Korrigeret budget (incl. Oprindeligt budget. Overførsler)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Korrigeret budget (incl. Oprindeligt budget. Overførsler)"

Transkript

1 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr Overførsler fra til 2012 Korrigeret budget (incl. Overførsler) Oprindeligt budget Budget pr. 31. august 2012 Social- og Sundhedsudvalget Drift Tabel 1: Social og sundhedsudvalget, drift kr. Område =2-7 Sundhedsudgifter m.v Aktivitetsbestemt medfinansiering Kommunal genoptræning Vederlagsfri fysiobehandling Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler Plejevederlag I alt Note: I kolonne 9 (afvigelse) er - lig med Sammenfatning hele udvalgets område Der forventes et samlet mindre forbrug på 20,881 mio. kr. på udvalgets driftsramme. Den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsområdet forventes at udvise et mindre forbrug på 1,385 mio. kr. Holdes medfinansieringen udenfor forventes der på de øvrige driftsområder et mindre forbrug på 19,493 mio. kr. I forhold til en pr forventes der en udgiftsstigning på ca. 2,6 mio. kr., hvilket hovedsagligt skyldes nye forventninger til den aktivitetsbestemte medfinansiering. Der er overført 8,102 mio. kr. fra til 2012 på drift. Der er efterfølgende overført kr. til renovering af træningsafdelingen. Der er overført kr. til Økonomiudvalget og kr. til anlæg i SSU s regi. V. 1 Side 1 af 11

2 på delområder Sundhedsudgifter m.v.: Medfinansiering Skøn jf. kolonne 8: Afvigelse jf. kolonne 9: Det skønnede forbrug for 2012 er beregnet på baggrund af afregninger for perioden januar til og med juli måned Skønnet og beregningerne er baseret på den faktiske afregning, samt udviklingstendenser fra tidligere år. Som følge af ændring i lovgivningen vedr. kunstig befrugtning, er området tildelt kr fra lov- og cirkulære (midtvejsreguleringen) Reguleringen er foretaget i august måned. Sygesikringen praksissektoren er beregnet på baggrund af modtagne afregninger fra januar til og med juni måned, opgørelser fra sygesikringen er altid en måned bagud. På baggrund af de syv måneders afregning for aktivitet, den modtagne midtvejsregulering, gennemsnitlig aktivitetsudvikling i årene 2009-, samt periodisering/efterregistreringer vedr., konteret i 2012 på 1 mio. kr. - forventes der på nuværende tidspunkt et mindreforbrug i 2012 på 1,4 mio. kr. Ved budgeten pr var skønnet 1,9 mio. kr. lavere end i nærværende. Differencen kan begrundes i et bedre beregningsgrundlag. Der er modtaget afregninger til og med juli måned, svarende til 58% af året. Kommunens medfinansieringsmodel er fra den ændret, således at al afregning er 100 % aktivitetsstyret. Det betyder, at Faxe Kommune betaler et bidrag, som er 100 % afhængig af borgernes aktivitet i sygehussektoren. Grundbidraget, der tidligere blev afregnet som et fast årligt bidrag pr. indbygger, er således bortfaldet fra Skønnet på nuværende tidspunkt er stadig noget usikkert, da der kun er modtaget faktisk afregninger til og med juli måned. Derudover gør den nye medfinansieringsmodel det svært, og forbundet med usikkerhed, at skønne det forventede forbrug for året. Tæt og løbende månedsvis af aktivitet og afregninger. Kommunal genoptræning: Skøn jf. kolonne 8: Afvigelse jf. kolonne 9: 990 Der forventes et mindreforbrug på træningsområdet i 2012, som hovedsageligt tager udgangspunkt i besparelse på kørsel af borgere til træning. Allerede i er der igangsat en bedre tilrettelægning af træning i forhold til borgerens bopæl. Således træner flere borgere fra Haslev på Frederiksgadecenteret, hvor træningen også tilbydes. Differencen mellem skøn pr og nærværende på kr , er for størstedelen en regulering i forventet forbrug på specialiseret ambulant genoptræning som varetages på sygehusene. På baggrund af beslutning i SSU vil budgettet for kørsel snarest blive nedjusteret med kr Beløbet vil blive overført til dagcentrenes kørselsområde. Regulering i budgettet er kun gældende i indeværende år. Fokus og. V. 1 Side 2 af 11

3 Vederlagsfri fysioterapi Skøn jf. kolonne 8: Afvigelse jf. kolonne 9: 725 Det skønnede forbrug for 2012 er baseret på afregning for januar til og med juli 2012, samt gennemsnitlig udvikling i årene fra 2009 til. Det skal dog bemærkes, at specialiseret træning hos Øfeldt centrene fra 2012 overgår til at være omfattet af sundhedslovens 79, det vil sige, at det hører under samme i sundhedsloven, og afregnes som almindelige sygehusindlæggelser. På dette tidspunkt af året ses udgiften til Ø-feldt centrene dog stadig kategoriseret og afregnet som vederlagsfri fysioterapi. Det skønnede forbrug på vederlagsfri fysioterapi er lavere end ved en pr Skønnet er beregnet på baggrund af modtagne afregninger. Det er de almenpraktiserende læger, der henviser til vederlagsfri fysioterapi, kommunen er derfor uden indflydelse på aktiviteten. Fokus og. Tabel 2 Forventet aktivitetsudvikling, genoptræningsforløb i henhold til Sundhedsloven. Antal modtagne genoptræningsplaner i alt. Almene Specialiserede Tabel 3 Forventet aktivitetsudvikling, antal borgere der har modtaget vederlagsfri fysioterapi Og ridefysioterapi Borgere pr. år Kommunal tandpleje (omsorgs- og specialtandpleje) Skøn jf. kolonne 8: 599 Afvigelse jf. kolonne 9: 55 Det forventes, at området er i balance i Det forventede forbrug på tandplejen er skønnet højere end ved en pr Dette skyldes modtagne afregninger på specielle behandlinger og narkoser. Fokus og. V. 1 Side 3 af 11

4 Tabel 4 Forventet aktivitetsudvikling, borgere visiteret til omsorgstandpleje i 2012 Antal borgere Egne klinikker 79 Regionen 38 Private klinikker i kommunen 6 Total 123 Sundhedsfremme og forebyggelse Skøn jf. kolonne 8: Afvigelse jf. kolonne 9: 724 Området består af afdelingen for sundhedsfremme og forebyggelse, hvor der gennemføres egne projekter og indsatser samt eksternt finansierede projekter. Det forventes, at de afsatte midler stort set anvendes til de forebyggende indsatser som er planlagt: rygestopindsats, KOL, kost- og motionsvejledning, patientuddannelser med flere. Rehabilitering af hjerte og diabetespatienter, samt projekt Sund, sjov og grøn for administrative medarbejdere, finansieres fortsat i 2012 for eksterne midler fra Forebyggelsesfonden samt sundhedsstyrelsen. Fra lov- og cirkulære (midtvejsreguleringen) er området tilført kr vedr. kræftrehabiletering (kræftpakke 3) Beløbet skal anvendes til, i samarbejde med jobcenteret, at få kræftramte tilbage på arbejdsmarkedet hurtigst muligt. Ingen bemærkninger, da området skønnes styrbart. Fokus og. Andre sundhedsudgifter Skøn jf. kolonne 8: Afvigelse jf. kolonne 9: 383 Området omfatter udgifter til hospice, betaling for færdigbehandlede patienter på sygehusene, begravelseshjælp samt kørsel til læge og speciallæge. Borgerservice varetager visitationen til begravelseshjælp samt kørsel til læge og speciallæge. Der forventes et mindreforbrug i forhold til budget til kørsel samt begravelseshjælp. Udgifter til hospice forventes på nuværende tidspunkt at overstige budgettet med kr , dette skøn er noget lavere end ved budgeten pr.. Kommunen har ingen indflydelse på tilgangen til hospice, Skøn på udgiften til færdigbehandlede er ligeledes nedjusteret i forhold til sidste. På området ses en positiv udvikling, da udgifterne til ventedage er væsentligt faldende. Området for kørsel til læge og speciallæge er også nedjusteret i forhold til tidligere. Dette skyldes hovedsageligt en regulering i administrationsbidraget til Movia. Ved en pr blev der skønnet et forventet forbrug på 3,442 mio. kr. Pr skønnes det forventede forbrug for 2012 at blive på 2,992 mio. kr., hvilket ligger kr. under sidste skøn. V. 1 Side 4 af 11

5 Udgifterne til hospice kan være meget svingende, i starten af året ses en relativ stor udgift, som har været medvirkende til skønnet. Det er stadig svært at vurdere. Kommunen er uden indflydelse på tilgangen. Fokus og. Aktivitet Beskrivelser af forventet aktivitetsudvikling Borgere Dage pr. borger 6,3 6,0 5,3 6,3 5,7 Tabel 5 Antal borgere, der har ventet på hjemtagning fra sygehus - somatisk Tabel 6 Antal borgere, der har ventet på hjemtagning fra sygehus psykiatri Borgere Dage pr. borger 16,7 16,0 7,0 7,0 7,0 Tabel 7 Antal borgere indlagt på Hospice Borgere Dage pr. borger 23, ,3 22,8 19,5 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede: Skøn jf. kolonne 8: Afvigelse jf. kolonne 9: Forklaring på afvigelse ml. skøn og korrigeret Der er tilbageholdt et beløb, som skal uddeles til hjemmeplejen til brug for når implementeringen af Godt liv hver dag (Faxe-modellen) er fuldt gennemført. Der forventes en stigning af tyngden ved indførelsen af dette. Det nye plejecenter er nu taget i brug, og der er indregnet et forventet forbrug til dette, herudover er Teestrup demenscenter lukket ned og det tilbageværende budget omplaceres til det nye center. Demensplanen er endnu ikke fuldt ud implementeret, der er derfor tilbageholdt budget til dette. Der er sat fokus på sygefraværet, hvilket betyder, at det samlede sygefravær fortsat er faldende. Der er på dagcentrene rettet fokus på udgifterne til kørsel. Det forventes en overskridelse på kørsel på ca Ordningen er dyrere end forventet og på trods af tidligere indførte lukkedage, vil det ikke være muligt at overholde budgettet til kørsel i SSU har på sit møde i august besluttet, at tilføre dagcentrene kr til imødegåelse af forventet på kørslen. Beløbet tilføres dagcentrene fra træningsområdet. Der er overført 6,515 mio. kr. fra til V. 1 Side 5 af 11

6 Forklaring på afvigelse ift. skønnet ved sidste imødegåelse af evt. Ved en pr blev der skønnet et forventet forbrug på 199,872 mio. kr. Pr skønnes det forventede forbrug for 2012 at blive på 201,300 mio. kr., hvilket ligger 1,428 mio. kr. over sidste skøn. Der ses en stigning i plejetyngden i den udekørende hjemmepleje, hvilket har betydet ansættelse af flere medarbejdere. Herudover er der en stigning i borgere som vælger private leverandører. Der er en del usikkerhed forbundet med indførelsen af demensplanen og ibrugtagningen af det nye plejecenter. Da centrene budgetmæssigt skal justeres i forhold til antallet af demenspladser og aflastningspladser, vil det for nogle centre betyde større budgetter. Herudover er det endnu usikkert hvilken betydning indførelsen af Faxemodellen har for udviklingen af plejetyngden. Der ses en stigning i visiteringerne, hvilket gør at det har været nødvendigt at ansætte yderligere personale for at imødekomme dette. Der har været en tilgang på 58 personer til hjemmeplejen i perioden Tilgangen har været størst i Faxe Nord. Der ses også at være en stigning i antallet af borgere, som vælger privatleverandør. Årsagen til stigningen kan bl.a. tilskrives stigning i demografien og dagcentrernes lukning i sommertiden. Den gennemsnitlige tid pr. borger til hjemmepleje er også stigende, hvilket kan være et udtryk for at borgerne er blevet svagere samt at borgerne kommer tidligere hjem fra sygehuset, og derfor har brug for mere hjælp. Såfremt tilgangen af borgere til hjemmeplejen forsætter resten af året, kan der forventes en øget udgift. Det forventes stadig at budgettet overholdes. Aktivitet Beskrivelser af forventet aktivitetsudvikling Tabel 8 Forventet aktivitetsudvikling, antal modtagere af praktisk bistand og personlig pleje udekørende hjemmepleje Antal personer i hjemmeplejen Tabel 9 Forventet aktivitetsudvikling, aktivitets udvikling udekørende hjemmepleje Visiterede timer pr. uge Praktisk hjælp Personlig pleje Samlede antal visiterede timer Gennemsnitlig visiterede tid pr. person pr. uge 3,78 3,78 3,66 3,91 4,1 Forebyggende indsats for ældre og handicappede samt forebyggende hjemmebesøg: Skøn jf. kolonne 8: Afvigelse jf. kolonne 9: 854 Området omfatter forebyggende hjemmebesøg, aktivitetscentrene i V. 1 Side 6 af 11

7 Førslev, Terslev og på Tingvej, Æblehaven samt aflastningsboligerne på plejecentrene. Det skønnede mindre forbrug er fordelt på alle områderne, dog med den største andel til Æblehavens køkkenprojekt, som ikke vil blive forbrugt i indeværende år. Det forventes at Æblehaven bruger deres overførsel fra til 2012 på kr til renovering af køleinventar i køkkenet. Forbrug af overførslen er mulig, da der forventes mindreforbrug på det øvrige område. Ved en pr blev der skønnet et forventet forbrug på 5,391 mio. kr. Pr skønnes det forventede forbrug for 2012 at blive på 5,643 mio. kr., hvilket ligger kr. over sidste skøn. Ved sidste var det endnu usikkert hvornår Kongsted ældrecenter fik status som demensplejecenter med tilhørende aflastningsog screeningspladser. Det blev muligt pr at etablere to aflastningsboliger, hvorfor der nu er indregnet husleje til dette. Der skal i alt etableres 4 aflastningspladser og 2 screeningspladser. Det er først muligt at etablere disse, når borgerne fraflytter. Der er i det forventet regnskab indregnet, at der kan etableres yderligere en bolig til aflastning i løbet af året. Ingen bemærkninger, da området skønnes styrbart. Plejehjem og beskyttede boliger: Skøn jf. kolonne 8: 253 Afvigelse jf. kolonne 9: 0 Ingen afvigelse. Ingen afvigelse. Teestrup Demenscenter er tømt for beboere pr Ejendommen overgår nu til Center for ejendomme. Det resterende budget omplaceres til det nye plejecenter. Hjælpemidler og boligindretning: Skøn jf. kolonne 8: Afvigelse jf. kolonne 9: -494 budget Afvigelsen i mellem skøn og korrigeret budget ligger hovedsageligt på søgningen til arm- og benproteser samt inkontinens- og stomihjælpemidler. Der er budgetteret med en indtægt på kr. for særligt dyre enkelt sager. Denne indtægt opnås ikke, da der ikke forventes nogle enkel sager, hvor udgiften rammer loftet for, hvornår der udløses refusion. Ved en pr blev der skønnet et forventet forbrug på 23,384 mio. kr. Pr skønnes det forventede forbrug for 2012 at blive på 23,338 mio. kr., hvilket ligger kr. under sidste skøn. Der kan ikke gives en entydig forklaring på stigningen. På baggrund af forbruget pr. 31.8, kan der konstateres udsving i både opad- og nedadgående retning på de forskellige typer af hjælpemidler. Der er således ikke et entydigt og konstant flow i udgifterne. V. 1 Side 7 af 11

8 I forbindelse med udbud på ortopædiske sko og indlæg, blev budgettet reduceret med kr. Det viser sig, nu at den leverandør som vandt udbuddet ikke kan leve op til kravene, hvorfor den forventede besparelse ikke kan opnås. Grundet dette tilbageføres der ca kr. i budget til hjælpemiddelområdet. Det skønnede forbrug er baseret på forbruget i sammenholdt med forbruget i Der ses dog at være en større søgning til arm- og benproteser samt til inkontinens- og stomiprodukter. Det er dog usikkert om dette er et udtryk for en generel søgning til denne type hjælpemidler, eller om det er tilfældigt. Den fulde effekt i forbindelse med indførelsen af Faxe-modellen kendes endnu ikke, da borgerne kommer ind i ordningen i små tempi. Såfremt der kommer større boligændringssager, kan dette ikke holdes indenfor budgettets ramme. Der er på nuværende tidspunkt ikke givet bevilling til større boligændringssager. Dog er visitationen bekendt med en mulig ansøgning, denne vil først kunne starte op i Der kan udarbejdes kvalitetsstandard for bevilling af hjælpemidler, for herigennem at få synliggjort kommunens serviceniveau. Plejevederlag: Skøn jf. kolonne 8: Afvigelse jf. kolonne 9: 362 Der skønnes et mindre forbrug på kr. Aktivitet Ved en pr blev der skønnet et forventet forbrug på 1,530 mio. kr. Pr skønnes det forventede forbrug for 2012 at blive på 1,385 mio. kr., hvilket ligger kr. under sidste skøn. Tilgangen og afgangen af borgere i perioden har været den samme. På nuværende tidspunkt forventes et mindre forbrug på kr., da der stadig ses en nedgang i antallet af personer, som får plejevederlag. Det er dog svært at give et 100 % bud på forbruget, da det er meget individuelt, hvor mange personer som søger ordningen samt hvor længe personerne bliver i ordningen. Tabel 10 Forventet aktivitetsudvikling, antal dage, hvor der skønnes at blive udbetalt plejevederlag Udbetaling af plejevederlag Der har i perioden fra den til den været en tilgang på 12 borgere og en afgang på 12 borgere. Der er nu 6 aktive i ordningen. Antallet af borgere omfattet af ordningen kan ikke stå alene, når der skal gives et skøn over udgiftspresset. Der er stor forskel på hvor længe borgere er i omfattet af ordningen og derfor også i hvor mange dage de enkle borgere får udbetalt plejevederlag. V. 1 Side 8 af 11

9 I blev der udbetalt plejevederlag i dage. På nuværende tidspunkt kan det forventes, at såfremt de 6 aktive borgere bliver i ordningen hele året, og der ikke kommer flere til, så vil der i 2012 blive udbetalt vederlag i dage. Det skønnes at budgettet på nuværende tidspunkt kan overholdes. V. 1 Side 9 af 11

10 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr Overførsler fra til 2012 Korrigeret budget (incl. Overførsler) Oprindeligt budget Bevillingstype Tabel 11- Anlæg (1.000 kr.) (Bevillingstype: K=Kvalitetsfond, EN=Energiforbedrende og Ø=Øvrige) Note: I kolonne 9 (afvigelse) er - lig med Område =2-8 Træningsmate. Til træningsområdet i Haslev og på Sundhedscentret Ø Udstyr og inventar, borgerrettede patientudd. Ø Træningsafdelingen, udskiftning af vinduer Ø Produktionskøkken K Mobiltlf. ipad og printere til hjemmeplejen K Istandsættelse af Grøndalshusene ved fraflytning K Sundhedscenter - etablering af aflastningspladser K Etablering af terrasse - Kongsted Ældrec. K Afledt virkning af demensplan K Omklædningsrum til Grøndalshusene K Køb af serviceareal v/æblehaven K Velfærdsteknologi plejecenter Tycho Brahes Vej K I alt Bemærkninger til de enkelte anlæg (status) Her beskrives (væsentlige) ændringer vedrørende de enkelte anlæg, herunder eventuelle ændringer i i forhold til sidste Bemærkninger til de enkelte anlæg. Træningsmateriale til træningsområdet i Haslev og på Sundhedscentret Rådighedsbeløbet er frigivet og man er påbegyndt indhentning af tilbud samt indkøb. Udstyr og inventar, borger rettede patientuddannelse Der igangsættes indkøb i løbet af efteråret V. 1 Side 10 af 11

11 Træningsafdelingen, udskiftning af vinduer. Så snart det er muligt vil udskiftningen blive iværksat. Man er dog afhængig af udviklingen i den samlede renovering af sundhedscenteret. Produktionskøkken Tidligere på året blev det besluttet, at man ikke bygger nyt storkøkken. Byggeregnskabet er under udarbejdelse og forelægges snarest. På grund af de hidtidige planer om storkøkkenet og at overflytte produktionen fra Frederiksgade og Æblehaven til storkøkkenet, har der kun været foretaget absolut nødvendig vedligeholdelse og nyindkøb af produktionsudstyr. Med beslutningen om at droppe storkøkkenet er der derfor et efterslæb på vedligeholdelse på stort set alle de gamle køkkener. Det skønnes at der er et behov for ca. 1,5 til 2,0 mio. kr. til udskiftning af produktionsudstyr samt diverse vedligeholdelsesarbejder i de nuværende køkkener. Der forventes udarbejdet en selvstændig sag på dette i efteråret. Mobiltlf., ipad og printere til hjemmeplejen Udskiftningen er igangsat. Istandsættelse af Grøndalshusene ved fraflytning Der har været indflytning til plejecentret på Tycho Brahes vej medio august. Der aflægges anlægsregnskab i forbindelse med regnskabsafslutningen. Sundhedscenter - etablering af aflastningspladser Byrådet og Social- og Sundhedsudvalget har godkendt etablering af specialiserede aflastningsplader. Der er givet yderligere kr. til etableringen, da antallet af plader er udvidet fra 4 pladser til 8 pladser. Anlægsbevilling frigivet i Byrådet den Etablering af terrasse - Kongsted Ældrecenter Projektet er afsluttet. Der aflægges anlægsregnskab i forbindelse med regnskabsafslutningen. Afledt virkning af demensplan Der er givet anlægsbevilling. Projekt er under afslutning. Der aflægges anlægsregnskab i forbindelse med regnskabsafslutningen. Omklædningsrum til Grøndalshusene Projektet er igangsat. På nuværende tidspunkt forventes bevillingen overholdt. Køb af serviceareal Æblehaven Første afregning er sket til Skat. Der mangler fortsat det afsluttende regnskab fra Boligkontoret Danmark, når dette er gjort, kan slutafregningen foretages. Velfærdsteknologi plejecenter Tycho Brahes Vej Fremrykket anlæg. Der arbejdes på en beskrivelse af hvordan beløbet tænkes anvendt. Anlægsbevilling frigivet i Byrådet den V. 1 Side 11 af 11

Oprindeligt budget. Korrigeret budget

Oprindeligt budget. Korrigeret budget Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr. -2012 Overførsler fra til 2012 Korrigeret Oprindeligt Budget pr. 31 marts 2012 Social- og Sundhedsudvalget Drift Tabel 1: Social og

Læs mere

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/5-2013

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/5-2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr. -2013 Overførsler fra til 2013 Korrigeret budget (incl. Overførsler) Oprindeligt budget Budget pr. 31. maj 2013 Social- og

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Overførsler fra 2013 til. Korrigeret budget incl. overførsler

Overførsler fra 2013 til. Korrigeret budget incl. overførsler Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Budgetopfølgning

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493

Læs mere

Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013

Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013 Tids- og handleplan for budgetopfølgning i 2013 Indledning Faxe Kommune har i principper for økonomistyring fastlagt, at der skal foretages tre budgetopfølgninger årligt for hele kommunen. Disse tre opfølgninger

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 9. Sundhedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 9. Sundhedsudvalget 9. Sundhedsudvalget 87 88 9. Sundhedsudvalget Budget 2013, Drift: U/I Budget 2013 81 Aktivitetsbestemt medfinans. af sundhedsvæsenet U 161.062.000 82 Kommunal genoptræning og vedligeh. træning U 15.007.000

Læs mere

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse Opgaver under området Udvalget varetager opgaver inden for: Aktivitetsbestemt medfinansiering Genoptræning og vedligeholdende træning Vederlagsfri fysioterapi hos privatpraktiserende fysioterapeut Sundhedsfremme

Læs mere

Sundheds- og forebyggelsesudvalget

Sundheds- og forebyggelsesudvalget Side 1 af 8 Acadresag: /30571 20 Sundheds- og forebyggelsesudvalget Medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser I 20 var afregningen vedr. kommunal medfinansiering betydeligt højere end

Læs mere

Anden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015

Anden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015 Region Sjælland Koncernøkonomi Analyse og Afregning Anden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015 Den kommunale medfinansiering gælder for

Læs mere

Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget incl. overførsler. Overførsler fra sidste. Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget incl.

Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget incl. overførsler. Overførsler fra sidste. Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget incl. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse

Læs mere

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien.

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien. Bilag 1 Økonomisk vurdering på det efterspørgselsstyrede område I det følgende gives en status på budgetvurderingen på det efterspørgselsstyrede område. Det omhandler følgende områder: Meraktivitet på

Læs mere

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område. Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10- på Social- og Sundhedsudvalgets område. (De to første sider er et resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). s * 1.000 DKK 0025

Læs mere

Beløb i 1.000 kr. R2014 B2015 B2016 BO2017 BO2018 BO2019

Beløb i 1.000 kr. R2014 B2015 B2016 BO2017 BO2018 BO2019 Bevilling 33 Sundhed Beskrivelse Bevilling 33 Sundhed hører under Social- og Sundhedsudvalget. Bevillingen omfatter Center for Sundhed og omhandler Den kommunale tandpleje, Sygeplejen, Hjælpemidler og

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget

Social- og sundhedsudvalget Pr. ultimo marts 2016 Social- og sundhedsudvalget Social- og sundhedsudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Forventet Anmodning Social- og Sundhedsudvalg 699.398 699.600 141.567 696.996-2.604-3.441

Læs mere

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt Sundhedsområdet Der er to bevillingsniveauer på sundhedsområdet: Sundhed og Forebyggelse Kommunal (med)finansiering mv. Den samlede budgetramme for 2012 udgør: Tabel 1. Budget 2012 (Drift og statsrefusioner)

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012

Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012 Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012 1. Indledning Kommunerne har medfinansieret regionernes sundhedsudgifter siden finansieringsreformen trådte i kraft i 2007. Udgifter i forbindelse med den aktivitetsbaserede

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Forebyggelige indlæggelser Oktober 2015

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Forebyggelige indlæggelser Oktober 2015 Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Forebyggelige indlæggelser Oktober 2015 Rapporten giver, gennem nøgletal, et overblik over den samlede kommunale medfinansiering og finansiering i Faxe

Læs mere

Kommunal medfinansiering

Kommunal medfinansiering Analyse juli 2007 Kommunal medfinansiering Det aktivitetsbestemte bidrag Indledning Kommunerne skal med kommunalreformen medfinansiere det regionale sundhedsvæsen med: et grundbidrag, fastlagt for 2007

Læs mere

Øvrige sundhedsområder (vederlagsfri fysioterapi, hospice og kørsel til genoptræning & læge/speciallæge)

Øvrige sundhedsområder (vederlagsfri fysioterapi, hospice og kørsel til genoptræning & læge/speciallæge) Politikområde Sundhed - Oversigt Frihedsgrader og bindinger Politikområdet Sundhed består af følgende delområder: Tandpleje Genoptræning Sundhedsfremme & forebyggelse Alkoholrådgivning Madservice Kommunikationsområdet

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 6 Socialudvalget Budgetområde Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering Vederlagsfri fysioterapi 01 Vederlagsfri fysioterapi Kommunen

Læs mere

Kommentarer til Hillerød benchmarking-analysen April 2015

Kommentarer til Hillerød benchmarking-analysen April 2015 er til Hillerød benchmarking-analysen April 2015 til Tabel 1 og 2: Geografisk er Hedensted dobbelt så store som de to andre kommuner Befolkningstal og andel af ældre 65+ er sammenlignelig mellem de tre

Læs mere

Budgetområde: 619 Sundhed og Omsorg

Budgetområde: 619 Sundhed og Omsorg Regnskab Kerneydelserne på Sundhed og Omsorgs område er pleje, omsorg, træning og aktivering af ældre og handicappede. Afgørelse om og levering af de forskellige ydelser er organiseret efter en såkaldt

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2015 til 2016 Afvigelse

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

ØDC Økonomistyring 11-04-2015

ØDC Økonomistyring 11-04-2015 NOTAT ØDC Økonomistyring 11-04-2015 1. Ældre- og Sundhedsudvalget 2016-2019 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af tre politikområder: Ældreudgifter Regionale sundhedsudgifter Kommunale

Læs mere

Korrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område 1 2 3 4 5 6 7 8=2-7

Korrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område 1 2 3 4 5 6 7 8=2-7 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/8-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budgetopfølgning

Læs mere

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper BILAG 1 Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper Almindelige somatiske plejeboliger Tryghedsboliger Ældreboliger Specialiserede pladser målrettet

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse SOCIAL OG SUNDHED Dato: 12. oktober 2016 Tlf. dir.: 4477 3428 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Sagsid: 00.30.14-G01-10-16 Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme:

Læs mere

ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET. Sammendrag. Forbrugsoversigt, kr. excl. moms: Oprindeligt budget Korrigeret budget 2010.

ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET. Sammendrag. Forbrugsoversigt, kr. excl. moms: Oprindeligt budget Korrigeret budget 2010. ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET Sammendrag Forbrugsoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Oprindeligt Korrigeret Forbrug 012 Borgerservice og IKT 2.521 259.523 259.432 257.822 90 Andre sundhedsudgifter 2.521 2.472

Læs mere

Oprindelig budget. I 1.000 kr. Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225

Oprindelig budget. I 1.000 kr. Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225 Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30.09.2015 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225 Ældreboliger -15.606-15.615-15.615 0 Myndighed - Hjælpemidler 20.585 20.581

Læs mere

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2013

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2013 2013 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede samt plejehjem. Endvidere omfatter området

Læs mere

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen. Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 2014 Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af

Læs mere

Samlenotat for Social & Sundhed 4. budgetopfølgning pr. 30. september 2010

Samlenotat for Social & Sundhed 4. budgetopfølgning pr. 30. september 2010 Samlenotat for Social & Sundhed 4. budgetopfølgning pr. 30. september 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Social & Sundhed, at der forventes et mindreforbrug på i alt 43.073.000

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 50.56 Sundhed- og Forebyggelse

Notat. Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 50.56 Sundhed- og Forebyggelse SOCIAL OG SUNDHED Dato: 14. oktober 215 Notat Tlf. dir.: 4477 3288 E-mail: slo@balk.dk Kontakt: Susanne Lorentsen Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme 5.56 Sundhed- og Forebyggelse

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU Nr. Tekst Anslået beløb (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 1a* Robotstøvsuger -212-363 -363-363 1b* Rengøring hver 4. uge, borgere

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Bilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder

Bilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder Socialforvaltningen Dato: 25-02-2008 Sagsnr.: 2007-103252 Dok.nr.: 2008-109642 Bilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder Side 1 af 10 Serviceudgifter

Læs mere

Tekniske korrektioner Voksen- og plejeudvalgets område

Tekniske korrektioner Voksen- og plejeudvalgets område Tekniske korrektioner s område Oversigt over tekniske korrektioner på voksen- og plejeområdet 14. august 2008 2009 2010 2011 2012 Doknr. Socialområdet Botilbud Sødisbakke stigende takster 2.249 2.249 2.249

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

Der er endvidere udarbejdede to særskilte notater omkring driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts 2011 for socialområdet og sygehusområdet.

Der er endvidere udarbejdede to særskilte notater omkring driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts 2011 for socialområdet og sygehusområdet. Dato: 23. maj 2011 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Administrationen har gennemført den første store budgetvurdering for 2011. Nedenfor gives en redegørelse for resultatet heraf. Der er endvidere udarbejdede

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015 Budgetkontrol pr. 1. oktober 7. SUNDHED I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Titel Vederlagsfri fysioterapi Nr.: 621-01 Kommunen overtog den 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes

Læs mere

Orientering om 6-by Nøgletal 2007

Orientering om 6-by Nøgletal 2007 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 7. juni 2007 Sagsnr.: 2007-40185 Dok.nr.: 2007-175027 Orientering om 6-by Nøgletal 2007 Formålet med dette notat er at beskrive de væsentligste økonomi-

Læs mere

Samlenotat for Social, Sundhed og Arbejdsmarked budgetopfølgning pr. 31. marts 2013

Samlenotat for Social, Sundhed og Arbejdsmarked budgetopfølgning pr. 31. marts 2013 Samlenotat for Social, Sundhed og Arbejdsmarked budgetopfølgning pr. 31. marts 2013 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Social- og Sundhedsudvalget og Job- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning 2014 Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio.

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 6 Sygehusforbrug og forbrug af

Læs mere

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010 Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 7. juni 2010 1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Korr. budget Forventet Forventet ØKV3 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 440,4 444,5-4,1 Pleje og omsorg 192,3 195,1-2,8 Pleje og

Læs mere

Regnskab 2005. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2005. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2005 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 992 Omsorgstandpleje 99 Bevilling 990 Ældrepleje- og omsorg Beløb i 1.000 kr. Ældreboliger Udg. Indt. Regnskab Budget

Læs mere

Temadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet

Temadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet Temadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet v. Pleje- og Omsorgschef Susanne B. Jørgensen www.ballerup.dk Budget- og demografimodel To effekter årgangseffekt: - midlertidig - store årgange afløses

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016 Udvalg: Udvalg for Social og sundhed Hovedkonto: 04 Sundhedsområdet Hovedfunktion: 62 Sundhedsudgifter Bevillingsniveau Regnskab 2014 Budget 2015 81 Aktivitetsbestemt medfinansiering 174.081.003 168.868.060

Læs mere

Korrigeret budget incl. Oprindeligt budget. overførsler

Korrigeret budget incl. Oprindeligt budget. overførsler Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budget

Læs mere

Nøgletal - Social- og Sundhedsudvalget - Områder med aktivitetsbestemt medfinansiering

Nøgletal - Social- og Sundhedsudvalget - Områder med aktivitetsbestemt medfinansiering Nøgletal Social og Sundhedsudvalget Områder med aktivitetsbestemt medfinansiering Stationær/ambulant somatik og psykiatri samt sygesikring (1) Antal sygehusudskrivninger Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Social og Sundhed, Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 TRÆNINGSOMRÅDETS

Læs mere

Udmøntningsinitiativer om Værdighed (Høring)

Udmøntningsinitiativer om Værdighed (Høring) Indledning I dette bilag findes de initiativer, som Social- og Sundhedsudvalget har peget på skal igangsættes via Værdighedspuljen for 2016. Forslagene styrker/understøtter dels igangværende indsatser,

Læs mere

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Side 1 af 7 Budgetkontrol april Økonomisk oversigt Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Socialområdet excl. rammeaftaleinstitutioner 213,9 236,2 237,3 237,1-0,2

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Budgetområde 620 Anden Social Service

Budgetområde 620 Anden Social Service Indledning omfatter primært serviceydelser, som retter sig mod almindelige borgere uden et socialt problem. Det vil sige ydelser, som er frivillige for borgeren samt ydelser, hvor tildelingen sker alene

Læs mere

Sundhedsudvalgets basisbudget 2016-2019

Sundhedsudvalgets basisbudget 2016-2019 Sundhedsudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 116.587.080 116.585.600 116.560.348 116.560.348 46281 Aktivitetsbestemt medfin. Sundhedsvæs. 006 Overenskomstforhandl. med PLO

Læs mere

Sundhedsudvalgets basisbudget 2015-2018

Sundhedsudvalgets basisbudget 2015-2018 Sundhedsudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 116.587.080 116.585.600 116.560.348 116.560.348 046281 Aktivitetsbestemt medfin. Sundhedsvæs. 007 Genoptræning under indlæggelse

Læs mere

uljen til løft af ældreområdet Udbygning af eksisterende indsats/ ny indsats

uljen til løft af ældreområdet Udbygning af eksisterende indsats/ ny indsats Puljen til løft af ældreområdet Udbygning af eksisterende indsats/ ny indsats Styrket rehabilitering- Status i VK Formål løn udgift udgift revision andre og genoptræningsindsats indsats formidling udgift

Læs mere

1. Behandling budget 2010

1. Behandling budget 2010 Generel beskrivelse består af de aktivitetsbestemte sundhedsudgifter som betaling til Regionen for indlæggelser, den specialiserede genoptræning, sygesikringsydelser m.v. Området dækker også kommunens

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 2/2012. Social- og Sundhedsudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 2/2012. Social- og Sundhedsudvalget Økonomi og Aktivitetsrapport 2/212 Social- og Sundhedsudvalget Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport... 5 Aktivitetsrapport... 6 1 - Antal borgere, der modtager hjemmehjælp i eget hjem...

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Budget 2016-19 Budgetområde 619 Omsorg og Ældre

Budget 2016-19 Budgetområde 619 Omsorg og Ældre Indledning Hovedydelserne på budgetområde 619 Omsorg og Ældre omfatter: - Hjemmepleje og plejehjem/ældreboliger - Hjemmesygepleje - Akutpladser - Dagcentre/dagcentre for demente - Rehabilitering - vedligeholdende

Læs mere

Hovedkonto 4 Sundhedsområdet

Hovedkonto 4 Sundhedsområdet Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.4 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Regnskab 2016 Hovedkonto 4 Sundhedsområdet Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende

Læs mere

Tabelrapport til sammenligningskommuner

Tabelrapport til sammenligningskommuner INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Benchmarkanalyse på ældreområdet udført for Hillerød Kommune Tabelrapport til sammenligningskommuner WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse INDLEDNING OG BAGGRUND... 3 1.1 Indledende

Læs mere

Udvalget for Sundhedsfremme

Udvalget for Sundhedsfremme Dagsorden Udvalget for Sundhedsfremme Møde nr.: 3 Mødedato: 25.06.2009 Mødetid: 16.00 Mødested: Mødelokale 4 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 SU BMI undersøgelse Horsens kommune 2006/2007 2 SU Temadrøftelse

Læs mere

7. SUNDHED. 7.1 Aktiviteter. Kapitel 7: Politikområde Sundhed. Halsnæs Kommune Budget Politikområdet sundhed er opdelt i 5 aktivitetsområder.

7. SUNDHED. 7.1 Aktiviteter. Kapitel 7: Politikområde Sundhed. Halsnæs Kommune Budget Politikområdet sundhed er opdelt i 5 aktivitetsområder. 7. SUNDHED 7.1 Aktiviteter Politikområdet sundhed er opdelt i 5 aktivitetsområder. Nr. Aktivitetsområde Beskrivelse 1 Sundhedsservice Sundhedsservice 2 Træning og Aktivitet Sundhedsuddannelserne for Social-

Læs mere

Sygehusbehandling og genoptræning side 1

Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Indhold 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet... 2 4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... 4 4.84 Vederlagsfri behandling hos

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 6 Sygehusforbrug og forbrug af

Læs mere

Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet

Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 66681 Brevid. 1113881 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet

Læs mere

NOTAT. Rapporten indeholder nøgletal fra finansierings- og medfinansierings områderne.

NOTAT. Rapporten indeholder nøgletal fra finansierings- og medfinansierings områderne. SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN NOTAT Emne: Til: Orientering om nøgletal på sundhedsområdet Social- og Kulturudvalget Dato: 24. september 2009 Sagsbeh.: jje Journalnr.: De 17 kommuner

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08. Budget 2004-2007. Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2004-2007 Bilag nr. 4-08 Budget 2004-2007 Indeholder Bevilling nr. 552 Hjælpemidler og Omsorgsarbejde Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget

Læs mere

Sygehusbehandling og genoptræning side 1

Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Indhold 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet... 2 4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... 4 4.84 Vederlagsfri behandling hos

Læs mere

Indstilling. Oprettelse af nye sektorer for sundhedsområdet i forbindelse med kommunalreformen. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Oprettelse af nye sektorer for sundhedsområdet i forbindelse med kommunalreformen. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 6. september 2006 Århus Kommune Økonomi og Myndighed Sundhed og Omsorg Oprettelse af nye sektorer for sundhedsområdet i forbindelse med

Læs mere

Samlenotat for Social, Sundhed og Arbejdsmarked budgetopfølgning pr. 30. september 2012

Samlenotat for Social, Sundhed og Arbejdsmarked budgetopfølgning pr. 30. september 2012 Samlenotat for Social, Sundhed og Arbejdsmarked budgetopfølgning pr. 30. september 2012 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Social- og Sundhedsudvalget og Job- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

SÆH Økonomirapport 2 - drift

SÆH Økonomirapport 2 - drift SÆH Økonomirapport 2 - drift SÆH udvalget Vedtaget Budget Ompl. + Till.bev. Overførsel fra 2016 til i mio. kr. Korrigeret budget Forbrug pr. 30. sept. Forventet Regnskab Afvigelse Heraf forventes korrigeret

Læs mere

Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering

Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering Center for Sundhed & Pleje Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering Et indblik i modellen Et overblik over Faxe Kommune sammenlignet med det øvrige Danmark April 2015 1 Kommunal medfinansiering/finansiering

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

Økonomi og Løn/26-02-2014/hs 1

Økonomi og Løn/26-02-2014/hs 1 Sundhedsudvalget 113.463 107.832 112.36.102 4.432 Sygehusbehandling og genoptræning 89.574 82.797 82.975-6.598 56 046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 77.689 71.592 71.592-6.098 77.689

Læs mere

Forslag til driftsudvidelser Budget 2015-18

Forslag til driftsudvidelser Budget 2015-18 Demografifremskrivning ældreområdet Social- og ældreudvalget Ændringer i driftsbudgettet -900-675 4.100 9.300 Siden kommunesammenlægningen er der årligt sket en beregning af de økonomiske konsekvenser

Læs mere

Afvist Beløb. Afvist og delvist afvist:

Afvist Beløb. Afvist og delvist afvist: Anlægsforslag Voksen- og Plejeudvalget 5-6-29 Anlægsforslag budget 21 Voksen- og plejeudvalget Anlægsforslag - Budgetoverslagsår Voksen- og Plejeudvalget Nr. Prioritet Emne Forslag Godkendt Afvist Beløb

Læs mere

Sundheds- og frivillighedsområdet

Sundheds- og frivillighedsområdet Sundheds- og frivillighedsområdet i Ringsted Kommune Januar 2010 2 Indholdsfortegnelse: 1. Nøgletal for sundheds- og frivillighedsområdet..3 2. Organisation.3 3. Samarbejde med regionen...3 4. Formål og

Læs mere

Udvalget for Social og Sundhed

Udvalget for Social og Sundhed Udvalget for Social og Sundhed Udvalget varetager opgaver indenfor områderne: Sundhedsfremme og forebyggelse Medfinansiering af sundhedsudgifter Genoptræning Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed 1 of 1 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed 14. marts 214 Budgetopfølgning pr. 28. februar 214 Sundhedsområdet Note 1 - Træning og aktivitet Budgettet omfatter kommunale trænings- og

Læs mere