Den første bestyrelse for FGU

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den første bestyrelse for FGU"

Transkript

1 Den første bestyrelse for FGU Do 09. maj 2019 Refer 8:30 Sluttidspunkt 10:30 Næstved Rådhus Teergade 8, 4700 Næstved 1 sal, Mødelokale 8. Mikael Smed (formand), John Dyrby Paulsen, Carsten Rasmussen, Kim Rozalski, Glenny Hansen, René Jensen (næstformand), Anita Olsen, Henning Ljungkvist Ingen Mødetidspunkt Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden Stus på økonomi - LUKKET SAG Budgetforslag for 2. halvår Fremtidig ledelsesmæssig organisering Mål og fælles værdier for FGU Godkende ansøgning vedr. Erasmus program Samarbejdet med revisor Meddelelser fra formand samt direktør Kommende møder Evt Underskriftsark Bilagsoversigt Underskriftsside... 15

3 Den første bestyrelse for FGU Godkendelse af dagsorden Den første bestyrelse for FGU. Lovgrundlag Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse. Dagsorden og bilag til mødet er lagt i Prepare til bestyrelsens medlemmer. FGU direktør Gert Møller deltager i mødet. Dagsordenen godkendes. Dagsordenen blev godkendt. 2

4 Den første bestyrelse for FGU Stus på økonomi - LUKKET SAG 3

5 Den første bestyrelse for FGU Budgetforslag for 2. halvår 2019 Sagsnr.: 18/ Område: Afdeling for Borger og Marked - Sagsbeh: Cecilie Berg Mikkelsen Den første FGU bestyrelse. Lovgrundlag Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse. Budgettet bygger på en forventning om et årselevtal på 267 årselever. Fastsættelsen af årselevtallet bygger på de beregninger som har været udgangspunktet for etablering af FGU, samt kommunernes indmeldte forventninger om antal målgruppevurderet til august Der er beregnet med de på finanslovens fastste takster, og der er taget udgangspunkt i en forventning om, tilskudsbekendtgørelsen beregner en årselev svarende til 1200 timer. Budgettet er endvidere funderet på følgende: Lønsummer oplyst fra henholdsvis VUC og produktionsskolerne i forbindelse med virksomhedsoverdragelse. o Igangværende overenskomstforhandlinger kan medfører væsentlige ændringer for såvel medarbejdere som ledere o o o Driftsudgifter oplyst fra produktionsskolerne o Derudover er medregnet kost til eleverne, arbejdstøj, generelle etableringsudgifter, omkostninger til Stens IT, almindelig drift af IT, nye studieadministrive systemer, pædagogisk It. Ingen modregning af vakante stillinger o Pt. ukendt behov for såvel antal anste, som faglige kompetencer. Skoleydelsen er ikke medtaget, idet den efterfølgende afregnes med sten krone for krone. Til kompetenceudvikling og kapacitetsudvikling er der bevilget kr., som der skal aflægges selvstændigt regnskab for. Budgettet har et negivt result på kr. efter afskrivninger. Der er indgivet en ansøgning til Undervisningsministeriet om tilpasningsmidler, som kan søges til forventet udgifter til tilpasning, personale, it, migrering af elevda mellem nye systemer m.m.. Der er en stor grad af usikkerhed omkring elevtal, og alene et mindre optag på 25 % vil reducerer indtægtsgrundlaget med kr. I forhold til den forventede åbningsbalance er FGU-institutionen rustet til en sådan situion. Bestyrelsen har tidligere drøftet den væsentlige usikkerhed vedr. endelig elevtal. Udviklingen følges nøje, og der udarbejdes endelig likviditetsbudget i forbindelse med godkendelse af åbningsbalancen. Bilag 1 Offentlig Not om forventet elevtal FGU 2019.docx 81882/19 2 Offentlig FGUsv-Budget 2019.pdf 85198/19 3 Offentlig BUDGET 2019 FGUSV.xlsx 85199/19 Budgettet godkendes. 4

6 Den første bestyrelse for FGU Budgettet blev godkendt. 5

7 Den første bestyrelse for FGU Fremtidig ledelsesmæssig organisering Den Første FGU bestyrelse. Lovgrundlag Lov om institutioner for forbedrende grunduddannelse. FGU direktøren har udarbejdet et organisionsdiagram, samt stillingsprofiler for følgende: Skoleleder: På hver skole med ledelsesmæssigt ansvar for det pædagogiske, personalet, og lokal økonomi. o Refererer direkte til direktøren og indgår i FGU ledelsen. Økonomi og administrionschef: Ansvar for økonomi, HR og administrionen samt medansvar for personalesager, medarbejderne der indgår i administrionen i FGU og lokalt på skolerne. o Refererer direkte til direktøren og indgår i FGU ledelsen. Kvalitet og Udviklingschef: Ansvar for udviklingsprojekter, fundraising, videreføre center for praksislæring og kvalificere brugen af da i institutionens arbejde internt og eksternt. Herunder ansvarlig for trivselsmålinger af elever og anste, udslusning, overgang og effekt. o Refererer direkte til direktøren. IT og Prøveansvarlig: Ansvar for institutionens IT og sikring af prøveafvikling. Dertil kommer ansvaret for pædagogisk IT, undervisning og sparring af kollegaer, samt fælles koordinering i brug af AGU lærerne mellem skolerne. o Refererer direkte til direktøren. Leder Regnskab og elevadministrivt: Ansvar for administrionen på Korsør som skole og indgår som en stabsfunktion med opgaver og ansvar indenfor regnskabs- og elevadministrionensfunktionen for den samlede institution. o Refererer direkte til direktøren. Stillingerne som viceforstander indgår ikke i den fremadrettede organisering. Ligesom stillingsfunktionen leder af værksted fremadrettet henviser til ledelse af elevgruppen på pågældende værksted, og ikke en lederfunktion i forhold til personale. Bilag 1 Offentlig Stillingsprofiler.pdf 83933/19 2 Offentlig Organisionsdiagram FGUSV Final.pdf 85128/19 Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Orienteringen blev taget til efterretning. 6

8 Den første bestyrelse for FGU Mål og fælles værdier for FGU FGU Den første bestyrelse. Lovgrundlag Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse. FGU direktøren har sammen med interim ledelsen udarbejdet et oplæg, der beskriver, overordnet mål og fælles værdier for FGU Syd- og Vestsjælland, som elever skal mødes med og som skal være grundlag for introduktion af medarbejderne august Oplægget beskriver også de didaktiske principper som institutionen skal tage udgangspunkt i, når undervisningen planlægges og udføres. Oplægget bruges som udgangspunkt for start af FGU, og indgår i en mere grundig drøftelse i forbindelse med bestyrelsens kommende stregi seminar. Bilag 1 Offentlig Mål, værdier og didaktiske principper 82923/19 Oplægget tages til efterretning. Bestyrelsen tog oplægget til efterretning. 7

9 Den første bestyrelse for FGU Godkende ansøgning vedr. Erasmus program FGU Den første bestyrelse. Lovgrundlag Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse. Produktionsskolen i Korsør har i mange år været involveret i internionalt samarbejde støttet af forskellige EU- programmer. Produktionsskolen er i øjeblikket med i to projekter: Center for Praksislæring (CPL), der er støttet af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling via Interreg Danmark Deutschland. North West Regional College (NWRC) om udvekslinger støttet af EU programmet Erasmus+. For tidsrummet 1/ til 31/ har skolen i Korsør på vegne af FGU i forvejen søgt om tilskud til udveksling med NWRC og til udveksling via CPL i Flensborg. Såfremt ansøgningen imødekommes vil muligheden nurligvis være til rådighed for alle de fire skoler i FGU-Institutionen, ligesom det bør afprøves om det kan være en del af FGU institutionens undervisning i engelsk. Deltagelsen i disse projekter betyder, produktionsskolen i Korsør har opbygget gode internionale kontakter. Udgifterne til udvekslingen finansieres via EU midlerne. Der er samlet ansøgt om Euro. Indkvarteringen foregår så vidt muligt via privindkvartering. Det indstilles FGU Syd- og Vestsjælland for fastholde de fungerende internionale kontakter fortsætter de to projekter, hvor udvekslingsmulighederne fra 1/ nurligvis vil være til rådighed for samtlige fire skoler. FGU-direktøren vil på mødet orientere om erfaringerne med de to projekter. Bilag 1 Offentlig Erasmus ansøgning FGU -_.pdf 81693/19 Bestyrelsen giver tilsagn til, FGU institutionen fastholder de internionale kontakter, via de omtalte projekter. en blev tiltrådt. 8

10 Den første bestyrelse for FGU Samarbejdet med revisor FGU Den første bestyrelse. Lovgrundlag Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse. Der er nu blevet fastlagt en aftale med FGU-institutionens revisor Ernst & Young A/S og bestyrelsen skal underskrive aftalen. Regnskabsinstruks: Det er ikke muligt udarbejde en regnskabsinstruks, før systemimplementering en via Moderniseringsstyrelsen er længere fremme. P.t. Arbejdes der med opsætning og afklaring af systemadministrorer i såvel Navision St, SLS og IndFak. Der afvikles kurser via Webinar i systemerne. Det forventes, regnskabsinstruksen er udarbejdet til bestyrelsesmødet i august måned. På nuværende tidspunkt følges vedhæftede Bemyndigelsesskriv. Undervisningsministeriets chefkonsulent på området, Tore Dyrberg-Jessen, oplyser instruks kan udarbejdes løbende i takt med, systemerne implementeres. Bilag 1 Offentlig Aftalebrev - FGU Syd- og Vestsjælland.pdf 81845/19 2 Offentlig Ansvarsprotokol - GOR efter SOR - FGU Syd- og Vestsjælland.pdf 81846/19 3 Offentlig Bemyndigelse underskrevet.pdf 81848/19 Bestyrelsen godkender den indgået aftale og underskriver den. en blev tiltrådt. 9

11 Den første bestyrelse for FGU Meddelelser fra formand samt direktør FGU Den første bestyrelse. Lovgrundlag Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse. FGU-bestyrelsens formand og FGU-direktøren giver relevante meddelelser, herunder: Sammenlægnings og overdragelsesplan. Stus på bygningsstregi og tilpasningsmidler. Foreningsdannelse. Fælles løsninger. Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for FGU Syd- og Vestsjælland. Orienteringerne tages til efterretning. På mødet blev der orienteret om : FGU skolens sammenlægningsplan ligger til godkendelse i ministeriet Tilpasningsmidler fra ministeriet kan ikke anvendes til dække underskud på de eksisterende institutioner. Midlerne anvendes primært til kompensere for ansættelsesvilkår i forbindelse med virksomhedsoverdragelser og til IT udvikling. Ministeriet har klart meddelt, der ikke må indgås aftaler om ansættelsesvilkår eller udfærdiges ansættelsesbreve med de virksomhedsoverdragede medarbejdere før 1. august. Centralt studieadministrionssystem er endnu ikke færdigudviklet. Skolen arbejder derfor på have en nødløsning klar til skolestart 1. august. Professionshøjskolen Absalon er valgt som partner i forhold til efteruddannelse af skolen medarbejdere. Der er indkaldt til stiftende generalforsamling til en forening for FGU skoler d. 28. juni. Bestyrelsen underskrev på mødet den endelige vedtægt for FGU skolen. Der er udsendt besked til de udpegningsberettigede parter, om de skal udpege repræsentanter til den permanente bestyrelse senest 14. juni. 10

12 Den første bestyrelse for FGU Kommende møder Den første FGU bestyrelse. Lovgrundlag Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse. FGU-direktøren stiller forslag om følgende møder: 1. Oktober 2019: Bestyrelsesmøde med fokus på åbningsbalance, regnskaber fra de lukkede produktionsskoler 2. December 2019: Bestyrelsesmøde med fokus på budget 3. Januar 2020: Stregiseminar Det konstituerende bestyrelsesmøde er planlagt til den 6. august, hvor doerne for overstående møder vil være fastlagt. Bestyrelsen taget forslaget til efterretning. Forslag til mødeplan blev taget til efterretning, idet mødet i oktober dog kan blive flyttet til september. 11

13 Den første bestyrelse for FGU Evt. Sagsnr.: 18/ Område: Afdeling for Borgere og Arbejdsmarked - Sagsbeh: Cecilie Berg Mikkelsen Den første bestyrelse for FGU. Der var ingen bemærkninger under eventuelt. 12

14 Den første bestyrelse for FGU Underskriftsark Den første FGU bestyrelse. FGU Bestyrelsen skal godkende Beslutningsprotokollen. For godkende Beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved trykke på Godkend i Prepare. 13

15 Den første bestyrelse for FGU Bilagsoversigt 3. Budgetforslag for 2. halvår Not om forventet elevtal FGU 2019.docx (81882/19) 2. FGUsv-Budget 2019.pdf (85198/19) 3. BUDGET 2019 FGUSV.xlsx (85199/19) 4. Fremtidig ledelsesmæssig organisering 1. Stillingsprofiler.pdf (83933/19) 2. Organisionsdiagram FGUSV Final.pdf (85128/19) 5. Mål og fælles værdier for FGU 1. Mål, værdier og didaktiske principper (82923/19) 6. Godkende ansøgning vedr. Erasmus program 1. Erasmus ansøgning FGU -_.pdf (81693/19) 7. Samarbejdet med revisor 1. Aftalebrev - FGU Syd- og Vestsjælland.pdf (81845/19) 2. Ansvarsprotokol - GOR efter SOR - FGU Syd- og Vestsjælland.pdf (81846/19) 3. Bemyndigelse underskrevet.pdf (81848/19) 14

16 Den første bestyrelse for FGU Underskriftsside Mikael Smed John Dyrby Paulsen Carsten Rasmussen Kim Rozalski Glenny Hansen René Jensen Anita Olsen Henning Ljungkvist 15

Den første bestyrelse for FGU

Den første bestyrelse for FGU Do 08. marts 2019 Refer Mødetidspunkt 8:30 Sluttidspunkt 11:00 Sted Medlemmer Fraværende Slagelse Produktionsskole Ottestrupvej 9 4220 Slagelse Mikael Smed (formand), John Dyrby Paulsen, Carsten Rasmussen,

Læs mere

Den første bestyrelse for FGU

Den første bestyrelse for FGU Refer Do 25. oktober 2018 Mødetidspunkt 13:30 Sluttidspunkt 15:30 Sted Mødelokale 233 Vordingborg Rådhus Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Medlemmer Fraværende Mikael Smed, John Dyrby Paulsen, Carsten

Læs mere

Den første bestyrelse for FGU

Den første bestyrelse for FGU Referat Dato 13. november 2018 Mødetidspunkt 11:00 Sluttidspunkt 14:00 Sted Medlemmer Fraværende Korsør Korsør ProduktionsHøjskole, Norvangen 15, 4220 Korsør Mikael Smed (formand), John Dyrby Paulsen,

Læs mere

Udvalget for Turisme, Udvikling og Erhverv

Udvalget for Turisme, Udvikling og Erhverv Udvalget for Turisme, Udvikling og Erhverv Refer Do 15. januar 2019 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:15 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Susan Thydal, Nikolaj W. Reichel, Brit

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet tirsdag den 20. november kl på Lollands Produktionsskole, Banegårdspladsen 1C i Maribo.

Referat af bestyrelsesmødet tirsdag den 20. november kl på Lollands Produktionsskole, Banegårdspladsen 1C i Maribo. Bestyrelsen for FGU Lolland og Guldborgsund Referat af bestyrelsesmødet tirsdag den 20. november kl. 15.00 17.00 på Lollands Produktionsskole, Banegårdspladsen 1C i Maribo. Dagsorden 1) Godkendelse og

Læs mere

Referat af den første FGU-bestyrelses 2. ordinære møde

Referat af den første FGU-bestyrelses 2. ordinære møde Køge 11.01.2019 Referat af den første FGU-bestyrelses 2. ordinære møde FGU-institutionen i Køge, Faxe, Ringsted, Sorø og Stevns Kommuner Fredag den 21. december kl. 08:00 10:00 Ringsted Rådhus, Sct. Bendtsgade

Læs mere

Den første bestyrelse for FGU

Den første bestyrelse for FGU Den første bestyrelse for FGU Referat Dato 14. december 2018 Mødetidspunkt 9:00 Sluttidspunkt 11:00 Sted Medlemmer Fraværende Næstved Næstved Produktionsskole, Ålestokvej 5, 4700 Næstved Mikael Smed (formand),

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet onsdag den 23. januar 2019 kl på Multicenter Syd, Eggertsvej 2, i Nykøbing F.

Referat af bestyrelsesmødet onsdag den 23. januar 2019 kl på Multicenter Syd, Eggertsvej 2, i Nykøbing F. Bestyrelsen for FGU Lolland-Falster Referat af bestyrelsesmødet onsdag den 23. januar 2019 kl. 15.00 16.00 på Multicenter Syd, Eggertsvej 2, i Nykøbing F. Dagsorden 1) Godkendelse og underskrivelse af

Læs mere

Det forventes ikke, at elevrepræsentanten bliver udpeget før efter institutionens start i august 2019

Det forventes ikke, at elevrepræsentanten bliver udpeget før efter institutionens start i august 2019 Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde i FGU Storkøbenhavn Nord Onsdag den 10. oktober 2018 kl. 11.00 13.00 Sted: Gladsaxe Rådhus, Ved Rådhuset 1, 2860 Søborg, lokale: 2608 (Gladsaxeværelset) Deltagere

Læs mere

FGU. Dagsorden FGU-bestyrelsen Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Kommuner HOLSTEBRO LEMVIG SKIVE STRUER

FGU. Dagsorden FGU-bestyrelsen Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Kommuner HOLSTEBRO LEMVIG SKIVE STRUER Dagsorden FGU-bestyrelsen Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Kommuner Dato: 04.12.18 Tid: 17:30-20:00 Sted: Skive Rådhus, Mødelokale 1, 3. sal Dagsorden 1. Godkendelses af dagsorden 2. Opfølgning på beslutninger

Læs mere

FGU-bestyrelser Kick-off-workshop. Aktiver og passiver v/lone Hansen, Chefkonsulent FGU-sekretariatet, STUK

FGU-bestyrelser Kick-off-workshop. Aktiver og passiver v/lone Hansen, Chefkonsulent FGU-sekretariatet, STUK FGU-bestyrelser Kick-off-workshop Aktiver og passiver v/lone Hansen, Chefkonsulent FGU-sekretariatet, STUK Oktober 2018 Vi bygger nyt Rejsegilde Forberedelse af undervisning Forberedelse af infrastruktur,

Læs mere

Den første bestyrelse for FGU

Den første bestyrelse for FGU Den første bestyrelse for FGU Referat Dato 08. marts 2019 Mødetidspunkt 8:30 Sluttidspunkt 11:00 Sted Medlemmer Fraværende Slagelse Produktionsskole Ottestrupvej 9 4220 Slagelse Mikael Smed (formand),

Læs mere

Professionshøjskolen i Region Midtjylland

Professionshøjskolen i Region Midtjylland Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen i Region Midtjylland Møde 2007-2 Mødet afholdes mandag, den 27. august, kl. 16-19, hos Vitus Bering Danmark, Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700

Læs mere

FGU. Dagsorden FGU-bestyrelsen Holstebro, Lemvig, Skive og Struer. 2. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

FGU. Dagsorden FGU-bestyrelsen Holstebro, Lemvig, Skive og Struer. 2. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde Dagsorden -bestyrelsen Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Dato: 04.02.19 Tid: 17:30-20:00 Sted: Produktionsskolen Marienlyst Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden + underskrivelse af referat fra bestyrelsesmøde

Læs mere

FGU bestyrelsesmøde den 25. oktober kl på Skanderborg Fælled, lokale 1.S.04

FGU bestyrelsesmøde den 25. oktober kl på Skanderborg Fælled, lokale 1.S.04 FGU bestyrelsesmøde den 25. oktober kl. 10.00-12. 00 på Skanderborg Fælled, lokale 1.S.04 Deltagere: Jørgen Gaarde, Borgmester i Skanderborg Kasper Glyngø, Borgmester i Hedensted Uffe Jensen, Borgmester

Læs mere

Mødet fandt sted på afdelingen i Haderslev fra kl i lokalet Lykkepers Rejse på 4. sal.

Mødet fandt sted på afdelingen i Haderslev fra kl i lokalet Lykkepers Rejse på 4. sal. Til medlemmerne af bestyrelsen for VUC Syd Hermed udsendes refer af møde i VUC Syds bestyrelse torsdag den 5. april 2018. Mødet fandt sted på afdelingen i Haderslev fra kl. 8.00 11.00 i lokalet Lykkepers

Læs mere

BEREDSKABSKOMMISSIONEN

BEREDSKABSKOMMISSIONEN BEREDSKABSKOMMISSIONEN Refer Tidspunkt: 14:00 Mødested: Mødelokalet på Endelavevej 14, 8700 Horsens Mødenummer: 2 Deltagere: Beredskabskommissionen - Afbud fra Kim Hagsten Sørensen, Hedensted René Hemberg,

Læs mere

Bestyrelsen for Skanderborg Odder Center for Uddannelse

Bestyrelsen for Skanderborg Odder Center for Uddannelse Referat Skanderborg den 28. september 2017 Mødeforum: Bestyrelsen for Skanderborg Odder Center for Uddannelse Dato/tid: Den 20. september 2017 kl. 16.45-18.15 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: Hotel Ry

Læs mere

Referat konstituerende bestyrelsesmøde for FGU-institutionen i Esbjerg, Fanø og Varde Kommuner

Referat konstituerende bestyrelsesmøde for FGU-institutionen i Esbjerg, Fanø og Varde Kommuner Referat konstituerende bestyrelsesmøde for FGU-institutionen i Esbjerg, Fanø og Varde Kommuner Inviterede. Mandag d. 1.10.18 kl. 16.30-18.00 Esbjerg Rådhus, Mødelokale 2, 2. sal. Rasmus Peter Rasmussen

Læs mere

Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk

Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk Dagsorden Mødedato: Fredag den 28. marts 2014 Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Mødelokale: Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Multisalen ved kantinen,

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN.

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 26. oktober 2010 Nr. 7/2010 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 26. OKTOBER 2010 PÅ CHRISTIANSBORG, KØBENHAVN. Mødedeltagere: Lennarts Damsbo-Andersen, Anne Knudsen, Fritze Tillisch, Martin Taarup, Gert Møller, Oluf Brandt, André Gremaud

Læs mere

Den første bestyrelse for FGU

Den første bestyrelse for FGU Den første bestyrelse for FGU Referat Dato 25. oktober 2018 Mødetidspunkt 13:30 Sluttidspunkt 15:30 Sted Mødelokale 233 Vordingborg Rådhus Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Medlemmer Fraværende Mikael

Læs mere

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning Til medlemmerne af bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen Bestyrelsen Den 16.04.07 Journal nr.: Bestyrelsen, 2. møde Sagsbehandler: DL Direkte nr.: 9627 2917 Referat fra møde i bestyrelsen for Social

Læs mere

Bestyrelsesmøde DAGSORDEN M. REFERAT. Punkt Emne Est. tidsforbrug

Bestyrelsesmøde DAGSORDEN M. REFERAT. Punkt Emne Est. tidsforbrug Bestyrelsesmøde Dato: Tirsdag den 12. marts Tidspunkt: Fra kl. 17.30 21.00 Sted: VUC Jernbanegade 8, 7600 Struer Forstander Gert Sander Jensen viser rundt på skolen. Dagsorden DAGSORDEN M. REFERAT Punkt

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 16. maj 2012 en GODKENDELSER: 1. Godkendelse af dagsordenen Indstilling Bestyrelsen godkender dagsordenen. 2. Godkendelse

Læs mere

Det samlede resultat for 2018 forventes at medføre et overskud på kr svarende til en overskudsgrad på 4,2%.

Det samlede resultat for 2018 forventes at medføre et overskud på kr svarende til en overskudsgrad på 4,2%. VUC Storstrøms bestyrelse Bispegade 1 4800 Nykøbing F. Tlf: 5488 1709 Referat af møde den 19. december 2018 ivp@vucstor.dk www.vucstor.dk CVR: 29541868 20. december 2018 Deltagere: Per Skovgaard Andersen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i FGU Storkøbenhavn Nord

Referat af bestyrelsesmøde i FGU Storkøbenhavn Nord Referat af bestyrelsesmøde i FGU Storkøbenhavn Nord Tirsdag den 18. december 2018 kl. 08.00 10.00 Sted: Gladsaxe Rådhus, Rådhus Allé 7, 2860 Søborg. Mødelokale 3608, fløj 6, 3. sal Deltagere Bestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

Standardvedtægt for institutioner for forberedende grunduddannelse. Vedtægt for. FGU Midt- og Østsjælland

Standardvedtægt for institutioner for forberedende grunduddannelse. Vedtægt for. FGU Midt- og Østsjælland Standardvedtægt for institutioner for forberedende grunduddannelse Vedtægt for FGU Midt- og Østsjælland I medfør af 2, stk. 3, og 17 i lov nr. 698 af 8. juni 2018 om institutioner for forberedende grunduddannelse

Læs mere

Juridisk Kontor. Offentligt referat. til mødet i. Havnebestyrelsen. 4. december 2017 i Havnekontoret

Juridisk Kontor. Offentligt referat. til mødet i. Havnebestyrelsen. 4. december 2017 i Havnekontoret Juridisk Kontor Offentligt referat til mødet i Havnebestyrelsen 4. december 2017 i Havnekontoret Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 26 Underskrive referat fra seneste møde 1 27 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet i Væksthus Midtjylland 20. august 2014 kl hos Envision A/S, Christiansgade 30, 8000 Aarhus C.

Referat af bestyrelsesmødet i Væksthus Midtjylland 20. august 2014 kl hos Envision A/S, Christiansgade 30, 8000 Aarhus C. Referat af bestyrelsesmødet i Væksthus Midtjylland 20. august 2014 kl. 9.00 12.00 hos Envision A/S, Christiansgade 30, 8000 Aarhus C. Mødet indledtes med en orientering om Envision A/S v. 2. næstformand

Læs mere

Ungdomsskolebestyrelsen

Ungdomsskolebestyrelsen Ungdomsskolebestyrelsen Dagsorden møde nr. 1 Perioden 2018-2021 Mødedato: 13. marts 2018 Mødetidspunkt: Kl. 18.00 Sluttidspunkt: Kl. 20.00 Mødelokale: C.F. Tietgensvej 7C Der serveres mad under mødet.

Læs mere

Referat af FGU-bestyrelsens konstituerende møde

Referat af FGU-bestyrelsens konstituerende møde Referat af FGU-bestyrelsens konstituerende møde Mødet afviklet onsdag den 10. oktober kl. 14.00 16.30 på Lollands Produktionsskole, Banegårdspladsen 1c i Maribo med nedenstående dagsorden: 1) Velkomst

Læs mere

Den første bestyrelse for FGU

Den første bestyrelse for FGU Den første bestyrelse for FGU Referat Dato 13. november 2018 Mødetidspunkt 11:00 Sluttidspunkt 14:00 Sted Medlemmer Fraværende Korsør Korsør ProduktionsHøjskole, Norvangen 15, 4220 Korsør Mikael Smed (formand),

Læs mere

Resumé Byggeriet i Næstved er nu påbegyndt og der er udført ca. 20% af arbejdet. I denne sag gives en kort gennemgang af status på byggeprojektet.

Resumé Byggeriet i Næstved er nu påbegyndt og der er udført ca. 20% af arbejdet. I denne sag gives en kort gennemgang af status på byggeprojektet. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 27. juni 2017 Bispegade 1 4800 Nykøbing F. Tlf: 5488 1709 ivp@vucstor.dk www.vucstor.dk CVR: 29541868 28. juni 2017 Deltagere: Per Skovgaard Andersen, John

Læs mere

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Christian Jeppesen (Deltog fra kl. 15.00) Steen Colberg Jensen Michael

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for BESTYRELSEN FOR SVANEKE FRISKOLE

FORRETNINGSORDEN for BESTYRELSEN FOR SVANEKE FRISKOLE FORRETNINGSORDEN for BESTYRELSEN FOR SVANEKE FRISKOLE 1. INDLEDNING. Ud over de i Svaneke Friskoles vedtægter paragraf 12-15 nævnte forhold omkring skolens bestyrelses opgaver og ansvar, fastsætter bestyrelsen

Læs mere

Leif Nielsen - Næstformand

Leif Nielsen - Næstformand Referat Tilstede Afbud Ulla Koch Formand Leif Nielsen - Næstformand Bestyrelsesmøde Den 15. juni 2017 kl. 16.00-18.00 Herrestræde 11, 4200 Slagelse Lene Meyland - Medarbejderrepræsentant m/stemmeret Henning

Læs mere

Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Andelsvandværket Helle Vests vedtægter af 22. februar 2011.

Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Andelsvandværket Helle Vests vedtægter af 22. februar 2011. Forretningsorden for bestyrelsen i Andelsvandværket Helle Vest AMBA Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Andelsvandværket Helle Vests vedtægter af 22. februar 2011.

Læs mere

Resume Hvervet som formand, næstformand og bestyrelsesmedlem honoreres efter gældende regler.

Resume Hvervet som formand, næstformand og bestyrelsesmedlem honoreres efter gældende regler. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 30. maj 2018 Bispegade 1 4800 Nykøbing F. Tlf: 5488 1709 ivp@vucstor.dk www.vucstor.dk CVR: 29541868 01. juni 2018 Deltagere: Per Skovgaard Andersen, Stina

Læs mere

REFERAT. Referat fra 3. ordinære bestyrelsesmøde i

REFERAT. Referat fra 3. ordinære bestyrelsesmøde i Referat fra 3. ordinære bestyrelsesmøde i 2018 17-09-2018 1. Godkendelse af dagsorden ved bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning 2. Godkendelse af referat af 21. juni 2018 ved bestyrelsesformand Hans-Jørgen

Læs mere

Brev af 12. februar 2018 orienteret om regnskabsaflæggelsen for 2016 og særlige forhold vedrørende regnskabsaflæggelsen for 2017 og 2018

Brev af 12. februar 2018 orienteret om regnskabsaflæggelsen for 2016 og særlige forhold vedrørende regnskabsaflæggelsen for 2017 og 2018 ÅRHUS STATSGYMNASIUM DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE 21. marts 2018 Dagsorden: 1. Brev fra Undervisningsministeriet med orientering om regnskabsaflæggelsen for 2016 og særlige forhold vedrørende regnskabsaflæggelsen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 3. januar 2018 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Allan S. Andersen, Carsten Fuhr, Dorthe Hecht, Heidi Ladegaard,

Læs mere

DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE 24.marts 2015

DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE 24.marts 2015 ÅRHUS STATSGYMNASIUM DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE 24.marts 2015 Dagsorden: 1. Brev fra Undervisningsministeriet vedr. regnskabsaflæggelse 2. Godkendelse af årsregnskab/årsrapport 2014 3. Godkendelse af revisionsprotokollat

Læs mere

3. Fremlæggelse af forslag til grundlag for fusion mellem Professionshøjskolen UCC og Professionshøjskolen Metropol.

3. Fremlæggelse af forslag til grundlag for fusion mellem Professionshøjskolen UCC og Professionshøjskolen Metropol. REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 30. oktober 2017 Mandag den 30. oktober 2017 kl. 8.00-11.00 Sted: Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 København V. Lok 7.01 Deltagere: Carsten Koch, Klaus

Læs mere

Mandag den 5. maj 2014, kl

Mandag den 5. maj 2014, kl Til bestyrelsen for VUC&hf Nordjylland Den 7. maj 2014 Godkendt udkast til Referat af bestyrelsesmøde Mandag den 5. maj 2014, kl. 14-17 Afbud: Anni Stilling Christian Madsen Deloitte, deltog under punkt

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i bestyrelsen for FGU Vendsyssel

Referat af bestyrelsesmøde i bestyrelsen for FGU Vendsyssel Referat af bestyrelsesmøde i bestyrelsen for FGU Vendsyssel Mødedato: 29. oktober 2018 Mødet påbegyndt: kl. 13.00 Mødet afsluttet: kl. 15.00 Mødested: Brønderslev Produktionsskole, Søndergade 23-25, 9700

Læs mere

Bestyrelsesmøde - referat

Bestyrelsesmøde - referat Bestyrelsesmøde - referat Dato 25. april 2019 Tidspunkt Kl. 16.00-18.00 Hvor Deltagere Viborg Produktionsskole Steen Vindum (formand) Anders Bertel (næstformand) Dorthe Schou Jensen Claus Clausen Hans

Læs mere

Nanna Ferslev (NAF), tlf , 1. Velkomst, præsentation og valg af mødeleder... 2

Nanna Ferslev (NAF), tlf , 1. Velkomst, præsentation og valg af mødeleder... 2 Dagsorden Mødedato: Mandag den 29. marts 2010 Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Mødelokalet 2. sal Journalnummer:

Læs mere

Fraværende med afbud: Kirsten Jakobsen (udtræder), Stina Løvgreen Møllenbach, Michael Bang, og Michala Steen.

Fraværende med afbud: Kirsten Jakobsen (udtræder), Stina Løvgreen Møllenbach, Michael Bang, og Michala Steen. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 19. juni 2019 Bispegade 1 4800 Nykøbing F. Tlf: 5488 1700 www.vucstor.dk CVR: 29541868 9. september 2019 Deltagere: Per Skovgaard Andersen, Jens Gredal, Jan

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde Den 27. september 2017 kl Saltoftehus Saltoftevej 7, 4470 Svebølle

Referat. Bestyrelsesmøde Den 27. september 2017 kl Saltoftehus Saltoftevej 7, 4470 Svebølle Referat Bestyrelsesmøde Den 27. september 2017 kl. 10.00-12.00 Saltoftehus Saltoftevej 7, 4470 Svebølle Tilstede: Ulla Koch - Formand Leif Nielsen Næstformand Helle Jacobsen - Bestyrelsesmedlem Susanne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Nordvestsjællands HF og VUC

Referat af bestyrelsesmøde på Nordvestsjællands HF og VUC Holbæk, 29.11.17 Referat af bestyrelsesmøde på Nordvestsjællands HF og VUC 28.11.17 Til stede: Jakob Thykier, Jens Kronborg, Turid Eikeland, Sine Agerholm, Sarah Buskbjerg (personalerepræsentant), Ida

Læs mere

Juridisk Kontor. Referat. til mødet i. Havnebestyrelsen. 24. maj 2018 i Havnekontoret

Juridisk Kontor. Referat. til mødet i. Havnebestyrelsen. 24. maj 2018 i Havnekontoret Juridisk Kontor Referat til mødet i Havnebestyrelsen 24. maj 2018 i Havnekontoret Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 15 Godkendelse og underskrift af referat fra mødet den 23. marts 2018 16 16 Godkendelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Onsdag den 23. maj 2018 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Dorthe Hecht, Ingelise Andersen, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsesmøde FGU Nordvestsjælland

Dagsorden Bestyrelsesmøde FGU Nordvestsjælland Dagsorden Bestyrelsesmøde FGU Nordvestsjælland Referent: Tilstedeværende: Dato: 27. marts 2019, kl. 11-13 Der vil være frokost fra kl. 13-13.30 med EUCs bestyrelse Fraværende: Henrik Larsen Ida Skov Fougt

Læs mere

Udskrift fra beslutningsprotokol for Økonomiudvalget Mødet den 13. december 2017

Udskrift fra beslutningsprotokol for Økonomiudvalget Mødet den 13. december 2017 Udskrift fra beslutningsprotokol for Økonomiudvalget Mødet den 13. december 2017 15.08.00-A00-1-17 312. Orientering om den nye Forberedende Grunduddannelse og stillingtagen til den kommende proces Resumé

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Afbud fra: Klaus Markussen, Dorthe Heide, Liselotte Olsen (Christian Holm Donatsky fratrådt) Sekretær: Ruth Kirkegaard Referent: Trine Larsen

Afbud fra: Klaus Markussen, Dorthe Heide, Liselotte Olsen (Christian Holm Donatsky fratrådt) Sekretær: Ruth Kirkegaard Referent: Trine Larsen Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 21. marts 2018 Til stede: Bolette Christensen, Lisbeth Harsvik, kursistrådsrepræsentant med stemmeret: Emma Martens Jafari, Kursistrådsrepræsentant

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Andelsboligforeningen Lundegaard Bestyrelse Referat -møde den 4. februar 2014 kl.18:00 Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Deltagere:

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelse og ledelse ved Vinderød Privatskole

Forretningsorden for bestyrelse og ledelse ved Vinderød Privatskole Forretningsorden for bestyrelse og ledelse ved Vinderød Privatskole Bilag til 'Vedtægter for Vinderød Privatskole' Indhold 1. Bestyrelsen... 2 a. Konstituering... 2 b. Årets møder... 2 c. Mødedeltagelse...

Læs mere

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium onsdag den 20. marts kl

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium onsdag den 20. marts kl Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium onsdag den 20. marts 2012. kl. 16.00 19.30. Afbud: Arne Kjær, Anne-Marie Illum, Patrick Strunge Andersen. Statsautoriseret revisor Allan Hess Andersen

Læs mere

Noter til vedtægten i bilag B:

Noter til vedtægten i bilag B: Noter til vedtægten i bilag B: Ændringer og proces i forhold til den midlertidige vedtægt: Jeg har rettet leder til direktør, har skrevet næstformanden ind som mødeleder i formandens fravær, og har desuden

Læs mere

Starttidspunkt: Kl. 19:00 OBS: Husk introduction til Ipads kl. 18. Nanna Ferslev (naf), tlf ,

Starttidspunkt: Kl. 19:00 OBS: Husk introduction til Ipads kl. 18. Nanna Ferslev (naf), tlf , Dagsorden Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Starttidspunkt: Kl. 19:00 OBS: Husk introduction til Ipads kl. 18 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7,

Læs mere

Udpegning, sammensætning og betjening af FGU-bestyrelser

Udpegning, sammensætning og betjening af FGU-bestyrelser Udpegning, sammensætning og betjening af FGU-bestyrelser KL har i forbindelse med udpegning, sammensætning og betjening af bestyrelserne for de nye FGU-institutioner bedt Undervisningsministeriet uddybe

Læs mere

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Onsdag den 4. februar 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 13:00 Medlemmer: Fraværende: Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (formand) Velfærdsdirektør

Læs mere

Til KL (KKR), DI/DA, LO, DEG-B og L, Uddannelsesforbundet. Om udpegning af medlemmer til FGU-institutionernes første bestyrelser

Til KL (KKR), DI/DA, LO, DEG-B og L, Uddannelsesforbundet. Om udpegning af medlemmer til FGU-institutionernes første bestyrelser Til KL (KKR), DI/DA, LO, DEG-B og L, Uddannelsesforbundet Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR-nr.:

Læs mere

Resumé Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resumé Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 27. maj 2014 Deltagere: Per Skovgaard Andersen, John Brædder, Ole Marqweis, Stina Løvgreen Møllenbach, Kirsten Jacobsen, Michael Bang, Jan Hendeliowitz, Martin

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

P R O T O K O L. fra bestyrelsesmøde i SK Forsyning A/S og datterselskaber. Tirsdag, den 17. juni 2014 kl Nordvej 11, Slagelse

P R O T O K O L. fra bestyrelsesmøde i SK Forsyning A/S og datterselskaber. Tirsdag, den 17. juni 2014 kl Nordvej 11, Slagelse P R O T O K O L fra bestyrelsesmøde i SK Forsyning A/S og dterselskaber Tirsdag, den 17. juni 2014 kl. 16.00 Nordvej 11, Slagelse (Fællesprotokollen) Bestyrelsen: Ole Drost (Formand), Bodil Knudsen (Næstformand),

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15. august 2018 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Allan S. Andersen, Carsten Fuhr, Dorthe Hecht, Jan

Læs mere

Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø

Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø INGENIØRFORENINGEN I DANMARK 1. Navn og område Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Selskabets navn er IDA Arbejdsmiljø. IDA Arbejdsmiljø er et landsdækkende, fagteknisk selskab oprettet

Læs mere

Dagsorden for konstituerende bestyrelsesmøde

Dagsorden for konstituerende bestyrelsesmøde Dagsorden for konstituerende bestyrelsesmøde 17. juni 2019 kl. 15:00 17:00 Mødested: Lokale 301/302, Lyngby Gymnasium & Handelsgymnasium, Hjortehøjsvej 1, 2800 Kongens Lyngby Deltagere: Allan Thomsen Christian

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250 Dato: Tirsdag den 16. januar 2018 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Pia Bjerregaard (O) Ulf Harbo (Ø) Allan Gjersbøl

Læs mere

Oprettelse af. FGU-institutionen i Bornholms Regionskommune. med midlertidig vedtægt

Oprettelse af. FGU-institutionen i Bornholms Regionskommune. med midlertidig vedtægt Oprettelse af FGU-institutionen i Bornholms Regionskommune med midlertidig vedtægt Hermed oprettes følgende institution for forberedende grunduddannelse med følgende midlertidige vedtægt, jf. 59, stk 1,

Læs mere

Det gode og konstruktive bestyrelses- og ledelsessamarbejde?

Det gode og konstruktive bestyrelses- og ledelsessamarbejde? Det gode og konstruktive bestyrelses- og ledelsessamarbejde? kick-off-workshop for de første bestyrelser i de nye institutioner for forberedende grunduddannelse Skinnerne lægges ud! Etableringsopgaven

Læs mere

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Nanna Ferslev (naf) (NAF), tlf , 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Nanna Ferslev (naf) (NAF), tlf , 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 4. april 2017 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale: D 010 Deltagere: Mødesekretær: Bestyrelsen Nanna

Læs mere

FGU. Dagsorden FGU-bestyrelsen Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Kommuner HOLSTEBRO LEMVIG SKIVE STRUER

FGU. Dagsorden FGU-bestyrelsen Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Kommuner HOLSTEBRO LEMVIG SKIVE STRUER Dagsorden FGU-bestyrelsen Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Kommuner Dato: 07.01.19 Tid: 17:30-20:00 Sted: Holstebro Dagsorden 1. Godkendelses af dagsorden 2. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde

Læs mere

Åben. RUDERSDAL ERHVERVSRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 2. Mødedato Tirsdag den 16. marts Mødetidspunkt Kl. 15.

Åben. RUDERSDAL ERHVERVSRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 2. Mødedato Tirsdag den 16. marts Mødetidspunkt Kl. 15. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 2 Mødedato Tirsdag den 16. marts 2010 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Erik Fabrin formand, Søren Hyldgaard næstformand, Mikkel Barnekow Rasmussen,

Læs mere

Den første bestyrelse for FGU

Den første bestyrelse for FGU Den første bestyrelse for FGU Referat Dato 18. januar 2019 Mødetidspunkt 8:00 Sluttidspunkt 10:00 Sted Medlemmer Fraværende Vordingborg Produktionsskole Langøvej 6, 4760 Vordingborg Mikael Smed (formand),

Læs mere

Referat for 3. bestyrelsesmøde FGU-Institutionsområde: Helsingør, Fredensborg og Hørsholm

Referat for 3. bestyrelsesmøde FGU-Institutionsområde: Helsingør, Fredensborg og Hørsholm Referat for 3. bestyrelsesmøde FGU-Institutionsområde: Helsingør, Fredensborg og Hørsholm Tid: Den 12. december 2018, Kl. 9.30-12.30. Sted: Helsingør Rådhus, Skt. Anna Gade 5A, 3000 Helsingør. Lokale:

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Mandag den 04.12.06 kl. 18.30 i Job- og Erhvervsservice 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Præsentationsrunde...3 2. Godkendelse af forretningsorden...4

Læs mere

Dagsorden for møde i bestyrelsen for FGU Midt-Vest

Dagsorden for møde i bestyrelsen for FGU Midt-Vest Dagsorden for møde i bestyrelsen for FGU Midt-Vest 13. december fra 12.30 til 14.30. Hotel Eyde, Mindegade 1, 7400 Herning Deltagere: Morten Knudsen Marianne Oksbjerre Lars Bang Pedersen Stine Aaen Dürr

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat af Fremlagt til underskrift.

1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat af Fremlagt til underskrift. Referat af 1. ordinære bestyrelsesmøde i 2017-29-03-2017 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat af 23-02-2017. Fremlagt til underskrift. s- og drøftelsespunkter: 3. Fremlæggelse og godkendelse

Læs mere

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Åben dagsorden Mødetidspunkt: Kl 15:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Birgit Jakobsen, Hanne Grangaard, Anne Marie Madsen, Anne Lise Pedersen, Mikael Bisted, Marianne Frahm,

Læs mere

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 17. februar 2014 kl. 16.00 i Lunden, Rådhuset Medlemmer Gitte Hemmingesen ( ) Morten Fenger ( ) Birgit Mortensen ( ) Hans-Henrik Blom ( )

Læs mere

Dagsorden for 4. bestyrelsesmøde FGU-Institutionsområde: Helsingør, Fredensborg og Hørsholm

Dagsorden for 4. bestyrelsesmøde FGU-Institutionsområde: Helsingør, Fredensborg og Hørsholm Dagsorden for 4. bestyrelsesmøde FGU-Institutionsområde: Helsingør, Fredensborg og Hørsholm Tid: Den 16. januar 2019, Kl. 9.00-12.00. Sted: Danmarks Tekniske Museum, Fabriksvej 25, 3000 Helsingør. Fremmødte:

Læs mere

Det samlede årselevtal vurderes nu at blive ÅE eller en justering på -11,9 ÅE i forhold til ankerbudgettet.

Det samlede årselevtal vurderes nu at blive ÅE eller en justering på -11,9 ÅE i forhold til ankerbudgettet. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 19. september 2018 Bispegade 1 4800 Nykøbing F. Tlf: 5488 1709 ivp@vucstor.dk www.vucstor.dk CVR: 29541868 20. september 2018 Deltagere: Per Skovgaard Andersen,

Læs mere

Standardvedtægt for institutioner for forberedende grunduddannelse

Standardvedtægt for institutioner for forberedende grunduddannelse Standardvedtægt for institutioner for forberedende grunduddannelse Vedtægt for FGU Nordsjælland I medfør af 2, stk. 3, og 17 i lov nr. 698 af 8. juni 2018 om institutioner for forberedende grunduddannelse

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning. Bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen

Bestyrelsen. Referat fra møde i bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen, Herning. Bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen Til medlemmerne af bestyrelsen for Social & SundhedsSkolen Bestyrelsen Den 11.06.07 Journal nr.: Bestyrelsen, 3. møde Sagsbehandler: DL Direkte nr.: 9627 2917 Referat fra møde i bestyrelsen for Social

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. JUNI 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. JUNI 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Referat. Fraværende: Ole Sværke. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 nye orienteringspunkteret.

Referat. Fraværende: Ole Sværke. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 nye orienteringspunkteret. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 nye orienteringspunkteret. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 22. januar 2015 Referatet blev godkendt. 3. Orientering

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

stk. 2 Fonden er stiftet af foreningen Århus Filmværksteds generalforsamling den 3. maj 2005

stk. 2 Fonden er stiftet af foreningen Århus Filmværksteds generalforsamling den 3. maj 2005 vedtægter 1 Navn og hjemsted Fondens navn er Fonden Århus Filmværksted Fonden er stiftet af foreningen Århus Filmværksteds generalforsamling den 3. maj 2005 Fondens hjemsted er Århus Kommune 2 Formål og

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

FGU BESTYRELSESMØDE. Dagsorden. Dato: Sted: Skanderborg Fælled, mødelokale 1.Ø.31. Deltagere:

FGU BESTYRELSESMØDE. Dagsorden. Dato: Sted: Skanderborg Fælled, mødelokale 1.Ø.31. Deltagere: Dagsorden Dato: Sted: Skanderborg Fælled, mødelokale 1.Ø.31 Deltagere: Peter Sørensen Kasper Glyngø Frands Fischer Flemming Lund Palle Langkjær Jesper Mohr Nielsen Jesper Frost Olesen Sonja Mikkelsen Hans

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

1 Velkomst, præsentation og valg af mødeleder Godkendelse af dagsorden Beslutning om konstituering... 4

1 Velkomst, præsentation og valg af mødeleder Godkendelse af dagsorden Beslutning om konstituering... 4 Dagsorden Mødedato: Starttidspunkt: Sluttidspunkt: Mødested: Lokale: Deltagere: Mødesekretær: Mandag den 30. april 2018 Kl. 14.00 Kl. 16.00 Professionshøjskolen Absalon Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø D 021

Læs mere

Referat for den første FGU-bestyrelses konstituerende møde

Referat for den første FGU-bestyrelses konstituerende møde Referat for den første FGU-bestyrelses konstituerende møde 9. oktober kl. 9.00 til 11.00 Herning Produktionsskole, Gudhjemvej 2, 7400 Herning Mødets indkalder fungerer som mødeleder frem til, at bestyrelsens

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i LAG Fanø-Varde tirsdag den 13. marts 2018 kl ca Restaurant Ambassaden, Hovedgaden 57, Nordby

Referat fra bestyrelsesmøde i LAG Fanø-Varde tirsdag den 13. marts 2018 kl ca Restaurant Ambassaden, Hovedgaden 57, Nordby Referat fra bestyrelsesmøde i LAG Fanø-Varde tirsdag den 13. marts 2018 kl. 18.30 ca. 20.00 Restaurant Ambassaden, Hovedgaden 57, Nordby (Bemærk besøg i Nyttehaven inden bestyrelsesmødet færge fra Esbjerg

Læs mere