Resultatrevision 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatrevision 2013"

Transkript

1 Beskæftigelse, Social og Økonomi Sekretariat og Integration Sagsnr Brevid Ref. KRPE Dir. tlf. NOTAT: Resultatrevision april 2014 Resultatrevision 2013 Jobcenter Roskilde Som en del af forberedelsen af Beskæftigelsesplanen for det kommende år skal Jobcentret hvert år i henhold til Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats udarbejde en resultatrevision over indsatsen det foregående år. Resultatrevisionen skal sendes i høring og godkendes i byrådet vedlagt LBR s og Beskæftigelsesregionens bemærkninger. Resultatrevisionen består af 2 standardtabeller udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering samt Jobcentrets opfyldelse af minimumskravene til jobsamtaler og aktive tilbud (rettidighed) suppleret med egne opgørelser baseret på data fra databasen jobindsats.dk og forvaltningens refleksioner over dette. De 2 standardtabeller er: En resultatoversigt der er resultatet af jobcentrets arbejde med ministermålene i 2013, udviklingen i jobcentrets målgrupper den seneste måned og det seneste år, samt rettidigheden i jobcentrets indsats. Resultaterne sammenlignes med udviklingen i de andre jobcentre i den oprindelige klynge 1 af sammenlignelige kommuner som var sammenligningsgrundlag for indsatsen i jobcentret indtil udgangen af Et besparelsespotentiale - som viser hvor meget mere det ville koste Roskilde Kommune om året, hvis antallet af borgere, der modtager ydelser svarede til det antal vores rammevilkår tilsiger ifølge beregning fra Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA). 1 Den oprindelige klynge, der er nævnt i Resultatoversigten består ud over Roskilde af Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød, Holbæk, Holstebro, Kolding, Sorø og Viborg. 1

2 Den samlede indsats i Besparelsespotentialet Udviklingen i antallet af borgere, der modtager forsørgelsesydelser i Jobcenter Roskilde har, for de fleste grupper, været tilfredsstillende i Gennem hele året var mere end 85 % af borgerne i Roskilde Kommune mellem 16 og 66 år selvforsørgende, og i december 2013 var andelen 86,7 %. Dette er den 12. højeste andel selvforsørgende blandt landets kommuner. Besparelsespotentialet herunder viser yderligere, at for alle ydelsesgrupper ligger antallet af borgere, der modtog ydelse i Roskilde Kommune i 2013 lavere end det man kan forvente ud fra Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA) s beregning af jobcentrets rammevilkår. Besparelsespotentiale Roskilde jobcenter Forsørgelsesydelse 1. kvartal kvartal 2013 Fuldtidspersoner i pct. af befolkningen Forudsagte fuldtidspersoner i pct. af befolkningen Potentiel reduktion af antal fuldtidspersoner Besparelsespotentiale (i mio. kr.) A-dagpenge 2,35 2, ,6 Kontanthjælp (inkl. revalidering, forrevalidering, ressourceforløb og uddannelseshjælp) 3,34 3, ,1 Sygedagpenge 1,70 1, ,3 Permanente ydelser (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) 5,97 6, ,0 I alt 13,36 14,59 0 0,0 Anm: Negative tal = Roskilde billigere end sammenligning, Positive tal = Roskilde dyrere end sammenligning Kommentar: Tabellen viser andelen af kommunens borgere, der modtager en ydelse fratrukket den andel af borgerne der ifølge kommunens rammevilkår kan forventes at modtage ydelse. Denne forskel omregnes til fuldtidspersoner og ganges med den årlige udgift (ekskl. udgift til løntilskud) til en gennemsnitlig fuldtidsperson på den pågældende forsørgelsesydelse i jobcentret På enkelte områder har udviklingen dog været specielt negativ eller antallet af ydelsesmodtagere er stagneret på for højt et niveau. Dette gælder primært de ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år, de langtidsledige arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere samt gruppen af ledige fleksjobberettigede. Indsatsen i forhold til Beskæftigelsesministerens mål for 2013 Beskæftigelsesministeriet har udpeget 4 områder som jobcentrene skulle have særlig opmærksomhed rettet imod i På disse områder er der opstillet 4 specifikke mål (ministermålene). Beskæftigelsesministerens mål for 2013: 1. Flere unge skal have en uddannelse - Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. 2

3 2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension. Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres. 3. Langtidsledigheden skal bekæmpes - Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt. 4. En tættere og styrket dialog med de lokale virksomheder - Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen. I bilaget Resultatoversigt - Roskilde er udviklingen i løbet af 2013 opgjort. Målene 2-4 er alle opfyldt, men Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har p.t. suspenderet opgørelsen af Ministermål 1: Uddannelsesgraden. Det er derfor ikke muligt at vurdere om dette mål er opfyldt. 1. Flere unge skal have en uddannelse Roskilde Kommune placerer sig godt, når det drejer sig om kommunens fremdrift mod målet om at 95 % af alle unge i 2015 gennemfører en ungdomsuddannelse. I august lå tallet på 94 %. Kun 10 kommuner i landet lå højere, og 17 kommuner på samme niveau. Kommunen hører dermed til i den bedste 5. del af landets kommuner. Udviklingen i antallet af unge modtagere af a-dagpenge og kontanthjælp illustreres i nedenstående graf, der viser, at halvdelen af de unge ydelsesmodtagere er arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere og at antallet af forsikrede ledige unge og gruppen af unge ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er nogenlunde lige store. 600 Udvikling i antallet af ydelsesmodtagere under 30 år i 2013 A-dagpenge Kontanthjælp arbejdsmarkedsparate Kontanthjælp ikke-arbejdsmarkedsparate 500 Antal fuldtidspersoner dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 Antallet af unge forsikrede ledige er faldet med 15,4 %, antallet af arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er steget med 8,7 % og antallet af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er steget med 1 % gennem I alt er det samlede antal unge kontanthjælps- og a-dagpengemodtagere faldet med 5,2 % i løbet af 2013 En undersøgelse af, hvor stor en del af kommunens borgere mellem. 16 og 29 år der modtager ydelser viser, at 1,8 % af de unge er arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Dette er det 6. laveste niveau 3

4 blandt den nye kontanthjælpsklynges 2 18 kommuner. 3,8 % af de unge er ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, hvilket er det 4. laveste niveau i kontanthjælpsklyngen og blandt de årige borgere i Roskilde Kommune er det 1,8 %, der modtager a-dagpenge. En sammenligning med de 7 øvrige kommuner i a-dagpengeklyngen 3 viser, at i 3 af kommunerne modtager 1,7 % af kommunens unge a- dagpenge. I de sidste 4 kommuner er niveauet højere end i Roskilde. Indsatsen for de unge med tilknytning til Jobcenter Roskilde har i 2013 været præget af Roskilde Kommunes etablering af ungeenheden UngeGuiden i september Her arbejder kommunens sagsbehandlere tæt sammen med Ungdommens Uddannelsesvejledning. Den nye organisering skal sikre, at der er ét fælles mål for den samlede indsats: de unge uden erhvervskompetencegivende uddannelse skal i uddannelse. Dette samarbejde fortsætter og vil i 2014 yderligere inddrage uddannelsesinstitutionerne og have fokus på det tværforvaltningsmæssige sags- og koordinationsarbejde omkring de unge mellem 15 og 30 år. Derudover vil der være nyt fokus på de årige, med henblik på smidigere overgange mellem forvaltningerne for de 18 årige. 2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet Antallet af nytilkendte førtidspensioner er som ventet faldet markant fra 174 nytilkendelser i 2012 til 61 nytilkendelser i 2013, hvilket er klart under målsætningen om at begrænse antallet af tilkendelser til 74 personer. Ministermålet er dermed opfyldt. Roskilde har traditionelt haft et lavt antal af tilkendte førtidspensioner og dette billede tegner sig også i nedenstående graf hvor antallet af nytilkendelser i 2013 sammenlignes med det gennemsnitlige niveau i den nye klynge 4 af kommuner med samme rammevilkåt med hensyn til de permanente forsørgelsesydelser. Påbegyndt Førtidspension (Antal pr i arbejdsstyrken) 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 Roskilde Gennemsnit for kommuner med samme rammevilkår 2 Kontanthjælpsklyngen: Ikast-Brande, Roskilde, Hillerød, Silkeborg, Assens, Billund, Greve, Nordfyns, Jammerbugt, Furesø, Lemvig, Stevns, Syddjurs, Frederikssund, Middelfart, Vallensbæk, Læsø, Ringkøbing-Skjern 3 A-dagpengeklyngen: Odder, Struer, Syddjurs, Favrskov, Solrød, Roskilde, Skandernborg 4 Permanente forsørgelsesklyngen: Favrskov, Greve, Albertslund, Ishøj, Roskilde, Glostrup, Høje-Taastrup, Lejre. 4

5 Den lave tilgang skyldes først og fremmest indfasning af FØP/Fleksreformen. I den forbindelse er der oprettet et rehabiliteringsteam, der nu er veletableret og mødes 2 gange om ugen. FØP/Fleksreformen har samtidig lempet kravene til, hvornår borgerne er berettigede til fleksjob, således at man nu kan blive tildelt et fleksjob, hvis man bare kan arbejde i et par timer ugentligt. Dette har betydet, at ca. halvdelen af de sager, der har været forelagt rehabiliteringsteamet, er blevet indstillet til fleksjob. Som følge heraf har Roskilde Kommune, som mange af landets øvrige kommuner, tildelt noget færre ressourseforløb end forventet. Gruppen af borgere, der tidligere ville være tilkendt en førtidspension, modtager nu i stedet kontanthjælp, er i ressourceforløb eller i fleksjob/på ledighedsydelse. 3. Langtidsledigheden skal bekæmpes Også når det gælder udviklingen i antallet af langtidsledige, har der været det forventede fald i Roskilde kommune. Antallet af langtidsledige (forsikrede ledige og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, der har været ledige minimum 80 % af det seneste år) faldt 22 % i 2013 og var 453 i dec Dette antal er under det fastsatte måltal på 461. Faldet er dog udelukkende sket i antallet af forsikrede ledige, der er faldet med 53 % der svarer til 251 fuldtidspersoner, hvorimod antallet af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere er steget med 123 % svarende til 121 fuldtidspersoner. Dette ligger en del over gennemsnittet i den gamle klynge (på 109 %), men under gennemsnittet i den nye kontanthjælpsklynge (142 %). Faldet i antallet forsikrede ledige er bl.a. en direkte konsekvens af den forkortede dagpengeperiode I perioden fra januar til oktober 2013 har 322 forsikrede ledige mistet retten til a-dagpenge i Roskilde Kommune. En nærmere analyse af udviklingen i antallet af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere viser at kvinderne nu udgør en større andel af gruppen af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere (40 % mod tidligere 35 %) Nedenstående graf viser at stigningen i antallet af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere er især stor for gruppen af årige og for kvinderne. Udviklingen i antallet langtidsledige kontanthjælpsmodtagere fordelt på målgrupper Index 100 = dec årige % årige % Kvinder +156 % Alle % Mænd % Ikke-vestlig baggrund + 63 % årige + 44 %

6 Efter kontanthjælpsreformen er begrebet nytte-indsats indført og det rettes mod både de over og under 30 årige. I Jobcenter Roskilde forventes dette at have en vis effekt også for kontanthjælpsmodtagere over 45 år. Derudover vil der være brug for særligt fokus på denne gruppe i 2014 og i Beskæftigelsesplan En tættere og styrket dialog med de lokale virksomheder Jobcenter Roskilde opstillede 2 mål i 2013 for at sikre en tættere og styrket dialog med de lokale virksomheder: Antallet af medlemmer i VirksomhedsNetværk Roskilde og virksomhedernes tilfredshed med servicen fra Jobcentret målt ved den årlige tilfredshedsundersøgelse. Begge mål er opfyldt. Antallet af medlemmer af Virksomhedsnetværk Roskilde lå i hele 2013 over målsætningen på 300 medlemsvirksomheder og nåede ved årsskiftet 320 medlemmer, og målet er dermed opfyldt. Byrådet har dog i slutningen af 2013 besluttet at netværket nedlægges. Det forventes, at Erhvervsforum Roskilde vil kunne varetage en del af CSR-indsatsen fremover. Den årlige undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med serviceydelser modtaget fra jobcentret i 2013 er blevet besvaret af 105 virksomheder, hvoraf 83 % meldte tilbage, at de var enten tilfredse eller meget tilfredse med kommunens serviceniveau. Målet i beskæftigelsesplanen var en tilfredshed over 80 %. Dette mål er dermed opnået. I 2013 er Jobcentrets samarbejde med kommunens nye Erhvervsafdeling og En indgang for erhvervslivet etableret og jobcentret samarbejder med Erhvervsforum Roskilde for at skabe en større kontaktflade til kommunens virksomheder. Dette samarbejde fortsætter i 2014 og Jobcentret forventer at udarbejde en strategi for virksomhedssamarbejdet i forbindelse med arbejdet med Beskæftigelsesplan Indsatsen i forhold til de enkelte ydelsesgrupper - Resultatoversigten A-dagpenge Antallet af forsikrede ledige er, som det fremgår af Resultatoversigten, faldet med 20 % i Roskilde i løbet af Dette fald svarer til 295 ledige, hvoraf ca. halvdelen er medlemmer af 3F eller HK. Faldet i antallet af forsikrede ledige mænd (24 %) har været noget større end faldet i antallet af forsikrede ledige kvinder (16 %) og 56 % af de borgere, der ikke længere modtager a-dagpenge er mellem 45 og 60 år. En del af faldet skyldes selvfølgelig den forkortede dagpengeperiode og modsvares til dels af en tilgang til kontanthjælp. Men faldet gælder både antallet af forløb med en varighed under 3 måneder, der er faldet (med 9 %) og antallet af forløb med en varighed mellem 3-12 måneder (med 24 %). Antallet af forløb med en varighed over 12 måneder er faldet med 67 % i løbet af I Roskilde Kommune modtog 2,1 % af borgerne a-dagpenge i december måned I Skanderborg var andelen 2,0 % ellers lå resten af de 7 kommuner i a-dagpengeklyngen på niveau med Roskilde eller over. Resultatoversigten viser, at faldet på 20 % i Roskilde Kommune er lidt mindre end det gennemsnitlige fald i den oprindelige klynge, der var på 24 %. Det gennemsnitlige fald i den nye A-dagpengeklynge var på 23 %: Kontanthjælp Det samlede antal kontanthjælpsmodtagere i Roskilde Kommune er steget med 3,8 % i løbet af Stigningen fordeler sig på en stigning i antallet af arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere på 11 % og en lille stigning i antallet af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere på 0,9 % i løbet af

7 Den tilsvarende gennemsnitlige udvikling i den nye kontanthjælpsklynge er en samlet stigning på 4,8 % fordelt på en stigning i antallet af arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere på 6,5 % og en stigning på 3,6 % i antallet af ikke-arbejdsmarkedsparate borgere. De ca borgere på kontanthjælp i Roskilde Kommune svarer til 3,2 % af kommunens befolkning fordelt på 1,0 % arbejdsmarkedsparate og 2,2 % ikke-arbejdsmarkedsparate. I alle tre tilfælde svarer dette niveau nøjagtig til det gennemsnitlige niveau i den nye kontanthjælpsklynge. Udfordringen på kontanthjælpsområdet er, at det overvejende er antallet af langvarige forløb, der er steget. Både for de arbejdsmarkedsparate (se under ministermålet: Langtidsledigheden skal bekæmpes) og for de ikke arbejdsmarkedsparate hvor antallet af forløb med en varighed over et år er steget med 39 % fra november 2012 til november I denne gruppe findes en del af de borgere, der tidligere blev tildelt fleksjob eller førtidspension, men som nu yderligere afklares inden deres sag forelægges rehabiliteringsteamet. For de ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er der forsat fokus på den tværfaglige individuelle indsats. Sygedagpenge Det samlede antal borgere på sygedagpenge i Roskilde Kommune er faldet med 12 % i løbet af Det største fald er sket i antallet af sager med en varighed på mellem 3 måneder og 12 måneder. Antallet af disse forløb ligger 25 % lavere i december 2013 end i december Antallet af langvarige sygedagpengesager er også faldet (med 6 %) og ligger med en andel på 12,7 % under målsætningen om max. at udgøre 15 % af det samlede antal sager. Den gennemsnitlige andel af forløb med en varighed over 52 uger i sygedagpengeklyngen 5 er dog med 9,3 % noget lavere. 1,8 % af borgerne i Roskilde modtog sygedagpenge i dec I Furesø kommune var det 1,6 % og resten af kommunerne i Sygedagpengeklyngen lå enten på niveau med Roskilde eller højere. Ledighedsydelse og Fleksjob Ledigheden blandt borgere, der er tilkendt fleksjob lå højt i hele I december 2013 var den 22,7 % og lå dermed langt over det fastsatte mål på 15 %, men dog under ledigheden i dec på 23,6 %. Ledige fleksjobbere modtager ledighedsydelse og antallet af ledighedsydelsesmodtagere steg med 2,5 % i løbet af 2013, hvorimod antallet af borgere med fleksjob steg med 5 %. I den nye permanente-ydelserklynge var den gennemsnitlige stigning på hhv. 8 % for antallet af borgere i fleksjob og 2 % for antallet af borgere på ledighedsydelse. Ledigheden blandt borgerne, der er tilkendt fleksjob svinger meget i klyngekommunerne og går fra en ledighed på 13,4 % i Albertslund kommune til en ledighed på 29,5 % i Ishøj. Roskilde Kommune ligger lige midt i klyngen. Jobcenter Roskilde har i 2013 indgået samarbejde med 2 eksterne aktører og udlagt alle ledighedsydelsesmodtagere der inden for 18 mdr. har været ledige i mere end 12 måneder. Jobcentrets fokus på denne målgruppe vil blive fastholdt i 2014 og jobcentret vil fortsætte og justere samarbejdet med de eksterne aktører omkring de langvarigt ledige fleksjobbere. 5 Sygedagpengeklyngen: Roskilde, Hillerød, Ballerup, Fredensborg, Gladsaxe, Furesø. 7

8 Rettidighed Resultatoversigten viser, at kun få forsikrede ledige har manglet jobsamtaler eller aktive tilbud i december Faktisk har Jobcenter Roskilde haft en høj rettidighed i indsatsen for de forsikrede ledige gennem hele året - også i sammenligning med regionens øvrige jobcentre. På kontanthjælpsområdet gælder det samme for de arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, hvorimod antallet af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, der manglede jobsamtaler, steg markant i de sidste måneder af Andel ydelsesmodtagere, der mangler jobsamtale i % 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Andel, der mangler jobsamtale Adagpenge Arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere Ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 En stor del af de ikke-arbejdsmarkedsparate borgere, der mangler samtaler er unge under 30 år. På dette område er der sket store organisatoriske forandringer i forbindelse med etableringen af UngeGuiden og krav om revurdering af samtlige sager i forbindelse med kontanthjælpsreformen, der trådte i kraft I forbindelse med revurderingen har størstedelen af de unge været til samtale i UngeGuiden i november og december ,0% Andel, der mangler aktive tilbud Adagpenge Arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere Ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere Andel ydelsesmodtagere, der mangler tilbud i % 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 8

9 Ligeledes ses en, dog lidt mindre, stigning i andelen af ikke-arbejdsmarkedsparate, der mangler et aktivt tilbud. I 2014 er indsatsen for de ikke-arbejdsmarkedsparate (aktivitetsparate) kontanthjælpsmodtagere en fortsat udvikling af UngeGuiden med fokus rettet mod det tværforvaltningsmæssige sags- og koordinationsarbejde. Opfølgning på indsats og mål i forbindelse med tildelte midler fra puljen til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter i jobcentrene til at hjælpe langtidsledige og personer i risiko for langtidsledighed i job og virksomhedsrettet aktivering Roskilde Kommunen udarbejdede i 2010 en plan med mål for indsatsen, strategi og resultatkrav for den 4- årige bevilling ( incl.). Det endelige mål var fastlagt således: Fra udgangen af 2012 og resten af projektperioden skal følgende andel af aktiverede ydelsesmodtagere, der har været ledige i mere end 12 sammenhængende måneder, være i virksomhedsrettede tilbud A-dagpengemodtagere: 75 %, Kontanthjælpsmodtagere match 1: 60 % og Kontanthjælpsmodtagere match 2: 30 % Udviklingen fra 4. kvt til 4. kvt har været således: Andelen af ydelsesmodt. med langvarige forløb i virksomhedsnær aktivering 4. kvt kvt kvt 2013 A-dagpenge 65% 77% 79% Kontanthjælp - jobklar 71% 64% 63% Kontanthjælp - indsatsklar 36% 40% 34% Målingen omfatter A-dagpenge og kontanthjælpsmodtagere, der har været ledige i mere end 12 måneder sammenhængende For alle tre grupper af ydelsesmodtagere gælder, at projektet er afsluttet og det endelige mål er opnået. 9

Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2012

Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2012 Økonomi og Beskæftigelse Jobcenter Administration Sagsnr. Brevid. Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Resultatrevision 2012 Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2012 Som en del af forberedelsen

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser. April 2018

Udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser. April 2018 Udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser April 2018 Udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser Udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser indeholder 12 figurer

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2013 indeholder: En resultatoversigt der

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Indledning. Resultatrevision Arbejdsmarkedsafdelingen GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen Resultatrevision 2010 NOTAT Dato: 12. april 2011 Af: Jacob Benedictus Jørgensen & Peter Sidelmann Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Resultatrevision for år 2013

Resultatrevision for år 2013 Resultatrevision for år 2013 Jobcenter Frederikssund april 2014 Sammenligningsgrundlaget er Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Resultatrevision Resultatrevision 2010 Jobcenter Roskilde Kommune

Resultatrevision Resultatrevision 2010 Jobcenter Roskilde Kommune Jobcenter Administration Køgevej 90 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 31 31 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Resultatrevision 2010 Resultatrevision 2010

Læs mere

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. August 2014

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. August 2014 Nøgletal Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune August 214 Kilde: Alle data på beskæftigelsesområdet er hentet på Styrelsen for arbejdsmarked og rekrutterings Jobindsats.dk. Data for det specialicerede

Læs mere

Udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser. Maj 2018

Udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser. Maj 2018 Udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser Udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser Udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser indeholder 12 figurer med nøgletal

Læs mere

Resultatrevision 2018

Resultatrevision 2018 Resultatrevision 2018 Jobcenter Frederikssund maj 2019 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Jobcenter Halsnæs Job og Arbejdsmarked Halsnæs Kommune 0 Indhold 1. Indledning... 2 2. Jobcentrets generelle bemærkninger... 3 3. Ministermål... 4 Resultatoversigt for Jobcenter Halsnæs...

Læs mere

Udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser. Februar 2019

Udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser. Februar 2019 Udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser ruar 2019 Udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser Udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser indeholder 12 figurer

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser. August 2018

Udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser. August 2018 Udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser ust Udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser Udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser indeholder 12 figurer med

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Resumé...3 2.0 Scorecard...4 3.0 Resultatoversigt...5 3.1 Ministerens mål...5 3.1.1 Arbejdskraftreserven...5 3.1.2 Permanente forsørgelsesordninger...6

Læs mere

Udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser. November 2018

Udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser. November 2018 Udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser ember Udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser Udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser indeholder 12 figurer med

Læs mere

Resultatrevision Jobcenter Holbæk

Resultatrevision Jobcenter Holbæk Resultatrevision 20 Jobcenter Holbæk Område: Holbæk Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød,

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2012 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Scorecard... 4 3.0 Resultatoversigt... 5 3.1 Ministerens mål... 5 3.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 3.1.2 Permanente

Læs mere

Udvikling i ledigheden. Juni 2017

Udvikling i ledigheden. Juni 2017 Udvikling i ledigheden i Udvikling i ledigheden Udvikling i ledigheden indeholder 8 figurer med nøgletal for udviklingen i antallet af ydelsesmodtagere i forskellige ydelsesgrupper i Kommune. Forsikrede

Læs mere

Udvikling i ledigheden. November 2017

Udvikling i ledigheden. November 2017 Udvikling i ledigheden ember Udvikling i ledigheden Udvikling i ledigheden indeholder 12 figurer med nøgletal for udviklingen i antallet af ydelsesmodtagere i forskellige ydelsesgrupper i Kommune. Forsikrede

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser. Januar 2018

Udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser. Januar 2018 Udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser uar 2018 Udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser Udvikling i antallet af modtagere af forsørgelsesydelser indeholder 12 figurer

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. Maj 2015

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. Maj 2015 Nøgletal Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune Maj 215 Dette dokument er kun delvist opdateret. Opdatering af data for antallet af bl.a. forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere afventer

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE

RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE RESULTATREVISION 2013 HOLBÆK KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Plan for udarbejdelse og behandling... 4 Ministerens og lokale mål for 2013 samt jobcenterets overordnede

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 Resultatoversigt... 5 2.1. Ministerens mål... 6 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse - Uddannelsesgraden... 6 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Styringsinformation 09.07.2013/PITHOM Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Maj 2013 Rapporten giver en status på ministermål, supplerende mål i Beskæftigelsesplanen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Marts 2013 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Marts 2013 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

Resultatrevision 2017

Resultatrevision 2017 Resultatrevision 2017 Jobcenter Frederikssund maj 2018 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2. kvartal 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

ResultatRevision 2012 Holbæk Kommune

ResultatRevision 2012 Holbæk Kommune ResultatRevision 2012 Holbæk Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 1.2 Plan for udarbejdelse og behandling... 3 1.3 Ministerens mål og jobcenterets overordnede resultater... 4 2. Resultatoversigten...

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 1. Indledning I henhold til lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, udarbejder Jobcenter Kolding hvert år en resultatrevision, som viser indsatsen og

Læs mere

Fuldtidspersoner feb-15. maj-13. dec-13. aug-11. okt-12. jan-11. jul-14. mar-12

Fuldtidspersoner feb-15. maj-13. dec-13. aug-11. okt-12. jan-11. jul-14. mar-12 jan-4 aug-4 mar-5 okt-5 maj-6 dec-6 jul-7 feb-8 sep-8 apr-9 nov-9 jun-1 jan-11 aug-11 mar-12 okt-12 maj-13 dec-13 jul-14 feb-15 sep-15 apr-16 nov-16 jun-17 jan-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Figur 1. Antal fuldtidspersoner i kontanthjælpssystemet. Sæsonkorrigeret. Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner dec-13. okt-12.

Figur 1. Antal fuldtidspersoner i kontanthjælpssystemet. Sæsonkorrigeret. Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner dec-13. okt-12. jan-4 aug-4 mar-5 okt-5 maj-6 dec-6 jul-7 feb-8 sep-8 apr-9 nov-9 jun-1 jan-11 aug-11 mar-12 okt-12 maj-13 dec-13 jul-14 feb-15 sep-15 apr-16 nov-16 jun-17 jan-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Resultatrevision 2015 Jobcenter Frederikssund maj 2016 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Thisted juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for beskæftigelsesindsatsen...3

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild. Juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Rebild Juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne

Læs mere

Fuldtidspersoner maj-13. feb-15. aug-11. dec-13. jan-11. okt-12. jul-14. mar-12

Fuldtidspersoner maj-13. feb-15. aug-11. dec-13. jan-11. okt-12. jul-14. mar-12 jan-4 aug-4 mar-5 okt-5 maj-6 dec-6 jul-7 feb-8 sep-8 apr-9 nov-9 jun-1 jan-11 aug-11 mar-12 okt-12 maj-13 dec-13 jul-14 feb-15 sep-15 apr-16 nov-16 jun-17 jan-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler:

Resultatrevisionen tager udgangspunkt i to tabeller omkring indsatsen og resultaterne det seneste år. Disse to tabeller omhandler: Resultatrevision 2013 Indledning Som led i styringen af beskæftigelsesindsatsen skal der hvert år udarbejdes en resultatrevision, hvor udviklingen på en række nøgleparametre gennemgås. Resultatrevisionen

Læs mere

Mål opfølgning og ledelsesinformation

Mål opfølgning og ledelsesinformation GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen 12.09.20/JBJ Gladsaxe Kommune Mål opfølgning og ledelsesinformation Beskæftigelses- og Integrationsudvalget September 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Resultatrevision 2013 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Resultatrevision 2013 1. Indledning Denne Resultatrevision 2013 har til formål at give et overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i Solrød Kommune i 2013.

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Styringsinformation 15.08.2013/PITHOM Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Juni 2013 Rapporten giver en status på ministermål, supplerende mål i Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Haderslev

Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Haderslev Opfølgning på Beskæftigelsesplan Jobcenter Haderslev 1 Ministermål 1: Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervs- kompetencegivende

Læs mere

Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Haderslev

Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Haderslev Opfølgning på Beskæftigelsesplan Jobcenter Haderslev 1 Ministermål 1: Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervs- kompetencegivende

Læs mere

Resultatrevision Furesø Kommune

Resultatrevision Furesø Kommune Resultatrevision 2008 Furesø Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Opsummering...1 3. Resultatoversigt primo 2009...2 3.1. Resultater af indsatsen for særlige grupper... 2 3.1.1. Arbejdskraftreserven...

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune

Resultatrevision Beskæftigelsesindsatsen. Herning Kommune Resultatrevision 2012 Beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune - 1 - Om resultatrevisionen Alle kommuner skal hvert udarbejde en resultatrevision i forhold til beskæftigelsesindsatsen. Opgaven er lovfæstet,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Furesø. 1. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Furesø 1. statusnotat 2010 Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Konklusioner...3 2. Udfordringer...4 3. Målgruppen

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen 2015 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Beskæftigelse, Social og Økonomi Sekretariat og Integration Sagsnr. 257292 Brevid. 1887972 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Resultatrevision 2013 9. april 2014 Resultatrevision 2013 Jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012

OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland. juli 2012 OPFØLGNINGSRAPPORT Vesthimmerland juli 2012 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Styringsinformation 18.03.20/SIMJEN Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Marts 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende ministermål og supplerende

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Nøgletalspakken Maj 2014

Nøgletalspakken Maj 2014 BilagARU_11_pkt.9.1 Nøgletalspakken Maj 1 Oversigt over udviklingen i de største ydelsesgrupper i Hvidovre Kommune Antal personer - Ledighed og aktivering (bruttoledighed) A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp

Læs mere

Resultatrevision 2016

Resultatrevision 2016 Resultatrevision 2016 Jobcenter Frederikssund maj 2017 Indledning Om resultatrevisionen Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Frederikssund. Resultatrevisionen

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

ResultatRevision 2011

ResultatRevision 2011 ResultatRevision 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 1.2 Plan for udarbejdelse og behandling... 3 1.3 Ministerens mål... 4 1.3.1 Ministermål - Arbejdskraftreserven... 4 1.3.2 Ministermål personer

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015

Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på Beskæftigelsesindsatsen 2015 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold til Helsingør

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 Center for Job og Ydelse Marts 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4 2.1 Resultatoversigten... 4 2.2 Besparelsespotentiale... 5 2.3 Scorecard ministermål...

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring. December 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Hjørring December 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. I denne rapport følges op på følgende: Målgrupperne for

Læs mere

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012.

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. Svendborg og Langeland kommune Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. ejcacj 01-04-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ministermål Scorecard...

Læs mere

Masterdias for kontanthjælpsreformen

Masterdias for kontanthjælpsreformen Masterdias for kontanthjælpsreformen Jan 2013 Feb 2013 Mar 2013 Apr 2013 Maj 2013 Jun 2013 Jul 2013 Aug 2013 Sep 2013 Okt 2013 Nov 2013 Dec 2013 Jan 2014 Feb 2014 Mar 2014 Apr 2014 Maj 2014 Jun 2014 Jul

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 10.02.2016/SIMJAC Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 4. Kvartal 2015 Rapporten giver en status på udmøntningen af ministermålene i

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til oktober 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til oktober 2018 jan-4 sep-4 maj-5 jan-6 sep-6 maj-7 jan-8 sep-8 maj-9 jan-1 sep-1 maj-11 jan-12 sep-12 maj-13 jan-14 sep-14 maj-15 jan-16 sep-16 maj-17 jan-18 sep-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. August 2015

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. August 2015 Nøgletal Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune August 215 Kilde: Alle data på beskæftigelsesområdet er hentet på Styrelsen for arbejdsmarked og rekrutterings Jobindsats.dk. Data for det specialicerede

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til september 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til september 2018 jan-4 sep-4 maj-5 jan-6 sep-6 maj-7 jan-8 sep-8 maj-9 jan-1 sep-1 maj-11 jan-12 sep-12 maj-13 jan-14 sep-14 maj-15 jan-16 sep-16 maj-17 jan-18 sep-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune September 2018

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune September 2018 Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune September 2018 Indhold Refusionsprocenter... 3 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 3 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig

Læs mere

Grundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk.

Grundlaget for denne statistik udgøres af data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens portal jobindsats.dk. GLADSAXE KOMMUNE Social- og sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Beskæftigelses- og Integrationsudvalget kvartalsstatistik, 2. kvartal 21 NOTAT Dato 16. august 21 Af: Jesper Bøtker Mortensen

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2012 Jobcenter Allerød April 2013 Resultatrevision 2012 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2012 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 3. Resultatoversigt... 5 3.1. Ministerens mål... 6 3.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 3.1.2. Permanente forsørgelsesordninger... 7 3.1.3. Unge under

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Holbæk. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Holbæk 2. statusnotat 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Holbæk - 2. statusnotat 2010 Notatet

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Oktober 2018

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Oktober 2018 Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune Oktober 2018 Indhold Refusionsprocenter... 4 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 4 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere

Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. November 2017

Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob. November 2017 Nøgletal for implementeringen af reformen af førtidspension og fleksjob November 217 Jan 212 Mar 212 Maj 212 Jul 212 Sep 212 Nov 212 Jan 213 Mar 213 Maj 213 Jul 213 Sep 213 Nov 213 Jan 214 Mar 214 Maj

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm.

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hørsholm. Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Resultatrevisionen samler en række væsentlige oplysninger om udviklingen

Læs mere

Masterdias for kontanthjælpsreformen

Masterdias for kontanthjælpsreformen Masterdias for kontanthjælpsreformen JAN2013 FEB2013 MAR2013 APR2013 MAY2013 JUN2013 JUL2013 AUG2013 SEP2013 OCT2013 NOV2013 DEC2013 JAN2014 FEB2014 MAR2014 APR2014 MAY2014 JUN2014 JUL2014 AUG2014 SEP2014

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået %

30 % 25 % ,8 % Førtidspensionister i job Er ikke opnået % Resultatopfølgning BP20 til udvalgsmøde 26. januar 2014 I BeskæftigelsesPlan 20 er opstillet 4 ministermål og 3 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort så aktuelt

Læs mere

Resultatrevision for Assens kommune 2010

Resultatrevision for Assens kommune 2010 Resultatrevision for Assens kommune 2010 Indledning:... 3 Resultatrevisionens indhold... 4 Ministerens mål for 2010... 4 Besparelsespotentiale for kommunen... 4 Resultatoversigten... 4 Rettidighed... 4

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i 2014

Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i 2014 Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i Konjunkturerne på arbejdsmarkedet -2016 Prognose for hele landet 3 gange om året udarbejder Økonomi- og Indenrigsministeriet en prognose for udviklingen

Læs mere

Ledelsesinformation, maj 2015 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, maj 2015 Jobcenter Vejen Ledelsesinformation, maj 2015 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, april 2015... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, april 2015... 3 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Juli 2015

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Juli 2015 1 Indikatorer Ballerup Kommune Juli 215 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere