Udlændingelovens selvforsørgelseskrav ved ægtefællesammenføring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udlændingelovens selvforsørgelseskrav ved ægtefællesammenføring"

Transkript

1 28. november 2013 Udlændingelovens selvforsørgelseskrav ved ægtefællesammenføring I Ægteskab Uden Grænser har vi med stor interesse fuldt debatten om familien Iversens familiesammenføringssag, som har engageret mange mennesker i Danmark. 31. oktober rykkede debatten ind i Folketingssalen, idet folketingsmedlemmerne debatterede B5 om at undtage modtagere af revalideringsydelse fra kravet om selvforsørgelse. Debatten om B5 gav os det indtryk, at næsten alle partiernes ordførere for så vidt er enige om, at afgørelsen i familien Iversens familiesammenføringssag er urimelig. Og en del virkede også til at have forståelse for familiens situation. Og derfor er vi overraskede og lidt skuffede over, at kun to partier, nemlig Enhedslisten og Konservative Folkeparti, erklærede sig villige til overhovedet at overveje at ændre på de regler, der har ført til afgørelsen i familien Iversens sag. De fleste partiers ordførere gav udtryk for, at de mener, at der skal være et selvforsørgelseskrav ved ægtefællesammenføring bla. af hensyn til integrationen i Danmark. Så det synes der at være ret bred konsensus om. Men et selvforsørgelseskrav kan jo udformes på mange forskellige måder. Og når næsten alle kan se, at den nuværende udformning giver anledning til åbenlyst urimelige afgørelser, så bør Folketinget naturligvis ændre på udformningen af kravet, så dette undgås fremover. Ægteskab Uden Grænser er ikke enige med de ordførere, der under debatten om B5 gav udtryk for, at der altid vil opstå åbenlyst urimelige afgørelser, uanset hvordan man udformer selvforsørgelseskravet. Og at der dermed er tale om et nærmest uløseligt dilemma. Man kan efter vores opfattelse sagtens udforme et selvforsørgelseskrav på en måde, så de afgørelser, der kommer ud af det, vil virke væsentligt mindre urimelige end f.eks. afgørelsen i familien Iversens sag. For os at se er der især tre ting ved det danske selvforsørgelseskrav, som fører til urimelige eller uhensigtsmæssige afgørelser i mange sager: 1) Evnen til selvforsørgelse skal være dokumenteret i hele 3 år forud for familiesammenføringen, hvilket er en meget lang periode og længere end i noget andet vestligt land, hvis lovgivning vi har kendskab til 2) Det indgår kun i meget begrænset omfang i vurderingen af evnen til selvforsørgelse, i hvilket omfang der er modtaget sociale ydelser 3) Der tages ikke hensyn til, om der er nogen realistisk udsigt til, at den herboende person igen bliver selvforsørgende. Eller om selvforsørgelseskravet alene medfører en udsættelse af det tidspunkt, hvor familiesammenføring kan tillades, uden at der af den grund er udsigt til en lettere eller mere vellykket integration i Danmark.

2 På baggrund af foreningens erfaringer med konkrete sager fra vores rådgivning vil Ægteskab Uden Grænser stille følgende forslag til, hvordan man kan udforme selvforsørgelseskravet mere fornuftigt og afbalanceret end i dag. Forslag nummer 1 Varigheden af den periode, hvor selvforsørgelsesevnen skal dokumenteres forud for familiesammenføringen, bør tilbageføres til højest 12 måneder for at opnå harmoni med dagpengereglerne og undgå lovgivning, der i det væsentlige alene medfører forlænget ventetid. Forslag nummer 2 Førtidspensionister bør fritages fra den bagudrettede del af selvforsørgelseskravet, da det ikke giver nogen mening at fastholde en målsætning om, at en person, der allerede er tildelt førtidspension, igen skal blive selvforsørgende. Forslag nummer 3 Ledighedsydelse til fleksjobbere bør ikke være omfattet af selvforsørgelseskravet, eller alternativt bør man ændre loven om arbejdsløshedsforsikring, så også fleksjobbere kan forsikre sig i en almindelig A-kasse. Forslag nummer 4 Enkeltstående ydelser, der ikke er relateret til forsørgelse, bør udgå af selvforsørgelseskravet. Forslag nummer 5 Ydelser, der er betalt tilbage til kommunen, bør ikke stå i vejen for en familiesammenføring. I det følgende vil vi illustrere konsekvenserne af vores forslag dels med familien Iversens sag, dels med tre konkrete og typiske eksempel fra vores rådgivning (i anonymiseret form) og endelig med et eksempel på en konkret afgørelse truffet i Udlændingenævnet. Varigheden af den periode, hvor evnen til selvforsørgelse skal være dokumenteret Da selvforsørgelseskravet blev indført i sin nuværende form i 2002, blev varigheden af den periode, hvor evnen til selvforsørgelse skal være dokumenteret før familiesammenføringen, sat til 12 måneder. Det var først i 2010, at varigheden af perioden blev forlænget til 36 måneder. For os at se argumenterede den daværende regering ikke særligt overbevisende for nødvendigheden eller hensigtsmæssigheden af at forlænge periodens varighed til 36 måneder. Og en nem og simpel løsning på mange af problemerne vil derfor være at gå tilbage til 12 måneder igen. Dermed vil der også igen opstå harmoni med reglerne for optjening af ret til dagpenge fra en A-kasse, idet man kan optjene dagpengeret ved at arbejde i 12 måneder. Den meget lange periode, hvor selvforsørgelsesevnen skal dokumenteres, har først og fremmest karakter af en obligatorisk ventetid, før familiesammenføring kan tillades, idet der må være meget få personer, der kan dokumentere evnen til selvforsørgelse i 12 måneder men ikke i 36 måneder. Ryger man tilbage i kontanthjælpssystemet efter en kortvarig periode med beskæftigelse, vil det pga. dagpengereglerne næsten altid være efter mindre end 12 måneders beskæftigelse. De op til 24 måneders ekstra ventetid er stærkt belastende for dem, der berøres af det, og ventetiden medfører ikke nogen som helst fordele for samfundet. Integrationen i Danmark bliver ikke lettere eller 2

3 mere vellykket af, at familien skal starte med at leve adskilt i op til flere år. Eller skal en tur forbi et andet EU-land og bo der i 3-6 måneder, som familien Iversen i lighed med mange andre har valgt. Kenneth Iversen har allerede arbejdet i væsentligt mere end 12 måneder og har derfor formentlig for længe siden optjent ret til dagpenge fra en A-kasse. Så hvis familien ikke var flyttet til Tyskland, havde det jo bare været et spørgsmål om, at de skulle vente lidt endnu på at blive familiesammenført. Idet Kenneth altid ville kunne falde tilbage på dagpenge fra A-kassen, hvis han var uheldig at miste sit nye job som ingeniør. Det er meget svært for os at se, hvad det er, Kenneth skal bevise ved at arbejde i yderligere 2 år som ingeniør eller være på dagpenge fra sin A-kasse, hvis han skulle være så uheldig at blive fyret. Eksempel nr. 1 førtidspensionisten Alice Alice er i slutningen af 30`erne og blev for 17 måneder siden tilkendt førtidspension. Alice er gift med en udlænding. Med den nuværende udformning af selvforsørgelseskravet skal Alice vente i 19 måneder, før hendes mand kan flytte til Danmark, så de kan leve sammen. Eller hun må som Kenneth Iversen tage turen via et andet EU-land, så hun kan få ham familiesammenført efter EU-reglerne. I lighed med Kenneth Iversen kan Alice med meget stor sandsynlighed vente sig til familiesammenføring, idet en førtidspension er en varig ydelse, som kun bortfalder, hvis Alice får det så meget bedre, at evnen til selvforsørgelse vender tilbage. Og skulle denne glædelige udvikling i Alice tilstand indtræffe, så vil selvforsørgelseskravet jo stadig være opfyldt efter 3 år, netop fordi hun så er kommet i ordinær beskæftigelse. Der må være ekstremt få om overhovedet nogen, der går fra at modtage førtidspension til at modtage kontanthjælp eller andre ydelser efter lov om aktiv socialpolitik. Så for Alice som for Kenneth gælder det, at vi simpelt hen ikke kan se, hvilke samfundsmæssige fordele den lange ventetid medfører. Alice vil desværre efter al sandsynlighed stadig være førtidspensionist om 19 måneder og vil derfor ikke til den tid være bedre i stand til at hjælpe sin ægtefælle til en god integration i Danmark, end hun er i dag. Helt generelt mener vi, at det ikke giver nogen mening at fastholde en målsætning om, at en person, der er tilkendt førtidspension, igen skal blive selvforsørgende. Hvilket den nuværende regering da også selv anvendte som argumentation, da den sidste år fritog førtidspensionister fra beskæftigelseskravet i reglerne om permanent opholdstilladelse. Eksempel nummer 2 fleksjobberen John John er i starten af 50`erne og gift med en udenlandsk kvinde. John har lige som Kenneth været udsat for en alvorlig arbejdsulykke. Hvilket for hans vedkommende førte til en lang periode på først sygedagpenge og herefter forsøgt revalidering, forskellige arbejdsprøvninger, afslag på førtidspension og til sidst visitering til fleksjob. Johns situation minder derfor meget om Kenneths. Men forskellen er, at hvor løsningen for Kenneths vedkommende blev omskoling via et revalideringsforløb, så er John nu visiteret til fleksjob. John fik i 2012 et fleksjob-vikariatet og forsøgte at anvende dette til at få sin udenlandske kone og stedsøn familiesammenført til Danmark via EU-reglerne. Desværre blev vikariatet ikke forlænget pga. økonomiske vanskeligheder hos arbejdsgiveren, og dermed var selvforsørgelseskravet i EU-reglerne heller ikke opfyldt, da parret ellers var klar til at flytte tilbage til Danmark. Så Johns kone og stedsøn måtte rejse tilbage til deres hjemland, hvor Johns kone som følge af sit ægteskab med John havde meget svært ved at få et nyt job, som svarer til hendes uddannelse og kvalifikationer. For Johns stedsøn medførte det cirka 6 måneder lange ophold i et andet EU-land end Danmark, at han fik problemer med at genindtræde i skolesystemet i sit hjemland. John har derfor siden været nødt til at understøtte sin kone økonomisk, og har måtte betale for privat undervisning i engelsk og matematik til sin stedsøn, da hans kone kun vanskeligt kan leve af det ufaglærte job, hun har fundet. Parret har derfor haft en ekstremt dårlig økonomi siden det forgæves forsøg på at opnå 3

4 familiesammenføring via EU-reglerne, og forløbet har således haft store økonomiske konsekvenser for parret ud over de menneskelige. John har nu heldigvis fundet et nyt fleksjob med fast ansættelse, og dermed ser fremtiden for parret en smule lysere ud både økonomisk og menneskeligt. Men der er stadig 28 måneder til, at selvforsørgelseskravet i dets nuværende form vil være opfyldt. Hvis perioden blev reduceret til 12 måneder, som den var det frem til 2010, ville Johns kone stadig ikke kunne komme til Danmark her og nu. Men parret ville i det mindste have lidt mere håb for fremtiden, idet det alt andet lige er betydelig mere overskueligt at skulle vente i 4 måneder end i 28 måneder. 28 måneder er og bliver urimeligt lang tid for et ægtepar at skulle leve adskilt, især når parret allerede har levet adskilt i en længere periode. Og derfor er Ægteskab Uden Grænser pt. i gang med at hjælpe John og hans kone med at fremskaffe dokumentation for, at det ikke er muligt for dem at bo sammen i hendes hjemland. John er pga. ulykken kun i stand til at arbejde i størrelsesordenen 6-12 timer om ugen, og ville derfor aldrig kunne klare sig på arbejdsmarkedet i sin ægtefælles hjemland og dermed bidrage til hverken sin egen eller sin ægtefælles forsørgelse. Og i det land, som Johns kone kommer fra, er det bestemt ikke hverken normalt eller realistisk, at en kvinde skal forsørge både sig selv, sit barn og sin mand. Johns kone har derimod med sin uddannelse og gode helbred væsentligt bedre forudsætninger for at klare sig i Danmark og bidrage positivt til det danske samfund. Desuden kan hun både læse, skrive og tale forståeligt dansk, hvorimod Johns kendskab til kinesisk er yderst begrænset. Så i praksis er det efter Ægteskab Uden Grænsers opfattelse helt indlysende, at det ikke er realistisk for John og hans kone at etablere et familieliv i hendes hjemland. Hvorimod der ikke vil være nogen væsentlige vanskeligheder eller ulemper for det danske samfund ved, at de får lov til at etablere det her i landet. Men som det også kom frem under debatten om B5, så er danske juristers tolkning af de internationale konventioner og deres bestemmelser om retten til familieliv ekstremt snæver og restriktiv. Hvis man ikke er flygtning men derimod som John en indfødt og pæredansk statsborger, er det så godt som umuligt at overbevise hverken Udlændingestyrelsen eller Udlændingenævnet om, at man ikke bare kan bosætte sig hvor som helst i Verden. Da John ikke orker eller har råd til endnu en flytning til et andet EU-land lige nu, vil John med Ægteskab Uden Grænsers hjælp alligevel gøre et forsøg på at løfte den nærmest umulige bevisbyrde for, at han ikke kan bosætte sig i sin kones hjemland, fordi der er såkaldt uoverstigelige hindringer for dette, eller fordi det er uproportionalt og dermed konventionsstridigt at henvise ham hertil. Men det ville være langt nemmere for alle parter, og spare mange penge til sagsbehandling i både Udlændingestyrelsen og Udlændingenævnet og en evt. senere domstolsprøvning af spørgsmålet om, hvordan de internationale konventioner skal fortolkes, hvis Johns kone i stedet blot kunne vente 4 måneder med at aflevere sin ansøgning om familiesammenføring og krydse fingre for, at hendes mand ikke bliver fyret i mellemtiden. En særlig problemstilling for John som fleksjobber er, at han ikke har mulighed for at forsikre sig mod arbejdsløshed i en A-kasse. Og derfor vil selv få måneders arbejdsløshed også efter familiesammenføringen kunne medføre, at kravet om selvforsørgelse ikke længere er opfyldt. Hvilket selvfølgelig vil skabe en meget utryg situation for hans familie, selv hvis det på et tidspunkt skulle lykkes dem at blive familiesammenført i Danmark. Vi kan ikke se, at det er rimeligt at behandle mennesker, der har været udsat for en alvorlig arbejdsulykke, trafikulykke eller alvorlig sygdom, på den måde. Og derfor foreslår vi, at de cirka fleksjobbere frem- 4

5 over behandles på samme måde som andre lønmodtagere i forbindelse med ægtefællesammenføring i Danmark. Omfanget af de sociale ydelser, der er modtaget Et andet forhold, der medfører åbenlyst urimelige afgørelser, er, at der i loven er sat en ekstremt lav bagatelgrænse for, hvilke ydelser efter lov om aktiv socialpolitik der skal føre til, at evnen til selvforsørgelse ikke anses for at være dokumenteret. Udlændingenævnet har i en konkret sag (FAM/2013/10), som man kan læse om på nævnets hjemmeside, afgjort, at modtagelse af kroner til dækning af en elregning, der blev givet som tilbagebetalingspligtig hjælp, og hvor der var aftalt en afdragsordning med kommunen, skulle føre til, at en herboende dansk statsborger i 3 år ikke kunne få sin filippinske ægtefælle til Danmark. Når man i loven netop har undtaget enkeltstående ydelser fra selvforsørgelseskravet, giver det efter Ægteskab Uden Grænsers opfattelse ikke nogen mening at skelne mellem, om der f.eks. er udbetalt 900 kroner eller kroner til en tandbehandling. Under alle omstændigheder er der tale om nogle mindre beløb, som efter vores vurdering ikke siger ret meget om, hvorvidt den herboende vil være i stand til at hjælpe sin ægtefælle til en vellykket integration. Ægteskab Uden Grænser foreslår derfor, at enkeltstående ydelser, der ikke er relateret til forsørgelse, udgår af selvforsørgelseskravet. Vi foreslår desuden, at ydelser, der er betalt tilbage til kommunen, udgår af selvforsørgelseskravet. Ved at betale ydelserne tilbage viser den herboende efter vores opfattelse, at den fremadrettede evne til selvforsørgelse er til stede. Og samtidig kan man undgå situationer, hvor der er behov for at undersøge, om kommunen har opfyldt sin vejledningspligt eller ej jævnfør nedenstående eksempel med udlandsdanskeren Rikke. Eksempel nummer 3 udlandsdanskeren Rikke Rikke vendte for cirka ½ år siden tilbage til Danmark efter et længere udlandsophold, hvor hun blev fast partner og senere fik et barn med en udenlandsk mand. Af forskellige grunde har parret besluttet, at deres fælles fremtid ligger i Danmark, selvom de har mødt hinanden i et helt 3. land, hvor ingen af dem er statsborgere. Efter ankomst til Danmark måtte Rikke vente lidt tid på at få en institutionsplads til sit 10 måneder gamle barn. Og da kistebunden var ved at være tom, henvendte Rikke sig til kommunen for at høre, om der var nogen muligheder for at få midlertidig hjælp under hendes barsel. Da Rikke ikke levede op til betingelserne for at få barselsdagpenge, fordi hun før fødslen havde arbejdet i udlandet og ikke i Danmark, tilbød kommunen hende kontanthjælp. Rikke fortalte kommunen, at barnets far er udlænding og spurgte, om modtagelse af den tilbudte hjælp ville have betydning for hans igangværende ansøgning om familiesammenføring. Svaret fra kommunen var et klart nej, hvorfor Rikke sagde ja tak til den tilbudte hjælp. Rikke nåede at modtage cirka kroner i kontanthjælp, før hun kom i arbejde. Rikke er i slutningen af 30`erne og har bortset fra de kroner aldrig modtaget ydelser efter lov om aktiv socialpolitik. Og i princippet er Rikke nu både villig og i stand til at betale pengene tilbage. Men pga. den nuværende lovgivning må Rikke i stedet forsøge at overbevise Udlændingenævnet om, at hun skal fritages fra den bagudrettede del af selvforsørgelseskravet, fordi kommunen ikke levede op til sin vejledningspligt. Det har Udlændingenævnet nemlig heldigvis for Rikke og hendes mand tillagt afgørende betydning i to andre lignende sager. Men medens Udlændingenævnet bruger cirka 7 måneder på at tage stilling til, om vejledningspligten er opfyldt i netop Rikkes sag, må hendes mand rejse frem og tilbage mellem Danmark og Irland, hvor han har en 5

6 ven, han kan bo hos. Idet han som turist højest må være 90 dage i Schengen inden for en periode på 180 dage. Dermed forsinkes hans integration i Danmark, og hans mulighed for at bidrage positivt til det danske samfund med bla. skattebetaling udskydes. Udover at situationen naturligvis har betydelige negative menneskelige og økonomiske konsekvenser for familien selv. Opfordring til politisk samling og handling Uanset om Folketinget vedtager eller forkaster det fremsatte beslutningsforslag B5 om at undtage modtagere af revalideringsydelse fra kravet om selvforsørgelse, mener vi, at alle vores forslag i betydeligt omfang vil medvirke til at sikre, at der træffes færre åbenlyst urimelige afgørelser pga. udlændingelovens selvforsørgelseskrav ved ægtefællesammenføring. Og dette vel at mærke uden at det medfører væsentlige samfundsmæssige ulemper. Indvandringen til Danmark vil kun stige i meget begrænset omfang. Dels fordi der heldigvis kun meddeles cirka 200 afslag på ægtefællesammenføring om året med henvisning til selvforsørgelseskravet. Og dels fordi hovedparten af de familier, der vil få glæde af vores forslag, i forvejen har mulighed for familiesammenføring i Danmark. Den primære virkning af vores forslag vil være, at de slipper for at vente i op til flere år på at blive familiesammenført, eller for at flytte 3-6 måneder til et andet EU-land som familien Iversen. Vores forslag vil samtidig medføre besparelser i den offentlige administration, fordi myndighederne kan nøjes med at behandle en ansøgning fra de pågældende familier i stedet for to (afslag og herefter tilladelse). Vi har i foråret 2012 i forbindelse med høringssvar fremsendt dokumentation til Folketinget, som viser, at kommunerne kun i meget begrænset omfang trækker på de bankgarantier, der skal stilles ved ægtefællesammenføring. Og det viser jo, at langt de fleste familiesammenførte par lever op til den del af selvforsørgelseskravet, der er fremadrettet. Og det må vel alt andet lige være det væsentligste for integrationen i Danmark, og ikke hvad der skete 9, 17 eller 32 måneder før familiesammenføringen. I virkeligheden mener vi derfor, at man uden større bekymring kunne afskaffe den bagudrettede del af selvforsørgelseskravet helt og nøjes med den fremadrettede. Hvilket ville have den fordel, at der opstod en højere grad af harmoni mellem de danske regler og EU s regler om fri bevægelighed. Men da vi ikke forventer, at der kan skabes politisk flertal for en så vidtgående lempelse, har vi i dette brev valgt at stille 5 konkrete forslag til nogle mindre justeringer af selvforsørgelseskravet, som vil kunne fjerne hovedparten af de åbenlyst urimelige afgørelser. Vi håber, at alle de partier, hvis ordførere under debatten om B5 gav udtryk for, at de godt kan se det urimelige i afgørelsen i familien Iversens sag, vil lade sig inspirere af vores ideer, således at der kan skabes et bredt politisk flertal for at ændre udformningen af den bagudrettede del af udlændingelovens selvforsørgelseskrav. Det vil sikre, at der fremover opnås en bedre og mere fornuftig balance mellem på den ene side hensynet til retten til familieliv og på den anden side hensynet til integrationen i Danmark. Med venlig hilsen, på vegne af Ægteskab Uden Grænser Jonas Thrane Nielsen 6

Et åbent Danmark for dem der kan og vil! Fast, Fair og Konsekvent

Et åbent Danmark for dem der kan og vil! Fast, Fair og Konsekvent Et åbent Danmark for dem der kan og vil! Fast, Fair og Konsekvent - et oplæg til en ny indvandringspolitik for Venstre Indhold 1. Indledning...3 2. Generelle overvejelser...5 3. Arbejde i stedet for familiesammenføring...6

Læs mere

Problemformulering. Teori og Empiri

Problemformulering. Teori og Empiri 1 Motivation Jeg vil med mit projekt beskrive konflikten mellem regler og rettigheder på familiesammenføringsområdet. Regeringen har givetvis skærpet reglerne for at undgå, at mennesker af fremmed herkomst

Læs mere

EUROPA- LØSNINGEN. En vejledning i retten til familiesammenføring efter EU-reglerne. Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination

EUROPA- LØSNINGEN. En vejledning i retten til familiesammenføring efter EU-reglerne. Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination EUROPA- LØSNINGEN En vejledning i retten til familiesammenføring efter EU-reglerne Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination Europa-løsningen En vejledning i retten til familie-sammenføring

Læs mere

Hvis du er blevet nødt til at flytte til Sverige med din udenlandske ægtefælle på grund af den danske udlændingepolitik, er du lige den jeg søger!

Hvis du er blevet nødt til at flytte til Sverige med din udenlandske ægtefælle på grund af den danske udlændingepolitik, er du lige den jeg søger! Nyhedsbrev nr. 52 - november 2009 Er du dansker i Sverige? Hvis du er blevet nødt til at flytte til Sverige med din udenlandske ægtefælle på grund af den danske udlændingepolitik, er du lige den jeg søger!

Læs mere

POLITISK OPLÆG NY UDLÆNDINGE- POLITIK AUGUST 2014 DANMARK FOR DEM DER KAN OG VIL

POLITISK OPLÆG NY UDLÆNDINGE- POLITIK AUGUST 2014 DANMARK FOR DEM DER KAN OG VIL POLITISK OPLÆG NY UDLÆNDINGE- POLITIK AUGUST 2014 DANMARK FOR DEM DER KAN OG VIL INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Indledning 4 Ansvarlig arbejdskraftsindvandring 7 Fleksible familiesammenføringsregler 12 Håndfast

Læs mere

FNs Verdenserklæring om Menneskerettighederne (1948) FNs konvention om borgerlige og politiske rettigheder (1966)

FNs Verdenserklæring om Menneskerettighederne (1948) FNs konvention om borgerlige og politiske rettigheder (1966) FNs Verdenserklæring om Menneskerettighederne (1948) Artikel 1 Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder. De er udstyret med fornuft og samvittighed, og de bør handle mod hverandre

Læs mere

Kontakt til medierne.

Kontakt til medierne. Nyhedsbrev nr. 38-7. Januar 2007 Kontakt til medierne. Bestyrelsen har igennem årene været kontaktet af journalister og studerende der gerne ville komme i kontakt med medlemmer. De søgte ganske specifikke

Læs mere

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE September 2010 LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE Blandt borgere, virksomheder og kommuner INDHOLD 1. Resumé og Anbefalinger 3 Resumé... 3 Anbefalinger...13 2. Indledning 16 2.1 Analysens temaer og undersøgelser...16

Læs mere

10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring

10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring 10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring Integrationsministeriet indførte i maj 2003 en ny praksis for sager om familiesammenføring. Ændringen betød at

Læs mere

Fremtidens velfærd vores valg

Fremtidens velfærd vores valg Fremtidens velfærd vores valg December 2005 Velfærdskommissionen er en uafhængig kommission, der blev nedsat i efteråret 2003. Uddrag fra kommissoriet, som beskriver Velfærdskommissionens opgaver: I den

Læs mere

Arbejde, vækst og velfærd

Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionen er nedsat af regeringen og skal foreslå reformer, der styrker de offentlige finanser gennem en øget arbejdsindsats. Ifølge regeringens 2015 plan mangler der med de kendte finanspolitiske

Læs mere

Retfærdige grænser for flygtninge og indvandrere. Liberal Alliances udspil til en ny udlændingepolitik

Retfærdige grænser for flygtninge og indvandrere. Liberal Alliances udspil til en ny udlændingepolitik Retfærdige grænser for flygtninge og indvandrere Liberal Alliances udspil til en ny udlændingepolitik 01 Spørgsmålene om indvandrere og flygtninge og deres ophold i Danmark, hvad enten opholdet er kortvarigt

Læs mere

I GRØNLAND ER JEG FOR DANSK, OG I DANMARK ER JEG BARE GRØNLÆNDER

I GRØNLAND ER JEG FOR DANSK, OG I DANMARK ER JEG BARE GRØNLÆNDER I GRØNLAND ER JEG FOR DANSK, OG I DANMARK ER JEG BARE GRØNLÆNDER Udfordringer for udsatte grønlændere i Danmark Kolofon: Oplag: 2.000 Illustrationer: Sara Brandt Kronborg Grafisk produktion og layout:

Læs mere

10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet

10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet 10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet Mini e-bog til sygemeldte og deres pårørende, kolleger og chefer Opdateret 30. december 2013 Af journalist Ulla Nygaard, forfatter til bogen På sygedagpenge

Læs mere

6. møde. Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1

6. møde. Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1 Torsdag den 27. oktober 2011 (D) 1 6. møde Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortrædere for medlemmer af Folketinget Karen J.

Læs mere

2 Torsdag den 15. januar 2015 (F 8) Afstemningen er sluttet. Titlen på den anmeldte sag vil fremgå af www.folketingstidende.dk (jf. ovenfor).

2 Torsdag den 15. januar 2015 (F 8) Afstemningen er sluttet. Titlen på den anmeldte sag vil fremgå af www.folketingstidende.dk (jf. ovenfor). Torsdag den 15. januar 2015 (D) 1 42. møde Torsdag den 15. januar 2015 kl. 10.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 8 [afstemning]: Forespørgsel til klima-, energi- og bygningsministeren om

Læs mere

18. møde. Torsdag den 13. november 2014 (D) 1

18. møde. Torsdag den 13. november 2014 (D) 1 Torsdag den 13. november 2014 (D) 1 18. møde Torsdag den 13. november 2014 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til klima-, energi- og bygningsministeren om

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

83. møde. Fredag den 2. maj 2014 (D) 1. Af justitsministeren (Karen Hækkerup). (Fremsættelse 29.01.2014). Fredag den 2. maj 2014 kl. 10.00.

83. møde. Fredag den 2. maj 2014 (D) 1. Af justitsministeren (Karen Hækkerup). (Fremsættelse 29.01.2014). Fredag den 2. maj 2014 kl. 10.00. Fredag den 2. maj 2014 (D) 1 83. møde Fredag den 2. maj 2014 kl. 10.00 Af justitsministeren (Karen Hækkerup). (Fremsættelse 29.01.2014). Kl. 10:00 Dagsorden 1) 1. behandling af lovforslag nr. L 178: Forslag

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 19. udgave Fleksjob 19. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Lene Maj Pedersen Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne

Vejledning om erstatning for tab af erhvervsevne (Gældende) Udskriftsdato: 27. november 2014 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin.,\Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 2014-0000285 Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning

Læs mere

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed Separation og skilsmisse I enighed eller uenighed Indhold Nogle ord om denne folder Når I skal gå fra hinanden 5 Bodeling 13 Skrifteretten 21 6 Særeje 13 Princippet i formuefællesskabet 13 Aktiver og passiver

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger

Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger Pensionsmarkedsrådet Maj 2007 ISBN 87-7985-046-4 Indholdsfortegnelse

Læs mere

De første år i Danmark / love og regler

De første år i Danmark / love og regler De første år i Danmark / love og regler Kolofon De første år i Danmark - love og regler Udgivet af Dansk Flygtningehjælp Redaktionen er afsluttet april 2009 Tekst: Bente Bondebjerg og Vagn Klim Larsen

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

14. møde. Tirsdag den 9. november 2010 (D) 1

14. møde. Tirsdag den 9. november 2010 (D) 1 Tirsdag den 9. november 2010 (D) 1 14. møde Tirsdag den 9. november 2010 kl. 13.00 7) 1. behandling af lovforslag nr. L 37: Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven. (Revision

Læs mere

84. møde. Tirsdag den 6. maj 2014 (D) 1. Af Martin Henriksen (DF) m.fl. (Fremsættelse 14.01.2014. 1. behandling 14.03.2014. Betænkning 10.04.2014).

84. møde. Tirsdag den 6. maj 2014 (D) 1. Af Martin Henriksen (DF) m.fl. (Fremsættelse 14.01.2014. 1. behandling 14.03.2014. Betænkning 10.04.2014). Tirsdag den 6. maj 2014 (D) 1 84. møde Tirsdag den 6. maj 2014 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgetime med statsministeren. 2) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 35: Forespørgsel til statsministeren om

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2014 Nogle vigtige oplysninger 15. udgave Danske Seniorer Udgiver: Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58 2200 København N Tlf.: 35 37 24 22 Mail: info@danske-seniorer.dk

Læs mere