Middelfart i top på velstand og vækst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Middelfart i top på velstand og vækst"

Transkript

1 Milfart i to å lstan og ækst Fionia Bank har offntliggjort n analys, som gir Milfart n samlt 1. las å Fyn, når man målr å inkomstniau, rhrsfrkns, uiklingn i husrisr, ækst i antal arbjslasr og fal i lighn. Milfart klarr sig got å all målunktrn, og t r ositit, at analysn gr å, at også n frmtiig ækst å Fyn il koncntrr sig om Milfart, såls i fortsat kan ær i to å lstan og ækst! Læs hl Fionia Banks analys å nr. 10 august 2007

2 irksomhs ortræt Dalst Tchnology Sættr strøm til militært Milfart irksomhn roucrr gnratorr, r skal fungr uåklagligt unr kstrm forhol. Blant ant i Afghanistan og Irak. Dt skal irk all str alti. Dt r filosofin bag irksomhn Dalst Tchnology, r holr til å Sjællansj i Milfart. Og t forstår man såan st got. Virksomhns størst kun r t ansk militær, og som irktør Brian Bo Kristnsn sl sigr, skal solatrn kunn stol Dn ung irktør for Dalst Tchnology, 32-årig Brian Bo Kristnsn, har brugt to år å at uikl n ny ty motor, r kan fungr som strømforsyning i ksmlis ansr manskabsogn. Motorn ss i forgrunn. Brian Bo Kristnsn og hans far Poul Erik Kristnsn rir Dalst Tchnology m ugangsunkt fra Sjællansj 4 i Milfart. 100 rocnt å matrillt, når t går ht for sig i ksmlis Afghanistan llr Irak. - Dt liggr os mgt å sin at lr nogt, i, irkr, og t kan got n i højlyt iskussionr, når kunn il ha t å én må, og i fortrækkr at gør t å n ann, fortællr irktørn. Dalst Tchnology roucrr og uiklr gnratorr, r kan fungr som mobil strømforsyningr og som nøanlæg i forbinls m strømsigt. Virksomhn lrr blant ant sin rouktr til syghusæsnt og stor riat irksomhr, r r afhængig af n konstant strømforsyning, mn at militært fylr mgt i orrbøgrn står klart for nhr, r har kiggt innfor i rouktionshalln. Brian Bo Kristnsn isr runt, mns t TV2-hit strømmr u fra højttalrn i loftt, og tknikrn uslr om n snst lranc til forsart. Gnratorr til n rækk trailr m kommunikationsmastr, r skal kunn fungr i ørknn og all anr str, hor r r langt til t ntærksstik. Virksomhns størst kun r t ansk militær. Lon uikling - Dr r ingn til om, at i skal orl å uikling og t højt tknisk niau, og rfor roucrr i også ulukkn scialbstillingr. Vi har ikk nogt liggn å hylrn, som man kan komm in fra gan og køb, sigr 32-årig Brian Bo Kristnsn, r langt hn a jn sl tænkr ny tankr og uiklr rouktrn. Snst har han brugt to år å at uikl n ny komakt og økonomisk gnrator til ksmlis ansr manskabsogn. Gnratorn kan sørg for, at manskabt in i ognn r forsynt m strøm, slom ognns motor r slukkt. - Dt r normt yrt i isl og slitag at hol ognns homotor kørn, his man ksmlis bar skal ha lit lys llr la n ko kaff, så i forntr os a mgt af n, fortællr irktørn. Og han har a også nogt at ha sin otimism i. Dt ansk militær har allr bstilt to ksmlarr til styrkrn i Afghanistan, og t finsk forsar har ønskt at få t anlæg å rø. Samtiig har Dalst Tchnology i forjn n fo innfor hos NATO samt t tyrkisk, stisk og sansk militær, så otntialt r til st. 20 år å bagn Dt r got 20 år sin, Brian Bo Kristnsns far, Poul Erik Kristnsn, tablr irksomhn i Ons. Da t mit i halfmsrn bl nønigt at ui, fant gn lokalr i Milfart, og lig sin har basn ht Sjællansj 4. Brian Bo Kristnsn har m gn or i n llr ann ustrækning ært m om bor sin startn. For tr år sin bl t å ful ti ftr uannlsr som først lktrikr og snr stærkstrømsingniør, og i ag fungrr han som irktør, mns Poul Erik Kristnsn bstrir ostn som bstyrlssforman. I alt har Dalst Tchnology ott ansatt. 2

3 Ha brugr i Milfart Erhrscntr til? Ntærkt gir ballast og uikling Jan Amlun Vigsø har startt gn irksomh AmlunCoaching og r kommt got i gang m sænn ogar for bå riat og offntlig irksomhr. Jan søgt ftr sarring m anr konsulntr, r ar i samm bå. Jg ha lanlagt min ostart rimlig got, mn jg san hurtigt nogl sarringsartnr, r ar lit i samm bå som jg. Drfor srang jg m, a Milfart Erhrscntr start t skrærsyt ntærk for ny konsulntfirmar. Hr r jg n l af t forum, hor i ukslr ny tankr og iér, og n synrgiffkt gir mig t kick til hl tin at tænk ir. Vin fra lr til lr Et igtigt aramtr for irktør Kim Prsn, Pttinaroli A/S r at uksl in og rfaringr. Drfor har han i kna 2 år ltagt i lrntærkt ia Milfart Erhrscntr. I ntærkt mør jg anr lr, og i har n rigtig go rfaringsuksling bort runt. Man kommr til at kn hinann got, og onår n intrn fortroligh til at iskutr følsomm mnr. Og Kim fortsættr m at brtt om, ha han får u af ntærkt: På hrt mø har i ligls t rlant fagligt tma og får inut fra forskllig olægsholr om f.ks marbjrlj llr stratgi. Eftrfølgn iskutrr i, horan n nklt lr håntrr iss ting. Og t r alti insirrn at hør anrs Og Jan fortsættr mgt ngagrt: En ann forl ntærkt r, at jg får knyttt nogl kontaktr, som kan bli rigtig go samarbjsartnr. Og så r jg a blt rsst lit til at la osøgn salgsarbj, grinr Jan og tilføjr: og t r faktisk gåt rigtig got! Jg har allr nogl fast aftalr i hus. Jan har n baggrun som sygljrsk og har iruannt sig som coach og NLP-mastr ractitionr. S mr om Jan å mning og få go rå m hjm. Ny lrntærk r at bli tablrt og r åbn for all irksomhslr. Faktabox om Pttinaroli A/S Pttinaroli A/S r bliggn i Milfart og sælgr total gularm- og inklimaløsningr af høj kalitt i samarbj m rs italinsk og tysk artnr. Virksomhn ar fra n hurtigst oksn irksomh å Fyn, og bl rfor kårt til inr af Dagblat Børsns Gazll ris. Sin 2004 r ækstn fortsat. Kim Prsn Jan Amlun Vigsø. Foto: Kira Lth Fotografi»FOKUS PÅ ERHVERVS- UDVIKLING«Er t igtigt aramtr for irktør Allan Nilsn fra H. Skjø Knusn A/S. Han r ikk i til om, horfor t r igtigt at bakk o om Milfart Erhrscntr.»D har t stærkt fokus å uiklingsmulighr for t lokal rhrsli og ny irksomhr, og t skabr ækst for os all. Drnæst har nogl attrakti tiltag, som gir mig t got irksomhsntærk blant anr rhrsfolk i områt«. S mr å GIVER STYRKE«Når Rolf Murr, ny slstænig murrmstr tænkr tilbag å, ha han har brugt Milfart Erhrscntr til, r r tr ting som står lysn klart.»jg fik n go obakning min ostart, og mang go rå om f.ks marksføring. Druor kom jg i t ntærk af ny slstænig hånærkr, hor i hjælr hinann å tærs af branchr«. S mr å Hans Bangsj 40 tlf Hans Bangsj 40 tlf

4 Erhrssric skal ær intrnationalt førn! Dirktør Hnrik Jacobsn (til nstr) og souschf Vagn Toft står i sisn for Væksthus Syanmark. Dt r rfor glæligt, at Milfart Erhrscntr frmor kan tilby ækstirksomhr og -iærksættr n scialisrt jlning ia t ny Væksthus i Ons. M Væksthus Syanmark i ryggn kan i nu håntr stort st all hnnlsr fra irksomhrn, utalr rhrschf Nils Chr. Hamml, og fortsættr; Jg glær mig mgt til t frmtiig samarbj, som jg r sikkr å il komm ort lokal rhrsli til go. Væksthus Syanmark Væksthus Syanmark tilbyr scialisrt rhrssric til iærksættr og irksomhr m ækstambitionr. Målt r at obygg t intrnationalt førn miljø, hor iærksættr og irksomhr m ækstambitionr kan få lt agang til roblmafklaring og kalificrt jlning. Væksthus Syanmark r omrjningsunktt for t ny offntlig, nstrng rhrsfrmmsystm i Rgion Syanmark, hor kommunrns rhrskontorr skal ær n først og rimær ingang for iærksættr og irksomhr. Milfart Erhrscntr skal fortag n først scrning og hnis til Væksthus Syanmark for at tilby n bst mulig scialisr jlning til iærksættr og irksomhr m ambitionr om ækst og uikling. U or samarbjt m kommunrn skal Væksthus Syanmark arbj for at uikl og koorinr samsillt mllm offntlig aktørr og riat rågir m t mål at hjæl innoati ir til global succs. Væksthus Syanmark, r r t af fm rgional Væksthus, har arss i Forskrarkn 10C, 5230 Ons M. Læs mr å Vist u at Innozons næst 3 arrangmntr forgår i Milfart? 20. stmbr: Rågir og ækstiærksættr 9. oktobr: Raikal innoation skal gør ont 6. nombr: Etnografi i innoationsrocssn Læs mr 4

5 Saf-Light: Små mæn i anik irksomhs ortræt Lants førn irksomh innfor sikkrhsblysning hr Saf-Light og liggr i Milfart. Vi knr m fra biografn, fra skoln, fra irætshalln og all anr str, hor r r mang mnnskr samlt. D sir or ørn og langs æggn å lang gang, hor m t unaturligt, klart, grønt lys forsøgr at tiltrækk sig lit omærksomh fra mnnskmængn. Got hjult å j af små mæn i anik. Flugtjsskiltn r r bar, og t r nok færrst, r tænkr rt mgt mr or t, m minr arbjr hos Saf-Light A/S i Milfart. Saf-Light r lants førn ubyr af sikkrhsblysning, og irksomhn har n stor l af ærn for, at flugtjsskiltn staig lysr, når strømmn r gåt, iln har fåt fat i æggn, og guln liggr bat i an fra srinklranlæggn. - Når alt ant kiksr, skal sikkrhsblysningn irk, og t gør n kun, his r r n llr ann form for nøstrømsanlæg, r kan slå til automatisk. Plxiglas og aluminium Saf-Light så agns lys i Dngang ha irksomhn aflingr i bå Købnhan og Milfart, mn bsarlsn at saml irksomhn å én arss ar til at få øj å. Dt bl r gjort nogt i 2002, og snst fm år har irksomhns 18 ansatt rfor haft bas å Langlansj 14. Dt r hr, arlagrt r. Dt r hr, rojktmarbjrn rgnr å, hor mang lamr, flugtjsskilt og nøstrømsanlæg r skal brugs i forbinls m ombygning af t ljhjm llr måsk oførlsn af n hlt ny rouktionshal, og t r hr, man kan foriss sig om, at mo også tris innfor nn branch. To skrit in i foyrn oræls man såls af flugtjsskilt for nhr smag. Fra siml små skilt af lastik, til hightch ugar af lxiglas og aluminium, r r signt til at ass in i morn arkitktur og inrtning. En l af skiltn blir samlt i hallrn å Langlansj 14 i Milfart, hor irksomhn har haft til hus sin D rigtig sar Dn ung irksomh orrr kun å t ansk mark, hor rfrncrn blant ant omfattr Syansk Unirsitt, Billun Lufthan, flr storcntr og Danish Crown. Succsn bunr i t ingån knskab til markt, mnr irktørn sl. Vi r n nst irksomh hrhjmm, r fokusrr 100 rocnt å t hr områ, og t btyr, at i liggr in m know-how, man ikk finr anr str. Vi inr mgt å, at i ikk bar sælgr ustyrt, mn at i også kan gi rigtig sar. Dt r jg sikkr å, sigr irktørn. Flugtjsskilt og nøblysning r tros alt mr n unaturligt, klart, grønt lys og små mæn i anik. Først oktobr sist år tråt Claus Nissum til som aministrrn irktør i irksomhn Saf-Light, r r lants førn ubyr af sikkrhsblysning. D karaktristisk flugtjsskilt hængr all str, hor r r mang mnnskr samlt. I foyrn hos Saf-Light kan man foriss sig om, at mon også florrr innfor nn branch. 5

6 irksomhs ortræt Dt ar Ian Stffnsn (t), r grunlag Urtk i I ag jr han og sønnn Knt Stffnsn hr sin hall af irksomhn, r tr gang r kårt som Gazll-irksomh af agblat Børsn og Jysk Bank. Urtk hær niaut En lill irksomh m bas i Nørr Åby har fåt stor succs m at stabilisr gul og funamntr ftr n i Danmark forholsis ny mto. For nn af Tærjn ikk langt fra Nørr Åby og klos o a motorjn liggr irksomhn Urtk. Og t skal man i, for n gør ikk mgt æsn af sig. På såan n næstn instill sommrag har flagn mr n alminligt sært at fol sig u, og stor rangn bogstar å facan skal man kigg langt ftr. Alligl strømmr t in m arbj til irksomhn, r har funt n nich å t ansk mark. Urtk stabilisrr og hær sål gul som funamntr, r synkr, og t gør ftr n ny ograningsfri mto, r r bå skånsom og ffkti. - Vi har ært m til at hæ t gul 50 cntimtr, og i har ært å n oga, hor t funamnt bl løftt næstn ti cntimtr. Dt r altså mgt, fortællr minhar Knt Stffnsn. Og han r såmæn ikk n nst, r r bgjstrt. Virksomhn har m stor succs stabilisrt bærn konstruktionr t rnsningsanlæg. Dn har sikrt gult i Jysk Banks hokartr i Silkborg, n har løftt 200 karatmtr btonaral i Købnhans Lufthan, og n har løftt og stabilisrt gult i t af rouktionslokalrn hos Danfoss. For ikk at næn t utal af riat illar m sætningsskar, hor Urtks montørr har løst roblmrn. Gazll-irksomh Urtk bl grunlagt i 1998 af Ian Stffnsn, r r irksomhn fra riatn hjmm i Brjning Børko. I januar 2000 tråt sønnn Knt Stffnsn til, og sammn løst all ogar fra salg, tilbusgining og aministration til sl uførlsn af t konkrt stykk arbj. Sin r r skt mgt. Virksomhn r flyttt til størr lokalr i Nørr Åby, ligsom r i ag r ti man ansat, så Knt og Ian kan koncntrr sig om at skaff arbj nok. Dt gør så got, at Urtk tr år i træk fra bl kårt som Gazll-irksomh af agblat Børsn og Jysk Bank, hilkt inr om n kslosi uikling i omsætningn. Baggrunn r måsk n filosofi, r har fulgt far og søn sin tilig år, og som i ag gnnmsyrr irksomhn. - Vi har n rgl om, at all rojktmarbjr skal ha røt at arbj m t hr i raksis. Eftr ors mning kan man ikk rågi n kun og gi t rigtig tilbu, his man ikk r 100 % m å, ha t hanlr om, konstatrr Knt Stffnsn. Sin januar 2005 har Knt og Ian Stffnsn jt hr sin hall af irksomhn. Virksomhn m bas tæt å Nørr Åby har stabilisrt bærn jorlag unr ksmlis n kirk og t rnsningsanlæg. Urtk-Mton - r uiklt i Finlan og bnytts i ag or hl klon. - brugs til ograningsfrit at hæ og stabilisr gul og funamntr, r synkr. - r basrt å t scilt uiklt miljønligt roukt kalt Urtk GoPlus. Urtk Go- Plus srøjts n unr gult llr funamntt å t st, hor roblmt r oståt. Hrftr uir t sig kraftigt, hor n omkringliggn jor blir rsst sammn, og ntull hulrum blir fylt u. På n må blir unrgrunn stabil, og bærnn styrks btragtligt. Når Urtk GoPlus r hært, r t hårt som stn. - r ograningsfri, hurtig og mgt skånsom. Dt btyr, at har, trrassr, inkørslr og anr unomsaralr ikk blir ølagt. På samm må kan ksistrn gul bibhols, og bbor kan bli i hust, mns arbjt står å. Er r tal om n irksomh, kan rouktionn sun i langt flst tilfæl fortsætt uhinrt, mns skarn ubrs. Entull fylt lagrrolr og maskinr kan bli stån. Urtk kan stabilisr o til 200 m 2 inustrigul å n nklt arbjsag. - kan stabilisr unrgrunn n til cirka fm mtrs yb. Som altrnati kan Urtk stabilisr funamntr m æl, som man borr n langs funamntt i n yb å o til 20 mtr, horftr man boltr æln fast til funamntt. M n forholsis ny og ograningsfri mto kan Urtk løft og stabilisr bå gul og funamntr. 6

7 Ny marbjr m Can.match/Akamikrns A-Kass Sin Can.match gik i luftn tiligt i 2007, har haft tralt. Mr n 3000 akamikr står nmlig klar i kaniatbankn til jobs, som Can.- match formilr. Hr hjælr man bå m t hurtig jobmatch, mn ingår også i løbn samarbj om rkruttring af ny marbjr - inn for kommunikation, analys, rojktlls, it, økonomi, jura os. Så r u irksomhslr, HR-ansarlig llr u, at r snart blir brug for n ny højtuannt kollga å in arbjslas kan Can.match anns - rofssionl og hurtig sric - hlt un omkostningr. M t irkt match uælgs min. 3 kalificr kaniatr til jobbt i løbt af få ag - hrftr r t blot o til jr at ælg jrs ny marbjr. Læs mr å Ring llr sn os n mail å Skal u instr i højtknologi? Så kan Højtknologifonn ær n muligh. Højtknologifonn skabr æri i t ansk samfun at instr risikoilligt i markant højtknologisk tiltag, som byggr bro mllm irksomhr og offntlig forskningsinstitutionr. Højtknologifonn ulr 280 millionr kronr i 2007 m særligt fokus å små og mllmstor irksomhr, hor kun 7% af irksomhrn i ag r i kontakt m offntlig forskning. Læs mr å llr kontakt Milfart Erhrscntr.»KOM GODT FRA START«Anrs Buss Rasmussn, jr af Insl Bryggri har m stor succs roucrt scialøl i t års ti. Han knr til igtighn af at komm rigtigt i gang som iærksættr.»jg fik hligis n irklig go sarring hos Milfart Erhrscntr å at la min forrtningslan, så jg kom got fra start. Druor fik jg kontakt til rs ntærk af komtnt rågir, som kunn birag til, at mit bryggri fik n go ostart«, utalr Anrs. S mr å UDVIKLING«Richar Olsn jr af Anytim Ur & Otik i Ejby har ltagt i t 1 årigt uiklingsrojkt for irksomhr hos Milfart Erhrscntr.»Dt har ært utroligt insirrn at ltag i forløbt, hor i ar 13 jrlr m samm roblmstillingr«, fortællr Richar.»Jg fik nogl go rskabr til at uikl min irksomh, og ar også gnnm n sænn rsonlig uikling i løbt af årt«. S mr å Hans Bangsj 40 tlf Hans Bangsj 40 tlf

8 Ha kan min irksomh brug n innoationsagnt til? En innoationsagnt kan Intificr konkrt uiklings- og innoationsmulighr i irksomhn, f.ks. ny tknologir llr uikling af ny rouktr, arbjsrocssr llr forrtningsstratgir Forslå konkrt løsningr, r kan skab uikling i irksomhn Fungr som sarringsartnr i inln fasr af t uiklingsrojkt i irksomhn. En innoationsagnt har Stor rfaring m tknologisk og forrtningsmæssig uikling Orblik or ansk ksrtr og forskr, r tilførr in til irksomhn Orblik or mulighr for at få offntlig støtt til innoationsrojktr. Hm kan bnytt innoationsagntrn? Små og mllmstor irksomhr m o til 250 ansatt, r ønskr at forny sig og har bho for sarring. Dr gnnmførs irksomhsbsøg, hor konkrt uiklings- og innoationsmulighr intificrs. Dt r gratis for irksomhrn at få t innoationstjk. Hør mr om innoationsagntrn at kontakt Milfart Erhrscntr. Få in in i in irksomh! Rgional inilotr r t tilbu til små og mllmstor irksomhr om ansættls af n højtuannt marbjr. Tilbut sigtr å at få flr højtuann ansat un for lants storbyr og styrk samarbjt mllm små og mllmstor irksomhr og ininstitutionrn. Virksomhr m 2 til 100 ansatt kan få kr. om månn i o til 12 månr til at rø n højtuannt marbjr, n rgional inilot. Vinilotn skal i rion gnnmfør n konkrt uiklingsoga. Drtil kommr t tilsku å kr. til inkøb af ylsr hos unirsittr, sktorforskningsinstitutionr og GTS-instituttr. Dr r ingn ansøgningsfristr, a milrn gis ftr først til møll rincit. I r r afsat 30 mio. kr. til orningn hrt år. Dr r n rækk konkrt kra til irksomhn og inilotn. Kontakt Milfart Erhrscntr his u il hør mr om orningn.»iværksætter MED TURBO PÅ«Jan Balrston, inhar af motøjs butikkn DIVA og DIVA ntsho har succs m at ri to irksomhr å én gang. Dt har ært hårt at start gn irksomh, mn hligis fik jg n rigtig go jlning å Milfart Erhrscntr, så jg gjor tingn rigtigt fra startn af. Nu r jg mlm, og brugr m rfor løbn til orornt sarring omkring min irksomhs uikling, utalr Jan Balrston. S mr å ERHVERVS- LEDERE FINDER SAMMEN«Vrnr Rosnal irktør å Isolus Fjrnarmtknik A/S r n af ltagrn i Milfart Erhrscntrs lrntærk. Han fortællr, ha ntærkt har git ham.»jg kom orinligt m i ntærkt for at mø anr lokal lr og rfaringsuksl omkring or irksomhr. Dt fungrr rigtig got, og mnr i tagr o, r annlig i raksis. Nogt man kan forhol sig til som f.ks rsonalrkruttring«. S mr å Hans Bangsj 40 tlf Hans Bangsj 40 tlf

9 ERHVERVSOMRÅDE I MIDDELFART I områt må irksomhrn bygg i tr tagr i n høj å o til 13 mtr. Skorstn og ntilationstårn må og orstig højn å 13 mtr. MIDDELFART KOMMUNE ER EN AKTIV MEDSPILLER I ERHVERVSUDVIKLINGEN AF TREKANTOMRÅDET VED LILLEBÆLT. V motorjn r risn r. m2 120 kr. og bag motorjn 90 kr. Hrtil skal læggs t kloakbirag r. 800 m2 grun for 2007 r kloakbiragt kr inkl. moms. MIDDELFART KOMMUNE FØRER EN FREMSYNET ERHVERVS- Bbygglssrocntn r 40, og grun ustykks ftr ønskr om grunstørrls. POLITIK OG UDSTYKKER I DISSE ÅR EN RÆKKE ATTRAKTIVE ERHVERVSGRUNDE TÆT VED MOTORVEJEN. DET HAR MANGE Kontakt Tknik- og Miljøforaltningn i Nørr Aaby. Tlf VIRKSOMHEDSEJERE OPDAGET, OG MIDDELFART KOMMUNE INDTOG I 2006 ANDENPLADSEN I KONKURRENCEN OM FLEST SOLGTE ERHVERVSGRUNDE I DANMARK. sj Bogn j rby Stau Mo tor j E 20 a Nyh Nyha ru Skåst Stran stru Eskils tru stru Skå Skås Frih ru åsstru Skåst o sko M M jlsk tag T FAR DEL MID 1 r T h. FAR n som DEL r irk orj I MID tilby mot E D N n tæt ri U u g R m lig reg Kom sgrun j ø GOD lfart Fyns å afk hr t tæt lagt til Mi kti r r å mr ilfa t r u shano s attra M å r gro rh kant af 0. Omr r, n 2 ny t Dt stlig u torj E ærks utikkr. ø i, o å n 8 fra M inustr tailb omr til t rs sl 5 t an ræn rh kra k ny flot m af byg blan g las s g un r sig mnin m l o m r r Ko snt fo u t r g a ræ go lf Mi ynsj lantnin F ing, b n skilt rn. gri FÆ l ru Rors As mos Hsto Sk lun GAMB ORG FJO RD Uby VIG 313 Ru Gl Ørsl Lung - TY høj Lung K rt K BR bjrg Ørs VIG ru ru Hj Hår 10 km n Kaslu ru Tan by r Aa Søn r tkæ Em 313 org lsb W Ho GEN o rsk Øst Lungrg Bj y Husb EDNIN 55 rgår SønSko Hygin BRIND l øll bøl bø bø kk Hæ H 329 st Ørsl Bjrg n Gri sko Ålsbo o Ålsb Å kr ank Ban Balsl Føns FØNS ru Ettt ru Hønn stru King s Ronæ torn SarrSko rø Sltt Fjl oss mo m nm n nn Grøn G Y EJB går Mos Rolun ru Fjll st ga Bårin RRE NØ Branstru Byllru Viby UP NDR HAR Insl Tåru Insl Y AAB org Gamb rg nbo Fry Vjru 57 Kaus ing Skrill stru Sn NØ k Blan 303 rby Kæ 317 E20 16 ra Øksn Sko u nr Br Bårin u Kustr rby Stau rk Nyyma år å sg s Sko ru n Br Sko rilan s Sko Højru g y Vjlb ls ols l Ho Gamm Bro Frih g an rl Bårin Somm år Brog Røjl 58 ko Ejlssko Or O Bro ran g St Bårin y Vjlb F urby Sta o Sk Batt G VIG sko Barløs :10 0 BRA NDS agr San Ø a-s BÅRIN Vjlby Strib ø Errits ang nkg Ta Hojn Stran rg Varbj stran Bro 10 km :10 Dt saml salgsmatrial kan rkirrs hnnls til Milfart Kommun llr Milfart Erhrscntr

10 Vlkommn til ny mlmmr Ditl Consulting MAD Hous Dnmark Tglgårsarkn 26 /Jtt Ditl Tlf.: Konsulntirksomh M2 Gul Frnslunj 2 /Claus Myhlius Tlf.: Gullæggrfirma MAD Hous Dnmark Tglgårsarkn 26 /Ol Vstrgaar Poulsn Tlf.: Innoationshus NT-Traaarr Himalsj 14, Kauslun / O.K. Nilsn Tlf.: Tråarfabrik FynBoByg Hollænrj 106, Skrilling /Ptr Jørgnsn Tlf.: Tømrrforrtning AOF Milfart Tglgårsarkn 101 /Ann Poulsn Tlf.: Dag/Aftnskol Saf-Light A/S Langlansj 14 / Claus Nissum Tlf: Sikkrhstknik innfor blysning Srin Kursuscntr Skosingt 25 /Anglika Rosnbrg Tlf.: Kursuscntr JKS a/s Vnrsga Frricia /Solig Bjørnø Tlf.: Vikarburau UniqCoaching MAD Hous Dnmark Tglgårsarkn 26, lok. 312 /Hann Sø Mikklsn Tlf: Coaching Tam Lillbælt Karnsj 8 /Sørn Frslun Tlf Konsulntirksomh Grøn Plj og Anlæg Solængt 1, Strib /Kim Olsn Tlf Anlægsgartnr Bjrgs Fysiotrai Strib Lanj 84 /Lott Bjrg Olsn Tlf.: Fysiotraut Marbjrn Værkstsj 12 /Jantt Dmuth Tlf.: Vikarsric Cylinric Dnmark a/s Falstrsj 1 /Pr Hou Christnsn Tlf.: Prouktionsirksomh Kom m i lrntærk Er u lr? - og kan u nikk gnknn til t bho for at snakk m anr lr om jrs uforringr? Så har u mulighn for at ltag i t næst lrntærk, som r at bli tablrt. I ntærkt mør u anr lr fra lokalområt. Hrt mø inholr: Erfaringsuksling bort runt Olæg fra n kstrn olægsholr Er u intrssrt i at ær m i t ynamisk forløb, u sl r m til at ræg. Kontakt Milfart Erhrscntr:

11 Ny mlmmrs gn ræsntation Vi r m r lyttr, følgr or ogar til ørs og gir n fair bhanling til all. Vors fornmst oga r at knytt kontakt mllm arbjsgir og arbjstagr. Vors styrk r tæt og rsonlig kontakt til all, sål irksomhr som ikarr unr mottot: Rtt rson - å rtt st - til rtt ti! Vikarburaut Marbjrn Værkstsj 12 mail: hjmmsi: itl Consulting Manglr u n brik? En klar lan for in irksomhs frmtiig ækst og uikling? Rssourcr llr kalifikationr i in organisation til at løs n konkrt oga? Flr kræftr og sarring til at tænk frmarttt? Så kan Ditl Consulting hjæl ig ir! Tam Lillbælt kombinrr t bst fra klassisk lls m n morn, systmisk tilgang. Filosofin r, at lrns mål kun nås, når marbjrn følr sig hørt og anrknt, og kommunikationn r rsktful. I systmisk lls får marbjrn mansar. Tam Lillbælt Karnsj 8, Tlf.: mail: wb: Ditl Consulting MAD Hous Dnmark Tglgårsarkn 26 tl Innoati rsonallj Tag ansar å højst niau for irksomhns ansatt og tilby m t yrst inn for trisl, coaching, strsstrai, -forbyggls og rsonlig uikling at knytt UniqCoaching til in irksomh. Læs mr: UniqCoaching / Hann Sø Mikklsn MAD Hous Dnmark Tglgårsarkn 26 Tlf Grøn Plj & Anlæg, Ejnomssric som ris af anlægsgartnr Kim Olsn, uførr unørsogar tilasst rhrslit og riat grunjr hrunr: Vligholls af grønn områr Græsslåning/hækklining/ukrutsbræning Træfælning/rofræsning/flishugning Anlægsgartnrarbj Hånærksmæssig ogar All ogar tilbys å fast samt a hoc basis. Grøn Plj & Anlæg Ejnomssric Solængt 1, Strib Tlf Srin Kursuscntr r bliggn m skon som nabo og m anoramausigt or bæltt - lig n ny Lillbæltsbro i Milfart. Hr kan u læn ig trygt tilbag, ny n nstån usigt og orla rstn til os. Vi har 10 lnumlokalr, 79 ærlsr og rstaurant til 200 rsonr - alt til mgt konkurrncygtig risr. 11

12 Insirrn tmaag Hii Gulbk rkruttring fastholls Tina Eisnhart worksho marbjrlj strsshåntring Milfart Erhrscntr og Jobcntr Milfart afholr 2 sænn tmaag, hor u får go inut fra ksrtr og irksomhr og kan sørg m til rås. Nils Chr. Hamml Torsag. 11. oktobr: Tma: Rkruttring og fastholls af in marbjr. Manag. 5. nombr: Tma: Strsshåntring og nbringls af fraær har ffkt å in bunlini. Erhrsnyt ugis af Milfart Erhrscntr Hans Bangsj 40 Tl Blat ukommr til mlmmr af Milfart Erhrsrå. Så brug 3 timr fra , hor u får inut til in irksomh og sluttr af m n frokost. Kontakt Milfart Erhrscntr for yrligr information å tlf Ellr s ors hjmmsi www. milfart-rhr.k fra ug 36. Olag 900 stk. Ansarshan raktør r rhrschf Nils Chr. Hamml.

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost novmbr 2010 Fik hjælp, da btrot mdarbjdr svindld Gratis hjælp hvis din virksomhd r i kris Dt cyklr bar for Bik Toyz Projktmagrn En Kattgatbro har to hovdr Julgavidér & Julfrokost Tal md os om... nansiring

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2.

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2. LIF-Avisn LINDHOLM IDRÆTSFORENING - Annonctillæg til Nørrsundby Avis 18. august 2010 LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009 Historisk triumf Lindholm IF har for først gang i klubbns 75 år lang histori

Læs mere

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick SVENDBORG EGEBJERG GUDME ONSDAG DEN 19. JANUAR 2011.NR. 3. Læs i dnn ug Rasmus inygrill Sid 17 Passat til Pytlick Sid 21 50 år md Kvickly fjrs isvndborg Sid 26 Nilsn s r klar til årts konfirmandr Sid 28

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Rfrat Sundhds- og Forbygglssudvalgt's mød Torsdag dn 09-02-2012 Kl. 16:00 Svingt 14, Kantinn Dltagr: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsn, Bo Hansn, Grt Rasmussn, Ulla Larsn Indholdsfortgnls Sag Tkst Sidnr.

Læs mere

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver Nr. 22 fbruar 2010 - Kønspolitisk konfrnc på ruc - Khalid: Jordans først homo Vjldning - Studrnd får for lidt fdback på opgavr Indhold RUC indfra Dbattn rasr på tksam...04 dn moralsk træklippr?...05 Til

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen 28. sptmbr 1 9 '~ 1) 3. årgang nr. 16 BRYGGEBLADET -Dt r Bryggskolns gn skyld S å dan forkla r r skolborgmstr og skoludvalgsformand pla d sp r obl m rn på s k oln Vi har aldrig lovt nogt. Dt sigr formandn

Læs mere

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt.

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt. tirsdag dn 23. sptmbr 2014 104. årgang nr. 39 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Spotlyst faldr på Ollrup Gymnastikhøjskol:

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv.

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv. 14. sptmbr 1995 3. årgang nr. 15 BRYGGEBLADET VRED SKOLEBESTYRELSE: -Kommunn sjoflr bryggskoln Islands Brygg»glmt«i skolborgmstrns ny udbygningsplan Njal A udmldt afllo Læs forningns bgrundls og LWs svar

Læs mere

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror.

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror. faxbugtn NR. 15 - TIRSDAG DEN 7. APRIL 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Onlin-udgav: www.faxbugtn.dk 32.000 Mr nd 32.000 følgr md i Mill Jørgnsns liv md hnds hst. Dt skr via

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper ASTROLOGIMAGASINET NR. 1 2015 PRIS: KR. 64,50 Jussi Adlr-Olsn og dt altrnativ Danni Druhyld Sygdom r min skæbn TEMA OM ORIGINALER Årshoroskopr Vintrhoroskopr Dag til dag-horoskopr rdaktionlt H O R O S

Læs mere

Tilbage til arbejde eller studie

Tilbage til arbejde eller studie Tilbag til arbjd llr studi DETTE NUMMERS TEMA Hvornår og hvordan blivr jg klar til at vnd tilbag til arbjd llr studir ftr at hav istt? Hvordan fortællr jg in kollgar o dt, dr r skt? Hvordan kan jg gør

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter EgbjrgBLADET Nr. 1, januar 2015, 47. årgang Læs, hvad dr holdr tyvn fra at bryd ind i dit hus Fællshusts hygglig familiarrangmntr fortsættr Vær md til at vidrfør Egbjrgklubbn... 1 Ønskr du at lj lokal

Læs mere

app Drømmejob DESiGNEr FaCEBOOK Er du ven med chefen? tys-tys Løn-tabu gavner kun din chef Trivsel Der er milliarder i glade medarbejdere

app Drømmejob DESiGNEr FaCEBOOK Er du ven med chefen? tys-tys Løn-tabu gavner kun din chef Trivsel Der er milliarder i glade medarbejdere NYt OM KOMMUNKatON, MEDEr & t SEPtEMBEr 2011 09 MEDLEMSBLaD HK/Prvat Trvs Dr r marr ga marbjr app DESGNEr UDDanns Praktk uant gvr bonus på cv t Dt NYE JOB? FaCEBOOK Er u vn m chfn? tys-tys M Hv D g or

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

ÅBNINGS. Teater på Friskolen RECEPTION. Velkommen til. Fredag d. 10. april. kl. 16-18 VI ER BEGYNDT VI ER BEGYNDT

ÅBNINGS. Teater på Friskolen RECEPTION. Velkommen til. Fredag d. 10. april. kl. 16-18 VI ER BEGYNDT VI ER BEGYNDT 105. ÅRGANG NR. 15 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrnin 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Rin, 5600 Faabor o 5700 Svndbor Tatr på Friskoln Vstr Skrnin Friskol fjrr dn 8. o 9. maj 150 års jubilæum.

Læs mere

Få alle fordelene allerede i år med Pension For Selvstændige

Få alle fordelene allerede i år med Pension For Selvstændige Ny bog: "Foss" skriver erhvervshistorien om > 6 7 Prikker til produktivitet Får medarbejrne resultatløn, øges produktiviteten, viser ny DI-unrsøgelse > si 3 MMV'ere un miljøkrav MMV-virksomher stiller

Læs mere

gratis levering du har store fordele, når du handler i Vendsyssels største lokalt ejede tømmerhandel

gratis levering du har store fordele, når du handler i Vendsyssels største lokalt ejede tømmerhandel vi r lidt mr larg i lling du har stor fordl, når du handlr i Vndsyssls størst lokalt jd tømmrhandl! ll a m S X d i alt priskkr varr til g ræ Vi har n lan v prisr. fast la S sid 6 få hjælp og god råd I

Læs mere

debat kurser foredrag

debat kurser foredrag dbat kursr fordrag akrylmaling bvægls og afspænding vandgymnastik callntics db for bgyndr db for lt øvd fusionstræning guitar harmonikaspil hvordan blandr man farvr intrnt ipad it-ambassadørr it-caf klavrundrvisning

Læs mere

SVENDBORG SPRUDLER AF LIV. Think Blue. Think Blue. Think Blue. Gratis. Think Blue. Think Blue. månedsmagasin. Tænk klima. Tænk økonomi.

SVENDBORG SPRUDLER AF LIV. Think Blue. Think Blue. Think Blue. Gratis. Think Blue. Think Blue. månedsmagasin. Tænk klima. Tænk økonomi. 2 11 2010 KOMMUNE PROFIL ERHVERV HANDELSLIV KULTUR/BYLIV GASTRONOMI wwwsvborkulturk ii msit Grtis måsmsi Tæk klim Tæk økoomi Thik Blu Sl o srvic f vrmpumpr Ri til Lsss EL ApS for yrli iformtio o tilbu

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med.

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med. Kaplmstn Mdlmsblad fo Dansk Kaplmstfoning JULEkonct og Fødslsdagsfjing Kom og mød go kollga til konct hygglig snak og ltt spisning vin vand og divs. Tag gn kon mænd ll kæst md. 40 novmb 2008 Konctnsmblts

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere