STILLINGSOPSLAG LEDER AF ENHEDEN FOR FACILITETSFORVALTING REF.: ESMA/2017/VAC4/AD8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STILLINGSOPSLAG LEDER AF ENHEDEN FOR FACILITETSFORVALTING REF.: ESMA/2017/VAC4/AD8"

Transkript

1 Dato: ESMA/2017/VAC4/AD8 STILLINGSOPSLAG LEDER AF ENHEDEN FOR FACILITETSFORVALTING (M/K) REF.: ESMA/2017/VAC4/AD8 Kontrakttype Midlertidigt ansat 1 Ansættelsesgruppe og AD 8 lønklasse Kontraktens varighed Fem år, med mulighed for forlængelse 2 Afdeling/enhed Ressourceafdelingen Tjenestested Paris, Frankrig Ansøgningsfrist Reserveliste gyldig indtil Myndigheden ESMA er en uafhængig EU-myndighed, som blev oprettet den 1. januar ESMA's opgave er at forbedre investorernes beskyttelse og fremme stabile og ordnede finansielle markeder. Denne opgave er afledt af forordningen om oprettelsen af ESMA 4 og omfatter følgende tre mål: Investorbeskyttelse: i højere grad at tage hensyn til behovene hos forbrugere af finansielle tjenesteydelser og styrke deres rettigheder som investorer og samtidig anerkende deres ansvar Ordnede markeder: at fremme velfungerende finansielle markeder, der er kendetegnet ved integritet, gennemsigtighed og effektivitet, samt robuste markedsinfrastrukturer Finansiel stabilitet: at styrke det finansielle system med henblik på at kunne modstå chokbølger og rette op på finansielle ubalancer og samtidig fremme økonomisk vækst. ESMA opfylder sin mission inden for Det Europæiske Finanstilsynssystem (ESFS) gennem aktivt samarbejde med de nationale kompetente myndigheder (navnlig værdipapirtilsynsmyndigheder) samt Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) og Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA). ESMA indtager en enestående position inden for ESFS, idet myndigheden fokuserer på værdipapir- og finansmarkedsdimensionen og de overordnede europæiske aspekter af disse mål. Yderligere oplysninger findes på ESMA's websted: 1 I henhold til artikel 2, litra f), i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union. 2 Midlertidigt ansatte kan, når der er tale om deres første kontrakt, ansættes for en fast periode på fem år. En eventuel yderligere forlængelse er i princippet af ubegrænset varighed. Prøvetiden for den første kontrakt er på ni måneder. 3 Reservelistens gyldighed kan forlænges. 4 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF. Side 1 af 7

2 2. Stillingsramme og -profil Ressourceafdelingen er ansvarlig for myndighedens ressourcer og støttefunktioner. Afdelingen består af fire dele: Enheden for informations- og kommunikationsteknologi der udarbejder og gennemfører ESMA's it-strategiske program og sikrer implementering og vedligeholdelse af myndighedens it-systemer og net Enheden for menneskelige ressourcer der støtter ESMA's personale i alle spørgsmål vedrørende ansættelse, aflønning, individuelle rettigheder og karriereudvikling Finans- og udbudsenheden der udarbejder og gennemfører budgettet og planen for offentlige udbud og sikrer, at budgettransaktionerne gennemføres på forsvarlig vis og under overholdelse af EU's eksisterende regler og procedurer, og Enheden for facilitetsforvaltning der er ansvarlig for en gnidningsløs afvikling af myndighedens faciliteter og anskaffelse af varer og tjenesteydelser i overensstemmelse med EU's regler og procedurer for offentlige udbud. Den er også ansvarlig for sikkerheden og sundheden for ESMA's medarbejdere og besøgende og tilvejebringer følgende tjenester: - tjenesterejser og rejsearrangementer - tilrettelæggelse af møder, herunder forberedelse af mødelokale og catering - lagerstyring sammen med modtagelse af varer, genanvendelse og bortskaffelse - bygningsvedligeholdelse og byggeprojekter - reception - post - fysisk sikkerhed, sundhed og sikkerhed og adgangskontrol til bygningen - rengøring - inventar og kontorartikler. Vigtigste opgaver: Medarbejderen vil med reference til lederen af ressourceafdelingen være ansvarlig for det daglige tilsyn med myndighedens facilitetsforvaltningsaktiviteter. Medarbejderen koordinerer facilitetsforvaltningsfunktionen ved at udvikle, gennemføre og overvåge strategier, politikker, regler og processer på facilitetsforvaltningsområdet i overensstemmelse med ESMA's opgaver og mål. Strategier, politikker og procedurer ansvarlig for at fastsætte, udarbejde og gennemføre facilitetsforvaltningsstrategier, - politikker og -procedurer yde støtte til ledelsen ved fastlæggelsen og gennemførelsen af regler og retningslinjer vedrørende fysisk sikkerhed, sundhed og sikkerhed samt miljø Budget, finansielle rettigheder og kontraktforvaltning udarbejde og sikre den overordnede overvågning af enheden for facilitetsforvaltnings budget og føre tilsyn med den korrekte og rettidige fastsættelse af, opfølgning på og betaling af enhedens budget fastlægge de nærmere bestemmelser, forberede, iværksætte, overvåge og forvalte indkaldelser af bud, herunder evaluering og udvælgelse af forslag Side 2 af 7

3 fastsætte resultatstyringsteknikker til at overvåge og dokumentere opnåelse af aftalte serviceniveauer og med henblik på forbedringer fastsætte outsourcingstrategier. Koordinering koordinere arbejdet i enheden og dens bidrag til de målsætninger, der er tildelt forvalte, levere og løbende forbedre ESMA's facilitetsforvaltningstjenester koordinere og facilitere rejsetjenesteydelser og refusion af tjenesterejseudgifter til ESMA's medarbejdere og eksterne besøgende styre projekter i forbindelse med forbedringer og vedligeholdelse af infrastrukturen håndtere relationerne til hovedkontrahenter tilrettelægge regelmæssig rapportering til lederen af ressourceafdelingen, den administrerende direktør og styrelsesudvalget opretholde kontakt til ESMA's medarbejdere og støtte dem i deres behov udføre alle andre opgaver, der tildeles af lederen af ressourceafdelingen. 3. Faglige kvalifikationer og andre krav A. Kvalifikationskriterier For at komme i betragtning skal ansøgerne opfylde alle nedenstående kvalifikationskriterier inden fristen for indgivelse af ansøgningerne: mindst have et uddannelsesniveau svarende til afsluttede universitetsstudier af fire års varighed attesteret ved et eksamensbevis 5 og ni års dokumenteret erhvervserfaring efter afsluttet eksamen 6 ELLER mindst have et uddannelsesniveau svarende til afsluttede universitetsstudier af tre års varighed attesteret ved et eksamensbevis 7 og ti års dokumenteret erhvervserfaring efter afsluttet eksamen 8 være statsborgere i en EU- eller EØS-medlemsstat (Norge, Liechtenstein, Island) være i besiddelse af alle deres borgerlige rettigheder 9 have opfyldt deres forpligtelser i henhold til gældende love om værnepligt fremlægge de relevante referencer med hensyn til opfyldelse af de vandelskrav, der stilles for at bestride den pågældende stilling have indgående kendskab til et af Den Europæiske Unions officielle sprog 10 og et tilfredsstillende kendskab 11 til et andet af disse sprog, og 5 Kun kvalifikationsbeviser, der er udstedt i EU-medlemsstater eller anerkendt af myndighederne i de pågældende medlemsstater som værende på tilsvarende niveau, tages i betragtning. 6 For flere oplysninger om beregning af erhvervserfaring henvises til "Candidates Guidelines" (vejledning for ansøgere), der er offentliggjort på ESMA's websted: 7 Se fodnote 5. 8 Se fodnote 6. 9 Inden ansættelsen skal den valgte ansøger fremlægge en politiattest, som dokumenterer, at ansøgeren har en ren straffeattest. 10 EU-sprogene er: bulgarsk, kroatisk, tjekkisk, dansk, nederlandsk, engelsk, estisk, finsk, fransk, tysk, græsk, ungarsk, irsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk og svensk. 11 Mindst på niveau B2 ifølge den fælles europæiske referenceramme for sprog: For de ansøgere, der indkaldes til samtaler, vil kendskabet til det andet EU-sprog blive testet mundtligt. Side 3 af 7

4 være fysisk i stand til at varetage de med stillingen forbundne opgaver 12. B. Udvælgelseskriterier FORHÅNDSUNDERSØGELSESFASEN Ansøgninger, der opfylder ovenstående kvalifikationskriterier (del A), vil blive vurderet i forhold til de væsentlige krav (del B.1). Ansøgere, der ikke opfylder alle de væsentlige krav (del B.1), vil blive udelukket fra udvælgelsesprocessen. Ansøgere, der opfylder alle de væsentlige krav (del B.1), vil få tildelt point i forhold til de krav, hvis opfyldelse betragtes som en fordel (del B.2). Inden for denne sammenlignende evaluering af ansøgninger vil de 6 bedste ansøgere, der opnår det højeste antal point og et resultat på mindst 65 %, blive indkaldt til samtaler og skriftlige prøver. B.1. Væsentlige krav a) Erfaring med EU's regler for offentlige udbud, kontraktforvaltning, finans- og budgetprocedurer b) Mindst 3 års erfaring (erhvervet efter opfyldelsen af mindstekravene, se del A) med levering af de tjenesteydelser, som leveres af enheden for facilitetsforvaltning (se del A) c) Særdeles gode skriftlige og mundtlige engelskkundskaber 13. B.2. Krav, hvis opfyldelse betragtes som en fordel a) Erfaring med at lede et team (anfør teamets størrelse, og hvor længe du ledte det), helst i et EU-agentur/en EU-institution b) Erfaring ud over den, der er anført i kriterium "b", vil være en fordel c) Erfaring med at udarbejde facilitetsforvaltningsstrategier, -politikker og -procedurer d) Kendskab til og arbejdserfaring inden for projektstyring e) Kendskab til fransk (mundtligt og skriftligt) f) Begrundelse for at søge den opslåede stilling. FASEN MED SAMTALER OG SKRIFTLIGE PRØVER De ansøgere, der indkaldes til samtaler og skriftlige prøver, vil blive vurderet i forhold til alle udvælgelseskriterierne (del B1, B2 og B3). B.3. Supplerende krav a) Kundeorienteret holdning på arbejdspladsen b) Evne til at styre eget arbejde og arbejde uden nøje tilsyn c) Evne til at lede og motivere personalet og øge produktiviteten d) Særdeles god teamplayer, evne til at opbygge netværk og gode sociale relationer. 12 Inden udnævnelsen vil den udvalgte ansøger blive undersøgt i en af EU's lægetjenester for at bekræfte, at ansøgeren opfylder kravene i artikel 12, stk. 2, litra d), i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union (være fysisk i stand til at varetage den pågældende stilling). 13 Mindst på niveau B2. Engelsk er ESMA's interne arbejdssprog i henhold til ESMA's styrelsesudvalgs afgørelse ESMA/2011/MB/3 af Denne afgørelse gennemfører artikel 73, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1095/2010 om oprettelse af ESMA. Side 4 af 7

5 Ansøgere, der opnår mindst 65 % af det maksimale antal point i både samtalen og den skriftlige prøve, vil blive optaget på reservelisten over egnede ansøgere. Den opstillede reserveliste kan anvendes til besættelse af en tilsvarende stilling afhængigt af ESMA's behov. Bemærk, at opførelse på reservelisten ikke er en garanti for ansættelse. B.4. Hvordan ansøger man? Ansøgerne skal ansøge ved inden den fastsatte frist at sende følgende dokumenter til Ansøgningen skal indeholde både et cv og en begrundelse på engelsk (ESMA's arbejdssprog 14 ) Referencenummeret på den ledige stilling skal være anført på ansøgningsdokumenterne (se modeller nedenfor). Cv i det europæiske format (Europass) 15, gemt som: ESMA_2017_VAC4_AD8_EFTERNAVN_Fornavn_CV Eksempel: ESMA_2017_VAC4_AD8_SMITH_Anna_CV Begrundelse på højst to sider med en beskrivelse af ansøgerens interesse og begrundelse for at søge denne bestemte stilling, gemt som: ESMA_2017_VAC4_AD8_EFTERNAVN_Fornavn_Motivation letter I emnefeltet i en angives: ESMA_2017_VAC4_AD8_EFTERNAVN_Fornavn Ansøgerne vil blive vurderet på grundlag af de kvalifikations- og udvælgelseskriterier, der er anført i stillingsopslaget (som forklaret i del 3), og disse skal være opfyldt inden fristen for indgivelsen af ansøgningerne. 4. Sammendrag af ansættelsesvilkårene Udvalgte eksterne ansøgere kan tilbydes en ansættelseskontrakt for fem år som midlertidigt ansat. En eventuel yderligere forlængelse er i princippet af ubegrænset varighed. Udvalgte eksterne ansøgere vil blive ansat i lønklassen og indplaceret på første eller andet løntrin. 14 Se fodnote Du bedes i dit cv henvise til alle udvælgelseskriterier. Side 5 af 7

6 Lønklasse/løntrin Minimumskrav for indplacering på løntrin 16 (krævet niveau for universitetsstudier + mindste antal års erfaring efter afsluttet universitetsuddannelse) Månedlig grundløn 17 Nettomånedsløn, herunder særlige tillæg 18 AD 8 trin 1 4 års universitetsstudier + 9 års erfaring EUR EUR AD 8 trin 2 4 års universitetsstudier + 12 års erfaring EUR EUR Den månedlige grundløn er ganget med justeringskoefficienten for Frankrig (på nuværende tidspunkt 113,8 %). Af lønnen betales der kildeskat til EU, og den er fritaget for national beskatning. Afhængigt af den individuelle familiesituation og hjemstedet kan den person, der får stillingen, være berettiget til udlandstillæg (16 % af grundlønnen), husstandstillæg, børnetilskud, uddannelsestillæg, førskoletillæg, bosættelsespenge, godtgørelse af flytteudgifter, midlertidige dagpenge ved tiltrædelsen og andre ydelser. Ret til to dages årlig ferie pr. kalendermåned plus ekstra dage på grundlag af alder, lønklasse, i givet fald 2,5 feriedage på hjemstedet, og derudover i gennemsnit 17 dages ESMA-ferie om året. EU-pensionsordning (efter 10 års tjeneste). EU's fælles sygeforsikringsordning, ulykkes- og erhvervssygdomsforsikring, arbejdsløsheds- og invaliditetstillæg og -forsikring. Generel og relevant erhvervsuddannelse samt faglige udviklingsmuligheder. Oplysninger til ansøgere, der er ansat i henhold til artikel 2, litra f), i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i andre EU-agenturer end ESMA: Ifølge ESMA's styrelsesråds afgørelse ESMA/2015/MB/56 19 om gennemførelsesbestemmelser om ansættelse og anvendelse af midlertidigt ansatte i henhold til artikel 2, litra f), i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte, og navnlig artikel 12, stk. 2, gælder, at hvis en ansøger, der udvælges i denne eksterne udvælgelsesprocedure, ved ansøgningsfristens udløb eller på sin første arbejdsdag for ESMA er midlertidigt ansat i henhold til artikel 2, litra f), i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte og i sit agentur er ansat i en ansættelsesgruppe og en lønklasse, der ligger i AD 8 eller AD 9, skal ESMA skriftligt tilbyde ansøgeren mulighed for enten: a) at blive udnævnt til stillingen i kraft af mobilitet i henhold til artikel 10 i ESMA/2015/MB/56, hvorved kontrakten med ESMA i givet fald vil være en fortsættelse af kontrakten med det foregående agentur (dvs. med hensyn til lønklasse, løntrin, anciennitet på løntrinnet og 16 ESMA's styrelsesudvalgs afgørelse ESMA/2011/MB/55 om gennemførelsesbestemmelser om indplacering i lønklasse og løntrin ved udnævnelsen eller ansættelsen Kommissionens beslutning K(2004) 1313 af 7. april 2004): 17 Vejledende oplysninger om månedslønnen. Grundlønnen er vægtet efter justeringskoefficienten for Frankrig (på nuværende tidspunkt 113,8 %). 18 Et overslag over nettolønnen beregnet efter fradrag af skat og udgifter til social sikring og medregnet tillæg (dette overslag er beregnet med udlandstillæg, husstandstillæg og med børnetilskud for ét barn). Tillæggene afhænger under alle omstændigheder af ansøgerens personlige situation Side 6 af 7

7 varighed), ELLER b) at blive udnævnt til stillingen på grundlag af en ny kontrakt af en fast varighed på fem år med en prøvetid på ni måneder og i den lønklasse, som er angivet i dette eksterne stillingsopslag (AD 8) 20. For flere oplysninger henvises til ESMA's karriereside: 5. Databeskyttelse Ansøgernes personlige oplysninger behandles i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger. Dette gælder navnlig vedrørende fortroligheden og sikkerheden af sådanne oplysninger. For flere oplysninger henvises til erklæring om beskyttelse af privatlivets fred i forbindelse med ansættelsesprocedurer. 20 Indplacering på løntrin sker på grundlag af artikel 15 eller 55 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte, alt efter relevans. Side 7 af 7

STILLINGSOPSLAG LEDER AF ERHVERVSAFDELINGEN REF.: ESMA/2018/VAC1/AD11

STILLINGSOPSLAG LEDER AF ERHVERVSAFDELINGEN REF.: ESMA/2018/VAC1/AD11 Dato: 5.2.2018 ESMA/2018/VAC1/AD11 STILLINGSOPSLAG LEDER AF ERHVERVSAFDELINGEN (M/K) REF.: ESMA/2018/VAC1/AD11 Kontrakttype Midlertidigt ansat 1 Ansættelsesgruppe og AD11 lønklasse Kontraktens varighed

Læs mere

EFCA TA AD ADMINISTRATOR AF PROGRAMMER OG BISTAND

EFCA TA AD ADMINISTRATOR AF PROGRAMMER OG BISTAND ANSÆTTELSE EU-FISKERIKONTROLAGENTURET EFCA ER ET EU-ORGAN, SOM BLEV OPRETTET I 2005, OG SOM SKAL TILRETTELÆGGE DEN OPERATIVE KOORDINERING AF MEDLEMSSTATERNES FISKERIKONTROL OG -INSPEKTION OG BISTÅ DEM

Læs mere

STILLINGSOPSLAG 1 FORMAND REF.: EBA TA 21/2018

STILLINGSOPSLAG 1 FORMAND REF.: EBA TA 21/2018 EBA TA 21/2018 12.12.2018 STILLINGSOPSLAG 1 FORMAND REF.: EBA TA 21/2018 Kontrakttype Midlertidigt ansat 2 Ansættelsesgruppe og lønklasse AD 15 Kontraktens varighed Fem år, med mulighed for forlængelse

Læs mere

EFCA TA AD PROJEKTLEDER PÅ OMRÅDET FOR CHARTRING AF KAPACITETER

EFCA TA AD PROJEKTLEDER PÅ OMRÅDET FOR CHARTRING AF KAPACITETER ANSÆTTELSE EU-FISKERIKONTROLAGENTURET EFCA ER ET EU-ORGAN, SOM BLEV OPRETTET I 2005, OG SOM SKAL TILRETTELÆGGE DEN OPERATIVE KOORDINERING AF MEDLEMSSTATERNES FISKERIKONTROL OG -INSPEKTION OG BISTÅ DEM

Læs mere

(ECDC/AD/2016/SRS-SEVPD)

(ECDC/AD/2016/SRS-SEVPD) Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme Ledig stilling som seniorekspert i i støtteenheden for overvågning og reaktion (ECDC/AD/2016/SRS-SEVPD) Interesserede opfordres til at

Læs mere

(ECDC/AD/2016/SRS-HEP)

(ECDC/AD/2016/SRS-HEP) Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme Ledig stilling som seniorekspert i hepatitis i støtteenheden for overvågning og reaktion (ECDC/AD/2016/SRS-HEP) Interesserede opfordres

Læs mere

ЕFCA/ТА/EFCA/TA/AD10/1802 VICECHEF FOR ENHEDEN FOR EU- FARVANDE OG NORDATLANTEN

ЕFCA/ТА/EFCA/TA/AD10/1802 VICECHEF FOR ENHEDEN FOR EU- FARVANDE OG NORDATLANTEN ANSÆTTELSE EU-FISKERIKONTROLAGENTURET EFCA ER ET EU-ORGAN, SOM BLEV OPRETTET I 2005, OG SOM SKAL TILRETTELÆGGE DEN OPERATIVE KOORDINERING AF MEDLEMSSTATERNES FISKERIKONTROL OG -INSPEKTION OG BISTÅ DEM

Læs mere

STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE. Juridisk specialist (M/K)

STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE. Juridisk specialist (M/K) STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE Stillingsbetegnelse Ansættelsesgruppe/lønklasse AD 6 Kontrakttype Reference Ansøgningsfrist Tjenestested Juridisk specialist (M/K) Midlertidigt

Læs mere

STILLINGSOPSLAG 1 STATISTIKER REF.: DOV RA STAT CA FG IV RL

STILLINGSOPSLAG 1 STATISTIKER REF.: DOV RA STAT CA FG IV RL DOV RA STAT CA FG IV RL 08/02/2018 STILLINGSOPSLAG 1 STATISTIKER REF.: DOV RA STAT CA FG IV RL Kontrakttype Kontraktansat 2 Ansættelsesgruppe og lønklasse AG IV Kontraktens varighed Tre år med mulighed

Læs mere

EFCA/TA/AST4/1803 KOORDINATOR AF KONTROLOPERATIONER

EFCA/TA/AST4/1803 KOORDINATOR AF KONTROLOPERATIONER ANSÆTTELSE EU-FISKERIKONTROLAGENTURET EFCA ER ET EU-ORGAN, SOM BLEV OPRETTET I 2005, OG SOM SKAL TILRETTELÆGGE DEN OPERATIVE KOORDINERING AF MEDLEMSSTATERNES FISKERIKONTROL OG -INSPEKTION OG BISTÅ DEM

Læs mere

(ECDC/AD/2015/SRS-GLGS)

(ECDC/AD/2015/SRS-GLGS) Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme Ledig stilling som seniorekspert inden for generel overvågning / gruppeleder for generel overvågning i støtteenheden for overvågning og

Læs mere

EFCA CA FGIII 1602 DIREKTIONSASSISTENT. Agenturet modtager gerne ansøgninger fra ansøgere, der er meget motiverede for at deltage i EFCA's udvikling.

EFCA CA FGIII 1602 DIREKTIONSASSISTENT. Agenturet modtager gerne ansøgninger fra ansøgere, der er meget motiverede for at deltage i EFCA's udvikling. ANSÆTTELSE EU-FISKERIKONTROLAGENTURET EFCA ER ET EU-ORGAN, SOM BLEV OPRETTET I 2005, OG SOM SKAL TILRETTELÆGGE DEN OPERATIVE KOORDINERING AF MEDLEMSSTATERNES FISKERIKONTROL OG -INSPEKTION OG BISTÅ DEM

Læs mere

CDT-AD5-2019/02 FRANSK OVERSÆTTER LØNKLASSE: AD 5 AFDELING: OVERSÆTTELSE Sektionen for romanske sprog og middelhavssprog TJENESTESTED:

CDT-AD5-2019/02 FRANSK OVERSÆTTER LØNKLASSE: AD 5 AFDELING: OVERSÆTTELSE Sektionen for romanske sprog og middelhavssprog TJENESTESTED: Luxembourg, 12/06/2019 REF.: CDT-AD5-2019/02 FRANSK OVERSÆTTER LØNKLASSE: AD 5 AFDELING: OVERSÆTTELSE Sektionen for romanske sprog og middelhavssprog TJENESTESTED: LUXEMBOURG Oversættelsescentret for Den

Læs mere

STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE

STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE Stillingsbetegnelse Vicedirektør for afdelingen for internationalt samarbejde og retlige anliggender med ansvar for området for europæisk samarbejde

Læs mere

EFCA TA AD DATAANALYTIKER. Agenturet modtager gerne ansøgninger fra ansøgere, der er meget motiverede for at deltage i EFCA's udvikling.

EFCA TA AD DATAANALYTIKER. Agenturet modtager gerne ansøgninger fra ansøgere, der er meget motiverede for at deltage i EFCA's udvikling. ANSÆTTELSE EU-FISKERIKONTROLAGENTURET EFCA ER ET EU-ORGAN, SOM BLEV OPRETTET I 2005, OG SOM SKAL TILRETTELÆGGE DEN OPERATIVE KOORDINERING AF MEDLEMSSTATERNES FISKERIKONTROL OG -INSPEKTION OG BISTÅ DEM

Læs mere

(Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER REVISIONSRETTEN STILLINGSOPSLAG ECA/2018/1. Én (1) direktørstilling Revision

(Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER REVISIONSRETTEN STILLINGSOPSLAG ECA/2018/1. Én (1) direktørstilling Revision 6.3.2018 DA Den Europæiske Unions Tidende C 84 A/1 V (Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER REVISIONSRETTEN STILLINGSOPSLAG ECA/2018/1 Én (1) direktørstilling Revision (Ansættelsesgruppe AD, lønklasse

Læs mere

EFCA TA AD IKT-PROJEKTLEDER. Agenturet modtager gerne ansøgninger fra ansøgere, der er meget motiverede for at deltage i EFCA's udvikling.

EFCA TA AD IKT-PROJEKTLEDER. Agenturet modtager gerne ansøgninger fra ansøgere, der er meget motiverede for at deltage i EFCA's udvikling. ANSÆTTELSE EU-FISKERIKONTROLAGENTURET EFCA ER ET EU-ORGAN, SOM BLEV OPRETTET I 2005, OG SOM SKAL TILRETTELÆGGE DEN OPERATIVE KOORDINERING AF MEDLEMSSTATERNES FISKERIKONTROL OG -INSPEKTION OG BISTÅ DEM

Læs mere

(ECDC/AD/2015/SRS-GLSDS)

(ECDC/AD/2015/SRS-GLSDS) Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme Ledig stilling som seniorekspert inden for datastyring / gruppeleder for overvågningsdatatjenester i støtteenheden for overvågning og reaktion

Læs mere

Stillingsopslag med henblik på oprettelse af en reserveliste for

Stillingsopslag med henblik på oprettelse af en reserveliste for Stillingsopslag med henblik på oprettelse af en reserveliste for Regnskabs- og budgetmedarbejder (lønklasse AD8) i administrationsafdelingen i Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder

Læs mere

MEDDELELSE OM LEDIG STILLING ECA/2015/JUR. 2 stillinger som jurist - lønklasse AD 8 - AD 9 Den Juridiske Tjeneste - Formandens kontor

MEDDELELSE OM LEDIG STILLING ECA/2015/JUR. 2 stillinger som jurist - lønklasse AD 8 - AD 9 Den Juridiske Tjeneste - Formandens kontor Menneskelige ressourcer Ansættelse og karriereudvikling MEDDELELSE OM LEDIG STILLING ECA/2015/JUR 2 stillinger som jurist - lønklasse AD 8 - AD 9 Den Juridiske Tjeneste - Formandens kontor HVEM ER VI?

Læs mere

IT-servicemedarbejder

IT-servicemedarbejder Stillingsopslag med henblik på oprettelse af en reserveliste til stillingen som IT-servicemedarbejder (kontraktansat, ansættelsesgruppe IV) i administrationsafdelingen i Agenturet for Samarbejde mellem

Læs mere

Ledig stilling som informationsmedarbejder - COI (midlertidigt ansat, AD 5) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.

Ledig stilling som informationsmedarbejder - COI (midlertidigt ansat, AD 5) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF. Ledig stilling som informationsmedarbejder - COI (midlertidigt ansat, AD 5) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2016/TA/006 Offentliggørelse Ekstern Funktionsbetegnelse Informationsmedarbejder

Læs mere

EFCA TA AD Vicechefen for operationsenheden

EFCA TA AD Vicechefen for operationsenheden ANSÆTTELSE EU-FISKERIKONTROLAGENTURET EFCA ER ET EU-ORGAN, SOM BLEV OPRETTET I 2005, OG SOM SKAL TILRETTELÆGGE DEN OPERATIVE KOORDINERING AF MEDLEMSSTATERNES FISKERIKONTROL OG -INSPEKTION OG BISTÅ DEM

Læs mere

Meddelelser og oplysninger

Meddelelser og oplysninger Den Europæiske Unions Tidende C 164 A Dansk udgave Meddelelser og oplysninger 60. årgang 24. maj 2017 Indhold V Øvrige meddelelser ADMINISTRATIVE PROCEDURER Revisionsretten 2017/C 164 A/01 Meddelelse om

Læs mere

STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE (24:00), lokal tid i Alicante (CET)

STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE (24:00), lokal tid i Alicante (CET) STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE Stillingsbetegnelse Specialist i håndhævelse (M/K) Ansættelsesgruppe/lønklasse AD 8 Kontrakttype Midlertidigt ansat Reference VEXT/18/292/AD

Læs mere

EFCA TA AD REGNSKABSFØRER. Agenturet modtager gerne ansøgninger fra ansøgere, der er meget motiverede for at deltage i EFCA's udvikling.

EFCA TA AD REGNSKABSFØRER. Agenturet modtager gerne ansøgninger fra ansøgere, der er meget motiverede for at deltage i EFCA's udvikling. ANSÆTTELSE EU-FISKERIKONTROLAGENTURET EFCA ER ET EU-ORGAN, SOM BLEV OPRETTET I 2005, OG SOM SKAL TILRETTELÆGGE DEN OPERATIVE KOORDINERING AF MEDLEMSSTATERNES FISKERIKONTROL OG -INSPEKTION OG BISTÅ DEM

Læs mere

Meddelelser og oplysninger

Meddelelser og oplysninger Den Europæiske Unions Tidende C 191 A Dansk udgave Meddelelser og oplysninger 60. årgang 16. juni 2017 Indhold V Øvrige meddelelser ADMINISTRATIVE PROCEDURER Revisionsretten 2017/C 191 A/01 Stillingsopslag

Læs mere

Specialist inden for intellektuel ejendomsret (M/K)

Specialist inden for intellektuel ejendomsret (M/K) STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE Stillingsbetegnelse Specialist inden for intellektuel ejendomsret (M/K) Ansættelsesgruppe/lønklasse AD 6 Kontrakttype Midlertidigt ansat Reference

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Salomonøerne om visumfritagelse for kortvarige ophold

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Salomonøerne om visumfritagelse for kortvarige ophold EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 189 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Salomonøerne om visumfritagelse for

Læs mere

STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE

STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE Stillingsbetegnelse Ansættelsesgruppe/lønklasse AD 9 Kontrakttype Reference Ansøgningsfrist Tjenestested Senioradministrator på økonomiområdet

Læs mere

C 418 A. Den Europæiske Unions Tidende. Meddelelser og oplysninger. Øvrige meddelelser. 61. årgang. Dansk udgave. 19. november 2018.

C 418 A. Den Europæiske Unions Tidende. Meddelelser og oplysninger. Øvrige meddelelser. 61. årgang. Dansk udgave. 19. november 2018. Den Europæiske Unions Tidende C 418 A Dansk udgave Meddelelser og oplysninger 61. årgang 19. november 2018 Indhold V Øvrige meddelelser ADMINISTRATIVE PROCEDURER Europa-Kommissionen 2018/C 418 A/01 Den

Læs mere

EFCA TA AST KOORDINATOR FOR KONTROLOPERATIONER

EFCA TA AST KOORDINATOR FOR KONTROLOPERATIONER ANSÆTTELSE EU-FISKERIKONTROLAGENTURET EFCA ER ET EU-ORGAN, SOM BLEV OPRETTET I 2005, OG SOM SKAL TILRETTELÆGGE DEN OPERATIVE KOORDINERING AF MEDLEMSSTATERNES FISKERIKONTROL OG -INSPEKTION OG BISTÅ DEM

Læs mere

Frist for indgivelse af ansøgninger: 16/01/ Ledig stilling: Midlertidigt personale AD8-AD9. 2. Arbejdsopgaver:

Frist for indgivelse af ansøgninger: 16/01/ Ledig stilling: Midlertidigt personale AD8-AD9. 2. Arbejdsopgaver: STILLINGSOPSLAG nr. AD/T/01/16 vedrørende EN stilling som ADMINISTRATOR (M/K) i sekretariatet for Gruppe I (Arbejdsgivergruppen) i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) Offentliggørelse i

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2015 COM(2015) 18 final 2015/0011 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE. Stedfortrædende projektleder (M/K)

STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE. Stedfortrædende projektleder (M/K) STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE Stillingsbetegnelse Ansættelsesgruppe/lønklasse AD 6 Kontrakttype Reference Ansøgningsfrist Stedfortrædende projektleder (M/K) Midlertidigt

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 CAB 22 JUR 229 OC 407

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 CAB 22 JUR 229 OC 407 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 22 JUR 229 OC 407 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Rådets forordning om ændring af forordning nr. 1 af 15. april 1958

Læs mere

ECB-PUBLIC. 1. Indledning

ECB-PUBLIC. 1. Indledning Indkaldelse af interessetilkendegivelser vedrørende eksterne eksperter med henblik på udnævnelse af en suppleant til Det Administrative Klagenævn i Den Europæiske Centralbank (Frankfurt am Main, Tyskland)

Læs mere

Eksternt stillingsopslag i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2018/TA/004

Eksternt stillingsopslag i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2018/TA/004 Eksternt stillingsopslag i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2018/TA/004 Stillingsbetegnelse Senior juridisk medarbejder Kontrakttype Midlertidigt ansat Ansættelsesgruppe / lønklasse AD

Læs mere

STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE. Direktør for EUIPO-akademiet (m/k)

STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE. Direktør for EUIPO-akademiet (m/k) STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE Stillingsbetegnelse Funktionsgruppe/løntrin AD 10 Kontrakttype Reference Ansøgningsfrist Tjenestested Direktør for EUIPO-akademiet (m/k) Midlertidigt

Læs mere

UDVÆLGELSESPROCEDURE FOR MIDLERTIDIGT ANSATTE I GENERALDIREKTORATET FOR INDRE ANLIGGENDER

UDVÆLGELSESPROCEDURE FOR MIDLERTIDIGT ANSATTE I GENERALDIREKTORATET FOR INDRE ANLIGGENDER COM/TA/HOME/13/AD8 UDVÆLGELSESPROCEDURE FOR MIDLERTIDIGT ANSATTE I GENERALDIREKTORATET FOR INDRE ANLIGGENDER Kommissionen er ved at tilrettelægge afholdelsen af en udvælgelsesprocedure for at oprette en

Læs mere

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET COM/TA/BUDG.R4/14/AD5 UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET Kommissionen afholder en udvælgelsesprocedure med henblik på at besætte en administratorstilling i Generaldirektoratet

Læs mere

Offentliggørelse GD ENER (BXL) Generaldirektorat/tjeneste ****** 1. VI ER

Offentliggørelse GD ENER (BXL) Generaldirektorat/tjeneste ****** 1. VI ER Ledig stilling som økonomiassistent (lønklasse AST3) i administrationsafdelingen i Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER) REF.: ACER/2016/17 Offentliggørelse Titel og funktion

Læs mere

Ledig stilling som. It-ekspert. i Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder REF.: ACER/2016/08 ******

Ledig stilling som. It-ekspert. i Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder REF.: ACER/2016/08 ****** Ledig stilling som it-ekspert i Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder REF.: ACER/2016/08 Offentliggørelse Funktionsbetegnelse Generaldirektorat/tjeneste Ekstern It-ekspert GD ENER

Læs mere

Ledig stilling som. HR-assistent (lønklasse AST3) i administrationsafdelingen. i Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder

Ledig stilling som. HR-assistent (lønklasse AST3) i administrationsafdelingen. i Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder Ledig stilling som HR-assistent (lønklasse AST3) i administrationsafdelingen i Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder REF.: ACER/2016/14 Offentliggørelse Titel og funktion Generaldirektorat/tjeneste

Læs mere

STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE. Finansiel assistent (M/F) kl , lokal tid i Alicante (CET)

STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE. Finansiel assistent (M/F) kl , lokal tid i Alicante (CET) STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE Stillingsbetegnelse Ansættelsesgruppe/lønklasse AST 3 Kontrakttype Reference Ansøgningsfrist Tjenestested Finansiel assistent (M/F) Midlertidigt

Læs mere

STILLINGSOPSLAG. CPVO iværksætter en indkaldelse af interessetilkendegivelser med henblik på at oprette en reserveliste.

STILLINGSOPSLAG. CPVO iværksætter en indkaldelse af interessetilkendegivelser med henblik på at oprette en reserveliste. STILLINGSOPSLAG Reference: Ledig stilling: Udvælgelsesprocedure med henblik på ansættelse i stilling som kommunikationsmedarbejder i lønklasse AD6 1. CPVO EF-Sortsmyndigheden (CPVO) er et uafhængigt EU-agentur,

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.9.2015 COM(2015) 439 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Peru om visumfritagelse

Læs mere

Ledig stilling som indkøbsmedarbejder (midlertidigt ansat, AD 6) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2016/TA/021

Ledig stilling som indkøbsmedarbejder (midlertidigt ansat, AD 6) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2016/TA/021 Ledig stilling som indkøbsmedarbejder (midlertidigt ansat, AD 6) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2016/TA/021 Offentliggørelse Funktionsbetegnelse Ekstern Indkøbsmedarbejder 1. HVEM

Læs mere

ophold 7107/15 KHO/gj DGD 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. april 2015 (OR. en) 7107/15 Interinstitutionel sag: 2015/0049 (NLE)

ophold 7107/15 KHO/gj DGD 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. april 2015 (OR. en) 7107/15 Interinstitutionel sag: 2015/0049 (NLE) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. april 2015 (OR. en) 7107/15 Interinstitutionel sag: 2015/0049 (NLE) VISA 85 COLAC 20 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Aftale mellem

Læs mere

Eksternt stillingsopslag i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2018/TA/013. Leder af sektionen for løn og rettigheder

Eksternt stillingsopslag i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2018/TA/013. Leder af sektionen for løn og rettigheder Eksternt stillingsopslag i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2018/TA/013 Stillingsbetegnelse Kontrakttype Leder af sektionen for løn og rettigheder Midlertidigt ansat Ansættelsesgruppe

Læs mere

Ledig stilling som leder af sektionen for løn og rettigheder (midlertidigt ansat, AD 8) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)

Ledig stilling som leder af sektionen for løn og rettigheder (midlertidigt ansat, AD 8) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) Ledig stilling som leder af sektionen for løn og rettigheder (midlertidigt ansat, AD 8) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2017/TA/031 Offentliggørelse Stillingsbetegnelse Ekstern Leder

Læs mere

Indkaldelse af interessetilkendegivelser. Team leder. (Midlertidig ansat lønklasse AD 6) Ref. BEREC/2017/08

Indkaldelse af interessetilkendegivelser. Team leder. (Midlertidig ansat lønklasse AD 6) Ref. BEREC/2017/08 Indkaldelse af interessetilkendegivelser Team leder (Midlertidig ansat lønklasse AD 6) Ref. BEREC/2017/08 Ansøgninger til oprettelse af en reserveliste til stillingen som Team leder på BERECkontoret modtages.

Læs mere

(Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER EUROPA-KOMMISSIONEN

(Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER EUROPA-KOMMISSIONEN 31.7.2013 DA Den Europæiske Unions Tidende C 219 A/1 V (Øvrige meddelelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER EUROPA-KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE Offentliggørelse af ledig stilling

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE. af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE. af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.10.2014 C(2014) 7594 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 22.10.2014 om ændring af gennemførelsesafgørelse C(2011) 5500 endelig, hvad angår titlen og listen

Læs mere

MEDDELELSE OM ALMINDELIGE UDVÆLGELSESPRØVER EPSO/AD/236-239/12 KONFERENCETOLKE (DA/DE/EN/SK) (2012/C 197 A/02)

MEDDELELSE OM ALMINDELIGE UDVÆLGELSESPRØVER EPSO/AD/236-239/12 KONFERENCETOLKE (DA/DE/EN/SK) (2012/C 197 A/02) C 197 A/6 DA Den Europæiske Unions Tidende 5.7.2012 MEDDELELSE OM ALMINDELIGE UDVÆLGELSESPRØVER EPSO/AD/236-239/12 KONFERENCETOLKE (DA/DE/EN/SK) (2012/C 197 A/02) Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor

Læs mere

STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE. IT-assistent (M/F) VEXT/17/168/AST 3/DTD (24:00), lokal tid i Alicante (CET)

STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE. IT-assistent (M/F) VEXT/17/168/AST 3/DTD (24:00), lokal tid i Alicante (CET) STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE Stillingsbetegnelse Ansættelsesgruppe/lønklasse AST 3 Kontrakttype Reference Ansøgningsfrist Tjenestested IT-assistent (M/F) Midlertidigt ansat

Læs mere

Eksternt stillingsopslag i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2019/TA/012

Eksternt stillingsopslag i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2019/TA/012 Eksternt stillingsopslag i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2019/TA/012 Stillingsbetegnelse Kontrakttype Informations- og analysemedarbejder Midlertidigt ansat Ansættelsesgruppe/lønklasse

Læs mere

1. Indledning. 2. ECB og Det Administrative Klagenævn

1. Indledning. 2. ECB og Det Administrative Klagenævn Indkaldelse af interessetilkendegivelser vedrørende eksterne eksperter med henblik på udnævnelse af et medlem af Det Administrative Klagenævn i Den Europæiske Centralbank (Frankfurt am Main, Tyskland)

Læs mere

Ledig stilling som leder af Enheden for Planlægning og Evaluering (midlertidigt ansat, AD 10) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)

Ledig stilling som leder af Enheden for Planlægning og Evaluering (midlertidigt ansat, AD 10) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) Ledig stilling som leder af Enheden for Planlægning og Evaluering (midlertidigt ansat, AD 10) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2016/TA/013 Offentliggørelse Stillingsbetegnelse Ekstern

Læs mere

STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE. Projektspecialist (M/K)

STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE. Projektspecialist (M/K) STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE Stillingsbetegnelse Ansættelsesgruppe/lønklasse AD 6 Kontrakttype Reference Ansøgningsfrist Tjenestested Projektspecialist (M/K) Midlertidigt

Læs mere

Eksternt stillingsopslag i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2019/TA/016

Eksternt stillingsopslag i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2019/TA/016 Eksternt stillingsopslag i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2019/TA/016 Stillingsbetegnelse Kontrakttype Leder af økonomi- og indkøbsenheden Midlertidigt ansat Ansættelsesgruppe Ansættelsesgruppe

Læs mere

DEN FÆLLES AFVIKLINGSINSTANS STILLINGSOPSLAG BANKAFVIKLINGSEKSPERT (SRB/AD/2016/018) Bankafvikling - planlægning og afgørelser

DEN FÆLLES AFVIKLINGSINSTANS STILLINGSOPSLAG BANKAFVIKLINGSEKSPERT (SRB/AD/2016/018) Bankafvikling - planlægning og afgørelser DEN FÆLLES AFVIKLINGSINSTANS STILLINGSOPSLAG BANKAFVIKLINGSEKSPERT (SRB/AD/2016/018) Kontrakttype Midlertidigt ansat Ansættelsesgruppe og AD6 lønklasse Kontraktens varighed 3 år (med mulighed for forlængelse)

Læs mere

Frist for indgivelse af ansøgninger: 20/03/2017 kl Ledig stilling: Midlertidigt ansat AD11 - AD Arbejdsopgaver:

Frist for indgivelse af ansøgninger: 20/03/2017 kl Ledig stilling: Midlertidigt ansat AD11 - AD Arbejdsopgaver: STILLINGSOPSLAG nr. AD/T/01/17 vedrørende EN stilling som KONTORCHEF (M/K) i sekretariatet for Gruppe I (Arbejdsgivergruppen) i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) Offentliggørelse i henhold

Læs mere

Retningslinjer Samarbejde mellem myndigheder i henhold til artikel 17 og 23 i forordning (EU) nr. 909/2014

Retningslinjer Samarbejde mellem myndigheder i henhold til artikel 17 og 23 i forordning (EU) nr. 909/2014 Retningslinjer Samarbejde mellem myndigheder i henhold til artikel 17 og 23 i forordning (EU) nr. 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-435 DA Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde... 2 2 Formål... 4 3 Compliance-

Læs mere

STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE. VEXT/18/316/AST 3/Administrative Assistant Ansøgningsfrist

STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE. VEXT/18/316/AST 3/Administrative Assistant Ansøgningsfrist STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE Stillingsbetegnelse Administrativ assistent (M/F) Ansættelsesgruppe/lønklasse AST 3 Kontrakttype Midlertidigt ansat Reference VEXT/18/316/AST

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1968L0360 DA 01.05.2004 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 15. oktober 1968 om afskaffelse af restriktioner om

Læs mere

Ledig stilling som leder af Enheden for Operationer (midlertidigt ansat, AD 10) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.

Ledig stilling som leder af Enheden for Operationer (midlertidigt ansat, AD 10) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF. Ledig stilling som leder af Enheden for Operationer (midlertidigt ansat, AD 10) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2017/TA/001 Offentliggørelse Funktionsbetegnelse Ekstern Leder af Enheden

Læs mere

Ledig stilling som medarbejder med ansvar for operationer - ekstern dimension (midlertidigt ansat, AD 5) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)

Ledig stilling som medarbejder med ansvar for operationer - ekstern dimension (midlertidigt ansat, AD 5) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) Ledig stilling som medarbejder med ansvar for operationer - ekstern dimension (midlertidigt ansat, AD 5) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2017/TA/004 Offentliggørelse Ekstern Funktionsbetegnelse

Læs mere

Eksternt stillingsopslag i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2018/TA/003. Sektionsleder (asylsamarbejde/asylprocesser)

Eksternt stillingsopslag i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2018/TA/003. Sektionsleder (asylsamarbejde/asylprocesser) Eksternt stillingsopslag i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2018/TA/003 Funktionsbetegnelse Kontrakttype Ansættelsesgruppe / lønklasse Sektionsleder (asylsamarbejde/asylprocesser) Midlertidigt

Læs mere

Eksternt stillingsopslag i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2018/TA/016

Eksternt stillingsopslag i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2018/TA/016 Eksternt stillingsopslag i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2018/TA/016 Stillingsbetegnelse Medarbejder med ansvar for operationer - genbosætning Kontrakttype Midlertidigt ansat Ansættelsesgruppe

Læs mere

FORVALTNINGSORGANET FOR UDDANNELSE, AUDIOVISUELLE MEDIER OG KULTUR

FORVALTNINGSORGANET FOR UDDANNELSE, AUDIOVISUELLE MEDIER OG KULTUR FORVALTNINGSORGANET FOR UDDANNELSE, AUDIOVISUELLE MEDIER OG KULTUR INDKALDELSE AF INTERESSETILKENDEGIVELSER REF: EACEA /2018/01/TA/AD6(2f)/Legal Manager Midlertidig ansat (2f) AD6 Publikation: Ekstern

Læs mere

Ledig stilling som kommunikationsmedarbejder (midlertidigt ansat, AD 5) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.

Ledig stilling som kommunikationsmedarbejder (midlertidigt ansat, AD 5) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF. Ledig stilling som kommunikationsmedarbejder (midlertidigt ansat, AD 5) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2017/TA/003 Offentliggørelse Funktionsbetegnelse Ekstern Kommunikationsmedarbejder

Læs mere

Ledig stilling som støttemedarbejder for den administrerende direktør (midlertidigt ansat, AD 5) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)

Ledig stilling som støttemedarbejder for den administrerende direktør (midlertidigt ansat, AD 5) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) Ledig stilling som støttemedarbejder for den administrerende direktør (midlertidigt ansat, AD 5) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2017/TA/033 Offentliggørelse Funktionsbetegnelse Ekstern

Læs mere

Eksternt stillingsopslag i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2019/TA/010

Eksternt stillingsopslag i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2019/TA/010 Eksternt stillingsopslag i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2019/TA/010 Stillingsbetegnelse Kontrakttype Ledende informationsmedarbejder - COI Midlertidigt ansat Ansættelsesgruppe og lønklasse

Læs mere

Ledig stilling som Field Officer (midlertidigt ansat, AD 6) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2016/TA/015

Ledig stilling som Field Officer (midlertidigt ansat, AD 6) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2016/TA/015 Ledig stilling som Field Officer (midlertidigt ansat, AD 6) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2016/TA/015 Offentliggørelse Funktionsbetegnelse Ekstern Field Officer 1. HVEM ER VI? Det

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

Administrerende direktør for Eurojust

Administrerende direktør for Eurojust Ledig stilling Administrerende direktør for Eurojust Midlertidigt ansat i lønklasse AD 14 - Haag Ref. 17/EJ/01 Send Deres ansøgning senest den 17. marts 2017 midnat CET til adapplications@eurojust.europa.eu

Læs mere

Ledig stilling som administrativ assistent (statistik) (midlertidigt ansat, AST2) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.

Ledig stilling som administrativ assistent (statistik) (midlertidigt ansat, AST2) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF. Ledig stilling som administrativ assistent (statistik) (midlertidigt ansat, AST2) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2017/TA/017 Offentliggørelse Funktionsbetegnelse Ekstern Administrativ

Læs mere

Indkaldelse af interessetilkendegivelse om etablering af en reserveliste til stillingen som. HR-medarbejder (lønklasse AD7)

Indkaldelse af interessetilkendegivelse om etablering af en reserveliste til stillingen som. HR-medarbejder (lønklasse AD7) Indkaldelse af interessetilkendegivelse om etablering af en reserveliste til stillingen som HR-medarbejder (lønklasse AD7) i Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder REF.: ACER/2015/09

Læs mere

Ledig stilling som planlægningsmedarbejder (AD 5) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2017/TA/006

Ledig stilling som planlægningsmedarbejder (AD 5) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2017/TA/006 Ledig stilling som planlægningsmedarbejder (AD 5) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) 1. HVEM ER VI? REF.: EASO/2017/TA/006 Offentliggørelse Ekstern Funktionsbetegnelse Planlægningsmedarbejder Det

Læs mere

Indkaldelse af ansøgninger til en stilling som administrator (HR-medarbejder) i ressource- og støtteenheden

Indkaldelse af ansøgninger til en stilling som administrator (HR-medarbejder) i ressource- og støtteenheden Making the railway system work better for society. til en stilling som administrator (HR-medarbejder) i ressource- og støtteenheden Midlertidigt ansat 2(f) (AD6) med henblik på at oprette en reserveliste

Læs mere

Eksternt stillingsopslag i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2018/TA/020

Eksternt stillingsopslag i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2018/TA/020 Eksternt stillingsopslag i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2018/TA/020 Stillingsbetegnelse Kontrakttype Politikmedarbejder Midlertidigt ansat Ansættelsesgruppe/lønklasse AD 6 1. HVEM

Læs mere

UDVÆLGELSE AF MIDLERTIDIGT ANSATTE TIL GENERALDIREKTORATET FOR ENERGI

UDVÆLGELSE AF MIDLERTIDIGT ANSATTE TIL GENERALDIREKTORATET FOR ENERGI COM/TA/ENER/ADV/18/AD13/BRUSSELS UDVÆLGELSE AF MIDLERTIDIGT ANSATTE TIL GENERALDIREKTORATET FOR ENERGI Europa-Kommissionen organiserer en ekstern udvælgelsesprocedure med henblik på at besætte stillingen

Læs mere

Eksternt stillingsopslag i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2018/TA/017. Leder af enheden for almindelige anliggender (GAU)

Eksternt stillingsopslag i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2018/TA/017. Leder af enheden for almindelige anliggender (GAU) Eksternt stillingsopslag i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2018/TA/017 Stillingsbetegnelse Kontrakttype Leder af enheden for almindelige anliggender (GAU) Midlertidigt ansat Ansættelsesgruppe

Læs mere

Ledig stilling som asylstøttemedarbejder Dublin (midlertidigt ansat, AD 5) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.

Ledig stilling som asylstøttemedarbejder Dublin (midlertidigt ansat, AD 5) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF. Ledig stilling som asylstøttemedarbejder Dublin (midlertidigt ansat, AD 5) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2017/TA/035 Offentliggørelse Funktionsbetegnelse Ekstern Asylstøttemedarbejder

Læs mere

Ledig stilling som regnskabsfører (midlertidigt ansat, AD 7) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2016/TA/007

Ledig stilling som regnskabsfører (midlertidigt ansat, AD 7) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2016/TA/007 Ledig stilling som regnskabsfører (midlertidigt ansat, AD 7) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2016/TA/007 Offentliggørelse Funktionsbetegnelse Ekstern Regnskabsfører 1. HVEM ER VI? Det

Læs mere

Ledig stilling som. It-assistent - system- og netværksadministrator (lønklasse AST3) i administrationsafdelingen

Ledig stilling som. It-assistent - system- og netværksadministrator (lønklasse AST3) i administrationsafdelingen Ledig stilling som It-assistent - system- og netværksadministrator (lønklasse AST3) i administrationsafdelingen i Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder REF.: ACER/2016/15 Offentliggørelse

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

Eksternt stillingsopslag i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2018/TA/001

Eksternt stillingsopslag i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2018/TA/001 Eksternt stillingsopslag i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2018/TA/001 Funktionsbetegnelse Kontrakttype Sektionsleder (Italien/Grækenland) Midlertidigt ansat Ansættelsesgruppe/lønklasse

Læs mere

Ledig stilling som leder af Enheden for Planlægning og Evaluering (midlertidigt ansat, AD 10) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)

Ledig stilling som leder af Enheden for Planlægning og Evaluering (midlertidigt ansat, AD 10) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) Ledig stilling som leder af Enheden for Planlægning og Evaluering (midlertidigt ansat, AD 10) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2017/TA/005 Offentliggørelse Funktionsbetegnelse Ekstern

Læs mere

under henvisning til protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, særlig artikel 12,

under henvisning til protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, særlig artikel 12, 30.4.2014 L 129/5 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 422/2014 af 16. april 2014 om tilpasning med virkning fra den 1. juli 2011 af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte

Læs mere

STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE. IT-specialist (M/F) (24:00), lokal tid i Alicante (CET)

STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE. IT-specialist (M/F) (24:00), lokal tid i Alicante (CET) STILLINGSOPSLAG MED HENBLIK PÅ OPRETTELSE AF EN RESERVELISTE Stillingsbetegnelse Ansættelsesgruppe/lønklasse AD 6 Kontrakttype Reference Ansøgningsfrist Tjenestested IT-specialist (M/F) Midlertidigt ansat

Læs mere

Ledig stilling som logistikmedarbejder (midlertidigt ansat, AD 5) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2016/TA/008

Ledig stilling som logistikmedarbejder (midlertidigt ansat, AD 5) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2016/TA/008 Ledig stilling som logistikmedarbejder (midlertidigt ansat, AD 5) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2016/TA/008 Offentliggørelse Funktionsbetegnelse Ekstern Logistikmedarbejder 1. HVEM

Læs mere

Eksternt stillingsopslag i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2018/TA/018

Eksternt stillingsopslag i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2018/TA/018 Eksternt stillingsopslag i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2018/TA/018 Stillingsbetegnelse Kontrakttype Leder af enheden for informations- og kommunikationsteknologi (ICTU) Midlertidigt

Læs mere

REF.: EASO/2017/TA/016

REF.: EASO/2017/TA/016 Ledig stilling som chef for ansættelsessektionen (midlertidigt ansat, AD 8) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2017/TA/016 Offentliggørelse Stillingsbetegnelse Ekstern Chef for ansættelsessektionen

Læs mere

Ledig stilling som leder af Afdelingen for operationer (DOP) (midlertidigt ansat, AD 12) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)

Ledig stilling som leder af Afdelingen for operationer (DOP) (midlertidigt ansat, AD 12) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) Ledig stilling som leder af Afdelingen for operationer (DOP) (midlertidigt ansat, AD 12) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2017/TA/026 Offentliggørelse Stillingsbetegnelse Ekstern Leder

Læs mere

I medfør af 19 i lov om psykologer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 229 af 8. marts 2012, som ændret ved lov nr. 190 af 27. februar 2017, fastsættes:

I medfør af 19 i lov om psykologer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 229 af 8. marts 2012, som ændret ved lov nr. 190 af 27. februar 2017, fastsættes: BEK nr 568 af 19/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. december 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-1465 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Eksternt stillingsopslag i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2018/TA/011

Eksternt stillingsopslag i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2018/TA/011 Eksternt stillingsopslag i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2018/TA/011 Stillingsbetegnelse Kontrakttype Leder af enheden for økonomi og indkøb Midlertidigt ansat Ansættelsesgruppe / lønklasse

Læs mere

Stillingsopslag Formand for tilsynsrådet. Den Europæiske Centralbank

Stillingsopslag Formand for tilsynsrådet. Den Europæiske Centralbank DA ECB-PUBLIC Stillingsopslag Formand for tilsynsrådet Den Europæiske Centralbank 1 Indledning Rådet for Den Europæiske Union (EU) overvejer at oprette en fælles tilsynsmekanisme ved at overdrage specifikke

Læs mere

Ledig stilling som leder af Enheden for kommunikation og interessenter (midlertidigt ansat, AD 10) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO)

Ledig stilling som leder af Enheden for kommunikation og interessenter (midlertidigt ansat, AD 10) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) Ledig stilling som leder af Enheden for kommunikation og interessenter (midlertidigt ansat, AD 10) i Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) REF.: EASO/2017/TA/025 Offentliggørelse Stillingsbetegnelse interessenter

Læs mere