Udlændinge- og Integrationsudvalget L 188 Bilag 1 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udlændinge- og Integrationsudvalget L 188 Bilag 1 Offentligt"

Transkript

1 Udlændinge- og Integrationsudvalget L 188 Bilag 1 Offentligt KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende Forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Øget brug af biometri m.v.) 1. Hørte myndigheder og organisationer mv. Et udkast til lovforslaget har i perioden fra den 10. februar 2017 til den 10. marts 2017 været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer m.v.: Advokatrådet, Amnesti Nu, Amnesty International, Asylret, Bedsteforældre for Asyl, Børnerådet, Børns vilkår, Centralorganisationernes Fællesudvalg CFU, Danes Worldwide, Danish Biometrics, Danmarks Biblioteksforening, Danmarks Rederiforening, Danmarks Rejsebureauforening, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Flygtningehjælp, Dansk Socialrådgiverforening, Danske Advokater, Danske Universiteter, Datatilsynet, Den Danske Dommerforening, Den Danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder, Den Katolske Kirke i Danmark, Det Kriminalpræventive Råd, Digitaliseringsstyrelsen, DIGNITY Dansk Institut mod Tortur, Dokumentations- og Rådgivningscentret om Racediskrimination, Dommerfuldmægtigforeningen, Domstolsstyrelsen, Finansrådet, Flygtningenævnet, Fredsfonden, Folkehøjskolernes forening i Danmark, Foreningen af Udlændingeretsadvokater, Færøernes Landsstyre, HK/ Danmark, Indvandrermedicinsk Klinik, Odense Universitetshospital, Indvandrerrådgivningen, Institut for Menneskerettigheder, Kirkernes Integrationstjeneste, KL, Landsforeningen Adoption og Samfund, Landsforeningen af Forsvarsadvokater, Landsorganisationen LO, Naalakkersuisut (Grønlands Selvstyre), PRO-Vest, Præsidenten for Vestre Landsret, Præsidenten for Østre Landsret, Red Barnet, Refugees Welcome, Retspolitisk Forening, Rigspolitiet, Røde Kors, Rådet for Etniske Minoriteter, Samtlige byretter, SKAT, SOS mod Racisme, Statsforvaltningen, Sø- og Handelsretten, Tilsynet med Efterretningstjenesterne, Udlændingenævnet, Ungdommens Røde Kors, UNHCR Regional Repræsentation for Northern Europe, UNICEF Danmark, Ægteskab Uden Grænser og 3 F. 21. april 2017 Asyl og Visum Slotsholmsgade København K Tel Mail Web CVR-nr Sags nr Akt-id Udlændinge- og Integrationsministeriet har modtaget høringssvar fra: Advokatrådet, Amnesti Nu, Danes Worldwide, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Flygtningehjælp, Dansk Socialrådgiverforening, Danske Universiteter (Danmarks Tekniske Universitet, Roskilde Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet), Datatilsynet, Den Danske Dommerforening, Digitaliseringsstyrelsen, Domstolsstyrelsen, Flygtningenævnet, Færøernes Landsstyre, Indvandrerrådgivningen, Institut for Menneskerettigheder, KL, Landsorganisationen LO, Præsidenten for Købehavns Byret på vegne af byretspræsidenterne, Præsidenten for Vestre Landsret, Retspolitisk Forening, Rigspolitiet, Røde Kors, Rådet for Etniske Minoriteter, Side 1/16

2 SOS mod Racisme, Statsforvaltningen, Tilsynet med Efterretningstjenesterne og Udlændingenævnet. Nedenfor er gengivet de væsentligste punkter i de modtagne høringssvar. Udlændinge- og Integrationsministeriets kommentarer til høringssvarene er anført i kursiv. Bemærkninger af generel politisk karakter samt forslag og bemærkninger, der ikke vedrører lovforslaget, indgår ikke i høringsoversigten. Udlændinge- og Integrationsministeriet kan for en fuldstændig gennemgang af samtlige synspunkter henvise til høringssvarene, som er sendt til Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg. 2. Høringssvarene Amnesti Nu, Danes Worldwide, Dansk Arbejdsgiverforening, Den Danske Dommerforening, Digitaliseringsstyrelsen, Domstolsstyrelsen, Færøernes Landsstyre, Kommunernes Landsforening, Landsorganisationen LO, Præsidenten for Københavns Byret på vegne af byretspræsidenterne, Rådet for Etniske Minoriteter, Statsforvaltningen, Tilsynet med Efterretningstjenesterne og Udlændingenævnet har oplyst ikke at have bemærkninger til lovforslaget. Præsidenten for Vestre Landsret ønsker ikke at udtale sig om lovforslaget Øget brug af biometri på asyl-, familiesammenførings-, erhvervs-, studie- og visumområdet Generelle bemærkninger Aarhus Universitet finder, at der bør være fokus på smidiggørelse af sagsbehandlingen, og foreslår i den forbindelse, at anvendelse af tidligere optagne biometriske data vil kunne forenkle sagsbehandlingen. Danmarks Tekniske Universitet bemærker, at en udlænding må rejse langt for at få optaget biometri i udlandet, og opfordrer til, at der er fokus på at smidiggøre udlændinges muligheder og adgang til at få optaget biometri i udlandet. Rigspolitiet bemærker, at det ikke med politiets nuværende systemer vil være muligt at gennemføre identitetskontrol af udlændinge, der antræffes i det offentlige rum. Dette vil kræve IT-tekniske ændringer af politiets systemer, herunder etablering af adgang til politiets centrale systemer og opslag i SIS AFIS. Røde Kors anerkender, at fastlæggelsen af udlændinges identitet er en vigtig del af myndighedernes sagsbehandling, og støtter, at myndighederne skal have bedre mulighed for at optage, opbevare og behandle biometriske data om udlændinge til brug for identifikation og identitetskontrol, men finder dog, at forslaget på en- Side 2/16

3 kelte punkter er mere vidtgående, end formålet tillader. Røde Kors finder det problematisk, at det endnu ikke er afklaret, hvilke IT-tekniske tiltag der er påkrævede for at muliggøre en udmøntning i praksis af den foreslåede adgang til bl.a. at sammenholde biometriske data, så det er muligt at danne sig et indtryk af fordele og ulemper ved ordningen i praksis. SOS mod Racisme henstiller, at lovforslaget trækkes tilbage, idet det ikke er rimeligt, formålstjenstligt eller nødvendigt. SOS mod Racisme finder, at lovforslaget unødigt kan udsætte andre for fare, idet en lang række unødvendige oplysninger kan gemmes i store dataregistre, som eventuelt senere kan hackes eller udveksles med andre landes efterretningstjenester. SOS mod Racisme bemærker, at de fleste udlændinge ikke kommer til Danmark for at begå terror eller anden kriminalitet, og at politiet allerede har vidtgående beføjelser ved begrundet mistanke om kriminalitet. SOS mod Racisme bemærker endvidere, at det kan være farligt, dyrt eller umuligt for udlændinge at rejse gennem et borgerkrigshærget land til enten en dansk eller nordisk ambassade for at få optaget fingeraftryk eller personfotografi. Som det fremgår af pkt. 7 i lovforslagets almindelige bemærkninger, er der på finansloven for 2017 afsat 3 mio. kr. i 2017 samt 1,0 mio. kr. årligt i til finansiering af udgifterne forbundet med en udvidelse af opbevaringskapaciteten for biometriske data om udlændinge. Som det endvidere fremgår af pkt. 7 i lovforslagets almindelige bemærkninger, vil etablering af en egentlig it-understøttelse af danske myndigheders mulighed for i videre omfang at registrere og behandle biometriske data om udlændinge være forbundet med merudgifter. Udgifterne til it-understøttelse af myndighedernes digitale adgang til at behandle og sammenholde biometriske data om udlændinge skal nærmere belyses i forbindelse med en analyse af de fornødne it-tekniske tiltag. Der er ikke afsat midler hertil på finansloven for For så vidt angår spørgsmålet om optagelse af biometri i udlandet bemærkes det som det fremgår af pkt i lovforslagets almindelige bemærkninger at kravet om optagelse af biometri for ansøgere, der opholder sig i udlandet, efter praksis i nogle tilfælde kan udsættes, indtil ansøgere, der har fået meddelt opholdstilladelse, indrejser i Danmark. Dette skyldes, at forholdene i et land kan gøre det praktisk umuligt for en ansøger at komme frem til en repræsentation, der kan optage biometri. Som det endvidere fremgår af pkt i lovforslagets almindelige bemærkninger, er der med lovforslaget ikke tilsigtet nogen ændring af den nuværende praksis for optagelse af biometri af udlændinge Behandling af biometriske data Advokatrådet bemærker, at det forekommer retssikkerhedsmæssigt betænkeligt, at det centrale register også skal danne baggrund for efterforskning af kriminelle Side 3/16

4 forhold med henblik på afdækning af bl.a. socialt bedrageri. Optagelse af fingeraftryk og personfotografi af udlændinge, der mistænkes for kriminalitet, bør efter Advokatsamfundets opfattelse i stedet behandles i overensstemmelse med retsplejelovens regler og de retssikkerhedsgarantier, der gælder for politiets efterforskning. Dansk Flygtningehjælp er enig i, at myndighederne har et legitimt behov for at kende og kontrollere identiteten på de udlændinge, der indrejser og opholder sig i Danmark, men finder, at det er afgørende at holde fast i, at langt størstedelen af de udlændinge, der kommer til Danmark, på ingen måde udgør en risiko, og at man af den grund ikke bør kriminalisere og mistænkeliggøre denne persongruppe. Dansk Socialrådgiverforening bemærker, at borgere altid bør mødes med tillid fremfor kontrol, og frygter, og at brug af biometri i forbindelse med bl.a. udbetaling af offentlige ydelser hos kommunerne vil kunne skade tilliden mellem sagsbehandleren og borgeren. Foreningen bemærker endvidere, at kommunerne allerede i dag i form af CPR-registrering og identifikationskort i de allerfleste tilfælde har tilstrækkelige midler til at fastslå borgerens identitet. Datatilsynet finder, at den foreslåede behandling af fingeraftryk går langt ud over, hvad der er nødvendigt for at nå det ønskede formål om, at politiet og udlændingemyndighederne skal kende identiteten på de udlændinge, der indrejser og opholder sig i Danmark. Tilsynet henstiller, at lovforslagets bemærkninger omformuleres i overensstemmelse med, at der indføres en behandling, der ses at være langt mere indgribende for den registrerede, end hvad der følger af de nugældende regler. Datatilsynet bemærker endvidere, at der ikke ses at være påvist en sammenhæng mellem udlændinge og identitetstyveri og/eller socialt bedrageri, hvorfor behovet for at anvende udlændinges fingeraftryk i denne sammenhæng ikke står tilsynet klart. Datatilsynet bemærker endvidere, at det bør præciseres, hvilke myndigheder der har dataansvaret. Institut for Menneskerettigheder anbefaler, at der i lovforslagets bemærkninger redegøres nærmere for, hvordan behandlingen af biometriske data opfylder kravet om fornøden lovhjemmel og proportionalitet, herunder formålene med de tiltænkte regler, den omfattede personkreds og fornødne retsgarantier. Instituttet henviser i den forbindelse til, at der nævnes en række forskelligartede formål fra identitetskontrol til potentiel sikkerhedsrisiko og socialt bedrageri, som ikke er beskrevet nærmere i detaljer og af den grund fremstår vage. Instituttet finder, at der ikke er taget stilling til, hvorfor der ikke skal anvendes et mistankekrav ved myndighedernes indsamling og lagring af de biometriske data. Retspolitisk Forening stiller sig overordnet kritisk over for den udvidede adgang til optagelse, opbevaring og behandling af biometriske data og bemærker, at myndighedernes behov for at kende og kontrollere identiteten på udlændinge skal afvejes i forhold til den enkelte persons ret til respekt for sit privatliv. Side 4/16

5 Rigspolitiet bemærker, at hvis hensigten er, at politiet i retshåndhævelsesøjemed skal kunne behandle de biometriske data i det centrale register, bør der skabes en klar hjemmel hertil. Rigspolitiet bemærker endvidere, at Rigspolitiet bør anses som selvstændig dataansvarlig, der behandler de biometriske data i det centrale register i forbindelse med politiets opgaveløsning inden for eget myndighedsområde. Røde Kors opfordrer til, at det præciseres, at kommunerne og SKAT alene skal kunne behandle biometriske oplysninger i det centrale register til brug for identitetskontrol, hvis den pågældende udlænding med rimelig grund mistænkes for at afgive urigtige oplysninger om sin identitet, og hvis det ikke er muligt med mindre indgribende foranstaltninger at fastslå personens identitet. Som det fremgår af pkt. 1 i lovforslagets almindelige bemærkninger, er formålet med lovforslaget at styrke identitetskontrollen på udlændingeområdet ved at give myndighederne bedre mulighed for at optage, opbevare og behandle biometriske data om udlændinge. Udlændinge- og Integrationsministeriet har fundet anledning til at præcisere lovforslagets 1, nr. 7, 10 og 12, således at alene udlændingemyndighederne, Udenrigsministeriet og politiet kan behandle fingeraftryk og personfotografi i det centrale register til brug for identifikation og identitetskontrol af udlændinge. Der henvises til de foreslåede bestemmelser i udlændingelovens 40 a, stk. 16, 40 b, stk. 15, 40 f, stk. 6, og 40 g, stk. 5. SKAT og kommunerne vil således efter lovforslaget ikke kunne behandle fingeraftryk og personfotografi i det centrale register til brug for identifikation og identitetskontrol. Optagne fingeraftryk og personfotografi vil endvidere ikke i videre omfang, end det er tilfældet i dag, kunne anvendes i retshåndhævelsesøjemed. Som det imidlertid fremgår af pkt. 2.2 i lovforslagets almindelige bemærkninger, er det Udlændinge- og Integrationsministeriets opfattelse, at registeret fremadrettet hvis der etableres særskilt hjemmel hertil også vil kunne anvendes af andre myndigheder til brug for identifikation og identitetskontrol af udlændinge, f.eks. i forbindelse med bekæmpelse af socialt bedrageri på det kommunale område, ligesom det på sigt vil kunne anvendes til retshåndhævelsesformål. Det bemærkes i den forbindelse, at Digitaliseringsstyrelsen i maj 2015 nedsatte Arbejdsgruppe for valide idetiteter beståede af myndigheder på alle administrative niveauer, der arbejder for at sikre, at man på tværs af myndigheder kan have tillid til offentlige identitetsbeviser og identitetsnøgler. Udlændinge- og Integrationsministeriet har endvidere fundet anledning til at præcisere pkt i lovforslagets almindelige bemærkninger om behandlingen af biometriske data, således at formålet med lovforslaget er nærmere beskrevet. Det er herunder uddybet, at indsamlingen og behandlingen af fingeraftryk og personfotografi af udlændinge efter lovforslaget er nødvendig og proportional for at Side 5/16

6 kunne sikre en mere entydig og pålidelig fastlæggelse af udlændinges identitet samt for, at myndighederne kan udføre en mere effektiv kontrol på udlændingeområdet. Som det fremgår af bl.a. pkt i lovforslaget almindelige bemærkninger, er det således Udlændinge- og Integrationsministeriets opfattelse, at indsamlingen og behandlingen af fingeraftryk og personfotografi af udlændinge efter lovforslaget er nødvendig og proportional for at kunne sikre en mere entydig og pålidelig fastlæggelse af udlændinges identitet, samt for at myndighederne kan udføre en mere effektiv kontrol på udlændingeområdet. Det er herunder Udlændinge- og Integrationsministeriets opfattelse, at formålet med identifikation og identitetskontrol ikke umiddelbart ses at kunne forfølges ved mindre indgribende foranstaltninger. Det bemærkes i den forbindelse, at identitetsfastlæggelsen af udlændinge på udlændingeområdet og kontrollen heraf kan være forbundet med betydelige vanskeligheder. Det er på den baggrund Udlændinge- og Integrationsministeriets opfattelse, at det med de foreslåede bestemmelser i udlændingelovens 40 a, stk. 16, 40 b, stk. 15, 40 f, stk. 6, og 40 g, stk. 5, sikres, at indsamlingen og behandlingen af de biometriske data i det centrale register med det formål at sikre en entydig og pålidelig identitetsfastlæggelse af udlændinge med henblik på at udføre effektiv kontrol på udlændingeområdet sker i overensstemmelse med persondataloven. Udlændinge- og Integrationsministeriet har herunder i pkt. 2.4 i lovforslagets almindelige bemærkninger fundet anledning til at præcisere, hvilke myndigheder der har det overordnede fælles ansvar for behandlingen af biometriske data i registeret, ligesom det fremgår, hvilke myndigheder der kan behandle de biometriske data i det centrale register Opbevaring af biometriske data Advokatrådet anerkender behovet for hurtigt at kunne fastlægge udlændinges identitet ved indrejse eller ophold i Danmark og er enig i, at det er vigtigt at kende identiteten på udlændinge, der bor eller opholder sig her i landet, men bemærker, at det forekommer retssikkerhedsmæssigt betænkeligt, at det er nødvendigt at opbevare de biometriske data for herboende udlændinge i en periode på 30 år, ligesom opbevaringsperioden på 30 år ikke forekommer proportional. Dansk Flygtningehjælp finder, at opbevaringsperioden for de biometriske data på 30 år er lang. Flygtningehjælpen bemærker, at indgrebets karakter må betragtes som ganske betydeligt, og at indgrebets nødvendighed ikke fremstår klart, hvorfor Flygtningehjælpen stiller sig tvivlende over for, om det tilsigtede formål kan berettige et så betydeligt indgreb i retten til respekt for privatliv og beskyttelse af personoplysninger. Dansk Socialrådgiverforening bemærker, at foreningen er klar over, at det kan være nødvendigt at anvende biometriske data til at kontrollere udlændinges iden- Side 6/16

7 titet hos kommunerne i forbindelse med administration af social service eller udbetaling af ydelser, men at kontrollen må ophøre, når udlændingen får udstedt et identitetskort i form af et opholdskort, der kan identificere den pågældende. Datatilsynet finder det betænkeligt, at der skal ske opbevaring af fingeraftryk i 30 år, og anfører, at der ikke af bemærkningerne til lovforslaget i tilstrækkeligt omfang er redegjort for nødvendigheden af at opbevare fingeraftryk på stort set alle udlændinge, der har ansøgt om opholdstilladelse eller visum, i 30 år. Datatilsynet bemærker endvidere, at det ikke fremgår klart af lovforslaget, i hvilket omfang fingeraftryk af udlændinge, der opnår permanent opholdstilladelse eller dansk statsborgerskab, fortsat skal opbevares i det centrale register. Indvandrerrådgivningen finder lovforslaget skræmmende og direkte diskriminerende og tager afstand fra, at der registreres fingeraftryk og personfotografi af visumansøgere, migranter, indvandrere og flygtninge i 30 år i udlændingemyndighedernes register. Indvandrerrådgivningen finder, at opbevaringsperioden på 30 år sandsynligvis vil betyde, at migranter, indvandrere og flygtninge vil være registreret i Danmark i hele deres levetid. Institut for Menneskerettigheder bemærker, at den lange opbevaringsperiode på 30 år medfører en betydelig risiko for, at indgrebet bliver uproportionalt, idet det ikke er nærmere underbygget, hvorfor det er nødvendigt at opbevare biometriske data i 30 år. Instituttet finder, at opbevaringens varighed bør holdes op mod kravet om proportionalitet i lovforslagets bemærkninger. Retspolitisk Forening bemærker, at en opbevaringsperiode på 30 år må anses for at være en meget lang periode, og at en sådan opbevaringsperiode efter foreningens opfattelse kun vanskeligt kan anses for proportional ved afvejningen af hensynet til effektiv identitetskontrol med det indgreb i privatlivet, som den langvarige opbevaring udgør. Røde Kors finder, at det ikke er tilstrækkeligt dokumenteret, at biometriske data opbevares i 30 år i det centrale register, men anerkender, at der er behov for i en begrænset periode at opbevare biometriske data for udlændinge. Røde Kors finder dog, at en proportionalitetsafvejning taler for, at de biometriske data alene kan opbevares i 15 år. Udlændinge- og Integrationsministeriet har fundet anledning til at ændre lovforslagets 1, nr. 7, 10 og 12, således at fingeraftryk og personfotografi, der er optaget på asyl-, familiesammenførings-, erhvervs- og studieområdet, opbevares i 20 år efter optagelsen af fingeraftrykket eller personfotografiet, eller i 10 år efter optagelsen af fingeraftrykket eller personfotografiet, hvis udlændingen meddeles opholdstilladelse. Fingeraftryk og personfotografiet slettes, hvis udlændingen meddeles dansk indfødsret. Der henvises til de foreslåede bestemmelser i udlændingelovens 40 a, stk. 14, 40 b, stk. 13, og 40 f, stk. 5. Side 7/16

8 Udlændinge- og Integrationsministeriet har endvidere fundet anledning til at ændre lovforslagets 1, nr. 12, således at fingeraftryk og personfotografi, der er optaget på visumområdet, opbevares i 10 år efter optagelsen af fingeraftrykket og personfotografiet, eller indtil udlændingen meddeles dansk indfødsret. Der henvises til den foreslåede bestemmelse i udlændingelovens 40 g, stk. 4. Udlændinge- og Integrationsministeriet har desuden fundet anledning til at præcisere pkt i lovforslagets almindelige bemærkninger om opbevaring af biometriske data, således at behovet for at opbevare de biometriske data i en længere periode er nærmere beskrevet. Det fremgår således bl.a. af pkt i lovforslagets almindelige bemærkninger, at det er Udlændinge- og Integrationsministeriets opfattelse, at udførelsen af en effektiv kontrol på udlændingeområdet gør det nødvendigt at opbevare de biometriske data, som en udlænding har afgivet til brug for identifikation og identitetskontrol, i en længere periode. En kortere opbevaringsperiode vil efter Udlændinge- og Integrationsministeriets opfattelse vanskeliggøre myndighedernes kontrolopgaver, herunder bl.a. i forbindelse med kontrol af, hvorvidt udlændingen tidligere har forsøgt at opnå uretmæssigt ophold i Danmark under anden identitet, eller hvorvidt udlændinge afgiver korrekte oplysninger om sin identitet, herunder om udlændingen selv møder op til asylsamtaler mv. hos myndighederne. Det er på den baggrund Udlændinge- og Integrationsministeriets opfattelse, at det med de foreslåede bestemmelser i udlændingelovens 40 a, stk. 14, 40 b, stk. 13, 40 f, stk. 5, og 40 g, stk. 4, sikres, at opbevaringen af biometriske data sker i overensstemmelse med persondataloven Registreredes rettigheder Dansk Socialrådgiverforening anbefaler, at der i de foreslåede bestemmelser i udlændingeloven henvises specifikt til relevante bestemmelser i persondataloven om registreredes rettigheder, idet dette forhold er af stor betydning for udlændingens retssikkerhed. Foreningen foreslår endvidere, at udlændinge oplyses om brugen af biometriske data, herunder hvilke offentlige myndigheder der anvender denne kontrol, til hvilket formål og i hvilke situationer. Datatilsynet bemærker, at der i lovforslagets bemærkninger bør redegøres nærmere for de registreredes rettigheder i persondatalovens kapitel Tilsynet bemærker i relation til etableringen af muligheden for at samkøre oplysninger bl.a., at de personer, der berøres af kontrolordningen, skal have forudgående information om kontrolordningen, og at myndighedernes behandling af modtagne oplysninger skal ske under iagttagelse af de grundlæggende krav i persondataloven, herunder bl.a. oplysningspligten. Side 8/16

9 Institut for Menneskerettigheder anser det for problematisk, at der ikke er taget stilling til klageregler, adgang til berigtigelse, sletning og øvrige retsgarantier, ligesom fornødne foranstaltninger, der skal sikre mod myndighedernes uberettigede anvendelse eller videregivelse af oplysninger mv., ikke er behandlet. Instituttet anbefaler, at der redegøres nærmere for den registreredes retssikkerhedsgarantier og procedurer for myndighedernes databehandling. Røde Kors bemærker, at hvis biometri tillægges for stor vægt i identifikationen af udlændinge, er der stor risiko for, at der træffes materielt urigtige afgørelser og opfordrer på den baggrund til, at det uddybes, hvorledes bl.a. fejlmatch, misbrug eller fejlagtigt manglende match skal håndteres. Udlændinge- og Integrationsministeriet har fundet anledning til i lovforslagets almindelige bemærkninger pkt at præcisere, hvilke rettigheder de registrerede har. Det fremgår således bl.a. af pkt i lovforslagets almindelige bemærkninger, at det forudsættes med lovforslaget, at den myndighed, der inden for myndighedens eget område optager fingeraftryk og personfotografi efter de forslåede bestemmelser, opfylder oplysningspligten efter persondataloven. Dette betyder bl.a., at udlændingen senest ved optagelsen af de biometriske data skal oplyses om, at fingeraftryk og personfotografi optages med henblik på identifikation og identitetskontrol, i hvor lang en periode de biometriske data opbevares, og at de biometriske data i hele denne periode vil kunne anvendes til identifikation og identitetskontrol på tværs af myndighederne, ligesom udlændingen skal oplyses om, hvilke myndigheder der fremadrettet vil kunne behandle de biometriske data. Det fremgår endvidere af pkt i lovforslagets almindelige bemærkninger, at det forudsættes med lovforslaget, at en udlænding, der i overensstemmelse med persondataloven ønsker at gøre indsigelser mod behandlingen af biometriske data, der er registreret om den pågældende i det centrale register, kan rette henvendelse til myndighederne herom. Det betyder, at en udlænding kan rette henvendelse til den myndighed, hvor udlændingen fik optaget de biometriske data, ligesom udlændingen også vil have mulighed for at rette henvendelse til de øvrige myndigheder, der er omfattet af lovforslaget, i tilfælde hvor dette skønnes relevant, f.eks. fordi udlændingen i anden forbindelse har kontakt med den pågældende myndighed. Endvidere vil en udlænding have mulighed for at klage til Datatilsynet over myndighedernes behandling af vedkommendes biometriske data Forholdet til Danmarks internationale forpligtelser Dansk Flygtningehjælp undrer sig over, at det ikke ses overvejet, hvorvidt lovforslaget kunne være et udtryk for ulovlig forskelsbehandling af udlændinge, idet det alene er udlændinge, der vil skulle kontrolleres i forbindelse med udbetalingen af sociale ydelser. Side 9/16

10 Dansk Socialrådgiverforening finder, at der er tale om diskrimination af udlændinge, idet det alene er udlændinge, der vil skulle afgive biometriske data i forbindelse med kommunernes kontrol af udbetaling af sociale ydelser og afsløring af socialt bedrageri. Institut for Menneskerettigheder anbefaler, at der foretages en udførlig analyse af de menneskeretlige konsekvenser ved gennemførelse af lovforslaget, herunder stillingtagen til artikel 8 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Instituttet anbefaler endvidere, at der tages stilling til, om lovforslaget er i overensstemmelse med EU-chartret, databeskyttelsesforordningen og retshåndhævelsesdirektivet. Retspolitisk Forening anerkender behovet for, at der skal kunne ske en korrekt og effektiv identifikation af udlændinge i Danmark, så længe dette sker med respekt for den enkelte udlændinges rettigheder, herunder retten til respekt for privatliv, jf. artikel 8 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Foreningen bemærker, at lovforslaget generelt fremstår som begrundet i et politisk ønske om en større adgang for myndighederne til identitetskontrol af udlændinge, end der er mulighed for med de aktuelle regler, og at denne begrundelse ikke synes at være tilstrækkelig efter artikel 8, stk. 2, i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Udlændinge- og Integrationsministeriet har fundet anledning til i pkt. 11 i lovforslagets almindelige bemærkninger at præcisere forholdet til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Som det fremgår af pkt. 11 i lovforslagets almindelige bemærkninger, er det Udlændinge- og Integrationsministeriets opfattelse, at indsamlingen og behandlingen af fingeraftryk og personfotografi af udlændinge efter lovforslaget er nødvendig og proportional for at kunne opnå det angivne formål. Udlændinge- og Integrationsministeriet finder på den baggrund, at de foreslåede bestemmelser er i overensstemmelse med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8. Som det fremgår af pkt (tidligere pkt. 2.4.) i lovforslagets almindelige bemærkninger, er det Udlændinge- og Integrationsministeriets opfattelse, at den tiltænkte behandling af biometrisk data ligger inden for rammerne af databeskyttelsesforordningen. For så vidt angår henvisningen til kommunernes kontrol samt forholdet til retshåndhævelsesdirektivet henvises til pkt ovenfor, hvoraf fremgår, at SKAT og kommunerne efter lovforslaget ikke vil kunne behandle fingeraftryk og personfotografi i det centrale register til brug for identifikation og identitetskontrol. Optagne fingeraftryk og personfotografi vil endvidere ikke i videre omfang, end det er tilfældet i dag, kunne anvendes i retshåndhævelsesøjemed Øget brug af biometri på EU-området Side 10/16

11 Røde Kors støtter forslaget om øget brug af biometri på EU-området under henvisning til mistankekravet, og at de biometriske data ikke registreres eller opbevares, men bemærker, at det er vigtigt, at de biometriske data ikke tillægges for stor vægt i de tilfælde, hvor der er anden identitetslegitimation, ligesom der bør tages højde for fejl eller misbrug ved brug af biometri-teknologien Oplysning af asylsager Dansk Flygtningehjælp kan tilslutte sig intentionen om, at myndighederne træffer materielt rigtige afgørelser i asylsager, men finder, at der mangler retningslinjer for, i hvilke tilfælde der kan ske sambehandling af asylsager, og bemærker, at hesyet til sages oplysig forekoer at være e bred hjeel. Dansk Flygtningehjælp finder det problematisk, at myndighederne får mulighed for at sambehandle sager med personfølsomme oplysninger uden indhentelse af samtykke fra sagsparterne, ligesom Flygtningehjælpen har vanskeligt ved at se, hvordan hensynet til beskyttelse af en asylansøgers personfølsomme oplysninger i en sag kan forenes med hensynet til, at en anden asylansøger samtidig skal kunne forholde sig til og forsvare sig mod oplysninger fra den anden asylansøgers sag. Dansk Flygtningehjælp finder det endvidere bekymrende, at troværdigheden af en asylansøger vil kunne vurderes på grundlag af oplysninger fra en anden asylansøgers sag, hvilket ikke er i overessteelse ed UNHCR s retigslijer. Datatilsynet forudsætter, at Udlændingestyrelsens og Flygtningenævnets sambehandling af asylsager vil ske under iagttagelse af reglerne i persondataloven, herunder 5, 28 og 29. Flygtningenævnet forudsætter, at den foreslåede bestemmelse om sambehandling ikke indebærer begrænsninger i nævnets anvendelse af persondatalovens 7, stk. 2, nr. 4, jf. forvaltningslovens 28, stk. 1, om indhentelse af personoplysninger om rent private forhold. Institut for Menneskerettigheder anbefaler, at adgangen til at sambehandle asylsager begrænses, således at sambehandlingen alene ka ske, hvis væsentlige hensyn til sagens oplysning taler herfor. Instituttet bemærker i den forbindelse, at sambehandling ikke nødvendigvis vil bidrage til større sikkerhed omkring sagsoplysningen, da flere personers oplevelse af samme situation kan variere ganske betydeligt. Instituttet anbefaler endvidere ud fra retssikkerhedsmæssige betragtninger, at beslutningen om sambehandling af asylsager anses for en forvaltningsretlig afgørelse, der skal begrundes og kunne påklages m.v. Det er Udlændinge- og Integrationsministeriets opfattelse, at der for at styrke sagsoplysningen af sager om opholdstilladelse efter udlændingelovens 7 eller 8, sager om bortfald af en opholdstilladelse efter udlændingelovens 17, 17 a, 18, 18 a og 21 b samt sager om inddragelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 19 og dermed muligheden for, at myndighederne træffer den materielt rigtige afgørelse, i udlændingeloven bør tilvejebringes en hjemmel til, at Udlæn- Side 11/16

12 dingestyrelsen og Flygtningenævnet kan beslutte at inddrage oplysninger fra andre sager og beslutte, at to eller flere sager kan sagsbehandles og afgøres sammen. Udlændinge- og Integrationsministeriet har fundet anledning til at præcisere ordlyden af lovforslagets 1, nr. 3, således at det nu fremgår, at Udlændingestyrelsen og Flygtningenævnet, hvis hensynet til sagens oplysning taler herfor, i sager om opholdstilladelse efter udlændingelovens 7 eller 8 (asyl), i sager efter udlændingelovens 17, 17 a, 18, 18 a og 21 b om bortfald af en opholdstilladelse, der er meddelt efter 7 eller 8, og i sager efter 19 om inddragelse af en opholdstilladelse, der er meddelt efter 7 eller 8, efter en konkret vurdering kan beslutte at inddrage oplysninger fra andre sager om opholdstilladelse efter 7 eller 8, sager efter 17, 17 a, 18, 18 a og 21 b om bortfald af en opholdstilladelse, der er meddelt efter 7 eller 8, eller sager efter 19 om inddragelse af en opholdstilladelse, der er meddelt efter 7 eller 8. Udlændingestyrelsen og Flygtningenævnet kan endvidere, hvis hensynet til sagens oplysning taler herfor, beslutte, at to eller flere sager som nævnt i 1. pkt. skal behandles sammen. Der henvises til den foreslåede bestemmelse i udlændingelovens 40, stk. 2. Udlændinge- og Integrationsministeriet har endvidere fundet anledning til at præcisere pkt. 4.3 i lovforslagets almindelige bemærkninger, således at det fremgår, at Udlændingestyrelsens og Flygtningenævnets beslutning om at inddrage oplysninger eller beslutte, at to eller flere sager skal behandles sammen, sker under iagttagelse af persondatalovens og forvaltningslovens regler. For så vidt angår det af Flygtningenævnet anførte om persondatalovens 7, stk. 2, nr. 4, bemærkes, at der ikke med lovforslaget er tiltænkt en begrænsning i anvendelsen af persondatalovens bestemmelser. For så vidt angår det af Institut for Menneskerettigheder anførte om, at beslutningen om oplysning af asylsager bør anses for en forvaltningsretlig afgørelse, bemærkes, at efter forvaltningsretten anses en beslutning om at inddrage oplysninger eller beslutte, at to eller flere sager skal behandles sammen, generelt ikke som en forvaltningsretlig afgørelse, men som en procesledende beslutning. Udlændinge- og Integrationsministeriet har ikke fundet anledning til at ændre herpå Bevaring af genstande, der må antages at være af betydning for sagens oplysning Dansk Flygtningehjælp bemærker, at hensynet til at træffe materielt rigtige afgørelser i asylsager kan begrunde, at mobiltelefoner og andre genstande tages i bevaring, men finder, at adgangen til at tage genstande i bevaring skal reguleres nærmere og bør være underlagt tydelige kriterier. Flygtningehjælpen finder endvidere, at beslaglæggelse af en asylansøgers genstande, herunder navnlig mobiltelefonen, ikke må stå i misforhold til sagens betydning og den ulempe, indgrebet kan antages at medføre, jf. retsplejelovens 805, og bemærker, at mobiltelefonen for mange asylansøgere ofte er en afgørende livslinje og indeholder oplysninger af Side 12/16

13 privat karakter, hvorfor der bør være klare grænser for, hvor lang tid genstande kan tages i bevaring. Institut for Menneskerettigheder bemærker, at særligt inddragelse af mobiltelefoner mv. udgør et ganske indgribende indgreb for en asylansøger, da det ofte er dennes eneste mulighed for kontakt til sit hjemland. Instituttet anbefaler, at ministeriet vurderer lovforslaget i lyset af artikel 8 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, herunder særligt kravet om klar og præcis lovhjemmel og menneskerettens krav om, at privatlivsindgreb skal være nødvendige og proportionelle. Røde Kors anerkender behovet for at inddrage en asylansøgers dokumenter og genstande til brug for sagens oplysning, men henstiller til, at udlændingen ved inddragelsen af sin mobiltelefon mv. gives mulighed for at kopiere sine kontaktinformationer fra pårørende og nærtstående relationer forinden, ligesom Røde Kors henstiller, at inddragelsen af mobiltelefoner mv. bliver så kortvarig som muligt. SOS mod Racisme er imod den foreslåede ordning og finder, at det er en voldsom belastning for asylansøgere at undvære deres elektroniske medier. SOS mod Racisme henviser i den forbindelse til, at elektroniske medier er asylansøgeres livsnerve og kontakt til hjemlandet, og at der er risiko for, at Udlændingestyrelsen forlægger mobiltelefoner eller tablets. SOS mod Racisme henviser endvidere til, at der er øget risiko for, at oplysningerne fra de elektroniske medier kan falde i de forkerte hænder, herunder navnlig med henvisning til, at PET og FE uden videre kan få adgang til udlændingemyndighedernes systemer. Ved eventuel vedtagelse af ordningen finder SOS mod Racisme, at politiet bør kopiere dokumenter samt data fra de elektroniske medier mv., så pågældende straks kan få leveret sine ejendele tilbage. Som det fremgår af pkt. 5.2 i lovforslagets almindelige bemærkninger, er det efter Udlændinge- og Integrationsministeriets opfattelse afgørende, at udlændingemyndighederne har mulighed for at få adgang til alle de dokumenter og genstande, herunder oplysninger, som en udlænding eventuelt har lagret på et elektronisk medie, som kan være med til at belyse den pågældendes asylmotiv. Som det endvidere fremgår af pkt. 5.3 i lovforslagets almindelige bemærkninger, skal alle dokumenter og genstande, der må antages at være af betydning for sagens oplysning, efter forslaget således kue tages i bevarig, ligeso sages oplysig efter forslaget skal forstås bredt. For så vidt angår det anførte om, at indgrebet ikke må stå i misforhold til sagens betydning og den ulempe, indgrebet kan antages at medføre, henvises til pkt. 5.3 i lovforslagets almindelige bemærkninger, hvoraf det fremgår, at retsplejelovens kapitel 72, 73 og 74 om legemsindgreb, ransagning og beslaglæggelse efter forslaget fortsat finder anvendelse. Side 13/16

14 For så vidt angår længden af bevaringen har Udlændinge- og Integrationsministeriet fundet anledning til at præcisere pkt. 5.3 i lovforslaget almindelige bemærkninger, således at det fremgår, at dokumenter og genstande, der er taget i bevaring i medfør af den foreslåede bestemmelse i udlændingelovens 40, stk. 9, skal tilbageleveres til udlændingen, når det ikke længere skønnes fornødent at have dokumenterne og genstandene i bevaring. 3. Lovforslaget Der er foretaget en række lovtekniske ændringer og mindre redaktionelle justeringer af lovudkastet. Lovforslaget adskiller sig herudover på følgende punkter fra det lovforslag, der har været sendt i høring: I lovforslagets 1, nr. 3, er den foreslåede bestemmelse i udlændingelovens 40, stk. 2, præciseret, således at Udlændingestyrelsen og Flygtningenævnet, hvis hensynet til sagens oplysning taler herfor, i sager om opholdstilladelse efter 7 eller 8, i sager efter 17, 17 a, 18, 18 a eller 21 b om bortfald af en opholdstilladelse, der er meddelt efter 7 eller 8, og i sager efter 19 om inddragelse af en opholdstilladelse, der er meddelt efter 7 eller 8, efter en konkret vurdering kan beslutte at inddrage oplysninger fra andre sager om opholdstilladelse efter 7 eller 8, sager efter 17, 17 a, 18, 18 a og 21 b om bortfald af en opholdstilladelse, der er meddelt efter 7 eller 8, eller sager efter 19 om inddragelse af en opholdstilladelse, der er meddelt efter 7 eller 8. Udlændingestyrelsen og Flygtningenævnet kan endvidere, hvis hensynet til sagens oplysning taler herfor, beslutte, at to eller flere sager som nævnt i 1. pkt. skal behandles sammen. Pkt. 4 i lovforslagets almindelige bemærkninger er som konsekvens heraf ændret. I lovforslagets 1, nr. 6, er udlændingelovens 40 a, stk. 11, 2. pkt., ændret, således at hvis udlændingen er under 18 år, optages der alene fingeraftryk efter stk. 1, nr. 1 eller 3, til eventuel brug for udstedelse af et opholdskort, hvis ansøgeren er uledsaget og er fyldt 6 år, eller hvis der indgives ansøgning om udstedelse af et opholdskort til udlændingen. I lovforslagets 1, nr. 9, er udlændingelovens 40 b, stk. 11, endvidere ændret, således at hvis udlændingen er under 18 år, optages der alene personfotografi efter stk. 1 til eventuel brug for udstedelse af et opholdskort, hvis ansøgeren er uledsaget, eller hvis der indgives ansøgning om udstedelse af et opholdskort til udlændingen. Pkt og pkt i lovforslagets almindelige bemærkninger er som konsekvens heraf ændret. Side 14/16

15 I lovforslagets 1, nr. 7, 10 og 12 er de foreslåede bestemmelser i udlændingelovens 40 a, stk. 14, 40 b, stk. 13, og 40 f, stk. 5, ændret således, at fingeraftryk og personfotografi, der er optaget på asyl-, familiesammenførings-, erhvervs- og studieområdet, opbevares i 20 år efter optagelsen af fingeraftrykket eller personfotografiet, eller i 10 år efter optagelsen af fingeraftrykket eller personfotografiet, hvis udlændingen meddeles opholdstilladelse. Fingeraftryk eller personfotografi slettes, hvis udlændingen meddeles dansk indfødsret. I lovforslagets 1, nr. 12, er den foreslåede bestemmelse i udlændingelovens 40 g, stk. 4, ændret således, at fingeraftryk og personfotografi, der er optaget på visumområdet, opbevares i 10 år efter optagelsen af fingeraftrykket og personfotografiet, eller indtil udlændingen meddeles dansk indfødsret. Pkt , og i lovforslagets almindelige bemærkninger er som konsekvens heraf ændret. Det er herunder præciseret, at det forudsættes med lovforslaget, at i de tilfælde hvor der allerede er optaget fingeraftryk eller personfotografi af en udlænding, vil det være de senest optagne fingeraftryk, der opbevares i medfør af den foreslåede bestemmelse, hvorimod personfotografier fortsat skal opbevares i 20 eller 10 år efter optagelsen, eller indtil udlændingen meddeles dansk indfødsret. I lovforslagets 1, nr. 7, 10 og 12, er de foreslåede bestemmelser i udlændingelovens 40 a, stk. 15, 40 b, stk. 14, 40 f, stk. 2, og 40 g, stk. 2, ændret således, at fingeraftryk og personfotografi registreres i et centralt register, der føres af Udlændinge- og Integrationsministeriet, Udlændingestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Pkt , og i lovforslagets almindelige bemærkninger er som konsekvens heraf ændret. I lovforslagets 1, nr. 7, 10 og 12, er de foreslåede bestemmelser i udlændingelovens 40 a, stk. 16, 40 b, stk. 15, 40 f, stk. 6, og 40 g, stk. 5, ændret således, at fingeraftryk og personfotografi alene kan behandles af udlændingemyndighederne, Udenrigsministeriet og politiet. Pkt. 2.2, 2.3.1, og i lovforslagets almindelige bemærkninger er som konsekvens heraf ændret. I pkt i lovforslagets almindelige bemærkninger er det præciseret, at optagelse af fingeraftryk og personfotografi efter de gældende regler skal ske senest 14 dage fra tidspunktet for indgivelse af ansøgning om opholdstilladelse, uanset om en ansøger opholder sig i Danmark eller i udlandet. For så vidt angår ansøgere, der opholder sig i udlandet, kan kravet Side 15/16

16 om optagelse af biometri inden 14 dage i nogle tilfælde efter praksis udsættes, indtil ansøgeren, der har fået meddelt opholdstilladelse, indrejser i Danmark. Dette skyldes, at forholdene i et land kan gøre det praktisk umuligt for en ansøger at komme frem til en repræsentation, der kan optage biometri. Pkt i lovforslaget almindelige bemærkninger er endvidere præciseret, således at det fremgår, at der med lovforslaget ikke er tilsigtet nogen ændring af den nuværende praksis for optagelse af biometri af udlændinge. I pkt. 2.4 i lovforslagets almindelige bemærkninger er forholdet til persondataretten præciseret. I pkt. 5.3 i lovforslagets almindelige bemærkninger er det præciseret, at der med lovforslaget ikke ændres på, at 40, stk. 9, kan bringes i anvendelse både over for udlændingen selv og tredjemand. Endvidere er det præciseret, at det med lovforslaget forudsættes, at dokumenter og genstande, der er taget i bevaring i medfør af udlændingelovens 40, stk. 9, tilbageleveres til udlændingen, når det ikke længere skønnes fornødent at have dokumenterne og genstandene i bevaring. I pkt. 11 i lovforslagets almindelige bemærkninger er forholdet til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention præciseret. I pkt i lovforslagets almindelige bemærkninger er forholdet til Databeskyttelsesforordningen præciseret. I pkt. 7 og 14 i lovforslagets almindelige bemærkninger er de økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige præciseret. I pkt. 9 og 14 i lovforslagets almindelige bemærkninger er de administrative konsekvenser for borgerne præciseret. Side 16/16

Udlændinge- og Integrationsudvalget L 173 Bilag 1 Offentligt

Udlændinge- og Integrationsudvalget L 173 Bilag 1 Offentligt Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 L 173 Bilag 1 Offentligt KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende Forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Politiets Efterretningstjenestes og Forsvarets

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. Lea Harild, og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. Lea Harild, og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. Lea Harild, lha@uim.dk og uim@uim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsudvalget UUI Alm.del Bilag 96 Offentligt

Udlændinge- og Integrationsudvalget UUI Alm.del Bilag 96 Offentligt Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 UUI Alm.del Bilag 96 Offentligt Oversigt over myndigheder og organisationer, der høres over udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse

Læs mere

Oversigt over myndigheder og organisationer, der høres over udkast til forslag

Oversigt over myndigheder og organisationer, der høres over udkast til forslag Oversigt over myndigheder og organisationer, der høres over udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelse af muligheden for at opnå tidsubegrænset opholdstilladelse for udlændinge,

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget L 11 Bilag 1 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget L 11 Bilag 1 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2016-17 L 11 Bilag 1 Offentligt KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende Forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af Flygtningenævnets sammensætning

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Udlændinge- og Integrationsudvalget, Udlændinge- og Integrationsudvalget, Udlændinge- og Integratio L 95 Bilag 1, L 95 A Bilag 1, L 95 B Bilag 1 Offentligt Notat KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 162 Folketinget 2016-17 Fremsat den 22. marts 2017 af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ophævelse af 26-årsreglen i

Læs mere

Udkast til forslag til. Lov om ændring af udlændingeloven. (Ophævelse af 26-årsreglen i ægtefællesammenføringssager)

Udkast til forslag til. Lov om ændring af udlændingeloven. (Ophævelse af 26-årsreglen i ægtefællesammenføringssager) Udkast til forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ophævelse af 26-årsreglen i ægtefællesammenføringssager) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 9. maj 2016, som ændret ved lov

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsudvalget L 156 Bilag 2 Offentligt

Udlændinge- og Integrationsudvalget L 156 Bilag 2 Offentligt Udlændinge- og Integrationsudvalget 2017-18 L 156 Bilag 2 Offentligt Notat KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende Forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede regler om udvisning af kriminelle

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven

Lov om ændring af udlændingeloven Udkast Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Forlængelse af perioden for økonomisk sikkerhed i ægtefællesammenføringssager samt ophævelse af den særlig lette adgang til domstolsprøvelse i sager

Læs mere

ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen. Advokatsamfundet. Akademikernes Centralorganisation. Amnesti Nu. Amnesty International

ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen. Advokatsamfundet. Akademikernes Centralorganisation. Amnesti Nu. Amnesty International Oversigt over myndigheder og organisationer, der høres over udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Reform af reglerne om ægtefællesammenføring nyt integrationskrav i stedet for tilknytningskravet,

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsudvalget UUI Alm.del Bilag 127 Offentligt

Udlændinge- og Integrationsudvalget UUI Alm.del Bilag 127 Offentligt Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 UUI Alm.del Bilag 127 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Øget brug af biometri m.v.) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Behandling af oplysninger i forbindelse med din ansøgning

Behandling af oplysninger i forbindelse med din ansøgning Behandling af oplysninger i forbindelse med din ansøgning Du har indgivet en ansøgning om visum til Danmark. Derfor har du fået udleveret dette brev. I brevet kan du læse om indsamling og behandling af

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T over høringssvar om forslag til lov om ændring af lov om politiets virksomhed (Frihedsberøvelse)

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T over høringssvar om forslag til lov om ændring af lov om politiets virksomhed (Frihedsberøvelse) Retsudvalget 2018-19 L 96 Bilag 1 Offentligt Dato: Kontor: Politikontoret Sagsbeh: Martin Reinseth Sagsnr.: 2018-0092-0943 Dok.: 908642 K O M M E N T E R E T O V E R S I G T over høringssvar om forslag

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte ved frivillig hjemrejse

Ansøgning om økonomisk støtte ved frivillig hjemrejse AS3 4. Asylkontor AS3_da_090518 Ansøgning om økonomisk støtte ved frivillig hjemrejse Hvis din ægtefælle eller myndige børn (18 år eller derover) også ønsker at søge, skal de udfylde deres egen ansøgning.

Læs mere

Høring over lov om ændring af udlændingeloven (Opholdskort med biometriske kendetegn samt præcisering af gennemførelse af opholdsdirektivet m.v.

Høring over lov om ændring af udlændingeloven (Opholdskort med biometriske kendetegn samt præcisering af gennemførelse af opholdsdirektivet m.v. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration E-mailes til lovkontoret@inm.dk laj@inm.dk og jvd@inm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 188 Folketinget 2016-17 Fremsat den 5. april 2017 af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Øget brug af biometri m.v.) 1

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af Udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af Udlændingeloven Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2013-14 Fremsat den 14. januar 2014 af justitsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af Udlændingeloven (Ret til fortsat ophold ved ægtefælles død) 1 I

Læs mere

Høringsliste. 21. december Udsendelse Slotsholmsgade København K. Tel Mail Web CVR-nr.

Høringsliste. 21. december Udsendelse Slotsholmsgade København K. Tel Mail Web   CVR-nr. Høringsliste Oversigt over hørte myndigheder og organisationer mv., der høres over udkast til lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven, repatrieringsloven og forskellige andre love (Videre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 95 Folketinget 2017-18 Fremsat den 15. november 2017 af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Forlængelse af perioden for

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget L 191 Bilag 10 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget L 191 Bilag 10 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 L 191 Bilag 10 Offentligt 3. juni 2016 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om ændring af lov

Læs mere

Underretning efter databeskyttelsesforordningen om behandling af oplysninger om Dem

Underretning efter databeskyttelsesforordningen om behandling af oplysninger om Dem Underretning efter databeskyttelsesforordningen om behandling af oplysninger om Dem Flygtningenævnet sender Dem dette materiale for at orientere Dem om, hvordan nævnet behandler Deres personoplysninger.

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT OVER

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT OVER Børne- og Socialministeriet Enhed Familier Sagsbehandler Merethe Johansen Sagsnr. 2016-3635 Doknr. 407471 Dato 13-10-2016 (Revideret den 30-11- 2016 fsva. ministeriets navn) KOMMENTERET HØRINGSNOTAT OVER

Læs mere

Behandling af oplysninger i forbindelse med indgivelse af visuminvitation

Behandling af oplysninger i forbindelse med indgivelse af visuminvitation Behandling af oplysninger i forbindelse med indgivelse af visuminvitation Du indgiver en visuminvitation. Derfor har du fået udleveret denne skrivelse. I denne kan du læse om indsamling og behandling af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 186 Folketinget 2013-14 Fremsat den 30. april 2014 af justitsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af Udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af Udlændingeloven 2013/1 LSF 106 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2013-960-0023 Fremsat den 14. januar 2014 af justitsministeren (Karen Hækkerup)

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ny kvoteordning)

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ny kvoteordning) UDKAST Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ny kvoteordning) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 9. maj 2016, som ændret senest ved lov nr. xx, foretages følgende ændringer:

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge)

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, som ændret senest ved

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 80 Folketinget 2017-18 Fremsat den 8. november 2017 af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ny kvoteordning) 1 I udlændingeloven,

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 319 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Kopi til og

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Kopi til  og Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark jm@jm.dk Kopi til hll@jm.dk, mor@jm.dk og cfu@jm.dk. W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø B E N H A V N K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (Lovforslag L 200)

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (Lovforslag L 200) Forsvarsudvalget 2015-16 L 9 Bilag 1 Offentligt KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (Lovforslag L 200) Maj 2015 Et udkast til lovforslag

Læs mere

Forsvarsministeriet Holmens Kanal København K Danmark. Att. og

Forsvarsministeriet Holmens Kanal København K Danmark. Att.  og Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 København K Danmark Att. fmn@fmn.dk, ser@fmn.dk og hrs@fmn.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 A N P E @ H U M A

Læs mere

lov om ændring af udlændingeloven

lov om ændring af udlændingeloven UDKAST Forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af Flygtningenævnets sammensætning mv.) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 9. maj 2016, som ændret senest ved 6 i lov nr.

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att.: og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att.: og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att.: uim@uim.dk og fkh@uim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Person ID / Udl.nr. Ansøgning om forlænget gyldighed af pas til udlænding i Danmark

Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Person ID / Udl.nr. Ansøgning om forlænget gyldighed af pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Person ID / Udl.nr. PA2_da_250518 Ansøgning om forlænget gyldighed af pas til udlænding i Danmark Hvad kan

Læs mere

Kommenteret høringsnotat

Kommenteret høringsnotat Kommenteret høringsnotat 16. februar 2018 Høringsnotat med kommentarer vedrørende forslag til lov om udstedelse af NemID med offentlig digital signatur til fysiske personer og til medarbejdere i juridiske

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven 2014/1 LSF 87 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: 2014-960-0025 Fremsat den 3. december 2014 af justitsministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsudvalget L 96 Bilag 1 Offentligt

Udlændinge- og Integrationsudvalget L 96 Bilag 1 Offentligt Udlændinge- og Integrationsudvalget 2017-18 L 96 Bilag 1 Offentligt KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende Forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Øget kontrol på udlændingeområdet) 1. Hørte myndigheder

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT. Vedrørende

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT. Vedrørende Udlændinge- og Integrationsudvalget 2018-19 L 118 Bilag 1 Offentligt Notat KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Vedrørende Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om dansk indfødsret (Ændring af reglerne

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsudvalget L 80 Bilag 1 Offentligt

Udlændinge- og Integrationsudvalget L 80 Bilag 1 Offentligt Udlændinge- og Integrationsudvalget 2017-18 L 80 Bilag 1 Offentligt KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende Forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Ny kvoteordning) 1. Hørte myndigheder og organisationer

Læs mere

Retsudvalget L 70 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget L 70 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2016-17 L 70 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 3. november 2016 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2016-7650-0008 Dok.: 2122902 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. Christian Fuglsang, og

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. Christian Fuglsang, og Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. Christian Fuglsang, cfu@jm.dk og jm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

2013/1 LSF 184 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 30. april 2014 af justitsministeren (Karen Hækkerup) Forslag.

2013/1 LSF 184 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 30. april 2014 af justitsministeren (Karen Hækkerup) Forslag. 2013/1 LSF 184 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-966-0039 Fremsat den 30. april 2014 af justitsministeren (Karen Hækkerup)

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget L 87 Bilag 5 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget L 87 Bilag 5 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 L 87 Bilag 5 Offentligt 12. januar 2016 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Udskydelse af retten til

Læs mere

U d k a s t. Forslag til Lov om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed

U d k a s t. Forslag til Lov om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed U d k a s t Forslag til Lov om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed (Konsekvensændringer som følge af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven) 1 I lov nr. 713 af 25. juni 2014 om Center

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år. Sådan gør du

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år. Sådan gør du Ansøgningsskema AS1_da_170615 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er over 18 år Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette skema til at søge

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år Ansøgningsskema AS2_da_310516 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af asyl ansøger er under 18 år Hvad kan I bruge dette skema til? I kan bruge dette skema til at søge

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed

Forslag. Lov om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed Lovforslag nr. L 155 Folketinget 2017-18 Fremsat den 28. februar 2018 af forsvarsministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Center for Cybersikkerhed (Konsekvensændringer

Læs mere

FOB FOB

FOB FOB FOB 04.323 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations afslag på opsættende virkning med hensyn til udrejsefristen på baggrund af mundtlig ansøgning om humanitær opholdstilladelse indgivet

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse. med henblik på visse former for beskæftigelse foretages

Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse. med henblik på visse former for beskæftigelse foretages Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsbeh: Kristoffer Aagren Sagsnr.: 2014-966-0039 Dok.: 1088469 Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 L 14 Bilag 1 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kontoret for Integrationspolitik J.nr. 2012-5048 dwp 23. august 2013 Notat de

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven 2018/1 LSF 152 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2019 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr. 2018-18728 Fremsat den 6. februar 2019 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2014-15 Fremsat den 3. december 2014 af justitsministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Statsforvaltningens underretning af kommunerne

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L L O V O M Æ N D R I N G A F L O V O M F O R S V A R E T S E F T E R R E T N I N G S T J E N E S T E

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L L O V O M Æ N D R I N G A F L O V O M F O R S V A R E T S E F T E R R E T N I N G S T J E N E S T E Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 L O M J @ H U M A N R I G H T S. D K M E N N E S K E R E T. D K J. N R. 5 4 0. 1 0 / 3 1 801/

Læs mere

Retsudvalget L 208 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget L 208 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2017-18 L 208 Bilag 1 Offentligt Dato: 12. april 2018 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Lasse Lykke Gregersen Sagsnr.: 2017-731-0016 Dok.: 707646 K O M M E N T E R E T O V E R S I G T Forslag

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 Bilag 2 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 Bilag 2 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 72 Bilag 2 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 13. november 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret Sagsbeh: Morten Duus Sagsnr.: 2014-941-0040 Dok.:

Læs mere

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] !"#!"$! % &&&$!"$! [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] Du har fra Rigspolitiet modtaget en blank børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark og

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark    og Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Danmark E-mail: sum@sum.dk, esl@sum.dk og anbk@sum.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 M O B

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2009-10 L 29 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 1. oktober 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-711-0199 Dok.: IHT40661 K O M M E N T E R E T O V E R S I G T over høringssvar

Læs mere

Hovedpunkterne i lovforslaget om Politiets Efterretningstjeneste og lovforslaget om ændring af den parlamentariske kontrolordning

Hovedpunkterne i lovforslaget om Politiets Efterretningstjeneste og lovforslaget om ændring af den parlamentariske kontrolordning Hovedpunkterne i lovforslaget om Politiets Efterretningstjeneste og lovforslaget om ændring af den parlamentariske kontrolordning 1. Indledning Justitsministeren vil som led i udmøntningen af den politiske

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2012-13 L 62 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: MDT Sagsnr.: 2012-801-0007 Dok.: 559067 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag

Læs mere

Kommenteret høringsnotat. over

Kommenteret høringsnotat. over Enhed Familier Sagsbehandler Maria Schultz Koordineret med Sagsnr. 2017-6909 Doknr. 614612 Dato 03-10-2018 Kommenteret høringsnotat over Forslag til lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsudvalget L 174 Bilag 1 Offentligt

Udlændinge- og Integrationsudvalget L 174 Bilag 1 Offentligt Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 L 174 Bilag 1 Offentligt Notat Notat om de indkomne høringssvar vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af repatrieringsloven og udlændingeloven (Øget

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsudvalget L 204 Bilag 3 Offentligt

Udlændinge- og Integrationsudvalget L 204 Bilag 3 Offentligt Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 L 204 Bilag 3 Offentligt S U P P L E R E N D E K O M M E N T E R E T H Ø R I N G S O V E R S I G T om forslag til lov om ændring af udlændingeloven, lov om voksenansvar

Læs mere

Forslag til Lov om statsborgerskabsprøve. 1. Justitsministeren bemyndiges til efter forhandling med børne- og undervisningsministeren

Forslag til Lov om statsborgerskabsprøve. 1. Justitsministeren bemyndiges til efter forhandling med børne- og undervisningsministeren Udlændingeafdelingen Dato: 4. juli 2013 Kontor: Indfødsretskontoret Sagsbeh: Trine Priess Sørensen Sagsnr.: 2012-9300-0004 Dok.: 816291 Forslag til Lov om statsborgerskabsprøve 1. Justitsministeren bemyndiges

Læs mere

Dansk Flygtningehjælp

Dansk Flygtningehjælp Skjal 4, undirskjal a Dansk Flygtningehjælp Borgergade 10, 3. sal, Postboks 53, 1002 København K Indenrigsministeriet Christiansborg Slotsplads 1 DK-1218 København K Att.: Hans B. Thomsen Dato DF J.nr.

Læs mere

Lov om ændring af lov om dansk indfødsret

Lov om ændring af lov om dansk indfødsret Udlændingeafdelingen Kontor: Indfødsretskontoret Sagsbeh: Ida Wiegand Justesen Sagsnr.: 2014-9300-0013 Dok.: 1341392 Forslag til Lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Overgang til obligatorisk digital

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget L 87 Bilag 13 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget L 87 Bilag 13 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 L 87 Bilag 13 Offentligt Ændringsforslag til forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Udskydelse af retten til familiesammenføring for personer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Lovforslag nr. L 152 Folketinget 2018-19 Fremsat den 6. februar 2019 af udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Skærpelser som følge af kriminalisering

Læs mere

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark.

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark. Ansøgningsskema SG3_da_141014 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning eller tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig Hvad kan

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark udlaendingeafdeling@uibm.dk og skj@uibm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Dansk Arbejdsgiverforening (DA), Datatilsynet, Finanssektorens Arbejdsgiverforening

Dansk Arbejdsgiverforening (DA), Datatilsynet, Finanssektorens Arbejdsgiverforening N O T A T Høringsnotat til forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. (Styrket håndhævelse af RUT, herunder administrative tvangsbøder) Sagsnr. 2018-885 Følgende høringsberettigede

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Orientering om behandlingen

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Bilag 729 Offentligt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato 7. juli 2006 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-793-0022 Dok.: TTM40022 HØRINGSOVERSIGT vedrørende Straffelovrådets

Læs mere

Orientering vedrørende behandling af din ansøgning med bilag

Orientering vedrørende behandling af din ansøgning med bilag Orientering vedrørende behandling af din ansøgning med bilag Du er ved at søge en stilling, som bliver behandlet af Dommerudnævnelsesrådet. I det følgende kan du læse, hvordan din ansøgning med bilag (herefter

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 Sag 75/2011 (2. afdeling) A (advokat Finn Roger Nielsen, beskikket) mod Justitsministeriet (tidligere Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration)

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget L 55 Bilag 1 Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget L 55 Bilag 1 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2016-17 L 55 Bilag 1 Offentligt Enhed Forvaltningsjura Koordineret med - Sagsnr. 2016-2453 Doknr. 402073 Dato 29-20-2016 HØRINGSNOTAT OVER forslag til lov om udstedelse af

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 95 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 95 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 95 Bilag 1 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 16. december 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret Sagsbeh: THH Sagsnr.: 2014-949-0477 Dok.: 1399369

Læs mere

Indhold. 1. Indledning

Indhold. 1. Indledning Tillæg til redegørelsen for praksis for meddelelse af humanitær opholdstilladelse af 24. marts 2015 justering af praksis på baggrund af Paposhvili-dommen Indhold 1. Indledning... 1 2. Den konkrete sag,

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Pas m.v.)

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Pas m.v.) Udkast Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Pas m.v.) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1117 af 2. oktober 2017, som senest ændret ved, foretages følgende ændringer: 1. 39, stk.

Læs mere

(Valgret til personer under værgemål samt forvaltning af tortgodtgørelse tilkendt personer under værgemål)

(Valgret til personer under værgemål samt forvaltning af tortgodtgørelse tilkendt personer under værgemål) Retsudvalget 2018-19 L 113 Bilag 1 Offentligt Dato: 20. november 2018 Kontor: Insolvensretskontoret Sagsbeh: Uffe Kritte Nielsen Sagsnr.: 2018-7720-0018 Dok.: 893845 K O M M E N T E R E T O V E R S I G

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 22. maj 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2008-730-0618 Dok.: JEE41060 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 16

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse)

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse) Politi- og Strafferetsafdelingen UDKAST Dato: 13. september 2017 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Christian Nikolaj Søberg Sagsnr.: 2017-731-0013 Dok.: 487654 Forslag til Lov om ændring af straffeloven

Læs mere

Retsudvalget L 115 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget L 115 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2017-18 L 115 Bilag 1 Offentligt Dato: 1. december 2017 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Christian Nikolaj Søberg Sagsnr.: 2017-731-0019 Dok.: 563387 K O M M E N T E R E T H Ø R I N G

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. Stk I 2 a indsættes som stk. 4-9:

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov. Stk I 2 a indsættes som stk. 4-9: Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 3 I det følgende gengives de relevante dele af de relevante gældende bestemmelser i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Tilgængelig på: /udgivelser/status/ /databeskyttelse_delrapport_2016.pdf.

Tilgængelig på:  /udgivelser/status/ /databeskyttelse_delrapport_2016.pdf. Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. Niels Dam Dengsøe Petersen ndp@jm.dk og jm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 A N P

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Hvad kan du bruge dette ansøgningsskema til? Dette skema kan du bruge til at søge om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse

Læs mere

Velkommen til nyidanmark.dk selvbetjening. Start ansøgning. KO1/US: Ansøgning om opholdskort på asyl- og familiesammenføringsområdet

Velkommen til nyidanmark.dk selvbetjening. Start ansøgning. KO1/US: Ansøgning om opholdskort på asyl- og familiesammenføringsområdet Velkommen til nyidanmark.dk selvbetjening KO1/US: Ansøgning om opholdskort på asyl- og familiesammenføringsområdet Denne digitale ansøgningsløsning kan du bruge til at søge om et nyt opholdskort, hvis

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dansk indfødsret

Forslag. Lov om ændring af lov om dansk indfødsret Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2014-15 Fremsat den 28. januar 2015 af justitsministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Overgang til obligatorisk digital selvbetjening

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. Sendt til:

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. Sendt til: Skatteudvalget 2010-11 L 79 Bilag 7 Offentligt Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt til: maria.eun@skat.dk 25. november 2010 Vedrørende høring over udkast til forslag til lov

Læs mere