R A P P O R T. vedrørende fyrværkeriulykken i Seest den 3. november 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "R A P P O R T. vedrørende fyrværkeriulykken i Seest den 3. november 2004"

Transkript

1 R A P P O R T vedrørende fyrværkeriulykken i Seest den 3. november 2004 Udarbejdet af en uafhængig ekspertgruppe nedsat den 26. august 2005 af Økonomi- og Erhvervsministeren og Forsvarsministeren

2 Indholdsfortegnelse I. Indledning. 1 II. Ekspertgruppens hovedkonklusion.. 4 III. Redegørelse for omstændighederne ved fyrværkeri- ulykken i Enschede, Holland, den 13. maj A. Perioden før ulykken i Enschede, Holland.. 10 B. Redegørelse for selve ulykken i Enschede og perioden derefter. 10 a. Oplag på virksomheden 10 b. Årsagen til eksplosionen i Enschede og virkningen heraf. 11 c. Rapporter og aktiviteter fra de hollandske myndigheder 12 IV. N.P. Johnsens Fyrværkerifabrik A/S og fyrværkeriulykken på nævnte virksomhed den 3. november A. Redegørelse for faktuelle forhold på fyrværkerifabrikken umiddelbart før og op til ulykken den 3. november a. Vedrørende fyrværkerifabrikkens bygninger.. 17 b. Vedrørende oplaget af fyrværkeri på uheldstidspunktet Oplagrede mængder og arten af fyrværkeri Logistikken på fyrværkerifabrikken Virksomhedens kendskab til Tranum-forsøg og ulykken i Enschede. 21

3 B. Årsagen til fyrværkeriulykken den 3. november C. Ekspertgruppens vurderinger af de under punkt IV A og B indeholdte oplysninger.. 25 V. De berørte offentlige myndigheders sagsbehandling, herunder meddelelse af nødvendige tilladelser. 29 A. Kolding Kommune Beredskabsstyrelsen Tilladelse i 1999/2000 til opførelse af tilbygning på m 2 på fyrværkerifabrikken.. 29 a. Faktuelle omstændigheder.. 29 b. Ekspertgruppens vurderinger. 32 B. Beredskabsstyrelsen Politiet Meddelelse af virksomheds- godkendelse i medfør af reglerne i Lov om fyrværkeri 34 a. Relevante faktiske omstændigheder vedrørende administration af Lov om fyrværkeri og Bekendtgørelse om fyrværkeri. 34 b. Ekspertgruppens vurderinger. 37 C. Sikkerhedsstyrelsen. Beredskabsstyrelsen. Godkendelse af kategori II fyrværkeri og ADR-godkendelse 39 D. Vejle Amt. Beredskabsstyrelsen. Tilladte oplagrede mængder. Afstandskrav. Godkendelse efter risikobekendtgørelsen.. 41 a. Det faktuelle grundlag i relation til godkendelse af fyrværkeri- fabrikken i h.t. Miljøbeskyttelsesloven og Risikobekendtgørelsen.. 42 b. Juridiske vurderinger vedrørende sagsekspeditionen i relation til den meddelte godkendelse efter Risiko- bekendtgørelsen og selve godkendelsen 50 E. Arbejdstilsynet Godkendelse i henhold til Arbejdstilsynsloven 54

4 F. Politiet, herunder Kolding Politi. 54 VI. Offentlige myndigheders tilsyn N.P. Johnsens Fyrværkerifabrik A/S.. 57 A. Redegørelse for faktuelle gennemførelser af offentlige myndigheders tilsyn.. 57 B. Ekspertgruppens bemærkninger vedrørende de offentlige myndigheders tilsyn. 60 VII. Sikkerhedsmæssige risici ved opbevaring af fyrværkeri af kategori I og II samt 1.3G og 1.4G. Afstandskrav til nærmeste bebyggelse A. Specielt vedrørende kategori I og kategori II fyrværkeri. 67 a. Relevante faktuelle forhold stammende fra udlandet.. 67 b. Relevante faktuelle oplysninger vedrørende kategori I og II fyrværkeri på nationalt dansk niveau 67 c. Ekspertgruppens vurdering af spørgsmålet om, hvorvidt de berørte myndigheder vidste eller burde vide, at fyrværkeri af kategori I og kategori II kunne indebære sikkerhedsmæssige risici af en sådan styrke, at man burde have foranlediget en ændring af de dagældende regler og/eller en mere skærpet tilsyns- og kontrolvirksomhed 75 B. Vidste eller burde de berørte myndigheder have vidst, at fyrværkeri klassificeret som 1.3G eller 1.4G på trods af de for disse kategorier givne definitioner kunne eksplodere med betydelig kraftigere reaktion end påregneligt. 79 a. Faktuelt grundlag for ekspertgruppens vurdering vedrørende de berørte myndigheders viden eller burde viden om validiteten af klassifikationerne 1.3G og 1.4G og risikoen ved større oplag af fyrværkeri 1.3G og 1.4G... 80

5 b. Ekspertgruppens vurderinger i relation til spørgsmålet om, hvorvidt de berørte myndigheder vidste eller burde vide, at fyrværkeri oplagret på N.P. Johnsens Fyrværkerifabrik på ulykkestidspunktet var fejlklassificeret efter ADR-reglerne eller på andet grundlag havde egenskaber, således at der var risiko for eksplosion/masseeksplosion. Vurderinger vedrørende afstandskrav til nærliggende bebyggelse 90 VIII. De berørte myndigheders kompetenceområder og samarbejde. Burde de berørte myndigheder som følge af ulykken i Enschede have fremsat forslag om et ændret retligt grundlag og/eller krav om skærpet tilsyn med fyrværkerivirksomheden?.. 94 A. Berørte danske myndigheder og deres respektive kompetenceområder. 94 B. Ekspertgruppens vurderinger 96 C. Burde de berørte myndigheder have fremsat forslag til ændring af de danske regler, herunder krav om skærpet tilsyn med fyrværkerivirksomheder?... 98

6 1 I. Indledning. Den 24. juni 2005 besluttede Økonomi- og Erhvervsministeren og Forsvarsministeren at nedsætte en uafhængig ekspertgruppe, der skal gennemgå de berørte myndigheders aktiviteter på fyrværkeriområdet forud for Seest-ulykken den 3. november Kommissoriet for denne uafhængige ekspertgruppe blev offentliggjort den 8. juli Ved skrivelse af 26. august 2005 nedsatte Økonomi- og Erhvervsministeren og Forsvarsministeren herefter den nævnte uafhængige ekspertgruppe. Ekspertgruppen består af: advokat Asger Larsen formand ingeniør Kenneth Jarnryd, Sverige ingeniør Hans-Jørgen Eriksen, Norge Det kan oplyses, at såvel ingeniør Kenneth Jarnryd som ingeniør Hans-Jørgen Eriksen i et meget langt åremål har beskæftiget sig med fyrværkeriområdet og herunder repræsenteret hhv. Sverige og Norge i internationale sammenhæng. Kommissoriet for den uafhængige ekspertgruppe er følgende: Ekspertgruppen har til opgave at gennemgå de berørte myndigheders aktiviteter på fyrværkeriområdet i perioden fra fyrværkeriulykken i Enschede, Holland, den 13. maj 2000 til ulykken i Seest den 3. november 2004 med henblik på at vurdere, om de berørte myndigheder, navnlig Sikkerhedsstyrelsen og Beredskabsstyrelsen med tilhørende departementer, vidste eller burde have vidst, at fyrværkeri af den pågældende karakter (kategori I og II) kunne indebære sådanne sikkerhedsmæssige risici, at man burde have foranlediget en ændring af de dagældende regler og/eller en mere skærpet tilsyns- og kontrolvirksomhed. Ekspertgruppen anmodes på baggrund heraf om at vurdere, om ulykken i Seest kunne være undgået. Det fremgår af kommissoriet i øvrigt, at ekspertgruppen kan indhente udtalelser fra relevante myndigheder. Der kan ikke i forbindelse med undersøgelsen foretages afhøringer, indhentes udtalelser el.lign. fra implicerede embedsmænd eller andre.

7 2 Ekspertgruppen har besluttet, foruden det i kommissoriet anførte, tillige at vurdere, om nogen berørte danske myndigheder har begået ulovligheder (overtrådt givne lovbestemmelser) i forbindelse med deres sagsbehandling indenfor fyrværkeriområdet i den i kommissoriet nævnte periode. Om ekspertgruppens arbejde kan det oplyses, at ekspertgruppen har afholdt mange møder. Specielt bemærkes, at ekspertgruppen har afholdt møde med Politimyndigheden i Kolding og herunder bl.a. besigtiget det areal, hvor fyrværkerifabrikken N.P. Johnsens Fyrværkerifabrik A/S oprindelig lå. Ekspertgruppen har endvidere afholdt møde med to repræsentanter fra relevante hollandske ministerier. Mødet blev afholdt i Den Haag, og ekspertgruppen fik under mødet såvel som efter dette tilstillet en hel del særdeles relevante dokumenter fra de hollandske myndigheder. Ekspertgruppen modtog ved starten af gruppens arbejde dokumentmateriale fra Økonomiog Erhvervsministeriet samt Forsvarsministeriet. Efterfølgende har ekspertgruppen rekvireret en hel del yderligere dokumenter. Ekspeditionerne er gennemført i den form at ekspertgruppen har rettet henvendelse til Økonomi- og Erhvervsministeriet samt Forsvarsministeriet, hvorefter de to ministerier har indhentet relevante dokumenter fra kommune, amt, styrelser mv. Ekspertgruppen har desuden formuleret nogle spørgsmål til de berørte myndigheder og modtaget svar på disse spørgsmål. Det er ekspertgruppens opfattelse, at såvel Økonomi- og Erhvervsministeriet som Forsvarsministeriet har udleveret alt materiale, som ekspertgruppen har anmodet om, og såvel de to ministerier som de berørte myndigheder i øvrigt har svaret hurtigt og relevant på de af ekspertgruppen stillede spørgsmål. Ekspertgruppen finder, at den har haft såvel et nødvendigt som tilstrækkeligt grundlag for at tage stilling til de problemstillinger, der fremgår af kommissoriet. Ekspertgruppen bemærker specielt, at gruppen ikke skal tage stilling til: a) hvorvidt personer, selskaber eller offentlige myndigheder har pådraget sig et erstatningsansvar i forbindelse med ulykken i Seest

8 3 b) hvorvidt personer eller selskaber har begået strafbare forhold i forbindelse med nævnte ulykke, og c) hvorvidt der foreligger tjenesteforseelser fra en eller flere offentligt ansatte i forbindelse med nævnte ulykke.

9 4 II. Ekspertgruppens hovedkonklusion. Ekspertgruppen ønsker indledningsvis at fremhæve, at der igennem mange år ikke har været tilfælde i Europa af større fyrværkeriulykker, som på nogen måde kan sammenlignes med ulykken i Enschede den 13. maj 2000 og ulykken i Seest den 3. november Der har været alvorlige ulykker i forbindelse ved brug af konsumfyrværkeri, og såvel Danmark som de fleste andre lande i Europa har løbende iværksat kampagner for at forhindre ulykker ved forbrugernes anvendelse af konsumfyrværkeri. Nærværende rapport koncentrerer sig udelukkende om fyrværkeriulykker af størrelsesorden som de nævnte hhv. i Enschede og Seest og beskæftiger sig således ikke med de fyrværkeriulykker der optræder i forbindelse med anvendelse af konsumfyrværkeri. I dette og følgende afsnit omtales kategorier I, II mfl. og klasser 1.1G, 1.3G mfl. Der henvises til rapportens afsnit VII, hvor definitioner vedrørende kategorier og klasser er anført. Ved ulykken i Enschede blev 22 mennesker dræbt, 950 mennesker fysisk og psykisk skadet, 200 ejendomme fuldstændig ødelagt og ca. 300 ejendomme svært beskadiget. Fyrværkerivirksomheden der eksploderede ved ulykken i Enschede havde et samlet oplag af fyrværkeriartikler med en NEM (nettoeksplosivmængde), der svarede til ca. halvdelen af den NEM, der var på fyrværkerifabrikken i Seest på tidspunktet, hvor denne fabrik eksploderede den 3. november Ved ulykken i Seest blev 1 brandmand dræbt, 13 personer let skadet og 3 personer hårdt skadet. Endvidere blev en del ejendomme helt eller delvist beskadiget. Selvom det er dybt tragisk, at 1 brandmand afgik ved døden i forbindelse med eksplosionen, må det konstateres, at skaderne, såvel personskader som materielle skader, ved ulykken i Seest var væsentlig mindre end ved ulykken i Enschede på trods af, at den oplagrede NEMvægt på fabrikken i Seest var ca. det dobbelte af, hvad tilfældet var ved fyrværkeriulykken i Enschede. Ekspertgruppen ønsker i den anledning at fremhæve, at en af årsagerne til at skaderne ved ulykken i Seest var væsentlig mindre end skaderne i forbindelse med ulykken i Enschede skyldes indsatsen fra det lokale beredskab og det lokale politi, der styret af den ledende politiembedsmand på Politistationen i Kolding og politiets indsatsleder på åstedet bl.a. udvirkede, at det lykkedes at evakuere 924 personer og i øvrigt træffe relevante beslutninger ofte på meget kort tid.

10 5 En anden årsag til at skaderne ved ulykken i Seest blev væsentlig mindre end tilfældet var ved ulykken i Enschede skyldes held i forbindelse med de store eksplosioner, der fandt sted på fabrikken i Seest ca. 2 timer efter ulykken startede og hvor stort set hele fyrværkerilageret eksploderede. Disse eksplosioner fandt sted med et mellemrum på ca. 4-5 minutter. Havde hele lageret på fabrikken i Seest eksploderet på én gang, ville skaderne have været væsentlig større for så vidt angår personskader og materielle skader, idet ekspertgruppen er af den opfattelse, at et område i en radius af ca. 2 km. i så fald ville have været totalt raseret. En tredje årsag skyldes, at der ikke på fabrikken i Seest fandtes varer med direkte fejlklassificering op mod fareklasse 1.1G fyrværkeri. Årsagen til fyrværkeriulykken i Seest er ikke endelig fastlagt endsige bevist. Antændelsen finder sted i en container, der var under tømning og Kolding Politi har givet udtryk for, at det må anses for sandsynligt, at selve antændelsen skyldes, at en medarbejder tabte en kasse med raketter på gulvet inde i containeren, og at der i forbindelse hermed eksploderede en eller flere raketter, som antændte den resterende del af fyrværkeriartiklerne i den pågældende container. Herefter indtrådte der senere en eksplosion af restlageret i den pågældende container (hvorved en brandmand blev dræbt). Kort efter eksploderede en container, der var placeret umiddelbart ved siden af den første container og ca. 2 timer efter havde den brand, der bredte sig fra de to containere, resulteret i nogle store eksplosioner omfattende det samlede fyrværkerilager. Ekspertgruppen mener ikke, at det med sikkerhed kan fastlægges, hvad der antændte branden i den første container. Ekspertgruppen mener end ikke, at tabet af en kasse med raketter kan betegnes som værende den overvejende sandsynlige årsag. Der findes mange andre mulige årsager til selve antændelsen. De store eksplosioner i lagerhallerne, som indtraf ca. 2 timer efter eksplosionerne i containerne, skyldes at der i forbindelse med eksplosionerne i containerne skete antændelse af det samlede lager i de forskellige lagerhaller. Eksplosionernes styrke må naturligvis relateres til, at lagrene på uheldstidspunktet i al væsentlighed var fyldt i anledning af den forestående sæson for salg af fyrværkeri. Om de berørte myndigheders aktiviteter efter ulykken i Enschede og frem til ulykken i Seest kan ekspertgruppen i enighed udtale, at der ikke ses at være begået lovovertrædelser af de berørte danske myndigheder.

11 6 Efter ulykken i Enschede i Holland udarbejdede de hollandske myndigheder ved en nedsat kommission en større rapport om årsagerne til fyrværkeriulykken i Enschede. Det fremgår heraf, at det ikke lykkedes at bevise, hvad der egentlig antændte branden, der førte til eksplosionerne på fabrikken i Enschede, og det fremgår videre af kommissionsrapporten, at fabrikken i Enschede opbevarede betydeligt mere fyrværkeri, end hvad der fremgik af den offentlige tilladelse, som fabrikken havde og det fremgår også, at der på fabrikken blev opbevaret fyrværkeri af væsentlig farligere art end tilladt. De hollandske myndigheder iværksatte efter ulykken i Enschede omfattende undersøgelser og fremsatte bl.a. forslag om ændring af de internationale konventioner om transport af farligt gods. De pågældende regler indeholder klassificeringer af fyrværkeri baseret på vurdering af skadesrisici og benævnes i almindelig tale ADR-reglerne. De pågældende regler blev ændret primo 2003 og omgående implementeret i dansk ret. De danske myndigheder skærpede, i overensstemmelse med de nye ADR-regler, kontrolforanstaltningerne vedrørende importeret fyrværkeri, hvilket er væsentligt når henses til, at alt fyrværkeri på ulykkestidspunktet på fabrikken i Seest var importeret. Endvidere skærpede de danske myndigheder de tekniske krav til de enkelte fyrværkeriartikler for at opnå større sikkerhed ved brug af konsumfyrværkeri. De danske myndigheders aktiviteter på fyrværkeriområdet i den relevante periode mellem ulykken i Enschede og ulykken i Seest svarer i al væsentlighed til de aktiviteter, som andre myndigheder i Europa iværksatte i den pågældende periode. Så vidt ses indførte Norge og mange andre lande skærpede krav vedrørende afstanden mellem større oplag af fyrværkeri og nærliggende bebyggelse, jf. nærmere nedenfor. I henhold til de på daværende tidspunkt gældende regler skulle forskellige danske myndigheder godkende virksomheden i Seest, herunder udbygninger af virksomheden mv. Selvom ekspertgruppen finder anledning til at rejse nogle kritiske spørgsmål til sagsbehandlingen, herunder navnlig en meget langsommelig sagsbehandling i forbindelse med tildeling af virksomhedens miljøgodkendelse, ses der ikke ved de meddelte tilladelser at være begået klare fejl. Tilladelserne er saglige og begrundede og der ses ikke i forbindelse med meddelelse af de pågældende tilladelser at være inddraget usaglige hensyn. Flere danske myndigheder skulle efter de dagældende regler føre tilsyn med fyrværkerifabrikken i Seest. Ekspertgruppen har modtaget dokumentation for, at tilsyn er gennemført

12 7 som krævet. Efterfølgende kan man bemærke, at tilsynene måske skulle have været mere intense og navnlig fundet sted i hvad der for en virksomhed af den pågældende art må betegnes som højsæson. Om fyrværkerifabrikken i Seest kan det oplyses, at denne på uheldstidspunktet den 3. november 2004 havde et lager på ca. 284 tons NEM, hvilket var mindre end det tilladte maksimale oplag på 300 tons NEM. Arten af fyrværkeri på fyrværkerifabrikken var på uheldstidspunktet omfattet af kategori I og II efter den danske lovgivning om fyrværkeri, og klassificeret i grupperne 1.3G eller mindre efter ADR-reglerne (om definitionen af disse kategoriseringsklasser henvises til denne rapports kapitel VII). Det var en betingelse, at der på fabrikken kun måtte opbevares fyrværkeri af kategori I og/eller II respektive klasse 1.3G eller mindre farligt fyrværkeri efter ADR-reglerne. Virksomheden havde således ikke på uheldstidspunktet fyrværkeri i strid med de givne tilladelser. Dog var bruttovægten af det oplagrede fyrværkeri større end tilladt. Det blev efterfølgende konstateret, at virksomheden ikke, som betinget af myndighederne, havde bortskaffet fyrværkeri, som af myndighederne var kasseret, men den omstændighed ses ikke at have haft nogen indflydelse på omfanget af ulykken i Seest. Det må imidlertid bemærkes, at virksomhedsgodkendelsen som fabrikken i Seest havde fra Beredskabsstyrelsen var udløbet på uheldstidspunktet, men det er dokumenteret overfor ekspertgruppen, at det blandt myndighederne var besluttet at forlænge alle givne virksomhedstilladelser til 2006 på afventning af nye regler fra EU. Fyrværkerifabrikken i Seest havde ikke på uheldstidspunktet en lovbefalet opbevaringstilladelse fra det lokale politi. Det ligger imidlertid fast, at det lokale politi i en periode på ikke under 3 år har haft viden om, at der fandtes et fyrværkerioplag på fabrikken i Seest og også haft viden om størrelsen af dette oplag. Specielt om de sikkerhedsmæssige risici ved opbevaring af kategori I og II fyrværkeri (og klasse 1.3G og 1.4G) ønsker ekspertgruppen at fremhæve, at man ikke finder grundlag for at udtale, at de involverede danske myndigheder vidste eller burde vide, at fyrværkeri af den pågældende karakter kunne indebære væsentlige sikkerhedsmæssige risici. Der var efter ulykken i Enschede blandt fagfolk i Europa tvivl om validiteten af den klassificering efter ADR-reglerne (og dermed som en følgevirkning også efter de danske kategorier), som forelå i relation til de enkelte fyrværkeriartikler. Klassificeringen blev foretaget af producenterne (kinesiske virksomheder), og der var ikke tradition i noget europæisk land for efterfølgende tests i relation til navnlig risikoen for masseeksplosion. Ved ændring af ADR-reglerne i 2003 blev det pålagt importlandene at kontrollere klassifikationen af de enkelte fyrværkeriartikler.

13 8 Som anført ovenfor blev de pågældende regler implementeret i Danmark primo 2003 og reglerne blev administreret af de danske myndigheder ud fra generelle klassifikationsgrundlag, som blev anvendt i de øvrige europæiske lande. Samtidig gennemførte de danske myndigheder en skærpelse af de tekniske forskrifter, navnlig relateret til kategori II fyrværkeri. Det var såvel de danske myndigheder som også andre europæiske myndigheders opfattelse, at der gennem de pågældende skærpelser var foretaget indgreb som minimerede de sikkerhedsmæssige risici i forbindelse med større oplag af fyrværkeri, så en ulykke som den der fandt sted i Enschede den 13. maj 2000 ikke kunne påregnes. Desværre viste det sig ved ulykken i Seest den 3. november 2004, at de pågældende tiltag åbenbart ikke har været tilstrækkelige. I relation til bemærkningen i kommissoriet om, hvorvidt ekspertgruppen kan vurdere, om ulykken i Seest kunne være undgået, udtaler ekspertgruppen følgende: Ekspertgruppen mener ikke, at sagsbehandlinger i de danske berørte myndigheder har været behæftet med fejl, som er årsag til ulykken i Seest, hverken til selve antændelsen eller skadesomfanget. Det eneste der kan udtales om, hvad myndighederne kunne have gjort med den virkning, at ulykken i Seest ville være undgået, var gennemførelse af et totalt forbud mod import, oplagring og anvendelse af almindelig konsumfyrværkeri (kategori I og II fyrværkeri). Ekspertgruppen kan ikke bebrejde nogen dansk myndighed, at man undlod at fremsætte forslag herom, når henses til at intet andet land i Europa gennemførte et så væsentligt indgreb. Ekspertgruppen finder, at skadesomfanget ville have været væsentligt mindre, hvis myndighederne havde anvendt de afstandskrav til nærliggende bebyggelse, som flere europæiske lande krævede. Ovenfor har ekspertgruppen anført, at Norge og nogle andre lande indførte skærpede krav efter ulykken i Enschede. Disse krav til virksomheder med større oplag af fyrværkeri omfattede navnlig krav til afstande mellem virksomheden og nærliggende bebyggelse. Der forelå ikke på uheldstidspunktet vedtagne regelsæt for de europæiske lande vedrørende sikkerhedsafstande til nærliggende bebyggelse. NATO-landene havde dog i flere år for Forsvaret haft et ensartet regelsæt vedrørende sikkerhedsafstande mellem ammunitionsdepoter og nærliggende bebyggelse. I Danmark blev der efter ulykken i Enschede indført en bestemmelse i de tekniske forskrifter for fyrværkeri, ifølge hvilken politiet efter indhentet udtalelse fra Beredskabsstyrelsen skulle godkende fyrværkerioplag over 2 tons. Fyrværkerifabrikken i Seest søgte ikke om sådan godkendelse og havde derfor ikke på uheldstidspunktet en sådan. Det er imidlertid væsentligt at fremhæve, at Beredskabsstyrelsen i forbindelse med Vejle Amts miljøgodkendelse af virksomheden i Seest efter Miljøbeskyttelsesloven fik udvirket, at virksomheden kun måtte

14 9 opbevare klasse 1.3 og 1.4 fyrværkeri (som efter definitionen kunne eksplodere men ikke masseeksplodere). Det må vurderes, at de nævnte myndigheder ved indførelse af denne betingelse kombineret med de nye ADR-regler er gået ud fra, at klassificeringskontrollen ville forhindre, at fyrværkeri klassificeret som 1.3 eller 1.4 kunne masseeksplodere (som fyrværkeri i klasse 1.1 eller 1.2). Formålet med at ændre ADR-reglerne var netop at forhindre, at klasse 1.3 og 1.4 fyrværkeri i specielle situationer kunne reagere som klasse 1.1 eller 1.2 fyrværkeri. Ekspertgruppen udtaler dog forundring over, at man ikke i Danmark tillempede afstandskravene mellem større fyrværkerioplag og nærliggende bebyggelse, som tilfældet var i flere andre europæiske lande. Ekspertgruppens konklusion i relation til årsagen til de 3 store eksplosioner i hallerne på fabrikken i Seest tager sit udgangspunkt i en fodnote til FN rekommandationen model Regulation Volume I kap om tillægsvurdering. Ifølge denne note kan der optræde en Self-confinement, som kan medføre ændrede egenskaber ved eksplosivstofferne. Ved ulykken i Seest indtraf der en self-confinement kombineret med høje temperaturer pga. brand både i containerne og hallerne. Dette førte til eksplosioner som blev kraftigere end hvad der kunne forventes ved fareklasse 1.3G fyrværkeri. ( Self-confinement kan beskrives som en reaktion i eksplosivstoffer, der kan optræde i forbindelse med en trykforøgelse forårsaget af den luftudvidelse, der er en følge af opvarmning f.eks. i forbindelse med en brand). Selvom Ekspertgruppen kun skal vurdere de berørte myndigheders aktiviteter på fyrværkeriområdet frem til ulykken indtraf i Seest den 3. november 2004 ønsker gruppen at bemærke og fremhæve følgende: Efter ulykken i Seest nedsatte de berørte ministerier et udvalg (det såkaldte kulegravningsudvalg), som udgav flere rapporter, der i detailleret form redegjorde for omstændighederne ved ulykken, de gældende retsregler etc. Ekspertgruppen har modtaget disse rapporter og finder anledning til at udtrykke stor anerkendelse af det udførte arbejde, som har ført til markante ændringer af de hidtil gældende retsregler. Med Økonomi- og Erhvervsministeriets mellemkomst gennemførtes endvidere en udflytning af virksomheder med større fyrværkerioplag fra beboede områder til militære anlæg o.lign., hvor der i tilfælde af en større ulykke ikke vil kunne indtræffe skader som tilfældet var ved ulykken i Seest.

15 10 III. Redegørelse for omstændighederne ved fyrværkeri-ulykken i Enschede, Holland, den 13. maj Som det fremgår af ministeriernes kommissorium, skal ekspertgruppen vurdere de danske myndigheders aktiviteter på fyrværkeriområdet i perioden fra fyrværkeriulykken i Enschede, Holland, den 13. maj 2000, til ulykken i Seest den 3. november På den baggrund finder ekspertgruppen det væsentligt at redegøre for omstændighederne ved fyrværkeriulykken i Enschede. I den anledning har ekspertgruppen afholdt et møde med repræsentanter fra to hollandske ministerier den 20. december 2005 i Den Haag. Under mødet med de hollandske myndigheder modtog ekspertgruppen en del relevante dokumenter og har efterfølgende også modtaget redegørelser og dokumentmateriale fra de hollandske myndigheder. A. Perioden før ulykken i Enschede, Holland. Det fremgår af de modtagne dokumenter, at der indtraf en fyrværkeriulykke den 14. februar 1991 på fyrværkerifabrikken M.S. Vuurwerk i den hollandske by Culemborg. Ved den pågældende ulykke omkom nogle medarbejdere på den pågældende fyrværkerifabrik. Efter ulykken blev der udarbejdet en rapport om årsagerne til ulykken. Ekspertgruppen har ikke haft lejlighed til at gennemgå denne rapport, men af det materiale ekspertgruppen har modtaget fremgår, at årsagen til fyrværkeriulykken i Culemborg den 14. februar 1991 i al væsentlighed skyldes, at oplagret fyrværkeri, der var klassificeret som 1.3G, reelt reagerede som fyrværkeri henhørende under 1.1G. B. Redegørelse for selve ulykken i Enschede og perioden derefter. a. Oplag på virksomheden. Den 13. maj 2000 indtraf en alvorlig ulykke på fyrværkerifabrikken i Enschede i Holland, tilhørende det hollandske firma SE Fireworks. Det er oplyst overfor ekspertgruppen, at virksomheden havde skiftet indehaver nogle få år forinden, men det er samtidig tilføjet, at de nye indehavere var fuldt bekendt med problemstillingerne vedrørende import, opbevaring og videresalg af fyrværkeri.

16 11 Det fremgår af det modtagne materiale, at virksomheden havde offentlig tilladelse til opbevaring af kilo fyrværkeri af klasse 1.4G opbevaret i originale transportkasser samt tilladelse til opbevaring af max kilo af klasse 1.3G. Efterfølgende blev det konstateret, at en betragtelig del af lageret var klassificeret i en højere klasse end tilladt, herunder kilo klassificeret som 1.1G og kilo klassificeret som 1.2G. Videre fremgår det, at oplagets mængde var større end det tilladte. Virksomheden havde kun tilladelse til opbevaring af fyrværkeri af klasserne 1.3G og 1.4G, men ikke desto mindre havde virksomheden også påbegyndt produktion af egentlig professionelt fyrværkeri, klassificeret i gruppe 1.1G. b. Årsagen til eksplosionen i Enschede og virkningen heraf. Det fremgår af de foreliggende dokumenter, hvad der blev bekræftet overfor ekspertgruppen under mødet med de hollandske myndigheder, at det ikke er bevist, hvad der antændte fyrværkeriet på virksomheden. Der foreligger end ikke formodning om, hvad der startede den brand, som senere førte til masseeksplosionen på fabrikken. Det er alene fastslået, at antændelsen fandt sted i en af hallerne, og at branden derefter i forbindelse med en eksplosion i denne hal, bredte sig til fyrværkeri oplagret i containere og de øvrige lagerhaller. Der opstod brand i samtlige lagerhaller og i flere af opbevaringscontainerne, resulterende i nogle store masseeksplosioner. I forbindelse med eksplosionerne blev 22 mennesker dræbt, 950 mennesker psykisk og/eller fysisk skadet, 200 beboelser totalt ødelagt og ca. 300 beboelser kraftigt beskadiget. På trods af at den samlede NEM-vægt (nettoeksplosivmængde) af det oplagrede fyrværkeri var væsentligt mindre end oplaget på fabrikken i Seest, blev skaderne væsentligt større end tilfældet senere viste sig at være i forbindelse med fyrværkeriulykken i Seest. Det fremgår ikke af det materiale, der er overleveret til ekspertgruppen, i hvilket omfang det har haft en skærpende virkning på eksplosionerne, at der på fabrikken i Enschede blev opbevaret en større mængde fyrværkeri, klassificeret som 1.1G, men det kan bestemt ikke udelukkes, at mængden af 1.1G fyrværkeri reelt har medvirket til at forværre ulykkens omfang.

17 12 c. Rapporter og aktiviteter fra de hollandske myndigheder. Kort efter ulykken i Enschede blev der nedsat en kommission til undersøgelse af årsagen til den pågældende ulykke. Kommissionen afgav i februar 2001 en rapport kaldet Oosting-rapporten. Ekspertgruppens medlemmer modtog under mødet i Holland den del af rapporten, som er benævnt Final Consideration. Det fremgår af denne del af Oosting-rapporten, der i øvrigt var på flere tusinde sider, at kommissionen, der udgav den pågældende rapport, har hæftet sig ved, at opbevaringscontainerne var placeret meget tæt ved oplagringshallerne, og at der som anført ovenfor var oplagret mere end tilladt og navnlig, at der også blandt lageret indgik fyrværkeriartikler hørende til gruppe 1.1G. Kommissionen anfører bl.a. i sin rapport, at hvis der kun havde været opbevaret fyrværkeri af gruppe 1.4G og eventuelt en lille mængde fyrværkeri af gruppe 1.3G, så ville der næppe have været indtruffet en masseeksplosion. Kommissionen finder, at ejerne af virksomheden burde have været klar over, at man ikke kunne fæste fuld tillid til producenternes (kinesiske virksomheder) klassificering af de enkelte fyrværkeriprodukter, og at man derfor kunne risikere, at produkter som blev betegnet som tilhørende 1.4G reelt i visse særlige tilfælde kunne reagere som fyrværkeri under 1.1G. Kommissionen finder anledning til at gøre bemærkninger om, at indehaverne af den pågældende virksomhed med viden om, at der ikke kunne fæstes fuld tillid til de kinesiske producenters klassificering af de enkelte fyrværkeriartikler, burde have taget relevante tiltag til yderligere sikkerhedsforanstaltninger på virksomheden. Det anføres videre, at de offentlige myndigheder ved deres kontrolbesøg ikke dermed fratager virksomhedens ledelse fra sit ansvar i relation til at drive virksomheden under fuldt forsvarlige forhold. Ekspertgruppen ønsker at fremhæve, at det af rapporten bl.a. fremgår, at der ikke på daværende tidspunkt blandt myndighederne var fuld klarhed vedrørende problemstillingerne i relation til, hvorvidt klassifikationen af de enkelte fyrværkeriartikler var korrekt. Kommissionen fremhæver endvidere problemstillingerne vedrørende kompetencefordelingen mellem flere myndigheder i Holland og nævner i den forbindelse, at nogle kompetencer i relation til offentlige tilladelser for opbevaring, import og salg af

18 13 fyrværkeriartikler hørte under planmyndighederne (miljømyndighederne), mens andre tilladelser skulle indhentes hos sikkerhedsmyndighederne (beredskabsmyndighederne o.lign.). Kommissionen finder, at det har skortet på intern orientering mellem de enkelte myndigheder i relation til de tilladelser, der skulle gives til importører af fyrværkeri. Om tilsynsførelsen fra de offentlige myndigheders side anfører rapporten bl.a., at denne fremtræder som rent papirarbejde. Som årsag til de væsentlige og meget alvorlige skader der indtraf ved ulykken, anfører kommissionen, at der på trods af manglende kendskab til, hvad der egentlig antændte branden, må drages den konklusion, at flere af de fyrværkeriartikler, der blev opbevaret på virksomheden i Enschede, reelt tilhørte klasse 1.1G, selvom de var mærket som tilhørende klasse 1.3G eller 1.4G, og det fremhæves særligt, at virksomheden dels opbevarede mere fyrværkeri end tilladt og tillige opbevarede fyrværkeri, der var klassificeret som 1.1G, hvilket var direkte i modstrid med den givne tilladelse. Fra de hollandske myndigheder har ekspertgruppen endvidere modtaget (på hollandsk) domskonklusionerne af to domme afsagt af civile domstole i Holland. Det blev udtrykkeligt oplyst af de hollandske myndigheder, at de pågældende domme stadig kunne ankes til højere retsinstans. Ekspertgruppens medlemmer er ikke orienteret om, hvorvidt dommene er anket. Den ene sag er anlagt af efterkommere efter personer, der døde ved ulykken i Enschede, og den anden sag er anlagt af en række forsikringsselskaber, som udredte erstatning i forbindelse med de ødelagte ejendomme. Begge sager blev anlagt med påstand om betydelige erstatningskrav mod hhv. den lokale kommune og den hollandske stat. Det fremgår af de pågældende domme, at hovedsøgsmålsgrundene var, at myndighederne ikke på behørig vis havde taget højde for den erfaring, man opnåede efter ulykken den 14. februar 1991 på fyrværkerifabrikken i Culemborg, i hvilken forbindelse det bl.a. blev gjort gældende, at man burde have ændret reglerne, kontrolsystemerne og afstandskravene til nærliggende bebyggelse. Ved begge domme blev myndighederne frifundet. Ekspertgruppens formand har, med forbehold for rigtig forståelse af præmisserne i dommene, navnlig lagt vægt på, at domstolene har fundet, at der ikke fra myndighedernes side foreligger nogen lovovertrædelse i relation til de på daværende tidspunkt gældende love og bekendtgørelser.

19 14 Videre er det fremhævet, at myndighederne ikke har kunnet påregne en så alvorlig reaktion i relation til de oplagrede fyrværkeriartikler, som tilfældet senere viste sig at være. Domstolene mener, at der er foretaget den lovbefalede kontrol gennem tilsyn af virksomhederne, og at dette ikke fratager virksomhedsindehaveren sin pligt til stedse at overholde givne betingelser vedrørende såvel mængder som kategorier af oplagrede fyrværkeriartikler. Domstolene fremhæver også, at den forkerte klassificering af en del af fyrværkerilageret skyldes produktionsvirksomhederne (i Kina), og at myndighederne som sådan ikke kan drages til ansvar for den konstaterede fejl. De tilladte typer af fyrværkeri som kunne opvares på virksomheden, kunne ikke efter de gældende definitioner af klasserne 1.3G og 1.4G forventes at masseeksplodere, og i hvert fald ikke i et så voldsomt omfang, som tilfældet viste sig at være. Under ekspertgruppens møde med de hollandske repræsentanter for to hollandske ministerier oplyste repræsentanterne i øvrigt, at Holland, som det vil fremgå senere af denne rapport, fremsatte forslag til ændring af ADR-regler i relation til klassifikation af importeret fyrværkeri. Hollandske myndigheder deltog i mange møder allerede fra 2001 i FN s underkomité for transport af farligt gods, som arbejder under FN organet ECOSOC, der siden 2001 arbejdede med en defaulttabel vedrørende klassificering af fyrværkeriartikler (arbejdet afsluttedes i dec. 2004, dvs. efter ulykken i Seest). Endvidere deltog de hollandske myndigheder i andre komitéer, organisationer o.lign. hvor man redegjorde for nødvendigheden af ændringen af klassifikationsreglerne, navnlig i relation til at sikre korrekt klassifikation af fyrværkeri importeret fra Kina. Det blev oplyst, at de hollandske myndigheder i marts 2001 havde aflagt besøg i Kina, hvor man bl.a. havde haft et møde med de kinesiske inspektionsmyndigheder i 4 forskellige byer i Kina. Der blev aflagt besøg på nogle fyrværkerifabrikker og senere aflagde kinesiske myndigheder, nærmere bestemt i oktober og november 2002, besøg i Holland, hvor der var møde mellem de kinesiske delegationer og de hollandske myndigheder. Under mødet i Den Haag oplyste de hollandske repræsentanter bl.a., at man i forbindelse med det første besøg i Kina erfarede, at de kinesiske tilsynsmyndigheder

20 15 ikke var bekendt med definitionerne for fyrværkeri tilhørende kategori 1.1G, 1.2G, 1.3G og 1.4G. Man var således ikke bekendt med den meget væsentlige forskel, der forefindes mellem definition af 1.1G og 1.3G fyrværkeri. De hollandske repræsentanter oplyste videre, at man bortset fra et enkelt møde i København, ikke havde været i kontakt med danske myndigheder eller modtaget opfordringer fra danske myndigheder om fremsendelse af dokumentmateriale eller andet. Der blev afholdt møde i marts 2002 i København, nærmere bestemt den 14. marts Fra de danske myndigheder har ekspertgruppen modtaget notater vedrørende det pågældende møde, og det fremgår af disse, at man bl.a. fra dansk side redegjorde for gennemførte fyrværkeriforsøg i Tranum. Videre fremgår, at de hollandske myndigheder under mødet fremhævede de problemer, der forelå vedrørende korrekt klassifikation af fyrværkeri importeret fra kinesiske producenter. Under mødet med de hollandske repræsentanter i Den Haag blev det endvidere oplyst, at det ikke på noget tidspunkt var lykkedes de hollandske myndigheder med sikkerhed at fastslå, hvad der var den egentlige årsag til, at branden på fabrikken i Enschede startede (selve antændelsen), men at man havde hæftet sig ved, at der blev opbevaret betydeligt mere fyrværkeri end tilladt, og navnlig fyrværkeri klassificeret som 1.1G, ligesom der var påbegyndt en produktion af professionelt fyrværkeri (ikke almindeligt konsum-fyrværkeri). Videre blev det fremhævet, at flere af containerne på arealet ikke blot fungerede som transportcontainere, men tillige reelt var lager for fyrværkeri. På direkte forespørgsel om der efter ulykken i Enschede var sket væsentlige ændringer af den hollandske lovgivning, svarede de hollandske repræsentanter bekræftende, men fremhævede dog at de væsentligste ændringer havde fokus på oplagring ved detailleddet, herunder oplagring i forbindelse med supermarkeder o.lign. op til et forestående nytår. Fokus havde været sat på forbrugerne. I relation til større lagre blev det oplyst, at de hollandske myndigheder fremsatte forslag til ændring af transportreglerne, jf. nærmere nedenfor. Endvidere blev det oplyst, at man havde ændret kravene til afstand mellem større fyrværkerioplag og nærliggende bebyggelse. Afslutningsvis gjorde de hollandske myndighedsrepræsentanter opmærksom på, at det før ulykken i Enschede var en almen opfattelse, både i Holland og i andre europæiske lande, at almindeligt konsumfyrværkeri (klasse 1.3G og 1.4G) ikke var særlig farligt. De hollandske repræsentanter føjede til, at selv efter ulykken i

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Trappe til 1. sal samt dør ud til nyanlagt gårdsplads, dobbelt carport samt anneks m/lille værelse, udhus og loft.

Trappe til 1. sal samt dør ud til nyanlagt gårdsplads, dobbelt carport samt anneks m/lille værelse, udhus og loft. 1 København, den 7. juli 2011 DELKENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mette Lykken v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58, Ganløse 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen den 5. november

Læs mere

Salg af konsumfyrværkeri. fra anmeldelsespligtig butik

Salg af konsumfyrværkeri. fra anmeldelsespligtig butik Salg af konsumfyrværkeri fra anmeldelsespligtig butik 1 Denne vejledning er udarbejdet af Københavns Brandvæsen og er efter aftale med dem tilpasset vores lokale forhold. Vejledningen skal bruges som huskeliste

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 8. januar 1998. 97-28.199. Spørgsmål vedrørende lovpligtig arbejdsskadeforsikring. Lov om forsikringsvirksomhed 210 g. (Holger Dock, Eskil Trolle og Niels Larsen) Advokat D har i skrivelse

Læs mere

Velkommen. Pressebriefing om CE-godkendt fyrværkeri

Velkommen. Pressebriefing om CE-godkendt fyrværkeri Velkommen Pressebriefing om CE-godkendt fyrværkeri Fyrværkeribrancheforeningen Etableret den 17. april 1923. Idet produktion af fyrværkeri i Danmark stort set er ophørt, er navnet ændret til Fyrværkeribrancheforeningen.

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Efter en nærmere gennemgang af sagen har Justitsministeriet som nævnt ikke fundet grundlag for at ændre Rigsadvokatens afgørelse af 28. januar 2005.

Efter en nærmere gennemgang af sagen har Justitsministeriet som nævnt ikke fundet grundlag for at ændre Rigsadvokatens afgørelse af 28. januar 2005. Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Mike Axdal Dato: 13. juli 2006 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2005-2001-0042 Dok.: ALJ40449 Ved e-mail af 1. februar 2005 har De klaget til Justitsministeriet

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Beredskabsstyrelsen 17. september 2007 BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 2 2. VILKÅR

Læs mere

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet klagerne fejlagtige oplysninger

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 blev der i sag 226 2013 KK v/ejendomsmægler VV mod Ejendomsmægler NN afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 21. juni 2013 har VV på vegne af KK indbragt ejendomsmægler NN for Disciplinærnævnet

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 208-2013 AA og BB mod CC og Ejendomsmægler Camilla Jønsson og Ejendomsmæglervirksomheden DD afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 30. januar 2013 har AA og BB indbragt

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede.

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet DanBolig Frederikshavn ApS Parallelvej 5 9900 Frederikshavn Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet fejlagtige

Læs mere

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse.

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Kendelse af 22. februar 1996. 95-68.864. Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 2, nr. 5 og stk. 4. (Mads

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget.

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget. 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Thomas Ottesen, Hans Skovgaard & Carsten Jørgensen v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Jørgen Hedegaard Madsen Strandvejen 55, Lønstrup 9800 Hjørring Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Knud Pedersen Jernbanegade 20 4690 Haslev Nævnet har modtaget klagen den 28. januar 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

Vigtigt for dig der sælger fyrværkeri

Vigtigt for dig der sælger fyrværkeri Vigtigt for dig der sælger fyrværkeri Regler, råd og vejledning for sikkerhed på lageret og i butikken STI FTET 17. APRIL 1 923 NG EN FYRV NI ÆR KE RI BRANCHEFO RE www.fyrvaerkeribrancheforeningen.dk Indhold

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde.

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde. Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Fynsværket Havnegade 120 5100 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00066 Ref. Klhou/rukso 27. november 2007 Sikkerhedsvurdering og afgørelse

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0233 UL/bib. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0233 UL/bib. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Harald Jensens Plads 1A 8000 Århus C Nævnet har modtaget klagen den 13. november 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003 Til samtlige statsadvokater, samtlige politimestre og Politidirektøren i København. DATO 03.01.2003 JOURNAL NR. 25/2003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS KANAL 16 Rigsadvokaten Informerer

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 07. december 2007 blev der i sag nr. 24-2007 AB og BB mod Ejendomsmæglerfirmaet CC afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 30. juli 2007 har advokat KK på vegne af AB og BB indbragt ejendomsmæglerfirmaet

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0037 li. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. EDC Bent Nielsen A/S Græsted Hovedgade 4a 3230 Græsted

Klagerne. J.nr. 2011-0037 li. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. EDC Bent Nielsen A/S Græsted Hovedgade 4a 3230 Græsted 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Bent Nielsen A/S Græsted Hovedgade 4a 3230 Græsted Nævnet har modtaget klagen den 28. februar 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR - 1 Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret fastholdte ved en dom af 11/11 2013 næringsbeskatning af en hustru,

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede har afgivet fejlagtige oplysninger om lovligheden af et badeværelse i ejendommen.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om de indklagede har afgivet fejlagtige oplysninger om lovligheden af et badeværelse i ejendommen. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Klaus Andersen og Flemming Møller Jensen Torvet 9 4930 Maribo Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 9/2008 28. november 2008 Rettet april 2011 J.nr. RA-2007-801-0003. Sanktionspåstande mv. i sager om fyrværkeri

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 9/2008 28. november 2008 Rettet april 2011 J.nr. RA-2007-801-0003. Sanktionspåstande mv. i sager om fyrværkeri RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 9/2008 28. november 2008 Rettet april 2011 J.nr. RA-2007-801-0003 Sanktionspåstande mv. i sager om fyrværkeri Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Generelle retningslinjer

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund. 2011 4-1 Partshøring af naboer inden byggetilladelse To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Jeg har besluttet mig for at acceptere det fremsendte købstilbud på kr. 1.800.000 samt overtagelse 01.11.2010 [ ]

Jeg har besluttet mig for at acceptere det fremsendte købstilbud på kr. 1.800.000 samt overtagelse 01.11.2010 [ ] 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Gert Stokkendal Dæmningen 64 7100 Vejle Nævnet har modtaget klagen den 9. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

16. Individuelle vilkår mellem køber og sælger, herunder evt. ændringer til Standardvilkår

16. Individuelle vilkår mellem køber og sælger, herunder evt. ændringer til Standardvilkår 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Boligtilbolig A/S Asylgade 13 5000 Odense C Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klagerne som følge af, at klagerne

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Klager. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klager ctr. Jørgen Holm-Pedersen Slotsgade 5 8550 Ryomgård v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Notat om. Skoleledernes

Notat om. Skoleledernes Notat om Skoleledernes tilsyns ansvar 2013 tilsynsansvar Skolelederforeningen har udarbejdet et notat som en hjælp for medlemmerne til at få afklaret skoleledernes tilsynsansvar over for eleverne ved skolerejser

Læs mere

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Affald en handelsvare. v/advokat Anette Kusk Abel & Skovgård Larsen Sønder Alle 9 8000 Aarhus C ak@abel.dk

Affald en handelsvare. v/advokat Anette Kusk Abel & Skovgård Larsen Sønder Alle 9 8000 Aarhus C ak@abel.dk Affald en handelsvare v/advokat Anette Kusk Abel & Skovgård Larsen Sønder Alle 9 8000 Aarhus C ak@abel.dk Affald Definition af affald: Ethvert stof eller enhver genstand, som virksomheden ønsker at eller

Læs mere

Til dig, der sælger fyrværkeri

Til dig, der sælger fyrværkeri VIGTIGT Til dig, der sælger fyrværkeri - regler for sikkerhed i butikken og på lageret Godt nytårssalg! FOLK ER NYTÅRSAFTEN FARLIGE BRUG beskyttelsesbriller Det er dit ansvar Fyrværkeri er farligt og skal

Læs mere

KENDELSE. Klager fik i forbindelse med underskrivelse af formidlingsaftale udleveret salgsbudget dateret 17. oktober 2006.

KENDELSE. Klager fik i forbindelse med underskrivelse af formidlingsaftale udleveret salgsbudget dateret 17. oktober 2006. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Norvig Gl. Kongevej 124 1850 Frederiksberg C Nævnet har modtaget klagen den 2. februar 2009. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 25/2013 om ændringen af støtten

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 7. november 2012 (J.nr. 2012-0026847) Afslag på

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET Foreningen Amagerinvestor c/o Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3. sal 1160 København K. Cvr-nr. 34677042 mod 1) Finansiel Stabilitet A/S Kalvebod Brygge 43 1560

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde oplysninger om en ejendoms skel og derfor skal betale erstatning til klager.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde oplysninger om en ejendoms skel og derfor skal betale erstatning til klager. 1 København, den 6. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Svensk Skov & Jagt v/ Mikkel Amager v/ advokat Carl-Sejr Jespersen Strandgade 12 9240 Nibe Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde

Læs mere

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R.

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R. Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 72-2006-S) K mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 15. november 2006 har advokat

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at erhverve.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at erhverve. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Manja Conrad Torvegade 7B. 1 7100 Vejle Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger, om

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf

Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf Kapitel XIII Kapitel XIII Afsnit A Regel 1 Regel 2 Afsnit B Regel 3 Regel 3-1 Regel 4 Regel

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/2010 om

Læs mere

Klager. København, den 28. juli 2010 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 28. juli 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 28. juli 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Finn Pedersen, Henrik Stage og Morten Dahl v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København K. Sagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

Klagerne. København, den 21. juli 2009 KENDELSE. ctr. Place2live Høegh Bolig A/S Kongevejen 15 3000 Helsingør

Klagerne. København, den 21. juli 2009 KENDELSE. ctr. Place2live Høegh Bolig A/S Kongevejen 15 3000 Helsingør 1 København, den 21. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Place2live Høegh Bolig A/S Kongevejen 15 3000 Helsingør Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde og ukorrekte oplysninger om den

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032331). Pengeinstituts

Læs mere

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Advokat A klagede på vegne af B til ombudsmanden over gymnasiet G, herunder rektor R s, håndtering af en sag vedrørende

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Uffe Jeppesen og Lars Lyster Nielsen v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget

Læs mere

[XXX] Offentliggjort i anonymiseret form. Sagens parter er: Energikonsulent:

[XXX] Offentliggjort i anonymiseret form. Sagens parter er: Energikonsulent: [XXX] Offentliggjort i anonymiseret form Dato: 16. maj 2012 J.nr.: 22/224-00052 (tidligere j.nr. 113-00183) Ref.: MPE/NML Side 1/6 Afgørelse i Klage over energimærke 100130697, [XXX] Energistyrelsen har

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere