Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15"

Transkript

1 Moderne Fyrtaarne i Danmark Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15

2 MODERNE FYRTAARNE I DANMARK Medens Fyrtaarne i Almindelighed bygges paa land eller paa Klipperev ude i Havene, er man efterhaanden som Tekniken har udviklet sig ogsaa gaaet over til at opføre Fyrtaarne paa selve Havbunden. Et Blik paa Danmarkskortet viser, at Landets store Kyststrækninger kræver et betydeligt Antal Fyrtaarne til Sikring for Sejladsen. Hovedprincippet ved de sidst opførte moderne danske Fyr har været, at de blev bygget som Sænkekasser og iøvrigt med Anvendelse af de moderne Funderingsprincipper, som ogsaa i de senere Aar er blevet benyttet ved Bygningen af Broer. Danmarks Havbund bestaar som Regel af Moræneler og Sand, mange Steder med Sten og Kalk og med stor Variation i Bæreevnen. Eksempelvis kan det anføres, at man for at opnaa Bæreevne ved Bygningen af den nye Jernbanebro over Limfjorden, hvor Bundforholdene var særdeles vanskelige, maatte nedramme Pæle til en Dybde af 53 m under daglig Vande. Store Vanskeligheder kan derfor møde Anlægget af Fyrtaarne. Danske ingeniører er paa dette Omraade naaet saa vidt, at man idag faktisk bygger Fyrtaarne i aabent Hav uafhængig af Bundens Beskaffenhed et Forhold, der næppe kendes noget Sted i Verden. Det danske lngeniørfirma Chr. Bjørn Petersen har i de sidste Aar udført Bygningen af to Fyrtaarne, som i det efterfølgende nærmere skal beskrives. Danmark besidder 3 moderne Fyr, bygget i Havet: Hals Barre, Drogden og Røsnæs. Det ældste: Hals Barre blev bygget allerede i Sænkekassen var her omgivet af en Pladejernskappe. Der skulde gaa 22 Aar, før man besluttede at bygge Drogden Fyr. Navnet betegner det meget befærdede Farvand mellem Amager og Saltholm, et Farvand, hvor Skibene følger en ret smal Rende. I 100 Aar har man her nøjedes med et Fyrskib, der skulde vise Skibene Indgangen til Sejlrenden. Men i strænge Vinterperioder maatte dette Fyrskib inddrages, og det var om Natten næsten umuligt for Skibene at finde Vej i Farvandet. I 1934 blev det derfor besluttet at bygge et moderne Fyr ved den sydlige Ende af Drogden, omtrent paa Fyrskibets Plads. Sammen med Hals Barre og Røsnæs Fyr er Drogden Fyr den første Begyndelse til en Afløsning af de flydende Fyrstationer: Fyrskibe og Lystønder. Der findes endnu ved

3 Danmarks Kyster ialt 13 Fyrskibe. At de fleste før eller senere vil blive erstattet af Fyr bygget som Sænkekasser maa vel betragtes som givet. At bygge Drogden ny Fyr i Østersøen ved Begyndelsen af Køge Bugt maatte paa Forhaand betragtes som en vanskelig Opgave. Vanddybden er paa dette Sted 10 m, og Bunden bestaar af Ler og Sten. I et Klima som det danske spiller Vejrforholdene en meget stor Rolle for et Anlæg som dette. Man tænke sig ude i aabent Hav at skulle manøvrere med en Betonkasse paa 3000 Tons Vægt! Arbejdet blev fuldendt paa kun l¾ Aar, fra 21. September 1935 til 12. Juni Som man ser omfattede Byggeperioden to fulde Vintre. Begyndelsen til Drogden Fyr, dets Fødested saa at sige, var en lille Vig af Københavns Sydhavn. Vigen blev afspærret med en Jernspunsvæg og tørlagt, og man begyndte derefter Støbningen af Sænkekassen til en Højde af 3,5 m. Sænkekassens Form var oval med Akser paa 30 og 17 m; da den var blevet saa høj, at den vilde kunne flyde, fjernede man Spunsvæggen. Herefter var Arbejdets første Etape tilende, og Sænkekassen blev bugseret gennem Havneløbet til det 10 m dybe Bassin ved Nordhavnen. Her begyndte anden Etape. Efterhaanden som der støbes mere paa, synker Kassen dybere. Ved Slutningen af anden Etape stikker Kassen 7,5 m dybt og har en Højde af 12 m. Nu følger Arbejdets tredie Etape, den vanskeligste. Ude i Drogden er Stedet, hvor Sænkekassen skal anbringes, blevet afmærket og planeret derved, at man har udlagt et Skærvelag paa Havbunden. En stille Morgen under rolige Vejr- og Strømforhold blev to Bugserdampere spændt for den store Kasse, og paa 11 timer naaede man ud til Drogden. Sænkekassen blev drejet, saa den laa i den rigtige Retning, nøjagtig over den bestemte Plads, og Dykkeren kontrollerede Rigtigheden heraf. Ingeniørerne lod nu Vandet fosse ind i Kassen gennem de 20 Bundventiler, til Kassen stod paa Bunden. Dens Højde var derefter 2 m over Vandspejlet. I den følgende Tid fulgte nu Færdigstøbningen, indtil Væggens Højde over vandet var 6 m. Derefter støbtes de tre Dæk: Kældergulvet, Gulvet i Beboelsesrummene og Overdækket samt Taarnet med to Dækshuse. Udenom Sænkekassen blev lagt en kraftig Stensætning. Endelig foretog Fyrdirektoratet alle de ved Fyret nødvendige Installationer. Drogden nye Fyr, hvis Lampe første Gang tændtes den 12. Juni

4 l937, er et af de mest moderne Fyranlæg i Verden og har givet Anledning til alle Sagkyndiges Beundring. Udgifterne har været ca. 650,000 Kr. Lanternen i Taarnet er hævet 17,5 m over Vandet. Selve Fyret er elektrisk, d. v. s. at man faar Lyset fra en stor elektrisk Lampe, anbragt i en Linse, som forstærker det til 60,000 Lys. Fyret viser hvide Sejladsvinkler, begrænset af grønne Vinkler til Styrbord og røde Vinkler til Bagbord, saaledes at Skibenes Kaptajner nøjagtig ved, naar de kommer for langt ud til den ene eller den anden Side af Sejlløbet. I Taagevejr advarer Fyrets to Sirener, drevet ved komprimeret Luft. Og Radio-Fyret sender sine Signaler ud, saa at Skibene kan finde Retningen til Fyret, selv om de ikke kan se det. I et særligt Rum findes Maskinerne, der frembringer Elektricitet og komprimeret Luft til Sirenerne. Iøvrigt er Fyret udstyret ganske som et moderne Beboelseshus, med elektrisk Lys, Centralvarme, rindende Vand etc. Ved Fyret er ansat en Fyrmester, to Fyrassistenter og en Fyrpasser. De opholder sig paa Fyret to ad Gangen og skifter hver tredie Dag. Røsnæs Puller Fyr er betydeligt mindre end Drogden Fyr, og Omkostningerne staar i Forhold hertil. De er ca. 200,000 Kr. Røsnæs Puller Fyr er bygget ca. 100 m fra Halvøen Refsnæs' yderste Pynt, hvor der i mange Aar har staaet et Landfyr. Det bevares, men er blevet forstærket, og Fyrets faste Personale tilser nu og da det nye havomflydte Blinkfyr. Medens Drogden Fyrs Sænkekasse er ellipseformet, er den, der bærer Røsnæs Puller Fyr cirkulær og maaler 9 m i Diameter. Den samlede Højde er 8,5 m. Medens Drogen Fyr staar paa 10 m Vanddybde, er denne ved Røsnæs ca. 5,5 m. Ogsaa her er Sænkekassen placeret paa Lerbund med Kalk. Røsnæs Puller Fyr er især motiveret ved det for Skibsfarten farlige Rev Røsnæs Puller, der strækker sig ca. 2 km vestpaa fra Røsnæs; dertil kommer den ret stærke Strøm paa dette Sted. Iøvrigt er Indretningen af selve Fyret der ligesom ved Drogden har været forestaaet af Fyrdirektoratet i Analogi med det foran skitserede Lys-Anlæg paa Drogden Fyr. Lysstyrken af Fyrets Lanterne er ca. 4,000 Lys. Der er 14 m fra Vandspejlet til Lanternen, og op over denne rejser sig en 5 m høj Radio-Antennemast, hvis Opgave er, i Forbindelse med Fyrets Sirene, i taaget Vejr med bestemte Mellemrum at udsende Signaler. Fyrets Sejlads-Vinkler leder Skibene klar af Farvandets Grunde. Ligesom paa Drogden Fyr er de hvide Vinkler ogsaa her begrænset af grønne og røde Vinkler.

5 Røsnæs Puller Fyr er Danmarks første Fyr, hvor man i Stedet for en Jernbeton-Overbygning har anvendt en Overbygning helt af Staal, anbragt oven paa Sænkekassen fra Kote + 6,00. Denne Staalkonstruktion i helsvejst Udførelse er blevet til paa A/S Nordisk Staals Fabrik, et Datterselskab af Firmaet Chr. Bjørn Petersen, og sejlet ud til Bestemmelsesstedet. Fyrets Fundament, Sænkekassen, er forankret med svære Jernbjælker, der gaar dybt ned i Havbunden. Forarbejderne var teknisk set ret vanskelige. Og da Fyret var rejst, og Installationen af Lanterne og Apparater skulde begynde, lagde den haarde Vinter store Hindringer i Vejen. Søerne slog uafladelig ind over Arbejdsstedet, og Fyrvæsnets Folk maatte senere, da Frosten kom, med Økser borthugge Isflager paa en halv Meter i Tykkelse. Røsnæs Puller Fyr blev tændt første Gang 1. Februar Dets Opførelse stod paa i ca. ¾ Aar. Drogden Fyr og Røsnæs Puller Fyr er to danske Fyrtaarne, hvor Teknikens Fremskridt er blevet udnyttet i alle Henseender. Nye Principper, der ogsaa uden for danske Farvande vil kunne tænkes at blive fremherskende, er her bragt i Anvendelse.

6 Her ser man en Dæksplan af Drogden Fyr. Fyret er indrettet som et moderne Beboelseshus med alle Bekvemmeligheder: Central-varme, rindende Vand, elektrisk Lys etc.

7 Her ser man Drogden Fyrs beskedne Fødested, en udtørret Vig af Københavns Sydhavn. Vigen er afspærret med en Jernspunsvæg, derefter er den udpumpet, og Støbningen af Sænkekassen kan paabegynde.

8 Røsnæs Puller B a a k e f y r er, som det ses, betydelig mindre end Drogden Fyret. Det blev tændt første Gang den 1. Februar Op til Lanternen er der 14 m. Man ser tydeligt den 5 m høje Radio-Antenne. Lanternen paa Støtten er den midlertidige Afmærkning under Montagen. Et Tværsnit gennem Røsnæs Puller Fyr. Sænkekassen, der her er cirkelrund, er fyldt med Sand og selve Fyret er kronet af den høje Antenne.

Holger Drachmann og Fanø Bad omtalt i de lokale aviser og til dels i Politiken 1883, 1892-1894

Holger Drachmann og Fanø Bad omtalt i de lokale aviser og til dels i Politiken 1883, 1892-1894 Holger Drachmann og Fanø Bad omtalt i de lokale aviser og til dels i Politiken 1883, 1892-1894 Research og renskrift: Per Hofman Hansen 1883 1883, 14. juni. Ribe Amts-Tidende og Varde Avis Forfatteren

Læs mere

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr. 4. 1936. STIFTAMTMAND N. TROLLE FRIIS. Fnrlt (i. Àtigust (mfl 6. epi emhev 1936. REDAKTiON:

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr. 4. 1936. STIFTAMTMAND N. TROLLE FRIIS. Fnrlt (i. Àtigust (mfl 6. epi emhev 1936. REDAKTiON: 1936. Ekspedition: Vestre l3oulevard 4, KjØbenhavn V. Nr. 4. Redaktion: Amagerbrogade 4, Kjøbenhavn S. REDAKTiON: DANSK VEJTIDSSKRIFT Fnrlt (i. Àtigust (mfl 6. epi emhev 1936. Ekspeditionssekretar i Ministeriet

Læs mere

KØBENHAVNS RAADHUS VIII.

KØBENHAVNS RAADHUS VIII. 56 KØBENHAVNS RAADHUS VIII. [Raadhusets Opførelse begyndes.] Efter denne Sværdtid fulgte nu en lang Række rolige Arbejdsaar. Skønt Medlemmerne af det nedsatte Raadhusudvalg idelig skiftede, saa at der

Læs mere

HVORLEDES LANDET BLEV TIL AF Dr. phil. S. A. ANDERSEN

HVORLEDES LANDET BLEV TIL AF Dr. phil. S. A. ANDERSEN HVORLEDES LANDET BLEV TIL AF Dr. phil. S. A. ANDERSEN Thy og Vester Han Herred er Kontrasternes Land. Vesterhavets voldsomme Angreb har skabt den lige Vestkyst, der krummer sig uden om Hanstholms Forbjerg,

Læs mere

.rt. Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 1913. 11te Aargang. Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1913.

.rt. Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 1913. 11te Aargang. Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1913. .rt. F erskv an dsfisk -- eri bladet. - Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 1913. 11te Aargang. Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1913. Indholdsfortegnelse: Side Ferskvandsfiskeriforeningen :

Læs mere

Fyrets historie kort fortalt Problemer med sand Sandfl ugtsmuseet

Fyrets historie kort fortalt Problemer med sand Sandfl ugtsmuseet Fyrets historie Fyrets historie kort fortalt Lyset i Rubjerg Knude Fyr tændtes første gang den 27. december 1900. Fyret blev bygget på kystskræntens højeste punkt 60 meter over havet og godt 200 meter

Læs mere

Nyt kajanlæg i Kangaamiut

Nyt kajanlæg i Kangaamiut Nyt kajanlæg i Kangaamiut FORUNDERSØGELSER, DESIGN, ØKONOMI OG SAMFUNDSKONSEKVENSER (s133725) og Anguteeraq Therkelsen (s133730) 11837 SOMMERPROJEKT ARTEK DTU VEJLEDERE: MORTEN HOLTEGAARD NIELSEN OG KÅRE

Læs mere

Amatør-Forstyrrelser og Lytter-Vrede.

Amatør-Forstyrrelser og Lytter-Vrede. E.D.R. er den danske Afdeling af International Amateur Radio Union", hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

Bro over Lillebælt i 75 år

Bro over Lillebælt i 75 år Bro over Lillebælt i 75 år I 2010 er det 75 år siden, den gamle Lillebæltsbro blev indviet. Forud var gået 80 års politisk tovtrækning, en årelang strejke, og desuden banede broen vej for de første bilskatter.

Læs mere

HEFTE 1 AAR 1927 REDAKTION: C. FERDINANDSEN Ø.WINGE INDHOLD:

HEFTE 1 AAR 1927 REDAKTION: C. FERDINANDSEN Ø.WINGE INDHOLD: HEFTE 1 C. FERDINANDSEN REDAKTION: AAR 1927 Ø.WINGE INDHOLD: Pag. SKo KEMP: Om Frilandsdyrkning af Champignons....... 9, F. H. MØLLER: Boletus itnpoliius Fr. paa Falster 15 Forenings-Meddelelser " 18 Smaa

Læs mere

DANSK VJTIDSSKRIFT. Jens Villadsens Fabriker 15. AARGANG. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG A/s KØBENHAVN V.

DANSK VJTIDSSKRIFT. Jens Villadsens Fabriker 15. AARGANG. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG A/s KØBENHAVN V. DANSK VJTIDSSKRIFT Professor ved den joigtekniske Læreanstalt A. II. Christensen (ansv.). I?EDAKTIO: Amtmand P. Chr. v. Stemann. Kontorchef i Ministeriet for offentlige Arbejder S. Garde. April fledaktinn:

Læs mere

Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK DENNE PJECE ER SPONSERET AF IVER C. WEILBACH & CO A/S Nødsignaler Langsom hævning og sænkning af udstrakte arme. Orangefarvet

Læs mere

Fiskeri med bundgarn. Kapitel 6 side 100

Fiskeri med bundgarn. Kapitel 6 side 100 Kapitel 6 side 100 Fiskeri med bundgarn Bundgarnsfiskeri er en helt speciel form for fiskeri. Et bundgarn er en fælde, som fisken svømmer ind i, men ikke kan komme ud af igen. Bundgarnsfiskeri er udviklet

Læs mere

Fiskeri i Hav OG Fjord Af Holger Rasmussen

Fiskeri i Hav OG Fjord Af Holger Rasmussen Fiskeri i Hav OG Fjord Af Holger Rasmussen Fiskeriet belangende, da foruden hvis her sammesteds udi ferske Søer falder, kan Indbyggerne saavel af Vestersøen som af Limfjord have adskillige Slags Strandfiske,

Læs mere

Amatørsendere kontra Radiofonilyttere.

Amatørsendere kontra Radiofonilyttere. E. D. R. er den danske Afdeling af International Amateur Radio Union, hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT

JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT HVERDAGE Trykt i 100 Eksemplarer. JOHANNE EINFELDT HVERDAGE Minder fra et jævnt Liv paa Teglværker, Vaskerier og som Underofficerskone 1863-2. Marts

Læs mere

Fiskeri med not. Kapitel 3 side 48

Fiskeri med not. Kapitel 3 side 48 Kapitel 3 side 48 Fiskeri med not Fiskeri med not kom temmelig sent ind i den danske fiskerflåde. Fiskeriet kræver meget store fartøjer og redskaber, og foregår kun efter pelagiske fisk og stimefisk som

Læs mere

i>-6-^ - ^^w.^ ty* .-^ -fl* .-- érv i(^ 1.. '^, mfb ^;'''/#^ 1.^- % "MJ-.' >^ » <» / tf'/ .-^'. /...i

i>-6-^ - ^^w.^ ty* .-^ -fl* .-- érv i(^ 1.. '^, mfb ^;'''/#^ 1.^- % MJ-.' >^ » <» / tf'/ .-^'. /...i .-^'. /...i i>-6-^ - ^^w.^ ty*.-^ -fl* t^ I*.-- 1.. érv i(^ '^, #.^ mfb ^^. '^'^\ -\6^ ^;'''/#^ 1.^- % "MJ-.' >^»

Læs mere

H/s. Freya. H K D G. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG

H/s. Freya. H K D G. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG H/s. Freya. H K D G. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET HANDELS- OG SØFARTSMUSEE1 H/s. Freya. HED & 1 Registreringsprotokoller: Y-355. lc-72. Reglstreringsdato: 28/5 1873» (Omregistrering) 1/1 1894= (Omregistrering)

Læs mere

Nykøbing 1921 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1921 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 2/4 (fuldt gengivet) Nævningegrundlisten for Nykøbing har faaet følgende Sammensætning: Købmd. Hans Hansen, Købmd. J. C. Larsen, Købmd. S. Buurgaard- Jensen, Rebslager P. A. Frederiksen, Tømrer

Læs mere

Lokalafdelinger og Distriktrepræsentanter.

Lokalafdelinger og Distriktrepræsentanter. E. D. R. er den danske Afdeling af International Amateur RadioUnion, hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik samt varetage Amatørsendernes Interesser. Som Medlem optages

Læs mere

Kunsten på Møns Klint

Kunsten på Møns Klint Kunsten på Møns Klint I Guldalderen tog kunstnerne del i samtidens naturvidenskabelige udforskning af landet. De rejste ud til de mindre kendte steder og gjorde dem til deres egne. De enkelte lokaliteter

Læs mere

MORDET i VALLENSBÆK PLANTAGE

MORDET i VALLENSBÆK PLANTAGE MORDET i VALLENSBÆK PLANTAGE Efter et oplæg af vort medlem Hans Nielsen. Politiken - Fredag d. 25/6 1915 side 4. Mord ved Vallensbæk Plantage. Liget af en ukendt Mandsperson fundet med knust Hoved. Obduktionens

Læs mere

Doktor Nikola. Guy Boothby

Doktor Nikola. Guy Boothby Guy Boothby Table of Contents Doktor Nikola...1 Guy Boothby...2 I. KAPITEL...4 II. KAPITEL...11 III. KAPITEL...17 IV. KAPITEL...25 V. KAPITEL...30 VI. KAPITEL...36 VII. KAPITEL...41 VIII. KAPITEL...48

Læs mere

Første Forsøgsrække. Side 1

Første Forsøgsrække. Side 1 Efter Hr. Telegrafdirektørens Paalæg skal jeg herved tillade mig at afgive Beretning om de Forsøg, som Statstelegrafvæsenet i Efteraaret 1898 og Foraaret 1899 har ladet foretage med Telegrafering uden

Læs mere

.Straks efter det ordinære Salgs Begyndelse." TEATERLIV

.Straks efter det ordinære Salgs Begyndelse. TEATERLIV .Straks efter det ordinære Salgs Begyndelse." TEATERLIV OPPE paa en Førstesal, der hvor Kongens Nytorv snævrer sig ind til Holmens Kanal, sidder der ved Firetiden i et Forværelse fem-seks Mennesker og

Læs mere

Et historisk tilbageblik Fra Skagen i nord til Esbjerg i syd og i de indre farvande landes der store mængder konsumog industrifisk fanget med trawl.

Et historisk tilbageblik Fra Skagen i nord til Esbjerg i syd og i de indre farvande landes der store mængder konsumog industrifisk fanget med trawl. Kapitel 2 side 11 Fiskeri med trawl Trawl bruges som fangstredskab efter næsten alle fisk og skaldyr - i stort set alle farvande uanset om fiskearterne lever tæt ved havbunden eller i de øvre vandlag.

Læs mere

Vidensværktøj for interessenter i flydende boliger

Vidensværktøj for interessenter i flydende boliger Vidensværktøj for interessenter i flydende boliger - Et oplæg til debat om husbåde En inspiration og et praktisk værktøj for alle husbådsinteressenter København 2004 FORORD...6 INDLEDNING...7 Baggrund...

Læs mere

Strandvoldene ved Hornbæk og Alderen af dem.

Strandvoldene ved Hornbæk og Alderen af dem. Strandvoldene ved Hornbæk og Alderen af dem. Af VICTOR MADSEN. Højderne af Strandvoldene ved Nordsjællands Kattegatkyst er første Gang blevet maalt af K. RØRDAM. I sin Doktordisputats»Saltvandsalluviet

Læs mere

ARTIKELSAMLING OM DANSK BYGGETEKNIK FRA PERIODEN 1850-2000 DANSK BYGGESKIK ETAGEBYGGERIET GENNEM 150 ÅR JESPER ENGELMARK

ARTIKELSAMLING OM DANSK BYGGETEKNIK FRA PERIODEN 1850-2000 DANSK BYGGESKIK ETAGEBYGGERIET GENNEM 150 ÅR JESPER ENGELMARK ARTIKELSAMLING OM DANSK BYGGETEKNIK FRA PERIODEN 1850-2000 DANSK BYGGESKIK ETAGEBYGGERIET GENNEM 150 ÅR JESPER ENGELMARK DANSK BYGGESKIK Etagebyggeriet gennem 150 år Jesper Engelmark Arkitekt, lektor emeritus,

Læs mere