Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: Bo og Naboskab Vordingborg Sankelmarksvej *Adresse: Sankelmarksvej 008H 4760 Vordingborg *Kontaktoplysninger: Tlf.: Hjemmeside: bnvordingborg.vordingborg.dk *Tilbudstyper: 107 (midlertidigt botilbud til voksne) 108 (almindeligt længerevarende botilbud til voksne) Side 1 af 26

2 *Målgrupper: Pladser i alt: 20 Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: til 85 år (erhvervet hjerneskade, medfødt hjerneskade) 18 til 85 år (udviklingshæmning) 18 til 85 år (multipel funktionsnedsættelse) 18 til 85 år (medfødt døvblindhed, erhvervet døvblindhed) 18 til 85 år (anden fysisk funktionsnedsættelse) 18 til 85 år (anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse) 18 til 85 år (sjældent forekommende funktionsnedsættelse) Anette Spandet (Socialtilsyn Øst) 2. Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) *Samlet vurdering: Socialtilsynet vurderer at, tilbuddet støtter og udvikler beboernes selvstændighed og relationer i forhold til deres funktionsniveau. Socialtilsynet vurderer at botilbuddet arbejder målrettet i forhold til målgruppen, der er borgere med svære funktionsnedsættelser. Det vurderes at beboerne i tilbuddet bliver støttet i udvikling, omsorg, vedligehold af indlærte færdigheder samt oplevelser. Det vurderes at beboerne bliver taget med på råd og hørt i forhold til madplan, tilbud om fritidsaktiviteter, udflugter, ferie m.m, i det omfang beboerne formår ud fra funktionsniveauet. Der anvendes piktogrammer i omfang beboerne har brug for det. Der er fokus på god kost, fysisk aktivitet og alment velvære. Side 2 af 26

3 *Afgørelse: Medarbejderne vurderes kompetente. De er bevidste om deres kerneopgaver og vurderes stabile. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har en stabil og kompetent medarbejderstab der bruger deres kompetencer i forhold til metode, målgruppen og beboernes behov. Der implementeres ny viden og der følges op på ny viden via de elektroniske medier. Socialtilsynets vurdering er at de fysiske rammer er velegnet til funktionssvage beboere. Der er plads og rum til fællesskab, samt mulighed for at skabe sig et individuelt frirum i egen lejlighed. Opmærksomhedspunkter: 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Observation Interview Interviewkilder 27/ : Virksomhedsplan for Bo & Naboskab Vordingborg, Sankelmarksvej 8H 27/ : Bilag - beboeroplysninger. 27/ : bilag - Vikaroplysninger. 27/ : Pædagogiske handleplaner (2 stk.) 19/ : Tilbagemeldingsskema fra leder. 1 leder 1 teamleder 3 medarbejdere 2 beboere 1 pårørende Anbringende kommune Side 3 af 26

4 Beboere Ledelse Medarbejdere Pårørende 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Oversigt over tilsynsbesøg Tilsynskonsulenter Afdelinger Besøgstype Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer : Sankelmarksvej 008H, 4760 Vordingborg Anette Spandet Bo og Naboskab Vordingborg, Sankelmarksvej Anmeldt Rapporten er lavet, ved at indikatorerne er blevet gennemgået med tilbuddet. Dog med hovedfokus på på Tema 1 og 5, der omhandler Uddannelse og beskæftigelse samt Kompetencer. Der fremkommer i rapporten både notater fra godkendelse 2014 og de notater foretaget ved driftstilsynet marts Det vil være tydeligt markeret, hvad der hører med til "Driftstilsynet marts 2015" og "" 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Side 4 af 26

5 Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Uddannelse og beskæftigelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4 Socialtilsynet vurderer at, tilbuddet støtter op om den enkelte beboer, således at det enkelte dagtilbud tilpasses beboerne, ud fra den enkeltes funktionsniveau. Socialtilsynet vægter, at tilbuddet har den målsætning, at alle beboere skal have tilbudt et dagtilbud. Side 5 af 26

6 Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet støtter og hjælper borgerne, sådan at borgerenes evner og formåen tilgodeses i den dagbeskæftigelse der tilbydes. Samtidig vurderer tilsynet, at der med den neuropædagogiske tilgang gøres meget for at sikre at beboerens dagtilbud bliver relevante. Samtidig er tilsynet opmærksom på, at ud fra interview med en pårørende der ikke føler, at der bliver tilbudt relevant beskæftigelse. Hvilket den pårørende og beboer er frustrerede over. Visitationskommunen giver udtryk for, at der siden 2011 hvor kommunen har overtaget handleforpligtigelsen, har været et tilfredsstillende samarbejde med pårørende. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Uddannelse og beskæftigelse Indikator 01.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete mål for borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, og der følges op herpå (Driftstilsyn marts 2015) Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. Der er i bedømmelsen lagt vægt på at leder og medarbejdere tilkendegiver at der sørges for at alle bliver beskæftiget i hverdagen. Der er i interviewet talt med 2 borgere, som begge gav udtryk for at være tilfredse med beskæftigelsestilbuddet. Der er dog også interviewet en pårørende, som ikke mente at sønnen modtog relevant beskæftigelse, som kunne tilgodese hans evner og udviklingspotentiale. Indikator 01.b: Borgerne er i undervisningstilbud, uddannelse, beskæftigelse, beskyttet Leder og medarbejderne: udtaler enstemmigt at tilbuddet indgår i et samarbejde med dagbeskæftigelsen for at understøtte beboerne i de mål der udarbejdes for den enkelte beboer. Beboerne er i relevante tilbud i forhold til deres funktionsniveau. Beboerne: Beboernes funktionsniveau og forståelses ramme er tilsvarende fra 3 mdr. til 5-6 års alderen i forhold til normalitet begrebet. Hvorfor en stor del at beboerne ikke kan eller vil kunne give udtryk for behov eller ønsker. (Driftstilsyn marts 2015) Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. Bedømmelsen ligger til grund for at leder oplyser, at 3 ud af de 18 beboere er 103 (i beskyttet Side 6 af 26

7 beskæftigelse, eller dagtilbud i form af aktivitets- og samværstilbud beskæftigelse) resten er 104 (aktivitets og samværstilbud), heraf er der 4 på ½ tid. Enkelte borgere modtager, pga. kommunale beslutninger/principper ikke længer tilskud til aktivitet efter at være blevet 65 år. Leder og medarbejdere: Udtaler at beboerne bliver ledsaget til dagtilbuddet og de bliver støttet og motiveret til at tage af sted, de dage der er indgået aftaler med dagtilbuddet. Der er situationer hvor tilbuddet gerne ville støtte mere op om tilbud til de beboer der er fyldt 65 år. Dagtilbud foregår uden for botilbuddet. Der kan være eller er begrænsninger af hvilken kvalitetsstandard den enkelte kommune vil betale for. Tema *Selvstændighed og relationer Gns. bedømmelse Beboerne: Ved samtale med enkelte beboere, er det svært for beboerne at forholde sig til emnet, da det et bliver for abstrakt for dem. Beboernes ordforråd er begrænset og ved samtalen er det ja - nej - eller bare et nik. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 3,7 Socialtilsynets vurdering er, at tilbuddet støtter og udvikler beboerne selvstændighed og relationer i forhold til deres funktionsniveau. Tilbuddet tilbyder oplevelser i nærmiljøet som bidrager til at beboerne får en relation til den by de bor i. Beboerne giver selv udtryk for, at de kommer i byen og får oplevelser. Beboerne imødekommes med tilbud om sociale aktiviteter, og tilbuddet oplever, at der er godt samarbejde og kontakt til beboernes familier. Side 7 af 26

8 Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer Kriterium 02: Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed Socialtilsynet vurderer at personalet er positive i forbindelse med at der kommer pårørende og besøger beboerne. Det vurderes at medarbejdere og ledelse engagerer sig i at udvikle metoder der vil være til gavn for både beboere og personale/vikarer. Her kan blandt andet nævnes: piktogrammer, planlægning af mad- og ferieplaner. Det vurderes efter samtale med beboerne, at de støttes i at kunne færdes i byen, hvor beboerne har mulighed for at hæve penge ved banken, gå på cafe eller lignende. Borgere deltager i svømning, boccia og bowling. Det vurderes at personalet gerne tager imod frivillige arbejder, samtidig giver de udtryk for at det ikke nødvendigvis er alt frivilligt arbejde der egner sig til borgergruppen. Pt. kommer en pårørende og synger med beboerne. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Selvstændighed og relationer Indikator 02.a: Tilbuddet 3 (i middel opstiller i samarbejde med grad borgerne konkrete, individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og der følges op herpå (Driftstilsyn marts 2015) Der er sat en proces i gang hvor der bliver lavet billeder af forskellige måltider, hvor ved beboerne kan give udtryk for hvilke retter de ønsker kommer på madplanen. Dette vil eventuelt kunne udvikles til at blive elektronisk ved brug af Ipad. Ud fra dette bedømmes indikatoren i høj grad at være opfyldt. Leder og medarbejdere: Tilbuddet opsætter mål og i det omfang det er muligt laves de sammen med beboerne. Det er den enkelte beboers funktionsniveau, der afgørende for selv de små ting i hverdagen, og det er medarbejdernes opgave at de bliver udført i praksis. Det er medarbejerne der tager initiativ og udvikler de områder den enkelte beboer formår. Der arbejdes med målene i dagligdagen og de følges op hvert kvartal. Beboerne: Beboernes funktionsniveau og forståelses ramme er ikke tilstrækkelige til at kunne forholde sig til individuelle mål. Den enkelte borger kan ved at signalerer tilfredshed med f.eks. at være en del af et socialt arrangement ved glæde, nik, fagter, eller ja og nej. Pårørende: Pårørende udtaler og oplever at omsorgen og indsatsen bør effektiviseres- dvs. man skal prøve optimerer ressourcerne. At gå fra den individuelle indsats til en kollektiv indsats. Indikator 02.b: Borgerne indgår i (Driftstilsyn marts 2015) - uændret i forhold til godkendelse 2014 Side 8 af 26

9 sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund Leder og medarbejdere: Fortæller at tilbuddet tilbyder at støtte, motiverer og ledsage til forskellige aktiviteter, hvor beboerne har mulighed for at styrke de sociale relationer. Der tilbydes Klubtilbud 2 gange om ugen, bowling, idrætstiltag, cafemiljøet i byen, festuge og udflugter. Indikator 02.c: Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen Beboerne: Ved samtale med beboerne der gives der udtryk for at de gerne vil i byen og værdsætter cafemiljøet i Vordingborg by. (Driftstilsyn marts 2015) Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. Der er i bedømmelsen lagt vægt på at der bliver sendt informationsbrev ud til pårørende. Leder og medarbejdere er glade for at se at der kommer pårørende på besøg. Der er fra en pårørende givet udtryk for at der ikke er ens dialog i tilfælde af hændelser med beboer. Her gives udtryk for at nogle medarbejdere kontakter pårørende med det samme, mens andre ikke gør. Visitationskommunen har sidst deltaget ved opfølgningsmøde d. 09/ Leder og medarbejdere: Tilbuddet har et pårørende råd og alle de pårørende der kan og vil er med i rådet. Der holdes møde en gang om året. Der afholdes fester et par gange om året ved sommer og juletid. Samarbejde med de pårørende fungerer tilfredsstillende., og det er gensidigt ud fra den samtale der er afholdt med en pårørende. Tema *Målgruppe, metoder og resultater Gns. bedømmelse Beboerne: Ved samtale med de få beboerne, gav de udtryk for at de fik besøg og havde en god kontakt til deres familie. Der er flere beboere grundet deres alder eller pårørende der har fravalg kontakt til beboeren. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4 Socialtilsynet vurderer at botilbuddet arbejder målrettet i forhold til målgruppen, der er udviklingshæmmede borgere, der funktionsmæssigt har behov for støtte til at Socialtilsynet anbefaler, at tilbuddet arbejder med muligheder for at de elektroniske værktøjer bliver taget mere i anvendelse, som hjælperedskaber i Side 9 af 26

10 være det hele menneske. Det vurderes at borgerne i tilbuddet bliver støttet i udvikling, omsorg, vedligehold af indlærte færdigheder samt oplevelser. kommunikationen med beboerne. Det vurderes at beboerne bliver taget med på råd i forhold til madplan, tilbud om fritidsaktiviteter, udflugter, ferie m.m. Der anvendes piktogrammer i omfang beboerne har brug for det. Det vurderes at botilbuddet tager hånd om beboernes trivsel og sundhed. Der er fokus på god kost, fysisk aktivitet og alment velvære. Der samarbejdes med de sundhedsfaglige personer i området f.eks. læger, tandlæge, fodterapeut m.m. Ved interview med beboerne, fortalte de at de var glade for at bo på stedet og at de trives i selskabet med de andre beboere. Socialtilsynet vurderer at der tages hensyn til den enkelte beboers funktionsniveau og dennes velvære. Medarbejderne er bekendt med procedure og retningslinjer for indberetning af magtanvendelse. Der har ingen magtanvendelser været de sidste 1½ år efter der arbejdes ud fra den neuropædagogiske tilgang. De metoder der anvendes er rettet mod og til den målgruppe af beboer tilbuddet huser. Side 10 af 26

11 Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 03: Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne Socialtilsynet vurderer ved driftstilsynet 2015, at medarbejderne gør en stor indsats for at sikre sig at borgeren ikke udsættes for større udfordringer end at de kan klare, ud fra deres funktionsniveau. Screening og handleplaner er vigtige redskaber for medarbejderne -medarbejder giver udtryk for at kommunerne er meget tilfredse med handleplanerne. Socialtilsynet vurderer, at de metoder der anvendes er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe. Tilbuddet anvender neuropædagogik for at afklare hvilket funktionsniveau den enkelte beboer befinder sig på, og derved opsætte positive og opnåelige mål, for beboeren. Det vurderes af tilsynet at medarbejderne formår, at følge op på de skriftlige handleplaner og får evalueret hvert kvartal. Tilbuddets dokumentation består blandt andet af, Planer for Social indsats, som er et resultat af brugen af CSC systemet. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 03.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe Indikator 03.b: Tilbuddet dokumenterer resultater med Driftstilsyn marts ingen ændringer. Leder: udtaler at de metoder der anvendes er relevante i forhold til tilbuddet målsætning og målgruppen. Der anvendes CSC - omsorg og social journalsystem, hvor relevante oplysninger og handleplaner kan følges på den enkelte beboer. VUM - voksenudredningsmetoden benyttes til beboere, hvor det kan være anvendeligt. Tilbuddet anvender neuropædagogik for at afklare, hvilket udviklingsniveau den enkelte beboer har. De metoder der anvendes er rettet mod og til den målgruppe af beboer der er på stedet. Medarbejderne: De oplyser at hvert kvartal evaluerer på mål og målsætninger, der er for den enkelte beboer. Medarbejderne beskriver hvordan det foregår i den daglige praksis. Beboerne: Beboernes funktionsniveau og forståelses ramme er ikke tilstrækkelige til at kunne forholde sig til individuelle mål. De er i stand til at udfører disse ved støtte og hjælp fra medarbejderne. Pårørende: Der gives udtryk for fra de pårørende at målbeskrivelsen i den pædagogiske plan blev så enkelt- klar og overskueligt for beboeren og deres samarbejdspartnere. Driftstilsyn marts ingen ændringer. Side 11 af 26

12 udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen Indikator 03.c: Tilbuddet kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold Leder: Der følges op på den skriftlige plan og der evalueres på planerne engang hvert kvartal. Medarbejderne: Fortæller at der er mange metoder, der afprøves i praksis, før de finder den rigtige metode, til den enkelte funktion hos den enkelte beboer. Ved den metodetilgang er der megen læring for medarbejderne og derved bliver indsatsen for beboerne forbedret. Enkelte handle og betalings Kommuner har valgt kun at følge op på handleplanerne hvert andet år. Kommune: Socialtilsynet kontaktet en tilfældig kommune for at få bekræftet at om det er tilfældet at de kun kommer på besøg hvert andet år. Dette er en forvaltningsbeslutning vedr. beboere i et 108 tilbud. (Driftstilsyn marts 2015) Det bedømmes at indikatoren er opfyldt i høj grad. Der er i bedømmelsen lagt vægt på, at de Social indsatsplaner der er lavet på beboeren er overskuelige, let læselige og tilgængelige for de kommuner, der ønsker oplysning om den enkelte visiterede borger. Ingen sætter spørgsmålstegn ved at der bliver brugt den neuropædagogiske tilgang. Leder og medarbejdere: Udtaler at tilbuddet kan dokumenterer resultaterne i forhold til det kommunerne har opstillet som mål, med CSC system der anvendes som dokument redskab. Socialtilsynet: havde mulighed for at få et kig ind i systemet for at se opbygningen og de forskellige funktioner. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 04: Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet Det vurderes af socialtilsynet, at beboerne i tilbuddet medinddrages i det omfang de formår, og derigennem får indflydelse på eget liv. Det vurderes også, at den tilgang som medarbejderen har, hvor de bruger billeder/piktogrammer til at kommunikere med, er rigtig god for den målgruppe, der arbejdes med i tilbuddet. Derudover bruges Brugerråddet også til at sikre inddragelse af beboerne. Implementering af teknologi er i opstartsfasen. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 04.a: Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt (Driftstilsyn marts 2015) - ingen ændringer. Side 12 af 26

13 Leder og medarbejdere: Der er beboerråd/brugerråd og det fungerer på den måde at beboerne bliver informeret og hørt om deres ønsker. (De beboer der har et talesprog ). Beboerne anerkendes i sprog og handling. Der er en god omgangstone og etik med beboerne. Der anvendes piktogrammer for at hjælpe de sprog svage beboer. Beboerne må ryge i egen lejlighed. Indikator 04.b: Borgerne har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres ønsker og behov Socialtilsynet: ved observation af medarbejdere og omgang med beoerne blev der udvist en god omgangstone og hjælpsomhed. (Driftstilsyn marts 2015) Det bedømmes at indikatoren i høj grad er opfyldt. Bedømmelsen går på at borgeren, i det omfang de er i stand til er med til at bestemme ferie, udflugter m.m. Ledelse udtaler at man gerne så at alle beboere fik tilknyttet en økonomisk værge, som er uafhængig og ikke en pårørende. Dette opleves af ledelsen nogen gange at være problematisk. Samtidig bedømmes indikatoren på at der er tale om at udvikle billedkonceptet fra madplanen til også at omfatte udflugts- og feriemål. Leder: Der tages udgangspunkt i de ting beboeren kan. Beboerne har indflydelse på madplanen, snak om brug af deres penge, udflugter, ferieture m.m. Medarbejderne: Er opmærksomme på, hvordan der tales med og( ikke om) beboerne. Beboerne: Har ikke tilstrækkeligt intellektuel forståelse for emnet og derved ikke muligt at vurderer det ud fra dette. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 05: Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Socialtilsynets vurderer, at botilbuddet tager hånd om beboerne trivsel og sundhed. Der er fokus på god kost, fysisk aktivitet og alment velvære. Socialtilsynet vurderer efter interview at leder og medarbejdere har et godt samarbejde med det sundhedsfaglige personale i det omfang beboerne har behov for dette. Hvor der en gang om året er aftale om at alle beboere kommer til læge og få et sundhedstjek. Socialtilsynet vurderer at den enkelte borger guides og indføres i hverdagens rytmer, så man føler sig tilpas og opnår almen trivsel og velvære. Det vurderes at tilbuddet er opmærksom på, at den enkelte beboer får den hjælp, der er nødvendig i form af medicin. Kontakt til sundhedsfaglige personer f.eks. læger, tandlæge, fodterapeut m.m. Side 13 af 26

14 Det vurderes af tilsynet at botilbuddet hjælper og støtter beboerne i alle de ADL funktioner de har behov for. Det er den personlige hygiejne, påklædning, kost, motion, rengøring osv. Beboerne fremtræder veltilpasset ved besøget. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 05.a: Borgerne trives i tilbuddet Indikator 05.b: Borgeren har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser (Driftstilsyn marts 2015) På baggrund af observationen under driftstilsynet, bedømmes indikatoren at være opfyldt i høj grad. Tilsynet mødte beboere der var forberedte, smilende og overventende på at komme af sted til beskæftigelse. Samme glade beboere sås vende tilbage senere på dagen. Borgerne er glade og trives godt. Leder og medarbejdere: Der bliver taget hånd om borgernes sundhed og trivsel. Den enkelte borger bliver guidet og indført i hverdagens rytmer, så man føler sig tilpas og opnår almen fysisk og psykisk velvære. Der er obs. på at den enkelte beboer får den hjælp der nødvendig i form af medicin, kontakt til sundhedsfaglige personer f.eks. læger, tandlæge, fodterapeut m.m. Beboerne: Ved at observerer beboerne virker det til at de trives i tilbuddet. Driftstilsyn marts ingen ændringer. Leder og medarbejdere: udtaler at botilbuddet tilbyder den hjælp beboerne har brug for. Beboergruppens funktionsniveau gør at de er afhængig af stedets hjælp for at benytte sig af de sundhedsydelser der er behov for. Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed Socialtilsynet: beboernes funktions og intellektuelle formåen gør at de er afhængige af de medarbejdere der er omkring dem i hverdagen. Driftstilsyn marts 2015 Indikatoren bedømmes til i høj grad at være opfyldt. Der er lagt vægt på at der fra ledelse og medarbejderne beskrives at være et godt samarbejde med sygplejeske og andet sundhedspersonale. Side 14 af 26

15 Leder og medarbejdere: Botilbuddet hjælper og støtter beboerne i alle de ADL funktioner der er behov for. Det kan være til f.eks. den personlige hygiejne, påklædning, kost, motion, rengøring osv. Beboerne: Beboerne fremtræder veltilpasset. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 06: Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser Socialtilsynet vurderer, at der er fokus på forebyggelse og håndtering af magtanvendelser. Det vurderes at leder og medarbejdere er gode til at holde sig ajour med ny viden og information. Det vurderes at medarbejderne er kompetente, bekendt med procedure og retningslinjer for indberetning af magtanvendelse. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 06.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås Driftstilsyn marts 2015 Indikatoren bedømmes til at være opfyldt i høj grad. Der er lagt vægt på at ledelse samt medarbejdere holder sig opdateret - har hjemhentet ny pjece fra socialstyrelsen om magtanvendelser. Feb/15. Medarbejder fortæller, at der siden sidste tilsyn har været 1 tilfælde af magtanvendelse, samt at denne er sendt til kommunen. Leder meddeler ligeledes at der er ansat ny medarbejder på arbejdsmiljøposten. Indikator 06.b: Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen Leder: udtaler at der ingen magtanvendelser har været de sidste 1½ år efter der arbejdes ud fra en neuropædagogik tilgang. Medarbejderne: er bekendt med procedure og retningslinjer for indberetning af magtanvendelse. Driftstilsyn marts ingen ændringer. Leder og medarbejdere: Der har ingen magtanvendelser været foretaget det sidste 1½ år. Procedurer og retningslinjer er bekendte for medarbejderne. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 07: Tilbuddet forebygger overgreb Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet forebygger overgreb. Det vurderes ligeledes at metoderne til at forebygge overgreb, er kendte for medarbejderne og de arbejder Side 15 af 26

16 løbende med de pædagogiske redskaber for at forhindre overgreb. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 07.a: Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet Driftstilsyn marts 2015 Socialtilsynet bedømmer at indikatoren i høj grad er opfyldt. I bedømmelsen lægges vægt på at medarbejderne fortæller at de er gode til at aflæse beboernes væremåder og gribe ind hvis der er antydning af optræk til ballade. Medarbejderne fortæller at de er opmærksomme på 2 beboere der "driller" og kan finde på at skubbe. Indikator 07.b: Tilbuddets beredskab i forhold til at forebygge overgreb er tilpasset målgruppen og er kendt af medarbejderne Leder og medarbejdere: Den pædagogiske tilgang og den neuropædagogik udredning forebygger overgreb. Det være sig i forhold til beboerne imellem og mod medarbejderne. Driftstilsyn marts ingen ændringer. Leder og medarbejdere: Metoderne til at forebygge er kendte for medarbejderne og de arbejder løbende med de pædagogiske redskaber for at forhindre overgreb. Side 16 af 26

17 Tema *Organisation og ledelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,2 Socialtilsynet vurderer at tilbuddets organisation og ledelse fungerer tilfredsstillende i hverdagen, hvor leder har en pædagogisk uddannelse og mange års erfaring som leder. Lederen uddelegerer ansvar og opgaver til teamleder og medarbejderne. Teamleder har taget diplomuddannelse i ledelse. Socialtilsynet vurderer, efter interview med medarbejderne, at de er tilfredse med den ledelsesstil der er på stedet. Medarbejderne giver udtryk for, at de bliver hørt og der er lydhørhed fra ledelsen, som anerkender, inddrager og informerer om hvad der rører sig på området. Medarbejderne får sparring når behovet er der. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 08: Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse Af Socialtilsynet vurderes det, at tilbuddet har en faglig kompetent ledelse, idet at leder har mage års erfaring. Her til kommer at leder selv underviser og deltager i relevante seminarer. Det vurderes af tilsynet, at, ud fra samtalerne med medarbejderne, ledelsen tager hånd om medarbejderstaben. Der tilbydes sparring for medarbejderne enten i gruppe eller individuelt. Tilbuddets leder og teamleder udgør den daglige ledelse. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 08.a: Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet (Driftstilsyn marts 2015) Leder udleverede til tilsynet et skema, der illustrerede de seminarer og andre kurser som lederen har deltaget i. Skemaet viste også at lederen selv underviser med jævne mellemrum i neuropædagogik. Medarbejderne fortæller, at de oplever at have både en kompetent leder og teamleder. Medarbejderne siger de er tilfredse. Leder: har en pædagogisk uddannelse og mange års erfaring som leder. Deltaget i de Side 17 af 26

18 Indikator 08.b: Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere lederuddannelser som Storstrøms Amt udbød. Lederen uddelegerer ansvar og opgaver til medarbejderne. Teamleder er i gang med en diplomuddannelse i ledelse. Medarbejderne: er tilfredse med den ledelsesstil der er på stedet og de bliver hørt og der er lydhørhed fra ledelsen, som anerkender, inddrager og informerer om hvad der rører sig på området. Driftstilsyn marts 2015 Indikatoren bedømmes i høj grad at være opfyldt. Der er i bedømmelsen lagt vægt på at medarbejderne fortæller at der er mulighed for sparring hvis man har behov. Der er ikke længere planlagte sparringsmøder. Det bedømmes ud fra forespørgsel fra en af anbringelseskommunerne at der er et fint samarbejde vedr. beboerne. Denne kommune giver udtryk for at tilbuddet er nemme at få kontakt til hvis behovet herfor opstår. Leder: Botilbuddet benytter sig af faglig sparring til neuropædagogik ved Susanne Frejltofte. Intern coaching fra anden medarbejdergruppe. Ekstern coaching ad hoc ved Carsten Schødt. Der er faglig sparring - 6 gange om året. Leder deltager i ledernetværk. Medarbejderne: oplever at de får sparring - når der er behov for det, ud over det planlagte sparring. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 09: Tilbuddets daglige drift varetages kompetent Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets daglige drift varetages af en kompetent medarbejdergruppe. Det er en stabil medarbejdergruppe, der primært er uddannet pædagoger, der har relevant efteruddannelse. Det vurderes at leder og medarbejdere har mange årserfaring inden for denne målgruppe og er bevidste om deres kerneopgaver. Tillige vurderer tilsynet ud fra de interview der blev foretaget med leder og medarbejder, at der var en disharmoni i forhold til forståelsen af den neuropædagogikske tilgang. Endvidere observerede tilsynet, at der fra leders side ikke blev talt om udvikling for borgeren, men at der blev arbejdet med at give borgeren succesoplevelser. Hvor medarbejderne ytrede at der var udvikling hos beboerne og beskrev, at man forsøgte sig med flere tiltag i forsøget på at skabe udvikling hos beboeren. Tilsynet bemærkede, at forståelsen og opfattelsen var forskellig i forhold til hvis øjne (ledelse/medarbejder) der så beboeren. Side 18 af 26

19 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 09.a: Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer Indikator 09.b: Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser Driftstilsyn marts 2015 Indikatoren bedømmes i høj grad at være opfyldt. Bedømmelsen ligger til grund at flere medarbejdere kommer på kurser og tager diplomuddannelsen. Holder teammøder hver 14. dag. Leder: Udtaler at det er en stabil medarbejdergruppe og det er højt prioriteret, at der er uddannet pædagoger. Personalenormeringen består af 15,5 stillinger, hvor det primært er pædagoger der er ansat i stillingerne, 1 hk, 1 teamleder samt 1 leder. Medarbejdernes menneskesyn til beboerne og de kompetencer de er besiddelse af, får beboerne den opmærksomhed og kontakt der er behov for. En stor del af medarbejdergruppen har efteruddannelse i form af diplomuddannelse. Medarbejderne: oplever, at de er kompetente til at varetage beboergruppen og har mange års erfaring med beboergruppen. Driftstilsyn marts ingen ændringer. Leder: Udtaler at der sidste år har været 4 fratrædelser og antallet er ikke højere end sammenlignelige arbejdspladser. Indikator 09.c: Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau i forhold til sammenlignelige arbejdspladser 5 (i meget høj grad Medarbejderne: oplever ikke at der er sket så mange skift af kollegaer. Driftstilsyn marts 2015 Indikatoren bedømmes til i meget høj grad at være opfyldt. Bedømmelsen sker ud fra at sygefraværet blandt medarbejderne er faldet, siden sidste år. Leder og medarbejdere: oplyser at sygefraværet for 2013 var følgende: Akut 2,3% % incl. langtidssyge - der ikke er arbejdsrelateret sygdom. Der er udarbejdet APV for området, og der er lavet handleplan for de ting der skulle ændres. Side 19 af 26

20 Tema Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Kompetencer 4 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet har tilstrækkelige kompetencer i forhold til metode, målgruppe og beboernes behov. Der implementeres ny viden og der følges op på ny viden via de elektroniske medier. Medarbejderne er primært uddannet pædagoger. Både leder og medarbejderne på stedet vurderes til at have mange års erfaring inden for denne målgruppe og er bevidste om deres kerneopgaver. Det vurderes at medarbejderstaben er stabil, og der er registreret faldende sygefravær. Ved tilsynsbesøget observeres omgangen med borgerne og der er en anerkendende tilgang til dem. Medarbejderne oplever at de har de kompetencer der skal til for kunne varetage, støtte og hjælpe beboerne i hverdagen, hvorved at der undgås konflikter og magtanvendelser. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer Kriterium 10: Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet besidder de relevante kompetencer i forhold til målgruppen, hvor medarbejderne hovedsageligt er uddannede pædagoger, med mange års erfaring. Selv de vikarer der bruges er kendte af beboerne, da de er tidligere ansatte på efterløn eller vikarer brugt gennem mange år. Det vurderes af tilsynet at der er et godt samspil mellem medarbejdere og beboere. Dette måles i at der er få konflikter, ingen magtanvendelser og at sygefravær hos medarbejderne er faldet. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Kompetencer Indikator 10.a: Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med Driftstilsyn marts ingen ændringer. Leder: Udtaler at medarbejdergruppen er primært uddannet pædagoger med en del års erfaring i Side 20 af 26

21 målgruppen og tilbuddets metoder Indikator 10.b: Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer arbejde med målgruppen på botilbuddet. Der implementeres ny viden og der følges med på de elektroniske medier. Der arbejdes med relevante metoder der er rettet mod målgruppen. Medarbejderne: Oplyser at pædagogerne får tilbudt en diplomuddannelse, øvrige får tilbudt relevante kursus. Driftstilsyn marts 2015 Det var for socialtilsynet svært at observere medarbejdernes omgang med borgerne, da de fleste allerede var kørt i dagtilbud. Tilsynet så kun de to borgere der var blevet hjemme fra dagtilbuddene for at blive interviewet. Omgangen med disse borgere var fin. Tema *Økonomi Gns. bedømmelse Socialtilsynet: observeres omgangen med beboerne, at der er en anerkendende tilgang til dem. Samspillet med beboerne kan bl.a. måles ved færre konflikter og at der ikke forekommer magtanvendelser. Medarbejderne: oplever at de er kompetente til at den opgave de skal varetage. * Vurdering af tema Udviklingspunkter Socialtilsynet vurderer, at overordnet set vurderes offentlige tilbud som økonomisk bæredygtige. At tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe. Overordnet set anses økonomien derfor for gennemskuelig for socialtilsynet og de visiterende kommuner. Side 21 af 26

22 Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 11: Tilbuddet er økonomisk bæredygtigt Socialtilsynets vurdering af kriteriet er ikke relevant for offentlige tilbud. Overordnet set vurderes offentlige tilbud som økonomisk bæredygtige. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 11.a: Tilbuddets revisor har ikke anført forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger i erklæringen til tilbuddets regnskab og årsrapport Indikator 11.b: Der er et rimeligt forhold mellem tilbuddets forventede omsætning på den ene side og planlagte investeringer og dækningsgrad på den anden side, jf. tilbuddets budget Der foreligger ikke en revideret årsrapport for tilbuddet. Offentlige tilbud er ikke omfattet af kravet om at aflægge revideret regnskab jf. Lov om Socialtilsyn 17 og 18 Indikatoren kan ikke bedømmes for offentlige tilbud, da der ikke sker henlæggelse mv. i tilbuddets budget, men i stedet i form af anlægsbevillinger og investeringer afskrives via taksten over en længere årrække. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 12: Tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe Socialtilsynet bedømmer at tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 12.a: Tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe, metoder samt tilbuddets planer for faglig udvikling og større ændringer Økonomiske bemærkninger: Det bemærkes at der er brugt dkr på aktiviteter. Det bemærkes endvidere at der er brugt dkr til uddannelse. Side 22 af 26

23 Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 13: Tilbuddets økonomi er gennemskuelig for socialtilsynet og for de visiterende kommuner Styringen af tilbuddenes økonomi er fastlagt i retningslinjer i styringsaftalerne i Region Midtjylland eller Syddanmark. Overordnet set anses økonomien derfor for gennemskuelig for socialtilsynet og de visiterende kommuner. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 13.a: Tilbuddets økonomiske nøgletal, som fremgår af tilbuddets årsrapport, er i overensstemmelse med regnskabet De offentlige tilbud er først forpligtet til at indberette økonomiske nøgletal til Tilbudsportalen efter re-godkendelse. Der foreligger ikke et revideret regnskab for tilbuddet. Offentlige tilbud er ikke omfattet af kravet om at aflægge revideret regnskab jf. Lov om Socialtilsyn 17 og 18. Tema Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Fysiske rammer 4,3 Socialtilsynets vurdering er at de fysiske rammer er velegnet til funktionssvage beboere. Der er plads og rum til fællesskab, samt mulighed for at skabe sig et individuelt frirum i egen lejlighed. Botilbuddet er opdelt i klynger med 10 lejligheder i hver. Det er muligt for beboerne at færdes hos hinanden i klyngerne. Derudover er der fælles arealer og køkken, hvor der spises fælles måltider. Udendørsforholdene er indbydende og anvendelige til hyggeligt socialt samvær. Der er en atriumlignede gårdhave med Bord/bænkesæt, havemøbler, Side 23 af 26

24 blomsterkrukker og plads til grill. Der er terrasse til hver lejlighed. Lejlighederne er indrettet individuelt med de nødvendige, rette hjælpemidler, der er behov for. Lejlighederne afspejler fint, hvad den enkelte beboer har af interesser m.m. Der er terrasse til hver lejlighed, og mulighed for at bruge fællesvaskeri. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer Kriterium 14: Tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet gør meget for, at der på tilbuddet skal være en hyggelig stemning og at det mest muligt skal minde og et almindeligt hjem. Samtidig observerer tilsynet, at der er kommet mere udsmykning på væggene og får oplyst at det er beboerne selv der maler billeder og laver collager. Socialtilsynets vurderer, at de fysiske rammer understøtter og opfylder den enkelte beboers behov i forhold til udvikling og trivsel. De fysiske rammer fungere godt for beboerne, med mulighed for samvær og privatliv. Endvidere vurderes det at der gøres plads til beboernes individuelle behov for hjælpemidler og plads til disse. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Fysiske rammer Indikator 14.a: Borgerne trives med de fysiske rammer Driftstilsyn marts 2015 Siden sidste besøg, kunne det konstateres at der er kommet mere udsmykning op på væggene. Beboerne er selv med til at male de billeder der hænger på væggene. Leder, medarbejder og pårørende: udtaler at rammerne fungere i hverdagen for funktionssvage beboer. Socialtilsynet: beboerne trives i de rammer boligen tilbyder. Lejlighederne er individuelt indrettet, fællesrum og køkken er samlingssted for beboerne De færdes frit og trygt rundt i boligen ved rundvisningen af tilbuddet Ved rundvisningen er det tydeligt at beboernes adfærd afspejler indretning og udsmykning af fælles arealerne. Det er ikke muligt at have potteplanter, nips m.m. på grund af beboernes funktions niveau og adfærd. Side 24 af 26

25 Indikator 14.b: De fysiske 5 (i meget rammer og faciliteter høj grad imødekommer borgernes særlige behov Driftstilsyn marts 2015 Der er blevet hængt en tv-skærm op lige inden for døren. Her vises vejrudsigt, hvad der er på menuen og andre vigtige informationer. Samtidig er der blevet hængt en skærm op, hvorpå der vises en optagelse af pausefisk. Denne er til stor glæde for beboerne, som kan sætte sig i en lænestol og nyde fiskene. De fysiske rammer er gode både inde og ude og der er taget hensyn til de behov beboerne har på tilbuddet. Beboernes lejligheder er indrettet og tilpasset så der er plads til kørestol, loft lift, badebåre m.m. såfremt der behov for dette. Indikator 14.c: De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem Medarbejderne: oplever at selv om der er store badeværelser til lejligheder, så er de små set i forhold til de beboere der bruger badebåre, lift og kørestol. De fysiske rammer signalere at her er en målgruppe der tages hensyn til i forhold til deres funktions niveau. Det kan virke bart i fællesrum, men årsagen er at beboerne ikke kan fungerer med megen udsmykning. Lejlighederne afspejler den enkelte beboers interesse. Tilbuddets bedømmelse Spindelvævet vises ikke, da vurderingen af ovenstående temaer ikke danner grundlag for en retvisende grafisk fremstilling. 6. Økonomiske og organisatoriske forhold (jf i Lov om socialtilsyn) *Bemærkninger til bestyrelsesvedtægter Beskrivelse af tilbuddets bestyrelse Side 25 af 26

26 *Budgetforudsætninger Årlig omsætning kr ,00 Soliditetsgrad Overskud (3,20) Ejendomsudgifter 1,80 Lønomkostninger Omkostninger, særlig ekspertise Omkostninger, leder 86,60 Lønomkostninger, fast personale 0,80 Omkostninger, kompetenceudvikling 5,20 Omkostninger, bestyrelseshonorarer 72,90 0,80 - Personaleomsætning 11,76 Sygefravær 11,12 Revisionspåtegning Dato for revisionspåtegning Tilbudstype: 107. Takster Takstniveau Ydelse Pr. time Pr. stk. Pr. dag/døgn Pr. md. Niveau 1 døgnaflastning 5.500,00 Tilbudstype: 108. Takstniveau Ydelse Pr. time Pr. stk. Pr. dag/døgn Pr. md. Niveau 1 socialpædagogisk støtte 1.587,00 Niveau 2 socialpædagogisk støtte 2.634,00 Side 26 af 26

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri Social & Sundhed Handicap og Psykiatri Dato: 18. maj 2017 Sagsnr.: 16/21304 Sagsbehandler: Ellen Ross Rasmussen Direkte tlf.: 73766002 E-mail: er.chk@aabenraa.dk Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Møllegården.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010

Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Middelfart Kommune Tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet 2010 Indledning Middelfart Kommune har overdraget os opgaven med at udføre de lovpligtige kommunale tilsyn med tilbud til kommunens brugere. Konkret

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport ʹSocialtilsyn Midt

Tilsynsrapport ʹSocialtilsyn Midt Tilsynsrapport ʹSocialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune. Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Botilbuddet Skovsbovej, Svendborg Kommune Mandag den 22. februar 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Botilbuddet Skovsbovej.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1251 af 13/11/2017 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord 1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Område: Sociale tilbud Indledende oplysninger Tilsynet udføres j. f. Serviceloven 148a og på baggrund af Tilsynsmodel for Brønderslev Kommune. - Udgangspunktet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bregnerødvej 55-57 28.april 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bregnerødvej 55-57 Leder: Ditte Andersen Pladser: 6 Målgruppe: Voksne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 24. januar 2008 1 TILSYNSRAPPORT. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840 Holte Centerleder: Ditte Andersen Pladser:

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk

Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk Tilsynsrapport 2010 for bofællesskabet Bybæk 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1. Baggrunden for tilsynet.side 3 1.2. Metode...side 3 2. Tilsynets samlede vurdering side 4 3. Opfølgning på tilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30

Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune. Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Ortved Plejecenter, Ringsted Kommune Tirsdag den 1.november 2011 fra kl. 13.30 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ortved Plejecenter.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Bregnerødvej 55-57 28. maj 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Bregnerødvej 55 Bregnerødvej 55 3460

Læs mere

Oversigt over re-godkendelser af sociale tilbud 2014

Oversigt over re-godkendelser af sociale tilbud 2014 GLADSAXE KOMMUNE Social- og handicapafdelingen Oversigt over re-godkendelser af sociale tilbud 2014 NOTAT Dato: 27.februar 2015 Af: Malene Ravn Teksten nedenfor er kopieret fra den samlede konklusion af

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere