Referat fra møde i Byrådet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra møde i Byrådet"

Transkript

1 Referat fra møde i Byrådet Onsdag den 29. april 2009 Kl i Byrådssalen Mødedeltagere: Ole Find Jensen Allan Madsen (A) Anne-Mette Worch (V) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe Olsen (F) Guri Bjerregaard (A) Hanne Kyvsgaard (C) Hans Henning Bjørnsen (V) Jens Brogaard Jensen (V) Jens Ross Andersen (V) Jesper Henriksen (A) Jesper Thorup (V) John Schmidt Andersen (V) Kenneth Jensen (A) Kim Rockhill (A) Knud B. Christoffersen (A) Lis Olsen (V) Mads Bondo Dydensborg (B) Michael Harder (A) Mogens Andersen (A) Morten Skovgaard (C) Ole Søbæk (C) Pia Adelsteen (O) Preben Gøttsche (A) Tina Tving Stauning (A) Torben Petterson (A) Side 1 af 32

2 Indhold Åben dagsorden Sag nr. 69 Sag nr. 70 Sag nr. 71 Sag nr. 72 Revision af principper for økonomistyring Frederikssund Cityfond - opkrævning af facadeafgifter Tillæg til spildevandsplan Sydbyen, Frederikssund Udskiftning af eksisterende badebro ved Hammer Bakke. Sag nr. 73 BS Byggesagsgebyr ændringer i marts 2009 Sag nr. 74 Sag nr. 75 Etablering af Is-hus på molen i Frederikssund Havn Kultur-, fritids- og idrætspolitik - høring Sag nr. 76 Ældrerådsvalg 2009 Sag nr. 77 Redegørelse for tilsynet med plejehjem og plejeboliger 2008 Sag nr. 78 Sag nr. 79 Sag nr. 80 Forslag til kvalitetsstandard for kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning for 2009 Indstilling af kandidat til skatteankenævn Meddelelser Lukket dagsorden Sag nr. 81 Sag nr. 82 Sag nr. 83 Arealerhvervelse via ekspropriation Ny by - Arealerhvervelse Arealerhvervelse Side 2 af 32

3 Sag nr. 69 Revision af principper for økonomistyring Journal nr.: Lovgrundlag: Lov om kommunernes styrelse kap. V. Sagsfremstilling: I forbindelse med kommunesammenlægningen godkendte Byrådet i 2006 principper for økonomistyring i Frederikssund Kommune. Principper for økonomistyring (tidl. kaldet kasse- og regnskabsregulativ) består af en række kapitler med tilhørende bilag, hvori de overordnede principper for kommunes økonomiske forvaltning er fastlagt. Frederikssund Kommunes principper for økonomistyring er udarbejdet i 2006, hvor den nye kommune var under dannelse. Efterfølgende har der, ganske naturligt, vist sig et behov for revision af disse principper, idet det nu er muligt at indarbejde mere detaljerede beskrivelser af den økonomiske styring og praksis. Økonomiafdelingen har i første omgang udarbejdet forslag til et nyt bilag vedr. retningslinjer for bevillingsstyring, budgetopfølgning og økonomisk decentralisering. Forslaget tilstræber en mere korrekt og forenklet fremstilling end de nuværende bilag, og det er derfor muligt at erstatte 6 nuværende bilag med det nye forslag, nemlig: bilag 3.1:Retningslinjer for styringsprincipper. Bilag 4.1: Retningslinjer for bevillingsstyring. Bilag 4.2: Retningslinjer for budgetprocessen. Bilag 5.1: Retningslinjer for økonomisk styring. Bilag 5.1.1: Retningslinjer for økonomisk decentralisering. Bilag 11.4: Retningslinjer for leje og leasing. Bilaget indeholder bevillingsniveauer, retningslinjer for budgetopfølgning, procedurer vedr. tillægsbevillinger og generelle bestemmelser om den økonomiske decentralisering og den enkelte budgetansvarliges dispositionsret. I forhold til de nuværende regler er de væsentligste ændringer: Nye bevillingsniveauer: I dag er bevillingsniveauet fastsat til funktion 3. niveau, hvilket betyder, at der er flere hundrede særskilte bevillinger, og at ændringer mellem disse (f.eks. budgetomplaceringer mellem forskellige typer af dagpasningstilbud) skal godkendes af Byrådet. I forslaget er der udarbejdet ca. 30 bevillinger, der hver for sig indeholder logisk sammenhængende udgiftstyper. I det nye forslag er der således én bevilling til dagpasning, én bevilling til kultur og fritid o.s.v. Side 3 af 32

4 Procedure vedr. tillægsbevillinger: I forlængelse af, at bevillingsniveauet gøres større, er det beskrevet, at fagudvalgene er forpligtet til at søge finansiering af merudgifter inden for egen ramme, og at kassefinansiering kun undtagelsesvist bør indstilles til Byrådet. Leje og leasing: Efter de nuværende retningslinjer har enhver budgetansvarlig mulighed for at indgå leasingaftaler med en løbetid på op til 4 år. I forslaget skal alle leje- og leasingaftaler godkendes af Økonomiudvalget, som dog kan uddelegere kompetencen til økonomiafdelingen. Baggrunden for dette forslag er dels, at visse typer leje og leasing belaster kommunens låneramme, dels at kommunen skal medtage en samlet oversigt over leje- og leasingforpligtelser i årsregnskabet, og dels et ønske om at undgå, at budgetansvarlige, uden særlige forudsætninger for at vurdere leasingaftaler, indgår ufordelagtige aftaler. Økonomisk decentralisering: I forhold til de nuværende regler, er det nu muligt at beskrive en lang række forhold vedr. dispositionsret m.v. langt mere konkret. Forslaget indebærer, udover bortfald af de 6 ovennævnte bilag, at principper for økonomistyring generelt skal tilrettes redaktionelt. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Forslaget indebærer, at samtlige bevillinger ændres som følge af det ændrede bevillingsniveau. Netto er forslaget dog neutralt. Økonomiafdelingen bemærker, at forslaget har til formål at sikre en bedre og mere klar økonomisk styring. Herudover har afdelingen ingen bemærkninger. Økonomichefen indstiller til Økonomiudvalget: 1. At forslaget til retningslinjer for bevillingsstyring, budgetopfølgning og økonomisk decentralisering indstilles til Byrådets godkendelse, og at nuværende bilag 3.1, 4.1, 4.2, 5.1, og 11.4 som konsekvens heraf udgår af principper for økonomistyring. 2. At det indstilles til Byrådet, at økonomiafdelingen bemyndiges til at konsekvensrette principper for økonomistyring f.s.v.a. henvisninger m.v. 3. At økonomiafdelingen bemyndiges til at godkende leje- og leasingaftaler, som ikke påvirker kommunens låneramme. Side 4 af 32

5 Tidligere beslutninger: Beslutning i Økonomiudvalget, Onsdag den 22. april 2009 Anne-Mette Worch var ikke til stede. Kim Rockhill var ikke til stede. Anbefales. Beslutninger: Tiltrådt. Kenneth Jensen (A), Torben Petterson (A) og Preben Gøttsche (A) var ikke til stede. Bilag: Forslag til retningslinjer for bevillingsstyring, budgetopfølgning og økonomisk decentralisering Side 5 af 32

6 Sag nr. 70 Frederikssund Cityfond - opkrævning af facadeafgifter Journal nr.: Lovgrundlag: Vejloven, jfr. Lovbekendtgørelse nr. 671 af 19. august 1999, kap. 11 Regulativ for Frederikssund Bymidte, vedtaget den 14. september 2004, med ikrafttrædelse fra den 1. maj Sagsfremstilling: Regulativet har til formål at regulere torvehandel, udstilling, udeservering m.m. i forbindelse med de næringsdrivendes anvendelse af vejarealer i Frederikssund Bymidte. Endvidere står anført, at indtægterne fra udleje af gadearealer skal finansiere aktiviteterne i en Cityfond, hvis formål er at "styrke Frederikssunds profil som detailhandelscenter". I regulativet og i det dertil hørende takstblad er der fastsat bestemmelser for brugen af arealerne og prisen herfor. På baggrund af ovenstående er der pr. 1. januar 2006 indgået en aftale mellem Frederikssund Cityfond og Frederikssund Kommune om at kommunen på vegne af Frederikssund Cityfond opkræver leje af diverse arealer, hvorefter disse afregnes til Cityfonden efterfølgende. Kommunen modtager et administrationsgebyr på 10 % af det opkrævede beløb. Hidtil er disse beløb blevet opkrævet af kommunen uden moms i henhold til gældende takstblad. Frederikssund Cityfond har nu rettet henvendelse til kommunen om, at denne fuldt ud er en momspligtig fond og derfor gerne vil have momsfradrag på både indtægter og udgifter efter momslovens almindelige fradragsregler. Det foreslås derfor, at ændre takstbladet således at gebyrerne fra og med 2009 opkræves med moms. Opkrævningerne udsendes hvert år omkring juni/juli måned, efter at der har været foretaget justering/opmåling af arealerne. Da de næringsdrivende, hvor beløbene opkræves fra, også er momsregistrede, får dette i princippet ingen praktisk betydning for disse. Forvaltningen har i samarbejde med kommunens revision, KPMG, tolket, at denne ændring af opkrævning af takst inklusiv moms kan iværksættes, da opkrævningerne ikke er udsendt på nuværende tidspunkt. Dernæst vil ændringen ikke have nogen økonomisk konsekvens for de næringsdrivende. Reglerne er normalt klare, at ændringer af takster skal ske inden budgetåret starter 1. januar. Side 6 af 32

7 Intentionerne med denne regel er som et eksempel at sikre borgernes takster på børnepasnings-, ældreområdet m.v. Bevilling: - Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Budget & Analyse har ingen bemærkninger. Direktøren for Erhverv og Teknik indstiller, at Plan- og Udviklingsudvalget anbefaler til Økonomiudvalg og Byråd: 1. at der sker ændring i regulativet for Frederikssund Bymidte så takstbladet for leje af udstillingsarealer m.m ændres til at beløbene fra og med 2009 opkræves med moms. Tidligere beslutninger: Beslutning i Plan- og udviklingsudvalget, Torsdag den 02. april 2009 Indstillingen godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget, Onsdag den 22. april 2009 Anne-Mette Worch var ikke til stede. Kim Rockhill var ikke til stede. Anbefales. Beslutninger: Tiltrådt. Kenneth Jensen (A), Torben Petterson (A) og Preben Gøttsche (A) var ikke til stede. Side 7 af 32

8 Sag nr. 71 Tillæg til spildevandsplan Sydbyen, Frederikssund Journal nr.: Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse LBK nr af 22/12/2006. Efter etablering af Sydbyens etape 1 og etape 2, har det vist sig vanskeligt for parcelejerne, at etablere faskiner med tilstrækkelig nedsivningskapacitet. For at afhjælpe dette, har Frederikssund Kommune efterfølgende etableret regnvandsledning til afledning af regnvand fra de enkelte parceller. Enkelte parceller i etape 1 og etape 2 med gunstige jordbundsforhold, har valgt fortsat at nedsive på egen grund. Med baggrund i erfaringerne fra etape 1 og etape 2, blev det valgt, at etablere etape 3 som separatkloakeret og forberede regnvandssystemet til også at modtage vand fra en kommende etape 4. Dette tiltag skal beskrives i et tillæg til spildevandsplan. Planmæssige forhold Byrådet i Frederikssund Kommune har vedtaget følgende lokalplaner for Sydbyen Frederikssund: Lokalplan 100 for Sydbyen, Etape 1 Lokalplan 101, et boligområde i Sydbyen Etape 2 Lokalplan 001, Forslag til et boligområde i Sydbyen 3. og 4. etape Lokalplan 005 for et lokalcenter i Sydbyen, Frederikssund Lokalplan 021 Forslag til lokalplan for en strandpark i Sydbyen. Forsyningsmæssigt er områderne dækket af Frederikssund Kommunes Spildevandsplan og beliggende i opland 210 og opland 213. Der er siden spildevandsplanens vedtagelse sket ændringer der kræver tillæg til spildevandsplanen. Gennem Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan for Sydbyen, ønskes det at tilvejebringe det nødvendige plangrundlag rent spildevandsteknisk. Baggrunden for tillægget er: I såvel lokalplaner som spildevandsplan er områderne udlagt som separatkloakerede, med nedsivning af regn- og overfladevand fra de enkelte parceller på egen grund. Tillægget præciserer, hvilke områder der har separatkloak og hvilke områder, der har separatkloak med nedsivning af regn- og overfladevand. Side 8 af 32

9 Lokalcenteret (REMA 1000) muliggjort ved lokalplan 005, er beliggende i et område, der topografisk hører bedre sammen med opland 208. Med tillægget overføres dette område fra Opland 213 til opland 208. Lokalplan 021 for en strandpark i Sydbyen dækker over opland 210 og en mindre del af opland 213. Med tillægget overføres den mindre del af opland 213 til opland 210, således at der er overensstemmelse mellem lokalplanområde og oplande. Frederikssund Kommunes Byråd har tidligere vedtaget Tillæg til spildevandsplan for Sydbyen. Gyldenstens Vænge og Ørnestens Vænge 3600 Frederikssund. Det her behandlede tillæg nr. 5 træder i stedet for det tidligere vedtagne tillæg. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger. Direktøren for Erhverv og Teknik indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalg og Byråd: 1. at forslag til Tillæg til spildevandsplan Sydbyen, Frederikssund vedtages til annoncering og fremlæggelse i offentlig høring i 8 uger, 2. at tillægget efterfølgende kan vedtages af Teknik- og Miljøudvalget såfremt der i høringsperioden ikke fremkommer væsentlige indsigelser. Tidligere beslutninger: Beslutning i Teknik- og miljøudvalget, Tirsdag den 31. marts 2009 Anbefales. Beslutning i Økonomiudvalget, Onsdag den 22. april 2009 Anne-Mette Worch var ikke til stede. Kim Rockhill var ikke til stede. Anbefales. Side 9 af 32

10 Beslutninger: Tiltrådt. Kenneth Jensen (A), Torben Petterson (A) og Preben Gøttsche (A) var ikke til stede. Bilag: Nyt tillæg til spildevandsplan, Sydbyen Bilag 1 Gældende Spildevandsplan Bilag 2 revideret tillæg til spildevandsplan Bilag 3 Miljøscreening af tillæg til spildevandsplan 2002-revII Bilag 4 Oplandsskema Bilag 5 Udløbsskema Side 10 af 32

11 Sag nr. 72 Udskiftning af eksisterende badebro ved Hammer Bakke. Journal nr.: Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 11. december 2007 om badevand og badeområder. På Frederikssund Kommunes investeringsoversigt er der under konto. nr , renovering af badebroer, afsat et beløb på kr. i 2009 til renovering af badebroer. Det er planlagt at badebroen ved Hammer Bakke skal udskiftes til en ny. Da badebroen ved Hammer Bakke og Skuldelev er ens, vil det være muligt at anvende dele af den eksisterende badebro ved Hammer Bakke ved Skuldelev. Herved kan badebroen ved Skuldelev fungere nogle år endnu. Den nye badebro ved Hammer Bakke bliver i alt ca. 70 m lang og 1,5 m bred. Broens længde er bestemt af, at den skal ud på badedybt vand samt ud over et bælte med tang og sten. Den oprindelige badebro var også 70 m lang. Badebroen afsluttes med en badeplatform på 3 X 5 m. Ved badeplatformen monteres en justerbar badetrappe, ligesom der på siden af badebroen monteres en justerbar badetrappe. Ved enden af badeplatformen bliver vanddybden ca. 1,40 m. Badebroen forventes opsat medio juni af det firma der leverer den. Der er vedlagt 2 fotos af en tilsvarende badebro der er opsat ved Præstø Havn. I øvrigt er badebroen af samme type, som den, der opsættes hver år ved Marbæk Strand. Der er i driftsbudgettet afsat midler til opsætning, nedtagning og vedligeholdelse af den nye badebro ved Hammer Bakke. Bevilling: Der ansøges om frigivelse af anlægsbevilling på kr. finansieret af afsat beløb på Frederikssund Kommunes investeringsoversigt i 2009 under konto nr , renovering af badebroer. Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Budget & Analyse har ingen bemærkninger. Side 11 af 32

12 Indstilling: Direktøren for Erhverv og Teknik indstiller at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd: 1. at der frigives en anlægsbevilling på kr. til udgifter til en ny badebro ved Hammer Bakke finansieret af det på investeringsoversigten i 2009 afsatte rådighedsbeløb på kr. under konto nr , renovering af badebroer. Tidligere beslutninger: Beslutning i Teknik- og miljøudvalget, Tirsdag den 31. marts 2009 Anbefales. Beslutning i Økonomiudvalget, Onsdag den 22. april 2009 Anne-Mette Worch var ikke til stede. Kim Rockhill var ikke til stede. Anbefales. Beslutninger: Tiltrådt. Kenneth Jensen (A), Torben Petterson (A) og Preben Gøttsche (A) var ikke til stede. Bilag: Badebro, Præstø Havn, nr. 2. Badebro, Præstø Havn, nr. 1. Side 12 af 32

13 Sag nr. 73 BS Byggesagsgebyr ændringer i marts 2009 Journal nr.: Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Byggeloven Med de nye ændringer i bygningsreglementet er det nødvendigt at foretage en justering af byggesagsgebyrene for 2009 som er vedtaget på Byrådets møde den 25. november 2008 under sag nr Byggelovens 28 stk. 1 giver hjemlen til at opkræve byggesagsgebyr og bygningsreglementet fastsætter detaljerede bestemmelser for omfanget og formen for udregningen af gebyret. I bygningsreglement BR 08 er der i 2. udgave med ikrafttræden 1. januar 2009 blandt andet indført følgende nye bestemmelser: Kap. 12, stk. 4, 4) om, at der pr. 1. januar 2009 skal gives byggetilladelse til avls- og driftsbygninger, som tidligere blot skulle anmeldes, og at der samtidigt er givet mulighed for, at der kan opkræves gebyr for sagsbehandlingen. Kap. 12, stk. 4 om, at de opkrævede gebyrer pr. 1. april 2009 skal registreres særskilt i de 5 beskrevne gebyrkategorier, jf Kap. 12, stk 4, 1) - 5). Byggesektionen har udarbejdet et forslag til reviderede byggesagsgebyrer 2009, og der skal knyttes følgende bemærkninger til forslaget: Byggesagsgebyrene er opdelt i Gebyrkategorier, jf ovennævnte bestemmelser. Der er med grøn markering beskrevet nye og regulært ændrede gebyrområder Satellitantenner med en diameter på over 1,0 m. Avls- og driftsbygninger i 1 etage og landbrugshaller op til m2. Yderligere areal over m2 Industri- og lagerbygninger. Principiel tilladelse. Øvrigt landbrugsbyggeri. Halbyggeri ved landbrug. Ombygning i landbrugsenheder på over 150 m2 Side 13 af 32

14 Satellitantenner med en diameter på over 1,0 m, har ikke tidligere været med på listen over gebyrer, men har hele tiden skulle have godkendt anmeldelse. Ved avls- og driftsbygninger i 1 etage kan der nu opkræves gebyr. Vi har sat gebyret til 27 kr./m² Ved landbrugshaller kan der nu også opkræves gebyr. Vi har sat gebyret til 27 kr./m² indtil 1000 m² og 17 kr./m² for yderligere areal. Ved Industri- og lagerbygninger er gebyret nedsat fra 34 kr./m² til 27 kr./m². Gebyret for principiel tilladelse er medtaget, da den slags sager jævnligt opstår og da der bruges meget tid på disse sager. Det kan f.eks. være ændret anvendelse i bymidterne eller ved ansøgninger på grænsen af bestemmelserne i lokalplaner eller tilsvarende. De med gult markerede gebyrer, er gebyrer som vi hele tiden har opkrævet, som vi har ønsket at markere tydeligere i forbindelse med den gennemførte opdeling i gebyrkategorier. I bygningsreglement BR 08 er der den 1. januar 2009 indført lempeligere bestemmelser for behandling af sager med byggerier af begrænset kompleksitet: Kap , Beskriver, at mindre bygninger som fritliggende enfamiliehuse, garager, carporte, udhuse, drivhuse og lignende mindre bygninger, sammenbyggede enfamiliehuse med højest 2 boliger, sommerhuse og om- og tilbygninger til disse, ikke skal sagsbehandles i henhold til de tekniske bestemmelser i Kap Kap , Beskriver,at sammenbyggede enfamiliehuse med mere end 2 boliger, avls- og driftsbygninger i 1 etage og industri- og lagerbygninger også skal behandles efter Kap. 5. Kap , Beskriver, at øvrig bebyggelser skal behandles som altid. I bygningsreglement BR 08 er der samtidig ændret et antal bygningsregulerende bestemmelser til bebyggelse mod naboskel m.m., så der ikke længere er krav til faste konkrete bygningsafstande, der skal således i næsten alle tilfælde foretages skøn med deraf nødvendig partshøring og naboorientering hos berørte naboer, det giver en mere omfattende og tidsforbrugene sagsbehandling før beslutningen kan tages, eller sagen kan videresendes til behandilng i udvalgene. Side 14 af 32

15 Hertil kommer ændringerne med nye oplysninger om dato for ansøgningstidspunkt, modtagelse af fyldestgørende materiale, naboorientering, påbegyndelse og afslutning og byggetilladelsen samt det generelle ønskede opstramning og opregulering af oplysningerne i Bygnings- og Boligregistret, BBR. Set i dette lys vurderer vi, at byggesagsgebyret for Gebyrkategori 2, for enfamiliehuse m.m. bør fastholdes som tidligere vedtaget på trods af ændringen af sagsbehandlingen. Byggesektionen vurderer, at de nye bygesagsgebyrer, som vi har fået mulighed for at opkræve på avls- og driftsbygninger og det nye gebyr for principielle tilladelser vil opveje det nedsatte byggesagsgebyr for industri- og lagerbygninger med begrænset kompleksitet, vi mener derfor at budgettet kan og bør fastholdes uden ændringer. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Ingen Budget & Analyse har ingen bemærkninger, idet det forudsættes at gebyrændringerne samlet set ikke giver anledning til ændringer i gebyrindtægterne. Direktøren for Erhverv og Teknik indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler til Økonomiudvalget og Byrådet: 1. at byggesagsgebyrene, som beskrevet på bilag 1 Byggesagsgebyr 2009, Forslag , vedtages. Tidligere beslutninger: Beslutning i Teknik- og miljøudvalget, Tirsdag den 31. marts 2009 Udvalget anbefaler byggesagsgebyrer 2009 dog med følgende ændringer: Gebyrkategori 3 Avls- og driftsbygninger op til 1000 m2 fastsættes til 500 m2. Yderligere areal over 1000 m2 fastsættes til 500 m2. Beslutning i Økonomiudvalget, Onsdag den 22. april 2009 Anne-Mette Worch var ikke til stede. Kim Rockhill var ikke til stede. Anbefales. Beslutninger: Tiltrådt. Kenneth Jensen (A), Torben Petterson (A) og Preben Gøttsche (A) var ikke til stede. Side 15 af 32

16 Bilag: 000-Nuværende gebyrer udskrevet fra hjemmesiden-marts Forslag til nye byggesagsgebyr-marts Nyt forslag til nye byggesagsgebyr-marts-2009 Side 16 af 32

17 Sag nr. 74 Etablering af Is-hus på molen i Frederikssund Havn Journal nr.: Lovgrundlag: Lokalplan nr. 79 for bebyggelsen på Nordkajen. Sagsfremstilling: Vej og trafik har modtaget et projekt om etablering af et Is-hus på den sorte mole i Frederikssund Havn. Bag projektet står et konsortium bestående af Hansen Is, Mangor og Nagel og Ingeniørfirmaet Axel V. Jensen. Ilustration af projektet er vedlagt som bilag 1. Fysisk placering Placeringen af Is-huset er i overensstemmelse med byggefeltet i lokalplan 79. Da den eksisterende mole ikke er udført helt som beskrevet i lokalplanen, indebærer projektet også en mindre udvidelse af molen. Forsyning Det er muligt at etablere vand- og kloakforsyning til is-huset fra forsyningsledninger på Nordkajen. Frederikssund Forsyning meddeler, at der skal betales tilslutningsbidrag for byggefeltet. Da der ikke er tale om egentlig udstykning, fordi is-huset er placeret på havnemolen som en bygning på lejet grund, foreslås det at Frederikssund Kommune betaler tilslutningsafgifterne, og at beløbet indregnes i lejen over en 10-års periode. Konsortiet skal afholde alle omkostninger til tilslutning fra forsyningsstikket og inde i bygningen. Stadepladsbevilling/Lejekontrakt Der er udarbejdet et udkast til kontrakt med konsortiet, der indeholder bestemmelser om bevillingens varighed og ophævelse, etablering af is-huset, drift og vedligehold samt fastsættelse af leje. Udkast til kontrakt er vedlagt som bilag 2. Centrale punkter er: at lejen ikke skaber konkurrenceforvridning at bevillingshaveren afholder alle udgifter til udvidelse af molen og etablering af ishuset og den løbende vedligeholdelse af bygningen. Kommunen og bevillingshaveren deler de løbende udgifter til vedligehold af molens belægning på den udvidede del. at bevillingshaveren er forpligtiget til at holde rent omkring boden, og at der ikke ikke må stå varer og andet oplag på arealet. at varesortimentet kan være is, pølser m.m. undtagen brug af Side 17 af 32

18 friture og salg af alkoholiske drikke. at bevillingen bortfalder hvis boden er lukket i mere end to måneder i træk i perioden 1. april til 1. oktober. at der ved kontraktens indgåelse stilles bankgaranti for fjernelse af bygningerne. Fastsættelse af leje Udgangspunktet for fastsættelse af lejeniveau bør være at lejen som minimum bør dække kommunens afledte omkostninger ved projektet, at lejen er sammenlignelig med anden udlejning af stadepladser på offentligt areal, at lejen er sammenlignelig med forventninger til kommende indtægter ved evt. udvikling/ udlejning af det resterende havnebassin. Det kan i den sammenhæng oplyses, at en standplads for stationær pølsevogn betales med ca kr. / år inkl. andel af omsætningen, at mobil standplads betales med ca kr. / år. Det foreslås på den baggrund at fastsætte en udgangsleje på kr./ år. Derudover har kommunen udgifter til tilslutningsafgifter for vand kr. og kloak kr. i alt kr. ekskl. moms. Det foreslås, at Frederikssund Kommune betaler tilslutningsafgifterne og at beløbet efterfølgende indregnes i lejen ved, at der tillægges 10% af kr. / år til lejen. Det giver et samlet årligt lejegrundlag på kr. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Til realisering af projektet søges meddelt en anlægsbevilling på kr. til betaling af tilslutningsafgifter for vand og kloak, finansieret af tillæg til rådighedsbeløb (kassefinansiering). Budget & Analyse har ingen bemærkninger. Side 18 af 32

19 Indstilling: Direktøren for Erhverv og Teknik indstiller overfor Teknik- og Miljøudvalget at: 1. Teknik- og Miljøudvalget godkender udkast til stadepladsbevilling for is-huset, 2. Teknik- og Miljøudvalget godkender det foreslåede niveau for lejen, 3. Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Byråd, at der meddeles en anlægsbevilling til betaling af tilslutningsafgifter for byggefeltet på molen på kr., finansieret af tillæg til rådighedsbeløb (kassefinansiering). Tidligere beslutninger: Beslutning i Teknik- og miljøudvalget, Tirsdag den 31. marts 2009 Pkt. 1. Udvalgets flertal, Morten Skovgaard, Jens Ross Andersen, Mads Bondo Dydensborg og Torben Petterson godkender, at stadepladsen udlejes til etablering af iskiosk jvf. sagsfremstillingen, idet udvalget dog stiller som betingelse, at der ikke må placeres skilte, iskageattrapper eller lignende på taget af bygningen. Desuden skal bygningen opføres i diskrete farver. Lejen fastsættes pristalsreguleret til kr./år og forhøjes til kr./år hvis kommunen skal stå for betaling af tilslutningsbidraget. Pkt. 2. Udvalgets flertal anbefaler desuden Økonomiudvalg og Byråd, at der meddeles anlægsbevilling til betaling af tilslutningsudgifter for byggefeltet på molen med kr. finansieret over kassebeholdningen. Kenneth Jensen undlod at stemme. Beslutning i Økonomiudvalget, Onsdag den 22. april 2009 Anne-Mette Worch var ikke til stede. Kim Rockhill var ikke til stede. Teknik- og Miljøudvalgets 2. punkts indstilling anbefales. Beslutninger: Tiltrådt. Kenneth Jensen (A), Torben Petterson (A) og Preben Gøttsche (A) var ikke til stede. Bilag: Bilag 2 Udkast til stadepladsbevilling for is-hus Bilag 1 Illustration af Is-bod Side 19 af 32

20 Sag nr. 75 Kultur-, fritids- og idrætspolitik - høring Journal nr.: Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Byrådet besluttede på sit møde den 26. november 2008 at sende et forslag til en kultur-, fritids- og idrætspolitik i høring. Høringsperioden sluttede den 31. januar Der er indkommet 34 høringssvar, hvoraf et mindre antal svar primært kommenterer den idrætspolitiske strategiplan, som har været i høring sideløbende med den overordnede kultur-, fritids- og idrætspolitik. 5 svar er indsendt af samråd, udvalg mm., 8 svar hidrører fra kulturelle foreninger, 11 fra idrætsforeninger og 10 fra kategorien "øvrige". Høringssvarerne repræsenterer således en bred vifte af interessenter fra Kultur og fritidsområdet. I høringssvarerne er der: generel tilfredshed med forslaget til kultur-, fritids- og idrætspolitikken. forslag til mindre præciseringer. forslag af mere omfattende karakter, hvor der efterlyses skarpere formuleringer og udarbejdelse af tre politikker i stedet for en. ønsker til decentralisering af aktiviteter og tilbud med mulighed for at "komme på tværs" af kommunen. ønsker til en række konkrete udvidelser og en række konkrete ideer. Kultur og fritidssekretariatet har indarbejdet en række mindre præciseringer, som fremgår af medsendte bilag. I forlængelse af politikken skal der udarbejdes handleplaner på de udpegede indsatsområder. En række af de konkrete forslag til udvidelser og aktiviteter vil kunne indgå i handleplanerne. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Ingen Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. Side 20 af 32

21 Indstilling: Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur indstiller overfor Kultur og fritidsudvalget at: 1. Drøfte og tage stilling til det reviderede oplæg til Kultur-, fritidsog idrætspolitik 2. Tage stilling til om det skal oversendes til Byrådet med anbefaling af vedtagelse. Tidligere beslutninger: Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget, onsdag den 01. april 2009 Tiltrædes med de af udvalgets foreslåede ændringer. Beslutning i Økonomiudvalget, Onsdag den 22. april 2009 Anne-Mette Worch var ikke til stede. Kim Rockhill var ikke til stede. Anbefales Beslutninger: Sagen udsat til fornyet behandling i Kultur- og Fritidsudvalget. Bilag: Høringsmateriale Kultur-, fritids- og idrætspolitik Side 21 af 32

22 Sag nr. 76 Ældrerådsvalg 2009 Journal nr.: Lovgrundlag: Serviceloven og vejledning til 30. Sagsfremstilling: Ifølge vejledningen skal kommunalbestyrelsen sørge for at der afholdes valg til Ældrerådet mindst hvert fjerde år, og fastsætter i samarbejde med Ældrerådet regler for, hvordan valget skal afholdes. Ældrerådet i Frederikssund Kommune består af 9 medlemmer, som ifølge vedtægterne vælges med følgende fordeling fra de gamle kommuner (2 Slangerup, 2 Skibby, 2 Jægerspris og 3 Frederikssund). Ældrerådet har på sit møde den 16. marts 2009, drøftet deres anbefalinger til afholdelse af Ældrerådsvalget og anbefaler følgende: Valget foretages som fremmødevalg den 17. november sammen med valg til kommune og regionsvalget Ældrerådet fortsætter med 9 medlemmer, der opstilles sideordnet og i alfabetisk rækkefølge på stemmesedlen Ældrerådet udgør valgbestyrelsen, sammen med en medarbejder fra kommunen. Ældrerådets formand er formand for valgbestyrelsen Ældrerådet stiller selv med tilforordnede til de 8 valgsteder og påtager sig at afholde opstillingsmøder og opstilling af kandidatlister. Valgbarheden godkendes i kommunen. Ældrerådet udarbejder præsentationsfolder om valget. Ældrerådet har vedlagt forslag til tidsplan for afholdelse af valget. Såvel ældrerådets forslag som tidsplanen vedlægges. Alternativt er der i kommunen indhentes oplysninger om afholdelse af valget ved brevstemme. Dette ville kunne ske ved hjælp fra Dafolo. Der er ikke afsat midler i budgettet for 2009 til afholdelse af valget i ældreservice. Udgifterne til afholdelse af valg med brevstemme anslås til at være kr og til valg ved fremmøde anslås det til at være kr Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Udgifterne til afholdelse af valg med brevstemme anslås til at være kr og til valg ved fremmøde anslås det til at være kr Der er ikke afsat budget i 2009 til afholdelse af valg til Ældrerådet. Der er således tale om en tillægsbevilling på kr. til afholdelse af valg med brevstemme og kr. til valg ved fremmøde. Side 22 af 32

23 Indstilling: Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur indstiller at Social - og Ældreudvalget: 1. Drøfter de forskellige muligheder for afholdelse af ældrerådsvalget 2009 og indstiller til økonomiudvalg og byråd. Tidligere beslutninger: Beslutning i Social- og Ældreudvalget, Onsdag den 01. april 2009 Udvalget anbefaler at ældrerådsvalget afholdes som direkte valg den 17. november. Udvalget anbefaler at udgiften til afholdelse af valget afholdes inden for egen udvalgets ramme. Beslutning i Økonomiudvalget, Onsdag den 22. april 2009 Anne-Mette Worch var ikke til stede. Kim Rockhill var ikke til stede. Anbefales. Beslutninger: Tiltrådt. Kenneth Jensen (A), Torben Petterson (A) og Preben Gøttsche (A) var ikke til stede. Bilag: Tidsplan for valg til Ældreråd (2) 2009 Ældrerådets forslag til ældrerådsvalg (2) Side 23 af 32

24 Sag nr. 77 Redegørelse for tilsynet med plejehjem og plejeboliger 2008 Journal nr.: Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Lovgrundlaget for tilsynet, er indeholdt i loven om: Tilsyn med indsatsen over for ældre og indeholdt i lov om social service. Bekendtgørelse 944 af 16. oktober Senere ændret i lov 285 af 25. april I 2007 er loven suppleret med bekendtgørelse nummer 0 af 29. juni Tilsynet omfatter 3 tilsyn 1. Sundhedsfagligt tilsyn ved Embedslægeinstitutionen 2. Kommunalt anmeldt tilsyn 3. Kommunalt uanmeldt tilsyn Frederikssund Kommune har siden seneste bekendtgørelse, nummer 0 af 29. juni 2007, haft aftale med firmaet Revas om at udføre de anmeldte og uanmeldte tilsyn på kommunens 5 omsorgscentre. Ældreservice har på baggrund af disse tilsyn, modtaget rapporter fra samtlige tilsyn, samt en årsredegørelse med bidrag til redegørelsen Konklusion på tilsynene 2008: Sundhedsfagligt tilsyn ved Embedslægeinstitutionen. Der er tilfredshed i embedslægeinstitutionen med det arbejde der har været i forhold til opfølgning på anbefalinger fra besøgene i Der vil fortsat blive arbejdet med udvikling af den sygeplejefaglige dokumentation og ældreservice vil invitere embedslægeinstitutionen til et møde så det kan sikres at deres anbefalinger koordineres på tværs af alle plejecentre i kommunen. Kommunalt anmeldt tilsyn Ifølge Revas er der en god standard på omsorgscentrene, og der leves op til lovgivning og kvalitetsstandarder. Der er en god atmosfære, rent og pænt, og samværet er præget af en god omgangstone. Beboerne giver udtryk for eller indtryk af at de har det godt, og får den hjælp og støtte, de har brug. Der leves generelt op til gældende kvalitetsstandarder og lovgivningen. Side 24 af 32

25 Kommunalt uanmeldt tilsyn Ved alle de uanmeldte tilsyn var der i 2008 særlig fokus på stemning og atmosfære i al almindelighed, samt et fokus på om der er fulgt op på tidligere givne anbefalinger. Konklusionen her er, at der er en god og ordentlig stemning, at den skriftlige information er ajourført og at der leves op til gældende kvalitetsstandarder og lovgivningen. Social og Ældreudvalget besluttede den 4. marts 2009: At godkende indstillingen Sagen genoptages efter høring i Ældrerådet og Bruger- og pårørenderådene. Der er følgende bemærkninger: Ældrerådet Ældrerådet konstaterer, at der er flere anbefalinger fra tidligere redegørelser, der går igen. Det skal til dette bemærkes, at plejeboligområdet i hele 2008, har arbejdet målrettet med henblik på at sikre at der eksisterer instrukser og vejledninger for samtlige af Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Der er således, siden tilsynene i 2008, udarbejdet instrukser for medicin håndtering, delegering og smitsomme sygdomme. Ældrerådet konstaterer med tilfredshed, at beboerne er glade og tilfredse, med omsorgen. Bruger - og pårørenderådet på Nordhøj i Skibby, vurderer at konklusionerne fra Revas tilsynene er tilfredsstillende. Der er fokus vedrørende beboernes ret til at kende indholdet i den hjælp de har krav på, samt det generelle serviceniveau. Derudover anbefaler rådet, at der prioriteres undervisning i brugen af magtanvendelse. I forhold til embedslægerapporten anbefaler rådet, at der laves retningslinier for delegering af arbejdet. Rådet har taget rapporterne til efterretning. Bruger- ogpårørenderådet på Tolleruphøj påpeger, at det er vigtigt med den sygeplejefaglige dokumentation. Rådet er samtidig optaget af, at dokumentationen tager meget af medarbejdernes tid. Rådet anbefaler desuden, at det sikres at der er tilstrækkeligt med PC arbejdspladser. Rådet henstiller til at der rettes særlig opmærksomhed i forhold til patientrettigheder, særligt for beboere der ikke har familie eller andet netværk. I forhold til rapporten fra Revas, har rådet ingen bemærkninger. Bruger- og pårørenderådene fra De Tre Ege, Østergården og Solgården, har ingen bemærkninger til rapporterne. Side 25 af 32

26 Der er vedlagt bilag fra Ældrerådet, Bruger- og pårørenderådene på Nordhøj, Tolleruphøj og De Tre Ege. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Ingen Ingen Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur anbefaler at Social - og ældreudvalget på møde den 4. marts 2009: 1. Social- og Ældreudvalget drøfter redegørelsen og fremsender den til høring i Bruger & Pårørende rådene og Ældrerådet 2. At sagen genoptages på næste møde med henblik på endelig godkendelse i Social- og Ældreudvalget og Byrådet Direktøren for Velfærd, Sundhed, og Kultur indstiller at Social - og Ældreudvalget på møde den 1.april 2009 anbefaler: 1. Økonomiudvalg og byråd, at godkende rapporterne om tilsyn på Frederikssund Kommunes plejecentre.. Tidligere beslutninger: Beslutning i Social- og Ældreudvalget, Onsdag den 04. marts 2009 Udvalget godkender indstillingen. Beslutning i Social- og Ældreudvalget, Onsdag den 01. april 2009 Udvalget godkender indstillingen. Beslutning i Økonomiudvalget, Onsdag den 22. april 2009 Anne-Mette Worch var ikke til stede. Kim Rockhill var ikke til stede. Anbefales. Beslutninger: Tiltrådt. Kenneth Jensen (A), Torben Petterson (A) og Preben Gøttsche (A) var ikke til stede. Side 26 af 32

27 Bilag: Bilag 2 - Redegørelse Revas Bilag 3 Nordhøj Bilag 4 De Tre Ege Bilag 5 Østergården Bilag 6 Tolleruphøj Bilag 7 Solgården Bilag 1 Redegørelse for tilsynet 2008 Høringssvar Tolleruphøj Høringssvar Nordhøj Høringssvar De Tre Ege Høringssvar Ældrerådet Side 27 af 32

28 Sag nr. 78 Forslag til kvalitetsstandard for kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning for 2009 Journal nr.: Lovgrundlag: Serviceloven 86 stk. 1 og 2 Sagsfremstilling: Ifølge Socialministeriets bekendtgørelse om kvalitetsstandarder skal kommunen mindst èn gang årligt udarbejde en kvalitetsstandard for kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning. Den tidligere kvalitetsstandard for 2008 er blevet tilrettet sprogligt. Eneste ændring af serviceniveauet er under "Ydelsens omfang" vedrørende borgere indlagt på midlertidigt døgnophold. I kvalitetsstandarden for 2008 står: " Borgere, indlagt på midlertidigt døgnophold med henblik på genoptræning kan tilbydes daglig træning på hverdage" Sætningen er ændret til: " Borgere indlagt på midlertidigt døgnophold med behov for genoptræning, tilbydes træning 2-3 gange/ uge" Det er ikke længere muligt at tilbyde daglig genoptræning, da der ikke er tilstrækkelige personaleressourcer til stede. Egenbetaling til kørsel er grundet almindelig takststigning steget fra 10 kr. til 11 kr. Kvalitetsstandarden har været i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet. Ældrerådet tager kvalitetsstandarden til efterretning. Handicaprådet har kommentarer og spørgsmål, som her kommenteres: Der spørges til hvordan borgerens psykiske funktionsnedsættelser afhjælpes i forbindelse med f.eks. en hjerneblødning. Træning af psykiske funktionsnedsættelser vil altid være en del af genoptræningen. Udlevering af skriftligt selvtræningsprogram: Hvis en borger har mistet evnen til at læse, udleveres et træningsprogram bestående af tegninger eller fotografier. Side 28 af 32

29 Udlevering af skriftlig afgørelse med klagevejledning til borgere der ikke kan læse: Når en borger har læsevanskeligheder opfordres vedkommende til at have en bisidder med ved hjemmebesøget. Hvis borgeren ønsker det, kan en afgørelse sendes til en støtteperson. Borgeren har et retskrav på at modtage en skriftlig afgørelse vedlagt en klagevejledning. Genoptræningsindsatsens længde: Genoptræningen vil altid være med udgangspunkt i borgerens motivation. Det vil sige, at hvis borgeren ikke magter mere stoppes genoptræningen. Fremgang i borgerens funktionsniveau vil altid være med udgangspunkt i valide tests, som et målbart redskab. Fortsat sagsbehandling: Ældrerådet meddeler i mail af 26. januar 2009 at de har taget kvalitetsstandarden til efterretning. Organisationsmedlemmerne i Handicaprådet har fremsendt høringssvar dateret den 26/ Bevilling: Ingen er indeholdt i den budgetmæssige ramme for 2009 Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Sektorbudget har ingen bemærkninger. Direktøren for Kultur, Sundhed og IKT indstiller at Sundheds- og Forebyggelsesudvalget: 1. Drøfter kvalitetsstandarden inden den sendes i høring i ældrerådet og handicaprådet Direktøren for Velfærd, Sundhed og Kultur indstiller, at Sundheds- og forebyggelsesudvalget: 1. At Sundheds - og forebyggelsesudvalget godkender udkast til Kvalitetsstandard for træning. Side 29 af 32

30 Tidligere beslutninger: Beslutning i Sundheds- og forebyggelsesudvalget, Mandag den 12. januar 2009 Carsten Cederholm fraværende. Indstillingen tiltrådt. Beslutning i Sundheds- og forebyggelsesudvalget, Mandag den 30. marts 2009 Carsten Cederholm deltog ikke i behandling af sagen. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget anbefaler Økonomiudvalg og Byråd at godkende kvalitetsstandarden for kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning for Beslutning i Økonomiudvalget, Onsdag den 22. april 2009 Anne-Mette Worch var ikke til stede. Kim Rockhill var ikke til stede. Anbefales. Beslutninger: Tiltrådt. Kenneth Jensen (A), Torben Petterson (A) og Preben Gøttsche (A) var ikke til stede. Bilag: Udkast til Kvalitetsstandard 2009 Side 30 af 32

31 Sag nr. 79 Indstilling af kandidat til skatteankenævn Journal nr.: Lovgrundlag: Skatteforvaltningslovens 6 stk. 2, samt 9 stk. 3 Sagsfremstilling: Frederikssund Kommune har for perioden 1. juli 2006 til 30. juni 2010 indstillet kandidater til Skatteankenævnet i Frederikssund. Da medlem af Skatteankenævnet Kirsten Ambjørn-Olsen er afgået ved døden, indtræder suppleant Kristian Moberg Kristensen som medlem. Som følges heraf skal der udpeges en ny suppleant for den resterende del af funktionsperioden. Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen. Chefen for Politisk Sekretariat indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler overfor Byrådet at: 1. der indstilles en suppleant for den resterende del af funktionsperioden Tidligere beslutninger: Beslutning i Økonomiudvalget, Onsdag den 22. april 2009 Anne-Mette Worch var ikke til stede. Kim Rockhill var ikke til stede. Økonomiudvalget indstiller Jens Brogaard (V). Beslutninger: Tiltrådt. Kenneth Jensen (A), Torben Petterson (A) og Preben Gøttsche (A) var ikke til stede. Side 31 af 32

32 Sag nr. 80 Meddelelser Journal nr.: Lovgrundlag: Sagsfremstilling: Bevilling: Økonomiske og personalemæssige bemærkninger: Indstilling: Tidligere beslutninger: Beslutninger: Tina Tving Stauning (A) oplyste at, Bevillingsnævnet har udsendt en restaurationsplan i høring i maj måned. Morten Skovgaard (C) orienterede om prisdannelsen på fjernvarmeområdet. Borgmesteren henledte opmærksomheden på det udgivne aktivitetskatalog vedrørende 200-års jubilæet. + Side 32 af 32

Referat fra møde i Økonomiudvalget

Referat fra møde i Økonomiudvalget Referat fra møde i Økonomiudvalget Onsdag den 22. april 2009 Kl. 15.00 i Borgmesterens kontor Mødedeltagere: Ole Find Jensen (A) Anne-Mette Worch (V) Hans Henning Bjørnsen (V) Kim Rockhill (A) Knud B.

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mandag den 30. marts 2009 Kl. 16.30 i mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe Olsen

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl. 16.30 i Mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe

Læs mere

REFERAT. Ekstraordinært møde. Byrådet. Mandag den 22. december 2008 kl. 17.00. i byrådssalen

REFERAT. Ekstraordinært møde. Byrådet. Mandag den 22. december 2008 kl. 17.00. i byrådssalen REFERAT Ekstraordinært møde Mandag den 22. december 2008 kl. 17.00 i byrådssalen Mødedeltagere: Ole Find Jensen, Anne-Mette Worch, Knud B. Christoffersen, Hans Henning Bjørnsen, Kim Rockhill, Morten Skovgaard,

Læs mere

Referat fra møde i Byrådet

Referat fra møde i Byrådet Referat fra møde i Byrådet Torsdag den 18. februar 2010 Kl. 17.30 i Byrådssalen Mødedeltagere: Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F) Guri Bjerregaard

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 20.12 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Referat fra møde i Byrådet

Referat fra møde i Byrådet Referat fra møde i Byrådet Onsdag den 15. september 2010 Kl. 19.00 i Byrådssalen Mødedeltagere: Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F) Guri Bjerregaard

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 14. september 2011 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 14. september 2011 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 14. september 2011 kl. 17.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.15 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby Velfærdsudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl. 08.30 i Nordhøj, Skibby Mødet slut kl. 11.40 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. februar 2014 kl. 08.30 i Fællessalen, Pedershave

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. februar 2014 kl. 08.30 i Fællessalen, Pedershave Velfærdsudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. februar 2014 kl. 08.30 i Fællessalen, Pedershave Mødet slut kl. 10.50 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. oktober 2011 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. oktober 2011 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. oktober 2011 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 21.00 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 22. december 2011 kl. 13:30 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 22. december 2011 kl. 13:30 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 22. december 2011 kl. 13:30 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 314. Affaldsgebyrer gældende for erhverv i 2012 683 2 Medlemmer Knud Kristensen Jens Lauritzen

Læs mere

Byrådet 2014. Referat fra møde Onsdag den 4. december 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen

Byrådet 2014. Referat fra møde Onsdag den 4. december 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Byrådet 2014 Referat fra møde Onsdag den 4. december 2013 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 19.45 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Emilie

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

REFERAT. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget. Tirsdag den 26. juni kl i Byrådssalen

REFERAT. Ekstraordinært møde. Økonomiudvalget. Tirsdag den 26. juni kl i Byrådssalen REFERAT Ekstraordinært møde Tirsdag den 26. juni kl. 17.45 i Byrådssalen Mødedeltagere: Ole Find Jensen, Anne Mette Worch, Knud B. Christoffersen, Hans Henning Bjørnsen, Kim Rockhill, Morten Skovgaard,

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Referat fra møde i Byrådet

Referat fra møde i Byrådet Referat fra møde i Byrådet Torsdag den 06. maj 2010 Kl. 19.10 i Byrådssalen Mødedeltagere: Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F) Guri Bjerregaard (A)

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget Dagsorden til møde Onsdag den 7. marts 2012 kl. 08.15 i F 5 MØDEDELTAGERE Tina Tving Stauning (A) Anne-Lise Kuhre (A) Grethe Olsen (F) Kasper Andersen (O) Kristian Moberg

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Referat fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Onsdag den 15. december 2010 kl. 17.00 i Borgmesterens kontor Mødedeltagere: Ole Find Jensen (A) John Schmidt Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 04. maj 2009 Kl. 16.30 i mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe Olsen

Læs mere

Fritidsudvalget. Referat fra møde Onsdag den 3. september 2014 kl i F6

Fritidsudvalget. Referat fra møde Onsdag den 3. september 2014 kl i F6 Fritidsudvalget Referat fra møde Onsdag den 3. september 2014 kl. 16.00 i F6 Mødet slut kl. 18.00 MØDEDELTAGERE Morten Skovgaard (V) Anne-Lise Kuhre (A) Kenneth Jensen (A) Kristian Moberg (V) Lars Jepsen-Sølvhøj

Læs mere

Dagsorden til møde i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget

Dagsorden til møde i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget Dagsorden til møde i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget Onsdag den 3. marts 2010 kl. 08.15 i Mødelokale F 5 Mødedeltagere: Tina Tving Stauning (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Kasper

Læs mere

Økonomiudvalget Ekstraordinært møde

Økonomiudvalget Ekstraordinært møde REFERAT Økonomiudvalget Ekstraordinært møde Mødedato: Torsdag den 20-12-2007 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Afbud: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 20-12-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 10. oktober 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 10. oktober 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 10. oktober 2012 kl. 19.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 21.50 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Mødedeltagere: Tina Tving Stauning (A) Hans Henning Bjørnsen (V) Jesper Henriksen (A) Lis Olsen

Læs mere

REFERAT. Kultur og Fritidsudvalget. Tirsdag den 2. oktober 2007 kl

REFERAT. Kultur og Fritidsudvalget. Tirsdag den 2. oktober 2007 kl REFERAT Tirsdag den 2. oktober 2007 kl. 16.00 i mødelokale F7 (lokale E303 bunkerne) Frederikssund Rådhus Torvet 2, Frederikssund. Mødedeltagere: Grethe Olsen, Kenneth Jensen, John Schmidt Andersen og

Læs mere

Referat fra møde i Plan- og udviklingsudvalget torsdag den 15. januar 2009 Kl i Byrådssalen, Frederikssund

Referat fra møde i Plan- og udviklingsudvalget torsdag den 15. januar 2009 Kl i Byrådssalen, Frederikssund Referat fra møde i Plan- og udviklingsudvalget torsdag den 15. januar 2009 Kl. 15.00 i Byrådssalen, Frederikssund Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen (A) Carsten Cederholm (A) Jesper Thorup (V) Ole Søbæk

Læs mere

Vedtægter og Samarbejdsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ældreråd

Vedtægter og Samarbejdsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ældreråd Vedtægter og Samarbejdsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ældreråd Dette dokument beskriver rammerne for samarbejdet mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ældreråd. Dokumentet indeholder også de

Læs mere

Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget

Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde i Beskæftigelsesudvalget Tirsdag den 2. november 2010 Kl. 16.00 i F7, Frederikssund Mødedeltagere: Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Jesper Henriksen (A) Ole Søbæk (C) Susan

Læs mere

REFERAT. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag den 8. januar 2007 kl

REFERAT. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag den 8. januar 2007 kl REFERAT Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Mandag den 8. januar 2007 kl. 16.00 på Frederikssund Rådhus i lokale nr. 311 Direktøren for Social-, arbejdsmarked og kommunikations kontor Mødedeltagere: Kim

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 23. september 2013 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 17:40 Sted Gåsetårnskolen, Iselinge afdeling Chr. Richardtsvej 33, Vordingborg Medlemmer Birthe Helth,

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 17.00 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Referat. Sundheds- og Omsorgsudvalget :00. Gæstekantinen, Administrationsbygningen i Brande

Referat. Sundheds- og Omsorgsudvalget :00. Gæstekantinen, Administrationsbygningen i Brande Referat Sundheds- og Omsorgsudvalget 25-01-2018 14:00 Gæstekantinen, Administrationsbygningen i Brande Udvalgsmedlemmer: Heinrich Rune Lars Schou Lyhne Bo Sand Kristensen Thomas Østergaard Frank Heidemann

Læs mere

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan

Krogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan Pkt.nr. 34 Krogstenshave, om og udbygning. Projekt nr. 5343 og 5344. Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan 577699 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og

Læs mere

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010.

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lovgrundlag Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lov om Social Service 151 Kommunen har pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem. Formålet

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Referat fra møde i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Mandag den 30. november 2009 Kl. 16.30 i SL 4, Sct. Michael, Administrationscentret i Slangerup Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten

Læs mere

Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet 4. marts 2019 Side 1. Mødedato: 4. marts 2019 Mødet påbegyndt: kl. 08:00 Mødet afsluttet: kl. 10:30 Mødested: R-428 Fraværende: Lene Smidstrup og Mogens

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 28. april 2003 Side 1 af 6 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT AF TILLÆ G S D A G SO R D E N Økonomiudvalget 28. april 2003 kl. 8.30 på Borgmesterens kontor Mødedeltagere: Knud B Christoffersen,

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

REFERAT. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Mandag den 5. maj 2008 kl Mødelokale 5 på Frederikssund Rådhus

REFERAT. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Mandag den 5. maj 2008 kl Mødelokale 5 på Frederikssund Rådhus REFERAT Mandag den 5. maj 2008 kl. 16.30 Mødelokale 5 på Frederikssund Rådhus Mødedeltagere: Fraværende: Allan Madsen, Grethe Olsen, Pia Adelsteen, Carsten Cederholm, Bente Nielsen. I mødet deltager desuden

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Notat Håndtering af vedrørende byggesagsgebyrer. Dato: Opdateret den Sagsnr: 2014/24367

Notat Håndtering af vedrørende byggesagsgebyrer. Dato: Opdateret den Sagsnr: 2014/24367 Håndtering af vedrørende byggesagsgebyrer Opdateret den 20.12.2016 Center for Teknik Team Byg Tlf. 4849 2450 Instruks om byggesagsgebyr tek-post@horsholm.dk horsholm.dk Gebyret på alle byggesager, der

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Notat. Center for Miljø og Teknik. Dato: Sagsnr.: 14/ Emne: Notat vedr. gebyrfastsættelsen for 2015

Notat. Center for Miljø og Teknik. Dato: Sagsnr.: 14/ Emne: Notat vedr. gebyrfastsættelsen for 2015 Center for Miljø og Teknik Dato: 16.10.2014 Sagsnr.: 14/19697-7 Notat Emne: Notat vedr. gebyrfastsættelsen for 2015 Dette notat redegør for gebyrfastsættelsen for byggesagsbehandling for 2015. Herunder

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i Plan- og Udviklingsudvalget

Referat fra ekstraordinært møde i Plan- og Udviklingsudvalget Referat fra ekstraordinært møde i Plan- og Udviklingsudvalget onsdag den 13. april 2011 kl. 12.00 i F2, Frederikssund Mødet sluttede kl. 15.07 Mødedeltagere: John Schmidt Andersen (V) Guri Bjerregaard

Læs mere

Vedtægter for Ældrerådet. valg til Ældrerådet. Indhold

Vedtægter for Ældrerådet. valg til Ældrerådet. Indhold Vedtægter for Procedure Ældrerådet for valg til Ældrerådet Vedtægter for Ældrerådet Indhold Procedure for... 1 valg til Ældrerådet... 1 Lovgrundlag... 2 Valgdato... 2 Valgbestyrelse... 2 Valgbarhed...

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 06. MARTS 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 06. MARTS 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS MØDE TIRSDAG DEN 06. MARTS 2007 KL. 15:30 29 Indholdsfortegnelse 15 Åben - Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 6. marts 2007 16 Åben Sundhedsråd 17 Åben - Sundhedsaftale

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 24. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 24. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 24. juni 2013 Kl. 17:45 i Mødelokale 2, Hvalsø Afbud: Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Dagsorden godkendt...1 2. SSÆ - Ændring af

Læs mere

Opvækst- og Uddannelsesudvalget

Opvækst- og Uddannelsesudvalget Opvækst- og Uddannelsesudvalget Referat fra møde Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 17.00 i F6 Mødet slut kl. 18.00 MØDEDELTAGERE Jesper Henriksen (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Guri Bjerregaard (A)

Læs mere

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 23 Mødedato: Mødevarighed: 16.45-17.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK KL's Kommunalpolitiske

Læs mere

Idræts- og Fritidsunderudvalg 7. september 2006, Kl Møde nr. 7 FC Jonstrups lokaler

Idræts- og Fritidsunderudvalg 7. september 2006, Kl Møde nr. 7 FC Jonstrups lokaler FURESØ KOMMUNE Idræts- og Fritidsunderudvalg 7. september 2006, Kl. 17.00 Møde nr. 7 FC Jonstrups lokaler Medlemmerne mødt Afbud: Neslihan Diksan REFERAT Indholdsfortegnelse Åben dagsorden Til efterretning

Læs mere

REFERAT. Opvækst- og Uddannelsesudvalget. mandag den 7. januar 2008 kl i mødelokale F5

REFERAT. Opvækst- og Uddannelsesudvalget. mandag den 7. januar 2008 kl i mødelokale F5 REFERAT mandag den 7. januar 2008 kl. 15.00 i mødelokale F5 mødet indledes i Byrådssalen med fællesmøde med institutionslederne Mødedeltagere: Anne-Mette Worch, Jesper Henriksen, John Schmidt Andersen,

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE

BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE BETALINGSVEDTÆGT FOR BYGGESAGSBEHANDLING I FREDERICIA KOMMUNE Gyldig fra 1. november 2011 1 Indhold A. Generelt B. Kategori 1 Simple konstuktioner C. Kategori 2 Enfamiliehuse, rækkehuse og sommerhuse D.

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Indholdsfortegnelse 021. Meddelelser 45 022. Analyse sygepleje og hjemmepleje - konsulentfirmaet Incitare

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

Referat. Handicaprådet. Ekstra Handicaprådsmøde Torsdag den 13. oktober 2016 Kl. 15:00 Lokale Kongsgårde Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft.

Referat. Handicaprådet. Ekstra Handicaprådsmøde Torsdag den 13. oktober 2016 Kl. 15:00 Lokale Kongsgårde Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft. Referat Handicaprådet Ekstra Handicaprådsmøde Torsdag den 13. oktober 2016 Kl. 15:00 Lokale Kongsgårde Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft Medlemmer Peer Laursen Henrik Rudolph Jens Rasmussen (F) Christian Haubuf

Læs mere

Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr

Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Byggesag & Erhvervsafdelingen Roskilde Kommune, December 2014 Sagnr. 266019 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 1 1 - HJEMMEL... 1 LOVGRUNDLAG... 1 28 I BYGGELOVEN... 1 BR10

Læs mere

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 8. maj 2014 kl i Solgården, Slangerup

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 8. maj 2014 kl i Solgården, Slangerup Velfærdsudvalget Referat fra møde Torsdag den 8. maj 2014 kl. 08.30 i Solgården, Slangerup Mødet slut kl. 09:45 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A)

Læs mere

Åben referat for Socialudvalgets møde den 12. november 2007 kl. 15:30 i Løgstør 214

Åben referat for Socialudvalgets møde den 12. november 2007 kl. 15:30 i Løgstør 214 Åben referat for Socialudvalgets møde den 12. november 2007 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 1. Orientering ved formanden... 3 2. Budgetopfølgning pr. 31. august 2007... 4 3. Mødekalender 2008...

Læs mere

Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget

Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget Referat fra møde Mandag den 28. november 2011 kl. 09.00 i F 1, Frederikssund Mødet slut kl. 12.45 MØDEDELTAGERE Morten Skovgaard (C) Jens Ross Andersen (V) Jesper Wittenburg

Læs mere

Åben dagsorden Fritids- og Folkeoplysningsudvalget Fritid og Kultur

Åben dagsorden Fritids- og Folkeoplysningsudvalget Fritid og Kultur Åben dagsorden Fritids- og Folkeoplysningsudvalget Fritid og Kultur Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 16:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Billund Kommunes Spildevandsplan

Billund Kommunes Spildevandsplan Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018 Tillæg nr. 6 Tillægget omfatter: Nyt kloakopland til institution ved Søndre Boulevard i Grindsted Syd 1. Indledning Tillægget er en ændring af Spildevandsplan

Læs mere

Referat fra møde i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget

Referat fra møde i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget Referat fra møde i Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget Onsdag den 3. marts 2010 Kl. 08.15 i Mødelokale F 5 Mødedeltagere: Tina Tving Stauning (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Kasper

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING Ipa. Referat

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING Ipa. Referat TEKNISK FORVALTNING Ipa HVIDOVRE KOMMUNE Referat af Teknisk og Miljøudvalgets møde den 5. maj 2010, kl. 17.30 i mødelokale Kystagerparken, lokal nr. 3667, Teknisk Forvaltning, Multihuset. Mødet slut kl.

Læs mere

Referat til ÆLDRERÅDSMØDE

Referat til ÆLDRERÅDSMØDE Referat til ÆLDRERÅDSMØDE Der indkaldes hermed til møde i ældrerådet i Holbæk Kommune Tid: Onsdag den 04.10.2017 kl. 10.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale:

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 16. maj 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 16. maj 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 16. maj 2012 kl. 17.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 17.50 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F) Guri

Læs mere

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget Referat fra møde Onsdag den 7. marts 2012 kl. 08.15 i F 5 Mødet slut kl. 11.00 MØDEDELTAGERE Tina Tving Stauning (A) Anne-Lise Kuhre (A) Grethe Olsen (F) Kasper Andersen

Læs mere

REFERAT FOR TEKNISK UDVALGS MÅNEDSMØDE MARTS MANDAG DEN 05. MARTS 2007 15:00

REFERAT FOR TEKNISK UDVALGS MÅNEDSMØDE MARTS MANDAG DEN 05. MARTS 2007 15:00 REFERAT FOR TEKNISK UDVALGS MÅNEDSMØDE MARTS MANDAG DEN 05. MARTS 2007 15:00 1 Indholdsfortegnelse 48 Åben - Anlægsprojektet: Handicapboliger Frederik den 7.`s Alle - Projektstyring 49 Åben - Tillæg til

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Referat - Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Referat - Åben dagsorden Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2018-2021 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. 14:45 Mødested: Rådhuset, Lokale 329 Fraværende:

Læs mere

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: Pkt.nr. 18 Krogstenshave, om- og udbygning. Ansøgning om tillægsbevilling Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

REFERAT. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag 7. april kl på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere:

REFERAT. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag 7. april kl på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere: REFERAT Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Mandag 7. april kl. 16.00 på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere: Kim Rockhill, Ole Søbæk, Hans Henning Bjørnsen, Mogens Andersen,

Læs mere

Referat Ældrerådet kl. 09:30 Mødelokale 77 i Aabybro Jammerbugt Kommune

Referat Ældrerådet kl. 09:30 Mødelokale 77 i Aabybro Jammerbugt Kommune Referat Ældrerådet kl. 09:30 Mødelokale 77 i Aabybro Jammerbugt Kommune Ældrerådet Punkter på åbent møde: 191. Bemærkninger til dagsorden 1 192. Godkendelse af referat fra forrige møde 2 193. Budget 2013

Læs mere

Referat fra møde i Byrådet

Referat fra møde i Byrådet Referat fra møde i Byrådet Onsdag den 27. januar 2010 Kl. 19.00 i Byrådssalen Mødedeltagere: Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F) Guri Bjerregaard (A)

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget

Referat fra ekstraordinært møde i Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget Referat fra ekstraordinært møde i Kultur-, Fritid- og Idrætsudvalget Onsdag den 19. maj 2010 Kl. 16.05 i F5 Mødedeltagere: Grethe Olsen (F) Anne-Lise Kuhre (A) Hanne Kyvsgaard (C) Jens Ross Andersen (V)

Læs mere

Vedtægter for Ældrerådet 2014.

Vedtægter for Ældrerådet 2014. Punkt 5. Vedtægter for Ældrerådet 2014. 2014-913. Det tidligere Ældreråd har udarbejdet forslag til reviderede vedtægter for Ældrerådet i Aalborg Kommune. Forslaget har været til 1. behandling i Ældrerådet

Læs mere

UDSKRIFT. Sundheds- og forebyggelsesudvalget. Tirsdag den 6. marts 2007 kl. 16.30. Tandklinikken på Marienlystskolen

UDSKRIFT. Sundheds- og forebyggelsesudvalget. Tirsdag den 6. marts 2007 kl. 16.30. Tandklinikken på Marienlystskolen UDSKRIFT Sundheds- og forebyggelsesudvalget Tirsdag den 6. marts 2007 kl. 16.30 Tandklinikken på Marienlystskolen Mødedeltagere: Allan Madsen, Pia Adelsteen, Carsten Cederholm, Grethe Olsen, Bente Nielsen

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 6. oktober 2016 Start kl.: 14:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand Winnie

Læs mere

Referat fra Havnebestyrelsen

Referat fra Havnebestyrelsen Referat fra Havnebestyrelsen Mødedato 24.juni 2013 Tid 10.00 Sted Havnekontoret, Vestre Kaj 16 Medlemmer Karsten Nonbo (V) Michael Rex (A) Niels D. Kelberg (O) Otto V. Poulsen (V) Per Sørensen (A) Tilforordnede

Læs mere

Referat af Ældrerådets møde mandag den 5. december 2016 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Referat af Ældrerådets møde mandag den 5. december 2016 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Referat af Ældrerådets møde mandag den 5. december 2016 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten Feld X Dorthe

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Onsdag den 17. juni 2009 Kl. 18.30 i Mødelokale F 2 v/ hovedindgangen Frederikssund Rådhus Mødedeltagere: Jens Brogaard Jensen (V) Alice Linning Annelise Hansen

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Økonomiudvalget. Onsdag den 25. juni 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Onsdag den 25. juni 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra EKSTRAORDINÆRT møde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 17.45 i F 6 Mødet slut kl. 18.10 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill

Læs mere

Fritidsudvalget. Referat fra møde Onsdag den 4. juni 2014 kl i F6

Fritidsudvalget. Referat fra møde Onsdag den 4. juni 2014 kl i F6 Fritidsudvalget Referat fra møde Onsdag den 4. juni 2014 kl. 16.00 i F6 Mødet slut kl. 17.30 MØDEDELTAGERE Morten Skovgaard (V) Anne-Lise Kuhre (A) Kenneth Jensen (A) Kristian Moberg (V) Lars Jepsen-Sølvhøj

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. november 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. november 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. november 2014 kl. 08.30 i F 6 Mødet slut kl. 09:55 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

Sundhedsberedskabsplanen for Esbjerg Kommune er ledelsesmæssigt forankret i forvaltningen Sundhed & Omsorg og er udarbejdet her.

Sundhedsberedskabsplanen for Esbjerg Kommune er ledelsesmæssigt forankret i forvaltningen Sundhed & Omsorg og er udarbejdet her. Det er målsætningen for Sundhed & Omsorg at varetage omsorgen for syge, ældre og handicappede. Sundhed & Omsorgsudvalget, den 01-06-2015 Henning Ravn(V), Bente Bendix Jensen(V), Freddie H. Madsen(D), Connie

Læs mere

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. februar 2009 kl. 17:00 i administrationsbygningen i Løgstør mødelokale 214

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. februar 2009 kl. 17:00 i administrationsbygningen i Løgstør mødelokale 214 Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. februar 2009 kl. 17:00 i administrationsbygningen i Løgstør mødelokale 214 Indholdsfortegnelse 001. Farsø Petanque Klub - ansøgning om tilskud til udvidelse

Læs mere