DIREKTION Signe Ulfeldt Hede

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIREKTION Signe Ulfeldt Hede"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2018

2 Indhold Hoved- og nøgletal 3 Bestyrelsens forord 4 Ledelsesberetning 5 Forventninger til Grønlandshavet 7 Jameson Land 8 NUNAOIL s erhvervs Ph.D. projekt 9 Risikostyring 10 Selskabsledelse 11 Retningslinjer og politikker 12 Ledelsespåtegning 14 Den uafhængige revisors påtegning 16 Anvendt regnskabspraksis 18 Resultatopgørelse 21 Balance 22 Pengestrømsopgørelse 23 Noter 24 Selskabsoplysninger SELSKAB NUNAOIL A/S Tuapannguit 38 Postboks Nuuk Grønland Telefon: Internet: Følg NUNAOIL på LinkedIn CVR-nr.: Stiftet: 23. januar 1985 Hjemsted: Kommuneqarfik Sermersooq BESTYRELSE Stine Bosse, Formand Søren Lennert Mortensen, Næstformand Peter Helmer Steen DIREKTION Signe Ulfeldt Hede REVISION Grønlands Revisionskontor A/S, statsautoriserede revisorer GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling afholdes torsdag den 2. maj 2019 Regnskabsår: 1. januar december Forside: Kort over Grønland med efterforskningslicenser Billederne i årsrapporten er fra geologiekskursion til Traill Ø og Ella Ø, som ligger umiddelbart nord for Jameson Land, Østgrønland. REDAKTION: NUNAOIL A/S LAYOUT & PRODUKTION: ICICERO, NUUK OFFENTLIGGØRELSE: MAJ Årsrapport 2018 NUNAOIL A/S

3 Hoved- og nøgletal t.kr Resultatopgørelse Nettoomsætning Bruttoresultat Resultat af ordinær primær drift Finansielle poster, netto Årets resultat Balance Balancesum Egenkapital Pengestrømme Driftsaktivitet Investeringsaktivitet Finansieringsaktivitet Pengestrømme i alt Medarbejdere Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere Nøgletal i %: Soliditetsgrad 31,8 38,4 40,3 50,0 58,3 Egenkapitalforrentning -21,9 19,4 28,7 25,1 20,5 Beregningen af hoved og nøgletal følger i al væsentlighed Finansforeningens anbefalinger og afviger kun på nogle punkter herfra. De i hoved og nøgletalsoversigten anførte nøgletal er beregnet således: Soliditetsgrad: Egenkapital ultimo x 100 Aktiver i alt ultimo Egenkapitalforrentning: Årets resultat x 100 Gennemsnitlig egenkapital REDEGØRELSE TIL INATSISARTUT Denne årsrapport opfylder lovkravene i forbindelse med regnskabsaflæggelse i Grønland, og udgør samtidig den lovpligtige årlige redegørelse til Inatsisartut i henhold til Inatsisartutlov nr. 15 af 7. december 2009 om NUNAOIL A/S. Ledelsesberetningen er endvidere udarbejdet med udgangspunkt i anbefalinger om god selskabsledelse udarbejdet af Naalakkersuisut. Årsrapporten er udarbejdet på dansk, grønlandsk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Årsrapport 2018 Hoved- og nøgletal NUNAOIL A/S 3

4 Bestyrelsens forord NUNAOIL s bestyrelse har i 2018 haft fokus på restruktureringen af selskabet for at sikre dets fremtidige udvikling og drift i en tid, som fortsat er udfordret af en lav oliepris på verdensplan og deraf følgende nedgang i efterforskningsaktiviteten i Grønland. Antallet af efterforsknings- og udnyttelseslicenser, hvori NUNAOIL deltager som båren (ikke betalende) partner, blev i 2018 yderligere reduceret fra 5 til 2 (31/ ). Dette er det laveste antal eneretstilladelser i Grønland siden På trods af dette spores der en ny interesse for at udføre efterforskning i Grønland både fra nye aktører og fra selskaber, som har udført efterforskning i Grønland tidligere. Der er derfor en forventning om, at efterforskningsaktiviteten i de kommende år vil stige, og i den forbindelse er det NUNAOIL s intention overfor industrien at kunne fremvise, at den grønlandske sokkel vil være et attraktivt sted at investere i efterforskning efter nye ressourcer. Det er bestyrelsens klare vurdering, at det at kunne fremlægge en detaljeret og standardiseret opgørelse over mulige olie/gas forekomster i den grønlandske undergrund baseret på den nyeste viden og de mange data, der er genereret i efterforskningsmæssig sammenhæng gennem årene, er nødvendig for at kunne tiltrække ressourcestærke olieselskaber og dermed yderligere investeringer til det grønlandske område. Netop derfor fik NUNAOIL i 2018 igangsat et flerårigt ressourceevalueringsprojekt, som har til formål at pege på de områder i Grønland, der har det største efterforskningspotentiale samt få kvantificeret, hvor meget olie/ gas der sandsynligvis er tilstede i de forskellige områder. Derudover vil projektet etablere en oversigt over, hvor der mangler information samt pege på initiativer, der kan minimere efterforskningsrisiko- og omkostninger i Grønland. Dette er ikke gjort tidligere, og der er ingen tvivl om, at det vil være til stor nytte ikke kun for olieindustrien, men også for den grønlandske energimyndighed. Projektet bliver derfor koordineret med det oliestrategiarbejde, som de grønlandske myndigheder har igangsat for perioden NUNAOIL er som den eneste deltager med i samtlige eneretstilladelser, der bliver tildelt i Grønland, og selskabet spiller derfor en central rolle i forhold til at fastholde og forankre viden om olie/gasefterforskning i Grønland. Selskabet er i besiddelse af store mængder geologiske og geofysiske data, tolkninger, kortlægninger, tilbageleveringsrapporter og erfaringer fra mange års omfattende efterforskningsarbejde. Alle disse oplysninger bliver stillet til rådighed i forbindelse med ressourceevalueringsprojektet. Det betyder, at NUNAOIL udover fortsat at danne ramme for de kommercielt orienterede olie/gas aktiviteter i Grønland, sikrer, at den omfattende viden og know-how om Grønland s olie/ gas potentiale, som er oparbejdet i selskabet gennem årene, bliver nyttegjort for herigennem at få skabt fornyet interesse for at udføre efterforskning i Grønland og på sigt medvirke til udviklingen af en olie/gas sektor i Grønland. 4 Årsrapport 2018 Bestyrelsens forord NUNAOIL A/S

5 Ledelsesberetning Udvikling i aktiviteter I 2018 deltog NUNAOIL som båren partner i 5 efterforsknings- og udnyttelseslicenser, heraf 2 onshore Jameson Land i Østgrønland og 3 offshore Nordøstgrønland. Selskabets licensandel varierer i disse licenser fra henholdsvis 6,25% til 12,5%. Som båren partner deltager NUNAOIL på lige fod med de andre partnere i licenserne. Selve bæringen betyder, at de øvrige selskaber betaler NUNAOIL s omkostninger, men kun i efterforskningsfasen. NUNAOIL s engagement i øvrigt ligger på linje med de øvrige partnere i licenserne, og er af stor betydning for forankring af viden i Grønland indenfor olie/gas geologi, teknologi, miljø og jura. Efterforskningsarbejdet i de 5 licenser forløb i 2018 som planlagt med fortsat fokus på at evaluere olie/gaspotentialet, risici og muligheder i de enkelte licensområder med henblik på at tage en velkvalificeret drill-or-drop beslutning inden udgangen af 1. delperiode. Tre ud af fem partnerskaber besluttede at tilbagelevere deres respektive licenser til de grønlandske myndigheder, og ved udgangen af 2018 var der således 2 aktive efterforsknings- og udnyttelseslicenser. NUNAOIL fik i 2018 igangsat et omfattende ressourceevalueringsprojekt, som har til formål at pege på de områder i Grønland, der har det største efterforskningspotentiale. Projektet udføres i tæt samarbejde med geologer fra Departementet for Erhverv og Energi og De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) samt andre eksterne internationale samarbejdspartnere med NUNAOIL som projektleder. Selve projektet baseres på den nyeste geologiske viden og de mange data, der er genereret i efterforskningsmæssig sammenhæng gennem årene. Resultaterne fra et erhvervs-ph.d. projekt, som udføres af selskabets Ph.D. studerende, indgår ligeledes heri. Projektet involverer dermed al den geologiske viden, der findes fra både grønlandsk og dansk side, om olie/gas ressourcerne i Grønland, hvilket er ganske unikt. Ressourceevalueringsprojektet bliver primært finansieret af eksisterende midler i NUNAOIL de såkaldte KANUMAS midler, som igennem årene er blevet akkumuleret i selskabet via salg af seismiske data indsamlet af KANUMAS gruppen med NUNAOIL som operatør i perioden KANUMAS midlerne er netop forbeholdt olie/gas relaterede projekter som dette. Økonomiske forhold Årets resultat blev et underskud på 2,7 mio. kr., hvilket er bedre en forventet bl.a. grundet ikke-budgetteret salg af seismiske data. NUNAOIL besluttede i 2018 at igangsætte et ressourceevalueringsprojekt primært finansieret af de såkaldte KA- NUMAS midler, hvilket yderligere har påvirket resultatet positivt. Indtil der gøres et kommercielt fund af olie og det sættes i produktion, forventer NUNAOIL underskud i selskabet. Status som båren partner i efterforskningsfasen begrænser i væsentlig grad den økonomiske eksponering indtil en egentlig olieproduktion påbegyndes i Grønland, hvilket er et scenarie, der ligger flere år frem. I tilknytning til hver udstedt efterforsknings- og udnyttelseslicens i Grønland er der afsat midler til kompetenceopbygning af NUNAOIL s personale. Disse kaldes Bilag 4 midler. De samlede udgifter til denne refundérbare kompetenceopbygning udgjorde i t.kr. Bestyrelsen og direktion følger udviklingen i brugen af midlerne tæt, så der sikres størst mulig kompetenceopbygning i selskabet. NUNAOIL s aktiekapital udgør 10 mio. kr, mens egenkapitalen ultimo 2018 udgjorde mio. kr. Selskabets samlede pengestrøm var positiv med 2,4 mio. kr., hvilket primært består i modtaget betaling af ejendomssalg i 2017 samt modtaget ikke-udnyttede Bilag 4 midler i forbindelse med tilbagelevering af efterforsknings- og udnyttelseslicenser. Der er efter balancedagen ikke indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på regnskabet. I 2019 budgetteres med et underskud på 2,3 mio. kr. Eventuelt salg af seismiske data vil påvirke resultatet positivt, men ud fra et forsigtighedsprincip budgetteres der ikke med yderligere salg af seismiske data. Det forventes, at Namminersorlutik Oqartussat, Grønlands Selvstyre, i 2019 udsender en olie- og gasstrategi, som afløsning for Grønlands olie- og mineralstrategi Om den nye strategi vil medføre ændringer for NUNAOIL er uvist. Årsrapport 2018 Ledelsesberetning NUNAOIL A/S 5

6 Forventninger til 2019 Efterforskning efter olie og gas i Grønland har været i gang i snart 50 år. I lø bet af perioden er der blevet investe ret enorme summer i efterforskningen og til projekter af miljø- og socioøkonomisk karakter, og interessen har skabt arbejdspladser både lokalt og internationalt. De første olieefterforskningslicenser blev tildelt i havet ud for Vestgrønland i 70 erne. Sidenhen flyttede interessen for olieefterforskning sig geografisk i takt med, at de grønlandske myndigheder annoncerede nye udbudsrunder; først mod nord og dernæst mod øst. De områder, som vil blive evalueret i løbet af projektperioden, er: 1. Davis Stræde og Labrador Havet 2. Baffin Bugt 3. Offshore Disko Vest og onshore Disko-Nuussuaq 4. Det centrale Østgrønland 5. Nordøstgrønland 6. Sydøstgrønland 7. Nordgrønland Projektet munder ud i en ensartet og standardiseret ressourceevaluering af hele den grønlandske undergrund, hvilket ikke er gjort tidligere, og dermed gør projektet ganske unikt. Resultater- I dag er interessen for at udføre efter forskning i Grønland noget mindre end, hvad den var for blot nogle få år siden. De væsentligste årsager til dette er, at Grønland anses som værende et meget omkostningstungt område med stor geologisk usikkerhed at lave efterforskning i og et boreprogram i , som ikke førte til et kommercielt fund. I løbet af de mange år med intensiv efterforskningsaktivitet i Grønland, er der blevet indsamlet knap km 2D seismik i både Vest- og Østgrønland, der er gennemført stratigrafiske boring er til havs og på land, der er boret 14 offshore efterforskningsbrønde heraf nogle langt mod nord og Grønlands største og nogle af verdens nordligste - 3D seismiske undersøgelser er blevet gennemført med indsamling af mere end km2 data til følge. Disse data udgør en ganske stor vidensmæssig værdi for Grønland, og har vist, at de geologiske omstændigheder for at gøre fund af enten olie eller gas er tilstede. For at kvantificere, hvor meget olie og/ eller gas der sandsynligvis er tilstede i de forskellige områder, samt hvor sandsynligheden for at finde disse ressourcer er størst, har NUNAOIL igangsat et ressourceevalueringsprojekt, som har til formål at pege på netop de områder i Grønland, der har det største efterforskningspotentiale. Ressourceevalueringsprojektet blev igangsat i 2018, og fortsætter frem til midten af Årsrapport 2018 Forventninger 2019 NUNAOIL A/S ne bliver gjort offentligt tilgængelige og offentliggøres i det tempo, de foreligger i løbet af de 3,5 år, som projektet varer, og de forventes at være af stor værdi for den videre strategiske planlægning og til fortsat kvalificeret markedsføring af det grønlandske olie/gas potentiale over for den globale olieindustri. 7. Nordgrønland 5. Nordøstgrønland 2. Baffin Bugt 4. Det centrale Østgrønland 3. Disko Vest 6. Sydøstgrønland 1. Davis Stræde og Labrador Havet

7 Grønlandshavet Efterforskning efter olie/gas i Grønlandshavet tog sin begyndelse i 1991, hvor NUNAOIL som operatør for et konsortie af 7 internationale olieselskaber også kaldet KANUMAS (Kalaallit Nunaat Marine Seismic) konsortiet - indsamlede seismiske data med den danske flådes inspektionsskib Thetis. Dette var det første større omfattende seismiske projekt, som blev gennemført offshore Nordøstgrønland. I løbet af fire sæsoner blev der indsamlet knap 7000 km seismiske data, og disse var med til at skabe den første efterforskningsmæssige interesse for området. I 2013 blev de første efterforskningsog udnyttelsestilladelser offshore Nordøstgrønland tildelt forskellige partnerskaber i forbindelse med en udbudsrunde afholdt af de grønlandske myndigheder. Nogle af disse licenser er dog sidenhen blevet tilbageleveret til de grønlandske myndigheder, og i 2018 var NUNAOIL således båren partner i blot tre efterforsknings- og udnyttelseslicenser med en licensandel på 12,5%. To af disse, Amaroq og Avinngaq, blev tildelt i 2013, og har et areal på henholdsvis 2630 km 2 og 2548 km 2. Disse to licenser opereres af henholdsvis ENI og Equinor. Den tredje licens, Qialivaq, som opereres af ENI, blev tildelt i 2014 og har et areal på 2260 km 2. I 2018 har partnerskaberne fokuseret på at få færdiggjort det omfattende arbejdsprogram, som har været en del af licensbetingelserne for 1. delperiode. Det har drejet sig om projekter af både geologisk, teknisk, miljø- og socioøkonomisk karakter. Ved udgangen af året besluttede partnerskabet for alle tre licenser uafhængigt af hinanden, at tilbagelevere licenserne til de grønlandske myndigheder. Især lønsomheden har været afgørende for denne beslutning. Offshore NØ Grønland er et omkostningstung område at foretage efterforskning i, og den nuværende lave oliepris presser lønsomheden voldsomt. Med den beslutning vil det nordøstgrønlandske FAKTA GRØNLANDSHAVET hav om råde ved udgangen af året ikke længere vil være licensbelagt. For alle tre licenser gælder, at de blev tilbageleveret ved udgangen af 1. delperiode uden at teste de kortlagte prospekter i form af efterforskningsboringer. Aktive licenser 3 Licenseret areal km 2 Efterforskningsboringer 0 3D seismik 0 km 2 2D seismik ca km Licenserne i Grønlandshavet er nogle af de nordligste beliggende eneretstilladelser, der nogensinde er blevet tildelt i grønlandsk farvand. Rent operationsmæssigt er området kendetegnet ved at have forholdsvis vanskelige is-forhold og afsides beliggenhed i forhold til eksisterende infrastruktur. Ikke desto mindre er det lykkedes partnerskaberne i de tre licenser at få indsamlet adskillige tusinde km 2D seismik med stor operationel succes. Disse data har dannet fundamentet for den geologiske kortlægning af licensområderne, og der er således blevet kortlagt flere prospekter, som alle har potentiale for kommercielle fund af kulbrinter. Årsrapport 2018 Grønlandshavet NUNAOIL A/S 7

8 Jameson Land NUNAOIL er båren partner i 2 efterforsknings- og udnyttelseslicenser onshore Jameson Land i Østgrønland med en licensandel på 6,25%. Licenserne blev tildelt i 2015 med en efterforskningsperiode på 10 år. Greenland Gas & Oil er operatør for begge licenser. Der har i 2018 ikke været nogle operationelle aktiviteter i licensområderne, og partnerskabets efterforskningsarbejde har således været fokuseret på at anvende allerede eksisterende data i forbindelse med prospektivitetsvurderingen af licensområderne. FAKTA JAMESON LAND Aktive licenser 2 Licenseret areal km 2 Efterforskningsboringer 0 3D seismik 0 km 2 2D seismik ca km 8 Årsrapport 2018 Jameson Land NUNAOIL A/S

9 NUNAOIL s erhvervs Ph.D. projekt Det erhvervs-ph.d. projekt, som NUNA- OIL startede i 2016, fortsatte sit forløb i 2018, hvor fokus har været på at kortlægge og udvikle den seismisk stratigrafiske model for det Paleocæne-Eocæne tidsinterval for flere af bassinerne i den sydlige del af Disko Vest og den nordlige del af Davis Strædet. Fokus har især været på Sisimiut Bassin et, Ikermiut Bassinet samt den sydlige del af Aasiaat Bassinet. Dette er bassiner, der er afgrænset af Ikermiut Forkastingszone, Hellefisk Strukturen, Davis Stræde Højen samt Kangeq Højen. Studiet har også fokuseret på den tektoniske og strukturelle udvikling af Ikermiut Forkastningszone og dennes potentiale som kilde for sedimenter i hhv. Sisimiut og Ikermiut Bassinerne. Ud fra både multi-attribut kort samt strukturel rekonstruktion af udvalgte seismiske profiler tyder det på, at Ikermiut Forkastningszone har ageret som sedimentkilde i den østlige del af Ikermiut Bassinet. Undersøgelserne har ligeledes belyst, at fokus for sediment inputtet fra Ikermiut Forkastningszone har ændret sig igennem tiden således, at forskellige dele af Ikermiut Forkastningszone har været sedimentkilde for den østlige del af Ikermiut Bassinet. Ligeledes tyder resultaterne på, at nogle af de mindre høje i Ikermiut Bassinet også kan have været sedimentkilde i den sydlige del af Ikermiut Bassinet, hvilket komplicerer kortlægningen af de sedimentære facies i bassinet. Resultaterne er ved at blive videreformidlet som videnskabelige publikationer i internationale tidsskrifter. Det er planen, at erhvervs-ph.d. projektet afsluttes i første halvdel af 2019 og resultaterne vil indgå i det ressourceevalueringsprojekt, som NUNAOIL har igangsat. Projektet finansieres ligeligt af hhv. Innovationsfonden og NUNAOIL. Årsrapport 2018 NUNAOIL s erhvervs Ph.D. projekt NUNAOIL A/S 9

10 Risikostyring NUNAOIL arbejder struktureret med risikostyring gennem en etableret risikostyringsproces. Væsentlige risici med indflydelse på selskabets drift og strategiske situation identificeres og vurderes for at understøtte ledelsen i at træffe de rigtige forretningsmæssige beslutninger. Risikostyring er centralt for ethvert olieselskab. NUNAOIL s risici er i efterforskningsfasen forholdsvis begrænsede, da risiciene er begrænsede til driften af selskabet og de nuværende aktiver og forpligtelser. Hovedårsagen er, at NUNAOIL er båren partner i licenserne i Grønland og derfor ikke selv bærer omkostningerne frem til tidspunktet, hvor en kulbrintetilladelse overgår til udnyttelsesfasen, hvilket ligger en del år ude i fremtiden. Kortlægning af de finansielle risikofaktorer er et kontinuerligt indsatsområde for NUNAOIL. De væsentligste risikofaktorer for selskabet er på nuværende tidspunkt: Myndigheder og lovgivning Lovgivningsændringer og administrativ praksis i Grønland har stor betydning for NUNAOIL. Det kan være i relation til tildeling, forlængelse, udvidelse og overførsel af licenser samt ændringer i beskatning, ansættelsesforhold, miljøbeskyttelse, sikkerhedsforhold med videre. Alle forhold og områder, hvor de relevante ressortmyndigheder og ikke NUNAOIL har beslutningskompetencen. Derudover er indgåelse og opfyldelse af partnerskabsaftaler underlagt myndighedernes godkendelse. NUNAOIL kan ikke garantere, at sådanne myndighedsgodkendelser kan opnås på tilfredsstillende vilkår og betingelser for selskabet. Finansiering NUNAOIL vil få brug for yderligere kapital i fremtiden og der kan ikke stilles garanti for, at NUNAOIL vil være i stand til at tiltrække den nødvendige finansiering. I den forbindelse er der risiko for følgende: NUNAOIL kan ikke opretholde sin stab NUNAOIL kan ikke udvikle eksisterende eller nye projekter i det ønskede tempo NUNAOIL s andel i projekter med partnere udvandes eller ophører Samarbejde og partnere Såfremt NUNAOIL ikke opnår tilfredsstillende finansiering, kan NUNAOIL ikke bidrage i forhold til aftalte ideelle andele i etablerede eller fremtidige partnerskaber. Selskabets andele i sådanne projekter vil derfor blive udvandet og eventuelt ophøre, ligesom NUNAOIL risikerer at miste indflydelse og andre rettigheder i sådanne samarbejder. Valuta NUNAOIL har placeret en andel af sine likvider i amerikanske dollars, men da selskabet har afbalanceret tilgodehavender og forpligtelser i samme valuta er valutakursrisikoen minimeret. Medarbejdere Udviklingen af olieefterforskningsaktiviteter i NUNAOIL afhænger af bidrag fra selskabets ansatte. Interne dokumentationskrav og procesbeskrivelser udarbejdes og tilpasses kontinuerligt for at mindske selskabets sårbarhed ved udskiftninger i selskabets begrænsede medarbejderstab. 10 Årsrapport 2018 Risikostyring NUNAOIL A/S

11 Selskabsledelse Det er en højt prioriteret opgave for NUNAOIL, at selskabet drives i overensstemmelse med principperne for god selskabsledelse. NUNAOIL har derfor en fuld redegørelse vedrørende retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber liggende på sin hjemmeside. Denne redegørelse er en samlet oversigt over selskabets arbejde med retningslinjernes anbefalinger efter følg eller forklar -princippet for hver enkelt anbefaling. Hensigten med den samlede oversigt er at lette tilgængelighed og overskuelighed for selskabets interessenter. I det følgende gives et kort resume over retningslinjerne for ledelsen i selskabet. Direktionen i NUNAOIL NUNAOIL s direktør, Signe Ulfeldt Hede, er geolog og tiltrådte 1. januar Direktionen modtager en fast årlig løn inklusiv pension på kr. Udgifter til telekommunikation dækkes af NUNAOIL efter almindelige regler herfor. Opsigelsesvarsel for direktøren er 12 måneder fra selskabets side og 6 måneder fra direktørens side. Der er ikke aftalt bonusordninger eller aldersgrænse. Ledelse i NUNAOIL i 2018 Bestyrelsen i NUNAOIL består af: Stine Bosse, formand Medlemmerne af bestyrelsen aflønnes med et fast honorar på kroner om året. Formanden modtager kroner om året og næstformanden kroner om året. Honoraret stemmer overens med ejerens anbefalinger for selskaber i kategori med NUNAOIL. Der er ingen medarbejderrepræsentanter i selskabets bestyrelse. Bestyrelsen for NUNAOIL afholder mindst fire ordinære bestyrelsesmøder om året. Søren Lennert Mortensen, næstformand Peter Helmer Steen Bestyrelsen gennemfører hvert år en selvevaluering og meddeler aktionæren, Grønlands Selvstyre, resultat og indstillinger. Årsrapport 2018 Selskabsledelse NUNAOIL A/S 11

12 Retningslinjer og politikker NUNAOIL har udarbejdet en række retningslinjer og politikker, der gælder for selskabet og dets medarbejdere og som er med til at sikre, at NUNAOIL tilgodeser sine interessenter og samfundet på den bedst mulige måde. I årsrapporten gengives retningslinjerne og de forskellige politikker i resumé, men de kan findes og downloades i sin fulde længe på selskabets hjemmeside. Corporate Social Responsibility (CSR) - NUNAOIL s samfundsansvar CSR-politikken er et styringsværktøj for direktionen og bestyrelsen, som løbende og mindst en gang årligt har CSR på dagsordenen i forbindelse med udarbejdelse af årsrapporten. NUNAOIL s CSR-politik er en integreret del af selskabets personalehåndbog, og forpligter derfor alle medarbejdere i selskabet. NUNAOIL s overordnede mål som selvstyreejet grønlandsk olieselskab er at bidrage til, at det grønlandske samfund gennem NUNAOIL får bedst muligt udbytte og udnyttelse af landets potentielle olie- og gasressourcer inden for en forsvarlig og bæredygtig ramme. NUNAOIL arbejder for denne målsætning gennem et forsvarligt og tillidsskabende samarbejde med vores interessenter og samarbejdspartnere, ejer, myndigheder, licenspartnere, forretningsforbindelser, og det samfund vi arbejder i. Vi forpligter os til at gennemføre vores forretning på en etisk, bæredygtig og ansvarlig måde i henhold til grønlandsk og anden lovgivning, tildelte licenser, samarbejdsaftaler med licenspartnere og forretningsforbindelser, samt Naalakkersuisuts retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber. Forholdet til forretningsforbindelser Vi arbejder på at synliggøre CSR-området over for vores licenspartnere og forretningsforbindelser med henblik på at sikre Grønland en forsvarlig forvaltning af CSR-forpligtelserne fra vores samarbejdspartnere, retvisende afrapporteringer og risikovurderinger. Inden for selskabets påvirkningsramme er det målet at påvirke licenspartnere og forretningsforbindelser, samt drive NUNAOIL s forretning på en bæredygtig måde, der minimerer skadelige virkninger på miljøet og med respekt for internationalt anerkendte menneskerettigheder. NUNAOIL s rolle i samfundet NUNAOIL deltager som Selvstyrets repræsentant i alle licenser i Grønland i efterforskningsfasen efter olie i Grønland. NUNAOIL skal i sin nuværende organisation opbygge viden og knowhow i forhold til olieefterforskning i Grønland. Selskabets videre udvikling vil være knyttet til at optimere en eventuel udnyttelse af Grønlands olieressourcer, når der bliver gjort kommercielle fund, til gavn for det grønlandske samfund. Målene i efterforskningsfasen er: Optimere olieefterforskningen, så Grønland snarest muligt får bevist oliepotentialet ved et kommercielt fund Udbredelse af viden om Grønlands oliepotentiale til interessenter inden for olieindustrien for at øge industriens interesse for Grønland Opbygning af databaser af geologisk og anden olierelevant information og kompetence til brug for myndighedernes fremtidige planlægning af olieindustrien i Grønland, herunder bidrage ved behov i myndighedernes fremtidige licens-høringsrunder Konstruktiv og aktiv deltagelse i licensarbejdet med henblik på at øge mulighederne for at gøre kommercielle fund af olie til gavn for det grønlandske samfund Information til offentligheden om relevante samfundsforhold knyttet til olieaktiviteter, lokalt og nationalt i forhold til fakta, muligheder, konsekvenser og risici Vi forpligter os til kontinuerligt at bidrage med foredrag, deltagelse ved konferencer, møder i lokalsamfundet eller andet relevant for at støtte og øge Grønlands indsats og fokus på uddannelse, efteruddannelse og kompetenceopbygning inden for råstofindustrien. Sundhed, Miljø og Sikkerhed - SMS-politik i NUNAOIL NUNAOIL s virksomhed tager udgangspunkt i sundhed, miljø og sikkerhed og betragter SMS som en prioriteret og integreret del af selskabets virksomhed og kultur. Efterlevelse af de forpligtelser, der påhviler selskabet ved love, bestemmelser og licensaftaler i den grønlandske olieindustri, er med til at drive NUNAOIL s virksomhed på en bæredygtig måde, der tager sigte på at minimere skadelige virkninger på miljøet og tager vare på de ansattes sikkerhed og sundhed. Alle ansatte i NUNAOIL har medansvar for at arbejdet i selskabet sker under trygge forhold og på en måde som varetager og fremmer sundhed hos det enkelte menneske og tager vare på miljøet. Fundamentet for NUNAOIL s SMS-politik er den grønlandske råstoflovgivning. Råstoflovens sigte er at sikre, at kulbrinteaktiviteterne i Grønland sker på en forsvarlig måde med hensyn til sundhed, miljø og sikkerhed, ressourceudnyttelse, social indvirkning og ellers i henhold til anerkendte og bedste internationale standarder for olie- og gasindustrien. Disse standarder skal følges både inden for den tekniske arena og i forhold til den sociale indvirkning. Råstofloven specificerer kravene til licenshaveren om i videst muligt omfang at sikre at aktiviteter i forbindelse med kulbrinteaktiviteter finder sted i forhold til kontrol, risikoidentifikation, risikovurdering og risikominimering. Lovgivningen understreger at det endelige ansvar ved offshore-aktiviteter påhviler operatøren i licensen. Som licensdeltager følger NUNAOIL aktivt operatørernes SMS-arbejde op med henblik på at give input til operatører og licensdeltagere, hvor det anses som påkrævet i forhold til gældende love og regler. 12 Årsrapport 2018 Retningslinjer og politikker NUNAOIL A/S

13 Departementet for Erhverv og Energi og Miljøstyrelsen for Råstofområdet skal sikre, at selskaberne efterlever alle SMSkrav, der stilles i forhold til ansatte og i relation til offentligheden og miljøet i den udstrækning, de er påvirket af beslutninger inden for design, konstruktion, den operative gennemførelse, vedligeholdelse og opgivelse af aktiviteter eller faciliteter. NUNAOIL arbejder for at påvirke operatørerne og partnerne i licenserne så de systemer og løsninger, der vælges, er de mest optimale i forhold til myndighedernes SMSkrav. Forretningsetiske retningslinjer i NUNAOIL Formålet med NUNAOIL s forretningsetiske retningslinjer er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd i samspil med øvrige politikker og personalehåndbog. Retningslinjerne indeholder emner som arbejdsmiljø, ansvarlig adfærd, sprogpolitik, interessekonflikter og fortrolighed, etik og bestikkelse, kommunikation, IT, klager og bekymringsmeldinger. Hele politikken kan læses eller downloades på selskabets hjemmeside. Efterforsknings- og udnyttelsestilladelser i Grønland 2018 Jameson Land Grønlandshavet* 2015/13 - Blok 2 Greenland Gas & Oil 93,75% NUNAOIL 6,25% 2015/14 - Blok 3 Greenland Gas & Oil 93,75% NUNAOIL 6,25% 2013/40 - Amaroq ENI 35,00% BP 35,00% INEOS 17,50% NUNAOIL 12,50% 2013/41 - Avinngaq Equinor 87,50% NUNAOIL 12,50% 2014/14 - Qialivaq ENI 43,75% BP 43,75% NUNAOIL 12,50% * Alle licenser i Grønlandshavet er tilbageleveret pr. 31/ Årsrapport 2018 Retningslinjer og politikker NUNAOIL A/S 13

14 Ledelsespåtegning LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2018 for NUNA OIL A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsrapporten et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Nuuk, den 19. februar 2019 DIREKTION Signe Ulfeldt Hede BESTYRELSE Stine Bosse Formand Søren Lennert Mortensen Næstformand Peter Helmer Steen 14 Årsrapport 2018 Ledelsespåtegning NUNAOIL A/S

15 Årsrapport 2018 NUNAOIL A/S 15

16 Den uafhængige revisors påtegning TIL AKTIONÆREN I NUNAOIL A/S Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for NUNAOIL A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december 2018, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Grønland. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Grønland, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Grønland, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Grønland, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover: Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 16 Årsrapport 2018 Den uafhængige revisors påtegning NUNAOIL A/S

17 Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften. Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. Udtalelse om ledelsesberetningen Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven. Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. Nuuk, den 19. februar 2019 Grønlands Revisionskontor A/S statsautoriserede revisorer CVR nr Per Jansen statsautoriseret revisor mne21323 Årsrapport 2018 Den uafhængige revisors påtegning NUNAOIL A/S NUNAOIL A/S 17

18 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for NUNAOIL A/S er i henhold til bekendtgørelse for Grønland om anvendelsen af reglerne for statslige aktieselskaber (undtagelsesbestemmelser) aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i DKK Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældsforpligtelsens opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger. RESULTATOPGØRELSEN Nettoomsætning Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Andre driftsindtægter Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til køb af efterforskningsrelevante data, projekter, omkostninger til lokaler, rejseaktiviteter, personaleboliger, marketing samt administration mv. Selskabets beholdning af seismiske data værdiansættes ikke, da indtjeningsmulighederne ved salg heraf er uforudsigelige. Udgifter til fremskaffelse af dataene udgiftsføres derfor løbende. Personaleomkostninger Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere samt rejser og ophold til bestyrelsen mv. Af og nedskrivninger Af og nedskrivninger indeholder årets af og nedskrivninger samt fortjeneste og tab ved salg af materielle anlægsaktiver. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. BALANCEN Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. 18 Årsrapport 2018 Anvendt regnskabspraksis NUNAOIL A/S

19 Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Brugstid 3 5 år Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen. Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under af og nedskrivninger. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab. Likvide beholdninger Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger. Gældsforpligtelser Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder indregnes de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Periodeafgrænsningsposter Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Årsrapport 2018 Anvendt regnskabspraksis NUNAOIL A/S 19

20 PENGESTRØMSOPGØRELSE Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og afslutning. Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke kontante driftsposter, ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat. Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af virksomheder og aktiviteter samt køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af selskabskapital og omkostninger forbundet hermed. Herudover omfatter pengestrømmene optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld og betaling af udbytte til selskabsdeltagere. Likvider Likvider omfatter likvide beholdninger med fradrag af kortfristet gæld til pengeinstitutter samt kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og som kun er forbundet med ubetydelig risiko for værdiændringer. 20 Årsrapport 2018 Anvendt regnskabspraksis NUNAOIL A/S

21 Resultatopgørelse 1. januar 31. december 2018 Note t.kr. Nettoomsætning Andre driftsindtægter Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat Personaleomkostninger Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver Driftsresultat Andre finansielle indtægter Øvrige finansielle omkostninger Resultat før skat Årets resultat Forslag til resultatdisponering: Disponeret fra overført resultat Disponeret i alt Årsrapport 2018 Resultatopgørelse 1. januar december 2018 NUNAOIL A/S 21

22 Balance 31. december 2018 Note t.kr. AKTIVER Anlægsaktiver 5 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 0 39 Materielle anlægsaktiver i alt 0 39 Deposita 41 0 Finansielle anlægsaktiver i alt 41 0 Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Aktiver bestemt for salg 36 0 Varebeholdninger i alt 36 0 Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt PASSIVER Egenkapital 6 Virksomhedskapital Overført resultat Egenkapital i alt Gældsforpligtelser Gæld til pengeinstitutter Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor 9 Nærtstående parter 22 Årsrapport 2018 Balance pr. 31. december 2018 NUNAOIL A/S

23 Pengestrømsopgørelse 1. januar december 2018 Note t.kr. Årets resultat Reguleringer Ændring i driftskapital Pengestrømme fra drift før finansielle poster Renteindbetalinger og lignende Renteudbetalinger og lignende -6-8 Pengestrøm fra ordinær drift Pengestrømme fra driftsaktivitet Salg af materielle anlægsaktiver Køb af finansielle anlægsaktiver Andre pengestrømme fra (brugt i) investeringsaktivitet 36 0 Pengestrømme fra investeringsaktivitet Ændring i likvider Likvider 1. januar Valutakursreguleringer (likvider) 11-7 Likvider 31. december Likvider Likvide beholdninger Kortfristet gæld til pengeinstitutter Likvider 31. december Årsrapport 2018 Pengestrømsopgørelse 1. januar december 2018 NUNAOIL A/S 23

24 Noter t.kr. 1. Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor Grønlands Revisionskontor A/S, statsautoriserede revisorer Honorar vedrørende lovpligtig revision Andre ydelser Personaleomkostninger Lønninger og gager Pensioner Andre omkostninger til social sikring Personaleomkostninger i øvrigt Direktion Bestyrelse Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere 2 4 I lønninger og gager er indtægtsført 335 t.kr. der vedrører viderefaktuering af lønninger jf. bilag 4, for 2017 udgør beløbet t.kr Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver Afskrivning på bygninger Fortjeneste/tab ved salg af matr. anl.aktiver Øvrige finansielle omkostninger Andre finansielle omkostninger Materielle anlægsaktiver t.kr Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Kostpris 1. januar Afgang -3 Overførsler -36 Kostpris 31. december Afskrivninger 1. januar Afskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december Årsrapport 2018 Noter NUNAOIL A/S

25 t.kr Virksomhedskapital Virksomhedskapital 1. januar Aktiekapitalen består af aktier a kr. og multipla heraf. Kapitalen er ikke opdelt i klasser. 7. Overført resultat Overført resultat 1. januar Årets overførte overskud eller underskud Periodeafgrænsningsposter Hensættelse til efterforskningsaktiviteter Endnu ikke anvendte bilag 4 midler Andre periodeafgrænsningsposter Hensættelse til efterforskningsaktiviteter Efter Kanumasaftalen tilfalder indtægter ved salg af data Nunaoil A/S, og skal efter drøftelser med Kanumasgruppen og efter Departementet for Erhverv og Energis godkendelse, anvendes til kulbrinterelaterede efterforskningsaktiviteter i Grønland hvor tilvejebragte oplysninger fra efterforskningsaktiviteter vederlagsfrit skal stilles tilrådighed for Kanumasgruppen. Endnu ikke anvendte bilag 4 midler I forbindelse med tilbagelevering af licenser fra operatørene er der overført ikke udnyttede bilag 4 midler til Nunaoil A/S. Nunaoil A/S kan anvende beløbene til træning og uddannelsesformål. Beløbene indtægtsføres i takt med at der afholdes omkostninger til træning og uddannelse. 9. Nærtstående parter Nærtstående parter er bestyrelsens og direktionens medlemmer samt ejeren, Grønlands Selvstyre. Der har i årets løb, bortset fra almindeligt vederlag, ikke været gennemført transaktioner med bestyrelse, direktion, ledende medarbejdere eller aktionær. Årsrapport 2018 Noter NUNAOIL A/S 25

26 t.kr Reguleringer Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver Andre finansielle indtægter Øvrige finansielle omkostninger Ændring i driftskapital Ændring i varebeholdninger Ændring i tilgodehavender Ændring i leverandørgæld og anden gæld Årsrapport 2018 Noter NUNAOIL A/S

Fyrværco Import A/S Niels Bohrs Vej 24, 8670 Låsby

Fyrværco Import A/S Niels Bohrs Vej 24, 8670 Låsby Fyrværco Import A/S Niels Bohrs Vej 24, 8670 Låsby CVR-nr. 21 48 42 02 Årsrapport 1. juni 2017-31. maj 2018 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. oktober

Læs mere

Home Solrød og Greve I/S Hundige Strandvej 216, 2670 Greve

Home Solrød og Greve I/S Hundige Strandvej 216, 2670 Greve Home Solrød og Greve I/S Hundige Strandvej 216, 2670 Greve CVR-nr. 36 96 70 13 Årsrapport 1. januar - 31. december 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Kapital 31/8 ApS. Sødalsparken 18, 8220 Brabrand. Årsrapport for 2016/17. (regnskabsår 28/ /8 2017) CVR-nr

Kapital 31/8 ApS. Sødalsparken 18, 8220 Brabrand. Årsrapport for 2016/17. (regnskabsår 28/ /8 2017) CVR-nr Kapital 31/8 ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 37 77 72 85 Årsrapport for 2016/17 (regnskabsår 28/4 2016 31/8 2017) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

MCS Invest Fond 1 K/S

MCS Invest Fond 1 K/S Navervej 16 C, 7000 Fredericia CVR-nr. 36 46 46 90 Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 08/06 2018 Henrik

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2018

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2018 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

Næss Invest ApS. Årsrapport for CVR-nr Næsset Horsens

Næss Invest ApS. Årsrapport for CVR-nr Næsset Horsens Næss Invest ApS Næsset 13 8700 Horsens CVR-nr. 26 53 44 61 Årsrapport for 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/05 2018 Benthe Midtgaard Dirigent Næss

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Ejendomsselskabet af 12. december 2013 IVS. Årsrapport for 2016

Ejendomsselskabet af 12. december 2013 IVS. Årsrapport for 2016 Ejendomsselskabet af 12. december 2013 IVS Mariane Thomsens Gade 1C, 3, 8000 Aarhus C Årsrapport for 2016 CVR-nr. 35 80 82 21 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Ulfix ApS under frivillig likvidation Østre Havnepromenade 26, 2. tv., 9000 Aalborg

Ulfix ApS under frivillig likvidation Østre Havnepromenade 26, 2. tv., 9000 Aalborg Ulfix ApS under frivillig likvidation Østre Havnepromenade 26, 2. tv., 9000 Aalborg CVR-nr. 31 93 41 92 Årsrapport 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

IA Invest ApS. Årsrapport for 2016/17

IA Invest ApS. Årsrapport for 2016/17 IA Invest ApS Vestervangen 6, Skt Klemens, 5260 Odense S Årsrapport for 2016/17 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 32 83 91 34 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

VPK Fond I K/S. Årsrapport for Rugaards Skovvej 36, c/o Jon Erik Risvig, DK Ry 24/ CVR-nr

VPK Fond I K/S. Årsrapport for Rugaards Skovvej 36, c/o Jon Erik Risvig, DK Ry 24/ CVR-nr Rugaards Skovvej 36, c/o Jon Erik Risvig, DK- 8680 Ry CVR-nr. 37 67 01 62 Årsrapport for 2018 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/4-2019 Klaus Bülow Davidsen

Læs mere

Tysk Ejendomsadministration IV ApS

Tysk Ejendomsadministration IV ApS Tysk Ejendomsadministration IV ApS c/o Per John Jensen Christiansholmsvej 14 2930 Klampenborg CVR-nr. 13 96 86 40 Årsrapport for 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Thybo Biler ApS. Årsrapporten for 2017

Thybo Biler ApS. Årsrapporten for 2017 Hjulmagervej 2 7700 Thisted CVR-nr. 25 59 38 71 Årsrapporten for 2017 Vi er tættere på dig Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06 2018 Henning Emil Mikkelsen

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts 2017. Jan

Læs mere

VVS.DK ApS. Blokken Birkerød. Årsrapport 1. januar december 2016

VVS.DK ApS. Blokken Birkerød. Årsrapport 1. januar december 2016 VVS.DK ApS Blokken 69 3460 Birkerød Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/05/2017 Bo Jacobsen Dirigent Side 2

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

ApS Komplementarselskabet City of Newcastle Gydevang 39-41, Allerød CVR-nr Årsrapport 2017

ApS Komplementarselskabet City of Newcastle Gydevang 39-41, Allerød CVR-nr Årsrapport 2017 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk ApS Komplementarselskabet City

Læs mere

MB Biler Silkeborg A/S Borgdalsvej 1, 8600 Silkeborg. Årsrapport 2017/18

MB Biler Silkeborg A/S Borgdalsvej 1, 8600 Silkeborg. Årsrapport 2017/18 MB Biler Silkeborg A/S Borgdalsvej 1, 8600 Silkeborg CVR-nr. 20 77 39 79 Årsrapport 2017/18 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. august 2018 John Buchreitz

Læs mere

K/S Mountain Invest Strandvejen 102 E, 6., 2900 Hellerup

K/S Mountain Invest Strandvejen 102 E, 6., 2900 Hellerup Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk K/S Mountain Invest Strandvejen 102 E, 6., 2900 Hellerup

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

HC Odense Herrehåndbold A/S. Årsrapport for 2016/17

HC Odense Herrehåndbold A/S. Årsrapport for 2016/17 HC Odense Herrehåndbold A/S Møllervænget 3, 5230 Odense M Årsrapport for 2016/17 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 35 25 12 78 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

A.J. Aamund A/S Fruebjergvej 3, 2100 København Ø

A.J. Aamund A/S Fruebjergvej 3, 2100 København Ø A.J. Aamund A/S Fruebjergvej 3, 2100 København Ø CVR-nr. 11 80 15 36 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10. maj 2016. Hans Christoffersen

Læs mere

CFH Holding ApS Skovagervej Charlottenlund CVR-nr Årsrapport 2016

CFH Holding ApS Skovagervej Charlottenlund CVR-nr Årsrapport 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk CFH Holding ApS Skovagervej 6

Læs mere

Akelius Domus Vista ApS

Akelius Domus Vista ApS Frederiksborggade 15, 2. 210 1360 København K CVR-nr. 38271458 Årsrapport for 2016 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. marts 2017 Peter

Læs mere

ApS KBUS 17 nr Vesterbrogade 33, 1620 København V. Årsrapport for

ApS KBUS 17 nr Vesterbrogade 33, 1620 København V. Årsrapport for ApS KBUS 17 nr. 3683 Vesterbrogade 33, 1620 København V Årsrapport for 2017 CVR-nr. 28 12 92 03 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2018. Michael Havemann

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

Landsforeningen af Forældre til Blinde og Svagsynede c/o Claus Sørensen, Havbovej 28, 2665 Vallensbæk Strand

Landsforeningen af Forældre til Blinde og Svagsynede c/o Claus Sørensen, Havbovej 28, 2665 Vallensbæk Strand Landsforeningen af Forældre til Blinde og Svagsynede c/o Claus Sørensen, Havbovej 28, 2665 Vallensbæk Strand CVR-nr. 32 52 43 62 Årsrapport 1. januar - 31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Byhusene Holstebro ApS. Årsrapport for 2017/18

Byhusene Holstebro ApS. Årsrapport for 2017/18 Byhusene Holstebro ApS c/o Kris Andersen, Porsevej 5, 7500 Holstebro Årsrapport for 2017/18 (regnskabsår 19/11 2017-31/12 2018) CVR-nr. 39 09 83 26 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Vektor Kapital ApS. Fruebjergvej 3, 2100 København. Årsrapport for

Vektor Kapital ApS. Fruebjergvej 3, 2100 København. Årsrapport for Vektor Kapital ApS Fruebjergvej 3, 2100 København Årsrapport for 2016 CVR-nr. 33 08 50 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. juni 2017. Lars Jørgensen

Læs mere

Tandlægevagten. Oslo Plads København Ø ÅRSRAPPORT. CVR-nr Dirigent

Tandlægevagten. Oslo Plads København Ø ÅRSRAPPORT. CVR-nr Dirigent Tandlægevagten Oslo Plads 14 2100 København Ø ÅRSRAPPORT 2017 CVR-nr. 18 21 03 12 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2018 Dirigent INDHOLD Side Påtegninger

Læs mere

Ensure International Pension Broker P/S

Ensure International Pension Broker P/S Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Ensure International Pension Broker P/S Marielundvej

Læs mere

Nordisk Vindkraft A/S Holgersgade Nykøbing M CVR-nr Årsrapport 2017

Nordisk Vindkraft A/S Holgersgade Nykøbing M CVR-nr Årsrapport 2017 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postbox 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Nordisk Vindkraft A/S Holgersgade 1 7900 Nykøbing

Læs mere

CPH Property ApS Slotsvej 10B, 2920 Charlottenlund

CPH Property ApS Slotsvej 10B, 2920 Charlottenlund CPH Property ApS Slotsvej 10B, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 27 06 69 25 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. juli 2016. Jan Westergaard Jensen

Læs mere

Frivilligcenter Halsnæs Valseværksstræde 5, 3300 Frederiksværk

Frivilligcenter Halsnæs Valseværksstræde 5, 3300 Frederiksværk Frivilligcenter Halsnæs Valseværksstræde 5, 3300 Frederiksværk CVR-nr. 34 96 31 18 Årsrapport 1. januar - 31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

Kjærgård Trading ApS. Årsrapport for 2015

Kjærgård Trading ApS. Årsrapport for 2015 c/o Ole Kjærgård Husebyvej 19 3200 Helsinge CVR-nr. 25314123 Årsrapport for 2015 16. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27-05-2016 Ole Kjærgård

Læs mere

Den Danske Vedligeholdsforening Købmagergade 86, 7000 Fredericia

Den Danske Vedligeholdsforening Købmagergade 86, 7000 Fredericia CVR-nr. ii 7706 49 Den Danske Vedligeholdsforening Købmagergade 86, 7000 Fredericia Årsregnskab 2017 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors revisionspåtegning Årsregnskab

Læs mere

L&C af 1. februar 2012 A/S under frivillig likvidation. Årsrapport for 2016

L&C af 1. februar 2012 A/S under frivillig likvidation. Årsrapport for 2016 L&C af 1. februar 2012 A/S under frivillig likvidation c/o Plesner Advokatfirma, Amerika Plads 37, 2100 København Ø Årsrapport for 2016 CVR-nr. 16 99 94 90 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016 Clavis Fond I A/S Bøgstedvej 12 2665 Vallensbæk Strand Årsrapport 2. november 2015-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2017 Lars Henneberg

Læs mere

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for

Netdania Markets ApS. Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København. Årsrapport for Netdania Markets ApS Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 33 06 48 29 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. juni 2016. Jonas

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

EjendomsSelskabet Norden X Invest P/S. Årsrapport for 2016

EjendomsSelskabet Norden X Invest P/S. Årsrapport for 2016 EjendomsSelskabet Norden X Invest P/S c/o Ejendomsselskabet Norden I Management A/S, Hauser Plads 32, 1. sal, 1127 København K Årsrapport for 2016 (regnskabsår 4/5-31/12) CVR-nr. 37 68 93 86 Årsrapporten

Læs mere

Foreningen H. C. Ørsteds Selskabet CVR-nr

Foreningen H. C. Ørsteds Selskabet CVR-nr Ryttervej 4 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 info@tranberg.nu CVR-nr. 34 63 73 26 antal sider 13 8082-rs001-17 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Bestyrelsespåtegning

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

SH 3-1 ApS Store Strandstræde København K CVR-nr Årsrapport

SH 3-1 ApS Store Strandstræde København K CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk SH 3-1 ApS Store Strandstræde

Læs mere

RACELL POWER SYSTEMS A/S

RACELL POWER SYSTEMS A/S RACELL POWER SYSTEMS A/S Roskildevej 22 2620 Albertslund Årsrapport 1. januar 2017-31. december 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2018 Yakov Safir

Læs mere

DANICA REVISION ApS. Rødegårdsvej Odense M. Årsrapport 1. januar december 2016

DANICA REVISION ApS. Rødegårdsvej Odense M. Årsrapport 1. januar december 2016 DANICA REVISION ApS Rødegårdsvej 182 5230 Odense M Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2017 Özgür Basoda

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Evangeliekirken Worsaaesvej 5, 1972 Frederiksberg C CVR-nr.: Årsregnskab for 2018

Evangeliekirken Worsaaesvej 5, 1972 Frederiksberg C CVR-nr.: Årsregnskab for 2018 Evangeliekirken Worsaaesvej 5, 1972 Frederiksberg C CVR-nr.: 30 57 37 14 Årsregnskab for 2018 \\Client\F$\2019\350702 Evangeliekirken Frederiksberg\350702 KRE 18.doc / Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Zig Zag A/S. Årsrapport for CVR-nr Grønnegade 77 B 8000 Aarhus C

Zig Zag A/S. Årsrapport for CVR-nr Grønnegade 77 B 8000 Aarhus C Zig Zag A/S Grønnegade 77 B 8000 Aarhus C CVR-nr. 38 65 07 85 Årsrapport for 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/02 2018 Mads Høgh Dirigent Zig Zag

Læs mere

Optikselskabet af 1. januar 2016 ApS

Optikselskabet af 1. januar 2016 ApS Optikselskabet af 1. januar 2016 ApS Store Kongensgade 26 1264 København K CVR-nr. 37 36 90 71 Årsrapport for 2017/18 (2. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Berlin Properties Invest A/S c/o Tysk Ejendomsinvest A/S, Krogen 1, 9530 Støvring

Berlin Properties Invest A/S c/o Tysk Ejendomsinvest A/S, Krogen 1, 9530 Støvring Berlin Properties Invest A/S c/o Tysk Ejendomsinvest A/S, Krogen 1, 9530 Støvring CVR-nr. 31 26 83 62 Årsrapport 1. januar - 31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

NNC APS. Suomisvej Frederiksberg C. Årsrapport 6. december december 2017

NNC APS. Suomisvej Frederiksberg C. Årsrapport 6. december december 2017 NNC APS Suomisvej 4 1927 Frederiksberg C Årsrapport 6. december 2016-31. december 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/03/2018 Pernille Molin Rasmussen

Læs mere

KR Finans ApS. Årsrapport for 2017/18. CVR-nr Vester Uthvej Horsens

KR Finans ApS. Årsrapport for 2017/18. CVR-nr Vester Uthvej Horsens KR Finans ApS Vester Uthvej 5 8700 Horsens CVR-nr. 36 44 57 93 Årsrapport for 2017/18 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06 2018 Klaus Rønslev Dirigent

Læs mere

Christopher Music ApS

Christopher Music ApS Christopher Music ApS Christianshavns Voldgade 8, 3. sal 1424 København K CVR-nr. 35 84 21 87 Årsrapport for 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06

Læs mere

Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Østergade 130, 6900 Skjern. Årsrapport for. 26. februar - 31.

Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Østergade 130, 6900 Skjern. Årsrapport for. 26. februar - 31. Østergade 130 DK-6900 Skjern Tlf. 88 81 11 88 Fax www.martinsen.dk CVR-nr. 36 56 05 09 Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Østergade 130, 6900 Skjern Årsrapport for 26.

Læs mere

Aktieselskabet af 18. maj 1993 under frivillig likvidation Maglemosevej 51 C 2920 Charlottenlund CVR-nr Årsrapport

Aktieselskabet af 18. maj 1993 under frivillig likvidation Maglemosevej 51 C 2920 Charlottenlund CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Aktieselskabet af 18. maj 1993 under frivillig likvidation

Læs mere

B] øm laursen REGISTREREDE REVISORER A/S

B] øm laursen REGISTREREDE REVISORER A/S B] øm laursen REGISTREREDE REVISORER A/S Vandkunsten 61 1467 København K Telefon + 4582303900 info@bjornlaursen.dk www.bjornlaurscn.dk CVR-nr. 32 67 1594 Solrød Strands Strandrensningslaug Engvangen 14

Læs mere

Optimise.nu A/S Ordrupvej 60, 5. sal Charlottenlund CVR-nr Årsrapport 2017

Optimise.nu A/S Ordrupvej 60, 5. sal Charlottenlund CVR-nr Årsrapport 2017 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Optimise.nu A/S Ordrupvej 60,

Læs mere

Årsrapport regnskabsår

Årsrapport regnskabsår Revisionsfirmaet Jørgen Larsen Registrerede revisorer The European Receivables Exchange Invest ApS CVR-nr. 34 59 33 96 Store Regnegade 5, 2. tv. 1110 København K Årsrapport 2017 6. regnskabsår Godkendt

Læs mere

Advokatfirma. ilementar. Årsrapport Vestergade 43, 1. sal Odense. CVR-nr

Advokatfirma. ilementar. Årsrapport Vestergade 43, 1. sal Odense. CVR-nr Advokatfirma ilementar Vestergade 43, 1. sal. 5000 Odense CVR-nr.36987014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt pé virksomhedens ordinære generalfors^mlitig den 15. marts 2018 CVR-nr. 36 98 70 14 Indhold

Læs mere

VesselCo A ApS CVR nr Tuborg Havnevej Hellerup. Årsrapport for perioden 1. januar december

VesselCo A ApS CVR nr Tuborg Havnevej Hellerup. Årsrapport for perioden 1. januar december VesselCo A ApS CVR nr. 34 58 15 76 Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2017 6. regnskabsår Årsrapporten godkendt på generalforsamlingen, den 24. maj 2018 Christian

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

BusinessVejle. Årsrapport for

BusinessVejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 BusinessVejle Årsrapport for 2018 CVR-nr. 13 08 97 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12

Møllers Have og Anlæg ApS. Årsrapport for 2011/12 Baunebjergvej 367 3050 Humlebæk CVR-nr. 29521360 Årsrapport for 2011/12 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 6. marts 2013 Bjørn Pedersen Dirigent

Læs mere

Mercandia Invest A/S CVR-nr

Mercandia Invest A/S CVR-nr Mercandia Invest A/S CVR-nr. 21 58 97 13 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. februar 2014. Christian Bendik

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

HOLM EL & VVS A/S. Følfodvej Vodskov. Årsrapport 1. juli juni 2017

HOLM EL & VVS A/S. Følfodvej Vodskov. Årsrapport 1. juli juni 2017 HOLM EL & VVS A/S Følfodvej 15 9310 Vodskov Årsrapport 1. juli 2016-30. juni 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/10/2017 Michael Holm Dirigent Side

Læs mere

iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts december 2015

iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts december 2015 iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts - 31. december 2015 CVR-nr. 36 70 46 08 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23.

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Falcks Seniorforening CVR-nr.: Polititorvet København V. Årsregnskab 2016

Falcks Seniorforening CVR-nr.: Polititorvet København V. Årsregnskab 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Falcks Seniorforening CVR-nr.:

Læs mere

Klitmøller Sommerhusudlejning ApS

Klitmøller Sommerhusudlejning ApS Ørhagevej 117, Klitmøller 7700 Thisted CVR-nr. 16638692 Årsrapport for 2017 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. januar 2018 Bendt Grandjean-Thomsen

Læs mere

CVR-nr Den Danske Vedligeholdsforening Købmagergade 86, 7000 Fredericia. Årsregnskab 2016

CVR-nr Den Danske Vedligeholdsforening Købmagergade 86, 7000 Fredericia. Årsregnskab 2016 CVR-nr. 11 77 06 49 Den Danske Vedligeholdsforening Købmagergade 86, 7000 Fredericia Årsregnskab 2016 Indholdsfortegnelse Påtegninger Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2-3 Årsregnskab

Læs mere

Tømrerfirmaet Peder Hansen A/S Bygaden 17, 8960 Randers SØ

Tømrerfirmaet Peder Hansen A/S Bygaden 17, 8960 Randers SØ Tømrerfirmaet Peder Hansen A/S Bygaden 17, 8960 Randers SØ CVR-nr. 35 86 26 41 Årsrapport 1. januar - 31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

R INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. juni René Bak CVR-NR.

R INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. juni René Bak CVR-NR. Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 R INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Horses By Denmark ApS Viborgvej 135, 8600 Silkeborg. Årsrapport. 26. august december 2017

Horses By Denmark ApS Viborgvej 135, 8600 Silkeborg. Årsrapport. 26. august december 2017 Horses By Denmark ApS Viborgvej 135, 8600 Silkeborg CVR-nr. 37 97 01 66 Årsrapport 26. august 2016-31. december 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12.

Læs mere

DLC Komplementarselskab ApS. Årsrapport for 2017

DLC Komplementarselskab ApS. Årsrapport for 2017 DLC Komplementarselskab ApS Åboulevarden 13, 8000 Aarhus C Årsrapport for 2017 CVR-nr. 33 36 46 95 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 9 /4 2018 Per Buttenschøn

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Priorparken 680 K/S. Vesterbrogade 33, 1620 København V. Årsrapport for

Priorparken 680 K/S. Vesterbrogade 33, 1620 København V. Årsrapport for Priorparken 680 K/S Vesterbrogade 33, 1620 København V Årsrapport for 2016 CVR-nr. 26 43 28 04 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. juni 2017.. Michael Jordan

Læs mere

Kapitalforvaltning Nord A/S Råensvej 1, 9000 Aalborg

Kapitalforvaltning Nord A/S Råensvej 1, 9000 Aalborg Kapitalforvaltning Nord A/S Råensvej 1, 9000 Aalborg CVR-nr. 29 80 26 45 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. maj 2016. Eigild Bødker Christensen

Læs mere

JULEGRUPPEN APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 3. april Eli Edri CVR-NR.

JULEGRUPPEN APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 3. april Eli Edri CVR-NR. Tlf: 76 35 56 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab kolding@bdo.dk Birkemose Allé 39 www.bdo.dk DK-6000 Kolding CVR-nr. 20 22 26 7020222670 JULEGRUPPEN APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

MD Thai Cucine ApS. Knabrostræde København K. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er godkendt den 19/09/2018

MD Thai Cucine ApS. Knabrostræde København K. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er godkendt den 19/09/2018 MD Thai Cucine ApS Knabrostræde 3 1210 København K Årsrapport 1. januar 2017-31. december 2017 Årsrapporten er godkendt den 19/09/2018 Kritsakda Suraphut Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Revisorerne Bastian og Krause. Årsrapport 2016/17

Revisorerne Bastian og Krause. Årsrapport 2016/17 Registrerede revisorer ApS Guldborgvej 8 st. tv. 2000 Frederiksberg CVR-nr. 27335616 Årsrapport 2016/17 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

LUND BYGGERI ApS. Årsrapport for 2012

LUND BYGGERI ApS. Årsrapport for 2012 c/o Michael S. Lund Højleddet 17 2840 Holte CVR-nr. 21252484 Årsrapport for 2012 14. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31-05-2013 Michael Stig

Læs mere

Årsrapport for CC Hornsyld ApS. Nørregade Hornsyld CVR-nr

Årsrapport for CC Hornsyld ApS. Nørregade Hornsyld CVR-nr Nørregade 28 8783 Hornsyld CVR-nr. 31 77 17 65 Årsrapport for 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. maj 2017 dirigent Årsrapporten indeholder 14 sider

Læs mere

Anpartsselskabet af 30. januar 2015

Anpartsselskabet af 30. januar 2015 Anpartsselskabet af 30. januar 2015 Snaptunvej 11, Glud 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 50 38 90 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/11

Læs mere

Broinstitut II A/S. Årsrapport Første regnskabsår 11. september december Sankt Annæ Plads 13, 2. tv.

Broinstitut II A/S. Årsrapport Første regnskabsår 11. september december Sankt Annæ Plads 13, 2. tv. Sankt Annæ Plads 13, 2. tv., 1250 København K CVR-nr. 39 85 33 88 Første regnskabsår 11. september - 31. december 2018 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. maj 2019 Dirigent:... Indhold

Læs mere

Lean Holding ApS Erhvervsparken 16, 9700 Brønderslev

Lean Holding ApS Erhvervsparken 16, 9700 Brønderslev Lean Holding ApS Erhvervsparken 16, 9700 Brønderslev CVR-nr. 19 56 33 75 Årsrapport 1. januar - 31. december 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. maj

Læs mere

Peter Colding Holding ApS Gugvej 152, 9210 Aalborg SØ

Peter Colding Holding ApS Gugvej 152, 9210 Aalborg SØ Peter Colding Holding ApS Gugvej 152, 9210 Aalborg SØ CVR-nr. 26 61 62 04 Årsrapport 2016/17 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. oktober 2017. Peter Colding-Kristensen

Læs mere

Henrik Ritter Holding ApS Broenge Ishøj CVR-nr Årsrapport 2017

Henrik Ritter Holding ApS Broenge Ishøj CVR-nr Årsrapport 2017 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Henrik Ritter Holding ApS Broenge 2

Læs mere

MNGT4 RL ApS Norasvej Charlottenlund CVR-nr Årsrapport 2017

MNGT4 RL ApS Norasvej Charlottenlund CVR-nr Årsrapport 2017 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk MNGT4 RL ApS Norasvej 35 2920

Læs mere

Roskilde Vedvarende Energi A/S. Årsrapport for 2016/17

Roskilde Vedvarende Energi A/S. Årsrapport for 2016/17 Roskilde Vedvarende Energi A/S Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde Årsrapport for 2016/17 (regnskabsår 22/12-31/12) CVR-nr. 38 30 18 29 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Danish Maritime Service P/S Vesthavnsvej 15, 7000 Fredericia

Danish Maritime Service P/S Vesthavnsvej 15, 7000 Fredericia Danish Maritime Service P/S Vesthavnsvej 15, 7000 Fredericia CVR-nr. 33 35 18 28 Årsrapport 1. januar - 31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

REX KLEIN REVISION A/S

REX KLEIN REVISION A/S REX KLEIN REVISION A/S Center Boulevard 5 2300 København S Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/03/2016 Torben

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

Ejendomsselskabet HDV Invest nr. 1 ApS Weysesgade 37, 2100 København

Ejendomsselskabet HDV Invest nr. 1 ApS Weysesgade 37, 2100 København Ejendomsselskabet HDV Invest nr. 1 ApS Weysesgade 37, 2100 København CVR-nr. 28 89 70 49 Årsrapport 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 9. maj 2018. Torben

Læs mere

AniCura Københavns Dyrehospital P/S Poppelstykket 11, 2540 København SV

AniCura Københavns Dyrehospital P/S Poppelstykket 11, 2540 København SV AniCura Københavns Dyrehospital P/S Poppelstykket 11, 2540 København SV CVR-nr. 33 25 68 25 Årsrapport 1. januar - 31. december 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

SUKKER TOPPEN N ApS. Nørrebrogade København N. Årsrapport 1. juni december 2017

SUKKER TOPPEN N ApS. Nørrebrogade København N. Årsrapport 1. juni december 2017 SUKKER TOPPEN N ApS Nørrebrogade 158 2200 København N Årsrapport 1. juni 2017-31. december 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/05/2018 Bakir Hashem

Læs mere

Karsten Hjorth Larsen Advokatanpartsselskab. Årsrapporten for 2017/18

Karsten Hjorth Larsen Advokatanpartsselskab. Årsrapporten for 2017/18 Karsten Hjorth Larsen Advokatanpartsselskab Fælledvej 17 7600 Struer CVR-nr. 38 00 89 35 Årsrapporten for 2017/18 (2. regnskabsår) FORRETNING FRYDER Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere