KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE"

Transkript

1 J.nr.: 806 Klager: Apple Computer, Inc. 1 Infinite Loop Cupertino Californien U.S.A. v/ advokat Annemette Ellermann Indklagede: DUBIOUS Cvr.nr Postbox Århus C Danmark Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ipod.dk til klageren, subsidiært mod betaling af sædvanligt registreringsgebyr eller lignende godtgørelse. Klageren har mere subsidiært påstået indklagede tilpligtet at slette registreringen af domænenavnet. Indklagedes påstand Frifindelse. Dokumenter: Der er for nævnet fremkommet klageskrift af 16. juni 2005 med 7 bilag (1-7), svarskrift af 27. juli 2005, replik af 17. august 2005 med 1 bilag (8) og duplik af 4. september Registreringsdato: Domænenavnet ipod.dk er registreret den 14. april Sagsfremstilling: Klager er en amerikansk virksomhed med hovedsæde i Californien, der driver erhverv med produktion og salg af hardware og software. Klagers danske afdeling er beliggende i Holte. Klager kendes blandt andet for MP3-afspilleren ipod og computeren Mac. Begge produkter markedsføres intensivt i hele verdenen, herunder i Danmark. Klagers ipod markedsførtes første

2 gang i Danmark i februar 2002 og markedsføres fortsat intensivt. Klager er således i dag den førende udbyder af MP3-afspillere i Danmark. Klager har fået registreret ordmærket IPOD som EF-varemærke den 31. marts 2003 med gyldighed i Danmark fra prioritetsdatoen 31. august 2001, jf. bilag 1. Registreringen omfatter blandt andet bærbare digitale elektroniske anordninger og software til brug herfor; håndholdte, digitale, elektroniske anordninger og software til brug herfor; MP3-afspillere; håndholdte computere, PDA ere (Personal Digital Assistants), elektroniske kalendere og lommebøger, telefoner, og computer software i klasse 9, computer software og hardware-ydelser i klasse 42, samt tjenesteydelserne kommunikation, telekommunikation og adgang til websites på Internettet i klasse 38. Klager er blevet opmærksom på, at indklagede har registreret domænenavnet ipod.dk, og at domænenavnet anvendes til en hjemmeside, hvorpå forskellige hardware og software produkter, herunder MP3-afspillere, online musiksalg og mobiltelefoner, omtales og annonceres, jf. bilag 3. Det fremgår af bilag 3, at hjemmesiden blandt andet indeholder Annoncer fra Google. Indklagede genererer gennem disse annoncer indtjening, idet indklagede modtager betaling hver gang en besøgende på indklagedes hjemmeside klikker på en af annoncerne fra Google, jf. bilag 4. Indklagede har oplyst, at man hverken udbyder varer eller tjenesteydelser på hjemmesiden under domænenavnet ipod.dk, og at annoncerne fra Google er fjernet fra hjemmesiden, da de ikke gav nogen indtægt, men blot virkede som et forstyrrende element rent designmæssigt. Indklagede har oplyst, at man har registreret domænenavnet ipod.dk som følge af en dybtfølt interesse for ipod og Apple-produkter generelt, og at indklagede siden registreringen af domænenavnet ipod.dk har haft udgifter i forbindelse med opbygning, drift og vedligehold af hjemmesiden under domænenavnet. Indklagede har videre oplyst, at klager efter kravet om overdragelse har godkendt ipod.dk som itunes affiliate. Klager har hertil anført, at en godkendelse som itunes affiliate ikke indebærer et samtykke til brugen af domænenavnet ipod.dk, idet optagelsen af itunes affiliates alene foretages efter en vurdering af indholdet af den pågældendes hjemmeside. Klager har i denne forbindelse henvist til bilag 8, som er en kopi af klagers Terms and Conditions og Frequently Asked Questions vedrørende itunes affiliates, som i pkt indeholder et forbud mod en fremtrædende brug af klagers forretningskendetegn, ligesom det blandt andet også fremgår, at ét af formålene med at blive itunes affiliate er at opnå økonomisk vinding. Klager har videre anført, at indklagede blot er én af mange, der har ansøgt om og er blevet optaget som itunes affiliates, og at der således findes en række andre danske itunes affiliates, der hver især opererer under egne domænenavne. En eventuel overdragelse af domænenavnet ipod.dk til klager er endvidere ikke til hinder for, at indklagede fortsætter sine aktiviteter under et andet domænenavn. Klager har ifølge indklagede ikke i de to år, der er gået siden registreringen af domænenavnet ipod.dk, på noget tidspunkt kontaktet indklagede med henblik på overdragelse af domænenavnet, og der er af denne grund fremvokset et sundt ipod-forum på hjemmesiden. Indklagede har anført, at dette forum har pendanter i andre europæiske lande, og har i denne forbindelse henvist til hjemmesiderne under domænenavnene ipod.se, ipod.it og ipod.nl. Indklagede har videre anført, at indklagedes hjemmeside i vidt omfang peger på, og henviser til, [klager], og at siden endvidere specifikt linker til, og oplyser om, [klager]. Indklagede har under sagen tilkendegivet, at man er indstillet på at indføje en disclaimer på hjemmesiden under domænenavnet ipod.dk, hvis klager og/eller klagenævnet ønsker dette.

3 Klager har ved brev af 17. marts 2005, jf. bilag 6, anmodet indklagede om at ophøre med brugen af domænenavnet ipod.dk og om at overdrage domænenavnet til klager. Indklagede har ikke besvaret denne henvendelse. Klager anmodede herefter ved brev af 11. april 2005, jf. bilag 7, den person, som ifølge Post Danmark er indehaver af den postboks, der udgør indklagedes adresse, om at standse den krænkende brug af domænenavnet ipod.dk og overdrage domænenavnet til klager. Dette brev blev returneret til klager med bemærkning om, at adressaten var ubekendt på adressen. Da det ikke lykkedes klager at få kontakt med indklagede, valgte klager at indbringe sagen for klagenævnet. Sekretariatet har ved opslag på domænenavnet ipod.dk den 10. maj 2005 taget følgende kopi; Ved opslag den 30. november 2005 har sekretariatet taget følgende kopi:

4 Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at indlede forligsprocedure. Parternes anbringender kan sammenfattes således: Klageren har gjort gældende, at klager har rettighederne til det velkendte varemærke IPOD, at indklagede har registreret og benyttet domænenavnet ipod.dk, som er identisk med klagers velkendte varemærke, erhvervsmæssigt til at generere indtægter til sig selv, dels via visning af Annoncer fra Google, dels gennem sit virke som itunes affiliate, at indklagede ved sin registrering og brug af domænenavnet ipod.dk har draget uretmæssig fordel af den goodwill, der er knyttet til klagers velkendte varemærke IPOD, idet indklagede herved har tiltrukket potentielle kunder, som har kunnet få det indtryk, at der er tale om en hjemmeside tilhørende klager, at indklagede ved sin registrering og brug af domænenavnet ipod.dk udsætter klagers velkendte varemærke for tab af renommé, at klager ikke har givet samtykke til indklagedes erhvervsmæssige brug af klagers varemærke, og at dette gælder uanset klagers optagelse af indklagede som itunes affiliate, jf. herved pkt i bilag 8, som indklagede har accepteret i forbindelse med sin ansøgning som itunes affiliate, at indklagedes registrering af domænenavnet ipod.dk er til hinder for, at klager kan registrere og bruge dette domænenavn, ligesom registreringen og brugen af domænenavnet skaber en forvirring og tvivl hos Internetbrugerne om, hvem der står bag hjemmesiden, at de af indklagede omtalte domænenavnsregistreringer indeholdende betegnelsen ipod ikke legitimerer indklagedes registrering og brug af domænenavnet ipod.dk, og at indklagedes registrering og brug af domænenavnet således er i strid med varemærkelovens 4, stk. 1 og stk. 2, markedsføringslovens 5 samt domænelovens 12, stk. 1. Indklagede har gjort gældende,

5 at indklagede siden registreringen af domænenavnet ipod.dk har haft udgifter i forbindelse med opbygning, drift og vedligehold af domænenavnet ipod.dk, at domænenavnet ipod.dk ikke er identisk med klagers registrerede EF-varemærke, at klager ikke på noget tidspunkt eller i nogen form har henvendt sig til indklagede vedrørende overdragelse af domænenavnet, hvilket må formodes også gør sig gældende i forhold til de i sagsfremstillingen øvrige omtalte domænenavnsregistreringer indeholdende betegnelsen ipod, at ipod.dk er et frugtbart forum for Apple- og ipod-entusiaster i Danmark, som specifikt henviser til og oplyser om klager, og dermed i lighed med lignende fora i andre lande giver klager gratis omtale og reklame, at indklagede hverken udbyder varer eller tjenesteydelser via domænenavnet ipod.dk, men kun forsøger at generere indtægt som itunes affiliate, hvilket endnu ikke har medført nogen indtægt, at hjemmesiden under domænenavnet ipod.dk er godkendt som itunes affiliate af netop klager, og at denne godkendelse må formodes ikke alene at være sket på baggrund af en vurdering af hjemmesiden, men også ud fra en vurdering af hjemmesidens navn, at der i godkendelsen således må ligge en erkendelse af, at indklagedes registrering og brug af domænenavnet ipod.dk ikke er i strid med klagers rettigheder, at klagers eventuelle tilbagekaldelse af godkendelsen som itunes affiliate vil indebære, at indklagede ikke opnår nogen økonomisk vinding gennem domænenavnet ipod.dk og dermed, at der ikke foreligger erhvervsmæssig brug af domænenavnet ipod.dk, ligesom indklagede herefter ikke længere kan siges at drage fordel af den goodwill, der er knyttet til klagers velkendte varemærke, at indklagedes hjemmeside uden status som itunes affiliate blot er en hjemmeside af og for privatpersoner med en interesse i klagers ipod, og at der ikke i domænelovens 12, stk. 1, er entydig hjemmel til at inddrage privatpersoners domænenavne, som anvendes aktivt. Nævnets bemærkninger: Klageren har ved registreringen af ordmærket IPOD som EF-varemærke opnået beskyttelse efter Varemærkeforordningen, hvis artikel 9, stk. 1, er sålydende: EF-varemærket giver indehaveren en eneret. Indehaveren kan forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af: a) et tegn, der er identisk med EF-varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke EF-varemærket er registreret b) et tegn, der er identisk med eller ligner EF-varemærket, når de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af EF-varemærket, er af samme eller lignende art som dem, der er dækket af det pågældende tegn, og der som følge heraf er risiko for forveksling i offentlighedens bevidsthed; risikoen for forveksling indbefatter risikoen for, at der antages at være en forbindelse mellem tegnet og mærket c) et tegn, der er identisk med eller ligner EF-varemærket, for varer eller tjenesteydelse af anden art end dem, for hvilke EF-varemærket er registreret, når EF-varemærket er velkendt inden for Fællesskabet, og brugen af tegnet uden rimelig grund medfører en utilbørlig udnyttelse af EF-varemærkets særpræg eller renommé, eller sådan brug skader dette særpræg eller renommé.

6 Indklagedes anvendelse på den hjemmeside, som ipod.dk henviser til, af Annoncer fra Google og indklagedes status som itunes affiliate, indebærer efter klagenævnets opfattelse en sådan erhvervsmæssig brug, at reglerne i Varemærkeforordningen finder anvendelse. Domænenavnet ipod.dk er identisk med klagers varemærke og anvendes for en hjemmeside, hvorpå klagers produkter omtales, og hvorfra det er muligt at downloade musik fra itunes. En sådan fremgangsmåde er efter nævnets opfattelse egnet til at give forbrugerne det indtryk, at anvendelsen af domænenavnet sker efter autorisation fra klageren. Der foreligger dermed en sådan risiko for forveksling, som er forbudt ved forordningens artikel 9, idet forbrugerne må tro, at der består et samarbejde mellem klager og indklagede. Da klageren har afvist, at klageren har givet samtykke til indklagedes brug, og da indklagede ikke har kunnet godtgøre, at der på anden måde er opnået autorisation til brugen, lægger nævnet til grund, at indklagede ikke er autoriseret til brugen af domænenavnet ipod.dk. Det forhold, at klager har optaget indklagede som itunes affiliate, kan efter nævnets opfattelse ikke i sig selv fortolkes som et samtykke til, at indklagede kan gøre brug af klagers varemærke. Indklagede har således ved at registrere og anvende domænenavnet ipod.dk som sket krænket klagers rettigheder efter Varemærkeforordningen. Nævnet træffer herefter følgende A F G Ø R E L S E: Indklagede, DUBIOUS, skal anerkende, at registreringen og brugen af domænenavnet ipod.dk er i strid med gældende dansk ret, og at registreringen af domænenavnet overføres til klageren, Apple Computer, Inc. Overførslen gennemføres fire uger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren. Dato: 21. december 2005 Knud Wallberg Lene Pagter Kristensen (Formand) Jens Schovsbo

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 726 Klager: Kuoni Scandinavia Danmark, filial af Kuoni Scandinavia AB, Sverige Nørrebrogade 10 2200 København N v/advokat Kåre Stolt Indklagede: s 32 Maxwell Road 03-07 White H 069115 Singapore

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 442 & 443 Klager: SCA Du Chateau Lecusse R.C.S. Albi Broze 81600 Gaillac Frankrig v/budde, Schou & Ostenfeld A/S Vester Søgade 10 1601 København V. Indklagede: Herning Vincompagni Herning Vin Import

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 676 Klager: Manchester United, PLC v/albert Simpson Indklagede: Fiaz Kaiser Hundige Strandvej 30 2670 Greve Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 563 Klager: Louis Poulsen Lighting A/S v/advokat Kjeld Fruensgaard Indklagede: Adolph A/S Klostervej 10 5000 Odense C Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at slette registreringen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 752 Klager: Land Rover Banbury Road Lighthorne Warwick, Warwickshire CV35 ORG Storbritannien v/ advokat Susie P. Arnesen Indklagede: Peter Kaasgaard Korsvejen 14 8660 Skanderborg Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1091 Klager: MinReklame ApS Dronning Olgas Vej 39B 2000 Frederiksberg Indklagede: Spar30.dk Hedevej 21 8240 Risskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0222 Klager: Telenor A/S Frederikskaj 8 1780 København V Indklagede: Lars Andersen c/o Uglemose vej 11 4671 Strøby Parternes påstande: Klagerens påstand Principalt:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: &

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: & KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2014-0209 & 2014-0210 Klager: Nexø Havepejse og Grill Salgerhøjvej 8 Flade 7900 Nykøbing M Indklagede: Danhytten Vesterbro 68 7900 Nykøbing M Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 623 og 624 Klager: Hewlett-Packard Development Company, L.P., a Texas Limited Parternership 20555 State Highway 249 Houston, Texas 77070 USA v/michael Munch Østergaard, Budde, Schou & Ostenfeld

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0081 Klager: Bayerische Motoren Werke AG Petuelring 130 80788 München Tyskland v/ advokat Kasper Frahm Indklagede: [A] Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0111 Klager: Vi Køber Guld v/matthew James Alexander Tapsell c/o Postboks 2641 Øster Allé 1 2100 København Ø v/advokat Claus Hastrup Knudsen Indklagede: Nyfortuna

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-199 og 200 Klager: Google, Inc. v/advokat Per Håkon Schmidt Esplanaden 34 1263 København K Indklagede: E4 Group Åhavevej 7 8260 Viby J Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1399 Klager: C. Reinhardt as Industriparken 21 2750 Ballerup v/advokat Lisbet Andersen Indklagede: Team Vespa Olsbaeklund 8 2670 Greve Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1096 Klager: Danske Bank A/S v/advokat Peter Gustav Olson Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Viet Nam Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1179 Klager: Telmore A/S Carl Gustavs Gade 3 2630 Taastrup Indklagede: inovit TRR Vråvn 1518 3849 Vråliosen Norge Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2018-0561 Klager: Cosnova GmbH Am Limespark 2 65843 Sulzbach Tyskland v/ advokat Stig Ekmann Indklagede: Malene Baun Sørensen Ådalsvej 14 3300 Frederiksværk Danmark Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 290 Klager: H-D Michigan, Inc. 515 West Huron, Suite 400 Ann Arbor, MI 48103 USA v/budde Schou & Ostenfeld Jytte Targas Vester Søgade 10 København V Indklagede: Laven Motorservice v/flemming Olsen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2014-0178 Klager: Verdo A/S Agerskellet 7 8920 Randers NV Indklagede: Ecoteck A/S Kirkegårdsvej 1C Hørby 9500 Hobro Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0164 Klager: FynPC salg og service Vestergade 68 5700 Svendborg Indklagede: Thomas Persson Reventlowsvej 53 1. th. 5000 Odense C Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 813 Klager: Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup v/ advokat Louise Unmack Rygaard Indklagede: Tryg Auto Hovedvejen 92 2600 Glostrup v/ advokat Peter Schäfer Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 480 Klager: Bongoes 62 v/aksel Jensen Mellemgade 6 9240 Nibe v/advokat Jens Rye Andersen Indklagede: Uffe Jepsen Rosenparken 37 9240 Nibe v/advokat Anders Hjulmand Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 411 Klager: Toyota Danmark A/S Dynamovej 10 2730 Herlev v/advokat Frank Bøggild Indklagede: Horskjær Automobil A/S Kornvænget 1-5 8600 Silkeborg Parternes påstande: Klagerens principale påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 809 Klager: Kostklinikken v/eskil Schilling Westend 2 1620 København V v/ advokat Anja Syberg Indklagede: Kost-klinikken v/ Judy Voigt Hansen Themstrup vej 43 4690 Haslev Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 692 Klager: Fritz Hansen A/S Allerødvej 8 3450 Allerød v/advokat Erling Borcher Indklagede: 7eren Rorupvej 19 4320 Lejre Parternes påstande: Klagerens principale påstand Indklagede tilpligtes at

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0006 Klager: VIVOBAREFOOT Ltd. 28 Britton Street Farringdon EC1M 5UE London United Kingdom v/advokat Bjarke G. Jochumsen Indklagede: Malkhaz Kapanadze 16 Metechi

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 415 og 416 Klager: Ren Ejendomsservice ApS Trepkasgade 5 2100 København Ø v/advokat Claudia Jørgensen Indklagede: MK Rengoering & Ejendomsservice Julius Blomsgade 19, kld. tv. 2200 København N Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0204 Klager: Akvarieudlejningen v/frank Sørensen Peter Bangs Vej 18 2000 Frederiksberg Indklagede: Sarto Akvarie Service v/claes W. Larsson Vadgårdsvej 234 2860

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 327 og 328 Klager: De Forenede Trailerfabrikker A/S Godthåbsvej 5 7100 Vejle v/advokat Jens Møller Indklagede: Autocity ApS Judy Skjærlund Østergade 2 4863 Eskildstrup Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0069 Klager: NVIDIA Corporation 2701 San Tomas Expressway Santa Clara, CA, 95050 United States v/ Jeevan Jdali, Safenames Ltd. Indklagede: Nitus Vissevej 140 9210

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 510 Klager: Politikens Forlag Grøndalsvej 3 8260 Viby J Indklagede: Lars Toft Birkelunden 21 7500 Holstebro Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-190 Klager: ebay, Inc. v/advokat Niels M. Andersen Bech-Bruun Dragsted Langelinie Allé 35 2100 København Ø Indklagede: Enhanced Business Apprehensible Yielding Blochs Vænge 5 2960 Rungsted

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1345 Klager: Powerbooking v/anders Larsen Mølleager 34 2640 Hedehusene v/advokat Michael Brandt Indklagede: Roar Music ApS Tuelsborgvej 5 4180 Sorø Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 979 Klager: JS Erhvervs Consult ApS Tunøvej 5 7000 Fredericia Indklagede: Ole Jakobsen Agerstien 2 5591 Gelsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 540 Klager: Særlig Kredit A/S Sophie Brahes Gade 50 3000 Helsingør Indklagede: Alex Boesen Horsedammen 18, 3. th. 3000 Helsingør Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2014-0094 Klager: Skandinavisk Motor Co. A/S Park Allé 355 2605 Brøndby Indklagede: OH Biler Viborg A/S Ølandsvej 7 8800 Viborg v/advokat Morten Vandborg Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 748 Klager: Rigsadvokaten Frederiksholms Kanal 16 1220 København K v/ advokat Aage Krogh-Christoffersen, Kammeradvokaten Indklagede: Per Bramskov Toftegårds Allé 12, 2. th. 2500 Valby Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 761 Klager: Blockbuster Video Danmark A/S Herlev Hovedgade 15 2730 Herlev v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: n 33 Harbour Bay Shopping Plaza 000000 Nassau Bahamas Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0106 og 2012-0107 Klager: Klitmøller Camping v/lene Øberg Vangvej 16 7700 Thisted Indklagede: Nystrup Camping v/helge Brødsgaard Trøjborgvej 22 7700 Thisted Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 879 Klager: Designer Club s.r.l. Via 2 Giugno 28 21022 Azzate (VA) Italien v/ cand.jur. Malene Gulstad Heslop, PATRADE A/S Indklagede: Ingeniør Finn R. Jacobsen Laurentsvej 28 2880 Bagsværd Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1095 Klager: E-novative ApS Guldsmedegade 23, 1. th. 8000 Århus C v/mette M. Andersen, Patrade A/S Indklagede: Hit Media ApS H.C. Andersensvej, 14, 2. tv. 9000 Aalborg v/advokat Jakob Kirkegaard

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 851 Klager: Lyngby Data Shop Askhøjvej 4 8570 Trustrup Indklagede: BWISE.DK Storegade 15 8500 Grenaa Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at slette registreringen af domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 382 og 383 Klager: Statsaut. ejendomsmægler Jørn Friis Hansen v/advokat Kirsten Bak Kocksvej 7 3600 Frederikssund Indklagede: Statsaut. ejendomsmægler John Bjerre Christensen HusCentret Jellingevej

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 526-528 Klager: Parabol Shoppen v/rené Boll Jensen Kærvej 4 4000 Roskilde Indklagede: Video & Data-gruppen I/S Nørregade 21 4100 Ringsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 779 Klager: Yahoo! Inc. 701 First Avenue Sunnyvale, Californien 94089 v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: Balata.com TLD PO BOX 10922 69081 Tel Aviv Israel Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og 0019 (tidl. j.nr og 1790)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og 0019 (tidl. j.nr og 1790) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0018 og 0019 (tidl. j.nr. 1789 og 1790) Klager: Canal Digital Danmark A/S Stationsparken 25 2600 Glostrup Indklagede: Vestegnens Parabol & Antenne Service v/johnny

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0068 Klager: multi-channel v/birger T. Nielsen Kratvej 18 3660 Stenløse v/advokat Stefan Borup-Nielsen Indklagede: Antenne & Satellit Gruppen Bregnerødvej 148 C 3460 Birkerød Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0093 Klager: Nordisk Film Biografer A/S Mosedalvej 14 2500 Valby Indklagede: Ann Smith Am Hoefel 1 40885 Ratingen Tyskland Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0016 Klager: ATC Footwear A/S Tvedvangen 278 2730 Herlev v/advokat Lone Prehn Indklagede: Jana Wells 1732 Haven Lane 49254 Michigan Center USA Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 455 Klager: Frederik Pedersen Alu-Glas A/S Livøvej 19 8800 Viborg v/advokatfuldmægtig Henning von Lillienskjold Indklagede: Løndahl Prepress A/S Åshøjvej 24 4600 Køge Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0113 Klager: Thomas Cook Northern Europe AB 105 20 Stockholm Sverige v/thomas Randes, IPQ IP Specialists AB, Stockholm, Sverige Indklagede: LIGANG SUP 32 Maxwell

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 500 Klager: Von Dutch Originals, LLC 7521 Melrose Avenue 90046 Los Angeles USA v/ advokat Knud Wallberg Indklagede: Punishment.dk v/nadia Kalmar Peder Lykkes Vej 105 st. 108 2300 København S. Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 743 Klager: P.J. Skovværktøj Thistedvej 100 9400 Nørresundby Indklagede: think UnLimited Slagelsegade 18, 2 2100 København Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 304 Klager: Hunters House, Jagt & Fiskeri A/S H.C. Ørstedsvej 7 B 1879 Frederiksberg C Adv. Nils-Erik Norsker Indklagede: Michael Jakobsen Hardballshoppen Bredgade 52 4653 Karise Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 885 Klager: Populair A/S Egegårdsvej 57 2610 Rødovre v/ advokat Niels Schiersing Indklagede: Marlene Mark Frederiksberg Allé 13 A, 3.tv 1621 København V Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0069 Klager: Samsonite IP Holdings S.à.r.l. 13-15 avenue de la Liberté L-1931 Luxembourg Luxembourg v/advokat Lone Prehn Indklagede: Helm Nørregade 31-33 7500 Holstebro

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0250 Klager: Kristian von Hornsleth ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H 2 1260 København K v/advokat Stig Gøtzshe Indklagede: Als Offset ApS. Industrivej 4 6440 Augustenborg Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-287 og 288 Klager: Henning Clausen Gammeldam 11 6430 Nordborg v/advokat Lisa Skalts Indklagede: Team Dentbusters A/S Holmsmindevej 4 6600 Vejen v/bjarne Christensen Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 309 Klager: TV 2/Danmark TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Indklagede: Reach.dk ApS Østergade 60, 5. 1100 København L v/advokat Lars Stoltze Parternes påstande: Klagerens principale påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 763 Klager: Buena Vista Home Entertainment A/S Østergade 26A, 3. 1100 København K v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: n 33 Harbour Bay Shopping Plaza 000000 Nassau Bahamas Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 584 Klager: Nokia Corporation PO Box 226 SF-00045 Helsinki Finland v/advokat Martin Dahl Pedersen Indklagede: Claus Jensen Holsbjergvej 15, suite 202 2620 Albertslund Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 289 Klager: Gjertrud Berlon Brønshøjvej 15 C, st. th. 2700 Brønshøj Indklagede: Pilegaardens Naturklinik v/linda Pilegaard Røstofte Skovvej 5 4735 Mern Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0017 og 2017-0018 Klager: Mercedes-Benz Danmark A/S Digevej 114 2300 København S. v/advokatfuldmægtig Mona Stenstrup Rosenlund Indklagede: CM CARPARTS ApS Margrethehåbsvej

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1029 Klager: Bravo Tours A/S Dalgas Plads 16 7400 Herning Indklagede: Balata.com TLD 12 Harcourt Road 3705 Central Hong Kong Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 504 Klager: Internet Danmark ApS Vestergade 14-16 1456 København K v/ advokat B. Fabech-Larsen Indklagede: 3N Etikettering Romlundvej 55 8800 Viborg Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 764 Klager: Buena Vista Home Entertainment A/S Østergade 26A, 3. 1100 København K v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: n Ramon Arias Avenue Maheli Buil 0000 Panama City Panama Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 769 Klager: Det Kongelige Teater Tordenskjoldsgade 8 1017 København K Indklagede: n 33 Harbour Bay Shopping Plaza 000000 Nassau Bahamas Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-163/164 Klager: Scandinavian Airlines System v/advokat Jeppe Skadshauge Bredgade 38 1260 København K Indklagede: Callnet ApS Strandmarksvej 63 2650 Hvidovre Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 491 Klager: Brande Bladet ApS Storegade 26 7330 Brande Att.: Villy Jensen Indklagede: Preben Nyborg Madsen Fynsgade 30 2.th. 7200 Grindsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede fratages

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 281 Klager: Top-IT v/henrik Pedersen Ny Vinkelvej 3 8900 Randers Indklagede: Top Elektronik & Teknik v/tage Oskar Pedersen Niels Lykkesgade 5 9400 Nørresundby Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-191 Klager: Net-Bog-Klubben v/knud Pedersen Nikolajsgade 22 1068 København K Indklagede: Netboghandlen v/kasper Drews Rådhus Allé 12 3650 Ølstykke Parternes påstande: Klagerens principale påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1168, 1169 og 1244 Klager: De Gule Sider A/S Rødovrevej 241 2610 Rødovre v/cand.merc.jur. Niels Lund-Johansen Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Vietnam

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 619 Klager: WebHosting A/S Formervangen 24 2600 Glostrup Indklagede: Nicolai Fogh Bjørnsvej 13, 2.th. 5200 Odense V Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1454

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1454 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1454 Klager: Funix BV Princenhof Park 7 3972 NG Driebergen, UT Holland v/advokat Hanne Weywardt Indklagede: Henrik Dige Jørgensen Beatesmindevej 20, 1. tv. 9210 Aalborg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 385 Klager: Søren Holger Ørum Kopp Herluf Trolles Gade 45, 1. sal 8200 Århus N Indklagede: Ruben Kopp Pedersen Svanholmsvej 9 1905 Frederiksberg C Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 395 Klager: Nettolinsen ApS Grønjordskoll 3604 2300 København S Indklagede: Linseshop ApS Ålhøj 18 2970 Hørsholm v/ advokat Lars Odd Pettersen Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 706 Klager: Christian Jensby Stavnsbjerg Alle 85 2730 Herlev Indklagede: VIdeoPRO/Kim Erik Roslev Maglebjergvej 14 3200 Helsinge Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: , , og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: , , og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0101, 2013-0102, 2013-0103 og 2013-0104 Klager: Nordisk Film Biografer A/S Mosedalvej 14 2500 Valby Indklagede: QUINV SA 36 Avenue Marie Therese 2132 Luxembourg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 544 Klager: Farum Data & Dokumentation ApS Toftegårdsvej 21, Vetterslev 4100 Ringsted Indklagede: Per H. Andersson Birkhøjterrasserne 423 F 3520 Farum Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 784 og 785 Klager: TDC Forlag A/S Rødovrevej 241 2610 Rødovre v/advokat Morten Bull Nielsen Indklagede: n 33 Harbour Bay Shopping Plaza 000000 Nassau Bahamas Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 311 Klager: Corporate Express Inc. (herefter kaldet klager 1) og CC & CO A/S Papir (herefter kaldet klager 2) Begge repræsenteret ved Zacco Denmark A/S v/jakob Madsen Aaboulevarden 17 8000 Århus

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 597 Klager: Meiniche I/S Jens Baggesens Vej 3-5 7500 Holstebro v/advokat Klaus Berning Indklagede: Bilbørs ApS Ved Stampedammen 27 2970 Hørsholm v/jakob Dalhoff Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 662 Klager: LL Media ApS Magisterparken 345, 10 9000 Aalborg Indklagede: Tom Petersen Postboks 25 8530 Hjortshøj Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-205 Klager: Ford Motor Company A/S Stationsparken 26 Postboks 119 2600 Glostrup v/advokat Hans Hedegaard Indklagede: Ford Service v/ Finn Greisen Vojensvej 8 6500 Vojens v/advokat Stephan Ravn

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0186 Klager: Midtjysk Haveservice v/henrik Bjørn Hansen Kvædevej 16 8600 Silkeborg v/advokat Ole Krabbe Indklagede: Martin Jensen Tvilumvej 3 8883 Gjern Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1105 Klager: Playboy Enterprises International, Inc. Lake Shore Drive Chicago Illionois 60611 USA v/advokat Tina Person Indklagede: Karsten Hede Vandall Allegade 26, 4. th. 2000 Frederiksberg Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-279 Klager: GA MODEFINE S.A. Studio Rapisardi s.a. Via Ariosto, 6 Lugano - Svizzera Casella Postale n. 3266 CH - 6901 Lugano Italy Indklagede: TO Holding A/S Skodsborg Strandvej 144 2942 Skodsborg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0104 Klager: Hyundai Bil Import A/S Korsvej 1 6000 Kolding v/advokat Lisbeth Elmgaard Indklagede: Jinyi Yuan Qingshan Road no. 169-33 room 301 200336 Shanghai City

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr. 924 Klager: Tversted Feriehusudlejning v/ellen Benedikte Nygaard Tannisbugtvej 117 9881 Bindslev Indklagede: Tversted Turistbureau Østervej 10, Tversted 9881 Bindslev Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 708 Klager: jem & fix A/S Friis Hansens Vej 5 7100 Vejle v/advokat Lars Brinkmann Indklagede: s 32 Maxwell Road 03-07 White H 069115 Singapore Singapore Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1417 Klager: Tvis/Modulia A/S Skautrupvej 22B, Tvis 7500 Holstebro v/advokat Niels Ankerstjerne Sloth Indklagede: Shaun Jones C/O Jennifer Garcia 100 Bayview Drive Suite 903 33160 Sunny Isles Beach

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1364 Klager: LEGO Juris A/S Koldingvej 2 7190 Billund Indklagede: Anthony Harte 237 Middleton Rd 6037 Glenside New Zealand Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 549 Klager: Fantasy Design v/anette og Per Rose Gjelstensåsen 59 3650 Ølstykke Indklagede: Johanna Nielsen Ankerets Kvarter 8E 2620 Albertslund Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 625 Klager: Sune Rugaard Opstrup Almindsøvej 28 8600 Silkeborg Indklagede: Names Domains, Inc 215 West Franklin Street, 4th floor 93940 Monterey, Ca USA v/eric Bakri Boustani Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1682 Klager: Sygeforsikringen danmark GS Palægade 5 1261 København K v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: EDOCO Ltd. Carpenter Court, 1 Maple Road Bramhall,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 749 Klager: Hewlett-Packard Development Company, L.P. a Texas Limited Partnership 20555 State Highway 249 Houston Texas 77070 USA v/budde, Schou & Ostenfeld A/S Indklagede: nnn 3522 Lard Prao Road

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1094 Klager: Ida Løfbergs Fond v/advokat Peter-Ulrik Plesner Indklagede: Det Ny Familie Teater v/maria Garde Vordingborggade 3, 1.tv. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1178 Klager: Telmore A/S Carl Gustavs Gade 3 2630 Taastrup Indklagede: Malkhaz Kapanadze 16 Metechi Str. 0103 Tbilisi Tyskland Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 440 Klager: Malermester Søren Brøndum Hansen Mårumvej 19 3230 Græsted Indklagede: Pagemakers Pibe Møllevej 10 3400 Hillerød Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1297 Klager: Jobindex A/S Holger Danskes Vej 91, 2. tv. 2000 Frederiksberg Indklagede: Bluecom Danmark A/S Blokken 11 3460 Birkerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere