DAKOFA ÅRSBERETNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAKOFA ÅRSBERETNING 2013 2014"

Transkript

1 DAKOFA ÅRSBERETNING

2 INDHOLD 05 Formandens beretning 10 Medlemsfordeling 12 Aktiviteter 16 Organisationsplan 20 Sekretariat 21 Driftsregnskab 25 Bestyrelsen 26 Tekniske råd 29 Medlemsfortegnelse 31 Sponsorer Dakofa sekretariat Vodroffsvej 59, 1. sal 1900 Frederiksberg C Design / Happyeverafter.dk Tryk / Formegon Trykt på Cyclus offset genbrugspapir

3 ÅRSBERETNING DAKOFA 3

4 VI SKAL SØRGE FOR, AT OMLÆGNINGEN AF AFFALDSHÅNDTERINGEN SKER GENNEM STYRKET OFFENTLIGT-PRIVAT SAMARBEJDE! Danmark uden affald - Ressourcestrategi for affaldshåndtering, side 10, oktober 2013) DAKOFA 4

5 FORMANDENS BERETNING 2014 V. Christian Møller RESSOURCER, STRATEGIER, SAMARBEJDSFORMER OG VÆKSTPOTENTIALE I GRØN OMSTILLING Omstilling og nye samarbejdsformer! Grøn vækst og omstilling har igen i år været fokusområde for sektoren og for DAKOFA. Allerede på DAKOFA s årskonference 2013 var temaet Innovation og grøn vækst i affaldssektoren Danmark tilbage i førertrøjen. Konklusionen var klar blandt medlemmerne og Teknisk Råd vi har brug for nye samarbejdsformer. De juridiske rammer for offentlige-private-samarbejdskonstellationer er derfor blevet gransket og udfordret i årets løb, men ærgerligt nok, set ud fra en omstillingsvinkel, har dette arbejde afsløret indtil flere barrierer og udfordringer, som skal overvindes, inden de nye samarbejdsformer kan komme på vingerne. På seneste møde i Teknisk Råd var konklusionen den, at sektoren ønsker øget samarbejde og DAKOFA vil derfor fremadrettet fortsat arbejde for at sikre erfaringsudveksling og vidensdeling i den offentlige og den private sektor og på tværs af begge sektorer. Herved kan vi håbe på at bidrage til yderligere synergieffekter i sektoren som helhed. Desuden vil vi - ikke mindst medvirke til at skabe øget samarbejde mellem sektoren og de nye, cirkulære virksomheder, der i stigende grad ønsker at tilbagetage deres værdifulde materialer og på denne måde skabe de såkaldte små loops af materialer. Den sidste samarbejdsform kom meget tydeligt frem under DAKOFA og ISWA s internationale konference Closing the Loops den juni i København, hvor store erhvervsvirksomheder som Carlsberg, IKEA, Marks & Spencer sammen med kommuner og øvrige private aktører påpegede, at et øget samarbejde er nødvendigt ud fra hensynet til såvel det miljømæssige som den fremtidige konkurrenceevne. DAKOFA har i årets løb faciliteret et fyrtårnspartnerskab for etablering af større automatiske affaldssorteringsanlæg. Under dette partnerskab, bestående af Miljøstyrelsen, Region Sjælland og Region DAKOFA 5

6 Midtjylland, er der blevet set på muligheder for at fremme danske førerpositioner samt gennemført en juridisk analyse for offentligt-private samarbejdsmuligheder i sektoren. I denne forbindelse blev Teknisk Råd og DAKOFAs juranetværk informeret og inddraget. DAKOFA har under dette fyrtårnsprojekt faciliteret to workshops og en konference med det formål at involvere sektoren i diskussionerne og debatterne om udviklingsmulighederne. DAKOFA har endvidere med udgangspunkt i det juridiske arbejde afholdt et seminar om statsstøttereglerne, da disse har vist sig at være en potentiel barriere for kommunal deltagelse i offentlig-private samarbejder. Derudover faciliterer DAKOFA et strategisk samarbejde for øget genanvendelse af WEEE, hvor også førerpositioner og barrierer for udvikling af disse er blevet afdækket. Under dette samarbejde har DA- KOFA faciliteret en opstartskonference, som havde til formål at give sektoren et overblik og indblik i seneste viden om bl.a. sjældne metaller og jordarter samt en mulighed for at deltage i samarbejdet. I det strategiske samarbejde har der været lagt vægt på dialogen med teknologiudviklerne, herunder særligt inden for robotteknologien. DAKOFA har bl.a. deltaget som facilitator på en konference om robotteknologi, for på denne måde at skabe en dialog mellem teknologiudviklerne og affaldssektoren, særligt når det kommer til sorterings- og genkendelsesteknologier. DAKOFA har også været aktiv i en følgegruppen for State of Green Tours, som har til formål at promovere og fremvise eksisterende dansk teknologi med henblik på fremme af eksport. Derudover har DAKO- FA i samarbejde med den danske ambassade i Polen deltaget i en række arrangementer i Polen med det formål at fremme dansk teknologi og knowhow. DA- KOFA har formidlet nyheder om diverse innovationspuljer og senest den 29. april 2014 også afholdt et seminar om den gode ansøgning til MUDP-midlerne. Ressourcestrategien I nærværende planperiode blev regeringens ressourcestrategi offentliggjort. Regeringen offentliggjorde først ressourcestrategien og dernæst ressourceplanen, som er den tilhørende vejledning til strategien. Strategien havde som ventet ikke bindende mål for kommunerne, men havde dog et meget ambitiøst nationalt genanvendelsesmål for husholdningsaffaldsfraktionerne: organisk-, plast,-træ,-pap-, papir- og metalaffald. Dette mål har viste sig at være beregnet ud fra en ny og ukendt beregningsmetode, som gav anledning til en del talgymnastik, særligt hos kommunerne. Mange kommuner, som før kunne skrive genanvendelsesprocenter på næsten 50 %, havde med den nye beregningsmetode pludselig kun mellem 22 og 37 % genanvendelse. Det nye nationale genanvendelsesmål har derfor i perioden været genstand for mange møder og diskussioner i DA- KOFA-regi - særligt i kommunenetværket. Perioden har været præget af brøkregning og dataindsamling til den helt store lommeregner, hvilket også har betydet, at DAKOFA for Miljøstyrelsen har afholdt en række arrangementer om ressourcestrategiens mål, dels i kommunenetværket, og dels ved facilitering af møder om indsamlingsvejledningen samt affaldsdatasystemet. I forbindelse med offentliggørelsen af strategien har DAKOFA afholdt to meget velbesøgte konferencer samt faciliteret to høringsmøder for Miljøstyrelsen. Derudover har der været holdt møder i DAKOFAs forskellige netværk, som også har haft mulighed for at afgive deres tekniske høringssvar. Efter offentliggørelsen har baggrunden for regeringens valg været diskuteret og kommunikeret. Strategien lægger op til et nyt mind set, hvor det ikke længere handler om at behandle affald, men snarere om at håndtere ressourcer. Dette skift har givet anledning til en række konferencer og seminarer om alternativerne - herunder bl.a. central sortering. Ud over indsamlings- og sorteringsteknologier har også genkendelsesteknologier på sorteringsanlæg været et tema. Det har både været behandlet under fyrtårnsprojektet for centrale sorteringsanlæg, og under det strategiske samarbejde for WEEE, som DAKOFA faciliterer. Sortering og forbehandling har DAKOFA 6

7 været på dagsordenen i perioden, og som nævnt under første fokusområde, så er kvalitet i genanvendelsen et emne som sektoren sætter højt på dagsordenen, og som DAKOFA vil arbejde videre med i den kommende planperiode. Grundet strategiens fokus på biogasproduktion og fosforudvinding fra spildevandsslam og organisk affald har DAKOFA stået for flere virksomhedsbesøg, både i Danmark og i Sverige. Mange kommuner og affaldsselskaber ser på nye indsamlingsordninger og behandlingsløsninger for organisk affald. Der har været stor interesse for disse besøg, da alt tyder på, at det er nødvendigt at genanvende denne fraktion for at nå det nationale mål på 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet. Også strategiens mål om øget kvalitet i genanvendelse af bygge- og anlægsaffaldet har været i fokus for både en konference og flere netværksmøder. DAKOFAs netværk har i planperioden arbejdet med udviklingen af bl.a. en helhedsorienteret model for nedrivning og renovering, som i sidste ende skal bane vejen for en højere kvalitet i genanvendelsen. Arbejdet har været inddelt i fem arbejdsgrupper, og der er udarbejdet et statusnotat, som er tilgængeligt på DAKOFAs hjemmeside. Som optakt til den nationale ressourcestrategi del 2 om affaldsforebyggelse har DAKOFA afholdt en konference om affaldsforebyggelse, hvor flere udenlandske erfaringer blev præsenteret, herunder den europæiske Zero Waste bevægelse. Derudover blev strategien for Californien og Sverige præsenteret. De første tanker bag den kommende danske strategi blev desuden fremlagt og deltagerne fik mulighed for at komme med indspark til DAKOFAs CAMP om affaldsforebyggelse Undgå Affald, som blev holdt i april 2014 i samarbejde med Miljøstyrelsen på opfordring af tidligere Miljøminister Ida Auken og med deltagelse af nuværende Miljøminister Kirsten Brosbøl. Derudover har DAKOFA i planperioden som tidligere nævnte afholdt den internationale konference Closing til Loops ISWA 4th Beacon Conference on Waste Prevention and Recycling. Markedsvilkår og kvalitetskrav til de sekundære råvarer Affaldssektoren er optaget af at skabe god kvalitet i genanvendelsen. For at opnå den gode kvalitet er store mængder anset som en væsentlig faktor for at få kvalitet og økonomi til at gå hånd-i-hånd. Synergien skal enten komme på tværs af kommuner eller på tværs af den offentlige og private sektor, hvilket derfor har været udforsket og faciliteret. Også nye sorterings- og indsamlingsløsninger har været på programmerne i årets løb, og for netop at tage hul på diskussionen omkring kvalitet i genanvendelsen har DAKOFA afholdt konferencen Upcycling eller Downcycling hvornår er der tale om god genanvendelse? for netop at kickstarte en mere faglig diskussion af, hvornår noget kan siges at være god genanvendelse. Dette er en længere og vanskelig faglig debat, som vil blive videreført i den kommende planperiode. DAKOFA er ligeledes udpeget til at indgå i styregruppen for det kommende ressourcecenter, som forventes at skulle indsamle viden om netop efterspørgslen på sekundære rådvarer og kvalitetskrav for disse. DAKOFA har også faciliteret CCC s innovationsplatform for bygge-og anlægsaffald, som havde til formål at afdække muligheder for innovation og forretningsmuligheder i bedre udnyttelse af ressourcerne i bygge-og anlægsaffaldet. Dette arbejde er afsluttet, og konkrete demonstrationsprojekter forventes at blive sendt i udbud i 2014/15. Derudover har DAKOFA, i samarbejde med COWI og TI, faciliteret indsamlingen af viden om danske affaldsbehandlingsteknologier til brug for den kommende BREF for affaldsbehandling. Dette arbejde skulle gerne opbygge en indgående viden om Danmarks eksportmuligheder samt viden om upcoming teknologier i Danmark. Hele den danske indsats på BREF arbejdet skal ses i lyset af eksport af danske, grønne teknologiløsninger. DAKOFA 7

8 Hvor blev miljøbeskyttelsen af? I årets løb fik vi ikke de forventede nye regelsæt i relation til jord og grundvand, herunder bl.a. den forventede revision af deponeringsbekendtgørelsen. Men i DAKOFAs netværk for bygge-og anlægsaffald har der været nedsat 5 undergrupper, hvor bl.a. de nye regler for anmeldelser, miljøscreening og kortlægning af byggeri og anlæg forud for renovering og nedrivning. Der har bl.a. været nedsat en særlig gruppe om kortlægning af strømme af byggeog anlægsaffald, en om miljøkvalitet ved genanvendelse og nyttiggørelse samt en om spredning af farlige stoffer. Som tidligere nævnt er der udarbejdet et statusnotat for arbejdet i de fem grupper, som er tilgængeligt på hjemmesiden. DAKOFAs netværk for farligt affald har taget initiativ til kortlægning af de farlige affaldsstrømme i Danmark og netværket har ansøgt og modtaget penge til denne kortlægning hos INNO-MT. Netværket har i øvrigt afgivet høringssvar til ressourcestrategien, hvor mange af udfordringerne med farligt affald er blevet rejst, herunder udfordringerne med affaldsdatasystemet. I høringssvaret har netværket også efterlyst et specifikt initiativ for håndtering af farligt affald, da dette vigtige område må siges næsten at være glemt i den danske affaldspolitik. på forkant ved at bidrage med en række aktuelle faglige artikler. Udover at have givet anledning til større synlighed over for pressen har det også skabt opmærksom omkring DAKOFA hos øvrige aktører i vores omverden. DAKOFA har derfor oplevet en stigning i forespørgsler på deltagelse i eksterne arrangementer. DAKOFA har i perioden forsøgt at arbejde mere løsningsorienteret ved bl.a. at arbejde med task forces. Igen i år må vi i bestyrelsen konstatere, at året har været succesfuldt og begivenhedsrigt. Der har været rekord høje deltagerantal og - ikke mindst - stor aktivitet på de arrangementer, DAKOFA har lagt navn til. Jeg er glad for at kunne annoncere, at vi på baggrund af det gode økonomiske resultat i år kan præsentere dels et opnormeret sekretariat og dels en ny og langt mere brugervenlig hjemmeside. Jeg håber, at alle DAKOFAs medlemmer vil få stor gavn af den nye hjemmeside, men husk, at indholdet er noget vi skaber i fællesskab, og jeg takker derfor alle medlemmer for jeres store villighed til altid at være klar til at dele viden og erfaringer det er jo det, der er hele grundlaget for vores kompetencecenter. DAKOFA på vej mod ressourceforvaltning. I 2012 vedtog DAKOFA en organisationsstrategi med det mål at videreudvikle Dansk Kompetencecenter for Affald og i sidste ende blive Dansk Kompetencecenter for Ressourceforvaltning. Det første mål om at videreudvikle kompetencecenteret må siges at være nået i år. DAKOFA har således i år arbejdet med kompetenceudvikling i form af strategisk procesdesign på konferencer og seminarer både internt og eksternt, hvilket har skabt positiv feedback og langt mere samarbejde, videndeling og erfaringsudveksling blandt medlemmerne. Samtidig har DAKOFA opnået en langt højere grad af synlighed i pressen og har ligeledes været DAKOFA 8

9 IT S NOT A QUESTION OF DOING IT BETTER IT S A QUESTION OF DOING IT THE RIGHT WAY! Morten Nielsen, Vice President CSR Group Carlsberg DAKOFA/ISWA Beacon Conference in Copenhagen, June 2014 DAKOFA 9

10 MEDLEMSFORDELING Fordelingen af medlemmer i DAKOFAs kontingentgrupper. Gruppe 1 Gruppe Gruppe 3 27 Gruppe 4 13 fordelingen af medlemmer mellem private firmaer, myndigheder og offentligt ejede selskaber m.v. 46% Myndigheder og kommunale selskaber 10% Organisationer, foreninger og læreanstalter 25% Leverandører, vognmænd og andre private virksomheder 19%Rådgivere Figur 3 viser mere detaljeret fordelingen på forskellige medlemskategorier. Kommuner og forsyningsselskaber 78 Leverandører m.v. 57 Rådgivere 48 Affaldsselskaber og -anlæg 30 Organisationer og foreninger 21 Centrale myndigheder Vognmænd Universiteter DAKOFA 10

11 Udviklingen i medlemstallet siden 1995 Bemærk, at det kraftige fald i 2007 skyldes kommunalreformens bortfald af 13 amter, der alle var medlemmer, og reduktion i antallet af kommuner, hvoraf relativt flere nu til gengæld er medlemmer end tidligere (nu er ca. 8 ud af 10 danske kommuner repræsenteret i DAKOFA mod tidligere kun ca. 3 ud af 10) DAKOFA 11

12 DAKOFAS AKTIVITETER 2013/2014 ( TIL ) 1. Konferencer : Upcycling eller downcycling hvornår kan vi tale om god genanvendelse? : Closing the Loops resource efficiency - 4th ISWA Beacon Conference on Waste Prevention and Recycling (2-dages konference) : Bygge- og anlægsaffald hvor langt er vi nået? : Indsamling og sortering erfaringer og kommende ordninger : Husholdningsaffald - Kommunernes implementering af ressourceplanen : Ressourceplanen - viden og holdninger! : Zero Waste - vejen til Danmark uden affald? : Ressourcestrategien Danmark uden affald : DAKOFAs årskonference 2013: Innovation og grøn vækst i affaldssektoren Danmark tilbage i førertrøjen 2. Seminarer : Den gode ansøgning til MUDP : Udfordringer og muligheder for genanvendelse af organisk affald : Regler for statsstøtte på affaldsområdet : Pressehåndtering i forbindelse med ressourcestrategien : Erfaringer med CO2-målinger DAKOFA 12

13 DAKOFA SKAL VÆRE DET SAMLENDE KOMPE- TENCECENTER FOR HELE AFFALDSSEKTOREN OG UDVIKLE MEDLEMMERNES KOMPETENCER SOM RESSOURCEFORVALTERE I MARKEDET! DAKOFAs handlingsplan Netværksmøder : Netværk for Affaldsjura : Netværk for Energi og Klima : Netværk for Kommunale anliggender : Netværk for Farligt affald : Netværk for Bygge-og anlægsaffald : Netværk for Affaldsjura : Netværk for Kommunale anliggender : Netværk for Bygge-og anlægsaffald : Netværk for Bio- og slambehandling : Netværk for Kommunikation : Netværk for Farligt Affald : Netværk for Energi og klima : Netværk for Ressourceforvaltning : Netværk for Bygge-og anlægsaffald : Netværk for Kommunale anliggender : Netværk for Bio- og slambehandling : Netværk for Bygge-og anlægsaffald : Netværk for Energi og klima DAKOFA 13

14 : Netværk for Farligt Affald : Netværk for Bio- og slambehandling : Netværk for Bygge-og anlægsaffald : Netværk for Affaldsjura : Netværk for kommunale anliggender 4. Øvrige aktiviteter : Bestyrelsesmøde : Bestyrelsesseminar (2 dage) : Studietur: Genanvendelse af organisk affald i Sverige (2 dages tur) : Kursus: Affaldsjura - Del II (2 dages kursus) : Kursus: Affaldsjura - Del I (2 dages kursus) : Foretræde for Miljøministeren : CAMP-2014 Undgå Affald (i samarbejde med MST) : Møde i Teknisk Råd : Bestyrelsesmøde : Bestyrelsesmøde : Bestyrelsesmøde : Møde i Teknisk Råd 5. Eksterne aktiviteter : Møde i det strategiske samarbejde for WEEE (for MST) : WT-BREF revision (for COWI og TI) : Seminar: Bedre brug af Affaldsdatasystemet og Affaldsregisteret (for MST) : Møde i Partnerskabet for shredderaffald (for MST) : Møde og virksomhedsbesøg i det strategiske samarbejde for WEEE (for MST) : Seminar: Indsamlingsvejledningen (København) (for MST) : Seminar: Indsamlingsvejledningen (Aarhus) (for MST) : Møde og virksomhedsbesøg i det strategiske samarbejde for WEEE (for MST) : Møde i Deponet (for DHI) : Konference: Automatiske sorteringsanlæg i Danmark? (for Fyrtårnspartnerskabet) : Deltagelse og facilitering af Robo- Cluster årskonference, Billund : WT-BREF revision (for COWI og TI) : Opstartskonference i det strategiske samarbejde for WEEE (for MST) : Facilitering af Miljøstyrelsens projekt Have-parkaffald til energiudnyttelse ved forbrænding (udførende Force Technologi forventes publiceret primo 2015) : Facilitering af Miljøstyrelsens projekt Genanvendelse af hård PVC i Danmark (udførende Econet, Force Technology m.fl. forventes publiceret medio 2014) : Høringsseminar om ressourceplanen (i København for MST) : Høringsseminar om ressourceplanen (i Århus for MST) : Møde i Deponet (for DHI) : 3. møde i CCC s innovationsplat- DAKOFA 14

15 form for bygge- og anlægsaffald (for CCC) : Møde i Partnerskabet for shredderaffald : Workshop om udbud af fyrtårnsprojekt for etablering af automatiske centralsorteringsanlæg (for fyrtårnspartnerskabet) : Deltagelse i ekspertpanel ved personaleseminar i Miljøstyrelsen : WT-BREF revision (for COWI og TI) : 2. Møde i CCC s Innovationsplatformsmøde - Bygge- og anlægsaffald (for CCC) : Møde i Deponet (for DHI) : Fokusgruppemøde om de juridiske og organisatoriske rammer (for fyrtårnsprojektet) : Deltagelse i afrapportering af Coolsweep -projekt under Erhvervsstyrelsen 6. Foredrag holdt af sekretariatet : Seminar on Circular Economy for a Delegation from the Institut de l economie circulaire at House of Green: The Danish Waste Sector An important player in a circular economy : Konference om fossilfri fremtid, NNF: Affaldssektorens bidrag til øget biogasproduktion : Affaldsseminar i Stettin, Polen: The Secret Behind the Danish Waste Model : Årsmøde + styregruppemøde i INNO-MT: Ordstyrer i session om affald : Politikerstrategiseminar i Affald- Plus: Forudsætningerne for de nye affaldsplaner : W-t-E konference, Warszawa, Polen: The Danish Waste Model : DAKOFA Konference: Indsamling og sortering erfaringer og kommende ordninger: Budgetøkonom i for scenarier i Miljøprojekt 1458 og opnået genanvendelse : Møde hos BGORJ: DAKOFA s biologiske netværks høringssvar til Ressourceplanen : European Electronic Recyclers Association (EERA) meeting in Copenhagen: Strategic partnership on recycling of WEEE one of the initiatives in the Danish strategy : VE-konference i DI: Hvordan kan vi skabe et fossilfrit Danmark? : VEJ-EU konference om ressourcer: Sådan arbejder vi med viden og formidling på affaldsområdet : 14th International Waste Management and Landfill Symposium, Sardinia: Landfill mining of Shredder residues 7. Deltagelse i følgegrupper Miljøstyrelsens miljø- og samfundsøkonomiske analyse om Træaffald til spånplader (udføres af Deloitte, Teknologisk institut m.fl.) Miljøstyrelsens miljø- og samfundsøkonomiske analyse om imprægneret træaffald til forbrænding (udføres af Deloitte, Teknologisk Institut m.fl.) State of Green Waste & Resource Tours Coolsweep -projekt under Erhvervsstyrelsen DAKOFA 15

16 DAKOFA 16 ORGANISATIONSPLAN

17 GENERALFORSAMLING TEKNISK RÅD BESTYRELSE ISWA UDVALGET SEKRETARIAT RESSOURCE - FORVALTNING JORD OG GRUNDVAND Deponering og Jordforurening KOMMUNIKATION NETVÆRK BIO OG SLAMBEHANDLING FARLIGT AFFALD AFFALDSJURA ENERGI OG KLIMA KOMMUNALE ANLIGGENDER BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD DAKOFA 17

18 13% 16% I 2013 havde besøg. Det var 13 % flere end i Antallet af nye brugere af var i % højere end i % Det gennemsnitlige antal deltagere til DA- KOFAs arrangementer var i 1. halvår af % højere end i 2013 og 45 % højere end i DAKOFA 18

19 978 I første halvår af 2014 var der 978 deltagere til DAKOFAs 15 afholdte arrangementer (ekskl. netværksmøder) DAKOFA udsendte 213 nyheder og 22 nyhedsbreve i 2. halvår af 2013 og 1. halvår af personer modtager (efter eget ønske) DAKOFAs nyheder og nyhedsbreve direkte pr. mail. DAKOFA 19

20 SEKRETARIAT DAKOFAs sekretariat består af 1 direktør, 4 faglige medarbejdere, 1 sekretær, 1 økonomi/it-medarbejder samt 1 receptionist/servicemedarbejder. Ole Morten Petersen Annette Mejia Braunstein Jette Bjerre Hansen Inge Werther Morten Carlsbæk Grace Nørgaard Kim Mikkelsen Jutta Svalbard DAKOFA 20

21 DRIFTSREGNSKAB DAKOFA 21

22 DAKOFAS DRIFTSREGNSKAB FOR PERIODEN 1. JANUAR DECEMBER 2013 INDTÆGTER REGNSKAB 2013 BUDGET 2013 Kontingenter , ,00 Mødeindtægter , ,00 Sponsorbidrag , ,00 Øvrige indtægter , ,00 Indtægter i alt , ,00 UDGIFTER Mødeudgifter , ,00 ISWA-kontingent , ,00 Rejseudgifter, sek , ,00 NetværK , ,00 Porto/kopi , ,00 Generalf., bestyrelsesm., TR og NAF , ,00 Årsberetning, tryk , ,00 Lønninger , ,00 Kontorhold , ,00 IT/hjemmeside , ,00 IT-projekt ,00 0,00 Mødekalender 4.000, ,00 Husleje inkl. ydelser , ,00 Repræsentation , ,00 Diverse udgifter , ,00 Revisionshonorar , ,00 UDGIFTER I ALT , ,00 RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER , ,00 Finansielle poster Renteindtægter , ,00 Reg. inv.beviser ,60 0,00 Tab på debitorer 0,00 0,00 Finansielle poster, Total , ,00 Resultat efter finansielle poster , ,00 Skat 0,00 0,00 ÅRETS RESULTAT , ,00 DAKOFA 22

23 VI SKAL FREM TIL I LANGT HØJERE GRAD AT SE AFFALD OGSÅ SOM EN RESSOURCE, DER KAN GENBRUGES OG GENANVENDES,OG VÆK FRA AT BETRAGTE AFFALDET SOM ET SPILDPRODUKT. Danmark uden affald - Ressourcestrategi for affaldshåndtering, side 7, oktober 2013

24 STATUS PR. 31. DECEMBER 2013 AKTIVER Depositum ,50 Finansielle anlægsaktiver ,50 ANLÆGSAKTIVER ,50 Lager, Vin 390,63 Varebeholdning 390,63 Debitorer ,40 Forudbetalte omkostninger ,58 Udlæg 4.444,16 Projekter ,28 Tilgodehavender ,42 Investeringsbeviser ,40 Værdipapirer ,40 Kasse 7.273,68 Bank ,12 Bank, konferenceindtægter ,94 Giro ,63 Likvide Beholdning ,37 Omsætnings Aktiver ,82 AKTIVER I ALT ,32 PASSIVER EK primo ,39 Resultat pr ,89 Egenkapital ultimo ,28 EGENKAPITAL ,28 Forudbetalte indtægter 0,00 Kreditorer ,36 Skyldig A-skat mv ,00 Skyldige omkostninger ,54 Moms ,10 Depositum Dansk Affaldsforening ,00 Hensættelse, IT projekt ,00 Hensættelser, feriepengeforpl ,04 Kortfristet gældsforpligtelser ,04 Gæld og kreditorer ,04 PASSIVER I ALT ,32

25 MEDLEMMER AF DAKOFAS BESTYRELSE Formand Direktør Christian Møller Marius Pedersen A/S Næstformand Affaldschef Peter Kjær Madsen Forsyning Helsingør Kasserer Afdelingschef Torben Kristiansen COWI A/S Øvrige bestyrelsesmedlemmer Adm. direktør John Veje Olesen Babcock & Wilcox Vølund Sektionsleder Jørgen Niemann Jensen Randers Kommune Udviklingschef Yvonne Amskov I/S Vestforbrænding Suppleanter Adm. Direktør Peter Basland RGS 90 Lektor Thomas Astrup Danmarks Tekniske Universitet DAKOFA 25

26 DAKOFAS TEKNISKE RÅD PR. 2. JUNI 2014 INVITEREDE REPRÆSENTANTER IFØLGE DAKOFAs VEDTÆGTER 10, stk. 4 Advokat Henriette Soja Advokataktieselskabet Horten Sekretariatsleder Christian Ege Det Økologiske Råd Direktør Johnny Bøwig DPA-System Konsulent Christian Dahl Winther Dansk Energi Miljøkonsulent Simon Stig-Gylling Dansk Byggeri Chefkonsulent Henrik Bang Jensen Landbrug & Fødevarer Adm. dir. Bjarne Larsen BF Larsen Manager Ole Hedegaard Madsen Babcock & Wilcox Vølund UDPEGEDE REPRÆSENTANTER Ingeniørforeningen i Danmark Civilingeniør Ole Sinkjær Krüger A/S Civilingeniør Ole Hjelmar DHI Danmarks Tekniske Universitet Lektor Thomas Astrup Miljø & Ressourcer DTU Ålborg Universitet Lektor Tjalfe Gorm Poulsen Institut for Kemi, Miljø og Bioteknologi Foreningen af rådgivende ingeniører Afdelingschef Jørgen Haukohl RAMBØLL Miljøministeriet Vicedirektør Claus Torp Miljøstyrelsen Funktionsleder Jette Skaarup Justesen Miljøstyrelsen DI Chefkonsulent Svend Erik Jepsen DAF Direktør Jacob Hartvig Simonsen KL Affaldskonsulent Anders Christiansen Københavns og Frederiksberg Kommuner Chefkonsulent Jens Purup Center for Affald og Genbrug, Københavns Kommune Suppleant til ovenstående: Kontorleder Lene Dyrskov Toftgaard Frederiksberg kommune DAKOFA 26

27 MEDLEMSVALGTE REPRÆSENTANTER Direktør Christian Christensen Solum Gruppen A/S Afdelingsleder Kim Røgen, Center for Affald & Genbrug, Københavns Kommune Professor Henrik Wenzel Syddansk Universitet Udviklingschef Yvonne Amskov I/S Vestforbrænding Specialkonsulent Finn Bertelsen Energistyrelsen NETVÆRKSANSVARLIGE Netværk for Energi og Klima Afdelingsleder Bettina Kamuk, RAMBØLL Netværk for Bio- og slambehandling Afdelingsleder Morten Brøgger, Solum Gruppen Netværk for Jord & Grundvand (herunder deponering og jordforurening) Seniorfagleder Steen Stentsøe, COWI A/S Seniorkonsulent Frank Laursen, RGS 90 Jordrens A/S Netværk for Bygge- og anlægsaffald Erik Lauritzen, Erik Krogh Lauritzen ApS Netværk for Kommunikation Direktør Karen B. Kristensen, Global Translations Netværk for Ressourceforvaltning Kirsten Henriksen, 3R Consult Netværk for Kommunale anliggender Projektleder Karen Lübben, Vejle AffaldGenbrug ISWA-udvalget Afdelingsleder Bettina Kamuk, RAMBØLL Herudover er medlemmerne af den til enhver tid siddende bestyrelse medlemmer af Teknisk Råd. Netværket for Affaldsjura Specialistadvokat Jacob Brandt, Advokataktieselskabet Bech-Bruun Netværk for Farligt Affald Projektleder Klaus Steen Hansen, I/S SMOKA Netværk vedrørende Eksport Udviklingschef Jens Bjørn Jakobsen, COWI A/S DAKOFA 27

28 EUROPE FACES A DUAL CHALLENGE OF PROVIDING ECO- NOMIC GROWTH, AND OF ENSURING THAT THE NATURE OF THIS GROWTH LEADS TO A SUSTAINABLE FUTURE. WE NEED TO MINIMIZE THE WASTE OF RESOURCES AND WE NEED TO REUSE PRODUCTS AGAIN AND AGAIN. WE SIMPLY HAVE TO THINK MUCH MORE CIRCULAR! MILJØMINISTER KIRSTEN BROSBØL, DAKOFA/ISWA BEACON CONFERENCE IN COPENHAGEN, JUNE 2014 DAKOFA 28

29 DAKOFAS MEDLEMSLISTE 3R Consult ABAS Miljøservice Advokataktieselskabet HORTEN AFATEK A/S AffaldPlus Affalds- og Ressoruceindustrien, ARI Affaldskontoret Affaldsselskabet Vendsyssel Øst AffaldVarme Aarhus Aksel Benzin as Albertslund Kommune Allerød Kommune ALSTOM DANMARK A/S ARC - Amager Ressourcecenter Assens Forsyning A/S AV Miljø Averhoff A/S Avfall Norge Avista Oil Danmark A/S AVV I/S Axel Hansen Transport A/S Babcock & Wilcox Vølund A/S Banke Accessory Drive Batteriforeningen BDO Kommunernes Revision Bech-Bruun BF Larsen Billund Energi A/S Billund Kommune Biofos Biotrans Nordic ApS Bofa Brøndby Kommune Cellwood Machinery DK/ AL-2 Agro A/S Center for Affald og Genbrug, København Combineering A/S Copenhagen Resource Institut COWI A/S Daka Denmark A/S Danmarks Naturfredningsforening Dansk Affald A/S Dansk Affaldsforening Dansk Byggeri, Miljøsektionen Dansk Genknus APS Dansk Producentansvars-System Dansk RestproduktHåndtering Amba Dansk Retursystem A/S Dansk Standard Dansk Transport og Logistik Danske Maskinstationer & Entreprenører DANVA DANWASTE CONSULT A/S DanWEEE Recycling A/S DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi DCR Miljø A/S Deloitte DGtek A/S DHI DKRaastoffer A/S Doppstadt Danmark A/S Dragør Kommune DTU (Danmarks Tekniske Universitet) DTU MAN/SYS Econet AS Egedal Kommune Elretur Energistyrelsen Envac Danmark A/S EnviroPac A/S Erik Krogh Lauritzen ApS Ernst & Young ERP Denmark ApS Esbjerg Kommune Euro Group Eurofins Miljø A/S F.L.Smidth Airloq A/S FAKS Favrskov Forsyning A/S Faxe Forsyning Faxe Kalk A/S FMT A/S FORCE Technology Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Forsyning Helsingør A/S Fredensborg Forsyning A/S Fredensborg Kommune Fredericia Kommune Frederiksberg Kommune Frederikshavn Kommune Frederikssund Kommune Furesø Kommune Gamle Mursten Gemidan A/S Gentofte Kommune Gips Recycling Danmark A/S Gladsaxe Kommune Global Translations Glostrup Kommune Golder Associates A/S Grenaa Forbrænding A/S Greve Kommune Greve Solrød Forsyning A/S Gribskov Kommune Grontmij A/S Guldborgsund Kommune H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S Halsnæs Affald A/S Hansen Agenda HC. Container A/S HCS A/S afd. for Genbrug og Restprodukter HedeDanmark A/S Hedensted Kommune Helsingør Kommune Herlev Kommune Herning Kommune Hillerød Forsyning Hillerød Kommune Hjørring Kommune Holbæk Forsyning Horsens Kommune DAKOFA 29

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

DAKOFA ÅRSBERETNING 2014 2015

DAKOFA ÅRSBERETNING 2014 2015 DAKOFA ÅRSBERETNING 2014 2015 ÅRSBERETNING Dakofas sekretariat Vodroffsvej 59, 1. sal 1900 Frederiksberg C www.dakofa.dk 2014 2015 Pr. 1/11 2015 ny adresse: Vesterbrogade 149, bygning 8, 4. sal 1620 København

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Retningslinjer for naturrådene fastættes i bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd, som forventes udstedt primo august 2017.

Retningslinjer for naturrådene fastættes i bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd, som forventes udstedt primo august 2017. Dato 28. juni 2017 Side 1 af 5 Til Foreningsformænd og -sekretærer Nedsættelse af naturråd frist 1. september Med revisionen af planloven, der blev vedtaget den 1. juni 2017, er det slået fast, at der

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012 Experians RKI-analyse 2012 4,39% 6,71% 7,08% 7,50% 7,56% 7,42% 7,19% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Januar 2011 4,72% 4,97% streret i RKI registret

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49...

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49... Page 1 of 2 From: Vivian Grønvall Petersen Sent: 12-02-2014 13:01:11 To: Vivian Grønvall Petersen Subject: VS: Om kommuners borgmesterkørsel. Attachments: kommuner borgmesterkørsel.xls Fra: KBS@frederiksberg.dk

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Faktaark 4. oktober 2016 Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Regeringens boligudspil vil påvirke boligejernes tebetaling på følgende vis: Automatisk tilbagebetaling af for

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Oversigt over kommunehandling på PCB

Oversigt over kommunehandling på PCB Oversigt over kommunehandling på PCB Kommuner der har foretaget systematiske målinger af indeklimaet Stevns Vesthimmerland Kommuner der har foretaget systematisk screening uden målinger Lejre Rudersdal

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende C E N T E R F O R V A L G O G P A R T I E R I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T AKTUEL GRAF 8 Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter antal sager honorar formand (2010/20) Honorar medlem (2010/20) Honorar Honorar Bemærkninger suppleant suppleant formand medlem (2010/20) (2010/20) 2010 20 Fast vederlag Møde Andet Fast vederlag Møde Andet

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Befolkningsudvikling - 2013

Befolkningsudvikling - 2013 Ældre Sagen september 2013 Befolkningsudvikling - 2013 Befolkningens alderssammensætning har ændret sig meget over de sidste 40 år, og den vil ændre sig yderligere i fremtiden. Den såkaldte befolkningspyramide

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt 11. januar 2017 J.nr. 16-1853227 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 145 af 14. december 2016

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land

Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land BEK nr 782 af 24/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., j.nr. 010-00311 Senere ændringer til forskriften BEK nr 941 af

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1.

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1. Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser.

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser. Notat Tværgående Planlægning J.nr. NST-104-00022 Ref. MISHE Den 6. september 2011 Pendlingskort til Forstædernes Tænketank Hermed præsenteres en række pendlingskort baseret på pendlingsdata fra 2008. Kortene

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere Analyse 2016: I disse kommuner vil danskerne bo og ikke bo Analysen bygger på de knap 160.000 boligsøgerannoncer og boligsøgeragenter som boligsøgere har oprettet i perioden 01/10 2015 til d. 01/10 2016.

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011 Kommuner rangeret efter undervisningseffekten i ne, Ærø 0,500 1 Lyngby-Taarbæk 0,442 8 Jammerbugt 0,364 7 Hørsholm 0,352 4 Holstebro 0,328 8 Mariagerfjord 0,309 8 Allerød 0,309 6 Skanderborg 0,307 12 Dragør

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015.

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015. Kommunerne Beskæftigelsesregionerne Indberetning af oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning Til brug for a-kassernes administration af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne Økonomisk analyse 1. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevareklyngen sikrer n i yderområderne Danmark er på flere måder et stort

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt 10. januar 2017 J.nr. 16-1844169 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 135 af 13. december 2016

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Projektstatistik i Pleje.net

Projektstatistik i Pleje.net Projektstatistik i Pleje.net Indledende forklaring Projekt for national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Regeringen, Danske Regioner og rnes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles

Læs mere