Udlændingelovens selvforsørgelseskrav ved ægtefællesammenføring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udlændingelovens selvforsørgelseskrav ved ægtefællesammenføring"

Transkript

1 28. november 2013 Udlændingelovens selvforsørgelseskrav ved ægtefællesammenføring I Ægteskab Uden Grænser har vi med stor interesse fuldt debatten om familien Iversens familiesammenføringssag, som har engageret mange mennesker i Danmark. 31. oktober rykkede debatten ind i Folketingssalen, idet folketingsmedlemmerne debatterede B5 om at undtage modtagere af revalideringsydelse fra kravet om selvforsørgelse. Debatten om B5 gav os det indtryk, at næsten alle partiernes ordførere for så vidt er enige om, at afgørelsen i familien Iversens familiesammenføringssag er urimelig. Og en del virkede også til at have forståelse for familiens situation. Og derfor er vi overraskede og lidt skuffede over, at kun to partier, nemlig Enhedslisten og Konservative Folkeparti, erklærede sig villige til overhovedet at overveje at ændre på de regler, der har ført til afgørelsen i familien Iversens sag. De fleste partiers ordførere gav udtryk for, at de mener, at der skal være et selvforsørgelseskrav ved ægtefællesammenføring bla. af hensyn til integrationen i Danmark. Så det synes der at være ret bred konsensus om. Men et selvforsørgelseskrav kan jo udformes på mange forskellige måder. Og når næsten alle kan se, at den nuværende udformning giver anledning til åbenlyst urimelige afgørelser, så bør Folketinget naturligvis ændre på udformningen af kravet, så dette undgås fremover. Ægteskab Uden Grænser er ikke enige med de ordførere, der under debatten om B5 gav udtryk for, at der altid vil opstå åbenlyst urimelige afgørelser, uanset hvordan man udformer selvforsørgelseskravet. Og at der dermed er tale om et nærmest uløseligt dilemma. Man kan efter vores opfattelse sagtens udforme et selvforsørgelseskrav på en måde, så de afgørelser, der kommer ud af det, vil virke væsentligt mindre urimelige end f.eks. afgørelsen i familien Iversens sag. For os at se er der især tre ting ved det danske selvforsørgelseskrav, som fører til urimelige eller uhensigtsmæssige afgørelser i mange sager: 1) Evnen til selvforsørgelse skal være dokumenteret i hele 3 år forud for familiesammenføringen, hvilket er en meget lang periode og længere end i noget andet vestligt land, hvis lovgivning vi har kendskab til 2) Det indgår kun i meget begrænset omfang i vurderingen af evnen til selvforsørgelse, i hvilket omfang der er modtaget sociale ydelser 3) Der tages ikke hensyn til, om der er nogen realistisk udsigt til, at den herboende person igen bliver selvforsørgende. Eller om selvforsørgelseskravet alene medfører en udsættelse af det tidspunkt, hvor familiesammenføring kan tillades, uden at der af den grund er udsigt til en lettere eller mere vellykket integration i Danmark.

2 På baggrund af foreningens erfaringer med konkrete sager fra vores rådgivning vil Ægteskab Uden Grænser stille følgende forslag til, hvordan man kan udforme selvforsørgelseskravet mere fornuftigt og afbalanceret end i dag. Forslag nummer 1 Varigheden af den periode, hvor selvforsørgelsesevnen skal dokumenteres forud for familiesammenføringen, bør tilbageføres til højest 12 måneder for at opnå harmoni med dagpengereglerne og undgå lovgivning, der i det væsentlige alene medfører forlænget ventetid. Forslag nummer 2 Førtidspensionister bør fritages fra den bagudrettede del af selvforsørgelseskravet, da det ikke giver nogen mening at fastholde en målsætning om, at en person, der allerede er tildelt førtidspension, igen skal blive selvforsørgende. Forslag nummer 3 Ledighedsydelse til fleksjobbere bør ikke være omfattet af selvforsørgelseskravet, eller alternativt bør man ændre loven om arbejdsløshedsforsikring, så også fleksjobbere kan forsikre sig i en almindelig A-kasse. Forslag nummer 4 Enkeltstående ydelser, der ikke er relateret til forsørgelse, bør udgå af selvforsørgelseskravet. Forslag nummer 5 Ydelser, der er betalt tilbage til kommunen, bør ikke stå i vejen for en familiesammenføring. I det følgende vil vi illustrere konsekvenserne af vores forslag dels med familien Iversens sag, dels med tre konkrete og typiske eksempel fra vores rådgivning (i anonymiseret form) og endelig med et eksempel på en konkret afgørelse truffet i Udlændingenævnet. Varigheden af den periode, hvor evnen til selvforsørgelse skal være dokumenteret Da selvforsørgelseskravet blev indført i sin nuværende form i 2002, blev varigheden af den periode, hvor evnen til selvforsørgelse skal være dokumenteret før familiesammenføringen, sat til 12 måneder. Det var først i 2010, at varigheden af perioden blev forlænget til 36 måneder. For os at se argumenterede den daværende regering ikke særligt overbevisende for nødvendigheden eller hensigtsmæssigheden af at forlænge periodens varighed til 36 måneder. Og en nem og simpel løsning på mange af problemerne vil derfor være at gå tilbage til 12 måneder igen. Dermed vil der også igen opstå harmoni med reglerne for optjening af ret til dagpenge fra en A-kasse, idet man kan optjene dagpengeret ved at arbejde i 12 måneder. Den meget lange periode, hvor selvforsørgelsesevnen skal dokumenteres, har først og fremmest karakter af en obligatorisk ventetid, før familiesammenføring kan tillades, idet der må være meget få personer, der kan dokumentere evnen til selvforsørgelse i 12 måneder men ikke i 36 måneder. Ryger man tilbage i kontanthjælpssystemet efter en kortvarig periode med beskæftigelse, vil det pga. dagpengereglerne næsten altid være efter mindre end 12 måneders beskæftigelse. De op til 24 måneders ekstra ventetid er stærkt belastende for dem, der berøres af det, og ventetiden medfører ikke nogen som helst fordele for samfundet. Integrationen i Danmark bliver ikke lettere eller 2

3 mere vellykket af, at familien skal starte med at leve adskilt i op til flere år. Eller skal en tur forbi et andet EU-land og bo der i 3-6 måneder, som familien Iversen i lighed med mange andre har valgt. Kenneth Iversen har allerede arbejdet i væsentligt mere end 12 måneder og har derfor formentlig for længe siden optjent ret til dagpenge fra en A-kasse. Så hvis familien ikke var flyttet til Tyskland, havde det jo bare været et spørgsmål om, at de skulle vente lidt endnu på at blive familiesammenført. Idet Kenneth altid ville kunne falde tilbage på dagpenge fra A-kassen, hvis han var uheldig at miste sit nye job som ingeniør. Det er meget svært for os at se, hvad det er, Kenneth skal bevise ved at arbejde i yderligere 2 år som ingeniør eller være på dagpenge fra sin A-kasse, hvis han skulle være så uheldig at blive fyret. Eksempel nr. 1 førtidspensionisten Alice Alice er i slutningen af 30`erne og blev for 17 måneder siden tilkendt førtidspension. Alice er gift med en udlænding. Med den nuværende udformning af selvforsørgelseskravet skal Alice vente i 19 måneder, før hendes mand kan flytte til Danmark, så de kan leve sammen. Eller hun må som Kenneth Iversen tage turen via et andet EU-land, så hun kan få ham familiesammenført efter EU-reglerne. I lighed med Kenneth Iversen kan Alice med meget stor sandsynlighed vente sig til familiesammenføring, idet en førtidspension er en varig ydelse, som kun bortfalder, hvis Alice får det så meget bedre, at evnen til selvforsørgelse vender tilbage. Og skulle denne glædelige udvikling i Alice tilstand indtræffe, så vil selvforsørgelseskravet jo stadig være opfyldt efter 3 år, netop fordi hun så er kommet i ordinær beskæftigelse. Der må være ekstremt få om overhovedet nogen, der går fra at modtage førtidspension til at modtage kontanthjælp eller andre ydelser efter lov om aktiv socialpolitik. Så for Alice som for Kenneth gælder det, at vi simpelt hen ikke kan se, hvilke samfundsmæssige fordele den lange ventetid medfører. Alice vil desværre efter al sandsynlighed stadig være førtidspensionist om 19 måneder og vil derfor ikke til den tid være bedre i stand til at hjælpe sin ægtefælle til en god integration i Danmark, end hun er i dag. Helt generelt mener vi, at det ikke giver nogen mening at fastholde en målsætning om, at en person, der er tilkendt førtidspension, igen skal blive selvforsørgende. Hvilket den nuværende regering da også selv anvendte som argumentation, da den sidste år fritog førtidspensionister fra beskæftigelseskravet i reglerne om permanent opholdstilladelse. Eksempel nummer 2 fleksjobberen John John er i starten af 50`erne og gift med en udenlandsk kvinde. John har lige som Kenneth været udsat for en alvorlig arbejdsulykke. Hvilket for hans vedkommende førte til en lang periode på først sygedagpenge og herefter forsøgt revalidering, forskellige arbejdsprøvninger, afslag på førtidspension og til sidst visitering til fleksjob. Johns situation minder derfor meget om Kenneths. Men forskellen er, at hvor løsningen for Kenneths vedkommende blev omskoling via et revalideringsforløb, så er John nu visiteret til fleksjob. John fik i 2012 et fleksjob-vikariatet og forsøgte at anvende dette til at få sin udenlandske kone og stedsøn familiesammenført til Danmark via EU-reglerne. Desværre blev vikariatet ikke forlænget pga. økonomiske vanskeligheder hos arbejdsgiveren, og dermed var selvforsørgelseskravet i EU-reglerne heller ikke opfyldt, da parret ellers var klar til at flytte tilbage til Danmark. Så Johns kone og stedsøn måtte rejse tilbage til deres hjemland, hvor Johns kone som følge af sit ægteskab med John havde meget svært ved at få et nyt job, som svarer til hendes uddannelse og kvalifikationer. For Johns stedsøn medførte det cirka 6 måneder lange ophold i et andet EU-land end Danmark, at han fik problemer med at genindtræde i skolesystemet i sit hjemland. John har derfor siden været nødt til at understøtte sin kone økonomisk, og har måtte betale for privat undervisning i engelsk og matematik til sin stedsøn, da hans kone kun vanskeligt kan leve af det ufaglærte job, hun har fundet. Parret har derfor haft en ekstremt dårlig økonomi siden det forgæves forsøg på at opnå 3

4 familiesammenføring via EU-reglerne, og forløbet har således haft store økonomiske konsekvenser for parret ud over de menneskelige. John har nu heldigvis fundet et nyt fleksjob med fast ansættelse, og dermed ser fremtiden for parret en smule lysere ud både økonomisk og menneskeligt. Men der er stadig 28 måneder til, at selvforsørgelseskravet i dets nuværende form vil være opfyldt. Hvis perioden blev reduceret til 12 måneder, som den var det frem til 2010, ville Johns kone stadig ikke kunne komme til Danmark her og nu. Men parret ville i det mindste have lidt mere håb for fremtiden, idet det alt andet lige er betydelig mere overskueligt at skulle vente i 4 måneder end i 28 måneder. 28 måneder er og bliver urimeligt lang tid for et ægtepar at skulle leve adskilt, især når parret allerede har levet adskilt i en længere periode. Og derfor er Ægteskab Uden Grænser pt. i gang med at hjælpe John og hans kone med at fremskaffe dokumentation for, at det ikke er muligt for dem at bo sammen i hendes hjemland. John er pga. ulykken kun i stand til at arbejde i størrelsesordenen 6-12 timer om ugen, og ville derfor aldrig kunne klare sig på arbejdsmarkedet i sin ægtefælles hjemland og dermed bidrage til hverken sin egen eller sin ægtefælles forsørgelse. Og i det land, som Johns kone kommer fra, er det bestemt ikke hverken normalt eller realistisk, at en kvinde skal forsørge både sig selv, sit barn og sin mand. Johns kone har derimod med sin uddannelse og gode helbred væsentligt bedre forudsætninger for at klare sig i Danmark og bidrage positivt til det danske samfund. Desuden kan hun både læse, skrive og tale forståeligt dansk, hvorimod Johns kendskab til kinesisk er yderst begrænset. Så i praksis er det efter Ægteskab Uden Grænsers opfattelse helt indlysende, at det ikke er realistisk for John og hans kone at etablere et familieliv i hendes hjemland. Hvorimod der ikke vil være nogen væsentlige vanskeligheder eller ulemper for det danske samfund ved, at de får lov til at etablere det her i landet. Men som det også kom frem under debatten om B5, så er danske juristers tolkning af de internationale konventioner og deres bestemmelser om retten til familieliv ekstremt snæver og restriktiv. Hvis man ikke er flygtning men derimod som John en indfødt og pæredansk statsborger, er det så godt som umuligt at overbevise hverken Udlændingestyrelsen eller Udlændingenævnet om, at man ikke bare kan bosætte sig hvor som helst i Verden. Da John ikke orker eller har råd til endnu en flytning til et andet EU-land lige nu, vil John med Ægteskab Uden Grænsers hjælp alligevel gøre et forsøg på at løfte den nærmest umulige bevisbyrde for, at han ikke kan bosætte sig i sin kones hjemland, fordi der er såkaldt uoverstigelige hindringer for dette, eller fordi det er uproportionalt og dermed konventionsstridigt at henvise ham hertil. Men det ville være langt nemmere for alle parter, og spare mange penge til sagsbehandling i både Udlændingestyrelsen og Udlændingenævnet og en evt. senere domstolsprøvning af spørgsmålet om, hvordan de internationale konventioner skal fortolkes, hvis Johns kone i stedet blot kunne vente 4 måneder med at aflevere sin ansøgning om familiesammenføring og krydse fingre for, at hendes mand ikke bliver fyret i mellemtiden. En særlig problemstilling for John som fleksjobber er, at han ikke har mulighed for at forsikre sig mod arbejdsløshed i en A-kasse. Og derfor vil selv få måneders arbejdsløshed også efter familiesammenføringen kunne medføre, at kravet om selvforsørgelse ikke længere er opfyldt. Hvilket selvfølgelig vil skabe en meget utryg situation for hans familie, selv hvis det på et tidspunkt skulle lykkes dem at blive familiesammenført i Danmark. Vi kan ikke se, at det er rimeligt at behandle mennesker, der har været udsat for en alvorlig arbejdsulykke, trafikulykke eller alvorlig sygdom, på den måde. Og derfor foreslår vi, at de cirka fleksjobbere frem- 4

5 over behandles på samme måde som andre lønmodtagere i forbindelse med ægtefællesammenføring i Danmark. Omfanget af de sociale ydelser, der er modtaget Et andet forhold, der medfører åbenlyst urimelige afgørelser, er, at der i loven er sat en ekstremt lav bagatelgrænse for, hvilke ydelser efter lov om aktiv socialpolitik der skal føre til, at evnen til selvforsørgelse ikke anses for at være dokumenteret. Udlændingenævnet har i en konkret sag (FAM/2013/10), som man kan læse om på nævnets hjemmeside, afgjort, at modtagelse af kroner til dækning af en elregning, der blev givet som tilbagebetalingspligtig hjælp, og hvor der var aftalt en afdragsordning med kommunen, skulle føre til, at en herboende dansk statsborger i 3 år ikke kunne få sin filippinske ægtefælle til Danmark. Når man i loven netop har undtaget enkeltstående ydelser fra selvforsørgelseskravet, giver det efter Ægteskab Uden Grænsers opfattelse ikke nogen mening at skelne mellem, om der f.eks. er udbetalt 900 kroner eller kroner til en tandbehandling. Under alle omstændigheder er der tale om nogle mindre beløb, som efter vores vurdering ikke siger ret meget om, hvorvidt den herboende vil være i stand til at hjælpe sin ægtefælle til en vellykket integration. Ægteskab Uden Grænser foreslår derfor, at enkeltstående ydelser, der ikke er relateret til forsørgelse, udgår af selvforsørgelseskravet. Vi foreslår desuden, at ydelser, der er betalt tilbage til kommunen, udgår af selvforsørgelseskravet. Ved at betale ydelserne tilbage viser den herboende efter vores opfattelse, at den fremadrettede evne til selvforsørgelse er til stede. Og samtidig kan man undgå situationer, hvor der er behov for at undersøge, om kommunen har opfyldt sin vejledningspligt eller ej jævnfør nedenstående eksempel med udlandsdanskeren Rikke. Eksempel nummer 3 udlandsdanskeren Rikke Rikke vendte for cirka ½ år siden tilbage til Danmark efter et længere udlandsophold, hvor hun blev fast partner og senere fik et barn med en udenlandsk mand. Af forskellige grunde har parret besluttet, at deres fælles fremtid ligger i Danmark, selvom de har mødt hinanden i et helt 3. land, hvor ingen af dem er statsborgere. Efter ankomst til Danmark måtte Rikke vente lidt tid på at få en institutionsplads til sit 10 måneder gamle barn. Og da kistebunden var ved at være tom, henvendte Rikke sig til kommunen for at høre, om der var nogen muligheder for at få midlertidig hjælp under hendes barsel. Da Rikke ikke levede op til betingelserne for at få barselsdagpenge, fordi hun før fødslen havde arbejdet i udlandet og ikke i Danmark, tilbød kommunen hende kontanthjælp. Rikke fortalte kommunen, at barnets far er udlænding og spurgte, om modtagelse af den tilbudte hjælp ville have betydning for hans igangværende ansøgning om familiesammenføring. Svaret fra kommunen var et klart nej, hvorfor Rikke sagde ja tak til den tilbudte hjælp. Rikke nåede at modtage cirka kroner i kontanthjælp, før hun kom i arbejde. Rikke er i slutningen af 30`erne og har bortset fra de kroner aldrig modtaget ydelser efter lov om aktiv socialpolitik. Og i princippet er Rikke nu både villig og i stand til at betale pengene tilbage. Men pga. den nuværende lovgivning må Rikke i stedet forsøge at overbevise Udlændingenævnet om, at hun skal fritages fra den bagudrettede del af selvforsørgelseskravet, fordi kommunen ikke levede op til sin vejledningspligt. Det har Udlændingenævnet nemlig heldigvis for Rikke og hendes mand tillagt afgørende betydning i to andre lignende sager. Men medens Udlændingenævnet bruger cirka 7 måneder på at tage stilling til, om vejledningspligten er opfyldt i netop Rikkes sag, må hendes mand rejse frem og tilbage mellem Danmark og Irland, hvor han har en 5

6 ven, han kan bo hos. Idet han som turist højest må være 90 dage i Schengen inden for en periode på 180 dage. Dermed forsinkes hans integration i Danmark, og hans mulighed for at bidrage positivt til det danske samfund med bla. skattebetaling udskydes. Udover at situationen naturligvis har betydelige negative menneskelige og økonomiske konsekvenser for familien selv. Opfordring til politisk samling og handling Uanset om Folketinget vedtager eller forkaster det fremsatte beslutningsforslag B5 om at undtage modtagere af revalideringsydelse fra kravet om selvforsørgelse, mener vi, at alle vores forslag i betydeligt omfang vil medvirke til at sikre, at der træffes færre åbenlyst urimelige afgørelser pga. udlændingelovens selvforsørgelseskrav ved ægtefællesammenføring. Og dette vel at mærke uden at det medfører væsentlige samfundsmæssige ulemper. Indvandringen til Danmark vil kun stige i meget begrænset omfang. Dels fordi der heldigvis kun meddeles cirka 200 afslag på ægtefællesammenføring om året med henvisning til selvforsørgelseskravet. Og dels fordi hovedparten af de familier, der vil få glæde af vores forslag, i forvejen har mulighed for familiesammenføring i Danmark. Den primære virkning af vores forslag vil være, at de slipper for at vente i op til flere år på at blive familiesammenført, eller for at flytte 3-6 måneder til et andet EU-land som familien Iversen. Vores forslag vil samtidig medføre besparelser i den offentlige administration, fordi myndighederne kan nøjes med at behandle en ansøgning fra de pågældende familier i stedet for to (afslag og herefter tilladelse). Vi har i foråret 2012 i forbindelse med høringssvar fremsendt dokumentation til Folketinget, som viser, at kommunerne kun i meget begrænset omfang trækker på de bankgarantier, der skal stilles ved ægtefællesammenføring. Og det viser jo, at langt de fleste familiesammenførte par lever op til den del af selvforsørgelseskravet, der er fremadrettet. Og det må vel alt andet lige være det væsentligste for integrationen i Danmark, og ikke hvad der skete 9, 17 eller 32 måneder før familiesammenføringen. I virkeligheden mener vi derfor, at man uden større bekymring kunne afskaffe den bagudrettede del af selvforsørgelseskravet helt og nøjes med den fremadrettede. Hvilket ville have den fordel, at der opstod en højere grad af harmoni mellem de danske regler og EU s regler om fri bevægelighed. Men da vi ikke forventer, at der kan skabes politisk flertal for en så vidtgående lempelse, har vi i dette brev valgt at stille 5 konkrete forslag til nogle mindre justeringer af selvforsørgelseskravet, som vil kunne fjerne hovedparten af de åbenlyst urimelige afgørelser. Vi håber, at alle de partier, hvis ordførere under debatten om B5 gav udtryk for, at de godt kan se det urimelige i afgørelsen i familien Iversens sag, vil lade sig inspirere af vores ideer, således at der kan skabes et bredt politisk flertal for at ændre udformningen af den bagudrettede del af udlændingelovens selvforsørgelseskrav. Det vil sikre, at der fremover opnås en bedre og mere fornuftig balance mellem på den ene side hensynet til retten til familieliv og på den anden side hensynet til integrationen i Danmark. Med venlig hilsen, på vegne af Ægteskab Uden Grænser Jonas Thrane Nielsen 6

Lov nr. Hovedindhold Bemærkning Ø F S R V K I O 1364 af 28.12.2011

Lov nr. Hovedindhold Bemærkning Ø F S R V K I O 1364 af 28.12.2011 11. juni 015 Sådan har partierne stemt om udlændingepolitik siden valget i 011 Om præcis en uge skal vi til stemmeurnerne og afgøre, hvem der skal lede Danmark de næste 4 år. Men hvad mener de enkelte

Læs mere

Høringssvar til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse)

Høringssvar til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) Høringssvar til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) Herning d. 10. februar 2017 Udlændinge-, Integrations- og boligministeriet har

Læs mere

Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk

Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk NOTAT Dato: 25. oktober 2010 Kontor: Udlændingelovskontoret J.nr.: 09/04981 Sagsbeh.: MUR Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk 1. Selvforsørgelseskravet

Læs mere

Udlændingelovens selvforsørgelseskrav ved familiesammenføring

Udlændingelovens selvforsørgelseskrav ved familiesammenføring Herning d. 2. oktober 2015 Udlændingelovens selvforsørgelseskrav ved familiesammenføring Ægteskab Uden Grænser har i dag sendt det vedhæftede brev til Udlændingenævnet, hvori vi påpeger, at anvendelsen

Læs mere

Orientering til de regionale netværk

Orientering til de regionale netværk 16. maj 2012 Orientering til de regionale netværk Nye regler for ægtefællesammenføring fra den 15. maj 2012 Folketinget har den 8. maj 2012 vedtaget nye regler for ægtefællesammenføring. Reglerne vil gælde

Læs mere

Nyhedsbrev. Kære læser,

Nyhedsbrev. Kære læser, Nyhedsbrev Kære læser, Tingene går hurtigt i disse dage. Det er kun et par uger siden, vi udsendte det sidste nyhedsbrev, men på den korte tid er der både kommet nye regler for dansk statsborgerskab og

Læs mere

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring)

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) 1. Indholdet af udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Læs mere

Tolkning af Zambrano og Singh i Danmark

Tolkning af Zambrano og Singh i Danmark Valby d. 28. marts 2012 Tolkning af Zambrano og Singh i Danmark Vores medlem Bilal Isa har fået tilsendt det vedhæftede brev fra den juridiske rådgivningstjeneste The AIRE Centre (Advice on Individual

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark udlaendingeafdeling@uibm.dk og skj@uibm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 19. august 2014 Dok.: 1273016 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. december 2016

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. december 2016 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. december 2016 Sag 16/2016 (1. afdeling) Udlændingenævnet (Kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod A og B (advokat Gunnar Homann for begge) Biintervenient til

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn)

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn) Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsnr.: 2014-960-0024 Dok.: 1134183 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring

Læs mere

Ægteskab Uden Grænser September 2015

Ægteskab Uden Grænser September 2015 Nyhedsbrev Kære læser, Sommeren har især stået i flygtningedebattens tegn. Da diverse tiltag på det område også i et vist omfang berører familiesammenførte, har vi valgt at lade det fylde en del i dette

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Praksisændringen finder således alene anvendelse på ansøgninger, der er indgivet senest den 29. september 2005.

Praksisændringen finder således alene anvendelse på ansøgninger, der er indgivet senest den 29. september 2005. Udlændingestyrelsen Erhvervs- og Familiesammenføringsafdelingen Dato: 30. september 2005 Erhvervs- og Sagsbeh.: NHL Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration tilkendegav den 28. juni 2005

Læs mere

Jobindsatsen i Albertslund kommune

Jobindsatsen i Albertslund kommune Jobindsatsen i Albertslund kommune De senere år er der kommet stigende og berettiget fokus på jobcentrenes virke. Talrige ledige, syge og udsatte borgere kan berette om urimelige afgørelser og et system,

Læs mere

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne En borger havde fået afslag på at blive familiesammenført med sin registrerede partner.

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om flygtninges optjening af førtidspension

Forslag til folketingsbeslutning om flygtninges optjening af førtidspension Beslutningsforslag nr. B 80 Folketinget 2011-12 Fremsat den 17. april 2012 af Martin Henriksen (DF), Karina Adsbøl (DF), Bent Bøgsted (DF), René Christensen (DF), Christian Langballe (DF) og Karin Nødgaard

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Orientering om behandlingen

Læs mere

Opfordring til at færdigbehandlingen af L168 udsættes

Opfordring til at færdigbehandlingen af L168 udsættes Opfordring til at færdigbehandlingen af L168 udsættes Valby d. 23 maj. 2011 Integrationsministeren har fremsat et ændringsforslag til L168, som ganske vist vil medføre en lettere adgang til ægtefællesammenføring

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af asyl- og udlændingepolitikken

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af asyl- og udlændingepolitikken Beslutningsforslag nr. B 13 Folketinget 2014-15 Fremsat den 21. oktober 2014 af Martin Henriksen (DF), Christian Langballe (DF), Peter Skaarup (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF) og Søren Espersen (DF) Forslag

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om genindførelse af pointsystemet for ægtefællesammenføring m.v.

Forslag til folketingsbeslutning om genindførelse af pointsystemet for ægtefællesammenføring m.v. 2013/1 BSF 88 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 2. april 2014 af Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Christian

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor J. nr.: 2002/4109-2 Notat om anvendelse af henholdsvis 24 års kravet, jf. udlændingelovens 9, stk.

Læs mere

Ægteskab Uden Grænser Juni 2015

Ægteskab Uden Grænser Juni 2015 Nyhedsbrev Kære læser, Der er gået ret lang tid siden, vi udsendte det sidste nyhedsbrev, og derfor er der da også sket en del i mellemtiden. Først og fremmest har vi fået en ny regering. Hvad det betyder

Læs mere

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse)

U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) U D K A S T (Høring) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 9. maj 2016, som ændret

Læs mere

1. Ny e-mail-adresse til henvendelser vedr. UIS s. 2. 2. Kommunernes forsørgelsespligt s. 2. 3. Familiesammenføring og offentlig forsørgelse s.

1. Ny e-mail-adresse til henvendelser vedr. UIS s. 2. 2. Kommunernes forsørgelsespligt s. 2. 3. Familiesammenføring og offentlig forsørgelse s. Nyhedsbrev til politiet til kommunerne og KL Særnummer 9. maj 2012 Nr. 2 juni 2013 Indhold: 1. Ny e-mail-adresse til henvendelser vedr. UIS s. 2 2. Kommunernes forsørgelsespligt s. 2 3. Familiesammenføring

Læs mere

Bemærkninger til Justitsministeriet høringsnotat om L104

Bemærkninger til Justitsministeriet høringsnotat om L104 18. marts 2012 Bemærkninger til Justitsministeriet høringsnotat om L104 I vores to høringssvar til L104 har vi foretaget en ret detaljeret gennemgang af de problemer i forhold til internationale konventioner,

Læs mere

Tidsfrister for sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet i Vejle Kommune.

Tidsfrister for sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet i Vejle Kommune. er for sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet i Vejle Kommune. Kommunen skal jvf. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 3 behandle anmodning om hjælp så hurtigt som muligt. fastsætte

Læs mere

Nyhedsbrev. Kære læser,

Nyhedsbrev. Kære læser, Nyhedsbrev Kære læser, ÆUGs hidtil største arrangement Forvandlende Fortællinger løber af stablen mandag d. 13 juni. Og vi har brug for din hjælp til at få budskabt spredt. Danmark har siden sidste nyhedsbrev

Læs mere

FAQ - de nye danskprøver

FAQ - de nye danskprøver Dato: 30. august 2012 FAQ - de nye danskprøver I. Danskprøven på A1-niveau Om ikrafttræden: 1. Hvornår træder prøven i kraft? Bestået danskprøve på A1-niveau er normalt en betingelse for opholdstilladelse

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

Praksis for boliganvisning af flygtninge med familiesammenføring og unge, der fylder 18 år

Praksis for boliganvisning af flygtninge med familiesammenføring og unge, der fylder 18 år KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Bilag 1 Praksis for boliganvisning af flygtninge med familiesammenføring og unge, der fylder 18 år Socialforvaltningens boligsociale anvisning

Læs mere

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50).

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50). Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Ved Stranden 8 1061 København K Tlf. 33 92 59 00 Fax 33 12 13 78

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0735 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0735 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0735 Bilag 1 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 22. december 2011 Kontor: Udl.afd., Int. Ktr. Dok.: 11/106479 G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende Kommissionens

Læs mere

Udlændingenævnet har i sit høringssvar også efterlyst en mere detaljeret beskrivelse af undtagelserne.

Udlændingenævnet har i sit høringssvar også efterlyst en mere detaljeret beskrivelse af undtagelserne. TALEPAPIR 2. D E C E M BER 2 0 1 4 FORETRÆDE FOR UUI VEDR. L 72/2014 DEN 2.12.2014 J. NR. FORETRÆDE FOR UUI, MIDLERTIDIG BESKYTTELSESSTATUS Regeringen har på flere punkter ændret lovforslaget i lyset af

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE Dato: 1. december 2005 INDVANDRERE OG INTEGRATION & UDLÆNDINGESTYRELSEN

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE Dato: 1. december 2005 INDVANDRERE OG INTEGRATION & UDLÆNDINGESTYRELSEN MINISTERIET FOR FLYGTNINGE Dato: 1. december 2005 INDVANDRERE OG INTEGRATION & UDLÆNDINGESTYRELSEN Notat om anvendelsen af tilknytningskravet ved ægtefællesammenføring, jf. udlændingelovens 9, stk. 7 1.

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - ophør - varighedsbegrænsning -

Læs mere

Forsørgelsesgrundlaget

Forsørgelsesgrundlaget Forsørgelsesgrundlaget for mennesker med udviklingshæmning En surveyundersøgelse blandt Landsforeningen LEVs medlemmer August 2017 Turid Christensen Thomas Holberg Landsforeningen LEV 1 Baggrund for undersøgelsen

Læs mere

Forskerskatteordningen, lettere og hurtigere at få kvalificeret

Forskerskatteordningen, lettere og hurtigere at få kvalificeret - 1 Forskerskatteordningen, lettere og hurtigere at få kvalificeret udenlandsk arbejdskraft Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Regeringen lancerede i foråret et udspil til en reform af reglerne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 154 Folketinget 2016-17 Fremsat den 15. marts 2017 af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af reglerne om tidsubegrænset

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingstiden løber fra det tidspunkt kommunen modtager ansøgning, og indtil afgørelsen er sendt til borgeren. Overholdelse af erne forudsætter,

Læs mere

- Og hva så? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere. Landsforeningen for førtidspensionister. Formål Mærkesager Min historie Hvis syg?

- Og hva så? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere. Landsforeningen for førtidspensionister. Formål Mærkesager Min historie Hvis syg? Landsforeningen for førtidspensionister Læs bl.a om: Formål Mærkesager Min historie Hvis syg? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere - Og hva så? SE DIN LOKALFORENING PÅ BAGSIDEN!! Du er

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015

Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015 Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015 Indhold Pas og andre personlige dokumenter s. 2 Underskrift på ansøgningsskemaer den herboende reference skal være myndig s. 2 Opholdskort til visiterede

Læs mere

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager:

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Jobplan - dine rettigheder og pligter Din jobplan beskriver den aktivering de tilbud - du skal deltage i, mens du er ledig.

Læs mere

Opholdstilladelse som familiesammenført

Opholdstilladelse som familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Pas- og Forlængelseskontoret Center for Asyl og Familiesammenføring Dato: 20. januar 2009 Sagsbehandler:

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af udlændingeloven (familiesammenføring med børn)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af udlændingeloven (familiesammenføring med børn) Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af udlændingeloven (familiesammenføring med børn) Marts 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 3 1. Generelle bemærkninger til lovforslaget...

Læs mere

Vejledning om ægtefællesammenføring

Vejledning om ægtefællesammenføring Vejledning om ægtefællesammenføring i Danmark Oktober 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Hvad er ægtefællesammenføring og hvem kan søge om det?... 3 1.1. Gyldigt ægteskab, registreret partnerskab

Læs mere

Aktuelt har vi haft 1 deltager i løntilskud hen over sommeren hos en privat produktionsvirksomhed i Hjørring.

Aktuelt har vi haft 1 deltager i løntilskud hen over sommeren hos en privat produktionsvirksomhed i Hjørring. Status projekt 500 august 2016 I juni havde vi i Hjørring besøg af Cabi og Integrationsnet. Status på projektet i Hjørring er, at vi er i mål med 30 deltagere og ønsker at fortsætte med at rekruttere deltagere

Læs mere

Ægteskab Uden Grænser Marts 2016. Nyhedsbrev

Ægteskab Uden Grænser Marts 2016. Nyhedsbrev Nyhedsbrev Kære læser, De nye ansøgningsgebyrer og strammere regler for permanent ophold blev desværre vedtaget som en del af asylpakken og er nu trådt i kraft. Som reaktion på lovændringen er der dannet

Læs mere

Udkast til forslag til. Lov om ændring af udlændingeloven

Udkast til forslag til. Lov om ændring af udlændingeloven Udkast til forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ny opholdsordning for medfølgende familie til hjemvendende udlandsdanskere med visse beskæftigelsesmæssige kvalifikationer) 1 I udlændingeloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2014-15 (2. samling) Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. august 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att.  og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. asj@uim.dk, mum@uim.dk og uim@uim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8

Læs mere

FØRTIDSPENSION SAGSBEHANDLING

FØRTIDSPENSION SAGSBEHANDLING FØRTIDSPENSION SAGSBEHANDLING Inden du søger om førtidspension Der kan tilkendes førtidspension til personer mellem 18 år og folkepensionsalderen. En ansøgning om førtidspension vil blive behandlet i forhold

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af varighedsbegrænsningen for udbetaling af sygedagpenge

Forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af varighedsbegrænsningen for udbetaling af sygedagpenge 2007/2 BSF 142 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 3. juni 2008 af Thomas Adelskov (S), Lennart Damsbo-Andersen (S), Egil Andersen (SF), Margrethe

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

12. august 2008 (klassifikationen intern ophævet noten er nu offentlig)

12. august 2008 (klassifikationen intern ophævet noten er nu offentlig) Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Genoptrykt Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 24. juli 2002 12. august 2008 (klassifikationen intern ophævet noten er nu offentlig) EF-Domstolens dom om opholdstilladelse

Læs mere

Samrådsspørgsmål L 125, A:

Samrådsspørgsmål L 125, A: Skatteudvalget L 125 - Bilag 53 Offentligt Side 1 af 12 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L 125, A, B, C vedrørende overgangsreglerne for Frankrig/Spanien i Skatteudvalget den 1. april 2009

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 127 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 127 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 127 Offentligt Fredag d. 10. april 2015 Til beskæftigelsesministeren og folketingets arbejdsmarkedsordførere I forbindelse med det valg der snart bliver

Læs mere

Regionale Medlemsmøder forår 2013

Regionale Medlemsmøder forår 2013 Regionale Medlemsmøder forår 2013 Introduktion til reformen Susanne Wiederquist Baggrund! Førtidspension og fleksjob er centrale dele af det sociale sikkerhedsnet i Danmark. Aftalepartierne ønsker derfor

Læs mere

København 7. september 2017

København 7. september 2017 København 7. september 2017 BILAG: Udlandsdanskeres kommentarer (juli-august 2017) til evt. folkepensionsreform. Danes Worldwide påbegyndte i juli, 2017 en kvalitativ undersøgelse af Tilbagetrækningsudspillets

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

Arbejdsmarkedsfastholdelse af personer, der ansættes i fleksjob i 2013

Arbejdsmarkedsfastholdelse af personer, der ansættes i fleksjob i 2013 Arbejdsmarkedsfastholdelse af personer, der ansættes i fleksjob i 2013 Af Kim Madsen Copyright 2014 analyze! Om analyze! analyze! er et privat konsulentfirma ejet af Kim Madsen, som har beskæftiget sig

Læs mere

FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet

FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet 07-0343 17.10.2008 Kontakt: Jette Høy - jeho@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet Forligspartierne bag førtidspensionsreformen af 2003 drøfter i dette efterår

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Borgerservice Personligt tillæg og 14-14 c 4 uger Borgerservice

Læs mere

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Reglerne, der er beskrevet nedenfor, gælder for

Læs mere

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 LOKK, Fredericia Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 Oversigt Udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Processuelt ophold Meddelelse af opholdstilladelse (Udl. 9) Forlængelse (Udl. 11)

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Overførselsområdet -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14: 1500 5.71 Sygedagpenge

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 18 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 18 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del EU Note 18 Offentligt Europaudvalget og Beskæftigelsesudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 2. februar 2017 Kontaktperson: Lotte Rickers Olesen Lokal

Læs mere

K E N D E L S E. F Kommune har den 19. marts 2008 truffet afgørelse i sagen, hvorefter der blev givet afslag.

K E N D E L S E. F Kommune har den 19. marts 2008 truffet afgørelse i sagen, hvorefter der blev givet afslag. Det Sociale Ankenævn har den 8. oktober 2010 behandlet din klage over F Kommunes afgørelser af 19. marts 2008 og 15. april 2008 om afslag på offentlig hjælp til tøj og har afsagt følgende K E N D E L S

Læs mere

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal Sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal Sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Vedrørende: Udviklingen i Jobcentrets målgrupper i 3. Kvartal 215 Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal 215. et viser udviklingen i Jobcentrets målgrupper

Læs mere

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE-

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE- NYE SYGEDAGPENGE- REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER JANUAR 2015 Du bliver sygemeldt Hvis du bliver syg og ikke er i stand til at gå på arbejde, får du en kompensation for den løn,

Læs mere

Aftale om justering af fleksjobordningen

Aftale om justering af fleksjobordningen 7. februar 2006 Aftale om justering af fleksjobordningen 1. Indledning Fleksjobordningen har været en succes. Den har skabt mere rummelighed på arbejdsmarkedet. Der er i dag omkring 38.000 mennesker ansat

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside januar 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Faktabeskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, introduktionsprogram for udlændinge,

Læs mere

Danmark i verden Verden i Danmark

Danmark i verden Verden i Danmark RADIKALE UDSPIL PÅ UDLÆNDINGEOMRÅDET Danmark i verden Verden i Danmark Det Radikale Venstres folketingsgruppe, marts 2003 side 2 ET LUKKET DANMARK Der er brug for en radikal reform af udlændingepolitikken

Læs mere

Et stærkt jobcenter Også for de svageste. Oplæg i Mariagerfjord Kommune. Marts 2012

Et stærkt jobcenter Også for de svageste. Oplæg i Mariagerfjord Kommune. Marts 2012 Et stærkt jobcenter Også for de svageste Oplæg i Mariagerfjord Kommune Marts 2012 Afsæt Mere end 15 års erfaring med arbejdsmarkedsområdet Tror på at alle, i det lange løb, har bedst af og grundlæggende

Læs mere

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp?

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? en guide til sagsbehandlere i kommunernes kontrolgrupper og ydelsesspor Udgivet i december 2017 af Samarbejdsforum, der er et formelt

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om at genindføre starthjælp og introduktionsydelse

Forslag til folketingsbeslutning om at genindføre starthjælp og introduktionsydelse 2012/1 BSF 27 (Gældende) Udskriftsdato: 19. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 14. november 2012 af Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Marie

Læs mere

HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder

HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder HIV, liv & behandling Sociale rettigheder Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der har spørgsmål i forhold til sociale rettigheder og muligheder. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Hermed sendes endelig besvarelse af spørgsmål nr. 58 (Alm.del), som Folketingets Indfødsretsudvalg har stillet til justitsministeren den 8. maj 2013.

Hermed sendes endelig besvarelse af spørgsmål nr. 58 (Alm.del), som Folketingets Indfødsretsudvalg har stillet til justitsministeren den 8. maj 2013. Indfødsretsudvalget 2012-13 IFU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 58 Offentligt Folketinget Indfødsretsudvalget Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen Dato: 24. juni 2013 Kontor: Indfødsretskontoret

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? 2 Efterløn er det noget for dig 5 Efterløn o Forsvinder efterlønsordningen eller bliver den ændret 5 Hvem, hvad, hvornår om efterløn o Efterløn hvad er det egentlig o Hvornår

Læs mere

Samrådsspørgsmål CC Hvilke eventuelle initiativer har regeringen planlagt, såfremt ministeriets

Samrådsspørgsmål CC Hvilke eventuelle initiativer har regeringen planlagt, såfremt ministeriets Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 629 Offentligt T A L E Samrådstale vedr. spm. CA, CB, CC og CD om 225- timersreglen (Det talte ord gælder) Samrådsspørgsmål CA Ministeren

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper

Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper Baggrund Den 19. november 2015

Læs mere

Retssikkerhed på integrationsområdet

Retssikkerhed på integrationsområdet Retssikkerhed på integrationsområdet Retssikkerhed i den sociale sektor Christiansborg onsdag d. 6. maj 2009 Mette Blauenfeldt ~ Dansk Flygtningehjælp Flygtningepolitik til indvandringspolitik Nedtoning

Læs mere

Ungestatistik 1. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune

Ungestatistik 1. Kvartal Ungestrategien for Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 AFSNIT 2 STATUS FOR ALLE UNGE I ALDEREN 15-24 ÅR...4 AFSNIT 3 STATUS FOR UNGE I ALDEREN 15-17 ÅR...5 TABEL 3.1 15-17-ÅRIGE DER IKKE ER I GANG MED EN UNGDOMSUDDANNELSE

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 194 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 194 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 194 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden

Læs mere

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster Organisation for erhvervslivet August 21 Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster AF CHEFKONSULENT THOMAS QVORTRUP CHRISTENSEN, TQCH@DI.DK Mere end 3. danskere er på førtidspension, fleksjob

Læs mere

Udlændingestyrelsen har i forlængelse heraf besluttet, at du er omfattet af integrationsindsatsen

Udlændingestyrelsen har i forlængelse heraf besluttet, at du er omfattet af integrationsindsatsen [Modtagers navn og adresse] Opholdstilladelse Du har den [dato] fået opholdstilladelse i Danmark og skal bo i [navn] Kommune. Udlændingestyrelsen har i forlængelse heraf besluttet, at du er omfattet af

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Kommune 1. februar 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i Kommune. I oversigten

Læs mere