Udlændingelovens selvforsørgelseskrav ved ægtefællesammenføring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udlændingelovens selvforsørgelseskrav ved ægtefællesammenføring"

Transkript

1 28. november 2013 Udlændingelovens selvforsørgelseskrav ved ægtefællesammenføring I Ægteskab Uden Grænser har vi med stor interesse fuldt debatten om familien Iversens familiesammenføringssag, som har engageret mange mennesker i Danmark. 31. oktober rykkede debatten ind i Folketingssalen, idet folketingsmedlemmerne debatterede B5 om at undtage modtagere af revalideringsydelse fra kravet om selvforsørgelse. Debatten om B5 gav os det indtryk, at næsten alle partiernes ordførere for så vidt er enige om, at afgørelsen i familien Iversens familiesammenføringssag er urimelig. Og en del virkede også til at have forståelse for familiens situation. Og derfor er vi overraskede og lidt skuffede over, at kun to partier, nemlig Enhedslisten og Konservative Folkeparti, erklærede sig villige til overhovedet at overveje at ændre på de regler, der har ført til afgørelsen i familien Iversens sag. De fleste partiers ordførere gav udtryk for, at de mener, at der skal være et selvforsørgelseskrav ved ægtefællesammenføring bla. af hensyn til integrationen i Danmark. Så det synes der at være ret bred konsensus om. Men et selvforsørgelseskrav kan jo udformes på mange forskellige måder. Og når næsten alle kan se, at den nuværende udformning giver anledning til åbenlyst urimelige afgørelser, så bør Folketinget naturligvis ændre på udformningen af kravet, så dette undgås fremover. Ægteskab Uden Grænser er ikke enige med de ordførere, der under debatten om B5 gav udtryk for, at der altid vil opstå åbenlyst urimelige afgørelser, uanset hvordan man udformer selvforsørgelseskravet. Og at der dermed er tale om et nærmest uløseligt dilemma. Man kan efter vores opfattelse sagtens udforme et selvforsørgelseskrav på en måde, så de afgørelser, der kommer ud af det, vil virke væsentligt mindre urimelige end f.eks. afgørelsen i familien Iversens sag. For os at se er der især tre ting ved det danske selvforsørgelseskrav, som fører til urimelige eller uhensigtsmæssige afgørelser i mange sager: 1) Evnen til selvforsørgelse skal være dokumenteret i hele 3 år forud for familiesammenføringen, hvilket er en meget lang periode og længere end i noget andet vestligt land, hvis lovgivning vi har kendskab til 2) Det indgår kun i meget begrænset omfang i vurderingen af evnen til selvforsørgelse, i hvilket omfang der er modtaget sociale ydelser 3) Der tages ikke hensyn til, om der er nogen realistisk udsigt til, at den herboende person igen bliver selvforsørgende. Eller om selvforsørgelseskravet alene medfører en udsættelse af det tidspunkt, hvor familiesammenføring kan tillades, uden at der af den grund er udsigt til en lettere eller mere vellykket integration i Danmark.

2 På baggrund af foreningens erfaringer med konkrete sager fra vores rådgivning vil Ægteskab Uden Grænser stille følgende forslag til, hvordan man kan udforme selvforsørgelseskravet mere fornuftigt og afbalanceret end i dag. Forslag nummer 1 Varigheden af den periode, hvor selvforsørgelsesevnen skal dokumenteres forud for familiesammenføringen, bør tilbageføres til højest 12 måneder for at opnå harmoni med dagpengereglerne og undgå lovgivning, der i det væsentlige alene medfører forlænget ventetid. Forslag nummer 2 Førtidspensionister bør fritages fra den bagudrettede del af selvforsørgelseskravet, da det ikke giver nogen mening at fastholde en målsætning om, at en person, der allerede er tildelt førtidspension, igen skal blive selvforsørgende. Forslag nummer 3 Ledighedsydelse til fleksjobbere bør ikke være omfattet af selvforsørgelseskravet, eller alternativt bør man ændre loven om arbejdsløshedsforsikring, så også fleksjobbere kan forsikre sig i en almindelig A-kasse. Forslag nummer 4 Enkeltstående ydelser, der ikke er relateret til forsørgelse, bør udgå af selvforsørgelseskravet. Forslag nummer 5 Ydelser, der er betalt tilbage til kommunen, bør ikke stå i vejen for en familiesammenføring. I det følgende vil vi illustrere konsekvenserne af vores forslag dels med familien Iversens sag, dels med tre konkrete og typiske eksempel fra vores rådgivning (i anonymiseret form) og endelig med et eksempel på en konkret afgørelse truffet i Udlændingenævnet. Varigheden af den periode, hvor evnen til selvforsørgelse skal være dokumenteret Da selvforsørgelseskravet blev indført i sin nuværende form i 2002, blev varigheden af den periode, hvor evnen til selvforsørgelse skal være dokumenteret før familiesammenføringen, sat til 12 måneder. Det var først i 2010, at varigheden af perioden blev forlænget til 36 måneder. For os at se argumenterede den daværende regering ikke særligt overbevisende for nødvendigheden eller hensigtsmæssigheden af at forlænge periodens varighed til 36 måneder. Og en nem og simpel løsning på mange af problemerne vil derfor være at gå tilbage til 12 måneder igen. Dermed vil der også igen opstå harmoni med reglerne for optjening af ret til dagpenge fra en A-kasse, idet man kan optjene dagpengeret ved at arbejde i 12 måneder. Den meget lange periode, hvor selvforsørgelsesevnen skal dokumenteres, har først og fremmest karakter af en obligatorisk ventetid, før familiesammenføring kan tillades, idet der må være meget få personer, der kan dokumentere evnen til selvforsørgelse i 12 måneder men ikke i 36 måneder. Ryger man tilbage i kontanthjælpssystemet efter en kortvarig periode med beskæftigelse, vil det pga. dagpengereglerne næsten altid være efter mindre end 12 måneders beskæftigelse. De op til 24 måneders ekstra ventetid er stærkt belastende for dem, der berøres af det, og ventetiden medfører ikke nogen som helst fordele for samfundet. Integrationen i Danmark bliver ikke lettere eller 2

3 mere vellykket af, at familien skal starte med at leve adskilt i op til flere år. Eller skal en tur forbi et andet EU-land og bo der i 3-6 måneder, som familien Iversen i lighed med mange andre har valgt. Kenneth Iversen har allerede arbejdet i væsentligt mere end 12 måneder og har derfor formentlig for længe siden optjent ret til dagpenge fra en A-kasse. Så hvis familien ikke var flyttet til Tyskland, havde det jo bare været et spørgsmål om, at de skulle vente lidt endnu på at blive familiesammenført. Idet Kenneth altid ville kunne falde tilbage på dagpenge fra A-kassen, hvis han var uheldig at miste sit nye job som ingeniør. Det er meget svært for os at se, hvad det er, Kenneth skal bevise ved at arbejde i yderligere 2 år som ingeniør eller være på dagpenge fra sin A-kasse, hvis han skulle være så uheldig at blive fyret. Eksempel nr. 1 førtidspensionisten Alice Alice er i slutningen af 30`erne og blev for 17 måneder siden tilkendt førtidspension. Alice er gift med en udlænding. Med den nuværende udformning af selvforsørgelseskravet skal Alice vente i 19 måneder, før hendes mand kan flytte til Danmark, så de kan leve sammen. Eller hun må som Kenneth Iversen tage turen via et andet EU-land, så hun kan få ham familiesammenført efter EU-reglerne. I lighed med Kenneth Iversen kan Alice med meget stor sandsynlighed vente sig til familiesammenføring, idet en førtidspension er en varig ydelse, som kun bortfalder, hvis Alice får det så meget bedre, at evnen til selvforsørgelse vender tilbage. Og skulle denne glædelige udvikling i Alice tilstand indtræffe, så vil selvforsørgelseskravet jo stadig være opfyldt efter 3 år, netop fordi hun så er kommet i ordinær beskæftigelse. Der må være ekstremt få om overhovedet nogen, der går fra at modtage førtidspension til at modtage kontanthjælp eller andre ydelser efter lov om aktiv socialpolitik. Så for Alice som for Kenneth gælder det, at vi simpelt hen ikke kan se, hvilke samfundsmæssige fordele den lange ventetid medfører. Alice vil desværre efter al sandsynlighed stadig være førtidspensionist om 19 måneder og vil derfor ikke til den tid være bedre i stand til at hjælpe sin ægtefælle til en god integration i Danmark, end hun er i dag. Helt generelt mener vi, at det ikke giver nogen mening at fastholde en målsætning om, at en person, der er tilkendt førtidspension, igen skal blive selvforsørgende. Hvilket den nuværende regering da også selv anvendte som argumentation, da den sidste år fritog førtidspensionister fra beskæftigelseskravet i reglerne om permanent opholdstilladelse. Eksempel nummer 2 fleksjobberen John John er i starten af 50`erne og gift med en udenlandsk kvinde. John har lige som Kenneth været udsat for en alvorlig arbejdsulykke. Hvilket for hans vedkommende førte til en lang periode på først sygedagpenge og herefter forsøgt revalidering, forskellige arbejdsprøvninger, afslag på førtidspension og til sidst visitering til fleksjob. Johns situation minder derfor meget om Kenneths. Men forskellen er, at hvor løsningen for Kenneths vedkommende blev omskoling via et revalideringsforløb, så er John nu visiteret til fleksjob. John fik i 2012 et fleksjob-vikariatet og forsøgte at anvende dette til at få sin udenlandske kone og stedsøn familiesammenført til Danmark via EU-reglerne. Desværre blev vikariatet ikke forlænget pga. økonomiske vanskeligheder hos arbejdsgiveren, og dermed var selvforsørgelseskravet i EU-reglerne heller ikke opfyldt, da parret ellers var klar til at flytte tilbage til Danmark. Så Johns kone og stedsøn måtte rejse tilbage til deres hjemland, hvor Johns kone som følge af sit ægteskab med John havde meget svært ved at få et nyt job, som svarer til hendes uddannelse og kvalifikationer. For Johns stedsøn medførte det cirka 6 måneder lange ophold i et andet EU-land end Danmark, at han fik problemer med at genindtræde i skolesystemet i sit hjemland. John har derfor siden været nødt til at understøtte sin kone økonomisk, og har måtte betale for privat undervisning i engelsk og matematik til sin stedsøn, da hans kone kun vanskeligt kan leve af det ufaglærte job, hun har fundet. Parret har derfor haft en ekstremt dårlig økonomi siden det forgæves forsøg på at opnå 3

4 familiesammenføring via EU-reglerne, og forløbet har således haft store økonomiske konsekvenser for parret ud over de menneskelige. John har nu heldigvis fundet et nyt fleksjob med fast ansættelse, og dermed ser fremtiden for parret en smule lysere ud både økonomisk og menneskeligt. Men der er stadig 28 måneder til, at selvforsørgelseskravet i dets nuværende form vil være opfyldt. Hvis perioden blev reduceret til 12 måneder, som den var det frem til 2010, ville Johns kone stadig ikke kunne komme til Danmark her og nu. Men parret ville i det mindste have lidt mere håb for fremtiden, idet det alt andet lige er betydelig mere overskueligt at skulle vente i 4 måneder end i 28 måneder. 28 måneder er og bliver urimeligt lang tid for et ægtepar at skulle leve adskilt, især når parret allerede har levet adskilt i en længere periode. Og derfor er Ægteskab Uden Grænser pt. i gang med at hjælpe John og hans kone med at fremskaffe dokumentation for, at det ikke er muligt for dem at bo sammen i hendes hjemland. John er pga. ulykken kun i stand til at arbejde i størrelsesordenen 6-12 timer om ugen, og ville derfor aldrig kunne klare sig på arbejdsmarkedet i sin ægtefælles hjemland og dermed bidrage til hverken sin egen eller sin ægtefælles forsørgelse. Og i det land, som Johns kone kommer fra, er det bestemt ikke hverken normalt eller realistisk, at en kvinde skal forsørge både sig selv, sit barn og sin mand. Johns kone har derimod med sin uddannelse og gode helbred væsentligt bedre forudsætninger for at klare sig i Danmark og bidrage positivt til det danske samfund. Desuden kan hun både læse, skrive og tale forståeligt dansk, hvorimod Johns kendskab til kinesisk er yderst begrænset. Så i praksis er det efter Ægteskab Uden Grænsers opfattelse helt indlysende, at det ikke er realistisk for John og hans kone at etablere et familieliv i hendes hjemland. Hvorimod der ikke vil være nogen væsentlige vanskeligheder eller ulemper for det danske samfund ved, at de får lov til at etablere det her i landet. Men som det også kom frem under debatten om B5, så er danske juristers tolkning af de internationale konventioner og deres bestemmelser om retten til familieliv ekstremt snæver og restriktiv. Hvis man ikke er flygtning men derimod som John en indfødt og pæredansk statsborger, er det så godt som umuligt at overbevise hverken Udlændingestyrelsen eller Udlændingenævnet om, at man ikke bare kan bosætte sig hvor som helst i Verden. Da John ikke orker eller har råd til endnu en flytning til et andet EU-land lige nu, vil John med Ægteskab Uden Grænsers hjælp alligevel gøre et forsøg på at løfte den nærmest umulige bevisbyrde for, at han ikke kan bosætte sig i sin kones hjemland, fordi der er såkaldt uoverstigelige hindringer for dette, eller fordi det er uproportionalt og dermed konventionsstridigt at henvise ham hertil. Men det ville være langt nemmere for alle parter, og spare mange penge til sagsbehandling i både Udlændingestyrelsen og Udlændingenævnet og en evt. senere domstolsprøvning af spørgsmålet om, hvordan de internationale konventioner skal fortolkes, hvis Johns kone i stedet blot kunne vente 4 måneder med at aflevere sin ansøgning om familiesammenføring og krydse fingre for, at hendes mand ikke bliver fyret i mellemtiden. En særlig problemstilling for John som fleksjobber er, at han ikke har mulighed for at forsikre sig mod arbejdsløshed i en A-kasse. Og derfor vil selv få måneders arbejdsløshed også efter familiesammenføringen kunne medføre, at kravet om selvforsørgelse ikke længere er opfyldt. Hvilket selvfølgelig vil skabe en meget utryg situation for hans familie, selv hvis det på et tidspunkt skulle lykkes dem at blive familiesammenført i Danmark. Vi kan ikke se, at det er rimeligt at behandle mennesker, der har været udsat for en alvorlig arbejdsulykke, trafikulykke eller alvorlig sygdom, på den måde. Og derfor foreslår vi, at de cirka fleksjobbere frem- 4

5 over behandles på samme måde som andre lønmodtagere i forbindelse med ægtefællesammenføring i Danmark. Omfanget af de sociale ydelser, der er modtaget Et andet forhold, der medfører åbenlyst urimelige afgørelser, er, at der i loven er sat en ekstremt lav bagatelgrænse for, hvilke ydelser efter lov om aktiv socialpolitik der skal føre til, at evnen til selvforsørgelse ikke anses for at være dokumenteret. Udlændingenævnet har i en konkret sag (FAM/2013/10), som man kan læse om på nævnets hjemmeside, afgjort, at modtagelse af kroner til dækning af en elregning, der blev givet som tilbagebetalingspligtig hjælp, og hvor der var aftalt en afdragsordning med kommunen, skulle føre til, at en herboende dansk statsborger i 3 år ikke kunne få sin filippinske ægtefælle til Danmark. Når man i loven netop har undtaget enkeltstående ydelser fra selvforsørgelseskravet, giver det efter Ægteskab Uden Grænsers opfattelse ikke nogen mening at skelne mellem, om der f.eks. er udbetalt 900 kroner eller kroner til en tandbehandling. Under alle omstændigheder er der tale om nogle mindre beløb, som efter vores vurdering ikke siger ret meget om, hvorvidt den herboende vil være i stand til at hjælpe sin ægtefælle til en vellykket integration. Ægteskab Uden Grænser foreslår derfor, at enkeltstående ydelser, der ikke er relateret til forsørgelse, udgår af selvforsørgelseskravet. Vi foreslår desuden, at ydelser, der er betalt tilbage til kommunen, udgår af selvforsørgelseskravet. Ved at betale ydelserne tilbage viser den herboende efter vores opfattelse, at den fremadrettede evne til selvforsørgelse er til stede. Og samtidig kan man undgå situationer, hvor der er behov for at undersøge, om kommunen har opfyldt sin vejledningspligt eller ej jævnfør nedenstående eksempel med udlandsdanskeren Rikke. Eksempel nummer 3 udlandsdanskeren Rikke Rikke vendte for cirka ½ år siden tilbage til Danmark efter et længere udlandsophold, hvor hun blev fast partner og senere fik et barn med en udenlandsk mand. Af forskellige grunde har parret besluttet, at deres fælles fremtid ligger i Danmark, selvom de har mødt hinanden i et helt 3. land, hvor ingen af dem er statsborgere. Efter ankomst til Danmark måtte Rikke vente lidt tid på at få en institutionsplads til sit 10 måneder gamle barn. Og da kistebunden var ved at være tom, henvendte Rikke sig til kommunen for at høre, om der var nogen muligheder for at få midlertidig hjælp under hendes barsel. Da Rikke ikke levede op til betingelserne for at få barselsdagpenge, fordi hun før fødslen havde arbejdet i udlandet og ikke i Danmark, tilbød kommunen hende kontanthjælp. Rikke fortalte kommunen, at barnets far er udlænding og spurgte, om modtagelse af den tilbudte hjælp ville have betydning for hans igangværende ansøgning om familiesammenføring. Svaret fra kommunen var et klart nej, hvorfor Rikke sagde ja tak til den tilbudte hjælp. Rikke nåede at modtage cirka kroner i kontanthjælp, før hun kom i arbejde. Rikke er i slutningen af 30`erne og har bortset fra de kroner aldrig modtaget ydelser efter lov om aktiv socialpolitik. Og i princippet er Rikke nu både villig og i stand til at betale pengene tilbage. Men pga. den nuværende lovgivning må Rikke i stedet forsøge at overbevise Udlændingenævnet om, at hun skal fritages fra den bagudrettede del af selvforsørgelseskravet, fordi kommunen ikke levede op til sin vejledningspligt. Det har Udlændingenævnet nemlig heldigvis for Rikke og hendes mand tillagt afgørende betydning i to andre lignende sager. Men medens Udlændingenævnet bruger cirka 7 måneder på at tage stilling til, om vejledningspligten er opfyldt i netop Rikkes sag, må hendes mand rejse frem og tilbage mellem Danmark og Irland, hvor han har en 5

6 ven, han kan bo hos. Idet han som turist højest må være 90 dage i Schengen inden for en periode på 180 dage. Dermed forsinkes hans integration i Danmark, og hans mulighed for at bidrage positivt til det danske samfund med bla. skattebetaling udskydes. Udover at situationen naturligvis har betydelige negative menneskelige og økonomiske konsekvenser for familien selv. Opfordring til politisk samling og handling Uanset om Folketinget vedtager eller forkaster det fremsatte beslutningsforslag B5 om at undtage modtagere af revalideringsydelse fra kravet om selvforsørgelse, mener vi, at alle vores forslag i betydeligt omfang vil medvirke til at sikre, at der træffes færre åbenlyst urimelige afgørelser pga. udlændingelovens selvforsørgelseskrav ved ægtefællesammenføring. Og dette vel at mærke uden at det medfører væsentlige samfundsmæssige ulemper. Indvandringen til Danmark vil kun stige i meget begrænset omfang. Dels fordi der heldigvis kun meddeles cirka 200 afslag på ægtefællesammenføring om året med henvisning til selvforsørgelseskravet. Og dels fordi hovedparten af de familier, der vil få glæde af vores forslag, i forvejen har mulighed for familiesammenføring i Danmark. Den primære virkning af vores forslag vil være, at de slipper for at vente i op til flere år på at blive familiesammenført, eller for at flytte 3-6 måneder til et andet EU-land som familien Iversen. Vores forslag vil samtidig medføre besparelser i den offentlige administration, fordi myndighederne kan nøjes med at behandle en ansøgning fra de pågældende familier i stedet for to (afslag og herefter tilladelse). Vi har i foråret 2012 i forbindelse med høringssvar fremsendt dokumentation til Folketinget, som viser, at kommunerne kun i meget begrænset omfang trækker på de bankgarantier, der skal stilles ved ægtefællesammenføring. Og det viser jo, at langt de fleste familiesammenførte par lever op til den del af selvforsørgelseskravet, der er fremadrettet. Og det må vel alt andet lige være det væsentligste for integrationen i Danmark, og ikke hvad der skete 9, 17 eller 32 måneder før familiesammenføringen. I virkeligheden mener vi derfor, at man uden større bekymring kunne afskaffe den bagudrettede del af selvforsørgelseskravet helt og nøjes med den fremadrettede. Hvilket ville have den fordel, at der opstod en højere grad af harmoni mellem de danske regler og EU s regler om fri bevægelighed. Men da vi ikke forventer, at der kan skabes politisk flertal for en så vidtgående lempelse, har vi i dette brev valgt at stille 5 konkrete forslag til nogle mindre justeringer af selvforsørgelseskravet, som vil kunne fjerne hovedparten af de åbenlyst urimelige afgørelser. Vi håber, at alle de partier, hvis ordførere under debatten om B5 gav udtryk for, at de godt kan se det urimelige i afgørelsen i familien Iversens sag, vil lade sig inspirere af vores ideer, således at der kan skabes et bredt politisk flertal for at ændre udformningen af den bagudrettede del af udlændingelovens selvforsørgelseskrav. Det vil sikre, at der fremover opnås en bedre og mere fornuftig balance mellem på den ene side hensynet til retten til familieliv og på den anden side hensynet til integrationen i Danmark. Med venlig hilsen, på vegne af Ægteskab Uden Grænser Jonas Thrane Nielsen 6

Udlændingelovens selvforsørgelseskrav ved familiesammenføring

Udlændingelovens selvforsørgelseskrav ved familiesammenføring Herning d. 2. oktober 2015 Udlændingelovens selvforsørgelseskrav ved familiesammenføring Ægteskab Uden Grænser har i dag sendt det vedhæftede brev til Udlændingenævnet, hvori vi påpeger, at anvendelsen

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Ægteskab Uden Grænser Juni 2015

Ægteskab Uden Grænser Juni 2015 Nyhedsbrev Kære læser, Der er gået ret lang tid siden, vi udsendte det sidste nyhedsbrev, og derfor er der da også sket en del i mellemtiden. Først og fremmest har vi fået en ny regering. Hvad det betyder

Læs mere

Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015

Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015 Nyhedsbrev til kommunerne Nr. 4 september 2015 Indhold Pas og andre personlige dokumenter s. 2 Underskrift på ansøgningsskemaer den herboende reference skal være myndig s. 2 Opholdskort til visiterede

Læs mere

FAQ - de nye danskprøver

FAQ - de nye danskprøver Dato: 30. august 2012 FAQ - de nye danskprøver I. Danskprøven på A1-niveau Om ikrafttræden: 1. Hvornår træder prøven i kraft? Bestået danskprøve på A1-niveau er normalt en betingelse for opholdstilladelse

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50).

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50). Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Ved Stranden 8 1061 København K Tlf. 33 92 59 00 Fax 33 12 13 78

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Reglerne, der er beskrevet nedenfor, gælder for

Læs mere

Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89. 29. juni 2012. CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos.

Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89. 29. juni 2012. CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos. Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 29. juni 2012 Fleksjobordningen er en af arbejdsmarkedets mest populære støtteordninger. Siden dens indførelse i 1998 er ordningen vokset

Læs mere

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 LOKK, Fredericia Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 Oversigt Udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Processuelt ophold Meddelelse af opholdstilladelse (Udl. 9) Forlængelse (Udl. 11)

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

K E N D E L S E. F Kommune har den 19. marts 2008 truffet afgørelse i sagen, hvorefter der blev givet afslag.

K E N D E L S E. F Kommune har den 19. marts 2008 truffet afgørelse i sagen, hvorefter der blev givet afslag. Det Sociale Ankenævn har den 8. oktober 2010 behandlet din klage over F Kommunes afgørelser af 19. marts 2008 og 15. april 2008 om afslag på offentlig hjælp til tøj og har afsagt følgende K E N D E L S

Læs mere

FA4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn

FA4. Ansøgningsskema. Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om forlængelse af til familiesammenførte børn er omfattet af obligatorisk

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet I en sag om ægtefællesammenføring klagede en advokat på vegne af ansøgeren til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden i Integrationsministeriet.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 (2. samling) Fremsat den 3. juli 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler

Læs mere

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde).

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde). NOTAT Dato: 23. juni 2008 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2007/4150-152 Sagsbeh.: RSK/NHL Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk.

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - ophør - varighedsbegrænsning -

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014... 3 5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014... 4 5.71 Sygedagpenge...

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster Organisation for erhvervslivet August 21 Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster AF CHEFKONSULENT THOMAS QVORTRUP CHRISTENSEN, TQCH@DI.DK Mere end 3. danskere er på førtidspension, fleksjob

Læs mere

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen Hvad siger loven 00:00:00 vignet starter 00:01:04 Titel: Hvad siger Loven 00:01:17. Folketingssalen 00:01:39 taler i folketingssalen:..socialdemokratiske ordfører, Lone Møller svarede særdeles glimrende

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Til: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S

Til: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S Til: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S AC s høringssvar vedr. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen Notat Pkt. 3 Emne Til Kopi til Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen Den 9. marts 2012 Aarhus Kommune Betingelserne for at modtage kontanthjælp

Læs mere

10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring

10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring 10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring Integrationsministeriet indførte i maj 2003 en ny praksis for sager om familiesammenføring. Ændringen betød at

Læs mere

Udlændingeservice etablerer Regionale Netværk

Udlændingeservice etablerer Regionale Netværk Nyhedsbrev til kommunerne og KL Maj 2010 Udlændingeservice etablerer Regionale Netværk Dialogen med vores brugere og interessenter er helt afgørende for, at vi kan lykkes med løbende at forbedre vores

Læs mere

Orientering om ændringer i "Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner."

Orientering om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner. Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 19. marts 1998 Kontor: 1. Økonomiske kontor J. nr.: 1997/1561-3 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I: orientering marts 1998 Orientering om ændringer i "Budget- og

Læs mere

Forslag til ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven, 23. november 2005.

Forslag til ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven, 23. november 2005. Forslag til ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven, 23. november 2005. DRFs udtalelse til forslag til lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven, j.nr. 2005/4000-69. D A N S K R E T S P

Læs mere

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet 08-0334 - JEHØ/JEFR - 29.02.2008 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny alliance indgik

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Pjece om ledighedsydelse

Pjece om ledighedsydelse Pjece om ledighedsydelse Udgivet af KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen Ydelsesservice Postboks 431 2500 Valby Tlf.: 82 56 40 00 Fax. 82 56 40 10 Version 2.0 August 2014 HVORNÅR

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 16. marts 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven

Læs mere

Retfærdige grænser for flygtninge og indvandrere. Liberal Alliances udspil til en ny udlændingepolitik

Retfærdige grænser for flygtninge og indvandrere. Liberal Alliances udspil til en ny udlændingepolitik Retfærdige grænser for flygtninge og indvandrere Liberal Alliances udspil til en ny udlændingepolitik 01 Spørgsmålene om indvandrere og flygtninge og deres ophold i Danmark, hvad enten opholdet er kortvarigt

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

FAKTAARK. Oversigt over faktaark

FAKTAARK. Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Udfordringer Et nyt kontanthjælpsloft 225 timers regel: Skærpet rådighed for alle kontanthjælpsmodtagere Samme ydelse til unge uafhængig af uddannelse Ingen ret til ferie for kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Udfordring Europæiske statsborgere kommer ikke til Danmark for at udnytte de danske velfærdsydelser. De kommer, fordi

Læs mere

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed.

Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT Januar 2012 Retsregler om ophør af sygedagpenge Sygedagpenge er en sikringsydelse, som forudsættes alene at være af kort og midlertidig varighed. Der

Læs mere

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl.

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl. FOLKEPENSION Folkepensionen skal sikre ældre personer et indtægtsgrundlag, når de har forladt arbejdsmarkedet. Personer, der er født den 30. juni 1939 eller tidligere, får folkepension fra det 67. år.

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse

De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse Notat: De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse i Danmark Indhold 1. Introduktion... 2 2. Kort resume... 2 3. Visum (kort ophold)... 7 4. Permanent opholdstilladelse... 8 5. Arbejde...

Læs mere

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Udarbejdet af Dorte Smed, Asyl og Repatriering, november 2007 Baggrund Dublin-forordningen trådte i kraft i Danmark den 1. april 2006 som afløser for Dublin-konventionen.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik.

Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik. Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik. Partshøring En udlænding fik af udlændingemyndighederne afslag på sin ansøgning

Læs mere

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen...

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Fleksjob 3.1 Indledning og sammenfatning... side 71 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side 72 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... side 8 3.4 Løn og arbejdstid

Læs mere

Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse

Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse 10. november 2005 Udkast til Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse I medfør af udlændingelovens 11, stk. 11, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 24. august 2005, fastsættes: Kapitel

Læs mere

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose Faktaark - Januar 2015 Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose UDGIFTER TIL MEDICIN Kronikertilskud: Behandlende Cystisk Fibrose Center ansøger Lægemiddelstyrelsen om kronikertilskud til alle cystisk

Læs mere

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN?

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? - EN INDSIGT I LØNTILSKUD, JOBROTATION OG VIRKSOMHEDSPRAKTIK NOVEMBER 2013 Det var en god måde at komme ud og få skabt et netværk. Ligeledes blev jeg anerkendt og

Læs mere

Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet

Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet Handicaprådet Referat Møde 18. marts 2013 kl. 16:00 i Ikke angivet Pkt. Tekst Side 11 Orientering om den ny reform vedr. fleksjob og førtidspension 1 12 Godkendelse af referat 4 13 Indkommet post 4 14

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Databrud i RAS Danmarks Statistik

Databrud i RAS Danmarks Statistik Databrud i RAS Danmarks Statistik 2004 I 2004 ændres prioriteringsrækkefølgen mellem modtagere af tjenestemandspension og uddannelsessøgende, således at en tilstand som uddannelsessøgende priorieres højere

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1?

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1? B I LAG 1 Tekniske bemærkninger vedr. sygedagpeng e- reform I det følgende giver KL tekniske bemærkninger til forslag om ny sygedagpengemodel med tidlig. Bemærkningerne er udarbejdet efter input fra en

Læs mere

Sverige- løsningen. - om at flytte til Sverige med sin udenlandske ægtefælle INDHOLD: Sådan flytter du til Sverige med en udenlandsk ægtefælle

Sverige- løsningen. - om at flytte til Sverige med sin udenlandske ægtefælle INDHOLD: Sådan flytter du til Sverige med en udenlandsk ægtefælle Sverige- løsningen - om at flytte til Sverige med sin udenlandske ægtefælle INDHOLD: Sådan flytter du til Sverige med en udenlandsk ægtefælle Sådan flytter du til Sverige ved hjælp af EU-reglerne Bopæl

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob

14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob 14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob (Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats,

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven UDKAST Dato: 2. marts 2012 Kontor: Sagsnr.: Udlændingelovkontoret 2012-960-0003 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Familiesammenføring med børn) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282302 Mob. 25312302 jkn11@helsingor.dk Dato 18.09.2014 Sagsbeh. Jakob Kirkegaard Nielsen Notat om Sygedagpengereformen

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 21. april 2009. Nr. 322. Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen) 1) I

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge INDHOLD Arbejdsgiverperioden 3 Betingelser 4 Beskæftigelseskravet over for kommunen 4 Kommunens opfølgning, herunder 4 oplysningsskema Uarbejdsdygtig,

Læs mere

Faktaark: Samfundets hjælp voksne med cystisk fibrose

Faktaark: Samfundets hjælp voksne med cystisk fibrose Faktaark: Samfundets hjælp voksne med cystisk fibrose I det følgende gives en oversigt over de muligheder for støtte, der som oftest kommer på tale for voksne med cystisk fibrose (CF). Ønsker du oplysningerne

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler

En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler Öresundskomiteen - et led mellem regler og virkelighed En integreret Øresundsregion giver øget vækst

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau

Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune. Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Arbejdsmarkedsområdet i Norddjurs Kommune Oplæg ved Økonomidirektør Eva Holm Iversen Arbejdsmarkeds- og borgerservicechef Karen Skau Virksomhedsstørrelse 2012 (antal ansatte 2206 virksomheder) 10-19 ansatte

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv

Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv Enhed Forvaltningsjura Sagsbehandler KUB Koordineret med Sagsnr. 2013-10944 Doknr. 164519 Dato 20-12-2013 Notat om samspillet mellem regler om overførselsindkomster m.v. og valg til politiske hverv 1.

Læs mere

Sådan søger man visum til Danmark

Sådan søger man visum til Danmark Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2009-10 UUI alm. del Bilag 120 Offentligt Bilag 1 Sådan søger man visum til Danmark Hvad er et Schengenvisum? Et Schengenvisum er en tilladelse, der giver

Læs mere

Notat om EU-Domstolens dom i sagen C-138/13, Dogan

Notat om EU-Domstolens dom i sagen C-138/13, Dogan Lovafdelingen Dato: 17. september 2014 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Sanne A. Edmonson Sagsnr.: 2013-6140-0442 Dok.: 1247301 Notat om EU-Domstolens dom i sagen C-138/13, Dogan 1. Indledning EU-Domstolen

Læs mere

ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN

ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN ASYLREFORM STYR PÅ TILSTRØMNINGEN UDGIFTER TIL ASYL OG FAMILIESAMMENFØRING 10 9 8 7 MIA. KR. I 2014 kom 14.800 asylansøgere til Danmark.1 Det er det højeste antal i mere

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Dok. nr. 166295-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget

Læs mere

At leve med traumer. Lærdansk Herning, 24. april 2012 Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp

At leve med traumer. Lærdansk Herning, 24. april 2012 Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp Side 1 At leve med traumer Lærdansk Herning, 24. april 2012 Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp Side 2 Hvem kan få ophold i Danmark? Reguleres i udlændingeloven: Asyl

Læs mere

Den faste og fair udlændingepolitik med 24-årsregel, tilknytningskrav og starthjælp har nedbragt antallet af ægtefællesammenføringer væsentligt.

Den faste og fair udlændingepolitik med 24-årsregel, tilknytningskrav og starthjælp har nedbragt antallet af ægtefællesammenføringer væsentligt. Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti, 7. november 2010 Nye Tider. Nye krav. Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om en modernisering af reglerne for ægtefællesammenføring i Danmark.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel

Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel De fleste mellem 18 og 29 år er enten under uddannelse eller i arbejde, men 14 pct. er offentligt forsørgede. Der er særlige udfordringer knyttet til det

Læs mere

Tilknytning til arbejde og uddannelse efter fuldført STU-forløb

Tilknytning til arbejde og uddannelse efter fuldført STU-forløb Tilknytning til arbejde og uddannelse efter fuldført STU-forløb Af Kim Madsen Copyright 2015 analyze! Nærværende analyse er udarbejdet for foreningsfællesskabet Ligeværd. Om analyze! analyze! er et privat

Læs mere