R A P P O R T. vedrørende fyrværkeriulykken i Seest den 3. november 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "R A P P O R T. vedrørende fyrværkeriulykken i Seest den 3. november 2004"

Transkript

1 R A P P O R T vedrørende fyrværkeriulykken i Seest den 3. november 2004 Udarbejdet af en uafhængig ekspertgruppe nedsat den 26. august 2005 af Økonomi- og Erhvervsministeren og Forsvarsministeren

2 Indholdsfortegnelse I. Indledning. 1 II. Ekspertgruppens hovedkonklusion.. 4 III. Redegørelse for omstændighederne ved fyrværkeri- ulykken i Enschede, Holland, den 13. maj A. Perioden før ulykken i Enschede, Holland.. 10 B. Redegørelse for selve ulykken i Enschede og perioden derefter. 10 a. Oplag på virksomheden 10 b. Årsagen til eksplosionen i Enschede og virkningen heraf. 11 c. Rapporter og aktiviteter fra de hollandske myndigheder 12 IV. N.P. Johnsens Fyrværkerifabrik A/S og fyrværkeriulykken på nævnte virksomhed den 3. november A. Redegørelse for faktuelle forhold på fyrværkerifabrikken umiddelbart før og op til ulykken den 3. november a. Vedrørende fyrværkerifabrikkens bygninger.. 17 b. Vedrørende oplaget af fyrværkeri på uheldstidspunktet Oplagrede mængder og arten af fyrværkeri Logistikken på fyrværkerifabrikken Virksomhedens kendskab til Tranum-forsøg og ulykken i Enschede. 21

3 B. Årsagen til fyrværkeriulykken den 3. november C. Ekspertgruppens vurderinger af de under punkt IV A og B indeholdte oplysninger.. 25 V. De berørte offentlige myndigheders sagsbehandling, herunder meddelelse af nødvendige tilladelser. 29 A. Kolding Kommune Beredskabsstyrelsen Tilladelse i 1999/2000 til opførelse af tilbygning på m 2 på fyrværkerifabrikken.. 29 a. Faktuelle omstændigheder.. 29 b. Ekspertgruppens vurderinger. 32 B. Beredskabsstyrelsen Politiet Meddelelse af virksomheds- godkendelse i medfør af reglerne i Lov om fyrværkeri 34 a. Relevante faktiske omstændigheder vedrørende administration af Lov om fyrværkeri og Bekendtgørelse om fyrværkeri. 34 b. Ekspertgruppens vurderinger. 37 C. Sikkerhedsstyrelsen. Beredskabsstyrelsen. Godkendelse af kategori II fyrværkeri og ADR-godkendelse 39 D. Vejle Amt. Beredskabsstyrelsen. Tilladte oplagrede mængder. Afstandskrav. Godkendelse efter risikobekendtgørelsen.. 41 a. Det faktuelle grundlag i relation til godkendelse af fyrværkeri- fabrikken i h.t. Miljøbeskyttelsesloven og Risikobekendtgørelsen.. 42 b. Juridiske vurderinger vedrørende sagsekspeditionen i relation til den meddelte godkendelse efter Risiko- bekendtgørelsen og selve godkendelsen 50 E. Arbejdstilsynet Godkendelse i henhold til Arbejdstilsynsloven 54

4 F. Politiet, herunder Kolding Politi. 54 VI. Offentlige myndigheders tilsyn N.P. Johnsens Fyrværkerifabrik A/S.. 57 A. Redegørelse for faktuelle gennemførelser af offentlige myndigheders tilsyn.. 57 B. Ekspertgruppens bemærkninger vedrørende de offentlige myndigheders tilsyn. 60 VII. Sikkerhedsmæssige risici ved opbevaring af fyrværkeri af kategori I og II samt 1.3G og 1.4G. Afstandskrav til nærmeste bebyggelse A. Specielt vedrørende kategori I og kategori II fyrværkeri. 67 a. Relevante faktuelle forhold stammende fra udlandet.. 67 b. Relevante faktuelle oplysninger vedrørende kategori I og II fyrværkeri på nationalt dansk niveau 67 c. Ekspertgruppens vurdering af spørgsmålet om, hvorvidt de berørte myndigheder vidste eller burde vide, at fyrværkeri af kategori I og kategori II kunne indebære sikkerhedsmæssige risici af en sådan styrke, at man burde have foranlediget en ændring af de dagældende regler og/eller en mere skærpet tilsyns- og kontrolvirksomhed 75 B. Vidste eller burde de berørte myndigheder have vidst, at fyrværkeri klassificeret som 1.3G eller 1.4G på trods af de for disse kategorier givne definitioner kunne eksplodere med betydelig kraftigere reaktion end påregneligt. 79 a. Faktuelt grundlag for ekspertgruppens vurdering vedrørende de berørte myndigheders viden eller burde viden om validiteten af klassifikationerne 1.3G og 1.4G og risikoen ved større oplag af fyrværkeri 1.3G og 1.4G... 80

5 b. Ekspertgruppens vurderinger i relation til spørgsmålet om, hvorvidt de berørte myndigheder vidste eller burde vide, at fyrværkeri oplagret på N.P. Johnsens Fyrværkerifabrik på ulykkestidspunktet var fejlklassificeret efter ADR-reglerne eller på andet grundlag havde egenskaber, således at der var risiko for eksplosion/masseeksplosion. Vurderinger vedrørende afstandskrav til nærliggende bebyggelse 90 VIII. De berørte myndigheders kompetenceområder og samarbejde. Burde de berørte myndigheder som følge af ulykken i Enschede have fremsat forslag om et ændret retligt grundlag og/eller krav om skærpet tilsyn med fyrværkerivirksomheden?.. 94 A. Berørte danske myndigheder og deres respektive kompetenceområder. 94 B. Ekspertgruppens vurderinger 96 C. Burde de berørte myndigheder have fremsat forslag til ændring af de danske regler, herunder krav om skærpet tilsyn med fyrværkerivirksomheder?... 98

6 1 I. Indledning. Den 24. juni 2005 besluttede Økonomi- og Erhvervsministeren og Forsvarsministeren at nedsætte en uafhængig ekspertgruppe, der skal gennemgå de berørte myndigheders aktiviteter på fyrværkeriområdet forud for Seest-ulykken den 3. november Kommissoriet for denne uafhængige ekspertgruppe blev offentliggjort den 8. juli Ved skrivelse af 26. august 2005 nedsatte Økonomi- og Erhvervsministeren og Forsvarsministeren herefter den nævnte uafhængige ekspertgruppe. Ekspertgruppen består af: advokat Asger Larsen formand ingeniør Kenneth Jarnryd, Sverige ingeniør Hans-Jørgen Eriksen, Norge Det kan oplyses, at såvel ingeniør Kenneth Jarnryd som ingeniør Hans-Jørgen Eriksen i et meget langt åremål har beskæftiget sig med fyrværkeriområdet og herunder repræsenteret hhv. Sverige og Norge i internationale sammenhæng. Kommissoriet for den uafhængige ekspertgruppe er følgende: Ekspertgruppen har til opgave at gennemgå de berørte myndigheders aktiviteter på fyrværkeriområdet i perioden fra fyrværkeriulykken i Enschede, Holland, den 13. maj 2000 til ulykken i Seest den 3. november 2004 med henblik på at vurdere, om de berørte myndigheder, navnlig Sikkerhedsstyrelsen og Beredskabsstyrelsen med tilhørende departementer, vidste eller burde have vidst, at fyrværkeri af den pågældende karakter (kategori I og II) kunne indebære sådanne sikkerhedsmæssige risici, at man burde have foranlediget en ændring af de dagældende regler og/eller en mere skærpet tilsyns- og kontrolvirksomhed. Ekspertgruppen anmodes på baggrund heraf om at vurdere, om ulykken i Seest kunne være undgået. Det fremgår af kommissoriet i øvrigt, at ekspertgruppen kan indhente udtalelser fra relevante myndigheder. Der kan ikke i forbindelse med undersøgelsen foretages afhøringer, indhentes udtalelser el.lign. fra implicerede embedsmænd eller andre.

7 2 Ekspertgruppen har besluttet, foruden det i kommissoriet anførte, tillige at vurdere, om nogen berørte danske myndigheder har begået ulovligheder (overtrådt givne lovbestemmelser) i forbindelse med deres sagsbehandling indenfor fyrværkeriområdet i den i kommissoriet nævnte periode. Om ekspertgruppens arbejde kan det oplyses, at ekspertgruppen har afholdt mange møder. Specielt bemærkes, at ekspertgruppen har afholdt møde med Politimyndigheden i Kolding og herunder bl.a. besigtiget det areal, hvor fyrværkerifabrikken N.P. Johnsens Fyrværkerifabrik A/S oprindelig lå. Ekspertgruppen har endvidere afholdt møde med to repræsentanter fra relevante hollandske ministerier. Mødet blev afholdt i Den Haag, og ekspertgruppen fik under mødet såvel som efter dette tilstillet en hel del særdeles relevante dokumenter fra de hollandske myndigheder. Ekspertgruppen modtog ved starten af gruppens arbejde dokumentmateriale fra Økonomiog Erhvervsministeriet samt Forsvarsministeriet. Efterfølgende har ekspertgruppen rekvireret en hel del yderligere dokumenter. Ekspeditionerne er gennemført i den form at ekspertgruppen har rettet henvendelse til Økonomi- og Erhvervsministeriet samt Forsvarsministeriet, hvorefter de to ministerier har indhentet relevante dokumenter fra kommune, amt, styrelser mv. Ekspertgruppen har desuden formuleret nogle spørgsmål til de berørte myndigheder og modtaget svar på disse spørgsmål. Det er ekspertgruppens opfattelse, at såvel Økonomi- og Erhvervsministeriet som Forsvarsministeriet har udleveret alt materiale, som ekspertgruppen har anmodet om, og såvel de to ministerier som de berørte myndigheder i øvrigt har svaret hurtigt og relevant på de af ekspertgruppen stillede spørgsmål. Ekspertgruppen finder, at den har haft såvel et nødvendigt som tilstrækkeligt grundlag for at tage stilling til de problemstillinger, der fremgår af kommissoriet. Ekspertgruppen bemærker specielt, at gruppen ikke skal tage stilling til: a) hvorvidt personer, selskaber eller offentlige myndigheder har pådraget sig et erstatningsansvar i forbindelse med ulykken i Seest

8 3 b) hvorvidt personer eller selskaber har begået strafbare forhold i forbindelse med nævnte ulykke, og c) hvorvidt der foreligger tjenesteforseelser fra en eller flere offentligt ansatte i forbindelse med nævnte ulykke.

9 4 II. Ekspertgruppens hovedkonklusion. Ekspertgruppen ønsker indledningsvis at fremhæve, at der igennem mange år ikke har været tilfælde i Europa af større fyrværkeriulykker, som på nogen måde kan sammenlignes med ulykken i Enschede den 13. maj 2000 og ulykken i Seest den 3. november Der har været alvorlige ulykker i forbindelse ved brug af konsumfyrværkeri, og såvel Danmark som de fleste andre lande i Europa har løbende iværksat kampagner for at forhindre ulykker ved forbrugernes anvendelse af konsumfyrværkeri. Nærværende rapport koncentrerer sig udelukkende om fyrværkeriulykker af størrelsesorden som de nævnte hhv. i Enschede og Seest og beskæftiger sig således ikke med de fyrværkeriulykker der optræder i forbindelse med anvendelse af konsumfyrværkeri. I dette og følgende afsnit omtales kategorier I, II mfl. og klasser 1.1G, 1.3G mfl. Der henvises til rapportens afsnit VII, hvor definitioner vedrørende kategorier og klasser er anført. Ved ulykken i Enschede blev 22 mennesker dræbt, 950 mennesker fysisk og psykisk skadet, 200 ejendomme fuldstændig ødelagt og ca. 300 ejendomme svært beskadiget. Fyrværkerivirksomheden der eksploderede ved ulykken i Enschede havde et samlet oplag af fyrværkeriartikler med en NEM (nettoeksplosivmængde), der svarede til ca. halvdelen af den NEM, der var på fyrværkerifabrikken i Seest på tidspunktet, hvor denne fabrik eksploderede den 3. november Ved ulykken i Seest blev 1 brandmand dræbt, 13 personer let skadet og 3 personer hårdt skadet. Endvidere blev en del ejendomme helt eller delvist beskadiget. Selvom det er dybt tragisk, at 1 brandmand afgik ved døden i forbindelse med eksplosionen, må det konstateres, at skaderne, såvel personskader som materielle skader, ved ulykken i Seest var væsentlig mindre end ved ulykken i Enschede på trods af, at den oplagrede NEMvægt på fabrikken i Seest var ca. det dobbelte af, hvad tilfældet var ved fyrværkeriulykken i Enschede. Ekspertgruppen ønsker i den anledning at fremhæve, at en af årsagerne til at skaderne ved ulykken i Seest var væsentlig mindre end skaderne i forbindelse med ulykken i Enschede skyldes indsatsen fra det lokale beredskab og det lokale politi, der styret af den ledende politiembedsmand på Politistationen i Kolding og politiets indsatsleder på åstedet bl.a. udvirkede, at det lykkedes at evakuere 924 personer og i øvrigt træffe relevante beslutninger ofte på meget kort tid.

10 5 En anden årsag til at skaderne ved ulykken i Seest blev væsentlig mindre end tilfældet var ved ulykken i Enschede skyldes held i forbindelse med de store eksplosioner, der fandt sted på fabrikken i Seest ca. 2 timer efter ulykken startede og hvor stort set hele fyrværkerilageret eksploderede. Disse eksplosioner fandt sted med et mellemrum på ca. 4-5 minutter. Havde hele lageret på fabrikken i Seest eksploderet på én gang, ville skaderne have været væsentlig større for så vidt angår personskader og materielle skader, idet ekspertgruppen er af den opfattelse, at et område i en radius af ca. 2 km. i så fald ville have været totalt raseret. En tredje årsag skyldes, at der ikke på fabrikken i Seest fandtes varer med direkte fejlklassificering op mod fareklasse 1.1G fyrværkeri. Årsagen til fyrværkeriulykken i Seest er ikke endelig fastlagt endsige bevist. Antændelsen finder sted i en container, der var under tømning og Kolding Politi har givet udtryk for, at det må anses for sandsynligt, at selve antændelsen skyldes, at en medarbejder tabte en kasse med raketter på gulvet inde i containeren, og at der i forbindelse hermed eksploderede en eller flere raketter, som antændte den resterende del af fyrværkeriartiklerne i den pågældende container. Herefter indtrådte der senere en eksplosion af restlageret i den pågældende container (hvorved en brandmand blev dræbt). Kort efter eksploderede en container, der var placeret umiddelbart ved siden af den første container og ca. 2 timer efter havde den brand, der bredte sig fra de to containere, resulteret i nogle store eksplosioner omfattende det samlede fyrværkerilager. Ekspertgruppen mener ikke, at det med sikkerhed kan fastlægges, hvad der antændte branden i den første container. Ekspertgruppen mener end ikke, at tabet af en kasse med raketter kan betegnes som værende den overvejende sandsynlige årsag. Der findes mange andre mulige årsager til selve antændelsen. De store eksplosioner i lagerhallerne, som indtraf ca. 2 timer efter eksplosionerne i containerne, skyldes at der i forbindelse med eksplosionerne i containerne skete antændelse af det samlede lager i de forskellige lagerhaller. Eksplosionernes styrke må naturligvis relateres til, at lagrene på uheldstidspunktet i al væsentlighed var fyldt i anledning af den forestående sæson for salg af fyrværkeri. Om de berørte myndigheders aktiviteter efter ulykken i Enschede og frem til ulykken i Seest kan ekspertgruppen i enighed udtale, at der ikke ses at være begået lovovertrædelser af de berørte danske myndigheder.

11 6 Efter ulykken i Enschede i Holland udarbejdede de hollandske myndigheder ved en nedsat kommission en større rapport om årsagerne til fyrværkeriulykken i Enschede. Det fremgår heraf, at det ikke lykkedes at bevise, hvad der egentlig antændte branden, der førte til eksplosionerne på fabrikken i Enschede, og det fremgår videre af kommissionsrapporten, at fabrikken i Enschede opbevarede betydeligt mere fyrværkeri, end hvad der fremgik af den offentlige tilladelse, som fabrikken havde og det fremgår også, at der på fabrikken blev opbevaret fyrværkeri af væsentlig farligere art end tilladt. De hollandske myndigheder iværksatte efter ulykken i Enschede omfattende undersøgelser og fremsatte bl.a. forslag om ændring af de internationale konventioner om transport af farligt gods. De pågældende regler indeholder klassificeringer af fyrværkeri baseret på vurdering af skadesrisici og benævnes i almindelig tale ADR-reglerne. De pågældende regler blev ændret primo 2003 og omgående implementeret i dansk ret. De danske myndigheder skærpede, i overensstemmelse med de nye ADR-regler, kontrolforanstaltningerne vedrørende importeret fyrværkeri, hvilket er væsentligt når henses til, at alt fyrværkeri på ulykkestidspunktet på fabrikken i Seest var importeret. Endvidere skærpede de danske myndigheder de tekniske krav til de enkelte fyrværkeriartikler for at opnå større sikkerhed ved brug af konsumfyrværkeri. De danske myndigheders aktiviteter på fyrværkeriområdet i den relevante periode mellem ulykken i Enschede og ulykken i Seest svarer i al væsentlighed til de aktiviteter, som andre myndigheder i Europa iværksatte i den pågældende periode. Så vidt ses indførte Norge og mange andre lande skærpede krav vedrørende afstanden mellem større oplag af fyrværkeri og nærliggende bebyggelse, jf. nærmere nedenfor. I henhold til de på daværende tidspunkt gældende regler skulle forskellige danske myndigheder godkende virksomheden i Seest, herunder udbygninger af virksomheden mv. Selvom ekspertgruppen finder anledning til at rejse nogle kritiske spørgsmål til sagsbehandlingen, herunder navnlig en meget langsommelig sagsbehandling i forbindelse med tildeling af virksomhedens miljøgodkendelse, ses der ikke ved de meddelte tilladelser at være begået klare fejl. Tilladelserne er saglige og begrundede og der ses ikke i forbindelse med meddelelse af de pågældende tilladelser at være inddraget usaglige hensyn. Flere danske myndigheder skulle efter de dagældende regler føre tilsyn med fyrværkerifabrikken i Seest. Ekspertgruppen har modtaget dokumentation for, at tilsyn er gennemført

12 7 som krævet. Efterfølgende kan man bemærke, at tilsynene måske skulle have været mere intense og navnlig fundet sted i hvad der for en virksomhed af den pågældende art må betegnes som højsæson. Om fyrværkerifabrikken i Seest kan det oplyses, at denne på uheldstidspunktet den 3. november 2004 havde et lager på ca. 284 tons NEM, hvilket var mindre end det tilladte maksimale oplag på 300 tons NEM. Arten af fyrværkeri på fyrværkerifabrikken var på uheldstidspunktet omfattet af kategori I og II efter den danske lovgivning om fyrværkeri, og klassificeret i grupperne 1.3G eller mindre efter ADR-reglerne (om definitionen af disse kategoriseringsklasser henvises til denne rapports kapitel VII). Det var en betingelse, at der på fabrikken kun måtte opbevares fyrværkeri af kategori I og/eller II respektive klasse 1.3G eller mindre farligt fyrværkeri efter ADR-reglerne. Virksomheden havde således ikke på uheldstidspunktet fyrværkeri i strid med de givne tilladelser. Dog var bruttovægten af det oplagrede fyrværkeri større end tilladt. Det blev efterfølgende konstateret, at virksomheden ikke, som betinget af myndighederne, havde bortskaffet fyrværkeri, som af myndighederne var kasseret, men den omstændighed ses ikke at have haft nogen indflydelse på omfanget af ulykken i Seest. Det må imidlertid bemærkes, at virksomhedsgodkendelsen som fabrikken i Seest havde fra Beredskabsstyrelsen var udløbet på uheldstidspunktet, men det er dokumenteret overfor ekspertgruppen, at det blandt myndighederne var besluttet at forlænge alle givne virksomhedstilladelser til 2006 på afventning af nye regler fra EU. Fyrværkerifabrikken i Seest havde ikke på uheldstidspunktet en lovbefalet opbevaringstilladelse fra det lokale politi. Det ligger imidlertid fast, at det lokale politi i en periode på ikke under 3 år har haft viden om, at der fandtes et fyrværkerioplag på fabrikken i Seest og også haft viden om størrelsen af dette oplag. Specielt om de sikkerhedsmæssige risici ved opbevaring af kategori I og II fyrværkeri (og klasse 1.3G og 1.4G) ønsker ekspertgruppen at fremhæve, at man ikke finder grundlag for at udtale, at de involverede danske myndigheder vidste eller burde vide, at fyrværkeri af den pågældende karakter kunne indebære væsentlige sikkerhedsmæssige risici. Der var efter ulykken i Enschede blandt fagfolk i Europa tvivl om validiteten af den klassificering efter ADR-reglerne (og dermed som en følgevirkning også efter de danske kategorier), som forelå i relation til de enkelte fyrværkeriartikler. Klassificeringen blev foretaget af producenterne (kinesiske virksomheder), og der var ikke tradition i noget europæisk land for efterfølgende tests i relation til navnlig risikoen for masseeksplosion. Ved ændring af ADR-reglerne i 2003 blev det pålagt importlandene at kontrollere klassifikationen af de enkelte fyrværkeriartikler.

13 8 Som anført ovenfor blev de pågældende regler implementeret i Danmark primo 2003 og reglerne blev administreret af de danske myndigheder ud fra generelle klassifikationsgrundlag, som blev anvendt i de øvrige europæiske lande. Samtidig gennemførte de danske myndigheder en skærpelse af de tekniske forskrifter, navnlig relateret til kategori II fyrværkeri. Det var såvel de danske myndigheder som også andre europæiske myndigheders opfattelse, at der gennem de pågældende skærpelser var foretaget indgreb som minimerede de sikkerhedsmæssige risici i forbindelse med større oplag af fyrværkeri, så en ulykke som den der fandt sted i Enschede den 13. maj 2000 ikke kunne påregnes. Desværre viste det sig ved ulykken i Seest den 3. november 2004, at de pågældende tiltag åbenbart ikke har været tilstrækkelige. I relation til bemærkningen i kommissoriet om, hvorvidt ekspertgruppen kan vurdere, om ulykken i Seest kunne være undgået, udtaler ekspertgruppen følgende: Ekspertgruppen mener ikke, at sagsbehandlinger i de danske berørte myndigheder har været behæftet med fejl, som er årsag til ulykken i Seest, hverken til selve antændelsen eller skadesomfanget. Det eneste der kan udtales om, hvad myndighederne kunne have gjort med den virkning, at ulykken i Seest ville være undgået, var gennemførelse af et totalt forbud mod import, oplagring og anvendelse af almindelig konsumfyrværkeri (kategori I og II fyrværkeri). Ekspertgruppen kan ikke bebrejde nogen dansk myndighed, at man undlod at fremsætte forslag herom, når henses til at intet andet land i Europa gennemførte et så væsentligt indgreb. Ekspertgruppen finder, at skadesomfanget ville have været væsentligt mindre, hvis myndighederne havde anvendt de afstandskrav til nærliggende bebyggelse, som flere europæiske lande krævede. Ovenfor har ekspertgruppen anført, at Norge og nogle andre lande indførte skærpede krav efter ulykken i Enschede. Disse krav til virksomheder med større oplag af fyrværkeri omfattede navnlig krav til afstande mellem virksomheden og nærliggende bebyggelse. Der forelå ikke på uheldstidspunktet vedtagne regelsæt for de europæiske lande vedrørende sikkerhedsafstande til nærliggende bebyggelse. NATO-landene havde dog i flere år for Forsvaret haft et ensartet regelsæt vedrørende sikkerhedsafstande mellem ammunitionsdepoter og nærliggende bebyggelse. I Danmark blev der efter ulykken i Enschede indført en bestemmelse i de tekniske forskrifter for fyrværkeri, ifølge hvilken politiet efter indhentet udtalelse fra Beredskabsstyrelsen skulle godkende fyrværkerioplag over 2 tons. Fyrværkerifabrikken i Seest søgte ikke om sådan godkendelse og havde derfor ikke på uheldstidspunktet en sådan. Det er imidlertid væsentligt at fremhæve, at Beredskabsstyrelsen i forbindelse med Vejle Amts miljøgodkendelse af virksomheden i Seest efter Miljøbeskyttelsesloven fik udvirket, at virksomheden kun måtte

14 9 opbevare klasse 1.3 og 1.4 fyrværkeri (som efter definitionen kunne eksplodere men ikke masseeksplodere). Det må vurderes, at de nævnte myndigheder ved indførelse af denne betingelse kombineret med de nye ADR-regler er gået ud fra, at klassificeringskontrollen ville forhindre, at fyrværkeri klassificeret som 1.3 eller 1.4 kunne masseeksplodere (som fyrværkeri i klasse 1.1 eller 1.2). Formålet med at ændre ADR-reglerne var netop at forhindre, at klasse 1.3 og 1.4 fyrværkeri i specielle situationer kunne reagere som klasse 1.1 eller 1.2 fyrværkeri. Ekspertgruppen udtaler dog forundring over, at man ikke i Danmark tillempede afstandskravene mellem større fyrværkerioplag og nærliggende bebyggelse, som tilfældet var i flere andre europæiske lande. Ekspertgruppens konklusion i relation til årsagen til de 3 store eksplosioner i hallerne på fabrikken i Seest tager sit udgangspunkt i en fodnote til FN rekommandationen model Regulation Volume I kap om tillægsvurdering. Ifølge denne note kan der optræde en Self-confinement, som kan medføre ændrede egenskaber ved eksplosivstofferne. Ved ulykken i Seest indtraf der en self-confinement kombineret med høje temperaturer pga. brand både i containerne og hallerne. Dette førte til eksplosioner som blev kraftigere end hvad der kunne forventes ved fareklasse 1.3G fyrværkeri. ( Self-confinement kan beskrives som en reaktion i eksplosivstoffer, der kan optræde i forbindelse med en trykforøgelse forårsaget af den luftudvidelse, der er en følge af opvarmning f.eks. i forbindelse med en brand). Selvom Ekspertgruppen kun skal vurdere de berørte myndigheders aktiviteter på fyrværkeriområdet frem til ulykken indtraf i Seest den 3. november 2004 ønsker gruppen at bemærke og fremhæve følgende: Efter ulykken i Seest nedsatte de berørte ministerier et udvalg (det såkaldte kulegravningsudvalg), som udgav flere rapporter, der i detailleret form redegjorde for omstændighederne ved ulykken, de gældende retsregler etc. Ekspertgruppen har modtaget disse rapporter og finder anledning til at udtrykke stor anerkendelse af det udførte arbejde, som har ført til markante ændringer af de hidtil gældende retsregler. Med Økonomi- og Erhvervsministeriets mellemkomst gennemførtes endvidere en udflytning af virksomheder med større fyrværkerioplag fra beboede områder til militære anlæg o.lign., hvor der i tilfælde af en større ulykke ikke vil kunne indtræffe skader som tilfældet var ved ulykken i Seest.

15 10 III. Redegørelse for omstændighederne ved fyrværkeri-ulykken i Enschede, Holland, den 13. maj Som det fremgår af ministeriernes kommissorium, skal ekspertgruppen vurdere de danske myndigheders aktiviteter på fyrværkeriområdet i perioden fra fyrværkeriulykken i Enschede, Holland, den 13. maj 2000, til ulykken i Seest den 3. november På den baggrund finder ekspertgruppen det væsentligt at redegøre for omstændighederne ved fyrværkeriulykken i Enschede. I den anledning har ekspertgruppen afholdt et møde med repræsentanter fra to hollandske ministerier den 20. december 2005 i Den Haag. Under mødet med de hollandske myndigheder modtog ekspertgruppen en del relevante dokumenter og har efterfølgende også modtaget redegørelser og dokumentmateriale fra de hollandske myndigheder. A. Perioden før ulykken i Enschede, Holland. Det fremgår af de modtagne dokumenter, at der indtraf en fyrværkeriulykke den 14. februar 1991 på fyrværkerifabrikken M.S. Vuurwerk i den hollandske by Culemborg. Ved den pågældende ulykke omkom nogle medarbejdere på den pågældende fyrværkerifabrik. Efter ulykken blev der udarbejdet en rapport om årsagerne til ulykken. Ekspertgruppen har ikke haft lejlighed til at gennemgå denne rapport, men af det materiale ekspertgruppen har modtaget fremgår, at årsagen til fyrværkeriulykken i Culemborg den 14. februar 1991 i al væsentlighed skyldes, at oplagret fyrværkeri, der var klassificeret som 1.3G, reelt reagerede som fyrværkeri henhørende under 1.1G. B. Redegørelse for selve ulykken i Enschede og perioden derefter. a. Oplag på virksomheden. Den 13. maj 2000 indtraf en alvorlig ulykke på fyrværkerifabrikken i Enschede i Holland, tilhørende det hollandske firma SE Fireworks. Det er oplyst overfor ekspertgruppen, at virksomheden havde skiftet indehaver nogle få år forinden, men det er samtidig tilføjet, at de nye indehavere var fuldt bekendt med problemstillingerne vedrørende import, opbevaring og videresalg af fyrværkeri.

16 11 Det fremgår af det modtagne materiale, at virksomheden havde offentlig tilladelse til opbevaring af kilo fyrværkeri af klasse 1.4G opbevaret i originale transportkasser samt tilladelse til opbevaring af max kilo af klasse 1.3G. Efterfølgende blev det konstateret, at en betragtelig del af lageret var klassificeret i en højere klasse end tilladt, herunder kilo klassificeret som 1.1G og kilo klassificeret som 1.2G. Videre fremgår det, at oplagets mængde var større end det tilladte. Virksomheden havde kun tilladelse til opbevaring af fyrværkeri af klasserne 1.3G og 1.4G, men ikke desto mindre havde virksomheden også påbegyndt produktion af egentlig professionelt fyrværkeri, klassificeret i gruppe 1.1G. b. Årsagen til eksplosionen i Enschede og virkningen heraf. Det fremgår af de foreliggende dokumenter, hvad der blev bekræftet overfor ekspertgruppen under mødet med de hollandske myndigheder, at det ikke er bevist, hvad der antændte fyrværkeriet på virksomheden. Der foreligger end ikke formodning om, hvad der startede den brand, som senere førte til masseeksplosionen på fabrikken. Det er alene fastslået, at antændelsen fandt sted i en af hallerne, og at branden derefter i forbindelse med en eksplosion i denne hal, bredte sig til fyrværkeri oplagret i containere og de øvrige lagerhaller. Der opstod brand i samtlige lagerhaller og i flere af opbevaringscontainerne, resulterende i nogle store masseeksplosioner. I forbindelse med eksplosionerne blev 22 mennesker dræbt, 950 mennesker psykisk og/eller fysisk skadet, 200 beboelser totalt ødelagt og ca. 300 beboelser kraftigt beskadiget. På trods af at den samlede NEM-vægt (nettoeksplosivmængde) af det oplagrede fyrværkeri var væsentligt mindre end oplaget på fabrikken i Seest, blev skaderne væsentligt større end tilfældet senere viste sig at være i forbindelse med fyrværkeriulykken i Seest. Det fremgår ikke af det materiale, der er overleveret til ekspertgruppen, i hvilket omfang det har haft en skærpende virkning på eksplosionerne, at der på fabrikken i Enschede blev opbevaret en større mængde fyrværkeri, klassificeret som 1.1G, men det kan bestemt ikke udelukkes, at mængden af 1.1G fyrværkeri reelt har medvirket til at forværre ulykkens omfang.

17 12 c. Rapporter og aktiviteter fra de hollandske myndigheder. Kort efter ulykken i Enschede blev der nedsat en kommission til undersøgelse af årsagen til den pågældende ulykke. Kommissionen afgav i februar 2001 en rapport kaldet Oosting-rapporten. Ekspertgruppens medlemmer modtog under mødet i Holland den del af rapporten, som er benævnt Final Consideration. Det fremgår af denne del af Oosting-rapporten, der i øvrigt var på flere tusinde sider, at kommissionen, der udgav den pågældende rapport, har hæftet sig ved, at opbevaringscontainerne var placeret meget tæt ved oplagringshallerne, og at der som anført ovenfor var oplagret mere end tilladt og navnlig, at der også blandt lageret indgik fyrværkeriartikler hørende til gruppe 1.1G. Kommissionen anfører bl.a. i sin rapport, at hvis der kun havde været opbevaret fyrværkeri af gruppe 1.4G og eventuelt en lille mængde fyrværkeri af gruppe 1.3G, så ville der næppe have været indtruffet en masseeksplosion. Kommissionen finder, at ejerne af virksomheden burde have været klar over, at man ikke kunne fæste fuld tillid til producenternes (kinesiske virksomheder) klassificering af de enkelte fyrværkeriprodukter, og at man derfor kunne risikere, at produkter som blev betegnet som tilhørende 1.4G reelt i visse særlige tilfælde kunne reagere som fyrværkeri under 1.1G. Kommissionen finder anledning til at gøre bemærkninger om, at indehaverne af den pågældende virksomhed med viden om, at der ikke kunne fæstes fuld tillid til de kinesiske producenters klassificering af de enkelte fyrværkeriartikler, burde have taget relevante tiltag til yderligere sikkerhedsforanstaltninger på virksomheden. Det anføres videre, at de offentlige myndigheder ved deres kontrolbesøg ikke dermed fratager virksomhedens ledelse fra sit ansvar i relation til at drive virksomheden under fuldt forsvarlige forhold. Ekspertgruppen ønsker at fremhæve, at det af rapporten bl.a. fremgår, at der ikke på daværende tidspunkt blandt myndighederne var fuld klarhed vedrørende problemstillingerne i relation til, hvorvidt klassifikationen af de enkelte fyrværkeriartikler var korrekt. Kommissionen fremhæver endvidere problemstillingerne vedrørende kompetencefordelingen mellem flere myndigheder i Holland og nævner i den forbindelse, at nogle kompetencer i relation til offentlige tilladelser for opbevaring, import og salg af

18 13 fyrværkeriartikler hørte under planmyndighederne (miljømyndighederne), mens andre tilladelser skulle indhentes hos sikkerhedsmyndighederne (beredskabsmyndighederne o.lign.). Kommissionen finder, at det har skortet på intern orientering mellem de enkelte myndigheder i relation til de tilladelser, der skulle gives til importører af fyrværkeri. Om tilsynsførelsen fra de offentlige myndigheders side anfører rapporten bl.a., at denne fremtræder som rent papirarbejde. Som årsag til de væsentlige og meget alvorlige skader der indtraf ved ulykken, anfører kommissionen, at der på trods af manglende kendskab til, hvad der egentlig antændte branden, må drages den konklusion, at flere af de fyrværkeriartikler, der blev opbevaret på virksomheden i Enschede, reelt tilhørte klasse 1.1G, selvom de var mærket som tilhørende klasse 1.3G eller 1.4G, og det fremhæves særligt, at virksomheden dels opbevarede mere fyrværkeri end tilladt og tillige opbevarede fyrværkeri, der var klassificeret som 1.1G, hvilket var direkte i modstrid med den givne tilladelse. Fra de hollandske myndigheder har ekspertgruppen endvidere modtaget (på hollandsk) domskonklusionerne af to domme afsagt af civile domstole i Holland. Det blev udtrykkeligt oplyst af de hollandske myndigheder, at de pågældende domme stadig kunne ankes til højere retsinstans. Ekspertgruppens medlemmer er ikke orienteret om, hvorvidt dommene er anket. Den ene sag er anlagt af efterkommere efter personer, der døde ved ulykken i Enschede, og den anden sag er anlagt af en række forsikringsselskaber, som udredte erstatning i forbindelse med de ødelagte ejendomme. Begge sager blev anlagt med påstand om betydelige erstatningskrav mod hhv. den lokale kommune og den hollandske stat. Det fremgår af de pågældende domme, at hovedsøgsmålsgrundene var, at myndighederne ikke på behørig vis havde taget højde for den erfaring, man opnåede efter ulykken den 14. februar 1991 på fyrværkerifabrikken i Culemborg, i hvilken forbindelse det bl.a. blev gjort gældende, at man burde have ændret reglerne, kontrolsystemerne og afstandskravene til nærliggende bebyggelse. Ved begge domme blev myndighederne frifundet. Ekspertgruppens formand har, med forbehold for rigtig forståelse af præmisserne i dommene, navnlig lagt vægt på, at domstolene har fundet, at der ikke fra myndighedernes side foreligger nogen lovovertrædelse i relation til de på daværende tidspunkt gældende love og bekendtgørelser.

19 14 Videre er det fremhævet, at myndighederne ikke har kunnet påregne en så alvorlig reaktion i relation til de oplagrede fyrværkeriartikler, som tilfældet senere viste sig at være. Domstolene mener, at der er foretaget den lovbefalede kontrol gennem tilsyn af virksomhederne, og at dette ikke fratager virksomhedsindehaveren sin pligt til stedse at overholde givne betingelser vedrørende såvel mængder som kategorier af oplagrede fyrværkeriartikler. Domstolene fremhæver også, at den forkerte klassificering af en del af fyrværkerilageret skyldes produktionsvirksomhederne (i Kina), og at myndighederne som sådan ikke kan drages til ansvar for den konstaterede fejl. De tilladte typer af fyrværkeri som kunne opvares på virksomheden, kunne ikke efter de gældende definitioner af klasserne 1.3G og 1.4G forventes at masseeksplodere, og i hvert fald ikke i et så voldsomt omfang, som tilfældet viste sig at være. Under ekspertgruppens møde med de hollandske repræsentanter for to hollandske ministerier oplyste repræsentanterne i øvrigt, at Holland, som det vil fremgå senere af denne rapport, fremsatte forslag til ændring af ADR-regler i relation til klassifikation af importeret fyrværkeri. Hollandske myndigheder deltog i mange møder allerede fra 2001 i FN s underkomité for transport af farligt gods, som arbejder under FN organet ECOSOC, der siden 2001 arbejdede med en defaulttabel vedrørende klassificering af fyrværkeriartikler (arbejdet afsluttedes i dec. 2004, dvs. efter ulykken i Seest). Endvidere deltog de hollandske myndigheder i andre komitéer, organisationer o.lign. hvor man redegjorde for nødvendigheden af ændringen af klassifikationsreglerne, navnlig i relation til at sikre korrekt klassifikation af fyrværkeri importeret fra Kina. Det blev oplyst, at de hollandske myndigheder i marts 2001 havde aflagt besøg i Kina, hvor man bl.a. havde haft et møde med de kinesiske inspektionsmyndigheder i 4 forskellige byer i Kina. Der blev aflagt besøg på nogle fyrværkerifabrikker og senere aflagde kinesiske myndigheder, nærmere bestemt i oktober og november 2002, besøg i Holland, hvor der var møde mellem de kinesiske delegationer og de hollandske myndigheder. Under mødet i Den Haag oplyste de hollandske repræsentanter bl.a., at man i forbindelse med det første besøg i Kina erfarede, at de kinesiske tilsynsmyndigheder

20 15 ikke var bekendt med definitionerne for fyrværkeri tilhørende kategori 1.1G, 1.2G, 1.3G og 1.4G. Man var således ikke bekendt med den meget væsentlige forskel, der forefindes mellem definition af 1.1G og 1.3G fyrværkeri. De hollandske repræsentanter oplyste videre, at man bortset fra et enkelt møde i København, ikke havde været i kontakt med danske myndigheder eller modtaget opfordringer fra danske myndigheder om fremsendelse af dokumentmateriale eller andet. Der blev afholdt møde i marts 2002 i København, nærmere bestemt den 14. marts Fra de danske myndigheder har ekspertgruppen modtaget notater vedrørende det pågældende møde, og det fremgår af disse, at man bl.a. fra dansk side redegjorde for gennemførte fyrværkeriforsøg i Tranum. Videre fremgår, at de hollandske myndigheder under mødet fremhævede de problemer, der forelå vedrørende korrekt klassifikation af fyrværkeri importeret fra kinesiske producenter. Under mødet med de hollandske repræsentanter i Den Haag blev det endvidere oplyst, at det ikke på noget tidspunkt var lykkedes de hollandske myndigheder med sikkerhed at fastslå, hvad der var den egentlige årsag til, at branden på fabrikken i Enschede startede (selve antændelsen), men at man havde hæftet sig ved, at der blev opbevaret betydeligt mere fyrværkeri end tilladt, og navnlig fyrværkeri klassificeret som 1.1G, ligesom der var påbegyndt en produktion af professionelt fyrværkeri (ikke almindeligt konsum-fyrværkeri). Videre blev det fremhævet, at flere af containerne på arealet ikke blot fungerede som transportcontainere, men tillige reelt var lager for fyrværkeri. På direkte forespørgsel om der efter ulykken i Enschede var sket væsentlige ændringer af den hollandske lovgivning, svarede de hollandske repræsentanter bekræftende, men fremhævede dog at de væsentligste ændringer havde fokus på oplagring ved detailleddet, herunder oplagring i forbindelse med supermarkeder o.lign. op til et forestående nytår. Fokus havde været sat på forbrugerne. I relation til større lagre blev det oplyst, at de hollandske myndigheder fremsatte forslag til ændring af transportreglerne, jf. nærmere nedenfor. Endvidere blev det oplyst, at man havde ændret kravene til afstand mellem større fyrværkerioplag og nærliggende bebyggelse. Afslutningsvis gjorde de hollandske myndighedsrepræsentanter opmærksom på, at det før ulykken i Enschede var en almen opfattelse, både i Holland og i andre europæiske lande, at almindeligt konsumfyrværkeri (klasse 1.3G og 1.4G) ikke var særlig farligt. De hollandske repræsentanter føjede til, at selv efter ulykken i

[Forsvarsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål nr. A og B]

[Forsvarsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål nr. A og B] Erhvervsudvalget (2. samling) B 34 - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt [Forsvarsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål nr. A og B] Fyrværkeriulykken i Seest ved Kolding den 3. november 2004 viste mod

Læs mere

Justitsministeriet. Hos hvilken minister ligger ansvaret placeret for, at der. så det sikres, at alle relevante elementer bliver

Justitsministeriet. Hos hvilken minister ligger ansvaret placeret for, at der. så det sikres, at alle relevante elementer bliver Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 191 Offentligt 06-07-05 Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato: 21. juni 2005 Dok.: CMA40057 Politikontoret Udkast til tale Til ministeren

Læs mere

Bemærkninger til Forsvarsministeriets bekendtgørelse om fremstilling, opbevaring og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler.

Bemærkninger til Forsvarsministeriets bekendtgørelse om fremstilling, opbevaring og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler. FOB. J. nr. 004-035/2005 Bemærkninger til Forsvarsministeriets bekendtgørelse om fremstilling, opbevaring og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler. I. Almindelige bemærkninger I. Hjemmel

Læs mere

Bestyrelsesansvar i en grundejerforening

Bestyrelsesansvar i en grundejerforening - 1 Bestyrelsesansvar i en grundejerforening Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Bestyrelsens pligter og ansvar i ikke-erhvervsdrivende foreninger har været omtalt flere gange på nærværende

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Thomsen Enevold Sørensensvej 6 6000 Kolding Sagen angår spørgsmålet, om indklagede i salgsopstillingen har givet fejlagtige

Læs mere

Åbent samråd om rapporten fra Regeringens Kulegravningsudvalg

Åbent samråd om rapporten fra Regeringens Kulegravningsudvalg Erhvervsudvalget (2. samling) B 34 - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt TALEPUNKTER 17. maj 2005 Eksp.nr. 190418 /mv-dep Åbent samråd om rapporten fra Regeringens Kulegravningsudvalg om fyrværkeri Spørgsmål

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Transportklassificering / NEM Tidsperiode Salgssteder Opbevaring i bygning Opbevaring i container Anmeldelse/ansøgning Spørgsmål

Transportklassificering / NEM Tidsperiode Salgssteder Opbevaring i bygning Opbevaring i container Anmeldelse/ansøgning Spørgsmål Fyrværkeri Transportklassificering / NEM Tidsperiode Salgssteder Opbevaring i bygning Opbevaring i container Anmeldelse/ansøgning Spørgsmål Transportklassificering 1.1G Artikler, som frembryder fare for

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 325 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 325 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 325 Offentligt ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 13. marts 2015 Endelig besvarelse af spørgsmål 325 alm. del stillet af Retsudvalget den 8. januar

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 25. februar 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-150-1011

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Min påstand i have 29 er derfor at her tales om bestyrelseansvar som så afgjort får betydning for sagen her.

Min påstand i have 29 er derfor at her tales om bestyrelseansvar som så afgjort får betydning for sagen her. 1 Have 29 i Strandparken Have 29 har skiftet ejer siden huset blev modaniseret. Min formodning er, at familien Jäger solgte dette i år 2006 til nuværende ejer og jeg er overbevist om, at den nuværende

Læs mere

Jura. J.nr. M DBH. Status på anvendelsen af håndhævelsespakken Den 24. maj 2005

Jura. J.nr. M DBH. Status på anvendelsen af håndhævelsespakken Den 24. maj 2005 Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 294 Offentligt N O T A T MILJØSTYRELSEN Jura J.nr. M 1034-0389 DBH Status på anvendelsen af håndhævelsespakken Den 24. maj 2005 Håndhævelsespakken

Læs mere

Trappe til 1. sal samt dør ud til nyanlagt gårdsplads, dobbelt carport samt anneks m/lille værelse, udhus og loft.

Trappe til 1. sal samt dør ud til nyanlagt gårdsplads, dobbelt carport samt anneks m/lille værelse, udhus og loft. 1 København, den 7. juli 2011 DELKENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mette Lykken v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58, Ganløse 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen den 5. november

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde 3 ejerlejligheder til salg i en ejendom. Klagerne var interesserede i at afgive bud på en af ejerlejlighederne.

KENDELSE. Indklagede havde 3 ejerlejligheder til salg i en ejendom. Klagerne var interesserede i at afgive bud på en af ejerlejlighederne. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Annemette Lyngh Fælledvej 18 2200 København N Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne

Læs mere

Bright Star Fireworks A/S. Fruerlundvej 1, Tirstrup 8410 Rønde EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Bright Star Fireworks A/S. Fruerlundvej 1, Tirstrup 8410 Rønde EKSTERN BEREDSKABSPLAN Bright Star Fireworks A/S Fruerlundvej 1, Tirstrup 8410 Rønde EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB)

Læs mere

Klager. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. Annette Rønne Søndergade 6A 8500 Grenaa

Klager. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. Annette Rønne Søndergade 6A 8500 Grenaa 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klager ctr. Annette Rønne Søndergade 6A 8500 Grenaa Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klagerne, som følge af at indklagede

Læs mere

Salg af konsumfyrværkeri. fra anmeldelsespligtig butik

Salg af konsumfyrværkeri. fra anmeldelsespligtig butik Salg af konsumfyrværkeri fra anmeldelsespligtig butik 1 Denne vejledning er udarbejdet af Københavns Brandvæsen og er efter aftale med dem tilpasset vores lokale forhold. Vejledningen skal bruges som huskeliste

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 Sag 42/2016 CO-industri som mandatar for A (advokat Nicolai Westergaard) mod Beskæftigelsesministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) CO-industri

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR VEDRØRENDE BALTIC PIPE

SPØRGSMÅL OG SVAR VEDRØRENDE BALTIC PIPE SPØRGSMÅL OG SVAR VEDRØRENDE BALTIC PIPE Charlotte Roest har onsdag den 17. januar 2018 stillet en række spørgsmål om Baltic Pipe-projektet. Charlotte Roests spørgsmål fremgår af nedenstående i kursiv

Læs mere

Myndighedsopgaver på beredskabsområdet, som skal varetages af Kommunerne

Myndighedsopgaver på beredskabsområdet, som skal varetages af Kommunerne BILAG 2 Myndighedsopgaver på beredskabsområdet, som skal varetages af Kommunerne Lov og Myndighedsopgave Beskrivelse Beredskabsloven 23a Gebyr ved blinde alarmer Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

VVM for Schultz Stevedoring A/S, Kalundborg

VVM for Schultz Stevedoring A/S, Kalundborg VVM for Schultz Stevedoring A/S, Kalundborg Idéoplæg Oktober 2015 VVM-redegørelse Marts 2016 Sammenfattende redegørelse Juli 2016 INDHOLD 1. Den sammenfattende redegørelse 3 1.1 Indhold 3 1.2 Den videre

Læs mere

Fyrværkeri. Pernille Petersen. pep@sik.dk

Fyrværkeri. Pernille Petersen. pep@sik.dk Fyrværkeri Pernille Petersen pep@sik.dk Program Ny bekendtgørelse Bilag 1 Salgssteder og opbevaring i detailleddet Ansøgninger Kontrol Ny fyrværkeribekendtgørelse Bekendtgørelse om fyrværkeri og andre

Læs mere

Automatisk kompetenceoverdraget myndighedsopgaver på beredskabsområdet

Automatisk kompetenceoverdraget myndighedsopgaver på beredskabsområdet BILAG 5 Automatisk kompetenceoverdraget myndighedsopgaver på beredskabsområdet Med henvisning til 1) 4.2 i vedtægten for Trekantområdets Brandvæsen og 2) lov nr. 634 af 8 juni 2016 om ændring af beredskabsloven,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97-128.153

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97-128.153 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97-128.153 (H.P. Rosenmeier, Per Holmgård Andersen, Jens Fejø) 22. januar 1998 K E N D E L S E Unitron Scandinavia A/S og Danske Svineproducenters Serviceselskab (advokat Jeppe

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

1 Have66 rapport af 16. feb. 2012

1 Have66 rapport af 16. feb. 2012 1 Have66 rapport af 16. feb. 2012 Konklusion: Have 66 er ikke alene ulovlig ifølge egne vedtægter men i høj grad direkte imod lejeaftalen af såvel 2003 og de lejeaftaler der ligger før. Have 66 har indenfor

Læs mere

Klager. J.nr. 2008-0051 UL/bib. København, den 28. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2008-0051 UL/bib. København, den 28. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 28. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Poul Erik Bech og Alex Lindsov v/chartis Kalvebod Brygge 45, 5. 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 22. februar

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167)

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) Marts 2016 1. Indledning Udkast til forslag til lov om ændring af beredskabsloven, lov om beskyttelsesrum,

Læs mere

Efter en nærmere gennemgang af sagen har Justitsministeriet som nævnt ikke fundet grundlag for at ændre Rigsadvokatens afgørelse af 28. januar 2005.

Efter en nærmere gennemgang af sagen har Justitsministeriet som nævnt ikke fundet grundlag for at ændre Rigsadvokatens afgørelse af 28. januar 2005. Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Mike Axdal Dato: 13. juli 2006 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2005-2001-0042 Dok.: ALJ40449 Ved e-mail af 1. februar 2005 har De klaget til Justitsministeriet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 Ad punkt 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv....3 Ad punkt 2.3. Grundlaget

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Klagerne. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg

Klagerne. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne,

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. Christian Fuglsang, og

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. Christian Fuglsang, og Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. Christian Fuglsang, cfu@jm.dk og jm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Ernsø og Kenneth Thiemke Hovedgaden 514 2640 Hedehusene Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

Miljøregulering af virksomheder. Advokat (H), Partner Håkun Djurhuus

Miljøregulering af virksomheder. Advokat (H), Partner Håkun Djurhuus Miljøregulering af virksomheder Advokat (H), Partner Håkun Djurhuus Kategorisering 1. Godkendelsespligtige a) Bilag 1-virksomheder ( de store ) a1) IPPC a2) Få andre typer b) Bilag 2 ( de forenklede )

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger 04-11- 2009 Du har på vegne en række sommerhusejere i Kettingskov i brev af 12. oktober 2008 klaget over, at Sønderborg Kommune ikke har sørget

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse

Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rudersdal og Hørsholm kommuner ikke kan overlade vedtagelsen af planen for den risikobaserede dimensionering af det kommunale redningsberedskab til den

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Afgørelse af klage over Odsherred Kommunes udgiftsfordeling ved istandsættelse af Thorsvej

Afgørelse af klage over Odsherred Kommunes udgiftsfordeling ved istandsættelse af Thorsvej Dato 4. november 2014 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/13070-12 Side 1/6 Afgørelse af klage over Odsherred Kommunes udgiftsfordeling ved istandsættelse af

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Hvalsø Kommunes afgørelse af 17. august 2006 om afslag på ansøgning om fritagelse for tilslutning til kollektiv varmeforsyning for ejendommen [...].

Læs mere

Klageberettigelse efter by- og landzoneloven

Klageberettigelse efter by- og landzoneloven Klageberettigelse efter by- og landzoneloven Ikke fundet grundlag for at kritisere, at miljøministeriets departement fandt, at en tidligere ejer af en ejendom, som havde modtaget afslag på en ansøgning

Læs mere

Velkommen til Temadag om fyrværkeri 2012

Velkommen til Temadag om fyrværkeri 2012 Velkommen til Temadag om fyrværkeri 2012 Dagens program Velkomst Gennemgang af reglerne for salg og opbevaring af fyrværkeri v/ Pernille Enoch, Sikkerhedsstyrelsen Pause Tilsyn i detailleddet v/ Hans Larsen,

Læs mere

Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S

Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S-2085-16 Udskrift af dombogen for retten i København Dom afsagt den 7. juni 2016 Anklagemyndigheden mod T T er tiltalt for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 Sag 296/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Poul Hvilsted for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) I tidligere instans

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention 1 Den 8. juni 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af detentionen i Vejle. I rapporten bad jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i Vejle og Justitsministeriet. Jeg modtog herefter breve

Læs mere

Ny bekendtgørelse Gældende bekendtgørelse Bemærkninger Bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer

Ny bekendtgørelse Gældende bekendtgørelse Bemærkninger Bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer Ny bekendtgørelse Gældende bekendtgørelse Bemærkninger Bekendtgørelse om kontrol med arbejdsmiljøet ved risiko for større uheld med farlige stoffer Kapitel 1 - Område 1. Denne bekendtgørelse fastsætter

Læs mere

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973.

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973. Den 28. januar 2008 blev der i sag nr. 11/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A og registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved breve af 20. marts og 21. juni 2007 har Revisortilsynet

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 306/32 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og

Læs mere

I Landinspektørnævnets sag nr. 269: A og B mod landinspektør L afsagde nævnet den 4. marts 2005 følgende KENDELSE:

I Landinspektørnævnets sag nr. 269: A og B mod landinspektør L afsagde nævnet den 4. marts 2005 følgende KENDELSE: Landinspektør L var indklaget for Landinspektørnævnet for at have initieret afholdelsen af en skelforretning og misbrugt skelforretningsinstituttet for at dække over, at Landinspektørfirmaet, som L er

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009 A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning mod Statsautoriseret revisor C og D A/S afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 4. august 2009

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager 1], [klager 2] og [klager 3] klaget over [indklagede], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager 1], [klager 2] og [klager 3] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 28. juni 2017 Sagsnr. 2016-2846/JSC/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager 1], [klager 2] og [klager 3] klaget over [indklagede],

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar / x x x

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar / x x x DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar 2014 13/14833-12 x x x AFGØRELSE I SAGEN OM NEDLÆGGELSE AF DELE AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet Os klage af den 15. juli 2013 over, at kommunen

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og indgik derfor den 7. juni 2007 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og indgik derfor den 7. juni 2007 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Præstø ApS Vesterbro 1 4720 Præstø Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klager ikke fik solgt sin ejendom til en

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) LBK nr 1 af 04/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2015/008780 Senere ændringer til forskriften LOV nr 462 af 15/05/2017

Læs mere

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] !"#!"$! % &&&$!"$! [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] Du har fra Rigspolitiet modtaget en blank børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af Advokat [ ] s klage over Lemvig Kommunes afgørelse af 25. februar 2005 om ikke at udstede påbud efter olieforurening

Miljøstyrelsens afgørelse af Advokat [ ] s klage over Lemvig Kommunes afgørelse af 25. februar 2005 om ikke at udstede påbud efter olieforurening [ ] Jord & Affald J.nr. 335/04-0040 Ref. lihan Den 15. marts 2006 Miljøstyrelsens afgørelse af Advokat [ ] s klage over Lemvig Kommunes afgørelse af 25. februar 2005 om ikke at udstede påbud efter olieforurening

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret. Oktober 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret. Oktober 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret Oktober 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Bygnings- og Boligregistret (beretning nr.

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER

ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER Advokat (H) Kim Trenskow Kromann Reumert ATV Jord og Grundvand Miljøjura for enhver Schæffergården,

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 14. juni / x x x

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 14. juni / x x x DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 14. juni 2013 13/05042-15 x x x NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE Vejdirektoratet har den 1. marts 2013 fra Kommunen modtaget klager, der vedrører Kommunens

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Landinspektør L blev frifundet.

Landinspektør L blev frifundet. Om underretning af grundejere i forbindelse med skelafsætning og om hvordan underretning skal ske Klager A havde overtaget sin mors ejendom og blev i forbindelse med rydning af et skræntareal opmærksom

Læs mere

Den 26. 02.2012 ses i mail til formanden for H/F Strandparken følgende tekst (bilag 2 side 2):

Den 26. 02.2012 ses i mail til formanden for H/F Strandparken følgende tekst (bilag 2 side 2): 1 Sagen af 16. august 2012 Palle Flebo-Hansen Bilag 1 Til Cc Iben Simone Brinkland Pia Hansen Dato 16. august 2012 Hej Iben! Den 26. 02.2012 ses i mail til formanden for H/F Strandparken følgende tekst

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

Arbejdstilsynets vurdering af om en arbejdsmiljøovertrædelse skal føre

Arbejdstilsynets vurdering af om en arbejdsmiljøovertrædelse skal føre Supplement til høring i forbindelse med udarbejdelse af redegørelse til Folketingets Arbejdsmiljøfagligt Center Arbejdsmarkedsudvalg om arbejdsgivers begrænsede ansvar m.v. Postboks 1228 0900 København

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

4. at have foretaget forkerte konteringer, herunder rentekonteringer, med det formål at udsulte klagers økonomi,

4. at have foretaget forkerte konteringer, herunder rentekonteringer, med det formål at udsulte klagers økonomi, Kendelse af 14. maj 1998. 97-178.108. Klage over pengeinstitut afvist. Bank- og sparekasselovens 50 b, stk. 6. (Ellen Andersen, Merete Cordes og Niels Larsen) K har i skrivelse af 25. og 29. april 1997

Læs mere

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007)

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Side 1 af 8 Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Kapitel 1 Lovens område 1. Stk. 7. Loven gælder for enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende.

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende. 2012-6 Regler om dokumenter, der ikke underskrives, skal fastsættes i bekendtgørelsesform Med hjemmel i skatteforvaltningsloven havde Skatteministeriet i en bekendtgørelse fastsat regler om digital kommunikation

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Afslag på forlængelse af tilladelse til køb og salg af våben

Afslag på forlængelse af tilladelse til køb og salg af våben Afslag på forlængelse af tilladelse til køb og salg af våben Henstillet til justitsministeriet at genoptage behandlingen af en ansøgning om forlængelse af en tilladelse til at forhandle våben m.v., idet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 blev der i sag 226 2013 KK v/ejendomsmægler VV mod Ejendomsmægler NN afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 21. juni 2013 har VV på vegne af KK indbragt ejendomsmægler NN for Disciplinærnævnet

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Henstillet til justitsministeriet at tage en sag vedrørende bortfald af opholdsog arbejdstilladelse op til fornyet overvejelse, idet det efter min opfattelse var

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 23. december 2016 Sag 251/2016 DONG Energy Sales & Distribution A/S og Radius Elnet A/S (advokat Erik Bertelsen for begge) mod Transport- og Bygningsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 180/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat J. Korsø Jensen) T2 (advokat Niels Ulrik Heine) T3 (advokat Lars Kjeldsen) T4 (advokat Niels Forsby)

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 8. januar 1998. 97-28.199. Spørgsmål vedrørende lovpligtig arbejdsskadeforsikring. Lov om forsikringsvirksomhed 210 g. (Holger Dock, Eskil Trolle og Niels Larsen) Advokat D har i skrivelse

Læs mere

Temadag for beredskaberne 2011

Temadag for beredskaberne 2011 Temadag for beredskaberne 2011 Pernille Enoch pep@sik.dk Program Anmeldelse / Tilladelser Opbevaring af fyrværkeri i detailleddet Markedskontrol Spørgsmål Eksempel på anmeldelse Fejl på anmeldelsesskema

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for Juni 2007 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets beslutning om decharge for gennemførelsen af EU s regnskaber for 2005 Juni FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets beslutning om decharge

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 22. januar 1998. 96-139.414. Spørgsmål om udbetaling til andre end kontohaveren. Bank- og sparekasselovens 18, stk. 5 og 6 (lovbekendtgørelse nr. 8 af 15. januar 1960). (Suzanne Helsteen, Finn

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 68.191

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 68.191 Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 68.191 (H.P. Rosenmeier, Wayne Jensen, Niels Henriksen) 28. september 1998 K E N D E L S E Humus/Genplast ved Hans Jørgen Rasmussen (advokat Ib Ulstrup, Lystrup) mod Esbjerg

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af detentionen i Esbjerg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

K e n d e l s e: Den 13. maj 2008 blev der i. sag nr. 75/2005-S. Advokat B. mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 13. maj 2008 blev der i. sag nr. 75/2005-S. Advokat B. mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 13. maj 2008 blev der i sag nr. 75/2005-S Advokat B mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved kendelse afsagt den 30. januar 2007 af Disciplinærnævnet for Statsautoriserede

Læs mere

J.nr. 2010-0138 aq. København, den 14. april 2011 KENDELSE. Klager. ctr.

J.nr. 2010-0138 aq. København, den 14. april 2011 KENDELSE. Klager. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Michael Riis V /advokat Henrik Rise Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 7. juni

Læs mere

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Beredskabsstyrelsen 17. september 2007 BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 2 2. VILKÅR

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE (Klagerne) ctr. EDC Niels Kofoed A/S Østergade 14 7400 Herning Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne som følge af, at indklagede

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien TRADE/2002/294/DA Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien Kommissionen har modtaget en klage i henhold

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser. Maj 2012

Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser. Maj 2012 Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser Maj 2012 RIGSREVISORS UDVIDEDE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser

Læs mere