Ansøgningen sendes elektronisk til: eller

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgningen sendes elektronisk til: mlg@friluftsraadet.dk eller fr@friluftsraadet.dk"

Transkript

1 Ansøgningsvejledning Ansøgningen sendes elektronisk til: eller Vi anbefaler, at ansøgere går i dialog med Danske Naturparkers sekretariat i god tid inden ansøgningen indsendes. Rammerne for Danske Naturparker Kriterier Mærkningsordningen består af 10 kriterier. Kriterierne skal sikre, at rammerne for naturparken er på plads samt sørge for, at naturparken har et naturgrundlag og en størrelse, der berettiger udpegningen som naturpark under Danske Naturparker. Kriterierne er fælles krav til alle mærkede naturparker uanset hvilke naturtyper de indeholder, hvilken kulturarv der findes i området og hvilke muligheder, der findes for friluftsliv. Ansøgningsfrist: Der er ansøgningsfrist til Danske Naturparker to gange årligt: 1. marts og 1. september. Fristen for første ansøgningsrunde er dog rykket frem til den 1. oktober Naturparkplan: Kriterium nr. 10 stiller betingelse om en naturparkplan og er udvidet med nogle specifikke krav til indholdet og kvaliteten af planen under kategorierne natur, friluftsliv, kulturarv, formidling samt land- og skovbrug. For at opnå mærkning skal samtlige 10 kriterier være opfyldt og Naturparkkomiteen skal godkende naturparkplanen. Det gælder helt overordnet i Danske Naturparker: Inden mærkning I ansøgningen til Danske Naturparker skal naturparken sandsynliggøre, at de projekter, der er planlagt og beskrevet i naturparkplanen, vil forbedre naturkvaliteten, kulturmiljøet og friluftslivet i naturparken. Efter mærkning Naturparkerne skal kunne dokumentere forbedret naturkvalitet, kulturmiljiø og friluftsliv efter hver mærkningsperiode - også på dele af de arealer der ikke er karakteriseret som beskyttede. 1

2 Naturparkplanen er det instrument, der skal sikre udviklingen og kvaliteten af den enkelte naturpark. Det er i bedømmelsen af kvaliteten af naturparkplanens indhold, at Danske Naturparker vil gøre en forskel for natur, friluftsliv, kulturarv og formidling. Kravene til naturparkplanen findes i vejledningen: Danske Naturparker - Hvordan kommer vi i gang?, der kan hentes på hjemmesiden. Ansøgningsprocedure Ansøgningen til Danske naturparker skal indsendes af den eller de kommuner, som er ansvarlige for naturparken. Naturparkansøgere skal indsende et udfyldt ansøgningsskema samt vedlægge en naturparkplan eller et offentliggjort forslag til naturparkplan. Naturparkplanen skal udarbejdes efter de anvisninger, der er givet af Danske Naturparker. Det kan under alle omstændigheder anbefales, at man går i dialog med Friluftsrådet, før naturparkplanen vedtages endeligt. Ansøgningsskemaet udarbejdes, så det tydeligt fremgår, hvorvidt alle 10 kriterier er opfyldt. Naturparkerne skal hvert år sende en kort statusrapport til Danske Naturparker. Statusrapporten følges op med et besøg til naturparken. Væsentlige afvigelser fra planerne i mærkningsperioden skal godkendes af Danske Naturparker. Pilotparkansøgere skal sandsynliggøre, at de (indenfor en 5-årig periode) vil kunne opfylde alle 10 kriterier og have udarbejdet en naturparkplan. Genansøgning efter mærkningens udløb Før en naturpark kan mærkes på ny, skal det dokumenteres, at de projekter der var planlagt for igangværende mærkningsperiode, rent faktisk er gennemført. Naturparken skal kunne dokumentere en forbedret naturkvalitet efter hver mærkningsperiode - også på dele af de arealer, der ikke er karakteriseret som beskyttede jævnfør kriterium nr. 1. Efter hver mærkningsperiode kontrollerer Danske Naturparker, hvorvidt de beskrevne projekter er gennemført. Desuden skal der udarbejdes en ny naturparkplan for den kommende mærkningsperiode. Naturparkplanen skal godkendes af Nationalkomiteen. Der er her tale om en plan, der beskriver nye målsætninger og dertilhørende projekter for en periode på 5 år. Når de langsigtede mål for naturparken er opfyldt efter x-antal mærkningsperioder, vil det være op til Naturparkkomiteen og naturparken at vurdere, om der er behov for flere udviklingsprojekter eller om naturparken har nået en passende standard. Der er igen tale om en specifik vurdering af den enkelte naturpark, frem for en absolut fælles standard for alle naturparker i mærkningsordningen. Bedømmelse af ansøgningerne Naturparkerne skal beskrive hvordan de, efter en mærkningsperiode vil have forbedret naturkvaliteten i naturparken. Hvordan dette rent faktisk skal gøres, er afhængig af det udgangspunkt, naturparken har. Her er der altså tale om individuelle krav til naturparkerne. Denne fase stiller høje krav til Nationalkomiteen og sekretariat, der skal vurdere, om naturparken er ambitiøs nok. Den nationale naturparkkomite også kaldet nationalkomiteen - skal godkende naturparkplanen baseret på de krav som Danske Naturparker stiller til udarbejdelsen. Nationalkomiteen vil specielt skulle forholde sig til de i planen beskrevne projekter for den kommende mærkningsperiode indenfor kategorierne natur, friluftsliv, kulturarv og formidling. 2

3 Nationalkomiteens vurdering foretages med udgangspunkt i statusbeskrivelsen for naturparken samt de langsigtede mål for hver kategori som beskrevet i naturparkplanen. Inden ansøgningerne forelægges Nationalkomiteen, vil sekretariatet sørge for en ekspert screening af ansøgningerne, hvor det vurderes nødvendigt, for på den måde yderligere at sikre kvaliteten af det indsendte materiale og i særdeleshed af de projekter, der er planlagt i planperioden. Der skal altså være en sammenhæng mellem statusbeskrivelse, langsigtede mål og kortsigtede mål samt de projekter, der er planlagt i planperioden. En naturpark kan først opnå ny mærkning, når den kan dokumentere en forbedret naturkvalitet og når de projekter, der var planlagt for mærkningsperioden, er gennemført. Nationalkomiteens sammensætning vil kunne findes på hjemmesiden Motivering af ansøgning Friluftsrådet ser gerne at ansøgningen motiveres. Her er der mulighed for at inddrage argumenter som ikke passer ind under de øvrige felter i ansøgningsskemaet. Kortmateriale Kortmateriale skal tydeligt vise afgrænsning, potentielle udvidelsesmuligheder, samt en oversigt over beskyttet og fredede arealer. Vurdering af ansøgningen Udvælgelsen tager afsæt i kriterierne samt indholdet af naturparkplanen og de målsætninger denne beskriver. Mærkningsperiode En mærkningen som naturpark gives for 5 år adgangen. Skulle naturparken i løbet af mærkningsperioden ophøre med at opfylde kravene i Danske Naturparker fratages mærkningen. Pris Mærkning koster kr. om året for både naturparker og pilotparker. Prisen inkluderer 2 årlige seminarer, deltagelse i udviklingsprojekter og tværgående programmer, adgang til brug af logo samt skilte- og designmanual, national markedsføring af mærkningsordningen, m.m. Se også vejledningen: Danske Naturparker Hvordan kommer vi i gang? Den ligger på hjemmesiden Tjekliste for ansøgere Naturparker Naturparkplan Kortmateriale Udfyldt ansøgningsskema Dokumentation for at kriterierne nr er opfyldt, Beskrivelse af langsigtede og kortsigtede målsætninger og tilhørende aktiviteter/projekter, for natur, friluftsliv, kulturarv, og formidling Budget og finansieringsplan for den 5-årrige mærkningsperiode Pilotparker 3

4 Projektbeskrivelse (opbygget efter naturparkplanskabelonen) Procesbeskrivelse (hvordan vil man arbejde for at opfylde alle kriterier? Hvad er processen for udarbejdelse af naturparkplan) Tidsplan Kortmateriale Udfyldt ansøgningsskema Dokumentation for, at kriterierne nr. 1-7 er opfyldt (se bemærkninger til kriterierne 2, 5 og 6). En beskrivelse af områdets status og potentiale indenfor natur, friluftsliv, kulturarv og formidling. Et budget og en finansieringsplan for pilotparkperioden. Ansøgningsskema Danske Naturparker Kommune(r): Norddjurs og Randers Kommuner Kontaktperson(er): For Norddjurs Kommune: Kirsten Bjerg For Randers Kommune: Terese Sandvei Tlf: Kirsten Bjerg: Terese Sandvei: Adresse: Kirsten Bjerg Terese Sandvei Mobil: Terese Sandvei: Kirkestien 1, 8961 Allingåbro Laksetorvet 1, 8900 Randers Projektnavn: Naturpark Randers Fjord Evt. samarbejdspartnere/kommuner: Norddjurs Kommune, Randers Kommune, LAG Randers, LAG Djursland, Destination Djursland og VisitRanders Beskriv hvilke projekter og aktiviteter, der vil blive gennemført indenfor mærkningsperioden: Projekter og aktiviteter i pilotpark perioden er beskrevet i vedhæftede budget og tidsplan. 4

5 Områdets størrelse (hektar): Undersøgelsesområdet for Naturpark Randers Fjord udgør et samlet areal på 213,5 km 2. Kort beskrivelse af naturparken: Randers Fjord strækker sig fra Randers Bro i Randers centrum til fjordens udmunding ved Udbyhøj, en strækning på ca. 40 km. Der er unik natur, store kulturværdier og spændende landsbyer ved Randers Fjord. Randers Fjord området rummer nogle af de største naturværdier i Randers- og Norddjurs kommuner. Ved Randers by, hvor Gudenåen løber ud i fjorden, findes et af landets største indlandsådeltaer, og ved Udbyhøj, hvor Randers Fjord løber ud i Kattegat, findes et af landets største og eneste østvendte fjorddeltaer. Der er ikke stort kendskab til området, selv blandt indbyggerne i Randers og Norddjurs kommuner, og fjorden betegnes af mange som Den Hemmelige Fjord. Årsagen til dette er hovedsageligt, at adgangsforholdene til Randers Fjord er få og dårlige. Formidling og adgang til området skal medvirke til at styrke kendskabet til Randers Fjord og den spændende natur- og kulturhistorie. Naturpark Randers Fjord har været med i Friluftsrådets pilotprojekt omkring Danske Naturparker fra Igennem dette projekt er der skabt en certificeringsordning, der rummer en platform, der øger muligheder for naturoplevelser, og fremmer et aktivt friluftsliv. Arbejdet med at certificere Naturpark Randers Fjord blev påbegyndt tilbage i april 2010, og offentlighedsfasen blev indledt på et borgermøde i Mellerup d. 29. januar Natur (Kort og langsigtede målsætninger samt projekter og aktiviteter, der skal medvirke til at nå målsætningerne. De kortsigtede projekter og aktiviteter skal være specifikke, målbare og tidsbestemte): Naturpark Randers Fjord rummer mange spændende naturtyper og en spændende flora og fauna. Forholdene for de arter, der naturligt er hjemhørende her, søges løbende forbedret. Derfor arbejdes der målrettet på en række indsatser, der skal optimere forholdene for disse arter. Kortsigtede projekter og aktiviteter: Kystkortlægning af flora og fauna langs Randers Fjords vestside. Formålet er at få overblik over, hvilke arter, der findes, og hvordan man bedt udøver benyttelse kontra beskyttelse i forhold til diversiteten Etablering af kogræsserlaug på arealer langs fjorden -som kan og bør afgræsses Afgræsningen af strandengene ved Overgård øges fra 10 til 40 ha. Langsigtede projekter og aktiviteter: Oprensning af rørdammene ved Stenalt Afgræsningen af strandengene ved Overgård øges til 70 ha. Opfølgning på strandtudsebestanden i Naturpark Randers Fjord 5

6 Friluftsliv (Kort og langsigtede målsætninger samt projekter og aktiviteter, der skal medvirke til at nå målsætningerne. De kortsigtede projekter og aktiviteter skal være specifikke, målbare og tidsbestemte): Målsætningen for friliftslivet i Naturpark Randers Fjord er, at facilitere området på en sådan måde, at mulighederne for at dyrke et aktivt friluftsliv i og omkring Randers Fjord optimeres. Kortsigtede projekter og aktiviteter: Etablering af fiskerensepladser ved Voer Færgested, Mellerup og i Udbyhøj syd Udarbejdelse af rapport der belyser lystfiskerpotentialet i Randers Fjord Igangsættelse af dialog med lodsejere langs fjorden med henblik på etablering af friluftsfaciliteter (hotspots) Fysisk forbedring af den nordlige del af lodsstien Langsigtede projekter og aktiviteter: Gøre Randers Fjord til en attraktiv kajakdestination Undersøge mulighederne for etablering af plankespang i rørskovene Etablering af stisløjfer i Naturpark Randers Fjord Formidling (Kort og langsigtede målsætninger samt projekter og aktiviteter, der skal medvirke til at nå målsætningerne. De kortsigtede projekter og aktiviteter skal være specifikke, målbare og tidsbestemte): Målsætningen for formidlingen i Naturpark Randers Fjord er, at den bredt skal favne og udbrede kendskabet til den natur og kultur, der knytter sig til området. Kortsigtede projekter og aktiviteter: I 2014 øges antallet af offentlige ture i Naturpark Randers Fjord med 10 Ubemandet grejbase etableres ved Udbyhøj Nord 6

7 Få redegjort for hvor mange private formidlere der er i Naturpark Randers Fjord Langsigtede projekter og aktiviteter: Lave en samlet formidlingsstrategi for Naturpark Randers Fjord Øge mulighederne for direkte- og indirekte formidling i Naturpark Randers Fjord Undersøge mulighederne for mere formidling på selve Randers Fjord Kultur (Kort og langsigtede målsætninger samt projekter og aktiviteter, der skal medvirke til at nå målsætningerne. De kortsigtede projekter og aktiviteter skal være specifikke, målbare og tidsbestemte): Området langs Randers Fjord er i høj grad påvirket af den kulturelle påvirkning der er sket af området igennem flere tusinde år. De kulturhistoriske påvirkninger har i høj grad sat sit præg på området, og været med til at forme, hvordan området fremtræder i dag. Kortsigtede projekter og aktiviteter: Analyse af lodseriet på Randers Fjord Identifikation og produktion af 5 filmklip der skal formidle kulturhistorien der knytter sig til Randers Fjord Langsigtede projekter og aktiviteter: Undersøgelse af mulighederne for etablering af cykelsti mellem Allingåbro og Randers - enten i det nedlagte banetrace eller parallelt med banetraceet, såfremt banecykelaktiviteten kan fastholdes. Etablering af kanoner på Skansen i Udbyhøj Syd Historisk analyse af sammenhæng mellem fjorden og herregårdene og de omkringliggende landsbyer Erhverv (Kort og langsigtede målsætninger samt projekter og aktiviteter, der skal medvirke til at nå målsætningerne. De kortsigtede projekter og aktiviteter skal være specifikke, målbare og tidsbestemte): 7

8 Erhvervet langs Randers Fjord har historisk knyttet sig til landbrug, fiskeri og lodseriet. I dag er det kun landbruget der drives erhvervsmæssigt i området. Dertil kommer en række mindre erhvervsdrivende i relation til turisme, kreative håndværk og enkeltmandsvirksomheder. Kortsigtede projekter og aktiviteter: Undersøge om der er behov for etablering af et erhvervsnetværk i Naturpark Randers Fjord Kortlægge produktionsvirksomheder i Naturpark Randers Fjord Langsigtede projekter og aktiviteter: Arbejde målrettet med branding af varer der er produceret af små produktionsvirksomheder i Naturpark Randers Fjord Turisme (Kort og langsigtede målsætninger samt projekter og aktiviteter, der skal medvirke til at nå målsætningerne. De kortsigtede projekter og aktiviteter skal være specifikke, målbare og tidsbestemte): Målsætningen for turismen i Naturpark Randers Fjord er, at tilstræbe et udvikle på turismepotentialet i og omkring Randers Fjord, og gøre den hemmelige fjord til den tilgængelige fjord for de turister der besøger området. Kortsigtede projekter og aktiviteter: Afklaring af behov for etablering af netværk for turismeaktører og øvrige interessenter. Det afklares om der er behov for et bredt eller for mere temaspecifikke netværk. Gennemføres senest pr Afdækning og dokumentation af turismepotentialet i forbindelse med certificering af Naturpark Randers Fjord. Gennemføres senest pr Langsigtede projekter og aktiviteter: Udvikling og implementering af turisme som forretningsområde i forbindelse med Naturpark Randers Fjord Formidling og kommunikation i relevante netværk Involverende aktiviteter i forbindelse med øvrige turismeaktiviteter 8

9 Forslag til budget, samt finansiering (kan vedlægges som bilag): Budget indeholdende tidsplan er vedhæftet ansøgningen. Kortmateriale (vedlægges som bilag): Ansøgningen er vedhæftet følgende kort: Kort over fredninger og udpegninger i Naturpark Randers Fjord Kort med signaturforklaringer til fredninger og udpegninger Kort over Naturpark Randers Fjord indeholdende stednavne er indsat i projektbeskrivelsen Kort over det areal af Randers Fjord der pt. er medregnet i Naturpark Randers Fjords areal Motivering af ansøgning: I 2009 kom resultatet af en proces om udvikling af strategiske rammer for udviklingen af turisme og oplevelsesøkonomi i Randers Kommune. Processen udpegede og definerede fire oplevelsesrum: Randers nord, Randers syd, Gudenåen og Randers Fjord. I den forbindelse blev Randers Fjord omtalt som Den hemmelige fjord. Strategiprocessen fastslog, at naturens rolle for oplevelsesrum Randers Fjord er helt afgørende, men også de gamle huse, de små landsbyer og roen spiller en rolle. Fjorden virker imidlertid utilgængelig, et faktum er, at man mange steder på en tur langs fjorden slet ikke kan se den. Der er ikke meget plads i dette oplevelsesrum, og der er ingen nævneværdige tilbud om aktiv involvering. Med dette udviklingspotentiale var det oplagt at deltage, da Friluftsrådet i december 2009 inviterede alle borgmestre til orienteringsmøde om opstart af Danske Naturparker. LAG Randers fik mandat til at repræsentere Randers Kommune, og kunne efterfølgende involvere de nødvendige partere. Der blev sammensat en arbejdsgruppe med deltagelse af både Norddjurs og Randers Kommune, Destination Djursland, VisitRanders, LAG Djursland og LAG Randers. I foråret 2010 blev der ansøgt om at deltage i Friluftsrådets Naturpark Pilotprojekt. Officielt startede pilotfasen med et borgermøde i januar Der blev nedsat en række arbejdsgrupper, hvor LAG Djursland og LAG Randers i fællesskab har været tovholder. Baggrunden for nedsættelse af disse arbejdsgrupper var at inddrage borgere og lodsejere i etableringsfasen så tidligt som muligt, dernæst var det også for at sikre, at alle interesser så vidt muligt blev repræsenteret. Følgende arbejdsgrupper blev nedsat: Adgang fra vand 9

10 De gode historier Adgang fra land Fiskeri Erhverv Naturforbedring Det har været en bevidst strategi at have LAG langt fremme omkring borgerinvolvering. Kommunerne har draget stor nytte af den goodwill, som LAG lokalt har oparbejdet, en status som kommunerne ikke har haft. Jorderne langs Randers Fjord er næsten udelukkende privatejet, og det har derfor været centralt at få både borgere og lodsejere involveret og informeret i processen på et meget tidligt stadie. Borgerinvolveringen har taget en del tid, men det vurderes, at indsatsen er berettiget. Det sammenholdt med at Naturpark Randers Fjord har været under udvikling i næsten 4 år, har betydet, at forankringen af projektet er velfunderet såvel internt i projektorganisationen som eksternt hos borgerne. Det er et udgangspunkt, vi anser som essentielt i forbindelse med de forestående lodsejerforhandlinger. Den aktive indsats omkring inddragelse af borgere og frivillige har senest resulteret i, at der d. 26. august 2013 var stiftende generalforsamling i foreningen for Naturpark Randers Fjords Ildsjæle. Visionen for foreningen er: Randers Fjord skal være kendt som et område med stort naturindhold og med alsidige og attraktive oplevelsesmuligheder. Området skal gøres attraktivt for turister, borgere og erhvervsdrivende Foreningens vedtægter kan ses på følgende link Naturpark Randers Fjords ildsjæle indgår i Friluftrådets udviklingsarbejde vedrørende konceptualisering af Danske Naturparker. Det betyder, at der i løbet af 2014 afholdes en række kurser for de frivillige. Kurserne har fokus på følgende: Hvordan man som frivillig kan bidrage til formidlingen af Naturpark Randers Fjord Hvordan etableres stier på private jorder Kriterier Det skal forklares hvordan naturparken opfylder de enkelte kriterier. 1. Minimum 50 % af naturparkens areal skal være beskyttet natur Undersøgelsesområdet for Naturpark Randers Fjord udgør samlet areal på 213,5 km 2. Af de 213,5 km 2, udgør de 83,9 km 2 beskyttet natur. Det giver en samlet andel af beskyttet natur på 39,3 %. Det betyder, at Naturpark Randers Fjord pt. ikke 10

11 lever op til minimumskravet om, at 50 % af arealet er beskyttet natur. Vi er derfor i dialog med Kystdirektoratet om at medregne en større del af Natura 2000 område nr. 14, Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord En anden mulighed for at indfri kravet om de 50 % natur er, at det samlede areal for Naturpark Randers Fjord reduceres ved at fjerne nogle af de landbrugstunge områder. Naturpark Rander Fjords afgrænsning og beskyttede naturtyper fremgår af kortbilaget. 2. Naturparken skal have en præcis geografisk afgrænsning (Pilotparker: Det skal sandsynliggøre, at kriterium 1 kan opfyldes når den præcise afgrænsning er vedtaget. Afgrænsningen skal være på plads inden udgangen af pilotparkperioden) Undersøgelsesområdet for Naturpark Randers Fjord udgør et samlet areal på 213,5 km 2. Afgrænsningen er endnu ikke fastlagt, men der er en god proces i gang med involvering af lodsejere. Det forventes af afgrænsningen er på plads i løbet af Naturparken skal have en administrativ ansvarlig medarbejder I pilotparkperioden varetages funktion samlet af begge kommuner. For Norddjurs kommune er Kirsten Bjerg projektleder, og for Randers Kommune er Terese Sandvei projektleder. 4. Naturparken skal have et naturparkråd (Hvem er repræsenteret i rådet?) Styregruppen bag etableringen af Naturpark Randers Fjord har indstillet til Byrådene i Norddjurs og Randers Kommune at naturparkrådet sammensættes af 18 medlemmer fra nedenstående organisationer og foreninger: 2 politikere en udvalgsformand fra hver af de to kommuner fra relevant udvalg. Udvalgsformændene varetager formelt formandsposten i naturparkrådet på skift. 1 repræsentant fra hver af de to landboforeninger: Landboforeningen Kronjylland og Djursland Landboforening 1 repræsentant fra hver af de to turismeorganisationer: VisitRanders og Destination Djursland 1 repræsentant fra hver af de to kommuners grønne råd. De Grønne Råd udpeger selv 1 repræsentant fra hver af de to kommuners LAG er: LAG Randers og LAG Djursland 2 fra Naturpark Randers Fjords Ildsjæle 1 fra Museum Østjylland 1 fra Friluftsrådet 1 fra Region Midtjylland 2 fra erhvervslivet en fra hver af de 2 kommuner udpeget af kommunernes erhvervsråd 1 fra Randers Havn Norddjurs kommunes Byråd vedtog sammensætningen af naturparkrådet d. 17. september 2013, og Randers Kommunes Byråd gjorde det samme d. 30. september Der skal tilvejebringes den nødvendige økonomi til drift og udvikling af naturparken samt realisering af naturparkplanen 11

12 (Pilotparker: Der skal vedlægge budget samt finansieringsplan for projekterne i pilotparkperioden) Se vedhæftede budget og tidsplan. 6. Naturparken og dens afgrænsning skal være en del af kommuneplanen eller et tillæg til denne (Pilotparker: Arbejdet med at etablere en naturpark skal som minimum være politisk vedtaget) Byrådene i de to kommuner har taget beslutning om kommunernes deltagelse i Friluftsrådets pilotfase om naturparker tilbage i Desuden har begge byråd vedtaget sammensætningen af naturparkrådet for Naturpark Randers Fjord og besluttet, at denne ansøgning fremsendes for at blive pilotpark med det formål at arbejde hen mod en egentlig certificering som naturpark under Danske Naturparker. 7. Naturparken skal forankres lokalt gennem borgerinddragelsesprocesser Det har igennem hele pilotprojektfasen været centralt, at der sikres en høj grad af borgerinddragelse. Borgerinddragelsesfasen i Naturpark Randers Fjord blev indledt i januar 2011 med et borgermøde i Mellerup, hvor omkring ca. 250 deltog. Direkte afledt af dette møde etableredes en række arbejdsgrupper, der skulle idéudvikle på følgende indsatsområder: Adgang fra vand De gode historier Adgang fra land Fiskeri Erhverv Naturforbedring Dannelse af disse arbejdsgrupper ledte videre til et tæt samarbejde med frivillige i Naturpark Randers Fjord. Inddragelse af frivillige og facilitering af grupperne blev som udgangspunkt fordelt mellem de 6 projektpartnere. Forskellige udfordringer og engagement betød ret hurtigt, at de frivillige i praksis blev samlet i en stor fællesgruppe med LAG som tovholdere. Grupperne har haft mulighed for at få bistand fra LAG, og der blev arrangeret en lang række fællesmøder og inspirationsture. I oktober 2011 indleverede alle grupper deres forslag til videre bearbejdning og prioritering i kommunerne. LAG har stor erfaring med at samarbejde med frivillige, og et samarbejdsprojekt mellem LAG Randers og LAG Djursland bidrog med kr. til inspirationsture og mødeudgifter. Ret hurtigt tegnede der sig en struktur med en række lokal forankrede projekter omkring byerne ved fjorden, og nogle mere overordnede grupper der havde fokus på naturparken som helhed. Udover det arbejde, der har været i de nedsatte arbejdsgrupper, har der været arrangeret 3 inspirationsture for de frivillige. Turene skulle sikre inspiration til gruppen af frivillige. Der er blevet indhentet inspiration følgende steder: 1. Vilsted Sø, Vejlerne, stier på Mors og Limfjordscentret. 2. Vejle ådal og Økolariet. 12

13 3. Tur til Thy National Park og Struer Museum. Der har været stor begejstring og inspiration at hente på turene. Udover de store busture har der været en række lokale fællesture rundt ved Randers Fjord (stitur, tur på banecykler, tur med Lille Bjørn 1 og tur til Kanaløen). Der har været lidt udskiftning blandt de frivillige, og de deltager på meget forskelligt niveau. Nogle er mest med for at observere, mens andre har meget at byde ind med. Alle er velkomne. Samarbejdet med de frivillige har været meget givtigt for Naturpark Randers Fjord, og samarbejdet med de frivillige er essentielt for det videre arbejde. Der har været god dialog med de to store Landboforeninger i området (Djurslands Landboforening og LandboforeningenKronjyllands), og der arbejdes pt. på udarbejdelse af en lodsejerfolder samt et inbformationsmøde. Lodsejerfolderen skal sikre at lodsejerne får relevant information om naturparkprojektet, og mødet skal give svar på evt. spørgsmål. Lodsejerfolderen er i øjeblikket til godkendelse hos landboforeningerne og lodsejemødet forventes afholdt inden udgangen af Der skal være en koordineret formidling af naturparken for både danske og udenlandske besøgende Klik her for at angive tekst. 9. Naturparken skal have mindst én naturvejleder tilknyttet Klik her for at angive tekst. 10. Der skal foreligge en godkendt naturparkplan og denne skal være politisk vedtaget Klik her for at angive tekst. Eventuelle bemærkninger: Klik her for at angive tekst. 1 Lokal turbåd som kan bookes til sejlads på Randers Fjord. Lille Bjørn har fungeret som arbejds- og slæbebåd for Randers Havn i årerne Lille Bjørn drives af frivillige. 13

Forslag til Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013 Naturpark Randers Fjord. Randers Kommune. Forslag til Kommuneplantillæg 26

Forslag til Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013 Naturpark Randers Fjord. Randers Kommune. Forslag til Kommuneplantillæg 26 Forslag til Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013 Naturpark Randers Fjord Randers Kommune Forslag til BAGGRUND OG REDEGØRELSE Der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013 for Randers Kommune, fordi Byrådet

Læs mere

Ansøgningen sendes elektronisk til: mlg@friluftsraadet.dk eller fr@friluftsraadet.dk

Ansøgningen sendes elektronisk til: mlg@friluftsraadet.dk eller fr@friluftsraadet.dk Ansøgningsvejledning Ansøgningen sendes elektronisk til: mlg@friluftsraadet.dk eller fr@friluftsraadet.dk Vi anbefaler, at ansøgere går i dialog med Danske Naturparkers sekretariat i god tid inden ansøgningen

Læs mere

Danske Naturparker. - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet

Danske Naturparker. - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet Danske Naturparker - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet Syv pilotprojekter fra 2009-2012 Naturpark Vesterhavet Naturpark Åmosen Naturpark Randers Fjord Naturpark Præstø Fjord Naturpark

Læs mere

Danske Naturparker. - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet

Danske Naturparker. - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet Danske Naturparker - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet Friluftsrådet - paraply for friluftslivet Friluftsrådet er en selvstændig, ikke-statslig paraplyorganisation, der samler over 90

Læs mere

Projektbeskrivelse for Naturpark Randers Fjord

Projektbeskrivelse for Naturpark Randers Fjord Projektbeskrivelse for Naturpark Randers Fjord Pilotparkansøgning til Friluftsrådet oktober 2013 Indhold Fra pilotprojekt til pilotpark... 3 Natur... 4 Kortsigtede mål... 5 Langsigtede mål... 5 Kultur...

Læs mere

Mærkningsordningen er gældende i en 5-årig periode, hvorefter den kan fornyes, og omfatter 10 kriterier

Mærkningsordningen er gældende i en 5-årig periode, hvorefter den kan fornyes, og omfatter 10 kriterier Uddrag af Referat fra Middelfart Kommunes Byrådsmøde d. 24. juni 2014 om Naturpark Lillebælt. 835. Etablering af Naturpark Lillebælt. Ansøgning til Friluftsrådet. Sagsnr.: 2013-007244 Sagsbehandler: Præsentation:

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008.

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008. Lokal udviklingsstrategi for LAG Billund under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008 Pixiudgave Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formalia... 3 Strategi...

Læs mere

ANSØGNING TIL FRILUFTSRÅDET. Fra Skjoldungeland til Nationalpark

ANSØGNING TIL FRILUFTSRÅDET. Fra Skjoldungeland til Nationalpark Oktober 2012 ANSØGNING TIL FRILUFTSRÅDET Fra Skjoldungeland til Nationalpark På de sidste bestyrelsesmøder i nationalparkprojekt Skjoldungelandet er det vurderet, at fortsat udviklings- og forankringsarbejde

Læs mere

S T R AT E G I 2016-2019

S T R AT E G I 2016-2019 STRATEGI 2016-2019 INDHOLD 03 HVEM ER VI? HVAD VIL VI? 04 STRATEGI LANGSIGTEDE SIGTELINJER 06 STRATEGI PRIORITERINGER FOR 2016-2019 08 ÅBENHED. SAMARBEJDE. DIALOG 10 NATURFONDEN OM 10 ÅR 12 FAKTA 14 FONDENS

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Den vilde idé Beboere, beboergrupper og ildsjæle kan søge om støtte til en vild idé, som giver nye og inspirerende fælles faciliteter. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen DET

Læs mere

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse 4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse Indledning I det følgende skitseres planerne for kompetenceplatformens organisering i Region Midtjylland. Kompetenceplatformen er et initiativ, som skal

Læs mere

Notat. Dato: 15-6-2015. Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid

Notat. Dato: 15-6-2015. Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid Natur og Vand Dato: 15-06-2015 Sagsnr.: 15/33599 Sagsbehandler: vpjojo Notat Dato: 15-6-2015 Supplerende materiale om Gudenåsamarbejdets fremtid Som supplement til dagsordenen om Gudenåsamarbejdets fremtid

Læs mere

Udvalgsformand for Landdistriktsudvalget i Randers Kommune: Lars Søgaard

Udvalgsformand for Landdistriktsudvalget i Randers Kommune: Lars Søgaard Mødedato 25. februar 2016 Start- og sluttidspunkt Kl. 17.00 19.00 Sted Allingåbro Hotel, hovedgaden 9, 8961 Allingåbro Mødereferat Udvalgsformand for Landdistriktsudvalget i Randers Kommune: Lars Søgaard

Læs mere

Uddannelsespolitik POLITIK 2015-2019

Uddannelsespolitik POLITIK 2015-2019 Uddannelsespolitik POLITIK 2015-2019 Bilag Klima, natur og miljøpolitikken bygger på følgende visioner fra Vision 2017 og Vision 2021: I Randers Kommune følger vi klimaplanen frem mod 2030 (75 procent

Læs mere

Blomstrende Landsby. Programbeskrivelse. Et udviklingsprogram for kommune, landsby og lokalsamfund. LOGO kommer

Blomstrende Landsby. Programbeskrivelse. Et udviklingsprogram for kommune, landsby og lokalsamfund. LOGO kommer Blomstrende Landsby Et udviklingsprogram for kommune, landsby og lokalsamfund LOGO kommer Version 01 13. august 2009 1 Udviklingsprogrammet Blomstrende Landsby Udviklingsprogrammet Blomstrende Landsby

Læs mere

Blomstrende Landsby. Et udviklingsprogram for kommuner, landsbyer og lokalsamfund. Programbeskrivelse

Blomstrende Landsby. Et udviklingsprogram for kommuner, landsbyer og lokalsamfund. Programbeskrivelse Blomstrende Landsby Et udviklingsprogram for kommuner, landsbyer og lokalsamfund Version 04 20. oktober 2009 1 Udviklingsprogrammet Blomstrende Landsby Udviklingsprogrammet Blomstrende Landsby giver landsbyer

Læs mere

Pilotprojekt Naturpark Randers Fjord Januar 2011

Pilotprojekt Naturpark Randers Fjord Januar 2011 Projektbeskrivelse Formål og baggrund Randers Fjord har store naturmæssige værdier, som udgør et stort udviklingspotentiale. Derfor har Randers og Norddjurs Kommuner, LAG Randers, LAG Djursland, Visit

Læs mere

Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016

Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016 1 of 5 Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Syddjurs Kommune vedtog i foråret 2015 en ny kulturpolitik. Visionen

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune. Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune Udarbejdet og udgivet af: Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.dk Ikrafttrædelsesdato: 14. april 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

IDEER, kommentarer, forslag til nationalparkens størrelse og placering/friluftsgruppen

IDEER, kommentarer, forslag til nationalparkens størrelse og placering/friluftsgruppen IDEER, kommentarer, forslag til nationalparkens størrelse og placering/friluftsgruppen Nationalparkundersøgelsens sekretariat har modtaget mange reaktioner på spørgsmålet om nationalparkens afgrænsning,

Læs mere

Nyt liv ved Fjellerup Strand

Nyt liv ved Fjellerup Strand Nyt liv ved Fjellerup Strand Bygning fra fiskeriets storhedstid Norddjurs Kommune ansøger om deltagelse i Realdania-kampagnen Stedet tæller med projektet Nyt liv ved Fjellerup Strand. Projektet tager ud

Læs mere

LAG Struer beretning 2011

LAG Struer beretning 2011 LAG Struer beretning 2011 a. Overordnet redegørelse for aktionsgruppens og bestyrelsens virke i det foregående år med hensyn til udviklingsstrategien, inddragelse af det lokale liv/offentlige myndigheder

Læs mere

TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN PINSESTÆVNE 2015. Kursen er sat!

TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN PINSESTÆVNE 2015. Kursen er sat! TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN PINSESTÆVNE 2015 Kursen er sat! LEMVIG 23.-25. MAJ 2015 TEMA: FISK & FISKERI - FØR OG NU Fisk og fiskeri har altid fyldt meget i Lemvig og derfor har vi valgt dette tema for Pinsestævne

Læs mere

Friluftspolitik. Inspiration fra 3 kommuner. Herning kommune. Friluftsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans.

Friluftspolitik. Inspiration fra 3 kommuner. Herning kommune. Friluftsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans. Friluftspolitik Inspiration fra 3 kommuner Herning kommune Friluftsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans. Den nationale friluftspolitik har sat fokus på at styrke vores sundhed og livskvalitet.

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNE DEMOKRATIEKSPERIMENTARIET BORGERINDDRAGELSE. Anders Lauritsen, Strategi og Udvikling Michael Suhr, Byrådet Holbæk Kommune

HOLBÆK KOMMUNE DEMOKRATIEKSPERIMENTARIET BORGERINDDRAGELSE. Anders Lauritsen, Strategi og Udvikling Michael Suhr, Byrådet Holbæk Kommune HOLBÆK KOMMUNE DEMOKRATIEKSPERIMENTARIET BORGERINDDRAGELSE Anders Lauritsen, Strategi og Udvikling Michael Suhr, Byrådet Holbæk Kommune > Holbæk Kommune Fakta om Holbæk Kommune Ca. 70.000 indbyggere 60

Læs mere

Landsbypedel. Landdistrikternes Fællesråd. Landdistrikterne.dk

Landsbypedel. Landdistrikternes Fællesråd. Landdistrikterne.dk Program Program: Kl. 13.00 Kl. 13.35 Kl. 14.15 Kl. 14.30 Kl. 14.45 Kl. 15.30 Formanden for, Steffen Damsgaard, byder velkommen og fortæller om visioner og strategi for projektet Projektets styregruppe

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger Grøn Strukturplan - En rekreativ plan for Hillerød Kommune - 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Det åbne land og de rekreative værdier 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger 4. Grøn Strukturplan

Læs mere

Inviter borgerne på NATURENS DAG. - Skab glæde, livskvalitet og oplevelser på Naturens Dag den 11. september

Inviter borgerne på NATURENS DAG. - Skab glæde, livskvalitet og oplevelser på Naturens Dag den 11. september Inviter borgerne på NATURENS DAG - Skab glæde, livskvalitet og oplevelser på Naturens Dag den 11. september Naturens Dag er den årlige mærkedag for naturoplevelser over hele landet. Naturens dag er den

Læs mere

Fakta om Tøndermarsk Initiativet

Fakta om Tøndermarsk Initiativet Fakta om Tøndermarsk Initiativet Budget: Samlet budget: 210,9 millioner kr. Heraf kommer 111,3 millioner kr. fra Tønder kommune. Realdania har bevilget 65 millioner kr., og A.P. Møller og Hustru Chastine

Læs mere

Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015

Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015 Plads til alle NATUR- OG MILJØPOLITIK 2015 Natur- og miljøpolitik 2015 // Plads til alle Side 3 Indhold Visionen... 7 Strategisporene... 8 Naturen skal benyttes og beskyttes... 10 Planer og programmer

Læs mere

1 of 7 NYT LYS I MØRKE

1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 2 of 7 BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET Langs det grønne bånd, der snor sig langs med jernbanen ind i det indre af Syddjurs Kommune, finder man fire jernbanebyer bundet sammen af Grenaabanen

Læs mere

Ådalsprojekt. Naturgenopretning omkring indsejlingen til fæstningsværket Trelleborg

Ådalsprojekt. Naturgenopretning omkring indsejlingen til fæstningsværket Trelleborg Skitsering af naturgenopretningsprojekt Ådalsprojekt Naturgenopretning omkring indsejlingen til fæstningsværket Trelleborg Skitsering af større naturgenopretningsprojekt med tæt forankring til kulturværdierne

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Debatoplæg. Vindmøller ved Tollestrup. Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed xx. xx til xx. xx 2015 Debatoplæg Vindmøller ved Tollestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Visualisering nr. 1. Projektets to 140 meter høje vindmøller set fra motorvejsbro

Læs mere

Roskilde Kommune. Fishing Zealand er startet som et samarbejde mellem Danmarks Sportsfiskerforbund,

Roskilde Kommune. Fishing Zealand er startet som et samarbejde mellem Danmarks Sportsfiskerforbund, Roskilde Kommune Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk Sagsnr.: 11/11437 Dokumentnr.: 37607/13 Sagsbehandler: Paul Debois Dir. 55 36 24 12 E-mail: pde@vordingborg.dk

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg 47 Kommuneplan Revision af kapitel 12.9 Naturparker

Forslag til Kommuneplantillæg 47 Kommuneplan Revision af kapitel 12.9 Naturparker Bilag 1 Forslag til Kommuneplantillæg 47 Kommuneplan 2010-2022 - Revision af kapitel 12.9 Naturparker September 2015 Her indsættes annonce for offentliggørelse af forslag til kommuneplantillæg i HVAD ER

Læs mere

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde:

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde: Klimaindsats 01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Klima og energiarbejdet er drevet af et lokalt politisk ønske om, at arbejde for en bedre forsyningssikkerhed og at mindske sårbarheden

Læs mere

Bornholm rigere på oplevelser. Bornholms turismestrategi 2013-2016

Bornholm rigere på oplevelser. Bornholms turismestrategi 2013-2016 Bornholm rigere på oplevelser Bornholms turismestrategi 2013-2016 STRATEGI Bornholms nye turismestrategi tager over, hvor strategien fra 2006 slipper. Ambitionen med Bornholm I/S var at skabe grundlag

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

Procesplan for Lillebælt Naturpark. Bilag 4. Destination Lillebælt, Kolding Kommune, Fredericia Kommune og Middelfart Kommune

Procesplan for Lillebælt Naturpark. Bilag 4. Destination Lillebælt, Kolding Kommune, Fredericia Kommune og Middelfart Kommune Procesplan for Lillebælt Naturpark Bilag 4 Destination Lillebælt, Kolding Kommune, Fredericia Kommune og Middelfart Kommune September 2013 1 Procesplan for Lillebælt Naturpark Indhold Forord... 2 1. Procesplan

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Procesplan for udarbejdelse af cykelpolitik

Procesplan for udarbejdelse af cykelpolitik Procesplan for udarbejdelse af cykelpolitik Om procesplanen Denne procesplan er udarbejdet til deltagende kommuner i projektet Cykler uden Grænser. Den er udarbejdet i samarbejde med de 6 deltagende kommuner,

Læs mere

Småøernes Aktionsgruppe

Småøernes Aktionsgruppe Vejledning om støtte via Småøernes Aktionsgruppe Vi støtter projekter, som viser nye veje og skaber fremskridt på de 27 småøer synliggør muligheder og kvaliteter på småøerne styrker samarbejde og fællesskab

Læs mere

Destination Djursland Destination Djursland er etableret for at medvirke aktivt til at fremme og udvikle turis-

Destination Djursland Destination Djursland er etableret for at medvirke aktivt til at fremme og udvikle turis- Partnerskabsaftale mellem Danmarks Jægerforbund, Destination Djursland, DGI Karpenhøj, Friluftsrådet, Skov- og Naturstyrelsen Kronylland, Naturhistorisk Museum, og Syddjurs Kommune om fælles, koordinerende

Læs mere

Denne hvidbog omhandler de høringssvar, der er indkommet i høringsperioden til Forslag til Natura 2000-handpleplan Æbelø, havet syd for og Nærå Strand

Denne hvidbog omhandler de høringssvar, der er indkommet i høringsperioden til Forslag til Natura 2000-handpleplan Æbelø, havet syd for og Nærå Strand Hvidbog vedr. offentlig høring af Forslag til Natura 2000-handleplan for 110 Odense Fjord Denne hvidbog omhandler de høringssvar, der er indkommet i høringsperioden til Forslag til Natura 2000-handpleplan

Læs mere

PRÆSENTATION AF CENTRET

PRÆSENTATION AF CENTRET PRÆSENTATION AF CENTRET Et nationalt videncenter Nationalt Videncenter for Læsning Professionshøjskolerne drives i fællesskab mellem landets syv professionshøjskoler. Det er juridisk, økonomisk og organisatorisk

Læs mere

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE INDLEDNING Et varieret og aktivt kulturliv spiller en vigtig rolle i visionen om, at skal være et attraktivt sted at bo med unikke og forskelligartede bysamfund og

Læs mere

Revideret kommissorium

Revideret kommissorium Center Familie og Handicap Journalnr: 27.00.00-G01-20-15 Ref.: Tanja Lillelund Telefon: 99887609 E-mail: tali@rebild.dk Dato: 22-12-2015 Revideret kommissorium Projekt: Fælles indsats Stamoplysninger Center/afdeling

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Mødetidspunkt 11-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget 11-08-2015 17:00 1 (Åben) Kommissorium

Læs mere

Erhvervs- og Turismepolitik

Erhvervs- og Turismepolitik Erhvervs- og Turismepolitik Fredensborg Kommune 2013-2016 l Godkendt af Byrådet den 24. juni 2013 1 Forord Det er med stor fornøjelse og glæde, at vi på vegne af Fritids- og Erhvervsudvalget og Kultur-

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

Ansøgningen sendes elektronisk til: mlg@friluftsraadet.dk eller fr@friluftsraadet.dk

Ansøgningen sendes elektronisk til: mlg@friluftsraadet.dk eller fr@friluftsraadet.dk Ansøgningsvejledning Ansøgningen sendes elektronisk til: mlg@friluftsraadet.dk eller fr@friluftsraadet.dk Vi anbefaler, at ansøgere går i dialog med Danske Naturparkers sekretariat i god tid inden ansøgningen

Læs mere

Handicap og psykiatripolitik

Handicap og psykiatripolitik Handicap og psykiatripolitik Vedtaget i Byrådet i oktober 2008 Forord Handicap- og Psykiatripolitik er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i den første valgperiode i den nye Middelfart

Læs mere

I det nedenstående er givet et visionært bud på de resultater, der kan opnås gennem en omhyggelig planlægning af indsatsen

I det nedenstående er givet et visionært bud på de resultater, der kan opnås gennem en omhyggelig planlægning af indsatsen Glostrup Station Forslag til strategiproces Plan Rådhusparken 2 2600 Glostrup www.glostrup.dk Tlf: 4323 6100 Strategiprocessen 25. august 2015 Dette notat beskriver et forslag til en strategiproces, hvor

Læs mere

Næste generation af vand- og naturplaner

Næste generation af vand- og naturplaner 02.05.2013 Politisk Forum 2013 Næste generation af vand- og naturplaner v/ Niels Clemmensen Natur- og Miljøudvalget, Vejle Byråd Formand for Odderbæk Vandløbslaug DISPOSITION: 1. Odderbæk Vandløbslaug

Læs mere

Ansøgning til kommunepuljen cirkulær økonomi, Region Midtjylland

Ansøgning til kommunepuljen cirkulær økonomi, Region Midtjylland Ansøgning til kommunepuljen cirkulær økonomi, Region Midtjylland Titel: Full Circle Island Samsø som levende laboratorium og udstillingsvindue for cirkulær økonomi (CØ). Vision: Samsø skal være det første

Læs mere

Turismeområde. Agersø - ændring af campingmulighederne. Planlægning

Turismeområde. Agersø - ændring af campingmulighederne. Planlægning Turismeområde Agersø - ændring af campingmulighederne Planlægning Januar 2013 Indledning Slagelse Kommune har i forbindelse med Kommuneplan 2013 udarbejdet Turismepolitiske overvejelser, og på baggrund

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark. Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark. Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark Januar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om etablering af nationalparker i Danmark (beretning

Læs mere

Branding Brønderslev-Dronninglund Kommune. Skabt af ildsjæle, foråret 2006

Branding Brønderslev-Dronninglund Kommune. Skabt af ildsjæle, foråret 2006 Branding Brønderslev-Dronninglund Kommune Skabt af ildsjæle, foråret 2006 Indhold Forord Resultatet o Fordomme o Styrker/svagheder o Brand + kerneværdier o Hvad skal der satses på? o Forankring Proces

Læs mere

Strategipapir for udmøntning af Limfjordsrådets vision: En ren og bæredygtig Limfjord

Strategipapir for udmøntning af Limfjordsrådets vision: En ren og bæredygtig Limfjord Strategipapir for udmøntning af Limfjordsrådets vision: En ren og bæredygtig Limfjord Indhold Baggrund... 2 Vandoplandsstyregruppen for Limfjorden Vådområde- og ådalsindsatsen... 2 Øvrige vandplanindsatser...

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016

Debatoplæg. Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby. Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Forudgående offentlighed 5. januar til 2. februar 2016 Debatoplæg Vindmøller mellem Sdr. Harritslev og Rakkeby Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående Indledning offentlighed Ideer, forslag

Læs mere

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Indhold Baggrund s. 1 Formål - 2 Målgruppe - 3 Indhold - 3 Organisation - 4 Budget - 7 Finansiering - 7 Baggrund I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund -

Læs mere

Positionering af Thyborøn havn som hub for opsætning og servicering af nærkystmøller

Positionering af Thyborøn havn som hub for opsætning og servicering af nærkystmøller Positionering af Thyborøn havn som hub for opsætning og servicering af nærkystmøller Baggrund Energistyrelsen har med sit udbud af 450 MW møller i en række kystnæreområder, skabt mulighed for øget havneaktivitet

Læs mere

4. NYTTIGE ADRESSER. Nyttige adresser

4. NYTTIGE ADRESSER. Nyttige adresser 4. NYTTIGE ADRESSER Børn og sundhed www.altomkost.dk www.boernemad og bevaegelse.dk www.doktorskrump.dk www.dgi.dk www.eventyrvaerkstedet.dk www.folkesundhed.dk www.folkesundhed.kk.dk www.frugtkvarteret.dk

Læs mere

Mødedato 20. september 2016 Start- og sluttidspunkt Kl Sted Kyst- og Fjordcentret, Voer Færgevej 123, 8950 Ørsted

Mødedato 20. september 2016 Start- og sluttidspunkt Kl Sted Kyst- og Fjordcentret, Voer Færgevej 123, 8950 Ørsted Mødedato 20. september 2016 Start- og sluttidspunkt Kl. 17.00 19.00 Sted Kyst- og Fjordcentret, Voer Færgevej 123, 8950 Ørsted Dagsorden sendt til Udvalgsformand for Kultur - og udviklingsudvalget i Norddjurs

Læs mere

Udviklingsplan 2011-2013

Udviklingsplan 2011-2013 Udviklingsplan 2011-2013 Teknik og Miljøforvaltningen Indhold Forord... 2 Indsatsområder Udviklingsplan 2011-2013... 3 1. Klima og energi... 3 2. Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt... 4 3. Trafiksikkerhed...

Læs mere

FREDENSBORG /identitet OG moderne Byliv i DEN historiske SlOtSBy

FREDENSBORG /identitet OG moderne Byliv i DEN historiske SlOtSBy FREDENSBORG / identitet og moderne byliv i den historiske slotsby Denne folder er udarbejdet af Dansk Bygningsarv for Fredensborg Kommune Maj 2013 Du kan læse mere om projektet på www.fredensborg.dk/fredensborgby.

Læs mere

Om Natur- og friluftsstrategien side 3. Vision. side 3. 6 indsatsområder. side 3. 1. Beskyttelse af naturen.. side 4. 2. Adgang til naturen.

Om Natur- og friluftsstrategien side 3. Vision. side 3. 6 indsatsområder. side 3. 1. Beskyttelse af naturen.. side 4. 2. Adgang til naturen. 1 INDHOLD Om Natur- og friluftsstrategien side 3 Vision. side 3 6 indsatsområder. side 3 1. Beskyttelse af naturen.. side 4 2. Adgang til naturen. side 5 3. Bynære rekreative områder. side 6 4. Formidling

Læs mere

Natur- og friluftsstrategi Norddjurs Kommune 2012

Natur- og friluftsstrategi Norddjurs Kommune 2012 Natur- og friluftsstrategi Norddjurs Kommune 2012 INDHOLD OM NATUR- OG FRILUFTSSTRATEGIEN 3 VISION 3 6 INDSATSOMRÅDER 4 1. Beskyttelse af naturen 5 2. Adgang til naturen 6 3. Bynære rekreative områder

Læs mere

Friluftsrådet. Friluftsliv på dagsordenen i nationalparkerne! 29 råd til lokale friluftsorganisationer THE DANISH OUTDOOR COUNCIL

Friluftsrådet. Friluftsliv på dagsordenen i nationalparkerne! 29 råd til lokale friluftsorganisationer THE DANISH OUTDOOR COUNCIL Friluftsrådet THE DANISH OUTDOOR COUNCIL Friluftsliv på dagsordenen i nationalparkerne! 29 råd til lokale friluftsorganisationer FRILUFTSRÅDET 2007 Indhold Indhold Forord........................................3

Læs mere

Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020

Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020 Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020 Visionen for LAG Randers-Favrskov er at støtte og udvikle tiltag, der forbedrer mulighederne for erhvervsliv og attraktive levevilkår i området. Vi vil

Læs mere

BILAG 3: ØKONOMI UFINANSIEREDE INDSATSER

BILAG 3: ØKONOMI UFINANSIEREDE INDSATSER BILAG 3: ØKONOMI UFINANSIEREDE INDSATSER Agenda 21- planen er i lighed med kommuneplanen en rammeplan, som indeholder en række indsatser (mål og aktiviteter), hvortil der i forbindelse med planens politiske

Læs mere

Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller

Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller Indkaldelse af forslag og idéer til planlægning for vindmøller Hvordan planlægger vi med størst hensyntagen til omgivelserne? Offentlig høring 2. december 2015 til 13. januar 2016 Målsætning Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Manual til national. benchmarkingundersøgelse. Udarbejdet af: Louise Broe Sørensen, Rambøll & Sara Svenstrup, Herning Bibliotekerne

Manual til national. benchmarkingundersøgelse. Udarbejdet af: Louise Broe Sørensen, Rambøll & Sara Svenstrup, Herning Bibliotekerne Manual til national 2011 benchmarkingundersøgelse Udarbejdet af: Louise Broe Sørensen, Rambøll & Sara Svenstrup, Herning Bibliotekerne Indholdsfortegnelse Kort om benchmarking Praktisk om undersøgelsen

Læs mere

Opsamling på Visionsdag den 5. november ideer til Naturpark Randers Fjord

Opsamling på Visionsdag den 5. november ideer til Naturpark Randers Fjord Naturpark Randers Fjord Opsamling på Visionsdag den 5. november 2016 Offentlighedens Notat ideer til Naturpark Randers Fjord 1. INDLEDNING Naturpark Randers Fjord er godkendt som pilotpark under Danske

Læs mere

Rådsmøde 24. okt Middelfartsalen på KulturØen Havnegade Middelfart

Rådsmøde 24. okt Middelfartsalen på KulturØen Havnegade Middelfart Rådsmøde 24. okt. 2016 Middelfartsalen på KulturØen Havnegade 6-10 5500 Middelfart Kl. 16.00 16.30 Nyt siden sidst Velkommen - ved formand Johannes Lundsfryd Jensen Nyt siden sidst og status ved projektleder

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Faxe Graveområde, mindre udvidelse mod sydvest Faxe Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde omfatter

Læs mere

Ansøgningen sendes elektronisk til: eller

Ansøgningen sendes elektronisk til: eller Ansøgningsvejledning Ansøgningen sendes elektronisk til: mlg@friluftsraadet.dk eller fr@friluftsraadet.dk Vi anbefaler, at ansøgere går i dialog med Danske Naturparkers sekretariat i god tid inden ansøgningen

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge

Nationalpark Mols Bjerge Nationalpark Mols Bjerge Nationalpark Mols Bjerge omfatter 180 km 2 på det sydlige Djursland. Nationalparken omfatter med andre ord en hel del mere end lige netop Mols Bjerge. Den røde linje markerer nationalparkens

Læs mere

Natur. Administration Lovgivningen, hvor kommunerne har ansvar for administration og tilsyn, omfatter:

Natur. Administration Lovgivningen, hvor kommunerne har ansvar for administration og tilsyn, omfatter: Natur Kommunerne har en forpligtigelse og væsentlig rolle i at sikre og udvikle den danske natur og ligeledes sikre og forbedre mulighederne for friluftslivet. Det sker gennem administration af en bred

Læs mere

MULITIFUNKTIONEL JORDFORDELING CASE VEJLE ÅDAL

MULITIFUNKTIONEL JORDFORDELING CASE VEJLE ÅDAL MULITIFUNKTIONEL JORDFORDELING CASE VEJLE ÅDAL NY JORDFORDELING KICKSTARTER TIL. Efterspørgsel på måder der sikrer plads til konkurrencedygtig landbrugsproduktion, rig natur, rent vandmiljø, klimatilpasning,

Læs mere

Lokalsamfunds- og Planudvalget: Opgaver og indsatser

Lokalsamfunds- og Planudvalget: Opgaver og indsatser Lokalsamfunds- og Planudvalget: Opgaver og indsatser Udarbejdet af: Sagsnummer.: Johanne Holten Dato: 28-04-2014 Version nr.: 3 00.22.00-P00-1-14 Indledning og baggrund Lokalsamfunds- og Planudvalget er

Læs mere

LOKALPLANLÆGNING STRATEGI FOR BORGERDELTAGELSE I LOKALPLANPROCESSEN FOR ALLE DER VIL!

LOKALPLANLÆGNING STRATEGI FOR BORGERDELTAGELSE I LOKALPLANPROCESSEN FOR ALLE DER VIL! LOKALPLANLÆGNING STRATEGI FOR BORGERDELTAGELSE I LOKALPLANPROCESSEN FOR ALLE DER VIL! ? Kontakt Hedensted Kommune Fritid & Fællesskab By & Landskab Tjørnevej 6 7171 Uldum byoglandskab@hedensted.dk Indledning

Læs mere

Hvad er kompetenceudvikling?

Hvad er kompetenceudvikling? Hvad er kompetenceudvikling? 17.11.06 Kompetenceudvikling handler om at udvikle den enkelte medarbejders og personalegruppers kompetencer, så kvaliteten i opgaveløsningen sikres nu og i fremtiden. Af Væksthus

Læs mere

Miljørapport for Risikostyringsplan for Odense Fjord 2015-2021

Miljørapport for Risikostyringsplan for Odense Fjord 2015-2021 Miljørapport for Risikostyringsplan for Odense Fjord 2015-2021 Resumé Denne miljørapport er en overordnet vurdering af miljøkonsekvenserne for gennemførelsen af risikostyringsplanen. Det vurderes at flere

Læs mere

Ambassadør for medborgerskab i praksis

Ambassadør for medborgerskab i praksis Projektbeskrivelse til ansøgningen Ambassadør for medborgerskab i praksis (puljen Øget sammenhængskraft ) 19.9.2011/Berit Rosenkilde Ambassadør for medborgerskab i praksis 1. Generelle oplysninger Ansøgers

Læs mere

Onsdag d. 4. maj 2016 kl 17 i Mødestedet. Fraværende: Krsten Heltborg. Nina Andersen ankom til behandlingen af pkt. 6

Onsdag d. 4. maj 2016 kl 17 i Mødestedet. Fraværende: Krsten Heltborg. Nina Andersen ankom til behandlingen af pkt. 6 Mors d. 27. april 2016 Kære styregruppe Hermed Referat af møde i Styregruppen Onsdag d. 4. maj 2016 kl 17 i Mødestedet. Fraværende: Krsten Heltborg. Nina Andersen ankom til behandlingen af pkt. 6 Dagsorden:

Læs mere

Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration 15.75.75.13.

Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration 15.75.75.13. Socialstyrelsen Vejledning til ansøgning om udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper og fremme af integration 15.75.75.13. Ansøgningsfrist d. 9. maj 2016 kl. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

BOSÆTNINGSPULJE VEJLEDNING, VERSION 1.0. GULDBORGSUND KOMMUNE

BOSÆTNINGSPULJE VEJLEDNING, VERSION 1.0. GULDBORGSUND KOMMUNE GULDBORGSUND KOMMUNES BOSÆTNINGSPULJE VEJLEDNING, VERSION 1.0. GULDBORGSUND KOMMUNE OKTOBER 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Oplysninger om Bosætningspuljen... 3 Hvem kan søge... 3 Hvad kan støttes... 4 Prioriteringsværktøj

Læs mere

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Odder Parkhotel, den 12. januar 2015 Velkomst Velkommen til nytårskur. Det er dejligt at se den store opbakning til den traditionsrige nytårskur i Odder

Læs mere

Det lokale miljøarbejde i Brønshøj-Husum

Det lokale miljøarbejde i Brønshøj-Husum Det lokale miljøarbejde i Brønshøj-Husum Arbejdsplan for 2014 Fra idé til plan Arbejdsplanen for det lokale miljøarbejde i Brønshøj-Husum i 2014 rummer en snes projekter, der fordeler sig ligeligt mellem

Læs mere

Landudvikling Slagelse. - sammen udvikler vi det gode liv på landet i Slagelse Kommune

Landudvikling Slagelse. - sammen udvikler vi det gode liv på landet i Slagelse Kommune Landudvikling Slagelse - sammen udvikler vi det gode liv på landet i Slagelse Kommune Hvem er vi? Landudvikling Slagelse er en Lokal AktionsGruppe (LAG), der som lokal forening skaber udvikling i landdistrikterne

Læs mere

Landudvikling Slagelse. - sammen udvikler vi det gode liv på landet i Slagelse Kommune

Landudvikling Slagelse. - sammen udvikler vi det gode liv på landet i Slagelse Kommune Landudvikling Slagelse - sammen udvikler vi det gode liv på landet i Slagelse Kommune Hvem er vi? Landudvikling Slagelse er en Lokal AktionsGruppe (LAG), der som lokal forening skaber udvikling i landdistrikterne

Læs mere

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem, Folkeskoledonationen. Efteråret 2016

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem, Folkeskoledonationen. Efteråret 2016 Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem, Folkeskoledonationen Efteråret 2016 Det følgende er en vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem for Folkeskoledonationen. Fonden opslår specifikke

Læs mere

Om Videncenter for velfærdsledelse

Om Videncenter for velfærdsledelse 23/11/11 Om Videncenter for velfærdsledelse Videncenter for Velfærdsledelse I Finansloven for 2010 blev der afsat 20 mio. kr. til et nyt Videncenter for Velfærdsledelse. Videncentret er et samarbejde mellem

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen SØDRINGKÆR

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen SØDRINGKÆR FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen SØDRINGKÆR SKYdETERRÆN natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 kolofon Titel Sødringkær Skydeterræn, Natura 2000-resumé

Læs mere

9.7 Biologisk mangfoldighed

9.7 Biologisk mangfoldighed 9.7 Biologisk mangfoldighed MÅL For biologisk mangfoldighed er det Byrådets mål, at: Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed skal standses senest 2010, og at den biologiske mangfoldighed i Sønderborg

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008. Kongeåen ved Foldingbro. Version 2, 2009 - pixiudgave

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008. Kongeåen ved Foldingbro. Version 2, 2009 - pixiudgave Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008 Kongeåen ved Foldingbro Version 2, 2009 - pixiudgave 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 3 Strategi... 4 Overordnede

Læs mere

Svendborg. CITTA SLOW Diskussionsoplæg. 12. marts 2012

Svendborg. CITTA SLOW Diskussionsoplæg. 12. marts 2012 LEADERSHIP Svendborg CITTA SLOW Diskussionsoplæg Pluss Leadership A/S 12. marts 2012 På baggrund af seminaret for ca. 125 ledere fra Svendborg Kommune den 28. februar 2008 og det forudgående arbejde søges

Læs mere

Udkast til samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn

Udkast til samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn Udkast til samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn Notat udarbejdet som baggrundsmateriale til en drøftelse af samarbejde om den virksomhedsrettede indsats på Fyn for de beskæftigelsespolitiske

Læs mere