VEDTAGNE TEKSTER. Forenet i mangfoldighed. fra mødet. torsdag den 3. februar 2011 EUROPA - PARLAMENTET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTAGNE TEKSTER. Forenet i mangfoldighed. fra mødet. torsdag den 3. februar 2011 EUROPA - PARLAMENTET 2010-2011"

Transkript

1 EUROPA - PARLAMENTET VEDTAGNE TEKSTER fra mødet torsdag den 3. februar 2011 P7_TA-PROV(2011)02-03 FORELØBIG UDGAVE PE DA Forenet i mangfoldighed DA

2 P7_TA-PROV(2011)0037 Affald af elektrisk og elektronisk udstyr ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 3. februar 2011 om forslag til Europa- Parlamentets og Rådets direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) (omarbejdning) (KOM(2008)0810 C6-0472/ /0241(COD)) (Almindelig lovgivningsprocedure: omarbejdning) Europa-Parlamentet, - der henviser til til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2008)0810), - der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 175, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0472/2008), - der henviser til meddelelse fra Kommissionen til Parlamentet og Rådet om "Følgerne af Lissabontraktatens ikrafttræden for de igangværende interinstitutionelle beslutningsprocedurer" (KOM(2009)0665), - der henviser til artikel 294, stk. 3, og artikel 192, stk.1, i traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde, - der henviser til udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender af 11. juni , - der henviser til udtalelse fra Regionaludviklingsudvalget af 4. december , - der henviser til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk omarbejdning af retsakter 3, - der henviser til skrivelse af 3. april 2009 fra Retsudvalget til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, jf. forretningsordenens artikel 87, stk. 3, - der henviser til forretningsordenens artikel 87 og 55, - der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A7-0229/2010), A. der henviser til, at dette forslag ifølge den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i selve forslaget, og at det, hvad angår de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter sammen med de nævnte ændringer, udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden EUT C 306 af , s. 39. EUT C 141 af , s. 55. EFT C 77 af , s. 1.

3 indholdsmæssige ændringer, 1. vedtager sin holdning ved førstebehandlingen som anført nedenfor under hensyntagen til henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa- Parlamentet, Rådet og Kommissionen; 2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst; 3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de nationale parlamenter.

4 1 Betragtning 7 (7) Formålet med dette direktiv er at bidrage til en bæredygtig produktion og et bæredygtigt forbrug ved i første række at forebygge frembringelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) og desuden genbruge, genanvende og på anden måde nyttiggøre dette affald for at nedbringe den affaldsmængde, der skal bortskaffes, og bidrage til en effektiv ressourceudnyttelse. Det sigter også mod bedre miljøpræstationer hos alle aktører, der er involveret i elektrisk og elektronisk udstyrs livscyklus, f.eks. producenter, distributører og forbrugere, og især de aktører, som er direkte involveret i indsamlingen og behandlingen af affald af elektrisk og elektronisk udstyr. Navnlig kan forskellige holdninger i medlemsstaterne til princippet om producentansvar medføre betydelige skævheder i den økonomiske byrde for erhvervslivets aktører. Forskellige foranstaltninger til håndtering af WEEE i de forskellige medlemsstater er en hæmsko for en effektiv genanvendelsespolitik. Væsentlige kriterier bør derfor fastlægges på fællesskabsplan. (7) Formålet med dette direktiv er at bidrage til en bæredygtig produktion og et bæredygtigt forbrug ved i første række at forebygge frembringelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) og desuden genbruge, genanvende og på anden måde nyttiggøre dette affald for at nedbringe den affaldsmængde, der skal bortskaffes, og bidrage til en effektiv ressourceudnyttelse og genfinding af strategiske råmaterialer. Det sigter også mod bedre miljøpræstationer hos alle aktører, der er involveret i elektrisk og elektronisk udstyrs livscyklus, f.eks. producenter, distributører og forbrugere, og især de aktører, som er direkte involveret i indsamlingen og behandlingen af affald af elektrisk og elektronisk udstyr. Navnlig kan forskellige holdninger i medlemsstaterne til princippet om producentansvar medføre betydelige skævheder i den økonomiske byrde for erhvervslivets aktører. Forskellige foranstaltninger til håndtering af WEEE i de forskellige medlemsstater er en hæmsko for en effektiv genanvendelsespolitik. Væsentlige kriterier bør derfor fastlægges på fællesskabsplan, og der bør udvikles harmoniserede standarder for indsamling og håndtering af WEEE. 2 Betragtning 10 (10) Dette direktiv bør omfatte alt elektrisk (10) Dette direktiv bør omfatte alt elektrisk

5 og elektronisk udstyr, der anvendes af forbrugerne, og elektrisk og elektronisk udstyr til erhvervsmæssig brug. Dette direktiv bør ikke berøre sikkerheds- og sundhedskrav i fællesskabslovgivningen til beskyttelse af aktører, der kommer i kontakt med WEEE, eller Fællesskabets særlovgivning om affaldshåndtering, navnlig Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF af 6. september 2006 om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer, og fællesskabslovgivningen om produktdesign, bl.a. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energiforbrugende produkter og om ændring af Rådets direktiv 92/42/EØF og Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 96/57/EF og 2000/55/EF. og elektronisk udstyr, der anvendes af forbrugerne, og elektrisk og elektronisk udstyr til erhvervsmæssig brug. Dette direktiv bør ikke berøre sikkerheds- og sundhedskrav i fællesskabslovgivningen til beskyttelse af aktører, der kommer i kontakt med WEEE, eller Fællesskabets særlovgivning om affaldshåndtering, navnlig Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF af 6. september 2006 om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer 4, og fællesskabslovgivningen om produktdesign, bl.a. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energiforbrugende produkter og om ændring af Rådets direktiv 92/42/EØF og Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 96/57/EF og 2000/55/EF. Bl.a. skal faste industrielle storanlæg undtages fra dette direktivs anvendelsesområde, eftersom disse er fast installeret og anvendes permanent på et sted, installeres og demonteres af fagfolk, og der dermed er tale om en reguleret affaldsstrøm. Store stationære industriværktøjer, som installeres til at anvendes på et bestemt sted, bør ligeledes undtages fra dette direktivs anvendelsesområde. Også mobile maskiner, der udelukkende benyttes af professionelle brugere, bør undtages, da disse ligeledes demonteres og bortskaffes af fagfolk, og der dermed er tale om en kontrolleret affaldsstrøm. Endvidere skal fotovoltaiske moduler undtages, da disse ligeledes installeres og fjernes af fagfolk og bidrager væsentligt til virkeliggørelsen af målet om vedvarende energi og dermed til en reducering af CO 2 -emissionerne. Derudover har solenergiindustrien indgået en frivillig miljøaftale med det formål at genanvende 85 % af de fotovoltaiske moduler. Kommissionen bør vurdere, hvorvidt der med denne aftale i 4 EUT L 266 af , s Ændret ved direktiv 2008/12/EF (EUT L 76 af , s. 39).

6 det mindste kan opnås tilsvarende resultater i forhold til dette direktiv, og om den dækker alle de fotovoltariske moduler på markedet og i givet fald, på baggrund af en rapport, lade fotovoltaiske moduler omfatte af direktivets anvendelsesområde. 3 Betragtning 13 (13) Særskilt indsamling af WEEE er en forudsætning for at sikre, at sådant affald underkastes særlig behandling og genanvendes, og at det fastsatte beskyttelsesniveau for menneskers sundhed og for miljøet i Fællesskabet kan nås. Forbrugerne må bidrage aktivt til denne indsamling og bør tilskyndes til at returnere WEEE. I dette øjemed bør der oprettes hensigtsmæssige anlæg til returnering af WEEE, herunder offentlige indsamlingssteder, hvor private husholdninger i det mindste kan returnere deres affald gratis. Distributørerne spiller en vigtig rolle i bestræbelserne på at gøre WEEE-indsamlingen til en succes. (13) Særskilt indsamling af WEEE er en forudsætning for at sikre, at sådant affald underkastes særlig behandling og genanvendes, og at det fastsatte beskyttelsesniveau for menneskers sundhed og for miljøet i Fællesskabet kan nås. Forbrugerne må bidrage aktivt til denne indsamling og bør tilskyndes til at returnere WEEE. I dette øjemed bør der oprettes hensigtsmæssige anlæg til returnering af WEEE, herunder offentlige indsamlingssteder, hvor private husholdninger i det mindste kan returnere deres affald gratis. Distributørerne, kommunerne og genanvendelsesvirksomhederne spiller alle en vigtig rolle i bestræbelserne på at gøre WEEE-indsamlingen og -behandlingen til en succes og bør derfor underlægges kravene i dette direktiv. 4 Betragtning 14 (14) Med henblik på at nå det fastsatte beskyttelsesniveau og de harmoniserede miljømålsætninger i EF bør medlemsstaterne træffe passende (14) Med henblik på at nå det fastsatte beskyttelsesniveau og de harmoniserede miljømålsætninger i EF bør medlemsstaterne træffe passende

7 foranstaltninger til at minimere bortskaffelse af WEEE sammen med usorteret husholdningsaffald og nå et højt niveau for særskilt indsamling af WEEE. For at sikre, at medlemsstaterne bestræber sig på at indføre effektive indsamlingsordninger, bør de pålægges at nå et højt niveau for indsamling af WEEE, dette gælder navnlig udstyr til køling og frysning indeholdende ozonlagsnedbrydende stoffer og fluorholdige drivhusgasser som følge af dettes betydelige miljøpåvirkning og i lyset af de forpligtelser, som er indeholdt i forordning (EF) nr. 2037/2000 og forordning (EF) nr. 842/2006. Data fra konsekvensanalysen viser, at 65 % af det elektriske og elektroniske udstyr, der bringes i omsætning, allerede nu indsamles særskilt, men mere end halvdelen af dette vil kunne gå tabt som følge af en ukorrekt behandling og illegal eksport. Dette medfører et tab af værdifulde sekundære råmaterialer og miljøforringelser. For at undgå dette, er der behov for at fastsætte et ambitiøst indsamlingsmål. foranstaltninger til at minimere bortskaffelse af WEEE sammen med usorteret husholdningsaffald og nå et højt niveau for særskilt indsamling af WEEE. For at sikre, at medlemsstaterne bestræber sig på at indføre effektive indsamlingsordninger, bør de pålægges at nå et højt niveau for indsamling af WEEE, dette gælder navnlig udstyr til køling og frysning indeholdende ozonlagsnedbrydende stoffer og fluorholdige drivhusgasser som følge af dettes betydelige miljøpåvirkning og i lyset af de forpligtelser, som er indeholdt i forordning (EF) nr. 2037/2000 og forordning (EF) nr. 842/2006. Data fra konsekvensanalysen viser, at 65 % af det elektriske og elektroniske udstyr, der bringes i omsætning, allerede nu indsamles særskilt, men at mere end halvdelen af dette vil kunne gå tabt som følge af en ukorrekt behandling og illegal eksport, eller behandles korrekt, men de behandlede mængder ikke blev indberettet. Dette medfører et tab af værdifulde sekundære råmaterialer, miljøforringelser og levering af uoverensstemmende data. For at undgå dette, er der behov for at fastsætte et ambitiøst indsamlingsmål, at forpligte alle aktører, der indsamler WEEE, til at sikre en miljømæssig fornuftig behandling heraf, og anmode sådanne aktører om at indberette de mængder, der er indsamlet, håndteret og behandlet. Det er af afgørende betydning, at medlemsstaterne sikrer en effektiv håndhævelse af direktivet, navnlig hvad angår kontrol med brugt EEE, der sendes ud af Unionen. 101

8 Betragtning 15 a (ny) (15a) Den Videnskabelige Komité for Nye og Nyligt Identificerede Sundhedsrisici konstaterede i sin udtalelse af 19. januar 2009 om risikovurdering af nanoteknologiprodukter, at der kan forekomme udsættelse for nanomatrialer, der er integreret i større strukturer som f.eks. elektroniske kredsløb, i affaldsfasen eller i forbindelse med genbrug. For at kontrollere eventuelle risici for menneskets sundhed eller miljøet kan det være nødvendigt at behandle elektrisk og elektronisk affald selektivt. Kommissionen vurderer, om der skal foretages en selektiv behandling af bestemte nanomaterialer. 5 Betragtning 17 (17) Nyttiggørelse, forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse af udstyr kan alene regnes med i målene i dette direktivs artikel 7, hvis denne nyttiggørelse, forberedelse med henblik på genbrug eller genanvendelse ikke er i modstrid med anden europæisk og national lovgivning, der gælder for udstyret. (17) Nyttiggørelse, forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse af udstyr kan alene regnes med i målene i dette direktivs artikel 7, hvis denne nyttiggørelse, forberedelse med henblik på genbrug eller genanvendelse ikke er i modstrid med anden europæisk og national lovgivning, der gælder for udstyret. At sikre forsvarlig nyttiggørelse og forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse af udstyr kommer til at udgøre en fornuftig ressourceforvaltning og optimere leveringen af ressourcer.

9 6 Betragtning 19 (19) Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr fra private husholdninger bør have mulighed for i det mindste at returnere WEEE gratis. Det er producenterne, der bør som minimum finansiere indsamlingen fra indsamlingsstederne samt behandlingen, nyttiggørelsen og bortskaffelsen af WEEE. Medlemsstaterne bør tilskynde producenterne til at overtage ejerskabet af indsamlingen af WEEE bl.a. ved at finansiere indsamlingen af WEEE i den samlede affaldskæde, herunder fra private husholdninger, så det undgås, at særskilt indsamlet WEEE vil kunne gå tabt som følge af en ukorrekt behandling og illegal eksport, og for at skabe lige konkurrencevilkår ved at harmonisere producentfinansieringen i hele EU, omlægge betalingen for indsamlingen af dette affald fra skatteyderne til forbrugerne af EEE i overensstemmelse med princippet om, at forureneren betaler. For at fordelene ved producentansvarskonceptet kan udnyttes bedst muligt, bør hver enkelt producent være ansvarlig for at finansiere behandlingen af affald fra producentens egne produkter. Den enkelte producent bør kunne vælge at opfylde denne forpligtelse enten individuelt eller ved at deltage i en kollektiv ordning. Hver enkelt producent bør i forbindelse med markedsføring af et produkt stille en finansiel garanti for at forhindre, at omkostningerne ved håndtering af WEEE fra»forældreløse«produkter påhviler samfundet eller de øvrige producenter. Ansvaret for at finansiere håndteringen af historisk affald bør deles af alle producenter i form af kollektive finansieringsordninger, hvortil alle producenter, der findes på markedet på det tidspunkt, omkostningerne opstår, (19) Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr fra private husholdninger bør have mulighed for i det mindste at returnere WEEE gratis. Det er derfor producenterne, der bør finansiere indsamlingen fra indsamlingsstederne samt behandlingen, nyttiggørelsen og bortskaffelsen af WEEE. Medlemsstaterne bør tilskynde alle berørte aktører, som håndterer WEEE, til at bidrage til virkeliggørelsen af direktivets mål for at undgå, at særskilt indsamlet WEEE bliver genstand for ukorrekt behandling eller illegal eksport. For at omlægge betalingen for indsamlingen af dette affald fra skatteyderne til forbrugerne af EEE i overensstemmelse med princippet om, at forureneren betaler, bør medlemsstaterne tilskynde producenterne til at behandle alt indsamlet WEEE. For at gøre det muligt fremme en hensigtsmæssig behandling bør forbrugerne have et ansvar for at sikre, at udtjent EEE bringes til indsamlingsvirksomhederne. For at fordelene ved producentansvarskonceptet kan udnyttes bedst muligt, bør hver enkelt producent være ansvarlig for at finansiere behandlingen af affald fra producentens egne produkter. Den enkelte producent bør kunne vælge at opfylde denne forpligtelse enten individuelt eller ved at deltage i en kollektiv ordning. Hver enkelt producent, eller tredjepart, som handler på dennes vegne, bør i forbindelse med markedsføring af et produkt stille en finansiel garanti for at forhindre, at omkostningerne ved håndtering af WEEE fra»forældreløse«produkter påhviler samfundet eller de øvrige producenter. Ansvaret for at finansiere håndteringen af historisk affald bør deles af alle

10 bidrager forholdsmæssigt. Kollektive finansieringsordninger bør ikke medføre, at niche- og småproducenter og -importører og nytilkomne på markedet udelukkes. producenter i form af kollektive finansieringsordninger, hvortil alle producenter, der findes på markedet på det tidspunkt, omkostningerne opstår, bidrager forholdsmæssigt. Kollektive finansieringsordninger bør ikke medføre, at niche- og småproducenter og -importører og nytilkomne på markedet udelukkes. 7 Betragtning 20 (20) Producenterne bør gives mulighed for på frivillig basis ved salg af nye produkter at gøre køberne opmærksomme på omkostningerne ved indsamling, behandling og miljørigtig bortskaffelse af WEEE. Dette er i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse om handlingsplanen for bæredygtigt forbrug, bæredygtig produktion og en bæredygtig industripolitik, især med hensyn til et mere intelligent forbrug og grønne offentlige indkøb. udgår 94 Betragtning 26 (26) Kommissionen bør ved en udvalgsprocedure sørge for tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af visse af direktivets bestemmelser, den selektive behandling af WEEE-materialer og -komponenter, de tekniske krav til indsamling, oplagring og behandling af WEEE og piktogrammet til mærkning af elektrisk og elektronisk udstyr. udgår

11 9 Betragtning 26 a (ny) (26a) For at mindske hindringerne for det indre markeds funktion bør de administrative byrder reduceres ved at standardisere registrering og indberetning og ved at undgå gentagne opkrævninger for gentagne registreringer i de enkelte medlemsstater. Især bør en producent ikke længere pålægges et krav om at have fast bopæl i en medlemsstat for at få tilladelse til at markedsføre EEE den pågældende medlemsstat. Det bør i stedet være tilstrækkeligt, at der udnævnes en lokal juridisk repræsentant, som har bopæl i den pågældende medlemsstat. Til håndhævelse af denne lovgivning i praksis skal det være muligt for medlemsstaterne at identificere den producent, som er ansvarlig for produktet, og spore forsyningskæden tilbage til fra den endelige distributør. Medlemsstaterne bør sikre, at en distributør, der første gang stiller udstyr til rådighed på territoriet i en medlemsstat (samhandel inden for Unionen), enten indgår en aftale med producenten eller sørger for registrering og finansiering af håndteringen af WEEE fra dette udstyr. 10 Betragtning 27 (27) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for (27) For at tilpasse bestemmelserne i dette direktiv til den tekniske og videnskabelige udvikling og vedtage andre nødvendige foranstaltninger bør Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage

12 udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen. Kommissionen bør tillægges beføjelse til at tilpasse bilagene og vedtage regler for kontrolovervågning af overensstemmelsen. Da disse foranstaltninger er af generel art og har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i direktiv 2001/95/EF ved bl.a. at supplere det med nye ikkevæsentlige bestemmelser, bør de vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF. delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde under overholdelse af vedtagelsen af bilag, detaljerede regler for verificering og kontrolovervågning af overensstemmelsen, definitionen af "meget små mængder affald", formatet med henblik på registreringen, rapporteringen og dennes hyppighed samt ændringer til bestemmelserne vedrørende rapporter om gennemførelsen af dette direktiv. 11 Artikel 1 I dette direktiv fastsættes foranstaltninger for at beskytte miljøet og menneskers sundhed ved at forebygge eller mindske de negative følgevirkninger af at frembringe og håndtere affald fra elektrisk og elektronisk udstyr og ved at mindske de samlede følgevirkninger fra ressourceudnyttelse og forbedre effektiviteten af denne udnyttelse. I dette direktiv fastsættes foranstaltninger for at beskytte miljøet og menneskers sundhed ved at forebygge eller mindske de negative følgevirkninger af at frembringe og håndtere affald fra elektrisk og elektronisk udstyr og ved at mindske de samlede negative følgevirkninger fra ressourceudnyttelse og forbedre effektiviteten af denne udnyttelse i overensstemmelse med artikel 1 og 4 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald 1. Dette direktiv kræver, at alle aktører, der er involveret i et produkts livscyklus, forbedrer sine miljøpræstationer til en bæredygtig produktion og nyttiggørelse. 1 EUT L 312 af , s. 3.

13 12 Artikel 2 stk Dette direktiv finder anvendelse på elektrisk og elektronisk udstyr, der henhører under kategorierne i bilag I til direktiv 20xx/xx/EF (RoHS). 1. Dette direktiv finder anvendelse på alt elektrisk og elektronisk udstyr. 13 Artikel 2 stk Dette direktiv finder ikke anvendelse på følgende udstyr: a) Udstyr, som er nødvendigt for at beskytte medlemsstaternes væsentlige sikkerhedsinteresser, herunder våben, ammunition og krigsmateriel fremstillet til specifikt militære formål. b) Udstyr, som er specifikt udformet med henblik på at indgå i en anden type udstyr, der ikke er omfattet af dette direktiv, og som kun kan fungere korrekt, hvis det indgår i dette udstyr. c) Udstyr, der ikke er beregnet til at blive bragt i omsætning som en enkeltstående funktionel eller kommerciel enhed. 3. Direktivet finder ikke anvendelse på: a) udstyr, som er nødvendigt for at beskytte medlemsstaternes væsentlige sikkerhedsinteresser, herunder våben, ammunition og krigsmateriel fremstillet til specifikt militære formål. b) udstyr, som er specifikt udformet med henblik på at indgå i en anden type udstyr, der ikke er omfattet af dette direktiv, og som kun kan fungere korrekt, hvis det indgår i dette udstyr. udgår ca) faste industrielle storanlæg cb) store, faste industriværktøjer cc) mobile ikke-vejgående maskiner udelukkende til professionelle brugere cd) transportmidler for personer eller varer ce) fotovoltaiske moduler

14 d) Glødelamper. d) glødelamper e) Implanteret og inficeret medicinsk udstyr. e) implanteret og inficeret medicinsk udstyr. Senest den [...*] og hvert femte år herefter forelægger Kommissionen Europa- Parlamentet og Rådet en rapport, som undersøger anvendelsesområdet for dette direktiv, navnlig med hensyn til spørgsmålet om, hvorvidt fotovoltaiske moduler bør inkluderes i dets anvendelsesområde. Rapporten om fotovoltaiske moduler skal især vurdere de opnåede indsamlings- og genanvendelsesprocenter. I givet fald fremlægger Kommissionen et forslag på baggrund af denne rapport. * fem år efter dette direktivs ikrafttræden. 14 Artikel 2 stk WEEE klassificeres som affald fra private husholdninger eller fra andre brugere end private husholdninger. Der foretages en opdeling af typer af WEEE i disse kategorier. Denne foranstaltning, der har til formål at ændre ikkevæsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 18, stk. 3. Denne opdeling vil bl.a. bygge på en vurdering af, hvor stor en andel af udstyret, der sælges til henholdsvis private husholdninger og virksomheder. udgår

15 15 Artikel 3 - litra a a) "elektrisk og elektronisk udstyr eller EEE": udstyr, som er afhængigt af elektrisk strøm eller elektromagnetiske felter for at kunne fungere, og udstyr til produktion, transmission og måling af elektriske strømme og elektromagnetiske felter, som henhører under kategorierne i bilag I til direktiv 20xx/xx/EF (RoHS), og som er bestemt til brug ved en spænding på højst 1000 volt for vekselstrøms vedkommende og 1500 volt for jævnstrøms vedkommende a) "elektrisk og elektronisk udstyr eller EEE": udstyr, som er afhængigt af elektrisk strøm eller elektromagnetiske felter for at kunne fungere, og udstyr til produktion, transmission og måling af elektriske strømme og elektromagnetiske felter, og som er bestemt til brug ved en spænding på højst 1000 volt for vekselstrøms vedkommende og 1500 volt for jævnstrøms vedkommende 16 Artikel 3 - litra b a (nyt) ba) "medicinsk anordning": elektrisk udstyr, som er omfattet af anvendelsesområdet for Rådets direktiv 93/42/EØF af 14. juni 1993 om medicinske anordninger 1 og Europa- Parlamentets eller Rådets direktiv 98/79/EF af 27. oktober 1998 om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik 2. 1 EFT L 169 af , s EFT L 331 af , s Artikel 3 litra l l) "WEEE fra private husholdninger": affald af WEEE fra private husholdninger l) "WEEE fra private husholdninger": affald af WEEE fra private husholdninger

16 og fra handel, industri, institutioner og andre kilder, som på grund af dets art og mængde kan sidestilles med WEEE fra private husholdninger og fra handel, industri, institutioner og andre kilder, som på grund af dets art og mængde kan sidestilles med WEEE fra private husholdninger, samt WEEE, der kan have været anvendt som EEE i såvel private husholdninger som i ikke-private husholdninger 98 Artikel 3 litra s a (nyt) sa) "store faste anlæg": en særlig kombination af forskellige apparater og eventuelt andre anordninger, der er samlet og installeret permanent på et forudbestemt sted; det omfatter ikke belysningsudstyr 20 Artikel 3 litra s b (nyt) sb) "store stationære industriværktøjer": en samling af maskiner, udstyr og/eller komponenter beregnet til at blive anvendt sammen i industrien til udførelse af en bestemt opgave. De installeres af fagfolk og anvendes permanent på et sted i den samlede anvendelsesperiode 21 Artikel 3 litra s c (nyt) sc) "mobil ikke-vejgående maskine

17 udelukkende til professionelle brugere": en maskine, hvis drift enten kræver mobilitet under arbejdets udførelse eller en kontinuerlig eller halvkontinuerlig bevægelse mellem en række faste arbejdspunkter, eller maskine, hvor arbejdet sker uden bevægelse, men som kan være forsynet med midler, der giver mulighed for lettere af flytte den fra et sted til et andet, samt stillet til rådighed for professionelle brugere 22 Artikel 3 litra s d (nyt) sd) "transportmiddel": et køretøj, som anvendes til transport af personer eller gods, såsom biler, busser, lastbiler, sporvogne, tog, skibe og fly 23 Artikel 3 litra s e (nyt) se) "Fotovoltaiske moduler": fotovoltaiske moduler, som er beregnet til anvendelse i et system, der er udformet, monteret og permanent installeret på et fastsat sted med henblik på produktion af strøm til offentlige, kommercielle og private formål

18 24 Artikel 4 Medlemsstaterne fremmer i overensstemmelse med Fællesskabets produktlovgivning, herunder direktiv 2005/32/EF vedrørende miljøvenligt design foranstaltninger, der skal promovere udformning og produktion af elektrisk og elektronisk udstyr, navnlig med henblik på at lette genbrug, bortskaffelse og nyttiggørelse af WEEE, samt dele og materialer herfra. I denne sammenhæng træffer medlemsstaterne passende foranstaltninger, således at producenterne ikke ved hjælp af specifikke konstruktioner eller fremstillingsprocesser hindrer genbrug af WEEE, medmindre sådanne specifikke konstruktioner eller fremstillingsprocesser frembyder altovervejende fordele f.eks. med hensyn til miljøbeskyttelse og/eller sikkerhedskrav. Medlemsstaterne fremmer i overensstemmelse med Fællesskabets produktlovgivning, herunder Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF af 21. oktober 2009 om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter 1, samarbejdet mellem producenter og genvindingsvirksomheder samt foranstaltninger, der skal promovere udformning og produktion af elektrisk og elektronisk udstyr, navnlig med henblik på at lette genbrug, bortskaffelse og nyttiggørelse af WEEE, samt dele og materialer herfra. I denne sammenhæng træffer medlemsstaterne passende foranstaltninger, således at producenterne ikke ved hjælp af specifikke konstruktioner eller fremstillingsprocesser hindrer genbrug af WEEE, medmindre sådanne specifikke konstruktioner eller fremstillingsprocesser frembyder altovervejende fordele f.eks. med hensyn til miljøbeskyttelse og/eller sikkerhedskrav. Der fastlægges krav til miljøvenligt design, som letter genbrug, demontering og nyttiggørelse af WEEE samt reducerer udledning af farlige stoffer, inden for rammerne af gennemførelsesforanstaltningerne for direktiv 2009/125/EF senest den 31. december EUT L 285 af , s

19 Artikel 5 stk Medlemsstaterne træffer passende foranstaltninger til at minimere bortskaffelse af WEEE i form af usorteret husholdningsaffald og til at opnå et højt niveau for særskilt indsamling af WEEE, dette gælder bl.a. først og fremmest for udstyr til køling og frysning indeholdende ozonlagsnedbrydende stoffer og fluorholdige drivhusgasser. 1. For at opnå et højt niveau for særskilt indsamling af WEEE og korrekt behandling af alle typer WEEE, navnlig for så vidt angår udstyr til køling og frysning indeholdende ozonlagsnedbrydende stoffer og fluorholdige drivhusgasser, kviksølvholdige lamper og små husholdningsartikler, sikrer medlemsstaterne, at alt WEEE indsamles særskilt og ikke blandes med voluminøst eller usorteret husholdningsaffald, og at usorteret WEEE ikke sendes på lossepladsen eller til forbrænding. 26 Artikel 6 stk Medlemsstaterne forbyder bortskaffelse af ubehandlet, særskilt indsamlet WEEE. 1. Medlemsstaterne forbyder bortskaffelse af ubehandlet, særskilt indsamlet WEEE og overvåger håndhævelsen af dette forbud. 27 Artikel 6 stk Medlemsstaterne sikrer, at indsamling og transport af særskilt indsamlet WEEE udføres på en måde, der optimerer genbrug og genanvendelse og isolering af farlige stoffer. 2. Medlemsstaterne sikrer, at indsamling og transport af særskilt indsamlet WEEE udføres på en måde, der optimerer genbrug og genanvendelse og isolering af farlige stoffer. For at optimere genbrug af komplette apparater sikrer medlemsstaterne ligeledes, at indsamlingsordningerne muliggør en

20 adskillelse af artikler, der kan genbruges, fra særskilt indsamlet WEEE på indsamlingsstederne forud for enhver transport. 28 Artikel 7 stk Medmindre andet fremgår af artikel 5, stk. 1, sikrer medlemsstaterne, at producenter eller tredjemand, der handler på deres vegne, opnår en minimumsindsamlingsprocent på 65 %. Indsamlingsprocenten beregnes på grundlag af den samlede vægt af WEEE, som er indsamlet i henhold til artikel 5 og 6 i et givet år i denne medlemsstat, udtrykt som en procentdel af den gennemsnitlige vægt af elektrisk og elektronisk udstyr, der er bragt i omsætning i de foregående to år i denne medlemsstat. Denne indsamlingsprocent skal opnår hvert år og første gang i Medmindre andet fremgår af artikel 5, stk. 1, sikrer medlemsstaterne, at der fra 2016 mindst indsamles 85 % af det WEEE, der frembringes i medlemsstaten. Medlemsstaterne sikrer, at der indsamles mindst 4 kg WEEE pr. indbygger fra 2012 eller den samme mængde WEEE i vægt, som blev indsamlet i den pågældende medlemsstat i 2010, afhængig af, hvilken mængde der er størst. Medlemsstaterne sikrer, at den indsamlede mængde WEEE gradvist øges i perioden 2012 til Medlemsstaterne kan fastsætte mere ambitiøse individuelle indsamlingsmål, og indberetter i givet fald dette til Kommissionen. Indsamlingsmålene skal opnås hvert år. Medlemsstaterne fremlægger deres forbedringsplaner for Kommissionen senest [...*].

21 18 måneder efter dette direktivs ikrafttræden. 29 Artikel 7 stk. 1 a (nyt) 1a. Med henblik på at fastslå om minimumsindsamlingsprocenten er opnået, sikrer medlemsstaterne, at oplysninger om WEEE, der er blevet - forberedt til genbrug eller sendt til behandlingsanlæg af enhver af aktørerne - bragt til indsamlingsanlæg i henhold til artikel 5, stk. 2, litra a) - indleveret til distributører i henhold til artikel 5, stk. 2, litra b) - indsamlet særskilt af producenter eller af tredjemand, som handler på vegne af disse, eller - indsamlet særskilt på anden vis, årligt indberettes gratis til medlemsstaterne i overensstemmelse med artikel Artikel 7 stk Der kan fastsættes overgangsforanstaltninger i overensstemmelse med proceduren i artikel 18, stk. 2, med henblik på at afhjælpe medlemsstaternes eventuelle vanskeligheder med at opfylde disse krav som følge af specifikke nationale forhold. 2. Der kan fastsættes overgangsforanstaltninger for perioden frem til den 31. december 2015 i form af delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18a og med forbehold af de i artikel 18b og 18c nævnte betingelser, med henblik på at afhjælpe medlemsstaternes eventuelle

22 vanskeligheder med at opfylde disse krav som følge af specifikke nationale forhold. 31 Artikel 7 stk Der fastsættes en fælles metode til at beregne den samlede vægt af elektrisk og elektronisk udstyr, der bringes i omsætning på det nationale marked. Denne foranstaltning, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 18, stk Kommissionen vedtager senest den 31. december 2012 ved hjælp af delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18a og med forbehold af de i artikel 18b og 18c nævnte betingelser en fælles metode til at bestemme mængden af genereret WEEE i vægt i hver medlemsstat. Denne skal omfatte detaljerede bestemmelser vedrørende anvendelsen af samt beregningsmetoder til kontrol af overholdelse af de i stk. 1 nævnte mål. 32 Artikel 7 stk På grundlag af en rapport fra Kommissionen tager Europa-Parlamentets og Rådet senest den 31. december 2012 den i stk. 1 omhandlede indsamlingsprocent og måldato op til fornyet overvejelse med henblik på også at fastsætte et eventuelt mål for særskilt indsamling af udstyr til køling og frysning om nødvendigt med et opfølgende forslag. 4. På grundlag af en rapport fra Kommissionen tager Europa-Parlamentets og Rådet senest den 31. december 2012 den i stk. 1 omhandlede indsamlingsprocent og måldato op til fornyet overvejelse med henblik på også at fastsætte et eventuelt mål for særskilt indsamling af udstyr til køling og frysning, lamper, herunder glødelamper samt små apparater om nødvendigt med et

23 opfølgende forslag. 99 Artikel 8 stk Medlemsstaterne sikrer, at alt særskilt indsamlet WEEE behandles. 1. Medlemsstaterne sikrer, at alt særskilt indsamlet WEEE behandles. Kommissionen anmoder senest 6 måneder efter dette direktivs ikrafttræden de europæiske standardiseringsorganisationer om at udvikle og vedtage europæiske standarder for indsamling, opbevaring, transport, behandling, genanvendelse og reparation af WEEE samt forberedelse med henblik på genbrug. Disse standarder skal afspejle den nuværende teknologi. Referencer til standarderne offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. Indsamlingen, opbevaringen, transporten, behandlingen, genanvendelsen og reparationen af WEEE samt forberedelsen med henblik på genbrug gennemføres på en måde, der er gearet til at beskytte råmaterialer og tilsigter at genanvende værdifulde ressourcer indeholdt i EEE med henblik på at sikre en bedre råmaterialeforsyning inden for Europa. 102 Artikel 8 stk Bilag II kan ændres for at indføre andre behandlingsteknologier, der sikrer mindst samme beskyttelsesniveau for menneskers sundhed og miljøet. Disse 4. Med henblik på at indføre andre behandlingsteknologier, der sikrer mindst samme beskyttelsesniveau for menneskers sundhed og miljøet vedtager

24 foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 18, stk. 3. Kommissionen evaluerer som et prioriteret spørgsmål, om henvisningerne til printkort til mobiltelefoner og LCD-skærme skal ændres. Kommissionen gennem delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18a og med forbehold af artikel 18b og 18c ændringer til bilag II. Kommissionen evaluerer som et prioriteret spørgsmål, om henvisningerne til printkort til mobiltelefoner og LCD-skærme skal ændres. Kommissionen vurderer om det er nødvendigt at foretage ændringer i bilag II med hensyn til bestemte nanomaterialer. 35 Artikel 10 stk WEEE, der eksporteres til tredjelande i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1013/2006 om overførsel af affald, og Kommissionens forordning (EF) nr. 1418/2007 af 29. november 2007 om eksport til nyttiggørelse af visse typer affald, der er opført i bilag III eller IIIA til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006, til visse lande, der ikke er omfattet af OECD-beslutningen om kontrol med grænseoverskridende overførsel af affald regnes kun med ved konstateringen af, at de i dette direktivs artikel 11 fastsatte krav og mål er opfyldt, hvis eksportøren kan forelægge bevis for, at behandlingen fandt sted under omstændigheder, der svarer til kravene i dette direktiv. 2. WEEE, der eksporteres til tredjelande i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1013/2006 om overførsel af affald, og Kommissionens forordning (EF) nr. 1418/2007 af 29. november 2007 om eksport til nyttiggørelse af visse typer affald, der er opført i bilag III eller IIIA til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006, til visse lande, der ikke er omfattet af OECD-beslutningen om kontrol med grænseoverskridende overførsel af affald regnes kun med ved konstateringen af, at de i dette direktivs artikel 11 fastsatte krav og mål er opfyldt, hvis eksportøren forud for overførslen kan forelægge holdbare beviser for, at nyttiggørelsen, forberedelsen til genbrug og genanvendelsen vil finde sted under omstændigheder, der svarer til kravene i dette direktiv. Når nyttiggørelsen, forberedelsen til genbrug eller genanvendelsen er tilendebragt, skal det bekræftes, at disse betingelser er overholdt. 36

25 Artikel 10 stk. 2 a (nyt) 2a. Medlemsstaterne tillader ikke overførsel af nogen EEE-genstande til genbrug, medmindre en udpeget fysisk eller juridisk person har erklæret genstanden fuldstændig funktionsdygtig og den er forsynet med et mærkat herom. 37 Artikel 10 stk Der fastsættes udførlige regler for gennemførelsen af stk. 1 og 2, bl.a. kriterier for vurderingen af tilsvarende omstændigheder. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 18, stk For at tillade behandlingsvirksomhed uden for Unionen på et tilsvarende beskyttelsesniveau vedtager Kommissionen i form af delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18a og med forbehold af de i artikel 18b og 18c nævnte udførlige regler for stk.1 og 2, bl.a. kriterier for vurderingen af tilsvarende omstændigheder. 38 Artikel 10 stk. 3 afsnit 1 a (nyt) sforslag Disse udførlige regler vedtages senest [...*] * 18 måneder efter offentliggørelsen af dette direktiv i Den Europæiske Unions

26 Tidende. 39 Artikel 11 stk. 1 litra a a) For WEEE, der henhører under kategori 1 og 10 i bilag I til direktiv 20xx/xx/EF (RoHS) - 85 % skal nyttiggøres, og - 80 % skal forberedes med henblik på genbrug og genanvendes a) For WEEE, der henhører under kategori 1 og 4 i bilag -I A - 85 % skal nyttiggøres - 75 % skal genanvendes og - 5 % skal forberedes med henblik på genbrug 40 Artikel 11 stk. 1 litra b b) For WEEE, der henhører under kategori 3 og 4 i bilag I til direktiv 20xx/xx/EF (RoHS) - 80 % skal nyttiggøres, og - 70 % skal forberedes med henblik på genbrug og genanvendes b) For WEEE, der henhører under kategori 2 i bilag -I A - 80 % skal nyttiggøres - 65 % skal genanvendes og - 5 % skal forberedes med henblik på genbrug

27 41 Artikel 11 stk. 1 litra c c) for WEEE, der henhører under kategori 2, 5, 6, 7, 8 og 9 i bilag I til direktiv 20xx/xx/EF (RoHS) c) For WEEE, der henhører under kategori 5 i bilag -I A - 75 % skal nyttiggøres, og - 75 % skal nyttiggøres - 55 % skal forberedes med henblik på genbrug og genanvendes - 50 % skal genanvendes og - 5 % skal forberedes med henblik på genbrug 42 Artikel 11 stk. 1 litra c a (nyt) ca) For WEEE, der henhører under kategori 3 i bilag -I A - 75 % skal nyttiggøres, og - 50 % skal genanvendes 43 Artikel 11 stk. 1 litra c b (nyt) cb) For WEEE, der henhører under kategori 6 i bilag -I A - 85 % skal nyttiggøres

28 - 75 % skal genanvendes, og - 5 % skal forberedes med henblik på genbrug 44 Artikel 11 stk. 1 litra d d) for gasudladningslamper skal 85 % forberedes med henblik på genbrug og genanvendes.. d) for gasudladningslamper skal 80 % genanvendes. 45 Artikel 11 stk Disse mål beregnes som vægtprocent af særskilt indsamlet WEEE, der sendes til nyttiggørelsesvirksomheder. 2. Disse mål beregnes som vægtprocent af særskilt indsamlet WEEE, der sendes til nyttiggørelsesvirksomheder og effektivt nyttiggøres, genbruges og genanvendes. Opbevaring, sortering og forbehandling på nyttiggørelsesanlæg inkluderes ikke i beregningen af, hvorvidt målene er opfyldt. 46 Artikel 11 stk Medlemsstaterne sikrer med henblik på beregningen af disse mål, at producenter eller tredjemand, der handler på deres vegne, holder regnskab med WEEEmassen og komponenter, materialer eller stoffer, når de ankommer til (input) og 3. Medlemsstaterne sikrer med henblik på beregningen af disse mål, at producenter eller tredjemand, der handler på deres vegne, holder regnskab med massen af brugt EEE, WEEE, komponenter, materialer eller stoffer, når de ankommer

29 forlader (output) behandlingsvirksomheden, og/eller når de ankommer til (input) nyttiggørelses- eller genanvendelsesvirksomheden. til (input) og forlader (output) behandlingsvirksomheden, og når de ankommer til (input) og forlader (output som samlet procentdel) nyttiggørelseseller genanvendelsesvirksomheden. 47 Artikel 12 stk Medlemsstaterne sikrer, at producenterne mindst sørger for finansiering af indsamling, behandling, nyttiggørelse og miljørigtig bortskaffelse af WEEE fra private husholdninger, afleveret til indsamlingssteder, jf. artikel 5, stk. 2. Medlemsstaterne tilskynder i de relevante tilfælde producenterne til at finansiere alle omkostninger i relation til indsamlingssteder til WEEE fra private husholdninger. 1. Medlemsstaterne sikrer, at producenterne mindst sørger for finansiering af indsamling, behandling, nyttiggørelse og miljørigtig bortskaffelse af WEEE fra private husholdninger, afleveret til indsamlingssteder, jf. artikel 5, stk. 2. For at forbedre indsamlingen af WEEE sikrer medlemsstaterne desuden i de relevante tilfælde, at der tilvejebringes tilstrækkelige finansielle midler i overensstemmelse med princippet om, at forureneren skal betale, (hvor forureneren skal forstås som detailhandlere, forbrugere og producenter, men ikke de almindelige skatteydere) i det øjeblik, der sælges nyt EEE til at dække omkostningerne til indsamling af WEEE fra husholdninger, herunder omkostningerne ved at drive indsamlingsstederne og tilknyttede kampagner til at øge opmærksomheden om behandlingen af WEEE. Disse finansielle midler skal kun være til rådighed for aktører, der er juridisk forpligtede til at indsamle WEEE. Kommunale myndigheder og private indsamlingssteder, som får fuld dækning for deres omkostninger, skal overdrage alt indsamlet WEEE til producentansvarsordninger. Finansieringen af indsamling af WEEE fra husholdninger til indsamlingssteder bør ikke falde ind under det individuelle

30 finansielle producentansvar i henhold til artikel 12, stk. 2. Medlemsstaterne kan fastlægge yderligere bestemmelser om omkostninger i relation til indsamling og indsamlingssteder. 48 Artikel 12 stk. 2 afsnit 1 2. For så vidt angår produkter, der bringes i omsætning efter den 13. august 2005, er hver enkelt producent ansvarlig for at finansiere de processer, der er anført i stk. 1 vedrørende affald fra producentens egne produkter. Producenten kan vælge at opfylde denne forpligtelse enten individuelt eller ved at deltage i en kollektiv ordning. 2. For så vidt angår produkter, der bringes i omsætning efter den 13. august 2005, er hver enkelt producent ansvarlig for at finansiere de processer, der er anført i stk. 1 vedrørende affald fra producentens egne produkter. Producenten kan vælge at opfylde denne forpligtelse enten individuelt eller ved at deltage i en kollektiv ordning. En producent bør være i stand til at opfylde sine forpligtelser ved hjælp af enten en metode eller en kombination af disse metoder. Kollektive ordninger skal indføre differentierede producenttakster baseret på, hvor let et produkt og dets strategiske råmaterialer kan genanvendes. 49 Artikel 12 stk. 2 afsnit 2 Medlemsstaterne sikrer, at hver enkelt producent i forbindelse med markedsføringen af et produkt stiller en garanti for, at håndteringen af al WEEE vil blive finansieret, og at producenterne mærker deres produkter i overensstemmelse med artikel 15, stk. 2. Denne garanti skal sikre, at de i stk. 1 anførte processer i relation til dette produkt Medlemsstaterne sikrer, at hver enkelt producent i forbindelse med markedsføringen af et produkt stiller en garanti for, at håndteringen af al WEEE vil blive finansieret, og at producenterne mærker deres produkter i overensstemmelse med artikel 15, stk. 2. Denne garanti skal sikre, at de i stk. 1 anførte processer i relation til dette produkt

31 vil blive finansieret. Garantien kan stilles i form af producentens deltagelse i passende ordninger til finansiering af håndteringen af WEEE, en genanvendelsesforsikring eller en spærret bankkonto. vil blive finansieret. Garantien kan stilles i form af producentens deltagelse i passende ordninger til finansiering af håndteringen af WEEE, en genanvendelsesforsikring eller en spærret bankkonto. Den finansielle garanti for produkters levetid beregnes for at sikre internalisering af de reelle omkostninger for producentens udtjente produkter under hensyntagen til behandlings- og genanvendelsesstandarderne som omtalt i artikel Artikel 12 stk. 2 afsnit 2 a (nyt) 2a. For at muliggøre en harmoniseret tilgang til overholdelse af kravene til finansiel garanti som fastlagt i stk. 2 fastsætter Kommissionen senest [...*] minimumskrav og metoder til beregning af niveauet af disse garantier samt fastsætter retningslinjer for verificering og revision af disse. Disse krav skal som minimum sikre, at: a) garantien skaber internalisering af de reelle omkostninger for producentens udtjente produkter under hensyntagen til behandlings- og genanvendelsesstandarderne, b) omkostningerne i forbindelse med en producents forpligtelse ikke rammer andre aktører, og c) garantien gælder i fremtiden og kan anvendes til at løse en producents udestående genanvendelsesforpligtelser i tilfælde af insolvens. * 12 måneder efter dette direktivs ikrafttræden.

32 51 Artikel 12 stk. 3 a (nyt) 3a. Medlemsstaterne sikrer, at producenter eller tredjeparter, der optræder på deres vegne, hvert år rapporterer om finansiering af og omkostninger ved systemerne til indsamling, behandling og bortskaffelse og om deres effektivitet. 52 Artikel 14 stk Medlemsstaterne sikrer, at producenterne ved salg af nye produkter må gøre køberne bekendt med omkostningerne til indsamling, behandling og miljørigtig bortskaffelse. De angivne omkostninger må ikke overstige de faktiske omkostninger. udgår Artikel 14 stk. 1 a (nyt) 1a. For at øge brugerens bevidsthed sikrer medlemsstaterne, at distributører etablerer egnede indsamlings- og oplysningsordninger for meget små mængder affald. Sådanne indsamlingsordninger skal: a) gøre det muligt for slutbrugere at bortskaffe denne type affald på et tilgængeligt og synligt indsamlingssted i

33 detailhandlerens forretning b) gøre det muligt for detailhandlere at tilbagetage små mængder WEEE-affald uden omkostninger, hvis de leverer små mængder EEE c) ikke medføre nogen omkostninger for slutbrugere ved bortskaffelse af denne type affald og ej heller en forpligtelse til at købe et nyt produkt af samme type. Medlemsstaterne sikrer desuden, at litra b) og c) finder anvendelse på personer, der udfører fjernsalg, dvs. fysiske eller juridiske personer, som ved hjælp af fjernkommunikationsteknikker, jf. direktiv 97/7/EF, bringer EEE i omsætning eller gør EEE tilgængeligt på markedet. De indsamlingsordninger, der etableres af personer, der udfører fjernsalg, skal gøre det muligt for slutbrugere at returnere meget små mængder WEE-affald uden at disse brugere pålægges omkostninger, herunder leveringsomkostninger eller porto. Kommissionen vedtager senest [...*] i form af delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18a og med forbehold af de i artikel 18b og 18c nævnte betingelser en definition af "meget små mængder affald" under hensyntagen til risikoen for, at denne type affald ikke indsamles særskilt på grund af den ringe mængde. Kravene i dette stykke finder ikke anvendelse på mikrovirksomheder, der opererer på et meget lille område. Kommissionen vedtager senest den [...*] i form af delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 18a og med forbehold af de i artikel 18b og 18c nævnte betingelser en definition af mikrovirksomheder, der opererer på et meget lille område. * indsæt dato 12 måneder efter direktivets ikrafttræden.

34 54 Artikel 14 - stk. 2 - litra b b) de returnerings- og indsamlingsordninger, der står til rådighed for dem b) de returnerings- og indsamlingsordninger, der står til rådighed for dem, ved at fremme koordineringen af oplysninger med henblik på at angive alle tilgængelige indsamlingssteder, uanset hvilken producent der sørger herfor 55 Artikel 14 stk Medlemsstaterne kan kræve, at nogle eller alle de i stk. 2 til 4 nævnte oplysninger skal gives af producenter og/eller distributører, f.eks. i brugsvejledningen eller på salgsstedet. 5. Medlemsstaterne kan kræve, at nogle eller alle de i stk. 2 til 4 nævnte oplysninger skal gives af producenter og/eller distributører, f.eks. i brugsvejledningen eller på salgsstedet, eller i form af kampagner til skærpelse af den offentlige bevidsthed. 56 Artikel 15 stk For at lette forberedelse med henblik på genbrug og korrekt og miljørigtig behandling af WEEE, herunder vedligeholdelse, opgradering, renovering og genanvendelse, træffer medlemsstaterne de nødvendige foranstaltninger til sikring af, at producenterne stiller genbrugs- og behandlingsoplysninger til rådighed for hver enkelt type nyt EEE, der bringes i 1. For at lette brug og korrekt og miljørigtig behandling af WEEE, herunder vedligeholdelse, opgradering, genbrug, forberedelse til genbrug, renovering og genanvendelse, træffer medlemsstaterne de nødvendige foranstaltninger til sikring af, at producenterne gratis stiller genbrugs- og behandlingsoplysninger til rådighed for hver enkelt type nyt EEE, der bringes på

ÆNDRINGSFORSLAG 82-169

ÆNDRINGSFORSLAG 82-169 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0241(COD) 13.9.2011 ÆNDRINGSFORSLAG 82-169 Udkast til indstilling ved andenbehandling Karl-Heinz Florenz (PE469.957v01-00)

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 42-171

ÆNDRINGSFORSLAG 42-171 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 11.3.2010 2008/0241(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 42-171 Udkast til betænkning Karl-Heinz Florenz (PE430.635v03-00) Forslag til

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/19/EU af 4. juli 2012 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/19/EU af 4. juli 2012 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) L 197/38 Den Europæiske Unions Tidende 24.7.2012 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/19/EU af 4. juli 2012 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) (omarbejdning) (EØS-relevant tekst)

Læs mere

Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 1)

Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 1) BEK nr 130 af 06/02/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7041-00016 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Konsolideret lovgivningsdokument 14.12.2011 EP-PE_TC1-COD(2010)0298 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 14. december 2011 med henblik på vedtagelse

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2.12.2011 2011/0156(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Strasbourg, den 11. juli 2007 (OR. en) 2006/0183 (COD) LEX 804 PE-CONS 3620/3/07 REV 3 TRANS 169 CODEC 531 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV OM EFTERMONTERING

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) 12428/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 25. september 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DENLEG 122 AGRI 493 SAN 302 DELACT 124 Jordi

Læs mere

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 26.9.2006 L 266/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/66/EF af 6. september 2006 om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006 L 374/10 DA Den Europæiske Unions Tidende 27.12.2006 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF af 12. december 2006 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.10.2013 C(2013) 6837 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 18.10.2013 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Resumé af konsekvensanalysen

Resumé af konsekvensanalysen KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 3.12.2008 SEK(2008) 2934 C6-0472/08 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 9.12.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (33/2010) Om: Begrundet udtalelse fra Sejmen i Republikken Polen om forslaget til Europa- Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en) 13998/15 CONSOM 190 MI 714 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 29. oktober 2015 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I

Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I P7_TA-PROV(2011)0214 Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. maj 2011 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse

Læs mere

11304/2/01 REV 2 KSH/fh DG I DA

11304/2/01 REV 2 KSH/fh DG I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 5. december 2001 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2000/0158 (COD) 11304/2/01 REV 2 ENV 408 CODEC 798 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Fælles holdning

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 6. marts 2006 JR/JEV Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indførelse af bestemmelser om

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2003/0282(COD) 12. februar 2004 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industripolitik,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.12.2007 KOM(2007) 840 endelig 2007/0284 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF om komponenttypegodkendelse af lygter

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANCO/10123/2014 (POOL/E4/2014/10123/10123-EN.doc) [ ](2014) XXX draft KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX om kravene vedrørende information

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.8.2013 C(2013) 5405 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011

Læs mere

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER KOMMISSIONEN

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER KOMMISSIONEN 28.3.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 82/3 II (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) AFGØRELSER

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

20.7.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 198/41

20.7.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 198/41 20.7.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 198/41 KOMMISSIONENS BESLUTNING af 11. maj 2006 om et krav til medlemsstaterne om at træffe foranstaltninger til at sikre, at der kun markedsføres børnesikrede

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2002/0216(COD)

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2002/0216(COD) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi 27. januar 2003 FORELØBIG 2002/0216(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industripolitik,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Forslag til direktiv (KOM(2003) 723 C5-0563/ /0282(COD))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Forslag til direktiv (KOM(2003) 723 C5-0563/ /0282(COD)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 31. marts 2004 PE 340.787/1-10 ÆNDRINGSFORSLAG 1-10 Udkast til betænkning (PE 340.787) Hans Blokland Forslag til

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2012 COM(2012) 136 final 2012/0066 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV af [...] om ændring af direktiv 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

Notat om forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg

Notat om forslaget har ikke tidligere været forelagt for Folketingets Europaudvalg MILJØstyrelsen Jord & Affald MST/dokca 9. juli 2008 GRUNDNOTAT til FOLKETINGET Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2006/66/EF

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 219/2009. af 11. marts 2009

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 219/2009. af 11. marts 2009 31.3.2009 DA Den Europæiske Unions Tidende L 87/109 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 219/2009 af 11. marts 2009 om tilpasning til Rådets afgørelse 1999/468/EF af visse retsakter, der er

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/108/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/108/EF L 390/24 31.12.2004 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/108/EF af 15. december 2004 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet og om ophævelse af

Læs mere

EUROPEAN PARLIAMENT. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Forslag til direktiv (KOM(2003) 723 C5-0563/2003 2003/0282(COD))

EUROPEAN PARLIAMENT. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Forslag til direktiv (KOM(2003) 723 C5-0563/2003 2003/0282(COD)) EUROPEAN PARLIAMENT 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 15. marts 2004 PE 340.787/54-267 ÆNDRINGSFORSLAG 54-267 Udkast til betænkning (PE 340.787) Hans Blokland Forslag

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.6.2003 KOM(2003) 350 endelig 2003/0122 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Rådets direktiv 92/24/EØF om

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.1.2015 C(2015) 383 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 30.1.2015 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/0018(COD) 6.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sikkerhedskrav

Læs mere

Sikkerhedsstillelse (WEEE)

Sikkerhedsstillelse (WEEE) Sikkerhedsstillelse (WEEE) September 2015 I henhold til reglerne om producentansvar for affald fra elektriske og elektroniske produkter (EEprodukter) beskriver dette dokument principperne for sikkerhedsstillelse

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt Notat J.nr. MST-771-00018 Ref. JESJU/LLN/KAVJE Den 8. september 2010 NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0241(COD) 25.2.2010 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om affald af

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.12.2008 KOM(2008) 809 endelig 2008/0240 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse FORELØBIG 2001/0004(COD) 28.9.2005 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning

Læs mere

KL s høringssvar til bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer

KL s høringssvar til bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Att: joaff@mst.dk KL s høringssvar til bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer KL har modtaget ovennævnte bekendtgørelse

Læs mere

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1)

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1) Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Producentansvar for elektronikskrot m.v.) LOV nr 385 af 25/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst Lov om ændring af lov

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) L 342/46 Den Europæiske Unions Tidende 22.12.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1222/2009 af 25. november 2009 om mærkning af dæk for så vidt angår brændstofeffektivitet og andre vigtige

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R1234 DA 02.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling

Læs mere

DIREKTIVER. KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort

DIREKTIVER. KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort L 321/54 Den Europæiske Unions Tidende 20.11.2012 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort (EØS-relevant

Læs mere

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 284/2011 af 22. marts 2011 om fastsættelse af særlige betingelser og nærmere procedurer for import af plastkøkkenredskaber

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Fødevarestyrelsen/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-0104/Dep. sagsnr. 11757 Den 28. september 2011 FVM 929 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

WEEE2 vejledende notat: Faste installationer i stor skala (LSFI) WEEE2 vejledende notat: Faste installationer i stor skala (LSFI) Oktober 2016

WEEE2 vejledende notat: Faste installationer i stor skala (LSFI) WEEE2 vejledende notat: Faste installationer i stor skala (LSFI) Oktober 2016 WEEE2 vejledende notat: Oktober 2016 Indhold 1 Formål... 2 2 under WEEE2 og WEEE2 definitionen af... 2 3 Fortolkning af betingelserne for anvendelse af... 3 4 Beslutningsdiagram... 5 5 European WEEE Registers

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 11.3.2016 DA L 65/49 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/347 af 10. marts 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår det præcise format for insiderlister og for ajourføring

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.6.2011 SEK(2011) 763 endelig ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. 21.2.2006 PE 370.025v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. 21.2.2006 PE 370.025v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 21.2.2006 PE 370.025v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 8-24 Udkast til indstilling ved andenbehandling Karin Scheele Tilsætning af

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 16.11.2010 2010/0289(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af hastende autonome

Læs mere

Forslag. Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1)

Forslag. Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1) Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt) Forslag til Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1)

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF L 122/28 Den Europæiske Unions Tidende 16.5.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/38/EF af 6. maj 2009 om indførelse af europæiske samarbejdsudvalg eller en procedure i fællesskabsvirksomheder

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2010 KOM(2010)280 endelig 2010/0168 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om obligatorisk anvendelse af FN/ECE-regulativ nr. 100 i forbindelse med godkendelse af motorkøretøjer

Læs mere

KOMMISSIONENS BESLUTNING

KOMMISSIONENS BESLUTNING L 13/22 KOMMISSIONENS BESLUTNING af 16. december 1999 om miljøkriterierne for tildeling af Fællesskabets miljømærke til kølemøbler (meddelt under nummer K(1999) 4522) (EØS-relevant tekst) (2000/40/EF)

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Dyresundhed/Veterinærenheden/EUenheden Sagsnr.: 2012-20-221-01216 Den 2. april 2012 FVM 021 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 550 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 550 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 550 Offentligt Notat til Folketingets Europaudvalg om delegeret retsakt om energimærkning af professionelle lagerkølemøbler KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING

Læs mere

NOTAT til FOLKETINGETS EUROPAUDVALG OG MILJØUDVALG

NOTAT til FOLKETINGETS EUROPAUDVALG OG MILJØUDVALG Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 378 Offentligt NOTAT Kemikalier J.nr. MST-652-00087 Ref. Doble/kirst Den 2. april 2014 NOTAT til FOLKETINGETS EUROPAUDVALG OG MILJØUDVALG Kommissionens forslag

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2002L0006 DA 11.12.2008 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/6/EF af 18. februar 2002 om

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1990L0269 DA 27.06.2007 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 29. maj 1990 om minimumsforskrifter for sikkerhed og

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D038860/02.

Hermed følger til delegationerne dokument - D038860/02. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. juli 2015 (OR. en) 10889/15 ENV 485 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 10. juli 2015 til: Komm. dok. nr.: D038860/02 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige til fortsat at anvende en særlig

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF L 262/22 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF af 8. oktober 2003 om principper og retningslinjer for god fremstillingspraksis for humanmedicinske lægemidler og testpræparater til human brug (EØS-relevant

Læs mere

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst; P6_TA(2005)0232 Polycykliske aromatiske kulbrinter ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om begrænsning af markedsføring og anvendelse

Læs mere

10456/14 bb/bmc/ams/hsm 1 DGB 1 B

10456/14 bb/bmc/ams/hsm 1 DGB 1 B RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. juni 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0014 (COD) 2014/0013 (NLE) 10456/14 AGRI 406 AGRIFIN 90 AGRIORG 96 CODEC 1393 NOTE fra: til: Formandskabet

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.11.2011 KOM(2011) 708 endelig 2011/0311 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage flufenoxuron

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1986L0278 DA 05.06.2003 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 12. juni 1986 om beskyttelse af miljøet, navnlig jorden,

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.7.2010 KOM(2010)381 endelig 2010/0205 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2008/9/EF om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, den 3.12.2008 KOM(2008) 810 endelig 2008/0241 (COD) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om affald af elektrisk og elektronisk

Læs mere

Spørgsmål og svar om EU's politik for elektrisk og elektronisk affald

Spørgsmål og svar om EU's politik for elektrisk og elektronisk affald MEMO/05/248 Bruxelles, den 11. august 2005 Spørgsmål og svar om EU's politik for elektrisk og elektronisk affald 1) Hvorfor er elektrisk og elektronisk affald problematisk? Elektrisk og elektronisk affald

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) L 191/26 Den Europæiske Unions Tidende 23.7.2009 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 640/2009 af 22. juli 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF for så vidt angår krav

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA 5.6.2013 A7-0191/1. Ændringsforslag. Giancarlo Scottà, Oreste Rossi for EFD-Gruppen

DA Forenet i mangfoldighed DA 5.6.2013 A7-0191/1. Ændringsforslag. Giancarlo Scottà, Oreste Rossi for EFD-Gruppen 5.6.2013 A7-0191/1 1 Titel Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn, fødevarer til særlige medicinske formål og kosterstatning til vægtkontrol og om ophævelse

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2012O0018 DA 09.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 2. august 2012 om yderligere

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 13.2.2015 2015/2032(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.1.2004 KOM(2004) 53 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Italien til at

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0238 (NLE) 13028/15 FISC 125 FORSLAG fra: modtaget: 12. oktober 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Notat om Miljøstyrelses lovforslag til implementering af batteridirektivet

Notat om Miljøstyrelses lovforslag til implementering af batteridirektivet Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 105 Offentligt Notat om Miljøstyrelses lovforslag til implementering af batteridirektivet Notatet uddyber RenoSams bemærkninger til lovforslag

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0635 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0635 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0635 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.11.2009 KOM(2009) 635 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET, EUROPA-PARLAMENTET, DET

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 11.11.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 293/31 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1016/2010 af 10. november 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF for så vidt angår

Læs mere

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 BILAG til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/98/EF om affald, 94/62/EF om emballage og emballageaffald,

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER. Forenet i mangfoldighed. fra mødet. torsdag den 19. januar 2012 EUROPA - PARLAMENTET 2011-2012

VEDTAGNE TEKSTER. Forenet i mangfoldighed. fra mødet. torsdag den 19. januar 2012 EUROPA - PARLAMENTET 2011-2012 EUROPA - PARLAMENTET 2011-2012 VEDTAGNE TEKSTER fra mødet torsdag den 19. januar 2012 P7_TA-PROV(2012)01-19 FORELØBIG UDGAVE PE 479.892 Forenet i mangfoldighed INDHOLD TEKSTER VEDTAGET AF EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

KOMITÉSAG - NOTAT 5.marts 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

KOMITÉSAG - NOTAT 5.marts 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 160 Offentligt KOMITÉSAG - NOTAT 5.marts 2013 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Grund- og nærhedsnotat om forslag fra EU-kommissionen

Læs mere

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1)

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1) Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1) I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, 2 og 7, 7 a, stk. 1, 44, stk. 1, 45, stk. 2, 80, stk. 2, og 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

2010/06 EU-Tidendes struktur - Tilpasning som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden L-udgaven af EU-Tidende

2010/06 EU-Tidendes struktur - Tilpasning som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden L-udgaven af EU-Tidende 200/06 EU-Tidendes struktur - Tilpasning som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden L-udgaven af EU-Tidende L I Lovgivningsmæssige retsakter a) Forordninger b) Direktiver c) Afgørelser d) Budgetter L

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2012 SWD(2012) 65 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 1)

Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 1) Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 1) I medfør af 9 i, stk. 1, 9 j, stk. 2, 3 og 7, 9 k, stk. 1-3, 9 l,

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Individuel producents indsamling af elskrot (WEEE)

Individuel producents indsamling af elskrot (WEEE) November 2014 Individuel producents indsamling af elskrot (WEEE) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller 1. INDLEDNING

Læs mere