Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1

2

3 Side 3

4 Side 4

5 Side 5

6 Side 6

7 Side 7

8 Side 8

9 Side 9

10 Side 10

11 Side 11

12 Side 12

13 Side 13

14 Side 14

15 Side 15

16 Side 16

17 Side 17

18 Side 18

19

20 TEMA// Unge & uddannelse 8 gode råd om samarbejdsaftaler med borgere og eksempler på samarbejder fra Vej og Park //december 2016 Side 20

21 Gode råd - og eksempler på samarbejder Der findes mange gode eksempler på samarbejde om opgaver mellem Vej og Park og borgere i Ringkøbing-Skjern Kommune. Vi vil med denne pjece gerne dele ud af vores erfaringer og give gode råd om indgåelse af samarbejdsaftaler. Vi håber at kommunale projektledere, som indgår samarbejdsaftaler med borgere, vil anvende de gode råd, bl.a. sådan at den efterfølgende drift kan udføres bedst og billigst muligt. Vores erfaring viser også, at det understøtter det gode samarbejde, når der er fokus på en forventningsafstemning i den indledende fase. Vej og Park vil altid gerne rådgive så husk, at tænke os ind hurtigst muligt! Såfremt der er tale om områder eller elementer som allerede driftes af vej og Park, skal vi altid involveres i en aftale. De 8 gode råd 1. Der bør altid indgås en skriftlig aftale. 2. Det bør tydeligt fremgå af aftalen hvad opgaven er, hvordan den afgrænses, og hvem der har ansvaret for hvad. 3. Overvej økonomien i aftalen. Den samlede kommunale driftsudgift bør ikke være dyrere end den hidtidige. 4. Forventningsafstemningen er meget vigtigt, og det kan anbefales, at gå aftalen igennem sammen, så der ikke opstår misforståelser senere. 5. Der skal være enighed om vedligeholdelsesstandarden fremadrettet. 6. Anfør hvor længe aftalen skal gælde, eventuel opfølgning på den og om den skal genforhandles. 7. Anfør hvad der sker, hvis aftalen ikke overholdes eller en af parterne ønsker at opsige den. Der bør være en opsigelsesfrist. 8. Husk, at sende aftalen til Vej og Park til godkendelse, så det sikres at arbejdsplanerne i den kommunale drift tilpasses aftalen. Bagerst i pjecen har vi til hjælp og inspiration indsat vores egen skabelon for samarbejdsaftaler Side 21

22 Eksempler på samarbejder Når det lykkes. Holmsland/Kloster Når en landsby ønsker et højere serviceniveau end kommunen umiddelbart kan tilbyde. Den grønne bande passer en plads ved Brugsen, og de tømmer skraldespande og renholder. Det grønne område overfor Brugsen passer de også ved at slå græs og holde buskene. Til gengæld slår Vej og Park græs på en lille legeplads ved stadion. Ved fælles hjælp holdes området ekstra pænt. Holmegårdsvej/Fjordparken grønt område Når en grundejerforening ønsker at disponere over et kommunalt areal. Grundejerforeningen Musvitvej, Rødkælkevej og Uglevej er sammen om græsslåning af et kommunalt areal, som de benytter til fodboldbane og kælkebakke. Aktivitetscenteret slår græsset på Krolf-banen. Der er altså flere parter med i aftalen, hvilket fungerer fint og der har også været forsøg på at få et fælles socialt arrangement gennemført. Vej og Park slår resten af græsset på området 1-2 gange årligt. Grøn bande i Lyne Når en landsby ønsker at forskønne et areal. Borgerne synes ikke, at standarden på en plads, hvor der tidligere havde ligget et hus, var høj nok. Men Vej og Park fandt, at standarden ved sammenligning med andre steder, var i orden. Parterne blev dog enige om at forskønne pladsen med nogle kantsten, og borgerne fik materialer leveret, så pladsen blev shinet op. Efterfølgende har borgerne selv passet og plejet den og standarden er højere end kommunen kunne tilbyde. Side 22

23 Eksempler på samarbejder Fortove i Lem Når borgere på en villavej ønsker et hurtigere resultat. Der stod nogle ældre træer langs vejen, som var blevet for store og havde skubbet fortovene, og som var nødvendige at få fjernet på et tidspunkt. Der blev indgået en aftale om, at borgerne selv fældede træerne. Vej og Park havde ikke ansvar for arbejdets udførsel, men hjalp alligevel med den efterfølgende rodfræsning. Ødelagte fliser omkring træerne skulle udskiftes af Vej og Park, men borgerne ville gerne have udskiftet alle fliserne, og de foreslog derfor, at de selv kunne lægge alle fliserne (der var nemlig en entreprenør iblandt dem). Der blev aftalt levering af materialer, så de selv kunne udføre arbejdet dog under krav om en vis kvalitet. På den måde fik borgerne en hurtigere forskønnelse ved selv at gøre noget af arbejdet. Hundeposer i kommunen Når borgere bidrager til renhold. Siden 2013 har der været gratis hundeposer i kommunen, som sponsoreres af lokale virksomheder. Standerne sættes hvor borgerne synes, at det giver mening. De sørger selv for at fylde standerne op med poser. Det er borgerforeningen eller handelsstandsforeningen der organiserer det. Poserne bruges rigtig meget og er med til at renholde vores byer og områder. I det store hele en win-win for alle parter. Og når det ikke lykkes De nævnte eksempler er bare nogle få af alle de indgåede aftaler. Selvom det ofte går godt er der også nogle gange, hvor der opstår problemer i samarbejdet. Det skyldes ofte manglende forventningsafstemning - måske har man ikke forstået opgaven på samme måde. Det kan gøre en ellers god aftale til en udfordring for alle parterne. Det sker naturligvis også, at borgere holder op med at udføre opgaven og hvad så? Det er derfor en god idé, at tænke det lange sigt ind i aftalen. En udfordring er også, at Vej og Park ofte bliver informeret om aftaler meget sent i forløbet, hvilket gør det sværere at skabe overblik og fordele ressourcer. Pjecen kan forhåbentlig være med til at sikre, at fremtidige samarbejder lykkes Side 23

24 Egnede opgaver Nedenfor ses eksempler på opgaver, som Vej og Park vurderer er mere eller mindre egnede til at indgå i samarbejdsprojekter. Oversigten kan være en hjælp for kommunale projektledere, som står i overvejelser om at starte et samarbejdsprojekt. De forhold som er vigtige i forhold til en vurdering af opgavernes egnethed, er f.eks. trafiksikkerhed, forsikringsforhold, kompleksitet og effektiviteten i Vej og Parks egen opgaveportefølje. Egnede Måske egnede Ikke egnede Sætning af blomsterløg i grønne bede og parker Vedligehold i grønne områder og parker Tømning af skraldespande på udvalgte lokaliteter Affaldsindsamling i byer, grønne områder, parker, levende hegn mv. Pasning af blomsterkummer Renhold af fortove i byområder Rengøring og maling af borde/bænke Ekstra græsslåning på plæner i boligområder, parker mv. Rengøring af skilte Legepladser sand, ukrudt og renhold Blade (løvfald) Tang ved fjorden, blå flag strande mv. Busskure, maling og renhold Lejrpladser renhold mv. Strande renhold Flagning i byer Kunstværker renhold Toiletter renhold Stier - vedligehold Pladser - vedligehold Hække og hegn Fortovsbelægninger Grusveje - vedligehold Rundkørsler Redskaber på legepladser Beplantning og græs langs/ved offentlige veje Beskæring af træer Affaldsindsamling langs offentlige veje på landet og i grøfter Fejning af de overordnede offentlige veje Pasning af boldbaner Side 24

25 Skabelon for samarbejdsaftaler Aftale og forventningsafstemning ifm. borgerinddragelse omkring drift af kommunale arealer mv. Arealets beliggenhed og afgrænsning: Beskriv arealet/områdets beliggenhed og nøjagtige afgrænsning evt. indsættes et kort-udklip Aftalens parter: Noter hvem der laves en aftale med, og hvem der er tovholdere både fra kommunen og fra borgergruppen. Oplys gerne telefonnumre og mailadresser, så tvivlsspørgsmål mv. kan adresseres til de rigtige personer. Formål med aftalen: Beskriv hvad der er baggrunden for aftalen, og hvad der tænkes at kunne opnås med aftalen Borgergruppens opgaver ved aftalens indgåelse: Beskriv med ord eller i punktform de opgaver som borgeren skal varetage i anlægsfasen. I beskrivelsen skal også fremgå de regler og det niveau borgerne skal overholde. Gode råd kan også indføjes. Kommunens opgaver ved aftalens indgåelse: Beskriv med ord eller i punktform de opgaver som kommunen skal varetage i anlægsfasen. Beskrivelse af nuværende faste kommunale driftsopgaver på arealet/i området: Beskriv evt. i punktform de opgaver der allerede i dag løses på arealet. Nuværende serviceniveau på arealet/i området: Beskriv med ord, og/eller i form af intervaller, det serviceniveau der er i dag i forhold til drift af arealet. Borgergruppens fremtidige opgaver og ansvar: Beskriv med ord eller i punktform de opgaver som fremover skal varetages af borgerne. I beskrivelsen skal også fremgå det serviceniveau borgerne skal overholde. (fortsættes næste side) Side 25

26 Skabelon for samarbejdsaftaler (fortsat) Kommunens fremtidige opgaver på arealet/ i området Beskriv evt. i punktform - de opgaver som kommunen fremover skal varetage på arealet. I beskrivelsen skal også fremgå det serviceniveau som kommunen skal overholde. Økonomi: Beskrivelse af økonomi i anlægsfasen og i den fremtidige drift. Tilbagebetalingstid for de udgifter der er i anlægsfasen skal der tages stilling til, uden det fremgår af aftalen der sendes til borgergruppen. Specifikke/særlige aftaler: Her kan noteres eventuelle særlige aftaler om ansvar, økonomi mv. Aftalens løbetid og eventuelle aftaler om evaluering: Generelt bør en aftale kunne opsiges fra begge parter med passende kort varsel, hvis ikke samarbejdet fungerer eller aftaler ikke overholdes jf. beskrivelsen i aftalen. Der bør derfor altid tages stilling til om der gælder særlige vilkår for en opsigelse. Der kan f.eks. være ting som skal fjernes fra arealet, eller forhold som skal retableres mv. Underskrifter: den Ringkøbing Skjern Kommunes projektleder Repræsentant for gruppen af frivillige/ Borgergruppen Side 26

27

28 Pleje- og vedligeholdelsesmateriel i landsbyerne et pilotprojekt Formål og baggrund Ringkøbing-Skjern Kommune og Landdistriktsrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune har taget initiativ til at igangsætte et pilotprojekt med fokus på pleje- og vedligeholdelsesmateriel i landsbyerne for at afklare, om der dernæst skal afsættes en pulje på kr., som kommunens borger- og sogneforeninger kan søge med henblik på at købe materiel til pleje og vedligehold, som landsbyerne kan disponere over til at opnå et højere serviceniveau end kommunen umiddelbart kan tilbyde. På årsmødet for borger- og sogneforeninger den blev pilotprojektet nævnt, og 4 landsbyer (Bølling, Ølstrup, Ådum og Lyne) har efterfølgende givet udtryk for at de er interesserede i at deltage. Pilotprojektet er en del af kommunens landdistriktspolitik se målsætning 3.3.stk 2. Organisering, milepæle og mål Landdistriktskoordinatoren er tovholder på projektet og har dermed kontakt til alle 3 grupper nedenfor Landdistriktsrådet Har ansvaret for opfølgning og evaluering Projektgruppe Borger-og sogneforeninger udfører projektet Styregruppe 2 repræsentanter fra landdistriktrådet, 1 repræsentant fra Vej og Park giver projektet retning 1 Side 28

29 Formål (hvorfor) Byforskønnelse i landsbyer Gennem pilotprojektet at få afdækket muligheder i samarbejdet mellem kommunen og ildsjæle gennem støtte i form af midler til pleje- og vedligeholdelsesmateriel til landsbyerne. At understøtte en landsbys ønske om et højere serviceniveau end kommunen umiddelbart kan tilbyde. Organisering Landdistriktsrådet Styregruppe bestående af landdistriktskoordinatoren, 2 repræsentanter fra landdistriktsrådet og 1 repræsentant fra Vej og Park Borger- og sogneforeninger i 4 landsbyer Forløb (hvordan) Styregruppen diskuterer oplæg til projektbeskrivelsen. Oplægget sendes til drøftelse hos landdistriktsrådet og dernæst tages forslaget om pilotprojektet op i ØEU som enten godkender eller giver afslag på projektet. (marts-maj 2017) Start- og sluttidspunkt for pilotprojektet: Maj 2017 Maj Kontakt landsbyerne (maj-juni 2017) 2. Opstartsmøde: Forventningsafstemning og gennemgang af pjece med samarbejdsaftale (juni 2017) 3. Borgernes idéer/ønsker drøftes og sammenholdes med "egnede opgaver" fra Vej og Parks pjece (juni 2017) 4. Borger- og sogneforeninger og styregruppen laver en samarbejdsaftale, som underskrives af begge parter (juni 2017) 5. Borger- og sogneforeninger indkøber materiel og udfører pleje- og vedligeholdelsesopgaver (juni > april 2018) 6. Efter 12 måneder evalueres forløbet (med henblik på at indføre en permanent ordning med landsbyerne og oprette en pulje, så andre landbyer også kan købe materiel og dermed benytte ordningen. (maj 2018) Økonomi 140 kr. pr. borger pr. landsby F.eks. 200 borgere * 140 kr = kr. Pengene kan udbetales på en gang ved opstart af projektet. Når projektet afsluttes skal borger-og sogneforeningen kunne fremlægge fakturaer som dokumentation for det materiel, de har indkøbt. Resultat Forsøgslandsbyerne har opnået et forbedret fysisk udtryk/byforskønnelse efter eget ønske. Gennemført pilotprojekt inkl. opsummering af opnået læring med henblik på eventuelt at videreføre et nyt og større projekt med pleje- og vedligeholdelsesmateriel i samarbejde mellem borgerne, landdistriktsrådet og Vej og Park. 2 Side 29

30

31 Vedtægter for Landdistriktsrådet 1 Navn og adresse Landdistriktsrådet (i det følgende kaldet Rådet) har hjemsted i Ringkøbing-Skjern Kommune. Rådet har adresse ved Ringkøbing-Skjern Kommune, Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing, som er sekretariat for rådet. 2 Formål og opgaver Rådet er paraplyorganisation og politisk talerør for alle lokalråd, borgerråd og sogneforeninger hjemmehørende i Ringkøbing-Skjern kommunes landdistrikter (herefter kaldet landdistrikterne), jf. 7. Rådets opgaver er, at: Understøtte skabelsen af sammenhæng, videndeling og udvikling i landdistrikterne, Bidrage til udarbejdelse, revision og implementering af kommunens landdistriktspolitik og landdistriktspolitiske handlingsplan Arbejde for forenkling, smidiggørelse og udvidelse af rammerne for udvikling i landdistrikterne, Være dialogpartner og rådgivende i forhold til kommunens stående udvalg samt lokalråd, sogneforeninger og borgerråd hjemmehørende i kommunen i sager, der berører landdistrikterne, Indstille til kommunens Økonomi og Erhvervsudvalg, hvorledes midler reserveret til landdistriktsområdet anvendes, Varetage landdistrikternes interesser i forhold til kommuner, regioner, staten, andre offentlige myndigheder og interesseorganisationer, Stimulere frivillighedsarbejdet og drage omsorg for at indsatsen skaber helhed og sammenhæng i landdistrikterne, Understøtte bosætning i landdistrikter gennem synliggørelse af lokalområdernes attraktive levevilkår. 3 Rådets sammensætning Rådet består af 12 medlemmer. 6 medlemmer som repræsenterer landdistrikternes lokalområder og 6 medlemmer af byrådet, således at alle kommunens stående udvalg er repræsenteret. 4 Udpegning af rådet og virkeperiode De 6 medlemmer, som vælges af byrådet, udpeges af byrådet i forbindelse med konstitueringen efter kommunalvalget og fungerer indtil byrådet har udpeget nye medlemmer efter nyvalg. Landdistriktsrådets virkeperiode er sammenfaldende med byrådets valgperiode. Stk. 2. De 6 medlemmer og 6 personlige stedfortrædere, som vælges af lokalområderne, udpeges for 4 år af gangen, dog udpeges 3 medlemmer for den kommende periode kun for 2 år svarende til udgangen af Fremover afholdes valg hvert andet år, hvor 3 medlemmer vælges. Hver borgerforening har 2 stemmer ved hvert valg. Medlemmerne udpeges efter indstilling fra et valgmøde, som landdistriktsrådet påser afholdt sidst i sin virkeperiode (hvert andet år). For at have valgret og være valgbar til rådet, skal man have fast bopæl udenfor centerbyerne i Ringkøbing-Skjern Kommune. Stk. 3. Byrådets 6 repræsentanter og deres personlige stedfortrædere udpeges blandt byrådets medlemmer jf. 3 Side 1 af 2 Side 31

32 5 Rådets virke Rådet konstituerer sig ved valg af formand og næstformand blandt Rådets medlemmer senest 14 dage efter udpegning. Valget af formand og næstformand sker ved almindeligt flertal og kræver, at mindst 2/3 af Rådets medlemmer er til stede. Formand og næstformand i landdistriktsrådet kan ikke være medlemmer af byrådet. Stk. 2. Rådet træffer beslutninger ved stemmeflerhed og er kun beslutningsdygtige, når mindst 6 medlemmer er tilstede. Stk. 3. Rådet fastlægger selv sin forretningsorden. Rådet påser, at den til enhver tid gældende forretningsorden er tilgængelig på kommunes hjemmeside. 6 Vedtægtsændringer og opløsning Vedtægtsændringer og evt. opløsning af Rådet skal godkendes af Byrådet efter indstilling fra Rådet. 7 Begreber Landdistrikterne. Kommunens Landdistrikter omfatter arealer beliggende indenfor kommunen, bortset fra arealer i byerne, Ringkøbing, Skjern, Tarm, Videbæk og Hvide Sande. Side 2 af 2 Side 32

33

34 1 Opfølgning på landdistriktspolitikken Mål Status/Effekt Vækst i antal borgere i kommunens landdistrikter Folketal: 2015 Antal personer 2016 Antal personer Ændring i antal personer Ændring i % RKSK ,2 Landdistrikter ,0 Landsbyer ,5 Vækst i antal arbejdspladser i kommunens landdistrikter Vækst i antal virksomheder i kommunens landdistrikter Ændring i antal Ændring i % ,1% Kilde: CVR-data Ændring i antal Ændring i % ,1% Kilde: CVR-data Stigning i borgernes velfærd Der er tale om en nul-punktsanalyse (en første måling), hvorfor det ikke er muligt at aflæse nogen udvikling. Borgernes velfærd i landdistrikter er på niveau med borgernes velfærd i vores centerbyer. Meget utilfreds i % (Skala: 1-2) Hverken/ eller i % (Skala: 3-5) Meget tilfreds i % (Skala: 6-7) Ved ikke RKSK centerbyerne Tilfredshed med livet alt i alt - subjektiv Side 34

35 2 RKSK Landdistrikter/landsbyer Tilfredshed med livet alt i alt - subjektiv Dårligt i % (Skala 1-2) Middel i % (Skala 3-5) Fremragende i % (Skala 6-7) Ved ikke RKSK centerbyerne Helbred - subjektiv RKSK Landdistrikter/landsb yer Helbred - subjektiv kr i % kr i % kr i % kr. og derover i % Ønsker ikke at oplyse/ ved ikke RKSK centerbyerne Indkomst - subjektiv RKSK Landdistrikter/landsb yer Indkomst - subjektiv Jeg/vi lever rigtig godt på den nuværende indtægt (%) Jeg/vi lever godt på den nuværende indtægt (%) Jeg/vi klarer dagen og vejen med den nuværende indtægt (%) Jeg/vi finder det svært med den nuvære nde indtægt (%) Jeg/ vi finder det meget svært med den nuværende Ved Ikke (%) Side 35

36 3 indtægt (%) RKSK centerbyerne Indkomst - objektiv RKSK Landdistrikter/landsb yer Indkomst - objektiv Dokumentation Mål 1: Danmark Statistik. Bemærk: Nørre Bork har ændret status fra at være registreret som en landsby i 2015 til at være registreret som et landdistrikt i Tallet for landdistrikter er således fratrukket 199 personer i 2016 tallet, da definitionen på en landsby er 200 personer og derover, og tallet for landsbyer er fratrukket 209 personer i Mål 2-3: CVR Mål 4: I dec 2015 har "Analyse" foretaget en 0- punkts måling i forhold til "Politikken om det gode liv" via kommunens borgerpanel. I dec 2017 vil der bliver lavet en ny måling, hvor det kan afgøres om der en stigning. Evaluering Spørgeskemaundersøgelsen om det gode liv er blandt andet opsat med udgangspunkt i guidelines fra OECD Better life Initiative. I nærværende effektopfølgning fokuseres på: Tilfredshed med livet alt i alt, indkomst og helbred. Side 36

TEMA// Unge & uddannelse. 8 gode råd om samarbejdsaftaler med borgere og eksempler på samarbejder fra Vej og Park //december 2016

TEMA// Unge & uddannelse. 8 gode råd om samarbejdsaftaler med borgere og eksempler på samarbejder fra Vej og Park //december 2016 TEMA// Unge & uddannelse 8 gode råd om samarbejdsaftaler med borgere og eksempler på samarbejder fra Vej og Park //december 2016 Gode råd - og eksempler på samarbejder Der findes mange gode eksempler på

Læs mere

Evaluering af Materielgården Analyse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Egedal Kommune

Evaluering af Materielgården Analyse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Egedal Kommune Evaluering af Materielgården 2016 Analyse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Egedal Kommune 1 Indhold 1. Metode 2. Konklusion 3. Snerydning, saltning og asfalt 4. Fejning, bekæmpelse

Læs mere

Handlingsplan gældende for 2018 For Landdistriktspolitikken Indledning

Handlingsplan gældende for 2018 For Landdistriktspolitikken Indledning Handlingsplan gældende for 2018 For Landdistriktspolitikken 2015-2018 Indledning Ringkøbing- Skjern Kommunes vision Naturens rige er udtryk for at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv

Læs mere

2. Hvor bor du? 3. Hvordan oplever du niveauet for snerydning og saltning på kommunale veje og stier i dit lokalområde?

2. Hvor bor du? 3. Hvordan oplever du niveauet for snerydning og saltning på kommunale veje og stier i dit lokalområde? 1 2. Hvor bor du? 3. Hvordan oplever du niveauet for snerydning og saltning på kommunale veje og stier i dit lokalområde? 4.. Hvordan oplever du niveauet for de forskellige fortovsbelægninger? 5. Hvordan

Læs mere

Landdistriktspolitik og handlingsplan Indledning

Landdistriktspolitik og handlingsplan Indledning Landdistriktspolitik 2015-2018 og handlingsplan 2017-2018 Indledning Ringkøbing- Skjern Kommunes vision Naturens rige er udtryk for at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe

Læs mere

Rådet er i den forbindelse kontaktled til offentlige myndigheder og øvrige interesseorganisationer.

Rådet er i den forbindelse kontaktled til offentlige myndigheder og øvrige interesseorganisationer. Vedtægter for lokalråd i Sønderris 1 Navn Rådets navn er " Lokalrådet for Sønderris". 2 Formål Det er lokalrådets formål at bidrage til Sønderris's udvikling i overensstemmelse med borgernes ønsker, samt

Læs mere

2. Hvor bor du? 3. Hvordan oplever du niveauet for snerydning og saltning på kommunale veje og stier i dit lokalområde?

2. Hvor bor du? 3. Hvordan oplever du niveauet for snerydning og saltning på kommunale veje og stier i dit lokalområde? 1 2. Hvor bor du? 3. Hvordan oplever du niveauet for snerydning og saltning på kommunale veje og stier i dit lokalområde? 4.. Hvordan oplever du niveauet for de forskellige fortovsbelægninger? 5. Hvordan

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

LANDDISTRIKTSRÅD. Hemmet. REFERAT [Møde 2 referat ] Ringkøbing-Skjern Kommune

LANDDISTRIKTSRÅD. Hemmet. REFERAT [Møde 2 referat ] Ringkøbing-Skjern Kommune LANDDISTRIKTSRÅD Ringkøbing-Skjern Kommune REFERAT [Møde 2 referat - 2017] LÆS BLA. OM: Ansøgninger til Landdistriktspuljen Cykelturismestrategi Antal arbejdspladser og virksomheder i Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Styrelsesvedtægt for. Center for Kommunikation & Undervisning, CKU. Skive Kommune og Viborg Kommune (revideret august 2011) Navn, hjemsted og opgaver

Styrelsesvedtægt for. Center for Kommunikation & Undervisning, CKU. Skive Kommune og Viborg Kommune (revideret august 2011) Navn, hjemsted og opgaver Styrelsesvedtægt for Center for Kommunikation & Undervisning, CKU Skive Kommune og Viborg Kommune (revideret august 2011) Navn, hjemsted og opgaver 1 Institutionens navn er Center for Kommunikation og

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Bilag 6: Opfølgning på landdistriktspolitikken

Bilag 6: Opfølgning på landdistriktspolitikken 1 Bilag 6: Opfølgning på landdistriktspolitikken Mål for politikken Status/Effekt Vækst i antal borgere i kommunens landdistrikter Folketal: 2015 Antal personer 2016 Antal personer Ændring i antal personer

Læs mere

Det gode liv Et uddrag af resultaterne fra borgerpanelsundersøgelsen. Analyse, Viden & Strategi Efteråret 2017

Det gode liv Et uddrag af resultaterne fra borgerpanelsundersøgelsen. Analyse, Viden & Strategi Efteråret 2017 Det gode liv Et uddrag af resultaterne fra borgerpanelsundersøgelsen Analyse, Viden & Strategi Efteråret 207 Baggrund og formål Byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune vedtog i 204 politikken om det gode liv.

Læs mere

Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vejen Kommune.

Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vejen Kommune. Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vejen Kommune. I henhold til Lov om støtte til folkeoplysning jf. lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og

Læs mere

Evaluering af Materielgården Analyse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Egedal kommune

Evaluering af Materielgården Analyse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Egedal kommune Evaluering af Materielgården 2014 Analyse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Egedal kommune 1 Indhold 1. Metode 2. Snerydning, saltning og asfalt 3. Fejning, bekæmpelse af ukrudt

Læs mere

Vedtægt for FrivilligVest

Vedtægt for FrivilligVest Vedtægt for FrivilligVest 1 Organisationen Foreningens navn er FrivilligVest og har hjemsted i Ringkøbing-Skjern Kommune. Adressen er Ringkøbing- Skjern Kulturcenter, Ranunkelvej 1-3, 6900 Skjern. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Bramdrupdam Lokalråd

Vedtægter for Bramdrupdam Lokalråd Vedtægter for Bramdrupdam Lokalråd 1 Navn Foreningens navn er Bramdrupdam Lokalråd, herefter benævnt Lokalrådet. 2 Geografisk afgrænsning Geografisk dækker Lokalrådet Kolding Kommunes områdeplan 07, herefter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ARBEJDSTITEL under stiftelse

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ARBEJDSTITEL under stiftelse VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ARBEJDSTITEL under stiftelse 1 Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Arbejdstitel (herefter benævnt Institutionen). Dens hjemsted er Tønder Kommune.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde. Dagsorden. 1. Opfølgning på beslutninger og opgaver 1.1. Vej & Sti

Referat af bestyrelsesmøde. Dagsorden. 1. Opfølgning på beslutninger og opgaver 1.1. Vej & Sti Referat af bestyrelsesmøde Deltagere: Afbud: Dato: Dion Brun, Georg Rønsch, Linda Kampmann & Lisbeth Garder Kim Reenberg, Kim Sommer 28. august 2012 kl. 19.30 på Skibelund Krat Dagsorden 1. Opfølgning

Læs mere

Strategi for Lokal Udvikling Thisted Kommune, Asylgade 30, 7700 Thisted

Strategi for Lokal Udvikling Thisted Kommune, Asylgade 30, 7700 Thisted Strategi for Lokal Udvikling 2018-2020 Thisted Kommune, Asylgade 30, 7700 Thisted 99171717 - lese@thisted.dk - www.thisted.dk - CVR 2918 9560 Indhold Forord... 3 Sammenhængskraft...4 Strategi for Thisted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I HOLBÆK KOMMUNE. Forslag til ændringer. Version 8,

VEDTÆGTER FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I HOLBÆK KOMMUNE. Forslag til ændringer. Version 8, VEDTÆGTER FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I HOLBÆK KOMMUNE Forslag til ændringer Version 8, 11.10.2018 I disse ændringsforslag er der taget højde for, at medlemmer ikke kan vælges direkte til udvalget, men

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

Nordsjællands Park og Vej. Samarbejdsaftale for et. 60-fællesskab mellem. Helsingør og Fredensborg Kommuner. 1. januar 2014 60 aftale

Nordsjællands Park og Vej. Samarbejdsaftale for et. 60-fællesskab mellem. Helsingør og Fredensborg Kommuner. 1. januar 2014 60 aftale Nordsjællands Park og Vej Samarbejdsaftale for et 60-fællesskab mellem Helsingør og Fredensborg Kommuner 1. januar 2014 60 aftale Byrådene i Helsingør og Fredensborg kommuner indgår med virkning fra 1.

Læs mere

Vedtægter Sønderborghus

Vedtægter Sønderborghus Vedtægter Sønderborghus 1 Navn og hjemsted Sønderborghus er en selvejende institution. 2 Formål Sønderborghus har hjemsted i Sønderborg Kommune. Den selvejende institution har til huse i bygning ejet af

Læs mere

Vedtægter for Biografforeningen Sofarækken

Vedtægter for Biografforeningen Sofarækken Vedtægter Vedtægter for Biografforeningen Sofarækken Som vedtaget den 13/3-2016 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Biografforeningen Sofarækken. Stk. 2: Biografforeningen Sofarækken har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE KAPITEL 1 Kommunalbestyrelsen 1 I henhold til 35, stk. 2 i Folkeoplysningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juni 2011 nedsætter Nordfyns

Læs mere

Nedsættelse af 17.4 udvalg med fokus pa Landdistrikter og Landdistriktsudvikling

Nedsættelse af 17.4 udvalg med fokus pa Landdistrikter og Landdistriktsudvikling Nedsættelse af 17.4 udvalg med fokus pa Landdistrikter og Landdistriktsudvikling KOMMISORIUM Formål: Udvalget for Landdistriksudvikling har til formål at fokusere på og samordne kommunens landdistriktsudvikling,

Læs mere

Vedtægter for Landsbysamarbejdet i Nyborg Kommune

Vedtægter for Landsbysamarbejdet i Nyborg Kommune Vedtægter for Landsbysamarbejdet i Nyborg Kommune Vedtægter for Landsbysamarbejdet i Nyborg Kommune (Rev. maj 2016) Side 1 af 8 Vedtægter for Landsbysamarbejdet i Nyborg Kommune Side Overordnet beskrivelse:...

Læs mere

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Frivilligcenter Kerteminde Foreningens hjemsted er: Kerteminde Kommune 2 Formål Foreningen har som formål: - At støtte og

Læs mere

Vedtægter for bruger- og pårørenderådet (BOP) for Enggården Dragør Kommune

Vedtægter for bruger- og pårørenderådet (BOP) for Enggården Dragør Kommune Vedtægter for bruger- og pårørenderådet (BOP) for Enggården Dragør Kommune 1 Mål og formål Omsorgscenteret Enggården, almene boliger, daghjem og køkken fungerer under de mål og rammer Kommunalbestyrelsen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR PÅRØRENDERÅDET PÅ KILDEHAVEN.

VEDTÆGTER FOR PÅRØRENDERÅDET PÅ KILDEHAVEN. Pårørenderådets formål er: 1 Pårørenderådets formål repræsentere beboer/pårørende om tilrettelæggelsen af arbejdet med at opnå de bedst mulige forhold for beboerne rådgive Kildehavens ledelse og bestyrelse

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd 1 NAVN OG FORMÅL 1. Foreningens navn er Ringkøbing Fjord Erhvervsråd med hjemsted i Ringkøbing Skjern kommune. 2. Formålet med Ringkøbing Fjord Erhvervsråds arbejde

Læs mere

Forretningsorden for Handicaprådet

Forretningsorden for Handicaprådet Forretningsorden for Handicaprådet I medfør af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a har kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune nedsat et handicapråd, og i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Stk. 1. Lokalrådet i Korup består af personer, der er repræsentativ for fastboende borgere, foreninger, institutioner og virksomheder i lokalområdet.

Stk. 1. Lokalrådet i Korup består af personer, der er repræsentativ for fastboende borgere, foreninger, institutioner og virksomheder i lokalområdet. Vedtægter for Lokalrådet i Korup: 1. Lokalrådets navn / formål Stk. 1. Lokalrådet i Korup består af personer, der er repræsentativ for fastboende borgere, foreninger, institutioner og virksomheder i lokalområdet.

Læs mere

Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vejen Kommune.

Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vejen Kommune. Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vejen Kommune. Ifølge Folkeoplysningslovens 35, stk. 2 (LBK 854) skal kommunalbestyrelsen oprette et udvalg med repræsentation for den virksomhed, der kan få tilskud

Læs mere

2014 Vedtægt 2019 Vedtægt

2014 Vedtægt 2019 Vedtægt Vedtægt af 2014 og 2019. 2014 Vedtægt 2019 Vedtægt Navn, hjemsted og opgaver Navn og Hjemsted 1 1 Virksomhedens navn er Videnscenter for Specialpædagogik, forkortet ViSP. ViSPs hjemsted er i Næstved Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

VEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNES LYSTBÅDEHAVNE, SKOVSHOVED HAVN OG HELLERUP LYSTBÅDEHAVN

VEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNES LYSTBÅDEHAVNE, SKOVSHOVED HAVN OG HELLERUP LYSTBÅDEHAVN VEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNES LYSTBÅDEHAVNE, SKOVSHOVED HAVN OG HELLERUP LYSTBÅDEHAVN november 2003 1. Formål. Stk. 1. Vedtægtens formål er at sikre, at der er en bestyrelse, der ved selvforvaltning har

Læs mere

Forretningsorden. for Storkeredens forældrebestyrelse

Forretningsorden. for Storkeredens forældrebestyrelse Forretningsorden for Storkeredens forældrebestyrelse Version 1 af 28. oktober 2015 Baggrund og formål 1. Denne forretningsorden er udarbejdet på baggrund af, og i overensstemmelse med Styrelsesvedtægten

Læs mere

VEDTÆGT FOR DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSUDVALG

VEDTÆGT FOR DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSUDVALG VEDTÆGT FOR DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSUDVALG Nedsat iht. Lovbekendtgørelse nr. 924 af 5. oktober 2000 om støtte til folkeoplysning. I henhold til kapitel 9 i lovbekendtgørelse nr. 535 af 14. juni

Læs mere

Vedtægter for foreningen FrivilligCenter Næstved.

Vedtægter for foreningen FrivilligCenter Næstved. Vedtægter for foreningen FrivilligCenter Næstved. 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Foreningens navn er FrivilligCenter Næstved. Hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er at skabe de bedst

Læs mere

Vedtægter oktober 2017

Vedtægter oktober 2017 Vedtægter oktober 2017 1 Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er: HILLERØD SQUARE DANCERS Klubbens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Klubbens formål Klubbens hovedformål er at 1. tilbyde klubbens medlemmer

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for Landdistrikternes Fællesråd

Vedtægter. Vedtægter for Landdistrikternes Fællesråd Vedtægter Vedtægter for Landdistrikternes Fællesråd 1 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Organisationens navn er Landdistrikternes Fællesråd (LDF). 1.2. LDF er stiftet d. 27. februar 1997 af Komité for

Læs mere

VEDTÆGT for den selvejende institution. Østbyens Børnecenter

VEDTÆGT for den selvejende institution. Østbyens Børnecenter VEDTÆGT for den selvejende institution Østbyens Børnecenter 1 Institutionens forankring Institutionen er tilsluttet landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem gennem lokalforeningen Frie Børnehaver

Læs mere

Krogårdens Vedtægter 2014

Krogårdens Vedtægter 2014 Krogårdens Vedtægter 2014 Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted 2 2 Ledelse og daglig drift 2 3 Bestyrelsen 2 4 Valg til bestyrelsen 2 5 Valgbarhed og valgret 3 6 Udtrædelse af bestyrelsen 3 7 Bestyrelsens

Læs mere

Kommissorium for Grønt Råd i Ballerup Kommune

Kommissorium for Grønt Råd i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Tlf. dir.: 4477 2000 E-mail: balkom@balk.dk Dok. nr.: x Kommissorium for Grønt Råd i Ballerup Kommune 1 Udvalgets navn Grønt Råd i Ballerup Kommune. I daglig tale Grønt Råd. 2 Formål Grønt

Læs mere

Vedtægter for. Bestyrelse 2.1 Levuk ledes af en frivillig bestyrelse, der består af 5 medlemmer. Et medlem udpeges af

Vedtægter for. Bestyrelse 2.1 Levuk ledes af en frivillig bestyrelse, der består af 5 medlemmer. Et medlem udpeges af Vedtægter for den selvejende institution LEVUK 1 Formål 1.1 Levuk er en selvejende institution som er stiftet den 16. august 2004 af Landsforeningen LEV. Den selvejende institutions hjemsted er Hillerød

Læs mere

Fællesrepræsentation af Almene Boligorganisationer i Herlev Kommune. Vedtægter Fællesrepræsentationen af Almene Boligorganisationer i Herlev Kommune

Fællesrepræsentation af Almene Boligorganisationer i Herlev Kommune. Vedtægter Fællesrepræsentationen af Almene Boligorganisationer i Herlev Kommune Fællesrepræsentation af Almene Boligorganisationer i Herlev Kommune Vedtægter Fællesrepræsentationen af Almene Boligorganisationer i Herlev Kommune 1. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Foreningens navn

Læs mere

Kommissorium for Grønt Råd i Ballerup Kommune

Kommissorium for Grønt Råd i Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 24. januar 2018 Sagsid: 00.22.04-P24-9-18 Kommissorium for Grønt Råd i Ballerup Kommune Efter kommunestyrelseslovens 17, stk. 4, kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg til

Læs mere

1. Konstruktion for den selvejende institution Rubaninfo

1. Konstruktion for den selvejende institution Rubaninfo 3 bestyrelsesmedlemmer 9. juni 2015, VERSION: 1,0 1. Konstruktion for den selvejende institution Rubaninfo Foreningen: Rubanforum Generalforsamling www.rubanforum.dk 9 Foreninger Rubanforum Repræsentantskab

Læs mere

Kapitel 1 Navn, formål og opgaver.

Kapitel 1 Navn, formål og opgaver. Socialforvaltningen NOTAT Dato: Sagsnr.: 293579 Dok.nr.: 1803883 Vedtægter for Kontaktudvalget for frivilligt socialt arbejde i Københavns Kommune Vedtægterne er vedtaget første gang i Borgerrepræsentationen

Læs mere

Overordnede vedtægter for. bruger- og pårørenderåd. i Handicapområdet i Brønderslev Kommune

Overordnede vedtægter for. bruger- og pårørenderåd. i Handicapområdet i Brønderslev Kommune Lovgrundlaget for brugerinddragelse ifølge Lov om Social Service afsnit 3: 16. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at brugerne af tilbud efter denne lov får mulighed for at få indflydelse på tilrettelæggelsen

Læs mere

Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN SANDHAGEN. Hjemsted er: Kisserup by, Udby sogn, Holbæk Kommune.

Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN SANDHAGEN. Hjemsted er: Kisserup by, Udby sogn, Holbæk Kommune. Vedtægter for grundejerforeningen Sandhagen juni 2013 Kapitel 1: Foreningens navn og hjemsted 1: 2: Foreningens navn er: GRUNDEJERFORENINGEN SANDHAGEN. Hjemsted er: Kisserup by, Udby sogn, Holbæk Kommune.

Læs mere

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice FAXE BILLEDKUNSTRÅD - VEDTÆGTER Postadresse: Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice Frederiksgade 9, 4690 Haslev Telefon 56 20 30 00 Telefax 56

Læs mere

LANDDISTRIKTSRÅD. Dejbjerg. REFERAT [Møde 1 Marts 2017] Ringkøbing-Skjern Kommune

LANDDISTRIKTSRÅD. Dejbjerg. REFERAT [Møde 1 Marts 2017] Ringkøbing-Skjern Kommune LANDDISTRIKTSRÅD Ringkøbing-Skjern Kommune REFERAT [Møde 1 Marts 2017] LÆS BLA. OM: Midlertidig anvendelse af kommunale byggegrunde Kommuneplanen 2017-2029 Landdistriktspuljen i RKSK Flyttemønstre, befolkningsudvikling

Læs mere

Vedtægt. for de kommunale institutioner. under Dagtilbud

Vedtægt. for de kommunale institutioner. under Dagtilbud Vedtægt for de kommunale institutioner under Dagtilbud 1. Formål Formålet med forældrebestyrelser i de kommunale daginstitutioner under Dagtilbud i Aabenraa Kommune er, at give forældrene en reel indflydelse

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Sivbjerg og Fyrmarken Nr. Lyngvig.

Vedtægter for Grundejerforeningen Sivbjerg og Fyrmarken Nr. Lyngvig. Vedtægter for Grundejerforeningen Sivbjerg og Fyrmarken Nr. Lyngvig. Navn, hjemsted, formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Sivbjerg og Fyrmarken, og hjemstedet er Ringkøbing- Skjern kommune.

Læs mere

STANDARD VEDTÆGTER FOR KREDSE I FINANSFORBUNDET

STANDARD VEDTÆGTER FOR KREDSE I FINANSFORBUNDET STANDARD VEDTÆGTER FOR KREDSE I FINANSFORBUNDET Standardvedtægterne er en rammevedtægt, og der er neden for opstillet de rammer, som er gældende. Hver kreds skal have et sæt vedtægter, som er vedtaget

Læs mere

I henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, 30-33, etableres et ældreråd i Odense Kommune.

I henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, 30-33, etableres et ældreråd i Odense Kommune. Vedtægter for Ældrerådet i Odense Kommune Lovgrundlag: I henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, 30-33, etableres et ældreråd i Odense Kommune. 1. Formål 2. Kompetence

Læs mere

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486 Vedtægter for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904 Fondsregister nummer 1486 1. Navn og hjemsted 1. Fondens navn er Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. 2. Fonden er en selvejende institution undergivet

Læs mere

Forretningsorden for Grønt Råd i Ballerup Kommune

Forretningsorden for Grønt Råd i Ballerup Kommune CENTER FOR MILJØ OG TEKNIK Dato: 13. juni 2012 Tlf. dir.: 4477 2000 E-mail: balkom@balk.dk Sagsnr.: 2012-13684 Dok. nr.: 2012-95323 Forretningsorden for Grønt Råd i Ballerup Kommune Formål 1 Grønt Råd

Læs mere

Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vallensbæk Kommune

Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vallensbæk Kommune Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vallensbæk Kommune I henhold til Folkeoplysningslovens bekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011 35, stk. 2 nedsætter Vallensbæk Kommunalbestyrelse et Folkeoplysningsudvalg.

Læs mere

Landsbyklyngen VestRum

Landsbyklyngen VestRum Landsbyklyngen VestRum er et samarbejde mellem Tim, Hover, Torsted, Hee, No, Stadil og Vedersø Forslag til vedtægter for styregruppen VestRum 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Styregruppen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning NOTAT Til Social- og sundhedsudvalget Kopi Fra Sundhed og Omsorg, Administrationen Emne Robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes kommunale dagtilbud

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes kommunale dagtilbud Furesø Kommune Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes kommunale dagtilbud 1 Dagtilbudsområdet i Furesø Kommune Stk. 1: Dagtilbudsområdet i Furesø Kommune består af dagtilbud for børn fra 0 til 6 år, der

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution Kongensgaard Efterskole

Vedtægt for den selvejende institution Kongensgaard Efterskole Vedtægt for den selvejende institution Kongensgaard Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1: Kongensgaard Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2: Institutionen

Læs mere

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU Sagstype Åben : Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 10/391 Baggrund Det nyvalgte Byråd i Høje-Taastrup Kommune drøftede i forbindelse med

Læs mere

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Henrik (formand) byder velkommen! 1) Valg af dirigent: Peter Filtenborg. Konstaterer at generalforsamlingen er lovlig og beslutningsdygtig,

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Konstituering og afholdelse af bestyrelsesmøder: 1 Umiddelbart efter afholdelse af en ordinær generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes kommunale dagtilbud

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes kommunale dagtilbud Furesø Kommune Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes kommunale dagtilbud 1 Dagtilbudsområdet i Furesø Kommune Stk. 1: Dagtilbudsområdet i Furesø Kommune består af dagtilbud for børn fra 0 til 6 år, der

Læs mere

Vedtægter for foreningen Vesterhavsklyngen CVR

Vedtægter for foreningen Vesterhavsklyngen CVR 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Vesterhavsklyngen. Landsbyklyngen omfatter de 5 lokalsamfund Staby, Sdr. Nissum, Thorsminde, Husby og Madum beliggende i Holstebro Kommune. 2 Formål Landsbyklyngens

Læs mere

1 - Vedtægter for Tønder Kommunes Ældreråd

1 - Vedtægter for Tønder Kommunes Ældreråd 1 - Vedtægter for Tønder Kommunes Ældreråd Vedtægter for Tønder Kommunes Ældreråd. 1: Formål Stk. 1. I henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 30-33, nedsætter Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Lind Borgerforening var repræsenteret af 2 medlemmer bl.a. formand Simon Muusmann.

Lind Borgerforening var repræsenteret af 2 medlemmer bl.a. formand Simon Muusmann. Borgermåling Lind Borgermåling i Lind Indledning. Den 13. december 2012 var Lind Borgerforening inviteret til måling af den oplevede kvalitet på arealer vedligeholdt af DRIFT angivet som parker og grønne

Læs mere

Vedtægter, Forretningsorden. samt valgprocedure for Folkeoplysningsudvalget I Hvidovre Kommune

Vedtægter, Forretningsorden. samt valgprocedure for Folkeoplysningsudvalget I Hvidovre Kommune Vedtægter, Forretningsorden samt valgprocedure for Folkeoplysningsudvalget I Hvidovre Kommune Kultur- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Marts 2014 Retsgrundlag. Ifølge Folkeoplysningsloven 34 og 35 fastsætter

Læs mere

Kvalitetskontrakt for Haderslev Kommune

Kvalitetskontrakt for Haderslev Kommune Kvalitetskontrakt for Haderslev Kommune Kode: JE1 Større borgerinddragelse i egen sag og egne aktive indsatser. Indsatsen overfor borgere, der benytter Jobcenter Haderslev, tilrettelægges således at borgeren

Læs mere

VEDTÆGTER for "HJARNØ FÆRGEFART"

VEDTÆGTER for HJARNØ FÆRGEFART Vedtægterne er gældende fra 1. januar 2018. VEDTÆGTER for "HJARNØ FÆRGEFART" 1 "Hjarnø Færgefart" er en selvejende institution, d e r er oprettet m e d d e t formål at varetage søtransporten mellem Hjarnø

Læs mere

Forretningsorden for Tuborgfondets bestyrelse

Forretningsorden for Tuborgfondets bestyrelse Forretningsorden for Tuborgfondets bestyrelse 1 Baggrund 1.1 Tuborgfondet har siden fusionen med Carlsbergfondet i 1991 været en særlig afdeling (Afdeling D) af Carlsbergfondet. Tuborgfondet er som følge

Læs mere

Fælles vedtægter for Beboer- og Pårørenderådene ved plejecentrene i Lejre Kommune

Fælles vedtægter for Beboer- og Pårørenderådene ved plejecentrene i Lejre Kommune Fælles vedtægter for Beboer- og Pårørenderådene ved plejecentrene i Lejre Kommune Omfang Bøgebakkens Sundheds- og Plejecenter Hvalsø Ældrecenter Ammershøj Plejecenter Der nedsættes ét Beboer- og Pårørenderåd

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for foreningen Partnerskabet Det Digitale Turisme Danmark

Vedtægter for foreningen Partnerskabet Det Digitale Turisme Danmark Vedtægter for foreningen Partnerskabet Det Digitale Turisme Danmark 1. Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er Partnerskabet Det Digitale Turisme Danmark (i det følgende Partnerskabet ). 2. Formål

Læs mere

Vedtægter for Høje Hasseris Grundejerforening

Vedtægter for Høje Hasseris Grundejerforening Vedtægter for Høje Hasseris Grundejerforening Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Høje Hasseris Grundejerforening. Foreningens hjemsted er i Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål er at forestå

Læs mere

Vedtægter for Handicaprådet. Lovhjemmel

Vedtægter for Handicaprådet. Lovhjemmel Vedtægter for Handicaprådet Lovhjemmel Handicaprådet er oprettet i medfør af kap. 4, 37a, stk. 2-4 i Retssikkerhedsloven (LBK nr. 877 af 03/09/2008) samt Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration

Læs mere

Den selvejende institutions navn er ProVarde. Institutionen har hjemsted i Varde Kommune.

Den selvejende institutions navn er ProVarde. Institutionen har hjemsted i Varde Kommune. Vedtægter for den selvejende institution ProVarde 1 Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er ProVarde. Institutionen har hjemsted i Varde Kommune. 2 Formål Institutionens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for HK Luftfart SAS 13. september 2016

Vedtægter for HK Luftfart SAS 13. september 2016 Vedtægter for HK Luftfart SAS 13. september 2016 Kastrup 2016 1 Indhold 1. NAVN..... 4 2. OPTAGELSESBETINGELSER... 4 3. FORMÅL... 4 STK. 2. Faglige opgaver... 4 STK. 3. Organisatoriske opgaver... 4 4.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Vedtægter for Sankt Vincent Grupperne

Vedtægter for Sankt Vincent Grupperne Vedtægter for Navn, Stiftelse og Hjemsted 1 1. Organisationens navn er. 2. blev stiftet d. 28. april 1959. 3. har hjemsted i Allerød Kommune. 4. har s formål er: Formål 2 1. at støtte humanitært hjælpearbejde

Læs mere

Forretningsorden for Handicaprådet i Sorø kommune.

Forretningsorden for Handicaprådet i Sorø kommune. Forretningsorden for Handicaprådet i Sorø kommune. l medfør af Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a har Byrådet i Sorø Kommune nedsat et Handicapråd, og i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Kalundborgegnens Erhvervsråd, der er en medlemsstyret erhvervsforening, er en selvstændig juridisk person. Dets hjemsted er Kalundborg Kommune.

Kalundborgegnens Erhvervsråd, der er en medlemsstyret erhvervsforening, er en selvstændig juridisk person. Dets hjemsted er Kalundborg Kommune. Vedtægter 1 Indledning Kalundborgegnens Erhvervsråd, der er en medlemsstyret erhvervsforening, er en selvstændig juridisk person. Dets hjemsted er Kalundborg Kommune. 2 Formål Erhvervsrådets formål er

Læs mere

Forretningsorden for KL s bestyrelse

Forretningsorden for KL s bestyrelse Forretningsorden for KL s bestyrelse c KL 2014 Forretningsorden for KL s bestyrelse I henhold til KL loves 7, stk. 3, 4. punktum, fastsættes herved følgende forretningsorden for KL s bestyrelse: 1 Straks

Læs mere

Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vallensbæk Kommune. Retsgrundlag. Folkeoplysningsudvalgets sammensætning

Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vallensbæk Kommune. Retsgrundlag. Folkeoplysningsudvalgets sammensætning Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vallensbæk Kommune I henhold til Folkeoplysningslovens bekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011 35, stk. 2 nedsætter Vallensbæk Kommunalbestyrelse et Folkeoplysningsudvalg.

Læs mere

Vedtægter for Ældrerådet i Odense Kommune

Vedtægter for Ældrerådet i Odense Kommune Vedtægter for Ældrerådet i Odense Kommune 1. Formål 2. Kompetence 3. Valg og valgbarhed 4. Ældrerådets funktionsperiode 5. Ældrerådets konstituering 6. Ældrerådets arbejdsform 7. Ikrafttræden og ændring

Læs mere

Forslag til vedtægter for Folkeoplysningsudvalget i Viborg Storkommune

Forslag til vedtægter for Folkeoplysningsudvalget i Viborg Storkommune Forslag til vedtægter for Folkeoplysningsudvalget i Viborg Storkommune Dette forslag er udarbejdet under forudsætning af, at kulturelle foreninger/samvirker ikke gives støtte i henhold til lov om folkeoplysning

Læs mere

Vedtægt. for. Formål 1. Samarbejdet har til formål at administrere og drive Folkekirkens Skoletjeneste i Aalborg kommune.

Vedtægt. for. Formål 1. Samarbejdet har til formål at administrere og drive Folkekirkens Skoletjeneste i Aalborg kommune. Vedtægt for samarbejdet mellem sognene i Aalborg Nordre Provsti, Aalborg Vestre Provsti, Aalborg Østre Provsti og Aalborg Budolfi Provsti i medfør af 43 stk. 1, i Lov om Menighedsråd og vedtaget i henhold

Læs mere

BLÅMEJSEN Blåmejsevej 8382 Hinnerup

BLÅMEJSEN Blåmejsevej 8382 Hinnerup Vedtægter for Grundejerforeningen Blåmejsen 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningen hedder Grundejerforeningen Blåmejsen. 1.2 Foreningen har hjemme i Favrskov Kommune under Retten i Århus. FORENINGENS

Læs mere

KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE

KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE Vedtægter for den selvejende institution KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE 1. Hjemsted og formål... Kostakademiet, Hover Sundhedshøjskole er en selvejende institution. Institutionen er oprettet den

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution Fanø Børnehave.

Vedtægt for den selvejende institution Fanø Børnehave. Vedtægt for den selvejende institution Fanø Børnehave. 1. Institutionens navn Stk. 1 Den selvejende institutions navn er Fanø Børnehave, Æ Hjøwervej 4, 6720 Fanø. Institutionen har hjemsted i Fanø Kommune.

Læs mere

Vedtægt for den private institution Rødbæksgaards børnehave

Vedtægt for den private institution Rødbæksgaards børnehave Vedtægt for den private institution Rødbæksgaards børnehave 1. Institutionens navn Stk. 1 Den private institutions navn er Rødbæksgaards børnehave Dons landevej 121, 6000 Kolding. Institutionen har hjemsted

Læs mere

Borgerforening vedtægter

Borgerforening vedtægter Borgerforening vedtægter Vedtægter for Idom-Råsted Borgerforening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Idom-Råsted Borgerforening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Idom-Råsted. 2. Formål Stk.

Læs mere