DAKOFA ÅRSBERETNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAKOFA ÅRSBERETNING 2013 2014"

Transkript

1 DAKOFA ÅRSBERETNING

2 INDHOLD 05 Formandens beretning 10 Medlemsfordeling 12 Aktiviteter 16 Organisationsplan 20 Sekretariat 21 Driftsregnskab 25 Bestyrelsen 26 Tekniske råd 29 Medlemsfortegnelse 31 Sponsorer Dakofa sekretariat Vodroffsvej 59, 1. sal 1900 Frederiksberg C Design / Happyeverafter.dk Tryk / Formegon Trykt på Cyclus offset genbrugspapir

3 ÅRSBERETNING DAKOFA 3

4 VI SKAL SØRGE FOR, AT OMLÆGNINGEN AF AFFALDSHÅNDTERINGEN SKER GENNEM STYRKET OFFENTLIGT-PRIVAT SAMARBEJDE! Danmark uden affald - Ressourcestrategi for affaldshåndtering, side 10, oktober 2013) DAKOFA 4

5 FORMANDENS BERETNING 2014 V. Christian Møller RESSOURCER, STRATEGIER, SAMARBEJDSFORMER OG VÆKSTPOTENTIALE I GRØN OMSTILLING Omstilling og nye samarbejdsformer! Grøn vækst og omstilling har igen i år været fokusområde for sektoren og for DAKOFA. Allerede på DAKOFA s årskonference 2013 var temaet Innovation og grøn vækst i affaldssektoren Danmark tilbage i førertrøjen. Konklusionen var klar blandt medlemmerne og Teknisk Råd vi har brug for nye samarbejdsformer. De juridiske rammer for offentlige-private-samarbejdskonstellationer er derfor blevet gransket og udfordret i årets løb, men ærgerligt nok, set ud fra en omstillingsvinkel, har dette arbejde afsløret indtil flere barrierer og udfordringer, som skal overvindes, inden de nye samarbejdsformer kan komme på vingerne. På seneste møde i Teknisk Råd var konklusionen den, at sektoren ønsker øget samarbejde og DAKOFA vil derfor fremadrettet fortsat arbejde for at sikre erfaringsudveksling og vidensdeling i den offentlige og den private sektor og på tværs af begge sektorer. Herved kan vi håbe på at bidrage til yderligere synergieffekter i sektoren som helhed. Desuden vil vi - ikke mindst medvirke til at skabe øget samarbejde mellem sektoren og de nye, cirkulære virksomheder, der i stigende grad ønsker at tilbagetage deres værdifulde materialer og på denne måde skabe de såkaldte små loops af materialer. Den sidste samarbejdsform kom meget tydeligt frem under DAKOFA og ISWA s internationale konference Closing the Loops den juni i København, hvor store erhvervsvirksomheder som Carlsberg, IKEA, Marks & Spencer sammen med kommuner og øvrige private aktører påpegede, at et øget samarbejde er nødvendigt ud fra hensynet til såvel det miljømæssige som den fremtidige konkurrenceevne. DAKOFA har i årets løb faciliteret et fyrtårnspartnerskab for etablering af større automatiske affaldssorteringsanlæg. Under dette partnerskab, bestående af Miljøstyrelsen, Region Sjælland og Region DAKOFA 5

6 Midtjylland, er der blevet set på muligheder for at fremme danske førerpositioner samt gennemført en juridisk analyse for offentligt-private samarbejdsmuligheder i sektoren. I denne forbindelse blev Teknisk Råd og DAKOFAs juranetværk informeret og inddraget. DAKOFA har under dette fyrtårnsprojekt faciliteret to workshops og en konference med det formål at involvere sektoren i diskussionerne og debatterne om udviklingsmulighederne. DAKOFA har endvidere med udgangspunkt i det juridiske arbejde afholdt et seminar om statsstøttereglerne, da disse har vist sig at være en potentiel barriere for kommunal deltagelse i offentlig-private samarbejder. Derudover faciliterer DAKOFA et strategisk samarbejde for øget genanvendelse af WEEE, hvor også førerpositioner og barrierer for udvikling af disse er blevet afdækket. Under dette samarbejde har DA- KOFA faciliteret en opstartskonference, som havde til formål at give sektoren et overblik og indblik i seneste viden om bl.a. sjældne metaller og jordarter samt en mulighed for at deltage i samarbejdet. I det strategiske samarbejde har der været lagt vægt på dialogen med teknologiudviklerne, herunder særligt inden for robotteknologien. DAKOFA har bl.a. deltaget som facilitator på en konference om robotteknologi, for på denne måde at skabe en dialog mellem teknologiudviklerne og affaldssektoren, særligt når det kommer til sorterings- og genkendelsesteknologier. DAKOFA har også været aktiv i en følgegruppen for State of Green Tours, som har til formål at promovere og fremvise eksisterende dansk teknologi med henblik på fremme af eksport. Derudover har DAKO- FA i samarbejde med den danske ambassade i Polen deltaget i en række arrangementer i Polen med det formål at fremme dansk teknologi og knowhow. DA- KOFA har formidlet nyheder om diverse innovationspuljer og senest den 29. april 2014 også afholdt et seminar om den gode ansøgning til MUDP-midlerne. Ressourcestrategien I nærværende planperiode blev regeringens ressourcestrategi offentliggjort. Regeringen offentliggjorde først ressourcestrategien og dernæst ressourceplanen, som er den tilhørende vejledning til strategien. Strategien havde som ventet ikke bindende mål for kommunerne, men havde dog et meget ambitiøst nationalt genanvendelsesmål for husholdningsaffaldsfraktionerne: organisk-, plast,-træ,-pap-, papir- og metalaffald. Dette mål har viste sig at være beregnet ud fra en ny og ukendt beregningsmetode, som gav anledning til en del talgymnastik, særligt hos kommunerne. Mange kommuner, som før kunne skrive genanvendelsesprocenter på næsten 50 %, havde med den nye beregningsmetode pludselig kun mellem 22 og 37 % genanvendelse. Det nye nationale genanvendelsesmål har derfor i perioden været genstand for mange møder og diskussioner i DA- KOFA-regi - særligt i kommunenetværket. Perioden har været præget af brøkregning og dataindsamling til den helt store lommeregner, hvilket også har betydet, at DAKOFA for Miljøstyrelsen har afholdt en række arrangementer om ressourcestrategiens mål, dels i kommunenetværket, og dels ved facilitering af møder om indsamlingsvejledningen samt affaldsdatasystemet. I forbindelse med offentliggørelsen af strategien har DAKOFA afholdt to meget velbesøgte konferencer samt faciliteret to høringsmøder for Miljøstyrelsen. Derudover har der været holdt møder i DAKOFAs forskellige netværk, som også har haft mulighed for at afgive deres tekniske høringssvar. Efter offentliggørelsen har baggrunden for regeringens valg været diskuteret og kommunikeret. Strategien lægger op til et nyt mind set, hvor det ikke længere handler om at behandle affald, men snarere om at håndtere ressourcer. Dette skift har givet anledning til en række konferencer og seminarer om alternativerne - herunder bl.a. central sortering. Ud over indsamlings- og sorteringsteknologier har også genkendelsesteknologier på sorteringsanlæg været et tema. Det har både været behandlet under fyrtårnsprojektet for centrale sorteringsanlæg, og under det strategiske samarbejde for WEEE, som DAKOFA faciliterer. Sortering og forbehandling har DAKOFA 6

7 været på dagsordenen i perioden, og som nævnt under første fokusområde, så er kvalitet i genanvendelsen et emne som sektoren sætter højt på dagsordenen, og som DAKOFA vil arbejde videre med i den kommende planperiode. Grundet strategiens fokus på biogasproduktion og fosforudvinding fra spildevandsslam og organisk affald har DAKOFA stået for flere virksomhedsbesøg, både i Danmark og i Sverige. Mange kommuner og affaldsselskaber ser på nye indsamlingsordninger og behandlingsløsninger for organisk affald. Der har været stor interesse for disse besøg, da alt tyder på, at det er nødvendigt at genanvende denne fraktion for at nå det nationale mål på 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet. Også strategiens mål om øget kvalitet i genanvendelse af bygge- og anlægsaffaldet har været i fokus for både en konference og flere netværksmøder. DAKOFAs netværk har i planperioden arbejdet med udviklingen af bl.a. en helhedsorienteret model for nedrivning og renovering, som i sidste ende skal bane vejen for en højere kvalitet i genanvendelsen. Arbejdet har været inddelt i fem arbejdsgrupper, og der er udarbejdet et statusnotat, som er tilgængeligt på DAKOFAs hjemmeside. Som optakt til den nationale ressourcestrategi del 2 om affaldsforebyggelse har DAKOFA afholdt en konference om affaldsforebyggelse, hvor flere udenlandske erfaringer blev præsenteret, herunder den europæiske Zero Waste bevægelse. Derudover blev strategien for Californien og Sverige præsenteret. De første tanker bag den kommende danske strategi blev desuden fremlagt og deltagerne fik mulighed for at komme med indspark til DAKOFAs CAMP om affaldsforebyggelse Undgå Affald, som blev holdt i april 2014 i samarbejde med Miljøstyrelsen på opfordring af tidligere Miljøminister Ida Auken og med deltagelse af nuværende Miljøminister Kirsten Brosbøl. Derudover har DAKOFA i planperioden som tidligere nævnte afholdt den internationale konference Closing til Loops ISWA 4th Beacon Conference on Waste Prevention and Recycling. Markedsvilkår og kvalitetskrav til de sekundære råvarer Affaldssektoren er optaget af at skabe god kvalitet i genanvendelsen. For at opnå den gode kvalitet er store mængder anset som en væsentlig faktor for at få kvalitet og økonomi til at gå hånd-i-hånd. Synergien skal enten komme på tværs af kommuner eller på tværs af den offentlige og private sektor, hvilket derfor har været udforsket og faciliteret. Også nye sorterings- og indsamlingsløsninger har været på programmerne i årets løb, og for netop at tage hul på diskussionen omkring kvalitet i genanvendelsen har DAKOFA afholdt konferencen Upcycling eller Downcycling hvornår er der tale om god genanvendelse? for netop at kickstarte en mere faglig diskussion af, hvornår noget kan siges at være god genanvendelse. Dette er en længere og vanskelig faglig debat, som vil blive videreført i den kommende planperiode. DAKOFA er ligeledes udpeget til at indgå i styregruppen for det kommende ressourcecenter, som forventes at skulle indsamle viden om netop efterspørgslen på sekundære rådvarer og kvalitetskrav for disse. DAKOFA har også faciliteret CCC s innovationsplatform for bygge-og anlægsaffald, som havde til formål at afdække muligheder for innovation og forretningsmuligheder i bedre udnyttelse af ressourcerne i bygge-og anlægsaffaldet. Dette arbejde er afsluttet, og konkrete demonstrationsprojekter forventes at blive sendt i udbud i 2014/15. Derudover har DAKOFA, i samarbejde med COWI og TI, faciliteret indsamlingen af viden om danske affaldsbehandlingsteknologier til brug for den kommende BREF for affaldsbehandling. Dette arbejde skulle gerne opbygge en indgående viden om Danmarks eksportmuligheder samt viden om upcoming teknologier i Danmark. Hele den danske indsats på BREF arbejdet skal ses i lyset af eksport af danske, grønne teknologiløsninger. DAKOFA 7

8 Hvor blev miljøbeskyttelsen af? I årets løb fik vi ikke de forventede nye regelsæt i relation til jord og grundvand, herunder bl.a. den forventede revision af deponeringsbekendtgørelsen. Men i DAKOFAs netværk for bygge-og anlægsaffald har der været nedsat 5 undergrupper, hvor bl.a. de nye regler for anmeldelser, miljøscreening og kortlægning af byggeri og anlæg forud for renovering og nedrivning. Der har bl.a. været nedsat en særlig gruppe om kortlægning af strømme af byggeog anlægsaffald, en om miljøkvalitet ved genanvendelse og nyttiggørelse samt en om spredning af farlige stoffer. Som tidligere nævnt er der udarbejdet et statusnotat for arbejdet i de fem grupper, som er tilgængeligt på hjemmesiden. DAKOFAs netværk for farligt affald har taget initiativ til kortlægning af de farlige affaldsstrømme i Danmark og netværket har ansøgt og modtaget penge til denne kortlægning hos INNO-MT. Netværket har i øvrigt afgivet høringssvar til ressourcestrategien, hvor mange af udfordringerne med farligt affald er blevet rejst, herunder udfordringerne med affaldsdatasystemet. I høringssvaret har netværket også efterlyst et specifikt initiativ for håndtering af farligt affald, da dette vigtige område må siges næsten at være glemt i den danske affaldspolitik. på forkant ved at bidrage med en række aktuelle faglige artikler. Udover at have givet anledning til større synlighed over for pressen har det også skabt opmærksom omkring DAKOFA hos øvrige aktører i vores omverden. DAKOFA har derfor oplevet en stigning i forespørgsler på deltagelse i eksterne arrangementer. DAKOFA har i perioden forsøgt at arbejde mere løsningsorienteret ved bl.a. at arbejde med task forces. Igen i år må vi i bestyrelsen konstatere, at året har været succesfuldt og begivenhedsrigt. Der har været rekord høje deltagerantal og - ikke mindst - stor aktivitet på de arrangementer, DAKOFA har lagt navn til. Jeg er glad for at kunne annoncere, at vi på baggrund af det gode økonomiske resultat i år kan præsentere dels et opnormeret sekretariat og dels en ny og langt mere brugervenlig hjemmeside. Jeg håber, at alle DAKOFAs medlemmer vil få stor gavn af den nye hjemmeside, men husk, at indholdet er noget vi skaber i fællesskab, og jeg takker derfor alle medlemmer for jeres store villighed til altid at være klar til at dele viden og erfaringer det er jo det, der er hele grundlaget for vores kompetencecenter. DAKOFA på vej mod ressourceforvaltning. I 2012 vedtog DAKOFA en organisationsstrategi med det mål at videreudvikle Dansk Kompetencecenter for Affald og i sidste ende blive Dansk Kompetencecenter for Ressourceforvaltning. Det første mål om at videreudvikle kompetencecenteret må siges at være nået i år. DAKOFA har således i år arbejdet med kompetenceudvikling i form af strategisk procesdesign på konferencer og seminarer både internt og eksternt, hvilket har skabt positiv feedback og langt mere samarbejde, videndeling og erfaringsudveksling blandt medlemmerne. Samtidig har DAKOFA opnået en langt højere grad af synlighed i pressen og har ligeledes været DAKOFA 8

9 IT S NOT A QUESTION OF DOING IT BETTER IT S A QUESTION OF DOING IT THE RIGHT WAY! Morten Nielsen, Vice President CSR Group Carlsberg DAKOFA/ISWA Beacon Conference in Copenhagen, June 2014 DAKOFA 9

10 MEDLEMSFORDELING Fordelingen af medlemmer i DAKOFAs kontingentgrupper. Gruppe 1 Gruppe Gruppe 3 27 Gruppe 4 13 fordelingen af medlemmer mellem private firmaer, myndigheder og offentligt ejede selskaber m.v. 46% Myndigheder og kommunale selskaber 10% Organisationer, foreninger og læreanstalter 25% Leverandører, vognmænd og andre private virksomheder 19%Rådgivere Figur 3 viser mere detaljeret fordelingen på forskellige medlemskategorier. Kommuner og forsyningsselskaber 78 Leverandører m.v. 57 Rådgivere 48 Affaldsselskaber og -anlæg 30 Organisationer og foreninger 21 Centrale myndigheder Vognmænd Universiteter DAKOFA 10

11 Udviklingen i medlemstallet siden 1995 Bemærk, at det kraftige fald i 2007 skyldes kommunalreformens bortfald af 13 amter, der alle var medlemmer, og reduktion i antallet af kommuner, hvoraf relativt flere nu til gengæld er medlemmer end tidligere (nu er ca. 8 ud af 10 danske kommuner repræsenteret i DAKOFA mod tidligere kun ca. 3 ud af 10) DAKOFA 11

12 DAKOFAS AKTIVITETER 2013/2014 ( TIL ) 1. Konferencer : Upcycling eller downcycling hvornår kan vi tale om god genanvendelse? : Closing the Loops resource efficiency - 4th ISWA Beacon Conference on Waste Prevention and Recycling (2-dages konference) : Bygge- og anlægsaffald hvor langt er vi nået? : Indsamling og sortering erfaringer og kommende ordninger : Husholdningsaffald - Kommunernes implementering af ressourceplanen : Ressourceplanen - viden og holdninger! : Zero Waste - vejen til Danmark uden affald? : Ressourcestrategien Danmark uden affald : DAKOFAs årskonference 2013: Innovation og grøn vækst i affaldssektoren Danmark tilbage i førertrøjen 2. Seminarer : Den gode ansøgning til MUDP : Udfordringer og muligheder for genanvendelse af organisk affald : Regler for statsstøtte på affaldsområdet : Pressehåndtering i forbindelse med ressourcestrategien : Erfaringer med CO2-målinger DAKOFA 12

13 DAKOFA SKAL VÆRE DET SAMLENDE KOMPE- TENCECENTER FOR HELE AFFALDSSEKTOREN OG UDVIKLE MEDLEMMERNES KOMPETENCER SOM RESSOURCEFORVALTERE I MARKEDET! DAKOFAs handlingsplan Netværksmøder : Netværk for Affaldsjura : Netværk for Energi og Klima : Netværk for Kommunale anliggender : Netværk for Farligt affald : Netværk for Bygge-og anlægsaffald : Netværk for Affaldsjura : Netværk for Kommunale anliggender : Netværk for Bygge-og anlægsaffald : Netværk for Bio- og slambehandling : Netværk for Kommunikation : Netværk for Farligt Affald : Netværk for Energi og klima : Netværk for Ressourceforvaltning : Netværk for Bygge-og anlægsaffald : Netværk for Kommunale anliggender : Netværk for Bio- og slambehandling : Netværk for Bygge-og anlægsaffald : Netværk for Energi og klima DAKOFA 13

14 : Netværk for Farligt Affald : Netværk for Bio- og slambehandling : Netværk for Bygge-og anlægsaffald : Netværk for Affaldsjura : Netværk for kommunale anliggender 4. Øvrige aktiviteter : Bestyrelsesmøde : Bestyrelsesseminar (2 dage) : Studietur: Genanvendelse af organisk affald i Sverige (2 dages tur) : Kursus: Affaldsjura - Del II (2 dages kursus) : Kursus: Affaldsjura - Del I (2 dages kursus) : Foretræde for Miljøministeren : CAMP-2014 Undgå Affald (i samarbejde med MST) : Møde i Teknisk Råd : Bestyrelsesmøde : Bestyrelsesmøde : Bestyrelsesmøde : Møde i Teknisk Råd 5. Eksterne aktiviteter : Møde i det strategiske samarbejde for WEEE (for MST) : WT-BREF revision (for COWI og TI) : Seminar: Bedre brug af Affaldsdatasystemet og Affaldsregisteret (for MST) : Møde i Partnerskabet for shredderaffald (for MST) : Møde og virksomhedsbesøg i det strategiske samarbejde for WEEE (for MST) : Seminar: Indsamlingsvejledningen (København) (for MST) : Seminar: Indsamlingsvejledningen (Aarhus) (for MST) : Møde og virksomhedsbesøg i det strategiske samarbejde for WEEE (for MST) : Møde i Deponet (for DHI) : Konference: Automatiske sorteringsanlæg i Danmark? (for Fyrtårnspartnerskabet) : Deltagelse og facilitering af Robo- Cluster årskonference, Billund : WT-BREF revision (for COWI og TI) : Opstartskonference i det strategiske samarbejde for WEEE (for MST) : Facilitering af Miljøstyrelsens projekt Have-parkaffald til energiudnyttelse ved forbrænding (udførende Force Technologi forventes publiceret primo 2015) : Facilitering af Miljøstyrelsens projekt Genanvendelse af hård PVC i Danmark (udførende Econet, Force Technology m.fl. forventes publiceret medio 2014) : Høringsseminar om ressourceplanen (i København for MST) : Høringsseminar om ressourceplanen (i Århus for MST) : Møde i Deponet (for DHI) : 3. møde i CCC s innovationsplat- DAKOFA 14

15 form for bygge- og anlægsaffald (for CCC) : Møde i Partnerskabet for shredderaffald : Workshop om udbud af fyrtårnsprojekt for etablering af automatiske centralsorteringsanlæg (for fyrtårnspartnerskabet) : Deltagelse i ekspertpanel ved personaleseminar i Miljøstyrelsen : WT-BREF revision (for COWI og TI) : 2. Møde i CCC s Innovationsplatformsmøde - Bygge- og anlægsaffald (for CCC) : Møde i Deponet (for DHI) : Fokusgruppemøde om de juridiske og organisatoriske rammer (for fyrtårnsprojektet) : Deltagelse i afrapportering af Coolsweep -projekt under Erhvervsstyrelsen 6. Foredrag holdt af sekretariatet : Seminar on Circular Economy for a Delegation from the Institut de l economie circulaire at House of Green: The Danish Waste Sector An important player in a circular economy : Konference om fossilfri fremtid, NNF: Affaldssektorens bidrag til øget biogasproduktion : Affaldsseminar i Stettin, Polen: The Secret Behind the Danish Waste Model : Årsmøde + styregruppemøde i INNO-MT: Ordstyrer i session om affald : Politikerstrategiseminar i Affald- Plus: Forudsætningerne for de nye affaldsplaner : W-t-E konference, Warszawa, Polen: The Danish Waste Model : DAKOFA Konference: Indsamling og sortering erfaringer og kommende ordninger: Budgetøkonom i for scenarier i Miljøprojekt 1458 og opnået genanvendelse : Møde hos BGORJ: DAKOFA s biologiske netværks høringssvar til Ressourceplanen : European Electronic Recyclers Association (EERA) meeting in Copenhagen: Strategic partnership on recycling of WEEE one of the initiatives in the Danish strategy : VE-konference i DI: Hvordan kan vi skabe et fossilfrit Danmark? : VEJ-EU konference om ressourcer: Sådan arbejder vi med viden og formidling på affaldsområdet : 14th International Waste Management and Landfill Symposium, Sardinia: Landfill mining of Shredder residues 7. Deltagelse i følgegrupper Miljøstyrelsens miljø- og samfundsøkonomiske analyse om Træaffald til spånplader (udføres af Deloitte, Teknologisk institut m.fl.) Miljøstyrelsens miljø- og samfundsøkonomiske analyse om imprægneret træaffald til forbrænding (udføres af Deloitte, Teknologisk Institut m.fl.) State of Green Waste & Resource Tours Coolsweep -projekt under Erhvervsstyrelsen DAKOFA 15

16 DAKOFA 16 ORGANISATIONSPLAN

17 GENERALFORSAMLING TEKNISK RÅD BESTYRELSE ISWA UDVALGET SEKRETARIAT RESSOURCE - FORVALTNING JORD OG GRUNDVAND Deponering og Jordforurening KOMMUNIKATION NETVÆRK BIO OG SLAMBEHANDLING FARLIGT AFFALD AFFALDSJURA ENERGI OG KLIMA KOMMUNALE ANLIGGENDER BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD DAKOFA 17

18 13% 16% I 2013 havde besøg. Det var 13 % flere end i Antallet af nye brugere af var i % højere end i % Det gennemsnitlige antal deltagere til DA- KOFAs arrangementer var i 1. halvår af % højere end i 2013 og 45 % højere end i DAKOFA 18

19 978 I første halvår af 2014 var der 978 deltagere til DAKOFAs 15 afholdte arrangementer (ekskl. netværksmøder) DAKOFA udsendte 213 nyheder og 22 nyhedsbreve i 2. halvår af 2013 og 1. halvår af personer modtager (efter eget ønske) DAKOFAs nyheder og nyhedsbreve direkte pr. mail. DAKOFA 19

20 SEKRETARIAT DAKOFAs sekretariat består af 1 direktør, 4 faglige medarbejdere, 1 sekretær, 1 økonomi/it-medarbejder samt 1 receptionist/servicemedarbejder. Ole Morten Petersen Annette Mejia Braunstein Jette Bjerre Hansen Inge Werther Morten Carlsbæk Grace Nørgaard Kim Mikkelsen Jutta Svalbard DAKOFA 20

21 DRIFTSREGNSKAB DAKOFA 21

22 DAKOFAS DRIFTSREGNSKAB FOR PERIODEN 1. JANUAR DECEMBER 2013 INDTÆGTER REGNSKAB 2013 BUDGET 2013 Kontingenter , ,00 Mødeindtægter , ,00 Sponsorbidrag , ,00 Øvrige indtægter , ,00 Indtægter i alt , ,00 UDGIFTER Mødeudgifter , ,00 ISWA-kontingent , ,00 Rejseudgifter, sek , ,00 NetværK , ,00 Porto/kopi , ,00 Generalf., bestyrelsesm., TR og NAF , ,00 Årsberetning, tryk , ,00 Lønninger , ,00 Kontorhold , ,00 IT/hjemmeside , ,00 IT-projekt ,00 0,00 Mødekalender 4.000, ,00 Husleje inkl. ydelser , ,00 Repræsentation , ,00 Diverse udgifter , ,00 Revisionshonorar , ,00 UDGIFTER I ALT , ,00 RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER , ,00 Finansielle poster Renteindtægter , ,00 Reg. inv.beviser ,60 0,00 Tab på debitorer 0,00 0,00 Finansielle poster, Total , ,00 Resultat efter finansielle poster , ,00 Skat 0,00 0,00 ÅRETS RESULTAT , ,00 DAKOFA 22

23 VI SKAL FREM TIL I LANGT HØJERE GRAD AT SE AFFALD OGSÅ SOM EN RESSOURCE, DER KAN GENBRUGES OG GENANVENDES,OG VÆK FRA AT BETRAGTE AFFALDET SOM ET SPILDPRODUKT. Danmark uden affald - Ressourcestrategi for affaldshåndtering, side 7, oktober 2013

24 STATUS PR. 31. DECEMBER 2013 AKTIVER Depositum ,50 Finansielle anlægsaktiver ,50 ANLÆGSAKTIVER ,50 Lager, Vin 390,63 Varebeholdning 390,63 Debitorer ,40 Forudbetalte omkostninger ,58 Udlæg 4.444,16 Projekter ,28 Tilgodehavender ,42 Investeringsbeviser ,40 Værdipapirer ,40 Kasse 7.273,68 Bank ,12 Bank, konferenceindtægter ,94 Giro ,63 Likvide Beholdning ,37 Omsætnings Aktiver ,82 AKTIVER I ALT ,32 PASSIVER EK primo ,39 Resultat pr ,89 Egenkapital ultimo ,28 EGENKAPITAL ,28 Forudbetalte indtægter 0,00 Kreditorer ,36 Skyldig A-skat mv ,00 Skyldige omkostninger ,54 Moms ,10 Depositum Dansk Affaldsforening ,00 Hensættelse, IT projekt ,00 Hensættelser, feriepengeforpl ,04 Kortfristet gældsforpligtelser ,04 Gæld og kreditorer ,04 PASSIVER I ALT ,32

25 MEDLEMMER AF DAKOFAS BESTYRELSE Formand Direktør Christian Møller Marius Pedersen A/S Næstformand Affaldschef Peter Kjær Madsen Forsyning Helsingør Kasserer Afdelingschef Torben Kristiansen COWI A/S Øvrige bestyrelsesmedlemmer Adm. direktør John Veje Olesen Babcock & Wilcox Vølund Sektionsleder Jørgen Niemann Jensen Randers Kommune Udviklingschef Yvonne Amskov I/S Vestforbrænding Suppleanter Adm. Direktør Peter Basland RGS 90 Lektor Thomas Astrup Danmarks Tekniske Universitet DAKOFA 25

26 DAKOFAS TEKNISKE RÅD PR. 2. JUNI 2014 INVITEREDE REPRÆSENTANTER IFØLGE DAKOFAs VEDTÆGTER 10, stk. 4 Advokat Henriette Soja Advokataktieselskabet Horten Sekretariatsleder Christian Ege Det Økologiske Råd Direktør Johnny Bøwig DPA-System Konsulent Christian Dahl Winther Dansk Energi Miljøkonsulent Simon Stig-Gylling Dansk Byggeri Chefkonsulent Henrik Bang Jensen Landbrug & Fødevarer Adm. dir. Bjarne Larsen BF Larsen Manager Ole Hedegaard Madsen Babcock & Wilcox Vølund UDPEGEDE REPRÆSENTANTER Ingeniørforeningen i Danmark Civilingeniør Ole Sinkjær Krüger A/S Civilingeniør Ole Hjelmar DHI Danmarks Tekniske Universitet Lektor Thomas Astrup Miljø & Ressourcer DTU Ålborg Universitet Lektor Tjalfe Gorm Poulsen Institut for Kemi, Miljø og Bioteknologi Foreningen af rådgivende ingeniører Afdelingschef Jørgen Haukohl RAMBØLL Miljøministeriet Vicedirektør Claus Torp Miljøstyrelsen Funktionsleder Jette Skaarup Justesen Miljøstyrelsen DI Chefkonsulent Svend Erik Jepsen DAF Direktør Jacob Hartvig Simonsen KL Affaldskonsulent Anders Christiansen Københavns og Frederiksberg Kommuner Chefkonsulent Jens Purup Center for Affald og Genbrug, Københavns Kommune Suppleant til ovenstående: Kontorleder Lene Dyrskov Toftgaard Frederiksberg kommune DAKOFA 26

27 MEDLEMSVALGTE REPRÆSENTANTER Direktør Christian Christensen Solum Gruppen A/S Afdelingsleder Kim Røgen, Center for Affald & Genbrug, Københavns Kommune Professor Henrik Wenzel Syddansk Universitet Udviklingschef Yvonne Amskov I/S Vestforbrænding Specialkonsulent Finn Bertelsen Energistyrelsen NETVÆRKSANSVARLIGE Netværk for Energi og Klima Afdelingsleder Bettina Kamuk, RAMBØLL Netværk for Bio- og slambehandling Afdelingsleder Morten Brøgger, Solum Gruppen Netværk for Jord & Grundvand (herunder deponering og jordforurening) Seniorfagleder Steen Stentsøe, COWI A/S Seniorkonsulent Frank Laursen, RGS 90 Jordrens A/S Netværk for Bygge- og anlægsaffald Erik Lauritzen, Erik Krogh Lauritzen ApS Netværk for Kommunikation Direktør Karen B. Kristensen, Global Translations Netværk for Ressourceforvaltning Kirsten Henriksen, 3R Consult Netværk for Kommunale anliggender Projektleder Karen Lübben, Vejle AffaldGenbrug ISWA-udvalget Afdelingsleder Bettina Kamuk, RAMBØLL Herudover er medlemmerne af den til enhver tid siddende bestyrelse medlemmer af Teknisk Råd. Netværket for Affaldsjura Specialistadvokat Jacob Brandt, Advokataktieselskabet Bech-Bruun Netværk for Farligt Affald Projektleder Klaus Steen Hansen, I/S SMOKA Netværk vedrørende Eksport Udviklingschef Jens Bjørn Jakobsen, COWI A/S DAKOFA 27

28 EUROPE FACES A DUAL CHALLENGE OF PROVIDING ECO- NOMIC GROWTH, AND OF ENSURING THAT THE NATURE OF THIS GROWTH LEADS TO A SUSTAINABLE FUTURE. WE NEED TO MINIMIZE THE WASTE OF RESOURCES AND WE NEED TO REUSE PRODUCTS AGAIN AND AGAIN. WE SIMPLY HAVE TO THINK MUCH MORE CIRCULAR! MILJØMINISTER KIRSTEN BROSBØL, DAKOFA/ISWA BEACON CONFERENCE IN COPENHAGEN, JUNE 2014 DAKOFA 28

29 DAKOFAS MEDLEMSLISTE 3R Consult ABAS Miljøservice Advokataktieselskabet HORTEN AFATEK A/S AffaldPlus Affalds- og Ressoruceindustrien, ARI Affaldskontoret Affaldsselskabet Vendsyssel Øst AffaldVarme Aarhus Aksel Benzin as Albertslund Kommune Allerød Kommune ALSTOM DANMARK A/S ARC - Amager Ressourcecenter Assens Forsyning A/S AV Miljø Averhoff A/S Avfall Norge Avista Oil Danmark A/S AVV I/S Axel Hansen Transport A/S Babcock & Wilcox Vølund A/S Banke Accessory Drive Batteriforeningen BDO Kommunernes Revision Bech-Bruun BF Larsen Billund Energi A/S Billund Kommune Biofos Biotrans Nordic ApS Bofa Brøndby Kommune Cellwood Machinery DK/ AL-2 Agro A/S Center for Affald og Genbrug, København Combineering A/S Copenhagen Resource Institut COWI A/S Daka Denmark A/S Danmarks Naturfredningsforening Dansk Affald A/S Dansk Affaldsforening Dansk Byggeri, Miljøsektionen Dansk Genknus APS Dansk Producentansvars-System Dansk RestproduktHåndtering Amba Dansk Retursystem A/S Dansk Standard Dansk Transport og Logistik Danske Maskinstationer & Entreprenører DANVA DANWASTE CONSULT A/S DanWEEE Recycling A/S DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi DCR Miljø A/S Deloitte DGtek A/S DHI DKRaastoffer A/S Doppstadt Danmark A/S Dragør Kommune DTU (Danmarks Tekniske Universitet) DTU MAN/SYS Econet AS Egedal Kommune Elretur Energistyrelsen Envac Danmark A/S EnviroPac A/S Erik Krogh Lauritzen ApS Ernst & Young ERP Denmark ApS Esbjerg Kommune Euro Group Eurofins Miljø A/S F.L.Smidth Airloq A/S FAKS Favrskov Forsyning A/S Faxe Forsyning Faxe Kalk A/S FMT A/S FORCE Technology Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Forsyning Helsingør A/S Fredensborg Forsyning A/S Fredensborg Kommune Fredericia Kommune Frederiksberg Kommune Frederikshavn Kommune Frederikssund Kommune Furesø Kommune Gamle Mursten Gemidan A/S Gentofte Kommune Gips Recycling Danmark A/S Gladsaxe Kommune Global Translations Glostrup Kommune Golder Associates A/S Grenaa Forbrænding A/S Greve Kommune Greve Solrød Forsyning A/S Gribskov Kommune Grontmij A/S Guldborgsund Kommune H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S Halsnæs Affald A/S Hansen Agenda HC. Container A/S HCS A/S afd. for Genbrug og Restprodukter HedeDanmark A/S Hedensted Kommune Helsingør Kommune Herlev Kommune Herning Kommune Hillerød Forsyning Hillerød Kommune Hjørring Kommune Holbæk Forsyning Horsens Kommune DAKOFA 29

KTC Årsberetning. Kommunalteknisk Chefforening

KTC Årsberetning. Kommunalteknisk Chefforening 12 2013 KTC Årsberetning Kommunalteknisk Chefforening Af Indholdsfortegnelse KTC Årsberetning 2012-2013 4 KTC s bestyrelse 7 KTC s faggrupper 8 Oversigt over faggrupper 12 KTC s kredsstruktur 16 Natur

Læs mere

Afrapportering af netværkssession for affald under Miljøstyrelsens konference den 19. november 2010 om miljø og vækst.

Afrapportering af netværkssession for affald under Miljøstyrelsens konference den 19. november 2010 om miljø og vækst. 8. december 2010 HW/IW Afrapportering af netværkssession for affald under Miljøstyrelsens konference den 19. november 2010 om miljø og vækst. Miljøstyrelsen afholdt en konference om miljø og vækst status

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald 5 Indhold Forord... 7 Danmark uden affald... 9 Danmark

Læs mere

DEN STORE OMSTILLING

DEN STORE OMSTILLING REG LAB DEN STORE OMSTILLING 2.900 MIA. DOLLARS I BESPARELSER I 2030 VED AT HØSTE POTENTIALET I RESSOURCEPRODUKTIVITET 44 MIO. MENNESKER ER DREVET IND I FATTIGDOM PÅ GRUND AF STIGENDE FØDEVAREPRISER I

Læs mere

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015 Kommunerne og erhvervslivet Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015 Indhold 3 Forord: Kommunerne er vigtige for vækst 4 Overordnet resultat 6 Virksomhedernes prioritering 8 Byggesagsbehandling 8 Sagsbehandlingstid

Læs mere

Indhold. 6 Hvordan bliver oversvømmelser til grøn vækst? 8 Klimatilpasning som løftstang til at gentænke en hel bydel

Indhold. 6 Hvordan bliver oversvømmelser til grøn vækst? 8 Klimatilpasning som løftstang til at gentænke en hel bydel Tillæg til Teknik & Miljø nr. 5 2013 Indhold Tillæg maj 2013 6 Hvordan bliver oversvømmelser til grøn vækst? 7 Kan borgerne indgå i den kommunale klimatilpasning, og giver det mening? 8 Klimatilpasning

Læs mere

Slam - en trossag! Skal slam på landbrugsjord?

Slam - en trossag! Skal slam på landbrugsjord? POLITIK OG LEDELSE PÅ DET KOMMUNALTEKNISKE OMRÅDE TEKNIK & MILJØ STADS OG HAVNEINGENIØREN MARTS 2008 NR.3 Slam - en trossag! Skal slam på landbrugsjord? Vand i byen! Bag Lollands diger KTC-studietur til

Læs mere

Klima Camp `08 TEKNIK & MILJØ. Kommuner skal kunne støtte billige boliger. Tema byggeri. Byggesagsbehandling under beskydning!

Klima Camp `08 TEKNIK & MILJØ. Kommuner skal kunne støtte billige boliger. Tema byggeri. Byggesagsbehandling under beskydning! POLITIK OG LEDELSE PÅ DET KOMMUNALTEKNISKE OMRÅDE JANUAR 2008 NR. 1 TEKNIK & MILJØ STADS OG HAVNEINGENIØREN Klima Camp `08 Tværgående samarbejde om klima Kommuner skal kunne støtte billige boliger Byggesagsbehandling

Læs mere

FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST

FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST VISIONSRAPPORT FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST ATV PRÆSENTERER HER SINE ANBEFALINGER PÅ BAGGRUND AF KONFERENCEN FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST DEN 2. DECEMBER 2010 AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmarks. forenings. rapport

Ejendomsforeningen Danmarks. forenings. rapport Ejendomsforeningen Danmarks forenings 09 rapport Indhold 02 Om Ejendomsforeningen Danmark 03 Formændene har ordet 04 Overblik over året, der gik 07 Medlemsservice 08 Analyse af ejendomsmarkedet 10 Uddannelse

Læs mere

Emne: Forslag til støtte af det tværkommunale udviklingsprojekt klikovand klima, kommuner og vand

Emne: Forslag til støtte af det tværkommunale udviklingsprojekt klikovand klima, kommuner og vand REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 27. marts 2012 Sag nr. 1 Emne: Forslag til støtte af det tværkommunale udviklingsprojekt klikovand klima, kommuner og vand 2 bilag SAG 4 BILAG 1 KLIKOVAND

Læs mere

Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI

Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI Indholdsfortegnelse Formandens beretning: FRI s strategi virker..................2 Pejlemærker for FRI i 2013...............................5

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Generalforsamling den 11. sept. 2013 kl. 17.00, Hotel Arnbjerg, Varde Arnbjergallé 2, 6800 Varde

Generalforsamling den 11. sept. 2013 kl. 17.00, Hotel Arnbjerg, Varde Arnbjergallé 2, 6800 Varde 2013 Generalforsamling den 11. sept. 2013 kl. 17.00, Hotel Arnbjerg, Varde Arnbjergallé 2, 6800 Varde Generalforsamling 2013 I henhold til foreningens vedtægter 4 stk. 3 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling.

Læs mere

Generalforsamling den 12. sept. kl. 17.00, DGI Huset - Nordkraft, Aalborg Kjellerups Torv 1, 9000 Aalborg

Generalforsamling den 12. sept. kl. 17.00, DGI Huset - Nordkraft, Aalborg Kjellerups Torv 1, 9000 Aalborg Generalforsamling den 12. sept. kl. 17.00, DGI Huset - Nordkraft, Aalborg Kjellerups Torv 1, 9000 Aalborg Generalforsamling 2012 I henhold til foreningens vedtægter 4 stk. 3 indkaldes hermed til ordinær

Læs mere

bips nyt 1 / 2007 3 4 bips årsrapport 2006 3 4 Indtryk fra BIM praksis i Finland 3 4 3D arbejdsmetode til lufthavne i Oman byggeri

bips nyt 1 / 2007 3 4 bips årsrapport 2006 3 4 Indtryk fra BIM praksis i Finland 3 4 3D arbejdsmetode til lufthavne i Oman byggeri byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde 3 4 bips årsrapport 2006 3 4 Indtryk fra BIM praksis i Finland 3 4 3D arbejdsmetode til lufthavne i Oman bips nyt 1 / 2007 bips 1 / 2007 1 Ny fokus

Læs mere

Nye muligheder med et CO2-regnskab

Nye muligheder med et CO2-regnskab Nye muligheder med et CO2-regnskab Nyhedsbrev nr. 56 Maj 2009 Reduktion i CO2 udslippet er for alvor kommet på den politiske dagsorden. Der er bl.a. et af de centrale omdrejningspunkter for den klimaaftale

Læs mere

DRIFT & ARKITEKTUR. læs inde i bladet FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK. FSTA årsberetning 2012-2013. FDS årsberetning 2012 2013

DRIFT & ARKITEKTUR. læs inde i bladet FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK. FSTA årsberetning 2012-2013. FDS årsberetning 2012 2013 Nr. 8 november 2013 2. årgang DRIFT & ARKITEKTUR www.hospitaldrift.dk ISSN Nr. 2245-3997 FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK læs inde i bladet FSTA årsberetning 2012-2013 FDS årsberetning

Læs mere

Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet

Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet September 2013 Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet September 2013 Henvendelse om publikationen kan

Læs mere

Veje til en bæredygtig fremtid. Idékatalog fra Tænketank om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller

Veje til en bæredygtig fremtid. Idékatalog fra Tænketank om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller Veje til en bæredygtig fremtid Idékatalog fra Tænketank om bæredygtigt forbrug og grønne forretningsmodeller Veje til en bæredygtig fremtid ud af boksen og ind i det fælles rum Flere muligheder Grøn omstilling

Læs mere

forenings rapport Ejendomsforeningen Danmarks ed-logo negativ.pdf 28-03-2012 11:11:40

forenings rapport Ejendomsforeningen Danmarks ed-logo negativ.pdf 28-03-2012 11:11:40 forenings rapport Ejendomsforeningen Danmarks 11 ed-logo negativ.pdf 28-03-2012 11:11:40 2 Ejendomsforeningen Danmarks foreningsrapport 2011 Som medlem får du minimum 20 procent rabat på kurser og arrangementer

Læs mere

Udkast af 13. juni 2006 RAPPORT FRA UDVALGET OM CENTRE FOR UNDERVISNINGSMIDLER

Udkast af 13. juni 2006 RAPPORT FRA UDVALGET OM CENTRE FOR UNDERVISNINGSMIDLER Udkast af 13. juni 2006 RAPPORT FRA UDVALGET OM CENTRE FOR UNDERVISNINGSMIDLER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kommissorium beskrivelse af opgaven og udvalgsarbejdet... 3 1.1. Udvalgets kommissorium... 3 1.2. Udvalgets

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business Etablering af online Værdicentral. 1. februar 2014 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business Etablering af online Værdicentral. 1. februar 2014 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business Etablering af online Værdicentral 1. februar 2014 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN

EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN EUROPAS MARITIME UDVIKLINGSCENTER EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN ÅRSBERETNING 2012 EMUC VI SÆTTER SKIBE I SØEN 2012 et år med udfordringer og fremgang 5 Sammen sætter vi kursen 6 EMUC s bestyrelse 7 EMUC

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

Idékatalog til VÆKST OG BESKÆFTIGELSE I DET BLÅ DANMARK GENNEM UDDANNELSE OG FORSKNING AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER

Idékatalog til VÆKST OG BESKÆFTIGELSE I DET BLÅ DANMARK GENNEM UDDANNELSE OG FORSKNING AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER Idékatalog til Søfartsstyrelsen VÆKST OG BESKÆFTIGELSE I DET BLÅ DANMARK GENNEM UDDANNELSE OG FORSKNING AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER Indhold Indledning 3 IDÉKATALOGETS OMFANG 3 ATV - AKADEMIET

Læs mere

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33 NR. 10 december 2010 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Frigørelse Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte

Læs mere

Greve Kommune. Affaldsplan 2014-2024

Greve Kommune. Affaldsplan 2014-2024 Greve Kommune Affaldsplan 2014-2024 Høringsudkast, august 2013 Forsidefoto: Ole er én af de renovationsmedarbejdere, der tager skraldet i Greve hver dag. Denne Affaldsplan er udarbejdet af Greve Kommune

Læs mere

KOMMUNAL RISIKOLEDELSE. 1o år med primo

KOMMUNAL RISIKOLEDELSE. 1o år med primo KOMMUNAL RISIKOLEDELSE 1o år med primo KOMMUNAL RISIKOLEDELSE 1o år med primo SVEND TYCHSEN (red.) PRIMO Danmark - foreningen til fremme af risikoledelse i den offentlige sektor INDHOLD FORORD...side

Læs mere