Bestyrelsesmøde. Mødedato: Klokken: ca Domi Bolig, Tornøegade 12, Odder kl spisning kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde. Mødedato: Klokken: ca Domi Bolig, Tornøegade 12, Odder kl spisning kl"

Transkript

1 Bestyrelsesmøde 1 Mødedato: Klokken: ca Domi Bolig, Tornøegade 12, Odder kl spisning kl Bestyrelsen: init.: Formand Herdis Larsen HL Næstformand Torben Lokjær TL Best.medlem Kirsten Boeriis Nielsen KBN Best.medlem Frederik Schrøder FS Best.medlem Stine Kallerup Sørensen SKS Best.medlem Claes Jensen CJ Best.medlem Michael Vittrup Sørensen MVS Suppleanter: Helle Lassen HLS Direktør Preben Jacobsen PJ Afbud fra: Helle Lassen EMNER TIL BEHANDLING BESLUTNING 1. Godkendelse af dagsordenen Godkendt med tilføjelse af følgende punkter fra HL og PJ: Kursus om Organisationsbestyrelsens opgaver og ansvar.(hl) Orientering om afd. 33 (PJ), Flag Alle i Malling (PJ) og orientering om arbejde med flere nedgravede affaldsbeholdere.(pj) 2. Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt. 3. Meddelelser fra formanden Orientering om kursus Refleksion over bestyrelsesmøde med Alboa Drøftelse af retningslinjer for dispositionsfond m.v. Orienterede om SKS, TL og HL deltagelse i ovenstående kursus, og opfordrede øvrige OB medlemmer til, at tilmelde sig, da det havde givet et godt udbytte for alle 3. Bordet rundt var der en positiv oplevelse af mødet. Indlæg fra BL var godt og givende. Alle bedes sætte X i kalenderen den 21/22 juni til strategiweekend med Alboa. Retningslinjer blev diskuterede. Administrationen blev bedt om, at komme med eksempler og udarbejde ansøgningsskema til fremlæggelse på kommende OB møde. Retningslinjerne ønskes markedsført i Inside Domi. Bordet rundt var der enighed om, at disse principper var en positivt kultur ændring i hele organisationen.

2 Ansøgning fra afdeling 34, vedr. tilskud til jubilæum. Arbejdskapital. Ansøgning fra afdeling 18 vedr. tilskud til vandskader på badeværelser. Dispositionsfonden 2 Afslag. Såfremt afdelinger ønsker afholdelse af jubilæum, er dette en egen ting, der kan planlægges og disponeres efter. Delvist bevilliget. KBN er bosiddende i afdelingen, og forlod derfor mødet under denne behandling. Ansøgning på kr ,- blev imødekommet med 50 % eller kr ,-. Dog ansøger administration først om beløbet i egen trækningsret hos LBF. Opnås der ikke bevillingen her, dækkes det af dispositionsfonden. Begrundelse: Pludselig opstået hændelse, der ikke var muligt at budgettere med, og afd. bestyrelsen handlende på sagen. Nuværende huslejeniveau 998 pr. m2. Afd. har i samarbejde med adm. fortaget de nødvenlige ændringer i D/V plan. Ansøgning fra administration til Udbedring af akustikforhold. Arbejdskapital. Ansøgning fra driftsafdeling til opstart af projekt med robotklipper. Arbejdskapital. Fejring af BL 100 år Danmarks længste morgenbord Bevilliget. Ansøgning på kr ,- Bevilliget. Ansøgning på kr ,- Administrationen videreformidler budskabet ud til alle afdelinger via mail og Inside DOMI. OB i gang sætter ikke yderligere. 4. Meddelelser fra andre bestyrelsesmedlemmer A. TL og HL Ordinære om ekstraordinære afdelingsmøder. 5 Randlevvej/Østergade 7 Parkvej 21 Jens Nørgaards Vænget + orienteringsmøder, byggemøder B TL orienterede om: Afd. 5. Desværre var et bestyrelsesmedlem gået bort, og da der ikke var suppleanter var et ekstra ordinært afd. møde nødvendigt. Ny afd. bestyrelse blev valgt. Afd. 7. ekstra ordinært afdelingsmøde om vedtagelse af bla. trappevask mv. Afd. 21. Ny afdelingsbestyrelse blev udvidet fra 3 til 5 medlemmer, og husorden blev ændret, således det fremover er tilladt at have husdyr. Der ud over er det afholdt orienteringsmøde med afd. 9 omkring LBF sag. Byggeudvalgsmøde i afd. 2., og møde med

3 afd.bestyrelse i afd. 7 omkring LBF sag forslag fra cj til afstemning 1. Beslutning om, at direktørens løn træffes af et flertal, på et møde, hvor alle bestyrelsesmedlemmer er til stede. 2. Beslutning om dokument indeholdende oplysning / udvikling i ledelsesløn dokumentet evt. i OneDrive. 3. Beslutning om, at bestyrelsesvederlaget træffes af et flertal, hvor alle bestyrelsesmedlemmer er tilstede. 4. Er man ikke enig i en beslutning, skal man have mulighed for, at det kan blive ført til referat. 5. Bestyrelsen skal have adgang til bilag i OneDrive med alle udgifter vedr. bestyrelsesmedlemmer, herunder bilag på udgifter på formandens betalingskort. 6. Forslag om udlån af fælleshuse til Odder Sognekirke Forslag om evt. flytning af OB møde den PJ forlod mødet under behandling af dette punkt. Følgende blev vedtaget: Beslutninger om direktørens løn træffes på møde, hvor det tilstræbes at alle er tilstede eller er forhåndsorienteret. Ledelsen udgøres i dag kun af PJ, og alle lønelementer vedr. PJ, optages fra regnskabsåret 2018 som særskilt note i regnskabet, hvorfor der allerede er fuld indsigt her i. Der foretages ikke yderligere. CJ vil undersøge om OB kan kræve, at få forelagt alle de oplysninger, som OB finder relevante fx alle medarbejderes løn, selvom direktøren (PJ) mener, at fx indsigten i medarbejdernes løn vil være et indgreb i ledelsesretten. Følgende blev vedtaget: Beslutninger om bestyrelsesvederlaget træffes på møde, hvor det tilstræbes at alle er tilstede eller er forhåndsorienteret. Ingen ændringer. Med henvisning til den nuværende forretningsorden 7 stk. 2, har alle OB medlemmer allerede denne ret i dag. CJ trak som derfor forslaget. Ingen ændringer. Alle OB medlemmer har allerede denne adgang i dag via KTP webzone. og som følge af den ændrede budgetmodel vedtaget fra 2020, bliver omkostninger afhold til repræsentantskab og OB særskilt konteret. Da fælleshuse tilhører de enkelte afdelinger vil CJ tage direkte kontakt til relevante afdelingsbestyrelse herom. OB bakkede op om initiativet, og såfremt der måtte blive behov for økonomisk støtte blev CJ opfordret til at fremsende ansøgning til OB herom. Flytning er som tidligere orienteret om ikke mulig. 5. Rapportering fra direktionen Afregning af byggesagshonorar på Høghuse 2 2 elev stillingsopslag. I skema A var der afsat kr hertil, men i skema B, er dette beløb nedsat til kr ,- Beløbet afregnes jf. gældende regler ultimo marts DOMI Bolig søger pt. elev til drift og administration,

4 4 og der er god søgning til stillingerne. Ansættelse forventes med opstart august 2019 Skifte af pensionsselskab for administrativt personale. Første eget udbud fra projektafdelingen Notat fra Skan-data vedr. redaktøradgang til OneDrive Orientering om telefonomlægning / tilgængelighed og SMS modul Budforudsætninger for afdelingsbudgetter. Godkendelse af D&S budget Administrationen har gennemført sammenligning af 4 selskabet, og valget er faldet på PFA. Det administrative personale orienteres den herom. Orientering gennemført. Vedtaget. Således kun PJ har redaktørrettigheder til OneDrive fremadrettet. Orientering gennemført. Omlægningen annonceres når teknikken er på plads. OB ønsker at administrationen arbejder på en 0 huslejestigning. Dog skal der sikres en forsvarlig drift. I henhold til OBS fra tilsynet på henlæggelse til køkken/bad, bedes administrationen komme med oplæg i budgetterne der i gang sætter disse henlæggelser, velvidende der må forventes en lang implementeringsperiode. Godkendt Indstilling om valg af revisor Administrationen havde udarbejdet sammenligningsskema, og havde vurderet budgiver ud fra krav i udbudsmaterialet. OB tog administrationens indstilling til efterretning, og vil indstille den foreslåede kandidat til valg i forbindelse med repræsentantskabsmødet Orientering til budgiverne, tilsynet, bank og advokat foretages af administrationen jf. udbudsmateriale. 6. Økonomi Balance Regnskaber Budgetter Dispositionsfonden Egen trækningsret i LBF Likviditet Revision 7. Projekter Afdeling 2, 7, 9, 33, 35 Veilgårdsparken er sendt i udbud Regnskabet for 2020 var netop afsluttet, OB blev kort orienteret om hovedtal. Regnskabet fremlægges til godkendelse på 1. kommende OB møde. Afdelingsregnskaber udsendes til underskrift hos de respektive afdelingsbestyrelser ultimo denne uge. Administration igangsætter arbejdet med afdelingsbudgetter 2020 i indeværende uge. Ingen bemærkninger -//- Der blev redegjorde for den likvide status. Afd. 2. Der er indgået rådgiveraftale med DAI.

5 5 Igangsættelse af nedbrydning/byggeri er udskudt fra Q til Q OB er orienteret om, at de skitserede tilvalgsmuligheder af carport, redskabsrum og flisebelægning (råderetssager) på sigt kan blive en udfordring, da dette kan resultere i for høje husleje. Løsning omkring genhusning undersøges nærmere. Dette ligger hos byggeudvalget. Sagen kan følges på DOMI hjemmeside, under afdelingen. Afd. 7 Ingen bemærkninger. Afd. 9. Orienteringsmøde for afdelingen er gennemført, og der arbejdes planmæssigt videre med LBF sag. Afd. 33 Efter Niels Munthes opdatering af D/V plan, indstiller administrationen at der foretages screening af afdelingen af ekstern rådgiver, ligesom administration indstiller at der udarbejdes oplæg på, hvorledes afdelingen kunne udvikles. Indstilling godkendt, og opstartsomkostninger op til et niveau på 30000,- incl. moms er godkendt af OB. Skulle arbejdet resulterer i et egentligt projekt afholdes udgiften af projektet. Afdelingsbestyrelsen i afd. 33 indkaldes snarest til møde herom. Afd. 35 Der er nu indgået forlig med den tidligere entreprenør. Præsentation af situationsplan for bebyggelse i 4 kanten. Indretningsudkast for eksisterende boliger og de 32 nye boliger incl. visualiseringer. Det forelagte materiale blev godkendt, som grundlag for det videre arbejde. 8. Opfølgning på igangværende sager Dirigent korps Kvalitetssikring af forslag Byggeudvalg Sociale viceværter Indkøbspolitik 1. udkast 9. Indkomne forslag 10. Kommende møder: SKS og HL havde udarbejdet oplæg til uddannelse, og de ønskede eksterne kursusafholder, og der blev i den forbindelse bevilliget kr ,- hertil. Øvrige punkter blev blev ikke behandlet af tidsmæssige årsager. Ingen yderligere forslag er modtaget. Mødedatoer i 2019: Mandag den 8. april Mandag den 6 maj Mandag den 17. juni

6 6 Skyd på formanden og direktøren: Torsdag den 11.april 2019 Repræsentantskabsmøde: Torsdag den 23. maj 2019 Bestyrelsesseminar med Alboa: Fredag og lørdag d. 21. og 22. juni 2019 Kredskonference: Lørdag den 9. november 2019 Eventuelt Ingen punkter Odder den / 2018 Bestyrelsens godkendelse af referatet:

Bestyrelsesmøde. Mødedato: 1. oktober 2018 Klokken: Domi Bolig, Tornøegade 12, Odder kl spisning kl

Bestyrelsesmøde. Mødedato: 1. oktober 2018 Klokken: Domi Bolig, Tornøegade 12, Odder kl spisning kl Bestyrelsesmøde 1 Mødedato: 1. oktober 2018 Klokken: 17.00 Domi Bolig, Tornøegade 12, Odder kl. 17.00 spisning kl. 19.00 Bestyrelsen: init.: Formand Herdis Larsen HL Næstformand Torben Lokjær TL Best.medlem

Læs mere

Mødedato: Klokken: ca Domi Bolig, Tornøegade 12, Odder kl spisning kl

Mødedato: Klokken: ca Domi Bolig, Tornøegade 12, Odder kl spisning kl Bestyrelsesmøde 1 Mødedato: 04.02.2019 Klokken: 17.00 ca. 21.00 Domi Bolig, Tornøegade 12, Odder kl. 17.00 spisning kl. 19.00 Bestyrelsen: init.: Formand Herdis Larsen HL Næstformand Torben Lokjær TL Best.medlem

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Mødedato: Klokken: Domi Bolig, Tornøegade 12, Odder spisning kl

Bestyrelsesmøde. Mødedato: Klokken: Domi Bolig, Tornøegade 12, Odder spisning kl Bestyrelsesmøde 1 Mødedato: 07.01.2019 Klokken: 17.00 21.00 Domi Bolig, Tornøegade 12, Odder spisning kl. 19.00 Bestyrelsen: init.: Formand Herdis Larsen HL Næstformand Torben Lokjær TL Best.medlem Kirsten

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Mødedato: 20.august 2018 Klokken: Domi Bolig, Tornøegade 12, Odder kl spisning kl

Bestyrelsesmøde. Mødedato: 20.august 2018 Klokken: Domi Bolig, Tornøegade 12, Odder kl spisning kl Bestyrelsesmøde 1 Mødedato: 20.august 2018 Klokken: 17.00 Domi Bolig, Tornøegade 12, Odder kl. 17.00 spisning kl. 19.00 Bestyrelsen: init.: Formand Herdis Larsen HL Næstformand Torben Lokjær TL Best.medlem

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Mødedato: 25. juni 2015 Klokken: på Malling Kro

Bestyrelsesmøde. Mødedato: 25. juni 2015 Klokken: på Malling Kro Bestyrelsesmøde 1 Mødedato: 25. juni 2015 Klokken: 18.00 på Malling Kro Formand Claes Jensen CJ Næstformand Herdis Larsen HL Best.medlem Kirsten Boeriis KB Best.medlem Frederik Schrøder FS Best.medlem

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Mødedato: 7. november Klokken : 17.00

Bestyrelsesmøde. Mødedato: 7. november Klokken : 17.00 Bestyrelsesmøde 1 Mødedato: 7. november 2016. Klokken : 17.00 Bestyrelsen: init.: Formand Claes Jensen CJ Næstformand Herdis Larsen HL Best.medlem Kirsten Boeriis Nielsen KBN Best.medlem Frederik Schrøder

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Mødedato: 12. november 2015 Klokken : 17.00

Bestyrelsesmøde. Mødedato: 12. november 2015 Klokken : 17.00 Bestyrelsesmøde 1 Mødedato: 12. november 2015 Klokken : 17.00 Bestyrelsen: init.: Formand Claes Jensen CJ Næstformand Herdis Larsen HL Best.medlem Kirsten Boeriis Nielsen KBN Best.medlem Frederik Schrøder

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Mødedato: 11. februar Klokken: 17.00

Bestyrelsesmøde. Mødedato: 11. februar Klokken: 17.00 Bestyrelsesmøde 1 Mødedato: 11. februar 2016. Klokken: 17.00 Bestyrelsen: init.: Formand Claes Jensen CJ Næstformand Herdis Larsen HL Best.medlem Kirsten Boeriis Nielsen KBN Best.medlem Frederik Schrøder

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Beslutning: Ingen yderligere bemærkninger hertil. Herefter godkendt.

Bestyrelsesmøde. Beslutning: Ingen yderligere bemærkninger hertil. Herefter godkendt. Bestyrelsesmøde 1 Mødedato: 16. januar 2017 Klokken : 17.00 Bestyrelsen: init.: Formand Claes Jensen CJ Næstformand Herdis Larsen HL Best.medlem Kirsten Boeriis Nielsen KBN Best.medlem Frederik Schrøder

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Mødedato: 23. april 2015 Klokken : Aaboulevarden 3, 1 sal Aarhus. Ledelsen: Direktør/Referent Uffe Vithen UV.

Bestyrelsesmøde. Mødedato: 23. april 2015 Klokken : Aaboulevarden 3, 1 sal Aarhus. Ledelsen: Direktør/Referent Uffe Vithen UV. Bestyrelsesmøde 1 Mødedato: 23. april 2015 Klokken : 17.00 Aaboulevarden 3, 1 sal Aarhus. Bestyrelsen: init.: Formand Freddie Vedel Nielsen FVN Næstformand Torben Høholt Jensen THJ Best.medlem Svend Erik

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Deltagere Organisationsbestyrelsens medlemmer og 1. suppleant, direktør Afbud Tid Onsdag, den 15. august 2018 kl. 17.30 Sted Arbejdernes Byggeforening, Færgegården 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Deltagere Organisationsbestyrelsens medlemmer og 1. suppleant, direktør Afbud Ulla Dinesen Tid 05.04.2018 kl. 17.30 Sted Arbejdernes Byggeforening, Færgegården 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

Velkommen til Repræsentantskabsmøde 2019

Velkommen til Repræsentantskabsmøde 2019 Velkommen til Repræsentantskabsmøde 2019 Dagsorden: 1) a: Valg af dirigent. b: Valg af mødesekretær c: Godkendelse af repræsentantskabets forretningsorden 2) Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder

Læs mere

Regnskabserklæring som afgives i forbindelse med Revisionsinstituttets revision af Årsregnskabet 2014 er underskrevet af ledelsen den 6. februar 2015.

Regnskabserklæring som afgives i forbindelse med Revisionsinstituttets revision af Årsregnskabet 2014 er underskrevet af ledelsen den 6. februar 2015. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 18. marts 2015, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 18.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde af 13. december 2014 blev underskrevet.

Referat af bestyrelsesmøde af 13. december 2014 blev underskrevet. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 21. januar 2015, kl. 17.30. Afbud: Anders O. Sørensen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Deltagere Organisationsbestyrelsens medlemmer og 1. suppleant, direktør Afbud Tid Torsdag, den 4. april 2019 kl. 17.00 Sted Arbejdernes Byggeforening, Færgegården 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Medarbejderdag/studietur fredag den 11. september 2015, fra kl til Fra AB`side deltager ledelsen og formanden for boligorganisationen.

Medarbejderdag/studietur fredag den 11. september 2015, fra kl til Fra AB`side deltager ledelsen og formanden for boligorganisationen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 19. august 2015, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Deltagere Organisationsbestyrelsens medlemmer og 1. suppleant, direktør Afbud Tid Onsdag, den 6. marts 2019 kl. 17.30 Sted Arbejdernes Byggeforening, Færgegården 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. maj 2015, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. maj 2015, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. maj 2015, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 13. april 2015 blev

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde af 9. august 2017 blev godkendt og underskrevet.

Referat af bestyrelsesmøde af 9. august 2017 blev godkendt og underskrevet. Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 12. september, kl. 18.00. Afbud: Tina Pedersen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Godkendelse og underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

: Grethe Rasmussen (formanden vælges direkte på repræsentantskabsmødet). : Grethe Rasmussen, Poul Meisler og René K. Rasmussen.

: Grethe Rasmussen (formanden vælges direkte på repræsentantskabsmødet). : Grethe Rasmussen, Poul Meisler og René K. Rasmussen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 13. april 2015, kl. 17.30. Afbud: Ella Pedersen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Mødedato: 11. april 2016 Klokken : 17.00

Bestyrelsesmøde. Mødedato: 11. april 2016 Klokken : 17.00 Bestyrelsesmøde 1 Mødedato: 11. april 2016 Klokken : 17.00 Bestyrelsen: init.: Formand Claes Jensen CJ Næstformand Herdis Larsen HL Best.medlem Kirsten Boeriis Nielsen KBN Best.medlem Frederik Schrøder

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Deltagere Organisationsbestyrelsens medlemmer og 1. suppleant, direktør Afbud John Sørensen Tid Onsdag den 16. maj 2018 kl. 17.30 Sted Arbejdernes Byggeforening, Færgegården

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsorganisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Deltagere Organisationsbestyrelsens medlemmer og 1. suppleant, direktør Afbud Karen Rod Jensen Tid Onsdag, den 16. januar 2019 kl. 17.00 Sted Arbejdernes Byggeforening, Færgegården

Læs mere

AARHUS. Referat af bestyrelsesmøde den 31. januar side nr Tilstede:

AARHUS. Referat af bestyrelsesmøde den 31. januar side nr Tilstede: LmenBo AARHUS side nr. 365 Referat af bestyrelsesmøde den 31. januar 2019 Tilstede: Organisationsbestyrelse: Formand Chris Cully Næstformand Vicky E. Jensen Medlem Birthe Blach Medlem Morten Glud Medlem

Læs mere

Køge Boligselskab. Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2012 Hotel Niels Juel, kl. 17.00 Onsdag den 9. maj 2012

Køge Boligselskab. Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2012 Hotel Niels Juel, kl. 17.00 Onsdag den 9. maj 2012 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2012 Hotel Niels Juel, kl. 17.00 Onsdag den 9. maj 2012 Pkt. 7. Selskabet udlejning 4 Pkt. 8. Selskabets dispositionsfond og trækningsret

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Deltagere Organisationsbestyrelsens medlemmer og 1. suppleant, direktør Afbud Tid Onsdag, den 12. september 2018 kl. 17.30 Sted Arbejdernes Byggeforening, Færgegården 1, 8600

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde af 10. august 2016 blev godkendt og underskrevet.

Referat af bestyrelsesmøde af 10. august 2016 blev godkendt og underskrevet. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 21. september, kl. 17.30. Afbud: Ella Pedersen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 10.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Deltagere Organisationsbestyrelsens medlemmer og 1. suppleant, direktør Afbud Ulla Dinesen Tid Lørdag, den 15. december 2018 kl. 17.30 Sted Arbejdernes Byggeforening, Færgegården

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Arbejdernes Andels Boligforening - Odder. Mødedato: tirsdag den 9. april 2013 Klokken : Fælleshuset Katrineholmsalle

Bestyrelsesmøde. Arbejdernes Andels Boligforening - Odder. Mødedato: tirsdag den 9. april 2013 Klokken : Fælleshuset Katrineholmsalle Arbejdernes Andels Boligforening - Odder 1 Bestyrelsesmøde Mødedato: tirsdag den 9. april 2013 Klokken : 16.00 Fælleshuset Katrineholmsalle Bestyrelsen: init.: Formand Freddie Vedel Nielsen FVN Næstformand

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Velkommen. Informationsmøde På Odder Park Hotel Torsdag d. 11. april 2019

Velkommen. Informationsmøde På Odder Park Hotel Torsdag d. 11. april 2019 Velkommen Informationsmøde På Odder Park Hotel Torsdag d. 11. april 2019 Dagsorden: Pause kl. ca. 20.00 - Oplæg og velkomst ved formand Herdis Larsen - Principper og forudsætninger for afdelingsbudgetter

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Arbejdernes Andels Boligforening - Odder. Mødedato: 15. maj Klokken : kl

Bestyrelsesmøde. Arbejdernes Andels Boligforening - Odder. Mødedato: 15. maj Klokken : kl Arbejdernes Andels Boligforening - Odder 1 Bestyrelsesmøde Mødedato: 15. maj 2014. Klokken : kl. 16.00 Bestyrelsen: init.: Formand Freddie Vedel Nielsen FVN Konst. næstformand Svend Erik Jensen SEJ Best.medlem

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Deltagere Organisationsbestyrelsens medlemmer og 1. suppleant, direktør Afbud Tid Fredag, den 15. juni 2018 kl. 17.30 Sted Arbejdernes Byggeforening, Færgegården 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde af 13. april 2016 blev godkendt og underskrevet.

Referat af bestyrelsesmøde af 13. april 2016 blev godkendt og underskrevet. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 18. maj, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen, Ella Pedersen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Arbejdernes Andels Boligforening - Odder. Mødedato: 13. november 2012 Klokken : 16.00

Bestyrelsesmøde. Arbejdernes Andels Boligforening - Odder. Mødedato: 13. november 2012 Klokken : 16.00 Arbejdernes Andels Boligforening - Odder 1 Mødedato: 13. november 2012 Klokken : 16.00 Bestyrelsesmøde Bestyrelsen: init.: Formand Freddie Vedel Nielsen FVN Næstformand Susanne Holck Mogensen SHM Best.medlem

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde fredag den 17. juni 2016, kl Afbud: Ulla Dinesen. 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt.

Referat af bestyrelsesmøde fredag den 17. juni 2016, kl Afbud: Ulla Dinesen. 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. Referat af bestyrelsesmøde fredag den 17. juni, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 18. maj

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 8. maj 2012 kl. 17.00, Kronprinsessegade 14, Kantinen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann, (ref),

Læs mere

Referat. Den 4. marts 2015

Referat. Den 4. marts 2015 Referat Den 4. marts 2015 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 3. marts 2015

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Deltagere Organisationsbestyrelsens medlemmer og 1. suppleant, direktør Afbud Poul Meisler Tid Onsdag, den 17. oktober 2018 kl. 17.30 Sted Arbejdernes Byggeforening, Færgegården

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 24. november 2016

Referat af bestyrelsesmøde den 24. november 2016 side nr. 253 Referat af bestyrelsesmøde den 24. november 2016 Tilstede: Organisationsbestyrelse: Formand Chris Cully Næstformand Vicky E. Jensen Lis Fræer Nielsen Børge Skovsende Morten Glud Erling Sørensen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Deltagere Afbud Organisationsbestyrelsens medlemmer og 1. suppleant, direktør Poul Meisler Ulla Dinesen Tid Onsdag, den 14. november 2018 kl. 17.30 Sted Arbejdernes Byggeforening,

Læs mere

Revisionsinstituttet reviderer årsregnskaber i perioden 20. januar februar 2014.

Revisionsinstituttet reviderer årsregnskaber i perioden 20. januar februar 2014. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. januar 2014, kl. 17.30. Afbud: Karen Rod Ella Pedersen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 17. DECEMBER 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 17. DECEMBER 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde af 25. november 2015 blev godkendt og underskrevet.

Referat af bestyrelsesmøde af 25. november 2015 blev godkendt og underskrevet. Referat af bestyrelsesmøde lørdag den 12. december, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 25. november blev

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Torsdag d. 10/9 2015 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster Næstformand og kasserer Karina Jensen - sekretær (mødesekretær)

Læs mere

På ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 51, den 28. maj 2015 vedtog afdelingsmødet

På ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 51, den 28. maj 2015 vedtog afdelingsmødet Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2015, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 20. maj 2015 blev

Læs mere

20 nye p-pladser på Borgergade i forbindelse med vejudvidelsen. Gennemgang af råbalance for boligorganisationen. Ingen bemærkninger.

20 nye p-pladser på Borgergade i forbindelse med vejudvidelsen. Gennemgang af råbalance for boligorganisationen. Ingen bemærkninger. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 19. november 2014, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

Referat Den 3. november Hvidovre, den 4. november HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 28 Mødested: Mødetid kl. 16.

Referat Den 3. november Hvidovre, den 4. november HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 28 Mødested: Mødetid kl. 16. Hvidovre, den 4. november 2014 Referat Den 3. november 2014 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 28 Mødested: Afdeling: Strandmarksvej 27 A Mødetid kl. 16.30 Deltagere: Georg Jensen

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden lørdag den 4. februar 2012 51 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde.

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. februar 2013, kl. 18.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

Arbejdernes Byggeforening - referat af bestyrelsesmøde onsdag den 10. august 2016, kl

Arbejdernes Byggeforening - referat af bestyrelsesmøde onsdag den 10. august 2016, kl Arbejdernes Byggeforening - referat af bestyrelsesmøde onsdag den 10. august, kl. 17.30. Afbud: Ella Pedersen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 22. oktober 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde af 19. november 2014 blev underskrevet.

Referat af bestyrelsesmøde af 19. november 2014 blev underskrevet. Referat af bestyrelsesmøde lørdag den 13. december 2014, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 19. november

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 6. november 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

REFERAT. Afbud fra: Annie Villadsen Lone Terkildsen Mads Madsen deltog fra pkt. 4. BESLUTNING. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt.

REFERAT. Afbud fra: Annie Villadsen Lone Terkildsen Mads Madsen deltog fra pkt. 4. BESLUTNING. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. REFERAT Afbud fra: Annie Villadsen Lone Terkildsen Mads Madsen deltog fra pkt. 4. BESLUTNING 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Forslag til repræsentantskabsmødet vedtægter ALBOAs kursusudvalg er

Læs mere

Referat. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 7. september 2017 kl Sted : SPICE kulturcafé Udsendt : 31.

Referat. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 7. september 2017 kl Sted : SPICE kulturcafé Udsendt : 31. Referat Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 7. september 2017 kl. 1630 Sted : SPICE kulturcafé Udsendt : 31. august 2017 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2.

Læs mere

Referat. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Tirsdag den 1. maj 2018 kl Sted : Hotel Harmonien Udsendt : 26.

Referat. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Tirsdag den 1. maj 2018 kl Sted : Hotel Harmonien Udsendt : 26. Referat Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Tirsdag den 1. maj 2018 kl. 1730 Sted : Hotel Harmonien Udsendt : 26. april 2018 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Til Repræsentantskabet ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Under henvisning til indkaldelse af 11. maj 2010 fremsendes hermed endelig dagsorden med bilag til det ordinære repræsentantskabsmøde Lørdag den 12.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde af 10. februar 2016 blev godkendt og underskrevet.

Referat af bestyrelsesmøde af 10. februar 2016 blev godkendt og underskrevet. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 9. marts, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 10. februar

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. juli 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT af ordinært møde torsdag den 26. juni 2014 kl. 17.30 på Regatta Pavillionen, Skovalleen 42, 2880 Bagsværd

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. sal Telefon 39 69 25 44 Kontortid 09-13 (torsdag også 16-17.30) 2860 Søborg E-mail: abg@abg.dk Udlejning 10-13 (torsdag også 16-17.30) www.abg.dk

Læs mere

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00

Ungdomsbo. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00 Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144, mandag den 14. januar 2013 kl. 16.00 Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Deltagere Organisationsbestyrelsens medlemmer og 1. suppleant, direktør Tid 07.03.2018, kl. 17.30 Sted Arbejdernes Byggeforening, Færgegården 1, 8600 Silkeborg 1. Godkendelse

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde af 12. september 2017 blev godkendt og underskrevet.

Referat af bestyrelsesmøde af 12. september 2017 blev godkendt og underskrevet. Referat af bestyrelsesmøde mandag den 23. oktober, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Godkendelse og underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 12.

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 8. september 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 28. august 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 10. oktober kl Deltagere: Næstformand Bendt E. Nielsen

Bestyrelsesmøde tirsdag den 10. oktober kl Deltagere: Næstformand Bendt E. Nielsen 17.09 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 10. oktober kl. 17.00 Deltagere: Formand Dan Christensen Næstformand Bendt E. Nielsen Sekretær Peter Kragballe Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Bettina

Læs mere

Forretningsorden. Organisationsbestyrelsen

Forretningsorden. Organisationsbestyrelsen Forretningsorden Organisationsbestyrelsen Godkendt af organisationsbestyrelsen 13-08-2012 Indhold 1. Organisationsbestyrelsens ansvar... 3 2. Prokura m.m.... 3 3. Køb, salg og pantsætning af fast ejendom....

Læs mere

Forretningsorden organisationsbestyrelsen i AL2bolig

Forretningsorden organisationsbestyrelsen i AL2bolig Forretningsorden organisationsbestyrelsen i AL2bolig Bestyrelsens ansvar Bestyrelsen har det overordnede ansvaret for ledelsen af organisationen og dens afdelinger. Bestyrelsen skal sikre en forsvarlig

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 26-02-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin

Læs mere

Hovedbestyrelsesmøde 6. marts 2018

Hovedbestyrelsesmøde 6. marts 2018 Hovedbestyrelsesmøde 6. marts 2018 Møde Sted Hovedbestyrelsesmøde Tranekærparken 1, 8240 Risskov Dato Tirsdag den 6. marts 2018 Tid 17.30 19.30 Deltagere Afbud Søren Bach (Formand) Per Knudsen Tom Niekrenz

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGORGANISATIONEN

VEDTÆGTER FOR BOLIGORGANISATIONEN VEDTÆGTER FOR BOLIGORGANISATIONEN CVR nr.: 35 43 20 27 Registrering: Aarhus Kommune Postadresse: Tornøegade 12, 8300 Odder Telefon: 70 27 97 97 Telefax: 86 54 52 24 Web: www.domibolig.dk E-mail: mail@domibolig.dk

Læs mere

Referat Den 13. april 2016

Referat Den 13. april 2016 Glostrup, den 14. april 2016 Referat Den 13. april 2016 Mødeart: FA09 Bestyrelsesmøde Mødested: Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup Mødetid: kl. 16.30 Deltagere: Nikolaj Jørgensen formand PAB og FA09

Læs mere

Haderslev Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 30. maj 2016, kl på SC Haderslev, Naffet 2, kld., 6100 Haderslev.

Haderslev Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 30. maj 2016, kl på SC Haderslev, Naffet 2, kld., 6100 Haderslev. Haderslev Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 30. maj 2016, kl. 17.00 på SC Haderslev, Naffet 2, kld., 6100 Haderslev. Dagsorden: 1 Referat fra mødet d. 11. april 2016 inkl.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde af 23. oktober 2017 blev godkendt og underskrevet.

Referat af bestyrelsesmøde af 23. oktober 2017 blev godkendt og underskrevet. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 15. november, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Godkendelse og underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 23.

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 28. november 2013 Referat Mødeart: Ekstraordinært afdelings- og organisationsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: kl.

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 21. MAJ 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 21. MAJ 2014 Tilstede: Afbud: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen

Læs mere

Velkomst ved formanden og optælling af fremmødte repræsentantskabs medlemmer. Der deltog 41 repræsentantskabsmedlemmer.

Velkomst ved formanden og optælling af fremmødte repræsentantskabs medlemmer. Der deltog 41 repræsentantskabsmedlemmer. REPRÆSENTANTSKABSMEDLEMMERNE I VEJEN BOLIGFORENING Vejen Boligforening Banegårdspladsen 2 6600 Vejen Tlf. 75360555 post@vejenbolig.dk www.vejenbolig.dk CVR-nr. 57306513 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde af 15. november 2017 blev godkendt og underskrevet.

Referat af bestyrelsesmøde af 15. november 2017 blev godkendt og underskrevet. Referat af bestyrelsesmøde lørdag den 16. december, kl. 17.30. Afbud: 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Godkendelse og underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 15.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ORGANISATIONSBESTYRELSEN ... Kap. 1 ORGANISATIONSBESTYRELSENS BEFØJELSER

FORRETNINGSORDEN FOR ORGANISATIONSBESTYRELSEN ... Kap. 1 ORGANISATIONSBESTYRELSENS BEFØJELSER SILKEBORG BOLIGSELSKAB FORRETNINGSORDEN FOR ORGANISATIONSBESTYRELSEN... Kap. 1 ORGANISATIONSBESTYRELSENS BEFØJELSER 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen forestår den overordnede

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 24. september 2015

Referat af bestyrelsesmøde den 24. september 2015 side nr. 194 Referat af bestyrelsesmøde den 24. september 2015 Tilstede: Bestyrelsen: Afbud Administrationen: Chris Cully Lis Fræer Nielsen Børge Skovsende Morten Glud Erling Sørensen Vicky E. Jensen Steffen

Læs mere

Referat Den 5. oktober 2015

Referat Den 5. oktober 2015 Hvidovre, den 9. oktober 2015 Referat Den 5. oktober 2015 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 33 Mødested: Afdeling 6, Trivselshuset Mødetid kl. 16.30 Palle sørger for at købe lidt

Læs mere

Med venlig hilsen. Niels Vincent Andersen

Med venlig hilsen. Niels Vincent Andersen Referat. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 15. marts 2018 kl. 1630 Sted : HAB`s administration Udsendt : 8. marts 2018 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2.

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 30. oktober 2014 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling s bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Onsdag den 8. oktober 2014 kl. 17.00 Deltagere

Læs mere

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Side 1/5 Afdeling 0205, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN Kapitel 1. Bestyrelsens beføjelser og ansvar 1 Bestyrelsens ansvar Bestyrelsen forestår den overordnede ledelse af organisationen. Den udøver de beføjelser og varetager

Læs mere

Referat. Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Marianne Olsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2)

Referat. Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Marianne Olsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2) Referat Den 28. august 2014 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 26. august 2014

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Beder-Malling Boligforening. Aarhus Kommune

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Beder-Malling Boligforening. Aarhus Kommune Mødereferat Styringsdialog 2014, Beder-Malling Boligforening Mødedato: 1. september 2014 Mødetid: Kl. 13.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra boligforeningen Formand Torben Høholt Jensen

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Deltagere Organisationsbestyrelsens medlemmer og 1. suppleant, direktør Afbud Paw Andreassen Tid Onsdag den 17. januar 2018 kl. 18.30 Sted Arbejdernes Byggeforening, Færgegården

Læs mere