KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV"

Transkript

1 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2006) 570 endelig 2006/0183 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om eftermontering af spejle på tunge lastvogne, som er indregistreret i Fællesskabet {SEK(2006) 1238} {SEK(2006) 1239} (forelagt af Kommissionen) DA DA

2 BEGRUNDELSE 1 BAGGRUND FOR FORSLAGET Begrundelse og formål Dette direktivforslag sigter mod at forbedre trafiksikkerheden, især for bløde trafikanter som fodgængere, cyklister og motorcyklister. Denne gruppe har en stor risiko for at blive involveret i ulykker med tunge lastvogne, som har en død vinkel i passagersiden. Der er allerede vedtaget lovgivning, som gør anvendelsen af forbedrede spejle på nye tunge lastvogne obligatorisk fra 2006/2007. Imidlertid vil de eksisterende lastvogne fortsat være i brug uden nogen forbedring af det indirekte udsyn. Kommissionen foreslår, at kravet vedrørende det indirekte synsfelt langs køretøjets side, som for tiden kun finder anvendelse på nye køretøjer, udvides til at omfatte den eksisterende vognpark af tunge lastvogne. Generel baggrund En række ulykker indtræffer, fordi førere af større køretøjer ikke er klar over, at andre trafikanter befinder sig meget tæt på eller ved siden af deres køretøj. Disse ulykker sker ofte i forbindelse med svingning i vejkryds eller rundkørsler, når føreren ikke opdager andre trafikanter, der befinder sig i de døde vinkler, som findes umiddelbart rundt om køretøjet. Det anslås, at ca. 400 personer i Europa hvert år mister livet i sådanne ulykker. Derfor vedtog Europa-Parlamentet og Rådet direktiv 2003/97/EF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om typegodkendelse af anordninger til indirekte udsyn og af køretøjer udstyret med disse anordninger, om ændring af direktiv 70/156/EØF og om ophævelse af direktiv 71/127/EØF. I henhold til nævnte direktiv kan nye køretøjstyper henholdsvis nye køretøjer fra 2006 og 2007 kun godkendes af medlemsstaternes myndigheder, hvis de er udstyret med et sæt spejle og andre indirekte udsynssystemer, der opfylder visse krav med henblik på reducering af den døde vinkel. Flere medlemsstater mente, at en forpligtelse, der kun omfattede nye køretøjer og nye køretøjstyper, men ikke de eksisterende køretøjer, ikke var vidtrækkende nok. Derfor gennemførte tre medlemsstater - Nederlandene, Belgien og Danmark - nationale ordninger (lovgivning, afgiftsnedslag eller andre økonomiske incitamenter) for eftermontering på visse køretøjsklasser, der udgør en særlig fare i denne forbindelse, dvs. tunge lastvogne. Derudover opfordrede disse medlemsstater Kommissionen til at iværksætte relevant lovgivning på EUplan. Dette blev også hilst velkommen af en række andre medlemsstater. Gældende bestemmelser på det område, som forslaget vedrører Den europæiske lovgivning om typegodkendelse af systemer til indirekte udsyn går tilbage til Det første direktiv 71/127/EØF er løbene blevet ændret ved en række direktiver om tilføjelse af flere og mere avancerede spejle og om udvidelse af anvendelsesområdet til at omfatte andre køretøjsklasser. Direktivet fastsatte kravene til førerspejlenes udformning og til deres montering på køretøjer. Direktivet berørte imidlertid ikke de nationale krav. Først i 2003 blev særlige spejle eller andre systemer til indirekte udsyn obligatoriske i henhold til direktiv 2003/97/EF, som ophævede direktiv 71/127/EØF. DA 2 DA

3 Direktiv 2003/97/EF er blevet ændret ved Kommissionens direktiv 2005/27/EF for at udvide det generelle krav om montering af spejle af klasse IV og klasse V til at omfatte køretøjer med en vægt på over 3,5 tons mod tidligere 7,5 tons. Overensstemmelse med andre EU-politikker og -mål I Europa-Kommissionens hvidbog med titlen "Den europæiske transportpolitik frem til De svære valg" opstilledes målet om en halvering af antallet af trafikdrab inden I Kommissionens tredje handlingsprogram for trafiksikkerhed forpligtede Kommissionen sig til at undersøge spørgsmålet om eftermontering af anordninger til indirekte udsyn på allerede ibrugtagne tunge køretøjer for at mindske køretøjernes døde vinkler. I december 2005 vedtog CARS 21-ekspertgruppen en tiårsplan for opnåelse af en konkurrencedygtig EU-bilindustri. Med hensyn til trafiksikkerhed anbefalede gruppen en integreret tilgang, som foruden trafikanten skulle omfatte køretøjsteknologi og infrastruktur. Denne integrerede tilgang indbefattede også obligatorisk indførelse af nye sikkerhedsanordninger, herunder forbedring af de døde vinkler i tunge lastvogne. 2 HØRING AF DE BERØRTE PARTER OG KONSEKVENSANALYSE Høring af de berørte parter Høringsmetoder, de adspurgte hovedsektorer og respondenternes generelle profil I 2004 hørte kontrahenten bag en cost-benefitundersøgelse de berørte parter. Deres kommentarer indgår i undersøgelsesrapporten. I 2006 blev der iværksat en offentlig internethøring. De fleste af respondenterne i høringen var allerede blevet kontaktet i forbindelse med undersøgelsen. 10 svar kom fra fabrikanter af køretøjsudstyr som spejle eller andre anordninger til forbedring af det indirekte udsyn 8 kom fra trafiksikkerhedsorganer, herunder et medlem af Europa-Parlamentet 6 fra nationale og internationale fragtmandsforeninger (DK, NL, BE, ES, UK, IRU) 7 fra nationale eller regionale regeringer (CY, DE, EL, NL, FI, NO og den tyske delstat Baden-Württemberg) 2 fra fabrikanter og fabrikantforeninger (ACEA og en fabrikant, som modificerer Volvolastvogne) 3 brugersammenslutninger (FEMA/motorcyklister, FIVA/veterankøretøjer og ECF/cyklister). Summarisk gennemgang af høringssvarene og af, hvordan der er taget hensyn til disse Respondenterne anerkendte i hovedreglen fordelen ved eftermontering af anordninger, der øger det indirekte synsfelt. De afveg imidlertid med hensyn til et sådant initiativs tilgang og omfang. Nogle af de berørte parter foretrak frivillig eftermontering, et mindre synsfelt eller flere forskellige muligheder til opnåelse af dette synsfelt. Andre ønskede, at samtlige DA 3 DA

4 direktivets krav til nye køretøjer også skulle finde anvendelse på flere køretøjstyper eller på ældre køretøjer. Kommissionen har nøje overvejet disse kommentarer. Et helt frivilligt initiativ garanterer ikke de forventede resultater. Desuden ønsker Kommissionen en enkel og ligetil løsning, som minimerer omkostningerne og maksimerer fordelene. De løsninger, som mange respondenter foreslår, ville muligvis gavne de berørte parter, men på bekostning af forslagets overordnede effektivitet. Endelig hæftede Kommissionen sig særligt ved, at alle kommentarer fra de bløde trafikanter - initiativets målgruppe - var særdeles positive. Yderligere oplysninger om resultaterne af høringen af de berørte parter findes i den konsekvensanalyse, som ledsager dette forslag. Der blev foretaget en offentlig høring på internettet fra den til den Kommissionen modtog 36 svar. Resultaterne kan ses på: Ekspertbistand Relevante videnskabelige områder/eksperter Markedsundersøgelse, cost-benefitanalyse Anvendte metoder Undersøgelseskontrakt Væsentligste organer/eksperter, der er blevet hørt Nationale regeringer, spejlfabrikanter, køretøjsfabrikanter, trafiksikkerhedsorganer Sammendrag af rådgivning, der er modtaget og anvendt Høringen af de berørte parter afslørede ikke nogen potentielt alvorlige risici ved forslaget med uoprettelige konsekvenser. Vognmændene anbefalede, at forslaget skulle ledsages af oplysningskampagner rettet mod både chauffører og bløde trafikanter. Denne anbefaling er nu blevet indarbejdet i direktivet. Det blev desuden angivet, at nogle medlemsstaters vognpark har en højere gennemsnitsalder end andre. Derfor kan medlemsstaterne frit vælge at udvide direktivets anvendelsesområde til køretøjer, der er over 10 år gamle. Tiltag for at gøre ekspertrådgivningen offentligt tilgængelig Cost-benefitanalysen blev offentliggjort på EUROPA og kan downloades fra: Konsekvensanalyse At vælge ikke at foretage indgreb ville betyde, at man går glip af en mulighed for at redde liv gennem et enkelt og ikke særligt omkostningskrævende initiativ. Eftermonteringsinitiativet giver kun mening, hvis den afsluttes, før hele vognparken af tunge lastvogne er udskiftet med nye vogne, som er forsynet med spejle i overensstemmelse med direktiv 2003/97/EF. Det DA 4 DA

5 anslås, at dette vil være opnået efter Virkningen ved et direktiv om eftermontering er tidsbegrænset og bliver mindre år for år. Valgmulighed nr. 2 består i at anvende samtlige krav i direktiv 2003/97/EF med hensyn til synsfeltet langs køretøjets side for alle tunge lastvogne (>3,5 tons). I betragtning af den samlede vognpark kan det antages, at denne foranstaltning har et meget højt costbenefitforhold. Det må dog forventes, at monteringen af de påkrævede anordninger kan variere afhængig af de forskellige køretøjstyper. For nogle køretøjstyper, især de ældre, kan anvendelsen af samtlige krav i direktiv 2003/97/EF nødvendiggøre omfattende ændringer i kabinekonstruktionen pga. den øgede vindbelastning fra de større spejle. Det kan medføre omfattende omkostninger på op til et par tusinde euro. Valgmulighed nr. 3 består derfor i at anvende differentierede krav på baggrund af direktiv 2003/97/EF for så vidt angår synsfeltet langs køretøjets side på alle tunge lastvogne. Hos over halvdelen af de tunge lastvogne, som kører på Europas veje, er det muligt at udskifte de gamle spejlglas med nye, som er i overensstemmelse med direktiv 2003/97/EF og dækker det påkrævede indirekte udsyn. Andre 25 % vil kunne udstyres med nye glas, hvis kravene til synsfeltet i forbindelse med eftermontering mindskes en anelse (>99 %). Omkostningerne til eftermontering i sådanne tilfælde udgør normalt under 150 EUR. De fleste af de resterende % kan eftermonteres med nye spejle mod en større, men alligevel rimelig udgift. I visse tilfælde (<10 %) er det tilladt at montere yderligere anordninger for som minimum at dække synsfeltet i direktiv 2003/97/EF. Dette kan komme på tale, hvis udskiftning af spejle kræver omfattende ændringer af kabinekonstruktionen, eller hvis der ikke findes et spejl, som kan opfylde kravene. 3 FORSLAGETS RETLIGE ASPEKTER Resumé af forslaget Formålet med dette direktiv er at forbedre det indirekte synsfelt på eksisterende tunge lastvogne og bidrage til at redde liv i Europa. Eftersom en forbedring af det indirekte synsfelt på eksisterende tunge lastvogne indebærer tekniske ændringer af et allerede godkendt og forskriftsmæssigt system, vil der være særlig fokus på den tekniske gennemførlighed og økonomiske effektivitet ved en evt. eftermonteringsordning. På nuværende tidspunkt findes der ingen teknisk løsning, som fra jordhøjde kan dække 100 % af området rundt om et køretøj. Dette gælder personbiler og i endnu højere grad tunge lastvogne. Hertil kommer, at selv om spejle er et udmærket middel til at dække de indirekte synsfelter og har været i anvendt stort set lige bilen blev opfundet, er visse områder underlagt fysiske grænser, f.eks. området bag en tung lastvogn. Den vigtigste indskrænkning består i chaufførens begrænsede evne til at indsamle, opfatte og behandle forskellige oplysninger i farten. Allerede med de nuværende sæt af spejle skal en chauffør i en venstrestyret lastvogn, som foretager et højresving, ud over at orientere sig lige ud og til venstre også kigge i to førerspejl på højre side og et nærzonespejl over den højre dør. I lastvogne bygget efter 2007 vil der desuden være et frontspejl til at dække området lige foran køretøjet ved jordhøjde. Yderligere elektroniske systemer til dækning af såkaldte døde vinkler, som især på eksisterende køretøjer ville nødvendiggøre omfattende konstruktionsmæssige ændringer og DA 5 DA

6 medføre betydelige omkostninger, vil sandsynligvis ikke komme til at spille nogen stor rolle som eftermonteret udstyr. Hvis sådanne systemer er i overensstemmelse med kravene i direktiv 2003/97/EF, må de imidlertid gerne monteres. Direktivets tekniske tilgang for nye køretøjer, som kan betragtes som "dagens standard", udgør referencerammen for en eventuel eftermonteringsordning. Ud fra et cost-benefitsynspunkt ville det være uhensigtsmæssigt at anvende alle de krav, som gælder for nye køretøjer, på eksisterende køretøjer. Eftermontering af spejle eller kameraer på lette lastvogne eller busser har et cost-benefitforhold, som i alle tilfælde er langt under 1. For så vidt angår tunge lastvogne er cost-benefitforholdet kun over 1, når det drejer sig om det indirekte synsfelt langs køretøjets side. På baggrund af resultaterne af cost-benefitanalysen overvejes kun scenariet med tunge lastvogne/synsfelt langs siden. For at få mest muligt ud af den svindende mulighed (fordelen ved foranstaltningen mindskes med tiden) og lade fabrikanterne tilpasse sig til efterspørgslen og give ejere af ældre lastvogne mere fleksibilitet, ville det være hensigtsmæssigt at sikre en progressiv gennemførelse af dette direktiv om eftermontering. Tunge lastvogne indregistreret efter 2004 skal eftermonteres et år efter direktivets ikrafttræden, tunge lastvogne indregistreret efter 2001 to år efter og tunge lastvogne indregistreret efter 1998 senest tre år efter ikrafttrædelsen. Det gennemgående princip i dette forslag er omkostningseffektivitet. Med hensyn til håndhævelsen af kravene i dette direktiv anmodes medlemsstaterne om at indføre pålidelige, effektive og, i visse tilfælde, fleksible kontrolprocedurer, som sikrer, at alle de køretøjer, der er indregistreret i de enkelte lande, overholder kravene. For størstedelen af køretøjerne er omkostningerne til eftermonteringen overkommelige, og der kan anvendes anordninger, som allerede er tilgængelige på markedet. I visse tilfælde kan eftermonteringen være forbundet med tekniske vanskeligheder. Især i sådanne tilfælde bør medlemsstaterne sørge for fleksibilitet og ad hoc-løsninger, så den tekniske tjeneste kan godkende alternative løsninger. Visse medlemsstater har allerede taget skridt til på nationalt plan at øge chaufførers indirekte laterale synsfelt i tunge lastvogne ud over de krav, der gælder i EU-lovgivningen. Sådanne tilgange er ikke i fuld overensstemmelse med den tekniske tilgang, som er fastlagt i direktiv 2003/97/EF. Alligevel er det muligt, at resultatet - tilstrækkelig dækning af den døde vinkel - også kan opnås gennem sådanne tilgange. Derfor indeholder direktivet en undtagelse for tunge lastvogne indregistreret i disse lande, dvs. Nederlandene, Danmark og Belgien, som før dette direktivs ikrafttræden blev udstyret med systemer til indirekte udsyn i overensstemmelse med de nationale ordninger. Ikke desto mindre skal alle medlemsstater sikre, at alle tunge lastvogne, som eftermonteres efter direktivets ikrafttræden, forsynes med systemer til indirekte udsyn i overensstemmelse med direktivet. Endvidere er køretøjer indregistreret mere end 10 år før dette direktivs ikrafttræden undtaget for direktivets bestemmelser. Det er sandsynligt, at omkostningerne til eftermontering på ældre køretøjer vil overstige de forventede fordele, eftersom disse selvfølgelig ville mindskes i den resterende tid inden ophugning af køretøjet. Retsgrundlag Forslaget om foranstaltningen bygger på artikel 71 i EF-traktaten. DA 6 DA

7 Subsidiaritetsprincippet Subsidiaritetsprincippet finder anvendelse, for så vidt forslaget ikke hører ind under Fællesskabets enekompetence. Målene kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne af følgende årsager: I medfør af direktiv 2003/97/EF skal førerspejle harmoniseres på EU-plan. Eventuelle eftermonteringsinitiativer på medlemsstatsplan vil kun omfatte køretøjer, som er indregistreret i den pågældende medlemsstat. Tunge lastvogne udgør en vigtig del af den europæiske og den internationale trafik. Derfor ville en rent national løsning ikke være tilfredsstillende. En national forpligtelse om eftermontering vil også kunne betragtes som en handelshindring, især eftersom der findes harmoniseret EU-lovgivning på området. En fælles EU-tilgang til eftermonteringen sikrer lige vilkår på et særdeles konkurrencepræget europæisk marked for vejtransport. Målene med forslaget kan bedre opfyldes gennem foranstaltninger på EU-plan, af følgende grunde: En fælles EU-forpligtelse er forbundet med stordriftsfordele. Den forbyder forskellige tekniske løsninger på nationalt plan, som vil kunne skabe problemer, når gamle lastvogne sælges til andre EU-lande, hvor der gælder andre krav. EU-lovgivningen vil mindske antallet af ulykker forårsaget af døde vinkler hos tunge lastvogne, der er indregistreret i et andet EU-land. Tunge lastvogne er den køretøjsklasse som oftest indgår i den internationale trafik. Derfor bør de være den første køretøjsklasse, som gøres til genstand for en harmonisering af kravene på EU-plan. Forslaget er derfor i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet. Proportionalitetsprincippet Forslaget er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet af følgende grunde: Mens den tekniske tilgang er udførligt beskrevet, rummer direktivet mange muligheder for, at medlemsstaterne kan udarbejde deres egne ordninger til at sikre overholdelse af direktivet. Den valgte mulighed giver medlemsstaterne stor frihed til at finde de mest omkostningseffektive metoder til gennemførelse af direktivet for så vidt angår håndhævelse og kontrolprocedurer. Reguleringsmiddel/-form Foreslået retsakt: direktiv. Andre reguleringsmidler ville ikke være hensigtsmæssige, af følgende grunde: Alternativet til en retlig forpligtelse er oplysningskampagner og frivillige aftaler med sektoren. Eftersom eftermonteringsordningen kun er rationel inden for en vis tidshorisont (ca. DA 7 DA

8 4-6 år fra 2007 og frem), forekommer en frivillig aftale med vejtransportsektoren uhensigtsmæssig. Hertil kommer, at vejtransportsektoren formentlig ikke er i stand til at påtage sig en sådan forpligtelse. Oplysningskampagner synes at have en virkning på kort sigt. De bør derfor ledsage indførelsen af spejle. 4 BUDGETMÆSSIGE VIRKNINGER Forslaget har ingen virkninger for Fællesskabets budget. 5 YDERLIGERE OPLYSNINGER Simulering, pilotfase og overgangsperiode Der har været eller vil være en overgangsperiode i forbindelse med forslaget. Sammenligningstabel Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de nationale bestemmelser, der sættes i kraft med henblik på gennemførelse af direktivet, og en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv. DA 8 DA

9 2006/0183 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om eftermontering af spejle på tunge lastvogne, som er indregistreret i Fællesskabet EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1, litra c), under henvisning til forslag fra Kommissionen 1, under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 2, under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget, 3 og efter proceduren i traktatens artikel ud fra følgende betragtninger: 1) En række ulykker forårsages af førere af tunge lastvogne, der ikke er klar over, at andre trafikanter befinder meget tæt på eller ved siden af deres køretøj. Disse ulykker sker ofte i forbindelse med svingning i vejkryds eller rundkørsler, når føreren ikke opdager andre trafikanter, der befinder sig i de døde vinkler, som findes umiddelbart rundt om køretøjet. Det anslås, at ca. 400 personer årligt omkommer i sådanne ulykker, hvoraf de fleste er bløde trafikanter som cyklister, motorcyklister og fodgængere. 2) I Europa-Kommissionens hvidbog fra den 12. september 2001 med titlen "Den europæiske transportpolitik frem til De svære valg 5 " opstilledes målet om, at antallet af trafikdrab skal halveres inden I Kommissionens tredje handlingsprogram for trafiksikkerhed 6 forpligtede Kommissionen sig til at undersøge spørgsmålet om eftermontering af anordninger til indirekte udsyn på allerede ibrugtagne tunge lastvogne for at mindste køretøjernes døde vinkler og således bidrage til nedbringelsen antallet af trafikdræbte. 3) CARS 21-ekspertgruppens 10-årsplan i den endelige rapport "A Competitive Automotive Regulatory System for the 21st century" indeholdt en anbefaling om en EUT C [ ] af [ ], s. [ ]. EUT C [ ] af [ ], s. [ ]. EUT C [ ] af [ ], s. [ ]. EUT C [ ] af [ ], s. [ ]. KOM(2001) 370 endelig. KOM(2003) 311 endelig. DA 9 DA

10 integreret tilgang med hensyn til trafiksikkerhed, herunder obligatorisk indførelse af nye sikkerhedsanordninger f.eks. spejle, der reducerer de døde vinkler i tunge lastvogne. 4) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/97/EF af 10. november 2003 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om typegodkendelse af anordninger til indirekte udsyn og af køretøjer udstyret med disse anordninger, om ændring af direktiv 70/156/EØF og om ophævelse af direktiv 71/127/EØF har til formål at forbedre det indirekte synsfelt og mindske døde vinkler i nye køretøjer 7. Det pågældende direktiv har stort potentiale for nedbringelse af antallet af ulykker, men finder kun anvendelse på nyindregistrerede køretøjer. 5) Som følge heraf er allerede ibrugtagne køretøjer ikke underlagt kravene i direktiv 2003/97/EF. Det anslås, at disse køretøjer ikke vil være fuldt udskiftet før ) For at bidrage til at mindske antallet af trafikulykker, som er forårsaget af disse køretøjer, og som omfatter bløde trafikanter, bør det i mellemtiden sikres, at de pågældende køretøjer eftermonteres med anordninger, der forbedrer det indirekte synsfelt. 7) Sådanne eksisterende køretøjer bør udstyres med spejle, der reducerer den døde vinkel langs køretøjets side, samtidig med at de opfylder de tekniske krav i direktiv 2003/97/EF. Dette er teknisk muligt for flertallet af de pågældende køretøjer. 8) Det vil imidlertid være passende og forholdsmæssigt at fastsætte undtagelser for køretøjer, som har en kort resterende driftslevetid, eller er udstyret med sidespejle, hvis synsfelt kun er marginalt mindre end de synsfelter, som er fastsat i direktiv 2003/97/EF, eller hvorpå det ikke er teknisk muligt at montere spejle, som overholder nævnte direktiv. 9) For at give markedet mulighed for at tilpasse sig til en meget stor efterspørgsel inden for en meget kort periode, bør der fastsættes overgangsperioder. 10) Tunge lastvogne som er blevet eftermonteret med anordninger til indirekte udsyn før direktiv 2003/97/EF trådte i kraft, og som i store træk dækker det i nævnte direktiv foreskrevne synsfelt, bør undtages for kravene i nærværende retsakt. 11) Eftermonteringsordningen bør ledsages af foranstaltninger, der øger kendskabet til de farer, der er forbundet med døde vinkler i tunge lastvogne. 12) Målene med denne foranstaltning, nemlig eftermontering af udstyr på eksisterende ibrugtagne køretøjer i Fællesskabet, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af handlingens omfang og virkninger bedre gennemføres på fællesskabsplan. Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. EF-traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål - 7 EUT L 25 af , s.1. Som ændret ved Kommissionens direktiv 2005/27/EF (EUT L 81 af , s. 44). DA 10 DA

11 UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV: Artikel 1 Dette direktiv fastsætter kravene til montering af systemer til indirekte udsyn på køretøjer i klasse N 2 og N 3, jf. direktiv 70/156/EØF, som er indregistreret i Fællesskabet. Artikel 2 1. Dette direktiv finder anvendelse på køretøjer i klasse N 2 og N 3, jf. punkt 2 i bilag II til direktiv 70/156/EØF, som ikke er omfattet af direktiv 2003/97/EF Direktivet gælder ikke for: a) Køretøjer i klasse N 2 og N 3, som er indregistreret mere end 10 år før den i artikel 7 angivne dato. b) Køretøjer i klasse N 2 og N 3, hvorpå det ikke er muligt at montere spejle af klasse IV og V på en sådan måde, at følgende betingelser opfyldes: i) når køretøjet er lastet i overensstemmelse med sin maksimale teknisk tilladte vægt, befinder ingen dele af spejlene sig under 2 m (±10 cm) fra jorden, uanset indstillingsposition ii) spejlene er fuldt synlige fra førerpladsen. (c) Køretøjer i klasse N 2 og N 3, som før direktiv 2003/97/EF trådte i kraft var omfattet af nationale foranstaltninger, som krævede montering af andre former for indirekte udsyn med en dækning på mindst 95 % af det samlede synsfelt ved jordhøjde, som er angivet for spejle af klasse IV og V i nævnte direktiv. Artikel 3 Med virkning fra den i artikel 7 angivne dato sikrer medlemsstaterne, at alle de køretøjer, som er nævnt i artikel 2, stk. 1, i passagersiden er udstyret med vidvinkelspejle og nærzonespejl, som opfylder kravene til spejle af klasse IV og V i direktiv 2003/97/EF. Uanset stk. 1 anses kravene i nærværende direktiv for at være opfyldt, hvis køretøjerne er udstyret med spejle, hvis kombinerede synsfelt dækker mindst 99 % af det samlede synsfelt ved jordhøjde, som er angivet for spejle af klasse IV og V i direktiv 2003/97/EF. Artikel 4 Uanset artikel 3, stk. 1, kan medlemsstaterne fastsætte følgende: 8 EFT L 42 af , s.1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/40/EF (EUT L 161 af , s. 12). DA 11 DA

12 (1) Køretøjer, som er indregistreret 4-7 år før den i artikel 7 angivne dato, skal opfylde kravene i dette direktiv senest 1 år efter denne dato. (2) Køretøjer, som er indregistreret 7-10 år før den i artikel 7 angivne dato, skal opfylde kravene i dette direktiv senest 2 år efter denne dato. Artikel 5 Køretøjer i klasse N 2 og N 3, som grundet manglen på tilgængelige tekniske løsninger ikke kan udstyres med spejle, som er i overensstemmelse med dette direktiv, kan udstyres med andre anordninger til indirekte udsyn, forudsat at sådanne anordninger som minimum dækker samme synsfelt, som er angivet i artikel 3, stk. 2. Køretøjer, som eftemonteres med udstyr i henhold til stk. 1, godkendes individuelt af de kompetente myndigheder i medlemsstaterne. Artikel 6 I forbindelse med indførelsen af foranstaltninger i henhold til dette direktiv iværksætter medlemsstaterne oplysningskampagner om, hvilke farer de døde vinkler udgør for trafikanterne. Artikel 7 1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv [inden for et år fra dets ikrafttræden]. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv. Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne. 2. Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv. Artikel 8 Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne. Artikel 9 DA 12 DA

13 Udfærdiget i Bruxelles, den På Europa-Parlamentets vegne Formand På Rådets vegne Formand DA 13 DA

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Strasbourg, den 11. juli 2007 (OR. en) 2006/0183 (COD) LEX 804 PE-CONS 3620/3/07 REV 3 TRANS 169 CODEC 531 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV OM EFTERMONTERING

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS ARBEJDSDOKUMENT. Ledsagedokument til. Forslaget til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS ARBEJDSDOKUMENT. Ledsagedokument til. Forslaget til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.10.2006 SEK(2006) 1239 KOMMISSIONENS ARBEJDSDOKUMENT Ledsagedokument til Forslaget til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om eftermontering

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2012 COM(2012) 258 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelse af direktiv 2007/38/EF om eftermontering af spejle på tunge lastvogne,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.6.2003 KOM(2003) 350 endelig 2003/0122 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Rådets direktiv 92/24/EØF om

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.10.2013 C(2013) 6837 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 18.10.2013 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.1.2015 C(2015) 383 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 30.1.2015 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2010 KOM(2010)280 endelig 2010/0168 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om obligatorisk anvendelse af FN/ECE-regulativ nr. 100 i forbindelse med godkendelse af motorkøretøjer

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.7.2010 KOM(2010)381 endelig 2010/0205 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2008/9/EF om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I

Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I P7_TA-PROV(2011)0214 Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. maj 2011 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.5.2015 COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige til fortsat at anvende en særlig

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.8.2013 C(2013) 5405 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2014 COM(2014) 121 final 2014/0065 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0238 (NLE) 13028/15 FISC 125 FORSLAG fra: modtaget: 12. oktober 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2014 COM(2014) 391 final 2014/0198 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en) 13998/15 CONSOM 190 MI 714 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 29. oktober 2015 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.3.2009 KOM(2009) 83 endelig/2 2009/0035 (COD) CORRIGENDUM Annule et remplace le document COM(2009)

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANCO/10123/2014 (POOL/E4/2014/10123/10123-EN.doc) [ ](2014) XXX draft KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX om kravene vedrørende information

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.12.2007 KOM(2007) 840 endelig 2007/0284 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF om komponenttypegodkendelse af lygter

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.11.23 KOM(23) 71 endelig 23/275 (CNS) BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om produktionstendenserne i de forskellige medlemsstater og virkningen

Læs mere

DIREKTIVER. KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort

DIREKTIVER. KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort L 321/54 Den Europæiske Unions Tidende 20.11.2012 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort (EØS-relevant

Læs mere

19.7.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 192/51 DIREKTIVER

19.7.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 192/51 DIREKTIVER 19.7.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 192/51 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/74/EF af 18. juli 2008 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/55/EF og af direktiv 2005/78/EF

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.11.2011 KOM(2011) 708 endelig 2011/0311 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage flufenoxuron

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.4.2016 COM(2016) 225 final 2016/0117 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af listen over ikkesamarbejdende tredjelande for så vidt angår bekæmpelse

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.6.2012 COM(2012) 353 final 2012/0170 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 723/2011 (om udvidelse af den endelige

Læs mere

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 284/2011 af 22. marts 2011 om fastsættelse af særlige betingelser og nærmere procedurer for import af plastkøkkenredskaber

Læs mere

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst; P6_TA(2005)0232 Polycykliske aromatiske kulbrinter ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om begrænsning af markedsføring og anvendelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, den 3.12.2008 KOM(2008) 801 endelig 2008/0227 (COD) C6-0467/08 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ophævelse af direktiv 71/317/EØF,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) 12428/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 25. september 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DENLEG 122 AGRI 493 SAN 302 DELACT 124 Jordi

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0241 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0241 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0241 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.5.2016 COM(2016) 241 final 2016/0128 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) 2016/72 for så

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2002L0006 DA 11.12.2008 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/6/EF af 18. februar 2002 om

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006 L 374/10 DA Den Europæiske Unions Tidende 27.12.2006 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF af 12. december 2006 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R1234 DA 02.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0291 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0291 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0291 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.7.2005 KOM(2005) 291 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller 1. INDLEDNING

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2013 COM(2013) 652 final 2013/0318 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.5.2018 COM(2018) 275 final 2018/0130 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om ændring af Rådets direktiv 96/53/EF for så vidt angår fristen for

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 6-56

ÆNDRINGSFORSLAG 6-56 EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om International Handel 21.4.2015 2013/0433(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 6-56 Udkast til udtalelse Jude Kirton-Darling (PE551.861v01-00) om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.5.2018 COM(2018) 261 final 2018/0124 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF og 2008/118/EF for så vidt angår medtagelse af den italienske

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0741 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.11.2006 KOM(2006) 741 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET i henhold til artikel 19,

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2017 COM(2017) 783 final 2017/0349 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår forpligtelsen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.2.2009 KOM(2009) 54 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om afslutning af den delvise interimsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0339 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0339 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0339 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2016 COM(2016) 339 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Nederlandenes nationale reformprogram for

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1987L0402 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juni 1987 om styrtsikre frontmonterede førerværn

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Konsolideret lovgivningsdokument 14.12.2011 EP-PE_TC1-COD(2010)0298 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 14. december 2011 med henblik på vedtagelse

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.7.2010 SEK(2010) 934 endelig C7-0204/10 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Ledsagedokument til Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.10.2012 COM(2012) 611 final 2012/0293 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Bulgarien og Rumænien til at anvende foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE 23.12.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 343/65 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 15. december 2011 om listen over tredjelande og områder, som er godkendt med hensyn til import af hunde, katte

Læs mere

10278/13 sr/js/js/lao/ams/gj 1 DG E 2 A

10278/13 sr/js/js/lao/ams/gj 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 5. juni 2013 (07.06) (OR. en) 10278/13 Interinstitutionel sag: 2012/0185 (COD) TRANS 291 CODEC 1275 RAPPORT fra: generalsekretariatet til: Rådet Tidl. dok.

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.1.2016 COM(2016) 20 final 2016/0007 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Frankrig til at anvende nedsatte afgiftssatser på benzin og

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 6. marts 2006 JR/JEV Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indførelse af bestemmelser om

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 14. marts 2014 (OR. en) 2012/0184 (COD) 2012/0185 (COD) 2012/0186 (COD) PE-CONS 11/14 TRANS 18 CODEC 113 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0618 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0618 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0618 Bilag 3 Offentligt REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 98/8/EF

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/0018(COD) 6.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sikkerhedskrav

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.5.2007 KOM(2007) 260 endelig 2007/0093 (CNB) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 974/98 med henblik på indførelse

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 18.7.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1919/2009 af M.B, italiensk statsborger, om ukorrekt italiensk gennemførelse (Dlgs 106/09) af direktiver

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.03.2002 KOM(2002) 113 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Luxembourg til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

10456/14 bb/bmc/ams/hsm 1 DGB 1 B

10456/14 bb/bmc/ams/hsm 1 DGB 1 B RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. juni 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0014 (COD) 2014/0013 (NLE) 10456/14 AGRI 406 AGRIFIN 90 AGRIORG 96 CODEC 1393 NOTE fra: til: Formandskabet

Læs mere

12.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 334/7

12.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 334/7 12.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 334/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling af ændringer af betingelserne i markedsføringstilladelser for humanmedicinske

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2014 COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2004/162/EF om særtoldordningen i de franske oversøiske departementer

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2.12.2011 2011/0156(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om

Læs mere

21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/1. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/1. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2182/2004 af 6. december 2004 om medaljer og møntefterligninger, der ligner

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.4.2013 COM(2013) 195 final 2013/0105 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 96/53/EF af 25. juli 1996 om fastsættelse af

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.2.2004 SEK(2004) 204 endelig 2004/0046 (CNB) Henstilling med henblik på RÅDETS BESLUTNING om Fællesskabets holdning til en aftale om de monetære

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.8.2011 KOM(2011) 516 endelig 2011/0223 (COD) C7-0226/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU Europaudvalget EU-note - E 7 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Fri konkurrence for posttjenester

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.10.2014 COM(2014) 625 final 2014/0289 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om forlængelse af Rådets gennemførelsesafgørelse 2011/335/EU om bemyndigelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2019 C(2019) 1997 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 14.3.2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366

Læs mere

N O T A T. Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0637 Bilag 1 Offentligt

N O T A T. Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0637 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0637 Bilag 1 Offentligt N O T A T Grundnotat vedrørende Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 92/85/EØF om iværksættelse af foranstaltninger

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.6.2011 SEK(2011) 763 endelig ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE 00327/11/DA WP 180 Udtalelse 9/2011 om industriens reviderede forslag til en ramme for konsekvensvurderinger vedrørende privatlivs- og databeskyttelse i forbindelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument. 31. maj /0315(COD) PE1

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument. 31. maj /0315(COD) PE1 EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Konsolideret lovgivningsdokument 31. maj 2001 2000/0315(COD) PE1 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 31. maj 2001 med henblik på vedtagelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF L 262/22 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF af 8. oktober 2003 om principper og retningslinjer for god fremstillingspraksis for humanmedicinske lægemidler og testpræparater til human brug (EØS-relevant

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.07.2001 KOM(2001) 410 endelig 2001/0159 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EØF) nr. 2204/90 om fastsættelse af supplerende

Læs mere

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91, 29.4.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 127/129 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/46/EU af 3. april 2014 om ændring af Rådets direktiv 1999/37/EF om registreringsdokumenter for motorkøretøjer

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.1.2004 KOM(2004) 53 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Italien til at

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0637 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0637 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0637 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 3.10.2008 KOM(2008) 637 endelig 2008/0193 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDET DIREKTIV

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final 2016/0085 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Den Europæiske Unions holdning til udkast til afgørelse nr. 1/2016 truffet af det fælles

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05/10/06 ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0198 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0198 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0198 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2006 KOM(2006) 198 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om ændring af beslutning 2005/231/EF

Læs mere

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS UDTALELSE om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN DA DA 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.3.2008 KOM(2008) 134 endelig 2008/0055 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2005/35/EF

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juni 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juni 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juni 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0065 (CNS) 8214/2/15 REV 2 FISC 34 ECOFIN 259 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. oktober 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0253 (NLE) 12927/17 FORSLAG fra: modtaget: 5. oktober 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: AELE 64 EEE 35

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.6.2008 KOM(2008) 344 endelig 2008/0109 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV på selskabsrettens område om enkeltmandsselskaber

Læs mere