teori viden skabs Anvendt John Kuada Projekt skrivnings guiden Forskningsmetode og projektarbejde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "teori viden skabs Anvendt John Kuada Projekt skrivnings guiden Forskningsmetode og projektarbejde"

Transkript

1 100 mm mm PBL problembaseret læring og projektarbejde ved de videregående uddannelser af Jette Egelund Holgaard m.fl. Projektskrivningsguiden Forskningsmetode og projektarbejde er skre vet til studerende, som har brug for vejledning i at skrive et godt projekt. Den henvender sig til studerende uden erfaring med projektarbejde så vel som til dem, der vil have et overblik over de vigtigste aspekter ved dette. 17,8 mm mm I denne bog om PROJEKTARBEJDETS KOMPLEKSITET får du indsigt i og værktøjer til at håndtere en række udfordringer i projektarbejdet. Du får dermed styrket dine projektkompetencer og bliver klædt på til at: Forstå projekters faglige og samarbejdsmæssige kompleksitet Skabe meningsfulde projektmøder Forstå og håndtere faglige og sociale konflikter Forstå din egen og andres roller og bidrag til projektarbejdet Lave en arbejdsplan for projektet Arbejde kreativt med projektets muligheder Arbejde akademisk med faglige tekster Følge op på din egen læring Projektarbejdets kompleksitet af Anita Mac og Peter HagedornRasmussen (red.) REDAKTØRERNE ANITA MAC OG PETER HAGEDORN-RASMUSSEN (RED.) PROJEKTARBEJDETS KOMPLEKSITET VIDEN, VÆRKTØJER OG LÆRING ANITA MAC FOTOGRAF: POUL ERIK NIKANDER FRANDSEN Mestring af projektarbejdets kompleksitet handler om at skabe gode faglige, samarbejdsmæssige og læringsrige processer i de faglige og sociale relationer, som projektarbejdet tilbyder. 130 mm FOTOGRAF: CHRISTOFFER REGILD På mange studier foregår en stor del af læringen i tværfaglige og problemorienterede projekter. Det kan være yderst krævende, både fagligt og samarbejdsmæssigt, og ofte er de studerende ikke klædt tilstrækkeligt på til at håndtere den kompleksitet, der ligger i projektarbejdet. PROJEKTARBEJDETS KOMPLEKSITET VIDEN, VÆRKTØJER OG LÆRING Det kræver mange forskellige kompetencer at gennemføre en videregående uddannelse: Du skal være kompetent indenfor dit faglige felt. Du skal kunne arbejde kritisk og konstruktivt. Du skal kunne formulere relevante problemstillinger og se muligheder og løsninger på den kompleksitet, der fylder mere og mere. Du skal kunne sætte din viden på spil, uddybe og kvalificere den, og endelig skal du kunne samarbejde med andre mm Bogen tager læseren gennem de grundlæggende elementer i projekt cand.techn.soc., ph.d, er lektor på Institut for Kommunikation, Virksomheder og Informationsteknologier (CBIT), Roskilde Universitet (RUC). Anita forsker blandt andet i projektledelse, kompleksitet og kreative processer. Hun har igennem mange år undervist og vejledt i projektarbejde og er initiativtager til RUC s masteruddannelse i projektledelse. Desuden holder hun foredrag og workshops for studerende, forskere og praktikere om projektorganiseringsmuligheder. arbejdet, introducerer til nogle af de væsentligste samfunds viden PETER HAGEDORN-RASMUSSEN skabelige metoder og hjælper den studerende til at foretage de afgørende cand.techn.soc., ph.d, er lektor på Institut for Kommunikation, Virksomheder og Informationsteknologier (CBIT), Roskilde Universitet (RUC). Peter forsker blandt andet i projektledelse samt i forandringsprocesser med særlig fokus på samspillet mellem ledelse, læring og arbejdsliv. Han fokuserer især på de formningsprocesser, der finder sted, når ideer og redskaber bliver til forandring i praksis. Udover at forske i disse temaer har Peter også arbejdet som konsulent inden for området igennem flere år. beslutninger i projektforløbet. Bogen henvender sig til studerende på videregående uddannelser, som arbejder med problemorienteret projektarbejde, men er også relevant for praktikere, der ønsker at skærpe kendskabet til og blive bedre til at forstå og håndtere projektarbejdets kompleksitet. Læseren får bl.a. en forståelse af: samfundslitteratur.dk 225 mm Problemorienteret projektarbejde (4. udg.) af Poul Bitsch Olsen og Kaare Pedersen Projektets opbygning Forskningsdesign Teoriers betydning i projektet Paradigmer og videnskabsteori Kvalitative og kvantitative metoder Mixed methods-forskning Projektskrivningsguiden giver desuden et indblik i formålet med problem- og projektbaseret læring i grupper samt en forståelse af gruppens mm 18 mm mm Vanessa sonne-ragans Anvendt viden skabs 130 mm Anvendt videnskabsteori af Vanessa Sonne-Ragans arbejds proces, og hvordan man samarbejder med de andre i projektgrup pen med henblik på at gennemføre et godt projekt. Reflekteret teoribrug i vidensk abelige opgaver Arbejde eklektisk (dvs. med flere teorier) i samme opgave. Diskutere og konkludere på en måde, der efterlader din opgave med et tydeligt videnskabsteoretisk aftryk. samfundslitteratur.dk teori vanessa sonne-ragans (f.1969) cand.psych., ph.d. har gennem en årrække vejledt, undervist og forelæst i anvendt videnskabsteori på Institut for Psy kologi, Københavns Universitet. Bogens indhold er udviklet i forbindelse med dette arbejde og har afsæt i de praktiske pro blemstillinger, som studerende møder, når de skal anvende videnskabsteorien konkret i deres opgaver. Vanessa sonne-ragans Bogen henvender sig til alle studerende og undervisere, der ønsker en ny tilgang og nye værktøjer til det praktiske arbejde med videnskabsteori. Bogen er især tænkt i forbindelse med teoretisk opgaveløsning, men kan også bruges af stude rende, der ønsker en mere generel indsigt i grundlæggende problemstillinger inden for videnskaberne. Gennemgangen af videnskabsteorien er vinklet, så bogen kan anvendes af studerende fra både samfunds og humanvidenskaberne. Foto: christoffer regild Anvendt videnskabsteori udvikler din evne til at: Integrere videnskabsteorien i dine skrevne opgaver og afhandlinger. Anvendt videnskabsteori Studerende oplever generelt videnskabsteori som svært til gængelig. Anvendt videnskabsteori viser konkret, hvordan videnskabsteorien anvendes i praksis. Bogen tager dermed skridtet videre i forhold til andre bøger om videnskabsteori: I stedet for blot at forklare de forskellige videnskabsteorier og skoler udvikler den dine evner til at anvende dem i viden skabelige opgaver. Omslag: imperiet.dk samfundslitteratur.dk samfundslitteratur.dk John Kuada Projektskrivningsguiden Forskningsmetode og projektarbejde HAR DU LÆST 9 mm mm 100 mm John Kuada Projekt skrivnings guiden Forskningsmetode og projektarbejde John Kuada er professor i international virk somhedsledelse ved Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet. Han koordi nerer universitetets master uddannelser i interna tional virksomhedsøkonomi og international markedsføring. Han har over 25 års erfaring som underviser og vejleder for studerende på universiteter i Danmark såvel som i udlandet. John Kuada har også erfaring som virksomheds konsulent inden for ledelse, markedsføring og tværkulturelle virksomhedsrelationer i Europa og Afrika. Han har skrevet og/eller redigeret en række bøger om ledelse og virksomheders in ternationaliseringsprocesser. Han har desuden publiceret over 100 artikler i peer reviewede tidsskrifter med fokus på forskellige temaer inden for ledelse, international markedsføring og strategi.

2 Projektskrivningsguiden

3

4 John Kuada Projektskrivningsguiden Forskningsmetode og projektarbejde

5 John Kuada Projektskrivningsguiden Forskningsmetode og projektarbejde 1. udgave 2015 Samfundslitteratur 2015 Bogen er en oversættelse af Research Methodology, Samfundslitteratur OVERSÆTTELSE: BCC Services SPROGLIG TILRETNING: Samfundslitteratur OMSLAG: Imperiet SATS: SL grafik TRYK: Narayana Press (narayana.dk) ISBN TRYKT BOG: ISBN E-BOG: Samfundslitteratur Rosenørns Allé Frederiksberg C samfundslitteratur.dk Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copydan, og kun efter de i aftalen nævnte rammer. Undtaget herfra er korte uddrag til anmeldelse.

6 INDHOLD Tak 9 Forord 11 Indledning 13 Del 1 Grundlæggende retningslinjer for gruppearbejde og projektskrivning 17 Kapitel 1 Problembaseret læring (PBL) og projektarbejde 19 Indledning 19 Problembaseret læring (PBL) 20 Problemorienterede studier 20 Projektorganiseret undervisning 21 Gruppearbejde 22 Integrering af teori og praksis 23 Opsummering 23 Kapitel 2 Gruppeprocessen 25 Indledning 25 Rollefordeling i grupper 25 Udvikling af gruppen 31 Vejlederens rolle 33 Opsummering 34 Kapitel 3 Arbejdsprocessen i projektforløbet 35 Indledning 35 Videnskabeligt projektarbejde som en iterativ proces 35 Valg af tema 37 Valg af emne 37

7 Problemformuleringen 38 Litteraturgennemgang og motivation for undersøgelsen 40 Undersøgelsesstrategi og ressourcer 41 Projektets mål 42 Opsummering 43 Kapitel 4 Projektets struktur 45 Indledning 45 En generel projektstruktur 45 Valg af struktur i kapitler og afsnit 52 Opsummering 53 Del 2 Projektdesign og teoretisk afsæt 55 Kapitel 5 Undersøgelsesdesign 57 Indledning 57 Fire forståelsesniveauer 57 Eksklusive kontra komplementære tilgange 60 Opsummering 62 Kapitel 6 Teori i projektet 63 Indledning 63 Hvad er en teori? 63 Klassifikation af teorier 64 Brug af teorier 67 Retningslinjer for litteraturgennemgang 68 Opsummering 69 Kapitel 7 Metateorier, paradigmer og videnskabsteori 71 Indledning 71 Paradigmebegrebet 71 Objektivistiske-subjektivistiske perspektiver i samfundsvidenskab 72 Paradigmeklassifikationer i samfundsvidenskaberne 74 Opsummering 89

8 Del 3 Metoder og teknikker 91 Kapitel 8 Kvalitative dataindsamlingsmetoder og teknikker 93 Generelle kendetegn ved kvalitative metoder 93 Kvalitative dataindsamlingsteknikker 95 Observationer 96 Udfordringer ved indsamling af kvalitative data 99 Evaluering af kvalitative studier 100 Opsummering 102 Kapitel 9 Kvantitative dataindsamlingsmetoder og -teknikker 103 Indledning 103 Generelle kendetegn for de kvantitative metoder 103 Trin i kvantitativ dataindsamling 105 Kvantitative dataindsamlingsteknikker 107 Evaluering af kvantitative studier 114 Opsummering 115 Kapitel 10 Mixed methods-forskning 117 Indledning 117 Ligheder og forskelle mellem kvantitative og kvalitative metoder 117 At blande kvantitative og kvalitative metoder 119 Triangulering 121 Eksempler på mixed methods 122 Opsummering 124 Kapitel 11 Opsummering, overvejelser og videre læsning 125 Indledning 125 Problemformulering eller undersøgelsesspørgsmål 125 Projektstruktur og skrivestil 126 Litteraturoversigt og teorier 126 Videnskabsfilosofi og dens indflydelse på projektet 127 Metoder 128 Selvevaluering og refleksioner 128 Videre læsning 129

9 Litteratur 133 Indeks 137

10 TAK 9 TAK Tak Jeg er først og fremmest taknemmelig for den inspiration og indsigt, jeg har fået fra mange af mine kolleger på Aalborg Universitet og andre steder. Deres kritiske spørgsmål og forslag har været med til at forme mine tanker om projektarbejde og forskningsmetoder såvel som indholdet i denne bog. Min kollega, professor Olav Jull Sørensen, har venligt bidraget med professionel rådgivning og opmuntring. Michael Simonsen har været mig en værdifuld akademisk assistent. Annette Kjølby fra Samfundslitteratur har læst adskillige udgaver af manuskriptet og har hjulpet mig med at gennemtænke min argumentation. Institutleder Birgitte Gregersen har venligst skrevet forordet til bogen. Jeg er dem alle dybt taknemmelig. Bogen er en oversættelse af den engelske udgave med titlen Research Methodology: A Project Guide for University Students. Den engelske bog henvendte sig specifikt til udenlandske studerende. Vi har derfor lavet nogle få redaktionelle tilpasninger i den danske version. Jeg takker medarbejderne på BCC Services, der har oversat bogen, for deres store indsats og venlighed i forbindelse med oversættelsen. Jeg er også taknemmelig over for de mange studerende på Aalborg Universitet, som har afprøvet dette materiale og har givet feedback og opmuntring. Men dem jeg er allermest taknemmelig over for er min hustru, Gitte Thomsen, og vores børn, som har måttet bære over med min til tider manglende opmærksomhed under udarbejdelsen af bogen. De har været forstående, støttende og opmuntrende, når jeg har haft størst behov for det. Til dem skal der lyde en stor tak. John Kuada Aalborg, marts 2015

11 10 TAK

12 FORORD 11 FORORD Forord Da John Kuadas bog Research Methodology: A Project Guide for University Students udkom på engelsk i 2012, blev den godt modtaget af både studerende og kollegaer. En af anmelderne skrev, at Bogen er meget letlæst på engelsk. Alligevel kunne den godt fortjene en dansk oversættelse, der vil gøre den lettere at anvende på de mellemlange videregående uddannelser. Derfor besluttede Institut for Økonomi og Ledelse at støtte oversættelse og udgivelse af bogen på dansk for at gøre den tilgængelig for læsere, der foretrækker at læse den på dansk. Bogen tager udgangspunkt i problembaseret læring og projektarbejde og trækker på John Kuadas mange år som forelæser og projektvejleder for erhvervsøkonomistuderende på Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet. Selvom de fleste af bogens konkrete eksempler således ligger inden for det erhvervsøkonomiske fagområde, er bogen klart også relevant for studerende på andre samfundsvidenskabelige videregående uddannelser. Bogen er skrevet i et enkelt og lettilgængeligt sprog og giver de studerende en sammenhængende introduktion til de forskellige aktiviteter og overvejelser, der indgår i et projektforløb, herunder problemformulering, opstilling af forskningsdesign samt metodologiske, teoretiske og metateoretiske aspekter af undersøgelsesprocessen. Endvidere giver bogen indblik i nogle af de faldgruber, der kan knytte sig til gruppearbejde, rollefordeling, samarbejde og projektstyring. Bogen er en god og understøttende guide til studerende, som kun har begrænset erfaring med problembaseret læring (PBL) og projektarbejde.

13 12 FORORD Jeg er sikker på, at den vil være nyttig læsning for studerende, der netop er på udkig efter en sådan trin-for-trin vejledning til deres projektarbejde. Birgitte Gregersen Institutleder Institut for Økonomi og Ledelse Aalborg Universitet Marts 2015

14 INDLEDNING 13 INDLEDNING Indledning På mange universiteter er det et krav, at studerende på de samfundsvidenskabelige uddannelser skriver projekter på forskellige tidspunkter i deres uddannelsesforløb. Igennem disse projekter forventes det, at man som studerende demonstrerer forståelse af nyere begreber og teorier og benytter disse til at løse identificerede samfundsvidenskabelige problemer og til at skabe ny viden. Hvilke skridt skal du og din projektgruppe tage for at nå disse mål? Det er det, denne bog handler om. Det er således en bog om brugen af forskningsmetoder i projekter. Med andre ord er bogens mål at hjælpe dig til at udvikle grundige undersøgelsesstrategier i dine projekter. Udover at introducere metoder og teknikker til dataindsamling giver bogen en introduktion til de problemstillinger, der knytter sig til brugen af videnskabsteori. Jeg har valgt denne fremgangsmåde, fordi jeg igennem tyve års interaktion med studerende er blevet overbevist om, at det, mange studerende har brug for, er en basal forståelse af de grundlæggende antagelser, som forskere lader sig lede af i deres undersøgelser, og hvordan disse antagelser præger deres teoretiske tanker og valg af metoder. Det vil sige, at de studerende skal forstå, hvordan samfundsvidenskabelige forskere har udviklet forskellige måder at forstå samfundsproblematikker på. De forskellige forståelser bygger på forskellige antagelser, som farver forskernes virkelighedsopfattelse og dermed præger, hvad de vælger at undersøge. Der findes mange lærebøger om forskningsmetoder, der kan give nogle retningslinjer for dette, men de fleste er enten meget tekniske eller meget filosofiske. Mange studerende, der slår op i disse bøger for at finde vejledning, bliver derfor utroligt frustrerede. Med det in mente, og som leder af to kandidatuddannelser i erhvervsøkonomi ved Aalborg Universitet, har jeg valgt at skrive denne bog for at bi-

15 14 INDLEDNING drage til at gøre projektarbejdet nemmere og mere gennemskueligt. Selvom de fleste af bogens eksempler trækker på erhvervsøkonomi, er bogen også tiltænkt studerende, der er i gang med en bachelor- eller kandidatuddannelse i andre samfundsvidenskabelige discipliner. Bogen er inddelt i tre dele. Den første del dækker de fire første kapitler. Kapitel 1 giver en introduktion til begrebet problembaseret læring (PBL) og projektarbejde som pædagogisk metode. Denne læringsmetode hjælper de studerende til at blive dygtige til at løse rigtige problemer i organisationer igennem projektarbejde ved at integrere teori og praksis. I kapitel 2 diskuteres de forskellige roller, studerende spiller i deres grupper, når de samarbejder om et konkret projekt. Kapitlet giver således den studerende en bedre forståelse af sin egen og sine medstuderendes adfærd og dermed en forståelse for, hvordan man skal agere på en måde, som virker positivt forstærkende frem for energidrænende. Det tredje kapitel giver en indføring i projektforløbets arbejdsproces ved at identificere nogle af processens nøglekomponenter. I kapitlet understreges processens iterative natur, og kapitlet giver nogle anvisninger til, hvordan man kan minimere de frustrationer, der kan opstå, når man oplever, at projektets aktiviteter går for langsomt. Kapitel 4 giver nogle specifikke retningslinjer for, hvordan man strukturerer projektet og sikrer sammenhæng i argumenterne. Det er altid vigtigt at huske, at når eksaminator og censor læser ens projekt, vil deres opfattelse af indholdet afhænge af strukturen og det logiske forløb. Derfor er det vigtigt, at man gør sig umage med at sikre, at de forskellige kapitler og afsnit er forbundne og kun indeholder den information og de budskaber, der er relevante for de problemer, man ønsker at behandle i projektet. Bogens anden del diskuterer undersøgelsesdesign og teoriers rolle i projekter og indeholder tre kapitler. Kapitel 5 diskuterer, hvad et undersøgelsesdesign er, og hvordan dette kan præsenteres i projektets metodekapitel. Kapitlet identificerer fire præsentationsniveauer i projektet, bestående af hhv. ontologi, epistemologiske overvejelser, metodologiske fremgangsmåder og valg af teknikker. Kapi-

16 INDLEDNING 15 tel 6 giver en klassificering af teorier i den samfundsvidenskabelige litteratur og diskuterer, hvilke roller teorier kan spille i projektet. Kapitel 7 diskuterer begrebet paradigme eller det Arbnor og Bjerke (2009) refererer til som de grundlæggende antagelser blandt samfundsvidenskabelige forskere. Kapitlet giver en kort introduktion til nogle af de moderne paradigmeklassifikationer i samfundsvidenskab såvel som til de centrale begreber inden for denne litteratur. Målet med kapitlet er at introducere til forskellige paradigmer, der kan give inspiration til fremstillingen af din og gruppens syn på virkeligheden og styre jeres udformning af undersøgelsesstrategi. Tredje del indeholder fire kapitler, der handler om specifikke metoder og teknikker til dataindsamling og analyse. Kapitel 8 introducerer metoder og teknikker til indsamling af kvalitative data. En lignende introduktion til kvantitative metoder og teknikker gives i kapitel 9. I kapitel 10 diskuteres mulighederne for at blande de to metoder. Endelig samler kapitel 11 bogens forskellige diskussioner og retter opmærksomheden mod problemer, der kræver en mere udførlig behandling. Sidst i kapitlet følger desuden en kommenteret liste over litteratur, der kan give en dybere forståelse af nogle af disse problemstillinger. Vi har valgt at bevare de engelske titler. Der er henvisning til et par gode danske bøger på bagflappen. Samlet giver de elleve kapitler en kort og præcis viden om, hvordan man skriver et akademisk projekt og en forståelse af, hvad underviserne forventer af projektforløbet.

17 16 INDLEDNING

18 DEL 1 GRUNDLÆGGENDE RETNINGSLINJER FOR GRUPPEARBEJDE OG PROJEKTSKRIVNING Del 1 Grundlæggende retningslinjer for gruppearbejde og projektskrivning Gruppebaseret projektarbejde bygger på en forestilling om, at studerende lærer bedst, når de samarbejder om at løse problemer i stedet for at følge instrukser fra deres undervisere. På denne måde kan den studerende hurtigere forstå meningen med nye begreber og lettere koble teorierne, de har lært, med praktiske problemer. Første del af denne bog giver derfor indblik i rationalet bag denne læringsmetode og nogle retningslinjer for, hvordan du håndterer læringsprocessen og skriver et godt projekt sammen med dine medstuderende. Første del består af fire kapitler. Kapitel 1 giver en introduktion til problembaseret læring (PBL) og projektarbejde med særlig vægt på fordelene ved gruppearbejde. Kapitel 2 handler om gruppeprocesserne og gør opmærksom på nogle af de udfordringer, der er ved gruppearbejde. Kapitel 3 introducerer arbejdsprocessen i projektforløbet såvel som de vigtigste kendetegn ved et godt projekt. Kapitel 4 giver nogle retningslinjer for, hvordan man strukturerer et projekt.

19

20 KAPITEL 1 19 KAPITEL 1 PROBLEMBASERET LÆRING (PBL) OG PROJEKTARBEJDE Kapitel 1 Problembaseret læring (PBL) og projektarbejde INDLEDNING Klassiske universiteter er gentagne gange blevet kritiseret for at placere deres ansatte og studerende i et elfenbenstårn det vil sige for at afskærme deres studerende fra besværlighederne ved den virkelige verdens problemer. Problembaseret læring (PBL) er en pædagogisk tilgang, som tilstræber at imødekomme denne kritik ved at træne de studerende i at blive engagerede problemløsere. Det sker gennem autentiske oplevelser, der fremmer aktiv læring og støtter vidensgenerering såvel som en naturlig integrering af læring på universitetsniveau med erfaringer fra det virkelige liv. Den studerende opfordres således til at identificere kerneproblemerne i specifikke sociale og organisatoriske sammenhænge, at forstå de nødvendige vilkår for at løse problemerne og at udtænke passende løsninger. På denne måde udvikler de studerende deres evner som selvstyrende studerende. Underviserne har en facilitator-rolle i læringsprocessen, hvor de i højere grad fungerer som problemløsende kolleger, der fostrer et miljø, som understøtter de studerendes undersøgelser, end som undervisere i traditionel forstand. Projektarbejde udgør derfor et essentielt element i denne læringsmetode. Den intellektuelle baggrund for PBL går helt tilbage til antikkens lærde som Platon og Sokrates, der insisterede på, at deres elever selv skulle indhente information, opsøge nye idéer og debattere dem i deres akademiske miljø. På samme vis opmuntrer moderne versioner af PBL de studerende til at indlede deres læringsproces med problemer, som organisationer, ansatte og almindelige mennesker kæmper med i det virkelige liv. For eksempel kan studerende i virksomhedsledelse løse faktiske organisatoriske problemstillinger. For

21 20 PROBLEMBASERET LÆRING (PBL) og projektarbejde at gøre dette må de diagnosticere situationen på samme måde som en ekspertkonsulent, interviewe nøgleaktører, gennemgå tilgængelige dokumenter og søge vejledning og inspiration i relevante teorier, samtidig med at de må være opmærksomme på de underliggende forudsætninger for disse teorier. Dette kapitel introducerer nogle af nøgleelementerne i PBL som pædagogisk metode. Kapitlet søger også at rette opmærksomhed mod styrkerne og udfordringerne ved denne form for læring. PROBLEMBASERET LÆRING (PBL) Mange videregående uddannelsesinstitutioner i Danmark, Norge og Sverige har taget PBL-metoden til sig som en brugbar læringsmetode. Den skandinaviske version af PBL er styret af fire principper: fproblemorienterede f studier fprojektorganiseret f undervisning fgruppearbejde f f f Integrering af teori og praksis PROBLEMORIENTEREDE STUDIER Projektvejledere opfordrer altid de studerende til at formulere sig klart og præcist om de problemer, de agter at løse i deres projektarbejde. Den underliggende forståelse er, at de studerendes valg af teori og metode i projektet bør være baseret på det konkrete problems art. Men hvad er et problem? Lad os tage en erhvervsøkonomistuderende som eksempel. Han kontakter lederen af et lille firma med et muligt emne til et projekt. Lederen fortæller ham, at firmaet har oplevet en nedgang i salget igennem de to foregående år, og han vil gerne have den studerende til at hjælpe firmaet med at udvikle en strategi, som forholder sig til dette problem. Den studerende indleder derfor sit projekt med at udforme sin foreløbige todelte problemformulering, der lyder:

Anvendt videnskabsteori

Anvendt videnskabsteori Anvendt Reflekteret teoribrug i videnskabelige opgaver viden skabs teori Vanessa sonne-ragans Vanessa Sonne-Ragans Anvendt videnskabsteori reflekteret teoribrug i videnskabelige opgaver Vanessa Sonne-Ragans

Læs mere

Problemorienteret projektarbejde

Problemorienteret projektarbejde Problemorienteret projektarbejde og Problemorienteret projektarbejde En værktøjsbog 4. udgave og Problemorienteret projektarbejde En værktøjsbog 4. udgave 2015 Samfundslitteratur 2015 OMSLAG Imperiet

Læs mere

Thomas Harboe Metode og

Thomas Harboe Metode og Thomas Harboe Metode og projektskrivning - en introduktion 2. udgave Thomas Harboe Metode og projektskrivning en introduktion 2. udgave, 2. oplag 2014 Samfundslitteratur 2010 Omslag: Imperiet Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Lærerbacheloropgaven

Lærerbacheloropgaven Lærerbacheloropgaven Lotte Rienecker og Peter Stray Jørgensen Lærerbacheloropgaven DEN STUDERENDES BOG Forlaget Samfundslitteratur Lotte Rienecker og Peter Stray Jørgensen Lærerbacheloropgaven. Den studerendes

Læs mere

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS)

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) København, Forår 2015 Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) Master i specialpædagogik Formål: På dette modul arbejder den studerende med teori og metoder inden for specialpædagogikken med henblik på at behandle

Læs mere

Malene Erkmann GRUNDBOG I DIGITALE KOMPETENCER

Malene Erkmann GRUNDBOG I DIGITALE KOMPETENCER Malene Erkmann GRUNDBOG I DIGITALE KOMPETENCER Malene Erkmann Grundbog i digitale kompetencer Malene Erkmann Grundbog i digitale kompetencer 1. udgave, 2015 Samfundslitteratur 2015 Omslag: Imperiet (Harvey

Læs mere

PROBLEMFORMULERING. på videregående uddannelser LOTTE RIENECKER STUDIETEKNIKSERIEN 4. UDGAVE

PROBLEMFORMULERING. på videregående uddannelser LOTTE RIENECKER STUDIETEKNIKSERIEN 4. UDGAVE STUDIETEKNIKSERIEN 4. UDGAVE LOTTE RIENECKER PROBLEMFORMULERING på videregående uddannelser Her er hjælp til at problemformulere en opgave, et projekt eller speciale på en lang eller mellemlang videregående

Læs mere

Håndbog for pædagogstuderende

Håndbog for pædagogstuderende Erik Jappe Håndbog for pædagogstuderende 9. udgave Frydenlund Håndbog for pædagogstuderende Erik Jappe Håndbog for pædagogstuderende 9. udgave Frydenlund Håndbog for pædagogstuderende 9. udgave, 1. oplag,

Læs mere

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017

Semesterbeskrivelse. 1. semester, bacheloruddannelsen i samfundsfag Efterår 2017 Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag Skolen for Statskundskab Fibigerstræde 3 9220 Aalborg Øst Telefon 99 40 80 46 E-mail: ler@dps.aau.dk www.skolenforstatskundskab.aau.dk Semesterbeskrivelse,

Læs mere

Catharina Juul Kristensen og M. Azhar Hussain (red.) Metoder i samfundsvidenskaberne

Catharina Juul Kristensen og M. Azhar Hussain (red.) Metoder i samfundsvidenskaberne Catharina Juul Kristensen og M. Azhar Hussain (red.) METODER I SAMFUNDSVIDENSKABERNE Catharina Juul Kristensen og M. Azhar Hussain (red.) Metoder i samfundsvidenskaberne Catharina Juul Kristensen og M.

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed.

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. 2015 Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 21. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Læringsudbytte... 2 2.

Læs mere

guide til store skriftlige opgaver

guide til store skriftlige opgaver gyldendal Mette Kirk Mailand guide til store skriftlige opgaver SRP, SRO og DHO Guide til store skriftlige opgaver SRP, SRO og DHO af Mette Kirk Mailand 1. udgave, 1. oplag 2012 2012 Gyldendal A/S, København

Læs mere

nikolaj stegeager Organisationer i bevægelse Læring UdvikLing intervention

nikolaj stegeager Organisationer i bevægelse Læring UdvikLing intervention nikolaj stegeager erik laursen (red.) Organisationer i bevægelse Læring UdvikLing intervention Nikolaj Stegeager og Erik Laursen (red.) Organisationer i bevægelse Læring udvikling intervention Nikolaj

Læs mere

Ekspedition og kundeservice: Kommuneforlaget A/S Tlf. 33 11 38 00 Fax 33 28 03 01 www.kommuneforlaget.dk. Bestillingsnr. 8026-10

Ekspedition og kundeservice: Kommuneforlaget A/S Tlf. 33 11 38 00 Fax 33 28 03 01 www.kommuneforlaget.dk. Bestillingsnr. 8026-10 COK Center for Offentlig Kompetenceudvikling 1. udgave, 1. oplag 2010 Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen, Kommuneforlaget A/S Grafisk tilrettelægning og omslag: art/grafik ApS Dtp: Kommuneforlaget A/S

Læs mere

Forskningsbaseret undervisning på MMS Hvad, hvorfor og hvordan?

Forskningsbaseret undervisning på MMS Hvad, hvorfor og hvordan? Forskningsbaseret undervisning på MMS Hvad, hvorfor og hvordan? OKTOBER 2015 Forsvarsakademiet Svanemøllens Kaserne Ryvangs Allé 1 2100 København Ø Kontakt: Dekanatet, Anne-Marie Sikker Sørensen de-03@fak.dk

Læs mere

Projektpræsentation. Formidling og statusseminar. Hvad siger erfaringerne (1) Hvad siger erfaringerne (2) Kropssprog (1) Hvad siger erfaringerne (3)

Projektpræsentation. Formidling og statusseminar. Hvad siger erfaringerne (1) Hvad siger erfaringerne (2) Kropssprog (1) Hvad siger erfaringerne (3) Formidling og statusseminar Projektpræsentation SLP 3 foråret 2011 MedIS og Medicin Lars Peter Jensen Indhold: Projektpræsentation Projektskrivning Statusseminar For projektdeltagere For bevillingshavere

Læs mere

Et kompetencekatalog med øvelser. Et kompetencekatalog med øvelser

Et kompetencekatalog med øvelser. Et kompetencekatalog med øvelser Et kompetencekatalog med øvelser Et kompetencekatalog med øvelser Knæk studiekoden! Et kompetencekatalog med øvelser Af Hanne Heimbürger 1. e-udgave, 2009 ISBN 978-87-625-0310-6 2008 Gyldendalske Boghandel,

Læs mere

CL AUS ELMHOLDT, HANNE DAUER KELLER OG LENE TANGGA ARD LEDELSES PSYKOLOGI

CL AUS ELMHOLDT, HANNE DAUER KELLER OG LENE TANGGA ARD LEDELSES PSYKOLOGI CL AUS ELMHOLDT, HANNE DAUER KELLER OG LENE TANGGA ARD LEDELSES PSYKOLOGI Claus Elmholdt, Hanne Dauer Keller og Lene Tanggaard Ledelsespsykologi Claus Elmholdt, Hanne Dauer Keller og Lene Tanggaard Ledelsespsykologi

Læs mere

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC

Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse på RUC 1 Den Naturvidenskabelige Bacheloru Vil du bygge bro mellem to naturvidenskabelige fag? Eller har du lyst til at kombinere med et fag uden for naturvidenskab?

Læs mere

At være censor på et bachelorprojekt. En kort introduktion til censorrollen.

At være censor på et bachelorprojekt. En kort introduktion til censorrollen. At være censor på et bachelorprojekt En kort introduktion til censorrollen. Hvad er bachelorprojektet og baggrunden for det? Den studerende er næsten færdig med uddannelsen til maskinmester, men kan være

Læs mere

menneskenære grundbegreber i social- og sundhedsprofessionerne Jan Brødslev Olsen og Gitte Duus (red.)

menneskenære grundbegreber i social- og sundhedsprofessionerne Jan Brødslev Olsen og Gitte Duus (red.) Jan Brødslev Olsen og Gitte Duus (red.) Denne bog istemmer kritikken, men går også skridtet videre og afsøger et nyt grundlag for mødet imellem den professionelle og borgeren. Som et alternativ til bureaukratisering

Læs mere

teori viden skabs PBL Anvendt Problembaseret læring og projektarbejde ved de videregående uddannelser HAR DU LÆST Jette Egelund Holgaard

teori viden skabs PBL Anvendt Problembaseret læring og projektarbejde ved de videregående uddannelser HAR DU LÆST Jette Egelund Holgaard 130 mm 150+3 mm 11,4mm 150+3 mm 130 mm HAR DU LÆST 17,8 mm 155+3 mm VIDEN, VÆRKTØJER OG LÆRING PETER HAGEDORN-RASMUSSEN cand.techn.soc., ph.d, er lektor på Institut for Kommunikation, Virksomheder og Informationsteknologier

Læs mere

ARGUMENTER I KONTEKST

ARGUMENTER I KONTEKST 100 mm 158 mm 14 mm www.samfundslitteratur.dk ISBN 978-87-593-1508-8 INTRODUKTION TIL PRAGMATISK ARGUMENTATIONSANALYSE 2. UDGAVE Bogen henvender sig til alle der vil lære at analysere argumentation og

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet Tillæg til Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Studieordning for bacheloruddannelsen med Historie som centralfag samt tilvalgsfag

Læs mere

Feedback i erhvervsuddannelserne

Feedback i erhvervsuddannelserne Karin Hartje Jakobsen Bente Lausch Karsten Holm Sørensen Feedback i erhvervsuddannelserne Serieredaktion: Jens Ager Hansen og Claus Madsen Karin Hartje Jakobsen, Bente Lausch og Karsten Holm Sørensen Feedback

Læs mere

Erik Laursen og Nikolaj Stegeager (red.) GOD VIDEREUDDANNELSE. Med transfer, balance og praksisnært projektarbejde

Erik Laursen og Nikolaj Stegeager (red.) GOD VIDEREUDDANNELSE. Med transfer, balance og praksisnært projektarbejde (red.) GOD VIDEREUDDANNELSE Med transfer, balance og praksisnært projektarbejde Uddannelse er ikke noget, du får, men noget, du tager. Det kræver planlægning, engagement, samarbejde og en vilje til gensidig

Læs mere

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER

FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER FLIPPED CLASSROOM MULIGHEDER OG BARRIERER Er video vejen frem til at få de studerendes opmærksomhed? Udgivet af Erhvervsakademi Aarhus, forsknings- og innovationsafdelingen DERFOR VIRKER VIDEO 6 hovedpointer

Læs mere

Lær at bruge en systematisk og strategisk arbejdsform i dit arbejde med frivillige

Lær at bruge en systematisk og strategisk arbejdsform i dit arbejde med frivillige Lær at bruge en systematisk og strategisk arbejdsform i dit arbejde med frivillige Sådan får du en systematik og en rød tråd i dit arbejde med frivillige Få samskabelse til at blive en konkret arbejdsform

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 9 beskrivelsen... 3 Modul 9 Sygepleje

Læs mere

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Målemetoder i forebyggelse,

Læs mere

TIDSSKRIFT FDR EVALUERING I PRAKSIS NR.13 DECEMBER 12. I. d. LOV - en strategi for å fremme læring. Design i evaluering

TIDSSKRIFT FDR EVALUERING I PRAKSIS NR.13 DECEMBER 12. I. d. LOV - en strategi for å fremme læring. Design i evaluering TIDSSKRIFT FDR EVALUERING I PRAKSIS NR.13 DECEMBER 12 I. d LOV - en strategi for å fremme læring Design i evaluering Anmeldt af ledelses Egon Petersen Hanne Kathrine Krogstrup konsulent EP-[onsultlng,

Læs mere

Projektsamarbejde med organisationer og virksomheder

Projektsamarbejde med organisationer og virksomheder NICOLINE JACOBY PETERSEN SILLE ØSTERGAARD Projektsamarbejde med organisationer og virksomheder Forlaget Samfundslitteratur Nicoline Jacoby Petersen og Sille Østergaard Projektsamarbejde med organisationer

Læs mere

Udvælgelse af cases i kvalitative undersøgelser

Udvælgelse af cases i kvalitative undersøgelser Helle Neergaard Temaet for dette hæfte er udvælgelse af cases og informanter i forbindelse med kvalitative undersøgelser. Caseudvælgelsen er tæt forbundet med undersøgelsens formål, og der skal derfor

Læs mere

10 principper bag Værdsættende samtale

10 principper bag Værdsættende samtale 10 principper bag Værdsættende samtale 2 Værdsættende samtale Værdsættende samtale er en daglig praksis, en måde at leve livet på. Det er også en filosofi om den menneskelige erkendelse og en teori om,

Læs mere

Workshop 5: Undervisning gennem vejledning

Workshop 5: Undervisning gennem vejledning Workshop 5: Undervisning gennem vejledning Hvilken læring kan ske/sker, når vi vejleder gymnasieelever/hf- kursister? Gymnasielærergerningen forudsætter, at vi kan indtage forskellige lærerroller. Lærerrollen

Læs mere

Sprogbrug og sprogfunktioner i to kontekster

Sprogbrug og sprogfunktioner i to kontekster Lene Herholdt Sprogbrug og sprogfunktioner i to kontekster En undersøgelse af det danskfaglige potentiale i udeundervisningen i naturklassen på Rødkilde Skole Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag 2

Læs mere

Første del 1.1 Sådan begyndte mit praksisforløb

Første del 1.1 Sådan begyndte mit praksisforløb Første del 1.1 Sådan begyndte mit praksisforløb I maj måned 2008 tog jeg kontakt til uddannelsesinstitutionen Professionshøjskolen University College Nordjylland med et ønske om at gennemføre et to måneders

Læs mere

Studie-guide Masteruddannelsen i Rehabilitering

Studie-guide Masteruddannelsen i Rehabilitering Studie-guide Masteruddannelsen i Rehabilitering Modul 1 - Introduktion til videnskabsteori og videnskabelig metode (med forbehold for ændringer) Masteruddannelsen i Rehabilitering MR 13, efterårssemester

Læs mere

MANGFOLDIGHED, MAGT OG MINORITETER

MANGFOLDIGHED, MAGT OG MINORITETER 88 mm MANGFOLDIGHED, MAGT OG MINORITETER handler om væsentlige temaer, tanker og diskussioner, som danner grundlaget for forståelsen af minoritetsbegrebet og minoriteters eksistensvilkår. Bogens røde tråd

Læs mere

Et arbejdsliv i acceleration. Og så giver bogen bud på, hvordan vi skaber arbejdslivskvalitet gennem formning af arbejdspladsens tidsmiljø.

Et arbejdsliv i acceleration. Og så giver bogen bud på, hvordan vi skaber arbejdslivskvalitet gennem formning af arbejdspladsens tidsmiljø. Bogen baserer sig på et forskningsprojekt, som i samarbejde med seks virksomheder har indsamlet erfaringer med og teoretisk viden om Tiden i det grænseløse arbejde. Derudover er der gennemført eksperimenter

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv.

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Danmarks Biblioteksskole. 3. april 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring

Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!1 Indholdsfortegnelse 1. Præambel 3 2. Varighed og titel 4

Læs mere

I HVAD ER SAMFUNDSVIDENSKABELIGE METODER?

I HVAD ER SAMFUNDSVIDENSKABELIGE METODER? Indhold Forord............................................. 7 Kapitel I HVAD ER SAMFUNDSVIDENSKABELIGE METODER?.......... 11 Kapitel II HVORDAN KAN MAN TILRETTELÆGGE UNDERSØGELSEN?..... 25 Kapitel III

Læs mere

INSPIRATION TIL LÆRERE

INSPIRATION TIL LÆRERE INSPIRATION TIL LÆRERE Sæt fokus på trivsel og fravær med udgangspunkt i det, der virker! Ulovligt fravær kan handle om manglende trivsel i klassen, på holdet eller på uddannelsen. Appreciative Inquiry

Læs mere

ROBUST ORGANISATIONSFORANDRING

ROBUST ORGANISATIONSFORANDRING Peter Hagedorn-Rasmussen, Jan Pries-Heje, Keld Bødker, Steen Elsborg og John Damm Scheuer (red.) ROBUST ORGANISATIONSFORANDRING Forside Design og implementering etik i orkanens øje rolle værdier menin

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 11 KAPITEL 1 AT TÆNKE SOCIALPSYKOLOGISK... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 11 KAPITEL 1 AT TÆNKE SOCIALPSYKOLOGISK... 13 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 11 KAPITEL 1 AT TÆNKE SOCIALPSYKOLOGISK... 13 KAPITEL 2 HANDLINGER OG MENINGSSKABELSE I HVERDAGSLIVET... 28 Fortolkning og meningsskabelse i hverdagslivet... 29 Det sociale

Læs mere

LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET

LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET LEDELSE OG INFORMATIK I BYGGERIET CAND.TECH. I 2-ÅRIG KANDIDATUDDANNELSE KØBENHAVN FÅ KOMPETENCER TIL AT LEDE FREMTIDENS BYGGERI Har du mod på at udvikle dine ledelseskompetencer, og brænder du samtidigt

Læs mere

Poul Bitsch Olsen Lars Fuglsang & Jacob Dahl Rendtorff (red.) VIRKSOMHEDS- LEDELSE. Positioner, teorier og strategier

Poul Bitsch Olsen Lars Fuglsang & Jacob Dahl Rendtorff (red.) VIRKSOMHEDS- LEDELSE. Positioner, teorier og strategier Poul Bitsch Olsen Lars Fuglsang & Jacob Dahl Rendtorff (red.) VIRKSOMHEDS- LEDELSE Positioner, teorier og strategier 1 Poul Bitsch Olsen, Lars Fuglsang og Jacob Dahl Rendtorff (red.) Virksomhedsledelse

Læs mere

Problembaseret læring - PBL på Aalborg Universitet. Ole Ravn Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet

Problembaseret læring - PBL på Aalborg Universitet. Ole Ravn Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet Problembaseret læring - PBL på Aalborg Universitet Ole Ravn Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet Agenda Om PBL-modellen Principper Modellen i praksis Udvikling af et PBL-projekt Tre eksempler

Læs mere

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS)

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) København, Forår 2015 Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) Master i socialpædagogik I masterprojektet arbejder den studerende med en selvvalgt problemstilling inden for de socialpædagogiske områder. Efter

Læs mere

08-10-2014 Gitte Kingo Andersen

08-10-2014 Gitte Kingo Andersen 08-10-2014 Gitte Kingo Andersen 1 Gitte Kingo Andersen TELL ME - Online samarbejde på indholdsbestemte måder, som ikke kan lade sig gøre på anden vis. 1. KR fagligt indhold. 2. Metablik på kommunikationsform.

Læs mere

Kvalitative kvaler. Kvalitative metoder og danske kvalitative interviewundersøgelsers kvalitet

Kvalitative kvaler. Kvalitative metoder og danske kvalitative interviewundersøgelsers kvalitet Kvalitative kvaler Kvalitative metoder og danske kvalitative interviewundersøgelsers kvalitet This page intentionally left blank HENNING OLSEN Kvalitative kvaler Kvalitative metoder og danske kvalitative

Læs mere

FLOW OG STRESS. Stemninger og følelseskultur i hverdagslivet

FLOW OG STRESS. Stemninger og følelseskultur i hverdagslivet FLOW OG STRESS Stemninger og følelseskultur i hverdagslivet CHARLOTTE BLOCH FLOW OG STRESS Stemninger og følelseskultur i hverdagslivet Samfundslitteratur Charlotte Bloch FLOW OG STRESS Stemninger og følelseskultur

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

2. semester, bacheloruddannelsen i Politik og administration ved Aalborg Universitet

2. semester, bacheloruddannelsen i Politik og administration ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Politik og administration ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

Projektstyring og projektledelse E

Projektstyring og projektledelse E 1: Hvilket studium er du optaget på: politik, administration og samfundsfag 25 14,9% erhvervsjura 16 9,5% erhvervsøkonomi 25 14,9% historie 10 6,0% Jura 28 16,7% samfundsøkonomi 7 4,2% socialrådgivning

Læs mere

Vejledning i bedømmelse af Professionsbachelorprojektet

Vejledning i bedømmelse af Professionsbachelorprojektet Vejledning i bedømmelse af Professionsbachelorprojektet Professionsbachelorprojektet er uddannelsens afsluttende projekt. Der er overordnet to mål med projektet. For det første skal den studerende demonstrere

Læs mere

INFORMATION LITERACY...1

INFORMATION LITERACY...1 Indholdsfortegnelse INFORMATION LITERACY...1 INDLEDNING...1 BESKRIVELSE AF INFORMATION LITERACY...2 INFORMATION LITERACY - EN PROCES...2 BIBLIOTEKET OG DETS LÅNERE...3 FORUDSÆTNINGER FOR INFORMATION LITERACY

Læs mere

Projektledere: Skoleleder, Claus Grubak, og pædagogisk leder, Kamma Svensson

Projektledere: Skoleleder, Claus Grubak, og pædagogisk leder, Kamma Svensson Projekttitel Skole Projektleder og projektdeltagere Håndværk og design - nyt fag med ny didaktik Skolen ved Bülowsvej Projektledere: Skoleleder, Claus Grubak, og pædagogisk leder, Kamma Svensson Ekstern

Læs mere

louise bøttcher & jesper dammeyer En grundbog om arbejdet med mennesker med funktionsnedsættelser

louise bøttcher & jesper dammeyer En grundbog om arbejdet med mennesker med funktionsnedsættelser louise bøttcher & jesper dammeyer En grundbog om arbejdet med mennesker med funktionsnedsættelser Louise Bøttcher og Jesper Dammeyer Handicappsykologi En grundbog om arbejdet med mennesker med funktionsnedsættelse

Læs mere

Velkommen til Aalborg Universitet 2013

Velkommen til Aalborg Universitet 2013 Velkommen til Aalborg Universitet 2013 God morgen alle sammen. Og rigtig hjertelig velkommen til Aalborg Universitet, og vores smukke campus her i Sydhavnen. Det er en stor dag i dag både for os og for

Læs mere

Det gode elevforløb. En dialogpjece til elev- og oplæringsansvarlige i staten. Oktober 2013

Det gode elevforløb. En dialogpjece til elev- og oplæringsansvarlige i staten. Oktober 2013 En dialogpjece til elev- og oplæringsansvarlige i staten Oktober 2013 En dialogpjece til elev- og oplæringsansvarlige i staten Udgivet oktober 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen og HK/Stat Publikationen

Læs mere

PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN

PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN 2 Kirsten Dyssel Pedersen PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN Frydenlund 3 Projektarbejde i undervisningen Frydenlund grafisk, 1997 1. udgave, 2. oplag, 2006 Isbn 978-87-7118-187-6 Tryk: Pozkal, Polen Forlagsredaktion:

Læs mere

Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14?

Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Målet er, at du efter modulet kan: - Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens relevans.

Læs mere

Studieplan 2013/14 HH3I. IBC Handelsgymnasiet

Studieplan 2013/14 HH3I. IBC Handelsgymnasiet Studieplan 2013/14 HH3I IBC Handelsgymnasiet Indholdsfortegnelse Indledning 3 Undervisningsforløb 4 5. og 6 semester. Studieretningsforløb 4 5. og 6. semester illustreret på en tidslinje 5 Studieturen

Læs mere

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

NIL projekt: Digital understøttelse af koblingen mellem praktik og undervisning

NIL projekt: Digital understøttelse af koblingen mellem praktik og undervisning NIL projekt: Digital understøttelse af koblingen mellem praktik og undervisning AFRAPPORTERING v/helle Arnskov, Søren Holm og Gitte Riis Hansen Afrapportering af projektet tager afsæt i følgende model

Læs mere

Gruppeeksamen The School of Law, AAU

Gruppeeksamen The School of Law, AAU Genindførelse af gruppeeksamen på AAU/ Den Juridiske Skole AAU s direktion besluttede den 9.juli 2012 at genindføre gruppeeksamen på Aalborg Universitet i forlængelse af udstedelse af ny eksamensbekendtgørelse,

Læs mere

Individuel studieplan

Individuel studieplan Individuel studieplan - refleksioner og personlige læringsmål Ergoterapeutuddannelsen i Odense Studieordning august 2008 december 2010 Ankp Anvendelse af Individuel studieplan I bekendtgørelse nr. 832

Læs mere

- Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens

- Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens Modul 14 FN2010v-A+B svarprocent 24% Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Målet er, at du efter modulet kan: - Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde

Læs mere

Jens Frøslev Christensen OPRØRET PÅ CBS. Forandring, ledelse og modstand i en professionel organisation

Jens Frøslev Christensen OPRØRET PÅ CBS. Forandring, ledelse og modstand i en professionel organisation Jens Frøslev Christensen Oprøret på CBS Forandring, ledelse og modstand i en professionel organisation Til Marijke Jens Frøslev Christensen OPRØRET PÅ CBS Forandring, ledelse og modstand i en professionel

Læs mere

Undervisningslokale Der henvises til timeplanen: http://autumnschedule.au.dk/dk/default.aspx

Undervisningslokale Der henvises til timeplanen: http://autumnschedule.au.dk/dk/default.aspx Uddannelse: Masteruddannelsen i Positiv Psykologi Modul (nr. + navn): Modul 4, Masterprojekt ECTS: 15 Semester + år: Forår 2016 Undervisningssted: København hhv. Aarhus Modulansvarlige Nina Tange Undervisere

Læs mere

Global Refugee Studies

Global Refugee Studies Appendiks 2, ændret 01.01.12 Tillæg til studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet af september 2006 (med ændringer 2008 og 2010) Global Refugee

Læs mere

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium

AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium AT og Synopsisprøve Nørre Gymnasium Indhold af en synopsis (jvf. læreplanen)... 2 Synopsis med innovativt løsingsforslag... 3 Indhold af synopsis med innovativt løsningsforslag... 3 Lidt om synopsen...

Læs mere

Uddannelsesplan. Kværs Tørsbøl Børnegård. Marts 2009

Uddannelsesplan. Kværs Tørsbøl Børnegård. Marts 2009 2009 Uddannelsesplan Kværs Tørsbøl Børnegård Marts 2009 Velkommen til Kværs Tørsbøl Børnegård! Med denne uddannelsesplan vil Kværs Tørsbøl Børnegård gerne byde DIG velkommen. Vi håber at kunne give dig

Læs mere

SDU Det Samfundsvidenskabelige Fakultet MPM og MiE-uddannelserne Efterårssemestret 2010 ORGANISATIONSTEORI

SDU Det Samfundsvidenskabelige Fakultet MPM og MiE-uddannelserne Efterårssemestret 2010 ORGANISATIONSTEORI SDU Det Samfundsvidenskabelige Fakultet MPM og MiE-uddannelserne Efterårssemestret 2010 ORGANISATIONSTEORI Fagansvarlig: Professor Kurt Klaudi Klausen, Institut for Statskundskab Underviser: Ekstern Lektor,

Læs mere

Hvad virker i undervisning

Hvad virker i undervisning www.folkeskolen.dk maj 2006 1 / 5 Hvad virker i undervisning Af Per Fibæk Laursen Vi ved faktisk en hel del om, hvad der virker i undervisning. Altså om hvad det er for kvaliteter i undervisningen, der

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management

Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management Studieordning for Masteruddannelse i Arbejdsmarked og Personaleforhold (MAP) Master of Labour Market Regulation and Human Resource Management ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2006 med korrektioner

Læs mere

Professionelle læringsfællesskaber

Professionelle læringsfællesskaber Thomas R. S. Albrechtsen Professionelle læringsfællesskaber teamsamarbejde og undervisningsudvikling Thomas R. S. Albrechtsen Professionelle læringsfællesskaber teamsamarbejde og undervisningsudvikling

Læs mere

Feedback og vurdering for læring

Feedback og vurdering for læring Rune Andreassen, Helle Bjerresgaard, Ivar Bråten, John Hattie, Mads Hermansen, Therese Nerheim Hopfenbeck, Preben Olund Kirkegaard, Claus Madsen, Helen Timperley, Claire Ellen Weinstein og Trude Slemmen

Læs mere

Projektstyring og projektledelse - Fællessemetsret E 2010

Projektstyring og projektledelse - Fællessemetsret E 2010 1: Hvilket studium er du optaget på: Respondenter Procent politik, administration og samfundsfag 23 10,0% erhvervsjura 25 10,9% erhvervsøkonomi 36 15,7% historie 17 7,4% Jura 25 10,9% samfundsøkonomi 10

Læs mere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere 2016 Praktiske oplysninger Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her TILMELDING Bekræftelse på tilmeldingen sendes til kursusdeltageren

Læs mere

Birgit Jæger. Kommuner på nettet. Roller i den digitale forvaltning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Birgit Jæger. Kommuner på nettet. Roller i den digitale forvaltning. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Birgit Jæger Kommuner på nettet Roller i den digitale forvaltning Jurist- og Økonomforbundets Forlag Hvordan spiller mennesker og teknologi sammen i udviklingen af den offentlige sektor? Der er i de seneste

Læs mere

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark

Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark KAPITEL 1 Visioner, missioner og værdigrundlag i de 50 største virksomheder i Danmark Kapitel 1. Visioner, missioner og værdigrundlag... Virksomheder har brug for gode visioner. Strategisk ledelseskommunikation

Læs mere

Regler for speciale. Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet

Regler for speciale. Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet Regler for speciale Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet er på 30 ECTS. Specialet er en fri skriftlig individuel eller gruppe (max. 2 personer)

Læs mere

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne Ulla Søgaard Mønsterbrud - teorier, forskning og eksempler BILLESØ & BALTZER Mønsterbrud - teorier, forskning og eksempler 2004 Billesø & Baltzer, Værløse Forfatter: Ulla Søgaard Omslag: Frank Eriksen

Læs mere

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 Alle AT forløb har deltagelse af to til tre fag, som for nogle forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde (AT 3, 5 og 7). I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-906 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Christian Hansen: Filosofien i hverdagen. Christian Hansen og forlaget Klim, 2005

Christian Hansen: Filosofien i hverdagen. Christian Hansen og forlaget Klim, 2005 Christian Hansen: Filosofien i hverdagen Christian Hansen og forlaget Klim, 2005 Omslagslayout: Joyce Grosswiler Sats: Klim: Clearface 10,5 samt Futura Tryk: Narayana Press, Gylling Indbinding: Damms Bogbinderi,

Læs mere

Målstyret læring. Sommeruni 2015

Målstyret læring. Sommeruni 2015 Målstyret læring Sommeruni 2015 Dagens Program 8.30-11.30 Check-in og hvem er vi? Hvad er målstyret læring? Synlig læring Måltaksonomier 11.30-12.30 Frokost 12.30-14.30 ( og kage) Tegn Kriterier for målopfyldelse

Læs mere

Mellem skole og praktik

Mellem skole og praktik Mellem skole og praktik 1 Vibe Aarkrog Mellem skole og praktik Fire teoretiske forståelsesrammer til belysning af sammenhængen mellem skole og praktik i erhvervsuddannelserne Ph.d.-afhandling Danmarks

Læs mere

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda Skriftlige eksamener: I teori og praksis Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi Agenda 1. Hvad fortæller kursusbeskrivelsen os? Øvelse i at læse kursusbeskrivelse 2. Hvordan

Læs mere

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt undervisere på videregående r. Gennemført af RAMBØLL Management fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Lejrskolen. en autentisk lejrskole gav en kick-start. Af Birthe Mogensen, lærer, og Birgitte Pontoppidan, lektor

Lejrskolen. en autentisk lejrskole gav en kick-start. Af Birthe Mogensen, lærer, og Birgitte Pontoppidan, lektor Lejrskolen en autentisk lejrskole gav en kick-start Af Birthe Mogensen, lærer, og Birgitte Pontoppidan, lektor 14 Lejrskolen er et eksempel på et forsøgsskoleinitiativ, der blev udviklet i et gensidigt

Læs mere

(bogudgave: ISBN , 2.udgave, 4. oplag)

(bogudgave: ISBN , 2.udgave, 4. oplag) Videnskabsteori 1. e-udgave, 2007 ISBN 978-87-62-50223-9 1979, 1999 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S, København Denne bog er beskyttet af lov om ophavsret. Kopiering til andet end personlig brug

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord... 9

INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord... 9 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 9 Kapitel 1 Projektkompetencer... 11 Hvorfor projektkompetencer?... 11 Projektformens udbredelse... 14 Projektorganiseringens arbejdsmiljø... 19 Projektfeltets teorier...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 9

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 9 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 9 KAPITEL 1 PROJEKTKOMPETENCER.... 11 Hvorfor projektkompetencer?.... 11 Projektformens udbredelse... 14 Projektorganiseringens arbejdsmiljø... 19 Projektfeltets teorier...

Læs mere

Borgerens inklusion i lokale fællesskaber

Borgerens inklusion i lokale fællesskaber Borgerens inklusion i lokale fællesskaber En undersøgelse af tre sociale tilbud i Region Sjælland Anne Breumlund Inger Bruun Hansen Grit Niklasson Borgerens inklusion i lokale fællesskaber En undersøgelse

Læs mere

Bilag til AT-håndbog 2010/2011

Bilag til AT-håndbog 2010/2011 Bilag 1 - Uddybning af indholdet i AT-synopsen: a. Emne, fagkombination og niveau for de fag, der indgår i AT-synopsen b. Problemformulering En problemformulering skal være kort og præcis og fokusere på

Læs mere