VIA UC Horsens, KLT 4. Semester SPECIALE RAPPORT. Maskinstyring til entreprenørmaskiner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIA UC Horsens, KLT 4. Semester SPECIALE RAPPORT. Maskinstyring til entreprenørmaskiner"

Transkript

1 VIA UC Horsens, KLT 4. Semester SPECIALE RAPPORT Kristian Skadhede Vejleder Jørgen Ullvit Til aflevering

2 Titelblad Rapport titel: Vejleder: Jørgen Ullvit Forfatter: Kristian Skadhede Dato/Underskrift: Studienummer: Sidetal (á 2400 anslag): 17 sider GENEREL INFORMATION: All rights reserved - ingen del af denne publikation må gengives uden forudgående tilladelse fra forfatteren. BEMÆRK: Dette speciale er udarbejdet som en del af uddannelsen til Kort og Landmålingstekniker alt ansvar vedrørende rådgivning, instruktion eller konklusion fraskrives Side 2

3 Indholdsfortegnelse Titelblad 2 1. Handlingsplan Mål for handlingsplanen Aktiviteter, ressourcer og deadlines 4 2. Indledning og problemformulering Indledning Problemformulering og læringsproces Afgrænsning Metode 7 3. Opstart og indledende fase i projektet Projektaftale med Per Aarsleff Opstart og indhentning af data til projektet Afgørelse om licitation D Design og volumenbegningen i Microstation Opstart med færdig projekttegning fra rådgivende ingeniørfirma Design af vejkassen og udgravning InRoadsprogrammet Planlægningsmøde med ingeniør og formand Virksomhedsbesøg og konvertering af data klar til Trimble format Virksomhedsbesøg hos Trimble forhandler SITECH Danmark A/S Opsætning af ny maskine med maskinstyring Konvertering fra Microstation til Trimble format Sitekalibrering - lokal transformation Gravearbejde og opbygning af vejkassen i Sønder Borup Opstart med maskinstyring og udgravning Indbygning af flyveaske Kvalitetssikring med løbende opmåling Afslutning af projektet Fordele og ulemper, samt nøjagtighed ved maskinstyring Maskinstyring i forhold til traditionelt landmåling Generelle fordele og ulemper Nøjagtighed ved brug af maskinstyring Konklusion Kildeliste Bilagsliste Digital bilagsliste 24 Side 3

4 1. Handlingsplan 1.1. Mål for handlingsplanen Med handlingsplanen ønsker jeg kort at beskrive min målsætning for processen, både den teoretiske og praktiske. Jeg ser udformningen af min handlingsplan som en del af læringsprocessen. Det skaber mulighed for fordybelse som videre giver mig mulighed for at udvide mit kompetencespektrum. Hertil bruger jeg handlingsplanen til at bevare fokus på min problemformulering og som retningslinje for mit projektarbejde Aktiviteter, ressourcer og deadlines Sideløbende med udarbejdelse af handlingsplanen udarbejdes en tidsplan (bilag 1), hvoraf flg. fremgår: Aktivitetsbeskrivelse med konkretiserede underpunkter Tidsperiode for aktivitetens udførelse Overordnede deadlines Aktivitet Hvordan opnås målet? DELMÅL 1: Projektstyring Problemformulering. Handlingsplan. Tidsplan. DELMÅL 2: Opstart af projektet Aftale og planlægning med Per Aarsleff om maskinstyringsprojekt. DELMÅL 3: Indhentning af data og it-programmer Maskinstyringsprogram. Data fra bygherre. Data fra ingeniør. DELMÅL 4: Forståelse og viden indenfor maskinstyring Beskrivelse og ressourcer Hvad omfatter aktiviteten? Problemformuleringen skal gennemgås og diskuteres med vejleder. Tidsplanen skal laves med hele dage og uger så der skabes overblik. Skal jeg udføre et reelt stykke arbejde for Per Aarsleff, eller jeg skal lave en case, med sparring fra Per Aarsleff omkring maskinstyring? Få styr på de nødvendige itprogrammer til opgaven. Projektinformation og data fra bygherre og ingeniør. Deadline Hvornår skal aktiviteten være færdig? Uge 7 Uge 8 Uge 9 Side 4

5 Læringsproces og selvstudie med maskinstyring. Sparring med landmålere hos Aarsleff. Møde/interview med Trimble. DELMÅL 5: Fremstilling af 3D design til projektet Design til maskinstyring tegnes i Microstation. Dialog med Ingeniør og landmåler. DELMÅL 6: Klargøring af gravemaskine i marken og data Konvertering og klargøring af data. Klargøring i marken inden opstart. DELMÅL 7: Kvalitetssikring Kvalitetssikring. Opfølgning på gravearbejdet: DELMÅL 8: Fremlægning, rapport, og produkt Forberedelse til eksamen. Færdige produkter. Rapport klar til aflevering. Selvstudie omkring nøjagtighed og fordele/ ulemper ved maskinstyring. Sparring og samarbejde med landmålere og ingeniører for at udføre opgaven. Aftale møde/interview med forhandler af maskinstyringssoftware i Danmark. Der tegnes og konstrueres det ønskede design i Microstation, som efterfølgende kan anvendes til maskinstyring. Løbende dialog med ingeniør og landmåler hos Aarsleff. Det færdige design skal konverteres til et format, som kan indlæses i gravemaskinen. I marken skal der laves fikspunkter, samt en sitekalibrering. Indhentning af data til udarbejdelse af kvalitetssikring. Besøg arbejdspladsen, indgå dialog med de involverede. Fremlægning af det konstruerede design med billeder fra marken, samt hvad maskinstyring går ud på og kan anvendes til. Et godt resultat i en anlægsopgave med maskinstyring for Per Aarsleff. Den løbende rapportskrivning afsluttes som en del af specialet. Uge 13 Uge 13 Uge 13 Uge 15 Uge 15 Side 5

6 2. Indledning og problemformulering 2.1. Indledning Mit speciale skal omhandle maskinstyring af entreprenørmaskiner. Det er et område jeg ikke har modtaget undervisning i, men som jeg har skiftet kendskab til og interesse for, under min praktikperiode hos entreprenørfirmaet Per Aarsleff. Jeg ser specialeskrivningen som en oplagt mulighed og udfordring for at udvide og benytte mine kompetencer i landmålervirket, evt. entreprenørbranchen. Under min praktikperiode deltog jeg i opstarten af et nyt vejprojekt syd for Randers i Sønder Borup. På dette projekt har jeg et mål om at udføre maskinstyringsdelen som selve specialet, i samarbejde med entreprenørfirmaet Per Aarsleff. Det vil sige at målet med mit speciale er at udføre et stykke anlægsarbejde med maskinstyring, hvor jeg som landmåler er tilknyttet projektet. Projektet går specifikt ud på anlæggelsen af en rundkørsel. Der er hertil besluttet at genanvende flyveaske fra Studstrup Kraftvarmværk, som har lagt deponeret på Ceres-grunden i Århus frem til nu. Flyveasken skal graves op og anvendes som vejfyld under rundkørslen. Dette er en oplagt opgave med maskinstyring. Det er en bestemt mængde flyveakse som er godkendt af Randers Kommune, der skal graves ned i vejkassen, og indbygges med helt klare specifikationer. Jeg vil påtage mig opgaven som landmåler med maskinstyring fra start til slut. Indsamle data og projektinformationer Selvstudie omkring maskinstyring Udarbejde 3D design i Microstation til udgravningen og opbygningen af vejkassen Godt samarbejde med de involverede parter i projektet Klargøring af data og materiel til selve gravearbejdet Kvalitetssikring og løbende opfølgning på gravearbejdet 2.2. Problemformulering og læringsproces I arbejdet med et stykke reelt landmålerarbejde vil jeg benytte Microstation/InRoads til at konstruere et 3D design, som igennem databehandling kan benyttes til maskinstyring. Hertil vil jeg igennem en beskrivelse af maskinstyringsformer formulere fordele og ulemper, og derigennem undersøge om man med fordel kan bruge maskinstyring frem for traditionel landmåling Afgrænsning Min opgave indeholder bevidst ikke en uddybelse af traditionel landmåling, da jeg har arbejdet meget målrettet med den, for mig ubekendte maskinstyring. Det er min erfaring, at omfanget af opgaven ville blive for stort, hvis jeg også skulle redegøre for traditionel landmåling. Side 6

7 2.4. Metode I min konstruktion af 3D designet vælger jeg at bruge Microstation/InRoads. Programmet er et cad program som er udviklet af Bentley. Ligeledes det primært benyttede software af landmålerne hos Aarsleff, og et program vi studerende har fået kendskab til igennem studiet. Jeg har også gjort brug af Trimble Business Center i forbindelse med konvertering af data. 3. Opstart og indledende fase i projektet 3.1. Projektaftale med Per Aarsleff Jeg kontaktede først Peter Kjeldahl, ingeniør og byggeleder hos Aarsleff, som er tilknyttet Sønder Borup-projektet. Jeg spurgte om der var mulighed for at jeg kunne udføre maskinstyringsdelen til projektet, som mit speciale. Han var positiv og fandt ideen spændende, men eftersom projektet ikke var færdigforhandlet parterne imellem, kunne han ikke garantere noget. Da vi havde alt udbudsmateriale fra bygherre, aftalte Peter og jeg at jeg, i samråd med landmåler Lars Johansen fra Aarsleff, skulle sørge for den del af arbejdet, hvis aftalen kom i hus Opstart og indhentning af data til projektet Ingeniør Peter Kjeldahl sendte mig alt materialet til projektet som jeg skulle bruge, samt den mailkorrespondance(bilag 2) han havde haft med det rådgivende ingeniørfirma Cowi. Jeg modtog en del tegninger af vejforløbet, samt et oversigtkort over projektet(bilag 3). Hertil sendte han en Autocad tegning i dwg-format af et færdigtegnet projekt i 3D(digitale bilag 1). På grund af den flyveakse som skulle anvendes i vejkassen, var der en masse restrektioner i forhold til miljø og love, beskrevet i ansøgningen om tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 19 (digital bilag 2). Ansøgningen blev behandlet af Miljø og teknik i Randers Kommune, hvorefter de sendte en afgørelse(digitale bilag 3). På baggrund af de oplysninger, kunne jeg opstarte projektet. Jeg aftalte at mødes med landmåler Lars Johansen i Horsens, hvor han har kontorplads. Han skulle hjælpe mig med opstarten på baggrund af de oplysninger jeg havde modtaget. Vi fandt manglende oplysninger, som skulle indhentes inden jeg kunne begynde at designe vejkassen, i forhold til alle de forskellige jordlag og tykkelser der var et krav. Efterfølgende tog jeg kontakt til rådgivende ingeniør hos Cowi, Thomas Kjergaard. Han var behjælpelig og svarede på flere af de spørgsmål vi havde. Der var stadig en del som skulle på plads indenfor Aarsleff s ansvarsområde. F.eks. designet af vejkassen, i forhold til den nemmeste og mest effektive måde at udføre selve gravarbejdet. Det skulle alt sammen bestemmes, inden jeg kunne påbegynde mit 3D design i cad programmet Microstation. Side 7

8 3.3. Afgørelse om licitation En onsdag i slut februar, ringede ingeniør Peter Kjeldahl til mig, med nyheden om at Per Aarsleff havde vundet licitationen. Som omfattede at grave flyveaske ned i vejkassen og bygge en sandpude ovenpå, i den kommende rundkørsel ved Sønder Borup, Randers. Dog kun i det afgrænsede område, som beskrevet i afgørelsen fra Miljø og teknik, Randers kommune(digitale bilag 3). Det vil sige kun halvdelen af rundkørslen, skal der graves flyveaske ned under. Det var en glædelig nyhed for os begge, da vi nu kunne koncentrere os om projektet, i den viden, at det blev til noget. For mig og kvaliteten af mit speciale betød det uendelig meget, at firmaet havde vundet licitationen, og det var ikke mindst, en kæmpe motivationsfaktor. Pludselig skulle jeg på en måde til to eksamener. Én eksamen med mit speciale, og én hos Aarsleff. Her skulle jeg designe hele vejkassen 3D i de forskellige jordlag, lave volumenberegning ud fra mit design på sandpuden, flyveasken, råjord på skråninger, afgravet muld og afgravet råjord. Det var en stor mundfuld, men utrolig spændende. Det betød ligeledes meget for den hjælp og sparring jeg kunne få og tillade mig at forvente, fra både landmålere og ingeniører hos Aarsleff, da det nu var i deres interesse, at jeg lærte mest muligt om maskinstyring. Figur: Afgrænsning af udlæggelsen af flyveaske (bilag 5). 4. 3D Design og volumenbegningen i Microstation 4.1. Opstart med færdig projekttegning fra rådgivende ingeniørfirma Jeg havde modtaget en autocad tegning i dwg-format fra rådgivende ingeniørfirma Cowi. Denne tegning var deltvist tegnet i 3D, hvor mange af de forskellige lag og linier ligger i de rigtige højder i Z aksen. Der var ligeledes en del linier som på en eller anden måde, var tegnet i kote 0, men hvor X og Y værdien passede på alle linier og flader. Det var den tegning som skulle danne grundlag for mit design, da det var hele projektet, tegnet som færdig vej, overkant asfalt. Jeg havde i samarbejde med ingeniør Peter Kjeldahl, modtaget alle de brugbare oplysninger til designet af vejkassen, dvs. koblingshøjden, som er højden fra overkant asfalt til overkant sandpude, hvor der er asfalt, stabilgrus og bundsikring imellem. Under det skal der være en sandpude, som ligger ovenpå den flyveaske der bliver lagt ud i bunden af vejkassen, i en tæt membran, således at flyveasken ikke kan forurene den omlæggende jord og grundvandet i forhold til Miljøbeskyttelseslovens 19 (digitale bilag 2). For at starte op Side 8

9 på mit design, blev jeg nødt til at finde de flader og linier som jeg skulle bruge som hovedlinierne, altså der hvor en linie bryder en anden flade og derved giver et niveauforskel i designet. Jeg valgte at bruge de linier på top skråningerne, som ligger imellem vejene der forbinder rundkørslen, samt de to belægningskanter på kørebanen i rundkørslen, der ligger som to cirkler. De to belægningskanter i cirkler er forholdsvis nemme at kopiere og flytte til den ønskede kote under vejen. På skråningerne havde jeg seks kurve linier med samme radius imellem de tilstødende veje, men de havde hver deres fald. Figur: Autocad tegningen som danner grundlag for hele projektet Det gav mig en del problemer at få konstrueret en cirkel som forbandt alle skråningerne med hver deres fald. Jeg fandt ud af at Microstation kunne konstruere en cirkelbue, hvor man definerer et start-, midt- og slutpunkt på sin cirkelbue. Det gjorde at jeg kunne bruge en skråningslinie som start- og midtpunkt i hver ende af denne linie, hvorefter at definere slutpunktet henover den tilstødende vej, på enden af den anden skråningslinie der støder op mod vejen. Derved fik jeg en cirkelbue med den rigtige radius og fald, som følger den nyværende skråningslinie og derfra med det rette fald og radius, over til den næste skråningslinie. På denne måde forbandt jeg alle mine skråningslinier og fik lavet en samlet cirkelbue, som fulgte de forskellige skrånings linier i både X, Y og Z koordinatet. Jeg kunne nu bruge denne cirkelbue til at kopiere og flytte ned i den ønskede kote under vejen Design af vejkassen og udgravning Som beskrevet ovenfor, havde jeg nu mine hovedlinier fastlagt og kunne dermed begynde at konstruere mine flader på de forskellige jordlag. Jeg havde fået oplyst, via mailkorrespondance fra Vejdirektoratet(digitale bilag 4) at koblingshøjden er 1,3m og sandpuden under skal være 30cm, samt at flyveasken har lag tykkelse på 1m i det tilladte område, hvor den må udlægges. Hældningen på skråningerne i alle jordlag har et anlæg 2, dvs. anlæg er en formel på en hældning som bliver brugt meget indenfor anlægsbranchen(bilag 4). Som det første begyndte jeg at konstruere sandpuden som skal ligge 1,3m under færdig overkant vej, men skal støde imod eksisterende terræn i den vejgrøft som er fra den nyværende vej. Side 9

10 Vejen skal stadig kunne benyttes af trafikken under arbejdet, hvorefter den skal omlægges, mens de andre entreprenører er i gang med udarbejdelsen af selve rundkørslen. Jeg kopierede hovedlinierne og flyttede dem ned i den rigtige kote i et nyoprettet lag. Figur: Her vises hvordan Sandpuden, Planum og Skråningen ligger i terrænet. De nye flader jeg fik som overkant sandpude, skulle brydes og følge det eksisterende terræn i vejgrøften. Det blev en udfordring, da den flade jeg havde dannet og trianguleret, ikke havde ens hældning eller fald. Der hvor sandpuden kom til at skære imod vejgrøften, blev der en linie med mange knæk og ikke ens fald, da linien skar lidt på tværs af faldet på rundkørslen, og derved blev en buet linie i Z koordinatet. Jeg fandt en metode i Microstation, hvorpå jeg kunne skære de triangulerede linier, jeg havde lavet efter hovedlinierne, imod det eksisterende terræn i vejgrøften. Det tog dage og timer at få styr på metoden. Jeg gjorde dette i Microstation og deres tillægsprogram InRoads, som er et program specialudviklet til konstruktion af vejforløb og volumenberegning mm. Per Aarsleff har en supportaftale med landinspektørerfirmaet Lifa(www.lifa.dk), som har en it-afdeling der specialiserer sig i Microstation og InRoads. Den licens benyttede jeg mig af, og ringede til deres ekspert Anders Wandall. Han var en stor hjælp i forbindelse med navigering i programmet og dets muligheder. Figur: Her ses hvordan sandpude overfladen og det eksisterende terræn rammer hinanden. Side 10

11 4.3. InRoadsprogrammet InRoads er tillægsprogram til Microstation, produceret af Bentley(www.bentley.com). I In- Roads kan man, efter man har lavet sit design i Microstation, indlæse sine linier, punkter eller flader til et nyoprettet surface. Det gør man på de forskellige flader dvs. på sandpuden, flyveasken osv. Når det er gennemført og gemt i hver sin surfacemappe, kan man triangulere overfladen i 3D, ud fra de linier og punkter man har importeret i dette lag, f.eks. på sandpuden. Når det er udført i alle lag, laver man en volumenberegning imellem de forskellige surface, som også beregner alle trekanter. Det gør at beregningen indkalkulerer alt og bliver meget præcist. Det kræver man er meget omhyggelig med sit design, og at de to overflader passer sammen. Når man f. eks konstruerer et jordlag, tegner man oversiden og gemmer i et surface-lag, hvorefter at tegne undersiden af samme jordlag i et anden surface-lag og gemmer det. Det er meget vigtigt, at de skæringslinier, som deler overside med underside bliver brugt i begge surface-lag, så man faktisk ender med to triangulerede surface-lag, der lukker sammen som én kasse. Hvis man derimod har en lodret kasse i siderne, er det nok at have toppen og bunden af kassen, da beregningen vil udregne lodret mellem de to lag, og komme frem til en korrekt mængde. InRoads har en masse andre gode redskaber, som hjælper med at designe de rigtige linier i en tegning i Microstation. Et redskab jeg ofte brugte var generate sloped surface. Her kan man vælge f.eks. den linie, der er på top skråningskanten, og oplyse hvilken hældning man ønsker på skråningen, ned eller op imod en anden trianguleret overfalde som InRoads har konstrueret. Derefter tegner den hele hældningen med ens fald på skråningen, og danner en ny bund- eller toplinie som følger den overflade som hældningen skære imod, i både X, Y og Z. Nu har man en toplinie og bundlinie på sin skråning, med præcis ens fald, og hvor det rammer præcis det jordlag man ønsker. Dette giver en høj nøjagtighed i det tegnede design, og i den efterfølgende volumenberegning, som er nødvendig. Figur: Her vises hvordan generate sloped surface danner en skråning med anlæg 2, ud fra den linie på overkant sandpude og ned imod planum surface med grøn råjord imellem. Side 11

12 4.4. Planlægningsmøde med ingeniør og formand Jeg havde næsten færdiggjort mit design af hele projektet, samt lavet volumenberegning på muld og råjord der skulle graves af. Hertil flyveaske, sandpuden og skråninger der skulle indbygges(bilag 5). Vi, ingeniør Peter Kjeldahl, formand Casper Gram og undertegnede som landmåler, aftalte at holde et internt møde i Aarsleff. Vi havde fået lov af Randers kommune til at indbygge et 1m tyk lag flyveaske på det afmærkede område, hvilket gav os en større mængde end de første 3000 m3, som aftalt. På mødet gennemgik vi mit design, hvor vi kom frem til detaljer som skulle laves om. Bl.a. at den eksisterende grøft måtte vi ikke fylde op, da den under projektet, stadig skulle fungere. Mulden ville de også gerne have afgravet på et større område, så vi var sikre på, at den mængde jord på skråningerne kom til at lægge af på råjorden. Mulden må ikke bære en skråning. Jeg gik straks i gang med at lave disse ændringer, så designet kunne foreligge klar til udgravning knap 2 uger efter.(digital bilag 5) Figur: Viser hvordan vejgrøften endte med gul sandpude, grøn skråning og brun eksisterende terræn. 5. Virksomhedsbesøg og konvertering af data klar til Trimble format 5.1. Virksomhedsbesøg hos Trimble forhandler SITECH Danmark A/S Mandag d. 5 marts havde jeg aftalt møde med SITECH Danmark A/S (www.sitech.dk), som er de eneste forhandlere af Trimble maskinstyringsudstyr i Danmark. Mit mål med dette besøg var, at få en bedre general forståelse for hvordan maskinstyring virker, samt hvilke fordele og ulemper det kan have. Et andet mål var at få en aftale om support til min konverteringsproces af data, til det rette Trimble format. Hertil hvad der ellers kunne forekomme nødvendigt i processen, inden mine data kunne indlæses i gravemaskinen. Jeg skulle mødes med Frank Andreasen, teknisk support medarbejder indenfor maskinstyring. Han har baggrund som maskinfører, hvor han bl.a. har arbejdet med maskinstyring de sidste 6-8 år, inden han begyndte hos SITECH. Frank tog godt imod mig, og fortalte en masse brugbart omkring maskinstyring. Side 12

13 5.2. Opsætning af ny maskine med maskinstyring Når en entreprenør køber en ny maskine, er den ikke klargjort til maskinstyring fra fabrikken side. Hos SITECH er det medarbejderen/landmåleren som laver denne opsætning og klargøring til maskinstyring. Hvis det f.eks. er en gravmaskine som skal monteres med GPS modtager, bliver der for det meste monteret 2 GPS antenner på maskinen, for at give en større nøjagtighed, samt et bedre signal. På bommen, armen og til skovlen bliver der monteret en vinkelsensor med indbygget gyro, som registrer den vinkel som er på den givende del når den bevæger sig. Derved sender den et signal tilbage i maskinen og beregner sig frem til et punkt, et stykke oppe på skovlen. Maskinføreren måler fra dette punkt på skovlen, ud til spisen af skovlen og indtaster det i computeren som sidder i førerhuset. Herefter kalibrerer den selv, efter hvor slidt denne skovl er. Det kræver derfor at maskinføreren husker at måle det løbende, som skovlen bliver slidt. Denne opsætning laver de ude i marken, hvor de måler med totalstation til alle omdrejnings punkter og GPS modtagerne. Derved kan de, ved at beregne afstanden og vinklen, komme frem til det præcise koordinat i X, Y og Z på både midten, og hver side af skovlen. Det er noget nemmere på en bulldozer og grader, hvor de to GPS antenner sidder i samme højde, lodret over bladet på hver sin side. En vinkelsensor sidder på selve maskinen, som regner sig frem til bladet når maskinen ikke står på en vandret overflade. Figur: Her graves ud efter planum. Pilene viser de omdrejningspunkter som bliver opmålt. En vinkelsensor sidder på hver bevægelige del dvs. Inderbom, ydrebom, stik og skovl. De to GPS antenner ses bagpå Konvertering fra Microstation til Trimble format Under mit besøg hos SITECH fik jeg deres Trimble Business Center, som er et cad/konverteringsprogram til maskinstyring. Dette program bruges til at omdanne sit design til det rette format, som kan indlæses i maskinen. I programmet kan man selv tegne sit design eller indlæse forskellige cad formater og anvende dem. Jeg havde tegnet hele mit pro- Side 13

14 jekt i Microstation og trianguleret mine overflader i InRoads. Disse overflader er gemt som et dtm-format og kan eksporteres som et xml-format i InRoads, hvilket Trimble Business Center kan importere og anvende. I mit tilfælde havde jeg lavet hele designet og alle overflader i Microstation, hvilket gjorde at jeg kun skulle bruge programmet til at konvertere mine data til et svd- og svl-format, som er en overfaldefil og en liniefil der kan indlæses i gravemaskinen Sitekalibrering - lokal transformation Som en del af det at lave maskinstyring, er det også vigtigt at man får helt styr på det koordinatsystem, som bygherre ønsker at projektet bliver udført i. Det som en sitekalibrering går ud på, er at maskinen modtager WGS84 koordinater fra satellitterne, som er et globalt koordinatsystem der følger jordens krumning. Disse WGS84 koordinater skal, ved hjælp af en lokal transformation og højdetilpasning, i dette tilfælde passe bedst muligt med DKTM2 koordinaterne på de fikspunkter, som vi havde modtaget af Vejdirektoratet(bilag 6). Landmåler Lars Johansen og jeg kørte op til den kommende rundkørsel, hvor vi startede med at lave et nyt fikspunkt i WGS84, som vores base kunne opstilles henover. Det gjorde vi ved at måle til fire forskellige fikspunkter, oplyst fra Vejdirektoratet. Herefter målte vi til vores nye fikspunkt og fik et DTKM2 koordinat. Efterfølgende lavede vi en KMS-trans til WGS84. For at lave selve sitekalibreringen, udvalgte vi mindst 4 kendte fikspunkter som dannede en lukket polygon rundt om det givne projektområde(bilag 7). Herefter målte vi de punkter med GPS roveren, koblet sammen med basen som reference i WGS84 koordinat. Det er her vigtig at man giver disse punkter et navn, så man har styr på hvilke punkter der er målt med GPS. Selve sitekalibreringen kan man lave på stedet med sin Trimble controller. Den bruger disse to forskellige koordinater man har på samme punkt og beregner en lokal transformation til den bedst mulige målestoksfaktor. Sagt groft vil det sige at de WGS84 koordinater som følger jordens krumning, bliver bredt ud til et plan niveau og skal passe bedst muligt, med det lokale koordinatsystem. Efter denne kalibrering, kan man med sin totalstation i samme friopstilling lave en kontrol af sin sitekalibrering, hvor man kan afsætte et kendt punkt med den nydannede kalibreringsfil. Her kan man se om der er en afvigelse på punktet. På controlleren danner den en dc-sitekalibreringsfilformat. Den skal indlæses i Trimble Business Center hvor den kan konverteres til et cfg Trimble format. Nu er sitekalibreringsfilen færdig, og skal lægges ved de forskellige overflade filer, som er dannet tidligere til projektet. Det som sker, er at maskinen modtager WGS84 koordinater. Selve designet er i DKTM2 koordinater, nu hvor maskinen har en sitekalibrerings fil vil WGS84 koordinaterne komme til at lægge bedst muligt ifølge DKTM2 koordinaterne og målestoksfaktoren vil lægge sin så tæt på 1 som muligt og derved opnå størst mulig nøjagtighed. Selve sitekalibreringen er jeg ikke gået mere i dybden med, da det er et helt speciale for sig selv. Side 14

15 6. Gravearbejde og opbygning af vejkassen i Sønder Borup 6.1. Opstart med maskinstyring og udgravning Mandag morgen d startede selve byggeprocessen, hvor landmåler Lars Johansen og undertegnede, sammen med en maskinfører, samt formand Casper Gram. Som det første viste Lars og jeg maskinføreren hvordan og hvorhenne de, under byggeperioden skulle opstille basen hver morgen, over det fikspunkt som vi havde etableret. Jeg havde udarbejdet en arbejdstegning med en beskrivelse af selve arbejdsprocessen for maskinføreren, så han havde et visuelt billede af opgaven, samt en beskrivelse(bilag 8). I den benyttede gravmaskine sad et hukommelses CF-kort i skærmen, i førerhuset. Med dette kort kunne jeg overføre de mapper jeg havde dannet, med forskellige Trimble overfalde filer, samt sitekalibreringsfilen i hver mappe til hukommelseskortet. Kortet indlæses i gravmaskinen, hvor den kobler sig til basen. For at kontrollere gravmaskinen havde vi afmærket et punkt på vejen med en given kote, hvorefter maskinføreren kunne sætte sin skovl ovenpå, for at kontrollere om han fik den samme kote på skærmen. Der var en afvigelse på ca. 15mm i højden, hvilket er godkendt, og et godt stykke under fejlgrænsen på ca. 5cm ved denne anlægsopgave. Figur: Her ses det fikspunkt som maskinføreren skal bruge Efter denne kontrol og gennemgang af arbejdsprocessen, gik maskinføreren straks i gang med at grave muld af efter mit planum design. Efter mulden er gravet væk, skal råjorden graves væk ned til planum. Processen tager ca. tre dage, og alt råjorden på nær den mængde jeg havde beregnet til opbygning af skråninger, blev kørt væk i lastbiler. Under udgravningen af råjorden fandt vi et kabel som gik langs vejgrøften. Det valgte vi naturligvis at lade ligge. Det betød at der ville blive en mindre mængde flyveaske end først beregnet, da vi ikke valgte at grave mere råjord væk langs vejgrøften hvor kablet lå. Side 15

16 Figur: Her ses hvordan råjorden bliver gravet væk og kørt derfra 6.2. Indbygning af flyveaske Da jorden var gravet helt ned til planum, blev der lagt en fibermembran ud på den overfalde hvor flyveasken skulle indbygges. Flyveasken ligger i jorden på Ceres grunden i Århus, hvor den så bliver gravet op og kørt til Sønder Borup i lastbiler som ca. kan have 20-25m3 pr. læs. Det bliver til ca. 150 læs efter min mængdeberegning. Tilladelsen til at køre med denne flyveaske blev desværre forsinket i projektet, hvilket betød at projektet mere eller mindre lå stille i en uge. Den gravemaskine som var på pladsen var allerede booket til en anden plads. Vi fik altså lidt et planlægningsproblem. Foruden den gravemaskine som havde hele maskinstyringsprojektet indlæst, var der ikke noget at grave efter. Heldigvis blev en anden gravemaskine ledig, som også var sat op til maskinstyring. Denne maskine var sat op med et GSM modem som kunne få forbindelse til en server. Jeg modtog et link på min mail til denne Trimble server og kunne, ligesom før lægge mine forskellige 3D design overfalder ind. Denne gang kunne jeg gøre det fra min hjemmecomputer, på hvilken som helst tidspunkt og sted, hvor der var en internetforbindelse. Det var igen en opgave, som jeg ikke har haft kendskab til før. Det viste sig at være enkelt, da mine forskellige mapper med data var dannet og bare skulle uploades til denne server, som Aarsleff har licens til at benytte. Jeg tog op til pladsen mandag d. 2. april, hvor vi skulle starte op igen. Den nye Maskinfører Jannik havde allerede fundet mine mapper med designet på serveren, og der var ingen problemer med at indlæse det i maskinen. Han kontrollerede efterfølgende det fikspunkt vi havde lavet på vejen, som passede indenfor 2 cm. Arbejdet gik i gang med at fylde vejkassen op med flyveaske og jeg kunne roligt køre hjem og arbejde videre. Side 16

17 Figur: Her vises et billede af serven, hvor man kan se Sønder Borup projektet er indlæst under den rette gravemaskine KOMAT- SU Figur: Her ses hvordan flyveasken bliver lagt ud og komprimeret med en tromle 6.3. Kvalitetssikring med løbende opmåling Som en del af maskinstyring kan maskinføreren opmåle og registrere punkter (X,Y og Z) med højre eller venstre spis af skovlen. Dette gør han løbende ved blot at trykke på en knap, mens han graver efter en overfalde. F.eks. planum eller når han retter en sandpude af efter sit design på skærmen. Det er endnu en stor fordel ved maskinstyring, fordi det gør at landmåleren ikke behøver at køre ud og måle op hver anden dag. Maskinføreren kan derimod, imens han graver med maskinen, også opmåle punkter og senere overføre de data til land- Side 17

18 måleren, som han skal bruge til kvalitetssikring ved afslutning af projektet. Det er også blevet gjort i Sønder Borup, hvor jeg modtog flere punktfiler med målinger fra hvert jordlag, som derefter kunne indlæses i Microstation. Jeg gjorde det, at de opmålte punkter som jeg havde indlæst, målte jeg det samme punkt i X og Y på mit design i Microstation. På den måde fik jeg to forskellige punktkoter som jeg kunne danne et resultat ud fra, og vurdere selve udgravningen Asbuilt i nøjagtighed, som er det færdige stykke arbejde som er udført(bilag 9). Tolerancen på en type udgravning som denne, oplyser Aarsleff er normalt +/- 50mm hvilket vi fint overholder, dog 2 punkter i planum som er lige over grænsen. Figur: Her ses Skærmen i førerhuset, hvor maskinføreren kan følge sin skovl og opmåle punkter Afslutning af projektet Opbygningen af flyveasken viste sig at være mere besværlig end først antaget, da den ikke er så nem at håndtere som jord eller sand. Det medvirkede til at projektet blev yderligere udsat, og desværre ikke nåede at blive helt færdig, før jeg skulle aflevere dette speciale. Jeg er dog stadig tilknyttet arbejdet for Aarsleff, og skal lave kvalitetssikring af projektet inden det skal afleveres til bygherre. Under mit speciale har jeg haft et tæt samarbejde med flere forskellige fagfolk hos Aarsleff, som også beskrevet i min rapport. Ingeniør og byggeleder på Sønder Borup sagen, Peter Kjeldahl har i samarbejde med landmåler Lars Johansen lavet en udtalelse fra Per Aarsleff, omkring min arbejdsindsats og kompetence som kommende landmåler i Sønder Borup projektet (bilag 10). 7. Fordele og ulemper, samt nøjagtighed ved maskinstyring 7.1. Maskinstyring i forhold til traditionelt landmåling Som en primær del af mit speciales problemformulering, vil jeg i nedenstående afsnit prøve at beskrive den markante forskel og eventuelle fordel ved Maskinstyring i Sønder Borup projektet, frem for den traditionelle Landmåler metode. 3D designet i Microstation skal laves ved begge metoder. Ved en traditionel afsætning skal man alligevel have konstrueret i f.eks. Microstation de rigtige linier og flader til at afsætte punkter efter. Ingen markant forskel Side 18

19 Opsætning af eventuel base og sitekalibrering, er også en slags del af arbejdet ved en traditionel metode, hvor der skal etableres nogle fikspunkter og laves en netberegning inden pladsen er klar til arbejde. Ingen markant forskel Under udgravningen er der en markant forskel og fordel ved Maskinstyring. Så snart gravemaskinen har indlæst designet og kontrolleret på et fikspunkt, kunne maskinføreren gå i gang. Eventuel ventetid opstod heller ikke for landmåleren, da maskinføreren frit kunne arbejde efter hvilket jordlag han ønskede. Som landmåler er man stort set ikke involveret i projektet under udgravningen. Ved den traditionelle metode vil landmåleren være nødt til at skulle forbi hver dag, og dertil lave nye afsætninger og kontrollere udgravning løbende, samt være en håndmand fast på pladsen til at hjælpe maskinføreren med at grave efter et nivelleringsinstrument. Markant forskel og fordel ved maskinstyring Opbygning af flyveaske, skråninger og sandpude. Det er de samme ting, som gør sig gældende ved opbygningen, som ved udgravningen. Maskinføreren kan frit arbejde efter designet. Landmåleren er stort set ikke involveret i denne fase, hvor på traditionel vis ville han forekomme på pladsen hver dag. Markant forskel og fordel ved maskinstyring Kvalitetssikring under selve udgravningen og opbygningen er det min overbevisning at nøjagtigheden er en smule bedre ved maskinstyring end ved traditionel Landmåling. Det kommer dog an på flere faktorer, f.eks. hvor god er maskinføreren at grave samt landmåleren er til at afsætte osv. Fordelen ved maskinstyring er at maskinføreren altid kan se hvordan han skal grave i forhold til designet, på ethvert givent punkt. Den mulighed har han ikke på traditionel vis, hvor det kun er over de afsætte punkter, at han ved hvor han skal grave og jævne terrænet ud imellem punkterne. Det mener jeg giver en større nøjagtighed i gravearbejdet, da man hele tiden har en flade at følge, og ikke kun nogle punkter. Opmåling Asbuilt forgik også med gravemaskinen. Denne indmåling afhænger meget af maskinføreren og hvor dygtig han er til at måle alle knæklinier et fladnivellement. Gravemaskinen og føreren vil aldrig kunne lave en nær så god opmåling, i forhold til en landmåler med hans erfaring, viden og udstyr. På dette område har traditionelt landmåling stadig en fordel. Ved mange anlægsopgaver, hvor nøjagtighedskravene er knap så høje, kan indmåling med maskinstyring godt anvendes og derved spares tid og penge. Mindre markant forskel og fordel ved maskinstyring Side 19

20 7.2. Generelle fordele og ulemper Fordele Forbedret nøjagtighed. Bygherre får hvad der vises på tegningerne. Forbedret effektivitet. Arbejdet udføres korrekt første gang. Forbedret sikkerhed. Ingen mennesker omkring maskinen, og omkostning til håndmand reduceres. Maskinfører har bedre overblik. Han oplever større tilfredshed. Han er med hele tiden. Mindre risiko for fejl med hele 3D designet i maskinen. Landmåleren har mulighed for at lave næsten hele arbejdet fra sin kontorplads, dvs. mindre spildt tid på transport. Maskinføreren kan lave opmålinger i maskinen og sende det via en trådløs forbindelse til landmåleren. Det samme kan landmåleren ved at sende data til maskinen trådløst. Der er ingen pløkker som står i vejen eller er mistet pga. påkørsel osv. Ingen ventetid på landmåler imellem de forskellige afsætninger som traditionelt. Ulemper Der ligger en begrænsning i brug af GPS: I tæt bebyggede områder eller i områder dækket med skov forekommer dårligt signal. I områder med utilstrækkelig satellitdækning. På arbejdspladser uden tilstrækkeligt uddannede og kvalificerede medarbejdere. Indkøb og opsætning af maskinstyring er en stor investering. Eventuelle fejl i designet er svære at opdage for maskinføreren, da han bliver nød til at stole blindt på designet. Mulighed for nedbrydning af hardware og software samt strømsvigt. Side 20

QUICKGUIDE. til Skab overflade i icp41/42

QUICKGUIDE. til Skab overflade i icp41/42 til Skab overflade i icp41/42 1. I denne guide gennemgåes hvordan der skabes en overflade. Vi vil tage udgangspunkt i en afgravning til et rør mellem 2 brønde som vi kender punktnumrene på. Dette er blot

Læs mere

Uddannelse og viden gør hele forskellen!

Uddannelse og viden gør hele forskellen! 5190 www.sharkreklame.dk Uddannelse og viden gør hele forskellen! K WWW.SITECH.DK Med SITECH s uddannelses program sikres du fuldt udbytte af din investering. Teknologi til entreprenørerne SITECH Academy

Læs mere

Hvad skal vi i dag digitalt byggeri mv.

Hvad skal vi i dag digitalt byggeri mv. Digitale Byggeri mobile enheder 21. september 2011 i København Chefkonsulent Flemming Grangaard Kursus og udvikling Kursus og udvikling Hvad skal vi i dag digitalt byggeri mv. Det handler ikke om 2 1 Kursus

Læs mere

Trimble Business Center 2.60

Trimble Business Center 2.60 Trimble Business Center 2.60 Oprettelse af 2D linjeføring udfra dxf-fil - Samt overførsel og afsætning på controller Februar 2012 Jens Esbech GEOTEAM A/S je@geoteam.dk Denne vejledning omhandler: 1) Hvordan

Læs mere

5 spørgsmål om koordinatsystemer du ville ønske, du aldrig havde stillet! Erik Wirring Landinspektørfirmaet LE34. (ew@le34.dk)

5 spørgsmål om koordinatsystemer du ville ønske, du aldrig havde stillet! Erik Wirring Landinspektørfirmaet LE34. (ew@le34.dk) 5 spørgsmål om koordinatsystemer du ville ønske, du aldrig havde stillet! Erik Wirring Landinspektørfirmaet LE34 (ew@le34.dk) 5 spørgsmål om koordinatsystemer du vil ønske du aldrig havde stillet! 1. Hvorfor

Læs mere

Quick Guide for TopSURV RTK

Quick Guide for TopSURV RTK Quick Guide for TopSURV RTK GRS-1 GNSS og TopSURV v7.x Version 1.00 August 2010 1 Topcon hurtig guide til GNSS GRS-1 GPS+Glonass Modtager. GRS-1 Skrivebord, Windows mobile 6.1 Start for navigering til

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og Funktioner Lærervejledning 12-02-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Indhold Introduktion... 3

Læs mere

Brugervejledning til Graph

Brugervejledning til Graph Graph (brugervejledning) side 1/17 Steen Toft Jørgensen Brugervejledning til Graph Graph er et gratis program, som ikke fylder meget. Downloades på: www.padowan.dk/graph/. Programmet er lavet af Ivan Johansen,

Læs mere

Triangulering af Danmark.

Triangulering af Danmark. Triangulering af Danmark. De tidlige Danmarkskort De ældste gengivelser af Danmark er fra omkring 200 e.kr. Kortene er tegnet på grundlag af nogle positionsangivelser af de danske landsdele som stammer

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Kortlægning og opmåling ved udbygning af Motorring 3 i København

Kortlægning og opmåling ved udbygning af Motorring 3 i København Kortlægning og opmåling ved udbygning af Motorring 3 i København Af Landinspektør Torben Weinkouff Rasmussen, Vejdirektoratet, Anlægsområdet twr@vd.dk Udbygning af en eksisterende motorvej i bymæssig område

Læs mere

Startguide. kom godt i gang

Startguide. kom godt i gang Startguide kom godt i gang Indholdsfortegnelse Installation af Autolog programmet At skrive kørebog er 100% tidsspilde når Autolog gør det 100% automatisk Autolog programmets funktioner Autolog Hardwaretyper

Læs mere

Titelblad VEJLEDER: Lisbeth Kejser (LIK) FORFATTER: Alexander Frost Andersen Kasper H. S. Nielsen DATO/UNDERSKRIFT: STUDIENUMMER:

Titelblad VEJLEDER: Lisbeth Kejser (LIK) FORFATTER: Alexander Frost Andersen Kasper H. S. Nielsen DATO/UNDERSKRIFT: STUDIENUMMER: Kort- og landmålingstekniker Titelblad RAPPORT TITEL: Visualisering af 3d - model VEJLEDER: Lisbeth Kejser (LIK) FORFATTER: Alexander Frost Andersen Kasper H. S. Nielsen DATO/UNDERSKRIFT: STUDIENUMMER:

Læs mere

Velkommen til. Anvendelse af projektdata i maskiner. Vejforum 2012. Poul-Erik Olsen & Rie Rohde

Velkommen til. Anvendelse af projektdata i maskiner. Vejforum 2012. Poul-Erik Olsen & Rie Rohde Velkommen til Anvendelse af projektdata i maskiner Poul-Erik Olsen & Rie Rohde Vejforum 2012 Poul-Erik Olsen Ansat i Barslund siden 1991 Tilbudschef siden 1996 Projektleder 1991 1996 Uddannet ingeniør

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Brug af GPS for korttegning GPSmap 60

Brug af GPS for korttegning GPSmap 60 Brug af GPS for korttegning GPSmap 60 Fremstilling af grid på grundmaterialet side 1 Import af track og waypoints fra GPS til OCAD side 2 Indstilling af GPS og brug af antenne side 5 Almanac for satellitmodtagelse

Læs mere

Installer DesignPro. DesignPro I Side 1

Installer DesignPro. DesignPro I Side 1 DesignPro I Side 1 Installer DesignPro DesignPro 5 DesignPro fra Avery, er fint layoutprogram, der har nogle store fordele frem for Publisher og Draw. Det er på Dansk, og så er det gratis. Programmet er

Læs mere

JTA-DynamicsPDF. til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. JTA-Data Jylland Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-jylland.

JTA-DynamicsPDF. til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. JTA-Data Jylland Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-jylland. JTA-DynamicsPDF til Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. www.jta-jylland.dk 1. Introduktion til JTA-DynamicsPDF. JTA-DynamicsPDF til Microsoft Dynamics C5 er et ekstra modul, som er udviklet

Læs mere

FARVEPRINT. Dansk Orienterings-Forbund. Værd at vide... FARVEPRINT, OFFSETTRYK - og banepåtryk SILKEBORG NORDSKOV. WOC 2006 model event relay

FARVEPRINT. Dansk Orienterings-Forbund. Værd at vide... FARVEPRINT, OFFSETTRYK - og banepåtryk SILKEBORG NORDSKOV. WOC 2006 model event relay Værd at vide... FARVEPRINT FARVEPRINT, OFFSETTRYK - og banepåtryk SILKEBORG NORDSKOV Scale 1:10.000 Contour interval 5 metres WOC 2006 model event relay WOC mapping team: Coordinator: Flemming Nørgaard

Læs mere

For at få tegnet en graf trykkes på knappen for graftegning. Knap for graftegning

For at få tegnet en graf trykkes på knappen for graftegning. Knap for graftegning Graftegning på regneark. Ved hjælp af Excel regneark kan man nemt tegne grafer. Man åbner for regnearket ligger under Microsoft Office. Så indtaster man tallene fra tabellen i regnearkets celler i en vandret

Læs mere

Leica SmartStation Totalstation med integreret GPS

Leica SmartStation Totalstation med integreret GPS Leica SmartStation Totalstation med integreret GPS Leica SmartStation Totalstation med integreret GPS Nyt revolutionerende opmålings system. Verdens første, perfekte kombination af TPS og GPS. Total station

Læs mere

Mercantec Annonceret udbud Gravemaskine November 2014

Mercantec Annonceret udbud Gravemaskine November 2014 Mercantec Annonceret udbud Gravemaskine November 2014 Gravemaskine, november 2014 Side 1/6 Annonceret udbud iht. Tilbudsloven I medfør af lovebekendtgørelse nr. 1410 af 7. december 2007 om indhentning

Læs mere

Den nye bane København-Ringsted. Bentleyusers.dk 11. November 2013

Den nye bane København-Ringsted. Bentleyusers.dk 11. November 2013 Den nye bane København-Ringsted Bentleyusers.dk 11. November 2013 Den nye bane København-Ringsted Udbudspakker Udbudsorganisation 5 rådgiver kontrakter ART: Jernbane, veje, broer og konstruktioner SNC:

Læs mere

1. Manuel og automatisk registrering af punkter Her gennemgås hvordan punkter optages manuelt eller automatisk. Fra køreskærmen trykkes på Værktøj

1. Manuel og automatisk registrering af punkter Her gennemgås hvordan punkter optages manuelt eller automatisk. Fra køreskærmen trykkes på Værktøj Optagelse af punkter 1. Manuel og automatisk registrering af punkter Her gennemgås hvordan punkter optages manuelt eller automatisk. Fra køreskærmen trykkes på Værktøj 2. Valgmuligheder for lagring af

Læs mere

Opgradering af firmware på Trimble GNSS modtager

Opgradering af firmware på Trimble GNSS modtager Følgende vejledning beskriver hvordan man opgraderer firmware i en Trimble GNSS modtager. Alle versioner af firmware til modtagerne kan findes her på Trimble s hjemmeside: Modtager R4 R6 R8 Link til firmware

Læs mere

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen.

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen. Side 1 af 21 I dette materiale skal du prøve at arbejde med tekster og billeder. Tekster er bogstaver, der er sammensat til ord. Ord er igen sat sammen, så de danner sætninger. Sætninger kan udtrykke en

Læs mere

Oversigt over nøglefunktioner i LAND4

Oversigt over nøglefunktioner i LAND4 Oversigt over nøglefunktioner i LAND4 Indhold Nøglefunktioner i LAND4... 2 LAND4 og AutoCAD... 2 LAND4-versioner og AutoCAD-versioner... 2 Koteringsfunktioner... 2 Lagstruktur... 3 Tegneformater... 3 Areal,

Læs mere

Variabel- sammenhænge

Variabel- sammenhænge Variabel- sammenhænge 2008 Karsten Juul Dette hæfte kan bruges som start på undervisningen i variabelsammenhænge for st og hf. Indhold 1. Hvordan viser en tabel sammenhængen mellem to variable?... 1 2.

Læs mere

3D-LASERSCANNING - FREMTIDENS OPMÅLING

3D-LASERSCANNING - FREMTIDENS OPMÅLING 3D-LASERSCANNING - FREMTIDENS OPMÅLING Velegnet til: Komplet målfast 3D model til brug for projektering As-built dokumentation Opmåling til facade- og bygningsrenovering Opmåling af broer m.m. i trafikerede

Læs mere

Kompendium i faget. Matematik. Tømrerafdelingen. 2. Hovedforløb. Y = ax 2 + bx + c. (x,y) Svendborg Erhvervsskole Tømrerafdelingen Niels Mark Aagaard

Kompendium i faget. Matematik. Tømrerafdelingen. 2. Hovedforløb. Y = ax 2 + bx + c. (x,y) Svendborg Erhvervsskole Tømrerafdelingen Niels Mark Aagaard Kompendium i faget Matematik Tømrerafdelingen 2. Hovedforløb. Y Y = ax 2 + bx + c (x,y) X Svendborg Erhvervsskole Tømrerafdelingen Niels Mark Aagaard Indholdsfortegnelse for H2: Undervisningens indhold...

Læs mere

Idegrundlag. -Mail & Kalender funktion.

Idegrundlag. -Mail & Kalender funktion. Idegrundlag. Vores ide er at vi vil føre en dansk handels- og servicevirksomhed, som sælger større printere til virksomheder af høj kvalitet.- (B2B). Vi vil opkøbe printerne fra en producent i Kina, som

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik.

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et MEGA godt emne det har været sjovt! Patrick Stistrup 6. klasse Indhold - Hvad har vi

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Vejledning til inddatering af afsluttende projekt i UC Viden

Vejledning til inddatering af afsluttende projekt i UC Viden Find vejen frem VIA University College Dato: 13. marts 2015 Vejledning til inddatering af afsluttende projekt i UC Viden Formålet med at registrere og uploade dit afsluttende projekt til UC Viden er, at

Læs mere

Brugsanvisning til SyreN ph Rapport.

Brugsanvisning til SyreN ph Rapport. Brugsanvisning til SyreN ph Rapport. For at installere SyreN ph Rapport, indsæt BioCover USB stik i computer. Nedenstående program forefindes på USB: Ved at klikke på SyreN ph Rapport mappen åbnes mappen

Læs mere

Akademiuddannelsen Designteknolog Optagelsesprøve september 2015 Pattern Design

Akademiuddannelsen Designteknolog Optagelsesprøve september 2015 Pattern Design Akademiuddannelsen Designteknolog Optagelsesprøve september 2015 Pattern Design Praktiske informationer Optagelsesopgaven skal afleveres digitalt. Derfor skal du indscanne dit materiale, samle det i ét

Læs mere

NorthPestClean. Notat. Dræning og tæthedsprøvning af testceller 22-11-2011. Projekt nr.: Life09/ENV/DK368

NorthPestClean. Notat. Dræning og tæthedsprøvning af testceller 22-11-2011. Projekt nr.: Life09/ENV/DK368 NorthPestClean Notat Dræning og tæthedsprøvning af testceller 22-11-2011 Projekt nr.: Life/ENV/DK368 Dræning og tæthedsprøvning af testceller Indholdsfortegnelse 1 Indledning...2 2 Testcelle 1...3 2.1

Læs mere

Manual for Synkron hjemmesider

Manual for Synkron hjemmesider Manual for Synkron hjemmesider Denne manual tilhører: Brugernavn: (username) Adgangskode: (password) 1 Start med sitetræet: Sitetræet er centralt. Det er her, dit website er. Det er her, du bygger dine

Læs mere

Arbejdsrum i LærerIntra

Arbejdsrum i LærerIntra Arbejdsrum i LærerIntra En stærk mulighed Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er et arbejdsrum?...4 Sådan oprettes et arbejdsrum i LærerIntra...4 Opret...4 Sådan oprettes et arbejdsrum i ElevIntra...6

Læs mere

CAD- og CAD kurser Flexværksted. 2011-2012 Beskrivelse af kurser

CAD- og CAD kurser Flexværksted. 2011-2012 Beskrivelse af kurser CAD- og CAD kurser Flexværksted 2011-2012 Beskrivelse af kurser Flexværksted er både for dig der er i job og ledig Uddannelsescenter Holstebro tilbyder: Flexværksted Alle kurserne gennemføres i flexværksted,

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Guldborgbroen. Guldborgsund Kommune. aafhjælpning af træk i kabler i klappille. 1 Introduktion

Indholdsfortegnelse. Guldborgbroen. Guldborgsund Kommune. aafhjælpning af træk i kabler i klappille. 1 Introduktion Guldborgsund Kommune Guldborgbroen aafhjælpning af træk i kabler i klappille COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion

Læs mere

Yosef Saleh, Ilyas Tulumcu Oguzhan Polat, Mohammad Kaddoura Kom/IT C Kl. 1.2

Yosef Saleh, Ilyas Tulumcu Oguzhan Polat, Mohammad Kaddoura Kom/IT C Kl. 1.2 1/ Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Dokumentation... 4 Hjemmeside og logo design... 14 Valg af skrifttype... 15 AIDA... 16 Arbejdsroller og opgaver... 17 Logbog for vores proces (Ugevis)... 19 Konklusion...

Læs mere

SITE TECHNOLOGY. Your Construction Technology Provider. Trimble Építőipari Megoldások Út és Autópálya építéshez

SITE TECHNOLOGY. Your Construction Technology Provider. Trimble Építőipari Megoldások Út és Autópálya építéshez www.sitech.dk SITE TECHNOLOGY Teknologi til bygge- og anlægsentreprenøren Trimble Építőipari Megoldások Út és Autópálya építéshez Your Construction Technology Provider kontor og plads ForbuNdeT landmålingssystemer

Læs mere

MJPower engineering Ecu Link.

MJPower engineering Ecu Link. MJPower engineering Ecu Link. Trin for trin instruktioner. I dette eksempel starter vi med at teste en cykel med et Power Commander nul map. Man er nødt til at have en præcis omdrejningstal registrering,

Læs mere

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo er et Windows 98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Win7/Win8 program, der kan holde rede på hjemmets, firmaets, foreningens eller skolens inventar

Læs mere

Landmaling. en introduktion. Landmåling en introduktion. Landmåling en introduktion. Nyt Teknisk Forlag. Jørgen Ullvit og Lars Fredensborg Matthiesen

Landmaling. en introduktion. Landmåling en introduktion. Landmåling en introduktion. Nyt Teknisk Forlag. Jørgen Ullvit og Lars Fredensborg Matthiesen Er en indføring i landmåling, og er primært tiltænkt studerende på uddannelserne til bygningskonstruktør, byggetekniker og kort- og landmålingstekniker. Den vil uden tvivl også kunne finde anvendelse på

Læs mere

Kom godt i gang med. Comega fiberboks

Kom godt i gang med. Comega fiberboks Kom godt i gang med Comega fiberboks Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet, skal du have tilsluttet computer, TV og telefon til fiberboksen. Med denne lille vejledning finder

Læs mere

brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner basis+g preben bernitt

brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner, G ISBN: 978-87-9288-11-4 2. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Individuel specialisering

Individuel specialisering Individuel specialisering Navn: Uddannelse: Emne: Vejleder: Sted: Peter Ditlevsen, pd12054@stud.noea.dk IT- og Elektronikteknolog, 4. semester Serveradministration Ib Helmer Nielsen UCN T&B Dato: 7. maj

Læs mere

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af opslagsfil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 4 Indlæsning af datafil i scanneren... 6 Brug af scanneren... 7 Sådan scanner du... 7 Tømning

Læs mere

Destination Aalborg. Nye muligheder i Nordjylland

Destination Aalborg. Nye muligheder i Nordjylland Destination Aalborg Nye muligheder i Nordjylland læs mere om: Bentley Map til Københavns Kommune 3D i MicroStation & PowerCivil Maskinstyring - næste logiske skridt Rammeaftale med Aalborg Forsyning DANVA

Læs mere

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Lineære funktioner En vigtig type funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2014

Nyhedsbrev oktober 2014 Nyhedsbrev oktober 2014 Haderslev, 28. oktober 2014 udgravningsdata.dk Tlf: 73 52 34 69/24 60 78 53 Så er efteråret over os og det er tid til refleksion over årets hidtidige aktiviteter i MUD, samt fremtidige

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning 1) Installation af parabolen Saml parabolen i viste rækkefølge. 2 2) Find korrekt retning og hældning på hjemmesiden http://finder.tooway-instal.com og indtast monteringsadressen:

Læs mere

Vejledning til registrering af afsluttende studenterprojekt i UC Viden

Vejledning til registrering af afsluttende studenterprojekt i UC Viden Vejledning til registrering af afsluttende studenterprojekt i UC Viden 1. Sørg for at have lavet dine filer om til PDF. Gerne ét samlet PDF-dokument. 2. Gå ind på StudieInfo fra forsiden af www.ucn.dk

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere

Trimble CFX-750 Displayet

Trimble CFX-750 Displayet Hurtig start til Trimble CFX-750 Displayet KØRESKÆRMEN Trimble CFX-750 -displayet er en trykfølsom skærm, som er konfigureret til at reagere, når man rører ved ikonerne på skærmen. Ikonerne på skærmen

Læs mere

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt!

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt! Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5 Vigtigt! I forbindelse med installation af dankort terminalen, skal du på den computer hvor dankort

Læs mere

Kapitel 3 Lineære sammenhænge

Kapitel 3 Lineære sammenhænge Matematik C (må anvendes på Ørestad Gymnasium) Lineære sammenhænge Det sker tit, at man har flere variable, der beskriver en situation, og at der en sammenhæng mellem de variable. Enhver formel er faktisk

Læs mere

Macab ST2300 IP. Gert Kaae Hansen

Macab ST2300 IP. Gert Kaae Hansen Macab ST2300 IP Gert Kaae Hansen 2012 Den nye software indeholder nye funktioner som gør det muligt at afspille filer direkte fra et NAS drev, kigge på video klip fra Youtube og se eller høre POD cast

Læs mere

Tabeller og diagrammer

Tabeller og diagrammer Tabeller og diagrammer Udarbejdet af: Niels Jørgen Andreasen, VUC Århus nja@vucaarhus.dk Modul,7 - tabeller og diagrammer Side 7 : Tabellen og diagrammet herunder viser, hvor mange børn der blev født i

Læs mere

geometri trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

geometri trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik geometri trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik geometri, trin 1 ISBN: 978-87-92488-15-2 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk Kopiering er

Læs mere

Trimble Access Service (Sync)

Trimble Access Service (Sync) Vejledning i opsætning af Trimble AccessSync Trimble har ved Dimensions November 2012 ændret deres forretningsmodel med hensyn til deres AccessSync funktionalitet. Tidligere har det krævet et særskilt

Læs mere

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS.

Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Manual til at arbejde med POI på Garmin GPS. Michael Pedersen (mike42dk) mike42dk@gratispoi.dk Juli 2009 Version 2.1 Jeg fralægger mig alt ansvar for den skade du kan komme til at forsage ved din GPS,

Læs mere

Retningslinjer for Ipads GRÅSTEN FRISKOLE Version 2.0 side 1 af 11 Gældende fra 1.11.2014

Retningslinjer for Ipads GRÅSTEN FRISKOLE Version 2.0 side 1 af 11 Gældende fra 1.11.2014 side 1 af 11 Gældende fra 1.11.2014 Retningslinjer for Gråsten Friskole Side 1 side 2 af 11 Gældende fra 1.11.2014 Indhold Introduktion... Retningslinjer for Gråsten Friskole Side 32 ipad-sættet... 3 Ejerskab

Læs mere

MONTERING AF PARABOLANTENNE

MONTERING AF PARABOLANTENNE MONTERING AF PARABOLANTENNE Vigtig information Vi anbefaler, du benytter dig af en autoriseret installatør, når du skal montere parabolantennen. Det kan være vanskeligt at finde den rette position uden

Læs mere

Introduktion til billeddatabasen

Introduktion til billeddatabasen Introduktion til billeddatabasen Colourbox.dk Colourbox.dk er den billeddatabase som Odense Kommune har købt licens til. Det er vigtigt at bemærke, at der ikke er ubegrænset download af billeder. I materialet

Læs mere

Geogebra. Dynamisk matematik. Version: August 2012

Geogebra. Dynamisk matematik. Version: August 2012 Geogebra Dynamisk matematik Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Geogebra?...4 Denne manual...4 Hent og installer programmet...4 Geogebra gennemgang og praktiske eksempler...4 Menuerne...5

Læs mere

Installation af verdens første automatiserede sterilcentral. v/poul Fuglsang, adm.direktør,

Installation af verdens første automatiserede sterilcentral. v/poul Fuglsang, adm.direktør, Installation af verdens første automatiserede sterilcentral v/poul Fuglsang, adm.direktør, Hvem er Gibotech? Vi er en 26 år gammel virksomhed på ca. 25 mand beliggende i Højby syd for Odense kun ca. 1

Læs mere

GeoGebra 3.0.0.0 Quickstart. det grundlæggende

GeoGebra 3.0.0.0 Quickstart. det grundlæggende GeoGebra 3.0.0.0 Quickstart det grundlæggende Grete Ridder Ebbesen frit efter GeoGebra Quickstart af Markus Hohenwarter Virum, 28. februar 2009 Introduktion GeoGebra er et gratis og meget brugervenligt

Læs mere

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple.

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1af23 Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1. Forord. Denne brugervejledning er fremstillet for at hjælpe personer ved Lokalhistorisk Arkiver i ny Sønderborg kommune, som kun har ringe kendskab

Læs mere

MODELSÆT 2; MATEMATIK TIL LÆREREKSAMEN

MODELSÆT 2; MATEMATIK TIL LÆREREKSAMEN MODELSÆT ; MATEMATIK TIL LÆREREKSAMEN Forberedende materiale Den individuelle skriftlige røve i matematik vil tage udgangsunkt i følgende materiale:. En diskette med to regnearks-filer og en MathCad-fil..

Læs mere

geometri trin 2 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

geometri trin 2 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik geometri trin 2 preben bernitt brikkerne til regning & matematik geometri, trin 2 ISBN: 978-87-92488-16-9 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk Kopiering er

Læs mere

IKV-materiale til Trykker Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

IKV-materiale til Trykker Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse IKV-materiale til Trykker Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet 30. november 2011. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for

Læs mere

WebGIS. Adresseopslag, og andre opslag (MR Stationer, stik m.m.) er ikke ændret. Dog kan du ikke

WebGIS. Adresseopslag, og andre opslag (MR Stationer, stik m.m.) er ikke ændret. Dog kan du ikke WebGIS September 2014 WebGIS er en webside, der viser HMN Naturgas gasledninger. Private kan se hvor gas stikledningen ligger på deres egen grund. Visse samarbejdspartnere har fået lidt udvidet adgang

Læs mere

Version 1.0, d. 2014.02.14

Version 1.0, d. 2014.02.14 Side 1 af 8 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Indledning Her følger opsamling møder om anlægsarbejde, som blev afholdt to steder i landet i maj 2015. Møderne blev afholdt som en del af Handleplanen Knæk

Læs mere

Opgavestyring, op og download af mange filer

Opgavestyring, op og download af mange filer 1 Opgavestyring, op og download af mange filer Det er muligt at downloade alle besvarelser i en arbejdsgang til din PC, hvorefter der kan rettes og kommenteres på besvarelserne, til sidst kan alle de kommenterede

Læs mere

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Påbegyndt.: 8/2-1999 Afleveret.: 4/3-1999 Projektet er lavet af.: Kasper Kirkeby Brian Andersen Thomas Bojer Nielsen Søren Vang Jørgensen Indholds fortegnelse 1. INDLEDNING...3

Læs mere

Hitron modem. NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk

Hitron modem. NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk Hitron modem NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk KRAV TIL UDSTYR FOR AT KUNNE ANVENDE TRÅDLØST NETVÆRK: Din PC skal have et trådløst netværkskort

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor Installation af App Inventor... 10 Trådløs installation... 11 Installation af emulator (Windows)...

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 21. juni 2012 12/00518-10 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk 7244 2395

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 21. juni 2012 12/00518-10 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk 7244 2395 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. juni 2012 12/00518-10 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk 7244 2395 REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde Branchesamarbejde, Det Digitale Anlæg TIDSPUNKT Tirsdag

Læs mere

Sæsonhjælp Vinter 2012/2013

Sæsonhjælp Vinter 2012/2013 Sæsonhjælp Vinter 2012/2013 1 Hermed dette års sæsonhjælp for Morsø Winmink. Igen i år vil vi tilbyde vore kunder download af Morsø Winmink ver. 12.0 - serienummer står på jeres adresseseddel under adressen.

Læs mere

powered by Leica RedLine Skræddersyet til anlægsbranchen

powered by Leica RedLine Skræddersyet til anlægsbranchen powered by Leica RedLine Skræddersyet til anlægsbranchen Redline = effektivitet Få succes med Leica RedLine Jordens mest imponerende landskaber blev skabt over millioner af år, men det hurtige tempo i

Læs mere

COMFORT-VIDEO TM KAMERASYSTEMER, MOBIL PC, GPS NAVIGATION & TILBEHØR

COMFORT-VIDEO TM KAMERASYSTEMER, MOBIL PC, GPS NAVIGATION & TILBEHØR NYHED Komfort og Sikkerhed med COMFORT-VIDEO TM KAMERASYSTEMER, MOBIL PC, GPS NAVIGATION & TILBEHØR KOMFORT & SIKKERHED Til din Autocamper eller bil KAMERA SYSTEMER og MOBILE PC er COMFORT-VIDEO : KAMERA

Læs mere

GEOCAD NYHEDSBREV. Dato: 6. oktober 2010

GEOCAD NYHEDSBREV. Dato: 6. oktober 2010 NYHEDSBREV 1-2010 WWW.GeoCAD.dk Dato: 6. oktober 2010 GEOCAD NYHEDSBREV Hermed fremsendes GeoCAD s nyhedsbrev, der omhandler de seneste ændringer i GeoCAD-programmerne. Benyt gerne lejligheden til at få

Læs mere

fotografisk kommunikation

fotografisk kommunikation x DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE CAMPUS KØBENHAVN Forprøve 2014 fotografisk kommunikation 1/2 Professionsbacheloruddannelsen i Visuel Kommunikation Studieretning: Fotografisk Kommunikation Del 1:

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Udbud - Materialeansvarlig

Brugermanual. Byggeweb Udbud - Materialeansvarlig Brugermanual Byggeweb Udbud - Materialeansvarlig Indholdsfortegnelse Udbud Materiale ansvarlig... 5 Indledning... 5 Indledning materialeansvarlig... 5 Udbudsmateriale... 6 Opret mappe... 6 Omdøb mappe...

Læs mere

1 LÆRERINTRODUKTION Dansk og Interaktive medier Rumpetten og de syv små stole

1 LÆRERINTRODUKTION Dansk og Interaktive medier Rumpetten og de syv små stole 1 LÆRER-INTRODUKTION Design i dansk/interaktive medier -om udstillingen Rumpetten og de syv små stole I denne del af undervisningsmaterialet til Rumpetten og de syv små stole, vil vi inspirere til at inddrage

Læs mere

3D modellering af anlægsprojekter - bygherrekrav. -af Gita Monshizadeh og Lone Skaaning Blach

3D modellering af anlægsprojekter - bygherrekrav. -af Gita Monshizadeh og Lone Skaaning Blach 3D modellering af anlægsprojekter - bygherrekrav -af Gita Monshizadeh og Lone Skaaning Blach Indhold Hvem er vi! Kort præsentation af projektet Den nye bane Kh-Rg Udbudsformer for projektet Bygherrekrav

Læs mere

Eksamen, terminsprøver og årsprøver med IT

Eksamen, terminsprøver og årsprøver med IT KF 27.02.2011 Eksamen, terminsprøver og årsprøver med IT Side 1 af 6 Eksamen, terminsprøver og årsprøver med IT Tidspunkter 8:00 Eksamenslokalet åbnes 8:00-8:30 Computere + eventuelt tilbehør opsættes

Læs mere

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk.

Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. Streame fra Winamp til Dreambox/pc på netværk. 1. Formål 2. Forudsætninger og installationer 3. Opsætning 4. Start streaming 5. Aflyt streaming 6. Kontakt 1. Formål Mange benytter Winamp ( Nullsoft, Inc.)

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere