Tilslutningsvilkår for erhverv - januar 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilslutningsvilkår for erhverv - januar 2012"

Transkript

1 Tilslutningsvilkår for erhverv - januar 2012 Disse vilkår gælder for Abonnentens tilslutning til Bredbånd Nords fibernet. 1. DEFINITIONER Ved Abonnenten forstås den person eller juridiske enhed, som har indgået nærværende aftale med Bredbånd Nord om tilslutning til Bredbånd Nords fibernet. Ved Arbejdsdag forstås mandag til fredag, bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag, 1. maj og grundlovsdag. Ved Dag forstås kalenderdag. Ved Eget Udstyr forstås det udstyr, der ikke tilhører Bredbånd Nord, men derimod Abonnenten eller tredjemand, og som anvendes af Abonnenten i forbindelse med brug af tjenesterne, herunder eksempelvis telefon, tv og computer m.m. Såfremt der under eget udstyr indgår videokamera og/eller andet udstyr der kan anvendes til videoovervågning, er abonnenten gjort bekendt med, at anvendelse af sådant udstyr er underlagt særlige regler i henhold til lov om tv-overvågning, således at det alene er abonnentens ansvar, at disse regler overholdes. Ved Fiberforbindelse forstås den fiberoptiske forbindelse tilhørende Bredbånd Nord, der udgør det yderste led i fibernettet og forbinder dette med termineringsudstyret hos Abonnenten. Ved Fibernet forstås Bredbånd Nords til enhver tid værende datakommunikationsnetværk med en udstrækning svarende til området. Ved Fiberrør forstås det plastikrør, der nedgraves på installationsadressen til brug for etablering af fiberforbindelsen. Ved Force Majeure forstås alle forhold uden for en parts kontrol, herunder naturkatastrofer, isvintre, oprør eller borgerkrig, krig eller militære operationer, terrorhandlinger, brand, lynnedslag, eksplosioner samt strejke eller lockout, herunder blandt parternes medarbejdere. Ved Installationsadresse forstås den adresse, hvor tilslutningen til fibernettet via fiberforbindelsen etableres. Ved Kontrakt forstås den underskrevne aftale, som etablerer et kundeforhold mellem Abonnenten og Bredbånd Nord. Ved Området forstås det geografiske område, som Bredbånd Nords fibernet dækker. Ved Opsigelsesperiode forstås perioden fra opsigelsen er Bredbånd Nord i hænde, til udløbet af opsigelsesvarslet. Ved Ordrebekræftelse forstås Bredbånd Nord eller en anden tjenesteudbyders skriftlige bekræftelse af Abonnentens bestilling vedrørende adgang til tjenester via Bredbånd Nords fibernet. Ved SLA forstås den aftalte service level agreement med de anførte åbnings- og reaktionstider. Ved Termineringspunkt forstås fiberforbindelsens afslutningspunkt i Termineringsudstyret på Abonnentens installationsadresse. Ved Termineringsudstyr forstås en CPE-boks (Customer Premises Equipment) tilhørende Bredbånd Nord, der installeres hos Abonnenten, og som udgør grænsefladen mellem Bredbånd Nords fibernet og Abonnentens eget udstyr. Ved Tilslutning forstås de tekniske foranstaltninger, hvorigennem Abonnenten opnår adgang til fibernettet. Ved Tilslutningsaftalen forstås nærværende vilkår for erhvervsvirksomheders tilslutning til Bredbånd Nords fibernet med eventuelle tilhørende bilag, tillæg og ændringer. Ved Tilslutningsbidrag forstås den engangsbetaling, som Abonnenten skal betale for etablering af tilslutning til fibernettet. Ved Tilslutningspunkt forstås det punkt hvor fiberrøret krydser skellet mellem offentlig vej og Abonnentens grund. Ved Tjenester forstås de tjenester, som Bredbånd Nord eller en anden tjenesteudbyder leverer til Abonnenten via Bredbånd Nords fibernet i henhold til særskilt Abonnementsaftale. Ved Tjenesteudbyder forstås Bredbånd Nord eller en anden tjenesteudbyder, der har indgået aftale med Bredbånd Nord om ret til levering af tjenester til Abonnenterne via Bredbånd Nords fibernet. Ved Udstyr forstås det udstyr, der tilhører Bredbånd Nord og stilles til rådighed for Abonnenten i henhold til nærværende vilkår. Udstyret omfatter typisk fiberrør og termineringsudstyr med eventuelle tilhørende enheder, jfr. pkt. 7 og 8.

2 2. TILSLUTNINGSAFTALENS OMFANG OG FORUDSÆTNINGER Det er en forudsætning for indgåelse af tilslutningsaftalen, at der foreligger et accepteret tilbud fra Bredbånd Nord. Tilbuddet er først accepteret af begge parter, når det er underskrevet af abonnenten og Bredbånd Nord. 3. OPLYSNINGER MV. OM ABONNENTEN 3.1. Abonnenten som kontraktspart Abonnenten er i enhver henseende ansvarlig for overholdelsen af vilkårene for tilslutning til fibernettet og hæfter for alle betalinger i henhold til vilkårene Registrering og ændring af adresseoplysninger Abonnenten skal i forbindelse med bestilling af tilslutningen give Bredbånd Nord oplysning om firmanavn og adresse samt andre oplysninger, der måtte være nødvendige for Bredbånd Nords tilslutning af Abonnenten til fibernettet. Hvis betalingsopkrævningen skal sendes til en anden adresse (betalingsadresse) end Abonnentens installationsadresse, skal en sådan adresse oplyses Indhentelse af kreditoplysninger Abonnenten giver ved bestilling sit samtykke til, at Bredbånd Nord ved aftaleindgåelsen eller på et senere tidspunkt kan indhente kreditoplysninger fra uafhængige kreditoplysningsbureauer eller advarselsregistre. Bredbånd Nord forbeholder sig ret til, ud fra saglige kriterier, at nægte at indgå aftale med Abonnenten Dokumentation for retmæssig adgang til etablering af fibernettet Ved bestilling af tilslutning til fibernettet kan Bredbånd Nord kræve dokumentation for Abonnentens retmæssige adgang til den oplyste installationsadresse. Såfremt Abonnenten er lejer på den oplyste installationsadresse, skal Abonnenten forevise en skriftlig tilladelse fra ejendommens ejer til etablering af tilslutningen. I tilladelsen skal ejer frafalde ethvert krav om erstatning eller retablering i forbindelse med etablering af fiberforbindelse, jfr. Pkt og 8.2., således at dette alene er et spørgsmål mellem abonnenten og ejer. 4. BEHANDLING AF ADGANGSKODE, SIKKERHEDSKODER MV. Abonnenten vil få udleveret adgangskoder. Disse er personlige, og må ikke videregives til tredjemand. Abonnenten er forpligtet til at opbevare meddelte adgangskoder sikkert og forsvarligt, således at uvedkommende ikke får adgang til disse. Abonnenten hæfter alene for eventuelt misbrug af adgangskoder, og der kan ikke rettes noget krav i så tilfælde mod Bredbånd Nord. Abonnenten kan rekvirere ny adgangskode hos Bredbånd Nord. 5. BREDBÅND NORDS YDELSER Bredbånd Nord sørger for tilslutning til fibernettet og forestår den løbende drift, vedligeholdelse og overvågning af fibernettet med tilhørende udstyr. Tilslutningen af Abonnenten til fibernettet er nærmere beskrevet i pkt. 8. Bredbånd Nord forbeholder sig ret til midlertidigt at afbryde tilslutningen for at foretage vedligeholdelse, opgraderinger og service. Såfremt en afbrydelse skønnes nødvendig, vil dette i videst muligt omfang ske i de i SLA en oplyste tidsrum. Planlagte afbrydelser vil så vidt muligt blive varslet og meddelt på Sådanne afbrydelser berettiger ikke Abonnenten til misligholdelsesbeføjelser. Bredbånd Nord har ret til at foretage forbedringer, gennemføre ændringer, foretage udskiftning og/eller opgradering af fiberforbindelsen og/eller det leverede udstyr. Abonnenten er indforstået med, at sådanne ændringer kan medføre, at tekniske krav for Abonnentens eget udstyr ændres. Bredbånd Nord har ret til at anvende en eller flere underentreprenører til udførelse og drift af fibernettet samt tilslutning af fiberforbindelsen. Bredbånd Nord er ansvarlig for anvendt(e) entreprenør(er) på samme måde, som for Bredbånd Nords egne forhold. Hvis Abonnenten har bestilt tjenester fra andre tjenesteudbydere end Bredbånd Nord, påtager Bredbånd Nord sig intet ansvar for disse tjenesteudbyderes levering af tjenester, herunder kundeservice.

3 6. KVALITETS- OG SERVICENIVEAU Bredbånd Nord afhjælper fejl og mangler, der måtte opstå i fibernettet frem til og med udstyret. Anmodning om fejlretning kan ske ved henvendelse til Bredbånd Nord, som anført i den valgte SLA jf. kontrakten. Fejl i fibernettet og afbrydelse af tilslutningen afhjælpes på bedst mulig vis inden for rimelig tid efter anmeldelse eller konstatering heraf. Fejlafhjælpning sker efter retningslinierne herfor i den i kontrakten valgte SLA. Abonnenten skal sikre, at Bredbånd Nord med henblik på fejlsøgning og fejlretning snarest kan få uhindret adgang til Bredbånd Nords udstyr og egne installationer på installationsadressen. Abonnenten er forpligtet til i nødvendigt omfang at medvirke med henblik på fejlsøgning og fejlretning i Abonnentens eget udstyr og egne installationer på installationsadressen. Såfremt det efter Bredbånd Nords forsøg på fejlretning viser sig, at fejlen ikke skyldes Bredbånd Nords forhold, men derimod Abonnentens egne forhold eller eget udstyr, skal Abonnenten betale Bredbånd Nord for det forgæves udførte arbejde, jf. pkt LEVERING Bredbånd Nord fastlægger tidspunktet for etablering af fiberforbindelsen og tilslutningen, herunder installationen af Termineringspunktet, på baggrund af en nærmere vurdering af arbejdets omfang m.v. Dette tidspunkt meddeles Abonnenten pr. brev. Bredbånd Nord er ikke ansvarlig for forsinkelse eller konsekvenser heraf i forhold til det meddelte tidspunkt, men abonnenten modtager så vidt muligt særskilt meddelelse, såfremt forsinkelse kan forudses eller forventes, men i alle situationer afgøres Bredbånd Nords mulige erstatningsansvar i henhold til nedenstående pkt TILSLUTNING AF ABONNENTEN TIL FIBERNETTET 8.1. Etablering af fiberforbindelsen Bredbånd Nord fastlægger fiberforbindelsens tilkoblingspunkt til fibernettet. Abonnenten udpeger termineringsudstyrets placering på installationsadressen efter Bredbånd Nords retningslinier for placering heraf. Normalt foretages installation via den husmur der ligger nærmest tilslutningspunktet. Abonnenten kan foreslå alternativ placering, Hvis en sådan alternativ placering betyder merudgifter til gravning og installation, opkræves abonnenten særskilt for herfor. Bredbånd Nord foranstalter nedgravning af fiberrøret, etablering af fiberforbindelsen og installation af termineringsudstyret på Abonnentens ejendom. Abonnenten forestår eventuel flytning og bortskaffelse af buske, retablering af haveanlæg, belægning m.v. Hvis tekniske forhold kræver det, har Bredbånd Nord ret til efterfølgende at kræve fiberforbindelsen flyttet for egen regning. Det er til enhver tid Abonnentens ansvar at sikre det nedgravede fiberrør, således at fiberen ikke beskadiges. Eventuelle skader udbedres på Abonnentens regning. 8.2 Installation af termineringsudstyret Bredbånd Nord installerer termineringsudstyret på det sted, der er udpeget af Abonnenten i overensstemmelse med Bredbånd Nords retningslinier, og forbinder termineringsudstyret med fiberforbindelsen. Abonnenten skal efter nærmere aftale give Bredbånd Nord adgang til installationsadressen. Eventuelle bygningsreparationer, som f.eks. maling, oppudsning og lignende, som følge af opsætning, nedtagning eller flytning af installationer, er ikke inkluderet i prisen og betales af Abonnenten selv. Hvis Abonnenten ved installationen eller senere ønsker en anden placering af termineringsudstyret end det oprindeligt udpegede, og den nye placering er i overensstemmelse med Bredbånd Nords retningslinier herfor, udfører Bredbånd Nord dette for Abonnenten efter regning. Hvis tekniske forhold kræver det, har Bredbånd Nord ret til efterfølgende at flytte termineringsudstyret for egen regning. 9. BREDBÅND NORDS EJENDOMSRET TIL UDSTYRET Til brug for etableringen af tilslutningen stiller Bredbånd Nord det udstyr, der er anført i tilslutningsaftalen, til rådighed for Abonnenten. Bredbånd Nord har den fulde ejendomsret over udstyret, med mindre andet ejerskab til termineringsudstyret er anført i kontrakten.

4 Såfremt Bredbånd Nord ejer udstyret, må Abonnenten ikke disponere over (herunder sælge, pantsætte, udleje eller udlåne) udstyret eller foretage indgreb i dette. Udstyret skal returneres til Bredbånd Nord efter anmodning, der skal indeholde et rimeligt varsel. Det samme gælder defekt udstyr. Demontering må først foretages efter udtrykkelig tilladelse fra Bredbånd Nord. Udstyret nedpakkes forsvarligt og returneres til Bredbånd Nord jf. dennes retningslinjer. Ved forsendelse opfordres Abonnenten til at kræve kvittering som dokumentation for sådan en forsendelse. Bredbånd Nord har ret til at kræve erstatning, såfremt Abonnenten ikke tilbageleverer udstyret, bortset fra fiberforbindelsen, eller forsætligt eller uagtsomt har beskadiget udstyret. Erstatning modsvarer indkøbsprisen for nyt tilsvarende udstyr på tidspunktet for tilslutningsaftalens ophør eller tilbagelevering. 10. ABONNENTENS FORPLIGTELSER Brug af fibernetadgangen Abonnenten skal sikre, at Bredbånd Nords fibernet benyttes på en måde, der ikke forårsager forstyrrelser, afbrydelser eller lignende af trafikken i fibernettet. Indtræder sådanne forstyrrelser m.v., skal Abonnenten straks træffe foranstaltninger herimod, f.eks. regulere indgående og udgående trafikmængder eller tilkøbe yderligere forbindelser til Bredbånd Nords fibernet Forbud mod indgreb i fiberforbindelsen og udstyret Abonnenten må ikke foretage ændringer af, flytning af eller andre former for indgreb i fiberforbindelsen og udstyret, herunder særligt termineringsudstyret såfremt det er ejet af Bredbånd Nord. Enhver form for drift og vedligeholdelse af udstyret varetages af Bredbånd Nord. Abonnenten skal følge Bredbånd Nords råd og instruktion om behandling og anvendelse af udstyret. Fra tidspunktet for udstyrets levering og indtil dette er tilbageleveret i Bredbånd Nords varetægt, bærer Abonnenten risikoen for et eventuelt tab af eller skade på udstyret. Enhver skade, såvel tingskade som personskade, opstået ved dispositioner i modstrid med foranstående bestemmelser, er Bredbånd Nord uvedkommende, og kan således ikke gøres gældende mod Bredbånd Nord. Bredbånd Nords udstyr opsat hos Abonnenten skal være omfattet af dennes forsikring. Har abonnenten ikke en forsikring, er abonnenten ansvarlig for enhver skade, herunder ansvarlig for de omkostninger, der kan påløbe i tilfælde af brand, indbrud, vandskade og lignende. Hvis Abonnenten forsætligt eller uagtsomt forårsager beskadigelse af fiberforbindelsen, genetablerer Bredbånd Nord fiberforbindelsen for Abonnentens regning Abonnentens tilslutning af eget udstyr Abonnenten skal sikre, at Abonnentens eget udstyr, der tilsluttes Bredbånd Nords fibernet, er CE-mærket i overensstemmelse med gældende regler og i øvrigt opfylder kravene i den til enhver tid gældende lovgivning. Samtidig skal Abonnenten sikre, at eget udstyr er beregnet til at kunne tilsluttes til fibernettet, og at eget udstyr bruges i overensstemmelse med sit formål. I tvivlstilfælde kan henvendelse herom rettes til Bredbånd Nord. Abonnenten er dog indforstået med, at Bredbånd Nord ikke er forpligtet til at supportere, ombytte, eller på anden måde kompensere Abonnenten, såfremt Abonnentens eget udstyr af system- og/eller hardwaretekniske årsager eller øvrige årsager, ikke fungerer på fiberforbindelsen, eller at ændringer af fiberforbindelsen og/eller det leverede udstyr, gør Abonnentens udstyr uanvendeligt i tilknytning hertil på fibernettet eller på fiberforbindelsen. Hvis Abonnentens eget udstyr, herunder interne net, der tilsluttes Bredbånd Nords fibernet, giver anledning til forstyrrelser i fibernettet på grund af fejl eller lignende i eget udstyr, er Abonnenten forpligtet til straks at koble det forstyrrende eget udstyr fra, og i øvrigt træffe eventuelle andre relevante modforanstaltninger. 11. PRISER Bredbånd Nords priser på fiberforbindelsen fremgår af kontrakten. Bredbånd Nord opkræver et tilslutningsbidrag ved bestilling af tilslutning til fibernettet. Den løbende betaling for selve adgangen til fibernettet kan enten ske som en separat adgangsbetaling eller være indeholdt i abonnementsbetalingen for tjenester. Herudover kan Bredbånd Nord efter aftale med Abonnenten opkræve specifikke gebyrer for engangsydelser som f.eks. fejlretning som følge af Abonnentens forhold, installation af ekstra udstyr, flytning af fiberboks, mv. Pris og betaling for tjenester, som Abonnenten måtte købe, reguleres efter vilkårene i denne aftale. Ændringer af priser til ugunst for Abonnenten varsles over for denne med mindst en måneds varsel før ikrafttræden, jf. pkt. 18.

5 12. BETALING Betaling af tilslutningsbidrag sker i forbindelse med tilslutning eller ved genaktivering eller overtagelse af en allerede etableret tilslutning. adgangsbetalingen eller abonnementsbetalingen, jf. pkt. 11, faktureres månedsvis forud. Eventuelle øvrige betalinger, herunder gebyrer, opkræves bagud. Er virksomheden ikke tilmeldt PBS, vil der fra den 1. januar 2012 blive pålagt et gebyr på 39,20 kr. + moms. Fristen for betaling fremgår af Bredbånd Nords faktura. Ved forsinket betaling er Bredbånd Nord berettiget til at opkræve morarenter fra betalingsfristens udløb og indtil betaling sker. Opkrævning af morarenter sker i øvrigt i henhold til rentelovens bestemmelser. Endvidere er Bredbånd Nord berettiget til at opkræve rykkergebyr ved udsendelse af rykkerbrev/- samt om nødvendigt inkassosalær og andre eventuelle gebyrer. Bredbånd Nord har ret til at lukke for tilslutningen, indtil fuld betaling er erlagt, og til at kræve genåbningsgebyr ved efterfølgende åbning af tilslutningen. 13. ABONNENTENS MISLIGHOLDELSE (BREDBÅND NORDS LUKKERET) I tilfælde af Abonnentens væsentlige misligholdelse af forpligtelser efter denne tilslutningsaftale er Bredbånd Nord berettiget til at hæve aftalen og/eller afbryde Abonnentens tilslutning helt eller delvist. Ved væsentlig misligholdelse forstås bl.a. følgende forhold: a) Opkrævning af tilslutningsbidrag betales ikke rettidigt. b) Opkrævning af abonnementsbetaling og gebyrer betales ikke efter Bredbånd Nords fremsendelse af et rykkerbrev herom. c) Abonnenten undlader, efter krav fra Bredbånd Nord herom, at træffe foranstaltninger med henblik på at bringe misbrug af fibernettet til ophør eller afhjælpe andre forstyrrelser m.v. af trafikken i fibernettet, jf. pkt d) Abonnenten etablerer netværksdeling med tredjemand, herunder ved undladelse af at etablere sikker adgang til det trådløse netværk. e) Abonnenten foretager væsentlige indgreb i Bredbånd Nords udstyr eller undlader efter krav fra Bredbånd Nord herom, at ophøre med mindre væsentlig indgreb heri, jf. pkt f) Abonnenten har tilsluttet eget udstyr, der ikke er CE-mærket eller godkendt af Bredbånd Nord eller beregnet til tilslutning til Bredbånd Nords fibernet, jf. pkt. 10.3, og undlader efter krav fra Bredbånd Nord herom at frakoble udstyret. g) Abonnenten undlader, efter krav, fra Bredbånd Nord herom, at afbryde tilslutning af udstyr der giver anledning til forstyrrelser i Bredbånd Nords fibernet, jf. pkt h) Bredbånd Nord afskæres fra at få adgang til egne anlæg, udstyr og installationer med henblik på fejlsøgning mv., jf. bl.a. pkt. 6. i) Abonnenten undlader, efter krav fra Bredbånd Nord herom, at ophøre med videresalg af tilslutningen eller at ophøre med uberettiget at give tredjemand adgang til brug af tilslutningen. En Abonnent, der væsentligt har misligholdt tilslutningsaftalen eller andre aftaler med Bredbånd Nord ved at undlade at betale forfalden gæld, kan ikke på ny indgå aftale med Bredbånd Nord om fibernetadgang, før gælden er betalt, uanset om ny aftale vedrører samme eller ny abonnementsadresse. Abonnenten er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af Abonnenten eller nogen, som Abonnenten har ansvaret for, herunder for beskadigelse af Bredbånd Nords udstyr.

6 14. BREDBÅND NORDS MISLIGHOLDELSE Fejlretning Bredbånd Nord foretager fejlretning efter reglerne herom i pkt Erstatningsansvar Bredbånd Nord er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af Bredbånd Nord eller nogen, som Bredbånd Nord har ansvaret for, med de nedenfor anførte begrænsninger: a) Bredbånd Nord er ikke erstatningsansvarlig for tab, der er opstået som følge af afbrydelse, forstyrrelse eller ændring af Bredbånd Nords fibernet i forbindelse med foranstaltninger, der skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige eller driftsmæssige årsager eller er pålagt af tilsynsmyndighederne, medmindre Bredbånd Nord ikke har forsøgt at begrænse ulemperne herved. b) Bredbånd Nord er ikke erstatningsansvarlig for indirekte tab, herunder tabt avance, produktionstab, datatab, tab som følge af, at fibernetadgangen ikke kan benyttes som forudsat, tab som følge af bortfald eller misligholdelse af en aftale med tredjemand, medmindre der foreligger fortsæt eller grov uagtsomhed. c) Bredbånd Nord er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af uopfordret eller uønsket fremsendelse af data til Abonnenten eller som følge af Abonnentens tab af personlige data eller installeret software. d) Bredbånd Nord er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af uvedkommendes adgang til Abonnentens data, eget udstyr og/eller systemer. e) Bredbånd Nord er ikke erstatningsansvarlig for tab grundet manglende levering af tjenester som følge af Bredbånd Nords eventuelle lukning af fibernetadgangen Force Majeure Bredbånd Nord er ikke forpligtet til at betale erstatning, jf. pkt. 14.2, såfremt den manglende levering eller afbrydelse mv. skyldes Force Majeure. 15. FLYTNING Abonnenten kan bestille flytning af tilslutningsaftalen inden for Bredbånd Nords fibernet mod betaling af en afgift. Om tilslutningsaftalen kan flyttes vurderes navnlig efter pkt. 2 (omfang). Tidspunktet for effektuering af en flytning reguleres efter pkt. 7 (levering). Såfremt det ikke er muligt at levere Bredbånd Nords fiberforbindelse på den nye installationsadresse ophører tilslutningsaftalen efter det gældende opsigelsesvarsel i pkt. 16 (opsigelse). 16. OPSIGELSE Aftalen er uopsigelig i den periode kontrakten løber. Aftalen forlænges efter kontraktperioden automatisk med 12 måneder, med mindre den opsiges. Opsigelse kan ske med 3 måneders varsel til kontraktperiodens udløb. Opsigelse skal ske skriftligt. 17. TILSLUTNINGSAFTALENS OPHØR I forbindelse med tilslutningsaftalens ophør som følge af opsigelse eller misligholdelse, returneres Bredbånd Nords udstyr bortset fra fiberforbindelsen til Bredbånd Nord efter bestemmelserne herom i pkt ÆNDRING AF VILKÅR OG PRISER Bredbånd Nord er berettiget til med en måneds varsel til den første i en måned at ændre vilkår og priser i denne tilslutningsaftale. Ved væsentlige ændringer vil Abonnenten blive underrettet skriftligt. Mindre væsentlige ændringer kan meddeles ved annoncering i landsdækkende eller regionale dagblade eller elektroniske medier, herunder via Ændringer af begunstigende karakter, som f.eks. prisreduktioner, kan gennemføres uden forudgående varsel.

7 19. OVERDRAGELSE Uanset om abonnenten er ejer eller lejer af den adresse, på hvilken fiberforbindelsen er etableret, må abonnenten ikke overdrage fiberforbindelsen eller sine rettigheder og forpligtelser efter tilslutningsaftalen til andre uden forudgående skriftligt samtykke fra Bredbånd Nord. Bredbånd Nord er således berettiget til at nægte tilladelse til sådan overdragelse. Såfremt Bredbånd Nord giver samtykke til overdragelse af rettigheder og/eller forpligtelser, er Bredbånd Nord berettiget til at opkræve gebyr herfor.bredbånd Nord har ret til at overdrage sine rettigheder og/eller forpligtelser efter nærværende tilslutningsaftale til et koncernforbundet selskab/selskaber eller anden virksomhed. 20. TVISTER OG KLAGER I tilfælde af tvist mellem parterne om forhold, der udspringer af denne tilslutningsaftale, kan Abonnenten klage skriftligt til Bredbånd Nord. Bredbånd Nord vil herefter hurtigst muligt og senest 3 måneder efter klagens indgivelse træffe en afgørelse. Tvister kan i øvrigt af hver af parterne indbringes for de almindelige domstole efter gældende regler herom. 21. IKRAFTTRÆDELSE Vilkårene for erhvervstilslutning til Bredbånd Nords fibernet træder i kraft fra 1. januar SÆRLIGE VILKÅR Internet Bredbånd Nord stiller en fiberforbindelse til rådighed eksklusivt for Abonnenten fra installationsadressen og frem til POP en. Den aftalte kapacitet jf. kontrakten, stilles til rådighed indenfor Bredbånd Nords fibernet. Adgang til det offentlige internet opnås med den i kontrakten nævnte hastighed via Bredbånd Nords fibernet. Bredbånd Nord er ikke ansvarlig for, at Abonnenten opnår den ønskede forbindelse til Internettet som følge af installations- eller opsætningsvejledning fra Bredbånd Nord. Bredbånd Nord er ligeledes ikke ansvarlig for eventuelle tab af data i forbindelse med installations- eller opsætningsvejledning. Bredbånd Nord videregiver alene information, når dette kan kræves med henvisning til gyldig lovhjemmel i f.eks. terrorbekendtgørelsen af myndigheder eller domstole. Bredbånd Nord er ikke ansvarlig for tab af data m.m. i forbindelse med Abonnentens brug af internettjenesten og hertil knyttede ydelser. Bredbånd Nord er heller ikke ansvarlig, hvis Abonnenten ved brug af internetforbindelsen inficerer sit udstyr eller programmer med vira, spyware, o. lign. Bredbånd Nord forbeholder sig ret til at foretage tests på Abonnentens udstyr af relevante grænseflader til Bredbånd Nords internetserver, herunder teste for åbne porte og servere. Bredbånd Nord forbeholder sig endvidere ret til at blokere for afsendere af virusinficeret kommunikation eller afsendere af spam (uanmodet kommerciel kommunikation), herunder aktivere spamfiltre o. lign. Følgende forhold betragtes som væsentlig misligholdelse fra Abonnentens side i forbindelse med internettjenesten: a) Ulovlig kommunikation via Abonnentens hjemmeside, , chattjenester eller andre former for internettjenester, herunder ved overtrædelse af straffelovens forbud mod racistiske budskaber, pornografi, nedgørelse af minoritetsgrupper mv., krænkelse af tredjemands rettigheder efter ophavsretsloven eller andre immaterialretlige love, krænkelse af personoplysningsloven samt alle former for distribution af uanmodet markedsføring (spam) i strid med markedsføringslovens 6a. b) Optræden i strid med anerkendte standarder for god skik på Internettet. c) Spredning af virus. d) Forsøg på ulovlig indtrængen på andre brugeres terminaler eller andre netværk. I tilfælde af tredjemands misbrug af Abonnentens internettjeneste påhviler det Abonnenten at dokumentere dette. Ved mistanke om misbrug skal kunden straks underrette Bredbånd Nord. Abonnenten hæfter for tredjemands eventuelle misbrug af Abonnentens internettjeneste Statisk offentlig IP-adresse De(n) statiske offentlige IP-adresse(r) tilhører Bredbånd Nord, og stilles kun til Abonnentens rådighed indtil abonnementsaftalen ophører. Bredbånd Nord forbeholder sig ret til at ændre den enkelte statiske offentlige IP-adresse, hvis påkrævet af forretningsmæssige årsager.

Tilslutningsvilkår for private

Tilslutningsvilkår for private Tilslutningsvilkår for private Introduktion RAH EnergiMidts Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne tilslutningsaftale mellem RAH EnergiMidt

Læs mere

Tilslutningsvilkår. for NRGi Fibernet A/S

Tilslutningsvilkår. for NRGi Fibernet A/S Tilslutningsvilkår for NRGi Fibernet A/S Januar 2013 1. Definitioner 1.1 Ved Abonnementsbetaling forstås den løbende betaling, som Abonnenten skal erlægge for de af Abonnenten til enhver tid bestilte Tjenester.

Læs mere

Almene betingelser for tilslutning og levering af fiberforbindelse

Almene betingelser for tilslutning og levering af fiberforbindelse Almene betingelser for tilslutning og levering af fiberforbindelse Januar 2008 Sammen med tilslutningsaftalen er de almene betingelser grundlaget for Aftalen mellem dig og Energi Fyn Bredbånd A/S. 1. Definitioner

Læs mere

Abonnementsvilkår for MES FIBERNET A/S

Abonnementsvilkår for MES FIBERNET A/S Abonnementsvilkår for MES FIBERNET A/S Ordrebekræftelsen er sammen med abonnementsvilkårene grundlaget for aftalen mellem dig og MES FIBERNET A/S. MES FIBERNET A/S har her fremhævet nogle vigtige punkter

Læs mere

Abonnementsvilkår SEAS-NVE 2010

Abonnementsvilkår SEAS-NVE 2010 Abonnementsvilkår SEAS-NVE 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester af Waoo!, der leveres via et SEAS-NVE.

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Tilslutningsvilkår for private

Tilslutningsvilkår for private Tilslutningsvilkår for private INTRODUKTION Eniigs Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenes ter) til kunder i Danmark. Denne tilslutningsaftale mellem Eniig og kunden (Abonnenten)

Læs mere

Tilslutningsvilkår for private

Tilslutningsvilkår for private Tilslutningsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne tilslutningsaftale mellem AURA Fiber A/S og

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

1. TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR FOR PRIVATKUNDER

1. TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR FOR PRIVATKUNDER Bredbånd Nord Tilslutnings- og abonnementsvilkår 1. TILSLUTNINGS- OG ABONNEMENTSVILKÅR FOR PRIVATKUNDER Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem

Læs mere

a) Engangsbetaling af tilslutningsgebyr på 1.000 kr. Gebyret anvendes til den samlede drift. Betales efter en testperiode på max. en måned.

a) Engangsbetaling af tilslutningsgebyr på 1.000 kr. Gebyret anvendes til den samlede drift. Betales efter en testperiode på max. en måned. Gældende fra 1/12 2015 1. Abonnements- og tilslutningsaftalen: Som medlem af Mørke-Aadalens Net (Ma-net) kan man tegne abonnement for tilslutning til foreningens internettjeneste. Nærværende abonnementsvilkår

Læs mere

Abonnementsvilkår for NOE

Abonnementsvilkår for NOE Abonnementsvilkår for NOE Ordrebekræftelsen er sammen med abonnementsvilkårene grundlaget for aftalen mellem dig og NOE. NOE har her fremhævet nogle vigtige punkter i abonnementsvilkårene. Vi anbefaler

Læs mere

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste

Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste - Abonnementsvilkår for Uni-tel s IP-telefonitjeneste Marts 2008 1. Generelt Disse abonnementsvilkår er gældende for aftaler om abonnement på Uni-tel A/S s IP-telefonitjeneste, indgået mellem kunden og

Læs mere

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Disse tilslutningsvilkår gælder for abonnentens tilslutning af abonnentens ejendom til fibernet hos Fibia P/S (herefter Fibia ). Heri fastsættes de vilkår, der

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere

AURA Fiber ØE A/S. Vilkår for privatkunder eller erhvervsvirksomheders tilslutning til AURA Fiber ØE A/S (tilslutningsaftalen)

AURA Fiber ØE A/S. Vilkår for privatkunder eller erhvervsvirksomheders tilslutning til AURA Fiber ØE A/S (tilslutningsaftalen) AURA Fiber ØE A/S Vilkår for privatkunder eller erhvervsvirksomheders tilslutning til AURA Fiber ØE A/S (tilslutningsaftalen) (Gældende fra den 1. juni 2014) 1. Definitioner Ved Abonnenten forstås den

Læs mere

Stofa Kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013. 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR

Stofa Kabel-tv. AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013. 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Gældende pr. 1. oktober 2013 1 Stofa Kabel-tv AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for StofaTv version 1.9. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot

Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot Vilkår for forudbetalte kort til TDC Hotspot Juni 2016 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 2. Gyldighed og udløb... 2 3. Kvalitets- og serviceniveau... 2 4. Dækningsområde... 2 5. Roaming... 3 6. Kundens

Læs mere

kunden vedrørende kundens brug af IPTV og andre tjenester, herunder Video on Demand (VOD).

kunden vedrørende kundens brug af IPTV og andre tjenester, herunder Video on Demand (VOD). Abonnementsbetingelser IPTV Gældende pr. 1. maj 2007 1 Abonnementsaftalen og dens parter: 1.1 Nærværende abonnementsbetingelser er en del af aftalen mellem ComX Networks A/S Herstedvang 8 2620 Albertslund

Læs mere

Vilkår for erhvervskunder for tilslutning til TREFOR Bredbånd Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) (Gældende fra 4.

Vilkår for erhvervskunder for tilslutning til TREFOR Bredbånd Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) (Gældende fra 4. Vilkår for erhvervskunder for tilslutning til TREFOR Bredbånd Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) (Gældende fra 4. april 2014) Indledning: Disse vilkår er gældende for indgåelse af

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

Abonnementsvilkår - for private

Abonnementsvilkår - for private Abonnementsvilkår - for private Abonnementsvilkår for private kunder. Denne Abonnementsaftalen fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af én eller flere Tjenester af Tjenesteudbyder der leveres

Læs mere

Indhold. Velkommen 3. Generelle aftalevilkår for Zaptor 4. Særlige aftalevilkår for Zaptor. ved leje af Zaptor-boks 20. Kontaktinformation 22

Indhold. Velkommen 3. Generelle aftalevilkår for Zaptor 4. Særlige aftalevilkår for Zaptor. ved leje af Zaptor-boks 20. Kontaktinformation 22 Zaptor aftalevilkår Indhold Velkommen 3 Generelle aftalevilkår for Zaptor 4 Særlige aftalevilkår for Zaptor ved leje af Zaptor-boks 20 Kontaktinformation 22 3 Tillykke med Zaptor! Du har nu bestilt Zaptor

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV)

Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV) Abonnementsvilkår for Fullrates TVoIP-tjeneste (Fullrate TV) Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Accesforbindelse, digital modtager og andre forudsætninger... 1 3. Hastighedsreduktion...

Læs mere

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling Produktspecifikke abonnementsbetingelser for Cybercity Bredbånd Privat For alle eksisterende kunder oprettet før 1. december 2008, træder disse abonnementsbetingelser i kraft 1. januar 2009. 1. Aftalens

Læs mere

1. Om medlemskab af duka serviceordning

1. Om medlemskab af duka serviceordning Abonnementsbetingelser 1. Om medlemskab af duka serviceordning 1.1. Generelle vilkår og forudsætninger Disse vilkår er gældende for aftalen mellem dig som kunde på den ene side og på den anden side dukapc

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

Abonnementsvilkår for private kunder

Abonnementsvilkår for private kunder 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, banken@banken.gl har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder)

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Betingelser 1. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN må, om ønsket, gennemføre betalinger via PBS (Pengeinstitutternes

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp - Privat Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swipp-overførsler/-betalinger

Læs mere

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra 1. AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af strøm, produkter og services er indgået og træder i kraft den: mellem CPR-nr.: og CVR nr. 33

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring

leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring leveringsbetingelser Leveringsbetingelser for SmartHjem Varmestyring DONG Energy El & Gas A/S 13. juni 2014 1. Anvendelsesområde og generelle forhold Disse leveringsbetingelser ( Leveringsbetingelser )

Læs mere

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf.

2.3 Alle UnoTels oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet indtil der meddeles ændringer heraf. Betingelser for ADSL abonnement hos UnoTel Version 1.7 (1. august 2013) Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mofibo

Abonnementsvilkår for Mofibo Abonnementsvilkår for Mofibo Maj 2014 Indhold Abonnementsvilkår for Mofibo 1. Tillægsaftalen... 3 2. Aftalens parter... 3 3. Brug af Mofibo-tjenesten... 3 4. Priser... 3 5. Betaling... 3 6. Personoplysninger....

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S BEKIDAN MASKINFABRIK A/S ERHVERVSVANGEN 18 DK-5792 ÅRSLEV TLF. +45 6599 1635 CVR-nr. DK 10511038 e-mail: bekidan@bekidan.dk www.bekidan.dk Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik

Læs mere

Fælles leveringsbetingelser for Forsyning Helsingør A/S

Fælles leveringsbetingelser for Forsyning Helsingør A/S Fælles leveringsbetingelser for Forsyning Helsingør A/S Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledende betingelser... 4 2.1. Oversigt... 4 2.2. Kundens indtræden i aftalen... 4 2.3. Til- og fraflytning...

Læs mere

Rammeaftale. Mellem. Følgende regioner: Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. Region Nordjylland. Region Midtjylland

Rammeaftale. Mellem. Følgende regioner: Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. Region Nordjylland. Region Midtjylland Rammeaftale Mellem Følgende regioner: Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark.. Region Nordjylland. Region Midtjylland (herefter samlet "Regionerne" og hver for sig "den enkelte region") og

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Bredbånd Erhverv Binding Abonnement pr

Læs mere

Produktspecifikke abonnementsbetingelser

Produktspecifikke abonnementsbetingelser Produktspecifikke abonnementsbetingelser For alle eksisterende kunder oprettet før 14. juni 2005, træder disse betingelser i kraft den 14. juli 2005. 1 Aftalens omfang Følgende specifikke abonnementsbetingelser

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV April 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjeneste

Læs mere

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse

Læs mere

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Hiper aftalevilkår version september 2017

Hiper aftalevilkår version september 2017 Hiper aftalevilkår version 1.5 12. september 2017 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017 Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Forudsætninger... 1 3. E-mail-adresse... 2 4. Fast ip-adresse...

Læs mere

2.3 Alle Altibox oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet, indtil der meddeles ændringer heraf.

2.3 Alle Altibox oplysninger og registreringer lægges til grund for abonnementsforholdet, indtil der meddeles ændringer heraf. JANUAR 2013 1. AFTALEN 1.1 Disse abonnementsbetingelser er gældende for alle Altibox abonnementer vedr. ADSL (Internet). Aftalen er gældende for parterne Altibox Danmark A/S (CVR nr. 31 586 283) (Altibox

Læs mere

Handelsbetingelser - Fiber og xdsl (Kobber) Version 1.4

Handelsbetingelser - Fiber og xdsl (Kobber) Version 1.4 Indholdsfortegnelse Definitioner... 2 1. Generelt... 2 2. Kundens oplysningspligt... 2 3. Aftaleperiode... 2 4. Opsigelse og forlængelse af aftale... 2 5. Betaling og fakturering... 3 6. Ændringer af vilkår

Læs mere

TREFOR BREDBÅND A/S. Abonnementsvilkår

TREFOR BREDBÅND A/S. Abonnementsvilkår 1 TREFOR BREDBÅND A/S Abonnementsvilkår 2 ABONNEMENTSVILKÅR FOR PRIVATKUNDER Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og TREFOR Bredbånd A/S

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser For aftaler om udvikling og design af hjemmesider og Vi-gør-hver-især-hvad-vi-er-bedst-tilpakken, herefter benævnt abonnementet, hos Transdesign.dk 1. Omfang Disse standardvilkår

Læs mere

Tjenestespecifikke vilkår for Mobilt bredbånd - Privat - Juni 2010

Tjenestespecifikke vilkår for Mobilt bredbånd - Privat - Juni 2010 Tjenestespecifikke vilkår for Mobilt bredbånd - Privat - Juni 2010 1/5 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsvilkårenes omfang... 3 2. Forudsætninger... 3 3. TELE s leveringsforpligtelse, herunder faciliteter

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2011

Abonnementsvilkår Januar 2011 Abonnementsvilkår Januar 2011 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med ANDELS.NET. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Gasleverandøraftale. mellem. Distributionsselskabet. Gasleverandøren

Gasleverandøraftale. mellem. Distributionsselskabet. Gasleverandøren Gasleverandøraftale mellem Distributionsselskabet og Gasleverandøren (Version 3.0) Gældende fra 1. september 2014 Indholdsfortegnelse 1. AFTALEPARTER... 3 2. FORMÅL... 3 3. DEFINITIONER... 4 4. AFTALEPERIODE...

Læs mere

Abonnementsvilkår. for NRGi Fibernet A/S

Abonnementsvilkår. for NRGi Fibernet A/S Abonnementsvilkår for NRGi Fibernet A/S Marts 2012 1. Generelle bestemmelser 1.1 Disse Abonnementsvilkår for NRGi Fibernet ( Abonnementsvilkår ) omfatter vilkårene for Abonnentens Tilslutning til Fibernet

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden")

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet Virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden") OG [Medarbejderens navn og adresse] (herefter kaldet "Medarbejderen") (herefter tilsammen kaldet "Parterne")

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Forretningsbetingelser. for brugen af

Forretningsbetingelser. for brugen af Forretningsbetingelser for brugen af Forretningsbetingelser De nedenstående forretningsbetingelser er til enhver tid gældende for kundens brug af IT-systemer leveret af Siteloom Contracts ApS (fremover

Læs mere

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser Nærværende salgs- og leveringsbetingelser, dateret 31. januar 2013, finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, leverancer og aftaler i øvrigt mellem

Læs mere

Side 1 af 6 1. Handelsbetingelser gældende pr. 22. Oktober 2015 for MediaHouse Danmark, herefter kaldet MHD. 1. Anvendelse

Side 1 af 6 1. Handelsbetingelser gældende pr. 22. Oktober 2015 for MediaHouse Danmark, herefter kaldet MHD. 1. Anvendelse Handelsbetingelser gældende pr. 22. Oktober 2015 for MediaHouse Danmark, herefter kaldet MHD. 1. Anvendelse 1.1 Betingelserne gælder for alle aftaler om MHD s salg og levering af produkter/ydelser til

Læs mere

Abonnementsvilkår. Januar 2014

Abonnementsvilkår. Januar 2014 Abonnementsvilkår Januar 2014 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med Andels.net. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler.

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler. Vilkår for privatkunder for tilslutning til TRE-FOR Bredbånd A/S, NRGi Fibernet og Østjysk Energi Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) Gyldig fra 1. juli 2008. Indledning: Disse vilkår

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Play TV

Tillægsvilkår for TDC Play TV Tillægsvilkår for TDC Play TV Februar 2015 Indhold 1. Tillægsaftalen...3 2. Brug af TDC Play TV...3 3. Registrering af bruger...3 4. Personoplysninger...4 5. Offentlig visning og videredistribution...4

Læs mere

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015 Hiper aftalevilkår version 1.0 14. december 2015 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem Vestergaards Bogtrykkeri A/S og kunden i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem

Læs mere

ABONNEMENTS- OG TILSLUTNINGSVILKÅR FOR EWII BREDBÅND ERHVERVS FIBERNET

ABONNEMENTS- OG TILSLUTNINGSVILKÅR FOR EWII BREDBÅND ERHVERVS FIBERNET ABONNEMENTS- OG TILSLUTNINGSVILKÅR FOR EWII BREDBÅND ERHVERVS FIBERNET (Gældende fra 1. september 2016) INDLEDNING Disse vilkår er gældende for indgåelse af aftaler om etablering og benyttelse af EWII

Læs mere

Brugerbetingelser for LE@N

Brugerbetingelser for LE@N 1. Definitioner 1.1 Ved EAN-Web forstås virksomheden EAN-Web A/S, Vesterbrogade 149, 1620 København V, CVR nr. 24 21 27 42 1.2 Ved LE@N forstås det af EAN-Web ejede Web-EDI-baserede edb-system, som gør

Læs mere

Resume af vigtigste punkter:

Resume af vigtigste punkter: Pizzeria betingelser - s. 1 Resume af vigtigste punkter: Her forklares det i korte træk de vigtigste ting du siger ja til ved at acceptere kontrakten. Gratis pizzabakker Prisen for pizzabakkerne med reklamer

Læs mere

Det er en forudsætning for abonnementsaftalen, at du har en e-mailadresse. Læs mere i vilkårenes

Det er en forudsætning for abonnementsaftalen, at du har en e-mailadresse. Læs mere i vilkårenes Abonnementsvilkår for TELMORE Bredbånd Oktober 2007 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TELMORE. Vilkårene er sammen

Læs mere

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S Handelsvilkår Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers

Læs mere

Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler

Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler Aftalevilkår om køb og fremføring af fritvalgskanaler 1 Denne aftale regulerer vilkårene for køb og fremføring af fritvalgskanaler mellem Jerlev Antenneforening, cvr. nr. 18137739 (herefter kaldet foreningen)

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Pkt. 1. 1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet.

Pkt. 1. 1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser pr. 1/9-03 finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem parterne. Betingelserne er

Læs mere

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear B008, 04, 12. Forbehold for trykfejl. Kabel-tv Få mere information på yousee.dk Kundeservice Tlf. 80 80 40 40 Hverdage 08.00 18.30 Support Tlf. 80 80 40 50 Hverdage 08.00 20.00 Weekend 12.00 20.00 Abonnementsvilkår

Læs mere

Mellem Københavns Kommune, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 1502 København K, i det følgende kaldet ejer

Mellem Københavns Kommune, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 1502 København K, i det følgende kaldet ejer Bilag 6 - Ejendomme Aftale om anvendelse af bygninger og/eller ejendomsareal til opsætning af reklame og reklamebærende udstyr Nærværende aftale er ikke omfattet af lejelovgivningen. PARTERNE OG DET LEJEDE:

Læs mere

INGO kontokort kan anvendes på alle bestående og kommende INGO benzinstationer med

INGO kontokort kan anvendes på alle bestående og kommende INGO benzinstationer med Kontobestemmelser 1 Kortets anvendelsesmuligheder 1.1 Kortets anvendelsesmuligheder for Privat kort INGO kontokort udstedes af Circle K Danmark A/S, Borgmester Christiansens Gade 50, 2450 København, tlf.

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB 1. Anvendelse til at foretage modregning i nogen del af det fakturerede tid, eller må det anses for sandsynligt, at forsinkelse vil 1.1 Nedenstående

Læs mere

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse

Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Generelle betingelser for anvendelse af Netbanken i Andelskassen J.A.K. Slagelse Netbanken er et system, hvor man fra en pc kan udføre transaktioner samt søge informationer om kontoforhold. Kommunikationen

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af én eller flere Tjenester af Smile Content, der leveres via

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE Mellem [virksomhedens navn] [virksomhedens adresse] [virksomhedens cvr.nr.] [virksomhedens telefonnummer og mailadresse] (herefter kaldet Virksomheden ) og [lederens navn]

Læs mere

Bredbåndsforeningen GrenaaS.net. Abonnementsvilkår

Bredbåndsforeningen GrenaaS.net. Abonnementsvilkår Bredbåndsforeningen GrenaaS.net Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for medlemmer af Bredbåndsforeningen GrenaaS.net 1. Abonnements- og tilslutningsaftalen Som medlem af Bredbåndsforeningen GrenaaS.net

Læs mere

EWII Bredbånd A/S Kokbjerg Kolding EWII.com CVR-nr

EWII Bredbånd A/S Kokbjerg Kolding EWII.com CVR-nr Side 1 Denne aftale er gældende for indgåelse af aftaler om etablering og benyttelse af EWII Bredbånds fibernet til erhverv i EWII Bredbånds forsyningsområde. Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver

Læs mere

LIC Fastnet Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Fastnet Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Fastnettjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Fastnet Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 3 2. Aftalens

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere

Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.

Kapitel 1 - PARTERNE. 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr. K o n t r a k t [ f a s t h o n o r a r ] Kapitel 1 - PARTERNE 1 Imellem undertegnede, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø CVR-nr.: 10150817 (i det følgende benævnt ERST)

Læs mere

Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S

Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S Handelsbetingelserne er gældende pr. 10. januar 2014. Disse betingelser er gældende for levering af naturgas fra DCC Energi A/S, herefter

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mofibo

Abonnementsvilkår for Mofibo Abonnementsvilkår for Mofibo Juni 2016 1. Tillægsaftalen Denne tillægsaftale gælder for aftaler om abonnement på Mofibo-tjenesten, der udbydes af Mofibo ApS (Mofibo). Mofibo-tjenesten giver adgang til

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Brugerregler for Swipp Privat (Mobilbank)

Brugerregler for Swipp Privat (Mobilbank) Bestemmelserne om afsendelse af Swippoverførsler/betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swippoverførsler/betalinger afsendt inden den 15. december 2015 finder brugerreglerne fortsat anvendelse

Læs mere

Generelle Vilkår for levering og drift af Fullrates tjenester

Generelle Vilkår for levering og drift af Fullrates tjenester Generelle Vilkår for levering og drift af Fullrates tjenester Marts 2016 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 1 1.A. Elektronisk kommunikation og elektronisk regning... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere...

Læs mere