KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION"

Transkript

1 //30. maj 2013 Ansættelsesret og arbejdsret KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION En medarbejder som var blevet opsagt, fratrådte sin stilling som 61-årig, hvor han var berettiget til arbejdsgiverbetalt pension. Medarbejderen krævede herefter anciennitetsbestemt fratrædelsesgodtgørelse. Han gjorde også gældende, at han var blevet udsat for ulovlig aldersdiskrimination og krævede godtgørelse herfor. Ifølge Landsretten havde medarbejderen krav på fratrædelsesgodtgørelse, idet det blev lagt til grund, at han planlagde at blive på arbejdsmarkedet, til han blev 65 år. Dette krav var ikke forældet, men det var kravet på godtgørelse for den ulovlige forskelsbehandling. (Østre Landsrets dom af 9. april 2013) En medarbejder (M) blev ansat som ingeniør hos en virksomhed (A) den 1. april M blev opsagt i forbindelse med en afskedigelsesrunde og fratrådte sin stilling hos A den 31. december 2005, hvor han var 61 år. Han havde ved fratrædelsen ret til arbejdsgiverbetalt pension. ville gerne blive på arbejdsmarkedet, til han var 65 år. Efter sin fratræden modtog M arbejdsløshedsunderstøttelse frem til den 17. april 2006, hvor han gik på efterløn som 62 årig. I den periode, hvor M var arbejdsløs, lagde han sin profil og sit CV på nettet. Han havde desuden samlet et bundt stillingsannoncer og havde kontakt til fire virksomheder. Han sendte ingen skriftlige ansøgninger. M's økonomiske muligheder for at gå på efterløn blev bedre, da han blev 62 år. Desuden var M klar over, at der ville ske modregning, såfremt han fik sin arbejdsgiverbetalte pension udbetalt, før han blev 65 år. M besluttede sig for at gå på efterløn, da hans alder og specialisering var et problem for hans videre karriere. I 2010 afgjorde EU-domstolen i "Ole Andersen-sagen", at en medarbejder, som forfølger sin erhvervskarriere, når han fratræder, har ret til fratrædelsesgodtgørelse, uanset at han har ret til arbejdsgiverbetalt pension. Efter denne dom blev afsagt i 2010 fremsatte M's forbund på vegne af M krav om at få udbetalt fratrædelsesgodtgørelsen, idet M gjorde gældende, at han havde forfulgt sin erhvervskarriere. 1

2 A afviste kravet, idet A gjorde gældende, at M havde ret til alderspension og desuden ikke havde forfulgt sin erhvervsmæssige karriere, da han gik på efterløn kort tid efter sin fratræden. Den 15. november 2011 gjorde M videre gældende, at han havde krav på godtgørelse for ulovlig aldersdiskrimination. Dette krav blev afvist af A, idet A påstod, at kravet var forældet. Østre Landsret Som en udløber af EU-domstolens dom fra 2010 i den såkaldte Ole Andersen sag skulle Østre Landsret i denne sag tage stilling til, hvorvidt M havde krav på fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens 2a. Endvidere skulle landsretten afgøre, om M havde krav på godtgørelse efter forskelsbehandlingslovens 7, stk. 1, jf. 2, stk. 1, for ulovlig aldersdiskrimination. Landsretten udtalte indledningsvis, at der efter EU-domstolens domme i Mangold- og Kücükdeveci sagerne ikke kan antages at være forskel på anvendelsesområdet for det direktivbaserede forbud mod forskelsbehandling på grund af alder og det almindelige EU-retlige princip, hvorefter sådan forskelsbehandling er forbudt. Det var derfor uden betydning, at A havde indrettet sig i tillid til den danske fortolkning af funktionærlovens 2a. På den baggrund fandt landsretten, at det var uberettiget, at A afviste M's krav på fratrædelsesgodtgørelse, såfremt han opfyldte betingelserne for modtagelse deraf. På baggrund af M's forklaring lagde landsretten til grund, at M planlagde at blive på arbejdsmarkedet, til han fyldte 65 år. Landsretten fandt det godtgjort, at M søgte anden beskæftigelse og dermed forfulgte sin erhvervsmæssige karriere efter sin fratræden hos A. At M gik på efterløn ca. 3 ½ måneder efter sin fratræden, kunne ikke føre til et andet resultat. Landsretten fandt herefter, at M havde krav på fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens 2a. Kravet på fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens 2a var ikke forældet, idet sagen blev anlagt i 2010, og kravet var opstået den 1. januar Den 5-årige forældelsesfrist var herved ikke var sprunget. Krav forældes på samme tid Dernæst skulle Østre Landsret tage stilling til påstanden om godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven for ulovlig aldersdiskrimination. Landsretten fandt, at kravet på godtgørelse for ulovlig aldersdiskrimination følger hovedkravet om fratrædelsesgodtgørelse, hvilket M som nævnt havde krav på fra. 1. januar 2006, således at kravene forældes på samme tidspunkt. At M først rejste kravet, efter han fik kendskab til "Ole Andersen-dommen", kunne ikke ændre herpå. 2

3 Kravet havde herefter en forældelsesfrist på fem år og blev derfor forældet den 1. januar Idet kravet først blev rejst under sagen den 15. november 2011 var kravet forældet. Østre Landsret frifandt derfor A for påstanden om betaling af godtgørelse for forskelsbehandling på grund af alder. Hvad kan vi udlede af dommen? Dommen viser rækkevidden af Ole Andersen-sagen fra 2010, hvorefter en medarbejder, som forfølger sin erhvervskarriere, efter vedkommende fratræder, har krav på fratrædelsesgodtgørelse, uanset at vedkommende har ret til at gå på pension på tidspunktet for fratrædelsen. Selvom Ole Andersen dommen blev afsagt i 2010 skal forældelsesfristen for kravet om godtgørelse fortsat regnes fra fratrædelsestidspunktet. Se Kromann Reumerts omtalte af sagen i nyhedsbrev af Dommen viser også, hvad der kræves, før en medarbejder kan anses for at have forfulgt sin erhvervsmæssige karriere efter sin fratræden. I sagen tilmeldte M sig en a-kasse, tog kontakt til fire virksomheder og samlede nogle stillingsannoncer sammen. Endvidere lagde han sin profil og sit CV op på nettet, men han sendte ingen skriftlige ansøgninger. M oplyste desuden, at han planlagde at blive på arbejdsmarkedet, til han var 65 år. Dette var ifølge Østre Landsret tilstrækkeligt til, at M havde forfulgt sin erhvervskarriere, og han havde dermed krav på fratrædelsesgodtgørelse. Dette resultat blev ikke påvirket af, at M ca. 3,5 måneder efter sin fratræden gik på efterløn. Det må herved udledes af dommen, at der ikke kræves så meget, før en medarbejder kan anses for at forfølge sin erhvervsmæssige karriere. Dommen viser endelig, at kravet på godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven følger hovedkravet på fratrædelsesgodtgørelse, og dermed forældes samtidig med sidstnævnte. Krav på fratrædelsesgodtgørelse, når erhvervsmæssig karriere forfølges Østre Landsret har også i en senere dom, der er afsagt den 24. april 2013, taget stilling til spørgsmålet om krav på fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens 2a i situationer, hvor de fratrædende medarbejdere har ret til udbetaling af alderspension. Dommen tager stilling til, hvor meget der skal til, for at det er godtgjort, at en medarbejder forfølger sin erhvervsmæssige karriere i sager, hvor der er gjort krav på godtgørelse efter funktionærlovens 2a. I modsætning til den førnævnte dom fra Østre Landsret var det ikke et spørgsmål, om kravet på godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven var forældet. Sagen vedrørte en række medarbejderes krav på fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens 2a og på godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven for overtrædelse af forbuddet mod aldersdiskrimination. Syv medarbejdere overgik efter opsigelsesperiodens udløb til henholdsvis førtidspension og efterløn. Østre Landsret fandt det ikke godtgjort, at disse medarbejdere reelt havde søgt anden beskæftigelse og medarbejderne havde dermed ikke forfulgt deres erhvervsmæssige karrierer. Disse medarbejdere var derfor ikke berettiget til fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens 2a. 3

4 Det lykkedes tre medarbejdere at godtgøre, at de havde forfulgt deres erhvervsmæssige karrierer. Den ene af disse tre medarbejdere opnåede, omend i meget beskedent omfang, arbejde via et vikarbureau og blev senere ansat som tilkaldevikar på et plejecenter. Den anden medarbejder havde tilmeldt sig arbejdsformidlingen og havde søgt en del jobs. For begge disse medarbejderes vedkommende fandt landsretten det godtgjort, at der var søgt anden beskæftigelse, og medarbejderne havde dermed forfulgt deres erhvervsmæssige karriere. Det forhold, at begge medarbejdere valgte at gå på efterløn, da de ikke kunne finde andet arbejde, kunne ifølge landsretten ikke føre til andet resultat. Den tredje medarbejder havde søgt om og fået bevilliget fleksjob. Landsretten fandt på denne baggrund, at medarbejderen havde forfulgt sin erhvervsmæssige karriere efter sin fratræden. Den omstændighed, at medarbejderen i en længere periode havde været sygemeldt, kunne ifølge landsretten ikke føre til andet resultat. Disse tre medarbejdere havde herved krav på fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærloven. Spørgsmålet var herefter, om de tre medarbejdere også havde krav på godtgørelse efter forskelsbehandlingslovens 7 som følge af, at arbejdsgiveren havde afvist at udbetale fratrædelsesgodtgørelsen efter funktionærlovens 2a. Østre Landsret anførte, at spørgsmålet om tilkendelse af godtgørelse for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven afhænger af overtrædelsens grovhed. Idet sagen vedrørte en situation, hvor der var tale om et tvivlsomt fortolkningsspørgsmål vedrørende betydningen og rækkevidden af Ole Andersen dommen, var overtrædelsen ikke af en sådan grovhed, at der var grundlag for en godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven. Begge domme er anket til Højesteret. RETTEN TIL KOMPENSATION FOR KUNDEKLAUSUL BORTFALDET Højesteret afsagde for nylig en dom, hvorefter opstart af egen virksomhed ikke opfyldte tabsbegrænsningspligten. En tidligere medarbejder, som startede selvstændig virksomhed havde ikke iagttaget sin tabsbegrænsningspligt og var derfor ikke berettiget til kompensation. Højesteret lagde i sin vurdering særligt vægt på den tidligere medarbejders høje specialisering og betydelige indtjeningspotentiale. Dommen synes at indskrænke udgangspunktet om, at opstart af selvstændig virksomhed indebærer, at tabsbegrænsningspligten ikke er opfyldt. 4

5 (Højesterets dom af 25. april 2013) Sagen drejede sig om en person (M), der blev ansat som patentkonsulent i februar 2007 hos en virksomhed (A). Ansættelseskontrakten indeholdt en kundeklausul. I løbet af ansættelsen blev M forfremmet til partner og medaktionær med 1 % af aktiekapitalen, og hans timetakst var DKK 3.000, da han fratrådte. M fakturerede i gennemsnit DKK om måneden under sin ansættelse hos A. I maj 2009 opsagde M sin stilling til fratrædelse med udgangen af august M startede herefter selvstændig virksomhed med patentrådgivning den 9. september 2009, hvor han registrerede sit selskab X ApS. M krævede ved brev af 5. oktober 2009 kompensation for sin kundeklausul. A afviste kravet med den begrundelse, at M havde startet selvstændig virksomhed og dermed ikke opfyldte sin pligt til at søge andet passende arbejde, hvorfor M ikke i tilstrækkeligt omfang havde forsøgt at begrænse sit tab. Hovedspørgsmålet var herefter, hvorvidt M havde mistet retten til kompensation for en kundeklausul efter funktionærlovens 18 a ved at påbegynde egen virksomhed. Dette spørgsmål blev forelagt Sø- og Handelsretten og efterfølgende anket til Højesteret. Hensyn til markeds- og beskæftigelsesforhold Højesteret udtalte indledningsvist, at hvis en tidligere medarbejder får andet passende arbejde, kan den tidligere arbejdsgiver modregne lønnen for dette arbejde i kravet på kompensation, jf. funktionærlovens 18 a, stk. 3. Passende arbejde er arbejde inden for funktionærens faglige område. Modregningsadgangen har afsæt i almindelige tabsbegrænsningsregler. Herefter fastslog Højesteret bl.a., at det var en konkret vurdering, om M havde opfyldt sin tabsbegrænsningspligt. Det afgørende i denne vurdering var, om M havde opnået eller havde udfoldet rimelige bestræbelser med henblik på at opnå en sådan indtjening, som man under hensyn til markeds- og beskæftigelsesforholdene med rimelighed måtte forvente. Om dette skete som ansat eller selvstændig var ikke afgørende. Højesteret tog dernæst stilling til den foreliggende sag. Højesteret fandt, at M måtte anses for højt specialiseret og erfaren inden for patentrådgivning og i besiddelse af et betydeligt indtjeningspotentiale. Endvidere fastslog Højesteret, at M kun havde udnyttet en beskeden del af sin arbejdskraft og sit potentiale ved opstart af selvstændig virksomhed i betragtning af det lave aktivitetsniveau i M s virksomhed. M havde herved ikke iagttaget sin pligt til at begrænse sit tab og mistede derfor sin ret til kompensation. Dommen synes at fremtræde som en indskrænkning af udgangspunktet om, at opstart af selvstændig virksomhed ikke indebærer, at tabsbegrænsningspligten er opfyldt. 5

6 BORTVISNING UBERETTIGET PÅ TRODS AF KUNDEHENVISNING TIL ANDEN VIRKSOMHED En uberettiget bortvisning og ophævelse af lejeaftale endte med at koste en virksomhed DKK Virksomheden havde bortvist en medarbejder, som havde henvist en kunde til en anden virksomhed, for illoyal opførsel. Men da problemet kunne medføre akut driftsstop for kunden og kun kunne løses af den person, som kunden blev henvist til, var arbejdsgiveren ikke berettiget til at bortvise medarbejderen. Der er således ikke altid tale om misligholdelse, når en medarbejder henviser en kunde til en anden virksomhed. (Vestre Landsrets dom af 30. januar 2013) En tidligere ejer (M) overdrog samtlige anparter i sit selskab den 14. juni 2007 til en anden virksomhed (A). I forbindelse med overdragelsen blev M ansat som afdelingsleder i A med en årsløn på DKK Der blev også indgået en lejeaftale, hvorefter M skulle udleje erhvervslokaler til A med en årlig leje på DKK A bortviste M i 2009 med henvisning til, at han havde handlet illoyalt. A anførte, at M havde henvist en kunde til en anden virksomhed. Desuden ophævede A lejeaftalen, da A aldrig havde fået adgang til det lejede og samtidig manglede at modtage skitser over det lejede. M gjorde gældende, at bortvisningen såvel som ophævelsen af lejeaftalen var uberettiget. M anførte, at han ikke havde handlet illoyalt, da han udelukkende havde henvist kunden til en anden, idet A ikke selv havde nogen ansatte med kompetence til at løse kundens problem. Der var tale om et akut problem, som var vigtigt for kunden at få løst, da problemet kunne stoppe kundens drift. Ifølge M havde A endvidere haft adgang til lejemålet. M påstod derfor, at A skulle betale løntab, godtgørelse for usaglig opsigelse samt for mangelfuldt ansættelsesbevis, fratrædelsesgodtgørelse og leje i uopsigelighedsperioden. Dækning af løntab og lejeindtægter Ifølge Byretten var det ikke illoyalt af M at henvise kunden til en anden virksomhed, idet kundens problem var akut og medførte risiko for driftsstop. Byretten lagde også vægt på, at der kun var én med kompetence til at løse problemet udover M, samt at A ikke havde reageret på kundens henvendelse. 6

7 Landsretten var enig i byrettens begrundelse og tiltrådte derfor, at M havde krav på dækning af sit løntab og en fratrædelsesgodtgørelse svarende til et års løn. M blev også tilkendt en godtgørelse efter funktionærlovens 2b. Denne blev fastsat til 3 måneders løn svarende til DKK , idet M blev frataget hele sit indtjeningsgrundlag ved ophævelse af både leje- og ansættelsesaftale samtidig. Afslutningsvis tiltrådte Landsretten, at der ikke forelå en væsentlig misligholdelse af lejeaftalen, som kunne begrunde en ophævelse af denne. Det blev ved vurderingen lagt til grund, at A havde haft adgang til lejemålet, og at M ikke havde udleveret tegninger over det lejede. M blev derfor tilkendt leje i uopsigelighedsperioden. Hvad kan vi udlede af dommen? Dommen viser, at det ikke i alle tilfælde vil være væsentlig misligholdelse, hvis en medarbejder henviser en kunde til en anden virksomhed. Som udgangspunkt vil en medarbejders henvisning af en kunde til en anden (konkurrerende) virksomhed være et alvorligt brud på loyalitetsforpligtelsen, der berettiger til bortvisning af medarbejderen. Der kan dog foreligge særlige omstændigheder, der begrunder en fravigelse af dette udgangspunkt. I den konkrete sag var der reelt kun to personer, der var i stand til at løse kundens akutte problem. Idet medarbejderen henviste til den eneste mulighed for en løsning, var der ikke tale om væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet. EU-DOMSTOLEN HAR AFSAGT DOM OM PRINCIPPET OM LIGELØN EU-domstolen har udtalt sig om princippet om lige løn til mænd og kvinder i forbindelse med en præjudiciel forelæggelse fra den irske High Court. EUdomstolen præciserede, at der skal være tale om samme arbejde eller arbejde af samme værdi, og at en lønforskel kan være berettiget, hvis arbejdsgiver angiver en objektiv begrundelse for lønforskellen. Ligelønsprincippet Ligelønsprincippet indebærer, at for samme arbejde eller for arbejde, som tillægges samme værdi, afskaffes enhver forskelsbehandling med hensyn til køn for så vidt angår alle lønelementer og vilkår. Indirekte forskelsbehandling på grund af køn? Hovedsagen vedrørte en gruppe tjenestemænd (M) ansat i en enhed (A) tilknyttet det irske politikorps "An Garda Síochána", som udførte kontoropgaver. M bestod primært af kvindelige kontormedarbejdere. I samme enhed var en gruppe mandlige ansatte, som ligeledes udførte kontoropgaver inden for rammerne af bestemte stillinger forbeholdt politikorpsets medlemmer; såkaldte»udpegede stillinger«. 7

8 Ifølge M udførte de to grupper samme arbejde, men fik ikke samme løn. M påstod derfor, at M var udsat for indirekte forskelsbehandling med hensyn til løn, idet der var en lønforskel for de to grupper. Hovedsagen blev indbragt for Equality Tribunal, hvis afgørelse efterfølgende blev appelleret til Labour Court. Labour Court fastslog at andelene af mænd og kvinder i de forskellige grupper medførte, at der forelå indirekte forskelsbehandling på grund af køn med hensyn til løn. Domstolen behandlede herefter spørgsmålet om, hvorvidt der var en objektiv begrundelse for lønforskellen. A anførte, at placeringen af medarbejdere i de»udpegede stillinger«var begrundet i operationelle behov. Endvidere var det hensigtsmæssigt og nødvendigt at betale disse medarbejdere en løn svarende til deres rang i politikorpset. Antallet af de»udpegede stillinger«var tillige ved at blive nedbragt, hvilket ifølge A måtte ske i et tempo, således at der kunne opnås tilslutning fra organer, som repræsenterede politikorpsets ansatte. Labour Court gav på denne baggrund A medhold. Afgørelsen blev indbragt for den irske High Court, som bad EU-domstolen tage stilling til forhold omkring den objektive begrundelse. EU-domstolen - ligelønsprincippet og begrundelser EU-domstolen bemærkede indledningsvist, at det er arbejdstageren, som må bevise, at betingelserne for at der må formodes at foreligge en forbudt lønmæssig forskelsbehandling er til stede. Arbejdstageren må herved bevise, at han får udbetalt en løn, der er lavere end den løn, der udbetales til kollegaer, som reelt udfører samme arbejde eller arbejde af samme værdi. Hvis arbejdstageren løfter denne bevisbyrde, skal arbejdsgiveren bevise, at der ikke er sket en tilsidesættelse af ligelønsprincippet. Dette kan enten bevises ved, at de udførte arbejdsopgaver reelt ikke kan sammenlignes, eller lønforskellen er begrundet i objektive forhold, der intet har at gøre med forskelsbehandling pga. køn. EU-domstolen udtalte, at bedømmelsen af, om der udføres samme arbejde, skal foretages ud fra flere faktorer, såsom arbejdets art, uddannelseskrav og arbejdsvilkår. Samtidig fastslog Domstolen, at den faglige uddannelse ikke i sig selv udgør et forhold, som kan begrunde lønforskellen. I relation til de præjudicielle spørgsmål udtalte EU-domstolen, at den objektive begrundelse skal angå selve lønforskellen og ikke placeringen af arbejdstagere i den ene eller anden gruppe. Den konstaterede lønforskel skal være begrundet i objektive faktorer, som intet har at gøre med forskelsbehandling på grund af køn. 8

9 EU-domstolen anførte videre, at begrundelsen skal vedrøre de konkrete referencepersoner, som er taget i betragtning i forbindelse med den konstaterede lønforskel. Deres situation skal dog være karakteriseret ved pålidelige statistiske oplysninger, og der må ikke være tale om tilfældige eller kortvarige omstændigheder. Afslutningsvis bekræftede EU-domstolen, at den nationale ret kan tage interessen i gode forhold mellem arbejdstagere og arbejdsgivere i betragtning, når den skal vurdere, hvorvidt der foreligger en objektiv begrundelse, som er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet. Hvad kan vi udlede af dommen? EU-domstolens udtalelser giver vejledning i relation til, hvad en arbejdsgiver skal tage højde for, hvis denne har to medarbejdergrupper, som muligvis laver samme arbejde, men som lønnes forskelligt, og hvor den ene gruppe primært består af kvinder, mens den anden gruppe primært består af mænd. Dommen viser blandt andet, hvilke faktorer, der skal inddrages ved vurderingen af, hvorvidt der udføres samme arbejde eller arbejde af samme værdi. Domstolen fremhæver følgende faktorer: arbejdets art, uddannelseskrav og arbejdsvilkår. Dernæst fastslår domstolen, at også interessen i gode forhold mellem arbejdstagere og arbejdsgivere kan tages i betragtning. Samtidig fastslår dommen, at den objektive begrundelse skal vedrøre den konstaterede lønforskel og de konkrete referencepersoner, ligesom proportionalitetsprincippet skal tages i betragtning. OPSIGELSE KORT EFTER ENDT BARSEL MEDFØRTE IKKE AT BEVISBYRDEN VENDTE En fysioterapeut blev opsagt kort tid efter, at hun var vendt tilbage fra barsel- og forældreorlov. Dette skabte ikke i sig selv en formodning for, at hun var blevet udsat for forskelsbehandling, og hun fik derfor ikke medhold i sin klage. Afgørelsen viser, at kort tid mellem tilbagevenden fra barsel og en opsigelse ikke i sig selv er tilstrækkeligt til, at der er påvist faktiske omstændigheder, hvorefter bevisbyrden pålægges arbejdsgiveren. (Ligebehandlingsnævnets afgørelse nr. 65 / 2013) En fysioterapeut (M) blev ansat den 1. december 2005 hos en virksomhed (A). 9

10 I december 2009 gik M på graviditetsorlov, og M holdt herefter barsel- og forældreorlov frem til august M genoptog arbejdet delvist med 30 timers arbejde ugentligt og syv timers orlov ugentligt. M skulle genoptage arbejdet på fuld tid den 1. juli Den 28. september 2010 blev M opsagt med fire måneders varsel til fratræden den 31. januar A begrundede opsigelsen med manglende mulighed for at anvise arbejde på grund af manglende ordretilgang. Der blev i alt opsagt fire medarbejdere, hvoraf M var den eneste fysioterapeut. Ulovlig forskelsbehandling eller ej? M gjorde gældende, at opsigelsen var i strid med ligebehandlingsloven, idet M var udsat for ulovlig forskelsbehandling på grund af køn. Opsigelsen skete kun ca. fire uger efter, at M havde genoptaget arbejdet delvist. M mente derfor, at der med den nære tidsmæssige sammenhæng var påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at M var blevet udsat for forskelsbehandling. Endvidere gjorde M gældende, at A kunne havde valgt at opsige mindst to andre medarbejdere i stedet for hende, og valget af hende var derfor i strid med ligebehandlingsloven. A gjorde gældende, at opsigelsen var sagligt begrundet i A's økonomiske forhold. A anførte, at valget af M var foretaget på baggrund af en saglig vurdering af medarbejdernes kompetencer i forhold til A's ændrede strategi samt de fremtidige arbejdsopgaver. Endvidere afviste A, at M havde påvist faktiske omstændigheder, som kunne føre til, at bevisbyrden skulle pålægges A. Det var ubestridt, at opsigelsen var begrundet i arbejdsmangel grundet manglende ordretilgang. Ligebehandlingsnævnet Ligebehandlingsnævnet fandt ikke, at M havde påvist faktiske omstændigheder, som gav anledning til at formode, at M var blevet udsat for forskelsbehandling på grund af køn. I denne vurdering lagde Ligebehandlingsnævnet vægt på, at det forhold, at der var forholdsvis kort tid fra barslens ophør til virksomhedens opsigelse, ikke i sig selv skabte en formodning om forskelsbehandling. M havde derudover ikke påvist omstændigheder, der gav grundlag for en sådan formodning. A blev derfor frifundet. Kontakt: Tina Brøgger Sørensen Direkte: Mobil: Marianne Granhøj Direkte: Mobil:

11 Helene Amsinck Direkte: Mobil: Jens Lund Mosbek Direkte: Mobil: Dette nyhedsbrev kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Kromann Reumert påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte kan afledes af brugen af nyhedsbrevet. Dette gælder, hvad enten skaden eller tabet er forårsaget af fejlagtig information i nyhedsbrevet eller af øvrige forhold, der relaterer sig til nyhedsbrevet. 11

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Dom vedrørende funktionærlovens 2a 2 Beregning af ferietillæg 3 Afskedigelse pga. besparelser var OK 4 Tabsbegrænsningspligt ikke opfyldt 5 Intet økonomisk incitament til afskedigelse 1 Dom vedrørende

Læs mere

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Ole Andersen-dommen EU-domstolen afsagde dom den 12. oktober 2010 i sagen C-499/08 Ole Andersen.

Læs mere

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk Maj 2013 HR Jura Denne udgave af HRJura indeholder en række spændende artikler om nyere domme fra landsretterne og Højesteret samt Folketingets vedtagelse af den nye vikarlov 30. maj 2013. I dommene tages

Læs mere

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven Indhold 1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven 3 Epilepsi var ikke et handicap 4 Deltidssygemelding

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 302/2012 (1. afdeling) A (advokat Bjarne Aarup) mod Plougmann & Vingtoft a/s (advokat Nina Wedsted) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 26.03.2015 HØJESTERET NEDSÆTTER SAS-PILOTERS GODTGØRELSE TIL 6 MÅNEDERS LØN 26.3.2015 Højesteret var ikke enig i den godtgørelse, som landsretten havde fastsat for

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 20.01.2016 STATISTISKE OPLYSNINGER KAN SKABE FORMODNING FOR FORSKELSBEHANDLING 20.1.2016 Statistiske oplysninger om alder kan skabe en formodning for forskelsbehandling

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 08.04.2014 OPSIGELSE EFTER 120 DAGES- REGLEN PÅ DEN 120. SYGEDAG VAR USAGLIG 8.4.2014 Vestre Landsret har fastslået, at opsigelse med forkortet varsel efter 120 dages-reglen

Læs mere

Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling. Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014

Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling. Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014 1 Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014 2 Mette Klingsten Partner 3 Programpunkter Fratrædelsesgodtgørelse i henhold til funktionærlovens

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Nyhedsbrev. Arbejds- & Ansættelsesret. Sygdom og handicap

Nyhedsbrev. Arbejds- & Ansættelsesret. Sygdom og handicap Nyhedsbrev Arbejds- & Ansættelsesret Sygdom og handicap Indledning Det seneste år er der gennemført en væsentlig lovændring vedrørende medarbejderes sygdom og ikke mindst afsagt en række centrale domme

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet Indhold 1 Ændring af reglerne om europæiske samarbejdsudvalg 2 Misbrug af arbejdstelefon m.v. 3 Højesteretsdom om ændring af arbejdsvilkår 4 Opsagt efter etablering af konkurrerende virksomhed 5 Afskedigelse

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 28.01.2015 FOLKETINGET VEDTAGER REFORM AF REGLER OM INTERNATIONAL REKRUTTERING Fra den 1. januar 2015 er det blevet lettere for danske virksomheders at rekruttere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15 Fremsat den 26. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 26.02.2015 FORSKER PÅ BARSEL BLEV BORTVIST GRUNDET MAIL- KORRESPONDANCE MED SIN SAMLEVER 26.2.2015 En kvindelig forsker blev afskediget under sin barsel og senere

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 12.05.2015 LOVFORSLAG OM ANSÆTTELSES- KLAUSULER ER NETOP FREMSAT I FOLKETINGET 12.5.2015 Kontakt Helene Amsinck Partner Direkte: +4538774310 Mobil: +4520197474 HAM@kromannreumert.com

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 30.05.2016 FORSKELSBEHANDLINGSLOVEN VAR IKKE OVERTRÅDT VED OPSIGELSE AF MEDARBEJDER DER PASSEDE SIT HANDICAPPEDE BARN Kontakt Marianne Granhøj Partner Direkte: +4538774680

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 20.04.2015 LIGEBEHANDLINGSNÆVNET SKAL FOKUSERE PÅ REEL DISKRIMINATION 20.4.2015 Der er enighed i Folketinget om, at det er nødvendigt at målrette Ligebehandlingsnævnets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014 Sag 248/2012 (2. afdeling) Teknisk Landsforbund som mandatar for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Yvonne Frederiksen)

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 27.08.2015 RYANAIR KUNNE IKKE UNDSLIPPE DEN DANSKE KONFLIKTRET 27.8.2015 Arbejdsretten har fastslået, at den danske arbejdsmarkedsmodel også gælder for udenlandske

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 05.01.2015 EU-DOMSTOLEN: IKKE GENERELT FORBUD MOD DISKRIMINATION PÅ GRUND AF FEDME 5.1.2015 Kontakt Tina Brøgger Sørensen Partner Direkte: +4538774408 Mobil: +4561203533

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 Sag 96/2013 og sag 124/2013 (2. afdeling) Slagelse Kommune FOA - Fag og Arbejde som mandatar for C Sag 97/2013 FOA - Fag og Arbejde som mandatar for D

Læs mere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere Indhold 1 Løn i opsigelsesperiode og 2 b godtgørelse 2 Godtgørelse for manglende ansættelsesbevis 3 Ændret stilling under graviditet var forskelsbehandling 4 Overtrædelse af partshøringspligten og oplysningspligten

Læs mere

1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner. 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden

1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner. 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden Indhold 1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner 2 Opsigelse under barselsorlov 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden 4 Afskedigelse af

Læs mere

Indhold. 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse. 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser

Indhold. 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse. 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser Indhold 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser 4 Bortvisning af direktør 5 Omfang af fratrædelsesgodtgørelse 6 Afskedigelser

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Dom om fratrådte medarbejderes ret til favør- og gratisaktier... 1 Dom fra EF-Domstolen vedrørende diskrimination på grund af handicappet barn...

Læs mere

1 Medarbejdere havde pligt til at tilbagesælge deres aktier til købskursen

1 Medarbejdere havde pligt til at tilbagesælge deres aktier til købskursen Indhold: 1 Medarbejdere havde pligt til at tilbagesælge deres aktier til købskursen 2 Forgæves afholdte udgifter kunne ikke kræves erstattet af ikke-tiltrådt funktionær 3 200.000 kr. i godtgørelse for

Læs mere

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold Indhold 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret lønkrav 2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold 3 Mere om handicapbegrebet 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler Af advokat Tina Reissmann og advokatfuldmægtig Jacob Falsner Som omtalt i Plesners nyhedsbrev i marts

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 23.03.2017 PH.D.-STIPENDIAT BLEV IKKE ANSET SOM FASTANSAT EFTER SEKS TIDSBEGRÆNSEDE STILLINGER 23.3.2017 Ifølge Vestre Landsret havde en gravid medarbejder, der havde

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

Indhold. 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension. 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor

Indhold. 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension. 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor Indhold 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor 3 Forskelsbehandling på grund af handicap og alder 4 Forskelsbehandling

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ryglidelse anerkendt som handicap... 1 Endnu en afgørelse om aldersdiskrimination... 2 Ændring af arbejdssted... 3 Hvornår er opsigelsen meddelt

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

HR Jura. Maj 2012. www.accura.dk

HR Jura. Maj 2012. www.accura.dk Maj 2012 HR Jura Accuras nyhedsbrev omhandler denne gang de nyligt foretagne lovændringer af ferieloven og sygedagpengeloven, der henholdsvis vedrører medarbejderes ret til erstatningsferie samt arbejdsgiverens

Læs mere

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 164 Offentligt N O T A T Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet April 2010 J.nr. 2009-0022620 JAIC/TLO

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 14.08.2014 GENERALADVOKAT: SVÆR FEDME KAN UDGØRE ET HANDICAP 14.8.2014 Kontakt Tina Brøgger Sørensen Partner Direkte: +4538774408 Mobil: +4561203533 tib@kromannreumert.com

Læs mere

Lovforslag om ansættelsesklausuler. Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler

Lovforslag om ansættelsesklausuler. Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler Lovforslag om ansættelsesklausuler Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler DISPOSITION 1. LOVFORSLAGETS BAGGRUND 2. DE GÆLDENDE REGLER 3. DE NYE REGLER 4. IKRAFTRÆDELSE Baggrund Forslag til lov

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 23.12.2015 OPSIGELSE UDLØST AF VÆSENTLIGE VILKÅRSÆNDRINGER INDGÅR I OPTÆLLING EFTER DIREKTIVET OM KOLLEKTIVE AFSKEDIGELSER 23.12.2015 EU-Domstolen fastslog i lighed

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Deltidsansat ønskede ikke at arbejde fuldtid 2 Genoptagelse af driften 3 Gravid elev var bare ikke god nok 4 Lovligt konfliktvarsel 5 Fast aldersgrænse ikke i strid med beskæftigelsesdirektivet 6 Moderselskabs

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 19.01.2017 FAGFORENING IDØMT BOD FOR IKKE AT FORHINDRE ARBEJDS- NEDLÆGGELSE 19.1.2017 Arbejdsretten har idømt fagforeningen CAU (Cabin Attendants Union) bod på 1 mio.

Læs mere

1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel. 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed

1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel. 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed Indhold 1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed 3 Illoyalt at videresende kundeoplysninger til privat email-adresse

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 2a-sagerne 2 Sygdom opstået under ferien 3 Det var aldersdiskrimination at søge studenterhjælp 5 En salgskonsulent var ikke funktionær 6 Opsagt under barsel 7 Det var ok at afskedige en flexjobber 4

Læs mere

Arbejds- og ansættelsesret

Arbejds- og ansættelsesret Arbejds- og ansættelsesret Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Advokat Morten Ulrich 2 Handicap-begrebet - definition (1) De forenede sager C-335/11 og C-337/11 samt sag C-13/05 En begrænsning

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Krav på lønregulering under orlov 2 Bordet fanger for aftaler om lønnedgang 3 Bevisusikkerhed medførte afvisning ved Ligebehandlingsnævnet 4 Ingen løn i opsigelsesperioden 5 Raskmeldt af kommunen 6 Flybesætning

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Ændring af ligebehandlingsloven 2 Vejledning om flere kvinder i bestyrelsen 3 Sklerose ikke et handicap 4 Krav ikke frafaldet ved aftale 5 Overskridelse af kundeklausul 6 Degradering af militær tjenestemand

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

DI s HR- og personalejuridiske kon- ference 2013

DI s HR- og personalejuridiske kon- ference 2013 29 maj. 13 DI s HR- og personalejuridiske kon- ference 2013 Juraspor: Personalejuridisk update Indlæg: 1. Arbejdsmangel fri afskedigelsesret af medarbejdere med under 25 års anciennitet? 2. 120 dages-reglen

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Bortvist på grund af ADHD 2 Fravær og advarsler kunne begrunde afskedigelse 3 Uberettiget bortvisning 4 Illoyal indkaldelse til personalemøde 5 Vikarloven vedtaget 1 Bortvist på grund af ADHD Bortvisning

Læs mere

Ansættelse af medarbejdere

Ansættelse af medarbejdere Ansættelse af medarbejdere Copenhagen IT University, 1 November 2007 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Overvejelser inden ansættelse? 2 Til næste gang Udarbejd ansættelsesaftale for funktionærer

Læs mere

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres - 1 Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når iværksætterdrømmen føres ud i livet og lønmodtagertilværelsen udskiftes med

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET 15 ugers løn i godtgørelse for overtrædelse af ansættelsesbevisloven... 1 Ny dom om fastholdelsesbonus... 2 Dom fra EF-Domstolen betyder mulig

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Udvidelse af reglen om omvendt bevisbyrde 2 Opsigelse skyldtes ikke anmodning om deltid 6 Handicap kræver funktionsnedsættelse 7 Medarbejder havde ret til løn i sygemeldingsperioden 3 Bortvist for manglende

Læs mere

Domme og vilkår for fleksjob og andre særlige medarbejdergrupper

Domme og vilkår for fleksjob og andre særlige medarbejdergrupper Domme og vilkår for fleksjob og andre særlige medarbejdergrupper 01 - Oversigt Fastholdelse af særlige medarbejdergrupper 13.30 Registrering og netværk 14.00 Velkomst v/ netværkskoordinator Signe Bloch

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 09.03.2017 HØJESTERET: DEN DANSKE STAT VAR FOR LANGSOM TIL AT BRINGE FERIELOVEN I OVERENS- STEMMELSE MED EU'S ARBEJDSTIDSDIREKTIV 9.3.2017 Højesteret har netop afsagt

Læs mere

Deltidsansættelse. Ved advokat Signe Juulskov Poulsen. Deltidsansættelse

Deltidsansættelse. Ved advokat Signe Juulskov Poulsen. Deltidsansættelse Deltidsansættelse Ved advokat Signe Juulskov Poulsen 34 Deltidsansættelse 1 35 Deltidsloven og EU-rammeaftalen Direktiv 1997/81 bygger på en EU-rammeaftale vedrørende deltidsarbejde, som har til formål

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER AUGUST 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ændring af adoptions- og barselsloven... 1 Barselsudligningsordningen - nye satser... 2 Krav til ansøgers danskkundskaber var ikke diskrimination...

Læs mere

1 Gråt guld kan koste dyrt men behøver ikke at gøre det

1 Gråt guld kan koste dyrt men behøver ikke at gøre det Indhold 1 Gråt guld kan koste dyrt men behøver ikke at gøre det 2 Til Boston på chefens regning 3 Endelig fri 4 Ikke både i pose og sæk 5 Ingen regel uden undtagelse 6 Velkommen tilbage - og farvel igen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB?

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? 27. AUGUST 2013 NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? En ny højesteretsdom har omgjort landsrettens afgørelse og fastslået, at der ikke

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 15.09.2014 ARBEJDSGIVER SKULLE BETALE PENSIONSBIDRAG TO GANGE Arbejdsgivere risikerer at skulle betale pensionsbidrag to gange, hvis pensionsbidrag udbetales direkte

Læs mere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere 43 beskyttede medarbejdere opsagt Oprettet: 02-09-2010 Opdateret: 03-09-2010 Det var sagligt, da en virksomhed opsagde 43 tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

HR Jura. Juli 2013. www.accura.dk

HR Jura. Juli 2013. www.accura.dk Juli 2013 HR Jura I HRJura ser vi denne gang nærmere på Højesterets nye dom vedrørende ADHD, handicapbegrebet samt fastsættelsen af godtgørelsesniveauet i sådanne sager. Endvidere indeholder nyhedsbrevet

Læs mere

4 Opsigelsesvarsel forkortet på grund af selskabs konkurs

4 Opsigelsesvarsel forkortet på grund af selskabs konkurs Indhold 1 Bortvisningsret var ikke fortabt ved passivitet 2 Sklerose kan være et handicap 3 EU-dom om gravides ret til løn ved omplacering grundet graviditet 4 Opsigelsesvarsel forkortet på grund af selskabs

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 15.07.2014 ERHVERVSEVNETABSPROCENTEN KAN FASTSÆTTES FORSKELLIGT EFTER ARBEJDSSKADE- SIKRINGSLOVEN OG ERSTATNINGS- ANSVARSLOVEN Kontakt Helene Amsinck Partner Direkte:

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Forskelsbehandling af unge under 18 år 2 Bortvisning 3 Illoyal opførsel i fritstillingsperioden 4 Usaglig afskedigelse af nationalistisk sælger 5 Skole skulle tilgodese handicappede lærere ved organisationsændring

Læs mere

7.6 Særligt om afskedigelse i forbindelse med graviditet, barsels- og forældreorlov

7.6 Særligt om afskedigelse i forbindelse med graviditet, barsels- og forældreorlov HR Jura Forlaget Andersen 7.6 Særligt om afskedigelse i forbindelse med graviditet, barsels- og forældreorlov Af advokat Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel angående

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Fravigelse af funktionærlovens opsigelsesvarsel... 1 Mænd i korte bukser på arbejdspladsen... 2 Dyrt for arbejdsgiver ikke at oplyse medarbejder

Læs mere

Højesterets dom af 21. januar 2015

Højesterets dom af 21. januar 2015 LPnyt nr. 2015:1 Administration i elevsager efter Højesterets dom af 21. januar 2015 Løn- og Personalenyt Indholdsfortegnelse Resumé... 1 Indhold... 1 Hvordan skal der forholdes i aktuelle og fremtidige

Læs mere

Uddannelsesdagen 2015. Mette Klingsten, Bech-Bruun Den 28. maj 2015

Uddannelsesdagen 2015. Mette Klingsten, Bech-Bruun Den 28. maj 2015 Uddannelsesdagen 2015 Mette Klingsten, Bech-Bruun Den 28. maj 2015 Nye regler om konkurrencebegrænsende klausuler Forberedelse samt tilpasning til de nye regler ved fremtidige ansættelsesklausuler 3 Ny

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret LØNMODTAGER HAVDE IKKE KRAV PÅ UDBETALING AF FEM IKKE-AFHOLDTE FERIEFRIDAGE FRA LØNMODTAGERNES GARANTIFOND En medarbejder kan ikke kræve ikke-afholdte feriefridage

Læs mere

Kære læser af Nyt om ansættelsesret

Kære læser af Nyt om ansættelsesret Kære læser af Nyt om ansættelsesret 2. halvår 2012 har ikke lovgivningsmæssigt begunstiget os med spændende nyheder, i skrivende stund heller ikke det ventede lovforslag om implementering af vikardirektivet.

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

Er medarbejderaktier fortsat egnede til fastholdelse af medarbejdere?

Er medarbejderaktier fortsat egnede til fastholdelse af medarbejdere? 14 Er medarbejderaktier fortsat egnede til fastholdelse af medarbejdere? JURA Af advokat Mette Klingsten og advokat Anders Rubinstein, Bech-Bruun Ny højesteretsdom gør det nødvendigt for selskaber og rådgivere

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Plesner får endnu en stærk profil i hus 2 Bordet fanger 3 4 Fyret på grund af nedsat hørelse Ingen provision uden salg 5 Afvist af Højesteret 1 Plesner får endnu en stærk profil i hus Advokat Lise Høy

Læs mere

Ny lov om ansættelsesklausuler

Ny lov om ansættelsesklausuler - 1 Ny lov om ansættelsesklausuler Af advokat (L) Jørgen Lykkegaard og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinger har med et bredt flertal kort før jul vedtaget et lovforslag om ansættelsesklausuler. Loven,

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1282008-SKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 21. december 2016 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, Kristian Korfits Nielsen og Marie Tullin (kst.)). 15.

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 05.01.2017 MANGLENDE OMPLACERING AF GRAVID MEDARBEJDER UDGJORDE IKKE FORSKELS- BEHANDLING 5.1.2017 Det er opsigelsestidspunktet, der er afgørende for vurderingen af

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 48 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 48 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 48 Offentligt Europaudvalget, Ligestillingsudvalget og Beskæftigelsesudvalget EU-konsulenten og Folketingets EU-Oplysning EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer

Læs mere

1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes. 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere?

1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes. 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere? Indhold 1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes 2 Ledelsesretten har vide grænser 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere? 4 Mere om ligebehandlingsloven

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 EU-Domstolen skal tage stilling til, hvorvidt private arbejdsgivere tillige er hindret i at benytte funktionærlovens 2a, stk. 3 2 Ingen "straf" for tilbageholdelse af 2agodtgørelse 3 Ekstraordinære udgifter

Læs mere

Et fagligt møde kostede 4 medarbejdere jobbet

Et fagligt møde kostede 4 medarbejdere jobbet Et fagligt møde kostede 4 medarbejdere jobbet Frederiksberg Byrets dom af 1. oktober 2013 Sag BS H-1797/2012 Uddannelsesforbundet som mandatar for [person1] [person2] [person3] og [person4] mod [virksomhed1]

Læs mere

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 1 Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 Advokat Mette Østergård 2 Tilpasningsforanstaltninger FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap artikel 2, fjerde led Rimelig tilpasning

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 Sag 42/2016 CO-industri som mandatar for A (advokat Nicolai Westergaard) mod Beskæftigelsesministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) CO-industri

Læs mere

BARSEL BONUS ELLER EJ?? Helle Nøhr Larsen, Codan Forsikring A/S

BARSEL BONUS ELLER EJ?? Helle Nøhr Larsen, Codan Forsikring A/S BARSEL BONUS ELLER EJ?? Helle Nøhr Larsen, Codan Forsikring A/S BARSEL EN DEL AF PERSONALEPOLITIKKEN Barselsregler er en almindelig del af de fleste arbejdsgiveres personalepolitik Typisk tages der stilling

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 26. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 26. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 26. oktober 2015 Sag 259/2014 Professionshøjskolen University College Nordjylland (advokat Lene Damkjær Christensen) mod Kristelig Fagforening som mandatar for A

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 2. november 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 2. november 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 2. november 2010 Sag 119/2009 (2. afdeling) DI som mandatar for SAS Scandinavian Airlines Danmark A/S (advokat Morten Eisensee) mod FTF som mandatar for Cabin Attendants

Læs mere

ANSÆTTELSESRETLIGT NYHEDSBREV

ANSÆTTELSESRETLIGT NYHEDSBREV 6. MAJ 2015 ANSÆTTELSESRETLIGT NYHEDSBREV NR. 1/2015 Hermed udsendes Nielsen Nøragers nye ansættelsesretlige nyhedsbrev. I dette første nyhedsbrev sætter vi fokus på det fremsatte forslag til ansættelsesklausulloven,

Læs mere