsvis Skærtorsdag, 2. påskedag, Kr. Himmelfartsdag og 2. pinsedag) ved skriftlig meddelelse til modparten. Et ønske om at gøre klubbernes daglige administration af kampene mere smidig. et indebærer At den klub der ønsker at få ændret en kamp jf blot skal kontakte modstanderklubben skriftligt og ikke også JBU. et vil ved vedtagelse få omgående virkning.

14

15

16 JBUs Delegeretmøde lørdag den 8. januar 2011 i Herning Kongrescenter

Eneste væsentlige ændring er navneskiftet. 2 Formål 2 1. Unionens formål er at fremme fodboldspillet.

Eneste væsentlige ændring er navneskiftet. 2 Formål 2 1. Unionens formål er at fremme fodboldspillet. Love for DBU Jylland 01.11.2010 Stiftet 1. december 1895 Der er 3 hovedændringer. Ændring af navn fra JBU til DBU Jylland En mere logisk opbygning af lovene, hvor der er skelet kraftigt til DBUs love En

Læs mere

FORSLAG TIL ÆNDRING I LOVENE

FORSLAG TIL ÆNDRING I LOVENE FORSLAG TIL ÆNDRING I LOVENE Forslag 1 4 Medlemmer (Ny tekst) 4.1 Som medlemmer kan optages fodboldspillende foreninger, samt høj-og efterskoler. 4.2 Foreninger og høj-og efterskoler, der ønsker at blive

Læs mere

Vedtægter for idrætsforeningen Lavia København

Vedtægter for idrætsforeningen Lavia København Vedtægter for idrætsforeningen Lavia København Oversigt: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Idrætten 4 Medlemskab 5 Indmeldelse 6 Udmeldelse 7 Udelukkelse og eksklusion 8 Lavia Nyt 9 Generalforsamling 10 Ordinær

Læs mere

Love for BADMINTON KØBENHAVN 1 Navn og hjemsted 2 Indordning i forbund 3 Formål 4 Opgaver 5 Indmeldelse 6 Udmeldelse 6 Udmeldelse

Love for BADMINTON KØBENHAVN 1 Navn og hjemsted 2 Indordning i forbund 3 Formål 4 Opgaver 5 Indmeldelse 6 Udmeldelse 6 Udmeldelse Love for BADMINTON KØBENHAVN 1 Navn og hjemsted Kredsens navn er BADMINTON KØBENHAVN. Dens hjemsted er Københavnsområdet. 2 Indordning i forbund Badminton København er medlem af BADMINTON DANMARK under

Læs mere

ØSTDANMARKS BORDTENNIS UNION's LOVE

ØSTDANMARKS BORDTENNIS UNION's LOVE ØSTDANMARKS BORDTENNIS UNION's LOVE 1. Unionens navn er Østdanmarks BordTennis Union (ØBTU). Unionen er medlem af Dansk BordTennis Union (DBTU) under Danmarks Idræts Forbund (DIF) og er underlagt disses

Læs mere

Unionens formål er at arbejde for, at adventure race i Danmark kan udøves af de, der måtte ønske det, på det niveau de måtte ønske det.

Unionens formål er at arbejde for, at adventure race i Danmark kan udøves af de, der måtte ønske det, på det niveau de måtte ønske det. 1 UNIONEN OG DENS OPGAVER Unionens navn er Dansk Adventure Race Union og der benyttes forkortelsen DARU. Internationalt benyttes navnet Danish Adventure Race Union. Unionens hjemsted er Vejle Idrætshøjskole,

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund

Vedtægter for Nykøbing FC, Guldborgsund Advokatfirmaet Drachmann Skolegade 24 4800 Nykøbing Falster CVR-nr. 21 63 41 90 Telefon 54 84 50 50 Fax 54 84 50 99 www.drachmann.com J.nr.: JP-11856-36 Advokat (H), partner Jacob Ploug jp@drachmann.com

Læs mere

Foreningen.., der har hjemsted i kommune, er stiftet den dag/måned/år.

Foreningen.., der har hjemsted i kommune, er stiftet den dag/måned/år. Vedtægter for... 1: Navn og hjemsted Foreningen.., der har hjemsted i kommune, er stiftet den dag/måned/år. Foreningen er tilsluttet (Eventuel hovedforening), lokalunion samt Dansk BordTennis Union under

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGE-UGGELØSE IDRÆTSFORENING

VEDTÆGTER FOR LYNGE-UGGELØSE IDRÆTSFORENING 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Lynge Uggeløse Idrætsforening, normalt forkortet til LUI. Foreningens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Det er foreningens formål at tilbyde

Læs mere

Vedtægter for Sejs-Svejbæk Idrætsforening

Vedtægter for Sejs-Svejbæk Idrætsforening Vedtægter for Sejs-Svejbæk Idrætsforening 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet april 1957. Foreningen er tilsluttet forskellige

Læs mere

FORSLAG. på DBU Jyllands regionale årsmøder 2014

FORSLAG. på DBU Jyllands regionale årsmøder 2014 FORSLAG på DBU Jyllands regionale årsmøder 2014 1 fra DBU Jyllands bestyrelse Højskoler og efterskoler som foreninger Ændring af DBU Jyllands love 3 Medlemmer, så højskoler og efterskoler fremover kan

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Svømmeklub, SSK. Vedtaget på generalforsamlingen d. 2. marts 2010

Vedtægter for Svendborg Svømmeklub, SSK. Vedtaget på generalforsamlingen d. 2. marts 2010 Vedtægter for Svendborg Svømmeklub, SSK. Vedtaget på generalforsamlingen d. 2. marts 2010 1. Foreningens navn er Svendborg Svømme Klub i daglig tale SSK. Klubbens hjemsted er Svendborg kommune. 2. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for Ungdommens Røde Kors

VEDTÆGTER. for Ungdommens Røde Kors VEDTÆGTER for Ungdommens Røde Kors 1 1. Organisationens navn er Ungdommens Røde Kors. 2. Organisationen har hjemsted i Frederiksberg Kommune eller Københavns Kommune. 3. Ungdommens Røde Kors er landsforeningen

Læs mere

Unionshåndbog. Organisation. 205 Vedtægter for Dansk Motorflyver Union

Unionshåndbog. Organisation. 205 Vedtægter for Dansk Motorflyver Union Side nr.: 1 (6) Navn 205 Vedtægter for Dansk Motorflyver Union 1 Unionens navn er Dansk Motorflyver Union (DMU). Hjemsted 2 Hjemstedet for Dansk Motorflyver Union er sammenfaldende med den til enhver tid

Læs mere

Vedtægter F.C. Hacilaro (FCH)

Vedtægter F.C. Hacilaro (FCH) Vedtægter F.C. Hacilaro (FCH) 1. Navn Foreningens navn er F.C Hacilaro, forkortet FCH. 2. Hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Ishøj kommune 3. Formål Klubbens formål er, at drive en fodboldklub og skabe

Læs mere

VEDTÆGTER. KFUKs SOCIALE ARBEJDE. Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal. 1153 København K. 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr.

VEDTÆGTER. KFUKs SOCIALE ARBEJDE. Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal. 1153 København K. 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr. VEDTÆGTER KFUKs SOCIALE ARBEJDE Niels Hemmingsens Gade 10, 2.sal 1153 København K 35 26 30 33 post@kfuksa.dk CVR nr. 27 09 36 12 2015 1 1 Foreningens navn er KFUKs Sociale Arbejde. Foreningens hjemsted

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer Hvor? Før Nu ændret til 4.5, foran stemmesedler Komma slettet 4.9 8. 12.1 13.1 4.9 9. 13.1 14.1 4.9 årsregnskab årsrapport 4.11 6, 7 & 8 7, 8 & 9 4.14 Intet punktum

Læs mere

Vedtægter for Orø Bådelaug

Vedtægter for Orø Bådelaug 1 Sejlklubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Orø Bådelaug. Dens hjemsted er Holbæk Kommune. Vedtægter for Orø Bådelaug 2 Sejlklubbens formål Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesser overfor

Læs mere

Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub

Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub Version: 19.februar 2016 UDKAST TIL VEDTÆGTER FOR Stensballegård Golfklub 1 - Navn og hjemsted Klubbens navn er Stensballegård Golfklub. Golfklubben har hjemsted i Horsens Kommune og er medlem af Dansk

Læs mere

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening

Vedtægter for Østsalling Idrætsforening Vedtægter for Østsalling Idrætsforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østsalling Idrætsforening, stiftet den 17. november 1969. Dens hjemsted er i Skive Kommune. 2. Formål Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for. 4. Medlemskab. Som aktivt medlem kan optages enhver, der er godkendt af bestyrelsen.

Vedtægter for. 4. Medlemskab. Som aktivt medlem kan optages enhver, der er godkendt af bestyrelsen. Vedtægter for Vestlollands Bridge Klub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Vestlollands Bridge Klub og klubben er hjemmehørende i Lolland kommune. Klubben er stiftet den 15 maj 1963 2. Formål. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Dansk Firmaidrætsforbund (Stiftet den 20. januar 1946) Opdateret december 2013.

Vedtægter for Dansk Firmaidrætsforbund (Stiftet den 20. januar 1946) Opdateret december 2013. Vedtægter for Dansk Firmaidrætsforbund (Stiftet den 20. januar 1946) Opdateret december 2013. 1. Navn 1.1. Forbundets navn er Dansk Firmaidrætsforbund (Firmaidrætten). 2. Formål 2.1. Dansk Firmaidrætsforbund

Læs mere

Standardvedtægter for nye DGI landsdelsforeninger i forbindelse med fusion med DDS landsdelsforeninger

Standardvedtægter for nye DGI landsdelsforeninger i forbindelse med fusion med DDS landsdelsforeninger Standardvedtægter for nye DGI landsdelsforeninger i forbindelse med fusion med DDS landsdelsforeninger 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI [landsdel]. Stk. 2. DGI [landsdel] er en

Læs mere

Klatreklubben Aapakaaq [ Sidst opdateret juni, 2011] Vedtægter for Klatreklubben Aapakaaq

Klatreklubben Aapakaaq [ Sidst opdateret juni, 2011] Vedtægter for Klatreklubben Aapakaaq Klatreklubben Aapakaaq [ Sidst opdateret juni, 2011] Vedtægter for Klatreklubben Aapakaaq 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Klatreklubben Aapakaaq. Dens hjemsted er Nuuk, Kommuneqarfik

Læs mere

LOVE. for Helsingør Roklub Stiftet 1883. Klubbens navn, hjemsted og formål.

LOVE. for Helsingør Roklub Stiftet 1883. Klubbens navn, hjemsted og formål. LOVE for Helsingør Roklub Stiftet 1883 1 Klubbens navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Helsingør Roklub" og dens hjemsted er Helsingør. Klubbens formål er at samle dyrkere og yndere af rosporten

Læs mere

Vedtægt for HADSUND ROKLUB

Vedtægt for HADSUND ROKLUB Vedtægt for HADSUND ROKLUB Roning En livsstil. 1 Gældende Love Forslag til ny vedtægt 1. Foreningens navn er Hadsund Roklub. Dens hjemsted er Hadsund i Mariagerfjord kommune. 2. Hadsund Roklubs formål

Læs mere

Lo Specchio. Roskilde Amatørscene. Vedtægter

Lo Specchio. Roskilde Amatørscene. Vedtægter Lo Specchio Roskilde Amatørscene Vedtægter 1: NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Lo Specchio - Roskilde Amatørscene. Foreningen har til huse i teatret, Eriksvej 40 i Roskilde. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for fotorammenviborg.dk

Vedtægter for fotorammenviborg.dk Vedtægter for fotorammenviborg.dk Generelt: 1 Klubbens navn er fotorammenviborg.dk og er stiftet d. 16. januar 2012 2 Klubbens formål er at udvikle medlemmernes evner og interesse for fotografi. Klubben

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 3: Navnet kan kun ændres med godkendelse fra Løve I.F.

VEDTÆGTER. Stk. 3: Navnet kan kun ændres med godkendelse fra Løve I.F. 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Løve/Høng Håndbold forkortet L/H, stiftet via en sammenslutning af håndboldafdelingerne i Høng Gymnastikforening og Løve Idrætsforening. Stk. 2: Foreningens

Læs mere

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Lederne

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Lederne Maj 2016 Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Lederne 1 Navn og hjemsted Organisationens navn er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Lederne. Organisationens hjemsted er København. 2 Formål

Læs mere

Klubvedtægter for AARHUS AADAL GOLF CLUB

Klubvedtægter for AARHUS AADAL GOLF CLUB Klubvedtægter for AARHUS AADAL GOLF CLUB 1 Navn og hjemsted. 1.1 Klubbens navn er Aarhus Aadal Golf Club. Herefter benævnt AAGC. 1.2 Klubbens hjemsted er på golfanlægget beliggende Brydehøjvej 35, 8462

Læs mere

Vedtægter. Klubbens navn er Bording og Omegns Rideklub. Klubbens hjemsted er Ikast kommune.

Vedtægter. Klubbens navn er Bording og Omegns Rideklub. Klubbens hjemsted er Ikast kommune. Vedtægter 1. Navn og Hjemsted Klubbens navn er Bording og Omegns Rideklub Forkortelse BORK Klubbens hjemsted er Ikast kommune. 2. Formål Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten og at samle

Læs mere

Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club. Golfklubben i Fårevejle

Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club. Golfklubben i Fårevejle Vedtægter for DGC Dragsholm Golf Club Golfklubben i Fårevejle 1 Klubbens navn er DGC Dragsholm Golf Club, golfklubben i Fårevejle, og dens hjemsted er i Odsherred Kommune. Det er Dragsholm Golf Club almene

Læs mere

Forslag 1 Forslag 2. Forslag fra Kolding IF. Forslag fra JBU Bestyrelse. Solidarisk dommerafregning i alle rækker. Love for Jydsk Boldspil-Union

Forslag 1 Forslag 2. Forslag fra Kolding IF. Forslag fra JBU Bestyrelse. Solidarisk dommerafregning i alle rækker. Love for Jydsk Boldspil-Union FORSLAG på JBUs delegeretmøde 10. januar 2009 1 2 fra JBU Bestyrelse Love for Jydsk Boldspil-Union Nuværende tekst: 1 Navn 1. Unionens navn er Jydsk Boldspil-Union (JBU). Unionen er stiftet den 1. december

Læs mere

Vedtægter for Thyholm Idrætsforening.

Vedtægter for Thyholm Idrætsforening. Vedtægter for Thyholm Idrætsforening. 1 Foreningens navn er "Thyholm Idrætsforening". Foreningen er stiftet i 1931. Foreningen er hjemmehørende i Struer Kommune. Foreningens kendefarver er rød og hvid/sort.

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer -

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer - Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer - BILAG A Gældende vedtægt 1 Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. Hjemstedet er København, Danmark. 2 Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd

Læs mere

Vedtægter for Sorø Golfklub

Vedtægter for Sorø Golfklub Vedtægter for Sorø Golfklub 1 Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Sorø Golfklub. Klubbens hjemsted er Sorø kommune. 1.2 Klubbens formål er at forestå drift og udvikling af en golfbane med tilhørende

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub

Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub Vedtægter for Skanderborg Junior Sejlklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Skanderborg Junior Sejlklub er stiftet den 17. marts 1981 og har hjemsted i Skanderborg Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at

Læs mere

Gladsaxe Film- & Videoklub Vedtægter April 2013. Vedtægter for. Stiftet d, 7. februar 1962. Bestyrelsen Side 1/6

Gladsaxe Film- & Videoklub Vedtægter April 2013. Vedtægter for. Stiftet d, 7. februar 1962. Bestyrelsen Side 1/6 Vedtægter for Stiftet d, 7. februar 1962 Bestyrelsen Side 1/6 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er: GLADSAXE FILM- & VIDEOKLUB (GFV) GFV's hjemmeside: www.gfv.dk. GFV har egen ungdomsafdeling Gladsaxe

Læs mere

VEDTÆGTER for AFDELINGER I KALAALLIT RØDE KORSIAT

VEDTÆGTER for AFDELINGER I KALAALLIT RØDE KORSIAT VEDTÆGTER for AFDELINGER I KALAALLIT RØDE KORSIAT 1. AFDELING OG KOMMUNEKREDS 1. Afdelingen er en del af landsforeningen Kalaallit Røde Korsiat. 2. Er der flere afdelinger inden for en kommune, kan afdelingerne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STIFTET DEN 12. 09. 2011

VEDTÆGTER FOR STIFTET DEN 12. 09. 2011 VEDTÆGTER FOR STIFTET DEN 12. 09. 2011 1 VEDTÆGTER Navn hjemsted og formål 1 Forenings navn er Niverød Tennis forkortet til NT og i det følgende kaldt NT. Foreningens hjemsted er Fredensborg Kommune. 2

Læs mere

Vedtægter for Brede I.F Revideret 24. januar 2012

Vedtægter for Brede I.F Revideret 24. januar 2012 Vedtægter for Brede I.F Revideret 24. januar 2012 1 Navn: Foreningens navn er Brede Idrætsforening (BIF) beliggende Bredebovej 2-4, 2800 Kongens Lyngby. 2 Formål: Foreningens formål er, at udbrede kendskab

Læs mere

BLOKHUS GOLF KLUB VEDTÆGTER

BLOKHUS GOLF KLUB VEDTÆGTER BLOKHUS GOLF KLUB VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab (1.1) Klubbens navn er Blokhus Golf Klub (1.2) Klubbens hjemsted er på golfanlægget beliggende Hunetorpvej 115, 9490 Pandrup (2.1) Klubbens

Læs mere

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007.

Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet den 9. september 2007. Eurasier Klub Danmark Stiftet den 9. september 2007 Samarbejdende med Dansk Kennel Klub Love for Eurasier Klub Danmark 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Eurasier Klub Danmark (EKD). Klubben er stiftet

Læs mere

SKAGEN SPORTSDYKKERKLUB SKAWDYK

SKAGEN SPORTSDYKKERKLUB SKAWDYK SKAGEN SPORTSDYKKERKLUB SKAWDYK Vedtægter vedtaget på generalforsamlingen d. 13.- 2.- 2009 1. NAVN OG HJEMSTED. Dykkerklubben, Skagen Sportsdykkerklub Skawdyk, der har hjemsted i Skagen, Frederikshavn

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Sejlklubben København (SKK)

Vedtægter for Sejlklubben København (SKK) Vedtægter for Sejlklubben København (SKK) Indhold: 1. Navn og hjemsted 2. Formål 3. Medlemskab af organisationer 4. Optagelse og ansvar som medlem 5. Udmeldelse og eksklusion 6. Kontingent og indskud 7.

Læs mere

København Karateklub Mariendalsvej 57,1 2000 Frederiksberg. Vedtægter

København Karateklub Mariendalsvej 57,1 2000 Frederiksberg. Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er København Karateklub. Foreningen er hjemmehørende i Frederiksberg Kommune. 2 Foreningens formål. Formålet er at fremme udbredelsen af læren (teknik og

Læs mere

NØRRESUNDBY SEJLKLUB`S LOVE

NØRRESUNDBY SEJLKLUB`S LOVE NØRRESUNDBY SEJLKLUB`S LOVE 1 Klubbens navn og hjemsted: Klubbens navn er Nørresundby Sejlklub, forkortet til N.S.S.. Klubstanderen er et blåt anker på hvid bund med bogstaverne N.S.S. Hjemsted er Aalborg

Læs mere

1 Klubbens navn er Sejlklubben Århus Nordhavn, hjemsted er Århus.

1 Klubbens navn er Sejlklubben Århus Nordhavn, hjemsted er Århus. Vedtægter for Foreningen Sejlklubben Århus Nordhavn Godkendt på general forsamlingen den 5. april 2014 1 Klubbens navn er Sejlklubben Århus Nordhavn, hjemsted er Århus. Formål 2 Klubbens formål er: At

Læs mere

1 Kredsens navn er Fredericia Lærerkreds den udgør kreds 112 af Danmarks Lærerforening. Kredsens hjemsted er Fredericia Kommune.

1 Kredsens navn er Fredericia Lærerkreds den udgør kreds 112 af Danmarks Lærerforening. Kredsens hjemsted er Fredericia Kommune. VEDTÆGTER 1 Kredsens navn er Fredericia Lærerkreds den udgør kreds 112 af Danmarks Lærerforening. Kredsens hjemsted er Fredericia Kommune. 2 Kredsens formål er inden for kredsens område at varetage medlemmernes

Læs mere

regler & love, KFUMs tennisklub regler for tennisbanernes benyttelse

regler & love, KFUMs tennisklub regler for tennisbanernes benyttelse REGLER & LOVE, KFUMS TENNISKLUB 2016 2 regler & love, KFUMs tennisklub regler for tennisbanernes benyttelse Regler for tennisbanernes benyttelse 2 gæstespilsreglement 4 Sådan reserverer du bane 5 Love

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENEDE DANSKE ANTENNEANLÆG.

VEDTÆGTER FOR FORENEDE DANSKE ANTENNEANLÆG. VEDTÆGTER FOR FORENEDE DANSKE ANTENNEANLÆG. Senest ændret 18.11.2014 1. Navn Foreningens navn er Forenede Danske Antenneanlæg, forkortet FDA. 2. Formål FDA er interesse-, branche- og forbrugerorganisation

Læs mere

Vedtægter / klublove. For. Storkøbenhavns Rideklub (SKØR) CVR nr. 35488685

Vedtægter / klublove. For. Storkøbenhavns Rideklub (SKØR) CVR nr. 35488685 Vedtægter / klublove For Storkøbenhavns Rideklub (SKØR) CVR nr. 35488685 1. Klubbens navn er Storkøbenhavns Rideklub (SKØR) 2. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. 3. Medlemskab af Dansk Ride Forbund Storkøbenhavns

Læs mere

Vedtægter for Kano- og Kajakklubben Nord. Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014

Vedtægter for Kano- og Kajakklubben Nord. Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014 Kano og Kajakklubben Nord Vedtægter Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014 Side 1 af 7 Vedtægter 1. NAVN OG HJEMSTED

Læs mere

Vedtægter for Børnenes Gokart Klub (BGK) pr. 29. februar 2016

Vedtægter for Børnenes Gokart Klub (BGK) pr. 29. februar 2016 Vedtægter for Børnenes Gokart Klub (BGK) pr. 29. februar 2016 Vedtægter for Børnenes Gokart Klub (BGK) 1 Foreningens navn og hjemsted. Stk. 1. Foreningens navn er Børnenes Gokart Klub (BGK). Foreningen

Læs mere

Vedtægter. for NYSKOVENS SPORTS RIDEKLUB

Vedtægter. for NYSKOVENS SPORTS RIDEKLUB Vedtægter for NYSKOVENS SPORTS RIDEKLUB STIFTET DEN 22. MARTS 1987 Vedtægter for NYSKOVENS SPORTSRIDEKLUB Stk.1 1. Klubbens navn er NYSKOVENS SPORTSRIDEKLUB, NSRK, og dens hjemsted er Solrød Kommune. Klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBO GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SKOVBO GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SKOVBO GOLFKLUB 1 - Navn og hjemsted Klubbens navn er Skovbo Golfklub, og er stiftet 30. oktober 1999. Golfklubben har hjemsted i Køge Kommune, på adressen Dalbyvej 50, 4140 Borup. Golfklubben

Læs mere

LOVE FOR MORSØ FIRMA OG FAMILIEIDRÆT VEDTAGET PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 29.MARTS 2012.

LOVE FOR MORSØ FIRMA OG FAMILIEIDRÆT VEDTAGET PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 29.MARTS 2012. LOVE FOR MORSØ FIRMA OG FAMILIEIDRÆT VEDTAGET PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 29.MARTS 2012. 1 FORENINGENS NAVN: Morsø Firma og Familieidræt FORENINGENS HJEMSTED Nykøbing Mors FORENINGENS SIGNATUR: M.F.S.

Læs mere

Vedtægter for Dansk Træforening. Foreningen er etableret ved fusion af Foreningen Danske Trælastimportører og Dansk Træhandlerforening.

Vedtægter for Dansk Træforening. Foreningen er etableret ved fusion af Foreningen Danske Trælastimportører og Dansk Træhandlerforening. Vedtægter for Dansk Træforening NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Dansk Træforening. 1 Foreningen er etableret ved fusion af Foreningen Danske Trælastimportører og Dansk Træhandlerforening. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Herlev Håndbryggerlaug Gældende fra 27. oktober 2015.

Vedtægter for Herlev Håndbryggerlaug Gældende fra 27. oktober 2015. Vedtægter for Herlev Håndbryggerlaug Gældende fra 27. oktober 2015. (1.1) Foreningens navn er Herlev Håndbryggerlaug. 1. Navn og hjemsted. (1.2) Foreningens hjemsted er på Herlev Byskole, afdeling ELV,

Læs mere

Vedtægter for B52/Aalborg Fodbold Club

Vedtægter for B52/Aalborg Fodbold Club Vedtægter for B52/Aalborg Fodbold Club 1. Foreningens navn er B 52/Aalborg Fodbold Club. Foreningen er medlem af Jysk Boldspil Union under Dansk Boldspil Union under Dansk Idræts Forbund. 2. Foreningens

Læs mere

Lo Specchio Roskilde Amatørscene

Lo Specchio Roskilde Amatørscene Lo Specchio Roskilde Amatørscene Vedtægter 11/3-2015 1: NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Lo Specchio - Roskilde Amatørscene. Foreningen har til huse i teatret, Eriksvej 40 i Roskilde. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Vejle BridgeCenter

Vedtægter for Vejle BridgeCenter Vedtægter for Vejle BridgeCenter 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle BridgeCenter og klubben er hjemmehørende i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 2. maj 2016. 2. Formål Klubbens formål er at

Læs mere

FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER

FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER Vedtægter pr. 28. august 2009 Indhold: Kapitel I Foreningen Kapitel II Kredsene Kapitel III Vedtægterne Kapitel IV Overgangsbestemmelser Kapitel V Ikrafttrædelsestidspunkt

Læs mere

Vedtægter for Studenterrådet ved Roskilde Universitet

Vedtægter for Studenterrådet ved Roskilde Universitet Vedtægter for Studenterrådet ved Roskilde Universitet Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Organisationens navn er Studenterrådet ved Roskilde Universitet (forkortet SR eller SR-RUC). Organisationen

Læs mere

Hillerød Golf Klubs vedtægter

Hillerød Golf Klubs vedtægter Hillerød Golf Klubs vedtægter 1. Navn, juridisk egenart og hjemsted Klubben er stiftet den 25. juni 1966. Dens navn er Hillerød Golf Klub. Klubben er en selvejende forening og skal være medlem af Dansk

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen 1 Foreningens navn er: Teleforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Hvidovre Kommune. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 3 Foreningens formål er efter ansøgning til bestyrelsen at: Støtte

Læs mere

Vedtægter for Hedelands Motorklub

Vedtægter for Hedelands Motorklub Vedtægter for Hedelands Motorklub 1 Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er: Hedelands Motorklub, herefter kaldet Klubben. 1.2 Klubbens hjemsted er Roskilde Kommune. 2 Formål12 2.1 Klubbens formål er: At

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

Jordrup og omegns Rideklub

Jordrup og omegns Rideklub Vedtægter for Jordrup og Omegns 1 Hjemsted og formål Foreningens navn er Jordrup og Omegns, forkortes JORK Foreningen er oprettet den 24.05.1977 og har hjemsted i Jordrup. Kolding Kommune Foreningens formål

Læs mere

Foreningens navn er: BRANDVÆSENETS MUSIKFORENING KØBENHAVN. Stiftet den 23. okt. 1939

Foreningens navn er: BRANDVÆSENETS MUSIKFORENING KØBENHAVN. Stiftet den 23. okt. 1939 Foreningens navn er: BRANDVÆSENETS MUSIKFORENING KØBENHAVN Stiftet den 23. okt. 1939 Foreningen består af et Harmoniorkester, Rytmisk afdeling og Sølvbryllupsorkester. FORMÅLET. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter VALLØ GOLFKLUB

Vedtægter VALLØ GOLFKLUB MARTS 2014 Vedtægter for VALLØ GOLFKLUB Køgevej 87 4600 Køge Telefon: 56 29 00 14 E-mail: sekretariat@valloe-golfklub.dk Web: www.valloe-golfklub.dk I Vallø Golfklub arbejder vi for et åbent og imødekommende

Læs mere

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion.

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er TISVILDE HEGN OK. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Klubbens hjemsted

Læs mere

Page 1 of 6. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

Page 1 of 6. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Page 1 of 6 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Klubbens officielle mærker er: Rundt Roskilde

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer-Union Indholdsfortegnelse 1.: Almindelige bestemmelser 2.: DFU s organer 3.: Delegeretmøde 4.: Bestyrelsen 5.: Formandsmøder 6.: Udvalg 7.: Forholdet til andre organisationer

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Ølstykke Skytteforening

Ølstykke Skytteforening VEDTÆGTER FOR ØLSTYKKE SKYTTEFORENING, KREDS 11 Stiftet den 13. februar 1971. Medlem af DDS Nordsjælland under De Danske Skytteforeninger (DDS). Medlem af Dansk Skytte Union under Dansk Idræts Forbund

Læs mere

Vedtægter for. Frederiksberg Badminton Klub

Vedtægter for. Frederiksberg Badminton Klub Vedtægter for Frederiksberg Badminton Klub Medlem af: Badminton København Badminton Danmark Danmarks Idrætsforbund The International Badminton Federation STIFTET 5. OKTOBER 1932 1. Navn, hjemsted og adresse

Læs mere

Vedtægter for Dansk Fodbolddommer- Union

Vedtægter for Dansk Fodbolddommer- Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer- Union Indholdsfortegnelse 1. Almindelige bestemmelser 2. DFU s organer 3. Delegeretmøde 4. Bestyrelsen 5. Udvalg 6. Forholdet til andre organisationer 7. Hædersbeviser

Læs mere

Vedtægter for Esbjerg Tri & Multisport

Vedtægter for Esbjerg Tri & Multisport Vedtægter for Esbjerg Tri & Multisport 1 Navn og hjemsted: 1.1 Foreningens navn er Esbjerg Tri & Multisport 1.2 Foreningen blev stiftet den 12. november 2005 og har hjemsted i Ny Esbjerg kommune. 2 Formål:

Læs mere

VEDTÆGTER AABYBRO GOLFKLUB

VEDTÆGTER AABYBRO GOLFKLUB VEDTÆGTER AABYBRO GOLFKLUB 1 1 Klubbens navn er Aabybro Golfklub og dens hjemsted er Jammerbugt Kommune. Foreningen tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde efter folke-oplysningsloven. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGT FOR SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER PR. APRIL 2012 - 1 -

VEDTÆGT FOR SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER PR. APRIL 2012 - 1 - VEDTÆGT FOR SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER PR. APRIL 2012-1 - PR. APRIL 2012 VEDTÆGT for SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER Stiftet 16. juni 1990. 1: Foreningens navn Foreningens

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 21 juni klokken 19.13

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 21 juni klokken 19.13 Dagsorden Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 21 juni klokken 19.13 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Godkendelse af vedtægtsændringer (vedlagt og fremhævet) 4. Valg af nyt bestyrelsesmedlem

Læs mere

Vedtægter for Taastrup Fægteklub

Vedtægter for Taastrup Fægteklub Vedtægter for Taastrup Fægteklub 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er Taastrup Fægteklub. Klubben er stiftet 20. november 2015 og har hjemsted i Høje-Taastrup Kommune. 2. Foreningens formål Klubbens formål

Læs mere

Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø * +45 5163 1978 * golfklub@himmerlandgolf.dk * www.himmerlandgolfklub.dk VEDTÆGTER

Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø * +45 5163 1978 * golfklub@himmerlandgolf.dk * www.himmerlandgolfklub.dk VEDTÆGTER Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø * +45 5163 1978 * golfklub@himmerlandgolf.dk * www.himmerlandgolfklub.dk VEDTÆGTER f o r H i m m e r l a n d G o l f K l u b 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Himmerland

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Rulleskøjte Union

Vedtægter for Danmarks Rulleskøjte Union Vedtægter for Danmarks Rulleskøjte Union 1 Navn 1.1. Danmarks Rulleskøjte Union (DRsU) er en sammenslutning af danske amatør-idrætsforeninger og klubber, der dyrker rulleskøjtesport. 2 Formål 2.1. DRsU

Læs mere

Vejle Golf Clubs vedtægter

Vejle Golf Clubs vedtægter Vejle Golf Clubs vedtægter 10 ændret på generalforsamlingen den 4. marts 2008. 3 og 6 ændret på generalforsamlingen den 5. marts 2014. 11 og 17 ændret på generalforsamlingen den 4.marts 2015. Ændring af

Læs mere

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen,

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen, Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er Vedtægter for Frie Funktionærer Indhold Navn og hjemsted, 1... 2 Formål, 2... 2 Medlemmer, 3... 2 Medlemsrettigheder og pligter, 4-7... 3 Regionsvedtægt, 8-9... 3

Læs mere

Vedtægter Fredericia Golf Club 1 Klubbens navn er Fredericia Golf Club, og dens hjemsted er i Fredericia Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf og med

Læs mere

Forslag fra DBU Jyllands bestyrelse. Nye spilleformer

Forslag fra DBU Jyllands bestyrelse. Nye spilleformer FORSLAG på DBU Jyllands regionale årsmøder 2013 1 1 (fortsat) fra DBU Jyllands bestyrelse Nye spilleformer Indførelse af nye spilleformer og banestørrelser i børne- og ungdomsfodbold, så U10 Drenge spiller

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER. Red Barnet. Save the Children Denmark

VEDTÆGTER. Red Barnet. Save the Children Denmark VEDTÆGTER Red Barnet Save the Children Denmark Stiftet 14. marts 1945 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Stk.1. Landsorganisationen Red Barnet, som blev stiftet den 14. marts 1945, er en selvejende institution.

Læs mere

Vedtægter for DDS Roskilde

Vedtægter for DDS Roskilde Vedtægter for DDS Roskilde Statutter for særlige konti Revideret 15. april 2010 Vedtægter for DDS Roskilde 1 Navn Foreningens navn er De Danske Skytteforeninger Roskilde (DDS Roskilde). Foreningen blev

Læs mere

Skift af medlemskab til semi-aktivt, træningsfrit eller licensfrit medlemskab kan kun ske ved udgangen af maj måned og skal ske med 2 måneders varsel

Skift af medlemskab til semi-aktivt, træningsfrit eller licensfrit medlemskab kan kun ske ved udgangen af maj måned og skal ske med 2 måneders varsel 1 Navn og hjemsted: Bowlingklubben Triominos, der har hjemsted i Rødovre Kommune, er stiftet den 11. januar 2003. Klubben er tilsluttet Danmarks Bowling Forbund / Københavns Bowling Union under Danmarks

Læs mere

FORSLAG TIL BEHANDLING PÅ DELEGERETMØDET 2017

FORSLAG TIL BEHANDLING PÅ DELEGERETMØDET 2017 FORSLAG TIL BEHANDLING PÅ DELEGERETMØDET 2017 Lovene Forslag 1-4: Ændring af det disciplinære system Forslag 5: Hvem kan indgive protest/anke Fællesturnering Forslag 6: Forlængelse af prøveperiode på fælles

Læs mere

Vedtægter for Rørvig Friskole

Vedtægter for Rørvig Friskole Side 1 af 6 Vedtægter for Rørvig Friskole 1 Hjemsted og adresse m.v. 1.1. Rørvig Friskole er en selvejende, uafhængig virkende grundskole, oprettet den 1. august 1968. 2 Formål Rørvig Friskole har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sorø Skovbørnehave

Vedtægter for Støtteforeningen for Sorø Skovbørnehave Vedtægter for Støtteforeningen for Sorø Skovbørnehave (herefter benævnt Støtteforeningen) og den tilhørende institution Sorø Skovbørnehave 1 Mellem institutionen Sorø Skovbørnehave og Sorø Kommune indgås

Læs mere

1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Holbæk Svømme Klub, HSK. Den er stiftet den 13. oktober 1922, og dens hjemsted er Holbæk Kommune.

1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Holbæk Svømme Klub, HSK. Den er stiftet den 13. oktober 1922, og dens hjemsted er Holbæk Kommune. Navn, hjemsted og formål 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Holbæk Svømme Klub, HSK. Den er stiftet den 13. oktober 1922, og dens hjemsted er Holbæk Kommune. 2 Formål Det er klubbens formål at dyrke og

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere