Referat. VUC Vestsjælland Syd. Bestyrelsesmøde. Den 21.september kl på Hotel Hesselet. Tilstede: Dagsorden. 1. Godkendelse af referat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. VUC Vestsjælland Syd. Bestyrelsesmøde. Den 21.september kl. 10.00-12.00 på Hotel Hesselet. Tilstede: Dagsorden. 1. Godkendelse af referat"

Transkript

1 Referat Bestyrelsesmøde Den 21.september kl på Hotel Hesselet Tilstede: Dagsorden Ulla Koch, Sigurd Gormsen, Leif Nielsen, Michael Kaas Andersen, Bodil Knudsen, Tom Rasmussen, Thomas Clausen, Thomas Jensen, Jørgen Kay, Johnny Nielsen, Lisbeth Thingstrup, Lars Nør Bengtsson, Søren Salvig, Tove Jakobsen (referent) Velkomst til 2 nye kursistrepræsentanter i bestyrelsen: Meline Husmand og Kasper Larsen godkendt 1. Godkendelse af referat Der er ikke modtaget indsigelser 2. Orientering Formanden Bilag 1. brev vedr. resultatlønskontra kt Ulla Koch: Moderniseringsstyrelsen har udsendt nyt koncept for resultatlønskontrakter. Skal anvendes ved indgåelsen af ny resultatlønskontrakt gældende for Bestyrelsesforeningen diskuterer med hvilken detaljeringsgrad resultatlønskontrakten skal opgøres og hvem der skal være til stede ved opgørelsen af kontrakten. Årsrapport fra VUC Lederforeningen viser, at nogle VUC er nærmest er Hf-centre. Der mangler AVU og FVU. Link til årsrapporten udsendes til bestyrelsen. Bestyrelsesforeningen skal også diskutere det fleksible klasseloft og OK13. Forslag til bestyrelsesforeningen: seminar for bestyrelsesformænd, bestyrelsesmedlemmer og øverste ledere for VUC, hvor forskellige problemstillinger kan diskuteres. Ulla Koch kom samtidig med en opfordring til at deltage på årsmøde for VUC og bestyrelsesforeningen. Begyndende fokus på valg til den lokale bestyrelse. Den nuværende bestyrelse sidder dette skoleår ud. Finansloven 2014: Mere undervisning for færre penge.

2 Årsmødet 2014 afholdes på Nyborg strand d april Forstanderen Tilmeldingerne til 2013/14 Samlet set er tilmeldingerne på HF og AVU gået godt, og vi ligger et stykke over budget - men AVU i Ringsted er markant faldet i forhold til sidste år. Skolen har foretaget sig følgende i den anledning: a. Øget den lokale annoncering b. Afholdt møder med Jobcentret, UU og Ungeenheden c. Ændret organiseringen af AVU, så der nu kan arbejdes med optag hver 14.dag. d. Ansat fuldtidsvejleder med hovedarbejdssted i Ringsted. En af fuldtidsvejlederens hovedopgaver ud over vejledning er at styrke samarbejdet med jobcentret i Ringsted (og Sorø), samt samarbejdet med Ungeenheden og UU. Generelt er tilmeldingerne kommet sent i år. I Ringsted er vi nu på et acceptabelt niveau i underkanten, i Korsør er tilmeldingerne på normalt niveau, mens vi endnu engang oplever at tilmeldingssituationen i Slagelse er betydeligt over forventet. Slagelse afdelingen er nu fyldt helt op, og vi har lejet lokaler af UCSJ. I forhold til opstart januar 2014 er vi udfordret. Vi har derfor forespurgt i Slagelse kommune om muligheden af at opstille pavilloner på rulleskøjtebanen - svaret er foreløbigt positivt. Medarbejdersituationen. På grund af, at vores tilmeldingsmønster er ændret, med relativt mange tilmeldinger efter 1.august, nåede en del af vores løsere ansatte medarbejdere at finde beskæftigelse andre steder inden vi kunne tilbyde dem fortsat ansættelse. Det betyder, at vi i år har relativt mange nyansatte. Heldigvis er det vores opfattelse, at det er lykkedes at rekruttere kvalificeret. Status Slagelse, herunder udenoms arealerne. Det går for langsomt frem i forhold til MT Højgaard, særligt ventilationen giver ansledning til udfordringer. Vi har derfor indgået aftale med Rådgivende ingeniør Moe, der har særlig ekspertise på ventilationsområdet. Det overordnede formål er at få klarlagt om det leverede ventilationsanlæg kan bringes til at fungere, så vores indeklima bliver acceptabelt. Endvidere har vi indgået en aftale med et firma Delta, der er eksperter i lyd, idet vi har en formodning om at lydforholdene ikke er på plads. Udearealerne drøftes løbende. Der er problemer med den ny parkeringsplads jorden sætter sig og græsset kommer kun langsom op. Udenom MT Højgaard har vi etableret et nyt opholdsområde for rygerne ved den ny indgang ud mod Herrestræde.

3 Status teatrets ombygning. Teatrets ombygning nærmer sig afslutning. Der er indvielse d. 9.oktober. Overordnet set er samarbejdet forløbet fint idet der naturligvis har været problemer med støj af og til og også problemer med spærret flugtvej. Byggeledelsen har været fremkommelig. Vejledning på FOA Efter aftale med bl.a. Sigurd gennemfører vi aktuelt rådgivning for medlemmer af FOA s A kasse 1 gang månedligt. Tidsregistreringssystem på HF I forlængelse af OK13, foranlediget af et krav fra GL/AC har vi indført et system til tidsregistrering for vores HF lærere. Der er tale om et simpelt regneark, hvor lærerne skal notere det antal timer, de arbejder dagligt. Regnearket summerer selv, og det fremgår om medarbejderne oparbejder over/undertid. Skemaerne opgøres månedligt, og overvåges af vores personaleafdeling, der orienterer HF ledelsen, hvis der er unormale forløb. Såfremt den enkelte medarbejder har problemer med at få arbejdstiden til at passe, har medarbejderen mulighed for at kontakte nærmeste leder med henblik på en justering. Skemaerne danner i øvrigt et udgangspunkt for de samtaler, der gennemføres mellem ledelse og medarbejdere hver 3. måned. HF2 Januar start Vi har sammen med VUC Fyn og Københavns frie gymnasium fået tilladelse til endnu et forsøgs år. Planerne for markedsføring indebærer, at vi går i luften omkring 1.oktober. Evalueringsmøde med repræsentant fra ministeriet, Anette Damkjær, inden efterårsferien. Finanslov I forlængelse af Ullas redegørelse skal jeg kort bemærke 2 forhold: 1. Lovforslaget lægger op til marginalt lavere taxametre end forventet på baggrund af Finanslov 13. Samlet indtægtsnedgang måske omkring kr Vigtigere er, at den løbende procentnedskæring fortsætte også i 2017, hvor vi samlet set vil have taxametre der i gennemsnit er ca. 9 % lavere end Konsekvenserne heraf er, at vi i forhold til 2012 vil have taxameterindtægter, der er godt kr. 6 millioner lavere end i dag, alt andet lige. OK 13 Vi er nu ved at implementere OK 13 på HF. På bestyrelsesmødet i juni gjorde vi rede for vores intentioner og processen. Virkeligheden er blevet: At lærerne er ca. 15 % mere på skolen end før - mertiden benyttes bl.a. til

4 øget kursistkontakt (omlagt skriftlighed) og andre skemalagte aktiviteter At lærerne registrer deres arbejdstid i et regneark med pligt til at reagere hvis den aftalte arbejdstid ikke kan overholdes - tidsregistreringen følges løbende i vores personaleafdeling, og ved stikprøver At der gennemføres status og planlægningssamtaler mellem hver enkelt medarbejder og den direkte foresatte mindst hver 3 måned elle, hvis den løbende tidsregistrering viser problemer Der er grund til at bemærke, at mange HF lærere føler, at OK 13 er et overgreb, og at ønsket om øget tilstedeværelse på skolen opfattes negativt. Der er ingen tvivl om, at det påvirker arbejdsmiljøet og arbejdsglæden hos mange. Der er tale om en betydelig ledelsesmæssig udfordring og det må forventes at, det vil at det vil tage en del tid førend vi har fundet på plads. I forhold til AVU området er 2013/14 et mellemår, hvor de nye modeller skal forberedes. Det foregår i dialog med TR og under iagttagelse af de erfaringer vi får fra GL området. Thomas Clausen anførte, at OK13 ikke kun følelsesmæssigt med også rationelt er en alvorlig sag. Øvrig bestyrelses medlemmer 3. Økonomi Orientering Bilag 2 Der blev endvidere rejst spørgsmålet om et eventuelt forbud overfor rygning på institutionens arealer ligesom, der blev spurgt ind til rygeområdet i Slagelse. Der er pt. ingen planer om at indføre rygeforbud. Status efter 1. halvår v. Johnny Nielsen Johnny redegjorde for 1. halvårs resultat, der bl.a. på grund af øget aktivitet og et lavere forbrug (undervisningsmaterialer, annoncering, bygningsvedligehold mm.) udviser et pænt overskud. En forsigtig helårsprognose viser et samlet set lavere resultat end halvårs resultatet. Den samlede udvikling i sektoren medfører, at vi reelt må tage forbehold for den mulighed Finansministeriet har for at reducere taxametrene gennem dispositionsbegrænsning. Øvrige initiativer Orientering om Finanslovforslaget for Finansåret 2014 d.27. august 2013 Dispositionsbegrænsning i 2013 Finansministeriet har d. 13. juni 2013 udstedt Cirkulære om begrænsning af dispositionsadgangen vedrørende bevillinger på finansloven for Cirkulæret fastsætter, at der i 2013 gennemføres en dispositionsbegrænsning i form af en reduktion af bevillinger på finansloven for 2013 under den statslige drifts- og lønsumsramme. Det skyldes, at der med OK13 forventes en lavere offentlig lønudvikling i 2013 end forudsat ved

5 udarbejdelsen af finansloven for Dispositionsbegrænsningen for Undervisningsministeriets driftsramme, hvorunder de selvejende uddannelsesinstitutioner hører, udgør 86,3 mio.kr. De selvejende institutioner vil modtage nærmere information om udmøntningen af dispositionsbegrænsningen primo september VEU strategi beslutning bilag 3 udkast til VEU strategi Vær opmærksom på fejl på side 1 i det udleverede regnskabsmateriale. På 1. side nederst skal der ikke stå 2012 men 2013 Ledelsen har i sammen med vores 2 VEU konsulenter udarbejdet vedhæftede forslag til VEU strategi for VUC Vestsjællands Syd. Oplægget tager sit afsæt i den strategis for VEU arbejdet, som VUC lederforeningen vedtog efteråret Jørgen Kay gjorde rede for VUC s indsats og arbejde på VEU-området, samt for de udgifter der er forbundet hermed. 5. VUC lederforening har fået udarbejdet nyt logo. Beslutning Bestyrelsen vedtog det fremlagte forslag. VUC Lederforeningen har besluttet et nyt fælles logo for VUC. Beslutningen kommer noget overraskende, idet lederforeningen på årsmødet 2011 besluttede at beholde det gamle logo med et betydeligt flertal. det ny logo vores nuværende logo Vi har i de seneste par år brugt en del midler i forhold til at implementere en ny designlinje basseret på det hidtidige logo, ligesom vi på Slagelse afdelingen har fået opsat udendørs skilte (og har et i ordre til Ringsted). Alt i alt drejer det sig måske om samlede omkostninger på omkring kr Ledelsen indstiller, at vi fastholder det nuværende logo. Bl.a. i erkendelse af at det vil medføre merudgifter at skifte, men også under iagttagelse af, at en række andre VUC er bruger andre logoer end det fælles. F.eks.:

6 Bestyrelen vedtog, at VUC Vestsjælland Syd beholdt det gamle / nuværende logo. 6. Løbende optag på AVU Orientering 7. OBU og FVU driftsoverenskomste r Beslutning AVU undervisningen tilbydes fra 15.august i en ny organisering, der muliggør optag hver 14.dag. Undervisningen bliver gennemført i storklasser, med dobbelt/tribbel lærerdækning. Orientering ved AVU uddannelsesleder Lars Bengtsson Redegørelsen blev taget til efterretning. Følgende organisationer har søgt om driftsoverenskomst for perioden : OBU: 1. AOF Øst (Ringsted kommune) 2. AOF Sjælland Syd (hele vore dækningsområde) 3. CSU (hele vores dækningsområde) FVU: 1. LærDansk (Sprogcentret i Ringsted kommune) 2. AOF Sjælland syd (hele dækningsområdet) 3. Slagelse Sprogcenter SOSU har aktivt meddelt os, at de ikke ønsker en fornyet aftale. Det indstilles, at der indgås driftsaftale med de nævnte institutioner, idet der herved sikres en tilstrækkelig geografisk og institutionsmæssig dækning, i henhold til bekendtgørelsen. Jørgen Kay orienterede om, at noget tyder på, at vi også kunne blive pålagt at føre pædagogisk tilsyn med driftsoverenskomsthaverne. Vi vil være opmærksomme på institutionernes praksis. Bestyrelsen besluttede at indgå driftsaftale med de ovennævnte organisationer.

7 8. evt. HF2 holdstørrelser På tælledagen havde vi 3 kursister for mange. Årsagen er dels en Team Danmark kursist, dels 2 kursister, som er omgængere. De påvirkede hold vil få tilført ekstra lærerressourcer. Ulla Koch Kasper Larsen Leif Nielsen Michael Kaas-Andersen Thomas Clausen Bodil Knudsen Thomas Jensen Tom Rasmussen Sigurd Gormsen Meline Hovmand

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. 26. januar 2010 Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen, Marie Røn Ansbjerg, Anders Bauman, Børge Rasmussen, Sidsel Homann og Erik

Læs mere

VUC Storstrøms bestyrelse. Mødet torsdag den 26. september 2013 kl. 14.00 16.00. Mødested: VUC Storstrøms afdeling i Nykøbing F.

VUC Storstrøms bestyrelse. Mødet torsdag den 26. september 2013 kl. 14.00 16.00. Mødested: VUC Storstrøms afdeling i Nykøbing F. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Tlf. mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 VUC Storstrøms bestyrelse. Dato 16. september 2013 Mødet torsdag den 26. september

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen (pkt.1-4), Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Vestre Skole Vestergade 7, Grenaa Dato: Onsdag den 27. august 2014 Start kl.: 15:00 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011...

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011... Mødereferat Mødedato: Mandag den 20. september 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Hans Stige, Ulla Koch, Knud Henning

Læs mere

GL Årsberetning 2008/09

GL Årsberetning 2008/09 GL Årsberetning 2008/09 GL ser det som sin væsentligste opgave at arbejde for, at de gymnasiale uddannelser er af høj kvalitet, og at lærerne har gode løn- og arbejdsvilkår. Dette indebærer bl.a., at hovedbestyrelsen

Læs mere

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Fredag den 22. marts 2013 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Campus Roskilde Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde A2.01, 2. sal (udhænget) Journalnummer:

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Tilstede: Flemming Jørgensen, Pia Stryger, Kirsten Madsen, Grete Breinhild, Lisse-Lotte Rosenkilde, Kathrine Andersen, Skjold de

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Fredag den 28. februar 2014 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud

Læs mere

38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00

38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00 38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 10. december 2013 Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer:

Læs mere

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 69, 3. september 2013

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelsesposten nr. 69, 3. september 2013 Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler Bestyrelses nr. 69, 3. september 2013 Lilleskolerne Ny Kongensgade 10 1. 1472 København K Tlf. 3330 7920 Fax 7020 2643 peter@lilleskolerne.dk www.lilleskolerne.dk

Læs mere

FOA: Pædagogisk sektor. S t a t usra p p o rt

FOA: Pædagogisk sektor. S t a t usra p p o rt FOA: Pædagogisk sektor S t a t usra p p o rt Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Mike Kollöffel Layout og indhold: Pædagogisk sektor Oplag: 300 Tryk: FOAs trykkeri Indhold Statusrapport

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 24-03-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 24-03-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 24-03-2010 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal Deltagere: Solveig Christensen, Rita Andreasen, Lisa Pihl, Kenneth Hüttel, Jørgen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 27. august 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/124 Godkendelse

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby Resultatkontrakten bygger på gældende retningslinjer, rammer og vilkår for anvendelse af resultatløn, som de fremgår af Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og

Læs mere

D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30 1. februar 2013 D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat af fra møder i bestyrelsen den 30. oktober

Læs mere