Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk"

Transkript

1 Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i medicinalkemi Kandidatuddannelsen i medicinalkemi (herefter uddannelsen) godkendes hermed i henhold til bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen), herunder 18 og bekendtgørelsens bilag 1, 4.8. Akkrediteringsrådet har på rådsmødet den 17. juni 2010 behandlet Aarhus Universitets (herefter universitetet) anmodning om akkreditering og godkendelse af uddannelsen. Akkrediteringsrådet har akkrediteret uddannelsen positivt, jf. 7 i Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). Akkrediteringsrådet har fastsat akkrediteringsperioden til 6 år. Afgørelsen er truffet på baggrund af vedlagte akkrediteringsrapport. Rapporten er udarbejdet af ACE Denmark ved Det Faglige Sekretariat på baggrund af vurderinger foretaget af et fagligt akkrediteringspanel. Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for uddannelsens relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Vurderingen af uddannelsen er foretaget i overensstemmelse med fastsatte kriterier for kvalitet og relevans, jf. Bekendtgørelse nr af 22. august 2007 om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser (akkrediteringsbekendtgørelsen) samt Vejledning til ansøgning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser, 3. redigerede udgave, oktober Akkrediteringsrådet 8. juli 2010 ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Studiestræde København K Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Malene Hyldekrog Telefon Telefax E-post Sagsnr Dok nr Side 1/2 Afgørelse fra Universitets- og Bygningsstyrelsen Akkrediteringsrådet har den 23. juni 2010 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. Universitets- og Bygningsstyrelsen har truffet afgørelse om 1. uddannelsens titel/betegnelse, 2. uddannelsens normerede studietid,

2 3. uddannelsens tilskudsmæssige indplacering samt 4. en eventuel fastsættelse af maksimumrammer for tilgangen til uddannelsen, jf. brev af 30. juni 2010 fra Universitets- og Bygningsstyrelsen til ACE Denmark med kopi til universitetet. Universitets- og Bygningsstyrelsen har truffet følgende afgørelser, jf. ovennævnte brev: Titel Dansk: Engelsk: Cand.scient. i medicinalkemi Master of Science (MSc) in Medical Chemistry Uddannelsens normerede studietid Uddannelsens normerede studietid er 120 ECTS-point. Uddannelsens tilskudsmæssige indplacering Kandidatuddannelsen er indplaceret på heltidstakst 3. Aktivitetsgruppekoden er ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Til brug for indberetning til Danmarks Statistik er der fastsat følgende kode: Side 2/2 Danmarks Statistik: UDD 8151 AUDD 8151 Evt. fastsættelse af maksimumrammer Der er ikke maksimumrammer for tilgangen til uddannelsen. Tilknytning til censorkorps Uddannelsen er tilknyttet censorkorpset for kemi. Akkrediteringsrådets godkendelse På baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering og Universitets- og Bygningsstyrelsens afgørelse vedrørende de fire ovennævnte forhold godkendes uddannelsen, jf. 3, stk. 1 i lovbekendtgørelse nr. 754 af 17. juni 2010 (universitetsloven). Akkrediteringen er gældende til og med 1. august 2016, jf. akkrediteringslovens 7, stk. 2, svarende til en periode på 6 år, som er den af Akkrediteringsrådet vedtagne standardperiode. Adgangskrav Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen i medicinalkemi: - En naturvidenskabelig bacheloruddannelse i medicinalkemi fra Aarhus Universitet. - Bacheloruddannelser med mindst 60 ECTS inden for medicinalkemi kan være adgangsgivende, forudsat de faglige krav til kandidatuddannelsen i medicinalkemi samlet kan opfyldes.

3 - Øvrige uddannelser, som efter universitetets vurdering i niveau, omfang og indhold svarer til oven for nævnte uddannelser kan give adgang til kandidatuddannelsen. Der vil i forbindelse med eventuel optagelse kunne stilles ekstra krav til sammensætning af studieprogrammet. Universitets- og Bygningsstyrelsen har bemærket, at uddannelsen udbydes på engelsk. Universitets- og Bygningsstyrelsen bemærker hertil, at det fremgår af Bekendtgørelse nr. 181 af 23. februar 2010 (adgangsbekendtgørelsen) 10, stk. 1, at hvis en uddannelse eller væsentlige dele heraf udbydes på engelsk, skal ansøgeren senest inden det tidspunkt, der er fastsat for studiestarten, dokumentere kundskaber i engelsk svarende til mindst engelsk B-niveau. Udbudssted Uddannelsen udbydes i Århus. Forudsætning for godkendelsen Uddannelsen og dennes studieordning skal opfylde uddannelsesreglerne, herunder særligt bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen). ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Side 3/3 Uddannelsen er engelsksproget og udbydes ikke på andre universiteter. Universitetet er velkommen til at kontakte konstitueret direktør Sami Stephan Boutaiba på eller telefon: , såfremt der er spørgsmål eller behov for yderligere information. Med venlig hilsen Søren Barlebo Rasmussen Formand Akkrediteringsrådet Sami Stephan Boutaiba Konstitueret direktør ACE Denmark Bilag: Kopi af akkrediteringsrapport Kopi af dette brev er sendt til: Undervisningsministeriet Danmarks Statistik samt Universitets- og Bygningsstyrelsen

4 Bachelor- og kandidatuddannelse i medicinalkemi Aarhus Universitet Turnusakkreditering

5 Turnusakkreditering, forår 2010 Publikationen er udgivet elektronisk på 2

6 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling... 5 Indstilling for bacheloruddannelsen... 5 Indstilling for kandidatuddannelsen... 6 Resumé af kriterievurderingerne... 6 Juridiske opmærksomhedspunkter... 7 Grundoplysninger for bachelor- og kandidatuddannelsen... 8 Bacheloruddannelsens kompetenceprofil... 9 Kandidatuddannelsens kompetenceprofil Bacheloruddannelsens struktur Kandidatuddannelsens struktur Kriteriesøjle I: Behov for uddannelsen på arbejdsmarkedet Kriterium 1: Behov for uddannelsen Kriterium 2: Dimittendernes arbejdsmarkedssituation Kriteriesøjle II: Forskningshøjden (forskningsbasering) Kriterium 3: Uddannelsen er forskningsbaseret Kriterium 4: Uddannelsen er baseret på et aktivt forskningsmiljø Kriterium 5: Kvaliteten og styrken af det bagvedliggende forskningsmiljø Kriteriesøjle III: Uddannelsesdybden (uddannelsens organisering og tilrettelæggelse) Kriterium 6: Uddannelsesstruktur Kriterium 7: Undervisningens tilrettelæggelse og undervisernes kvalifikationer Kriterium 8: Løbende kvalitetssikring af uddannelsen Kriteriesøjle IV: Uddannelsens resultater (de studerendes læringsudbytte) Kriterium 9: Uddannelsens faglige profil Kriterium 10: Uddannelsens mål for læringsudbytte og de studerendes realiserede læringsudbytte Indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen Tilskudsmæssig indplacering Titel Specifikke adgangskrav for bacheloruddannelser Den normerede studietid Eventuel maksimumsramme for tilgangen til uddannelsen Legalitetskontrol Hvilken bekendtgørelse er uddannelsen omfattet af? Censorkorps Sprog Adgang De faglige mindstekrav Parallelforløb og fællesuddannelser Adgangsbegrænsning for kandidatuddannelsen Andre forhold

7 Indledning Akkrediteringsrapporten danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om akkreditering og godkendelse af en uddannelse. Akkrediteringsrapporten er udarbejdet af ACE Denmark. Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelsen, som fremgår af akkrediteringsrapporten, er foretaget af akkrediteringspanelet på baggrund af en dokumentationsrapport, udarbejdet af universitetet. Desuden har akkrediteringspanelet haft møder med repræsentanter for uddannelserne, hvor dele af dokumentationsrapporten er blevet uddybet. ACE Denmark har udarbejdet indstillingen til Akkrediteringsrådet på baggrund af akkrediteringspanelets faglige vurdering. Akkrediteringsrapporten har været i høring på universitetet. Universitets høringssvar er indarbejdet i akkrediteringsrapporten under de relevante kriterier. Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelserne er foretaget i henhold til kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet som fastsat i bekendtgørelse nr af 22. august 2007 (akkrediteringsbekendtgørelsen) samt ACE Denmarks Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser. Akkrediteringsrapporten består af fem dele: - ACE Denmarks indstilling til Akkrediteringsrådet - Grundoplysninger om uddannelsen samt uddannelsens kompetenceprofil og struktur - Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelsen - Indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen - Legalitetskontrol Akkrediteringsrådet sikrer, at uddannelsen lever op til de gældende uddannelsesregler. På baggrund af Akkrediteringsrådets indstilling træffer Universitets- og Bygningsstyrelsen afgørelse om uddannelsens tilskudsmæssige indplacering, titel/betegnelse, adgangskrav for bacheloruddannelser, uddannelsens normerede studietid og eventuelt ministerielt fastsat adgangsbegrænsning (UBST-forhold). 4

8 Sagsbehandling Akkrediteringspanelet Som en del af sagsbehandlingen er der nedsat et akkrediteringspanel, der er sammensat, så det har viden om og erfaring med: Uddannelse inden for hovedområdet Forskning inden for det kemiske fagområde Undervisning og uddannelsesplanlægning inden for det kemiske fagområde Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold inden for området Akkrediteringspanelet for bachelor- og kandidatuddannelsen i medicinalkemi består af: Kernefaglig ekspert Professor, Claus Jørgen Nielsen, institut for kemi, Oslo Universitet Aftagerrepræsentant Research scientist, Mikael Bjerg Caspersen, Novozymes Studerende Stud.scient, Mads Svaneklink, geografi, Aalborg Universitet Datoer i sagsbehandlingen Dokumentationsrapport modtaget 11. januar 2010 Akkrediteringspanelets besøg på universitetet 23. og 24. februar 2010 Akkrediteringsrapport sendt i høring på universitetet 10.maj 2010 Høringssvar modtaget 25.maj 2010 Sagsbehandling afsluttet 3. juni 2010 Bemærkninger 15. februar 2010 Indhentet supplerende oplysninger om frafald på første år og karakteropgørelser for bachelorprojekt. 23.februar Oplæg om kemi-uddannelserne på Aarhus Universitet, udleveret ved besøget på universitetet. 23. marts Indhentet supplerende oplysninger om undervisningsudvalgets rolle. 22.april 2010 Indhentet supplerende oplysninger om forskningsdækning for støttefag og publikationer for de institutter på det naturvidenskabelige fakultet, Aarhus Universitet, der leverer undervisning til uddannelsen. 27.maj 2010 Indhentet ny titelindstilling. 5

9 Indstilling for bacheloruddannelsen ACE Denmark indstiller bacheloruddannelsen i medicinalkemi til Positiv akkreditering Betinget positiv akkreditering Afslag på akkreditering Begrundelse Uddannelsen vurderes på tilfredsstillende vis at leve op til kriterierne om: - dimittendernes arbejdsmarkedssituation (kriterium 2) - uddannelsen er forskningsbaseret (kriterium 3) - uddannelsen er baseret på et aktivt forskningsmiljø (kriterium 4) - kvaliteten og styrken af det bagvedliggende forskningsmiljø (kriterium 5) - uddannelsens struktur (kriterium 6) - uddannelsens faglige profil (kriterium 9) - uddannelsens mål for læringsudbytte og de studerendes realiserede læringsudbytte (kriterium 10). Uddannelsen vurderes på delvis tilfredsstillende vis at leve op til kriterierne om: - behov for uddannelsen (kriterium 1), da aftagerpanelet endnu ikke har holdt møde og dialogen således ikke er løbende eller kan benyttes til sikring og udvikling af uddannelsen. Dialogen med andre aftagere vurderes at være af uformel og mindre systematisk karakter. Dialogen med dimittender er systematisk og anvendes til at sikre og udvikle uddannelsen. - undervisningens tilrettelæggelse og undervisernes kvalifikationer (kriterium 7), da uddannelsens dimensionering, fysiske forhold og infrastruktur, med særligt henblik på laboratorierne, kun i nogen grad understøtter at uddannelsen gennemføres i en form, der understøtter kompetenceprofilen. De valgte pædagogiske og didaktiske metoder understøtter uddannelsens kompetenceprofil. Prøveformerne understøtter de kompetencer, som er centrale i uddannelsens kompetenceprofil. Der er strategi og praksis for udvikling af undervisernes pædagogiske kompetencer. - løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen (kriterium 8), da kvalitetssystemet kun i nogen grad benyttes i forhold til uddannelsen. Kvalitetssikringssystemet indeholder klare procedurer og ansvarsfordeling og der benyttes studenterevaluering til sikring og udvikling af uddannelsen. Indstilling for kandidatuddannelsen ACE Denmark indstiller kandidatuddannelsen i medicinalkemi til Positiv akkreditering Betinget positiv akkreditering Afslag på akkreditering Begrundelse Uddannelsen vurderes på tilfredsstillende vis at leve op til kriterierne om: - dimittendernes arbejdsmarkedssituation (kriterium 2) - uddannelsen er forskningsbaseret (kriterium 3) - uddannelsen er baseret på et aktivt forskningsmiljø (kriterium 4) - kvaliteten og styrken af det bagvedliggende forskningsmiljø (kriterium 5) - uddannelsens struktur (kriterium 6) - uddannelsens faglige profil (kriterium 9) 6

10 - uddannelsens mål for læringsudbytte og de studerendes realiserede læringsudbytte (kriterium 10). Uddannelsen vurderes på delvis tilfredsstillende vis at leve op til kriterierne om: - behov for uddannelsen (kriterium 1), da aftagerpanelet endnu ikke har holdt møde og dialogen således ikke er løbende eller kan benyttes til sikring og udvikling af uddannelsen. Dialogen med andre aftagere vurderes at være af uformel og mindre systematisk karakter. Dialogen med dimittender er systematisk og anvendes til at sikre og udvikle uddannelsen. - undervisningens tilrettelæggelse og undervisernes kvalifikationer (kriterium 7), da uddannelsens dimensionering, fysiske forhold og infrastruktur, med særligt henblik på laboratorierne, kun i nogen grad understøtter at uddannelsen gennemføres i en form, der understøtter kompetenceprofilen. De valgte pædagogiske og didaktiske metoder understøtter uddannelsens kompetenceprofil. Prøveformerne understøtter de kompetencer, som er centrale i uddannelsens kompetenceprofil. Der er strategi og praksis for udvikling af undervisernes pædagogiske kompetencer. - løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen (kriterium 8), da kvalitetssystemet kun i nogen grad benyttes i forhold til uddannelsen. Kvalitetssikringssystemet indeholder klare procedurer og ansvarsfordeling og der benyttes studenterevaluering til sikring og udvikling af uddannelsen. Resumé af kriterievurderingerne Bacheloruddannelsen Tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Kandidatuddannelsen Tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Juridiske opmærksomhedspunkter 7

11 Grundoplysninger for bachelor- og kandidatuddannelsen Udbudssted Århus Sprog Bacheloruddannelsen udbydes på dansk Kandidatuddannelsen udbydes på engelsk Hovedområde Naturvidenskabelig Andel eller antal af tilvalgs-/sidefagsstuderende i de seneste 3 år som opgjort pr. 1/10 i opgørelsesåret Ikke opgjort 8

12 Bacheloruddannelsens kompetenceprofil Uddannelsens faglige retning og vigtigste fagområder: Bacheloruddannelsen i medicinalkemi er en forskningsbaseret uddannelse med fokus på teoretiske, eksperimentelle og praktiske discipliner, der giver den studerende en grundlæggende indføring i de medicinalkemiske discipliner. Endvidere giver bacheloruddannelsen den studerende de faglige kompetencer inden for matematik, statistik og fysik, der er nødvendige for forståelse og anvendelse af de medicinalkemiske discipliner. Bacheloruddannelsen indeholder desuden elementer fra andre fagområder, som profilerer uddannelsen individuelt i forhold til den studerendes interesser og ønsker. Akademiske kompetencer og kvalifikationer: Uddannelsen giver bacheloren det faglige fundament for varetagelse af selvstændige jobfunktioner i private og offentlige virksomheder og organisationer, som fordrer grundlæggende faglig indsigt og kunnen inden for medicinalkemi. Bacheloren har endvidere de fornødne kvalifikationer for videre studier på kandidatniveau. Bacheloren har gennem uddannelsen erhvervet og udviklet en række intellektuelle, faglige og praksis kompetencer: Bacheloren har kendskab til medicinalkemi bredt og behersker centrale discipliner, metoder, teorier og begreber inden for medicinalkemi Bacheloren kan deltage i planlægning og gennemførelse af projekter og anvende resultaterne af disse i relevante sammenhænge Bacheloren kan anvende og reflektere over metoder til analyse og løsning af faglige spørgsmål og problemstillinger Bacheloren kan strukturere egen kompetenceudvikling Bacheloren er i stand til at sætte sig ind i nye emneområder inden for faget Bacheloren kan formidle og kommunikere faglige spørgsmål og problemstillinger Bacheloren kan på naturvidenskabelig baggrund indgå i konstruktivt samarbejde om løsning af faglige problemstillinger. 9

13 Kandidatuddannelsens kompetenceprofil Uddannelsens faglige retning og vigtigste fagområder: Kandidatuddannelsen i medicinalkemi er en forskningsbaseret, individuelt sammensat uddannelse, der med udgangspunkt i den adgangsgivende bacheloruddannelse indeholder videregående studier inden for medicinalkemi. Kandidatuddannelsen indeholder endvidere elementer fra andre fagområder, som profilerer uddannelsen individuelt i forhold til den studerendes interesser og ønskede kompetenceprofil. Akademiske kompetencer og kvalifikationer: Formålet med kandidatuddannelsen er, på baggrund af de faglige og personlige kompetencer, som er erhvervet i den forudgående bacheloruddannelse, at udvikle den studerende fagligt og personligt, så kandidaten opnår kvalifikationer der giver adgang til ansættelse i private og offentlige virksomheder og organisationer såvel nationalt som internationalt, hvor der kræves sagkundskab på højt niveau inden for medicinalkemi. erhverver de nødvendige forudsætninger for videre studier, herunder til ph.d.-uddannelse. Kandidaten har i forhold til bacheloren udbygget sin faglige viden, analytiske kompetence og selvstændighed således, at kandidaten selvstændigt kan anvende videnskabelig teori og metode inden for medicinalkemi. Gennem uddannelsen har kandidaten opnået kompetencer inden for følgende overordnede kompetencemål: Kandidaten behersker medicinalkemi bredt og har detaljeret viden om centrale discipliner, metoder, teorier og begreber inden for medicinalkemi Kandidaten kan selvstændigt planlægge, lede og gennemføre projekter og anvende resultaterne af disse i en fagligt relateret beslutningsproces Kandidaten kan vurdere anvendeligheden og hensigtsmæssigheden af teoretiske, eksperimentelle og praktiske metoder til analyse og løsning af faglige spørgsmål og problemstillinger Kandidaten kan selvstændigt og kritisk strukturere egen kompetenceudvikling Kandidaten er i stand til systematisk og kritisk at sætte sig ind i nye fagområder Kandidaten kan formidle og kommunikere faglige spørgsmål og problemstillinger i såvel et videnskabeligt som et alment forum Kandidaten kan på naturvidenskabelig baggrund indgå i konstruktivt samarbejde om løsning af faglige problemstillinger Kandidaten har forståelse for og indsigt i medicinalkemiens sammenhæng med andre naturvidenskabelige fagområder og har kvalificeret viden om medicinalkemiens samspil med det omgivende samfund 10

14 Bacheloruddannelsens struktur Bacheloruddannelsen har kvarterstruktur. Det vil sige, at det akademiske år er opdelt i fire perioder af 7 ugers varighed med en arbejdsbyrde på 15 ECTS-point. Bacheloruddannelsen i medicinalkemi har to retninger, hvoraf den studerende skal vælge den ene. Uddannelsen har et samlet omfang på 180 ECTS (bilag 9) og indeholder følgende: Obligatoriske kernefaglige kurser (95 ECTS): 11

15 o Almen biokemi (5 ECTS) o Almen kemi (5 ECTS) o Almen molekylærbiologi (5 ECTS) o Biofysisk kemi 1 (5 ECTS) o Bio-modellering (5 ECTS) o Generel fysiologi (10 ECTS) o Human cellebiologi (10 ECTS) o Introduktion til fysiologi (5 ECTS) o Introduktion til molekylærbiologi (5 ECTS) o Kemiens og medicinalkemiens videnskabsteori (5 ECTS) o Kemisk binding (5 ECTS) o Makroskopisk fysisk kemi (5 ECTS) o Mikroskopisk fysisk kemi (5 ECTS) o Molekylær modellering (5 ECTS) o Organisk kemi (10 ECTS) o Uorganisk kemi (5 ECTS) Ved valget af medicinalkemi med retning Organisk syntese (30 ECTS) o Anvendt spektroskopi (10 ECTS) o Organisk syntese (10 ECTS) o Videregående organisk kemi (10 ECTS) o samt støttefag inden for matematik, statistik og fysik (30 ECTS): o Calculus 1 (5 ECTS) o Calculus 2 (5 ECTS) o Indledende mekanik (5 ECTS) o Lineære transformationer (5 ECTS) o Moderne fysik K (5 ECTS) o Statistik og databehandling(3. kvarter) (5 ECTS) Ved valget medicinalkemi med retning Analyse, struktur og design (25 ECTS): o Bio NMR I (5 ECTS) o Biofysisk kemi II (5 ECTS) o Organisk analytisk kemi (5 ECTS) o Videregående biokemi (10 ECTS) o samt støttefag inden for matematik, statistik og fysik (35 ECTS): o Calculus 1 (5 ECTS) o Calculus 2 (5 ECTS) o Fourieranalyse (5 ECTS) o Indledende mekanik (5 ECTS) o Lineære transformationer (5 ECTS) o Moderne fysik (5 ECTS) o Statistik og databehandling (5 ECTS) Valgfrie kurser i et omfang af 15 ECTS Bachelorprojekt (10 ECTS) 12

16 Kandidatuddannelsens struktur Kandidatuddannelsen sammensættes af den studerende. Studieprogrammer godkendes af undervisningsudvalgsformand og studieleder. Nedenstående skema opstiller de to typiske programmer. 13

17 Kriteriesøjle I: Behov for uddannelsen på arbejdsmarkedet Kriterium 1: Behov for uddannelsen Bacheloruddannelsen: Kriterium 1 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Kandidatuddannelsen: Kriterium 1 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Aftagerpanel Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen Aarhus Universitet anfører, at det naturvidenskabelige fakultet pr. 1. januar 2010 har etableret et aftagerpanel på fakultetsniveau. Aftagerpanelet består af repræsentanter for virksomheder, der afspejler de naturvidenskabelige bachelor- og kandidatdimittenders typiske arbejdspladser såsom Arla, Haldor Topsøe, Teknik og Miljø Aarhus Kommune, Tornbjerg Gymnasium, Cheminova, Det nye universitetshospital i Århus, Lokale Pengeinstitutter og Cryptomatic (Dokumentationsrapport, s. 4). Akkrediteringspanelet bemærker, at en række af disse er relevante for dimittender fra medicinalkemi. Akkrediteringspanelet vurderer, at Aarhus Universitet har taget skridt til at etablere en dialog med et aftagerpanel. Akkrediteringspanelet bemærker dog, at aftagerpanelet endnu ikke har afholdt sit første møde. På denne baggrund vurderer akkrediteringspanelet, at dialogen med aftagerpanelet ikke er løbende og at aftagerpanelet endnu ikke benyttes til sikring og udvikling af uddannelsen. Aftagere Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen Dokumentationsrapporten beskriver, at der er etableret en uformel og mindre systematisk dialog med arbejdsmarkedet gennem bl.a. kemisk instituts forskningssamarbejder og andre samarbejder med erhvervslivet. Fakultetet har endvidere en dialog med censorformandskab (Dokumentationsrapport, s.5). Akkrediteringspanelet vurderer, at det er uklart hvordan resultaterne af dialogen med aftagere benyttes til sikring og udvikling af bachelor- og kandidatuddannelsen i medicinalkemi. Dimittender/alumner Gælder kun for bacheloruddannelsen Det fremgår af rapporten for beskæftigelsesundersøgelsen i 2009 (bilag 3), at bachelordimittender er inddraget i spørgeskemaundersøgelserne fra 2009, men at svarprocenten var for lav til at give brugbare informationer. Gælder kun for kandidatuddannelsen Institutionen beskriver, at der er en systematisk og formel dialog med uddannelsens dimittender gennem indsamling af kvantitative data fra spørgeskemaundersøgelser, der gennemføres hvert år. Undersøgelserne retter sig mod kandidatdimittender der har været færdige i henholdsvis 1 og 5 år. Det fremgår af bilag 2 og 3, at der på fakultetsniveau systematisk samles op på om de naturvidenskabelige dimittender opnår de kompetencer, der er beskrevet i kompetenceprofilerne. Akkrediteringspanelet vurderer, at der er en løbende dialog med uddannelsens dimittender og at resultaterne benyttes til sikring og udvikling af uddannelsen. 14

18 Samlet vurdering af kriteriet for bacheloruddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 1 samlet set er opfyldt delvist tilfredsstillende, da aftagerpanelet endnu ikke har holdt møde og dialogen således ikke er løbende eller kan benyttes til sikring og udvikling af uddannelsen. Dialogen med andre aftagere vurderes at være af uformel og mindre systematisk karakter. Dialogen med dimittender er systematisk og anvendes til at sikre og udvikle uddannelsen. Samlet vurdering af kriteriet for kandidatuddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 1 samlet set er opfyldt delvist tilfredsstillende, da aftagerpanelet endnu ikke har holdt møde og dialogen således ikke er løbende eller kan benyttes til sikring og udvikling af uddannelsen. Dialogen med andre aftagere vurderes at være af uformel og mindre systematisk karakter. Dialogen med dimittender er systematisk og anvendes til at sikre og udvikle uddannelsen. Dokumentation: Dokumentationsrapport, s. 4-5 Bilag 1 Aftagerpanel ved Det Naturvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet. Bilag 2 Erhvervsvejledningsudvalget-beskæftigelsesrapport 2008, Det Naturvidenskabelige Fakultet. Bilag 3 Erhvervsvejledningsudvalget-beskæftigelsesrapport 2009, Det Naturvidenskabelige Fakultet. 15

19 Kriterium 2: Dimittendernes arbejdsmarkedssituation Bacheloruddannelsen: Kriterium 2 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Kandidatuddannelsen: Kriterium 2 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Gælder kun for bacheloruddannelsen I dokumentationsrapporten anføres Universitets- og Bygningsstyrelsens beskæftigelsesstatistik for årene for bacheloruddannelserne i fysik/kemi/datalogi/matematik fra Aarhus Universitet, hvilket inkluderer bachelordimittender i medicinalkemi fra Aarhus Universitet. Akkrediteringspanelet bemærker, at det ikke er muligt i statistikken at vurdere forholdene selvstændigt for bachelordimittender fra medicinalkemi. Det fremgår dog af bilag 4, at ledigheden for bachelordimittender fra fysik/kemi/datalogi/matematik i samtlige år har været 0 %, hvilket sandsynliggør, at over 90 % af dimittenderne i medicinalkemi enten fortsætter i videreuddannelse, beskæftigelse eller ophold i udlandet. På det naturligvidenskabelige hovedområde har omfanget af dimittender, der finder beskæftigelse eller videreuddanner sig været 98 % i 2005, 99 % i 2006 og 99 % i Endvidere har Aarhus Universitet taget egne opgørelser fra med, hvor det fremgår, at af i alt 101 bachelordimittender i medicinalkemi er der 5, der ikke er fortsat på en kandidatuddannelse på det naturvidenskabelige fakultet, Aarhus Universitet. På mødet med de studerende, tilkendegav alle de bachelorstuderende, at de ville fortsætte på enten kandidatuddannelsen i medicinalkemi eller kemi ved Aarhus Universitet. På den baggrund vurderer akkrediteringspanelet, at over 90 % af bachelordimittenderne i medicinalkemi enten fortsætter i videreuddannelse, beskæftigelse eller ophold i udlandet, og at dette er i et omfang, der er på niveau med øvrige dimittender fra det naturvidenskabelige hovedområde. Gælder kun for kandidatuddannelsen Ved hjælp af beskæftigelsestallene fra Universitets- og Bygningsstyrelsens anfører universitetet, at kandidatdimittender inden for fysik/kemi/datalogi/matematik fra Aarhus Universitet har haft en ledighed på 6 % i 2005, 1 % i 2006 og 1 % i På det naturvidenskabelige hovedområde var ledigheden i de samme år henholdsvis 9 %, 6 % og 4 %. I Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelser fra 2008 og 2009, hvor i alt 14 dimittender fra medicinalkemi har svaret, har 14,3 % (2 respondenter) svaret at de er ledige. Universitetet anfører i den sammenhæng, at begge ledige respondenter tilhører gruppen af kandidater, der har været færdige i et år. Det fremgår af beskæftigelsesundersøgelserne, at svarprocenten på beskæftigelsesundersøgelsen var 78 % i 2008 og 64 % i Akkrediteringspanelet bemærker dog, at undersøgelsen dækker alle det naturvidenskabelige fakultets kandidatuddannelser og at svarprocenten derfor ikke nødvendigvis er retvisende for dimittender for medicinalkemi. På mødet blev det generelt fremhævet af såvel ledelse, undervisere og studerende, at de oplevede der var gode beskæftigelsesmuligheder for dimittender fra medicinalkemi. På denne baggrund vurderer akkrediteringspanelet, at det er sandsynliggjort, at uddannelsens dimittender finder beskæftigelse i et omfang, der er på niveau eller lavere end øvrige dimittender fra det naturvidenskabelige hovedområde. 16

20 Typiske jobfunktioner Gælder kun for kandidatuddannelsen I dokumentationsrapporten har uddannelsen benyttet data fra beskæftigelsesundersøgelserne i 2008 og 2009 til at dokumentere dimittendernes typiske arbejdspladser. Alle respondenter fra medicinalkemi har angivet, at de har fundet beskæftigelse indenfor sundheds- og medicinal-sektoren (Dokumentationsrapports s. 7) Der er ligeledes opstillet en liste over respondenternes arbejdsplads. På listen figurerer blandt andet Center for Cancer Immunterapi på Herlev Hospital, Exiqon A/S, H. Lundbeck A/S, pk Chemicals A/S, Novo Nordisk, Kemisk institut på Københavns Universitet og Randers statsskole og HF (dokumentationsrapport, s.7). Akkrediteringspanelet bemærker, at der ikke er fuld overensstemmelse mellem denne liste og ovenstående angivelse af sektor. Akkrediteringspanelet vurderer dog, at uddannelsens dimittender finder relevant beskæftigelse. Samlet vurdering af kriteriet for bacheloruddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 2 samlet set er opfyldt tilfredsstillende. Samlet vurdering af kriteriet for kandidatuddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 2 samlet set er opfyldt tilfredsstillende. Dokumentation: Dokumentationsrapport, s. 6-7 Bilag 2 Erhvervsvejledningsudvalget-beskæftigelsesrapport 2008, Det Naturvidenskabelige Fakultet. Bilag 3 Erhvervsvejledningsudvalget-beskæftigelsesrapport 2009, Det Naturvidenskabelige Fakultet. Bilag 4 Nyuddannedes aktivitet 4-19 måneder efter fuldførelse pct. af fuldførte, Universitets- og Bygningsstyrelsen 17

21 Kriteriesøjle II: Forskningshøjden (forskningsbasering) Kriterium 3: Uddannelsen er forskningsbaseret Bacheloruddannelsen: Kriterium 3 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Kandidatuddannelsen: Kriterium 3 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Forskningsmæssig dækning for uddannelsens fagområder Gælder kun for bacheloruddannelsen I dokumentationsrapporten har universitetet opgjort hvilke forskningsområder de obligatoriske kurser inden for det kemiske fagområde på bacheloruddannelsen hører ind under: (Dokumentationsrapport, s.15-16) Endvidere har universitetet opstillet lister over kurser, undervisere og forskningsområder på bacheloruddannelsens obligatoriske kurser. Heraf fremgår det, at undervisningen varetages af undervisere fra kemisk institut, molekylærbiologisk institut og biologisk institut (dokumentationsrapport, s ). Som eksempler er fagene Generel fysiologi og Videregående organisk syntese gengivet nedenunder (Dokumentationsrapport, s ) 18

22 I supplerende indhentet dokumentation er undervisere, institut og forskningsområder beskrevet for de naturvidenskabelige støttefag, der udgør 30 el. 35 ECTS-point afhængig af valg af toning. Det fremgår således, at fagene Calculus 1, Calculus 2, Lineære transformationer, Statistik og databehandling samt faget Fourieranalyse (specifikt for toningen Analyse, struktur og design) undervises af forskere fra Institut for matematiske fag, mens Indledende mekanik og Moderne fysik undervises af forskere fra Institut for Fysik og Astronomi. På den baggrund vurderer akkrediteringspanelet, at væsentlige dele af de fagområder, der undervises i er dækket af forskningsgrupper på kemisk institut eller på de institutter på det naturvidenskabelige fakultet, der leverer undervisningen. Gælder kun for kandidatuddannelsen Kandidatuddannelsen sammensættes af de studerende under vejledning af undervisere ved Kemisk Institut. Vejledningen organiseres, jævnfør kriterium 4, af formanden for undervisningsudvalget. Studieprogrammer godkendes af studielederen. Universitetet har opstillet lister over kurser på kandidatuddannelsen i medicinalkemi, undervisere samt disses forskningsområder (dokumentationsrapport, s ). Nedenunder er der gengivet et eksempel for faget Fysisk organisk kemi : Et enkelt fag, Lægemiddeludvikling og farmakologi, varetages af en underviser fra farmakologisk institut, ved det sundhedsvidenskabelige fakultet på Aarhus Universitet. På den baggrund vurderer akkrediteringspanelet, at væsentlige dele af de fagområder, der undervises i er dækket af forskningsgrupper på kemisk institut eller på de institutter på det naturvidenskabelige fakultet, der leverer undervisningen. Uddannelsens kompetenceprofil og fagelementernes læringsmål Gælder kun for bacheloruddannelsen Bacheloruddannelsen i medicinalkemi har en blandet sundhedsvidenskabelig (fysiologisk) og kemisk profil. Ca ECTS-point udgøres af fag inden for biologi, molekylærbiologi og fysiologi (afhængig af valgt toning), ECTS-point udgøres af fag fra det kemiske og biokemiske fagområde (afhængig af valgt toning), 15 ECTS-point er valgfri elementer, mens ECTS-point er støttefag (afhængig af valgt toning), mens 10 ECTS-point er bachelorprojekt. De studerende kan vælge mellem to toninger på bacheloruddannelsen i medicinalkemi inden for henholdsvis Organisk syntese og Analyse, Struktur og design. Der er 30 ECTS-point, der adskiller de to toninger (dokumentationsrapport, s. 15). Valg af toning finder sted før starten af uddannelsens andet år. Toningen Organisk syntese indeholder fagene: Videregående organisk kemi (10 ECTS-point) Organisk Syntese (10 ECTS-point) og Anvendt Spektroskopi (10 ECTS-point). Toningen Analyse, struktur og design indeholder fagene Videregående biokemi (10 ECTS-point) Bio NMR I (5 ECTS-point) Biofysisk kemi II (5 ECTS-point) Organisk analytisk kemi (5 ECTS-point) og 19

23 Fourieranalyse (5 ECTS-point). På møderne med de studerende og underviserne fremgik det, at antallet af studerende på toningerne fordeles jævnbyrdigt. Akkrediteringspanelet bemærker, at begge toninger er relevante for en faglig profil i medicinalkemi. I dokumentationsrapporten beskriver institutionen endvidere sammenhængen mellem de enkelte fagelementers læringsmål og uddannelsens kompetenceprofil. Institutionen gør brug af SOLO-taksonomien til at beskrive læringsmålene. I dokumentationsrapporten er der opstillet et skema hvor kompetenceprofilen og sammenhængen med fagelementer fremgår. Eksempelvis fremgår det, at kurset Almen kemi, der er et grundlæggende kursus i første kvarter har læringsmål, der benytter begreber i den lave ende af taksonomien, såsom beskrive, redegøre og udvise og udføre, der understøtter kompetenceprofilens formulering om at bacheloren har bredt kendskab og behersker centrale discipliner, metoder, teorier og begreber inden for kemi (s. 36). Kurset Biofysisk kemi 1, der ligger på ottende kvarter benyttet begrebet relatere, der ligger højere på taksonomien. Dette understøtter, ifølge dokumentationsrapporten, kompetenceprofilens formuleringer om at Bacheloren kan anvende og reflektere over metoder til analyse og løsning af faglige spørgsmål og problemstillinger og Bacheloren kan på naturvidenskabelig baggrund indgå i konstruktivt samarbejde om løsning af faglige problemstillinger samt Bacheloren kan deltage i planlægning og gennemførelse af projekter og anvende resultater (Dokumentationsrapporten, s.36-37). Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsens kompetenceprofil understøttes af de enkelte fagelementers læringsmål. Akkrediteringspanelet bemærker dog kritisk, at uddannelsens læringsmål for enkelte fag virker generelle, idet de studerende får langt flere færdigheder og kompetencer end det fremgår af kursusbeskrivelsen. Uddannelsen kunne således arbejde med en tydeligere skriftliggørelse af kursernes læringsmål. Ligeledes bemærker akkrediteringspanelet, jævnfør kriterium 9, at uddannelsens kompetenceprofil er formuleret i meget generelle termer og kunne være mere specifik. Gælder kun for kandidatuddannelsen Som nævnt ovenfor sammensættes studieprogrammer individuelt af de studerende under vejledning af VIP ved kemisk institut. I dokumentationsrapporten er der opstillet to typiske studieprogrammer, der gengivet nedenunder. På møderne med de studerende og undervisere blev det bekræftet at disse studieprogrammer afspejler typiske valg, ligesom de afspejler de bygger videre på de to toninger på bacheloruddannelsen i medicinalkemi. 20

24 Universitetet har endvidere opstillet fagelementernes læringsmål for samtlige kurser og specialet overfor uddannelsens kompetenceprofil for studieprogrammet Analyse, struktur og design i skematisk form (Dokumentationsrapport, s.33-35). Det fremgår endvidere af de opstillede læringsmål på kandidatkurserne, at de benytter begreber fra de højere niveauer i SOLO-taksonomien såsom vurdere, analysere, sammenligne, diskutere og perspektivere. Akkrediteringspanelet vurderer på den baggrund, at uddannelsens overordnede kompetenceprofil understøttes af de enkelte fags læringsmål. Fagområdets videnskabelige teorier og metoder Gælder kun for bacheloruddannelsen Universitetet fremhæver i dokumentationsrapporten, at samtlige kurser er fokuseret på at give de studerende viden om det kemiske fagområdes videnskabelige teorier og metoder samt færdigheder i at vurdere og anvende fagområdets metoder. Eksempelvis stifter de studerende i det første grundlæggende kursus i kemi, Almen kemi, kendskab til metoder og anvendelser. Således formuleres det i læringsmålene: Den studerende sættes i stand til at udføre simple kemiske ligevægtsberegninger baseret på introducerende elektrokemiske og termodynamiske principper. Der gives desuden en generel introduktion til nogle af kemiens kernebegreber såsom det periodiske system, atomers elektronstruktur, kemisk binding, og molekylers og krystallers struktur (dokumentationsrapport, s. 37). Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen giver de studerende viden om fagområdets videnskabelige teorier og metoder og færdigheder i at vurdere og anvende fagområdets metoder. Til grund for vurderingen ligger endvidere kursusoversigt for uddannelsen i medicinalkemi i bilag 10. Gælder kun for kandidatuddannelsen Universitetet anfører i dokumentationsrapporten: Teorikomplekset, der adresseres i det enkelte kursus, kan være bredere eller smallere og vil typisk blive smallere jo senere i studiet - og dermed i progressionsforløbet - kurset er placeret. Kursernes konkrete faglige fokus på teorielementer sikrer, sammen med de krav til kursussammensætning, der defineres af studieordningerne (bilag 5, 7, 9, 11 og 13), at de studerendes program indeholder den relevante indføring i fagområdets videnskabelige teorier, metoder (herunder forskningsmetoder) og praksis. I læringsmålene afspejles fokuseringen på kendskab til fagområdets teori og metode i anvendelse af kognitive verber inden for kategorierne viden og færdigheder (tabel 15), som det fremgår af kursernes læringsmål (se kursusbeskrivelserne, bilag 6, 10 og 14). Kandidatuddannelsens større fokus på et mere komplekst læringsudbytte, herunder evne til at vurdere, evaluere og kritisere teorier og metoder, afspejles i læringsmålene, hvor SOLO kategori 4+5 (tabel 15) kan optræde mere frekvent end på bacheloruddannelsen (dokumentationsrapport, s.37) Det fremgår således af de opstillede læringsmål for fagelementer på toningen Analyse, struktur og design (dokumentationsrapports, s ), at fagene på kandidatuddannelsen bl.a. gør brug af begreberne kritisk vurdering, redegørelse for metoder, perspektivering og diskussion. Færdigheder i anvendelsen af de videnskabelige metoder får de studerende særligt gennem de laboratorium- og øvelsestimer, der er tilknyttet næsten alle kurser (dokumentationsrapport, s. 37). Akkrediteringspanelet vurderer, at de studerende opnår viden om fagområdets videnskabelige teorier, erfaring med kritisk at vurdere og vælge blandt fagområdets metoder og teorier samt færdigheder i at anvende videnskabelige metoder. I dokumentationsrapporten har universitetet endvidere opstillet læringsmålene for specialet, hvor der argumenteres for at de studerende i særlig grad opnår og anvende forskningsmetodiske kompetencer. - på videnskabeligt grundlag identificere, afgrænse og formulere en faglig problemstilling, - definere og opstille testbare hypoteser inden for fagets emneområde, - selvstændigt planlægge og under anvendelse af fagets videnskabelige metode gennemføre et større fagligt projekt, 21

25 - analysere, kritisk diskutere og perspektivere en faglig problemstilling, - vurdere, kritisk analysere og sammenfatte den videnskabelige litteratur inden for et afgrænset emneområde, - formidle videnskabelige resultater objektivt og koncist til et videnskabeligt forum. Universitetet fremhæver særligt læringsmålene om at definere og opstille testbare hypoteser inden for fagets emneområde samt kritisk diskutere og perspektivere en faglig problemstilling som understøtter de forskningsmetodiske kompetencer. På mødet med de studerende blev der givet udtryk for at de studerende allerede fra sidste år på bacheloruddannelsen og på hele kandidatuddannelsen er tilknyttet de enkelte forskningsgrupper og medvirker på forskningsgruppens projekter. Akkrediteringspanelet vurderer, at de studerende opnår forskningsmetodiske kompetencer forstået som erfaring med kritisk at vurdere og vælge blandt fagområdets videnskabeligt udviklede metoder og teorier samt færdigheder i at anvende dem til at løse en faglig problemstilling. Samlet vurdering af kriteriet for bacheloruddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 3 samlet set er opfyldt tilfredsstillende Samlet vurdering af kriteriet for kandidatuddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 3 samlet set er opfyldt tilfredsstillende Dokumentation: Dokumentationsrapport, s Bilag 9: Studieordning for bacheloruddannelsen i medicinalkemi Bilag 10: Kursusbeskrivelse for bacheloruddannelsen i medicinalkemi Bilag 11: Studieordning for kandidatuddannelsen i medicinalkemi Bilag 12: Kursusbeskrivelse for kandidatuddannelsen i medicinalkemi Supplerende dokumentation om forskningsdækning for de naturvidenskabelige støttefag indhentet d. 22.april

26 Kriterium 4: Uddannelsen er baseret på et aktivt forskningsmiljø Bacheloruddannelsen: Kriterium 4 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Kandidatuddannelsen: Kriterium 4 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Uddannelsens tilrettelæggere Gælder kun for bacheloruddannelsen Uddannelsen hører under bachelorstudienævnet ved det naturvidenskabelige fakultet. Bachelorstudienævnet dækker fakultetets 13 naturvidenskabelige bacheloruddannelser. Institutionen anfører: Bachelorstudienævnet har 14 medlemmer, 7 VIP er og 7 studerende. VIP erne er valgt blandt fakultetets videnskabelige medarbejdere og de studerende er valgt blandt de bachelorstuderende. Medlemmerne afspejler fakultetets 7 overordnede faggrupperinger (Biologi og Idræt; Datalogi og IT; Fysik og Nanoteknologi; Geologi og Geoteknologi; Kemi og Medicinalkemi; Matematik og Matematik-økonomi samt Molekylærbiologi og Molekylær Medicin). (Dokumentationsrapport, s. 40) Gælder kun for kandidatuddannelsen Kandidatuddannelsen i medicinalkemi hører under kandidatstudienævnet ved det naturvidenskabelige fakultet. Kandidatstudienævnet dækker fakultetets 18 naturvidenskabelige kandidatuddannelser. Institutionen anfører: Kandidatstudienævnet har 8 medlemmer, 4 VIP er og 4 studerende. VIP erne er valgt blandt fakultetets videnskabelige medarbejdere og de studerende er valgt blandt de kandidatstuderende. Medlemmerne afspejler de 4 overordnede faggrupperinger (Astronomi, Fysik, Teknisk fysik, Materialefysik-kemi og Nanoteknologi; Kemi, Medicinalkemi og Molekylærbiologi; Matematik, Matematik-økonomi, Statistik, Bioinformatik, Datalogi og Videnskabshistorie samt Biologi, Geofysik og Geologi). (Dokumentationsrapport, s.40). Det fremgik endvidere af møderne, at studielederen for kandidatuddannelsen i medicinalkemi samtidig er studieleder for alle fakultetets 18 naturvidenskabelige kandidatuddannelser. Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen Universitetet redegør for procedurer og ansvarsfordeling i forbindelse med tilrettelæggelsen af uddannelsen og uddannelsens elementer, der sker i: et tæt sammenspil mellem studienævn, studieleder, institutleder og undervisningsudvalg.alle formelle beslutninger omkring tilrettelæggelse tages af studienævnet (Dokumentationsrapporten, s. 40), som illustreret i figuren herunder. (Dokumentationsrapport, s. 41) 23

27 Fakultetet har nedsat et fagspecifikt undervisningsudvalg, der dækker kemisk instituts uddannelser. Udvalget giver faglig sparring til studienævn, institutleder og studieleder angående tilrettelæggelsen af uddannelserne ved instituttet, herunder uddannelserne i medicinalkemi. Undervisningsudvalget består af 7 VIP er og 3 studerende, hvoraf en studerende repræsenterer medicinalkemi. Undervisningsudvalget afholder møder ca. en gang om måneden.(dokumentationsrapport, s. 40). Det fremgik af mødet med de studerende og ledelsen, at der i undervisningsudvalget sidder en person med særligt tilknytning til den enkelte uddannelse (kemi, medicinalkemi og kemi og teknologi) som studerende på uddannelsen kan give feedback til. For medicinalkemis vedkommende er det professor Birgit Schøitt. Det fremgår endvidere af bilag 15, at samtlige VIP medlemmer i undervisningsudvalget er aktive forskere inden for det kemiske fagområde I supplerende indhentet information har universitetet beskrevet undervisningsudvalgets rolle: Undervisningsudvalget ved Kemisk Institut dækker de uddannelser, der udbydes af fakultetet indenfor det kemiske område. Undervisningsudvalget er i tæt dialog med studienævn og ledelse omkring uddannelsesstruktur, kursusudbud og kvalitetssikring og udvikling af uddannelserne. Undervisningsudvalget udgør derved en sparringspartner for studienævn og ledelse og er medvirkende til at skabe en dynamisk ramme omkring såvel generelle som mere specifikke uddannelsesmæssige spørgsmål. Omkring tilrettelæggelse af kurser og faglig vejledning af studerende spiller undervisningsudvalget en mindre og mere indirekte rolle. Detail tilrettelæggelsen af kurser, herunder udarbejdelse af kursusbeskrivelser, foretages af den ansvarlige faglærer, der gennem undervisningsudvalgets formand sender beskrivelserne til godkendelse i studienævnet. Faglig vejledning af de studerende er en opgave der udføres af instituttet, Organiseringen af vejledningen varetages af undervisningsudvalgsformand. Vejledningen foretages af VIP er ved instituttet, der kan være, men ikke nødvendigvis er, medlemmer af undervisningsudvalget. (supplerende dokumentation indhentet d. 23. marts 2010). Akkrediteringspanelet bemærker, at undervisningsudvalget er en nødvendig instans for at give uddannelsesnær og faglig input til studienævn og studieledere, der er forankret på fakultetsniveau. Endvidere har hvert kursus en kursusansvarlig, der er VIP ved kemisk institut eller på andre institutter på det naturvidenskabelige fakultet i støttefagene eller de biologiske fag. På denne baggrund vurderer akkrediteringspanelet, at en væsentlig andel af de medarbejdere, der har ansvaret for tilrettelæggelsen af uddannelsen er VIP er og centralt placeret i de relevante forskningsmiljøer. Antal studerende pr. VIP Gælder kun for bacheloruddannelsen I dokumentationsrapporten, har universitetet angivet, at 58 VIP i var involveret i undervisning på bacheloruddannelsen i medicinalkemi. I samme periode var der 142 indskrevne studerende på bacheloruddannelsen i medicinalkemi. Forholdet mellem studerende og VIP er således opgjort som 2,4 studerende pr. VIP. På mødet med de studerende gav de udtryk for at der tæt kontakt mellem de studerende og underviserne, og at studerende allerede på bacheloruddannelsens tredje år er tilknyttet forskningsgrupperne. Akkrediteringspanelet vurderer, at forholdet mellem studerende og VIP sandsynliggør et tæt forhold til et aktivt forskningsmiljø. Gælder kun for kandidatuddannelsen I dokumentationsrapporten fremhæves det, at der på kandidatuddannelsen i medicinalkemi kun udbydes kurser, der varetages af VIP. I dokumentationsrapporten har universitetet fremhævet, at der pr var indskrevet 36 studerende på kandidatuddannelsen i medicinalkemi. Dette giver et stud/vip forhold på 5-6 eksklusiv specialevejledning (Dokumentationsrapport, s. 43). Universitetet har desuden opgjort et typisk studieprogram på 60 ECTS-point til 6-8 kurser, hvilket er ensbetydende med ca undervisningstimer. Specialet udgør 60 ECTS-point og der regnes med ca. 100 vejledningstimer mellem VIP er og studerende (dokumentationsrapport, s.43). På møderne med underviserne 24

28 og de studerende gav begge grupper udtryk for at der var en tæt kontakt mellem forskningsmiljøet og de studerende, da de kandidatstuderende typisk er tilknyttet en forskergruppe. Akkrediteringspanelet vurderer på den baggrund, at forholdet mellem studerende og VIP sandsynliggør et tæt forhold til et aktivt forskningsmiljø. VIP/DVIP-ratio Gælder kun for bacheloruddannelsen I dokumentationsrapporten har universitetet opgjort VIP/DVIP ratioen for bacheloruddannelsen i medicinalkemi for (dokumentationsrapport, s. 40). Det fremgår af opgørelsen, at VIP/DVIP-ratioen er på niveau med det naturvidenskabelige hovedområde i samme periode (7,2 i 2008). Gælder kun for kandidatuddannelsen I dokumentationsrapporten anfører universitetet: De kursusansvarlige og øvrige undervisere på kurser under kandidatuddannelserne i kemi og medicinalkemi er VIP ansatte ved Kemisk Institut, med en forskningsprofil inden for kursets emneområde [ ] og der anvendes ikke DVIP undervisere. Den enkelte studerende vil, afhængigt af sit studieprogram, typisk møde 6-10 undervisere gennem kandidatstudiets kursusforløb. (Dokumentationsrapport, s.43). Akkrediteringspanelet vurderer på den baggrund, at det er sandsynliggjort, at en væsentlig del af underviserne er VIP er Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen Universitetet beskriver, at alle kursusansvarlige er VIP er. For så vidt at der benyttes DVIP, ligger ansvaret for kurset altid hos en VIP, der om nødvendigt superviserer DVIP. På mødet med de studerende blev det understøttet at DVIP kun blev benyttet som instruktorer til holdundervisning, som supplement til undervisning, der blev varetaget af VIP er. På den baggrund vurderer akkrediteringspanelet, at forskningsbaseringen sikres på de kurser, fag og projekter, hvor undervisningen ikke varetages af aktive forskere. Samlet vurdering af kriteriet for bacheloruddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 4 samlet set er opfyldt tilfredsstillende. Samlet vurdering af kriteriet for kandidatuddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 4 samlet set er opfyldt tilfredsstillende. Dokumentation: Dokumentationsrapport, s Bilag 9: Studieordning for bacheloruddannelsen i medicinalkemi Bilag 10: Kursusbeskrivelse for bacheloruddannelsen i medicinalkemi Bilag 11: Studieordning for kandidatuddannelsen i medicinalkemi Bilag 12: Kursusbeskrivelse for kandidatuddannelsen i medicinalkemi Bilag 15 CV for VIP medlemmer af undervisningsudvalget for kemi. Bilag 16 Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af undervisning og uddannelsen på det Naturvidenskabelige Fakultet. Bilag 17 Værdigrundlag på naturvidenskab, Det Naturvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet. Supplerende dokumentation om undervisningsudvalgets rolle indhentet d. 23. marts

29 Kriterium 5: Kvaliteten og styrken af det bagvedliggende forskningsmiljø Bacheloruddannelsen: Kriterium 5 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Kandidatuddannelsen: Kriterium 5 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Forskningsmiljøet Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen Uddannelserne er forankret på kemisk institut. Forskningsmiljøet på kemisk institut består af 12 professorer, 21 lektorer/adjunkter og 40 post.docs. Til forskningsmiljøet er der tilknyttet 92 ph.d.-studerende. I publikationslisterne (bilag 19) fremgår det, at de samlede forskningsmiljøer publicerede 167 artikler i peer reviewed tidskrifter i 2008, 167 artikler i peer reviewed tidskrifter i 2007 og 152 artikler i peer reviewed tidskrifter i Dokumentationsrapporten fremhæver endvidere, at fem centres of excellence er forankret ved kemisk institut: Center for DNA-Nanotechnology Center for insoluble proteins Center for Oxygen Microscopy Center for Materials Crystallography Lundbeck Center for teoretisk kemi. Universitetet påpeger, at instituttet således har højt profilerede forskningscentre inden for hovedområder af kemien. I supplerende dokumentation har institutionen dokumenteret forskningsmiljøerne ved de institutter på det naturvidenskabelige fakultet, der leverer undervisning til uddannelsens støttefag. Heraf fremgår det, at: Institut for matematiske fag består af 11 professorer, 24 lektorer og 15 post.docs. I 2008 og 2009 havde instituttet ca. 180 videnskabelige publikationer pr. år. Institut for fysik og astronomi består af 16 professorer, 23 lektorer og 36 post. docs. I 2008 og 2009 havde instituttet ca. 230 videnskabelige publikationer pr. år. Institut for molekylærbiologi består af 6 professorer, 25 lektorer og 60 post. docs. I 2008 og 2009 havde instituttet ca. 170 videnskabelige publikationer pr. år. Akkrediteringspanelet vurderer på denne baggrund, at forskningsmiljøerne bag uddannelsen er af høj kvalitet. Forskningsmiljøets internationale samarbejde Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen I dokumentationsrapporten har universitetet angivet, at mere end halvdelen af publikationerne er udkommet i internationale tidsskrifter. Endvidere har en række forskere pladser i nationale og internationale forskningsråd og udvalg (dokumentationsrapport, s. 46). 26

30 I bilag 18 fremgår et, at kemisk institut i 2008 havde 23 internationale gæsteforelæsere og 6 internationale forskere på forskningsophold. Endvidere arrangerede kemisk institut i 2008 følgende internationale konferencer Trends in Quantum Chemistry. A meeting on the future purposes and methods. Lundbeck Foundation Center for Theoretical Chemistry, Aarhus University, December 12-14, The 10th Sostrup Summer School in Quantum Chemistry and Molecular Properties, June 29 - July 11, 2008, Himmelbjergegnens Natur- og Idrætsefterskole, Denmark. 4th Aarhus Winter Meeting, February 1, 2008, Dept. of Chemistry, Aarhus University O-chem sommerskole 2008, 19. august 2008, september 2008, Organic Chemistry and Scientific Presentation Techniques" På denne baggrund vurderer akkrediteringspanelet, at forskningsmiljøerne bag uddannelsen indgår aktivt I internationalt samarbejde. Samlet vurdering af kriteriet for bacheloruddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 5 samlet set er opfyldt tilfredsstillende Samlet vurdering af kriteriet for kandidatuddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 5 samlet set er opfyldt tilfredsstillende Dokumentation: Dokumentationsrapport, s Bilag 18 Gæsteforelæsere og gæsteforskere , Kemisk Institut, Det Naturvidenskabelige Fakultet Bilag 19 Publikationer , Kemisk Institut, Det Naturvidenskabelige Fakultet. Supplerende dokumentation om publikationer ved institutter, der leverer undervisning til støttefag indhentet d. 22.april

31 Kriteriesøjle III: Uddannelsesdybden (uddannelsens organisering og tilrettelæggelse) Kriterium 6: Uddannelsesstruktur Bacheloruddannelsen: Kriterium 6 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Kandidatuddannelsen: Kriterium 6 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Uddannelsens struktur, faglige progression og kompetenceprofil Gælder kun for bacheloruddannelsen Som beskrevet under kriterium 3 har bacheloruddannelsen i medicinalkemi en blandet sundhedsvidenskabelig (fysiologisk) og kemisk profil. Ca ECTS-point udgøres af fag inden for biologi, molekylærbiologi og fysiologi (afhængig af valgt toning), ECTS-point udgøres af fag fra det kemiske og biokemiske fagområde (afhængig af valgt toning), 15 ECTS-point er valgfri elementer, mens ECTS-point er støttefag (afhængig af valgt toning), mens 10 ECTS-point er bachelorprojekt. De studerende kan vælge mellem to toninger på bacheloruddannelsen i medicinalkemi inden for henholdsvis Organisk syntese og Analyse, Struktur og design. Der er 30 ECTS-point, der adskiller de to toninger (dokumentationsrapport, s. 15). Toningen Organisk syntese indeholder fagene: Videregående organisk kemi (10 ECTS-point) Organisk Syntese (10 ECTS-point) og Anvendt Spektroskopi (10 ECTS-point). Toningen Analyse, struktur og design indeholder fagene Videregående biokemi (10 ECTS-point) Bio NMR I (5 ECTS-point) Biofysisk kemi II (5 ECTS-point) Organisk analytisk kemi (5 ECTS-point) og Fourieranalyse (5 ECTS-point). Valg af toning finder sted før starten af uddannelsens andet år. Uddannelsen har kvarterstruktur, hvor et akademisk er inddelt i 4 perioder af ca. 7 ugers varighed. Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsens struktur understøtter uddannelsens kompetenceprofil. I dokumentationsrapporten fremgår det, at uddannelsens første kvarter er opbygget med tre kurser, der skal medvirke til at bygge videre på de studerendes forudsætninger fra gymnasiet. De tre kurser er henholdsvis et introduktionsfag til kemi, Almen Kemi, et støttefag i matematik, Calculus 1 og et perspektiverende fag, introduktion til molekylærbiologi. 28

32 På 2. kvarter bygger Calculus 2 videre på Calculus 1 og uorganisk kemi bygger videre på Almen kemi. I dokumentationsrapporten fremhæves det, at der er studiecafe tilknyttet Calculus 1 og flere af de kemiske fag, for at understøtte de studerendes indlæring. På mødet med de studerende, gav de udtryk for at niveauet generelt var tilpas ved studiestart, og at forskellene i de studerendes forudsætninger hurtigt blev udjævnet. Akkrediteringspanelet vurderer på den baggrund, at uddannelsens faglige niveau på det første år er tilpasset adgangskravene. Akkrediteringspanelet vurderer, at der sammenhæng fra uddannelsens første til sidste semester. En række fag bygger direkte videre på hinanden. Som eksempler kan nævnes, at Organisk kemi på uddannelsens 3. og 4. kvarter (1. år) bygger videre på det grundlæggende kursus Almen kemi og danner på toningen Organisk syntese forudsætning for Videregående organisk kemi på uddannelsens 5. og 6. kvarter (2. år) og Organisk syntese på 9. og 10. kvarter (3.år). På toningen analyse, struktur og design danner Organisk kemi forudsætningen for Organisk analytisk kemi. Faget Human Cellebiologi på 11. og 12. kvarter (3.år) ligger i forlængelse af Generel fysiologi på 5.og 6. kvarter (2.år) og introduktion til fysiologi på 2.kvarter (1.år). Støttefagene Calculus 1 og 2., Indledende mekanik, moderne fysik samt fagene Almen kemi og Uorganisk Kemi der ligger på uddannelsens første år er bl.a. forudsætninger for kurset Mikroskopisk fysisk kemi på uddannelsens andet år. Akkrediteringspanelet bemærker, at der på en række fag på bacheloruddannelsen er udbredt brug af samlæsning med andre bacheloruddannelser, fortrinsvis ved det naturvidenskabelige fakultet. Dette gælder de naturvidenskabelige støttefag, en række af de grundlæggende kemikurser som Almen kemi og Organisk kemi samt de fysiologiske og molekylærbiologiske fag. På disse fag sikres den faglige progression ved at forelæsningerne er samlæst, mens teoretiske øvelser og laboratorieøvelser foregår i hold, der er uddannelsesspecifikke og målrettet den enkelte uddannelse, bl.a. gennem brug af studenterinstruktorer fra kemi. I dokumentationsrapporten anfører universitetet: For kurser placeret inden for samme kvarter tilstræbes en vis faglig eller forudsætningsmæssig sammenhæng, En fuldstændig horisontal faglig sammenhæng er dog ikke mulig. Dette skyldes at en række basale - og delvist uafhængige - faglige områder inden for uddannelserne, nødvendigvis må præsenteres tidligt i studiet for at den senere vertikale, faglige progression kan etableres. (dokumentationsrapport, s. 48) Det fremgår af den grafiske fremstilling af uddannelsens struktur, at hvert kvarter på uddannelsens første år er opbygget af henholdsvis et naturvidenskabeligt støttefag, et fysiologisk el. molekylærbiologisk fag samt et kemisk fag (dokumentationsrapport, s. 50). På uddannelsens 3. og 4. kvarter er der en vis sammenhæng, idet kurserne i Almen biokemi og Almen molekylærbiologi ligger samtidigt med kurset i Organisk kemi. På mødet med ledelsen fremgik det endvidere, at kurset Lineære transformationer var lagt samtidigt med Kemisk binding på 7. kvarter for at de studerende får de matematiske forudsætninger, umiddelbart før de skal benytte dem. På mødet med de studerende, blev der givet udtryk for at denne koordinering generelt fungerede godt, bortset fra på den nuværende gennemførsel hvor studieprogrammet for det matematiske fag var forsinket i forhold til hvornår det skulle benyttes i Kemiske bindinger. På mødet med ledelsen, gav ledelsen udtryk for at dette var en fejl, der ville blive rettet. Akkrediteringspanelet vurderer, at der er tilfredsstillende sammenhæng mellem uddannelsens enkelte fagelementer på de enkelte år. Gælder kun for kandidatuddannelsen Kandidatuddannelsen i medicinalkemi sammensættes af den studerende under vejledning af en VIP ved kemisk institut. Det fremgår af dokumentationsrapporten, at uddannelsen sammensættes med henblik på dels at skabe faglig progression, bredde og sammenhæng i uddannelsen og dels med henblik på den enkelte studerendes ønske om specialisering/toning (Dokumentationsrapport, s. 52). Prædefinerede studieprogrammer offentliggøres ikke, men som gengivet under kriterium 3 har universitetet opstillet to typiske studieprogrammer inden for henholdsvis Organisk syntese og Analyse, struktur og design. 29

33 Studieprogrammer skal godkendes af undervisningsudvalgsformand og studieleder inden kandidatuddannelsen begyndes, ligesom den studerende ikke kan tilmelde sig eksamen inden godkendelse (Dokumentationsrapport, s. 52). I dokumentationsrapporten er de eksplicitte krav, der gør sig gældende sammensætning af studieprogram på kandidatuddannelsen i medicinalkemi gengivet: Kandidatuddannelsen i medicinalkemi har et omfang på 120 ECTS. Uddannelsen er opbygget af kandidatkurser inden for medicinalkemiens fagområde inklusiv et speciale på 30 eller 60 ECTS. Specialet afslutter uddannelsen. Studieprogrammet skal udgøre et afrundet forløb samt opfylde følgende, jf. studieordningen (bilag 11): Programmet skal indeholde videregående studieelementer inden for medicinalkemi af et omfang på mindst 110 ECTS, inklusiv speciale. Programmet skal indeholde kurset om arbejdsmiljø, som udbydes af Kemisk Institut. Kurset om arbejdsmiljø skal bestås inden påbegyndelse af speciale. Programmet skal sammen med den adgangsgivende bacheloruddannelse indeholde elementer svarende til de obligatoriske medicinalkemikurser i kursuskataloget. Programmet skal indeholde et speciale af et omfang på 30 ECTS for teoretiske specialer og op til 60 ECTS for eksperimentelle specialer. Kandidatprogrammet for den enkelte studerende er sammensat af kurser, der vælges fra uddannelsens pulje af videregående, valgfrie moduler/kurser. (Dokumentationsrapport, s. 53). På mødet med de studerende gav de udtryk for at det var nemt at få vejledning, også efter studieprogrammet er sammensat, idet vejleder typisk leder den forskningsgruppe som den studerende er tilknyttet. Akkrediteringspanelet vurderer, at sammensætningen af studieprogram foregår under systematisk vejledning og at godkendelsen af studieprogram af undervisningsudvalgsformand og studieleder sandsynliggør, at kandidatuddannelsens struktur understøtter uddannelsens kompetenceprofil og at der er sammenhæng fra uddannelsens første til sidste semester samt mellem uddannelsens enkelte fagelementer på det enkelte år. Akkrediteringspanelet vurderer endvidere, at det individuelle studieprogram sandsynliggør at det faglige niveau på kandidatuddannelsens første år er tilpasset adgangskravene, idet der kan tages hensyn til den individuelle studerendes faglige forudsætninger. Frafald Gælder kun for bacheloruddannelsen I dokumentationsrapporten har institutionen opgjort uddannelsens frafald totalt og for det første år på bacheloruddannelsen. I det nedenstående skema angiver tallene i parentes frafaldet på hovedområdet på landsplan. (Dokumentationsrapport, s. 56) Som det fremgår af skemaet er frafaldet på første år over gennemsnittet for hovedområdet på landsplan, men det er kun for 2008 at frafaldet er 25 % over gennemsnittet på landsplan. Det totale frafald på uddannelsen er langt over gennemsnittet på hovedområdet på landsplan. I supplerende indhentet dokumentation har institutionen opgjort frafaldet på første år for bacheloruddannelsen i Heraf fremgår det, at frafaldet på første år var 15 % i

34 I dokumentationsrapporten fremgår det, at det naturvidenskabelige fakultet har gennemført en overordnet studiereform mellem 2003 og 2006 med henblik på at nedbringe frafald. Dette medførte blandt andet indførslen af kvarterstruktur på uddannelsen, der giver de studerende en kortere tidsperiode fra de præsenteres for et stofområde til de skal til eksamen. Ligeledes er første kvarter blevet tilrettelagt således at kurserne bygger direkte videre på de studerende forudsætninger fra gymnasiet (Dokumentationsrapport, s. 58) Universitetet fremhæver desuden i dokumentationsrapporten at der er blevet taget særlige tiltag for at reducere frafaldet på bacheloruddannelsen i medicinalkemi: Det høje frafald fra bacheloruddannelsen i medicinalkemi har haft instituttets og fakultetets bevågenhed, og der er løbende sket justeringer af uddannelsen. Mere radikalt er der senest, baseret på resultatet af kursusevalueringer og dialog med de studerende, sket en større ændring i kursusudbuddet. Et af de centrale faglige problemer har været de biologiske redskabsfag, hvor specielt anatomi har voldt de studerende problemer. Kurserne inden for det biologiske område har siden uddannelsens start i 2000 været undervist af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, hvor de studerende i medicinalkemi fulgte standardkurser tilrettelagt for studerende ved sundhedsvidenskab. Fra 2009 er dette ændret, således at de biologiske redskabskurser nu afvikles i regi af Molekylærbiologisk Institut og Biologisk Institut ved det Naturvidenskabelige Fakultet. Formålet med dette tiltag er, at sikre en undervisning der er mere målrettet de medicinalkemistuderende. Således er kurset i anatomi ændres og har i dag fokus på histologi og cellebiologiske og i lang mindre grad end tidligere på makroanatomi. Det fremgår endvidere, at der fra slutningen af 2009 er ansat en professor i medicinalkemi, der har til opgave at koordinere og udvikle uddannelsen og dermed medvirke til at reducere frafaldet. I dokumentationsrapporten har universitetet anført, at ca. en tredjedel af dem, der falder fra på første år fortsætter på en anden uddannelse på AU, herunder ved det naturvidenskabelige fakultet (dokumentationsrapport, s. 56). Akkrediteringspanelet bemærker, at fakultetet tilsyneladende ikke har nogle præcise tal for hvor mange der fortsætter inden for hovedområdet. På baggrund af møderne med studerende og ledelse virker det sandsynligt, at en væsentlig del af de frafaldne er fortsat på en anden uddannelse ved det naturvidenskabelige fakultet. Akkrediteringspanelet bemærker dog kritisk, at opgørelsen af frafald på kemiuddannelserne er behæftet med større usikkerheder, da der sker studieskift mellem de tre uddannelser og der ligeledes forekommer fejlindskrivninger, der tæller med i opgørelsen. På mødet med de studerende blev det fremhævet, at kurset i anatomi, der tidligere blev samlæst med tandlægerne og havde et makroanatomisk præg, var den hyppigste årsag til frafald blandt deres studiekammerater. Ifølge de studerende skiftede mange af denne årsag studie til bacheloruddannelsen i kemi eller bacheloruddannelsen i molekylærbiologi. De studerende fremhævede endvidere, at den nuværende undervisning sammen med biologerne virkede mere hensigtsmæssig, men at der var enkelte problemer i forhold til samlæsning i fysiologi. Der blev dog givet udtryk for at kurset i fysiologi løbende blev udviklet på baggrund af evalueringer. Endvidere fremgik det af møderne med ledelsen og de studerende, at der indtil for to år siden var store problemer for de bachelorstuderende på kemisk institut med at få plads på de forskningsgrupper, de ønskede at lave bachelorprojekt i. Dette problem er blevet løst ved at lave orienteringsmøder hvor forskergrupperne præsenterer deres forskning og gennem indførslen af et system, hvor de studerende skal prioritere deres ønskede forskningsgrupper. Både studerende og ledelse gav udtryk for at dette system havde elimineret problemet. Akkrediteringspanelet vurderer på denne baggrund, at der såvel strategi og praksis for at reducere frafaldet på bacheloruddannelsen i medicinalkemi. 31

35 Gælder kun for kandidatuddannelsen I dokumentationsrapporten har institutionen opgjort frafaldet for kandidatuddannelsen. Tallene i parentes angiver gennemsnittet på hovedområdet på landsplan. (Dokumentationsrapport, s.56) Institutionen har kommenteret, at frafaldet er varierende, men over 25 % over gennemsnittet for landsplan for 2007 og 2008, men at datagrundlaget er spinkelt da frafaldet dækker over 1-2 personer (Dokumentationsrapport, s. 56). Som nævnt ovenfor er der tiltag til at reducere frafald i form af en nyansat professor i medicinalkemi. Akkrediteringspanelet vurderer, at det er sandsynliggjort at uddannelsens frafald ikke ligger kritisk over frafaldet på det naturvidenskabelige hovedområde på landsplan. Studieprogression Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen Universitetet har i dokumentationsrapporten anført, at studiesystemet ikke kan opgøre en retvisende STÅoversigt, da STÅ-optjeningen finder sted på kursusniveau. Eftersom kun en mindre del af kurserne udbydes af kemisk institut, og der er udbredt brug af samlæsning på såvel kemiuddannelserne som det naturvidenskabelige fakultet, er STÅ-optjeningen ikke anvendelig. I stedet har universitetet dokumenteret gennemførelsestider for de studerende for at sandsynliggøre, at studieprogressionen er på niveau med hovedområdet på landsplan. (Dokumentationsrapport, s ). Akkrediteringspanelet bemærker kritisk, jævnfør kriterium 8, at monitorering af STÅ indgår som en del af fakultetets kvalitetssikringssystem. Gælder kun for bacheloruddannelsen Universitetet anfører, at der grundet det store frafald ikke kan opgøres retvisende gennemførelsestider for de studerende på bacheloruddannelsen. Universitetet anfører på baggrund af studietal i bilag 21, at 70 % af de studerende, der er blevet på uddannelsen færdiggjorde deres uddannelsen på normeret tid + 1 år (Dokumentationsrapport, s. 57). På møderne med de studerende, blev der givet udtryk for at det nu omlagte kursus i Anatomi var en væsentlig stopklods, ligesom problemerne med at blive tilknyttet en forskningsgruppe til bachelorprojektet var væsentlige stopklodser i uddannelsen. De studerende mente, at det på nuværende tidspunkt var muligt at gennemføre på normeret tid. Akkrediteringspanelet bemærker, at det virker som en udbredt praksis, at de studerende får dispensation til at tage meritgivende kurser på kandidatuddannelsen inden bacheloruddannelsen er afsluttet, hvilket også medvirker til længere gennemførelsestid på bacheloruddannelsen. Akkrediteringspanelet vurderer, at det er uklart om de studerendes studieprogression er markant langsommere end på hovedområdet på landsplan. Gælder kun for kandidatuddannelsen Universitetet har opstillet gennemførelsestider for kandidatuddannelsen. I nedenstående tabel angiver tallene i parentes spredningen mellem Tek/Nat området for samtlige universiteter. Tallet med fed skrift er et ikkevægtet gennemsnit for Tek/nat området. (Dokumentationsrapport, s. 57) Som det fremgår af ovenstående tabel, ligger gennemførelsestiden på normeret tid inden for feltet af Tek/Nat på landsplan, men en del under det angivne ikke-vægtede gennemsnit i 2007 og Andelen af studerende, der har gennemført på normeret tid plus et år ligger til gengæld alle år over såvel spredningen på univer- 32

36 siteterne som det ikke-vægtede gennemsnit. På møderne med de studerende blev der givet udtryk for at kandidatuddannelsen kunne gennemføres på normeret tid. Akkrediteringspanelet vurderer, at det er uklart hvordan uddannelsens studieprogression ligger præcist i forhold til hovedområdet, men at det er sandsynliggjort, at de studerendes gennemførelsestid ikke ligger kritisk over niveauet på hovedområdet på landsplan. Inddragelse af praksis Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen I dokumentationsrapporten anfører universitetet, at samarbejde med praksisfeltet ikke er formaliseret i studieordningen, men at mange studerende laver samarbejder med praksisfeltet i forbindelse med speciale på kandidatuddannelsen. Det er typisk VIP er i den enkelte forskningsgruppe, der etablerer kontakten mellem virksomhed og studerende (Dokumentationsrapport, s. 60). Aarhus Universitet har desuden oprettet en portal (projektzone.dk), der formidler kontakt mellem studerende og virksomheder (Dokumentationsrapport, s. 60). På mødet med de studerende fremgik det, at flere studerende skrev bachelorprojekt på retsmedicinsk institut, der har et nært samarbejde med praksisfeltet. På kandidatuddannelsen fremgik det, at praksisinddragelsen afhang meget af den forskningsgruppe de studerende var tilknyttet. Eksempelvis blev der skrevet speciale i samarbejde Lundbeck. Akkrediteringspanelet vurderer at inddragelsen af praksis understøtter kompetenceprofilen. Internationalt studiemiljø Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen I dokumentationsrapporten har universitetet fremhævet en række tiltag, der understøtter muligheden for at indgå i et internationalt studiemiljø. Herunder Simpel procedure for forhåndsgodkendelse, rejsestipendier til studerende, der tager på udveksling, inddragelse af udenlandske gæsteforelæsere i undervisningen, internationale koordinatorer på institut og fakultetsniveau, der kan rådgive om udvekslingsophold internationalt sekretariat på universitetsniveau Universitetet har dokumenteret, at der i 2008 ikke var nogen studerende på medicinalkemi, der tog på udvekslingsophold, ligesom der ikke var nogle udenlandske udvekslingsstuderende på uddannelsen. På uddannelserne i kemi, der deler forskningsmiljø og har en del fællesfag med kemi og teknologi på bacheloruddannelsen, var der to studerende, der tog ud og 16 indkommende udvekslingsstuderende. På mødet med de studerende gav de udtryk for at der var mange tilbud om forelæsninger af internationale gæsteforelæsere. Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen giver de studerende mulighed for at indgå i et internationalt studiemiljø. Akkrediteringspanelet bemærker kritisk til dette, at bacheloruddannelsens struktur gør det svært for studerende at tage på udvekslingsophold. Akkrediteringspanelet bemærker positivt, at instituttet har rejsestipendier til studerende, der vælger at tage på udvekslingsophold. Samlet vurdering af kriteriet for bacheloruddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 6 samlet set er opfyldt tilfredsstillende. Samlet vurdering af kriteriet for kandidatuddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 6 samlet set er opfyldt tilfredsstillende. Dokumentation: Dokumentationsrapport, s Bilag 9: Studieordning for bacheloruddannelsen i medicinalkemi Bilag 10: Kursusbeskrivelse for bacheloruddannelsen i medicinalkemi Bilag 11: Studieordning for kandidatuddannelsen i medicinalkemi 33

37 Bilag 12: Kursusbeskrivelse for kandidatuddannelsen i medicinalkemi Bilag 21: Studiemæssige nøgletal for medicinalkemi Supplerende dokumentation om frafald på første år af bacheloruddannelsen indhentet 15. februar

38 Kriterium 7: Undervisningens tilrettelæggelse og undervisernes kvalifikationer Bacheloruddannelsen: Kriterium 7 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Kandidatuddannelsen: Kriterium 7 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Pædagogiske og didaktiske metoder Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen Institutionen anfører, at der anvendes forelæsninger, holdundervisning i form af både teoretiske øvelser og laboratorieøvelser samt projektarbejde. Forelæsninger med mange studerende - typisk hele årgange giver erfaringsmæssigt ringe interaktion, og anvendes derfor ofte til at docere grundliggende teorier samt faktaorienteret og oversigtsrelateret stof. Teoretiske øvelser, med holdstørrelsen på omkring 20 studerende, sikrer en mere aktiv medvirken fra de studerende. Teoretiske øvelser anvendes generelt i kombination med forelæsninger og supplerer disse. De teoretiske øvelser fungerer ofte som forberedelse, opsamling og vejledning i forbindelse med det arbejde med stoffet, som de studerende selv foretager uden for kontakttimerne. Herved stimuleres de studerende egen indsats med stoffet, hvilket generelt har en positiv indflydelse på læringsudbyttet. Samtidig sikrer de teoretiske øvelser færdigheder i at anvende og vurdere fagets videnskabelige metoder og kombinerer disse med fagets empiri inden for det økonomiske område. Praktiske færdigheder og forståelse for muligheder og begrænsninger forbundet med eksperimentelt arbejde kan kun indøves gennem praktiske/eksperimentelle øvelser/projekter. Disse indgår som et tungt element i uddannelserne i kemi, medicinalkemi samt kemi og teknologi oftest i kombination med forelæsninger og teoretiske øvelser. Laboratorieøvelser/projekter er, sammen med anden projektorienteret undervisning, også centrale i forbindelse med de studerendes indøvelse af samarbejdsrelaterede kompetencer. Det konkrete valg af undervisningsform, evalueringsform og didaktisk metode for det enkelte kursus/studieelement tages af den enkelte underviser/undervisningsteam, men skal godkendes af studienævnet som en del af den samlede godkendelse af studieordningen (Dokumentationsrapport, s. 63). Det fremgår af spørgeskemaet til studenterevaluering (Bilag 24), at kursets sammenhæng med studiet og de enkelte undervisningsformer bliver evalueret. Som nævnt under kriterium 6, er der på det første år af bacheloruddannelsen en række grundlæggende fag inden for matematik, fysik og kemi, hvor der er udbredt brug af samlæsning. På disse fag er forelæsningerne fælles for alle studieretninger, mens øvelserne foregår i hold opdelt efter uddannelse. På møderne med ledelsen og underviserne fremgik det, at uddannelserne i medicinalkemi har en væsentlig eksperimentel vægt, hvilket betyder at der er mange laboratorieøvelser tilknyttet kurserne. Akkrediteringspanelet vurderer, at de valgte pædagogiske og didaktiske metoder understøtter uddannelsens kompetenceprofil. 35

39 Prøveformer Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen I dokumentationsrapporten beskrives kompetenceelementerne og de prøveformer, der understøtter dem. I skemaet anføres det eksempelvis, at de studerendes kompetence til at planlægge og gennemføre projekter samt anvende resultater af disse udprøves gennem prøveformer, hvor organisering af opgavebesvarelsen indgår som et element, herunder hjemmeopgaver og projektarbejde. Kompetencen i kommunikation og formidling udprøves skriftligt gennem hjemmeopgaver, og mundtligt gennem oplæg med varierende foreberedelsestid og aktiv undervisningsdeltagelse. Kendskab og viden til fagområdet udprøves af alle prøveformer (dokumentationsrapport, s ). I dokumentationsrapporten er der endvidere opstillet en opgørelse over de prøveformer, der benyttes på bachelor- og kandidatuddannelsen i medicinalkemi. (Dokumentationsrapport, s. 64) På mødet med de studerende gav de udtryk for, at der generelt var overensstemmelse mellem kursernes faglige indhold og den valgte prøveform på såvel bachelor- og kandidatuddannelsen. Akkrediteringspanelet vurderer, at prøveformerne understøtter de kompetencer, som er centrale i henholdsvis bachelor- og kandidatuddannelsens kompetenceprofil. Undervisernes pædagogiske kompetencer Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen I dokumentationsrapporten har institutionen beskrevet strategi og praksis for sikring og udvikling af undervisernes pædagogiske kompetencer. Vurdering af undervisningsportfolio indgår ved ansættelser, ligesom pædagogikum og kollegial supervision gennem mentorordning er obligatorisk for alle adjunkter. Instituttet har i 2007 afviklet et internatkursus om instituttets uddannelser, kurser og fagdidaktiske forhold og planlægger en opfølgning. Fakultetet er desuden ved at udvikle kurser til at understøtte engelskkompetencerne hos underviserne (dokumentationsrapport, s.66). Kandidatuddannelsen udbydes på engelsk, men akkrediteringspanelet vurderer det uklart, hvordan undervisernes engelsksproglige kompetencer sikres på nuværende tidspunkt. Fakultetet har i 2009 oprettet Science Education Center, der fremover skal stå for pædagogiske og fagdidaktisk kompetenceudvikling af undervisere. Det fremgår af dokumentationsrapporten, at fakultetets planer og strategi for pædagogisk og didaktisk kompetenceudvikling er ved at blive revideret (Dokumentationsrapport, s. 67). Spørgsmål om tilrettelæggelse og pædagogiske kompetencer er en del af de systematiske kursusevalueringer ved fakultet. På mødet med underviserne, de studerende og ledelsen blev der endvidere givet udtryk for at der, jævnfør kriterium 8, er en meget stærk uformel evalueringskultur på Kemisk institut, og at underviserne der i gennem får tilbagemeldinger, hvis der er mangler ved undervisningen. 36

40 Akkrediteringspanelet bemærker kritisk, at strategien for sikring af undervisernes pædagogiske kompetencer indtil videre er meget overordnet og kun i mindre grad koblet med praksis. Akkrediteringspanelet vurderer, at der er praksis for udvikling af undervisernes pædagogiske kompetencer. Fysiske forhold Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen I dokumentationsrapporten beskrives det, at det naturvidenskabelige fakultet råder over 90 seminarrum med plads til personer samt 22 auditorier. Kemisk institut har endvidere adgang til en lang række laboratorier fra basale øvelseslaboratorier laboratorier med meget avanceret udstyr til at understøtte de studerendes progression fra basalt til avanceret niveau (Dokumentationsrapport, s. 67) Det fremgår endvidere, at der er frit netadgang i alle fakultetets lokaler og at der er stillet 20 computere med ikke standard software til rådighed for de studerende. Som følge af pladsmangel anfører universitetet at der er mangel på læse- og kontorpladser, hvilket institutionen har forsøgt at imødekomme ved at lade kantinerne fungere som læsepladser (Dokumentationsrapport, s. 67). Universitetet beskriver endvidere at der laves systematiske undervisningsmiljøvurderinger Akkrediteringspanelet bemærker kritisk, at universitetets studiemiljøundersøgelse fra 2007 (bilag 26) ikke inkluderer en undersøgelse af de fysiske forhold. Aarhus Universitet har i høringssvaret anført at institutionen har gennemført undervisningsmiljøvurdering i 2005 og at der endvidere er gennemført en undersøgelse af det fysiskæstetiske studiemiljø i 2010 (Høringssvar af 25. maj 2010). Akkrediteringspanelet bemærker, at det er positivt at der er gennemført en nyere undersøgelse af de fysiske forhold, men at undervisningsmiljøundersøgelser, jf. undervisningsmiljøloven, bør gennemføres mindst hvert tredje år og indeholde vurdering af fysisk, psykisk og æstetisk undervisningsmiljø. På møderne med ledelsen og de studerende fremgik det, at de studerende har laboratorieøvelser til kl. 21 på hverdage og også i weekenden for at udnytte faciliteterne bedst muligt. Ifølge ledelsen skyldes dette ikke mindst en prioritering af en stærk eksperimentel profil for uddannelsens dimittender. På mødet med de studerende fremgik det endvidere, at de oplevede pladsproblemer i forhold til sene laboratorietimer og manglende læsepladser. På mødet med ledelsen fremgik det, at pladsproblemerne forsvinder med færdiggørelsen af Nanohuset i 2012 samt en planlagt flytning af molekylærbiologerne, der også benytter faciliteterne. Akkrediteringspanelet bemærker positivt, at institutionen har gjort mange tiltag for at optimere pladsen, herunder omdannet et tidsskriftsrum til læsepladser til de studerende, ligesom det endvidere bemærkes positivt, at institutionen har valgt at holde forskningsmiljøet samlet. Akkrediteringspanelet vurderer, at pladsforholdene med særlig vægt på laboratorierne kun i nogen grad sandsynliggør, at uddannelsen med dens dimensionering, arbejdsforhold, fysiske forhold samt infrastruktur gennemføres i en form, der understøtter uddannelsens kompetenceprofil. Samlet vurdering af kriteriet for bacheloruddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 7 samlet set er opfyldt delvist tilfredsstillende, da uddannelsens dimensionering, fysiske forhold og infrastruktur, med særligt henblik på laboratorierne, kun i nogen grad understøtter at uddannelsen gennemføres i en form, der understøtter kompetenceprofilen. De valgte pædagogiske og didaktiske metoder understøtter uddannelsens kompetenceprofil. Prøveformerne understøtter de kompetencer, som er centrale i uddannelsens kompetenceprofil. Der er strategi og praksis for udvikling af undervisernes pædagogiske kompetencer. 37

41 Samlet vurdering af kriteriet for kandidatuddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 7 samlet set er opfyldt delvist tilfredsstillende, da uddannelsens dimensionering, fysiske forhold og infrastruktur, med særligt henblik på laboratorierne, kun i nogen grad understøtter at uddannelsen gennemføres i en form, der understøtter kompetenceprofilen. De valgte pædagogiske og didaktiske metoder understøtter uddannelsens kompetenceprofil. Prøveformerne understøtter de kompetencer, som er centrale i uddannelsens kompetenceprofil. Der er strategi og praksis for udvikling af undervisernes pædagogiske kompetencer. Dokumentation: Dokumentationsrapport, s Bilag 25: Undervisningsmiljøvurdering 2005 Bilag 26: Studiemiljøvurdering 2007 Høringssvar af 25. maj

42 Kriterium 8: Løbende kvalitetssikring af uddannelsen Bacheloruddannelsen: Kriterium 8 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Kandidatuddannelsen: Kriterium 8 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Det naturvidenskabelige fakultet har tre overordnede målsætningsområder for kvalitetssikring: struktur, udvikling af undervisning og udvikling af uddannelse (Dokumentationsrapport, s. 70). Universitetet beskriver følgende elementer, som indgår i kvalitetssikringssystemet: - kursusevalueringer - beskæftigelsesundersøgelser - undervisningsmiljøvurderinger - uddannelsesseminarer - dialog med aftagerpaneler - dialog med censorformandskabet - dimittend/alumneundersøgelser - statistikberedskab med parametre som optag, gennemførsel, karakterprofiler, frafald, Stå-optjening mv. - didaktisk beredskab (Dokumentationsrapport, s. 71) Konstateres problemer i forbindelse med undervisning og tilrettelæggelse bredt, varetages løsningen af det hierarkiske niveau i kvalitetssikringssystemet, hvor kompetencen ligger eller er uddelegeret til (dvs. problemer med et givet kursus varetages af institut- og studieleder; uddannelsesstruktur af undervisningsudvalg/studienævn; undervisningsmiljøproblemer af studienævn/dekan osv.). Kan der ikke findes en løsning inddrages ovenstående niveauer. Der informeres efterfølgende bredt i kvalitetssikringssystemet om tiltag afstedkommet af identificerede problemer. (Dokumentationsrapport, s. 71) Universitetet beskriver endvidere ansvarsfordelingen i kvalitetssikringssystemet, med dekanen, institut (institutleder), studienævn (studieleder), studerende, administration (Dokumentationsrapport, s. 71). Derudover fremgår det med hvilken hyppighed ovenstående elementer i kvalitetssikringssystemet gennemføres (Bilag 16). På mødet med ledelsen fremgik det endvidere, at evalueringer og dumpeprocenter blev overvåget på alle kurser på fakultetet samt alle kurser, der udbydes af institutter uden for det naturvidenskabelige fakultet. Akkrediteringspanelet bemærker positivt, at der er en stærk uformel kvalitetskultur på kemisk institut, idet de studerende ved hvilke personer de skal henvende sig til, når de oplever studierelaterede problemer, ligesom der er opmærksomhed på få at løst problemerne hurtigt. Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen har et kvalitetssikringssystem med en række indholdselementer, som er med til at understøtte monitorering, analyse og opfølgning på informationer om uddannelsens kvalitet og relevans. Der er en klar ansvarsfordeling og procedurer for varetagelse af kvalitetssikringssystemets enkelte dele. De nævnte kvalitetssikringsmekanismer i Det Naturvidenskabelige Fakultets kvalitetssikringssystem, vurderes dog kun at blive benyttet på uddannelserne i et vist omfang. Således er dialogen med aftagerpanelet endnu ikke løbende eller anvendt på uddannelsen. Uddannelsesseminarer har kun fundet sted i begrænset omfang og det didaktiske beredskab med Science Education Center har endnu ikke været anvendt. Statistikberedskabet har problemer med monitorering af frafald og STÅ-optjening. 39

43 Endvidere har studiemiljøundersøgelsen fra 2007 ikke inddraget de fysiske forhold på uddannelsen som det fordres af undervisningsmiljøundersøgelser. I høringssvaret har Aarhus Universitet gjort opmærksom på, at der er gennemført en undersøgelse af det fysisk-æstetiske arbejdsmiljø i Akkrediteringspanelet vurderer, at institutionen kun i nogen grad anvender kvalitetssystemet i forhold til uddannelsen. Studenterevalueringer Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen Systematisk brug af kursusevalueringer er en del af fakultetets kvalitetssikringssystem: Universitetet anfører, at det enkelte kursus evalueres af de deltagende studerende efter hvert kursusforløb, gennem en anonymiseret web-baseret spørgeskemaundersøgelse. De ikke personrelaterede dele af evalueringen offentliggøres på fakultetets hjemmeside. Evalueringen indeholder bl.a. de studerendes vurdering af opnået læringsudbytte, kursets sammenhæng med uddannelsen samt undervisnings- og arbejdsformer (Dokumentationsrapport, s. 46, bilag 15). Det fremgik af mødet med ledelsen, at alle studenterevalueringer behandles hos undervisere og undervisningsudvalg og centralt hos studienævn, studieledere og institutledere. De studerende fortalte på mødet, at alle fag evalueres elektronisk. Derudover foretager enkelte undervisere deres egne evalueringer. De studerende gav desuden udtryk for, at der er en tæt kontakt til underviserne og en kultur for mundtlige evalueringer af kurserne. De studerende gav som eksempel, at der tidligere var stor utilfredshed med kurset i Anatomi, der blev samlæst med tandlægerne. Kurset blev efterfølgende omlagt, så det nu bliver læst med biologistuderende. Endvidere faget Fysisk kemi havde fået ændret eksamensform som følge af evaluering. Akkrediteringspanelet vurderer, at studenterevalueringsskemaet spørger direkte til de studerendes læringsudbytte, undervisnings- og arbejdsformer (i form af spørgsmål til forelæsninger og øvelser samt undervisernes formidlingsevne). Samlet vurdering af kriteriet for bacheloruddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 8 samlet set er opfyldt delvist tilfredsstillende, da kvalitetssystemet kun i nogen grad benyttes i forhold til uddannelsen. Kvalitetssikringssystemet indeholder klare procedurer og ansvarsfordeling og der benyttes studenterevaluering til sikring og udvikling af uddannelsen. Samlet vurdering af kriteriet for kandidatuddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 8 samlet set er opfyldt delvist tilfredsstillende, da kvalitetssystemet kun i nogen grad benyttes i forhold til uddannelsen. Kvalitetssikringssystemet indeholder klare procedurer og ansvarsfordeling og der benyttes studenterevaluering til sikring og udvikling af uddannelsen. Dokumentation: Dokumentationsrapport, s Bilag 2 Erhvervsvejledningsudvalget-beskæftigelsesrapport 2008, Det Naturvidenskabelige Fakultet. Bilag 3 Erhvervsvejledningsudvalget-beskæftigelsesrapport 2009, Det Naturvidenskabelige Fakultet. Bilag 16: Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af undervisning og uddannelse på Det Naturvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet Bilag 24: Spørgeskema kursusevaluering, Det Naturvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet Bilag 27: Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Høringssvar af 25.maj

44 Kriteriesøjle IV: Uddannelsens resultater (de studerendes læringsudbytte) Kriterium 9: Uddannelsens faglige profil Bacheloruddannelsen: Kriterium 9 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Kandidatuddannelsen: Kriterium 9 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Titel Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen Universitetet anfører følgende i dokumentationsrapporten: Bachelor- og kandidatuddannelsen i medicinalkemi er placeret inden for det naturvidenskabelige hovedområde. Gennem bestemmelserne i studieordningerne sikres, at uddannelserne opfylder de krav til bachelor- og kandidatuddannelser, der er stillet i Uddannelsesbekendtgørelsen og i Ny dansk kvalifikationsramme for videregående uddannelse. Uddannelsernes titel fremgår af studieordningerne (bilag 9 og 11). Uddannelserne i medicinalkemi er monodisciplinære uddannelser, der er forankret ved Kemisk Institut. (Dokumentationsrapport, s. 73). Gælder kun for bacheloruddannelsen Uddannelsen ligger inden for det kemiske fagområde, men har en blandet kemisk og sundhedsvidenskabelig/biologisk profil. På mødet med de studerende, blev der blev givet udtryk for at de havde en klar faglig profil inden for medicinalkemi. Akkrediteringspanelet vurderer, at der er overensstemmelse med uddannelsens faglige profil og titlen for bacheloruddannelsen i medicinalkemi Gælder kun for kandidatuddannelsen De studerende sammensætter deres eget studieprogram, der jf. kriterium 6, planlægges i dialog med undervisere og sikres af undervisningsudvalg og studienævn. I dokumentationsrapporten, s. 14 er der opgjort to typiske sammensætninger inden for henholdsvis uorganisk og organisk kemi. Akkrediteringspanelet vurderer, at der er overensstemmelse mellem uddannelsens faglige profil og uddannelsens titel. Niveau Gælder både for bachelor- og kandidatuddannelsen I dokumentationsrapporten, sammenligner institutionen kompetenceprofilerne for henholdsvis bacheloruddannelsen og kandidatuddannelsen i kemi med kvalifikationsrammen (dokumentationsrapport, s. 74). Nedenunder er et udsnit af analysen gengivet som eksempel. 41

45 (Dokumentationsrapport, s. 74) Akkrediteringspanelet bemærker kritisk, at uddannelsens kompetenceprofiler er meget generelt formuleret, hvorfor det ikke fremgår tydeligt hvilke specifikke medicinalkemiske kompetencer, der opnås på henholdsvis bachelor- og kandidatuddannelsen i medicinalkemi. Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsernes kompetenceprofil lever op til typebeskrivelsen for henholdsvis en bachelor- og kandidatuddannelse i kvalifikationsrammen Akkrediteringspanelet vurderer endvidere, at uddannelsernes kompetenceprofil understøttes af de enkelte fagelementers læringsmål, jf. kriterium 3, og af uddannelsens struktur og adgangskrav, jf. kriterium 6. Samlet vurdering af kriteriet for bacheloruddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 9 samlet set er opfyldt tilfredsstillende. Samlet vurdering af kriteriet for kandidatuddannelsen Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 9 samlet set er opfyldt tilfredsstillende. Dokumentation: Dokumentationsrapport, s Bilag 9: Studieordning for bacheloruddannelsen i medicinalkemi Bilag 11: Studieordning for kandidatuddannelsen i medicinalkemi 42

ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt ACE Denmark -

ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt ACE Denmark - ACE Denmark - Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt Kandidatuddannelsen i idræt godkendes

Læs mere

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk ACE Denmark Aarhus Universitet Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i teknologibaseret forretningsudvikling Kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i matematik Bacheloruddannelsen

Læs mere

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet

Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet Turnusakkreditering 2011-1 Turnusakkreditering, 2011-1 Publikationen er udgivet elektronisk

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i kemi

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i kemi Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i kemi Bacheloruddannelsen

Læs mere

Foreløbig godkendelse af Kandidatuddannelse i medicinsk bioinformatik

Foreløbig godkendelse af Kandidatuddannelse i medicinsk bioinformatik Syddansk Sdu@sdu.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse 10. december 2013 Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Syddansk s ansøgning

Læs mere

Aarhus Universitet Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk

Aarhus Universitet Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i molekylærbiologi. Bacheloruddannelsen i molekylærbiologi (herefter

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i biosystemteknologi ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- &

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Revideret Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i politik

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i biologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i humanfysiologi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der danner

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Revideret Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i forvaltning

Læs mere

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 26. september 2008 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser:

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 26. september 2008 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser: Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt per e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Afgørelse om positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i fysik Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i medicin og teknologi.

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i medicin og teknologi. Danmarks Tekniske Universitet Rektor Lars Pallesen Lene Kyhse Bisgaard Sendt pr. e-mail: dtu@dtu.dk rektor@adm.dtu.dk lkb@adm.dtu.dk. Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i medicin

Læs mere

Dansk titel Bachelor (BSc) i folkesundhedsvidenskab. Engelsk titel Bachelor of Science (BSc) in Public Health. Adgangskrav

Dansk titel Bachelor (BSc) i folkesundhedsvidenskab. Engelsk titel Bachelor of Science (BSc) in Public Health. Adgangskrav Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i fødevareteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i fødevareteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i fødevareteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Uddannelsen

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i biologi ved Aalborg Univesitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i jordbrug, fødevarer og miljø ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i jordbrug, fødevarer og miljø ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i jordbrug, fødevarer og miljø ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

- Det er problematisk, at der hverken er blevet udbudt Astrofysik på bacheloruddannelsen

- Det er problematisk, at der hverken er blevet udbudt Astrofysik på bacheloruddannelsen Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i fysik Kandidatuddannelsen i fysik

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i dansk

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i dansk Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i dansk Bacheloruddannelsen

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i pædagogisk filosofi

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i pædagogisk filosofi Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i pædagogisk filosofi Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Nanoscience (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser, der

Læs mere

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i geologi. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i vindenergi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen kandidatuddannelse i idrætsteknologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt

Læs mere

Roskilde Universitetscenter Rektor. Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk

Roskilde Universitetscenter Rektor. Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk Roskilde Universitetscenter Rektor Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende kombinationskandidatuddannelse i kultur- og sprogmødestudier

Læs mere

Akkrediteringsrådet har den 30. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 30. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i miljøbiologi

Læs mere

Akkrediteringsrådet har den 20. juni 2012 indsendt indstilling til Styrelsen for Universiteter og Internationalisering om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 20. juni 2012 indsendt indstilling til Styrelsen for Universiteter og Internationalisering om nedenstående forhold. Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk, Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i molekylær biomedicin

Læs mere

1. Formål, fag og læringsmål

1. Formål, fag og læringsmål Den fagspecifikke del af STUDIEORDNINGEN for BACHELORUDDANNELSEN i BIOKEMI ved det Naturvidenskabelige fakultet Københavns Universitet (version 31/8 2009) 1. Formål, fag og læringsmål Bacheloruddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Der fremsendes hermed nyt godkendelsesbrev i medfør af ændret notation af titel, jf. afgørelsen fra UBST.

Der fremsendes hermed nyt godkendelsesbrev i medfør af ændret notation af titel, jf. afgørelsen fra UBST. Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i bæredygtig bioteknologi Der fremsendes hermed nyt godkendelsesbrev

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i udsatte børn og unge

Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i udsatte børn og unge Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i udsatte børn og unge Masteruddannelsen i udsatte børn og

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning,

Læs mere

Dansk titel Bachelor (BA) i oplevelsesteknologi. Engelsk titel Bachelor of Arts (BA) in Arts and Science. Adgangskrav

Dansk titel Bachelor (BA) i oplevelsesteknologi. Engelsk titel Bachelor of Arts (BA) in Arts and Science. Adgangskrav Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i Oplevelsesteknologi ved Aalborg Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- &

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i engelsk

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i engelsk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i engelsk Kandidatuddannelsen i engelsk godkendes

Læs mere

Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i matematik-økonomi Kandidatuddannelsen i matematik-økonomi

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision Kandidatuddannelsen i revision (herefter

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i evaluering af læring, undervisning og uddannelse ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i evaluering af læring, undervisning og uddannelse ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i evaluering af læring, undervisning og uddannelse ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering

Læs mere

Birgit Schiøtt Professor (MSO), PhD Kemisk institut og inano. Bent Deleuran Professor (MSO), overlæge, dr.med. Århus Universitetshospital

Birgit Schiøtt Professor (MSO), PhD Kemisk institut og inano. Bent Deleuran Professor (MSO), overlæge, dr.med. Århus Universitetshospital Uddannelsesstrategier, -planer og -udbud inden for lægemiddelområdet? Bent Deleuran Professor (MSO), overlæge, dr.med. Århus Universitetshospital Birgit Schiøtt Professor (MSO), PhD Kemisk institut og

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i historie.

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i historie. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i historie. Bacheloruddannelsen i historie (herefter

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i kognition og kommunikation ved Københavns Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i kognition og kommunikation ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i kognition og kommunikation ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i energiteknologi Bacheloruddannelsen

Læs mere

Aarhus Universitet Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk

Aarhus Universitet Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i voksenuddannelse Masteruddannelsen i voksenuddannelse (herefter

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelse i Centralasien- og Afghanistanstudier ved Københavns Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelse i Centralasien- og Afghanistanstudier ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelse i Centralasien- og Afghanistanstudier ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i medicinalbiologi.

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i medicinalbiologi. Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk, rektor@ruc.dk, geeske@ruc.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i medicinalbiologi.

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i matematik Kandidatuddannelsen

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i sundhedsinformatik Masteruddannelsen

Læs mere

Aarhus Universitet Att.: Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr.

Aarhus Universitet Att.: Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. Aarhus Universitet Att.: Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i fysik Akkrediteringsrådet Bacheloruddannelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i husdyrvidenskab ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet September, 2011 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aarhus Universitet au@au.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af ny uddannelse,

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi.

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi. Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.dk petb@adm.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.dk petb@adm.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.dk petb@adm.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kinastudier Kandidatuddannelsen

Læs mere

Roskilde Universitetscenter Rektor. Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk

Roskilde Universitetscenter Rektor. Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk Roskilde Universitetscenter Rektor Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende kombinationskandidatuddannelse i filosofi og videnskabsteori

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 10 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for bacheloruddannelsen i biologi-bioteknologi ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet 2007 (Rev. 2015) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har den 5. september 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 5. september 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i bioinformatik Kandidatuddannelsen

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail: rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny samfundsvidenskabelig kandidatuddannelse i international

Læs mere

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC 1 Den Naturvidenskabelige Bacheloru Vil du bygge bro mellem to naturvidenskabelige fag? Eller har du lyst til at kombinere med et fag uden for naturvidenskab?

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i statskundskab. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr.

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i kemi og teknologi

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i velfærdsteknologi.

Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i velfærdsteknologi. Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Sendt pr. e-mail til: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i velfærdsteknologi. Kandidatuddannelsen i velfærdsteknologi

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk auu@auu.dk

Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk auu@auu.dk Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk auu@auu.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi med tilvalg Kandidatuddannelsen

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi med

Læs mere

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk

faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk faglig INfORmATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I biologi science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I BIOLOGI biologi I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i biologi. Her er en beskrivelse

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i Mellemøstens sprog og samfund (hebraisk)

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i Mellemøstens sprog og samfund (hebraisk) Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i Mellemøstens

Læs mere

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt per e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund. Sendt per e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund Sendt per e-mail: sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i folkesundhedsvidenskab

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i optik og elektronik (cand.scient.techn.)

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i optik og elektronik (cand.scient.techn.) Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i optik og elektronik

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher. Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i biokemi. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport.

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i katastrofehåndtering ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i Mellemøstens sprog og samfund (tyrkisk)

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i Mellemøstens sprog og samfund (tyrkisk) Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk, rektor@adm.ku.dk, petb@adm.ku.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i Mellemøstens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har den 24. maj 2012 indsendt indstilling til Styrelsen for Universiteter og Internationalisering om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 24. maj 2012 indsendt indstilling til Styrelsen for Universiteter og Internationalisering om nedenstående forhold. Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk, rektor@ruc.dk, geeske@ruc.dk Revideret Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i biologi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i biologi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i biologi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i biologi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i nanoscience. Bacheloruddannelsen

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSERNE I SOCIALT ARBEJDE AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN OG AALBORG

KANDIDATUDDANNELSERNE I SOCIALT ARBEJDE AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN OG AALBORG Akkrediteringsrapport 2015 GENAKKREDITERING 2014 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING KANDIDATUDDANNELSERNE I SOCIALT ARBEJDE AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN OG AALBORG Genakkreditering, 2014 Publikationen

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA (dansk)

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA (dansk) Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA (dansk) Akkrediteringsrådet har akkrediteret

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, Aalborg.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, Aalborg. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser

Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser Vejledning om akkreditering og godkendelse Forord... 3 Del 1... 8 Kriterium 1 Behov for uddannelsen... 8 Kriterium 2 Dimittendernes arbejdsmarkedssituation... 9 Kriterium 3 Uddannelsen er forskningsbaseret...10

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i datalogi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i datalogi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i datalogi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i datalogi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde:

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde: Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i globale studier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen. Sendt per e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen. Sendt per e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sendt per e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i filosofi Kandidatuddannelsen i filosofi (herefter

Læs mere

Akkrediteringsrådet Revideret afgørelsesbrev Akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i bæredygtig bioteknologi ACE Denmark -

Akkrediteringsrådet Revideret afgørelsesbrev Akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i bæredygtig bioteknologi ACE Denmark - Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Heidi Linnemann Prehn Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk hlp@adm.aau.dk Revideret afgørelsesbrev Akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse

Læs mere

BACHELOR ORIENTERING. Studievejleder Mette W. Frederiksen AARHUS UNIVERSITET

BACHELOR ORIENTERING. Studievejleder Mette W. Frederiksen AARHUS UNIVERSITET BACHELOR ORIENTERING Studievejleder Mette W. Frederiksen 1 PROGRAM 16.15-17.00-2. års studerende Kemi Tilvalg og sidefag Medicinalkemi Studieretninger Bachelorkontrakt Bachelorprojekt Fremdriftsreform

Læs mere

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelsen

Læs mere