Middelfart i top på velstand og vækst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Middelfart i top på velstand og vækst"

Transkript

1 Milfart i to å lstan og ækst Fionia Bank har offntliggjort n analys, som gir Milfart n samlt 1. las å Fyn, når man målr å inkomstniau, rhrsfrkns, uiklingn i husrisr, ækst i antal arbjslasr og fal i lighn. Milfart klarr sig got å all målunktrn, og t r ositit, at analysn gr å, at også n frmtiig ækst å Fyn il koncntrr sig om Milfart, såls i fortsat kan ær i to å lstan og ækst! Læs hl Fionia Banks analys å nr. 10 august 2007

2 irksomhs ortræt Dalst Tchnology Sættr strøm til militært Milfart irksomhn roucrr gnratorr, r skal fungr uåklagligt unr kstrm forhol. Blant ant i Afghanistan og Irak. Dt skal irk all str alti. Dt r filosofin bag irksomhn Dalst Tchnology, r holr til å Sjællansj i Milfart. Og t forstår man såan st got. Virksomhns størst kun r t ansk militær, og som irktør Brian Bo Kristnsn sl sigr, skal solatrn kunn stol Dn ung irktør for Dalst Tchnology, 32-årig Brian Bo Kristnsn, har brugt to år å at uikl n ny ty motor, r kan fungr som strømforsyning i ksmlis ansr manskabsogn. Motorn ss i forgrunn. Brian Bo Kristnsn og hans far Poul Erik Kristnsn rir Dalst Tchnology m ugangsunkt fra Sjællansj 4 i Milfart. 100 rocnt å matrillt, når t går ht for sig i ksmlis Afghanistan llr Irak. - Dt liggr os mgt å sin at lr nogt, i, irkr, og t kan got n i højlyt iskussionr, når kunn il ha t å én må, og i fortrækkr at gør t å n ann, fortællr irktørn. Dalst Tchnology roucrr og uiklr gnratorr, r kan fungr som mobil strømforsyningr og som nøanlæg i forbinls m strømsigt. Virksomhn lrr blant ant sin rouktr til syghusæsnt og stor riat irksomhr, r r afhængig af n konstant strømforsyning, mn at militært fylr mgt i orrbøgrn står klart for nhr, r har kiggt innfor i rouktionshalln. Brian Bo Kristnsn isr runt, mns t TV2-hit strømmr u fra højttalrn i loftt, og tknikrn uslr om n snst lranc til forsart. Gnratorr til n rækk trailr m kommunikationsmastr, r skal kunn fungr i ørknn og all anr str, hor r r langt til t ntærksstik. Virksomhns størst kun r t ansk militær. Lon uikling - Dr r ingn til om, at i skal orl å uikling og t højt tknisk niau, og rfor roucrr i også ulukkn scialbstillingr. Vi har ikk nogt liggn å hylrn, som man kan komm in fra gan og køb, sigr 32-årig Brian Bo Kristnsn, r langt hn a jn sl tænkr ny tankr og uiklr rouktrn. Snst har han brugt to år å at uikl n ny komakt og økonomisk gnrator til ksmlis ansr manskabsogn. Gnratorn kan sørg for, at manskabt in i ognn r forsynt m strøm, slom ognns motor r slukkt. - Dt r normt yrt i isl og slitag at hol ognns homotor kørn, his man ksmlis bar skal ha lit lys llr la n ko kaff, så i forntr os a mgt af n, fortællr irktørn. Og han har a også nogt at ha sin otimism i. Dt ansk militær har allr bstilt to ksmlarr til styrkrn i Afghanistan, og t finsk forsar har ønskt at få t anlæg å rø. Samtiig har Dalst Tchnology i forjn n fo innfor hos NATO samt t tyrkisk, stisk og sansk militær, så otntialt r til st. 20 år å bagn Dt r got 20 år sin, Brian Bo Kristnsns far, Poul Erik Kristnsn, tablr irksomhn i Ons. Da t mit i halfmsrn bl nønigt at ui, fant gn lokalr i Milfart, og lig sin har basn ht Sjællansj 4. Brian Bo Kristnsn har m gn or i n llr ann ustrækning ært m om bor sin startn. For tr år sin bl t å ful ti ftr uannlsr som først lktrikr og snr stærkstrømsingniør, og i ag fungrr han som irktør, mns Poul Erik Kristnsn bstrir ostn som bstyrlssforman. I alt har Dalst Tchnology ott ansatt. 2

3 Ha brugr i Milfart Erhrscntr til? Ntærkt gir ballast og uikling Jan Amlun Vigsø har startt gn irksomh AmlunCoaching og r kommt got i gang m sænn ogar for bå riat og offntlig irksomhr. Jan søgt ftr sarring m anr konsulntr, r ar i samm bå. Jg ha lanlagt min ostart rimlig got, mn jg san hurtigt nogl sarringsartnr, r ar lit i samm bå som jg. Drfor srang jg m, a Milfart Erhrscntr start t skrærsyt ntærk for ny konsulntfirmar. Hr r jg n l af t forum, hor i ukslr ny tankr og iér, og n synrgiffkt gir mig t kick til hl tin at tænk ir. Vin fra lr til lr Et igtigt aramtr for irktør Kim Prsn, Pttinaroli A/S r at uksl in og rfaringr. Drfor har han i kna 2 år ltagt i lrntærkt ia Milfart Erhrscntr. I ntærkt mør jg anr lr, og i har n rigtig go rfaringsuksling bort runt. Man kommr til at kn hinann got, og onår n intrn fortroligh til at iskutr følsomm mnr. Og Kim fortsættr m at brtt om, ha han får u af ntærkt: På hrt mø har i ligls t rlant fagligt tma og får inut fra forskllig olægsholr om f.ks marbjrlj llr stratgi. Eftrfølgn iskutrr i, horan n nklt lr håntrr iss ting. Og t r alti insirrn at hør anrs Og Jan fortsættr mgt ngagrt: En ann forl ntærkt r, at jg får knyttt nogl kontaktr, som kan bli rigtig go samarbjsartnr. Og så r jg a blt rsst lit til at la osøgn salgsarbj, grinr Jan og tilføjr: og t r faktisk gåt rigtig got! Jg har allr nogl fast aftalr i hus. Jan har n baggrun som sygljrsk og har iruannt sig som coach og NLP-mastr ractitionr. S mr om Jan å mning og få go rå m hjm. Ny lrntærk r at bli tablrt og r åbn for all irksomhslr. Faktabox om Pttinaroli A/S Pttinaroli A/S r bliggn i Milfart og sælgr total gularm- og inklimaløsningr af høj kalitt i samarbj m rs italinsk og tysk artnr. Virksomhn ar fra n hurtigst oksn irksomh å Fyn, og bl rfor kårt til inr af Dagblat Børsns Gazll ris. Sin 2004 r ækstn fortsat. Kim Prsn Jan Amlun Vigsø. Foto: Kira Lth Fotografi»FOKUS PÅ ERHVERVS- UDVIKLING«Er t igtigt aramtr for irktør Allan Nilsn fra H. Skjø Knusn A/S. Han r ikk i til om, horfor t r igtigt at bakk o om Milfart Erhrscntr.»D har t stærkt fokus å uiklingsmulighr for t lokal rhrsli og ny irksomhr, og t skabr ækst for os all. Drnæst har nogl attrakti tiltag, som gir mig t got irksomhsntærk blant anr rhrsfolk i områt«. S mr å GIVER STYRKE«Når Rolf Murr, ny slstænig murrmstr tænkr tilbag å, ha han har brugt Milfart Erhrscntr til, r r tr ting som står lysn klart.»jg fik n go obakning min ostart, og mang go rå om f.ks marksføring. Druor kom jg i t ntærk af ny slstænig hånærkr, hor i hjælr hinann å tærs af branchr«. S mr å Hans Bangsj 40 tlf Hans Bangsj 40 tlf

4 Erhrssric skal ær intrnationalt førn! Dirktør Hnrik Jacobsn (til nstr) og souschf Vagn Toft står i sisn for Væksthus Syanmark. Dt r rfor glæligt, at Milfart Erhrscntr frmor kan tilby ækstirksomhr og -iærksættr n scialisrt jlning ia t ny Væksthus i Ons. M Væksthus Syanmark i ryggn kan i nu håntr stort st all hnnlsr fra irksomhrn, utalr rhrschf Nils Chr. Hamml, og fortsættr; Jg glær mig mgt til t frmtiig samarbj, som jg r sikkr å il komm ort lokal rhrsli til go. Væksthus Syanmark Væksthus Syanmark tilbyr scialisrt rhrssric til iærksættr og irksomhr m ækstambitionr. Målt r at obygg t intrnationalt førn miljø, hor iærksættr og irksomhr m ækstambitionr kan få lt agang til roblmafklaring og kalificrt jlning. Væksthus Syanmark r omrjningsunktt for t ny offntlig, nstrng rhrsfrmmsystm i Rgion Syanmark, hor kommunrns rhrskontorr skal ær n først og rimær ingang for iærksættr og irksomhr. Milfart Erhrscntr skal fortag n først scrning og hnis til Væksthus Syanmark for at tilby n bst mulig scialisr jlning til iærksættr og irksomhr m ambitionr om ækst og uikling. U or samarbjt m kommunrn skal Væksthus Syanmark arbj for at uikl og koorinr samsillt mllm offntlig aktørr og riat rågir m t mål at hjæl innoati ir til global succs. Væksthus Syanmark, r r t af fm rgional Væksthus, har arss i Forskrarkn 10C, 5230 Ons M. Læs mr å Vist u at Innozons næst 3 arrangmntr forgår i Milfart? 20. stmbr: Rågir og ækstiærksættr 9. oktobr: Raikal innoation skal gør ont 6. nombr: Etnografi i innoationsrocssn Læs mr 4

5 Saf-Light: Små mæn i anik irksomhs ortræt Lants førn irksomh innfor sikkrhsblysning hr Saf-Light og liggr i Milfart. Vi knr m fra biografn, fra skoln, fra irætshalln og all anr str, hor r r mang mnnskr samlt. D sir or ørn og langs æggn å lang gang, hor m t unaturligt, klart, grønt lys forsøgr at tiltrækk sig lit omærksomh fra mnnskmængn. Got hjult å j af små mæn i anik. Flugtjsskiltn r r bar, og t r nok færrst, r tænkr rt mgt mr or t, m minr arbjr hos Saf-Light A/S i Milfart. Saf-Light r lants førn ubyr af sikkrhsblysning, og irksomhn har n stor l af ærn for, at flugtjsskiltn staig lysr, når strømmn r gåt, iln har fåt fat i æggn, og guln liggr bat i an fra srinklranlæggn. - Når alt ant kiksr, skal sikkrhsblysningn irk, og t gør n kun, his r r n llr ann form for nøstrømsanlæg, r kan slå til automatisk. Plxiglas og aluminium Saf-Light så agns lys i Dngang ha irksomhn aflingr i bå Købnhan og Milfart, mn bsarlsn at saml irksomhn å én arss ar til at få øj å. Dt bl r gjort nogt i 2002, og snst fm år har irksomhns 18 ansatt rfor haft bas å Langlansj 14. Dt r hr, arlagrt r. Dt r hr, rojktmarbjrn rgnr å, hor mang lamr, flugtjsskilt og nøstrømsanlæg r skal brugs i forbinls m ombygning af t ljhjm llr måsk oførlsn af n hlt ny rouktionshal, og t r hr, man kan foriss sig om, at mo også tris innfor nn branch. To skrit in i foyrn oræls man såls af flugtjsskilt for nhr smag. Fra siml små skilt af lastik, til hightch ugar af lxiglas og aluminium, r r signt til at ass in i morn arkitktur og inrtning. En l af skiltn blir samlt i hallrn å Langlansj 14 i Milfart, hor irksomhn har haft til hus sin D rigtig sar Dn ung irksomh orrr kun å t ansk mark, hor rfrncrn blant ant omfattr Syansk Unirsitt, Billun Lufthan, flr storcntr og Danish Crown. Succsn bunr i t ingån knskab til markt, mnr irktørn sl. Vi r n nst irksomh hrhjmm, r fokusrr 100 rocnt å t hr områ, og t btyr, at i liggr in m know-how, man ikk finr anr str. Vi inr mgt å, at i ikk bar sælgr ustyrt, mn at i også kan gi rigtig sar. Dt r jg sikkr å, sigr irktørn. Flugtjsskilt og nøblysning r tros alt mr n unaturligt, klart, grønt lys og små mæn i anik. Først oktobr sist år tråt Claus Nissum til som aministrrn irktør i irksomhn Saf-Light, r r lants førn ubyr af sikkrhsblysning. D karaktristisk flugtjsskilt hængr all str, hor r r mang mnnskr samlt. I foyrn hos Saf-Light kan man foriss sig om, at mon også florrr innfor nn branch. 5

6 irksomhs ortræt Dt ar Ian Stffnsn (t), r grunlag Urtk i I ag jr han og sønnn Knt Stffnsn hr sin hall af irksomhn, r tr gang r kårt som Gazll-irksomh af agblat Børsn og Jysk Bank. Urtk hær niaut En lill irksomh m bas i Nørr Åby har fåt stor succs m at stabilisr gul og funamntr ftr n i Danmark forholsis ny mto. For nn af Tærjn ikk langt fra Nørr Åby og klos o a motorjn liggr irksomhn Urtk. Og t skal man i, for n gør ikk mgt æsn af sig. På såan n næstn instill sommrag har flagn mr n alminligt sært at fol sig u, og stor rangn bogstar å facan skal man kigg langt ftr. Alligl strømmr t in m arbj til irksomhn, r har funt n nich å t ansk mark. Urtk stabilisrr og hær sål gul som funamntr, r synkr, og t gør ftr n ny ograningsfri mto, r r bå skånsom og ffkti. - Vi har ært m til at hæ t gul 50 cntimtr, og i har ært å n oga, hor t funamnt bl løftt næstn ti cntimtr. Dt r altså mgt, fortællr minhar Knt Stffnsn. Og han r såmæn ikk n nst, r r bgjstrt. Virksomhn har m stor succs stabilisrt bærn konstruktionr t rnsningsanlæg. Dn har sikrt gult i Jysk Banks hokartr i Silkborg, n har løftt 200 karatmtr btonaral i Købnhans Lufthan, og n har løftt og stabilisrt gult i t af rouktionslokalrn hos Danfoss. For ikk at næn t utal af riat illar m sætningsskar, hor Urtks montørr har løst roblmrn. Gazll-irksomh Urtk bl grunlagt i 1998 af Ian Stffnsn, r r irksomhn fra riatn hjmm i Brjning Børko. I januar 2000 tråt sønnn Knt Stffnsn til, og sammn løst all ogar fra salg, tilbusgining og aministration til sl uførlsn af t konkrt stykk arbj. Sin r r skt mgt. Virksomhn r flyttt til størr lokalr i Nørr Åby, ligsom r i ag r ti man ansat, så Knt og Ian kan koncntrr sig om at skaff arbj nok. Dt gør så got, at Urtk tr år i træk fra bl kårt som Gazll-irksomh af agblat Børsn og Jysk Bank, hilkt inr om n kslosi uikling i omsætningn. Baggrunn r måsk n filosofi, r har fulgt far og søn sin tilig år, og som i ag gnnmsyrr irksomhn. - Vi har n rgl om, at all rojktmarbjr skal ha røt at arbj m t hr i raksis. Eftr ors mning kan man ikk rågi n kun og gi t rigtig tilbu, his man ikk r 100 % m å, ha t hanlr om, konstatrr Knt Stffnsn. Sin januar 2005 har Knt og Ian Stffnsn jt hr sin hall af irksomhn. Virksomhn m bas tæt å Nørr Åby har stabilisrt bærn jorlag unr ksmlis n kirk og t rnsningsanlæg. Urtk-Mton - r uiklt i Finlan og bnytts i ag or hl klon. - brugs til ograningsfrit at hæ og stabilisr gul og funamntr, r synkr. - r basrt å t scilt uiklt miljønligt roukt kalt Urtk GoPlus. Urtk Go- Plus srøjts n unr gult llr funamntt å t st, hor roblmt r oståt. Hrftr uir t sig kraftigt, hor n omkringliggn jor blir rsst sammn, og ntull hulrum blir fylt u. På n må blir unrgrunn stabil, og bærnn styrks btragtligt. Når Urtk GoPlus r hært, r t hårt som stn. - r ograningsfri, hurtig og mgt skånsom. Dt btyr, at har, trrassr, inkørslr og anr unomsaralr ikk blir ølagt. På samm må kan ksistrn gul bibhols, og bbor kan bli i hust, mns arbjt står å. Er r tal om n irksomh, kan rouktionn sun i langt flst tilfæl fortsætt uhinrt, mns skarn ubrs. Entull fylt lagrrolr og maskinr kan bli stån. Urtk kan stabilisr o til 200 m 2 inustrigul å n nklt arbjsag. - kan stabilisr unrgrunn n til cirka fm mtrs yb. Som altrnati kan Urtk stabilisr funamntr m æl, som man borr n langs funamntt i n yb å o til 20 mtr, horftr man boltr æln fast til funamntt. M n forholsis ny og ograningsfri mto kan Urtk løft og stabilisr bå gul og funamntr. 6

7 Ny marbjr m Can.match/Akamikrns A-Kass Sin Can.match gik i luftn tiligt i 2007, har haft tralt. Mr n 3000 akamikr står nmlig klar i kaniatbankn til jobs, som Can.- match formilr. Hr hjælr man bå m t hurtig jobmatch, mn ingår også i løbn samarbj om rkruttring af ny marbjr - inn for kommunikation, analys, rojktlls, it, økonomi, jura os. Så r u irksomhslr, HR-ansarlig llr u, at r snart blir brug for n ny højtuannt kollga å in arbjslas kan Can.match anns - rofssionl og hurtig sric - hlt un omkostningr. M t irkt match uælgs min. 3 kalificr kaniatr til jobbt i løbt af få ag - hrftr r t blot o til jr at ælg jrs ny marbjr. Læs mr å Ring llr sn os n mail å Skal u instr i højtknologi? Så kan Højtknologifonn ær n muligh. Højtknologifonn skabr æri i t ansk samfun at instr risikoilligt i markant højtknologisk tiltag, som byggr bro mllm irksomhr og offntlig forskningsinstitutionr. Højtknologifonn ulr 280 millionr kronr i 2007 m særligt fokus å små og mllmstor irksomhr, hor kun 7% af irksomhrn i ag r i kontakt m offntlig forskning. Læs mr å llr kontakt Milfart Erhrscntr.»KOM GODT FRA START«Anrs Buss Rasmussn, jr af Insl Bryggri har m stor succs roucrt scialøl i t års ti. Han knr til igtighn af at komm rigtigt i gang som iærksættr.»jg fik hligis n irklig go sarring hos Milfart Erhrscntr å at la min forrtningslan, så jg kom got fra start. Druor fik jg kontakt til rs ntærk af komtnt rågir, som kunn birag til, at mit bryggri fik n go ostart«, utalr Anrs. S mr å UDVIKLING«Richar Olsn jr af Anytim Ur & Otik i Ejby har ltagt i t 1 årigt uiklingsrojkt for irksomhr hos Milfart Erhrscntr.»Dt har ært utroligt insirrn at ltag i forløbt, hor i ar 13 jrlr m samm roblmstillingr«, fortællr Richar.»Jg fik nogl go rskabr til at uikl min irksomh, og ar også gnnm n sænn rsonlig uikling i løbt af årt«. S mr å Hans Bangsj 40 tlf Hans Bangsj 40 tlf

8 Ha kan min irksomh brug n innoationsagnt til? En innoationsagnt kan Intificr konkrt uiklings- og innoationsmulighr i irksomhn, f.ks. ny tknologir llr uikling af ny rouktr, arbjsrocssr llr forrtningsstratgir Forslå konkrt løsningr, r kan skab uikling i irksomhn Fungr som sarringsartnr i inln fasr af t uiklingsrojkt i irksomhn. En innoationsagnt har Stor rfaring m tknologisk og forrtningsmæssig uikling Orblik or ansk ksrtr og forskr, r tilførr in til irksomhn Orblik or mulighr for at få offntlig støtt til innoationsrojktr. Hm kan bnytt innoationsagntrn? Små og mllmstor irksomhr m o til 250 ansatt, r ønskr at forny sig og har bho for sarring. Dr gnnmførs irksomhsbsøg, hor konkrt uiklings- og innoationsmulighr intificrs. Dt r gratis for irksomhrn at få t innoationstjk. Hør mr om innoationsagntrn at kontakt Milfart Erhrscntr. Få in in i in irksomh! Rgional inilotr r t tilbu til små og mllmstor irksomhr om ansættls af n højtuannt marbjr. Tilbut sigtr å at få flr højtuann ansat un for lants storbyr og styrk samarbjt mllm små og mllmstor irksomhr og ininstitutionrn. Virksomhr m 2 til 100 ansatt kan få kr. om månn i o til 12 månr til at rø n højtuannt marbjr, n rgional inilot. Vinilotn skal i rion gnnmfør n konkrt uiklingsoga. Drtil kommr t tilsku å kr. til inkøb af ylsr hos unirsittr, sktorforskningsinstitutionr og GTS-instituttr. Dr r ingn ansøgningsfristr, a milrn gis ftr først til møll rincit. I r r afsat 30 mio. kr. til orningn hrt år. Dr r n rækk konkrt kra til irksomhn og inilotn. Kontakt Milfart Erhrscntr his u il hør mr om orningn.»iværksætter MED TURBO PÅ«Jan Balrston, inhar af motøjs butikkn DIVA og DIVA ntsho har succs m at ri to irksomhr å én gang. Dt har ært hårt at start gn irksomh, mn hligis fik jg n rigtig go jlning å Milfart Erhrscntr, så jg gjor tingn rigtigt fra startn af. Nu r jg mlm, og brugr m rfor løbn til orornt sarring omkring min irksomhs uikling, utalr Jan Balrston. S mr å ERHVERVS- LEDERE FINDER SAMMEN«Vrnr Rosnal irktør å Isolus Fjrnarmtknik A/S r n af ltagrn i Milfart Erhrscntrs lrntærk. Han fortællr, ha ntærkt har git ham.»jg kom orinligt m i ntærkt for at mø anr lokal lr og rfaringsuksl omkring or irksomhr. Dt fungrr rigtig got, og mnr i tagr o, r annlig i raksis. Nogt man kan forhol sig til som f.ks rsonalrkruttring«. S mr å Hans Bangsj 40 tlf Hans Bangsj 40 tlf

9 ERHVERVSOMRÅDE I MIDDELFART I områt må irksomhrn bygg i tr tagr i n høj å o til 13 mtr. Skorstn og ntilationstårn må og orstig højn å 13 mtr. MIDDELFART KOMMUNE ER EN AKTIV MEDSPILLER I ERHVERVSUDVIKLINGEN AF TREKANTOMRÅDET VED LILLEBÆLT. V motorjn r risn r. m2 120 kr. og bag motorjn 90 kr. Hrtil skal læggs t kloakbirag r. 800 m2 grun for 2007 r kloakbiragt kr inkl. moms. MIDDELFART KOMMUNE FØRER EN FREMSYNET ERHVERVS- Bbygglssrocntn r 40, og grun ustykks ftr ønskr om grunstørrls. POLITIK OG UDSTYKKER I DISSE ÅR EN RÆKKE ATTRAKTIVE ERHVERVSGRUNDE TÆT VED MOTORVEJEN. DET HAR MANGE Kontakt Tknik- og Miljøforaltningn i Nørr Aaby. Tlf VIRKSOMHEDSEJERE OPDAGET, OG MIDDELFART KOMMUNE INDTOG I 2006 ANDENPLADSEN I KONKURRENCEN OM FLEST SOLGTE ERHVERVSGRUNDE I DANMARK. sj Bogn j rby Stau Mo tor j E 20 a Nyh Nyha ru Skåst Stran stru Eskils tru stru Skå Skås Frih ru åsstru Skåst o sko M M jlsk tag T FAR DEL MID 1 r T h. FAR n som DEL r irk orj I MID tilby mot E D N n tæt ri U u g R m lig reg Kom sgrun j ø GOD lfart Fyns å afk hr t tæt lagt til Mi kti r r å mr ilfa t r u shano s attra M å r gro rh kant af 0. Omr r, n 2 ny t Dt stlig u torj E ærks utikkr. ø i, o å n 8 fra M inustr tailb omr til t rs sl 5 t an ræn rh kra k ny flot m af byg blan g las s g un r sig mnin m l o m r r Ko snt fo u t r g a ræ go lf Mi ynsj lantnin F ing, b n skilt rn. gri FÆ l ru Rors As mos Hsto Sk lun GAMB ORG FJO RD Uby VIG 313 Ru Gl Ørsl Lung - TY høj Lung K rt K BR bjrg Ørs VIG ru ru Hj Hår 10 km n Kaslu ru Tan by r Aa Søn r tkæ Em 313 org lsb W Ho GEN o rsk Øst Lungrg Bj y Husb EDNIN 55 rgår SønSko Hygin BRIND l øll bøl bø bø kk Hæ H 329 st Ørsl Bjrg n Gri sko Ålsbo o Ålsb Å kr ank Ban Balsl Føns FØNS ru Ettt ru Hønn stru King s Ronæ torn SarrSko rø Sltt Fjl oss mo m nm n nn Grøn G Y EJB går Mos Rolun ru Fjll st ga Bårin RRE NØ Branstru Byllru Viby UP NDR HAR Insl Tåru Insl Y AAB org Gamb rg nbo Fry Vjru 57 Kaus ing Skrill stru Sn NØ k Blan 303 rby Kæ 317 E20 16 ra Øksn Sko u nr Br Bårin u Kustr rby Stau rk Nyyma år å sg s Sko ru n Br Sko rilan s Sko Højru g y Vjlb ls ols l Ho Gamm Bro Frih g an rl Bårin Somm år Brog Røjl 58 ko Ejlssko Or O Bro ran g St Bårin y Vjlb F urby Sta o Sk Batt G VIG sko Barløs :10 0 BRA NDS agr San Ø a-s BÅRIN Vjlby Strib ø Errits ang nkg Ta Hojn Stran rg Varbj stran Bro 10 km :10 Dt saml salgsmatrial kan rkirrs hnnls til Milfart Kommun llr Milfart Erhrscntr

10 Vlkommn til ny mlmmr Ditl Consulting MAD Hous Dnmark Tglgårsarkn 26 /Jtt Ditl Tlf.: Konsulntirksomh M2 Gul Frnslunj 2 /Claus Myhlius Tlf.: Gullæggrfirma MAD Hous Dnmark Tglgårsarkn 26 /Ol Vstrgaar Poulsn Tlf.: Innoationshus NT-Traaarr Himalsj 14, Kauslun / O.K. Nilsn Tlf.: Tråarfabrik FynBoByg Hollænrj 106, Skrilling /Ptr Jørgnsn Tlf.: Tømrrforrtning AOF Milfart Tglgårsarkn 101 /Ann Poulsn Tlf.: Dag/Aftnskol Saf-Light A/S Langlansj 14 / Claus Nissum Tlf: Sikkrhstknik innfor blysning Srin Kursuscntr Skosingt 25 /Anglika Rosnbrg Tlf.: Kursuscntr JKS a/s Vnrsga Frricia /Solig Bjørnø Tlf.: Vikarburau UniqCoaching MAD Hous Dnmark Tglgårsarkn 26, lok. 312 /Hann Sø Mikklsn Tlf: Coaching Tam Lillbælt Karnsj 8 /Sørn Frslun Tlf Konsulntirksomh Grøn Plj og Anlæg Solængt 1, Strib /Kim Olsn Tlf Anlægsgartnr Bjrgs Fysiotrai Strib Lanj 84 /Lott Bjrg Olsn Tlf.: Fysiotraut Marbjrn Værkstsj 12 /Jantt Dmuth Tlf.: Vikarsric Cylinric Dnmark a/s Falstrsj 1 /Pr Hou Christnsn Tlf.: Prouktionsirksomh Kom m i lrntærk Er u lr? - og kan u nikk gnknn til t bho for at snakk m anr lr om jrs uforringr? Så har u mulighn for at ltag i t næst lrntærk, som r at bli tablrt. I ntærkt mør u anr lr fra lokalområt. Hrt mø inholr: Erfaringsuksling bort runt Olæg fra n kstrn olægsholr Er u intrssrt i at ær m i t ynamisk forløb, u sl r m til at ræg. Kontakt Milfart Erhrscntr:

11 Ny mlmmrs gn ræsntation Vi r m r lyttr, følgr or ogar til ørs og gir n fair bhanling til all. Vors fornmst oga r at knytt kontakt mllm arbjsgir og arbjstagr. Vors styrk r tæt og rsonlig kontakt til all, sål irksomhr som ikarr unr mottot: Rtt rson - å rtt st - til rtt ti! Vikarburaut Marbjrn Værkstsj 12 mail: hjmmsi: itl Consulting Manglr u n brik? En klar lan for in irksomhs frmtiig ækst og uikling? Rssourcr llr kalifikationr i in organisation til at løs n konkrt oga? Flr kræftr og sarring til at tænk frmarttt? Så kan Ditl Consulting hjæl ig ir! Tam Lillbælt kombinrr t bst fra klassisk lls m n morn, systmisk tilgang. Filosofin r, at lrns mål kun nås, når marbjrn følr sig hørt og anrknt, og kommunikationn r rsktful. I systmisk lls får marbjrn mansar. Tam Lillbælt Karnsj 8, Tlf.: mail: wb: Ditl Consulting MAD Hous Dnmark Tglgårsarkn 26 tl Innoati rsonallj Tag ansar å højst niau for irksomhns ansatt og tilby m t yrst inn for trisl, coaching, strsstrai, -forbyggls og rsonlig uikling at knytt UniqCoaching til in irksomh. Læs mr: UniqCoaching / Hann Sø Mikklsn MAD Hous Dnmark Tglgårsarkn 26 Tlf Grøn Plj & Anlæg, Ejnomssric som ris af anlægsgartnr Kim Olsn, uførr unørsogar tilasst rhrslit og riat grunjr hrunr: Vligholls af grønn områr Græsslåning/hækklining/ukrutsbræning Træfælning/rofræsning/flishugning Anlægsgartnrarbj Hånærksmæssig ogar All ogar tilbys å fast samt a hoc basis. Grøn Plj & Anlæg Ejnomssric Solængt 1, Strib Tlf Srin Kursuscntr r bliggn m skon som nabo og m anoramausigt or bæltt - lig n ny Lillbæltsbro i Milfart. Hr kan u læn ig trygt tilbag, ny n nstån usigt og orla rstn til os. Vi har 10 lnumlokalr, 79 ærlsr og rstaurant til 200 rsonr - alt til mgt konkurrncygtig risr. 11

12 Insirrn tmaag Hii Gulbk rkruttring fastholls Tina Eisnhart worksho marbjrlj strsshåntring Milfart Erhrscntr og Jobcntr Milfart afholr 2 sænn tmaag, hor u får go inut fra ksrtr og irksomhr og kan sørg m til rås. Nils Chr. Hamml Torsag. 11. oktobr: Tma: Rkruttring og fastholls af in marbjr. Manag. 5. nombr: Tma: Strsshåntring og nbringls af fraær har ffkt å in bunlini. Erhrsnyt ugis af Milfart Erhrscntr Hans Bangsj 40 Tl Blat ukommr til mlmmr af Milfart Erhrsrå. Så brug 3 timr fra , hor u får inut til in irksomh og sluttr af m n frokost. Kontakt Milfart Erhrscntr for yrligr information å tlf Ellr s ors hjmmsi www. milfart-rhr.k fra ug 36. Olag 900 stk. Ansarshan raktør r rhrschf Nils Chr. Hamml.

Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21

Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21 Mnighsråsmø Syhavn Sogn Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21 INDKALDELSE Bla nr.: 1 Formanns initialr: LR Inkalt lmmr: Tilst un Inkalt lmmr Tilst Eva Larsn Solvj Karin Holm Lina Kllam Lon Rasmussn Thomas Nilsn

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

Vi klarer det beskidte arbejde. - Speciale i industri- og tankrensning

Vi klarer det beskidte arbejde. - Speciale i industri- og tankrensning Vi karr t bskit arbj - Spcia i iustri- og takrsig Jysk Koak Srvic tibyr at i koak- og takrsig Jysk Koak Srvic A/S hovkotor og garagaæg r bigg i Lystrup it ufor Århus. Firmat bv gruagt i 1963 som t famiifirma

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere Bilag 4: Spørgskmaundrsøgls, politikr Er du mand llr kvind? Krydst md: Pa mokra Vnstr Dt Konsr par Mand 187 13 48 43 10 2 54 163 18 26 71,4% Kvind 77 12 11 20 4 0 24 58 9 11 28,6% 264 25 59 63 14 2 78

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen 2 2013 Har du huskt at tilmld dig Så vd du blandt andt, hvornår dr liggr t nyt SKOLEN på nttt. www.aalf.dk (s mnubjælkn) Af Martin Lauritzn ÅLF Af Lott Svan Strang Ptrsn & Martin Lauritzn nyhdsbrv fra

Læs mere

Danske studerendes bedømmelse af studiejobs og virksomheders employer branding

Danske studerendes bedømmelse af studiejobs og virksomheders employer branding Dansk stus bdømmls af studijobs og virksomhrs mployr branding Forstå stus pfcr og positionér dig tidligt som n attraktiv frmtidig arbjdsgivr 2013 www.youngacamics.com 3 Forord Optimér mployr brandingn

Læs mere

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen StudiOrdning August 2011 Produktions Tknolog Uddannlsn Dnn studiordning r n orintring til nuværnd og kommnd studrnd på produktionstknolog uddannlsn om, hvad studit indholdr og hvad dr forvnts af d studrnd.

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET STORT TEMA om klodns frmtid NYHEDER TIL BØRN DER VIL FORSTÅ VERDEN GOD SKOLE TIL ALLE 25. - 1. OKTOBER 2015 LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 VI HAR TESTET FIFA 16

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR OR Sundhds- og Forbygglssudvalgt 2013-14 SUU Alm.dl Bilag 241 Offntligt N r. 1 0 9 U d g i v s a f D a n s k F o l k h j æ l p NYT HOVEDKONTOR Eftr flr års ovrvjlsr omkring bliggnhdn for Dansk Folkhjælps

Læs mere

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København s B tic t spørgsmål om ldls? c ra tp God dmnsomsorg 22.-23. oktobr 2012 i Købnhavn bri.dk/ mns w.v ord f r t cn idns ld Tilm w på w n c n onfr k g i d -gap -th dging Vlkomst God dmnsomsorg - t spørgsmål

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 PROGRAM Forsættls fra sidst mr: Koncpt Prototypr Frokost Mock-ups Tst Pitch Hvordan md hjmmprojkt? HVOR ER VI OG HVOR ER VI PÅ VEJ HEN! DAG 1 DAG 2 DAG 3 Divrgnt procs Konvrgnt

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

Sig farvel til nissefar

Sig farvel til nissefar Sig farvl til nissfar Få n julfrokost md mr sjov i utraditionll omgivlsr. Novmbr: frdag d. 20. / lørdag d. 21. / frdag d. 27. / lørdag d. 28. Dcmbr: frdag d. 4. / lørdag d. 5. / frdag d. 11. / lørdag d.

Læs mere

FREDENS KIRKE. SogneNyt ÅND. Menighedsrådsvalg 2014 Nyt kor i Fredens Kirke Koncert med Sigurd Barrett TRADITION EVANGELIET OM JESUS KRISTUS

FREDENS KIRKE. SogneNyt ÅND. Menighedsrådsvalg 2014 Nyt kor i Fredens Kirke Koncert med Sigurd Barrett TRADITION EVANGELIET OM JESUS KRISTUS FREDENS KIRKE sptmbr - cmbr 2014 Mnghsråsvalg 2014 Nyt kor Frns Krk Koncrt m Sgur Barrtt ÅND NÆR- VÆR FÆLLESSKAB MØDE MED MENNESKER I ALLE ALDRE FORNYELSE TRADITION NÆSTEKÆRLIGHED GUDS- TJENESTER EVANGELIET

Læs mere

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien?

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien? Skal vi hjælp dig og din famili md at skab sikkrhd i økonomin? Vi hjælpr dig md at få n tryg hvrdag Hvis du mistr jobbt, blivr uarbjdsdygtig llr dr skr t dødsfald, så kan dt få økonomisk konskvnsr for

Læs mere

PROJEKTER: TILSKUDSPULJE TIL ETABLERING AF GRØNNE TAGE PROJEKTER: TRAFIKALE TILTAG I FUGLEKVARTERET VEST

PROJEKTER: TILSKUDSPULJE TIL ETABLERING AF GRØNNE TAGE PROJEKTER: TRAFIKALE TILTAG I FUGLEKVARTERET VEST Fælls indsatsområdr i Fuglkvartrt Øst og Vst D TR FÆLLS indsatsområdr rønn tag, TrafikAALYS og Fuglfrø n bylivspulj går ign i båd Fuglkvartrt Øst og Vst O vil vær md til at skab sammnhæng mllm d to Områdfornylsr.

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse Kvantkosmologi md aftagnd gravitation Forning af ikrokosmos og akrokosmos Hubbl-paramtrn fornt md Univrsts total mass Af Louis Nilsn, cand.scint. i fysik og astronomi Lktor vd Hrlufsholm, Næstvd Indldning

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

Nyt skoleår - nye ansigter

Nyt skoleår - nye ansigter nr. 12 august 2015 KURSER & EVENTS S. 4 DRØN PÅ SOMMEREN FOR FU S. 8 Nyt skolår - ny ansigtr Først skoldag for 3000 ny lvr i Aarhus, og først arbjdsdag for mang ny ldr og mdarbjdr i Børn og Ung. Mandag

Læs mere

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen.

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen. 02028.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 02028.01 Frdningn vdrørr: Pdrstrup Gods I Domm la ksatio nskom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 03-11-1978 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> " v li

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nr. 4 sptmbr/oktobr 2006 Spjdr for fuld skru Blad for spjdr, forældr og førr i Dansk Baptistrs Spjdrkorps Foto: Maria Christnsn Spot på Spjdrnyt Sid 8-11: Hr findr du brtningr fra årts sommrljr

Læs mere

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2.

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2. LIF-Avisn LINDHOLM IDRÆTSFORENING - Annonctillæg til Nørrsundby Avis 18. august 2010 LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009 Historisk triumf Lindholm IF har for først gang i klubbns 75 år lang histori

Læs mere

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost novmbr 2010 Fik hjælp, da btrot mdarbjdr svindld Gratis hjælp hvis din virksomhd r i kris Dt cyklr bar for Bik Toyz Projktmagrn En Kattgatbro har to hovdr Julgavidér & Julfrokost Tal md os om... nansiring

Læs mere

FAVORITTER. Din sundhed er min hjertesag!

FAVORITTER. Din sundhed er min hjertesag! ALLE har fortjnt t godt liv md massr af nrgi, kropslig slvtillid og ovrskud til famili, job, mad og motion. Og dr r så mgt, vi slv kan gør - dt r IKKE sværr nd vi slv gør dt til! Soulfood FAVORITTER Din

Læs mere

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling S i l kar ppådi kr op pr og AfDi Mar i as nmor Mål gr upp: 5. 9. k l a Undrviningforløb 5.-9.årgang Sil karp på di kropprog Opmærkomhd på kropprog og mmføring md ærlig hnblik på formidling Tidforbrug:

Læs mere

Tilbage til arbejde eller studie

Tilbage til arbejde eller studie Tilbag til arbjd llr studi DETTE NUMMERS TEMA Hvornår og hvordan blivr jg klar til at vnd tilbag til arbjd llr studir ftr at hav istt? Hvordan fortællr jg in kollgar o dt, dr r skt? Hvordan kan jg gør

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver Nr. 22 fbruar 2010 - Kønspolitisk konfrnc på ruc - Khalid: Jordans først homo Vjldning - Studrnd får for lidt fdback på opgavr Indhold RUC indfra Dbattn rasr på tksam...04 dn moralsk træklippr?...05 Til

Læs mere

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen th fmal dition ALPI sponsorrr håndboldlandsholdt Læs mr på sid 3 Mød dygtig ALPI-pigr Læs mr på sid 10, 11 og 14 Vind lækr julgavr Læs mr på sid 12 Læs også om Ny INCOTERMS ALPI s italinsk mor Løbstærk

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

47 timer på højt niveau Se det fulde program og sammensæt din egen konference. Vær med i debatten Ti debattører lægger for her i magasinet

47 timer på højt niveau Se det fulde program og sammensæt din egen konference. Vær med i debatten Ti debattører lægger for her i magasinet I frmtin finr n digital kommunikation ny vj ud i t digital offntlig rum Karn Balling Rmr, kommunikationschf i Ranrs Kommun 47 timr på højt nivau S t ful program og sammnsæt din gn konfrnc Vær md i battn

Læs mere

nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Heidi blev læge trods stort høretab Fællesskab på frederiksberg Læs om lydfølsomhed

nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Heidi blev læge trods stort høretab Fællesskab på frederiksberg Læs om lydfølsomhed nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Hidi blv læg trods stort hørtab Fællsskab på frdriksbrg Læs om lydfølsomhd Hørlsn svigtr 1 ud af 2 ovr 50 år! Hvornår og hvor oft kan varir, og dt r ikk altid

Læs mere

SALGSOPSTILLING. WESTRING ESTATE HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Helsinge Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE.

SALGSOPSTILLING. WESTRING ESTATE HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Helsinge Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE. HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Hlsing Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE.DK SALGSOPSTILLING Kyndby Plntg Jungdlsvj 29+30, Kyndby, 3630 Jægrspris Skovbrug Kontntpris: 4.500.000

Læs mere

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv.

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv. 14. sptmbr 1995 3. årgang nr. 15 BRYGGEBLADET VRED SKOLEBESTYRELSE: -Kommunn sjoflr bryggskoln Islands Brygg»glmt«i skolborgmstrns ny udbygningsplan Njal A udmldt afllo Læs forningns bgrundls og LWs svar

Læs mere

Mester. Holstebro. Se side 17

Mester. Holstebro. Se side 17 faxbugtn NR. 34 - TIRSDAG DEN 18. AUGUST 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Onlin-udgav: www.faxbugtn.dk Crazy Night Dt blæst, rigtig mgt ndda, mn alligvl kom dr rigtig mang til

Læs mere

Priser 4699,- Spotpris. Måske Danmarks billigste. Kraftig zoom med billedstabilisator. Canon EOS 600D 18-135 IS

Priser 4699,- Spotpris. Måske Danmarks billigste. Kraftig zoom med billedstabilisator. Canon EOS 600D 18-135 IS Spt Måsk Danmarks illigst 4699,- Cann EOS 600D m/18-135 IS Kraftig zm m illstailisatr 18-135 IS n 18 mgapixl CMOS-snsr n Full HD vi 1080p n Intuitiv funktinsgui på skærmn n Brt ækkn 9-punkts AF n Vipar

Læs mere

debat kurser foredrag

debat kurser foredrag dbat kursr fordrag akrylmaling bvægls og afspænding vandgymnastik callntics db for bgyndr db for lt øvd fusionstræning guitar harmonikaspil hvordan blandr man farvr intrnt ipad it-ambassadørr it-caf klavrundrvisning

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

JULEKALENDERTILBUD. 24. dece 20% 1. december. 24. december. Brøndum. Snaps 75 cl. 22.-23. december 8OE OOH )M OOHEURYHMHQ

JULEKALENDERTILBUD. 24. dece 20% 1. december. 24. december. Brøndum. Snaps 75 cl. 22.-23. december 8OE OOH )M OOHEURYHMHQ 104. ÅRGANG NR. 52 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Kær læsr: Glædlig jul! Så r dt lig nu, at juln sættr n stoppr for hvrdagns

Læs mere

Referat Dato: Lokation: 23.05.2012 Jens, Dahliaparken 7 Bestyrelsesmøde Jens Ejsing 23.05.2012. Personen der skal underrettes:

Referat Dato: Lokation: 23.05.2012 Jens, Dahliaparken 7 Bestyrelsesmøde Jens Ejsing 23.05.2012. Personen der skal underrettes: Grunjerforeningen BEDAHL Referat Dato: Lokation: 23.05.2012, Dahliaparken 7 Bestyrelsesmø Referent: Referat udsendt på dato: Ejsing 23.05.2012 Bestyrelsesmedlemmer (til ste): Michael Morten Bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

m 2 Virtuelt kontor/adresseservice Virksomhed 1.545 595 Ugebasis Månedsbasis Pr. år, forbrugsafregning lejeomkostninger Kælderlokale, nye kontrakter.

m 2 Virtuelt kontor/adresseservice Virksomhed 1.545 595 Ugebasis Månedsbasis Pr. år, forbrugsafregning lejeomkostninger Kælderlokale, nye kontrakter. Udl j ni ng S r v i c y d l s r Konf r nc c nt r Pr i s bog201 5 Symbions prislistr r gældnd indtil ny prislist offntliggørs. Prisrn r kskl. moms md mindr andt r angivt. All bløb angivs i dkk. ØkonomiCntr,

Læs mere

PT 7251 PT 7331 PT 7401 PT 7501. Brugsanvisning Tørretumbler

PT 7251 PT 7331 PT 7401 PT 7501. Brugsanvisning Tørretumbler Brugsanvisning Tørrtumblr PT 7251 PT 7331 PT 7401 PT 7501 Læs vnligst brugsanvisningn indn opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skadr på prsonr og produkt. j M.-Nr. 06 397 280 2 M.-Nr.

Læs mere

1-1-5 PAR-Coaching. 1. Komposita - sammensatte ord

1-1-5 PAR-Coaching. 1. Komposita - sammensatte ord -- PAR-Cohing. Komposit - smmnstt or Løs i smågruppr llr prvist nnstån opgvrk - og sml smmn på jrs rringr i kssrn hrunr.. Dn n længst mulig smmnsætning nnstån or (si -).. Dn n længst mulig smmnsætning

Læs mere

i d Fra kan tilpasses alle eksisterende hegnssystemer! s i d

i d Fra kan tilpasses alle eksisterende hegnssystemer! s i d L-H fodr 1 www.lhfodr.dk - Maj 2012 Maj 2012 Sæt Græningbur til kaninr Xi ka F md ordra lnd r go dy Chr itin r læg m bid n o a on dag Suntu g forfat m t d. 16 Tilm. ma Sørn r ldi j kl. ng p 18.3 n åw ww.

Læs mere

Andelskassen er hovedsponsor Flemming Lunde fra Andelskassen har også sin væsentlige andel i at det økonomisk

Andelskassen er hovedsponsor Flemming Lunde fra Andelskassen har også sin væsentlige andel i at det økonomisk TirsDAG dn 17. DECmbr 2013 103. årgang nr. 51 Andlskassn Cup 2013 r fyns næststørst indfodboldstævn: Dr blv scort 1039 mål har dr vært mgt at s til. Vi læggr vægt på at dt skal vær hyggligt at dltag i

Læs mere

BYENS PLANER OG LIV VORES BY! ark

BYENS PLANER OG LIV VORES BY! ark BYENS PLANER OG LIV Foto: STREETHEART VORES BY! BYENS PLANER OG LIV HVAD ER EN BY? Hvad gør noget til en by? Er t veje, bygning, plads og p? Ell t byens beboe og t liv, d foregår i byens rum mellem mennesk?

Læs mere

m ninger September 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Den lille appetit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT

m ninger September 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Den lille appetit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT & m ningr Sptmbr 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Dn lill apptit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT MÆLK &m ningr nr 3 sptmbr 2006 Mælk og mningr udgivs til n fast krds af

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING. Bedømmelsesudvalgets rapport - april 2015

BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING. Bedømmelsesudvalgets rapport - april 2015 BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING Bdømmlssudvalgts rapport - april 2015 1 INDHOLD 03 INDLEDNING s 04 KONKURRENCEFAKTA s 07 FORSLAG 1 s 11 FORSLAG 2 s 19 FORSLAG 3 s 27 POINTGIVNING s 34 Kort og luftfotos: Hrning

Læs mere

v/jette Nordsmark. Thorupgårdsvej 13B, Voel. Tlf. 86 87 20 01 Uge 49 Onsdag den 2. december 2009 60. årgang Bjørn Tidemand spiller i Toustrup

v/jette Nordsmark. Thorupgårdsvej 13B, Voel. Tlf. 86 87 20 01 Uge 49 Onsdag den 2. december 2009 60. årgang Bjørn Tidemand spiller i Toustrup v/jtt Nordsmark. Thorupgårdsvj 13B, Vol. Tlf. 86 87 20 01 g 49 Onsdag dn 2. dcmbr 2009 60. årgang 20% på all hårfarvr i dcmbr månd. Kvalitt mak up sælgs til 1/2 pris. Bjørn Tidmand spillr i Toustrup Spillr

Læs mere

Tryghed - Værdighed - Besparelser

Tryghed - Værdighed - Besparelser Tryghd - Værdighd - Bsparlsr Trådløs Snsor Systm Privat hjm Pljcntr Rhabilitringscntr Sniorboligr Hospitalr dmnspatintr 10/2015 Hvorfor svarr ingn når jg ringr? MariCar r dn ldnd lvrandør af gulvsnsorløsningr.

Læs mere

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL En analyse fra virksomhedslokaler.dk REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL Kan du rekruttere ansatte til dit nye kontor? Analysen viser befolkningens forling i forskellige erhvervsgrupper

Læs mere

Ny KvægForskning. Herd Navigator på vej ud i verden. Side 5. Ti år med slagtekalveforsøg på KFC. Del 1: Kraftfoder, hø og halm.

Ny KvægForskning. Herd Navigator på vej ud i verden. Side 5. Ti år med slagtekalveforsøg på KFC. Del 1: Kraftfoder, hø og halm. Ny KvægForskning Nr. 6, 8. årgang, Dcmbr 200 Hrd Navigator på vj ud i vrdn. Sid 5 Ti år md slagtkalvforsøg på KFC. Dl : Kraftfodr, hø og halm. TER Sid 2 EN GEM AN ARR - og rugs gb kvæ rg nbj for s r s

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

Steen Andersen Buen 2 8740 Brædstrup sa@julsgaard-el.dk 75751922 21 www.julsgaard-el.dk EDB Industri teknik

Steen Andersen Buen 2 8740 Brædstrup sa@julsgaard-el.dk 75751922 21 www.julsgaard-el.dk EDB Industri teknik BYGGERI Bundgaard Byg DATA & IT El- Installationsfirmat Julsgaard Stilling Køl & El aps Viggo Ravns Elforrtning Hørning Installation & Asgrs VVS Danmarksvj 30K 8660 Skandrborg info@bundgaardbyg.dk 86 52

Læs mere

DjHPUNKT. Indhold. Det. magasin AUGUST 2013. Den jydske Haandværkerskoles

DjHPUNKT. Indhold. Det. magasin AUGUST 2013. Den jydske Haandværkerskoles DjHPUNKT Dn jydsk Haandværkrskol AUGUST 2013 Rdaktion: Hnrik Ølund (ansvarlig) Ann Hansn Aamand Layout: Ann Hansn Aamand Input: aha@djhhadstn.dk Indhold Sidn sidst 2 En ministril sommrhistori 2 Glimt -

Læs mere

Refleks2012. uddannelsesweekend

Refleks2012. uddannelsesweekend Rflks01 uddalsswkd Et fagligt tilbud til dig, dr øskr at udvikl di orgaisatio. Rflks01 lørdag d 8. sptmbr til sødag d 9. sptmbr 01 i haslv 1 0 s Rflk 1 0 s k Rfl vlkomm I wkd d 8.-9. sptmbr ivitrr DUF

Læs mere

Steen Andersen Buen 2 8740 Brædstrup sa@julsgaard-el.dk 75751922 21 www.julsgaard-el.dk EDB Industri teknik

Steen Andersen Buen 2 8740 Brædstrup sa@julsgaard-el.dk 75751922 21 www.julsgaard-el.dk EDB Industri teknik BYGGERI Entrprnørfirma t RBT Bundaard By DATA & IT El- Installationsfirmat Julsaard Rasmus Ban Trudslv Enslvvj 2 8361 Hasslar mail@rbt.dk 40575914 4 www.rbt.dk Entrprnør, kloak, byri Danmarksvj 30K 8660

Læs mere

Steen Andersen Buen 2 8740 Brædstrup sa@julsgaard-el.dk 75751922 21 www.julsgaard-el.dk EDB Industri teknik

Steen Andersen Buen 2 8740 Brædstrup sa@julsgaard-el.dk 75751922 21 www.julsgaard-el.dk EDB Industri teknik BYGGERI Entrprnørfirma t RBT Bundaard By DATA & IT El- Installationsfirmat Julsaard Rasmus Ban Trudslv Enslvvj 2 8361 Hasslar mail@rbt.dk 40575914 4 www.rbt.dk Entrprnør, kloak, byri Danmarksvj 30K 8660

Læs mere

Juhuuu, vi ses i... træe. Mølleparkvej 63 9000 Aalborg Telefon 96 31 29 29 info@aalborgzoo.dk. www.aalborgzoo.dk

Juhuuu, vi ses i... træe. Mølleparkvej 63 9000 Aalborg Telefon 96 31 29 29 info@aalborgzoo.dk. www.aalborgzoo.dk Juhuuu, vi ss i... r! Nyh nn Sc å Zoo Sjov p lgplas Natur lv i Zoo s Grill å! Pas P spil r r på ino sk og bag bu r træ Møllparkvj 63 000 Aalborg Tlfon 6 3 2 2 info@aalborgzoo.k lt Kom h tætrnpå! y n ny

Læs mere

Sneen. kalder. Uge 6 Hotel Ghezzi Italien kør selv 31. jan-9. feb. inkl. 1/2 pension. kr. 2.995. Liftkort til børn under 8 år gratis

Sneen. kalder. Uge 6 Hotel Ghezzi Italien kør selv 31. jan-9. feb. inkl. 1/2 pension. kr. 2.995. Liftkort til børn under 8 år gratis Sneen 2014 kaler Uge 6 Hotel Ghezzi Italien kør selv 31. jan-9. feb. inkl. 1/2 pension. kr. 2.995 Liftkort til børn uner 8 år gratis A2ski. Det nye navn for Aarhus Skirejser Velkommen til en ny ski-sæson

Læs mere

Aupair-pigen der fik sine drømme opfyldt

Aupair-pigen der fik sine drømme opfyldt tirsdag dn 30. sptmbr 2014 104. årgang nr. 40 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Tr glad arrangørr af Tip Top mssn: Hav Rné,

Læs mere

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel Kommntarr til procnt Faglig mål Kapitlt læggr op til, at lvrn konsolidrr og vidrudviklr drs forståls af sammnhængn mllm n værdi angivt som procnt, brøk og dcimaltal. lærr forskllig formr for procntbrgning

Læs mere

Steen Andersen Buen 2 8740 Brædstrup sa@julsgaard-el.dk 75751922 21 www.julsgaard-el.dk EDB Industri teknik

Steen Andersen Buen 2 8740 Brædstrup sa@julsgaard-el.dk 75751922 21 www.julsgaard-el.dk EDB Industri teknik BYGGERI Entrprnørfirma t RBT Bundgaard Byg DATA & IT El- Installationsfirmat Julsgaard Stilling Køl & El aps Viggo Ravns Elforrtning Hørning Installation & Asgrs VVS Rasmus Bang Trudslv Enslvvj 2 8361

Læs mere

kulden er på vej - er du klar? Ring eller kom Vi har altid et godt tilbud til dig i vores dækcenter BATTER

kulden er på vej - er du klar? Ring eller kom Vi har altid et godt tilbud til dig i vores dækcenter BATTER tirsdag dn 18. novmbr 2014 104. årgang nr. 47 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Villa Flora hjalp julstmningn på vj! Julns

Læs mere

DANSK BLINDESAMFUND OG GEBR. HEINEMANN BUREAU VERITAS HSE. low cost PROAKTIV FASTHOLDELSE AF KUNDER VIA OPFORDRING TIL DIALOG DM LYDBOG TEMA

DANSK BLINDESAMFUND OG GEBR. HEINEMANN BUREAU VERITAS HSE. low cost PROAKTIV FASTHOLDELSE AF KUNDER VIA OPFORDRING TIL DIALOG DM LYDBOG TEMA low cost Dirct marktig-løsigr m t bugt på højst 250.000 kr. kskl. moms (itr omkostigr i virksomh skal ikk rgs m). Dr r fokus på valu for moy og kotaktpris. TDC ERHVERV PROAKTIV FASTHOLDELSE AF KUNDER VIA

Læs mere

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt.

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt. tirsdag dn 23. sptmbr 2014 104. årgang nr. 39 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Spotlyst faldr på Ollrup Gymnastikhøjskol:

Læs mere

:~.-.-..-... "~ ~~ roon t:.\ci'ouy ~ :: :: -..._. 1.:_.:_,_:_... : AI.. IAN JIO'S. Catering. ' l i.. 1'/'t l!lttl!..:ttl :.. :...

:~.-.-..-... ~ ~~ roon t:.\ci'ouy ~ :: :: -..._. 1.:_.:_,_:_... : AI.. IAN JIO'S. Catering. ' l i.. 1'/'t l!lttl!..:ttl :.. :... 1997B RYG G E B LA D ET 27. 5. årgang novmbr nr.20 Sådan stmt Bryggn Rsultatt af kommunalvalgt i Købnhavn i sidst ug r blvt btgnt som grumst. Mn man kunn også vælg at s dt som farvrigt: I skrivnd stund

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter EgbjrgBLADET Nr. 1, januar 2015, 47. årgang Læs, hvad dr holdr tyvn fra at bryd ind i dit hus Fællshusts hygglig familiarrangmntr fortsættr Vær md til at vidrfør Egbjrgklubbn... 1 Ønskr du at lj lokal

Læs mere

Alle film 25kr. også premierefil m. Vi får nye f i lm hjem tre gange om ugen. Børnefi lm kan b e hol des h jemme i to dage

Alle film 25kr. også premierefil m. Vi får nye f i lm hjem tre gange om ugen. Børnefi lm kan b e hol des h jemme i to dage 24. novmbr 1994 2. årgang nr. 20 BRYGGEBLADET Havnparkn undr forvandling I sidst ug bgyndt t nyt ka pitl i Haunparkns histori. Graumaskinrn undt tilba g ftr 10 års paus. Dngang for at lægg muldjord ounpå

Læs mere

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick SVENDBORG EGEBJERG GUDME ONSDAG DEN 19. JANUAR 2011.NR. 3. Læs i dnn ug Rasmus inygrill Sid 17 Passat til Pytlick Sid 21 50 år md Kvickly fjrs isvndborg Sid 26 Nilsn s r klar til årts konfirmandr Sid 28

Læs mere