Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd, Region Nord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd, Region Nord"

Transkript

1 Dato Journalnr. Sagsbehandler Tlf.nr. 3. april Jan Greve Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd, Region Nord Det Regionale Videreuddannelsesråd i Region Nord har drøftet vejlederfunktionen, herunder behovet for en præcisering af opgaver for, kvalifikationskrav til og samspil mellem de forskellige vejledertyper. Der er behov for en fælles terminologi omkring de enkelte vejledertyper også for at kunne præcisere og adskille kompetence og kvalifikationskrav for vejlederne. Derfor har en arbejdsgruppe under rådet udarbejdet denne oversigt med udkast til en fælles funktionsbeskrivelse for de forskellige typer af vejledere i den lægelige videreuddannelse. Der vil fremover være vejledning både i forhold til den lægelig kliniske videreuddannelse og i forskningstræning. I denne sammenhæng drøftes kun vejledere i den kliniske videreuddannelse. Arbejdsgruppen har fundet det hensigtsmæssigt delvist at beskrive forholdene i almen medicin særskilt, selv om der er store overlap mellem vejledertyper og funktioner i almen medicin og i de øvrige specialer. Arbejdsgruppen har identificeret følgende typer af vejledere i den lægelige videreuddannelse: i almen medicin: - daglig klinisk vejleder (uformel klinisk vejleder) - tutorlæge (formel klinisk vejleder) - almen medicin uddannelseskoordinator - uddannelseskoordinerende yngre læge i almen medicin - postgraduat klinisk lektor - mentor i de øvrige specialer: - daglig klinisk vejleder (uformel klinisk vejleder) - uddannelsesvejleder (formel klinisk vejleder) - uddannelsesansvarlig overlæge - uddannelseskoordinerende yngre læge - postgraduat klinisk lektor - mentor

2 1. Daglig kliniske vejleder (uformel klinisk vejleder) Alle læger er forpligtet til at yde vejledning som en del af det daglige arbejde over for kolleger og over for andre faggrupper. Vejledningen foregår kontinuerligt som en del af den daglige praksis. Den daglige kliniske vejledning varetages oftest, men ikke nødvendigvis af en senior læge i forhold til den læge, der modtager vejledningen. Det er dog afgørende, at afdelingen har en kultur, hvor det ikke blot er tilladt, men det direkte tilskyndes, at der gives vejledning også kollegialt mellem læger på samme niveau og fra yngre til ældre kolleger. Yngre læger får i turnusuddannelsen et kursus i personlig læring, og dette skal blandt andet sætte lægen i stand til selv at opsøge vejledning i forhold til både teoretiske og praktiske problemstillinger i lægens arbejde. Alle læger forudsættes aktivt at planlægge egen læring. Opgaver i forhold til afdelingen generelt - medvirke til at fremme uddannelseskulturen i afdelingen - medvirke til igangsætning af initiativer fra ledelsen og den uddannelsesansvarlige overlæge - i enhver situation tænke på, om den kan rumme elementer, der kan og bør anvendes i uddannelsen af kolleger og især af yngre læger på et lavere kvalifikationsniveau - tilbyde en supervision afpasset til den yngre læges kvalifikationsniveau og muligheder for selvstændigt arbejde i forhold til den givne opgave - give positiv kritisk tilbagemelding overfor alle læger vedrørende det kliniske arbejde og vedrørende de teoretiske forudsætninger, som den yngre læge demonstrerer i sit daglige arbejde Opgaver i forhold til de formelle kliniske vejledere - fremme de formelle kliniske vejlederes (uddannelsesvejledernes) opgave ved at holde disse informeret om både positive og negative situationer hos de læger, som er tilknyttet uddannelsesvejlederne - bistå uddannelsesvejlederen med vurderingen af yngre lægers progression i kompetenceudviklingen Afdelingsledelsen har et ansvar for, at afdelingen har en uddannelsesorienteret kultur, som sikrer at vejledning finder sted. Uddannelsesopgaven er en del af afdelingens driftsopgave.

3 2. Uddannelsesvejleder (formel klinisk vejleder) Alle yngre læger, som er i gang med videreuddannelse til speciallæge tildeles en formel klinisk vejleder, som følger den yngre læge under dennes ansættelse på afdelingen. Alle læger har som en del af deres ansættelse en forpligtelse til at påtage sig forpligtelsen som uddannelsesvejleder for yngre kolleger efter anvisning fra den uddannelsesansvarlige overlæge. Alle læger bør som minimum en gang i deres hoveduddannelse have tildelt funktion som uddannelsesvejleder. Det er dog hensigtsmæssigt, at denne opgave overvejende varetages af læger med særlig interesse herfor. Den formelle kliniske vejleder er på et højere kvalifikationsniveau i speciallægeuddannelsen end den læge, som vejledes. Alle læger med vejlederfunktion skal senest i løbet af deres første periode som formel vejleder gennemgå vejlederkursus. I den fremtidige speciallægeuddannelse får alle læger et kursus i vejledning i deres introduktionsuddannelse. Godkendelse heraf er en forudsætning for at kunne tildeles opgaver som uddannelsesvejleder. Opgaver i forhold til afdelingen generelt - sammen med de andre uddannelsesvejledere i afdelingen og den uddannelsesansvarlige overlæge have særlig opmærksomhed på at fremme afdelingens uddannelseskultur - skal sætte sig ind i relevante lærings- og evalueringsmetoder som beskrevet i specialets målbeskrivelse og uddannelsesprogrammet for de forløb, afdelingen indgår i - bidrage til udviklingen af de uddannelsesprogrammer, som afdelingen indgår i - medvirke til udbredelsen af kendskabet til medicinsk pædagogiske metoder i afdelingen - ansvar for at følge kompetenceudviklingen for den yngre læge i hele dennes ansættelse i afdelingen i henhold til specialets målbeskrivelse gennem direkte supervision af dennes arbejde og ved at indsamle informationer om progression i kompetenceudviklingen fra kolleger, andet personale og evt. samarbejdspartnere - i samtaler med den yngre læge hjælpe denne til at reflektere over egen læring - som minimum gennemføre introduktionssamtale med individuel tilpasning af uddannelsesprogrammet efter den yngre læges forudsætninger (uddannelsesplanen), midtvejssamtale, hvor uddannelsesplanen justeres og i slutevalueringssamtale, hvor der gives en endelig godkendelse af uddannelsesforløbet - tidligst muligt at søge at justere problematiske uddannelsesforløb sammen med den yngre læge - at inddrage den uddannelsesansvarlige overlæge i alle forløb, hvor der er udsigt til, at målene for ansættelsen ikke nås inden for den afsatte tid. Dette skal ske så tidligt, at det er muligt at justere uddannelsesplanen i tide og senest ved midvejsevaluering - at udarbejde skriftlige uddannelsesplaner sammen med den yngre læge. Ved forhold, som ikke er tilfredsstillende, skal de ikke tilfredsstillende forhold være beskrevet sammen med tiltag, der kan sikre en bedring inden afslutning af uddannelsesforløbet. Intet forløb kan afsluttes uden godkendelse, hvis ikke der er gjort forsøg på at rette udviklingen undervejs i forløbet. Opgaver i forhold til de andre kliniske vejledere - hjælpe andre uddannelsesvejledere i varetagelsen af deres funktion via gensidig udveksling af information, ved kollegial bistand i vanskelige uddannelsessituationer og ved at dele viden om pædagogisk metode Det forudsættes, at uddannelsesvejlederen gennemsnitligt anvender mindst en time ugentligt på opgaven, gerne med ugentlig samtale. I alle spørgsmål vedrørende videreuddannelsesop-

4 gaver refererer uddannelsesvejlederen til den uddannelsesansvarlige overlæge og igennem denne til den øvrige ledelse.

5 3. Uddannelsesansvarlig overlæge Alle afdelinger, der indgår i lægelig uddannelse, skal have en overlæge med ansvar for videreuddannelsen af yngre læger. Den uddannelsesansvarlige overlæge skal samtidig være ansat som overlæge med kliniske funktioner i afdelingen. Udover opgaver internt i afdelingen har den uddannelsesansvarlige overlæge et ansvar for at sikre koordinationen med andre afdelinger inden for specialet, som indgår i uddannelsesforløb sammen med afdelingen eller i tilsvarende uddannelsesforløb i specialet. Overlægen forudsættes at deltage aktivt i uddannelsesråd på sygehuse eller tilsvarende enheder, hvor disse findes. Ved nyansættelse af en overlæge med funktion som uddannelsesansvarlig sker ansættelsen på baggrund af en funktionsbeskrivelse og forudgås af vurdering efter Lægelovens 14 med særlig vægt på medicinsk pædagogisk teoretisk og praktisk viden og erfaring. Uddannelsesforpligtelsen er en del af afdelingens definerede opgave, hvorfor afdelingsledelsen kan udpege en uddannelsesansvarlig overlæge blandt de allerede ansatte overlæger. I så tilfælde må det forudsættes, at den uddannelsesansvarlige overlæge inden for de første to år af sin funktion erhverver sig evt. manglende medicinsk pædagogiske og organisatoriske kvalifikationer. Som minimum forudsættes det, at den uddannelsesansvarlige overlæge udover vejlederkursus har taget eller inden for de første to år af sin funktionstid gennemfører en medicinsk pædagogisk vejlederuddannelse med i form af minimum to kurser af tre dages varighed samt deltager i årlige opfølgningsdage. Dette kursusforløb skal udover medicinsk pædagogisk metode have særligt fokus på organisation i den lægelige videreuddannelse og på udvikling af uddannelsesintensiv arbejdstilrettelæggelse. Opgaver i forhold til afdelingen generelt - ansvar for at sikre en positiv uddannelseskultur i afdelingen - ansvar for at sikre, at uddannelsen inddrages i planlægning af afdelingens aktiviteter på alle niveauer, i arbejdstilrettelæggelse, arbejdstidsplanlægning m.v. - ansvar for at afdelingen tilbyder uddannelse inden for alle områder, hvor den kan og bør tilbyde kompetenceudvikling for yngre læger. Dette sker som minimum ved at afdelingsledelsen gøres opmærksom på mulige uddannelsestilbud i afdelingen. - ansvar for at holde sig ajour med udviklingen i videreuddannelsen inden for sit speciale og generelt og udbrede denne viden i afdelingen, herunder især forhold vedrørende lærings- og evalueringsmetoder, der er relevante for afdelingens uddannelsesfunktion - ansvar for at sikre, at der følges op på evalueringer af afdelingen såvel fra de yngre læger løbende og i slutevaluering som fra inspektorordningen - ansvar for videreuddannelsen i afdelingen på det overordnede organisatoriske plan - ansvar for, at der foreligger opdaterede relevante uddannelsesprogrammer for alle uddannelsesforløb, som afdelingen indgår i - ansvar for, at der foreligger opdateret relevant introduktionsprogram, og at dette følges - ansvar for, at vejledersamtaler gennemføres - ansvar for at daglig klinisk vejledning og evaluering gennemføres i afdelingen - ansvar for at sikre, at der findes et relevant teoretisk undervisningstilbud for de yngre læger - ansvar for at sikre, at faciliteter for den nødvendige færdighedstræning findes - forpligtelse til at medvirke aktivt i udarbejdelsen af uddannelsesplaner for yngre læger, hvor uddannelsesforløbene udvikler sig problematisk. Sådanne uddannelsesplaner skal være handleplaner med anvisning af muligheder for at forbedre mulighederne for at opnå de planlagte kompetencer. Den uddannelsesansvarlige overlæge skal inddrages tidligst muligt i alle forløb, hvor der er mulighed for, at forløbet ikke kan godkendes. Opgaver i forhold til de kliniske vejledere - ansvar for, at der til hver uddannelsessøgende læge er udpeget en uddannelsesvejleder

6 - ansvar for, at uddannelsesvejlederne har de fornødne kvalifikationer til arbejdet - ansvar for at sikre, at uddannelsesvejlederne superviseres i deres arbejde individuelt eller som gruppe - ansvar for at sikre, at uddannelsesvejlederne planlægger og gennemfører vejledersamtalerne - ansvar for at sikre, at uddannelsesvejledere kender uddannelsesprogrammer for de forløb, som afdelingen indgår i, samt at de har et kendskab til de lærings- og evalueringsmetoder, som målbeskrivelse og uddannelsesprogrammer anviser. - ansvar for at være bekendt med udfaldet af den summative evaluering af hver enkelt yngre læge inden slutevalueringssamtaler - deltagelse i alle slutevalueringssamtaler, hvor der på forhånd er angivet, at der kan være problemer i uddannelsesforløbet - ansvar for, at der i fornødent omfang er uddelegeret ansvar for uddannelsen i afgrænsede afsnit til andre speciallæger med vejlederfunktion. Dette kan sikre en uddannelsesintensiv arbejdstilrettelæggelse også i afsnit, hvor den uddannelsesansvarlige overlæge ikke selv har sine daglige funktioner - ansvar for at sikre en plan for, hvilke kliniske vejledere, der har kompetence til at godkende enkeltkompetencer i de yngre lægers logbog og hele uddannelseselementer Samspillet mellem den uddannelsesansvarlige overlæge og afdelingsledelsen fastlægges i overlægens funktionsbeskrivelse. Det forudsættes, at opgaven som uddannelsesansvarlig overlæge varetages i et tæt samspil med afdelingsledelsen og med reference til denne. Det forventes, at der i gennemsnit anvendes mindst to timer ugentligt for hver otte yngre læge, der indgår i uddannelsesforløb i afdelingen. Det forudsættes endvidere, at der er sekretærbistand inden for afdelingens rammer til løsning af opgaven som uddannelsesansvarlig overlæge, herunder til papirarbejdet i forbindelse med start i afdelingen og slutevaluering.

7 3a. Uddannelseskoordinerende yngre læge Den uddannelsesansvarlige overlæge kan drage nytte af at udpege og samarbejde med en yngre læge, der varetager opgaver uddelegeret af den uddannelsesansvarlige overlæge. Den uddannelseskoordinerende yngre læge kan generelt varetage alle opgaver, som uddelegeres af den uddannelsesansvarlige overlæge på nær ansvar i den summative evaluering af uddannelsessøgende læger. Den uddannelseskoordinerende yngre læge bør være på højest mulige niveau i videreuddannelsen blandt yngre læger i afdelingen. Den uddannelseskoordinerende læge skal tidligst muligt i sin funktion deltage i vejlederkursus, såfremt dette ikke allerede er gennemført som led i speciallægeuddannelsen. Opgaver i forhold til afdelingen generelt - medvirken til at viderebringe oplysninger om uddannelsesmiljøet i afdelingen til den uddannelsesansvarlige overlæge og til afdelingen generelt - bidrage med forslag til løsning af problemer i uddannelsen generelt og deltage i diskussioner herom - medvirke til at introduktionsprogrammer for alle yngre læger kan gennemføres og i praksis bliver gennemført. - lydhørhed over for de problemer, som de yngre læger i afdelingen fremfører i forhold til uddannelsen og medvirke til, at disse bliver bragt til afdelingens kendskab, i særlig grad via den uddannelsesansvarlige overlæge - medvirken til, at nye kolleger modtages positivt - medvirken til, at yngre læger indføres i kollegiale sammenhænge i afdelingen - medvirke til andre uddannelsesopgaver uddelegeret af den uddannelsesansvarlige overlæge under dennes ansvar Opgaver i forhold til de kliniske vejledere - opmærksomhed på, om de yngre læger i afdelingen finder at vejlederfunktionen generelt eller enkelte vejledere ikke fungerer optimalt, og skal medvirke til, at dette bringes til afdelingens kendskab Der anvises ikke generelle retningslinier for tidsforbruget, idet det i høj grad afhænger af mængden af opgaver, som uddelegeres fra den uddannelsesansvarlige overlæge. Den uddannelseskoordinerende yngre læge refererer i uddannelsesspørgsmål til den uddannelsesansvarlige overlæge.

8 4. Postgraduat klinisk lektor I alle uddannelsesregioner ansættes postgraduate kliniske lektorer i et samarbejde mellem de sundhedsvidenskabelige fakulteter og amterne/h:s i regionen. Den postgraduate kliniske lektor skal varetage funktion som speciallæge i regionen. Lektoren skal være lektorkvalificeret efter universiteternes retningslinier og skal have dokumenteret erfaring med og viden om medicinsk pædagogik. Det forudsættes, at lektoren inden ansættelsen har deltaget i vejlederkursus. Desuden forudsættes en uddannelse på linie med de uddannelsesansvarlige overlægers uddannelse erhvervet inden for det første år af funktionen som lektor. Postgraduate kliniske lektorer forudsættes derudover at gennemføre en medicinsk pædagogisk uddannelse, der som minimum omfatter fire kursusmoduler af fire dages varighed samt deltagelse i løbende opfølgning heraf. Lektorerne har et særligt ansvar for at følge udviklingen inden for medicinsk pædagogik nationalt og internationalt og at viderebringe denne viden til regionens uddannelsessteder. Opgaver i forhold til afdelinger generelt - varetagelse af opgaver vedrørende den lægelige videreuddannelse på et overordnet niveau i forhold til enkeltafdelinger - fungere som bindeled mellem afdelinger i regionen og det regionale råd og videreuddannelsessekretariat i uddannelsesspørgsmål - ansvar for medicinsk pædagogisk rådgivning ved udarbejdelse af uddannelsesprogrammer i regionen og ved lægefaglig indstilling om godkendelse heraf - ansvar for beskrivelse af uddannelsespotentialet for alle afdelinger i regionen på baggrund af et indgående kendskab til disses muligheder for at tilbyde kompetenceudvikling i et speciale - ansvar for, at relevante nye lærings- og evalueringsmetoder udbredes i regionen, og for at supervisere afdelingernes implementering heraf - varetagelse af funktion som rådgiver for det regionale videreuddannelsesråd og dettes sekretariat ved klager over enkeltafdelingers uddannelsesfunktion - bidrag til forskning og udvikling inden for medicinsk pædagogik - varetagelse af opgaver vedrørende lægelig videreuddannelse på det organisatoriske plan, herunder sikring af relevante uddannelsesprogrammer, sikring af anvendelse af relevante lærings- og evalueringsmetoder - medvirken ved tilrettelæggelse af regionale kurser i videreuddannelsen - i særlige enkeltstående tilfælde indgå som rådgiver for det regionale videreuddannelsesråd og dettes sekretariat ved håndtering af problematiske uddannelsesforløb, der ikke kan håndteres inden for rammerne af et enkelt uddannelsessted - sikring af, at alle uddannelsessøgende læger ved start af hoveduddannelsen har fået tilbudt eller selv har fundet en mentor Opgaver i forhold til de kliniske vejledere - koordination af tiltag i forhold til regionens uddannelsesansvarlige overlæger gerne i form af dannelsen af egentlig fora for disse specialespecifikt og/eller på tværs af specialer - videreformidling af viden om medicinsk pædagogisk metode til de uddannelsesansvarlige overlæger og gennem disse til alle vejledere i regionen - støtte til de uddannelsesansvarlige overlæger i deres funktion, særligt i forbindelse med implementering af ny medicinsk pædagogisk metode - tilrettelæggelse og deltagelse i gennemførelse af regionale kurser i medicinsk pædagogik for uddannelsesansvarlige overlæger

9 Lektorerne refererer til den postgraduate kliniske professor f.s.v. angår deres universitære funktion og til chefen for det regionale videreuddannelsessekretariat f.s.v. angår deres rådgivende og vejledende funktion, mens lektorerne vedrørende deres kliniske funktioner referer til afdelings- eller sygehusledelsen på den afdeling eller det sygehuse/den praksis, hvor de har deres kliniske funktion. Tidsforbruget afhænger af specialets størrelse, men udgør mindst 1 måned årligt som en del af lægens normale ansættelse. Lektorfunktionen honoreres herudover særskilt efter universitetets retningslinier.

10 5. Mentor Hver uddannelsessøgende læge skal i sit hoveduddannelsesforløb have mulighed for tilknytning til en personlig mentor. I mange tilfælde vil den uddannelsessøgende læge allerede tidligt i forløbet, f.eks. ved afslutning af introduktionsstilling eller i forbindelse med arbejde på forskningsprojekt have fundet en mentor. I andre tilfælde findes denne først ved start af hoveduddannelsesforløbet. Det personlige tillidsforhold mellem mentor og uddannelsessøgende læge er meget vigtigt, hvorfor det er en fordel, hvis aftaler om funktion som mentor indgås mellem den uddannelsessøgende læge og mentoren på eget initiativ. Såfremt den uddannelsessøgende læge ikke selv har fundet en mentor inden start af hoveduddannelsen skal den postgraduate kliniske lektor i specialet være behjælpelig hermed. Hvis mentoren først findes ved start af hoveduddannelsesforløbet kan det være en fordel at denne findes på lægens første uddannelsesafdeling inden for specialet. Der skal altid være accept fra både uddannelsessøgende læge og mentor af aftaler om at fungere som personlig mentor. Mentor kan være identisk med den yngre læges forskningsvejleder, men er det ikke altid. Mentoren vil oftest være overlæge eller praktiserende (special)læge i det speciale, som den uddannelsessøgende læge ønsker at videreuddanne sig inden for. Det forudsættes endvidere, at mentor har erfaring som uddannelsesvejleder, og har et vidtgående kendskab til videreuddannelse i mentorens eget speciale. Opgaver i forhold til afdelinger generelt - efter aftale med den uddannelsessøgende læge kan mentor tage kontakt til uddannelsesafdelinger, uddannelsesvejleder, uddannelsesansvarlig overlæge eller lektor for at bistå ved problemløsning i evt. problematiske uddannelsesforløb. Mentor har ikke nogen direkte kompetence over for uddannelsesstederne, men kan fungere som formidler af løsninger. - ansvar for personlig rådgivning af den yngre læge omkring videreuddannelse, karriereplanlægning og håndtering af vanskelige situationer i uddannelsen. Den yngre læge har ansvaret for, at mentor løbende er orienteret om den personlige kompetenceudvikling, herunder ved kopi af logbog og anden løbende registrering af kompetenceudvikling Opgaver i forhold til de kliniske vejledere - efter gensidig aftale kan mentor eventuelt kontakte afdelingens vejledere. Det kan således være aktuelt, at mentor inddrages i håndtering af vanskelige uddannelsesforløb, men under forudsætning af gensidig aftale herom. Mentor har ingen formel reference eller kompetence i videreuddannelsen. Der forudsættes afholdt en samtale mindst halvårligt i hoveduddannelsen.

11 Almen medicin Selv om opgaver og vejledertyper i vidt omfang er overlappende for almen medicin og for de øvrige specialer er der alligevel forskelle betinget af organisatoriske forhold og strukturen med mange spredte uddannelsessteder. Derfor beskrives nogle særlige forhold vedrørende vejledning i almen medicin. En række opgaver gentages dog ikke særskilt for almen medicin, idet der er henvist til opgavebeskrivelsen for den relevante vejledertype for øvrige specialer. 1. Daglig kliniske vejleder (uformel klinisk vejleder) Alle læger i almen praksis er forpligtet til at yde vejledning som en del af det daglige arbejde over for kolleger og over for andre faggrupper. Vejledningen foregår kontinuerligt som en del af den daglige praksis. Den daglige kliniske vejledning varetages oftest, men ikke nødvendigvis af en senior læge i forhold til den læge, der modtager vejledningen. Også yngre læger i praksis deltager i supervision af andre yngre læger i samme praksis. Det er dog afgørende, at praksis har en kultur, hvor det ikke blot er tilladt, men det direkte tilskyndes, at der gives vejledning også kollegialt mellem læger på samme niveau og fra yngre til ældre kolleger. Yngre læger får i turnusuddannelsen et kursus i personlig læring, og dette skal blandt andet sætte lægen i stand til selv at opsøge vejledning i forhold til både teoretiske og praktiske problemstillinger i lægens arbejde. Alle læger forudsættes aktivt at planlægge egen læring. Opgaver i forhold til praksis generelt - medvirke til at fremme uddannelseskulturen i praksis - medvirke til igangsætning af initiativer fra den almen medicinske uddannelseskoordinator og postgraduat klinisk lektor i almen medicin - i enhver situation tænke på, om den kan rumme elementer, der kan og bør anvendes i uddannelsen af kolleger og især af yngre læger på et lavere kvalifikationsniveau - tilbyde en supervision afpasset til den yngre læges kvalifikationsniveau og muligheder for selvstændigt arbejde i forhold til den givne opgave - give positiv kritisk tilbagemelding overfor alle læger vedrørende det kliniske arbejde og vedrørende de teoretiske forudsætninger, som den yngre læge demonstrerer i sit daglige arbejde Opgaver i forhold til de formelle kliniske vejledere - fremme de tutorlægens opgave ved at holde denne informeret om både positive og negative situationer hos den læge, som er tilknyttet tutorlægen - bistå tutorlægen med vurderingen af yngre lægers progression i kompetenceudviklingen Praksis har et ansvar for, at afdelingen har en uddannelsesorienteret kultur, som sikrer at vejledning finder sted. Uddannelsesopgaven er en del af praksis driftsopgave. 2. Tutorlæge Uddannelse i specialet almen medicin foregår dels på sygehuse, hvor vejledersystemet følger retningslinier for andre specialer, dels i almen praksis, hvor den yngre læge er tilknyttet en tutorlæge. Tutorlægen har opgaver som daglig klinisk vejleder, men varetager også funktionen som formel uddannelsesvejleder.

12 Tutorlægen er speciallæge i almen medicin med erfaring fra arbejde i praksis. Tutorlægen skal være godkendt efter Sundhedsstyrelsens retningslinier af amtets almen medicin uddannelseskoordinator. Tutorlægen skal senest i det første forløb deltage i vejlederkursus. Opgaver i forhold til uddannelsesstedet - ansvar for, at der er relevante faciliteter (undersøgelsesrum, undersøgelsesudstyr, EDB m.v.) til rådighed for den yngre læge, og at der er det fornødne patientgrundlag til at sikre uddannelsens kompetenceudvikling Opgaver i forhold til den uddannelsessøgende læge - supervision af den yngre læge i fornødent omfang til at sikre progression i kompetenceudviklingen - varetagelse af alle uddannelsesvejlederens formelle opgaver med løbende formativ evaluering og summativ evaluering ved afslutning af uddannelseselementet - sikring af, at den yngre læge reflekterer over egen kompetenceudvikling Opgaver i forhold til andre tutorer - aktiv deltagelse i udviklingen af specialets uddannelse sammen med de øvrige tutorlæger og den almen medicinske uddannelseskoordinator - ansvar for tidligst mulig inddragelse af den almen medicinske uddannelseskoordinator i problematiske uddannelsesforløb. Intet uddannelsesforløb kan afsluttes uden godkendelse med mindre det i god tid forinden har været forsøgt at tilrette uddannelsesplanen for den uddannelsessøgende og med mindre den almen medicinske uddannelseskoordinator har været inddraget i forsøget på at rette op på problemerne Rammerne for tutorlægens arbejde og de økonomiske forhold i forbindelse hermed fastlægges efter forhandling mellem Amtsrådsforeningen og PLO. Tutorlægen skal sikre, at den fornødne tid til vejledning er til stede.

13 2. Almen medicin uddannelseskoordinator (AMU) I hvert amt findes en almen medicinsk uddannelseskoordinator (AMU), som har opgaver på niveau med den uddannelsesansvarlige overlæge, men uden dennes reference til en afdelingsledelse og med en direkte rådgivende funktion over for amtet/h:s. AMUs opgaver er primært rettet mod de yngre læger og i mindre grad mod afdelinger og uddannelsessystemet generelt (se postgraduate kliniske lektorer). AMU er praktiserende læge med praksis i amtet/h:s og har erfaring som tutorlæge. AMU skal have gennemgået vejlederkursus, og skal senest to år inde i sin uddannelse gennemføre medicinsk pædagogisk uddannelse mindst svarende til de uddannelsesansvarlige overlægers kursus. Opgaver i forhold til uddannelsesstederne - varetagelse af overordnet koordinerende koordineret funktion i forhold til yngre lægers videreuddannelse i almen medicin - sammen med den postgraduate kliniske lektor i almen medicin koordination af udarbejdelsen af uddannelsesprogrammer for forløb inddragende alle de uddannelsessteder, der indgår i forløbet ud fra en beskrivelse af disses mulighed for at bidrage med kompetencer som beskrevet i målbeskrivelsen for almen medicin - rådgivning af amtet/h:s om godkendelse af tutorlæger - rådgivning af tutorpraksis og amtet/h:s om håndteringen af problematiske uddannelsesforløb - bistand til den postgraduate kliniske lektor i almen medicin i forhold til rådgivning af Amt/H:S og i forhold til sygehuse og afdelinger, som indgår i almen medicin uddannelsen - rådgivning af amtet/h:s omkring fordeling af yngre læger på tutorpraksis - ansvar for tilrettelæggelse af returndays og undervisning i forbindelse hermed - koordination af returndays til praksis for læger i hospitalsdelen af hoveduddannelsen Opgaver i forhold til tutorlæger og andre vejledere - opfølgning af kvaliteten af uddannelsen løbende både i tutorpraksis og i sygehusafdelinger, der indgår i hoveduddannelsen sammen med den postgraduate kliniske lektor i almen medicin - ansvar for at udbrede kendskabet til målbeskrivelsen for almen medicin og de læringsog evalueringsmetoder, som målbeskrivelse og uddannelsesprogrammer anviser sammen med den postgraduate kliniske lektor i almen medicin AMU referer til det enkelte amt/h:s efter nærmere aftale. Aftale om tidsforbrug og honorering af opgaven indgås med det enkelte amt/h:s. En del amter har endvidere ansat en koordinator for praksisreservelægetiden, med opgaver vedrørende praksisreservelægeansættelsen, der svarer til AMUs opgaver vedrørende speciallægeuddannelsen i almen medicin.

14 2a. Yngre læge uddannelseskoordinator i almen medicin Amtet/H:S kan efter aftale med AMU udpege en yngre læge til at bistå AMU i dennes opgave. Det forudsættes, at den yngre læge er i gang med hoveduddannelsen i almen medicin i amtet/h:s. Det forudsættes, at den yngre læge gennemfører vejlederkursus snarest muligt efter påbegyndt funktion, såfremt dette ikke allerede er gennemført som led i speciallægeuddannelsen. Opgaver i forhold til uddannelsesstederne - varetagelse af opgaver efter uddelegering fra AMU og under ansvar fra denne generelt, men primært i forhold til de yngre læger - ansvar for aktivt at opsøge informationer omkring uddannelsen i almen medicin i amtet/h:s og viderebringe disse oplysninger til AMU - medvirken til, at uddannelse drøftes blandt de yngre læger, der er under uddannelse i almen medicin - medvirke til at sikre et fælles forum for disse - medvirke til at støtte projekter, der kan kvalitetsudvikle uddannelsen i et samarbejde med AMU - bistand til AMU i tilrettelæggelse af undervisning på temadage i almen medicin uddannelsen Opgaver i forhold til tutorlæger og andre vejledere - efter uddelegering fra AMU og under ansvar fra denne varetagelse af andre funktioner inden for almen medicinsk uddannelse Der anvises ikke generelle retningslinier for tidsforbruget, idet det i høj grad afhænger af mængden af opgaver, som uddelegeres fra AMU. Den uddannelseskoordinerende yngre læge refererer i uddannelsesspørgsmål til AMU.

15 3. Postgraduat klinisk lektor i almen medicin, opgaver m.m. for postgraduate kliniske lektorer i almen medicin adskiller sig ikke fra postgraduate kliniske lektorer i andre specialer. Der henvises til tidligere afsnit. I forhold til den almen medicinske uddannelseskoordinator arbejder den postgraduate kliniske lektor mere på systemniveau, men i et vist omfang vil der være tale om overlap og samarbejde om opgaven. 4. Mentor i almen medicin Mentorbegrebet i almen praksis er ikke entydigt. Dele af mentorbegrebet er entydigt placeret i tutorpraksis, der følger den yngre læge såvel under ansættelse i praksis som under ansættelse på sygehus i forbindelse med returndays. Andre dele af mentorbegrebet med personlig rådgivning af den yngre læge især i forbindelse med problematiske forløb, eller ved klager over uddannelsesstedernes indsats varetages naturligt af amtets/h:s almen medicinske uddannelseskoordinator. Der er ikke her gjort forsøg på en endelig definition af mentorfunktionen i almen medicin, idet der henvises til afsnittet om mentorfunktionen for øvrige specialer.

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er indsamle og beskrive centrale elementer på en afdeling

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Opgaver og ansvarsfordeling på decentralt niveau i den lægelige videreuddannelse

Opgaver og ansvarsfordeling på decentralt niveau i den lægelige videreuddannelse Opgaver og ansvarsfordeling på decentralt niveau i den lægelige videreuddannelse God uddannelse skaber gode læger og høj kvalitet for patienterne Et højt uddannelsesniveau blandt læger i sundhedsvæsenet

Læs mere

11 Den teoretiske uddannelse og forskningstræning

11 Den teoretiske uddannelse og forskningstræning 11 Den teoretiske uddannelse og forskningstræning Som beskrevet i kapitel 6 finder kommissionen det vigtigt, at hoveduddannelsen opbygges som en integreret helhed, omfattende såvel den praktisk-kliniske

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1 Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1. Indledning Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og forskning inden for hudsygdomme

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler E-mail Telefonnr. Sagsnr. 26. november 2015 Thomas Bøttern Christensen Thomas.Christensen@rm.dk 7841 0809 1-30-72-147-15

Læs mere

www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Klinisk basisuddannelse praktiske oplysninger

www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Klinisk basisuddannelse praktiske oplysninger www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Klinisk basisuddannelse praktiske oplysninger INDHOLD Generel introduktion til den lægelige videreuddannelse Nøglebegreber Kurser - Obligatoriske

Læs mere

Speciallægeuddannelsen i klinisk biokemi i Region Nord

Speciallægeuddannelsen i klinisk biokemi i Region Nord Århus, 10. januar 2004 EN/lmn specialludd04.doc Speciallægeuddannelsen i klinisk biokemi i Region Nord Faglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelse 1. Indledning Indstillingen omhandler det

Læs mere

Pædagogisk Udviklende Funktion Videreuddannelsesregion Syd

Pædagogisk Udviklende Funktion Videreuddannelsesregion Syd Koncern HR, Sundhedsuddannelser Den Lægelige Videreuddannelse Kontaktperson: Tine Boesen Larsen Tine.Boesen.Larsen@rsyd.dk Direkte tlf. 24600487 13. juli 2016 Side 1 / 5 Pædagogisk Udviklende Funktion

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. Januar 2015 Karen Norberg Karen.norberg@hotmail.com

Læs mere

Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i Neurologi i Region Syd

Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i Neurologi i Region Syd Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i Neurologi i Region Syd Formål: Forskningstræningen skal bidrage til at opbygge og styrke kompetencer til, at speciallægen selvstændigt kan opsøge, vurdere og

Læs mere

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Bente Sørensen Temadag for uddannelse OUH 2014 Hvorfor skal der laves uddannelsesplan? Den pregraduate uddannelse er afkortet Turnus (18 måneder) er

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Håndtering af det uhensigtsmæssige uddannelsesforløb

Håndtering af det uhensigtsmæssige uddannelsesforløb Det Regionale Videreuddannelsesråd, Region Nord!"#$%&$ $'() () * 18. august 2006 2-15-7-06 Jan Greve jag@ag.aaa.dk 8944 6410 Håndtering af det uhensigtsmæssige uddannelsesforløb Baggrund og afgrænsning

Læs mere

Introduktionsuddannelse

Introduktionsuddannelse Introduktionsuddannelse Uddannelsesprogram for Klinisk Biokemi Region Syddanmark Odense Universitetshospital Maj 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2.1. Uddannelsens

Læs mere

Almen medicinsk uddannelseskoordinator, uddannelsesansvarlig tutorlæge i almen praksis og daglige kliniske vejledere.

Almen medicinsk uddannelseskoordinator, uddannelsesansvarlig tutorlæge i almen praksis og daglige kliniske vejledere. Almen medicinsk uddannelseskoordinator, uddannelsesansvarlig tutorlæge i almen praksis og daglige kliniske vejledere. I den ny speciallægeuddannelse er fokus på den uddannelsessøgendes egen læring af komplekse

Læs mere

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens vejledning Juli 2007 1 Indledning I henhold til 6, stk. 2. i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 660 af 10. juli 2003 om uddannelse af

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for Uddannelseskoordinerende Yngre Læge

Stillings- og funktionsbeskrivelse for Uddannelseskoordinerende Yngre Læge Stillings- og funktionsbeskrivelse for Uddannelseskoordinerende Yngre Læge Stillingsbetegnelse Ansættelsessted Organisatorisk placering Løn- og ansættelsesvilkår Hospitalsenheden Vest Uddannelseskoordinerende

Læs mere

Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen

Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen Uddannelsesansvarlige overlæger i Region Nord Ulla Bartels 11-02-04 af H-forløb uddannelsesprogrammer\hoveduddannelse psyk H-bogen.doc

Læs mere

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER Det Regionale Videreuddannelsesråd, Region Nord Dato Journalnr. Sagsbehandler e-mail Tlf.nr. 5. november 2006 2-15-7-06

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord

Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord Stillingsbeskrivelse: Navn Generelt Professorat i Videreuddannelsesregion Nord ved Center for Medicinsk Uddannelse

Læs mere

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9164 af 02/04/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER Indstilling vedrørende forskningstræningsmodulet i Intern Medicin: Geriatri. Dato Journalnr. Sagsbehandler e-mail Tlf.nr. 20. maj 2006 Marianne Metz Mørch Ovl13mmm@as.aaa.dk mmorch@stofanet.dk 89491925

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Praktik i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015 Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske

Læs mere

Specialtandlægeuddannelsen

Specialtandlægeuddannelsen Specialtandlægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen Maj 2013 Indledning 3 Organisering af specialtandlægeuddannelsen 3 Opbygning af specialtandlægeuddannelsen 3 Introduktionsuddannelsen 3 Hoveduddannelsen 4 Uddannelsesprogram

Læs mere

Møde i Det Lægelige Uddannelsesråd Regionshospitalet Randers

Møde i Det Lægelige Uddannelsesråd Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Randers Administrationen Skovlyvej 1 DK-8900 Randers Tel. +45 7842 0000 Møde i Det Lægelige Uddannelsesråd Regionshospitalet Randers Den 9.3.2012 Deltagere: Uddannelsesansvarlige overlæger,

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Vejledning om kompetencevurdering i specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk

Læs mere

Uddannelsesprogram for YL-navn. Introduktionsstilling i Almen Medicin. Praksisnavn Adresse Post/by

Uddannelsesprogram for YL-navn. Introduktionsstilling i Almen Medicin. Praksisnavn Adresse Post/by Den Lægelige Videreuddannelse Uddannelsesprogram for YL-navn Introduktionsstilling i Almen Medicin Praksisnavn Adresse Post/by Redigeret 1. marts 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning...

Læs mere

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST Notat vedr. håndtering af "skæve" uddannelsesforløb i Region Øst Bilag 6.1 BORNHOLMS AMT FREDERIKSBORG AMT HOVEDSTADENS SYGEHUSFÆLLESSKAB KØBENHAVNS

Læs mere

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region:

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region: Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i almen medicin i praksis: i Region: 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 2. Præsentation af uddannelsesforløbet og ansættelsesstedet side 4 3. Præsentation

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement.

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement. SPØRGESKEMA EVALUER.DK Du skal nu foretage en evaluering af det uddannelsessted, hvor du netop har afsluttet eller er ved at afslutte et uddannelseselement. Besvarelsen tager ca. 10-15 min. Vigtig tilbagemelding

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning - Selvevalueringsskema

Vejledning - Selvevalueringsskema Vejledning - Selvevalueringsskema Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med skemaet er indsamle og beskrive væsentlige

Læs mere

Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med skemaet er indsamle og beskrive væsentlige forhold på en afdeling

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr.

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI IDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. Oktober 2015 Berit Bjerre

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er indsamle og beskrive centrale elementer på en afdeling

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Overlægeforeningens politik for efteruddannelse

Overlægeforeningens politik for efteruddannelse Overlægeforeningens politik for efteruddannelse Formål: Overlægers faglige ekspertise er et af fundamenterne for en sikker patientbehandling på et højt. Overlægerne skal kunne bidrage effektivt til et

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

1) Godkendelse af dagsorden. Ingen bemærkninger. 2) Godkendelse af referat fra sidste møde. Bilag 1: Referat fra mødet 23.

1) Godkendelse af dagsorden. Ingen bemærkninger. 2) Godkendelse af referat fra sidste møde. Bilag 1: Referat fra mødet 23. Afdeling: Afdelingen for Kvalitet og Forskning/MTV Udarbejdet af: Christine Dichmann Sagsnr.: 07/24879 E-mail: christine.dichmann@rsyd.dk Dato: Telefon: 2115 8523 Referat Møde: Rådet for lægelig videreuddannelse

Læs mere

Faglig profil for ansøgere til hoveduddannelsesforløb i dermato-venerologi

Faglig profil for ansøgere til hoveduddannelsesforløb i dermato-venerologi DANSK DERMATOLOGISK SELSKAB September 2008 Faglig profil for ansøgere til hoveduddannelsesforløb i dermato-venerologi Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og

Læs mere

Det tager minutter at besvare spørgeskemaet. På forhånd tusind tak for hjælpen!

Det tager minutter at besvare spørgeskemaet. På forhånd tusind tak for hjælpen! Center for Medicinsk Uddannelse på Aarhus Universitet og videreuddannelsesregion Nord vil gerne have din hjælp til at evaluere Den Pædagogisk Udviklende Funktion (PUF), som i det daglige varetages af de

Læs mere

Vejledning - Selvevalueringsskema

Vejledning - Selvevalueringsskema Vejledning - Selvevalueringsskema Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med skemaet er indsamle og beskrive væsentlige

Læs mere

www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Mulighedernes sundhedsvæsen

www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Mulighedernes sundhedsvæsen www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Mulighedernes sundhedsvæsen Forord Er du studerende eller nyuddannet læge er Region Sjælland et oplagt område at søge til: Her er gode karrieremuligheder

Læs mere

Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord

Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord Vedlagte bilag: Bilag 1: Grundkursus i videnskabelige metoder Bilag 2: Målbeskrivelsen for Hoveduddannelsen

Læs mere

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse R E F E R A T Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato 5. december kl. 15-18 Sted Sundhedsstyrelsen, mødelokale 501 Deltagere Lone Winther Jensen (Formand) Vicedirektør Kjeld

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg 1 Beskrivelse af børneafdelingen i Esbjerg Afdelingen består af: børnemodtagelse stationært

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 13. maj 2015 Berit Bjerre Handberg Karen Norberg Karen.norberg@stab.rm.dk 1-30-72-155-07 Notat

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Hillerød Hospital Anæstesiologisk

Læs mere

PROGRAM. Ny ansøgningsprocedure i Hoveduddannelsen Vurderingsskema i Introuddannelsen udfyldes af tutor

PROGRAM. Ny ansøgningsprocedure i Hoveduddannelsen Vurderingsskema i Introuddannelsen udfyldes af tutor FYRAFTENSMØDE FOR TUTORER Herning PROGRAM Præsentation af de nye hoveder og deres funktioner Praksisreservelægekoordinator Jesper Thorøe. Praksiskonsulent for yngre almenmedicinere: Jørgen Buch og Dynamu

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd. Udarbejdet af

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd. Udarbejdet af Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd Udarbejdet af Jørn A. Sollid Uddannelsesansvarlig overlæge Aalborg, Januar 2004 1. Indledning...2

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

VEJLEDNING FOR TUTORLÆGER I SPECIALLÆGEPRAKSIS

VEJLEDNING FOR TUTORLÆGER I SPECIALLÆGEPRAKSIS VEJLEDNING FOR TUTORLÆGER I SPECIALLÆGEPRAKSIS November 2003 Forord Denne vejledning er tænkt som orientering til de læger, der overvejer at melde sig som tutorlæger. Vejledningen er et supplement til

Læs mere

Temaopdelt handlingsplan

Temaopdelt handlingsplan NR 9-12 Temaopdelt handlingsplan En opfølgning på anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens rapport: Speciallægeuddannelsen. Status og perspektivering. 2012 Sundhedsstyrelsen februar 2012 Indhold 1 Organisation

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000382 Afdelingsnavn Arbejdsmedicinsk Klinik Hospitalsnavn Aalborg Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 02-06-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 02-06-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001817 Afdelingsnavn Nuklearmedicinsk afdeling Hospitalsnavn Hospitalsenheden Vest Besøgsdato 02-06-2015

Læs mere

Klinisk IT -organisation i Medicinsk Afdeling

Klinisk IT -organisation i Medicinsk Afdeling Klinisk IT -organisation i Medicinsk Afdeling Opgavevaretagelse af Klinisk IT-kontor Medicinsk Afdeling tilknyttes Klinisk IT konsulent, sygeplejerske Dorthe Pilgaard fra det centrale KIT-kontor, som skal

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Aftalegrundlaget er dynamisk og et udtryk for det aktuelle samarbejde og skal som sådan løbende ajourføres.

AARHUS UNIVERSITET. Aftalegrundlaget er dynamisk og et udtryk for det aktuelle samarbejde og skal som sådan løbende ajourføres. Aftale vedrørende samarbejde om forskning og undervisning mellem Health, Aarhus Universitet og regionshospitalerne, inkl. regionspsykiatrien og Præhospitalet i Region Midtjylland 1. Indledning Blandt andet

Læs mere

KOMPETENCEMODEL RANDERS CENTRALSYGEHUS/GRENAA SYGEHUS

KOMPETENCEMODEL RANDERS CENTRALSYGEHUS/GRENAA SYGEHUS KOMPETENCEMODEL RANDERS CENTRALSYGEHUS/GRENAA SYGEHUS Udarbejdet af chefsygeplejerske, oversygeplejerske og udviklingschef December 2002 Kompetenceniveauer revideret af arbejdsgruppe nedsat af Kompetenceudvalget

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED BILAG 1 BESKRIVELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED Klinisk undervisningssted Adresse Telefon til afdeling 263: 79 18 27 84 Telefon til uddannelses og udviklingssygeplejerske 78 18 35 37 Øre Næse Hals ambulatorium

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Evaluer.dk. Ny spørgeramme og snitflader til inspektorordningen. Sekretariatschef Lise Møller. Videreuddannelsesregion ØST

Evaluer.dk. Ny spørgeramme og snitflader til inspektorordningen. Sekretariatschef Lise Møller. Videreuddannelsesregion ØST Evaluer.dk Ny spørgeramme og snitflader til inspektorordningen Sekretariatschef Lise Møller Systemer for evaluering af den lægelige videreuddannelse Inspektorordningen Indført i 1997 som en frivillig ordning

Læs mere

Referat. Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest

Referat. Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Vest Administrationen HR Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 9912 5000 Fax. +45 9912 5090 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk

Læs mere

Velkommen NORD 10. Til Teoretisk kursus på Specialeuddannelsen i Videreuddannelsesregion Nord

Velkommen NORD 10. Til Teoretisk kursus på Specialeuddannelsen i Videreuddannelsesregion Nord Velkommen NORD 10 Til Teoretisk kursus på Specialeuddannelsen i Videreuddannelsesregion Nord Fra Novice til Ekspert Program 01-06-2016 Undervisere: Kursusleder, alment praktiserende læge Marianne Vedsted

Læs mere

Lægefaglig indstilling for ændringer i introduktions- og hoveduddannelsesforløb i specialet Klinisk Onkologi i Videreuddannelsesregion Nord

Lægefaglig indstilling for ændringer i introduktions- og hoveduddannelsesforløb i specialet Klinisk Onkologi i Videreuddannelsesregion Nord Den lægefaglige indstilling er indsendt af: Carsten Rytter Overlæge og Postgraduat Klinisk Lektor for specialet Klinisk Onkologi Onkologisk Afdeling D Nørrebrogade 44 8000 C. E-mail: carsrytt@rm.dk Tlf.:

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Merit i specialet Almen Medicin

Merit i specialet Almen Medicin Merit i specialet Almen Medicin Med målbeskrivelse 2013 skal du arbejde med kvalifikationskort på dine hospitalsansættelser, og alle mål skal godkendes i almen praksis. På Sekretariatets hjemmeside www.laegeuddannelsen.dk

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002300 Afdelingsnavn Karkirurgisk afdeling Hospitalsnavn Slagelse Sygehuse Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Holstebro neurologisk

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Køge Sygehus Akutafdelingen 13.

Læs mere

Jobbeskrivelse for afdelingsledelsen

Jobbeskrivelse for afdelingsledelsen Jobbeskrivelse for afdelingsledelsen Jobbetegnelse Ledende overlæge/ledende bioanalytiker Sted Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Stillingsindehaver Ledende overlæge, Inge Panum Ledende bioanalytiker Organisatorisk

Læs mere

Håndtering af uhensigtsmæssige

Håndtering af uhensigtsmæssige Den Lægelige Videreuddannelse Håndtering af uhensigtsmæssige uddannelsesforløb www.videreuddannelsen-syd.dk Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Region Syddanmark og Grønland 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin Center for Ortopædi og Medicin, Medicinsk klinik og Geriatrisk klinik, Aabenraa, Sygehus Sønderjylland Din introduktionsstillings

Læs mere

Faglig profil for specialet klinisk biokemi

Faglig profil for specialet klinisk biokemi Faglig profil for specialet klinisk biokemi Roskilde den 20. juni 2008 Nedenstående kompetencer vægtes positivt Prioriterede områder i specialet Akademiker Interesse og evne for forskning Medicinsk ekspert

Læs mere

Sundhedsstyrelsens retningslinier for godkendelse af uddannelsesforløb til speciallægeuddannelsen i almen medicin

Sundhedsstyrelsens retningslinier for godkendelse af uddannelsesforløb til speciallægeuddannelsen i almen medicin Sundhedsstyrelsens retningslinier for godkendelse af uddannelsesforløb til speciallægeuddannelsen i almen medicin (Sendt til amter, H:S, Bornholms Kommune, Færøerne, Grønland, de amtslige videreuddannelsesråd

Læs mere

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen Dato 13. februar 2014 SVN Sagsnr. 2-1410-146/1 7222 7562 Revision af vejledning om den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen fra 2005 - UDKAST Vejledning for den obligatoriske forskningstræning

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU. . Sagsbehandler. Sagsnr. Oktober 2015 Karen Norberg

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU.  . Sagsbehandler. Sagsnr. Oktober 2015 Karen Norberg DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREU IDEREUDDANNELSESREGION DDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. Oktober 2015 Karen Norberg

Læs mere

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange Førtidspensionsreformen 2013 V/Lektor Pernille Lykke Dalmar, UC Syddanmark. - En kort gennemgang af det fremsatte lovforslag, med et overblik over de centrale begreber, og hvad de dækker over. Indhold:

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Personlig uddannelsesplan

Personlig uddannelsesplan Udannelseselement: Ansættelsesperiode: Speciale: Afdeling: Vejleder: Personlig uddannelsesplan Baggrund, erfaring- beskrivelse af hidtidige uddannelse Udfyldes inden introduktionssamtalen 1. Medicinsk

Læs mere