DAKOFA ÅRSBERETNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAKOFA ÅRSBERETNING 2013 2014"

Transkript

1 DAKOFA ÅRSBERETNING

2 INDHOLD 05 Formandens beretning 10 Medlemsfordeling 12 Aktiviteter 16 Organisationsplan 20 Sekretariat 21 Driftsregnskab 25 Bestyrelsen 26 Tekniske råd 29 Medlemsfortegnelse 31 Sponsorer Dakofa sekretariat Vodroffsvej 59, 1. sal 1900 Frederiksberg C Design / Happyeverafter.dk Tryk / Formegon Trykt på Cyclus offset genbrugspapir

3 ÅRSBERETNING DAKOFA 3

4 VI SKAL SØRGE FOR, AT OMLÆGNINGEN AF AFFALDSHÅNDTERINGEN SKER GENNEM STYRKET OFFENTLIGT-PRIVAT SAMARBEJDE! Danmark uden affald - Ressourcestrategi for affaldshåndtering, side 10, oktober 2013) DAKOFA 4

5 FORMANDENS BERETNING 2014 V. Christian Møller RESSOURCER, STRATEGIER, SAMARBEJDSFORMER OG VÆKSTPOTENTIALE I GRØN OMSTILLING Omstilling og nye samarbejdsformer! Grøn vækst og omstilling har igen i år været fokusområde for sektoren og for DAKOFA. Allerede på DAKOFA s årskonference 2013 var temaet Innovation og grøn vækst i affaldssektoren Danmark tilbage i førertrøjen. Konklusionen var klar blandt medlemmerne og Teknisk Råd vi har brug for nye samarbejdsformer. De juridiske rammer for offentlige-private-samarbejdskonstellationer er derfor blevet gransket og udfordret i årets løb, men ærgerligt nok, set ud fra en omstillingsvinkel, har dette arbejde afsløret indtil flere barrierer og udfordringer, som skal overvindes, inden de nye samarbejdsformer kan komme på vingerne. På seneste møde i Teknisk Råd var konklusionen den, at sektoren ønsker øget samarbejde og DAKOFA vil derfor fremadrettet fortsat arbejde for at sikre erfaringsudveksling og vidensdeling i den offentlige og den private sektor og på tværs af begge sektorer. Herved kan vi håbe på at bidrage til yderligere synergieffekter i sektoren som helhed. Desuden vil vi - ikke mindst medvirke til at skabe øget samarbejde mellem sektoren og de nye, cirkulære virksomheder, der i stigende grad ønsker at tilbagetage deres værdifulde materialer og på denne måde skabe de såkaldte små loops af materialer. Den sidste samarbejdsform kom meget tydeligt frem under DAKOFA og ISWA s internationale konference Closing the Loops den juni i København, hvor store erhvervsvirksomheder som Carlsberg, IKEA, Marks & Spencer sammen med kommuner og øvrige private aktører påpegede, at et øget samarbejde er nødvendigt ud fra hensynet til såvel det miljømæssige som den fremtidige konkurrenceevne. DAKOFA har i årets løb faciliteret et fyrtårnspartnerskab for etablering af større automatiske affaldssorteringsanlæg. Under dette partnerskab, bestående af Miljøstyrelsen, Region Sjælland og Region DAKOFA 5

6 Midtjylland, er der blevet set på muligheder for at fremme danske førerpositioner samt gennemført en juridisk analyse for offentligt-private samarbejdsmuligheder i sektoren. I denne forbindelse blev Teknisk Råd og DAKOFAs juranetværk informeret og inddraget. DAKOFA har under dette fyrtårnsprojekt faciliteret to workshops og en konference med det formål at involvere sektoren i diskussionerne og debatterne om udviklingsmulighederne. DAKOFA har endvidere med udgangspunkt i det juridiske arbejde afholdt et seminar om statsstøttereglerne, da disse har vist sig at være en potentiel barriere for kommunal deltagelse i offentlig-private samarbejder. Derudover faciliterer DAKOFA et strategisk samarbejde for øget genanvendelse af WEEE, hvor også førerpositioner og barrierer for udvikling af disse er blevet afdækket. Under dette samarbejde har DA- KOFA faciliteret en opstartskonference, som havde til formål at give sektoren et overblik og indblik i seneste viden om bl.a. sjældne metaller og jordarter samt en mulighed for at deltage i samarbejdet. I det strategiske samarbejde har der været lagt vægt på dialogen med teknologiudviklerne, herunder særligt inden for robotteknologien. DAKOFA har bl.a. deltaget som facilitator på en konference om robotteknologi, for på denne måde at skabe en dialog mellem teknologiudviklerne og affaldssektoren, særligt når det kommer til sorterings- og genkendelsesteknologier. DAKOFA har også været aktiv i en følgegruppen for State of Green Tours, som har til formål at promovere og fremvise eksisterende dansk teknologi med henblik på fremme af eksport. Derudover har DAKO- FA i samarbejde med den danske ambassade i Polen deltaget i en række arrangementer i Polen med det formål at fremme dansk teknologi og knowhow. DA- KOFA har formidlet nyheder om diverse innovationspuljer og senest den 29. april 2014 også afholdt et seminar om den gode ansøgning til MUDP-midlerne. Ressourcestrategien I nærværende planperiode blev regeringens ressourcestrategi offentliggjort. Regeringen offentliggjorde først ressourcestrategien og dernæst ressourceplanen, som er den tilhørende vejledning til strategien. Strategien havde som ventet ikke bindende mål for kommunerne, men havde dog et meget ambitiøst nationalt genanvendelsesmål for husholdningsaffaldsfraktionerne: organisk-, plast,-træ,-pap-, papir- og metalaffald. Dette mål har viste sig at være beregnet ud fra en ny og ukendt beregningsmetode, som gav anledning til en del talgymnastik, særligt hos kommunerne. Mange kommuner, som før kunne skrive genanvendelsesprocenter på næsten 50 %, havde med den nye beregningsmetode pludselig kun mellem 22 og 37 % genanvendelse. Det nye nationale genanvendelsesmål har derfor i perioden været genstand for mange møder og diskussioner i DA- KOFA-regi - særligt i kommunenetværket. Perioden har været præget af brøkregning og dataindsamling til den helt store lommeregner, hvilket også har betydet, at DAKOFA for Miljøstyrelsen har afholdt en række arrangementer om ressourcestrategiens mål, dels i kommunenetværket, og dels ved facilitering af møder om indsamlingsvejledningen samt affaldsdatasystemet. I forbindelse med offentliggørelsen af strategien har DAKOFA afholdt to meget velbesøgte konferencer samt faciliteret to høringsmøder for Miljøstyrelsen. Derudover har der været holdt møder i DAKOFAs forskellige netværk, som også har haft mulighed for at afgive deres tekniske høringssvar. Efter offentliggørelsen har baggrunden for regeringens valg været diskuteret og kommunikeret. Strategien lægger op til et nyt mind set, hvor det ikke længere handler om at behandle affald, men snarere om at håndtere ressourcer. Dette skift har givet anledning til en række konferencer og seminarer om alternativerne - herunder bl.a. central sortering. Ud over indsamlings- og sorteringsteknologier har også genkendelsesteknologier på sorteringsanlæg været et tema. Det har både været behandlet under fyrtårnsprojektet for centrale sorteringsanlæg, og under det strategiske samarbejde for WEEE, som DAKOFA faciliterer. Sortering og forbehandling har DAKOFA 6

7 været på dagsordenen i perioden, og som nævnt under første fokusområde, så er kvalitet i genanvendelsen et emne som sektoren sætter højt på dagsordenen, og som DAKOFA vil arbejde videre med i den kommende planperiode. Grundet strategiens fokus på biogasproduktion og fosforudvinding fra spildevandsslam og organisk affald har DAKOFA stået for flere virksomhedsbesøg, både i Danmark og i Sverige. Mange kommuner og affaldsselskaber ser på nye indsamlingsordninger og behandlingsløsninger for organisk affald. Der har været stor interesse for disse besøg, da alt tyder på, at det er nødvendigt at genanvende denne fraktion for at nå det nationale mål på 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet. Også strategiens mål om øget kvalitet i genanvendelse af bygge- og anlægsaffaldet har været i fokus for både en konference og flere netværksmøder. DAKOFAs netværk har i planperioden arbejdet med udviklingen af bl.a. en helhedsorienteret model for nedrivning og renovering, som i sidste ende skal bane vejen for en højere kvalitet i genanvendelsen. Arbejdet har været inddelt i fem arbejdsgrupper, og der er udarbejdet et statusnotat, som er tilgængeligt på DAKOFAs hjemmeside. Som optakt til den nationale ressourcestrategi del 2 om affaldsforebyggelse har DAKOFA afholdt en konference om affaldsforebyggelse, hvor flere udenlandske erfaringer blev præsenteret, herunder den europæiske Zero Waste bevægelse. Derudover blev strategien for Californien og Sverige præsenteret. De første tanker bag den kommende danske strategi blev desuden fremlagt og deltagerne fik mulighed for at komme med indspark til DAKOFAs CAMP om affaldsforebyggelse Undgå Affald, som blev holdt i april 2014 i samarbejde med Miljøstyrelsen på opfordring af tidligere Miljøminister Ida Auken og med deltagelse af nuværende Miljøminister Kirsten Brosbøl. Derudover har DAKOFA i planperioden som tidligere nævnte afholdt den internationale konference Closing til Loops ISWA 4th Beacon Conference on Waste Prevention and Recycling. Markedsvilkår og kvalitetskrav til de sekundære råvarer Affaldssektoren er optaget af at skabe god kvalitet i genanvendelsen. For at opnå den gode kvalitet er store mængder anset som en væsentlig faktor for at få kvalitet og økonomi til at gå hånd-i-hånd. Synergien skal enten komme på tværs af kommuner eller på tværs af den offentlige og private sektor, hvilket derfor har været udforsket og faciliteret. Også nye sorterings- og indsamlingsløsninger har været på programmerne i årets løb, og for netop at tage hul på diskussionen omkring kvalitet i genanvendelsen har DAKOFA afholdt konferencen Upcycling eller Downcycling hvornår er der tale om god genanvendelse? for netop at kickstarte en mere faglig diskussion af, hvornår noget kan siges at være god genanvendelse. Dette er en længere og vanskelig faglig debat, som vil blive videreført i den kommende planperiode. DAKOFA er ligeledes udpeget til at indgå i styregruppen for det kommende ressourcecenter, som forventes at skulle indsamle viden om netop efterspørgslen på sekundære rådvarer og kvalitetskrav for disse. DAKOFA har også faciliteret CCC s innovationsplatform for bygge-og anlægsaffald, som havde til formål at afdække muligheder for innovation og forretningsmuligheder i bedre udnyttelse af ressourcerne i bygge-og anlægsaffaldet. Dette arbejde er afsluttet, og konkrete demonstrationsprojekter forventes at blive sendt i udbud i 2014/15. Derudover har DAKOFA, i samarbejde med COWI og TI, faciliteret indsamlingen af viden om danske affaldsbehandlingsteknologier til brug for den kommende BREF for affaldsbehandling. Dette arbejde skulle gerne opbygge en indgående viden om Danmarks eksportmuligheder samt viden om upcoming teknologier i Danmark. Hele den danske indsats på BREF arbejdet skal ses i lyset af eksport af danske, grønne teknologiløsninger. DAKOFA 7

8 Hvor blev miljøbeskyttelsen af? I årets løb fik vi ikke de forventede nye regelsæt i relation til jord og grundvand, herunder bl.a. den forventede revision af deponeringsbekendtgørelsen. Men i DAKOFAs netværk for bygge-og anlægsaffald har der været nedsat 5 undergrupper, hvor bl.a. de nye regler for anmeldelser, miljøscreening og kortlægning af byggeri og anlæg forud for renovering og nedrivning. Der har bl.a. været nedsat en særlig gruppe om kortlægning af strømme af byggeog anlægsaffald, en om miljøkvalitet ved genanvendelse og nyttiggørelse samt en om spredning af farlige stoffer. Som tidligere nævnt er der udarbejdet et statusnotat for arbejdet i de fem grupper, som er tilgængeligt på hjemmesiden. DAKOFAs netværk for farligt affald har taget initiativ til kortlægning af de farlige affaldsstrømme i Danmark og netværket har ansøgt og modtaget penge til denne kortlægning hos INNO-MT. Netværket har i øvrigt afgivet høringssvar til ressourcestrategien, hvor mange af udfordringerne med farligt affald er blevet rejst, herunder udfordringerne med affaldsdatasystemet. I høringssvaret har netværket også efterlyst et specifikt initiativ for håndtering af farligt affald, da dette vigtige område må siges næsten at være glemt i den danske affaldspolitik. på forkant ved at bidrage med en række aktuelle faglige artikler. Udover at have givet anledning til større synlighed over for pressen har det også skabt opmærksom omkring DAKOFA hos øvrige aktører i vores omverden. DAKOFA har derfor oplevet en stigning i forespørgsler på deltagelse i eksterne arrangementer. DAKOFA har i perioden forsøgt at arbejde mere løsningsorienteret ved bl.a. at arbejde med task forces. Igen i år må vi i bestyrelsen konstatere, at året har været succesfuldt og begivenhedsrigt. Der har været rekord høje deltagerantal og - ikke mindst - stor aktivitet på de arrangementer, DAKOFA har lagt navn til. Jeg er glad for at kunne annoncere, at vi på baggrund af det gode økonomiske resultat i år kan præsentere dels et opnormeret sekretariat og dels en ny og langt mere brugervenlig hjemmeside. Jeg håber, at alle DAKOFAs medlemmer vil få stor gavn af den nye hjemmeside, men husk, at indholdet er noget vi skaber i fællesskab, og jeg takker derfor alle medlemmer for jeres store villighed til altid at være klar til at dele viden og erfaringer det er jo det, der er hele grundlaget for vores kompetencecenter. DAKOFA på vej mod ressourceforvaltning. I 2012 vedtog DAKOFA en organisationsstrategi med det mål at videreudvikle Dansk Kompetencecenter for Affald og i sidste ende blive Dansk Kompetencecenter for Ressourceforvaltning. Det første mål om at videreudvikle kompetencecenteret må siges at være nået i år. DAKOFA har således i år arbejdet med kompetenceudvikling i form af strategisk procesdesign på konferencer og seminarer både internt og eksternt, hvilket har skabt positiv feedback og langt mere samarbejde, videndeling og erfaringsudveksling blandt medlemmerne. Samtidig har DAKOFA opnået en langt højere grad af synlighed i pressen og har ligeledes været DAKOFA 8

9 IT S NOT A QUESTION OF DOING IT BETTER IT S A QUESTION OF DOING IT THE RIGHT WAY! Morten Nielsen, Vice President CSR Group Carlsberg DAKOFA/ISWA Beacon Conference in Copenhagen, June 2014 DAKOFA 9

10 MEDLEMSFORDELING Fordelingen af medlemmer i DAKOFAs kontingentgrupper. Gruppe 1 Gruppe Gruppe 3 27 Gruppe 4 13 fordelingen af medlemmer mellem private firmaer, myndigheder og offentligt ejede selskaber m.v. 46% Myndigheder og kommunale selskaber 10% Organisationer, foreninger og læreanstalter 25% Leverandører, vognmænd og andre private virksomheder 19%Rådgivere Figur 3 viser mere detaljeret fordelingen på forskellige medlemskategorier. Kommuner og forsyningsselskaber 78 Leverandører m.v. 57 Rådgivere 48 Affaldsselskaber og -anlæg 30 Organisationer og foreninger 21 Centrale myndigheder Vognmænd Universiteter DAKOFA 10

11 Udviklingen i medlemstallet siden 1995 Bemærk, at det kraftige fald i 2007 skyldes kommunalreformens bortfald af 13 amter, der alle var medlemmer, og reduktion i antallet af kommuner, hvoraf relativt flere nu til gengæld er medlemmer end tidligere (nu er ca. 8 ud af 10 danske kommuner repræsenteret i DAKOFA mod tidligere kun ca. 3 ud af 10) DAKOFA 11

12 DAKOFAS AKTIVITETER 2013/2014 ( TIL ) 1. Konferencer : Upcycling eller downcycling hvornår kan vi tale om god genanvendelse? : Closing the Loops resource efficiency - 4th ISWA Beacon Conference on Waste Prevention and Recycling (2-dages konference) : Bygge- og anlægsaffald hvor langt er vi nået? : Indsamling og sortering erfaringer og kommende ordninger : Husholdningsaffald - Kommunernes implementering af ressourceplanen : Ressourceplanen - viden og holdninger! : Zero Waste - vejen til Danmark uden affald? : Ressourcestrategien Danmark uden affald : DAKOFAs årskonference 2013: Innovation og grøn vækst i affaldssektoren Danmark tilbage i førertrøjen 2. Seminarer : Den gode ansøgning til MUDP : Udfordringer og muligheder for genanvendelse af organisk affald : Regler for statsstøtte på affaldsområdet : Pressehåndtering i forbindelse med ressourcestrategien : Erfaringer med CO2-målinger DAKOFA 12

13 DAKOFA SKAL VÆRE DET SAMLENDE KOMPE- TENCECENTER FOR HELE AFFALDSSEKTOREN OG UDVIKLE MEDLEMMERNES KOMPETENCER SOM RESSOURCEFORVALTERE I MARKEDET! DAKOFAs handlingsplan Netværksmøder : Netværk for Affaldsjura : Netværk for Energi og Klima : Netværk for Kommunale anliggender : Netværk for Farligt affald : Netværk for Bygge-og anlægsaffald : Netværk for Affaldsjura : Netværk for Kommunale anliggender : Netværk for Bygge-og anlægsaffald : Netværk for Bio- og slambehandling : Netværk for Kommunikation : Netværk for Farligt Affald : Netværk for Energi og klima : Netværk for Ressourceforvaltning : Netværk for Bygge-og anlægsaffald : Netværk for Kommunale anliggender : Netværk for Bio- og slambehandling : Netværk for Bygge-og anlægsaffald : Netværk for Energi og klima DAKOFA 13

14 : Netværk for Farligt Affald : Netværk for Bio- og slambehandling : Netværk for Bygge-og anlægsaffald : Netværk for Affaldsjura : Netværk for kommunale anliggender 4. Øvrige aktiviteter : Bestyrelsesmøde : Bestyrelsesseminar (2 dage) : Studietur: Genanvendelse af organisk affald i Sverige (2 dages tur) : Kursus: Affaldsjura - Del II (2 dages kursus) : Kursus: Affaldsjura - Del I (2 dages kursus) : Foretræde for Miljøministeren : CAMP-2014 Undgå Affald (i samarbejde med MST) : Møde i Teknisk Råd : Bestyrelsesmøde : Bestyrelsesmøde : Bestyrelsesmøde : Møde i Teknisk Råd 5. Eksterne aktiviteter : Møde i det strategiske samarbejde for WEEE (for MST) : WT-BREF revision (for COWI og TI) : Seminar: Bedre brug af Affaldsdatasystemet og Affaldsregisteret (for MST) : Møde i Partnerskabet for shredderaffald (for MST) : Møde og virksomhedsbesøg i det strategiske samarbejde for WEEE (for MST) : Seminar: Indsamlingsvejledningen (København) (for MST) : Seminar: Indsamlingsvejledningen (Aarhus) (for MST) : Møde og virksomhedsbesøg i det strategiske samarbejde for WEEE (for MST) : Møde i Deponet (for DHI) : Konference: Automatiske sorteringsanlæg i Danmark? (for Fyrtårnspartnerskabet) : Deltagelse og facilitering af Robo- Cluster årskonference, Billund : WT-BREF revision (for COWI og TI) : Opstartskonference i det strategiske samarbejde for WEEE (for MST) : Facilitering af Miljøstyrelsens projekt Have-parkaffald til energiudnyttelse ved forbrænding (udførende Force Technologi forventes publiceret primo 2015) : Facilitering af Miljøstyrelsens projekt Genanvendelse af hård PVC i Danmark (udførende Econet, Force Technology m.fl. forventes publiceret medio 2014) : Høringsseminar om ressourceplanen (i København for MST) : Høringsseminar om ressourceplanen (i Århus for MST) : Møde i Deponet (for DHI) : 3. møde i CCC s innovationsplat- DAKOFA 14

15 form for bygge- og anlægsaffald (for CCC) : Møde i Partnerskabet for shredderaffald : Workshop om udbud af fyrtårnsprojekt for etablering af automatiske centralsorteringsanlæg (for fyrtårnspartnerskabet) : Deltagelse i ekspertpanel ved personaleseminar i Miljøstyrelsen : WT-BREF revision (for COWI og TI) : 2. Møde i CCC s Innovationsplatformsmøde - Bygge- og anlægsaffald (for CCC) : Møde i Deponet (for DHI) : Fokusgruppemøde om de juridiske og organisatoriske rammer (for fyrtårnsprojektet) : Deltagelse i afrapportering af Coolsweep -projekt under Erhvervsstyrelsen 6. Foredrag holdt af sekretariatet : Seminar on Circular Economy for a Delegation from the Institut de l economie circulaire at House of Green: The Danish Waste Sector An important player in a circular economy : Konference om fossilfri fremtid, NNF: Affaldssektorens bidrag til øget biogasproduktion : Affaldsseminar i Stettin, Polen: The Secret Behind the Danish Waste Model : Årsmøde + styregruppemøde i INNO-MT: Ordstyrer i session om affald : Politikerstrategiseminar i Affald- Plus: Forudsætningerne for de nye affaldsplaner : W-t-E konference, Warszawa, Polen: The Danish Waste Model : DAKOFA Konference: Indsamling og sortering erfaringer og kommende ordninger: Budgetøkonom i for scenarier i Miljøprojekt 1458 og opnået genanvendelse : Møde hos BGORJ: DAKOFA s biologiske netværks høringssvar til Ressourceplanen : European Electronic Recyclers Association (EERA) meeting in Copenhagen: Strategic partnership on recycling of WEEE one of the initiatives in the Danish strategy : VE-konference i DI: Hvordan kan vi skabe et fossilfrit Danmark? : VEJ-EU konference om ressourcer: Sådan arbejder vi med viden og formidling på affaldsområdet : 14th International Waste Management and Landfill Symposium, Sardinia: Landfill mining of Shredder residues 7. Deltagelse i følgegrupper Miljøstyrelsens miljø- og samfundsøkonomiske analyse om Træaffald til spånplader (udføres af Deloitte, Teknologisk institut m.fl.) Miljøstyrelsens miljø- og samfundsøkonomiske analyse om imprægneret træaffald til forbrænding (udføres af Deloitte, Teknologisk Institut m.fl.) State of Green Waste & Resource Tours Coolsweep -projekt under Erhvervsstyrelsen DAKOFA 15

16 DAKOFA 16 ORGANISATIONSPLAN

17 GENERALFORSAMLING TEKNISK RÅD BESTYRELSE ISWA UDVALGET SEKRETARIAT RESSOURCE - FORVALTNING JORD OG GRUNDVAND Deponering og Jordforurening KOMMUNIKATION NETVÆRK BIO OG SLAMBEHANDLING FARLIGT AFFALD AFFALDSJURA ENERGI OG KLIMA KOMMUNALE ANLIGGENDER BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD DAKOFA 17

18 13% 16% I 2013 havde besøg. Det var 13 % flere end i Antallet af nye brugere af var i % højere end i % Det gennemsnitlige antal deltagere til DA- KOFAs arrangementer var i 1. halvår af % højere end i 2013 og 45 % højere end i DAKOFA 18

19 978 I første halvår af 2014 var der 978 deltagere til DAKOFAs 15 afholdte arrangementer (ekskl. netværksmøder) DAKOFA udsendte 213 nyheder og 22 nyhedsbreve i 2. halvår af 2013 og 1. halvår af personer modtager (efter eget ønske) DAKOFAs nyheder og nyhedsbreve direkte pr. mail. DAKOFA 19

20 SEKRETARIAT DAKOFAs sekretariat består af 1 direktør, 4 faglige medarbejdere, 1 sekretær, 1 økonomi/it-medarbejder samt 1 receptionist/servicemedarbejder. Ole Morten Petersen Annette Mejia Braunstein Jette Bjerre Hansen Inge Werther Morten Carlsbæk Grace Nørgaard Kim Mikkelsen Jutta Svalbard DAKOFA 20

21 DRIFTSREGNSKAB DAKOFA 21

22 DAKOFAS DRIFTSREGNSKAB FOR PERIODEN 1. JANUAR DECEMBER 2013 INDTÆGTER REGNSKAB 2013 BUDGET 2013 Kontingenter , ,00 Mødeindtægter , ,00 Sponsorbidrag , ,00 Øvrige indtægter , ,00 Indtægter i alt , ,00 UDGIFTER Mødeudgifter , ,00 ISWA-kontingent , ,00 Rejseudgifter, sek , ,00 NetværK , ,00 Porto/kopi , ,00 Generalf., bestyrelsesm., TR og NAF , ,00 Årsberetning, tryk , ,00 Lønninger , ,00 Kontorhold , ,00 IT/hjemmeside , ,00 IT-projekt ,00 0,00 Mødekalender 4.000, ,00 Husleje inkl. ydelser , ,00 Repræsentation , ,00 Diverse udgifter , ,00 Revisionshonorar , ,00 UDGIFTER I ALT , ,00 RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER , ,00 Finansielle poster Renteindtægter , ,00 Reg. inv.beviser ,60 0,00 Tab på debitorer 0,00 0,00 Finansielle poster, Total , ,00 Resultat efter finansielle poster , ,00 Skat 0,00 0,00 ÅRETS RESULTAT , ,00 DAKOFA 22

23 VI SKAL FREM TIL I LANGT HØJERE GRAD AT SE AFFALD OGSÅ SOM EN RESSOURCE, DER KAN GENBRUGES OG GENANVENDES,OG VÆK FRA AT BETRAGTE AFFALDET SOM ET SPILDPRODUKT. Danmark uden affald - Ressourcestrategi for affaldshåndtering, side 7, oktober 2013

24 STATUS PR. 31. DECEMBER 2013 AKTIVER Depositum ,50 Finansielle anlægsaktiver ,50 ANLÆGSAKTIVER ,50 Lager, Vin 390,63 Varebeholdning 390,63 Debitorer ,40 Forudbetalte omkostninger ,58 Udlæg 4.444,16 Projekter ,28 Tilgodehavender ,42 Investeringsbeviser ,40 Værdipapirer ,40 Kasse 7.273,68 Bank ,12 Bank, konferenceindtægter ,94 Giro ,63 Likvide Beholdning ,37 Omsætnings Aktiver ,82 AKTIVER I ALT ,32 PASSIVER EK primo ,39 Resultat pr ,89 Egenkapital ultimo ,28 EGENKAPITAL ,28 Forudbetalte indtægter 0,00 Kreditorer ,36 Skyldig A-skat mv ,00 Skyldige omkostninger ,54 Moms ,10 Depositum Dansk Affaldsforening ,00 Hensættelse, IT projekt ,00 Hensættelser, feriepengeforpl ,04 Kortfristet gældsforpligtelser ,04 Gæld og kreditorer ,04 PASSIVER I ALT ,32

25 MEDLEMMER AF DAKOFAS BESTYRELSE Formand Direktør Christian Møller Marius Pedersen A/S Næstformand Affaldschef Peter Kjær Madsen Forsyning Helsingør Kasserer Afdelingschef Torben Kristiansen COWI A/S Øvrige bestyrelsesmedlemmer Adm. direktør John Veje Olesen Babcock & Wilcox Vølund Sektionsleder Jørgen Niemann Jensen Randers Kommune Udviklingschef Yvonne Amskov I/S Vestforbrænding Suppleanter Adm. Direktør Peter Basland RGS 90 Lektor Thomas Astrup Danmarks Tekniske Universitet DAKOFA 25

26 DAKOFAS TEKNISKE RÅD PR. 2. JUNI 2014 INVITEREDE REPRÆSENTANTER IFØLGE DAKOFAs VEDTÆGTER 10, stk. 4 Advokat Henriette Soja Advokataktieselskabet Horten Sekretariatsleder Christian Ege Det Økologiske Råd Direktør Johnny Bøwig DPA-System Konsulent Christian Dahl Winther Dansk Energi Miljøkonsulent Simon Stig-Gylling Dansk Byggeri Chefkonsulent Henrik Bang Jensen Landbrug & Fødevarer Adm. dir. Bjarne Larsen BF Larsen Manager Ole Hedegaard Madsen Babcock & Wilcox Vølund UDPEGEDE REPRÆSENTANTER Ingeniørforeningen i Danmark Civilingeniør Ole Sinkjær Krüger A/S Civilingeniør Ole Hjelmar DHI Danmarks Tekniske Universitet Lektor Thomas Astrup Miljø & Ressourcer DTU Ålborg Universitet Lektor Tjalfe Gorm Poulsen Institut for Kemi, Miljø og Bioteknologi Foreningen af rådgivende ingeniører Afdelingschef Jørgen Haukohl RAMBØLL Miljøministeriet Vicedirektør Claus Torp Miljøstyrelsen Funktionsleder Jette Skaarup Justesen Miljøstyrelsen DI Chefkonsulent Svend Erik Jepsen DAF Direktør Jacob Hartvig Simonsen KL Affaldskonsulent Anders Christiansen Københavns og Frederiksberg Kommuner Chefkonsulent Jens Purup Center for Affald og Genbrug, Københavns Kommune Suppleant til ovenstående: Kontorleder Lene Dyrskov Toftgaard Frederiksberg kommune DAKOFA 26

27 MEDLEMSVALGTE REPRÆSENTANTER Direktør Christian Christensen Solum Gruppen A/S Afdelingsleder Kim Røgen, Center for Affald & Genbrug, Københavns Kommune Professor Henrik Wenzel Syddansk Universitet Udviklingschef Yvonne Amskov I/S Vestforbrænding Specialkonsulent Finn Bertelsen Energistyrelsen NETVÆRKSANSVARLIGE Netværk for Energi og Klima Afdelingsleder Bettina Kamuk, RAMBØLL Netværk for Bio- og slambehandling Afdelingsleder Morten Brøgger, Solum Gruppen Netværk for Jord & Grundvand (herunder deponering og jordforurening) Seniorfagleder Steen Stentsøe, COWI A/S Seniorkonsulent Frank Laursen, RGS 90 Jordrens A/S Netværk for Bygge- og anlægsaffald Erik Lauritzen, Erik Krogh Lauritzen ApS Netværk for Kommunikation Direktør Karen B. Kristensen, Global Translations Netværk for Ressourceforvaltning Kirsten Henriksen, 3R Consult Netværk for Kommunale anliggender Projektleder Karen Lübben, Vejle AffaldGenbrug ISWA-udvalget Afdelingsleder Bettina Kamuk, RAMBØLL Herudover er medlemmerne af den til enhver tid siddende bestyrelse medlemmer af Teknisk Råd. Netværket for Affaldsjura Specialistadvokat Jacob Brandt, Advokataktieselskabet Bech-Bruun Netværk for Farligt Affald Projektleder Klaus Steen Hansen, I/S SMOKA Netværk vedrørende Eksport Udviklingschef Jens Bjørn Jakobsen, COWI A/S DAKOFA 27

28 EUROPE FACES A DUAL CHALLENGE OF PROVIDING ECO- NOMIC GROWTH, AND OF ENSURING THAT THE NATURE OF THIS GROWTH LEADS TO A SUSTAINABLE FUTURE. WE NEED TO MINIMIZE THE WASTE OF RESOURCES AND WE NEED TO REUSE PRODUCTS AGAIN AND AGAIN. WE SIMPLY HAVE TO THINK MUCH MORE CIRCULAR! MILJØMINISTER KIRSTEN BROSBØL, DAKOFA/ISWA BEACON CONFERENCE IN COPENHAGEN, JUNE 2014 DAKOFA 28

29 DAKOFAS MEDLEMSLISTE 3R Consult ABAS Miljøservice Advokataktieselskabet HORTEN AFATEK A/S AffaldPlus Affalds- og Ressoruceindustrien, ARI Affaldskontoret Affaldsselskabet Vendsyssel Øst AffaldVarme Aarhus Aksel Benzin as Albertslund Kommune Allerød Kommune ALSTOM DANMARK A/S ARC - Amager Ressourcecenter Assens Forsyning A/S AV Miljø Averhoff A/S Avfall Norge Avista Oil Danmark A/S AVV I/S Axel Hansen Transport A/S Babcock & Wilcox Vølund A/S Banke Accessory Drive Batteriforeningen BDO Kommunernes Revision Bech-Bruun BF Larsen Billund Energi A/S Billund Kommune Biofos Biotrans Nordic ApS Bofa Brøndby Kommune Cellwood Machinery DK/ AL-2 Agro A/S Center for Affald og Genbrug, København Combineering A/S Copenhagen Resource Institut COWI A/S Daka Denmark A/S Danmarks Naturfredningsforening Dansk Affald A/S Dansk Affaldsforening Dansk Byggeri, Miljøsektionen Dansk Genknus APS Dansk Producentansvars-System Dansk RestproduktHåndtering Amba Dansk Retursystem A/S Dansk Standard Dansk Transport og Logistik Danske Maskinstationer & Entreprenører DANVA DANWASTE CONSULT A/S DanWEEE Recycling A/S DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi DCR Miljø A/S Deloitte DGtek A/S DHI DKRaastoffer A/S Doppstadt Danmark A/S Dragør Kommune DTU (Danmarks Tekniske Universitet) DTU MAN/SYS Econet AS Egedal Kommune Elretur Energistyrelsen Envac Danmark A/S EnviroPac A/S Erik Krogh Lauritzen ApS Ernst & Young ERP Denmark ApS Esbjerg Kommune Euro Group Eurofins Miljø A/S F.L.Smidth Airloq A/S FAKS Favrskov Forsyning A/S Faxe Forsyning Faxe Kalk A/S FMT A/S FORCE Technology Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Forsyning Helsingør A/S Fredensborg Forsyning A/S Fredensborg Kommune Fredericia Kommune Frederiksberg Kommune Frederikshavn Kommune Frederikssund Kommune Furesø Kommune Gamle Mursten Gemidan A/S Gentofte Kommune Gips Recycling Danmark A/S Gladsaxe Kommune Global Translations Glostrup Kommune Golder Associates A/S Grenaa Forbrænding A/S Greve Kommune Greve Solrød Forsyning A/S Gribskov Kommune Grontmij A/S Guldborgsund Kommune H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S Halsnæs Affald A/S Hansen Agenda HC. Container A/S HCS A/S afd. for Genbrug og Restprodukter HedeDanmark A/S Hedensted Kommune Helsingør Kommune Herlev Kommune Herning Kommune Hillerød Forsyning Hillerød Kommune Hjørring Kommune Holbæk Forsyning Horsens Kommune DAKOFA 29

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Kommunen er medejer af

Kommunen er medejer af Kommune Albertslund Kommune Allerød Kommune Assens Kommune Ballerup Kommune Billund Kommune Bornholm Regionskommune Brøndby Kommune Brønderslev Kommune Kommunen er medejer af Albertslund Varmeforsyning

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Udkast til DAKOFAs handlingsplan for 2012/2013, som godkendt på DAKOFAs bestyrelsesseminar 30. maj 2012

Udkast til DAKOFAs handlingsplan for 2012/2013, som godkendt på DAKOFAs bestyrelsesseminar 30. maj 2012 DAKOFAs generalforsamling 2012 Dagsordenens pkt. 4 Udkast til DAKOFAs handlingsplan for 2012/2013, som godkendt på DAKOFAs bestyrelsesseminar 30. maj 2012 Handlingsplanen udgør 1.skridt i realiseringen

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Bliv medlem af DAKOFA, affaldssektorens mødested

Bliv medlem af DAKOFA, affaldssektorens mødested Bliv medlem af DAKOFA, affaldssektorens mødested DAKOFA Dansk Kompetencecenter for Affald er en medlemsorganisation for centrale og lokale myndigheder, forskningsinstitutioner, affaldsselskaber, affaldsproducenter,

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 FaaborgMidtfyn Kommune Smnl. gruppen Region Syddanmark Hele landet Regnskab 2014 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 60.272 63.748 64.407 69.833 Folkeskolen, kr.

Læs mere

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk NOTAT Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00032 Ref. masor Den 27. juni 2014 Høringsliste Høringspart

Læs mere

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver - dele - hjælp - møder - medlemshvervning - arrangere - deltage - oprette F JAfd. J.nr. KOP til Aarhus den 23. september 2013 Forslag til Repræsentantskabsmødet &-9. november 2013 Fremsat af Hovedbestyrelsen

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Det overordnede mål med udspillet er at minimere miljøbelastningen fra affald samtidig med at udbuddet af vigtige ressourcer øges.

Det overordnede mål med udspillet er at minimere miljøbelastningen fra affald samtidig med at udbuddet af vigtige ressourcer øges. De nye købmænd Aktørerne i affaldssektoren er fremtidens nye ressourcekøbmænd. Blandt varerne på hylderne er fosfor, kulstof og sjældne metaller, som findes i affaldet. Den fagre nye ressourceforretning

Læs mere

Boligsalget er højere i København end før krisen

Boligsalget er højere i København end før krisen NR. 7 OKTOBER 2013 Boligsalget er højere i København end før krisen Huspriserne toppede i 2007, og det samlede handelstal har sidenhen været markant lavere end før krisen. Beregninger fra Realkreditforeningen

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite BibZoom.dk BIBZOOM.DK MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER - AUGUST 211 BIBZOOM.DK STATSBIBLIOTEKET VICTOR ALBECKS VEJ 1 8 AARHUS C Brug af websitet BibZoom.dk Besøg på BibZoom.dk Brugere Tidsforbrug pr. besøg

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Formålet med dette katalog er at samle de offentlige investeringer i turismen og dermed skabe en oversigt over, hvad der investeres i turismen fra offentlig

Læs mere

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2009 Forord Når Projekt børnepasning med denne rapport offentliggør oversigten over åbningstider og lukkedage i landets mange daginstitutioner, må vi konstatere

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Middellevetid i kommuner og bydele

Middellevetid i kommuner og bydele i kommuner og bydele Betydningen af rygning og alkohol Mette Bjerrum Koch Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, Januar 2014 UDARBEJDET FOR SUNDHEDSSTYRELSEN

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 13. november 2013 Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Ejendomsbeskatningen

Læs mere

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Notat 12. marts 2010 Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Dansk Byggeri har sammenlignet kommunernes budgetter og regnskaber på de områder, der handler om vedligeholdelse, renovering og byggeri

Læs mere

Direktører løber med lønposen

Direktører løber med lønposen Direktører løber med lønposen Løngabet mellem lønmodtagere og direktører er øget radikalt siden 2003. 3F ernes gennemsnitlige timeløn er steget med 0,5 pct. i perioden 2003 til 2012, hvorimod højtlønnede

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Integrationsrådet. Referat

Integrationsrådet. Referat Integrationsrådet Referat Dato: 26. august 2009 Lokale: AOF Tidspunkt: Kl. 19:00-22:00 Bodil Thomsen Carsten Jespersgaard Diana Kringelbach Henning Jørgensen Margit Jensen Sonja Kristensen Svend Erik Trudslev

Læs mere

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Bilag 3 KL Side 1 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Parterne er enige om, at med protokollatet styrkes de kommunale

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice

For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice En ny undersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at 68 kommuner ikke har oprettet én central indgang for erhvervslivet. På tide at kommunerne tager deres ansvar

Læs mere

Danmark tilbage i førertrøjen

Danmark tilbage i førertrøjen 26.-27. SEPTEMBER 2013 INNOVATION OG GRØN VÆKST I AFFALDSSEKTOREN Danmark tilbage i førertrøjen DAKOFAS ÅRSKONFERENCE 2013 COMWELL GRAND PARK KORSØR DAKOFAS ÅRSKONFERENCE 2013 Innovation og grøn vækst

Læs mere

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 162 5 Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 163 164 Sammenfatning Befolkningsforskydningerne og den demografiske udvikling slår også igennem på dagtilbuds- og folkeskoleområdet, og den viser sig i

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 18. maj 2014 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19 Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig Udgave 2013 cvr.nr. 51 14 88 19 KAPITEL I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabets navn er Købstædernes Forsikring, gensidig. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Blå bloks forslag om adgangskrav til gymnasierne kan let få den konsekvens, at gymnasier på Vestegnen, Sydsjælland, Lolland-Falster og i Nordjylland må

Læs mere

Lukkedage... 19. Afrunding... 21 Bilag 1:... 22 Bilag 2:... 25

Lukkedage... 19. Afrunding... 21 Bilag 1:... 22 Bilag 2:... 25 Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2012 3 Forord... 5 Undersøgelsen... 6 Projekt Børnepasning... 6 Hovedresultater fra årets undersøgelse... 7 Generelle åbningstider... 7 Udvidede åbningstider

Læs mere

Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne

Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 80 Offentligt Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne Opfølgning på 24 kommuner Status november 2013 Socialstyrelsen Edisonsvej 18,

Læs mere

SPILDEVANDSKOMITEENS SAMMENSÆTNING efter plenarmødet 2012

SPILDEVANDSKOMITEENS SAMMENSÆTNING efter plenarmødet 2012 SPILDEVANDSKOMITEENS SAMMENSÆTNING efter plenarmødet 2012 Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI Akademiingeniør Arne Bernt Hasling COWI Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Tlf.: 45 97 20 93 abh@cowi.dk

Læs mere

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne September 2013 Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne i Region Hovedstaden Kun halvdelen af virksomhederne i Region Hovedstaden vil anbefale den kommune, de selv bor i til andre virksomheder.

Læs mere

Punkt nr. 15 - Donation af genanvendeligt udstyr Bilag 1 - Side -1 af 50

Punkt nr. 15 - Donation af genanvendeligt udstyr Bilag 1 - Side -1 af 50 Bilag 1 - Side -1 af 50 Bilag 1 - Side -2 af 50 Bilag 1 - Side -3 af 50 Bilag 1 - Side -4 af 50 Bilag 1 - Side -5 af 50 Bilag 1 - Side -6 af 50 Bilag 1 - Side -7 af 50 Bilag 1 - Side -8 af 50 Bilag 1 -

Læs mere

Kortlægning af status ift. affaldssorteringsanlæg. Oversigtsnotat for Miljøstyrelsen 29. juni 2015

Kortlægning af status ift. affaldssorteringsanlæg. Oversigtsnotat for Miljøstyrelsen 29. juni 2015 Kortlægning af status ift. affaldssorteringsanlæg Oversigtsnotat for Miljøstyrelsen 29. juni 2015 Udarbejdet af DAKOFA i perioden dec. 2014 jun. 2015 1 Indledning... 4 Sammendrag... 5 Kortlægningsdel...

Læs mere

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Er sygdomsbehandlingen tilstrækkelig målrettet? Sundhedssystemets rolle - Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Oplæg for Arbejdsmarkedskommissionen den 10. juni 2008

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed

Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed Ulighed er mange ting, men ofte når emnet diskuteres er fokus på den socioøkonomiske ulighed. Mest grundlæggende er den økonomiske ulighed. Den måles

Læs mere

Deltagerliste Titel: DAKOFAs Årskonference 2015

Deltagerliste Titel: DAKOFAs Årskonference 2015 Deltagerliste Titel: s Årskonference 2015 Dato: 24.-25. september 2015 Sted Hotel Comwell Aarhus Arrangør Deltager Alan Sørensen Anders Becker Eriksen Anders bjerrum Anders Folke Henningsen Anders Gideon

Læs mere

Der er derfor behov for viden på nogle centrale områder om, hvordan status er i kommunerne, hvad I har fokus på, og hvilke udfordringer I oplever.

Der er derfor behov for viden på nogle centrale områder om, hvordan status er i kommunerne, hvad I har fokus på, og hvilke udfordringer I oplever. Side 1 af 13 U11R-KN3M-LFVK U11R-KN3M-LFVK Kære Kommune Der er fortsat stor interesse om folkeskolereformens implementering. I KL er vi meget optagede af at følge reformimplementeringen, og ikke mindst

Læs mere

Vejledning i omklassificering af landområder

Vejledning i omklassificering af landområder Vejledning i omklassificering af landområder Juni 2013 Kapitel 1 Indledning Hver drikkevands- og spildevandsforsyning har til brug for udarbejdelsen af den reguleringsmæssige åbningsbalance inddelt forsyningens

Læs mere

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Konference Fossil frie Thy d. 29. november 2012 Inge Werther, DAKOFA Dagens program Affald som ressource Organisk dagrenovation i Danmark Fremtidens energisystem

Læs mere

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S RENO-NORD BESTYRELSEN Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00 REFERAT Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S Reno-Nord Troensevej 2 9220 Aalborg Øst Telefon 98 15 65 66 Telefax 98 15 17 97 E-mail

Læs mere

Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007

Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007 Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007 Sund By Netværket 2008 1 Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007 Sund By Netværket 2008 Udarbejdet af Kristine Böhm Nielsen

Læs mere

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Der tages forbehold for evt. fejl. LØNTABEL Gældende. august 0 -. marts 04 Version.0 - udarbejdet den 4. juni 0 Udgivet af Lilleskolerne i samarbejde

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i Danish Water Forum den 31. oktober 2002

Referat af stiftende generalforsamling i Danish Water Forum den 31. oktober 2002 Referat af stiftende generalforsamling i Danish Water Forum den 31. oktober 2002 Mødet afholdtes på DHI Institut for Vand og Miljø s adresse, Agern Alle 11, 2970 Hørsholm. Torkil Jønch-Clausen bød velkommen

Læs mere

Ressource- og Livscyklusperspektivet - nye rammebetingelser - nyt netværk. v/kirsten Henriksen

Ressource- og Livscyklusperspektivet - nye rammebetingelser - nyt netværk. v/kirsten Henriksen Ressource- og Livscyklusperspektivet - nye rammebetingelser - nyt netværk v/kirsten Henriksen Møde i DAKOFAs netværksgruppe vedr. Livscyklus- og ressourceforvaltning den 11. april 2011 Disposition Et hurtigt

Læs mere