Dagsorden. Repræsentantskabsmøde (kl ) og Konstituterende bestyrelsesmøde (kl ) Nordjyllands Trafikselskab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden. Repræsentantskabsmøde (kl. 13.00) og Konstituterende bestyrelsesmøde (kl. 13.30) Nordjyllands Trafikselskab"

Transkript

1 Dagsorden Repræsentantskabsmøde (kl ) og Konstituterende bestyrelsesmøde (kl ) i Nordjyllands Trafikselskab 24. januar 2014 på Comwell Sport Rebild Bakker Rebildvej 36, 9520 Skørping

2 Repræsentantskabs- og bestyrelsesmøde hos NT den 24. januar januar 2014 Dagsorden for repræsentantskabsmøde Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 3 2 Revision af NT's vedtægter vedr. møder i bestyrelse og repræsentantskab 3 3 Valg af medlemmer og suppleanter til NT's bestyrelse 4 4 Eventuelt 4 Dagsorden for konstituerende bestyrelsesmøde Pkt. Tekst Side 1 Konstituering af bestyrelsen med formand og næstformand 5 2 Forslag til mødeplan for Eventuelt 5 Side 2 af 5

3 Repræsentantskabs- og bestyrelsesmøde hos NT den 24. januar 2014 Repræsentantskabsmøde Valg af dirigent Det fremgår af forretningsordenen for repræsentantskabet, at selskabets formand fungerer som mødeleder ved repræsentantskabsmøderne. Bilag Bilag 1A, Vedtægt for Nordjyllands Trafikselskab Bilag 1B, Forretningsorden for repræsentantskabet for Nordjyllands Trafikselskab Revision af NT's vedtægter vedr. møder i bestyrelse og repræsentantskab NT har modtaget en henvendelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet med en anmodning om, at der indarbejdes en tilføjelse til NT s vedtægter, hvoraf det skal fremgå, at møder i NT s repræsentantskab og bestyrelse er åbne bortset fra sager, der indeholder fortrolige oplysninger. Som det er nu, fremgår det af forretningsordenerne for repræsentantskabet og bestyrelsen i NT, at de to organers møder er åbne. Efter en henvendelse fra Movia gør ministeriet opmærksom på, at bestemmelse om åbne møder i trafikselskabers bestyrelse og repræsentantskab kræver Transportministeriets og Økonomi- og Indenrigsministeriets godkendelse og skal fastsættes i trafikselskabernes vedtægter. Økonomi- og Indenrigsministeriet anmoder på den baggrund om, at NT ved først given lejlighed tager skridt til at ændre vedtægten, således at det fremgår, at repræsentantskabs- og bestyrelsesmøderne er åbne, og i forlængelse heraf anmoder om ministeriernes godkendelse af vedtægtsændringerne. Ministeriet henleder desuden opmærksomheden på, at offentlighed i møderne forudsætter, at lovgivningens regler om tavshedspligt sikres overholdt, således at der træffes beslutning om behandling af en sag for lukkede døre, hvis der ved sagens behandling vil blive eller forventes at blive fremdraget fortrolige oplysninger. På den baggrund besluttede NT's bestyrelse den 11. december 2013 at indstille til repræsentantskabet, at den hidtidige praksis med, at møderne i repræsentantskabet og bestyrelsen er åbne, fortsættes bortset fra behandling af punkter med fortrolige oplysninger (lukkede punkter). Af vedlagte bilag fremgår et konkret forslag til, hvordan bestemmelserne kan indarbejdes i vedtægterne. Side 3 af 5

4 Repræsentantskabs- og bestyrelsesmøde hos NT den 24. januar 2014 Vedtægterne skal efterfølgende fremsendes til Regionsrådet og derefter til Transportministeriet samt Økonomi- og Indenrigsministeriet til godkendelse. Det indstilles, at den hidtidige praksis med, at møderne i repræsentantskabet og bestyrelsen er åbne, fortsættes bortset fra behandling af punkter med fortrolige oplysninger (lukkede punkter), at bestemmelsen tilføjes til NT s vedtægter og forelægges Regionsrådet til godkendelse, at de reviderede vedtægter, hvis de bliver godkendt af Regionsrådet, efterfølgende fremsendes til Transportministeriet samt Økonomi- og Indenrigsministeriet til godkendelse. Bilag Bilag 2, Forslag til revision af NT's vedtægter Valg af medlemmer og suppleanter til NT's bestyrelse NT's bestyrelse består af 9 medlemmer, hvoraf 2 er udpeget af og blandt Regionsrådet, og 1 medlem er udpeget af og blandt Aalborg Byråd, idet Aalborg Kommune er den kommune, der yder det største årlige tilskud til NT. På mødet skal der således til bestyrelsen vælges 6 kommunale medlemmer af og blandt repræsentantskabet. Repræsentantskabet vælger desuden suppleanter. Medlemmer af repræsentantskabet og de allerede udpegede medlemmer af bestyrelsen fremgår af vedlagte bilag. Bilag Bilag 3, NT's repræsentantskab og bestyrelse Eventuelt Side 4 af 5

5 Repræsentantskabs- og bestyrelsesmøde hos NT den 24. januar 2014 Konstituerende bestyrelsesmøde Konstituering af bestyrelsen med formand og næstformand Bestyrelsen vælger selv en formand og en næstformand, jf. vedtægternes Forslag til mødeplan for 2014 Med henblik på at forberede bestyrelses arbejde i 2014 fremlægges en foreløbig mødeplan til godkendelse. Alle møder afholdes som udgangspunkt hos NT. 24. januar 2014, k i Rebild (Kl repræsentantsskabsmøde og kl konstituerende bestyrelsesmøde) 25. februar 2014, kl (20. udbud af bustrafik) 27. marts 2014, kl (hovedtal for regnskab 2013, godkendelse af køreplaner fra juni 2014) 25. april 2014, kl (godkendelse af foreløbigt regnskab til revision) 19. maj 2014, kl evt. 20. maj (økonomirapport 1, forudsætninger for budget 2015, evt. studietur) 18. juni 2014, kl (repræsentantskabsmøde, godkendelse af budgetforslag) 10. september 2014, kl (økonomirapport 2, godkendelse af budget) 24. oktober 2014, kl november 2014, kl december 2014, kl (økonomirapport 3, julefrokost) Det indstilles, at mødeplanen for 2014 godkendes Eventuelt Side 5 af 5

6 Vedtægt for Nordjyllands Trafikselskab Præambel Region Nordjylland etablerer med virkning fra den 1. januar 2007 et trafikselskab, hvori Region Nordjylland samt følgende kommuner deltager: Brønderslev Kommune Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Jammerbugt Kommune Læsø Kommune Mariagerfjord Kommune Morsø Kommune Rebild Kommune Thisted Kommune Vesthimmerlands Kommune Aalborg Kommune Trafikselskabet dækker de deltagende kommuners områder. Etableringen sker i henhold til lov om trafikselskaber. Selskabets navn og formål 1. Selskabets navn er Nordjyllands Trafikselskab (i forkortet form NT). Stk. 2. Selskabet er beliggende i Aalborg Kommune. 2. Selskabets formål er i overensstemmelse med reglerne i Lov om trafikselskaber at varetage følgende opgaver inden for selskabets område: 1) offentlig servicetrafik i form af almindelig rutekørsel, 2) fastsættelse af takster og billetteringssystemer, 3) koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik, 4) individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede og 5) privatbaner. Side 1 af 13

7 3. Selskabet kan efter aftale med en kommune eller en region varetage opgaver vedrørende indkøb af trafik, som kommunen eller regionen skal varetage efter anden lovgivning, jf. lovens 5, stk. 3. Kommunen eller regionen skal selv betale for den pågældende trafik. 4. Selskabet kan efter aftale med en kommune varetage opgaver vedrørende driften af en færgerute på kommunens vegne, jf. lovens 5, stk. 4. Kommunen skal selv afholde alle udgifter forbundet med selskabets drift af færgeruten. 5. Selskabets opgaver omfatter også samarbejde om offentlig servicetrafik, der krydser grænsen mellem to trafikselskabers område, jf. lovens 5, stk. 2. Repræsentantskabet 6. Repræsentantskabet består af 1 medlem fra hver kommune. Medlemmet vælges af og blandt hver af de deltagende kommuners kommunalbestyrelser. På samme vis udpeger hver kommune en stedfortræder for hvert repræsentantskabsmedlem. 7. Valg til repræsentantskabet sker for kommunalbestyrelsens funktionsperiode, jf. dog stk. 2. Mandaterne vedvarer, indtil valg af nye medlemmer har fundet sted. Stk. 2. Det første repræsentantskabs funktionsperiode regnes fra den 1. januar Repræsentantskabet udpeger de kommunale repræsentanter til trafikselskabets bestyrelse ved forholdstalsvalg efter bestemmelsen i 24, stk. 3, i Lov om kommunernes styrelse, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Det medlem af repræsentantskabet, der er udpeget af kommunalbestyrelsen i den kommune, der yder det største årlige tilskud til selskabets finansiering, deltager ikke i udpegningen efter stk. 1. Ved udpegning af den bestyrelse, der fungerer fra den 1. januar 2007, skal de deltagende kommunernes budgetter for 2007 lægges til grund for afgørelsen af, hvilken kommune der yder det største tilskud. Ved efterfølgende udpegninger skal de senest foreliggende endeligt godkendte kommunale regnskaber i de deltagende kommuner lægges til grund for afgørelsen af, hvilken kommune der yder det største tilskud. 9. Beslutninger træffes ved stemmeflertal. Stk. 2. Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Stk. 3. Repræsentantskabet fastsætter selv sin forretningsorden. 10. Repræsentantskabet skal godkende bestyrelsens beslutning om den forholdsmæssige fordeling af de deltagende parters tilskud til selskabets finansiering. Stk. 2. Repræsentantskabet skal godkende bestyrelsens forslag til ændringer af eller tillæg til denne vedtægt. Stk. 3. Repræsentantskabet skal derudover træffe beslutning i sager, som bestyrelsen forelægger. Side 2 af 13

8 11. Repræsentantskabet holder møde 1 gang årligt. Mødet afholdes så betids, at repræsentantskabet under mødet kan få forelagt bestyrelsens forslag til budget jf. 28, stk. 1, således at repræsentantskabet kan afgive udtalelse om budgettet til bestyrelsen inden budgettets vedtagelse. 12. Der ydes repræsentantskabsmedlemmer diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste mv. efter reglerne i 16a i den kommunale styrelseslov. Bestyrelsen 13. Selskabet ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer, heraf 2 udpeget af og blandt regionsrådet, 1 udpeget af og blandt kommunalbestyrelsen i den kommune, der yder det største årlige tilskud til trafikselskabets finansiering, jf. 8, stk. 2, og 6 udpeget af og blandt repræsentantskabet, jf For hvert bestyrelsesmedlem vælges efter reglerne i 13 en suppleant. Suppleanten indtræder i alle tilfælde af medlemmets forfald. 15. Valg til bestyrelsen sker for kommunalbestyrelsens og regionsrådets funktionsperiode, jf. dog stk. 2. Mandaterne vedvarer, indtil nyvalg har fundet sted. Stk. 2. Den første bestyrelses funktionsperiode regnes fra den 1. januar Bestyrelsen vælger selv en formand og en næstformand. 17. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 18. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, dog skal mindst et af regionsrådsmedlemmerne være til stede, når der træffes beslutninger om retningslinjerne for finansiering af trafikselskabet, jf. 27, stk Beslutninger træffes ved stemmeflertal. Dette gælder dog ikke for beslutninger vedrørende finansiering, budget og regnskab, som kræver 2/3 flertal. Dog har et regionsrådsmedlem af bestyrelsen eller, hvis et regionsråd har flere medlemmer, disse medlemmer i forening vetoret, for så vidt angår beslutninger om retningslinjerne for finansiering af trafikselskaberne, jf. 27, stk. 3. Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmerne kan desuden vælge at modtage et frikort til selskabets busser. 20. Der ydes bestyrelsesmedlemmerne diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste mv. efter reglerne i 16a i den kommunale styrelseslov. Bestyrelsen kan med tilsynsmyndighedens godkendelse beslutte, at der i stedet ydes et fast vederlag afhængigt af den arbejdsbyrde, der er forbundet med varetagelsen af det enkelte bestyrelseshverv. 21. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for selskabet, herunder for en økonomisk forsvarlig drift. Stk. 2. Bestyrelsen skal sikre, at selskabet ledes i overensstemmelse med lov nr. 582 af 24. juni 2005 om trafikselskaber. Stk. 3. Bestyrelsen ansætter og afskediger direktionen. Side 3 af 13

9 22. Bestyrelsen træffer endvidere beslutning om: 1. Retningslinier for selskabets finansiering, jf. 27, stk. 3, 2. Årsbudget, flerårigt budgetoverslag samt årsregnskab, jf. 28, 29 og 30, stk. 2, 3. Forslag til budgetrevision ved periodisk budgetopfølgning (forventet regnskab), 4. Takster og billetteringssystemer for den trafik, der varetages af selskabet, herunder kontrolafgift, 5. Rejseregler, 6. Trafikplan for serviceniveauet for den offentlige servicetrafik inden for selskabets område, 7. Udbudsstrategier, 8. Regler for individuel handicapkørsel med svært bevægelseshæmmede, 9. Overordnede rammer for trafikinformation og markedsføring, 10. Kasse- og regnskabsregulativ samt revisionsregulativ, 11. Fuldmagt til repræsentation på generalforsamlinger i aktieselskaber, 12. Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til aktieselskaber, 13. Valg af sagkyndig revision, jf. 30, stk. 1, 14. Forslag til ændringer i og tillæg til denne vedtægt og 15. Sager, som bestyrelsen eller direktionen anser for så væsentlige, at de bør afgøres af bestyrelsen. 23. Direktionen består af en direktør. Direktion 24. Direktionen har ansvaret for selskabets daglige drift og varetager den administrative og økonomiske ledelse inden for rammerne af det vedtagne budget og inden for de af bestyrelsen udstukne rammer. Stk. 2. Den administrerende direktør har over for bestyrelsen ansvaret for, at bestyrelsens beslutninger gennemføres. Stk. 3. Direktionen ansætter og afskediger selskabets personale. 25. Direktionen afgiver forslag til bestyrelsens beslutning om de sager, hvori bestyrelsen træffer beslutning, jf. 22. Stk. 2. Direktionen forelægger efter bestyrelsens eller direktionens beslutning sager til orientering for bestyrelsen. Tegningsforhold 26. Selskabet tegnes af formanden for bestyrelsen eller i dennes fravær af næstformanden - i forening med selskabets direktør. Finansiering Side 4 af 13

10 27. Ingen kommune kan forpligtes til at betale mere end kommunens forholdsmæssige forbrug af selskabets ydelser, herunder individuel handicapkørsel. Stk. 2. En region kan ikke forpligtes til at bidrage med mere end udgifterne til privatbaner og busbetjening af regional betydning i den pågældende region samt de hertil svarende andele af selskabets administrationsudgifter. Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter nærmere retningslinier for selskabets finansiering. Regnskab og budget 28. Forslag til årsbudget for det kommende regnskabsår og til flerårige budgetoverslag udarbejdes af direktionen til bestyrelsen efter indhentelse af ønsker fra kommunalbestyrelserne i de deltagende kommuner og regionsrådet om det kommende års trafikruter, herunder ønsker til linieføring, frekvenser mv. Budgetforslag og forslag til flerårige budgetoverslag sendes til de deltagende kommuners kommunalbestyrelser og regionsrådet senest 5 uger, før bestyrelsen træffer beslutning om budgettets og budgetoverslagenes vedtagelse. Stk. 2. Bestyrelsen træffer beslutning om årsbudgettets og budgetoverslagenes vedtagelse senest den 15. september forud for det pågældende regnskabsår. Stk. 3. Årsbudget og flerårigt budgetoverslag udarbejdes i øvrigt i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslovgivning. 29. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskabet aflægges af direktionen til bestyrelsen i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslovgivning. 30. Selskabets regnskaber revideres af en af bestyrelsen valgt og af tilsynsmyndigheden godkendt sagkyndig revisor. Regnskabet revideres i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslovgivning. Stk. 2. Bestyrelsen afgiver årsregnskabet til revisionen. Efter at revisionen har afgivet bemærkninger til årsregnskabet, træffer bestyrelsen afgørelse om revisionens bemærkninger og regnskabets godkendelse. Stk. 3. Årsregnskabet med revisionens bemærkninger og bestyrelsens afgørelser herom sendes til tilsynsmyndigheden i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslovgivning. Stk. 4. Årsregnskabet med revisionens bemærkninger og bestyrelsens afgørelser herom skal af bestyrelsen forelægges for repræsentantskabet til orientering. Tilsyn 31. Tilsyn med selskabet varetages i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslovgivning af den statsforvaltning, der varetager tilsynet med de deltagende kommuner. Stk. 2. Varetages tilsynet med de deltagende kommuner ikke af samme statsforvaltning, udøves tilsynet af den statsforvaltning, der varetager tilsynet med selskabets hjemstedskommune. Side 5 af 13

11 32. Beslutninger om trafikselskabets oprettelse af eller deltagelse i selskaber kræver tilsynsmyndighedens godkendelse. Stk. 2. Beslutninger om optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser mv. skal ske i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslovgivning, herunder reglerne om tilsynsmyndighedens godkendelse. Ikrafttræden og ændring af vedtægten 33. Vedtægten træder i kraft, når den er godkendt af Forberedelsesudvalget for Region Nordjylland, repræsentantskabet, Transport- og Energiministeren samt Indenrigs- og Sundhedsministeren dog tidligst den 1. januar Stk. 2. Ændringer i vedtægten, herunder ændringer vedrørende selskabets geografiske område, skal vedtages af bestyrelsen og godkendes af repræsentantskabet og regionsrådet og derefter af Transport- og Energiministeren samt og Indenrigs- og Sundhedsministeren. Vedtaget af selskabets repræsentantskab den 24. januar Som dirigent for repræsentantskabsmødet Side 6 af 13

12 Protokollat nr. 1 til vedtægt for Nordjyllands Trafikselskab Servicekontrakter 1. Beslutninger om betjeningsomfang Der er enighed mellem parterne om, at beslutningskompetencen vedr.: Linieføring, kørselsomfang, standsningsmønster m.v. for busruter Kørselsomfang, standsningsmønster og infrastrukturinvesteringer for lokalbanerne Geografisk dækningsområde og betjeningsintervaller for teletaxi følger finansieringsansvaret. Koordineringshensyn og hensynet til at sikre en hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem de ruter, der finansieres af forskellige parter kan begrunde, at beslutninger på de nævnte områder henlægges til trafikselskabets bestyrelse. 2. Servicekontrakter Der er endvidere enighed mellem parterne om, at en kommune eller regionen skal kunne få ønsker om afvigende serviceniveau eller særlige tiltag opfyldt, såfremt det kan ske, uden at det går ud over helheden i det kollektive trafiksystem, og under forudsætning af at man selv dækker eventuelle merudgifter. Aftalerne nedfældes i en servicekontrakt mellem den pågældende kommune/regionen og trafikselskabet. En servicekontrakt kan omfatte: Lokale eller rutebestemte særtakster inden for rammer der fastlægges af trafikselskabet Skærpede krav til driftskvaliteten Anvendelse af afvigende bustyper Krav til busstandard herunder skærpede emmissionskrav IT-anvendelse Projekter til forbedring af bussernes fremkommelighed Terminal- og stoppestedsprojekter Særlige profilerings- og markedsføringstiltag Særlige udviklingsprojekter Supplerende service til brugere af handicapkørselsordningen inden for rammer, der fastlægges af trafikselskabet Andre forhold, der har betydning for den leverede service over for brugerne af den kollektive trafik eller som vedrører den kollektive trafiks påvirkning af omgivelserne I servicekontrakten aftales ansvars- og opgavefordeling i forbindelse med de aktiviteter, der indgår i kontrakten samt hvilke udgifter der dækkes af trafikselskabet og hvilke der dækkes af kommunen/regionen. 3. Arbejdsdeling mellem parterne Parterne er endelig enige om, at der med hensyn til hvilke opgaver, der varetages hos kommunerne/regionen, og hvilke der varetages hos trafikselskabet, skal være mulighed for at indgå forskellige aftaler afpasset efter behovene. Arbejdsdelingen skal følge ansvarsfordelingen og tilrettelægges således, at der opnås en så effektiv opgaveløsning som muligt samlet set. Side 7 af 13

13 Protokollat nr. 2 til vedtægt for Nordjyllands Trafikselskab Finansieringsmodel for Nordjyllands Trafikselskab 1. Udgangspunktet for finansieringsmodellen Finansieringsmodellen tager udgangspunkt i de overordnede principper for fordeling af finansieringsansvaret, der er fastlagt i lov om trafikselskaber, samt de tilkendegivelser og beslutninger, der er fremkommet i forberedelsen af det nye selskab. De overordnede principper i lovgivningen er, at regionen finansierer lokalbaner og regionale ruter og kommunerne lokalruter og handicapkørsel. De administrative udgifter fordeles forholdsmæssigt. Inden for disse overordnede rammer er det overladt til parterne i trafikselskabet selv at aftale de mere præcise fordelingsprincipper. 2. Byrdefordelingsprincipper Hovedpunkterne i finansieringsmodellen er: 1. Finansieringsansvaret for buskørsel (herunder teletaxikørsel) fordeles således at hver part har ansvaret for en konkret del af rutenettet, dvs., at regionen og kommunerne hver især finansierer nærmere angivne ruter eller dele af ruter. Eneste undtagelse er på Læsø, hvor der er foreslået en procentvis fordeling af finansieringsansvaret. Afvigelsen er begrundet i de særlige ø-forhold, der gælder for Læsø. Det regionalt, kommunalt og fælles (ruter, der finansieres af region/kommuner i fællesskab) finansierede rutenet som konsekvens af NT s trafikplan er vist på figur 1 i bilag 1. Den nærmere fordeling af finansieringsansvaret fremgår også af bilag 1. Opgørelses- og fordelingsmetoder er nærmere beskrevet i afsnit Lokalbanerne finansieres af Region Nordjylland. Opgørelsen af udgifter og indtægter er nærmere beskrevet i afsnit Handicapkørslen finansieres af kommunerne. Udgifter og indtægter fordeles efter bopælskommune. Fordelingsmodellen for handicapkørsel er nærmere beskrevet i afsnit 4.3 Det er en grundlæggende forudsætning i finansieringsmodellen, at ansvaret for fastlæggelse af serviceniveauet og finansieringsansvaret følges ad. Det betyder mere konkret, at linieføring, kørselsomfang, standsningsmønster mv. for busruter kørselsomfang, standsningsmønster og infrastrukturinvesteringer for lokalbanerne geografisk dækningsområde og betjeningsintervaller for teletaxi fastlægges af den part, der har finansieringsansvaret 3. Særlige forhold Det har fra Morsø og Thisted kommuner været fremført i dialogrunden, at orienteringen mod Aalborg som regionscenter for dem er ny, og at det giver et behov for styrkelse af de regionale busforbindelser mod regionscentret. Som følge heraf, er der afsat 0,5 mio. kr. i budget 2007 til forbedring af forbindelserne mellem regionscentret og Nykøbing/Thisted. Side 8 af 13

14 Endvidere er det besluttet, at de udgifter som Aalborg Kommune selv afholder til køreplanlægning, styring af ekstrakørsel mv. indregnes ved fordelingen. Fradraget for Aalborg Kommune er i budget 2007 fastsat til 1,0 mio. kr. Kommunernes og regionens tilskud til selskabet indbetales som a conto-bidrag, der indbetales med 30 pct. 1. januar henholdsvis 1. april og med 20 pct. 1. juli henholdsvis 1. oktober. 4. Nærmere beskrivelse af finansieringsmodellen 4.1 Finansieringsmodel for buskørslen Omkostninger og indtægter fordeles efter følgende principper: Fordelingen af kontraktbetalingen til operatørerne på finansieringsenheder opgøres konkret Øvrige driftsomkostninger, der kan henføres til ruter eller grupper af ruter, fordeles forholdsmæssigt efter anvendelse/nytteværdi. Fordelingsprincipperne fastlægges nærmere af trafikselskabets bestyrelse Administrationsomkostningerne fordeles forholdsmæssigt med køreplantimerne som fordelingsnøgle, idet mindre lokalruter (B- og T-kontrakter) kun vægter 50 pct. Udgifter til køreplanlægning, styring af ekstrakørsel mv., som det er aftalt, en kommune selv afholder, indregnes ved fordelingen. Indtægterne fordeles på finansieringsenheder på grundlag af tællinger og passageranalyser. Tælle/analyseomfang og beregningsmodel fastlægges af trafikselskabets bestyrelse. 4.2 Finansieringsmodel for lokalbanerne Nettoomkostningerne ved lokalbanerne finansieres af Region Nordjylland. Opgørelse af omkostninger og indtægter foregår på følgende måde: Betalingen til operatøren afregnes og bogføres særskilt Øvrige driftsudgifter, der kan henføres til lokalbanerne, opgøres konkret Administrationen af lokalbanerne forudsættes i trafikselskabet at foregå integreret med administrationen af buskørslen. Lokalbaneområdets andel af de administrative udgifter beregnes som betalingen til operatøren ekskl. infrastrukturbidrag sat i forhold til den samlede operatørbetaling til buskørsel og lokalbaner. Passagerindtægterne på lokalbanerne beregnes og afregnes løbende til operatøren. Opgørelsesmetode og tælle/analyseomfang fastlægges af trafikselskabets bestyrelse 4.3 Finansieringsmodel for handicapkørsel Nettoomkostningerne ved handicapkørsel finansieres af kommunerne. Fordelingen mellem kommunerne sker på følgende måde: Kontraktbetalingen til vognmændene fordeles efter brugernes bopælskommune Udgifterne til administration og call center forudsættes regnskabsmæssigt adskilt fra administrationsudgifterne til busser og lokalbaner. Udgifterne fordeles forholdsmæssigt med kontraktbetalingen til vognmændene som fordelingsnøgle Side 9 af 13

15 Indtægterne fra egenbetaling fordeles som kørselsomkostningerne, dvs. efter brugernes bopælskommune Hvis der oprettes en åben kørselsordning (Flextur) indgår denne i fordelingsregnskabet på følgende måde: Der føres særskilt regnskab for den åbne kørselsordning Overskuddet/underskuddet fordeles på kommunerne med samme fordelingsnøgle som udgifterne til administration og call center for handicapkørslen NT og VAFT udfører i dag samordnet kørsel, hvor handicapkørslen samordnes med andre kørselsordninger under amter og kommuner. Samordningen er med til at reducere udgifterne til handicapkørslen. Det forudsættes, at det nye trafikselskab vil fortsætte med samordnet kørsel. Det indgår i loven, at trafikselskaberne kan varetager opgaver på området for kommunerne og regionen. Udgifterne i forbindelse med kørselsordninger varetaget for kommunerne eller regionen efter særlig aftale opgøres på følgende måde: Kørselsomkostningerne opgøres konkret og bogføres særskilt. Omkostningerne dækkes efter regning Udgifterne til administration og call center fordeles på alle ordninger der indgår i den samordnede kørsel, idet hver ordning kun pålignes udgifter for de funktioner, de trækker på. De nærmere fordelingsprincipper fastlægges af trafikselskabets bestyrelse. Side 10 af 13

16 Bilag 1 Fordelingen af det finansieringsmæssige ansvar på ruteniveau pr. juni 2013 Figur 1. Finansiering af rutenettet i Trafikplan Følgende ruter, der forløber i flere kommuner, finansieres af Region Nordjylland: 50, Aalborg - Løgstør 52, Aalborg Aars - Aalestrup 54, Aalborg Terndrup - Hadsund 57, Hobro Aars Farsø Løgstør - Fjerritslev 70, Aalborg Fjerritslev - Thisted 71, Aalborg Løkken - Hjørring 72, Aalborg Hjørring (fra juni 2014: 72, Aalborg Brønderslev, og 202, Brønderslev Hjørring) Side 11 af 13

17 73, Aalborg - Frederikshavn 78, Hjørring - Sæby 90, Hanstholm Thisted - Nykøbing 92E, Aalborg Fårup Sommerland Blokhus (sommer) 99, Skagen Hirtshals Hjørring Fårup Sommerland Blokhus (sommer) 100, Aalborg - Hvalpsund 276, Dronninglund - Hals 940X, Thisted Nykøbing - Viborg 950X, Aalborg Løgstør (Ranum Rønbjerg) 951X, Aalborg Aars Farsø (Holstebro) 970X, Aalborg Thisted - Nykøbing 971X, Aalborg - Løkken 973X, Aalborg - Frederikshavn 974X, Aalborg - Asaa Følgende ruter, der forløber i flere kommuner, finansieres af Region Nordjylland og kommuner: 55, Aalborg Kongerslev - Hadsund 74, Aalborg Dronninglund - Asaa 102, Aalborg - Ø. Hornum 107, Støvring - Nibe 113, Hobro Haverslev - Aars 118, Hobro Arden - Terndrup 208, Brønderslev - Kås 209, Brønderslev - Løkken 216, Dronninglund Flauenskjold - Hørby 708, Nykøbing - Hurup Region Nordjylland finansierer herudover følgende ruter (kørslen i Region Nordjylland), der passerer regionsgrænsen og som administreres af Midttrafik: 40, Nykøbing Skive 59, Viborg Møldrup - Aalestrup 64, Viborg Vammen - Hobro 67, Viborg Gedsted Farsø Aars (overgår til NT fra juni 2014) 235, Hadsund Mariager - Randers 918X, Aalborg Hadsund - Århus 960X, Aalborg Viborg - Silkeborg Følgende ruter, der passerer regionsgrænsen, og som administreres af Midttrafik finansieres af Region Nordjylland og kommuner (kørslen i Region Nordjylland): 230, Hobro Fårup - Randers 237, Hadsund Gjerlev - Randers Følgende ruter, der forløber i flere kommuner, finansieres af kommunerne: Metrobus 2, Aalborg Nørhalne - Aabybro, finansieres af Aalborg og Jammerbugt kommuner Basisbus 22, Aalborg Nørhalne - Aabybro, finansieres af Aalborg og Jammerbugt kommuner 53, Arden Skørping - Støvring, finansieres af Rebild Kommune 60E, Støvring - Aalborg, finansieres af Rebild Kommune Side 12 af 13

18 68, Gedsted Aalestrup - Hobro, finansieres af Mariagerfjord og Vesthimmerland kommuner 75, Sæby Dronninglund, finansieres af Brønderslev og Frederikshavn kommuner 77, Frederikshavn - Brønderslev, finansieres af Frederikshavn og Brønderslev kommuner 108, Løgstør - Fjerritslev, finansieres af Jammerbugt og Vesthimmerland kommuner 203, Hjørring Jerslev - Brønderslev, finansieres af Hjørring og Brønderslev kommuner 213, Dronninglund - Stae, finansieres af Brønderslev Kommune 215, Sæby - Dronninglund, finansieres af Frederikshavn og Brønderslev kommuner 225, Frederikshavn Lendum - Sindal, finansieres af Frederikshavn og Hjørring kommuner 228, Frederikshavn Mosbjerg - Sindal, finansieres af Frederikshavn og Hjørring kommuner Følgende ruter, der forløber internt i en kommune finansieres af Region Nordjylland og Læsø Kommune i fællesskab: 840, Vesterø Byrum - Østerby, Region Nordjylland finansierer 50 % og Læsø kommune 50 %. Øvrige ruter finansieres af den kommune, ruten forløber i. Side 13 af 13

19

20

21 Vedtægt for Nordjyllands Trafikselskab Præambel Region Nordjylland etablerer med virkning fra den 1. januar 2007 et trafikselskab, hvori Region Nordjylland samt følgende kommuner deltager: Brønderslev Kommune Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Jammerbugt Kommune Læsø Kommune Mariagerfjord Kommune Morsø Kommune Rebild Kommune Thisted Kommune Vesthimmerlands Kommune Aalborg Kommune Trafikselskabet dækker de deltagende kommuners områder. Etableringen sker i henhold til lov om trafikselskaber. Selskabets navn og formål 1. Selskabets navn er Nordjyllands Trafikselskab (i forkortet form NT). Stk. 2. Selskabet er beliggende i Aalborg Kommune. 2. Selskabets formål er i overensstemmelse med reglerne i Lov om trafikselskaber at varetage følgende opgaver inden for selskabets område: 1) offentlig servicetrafik i form af almindelig rutekørsel, 2) fastsættelse af takster og billetteringssystemer, 3) koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik, 4) individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede og 5) privatbaner. Side 1 af 13

22 3. Selskabet kan efter aftale med en kommune eller en region varetage opgaver vedrørende indkøb af trafik, som kommunen eller regionen skal varetage efter anden lovgivning, jf. lovens 5, stk. 3. Kommunen eller regionen skal selv betale for den pågældende trafik. 4. Selskabet kan efter aftale med en kommune varetage opgaver vedrørende driften af en færgerute på kommunens vegne, jf. lovens 5, stk. 4. Kommunen skal selv afholde alle udgifter forbundet med selskabets drift af færgeruten. 5. Selskabets opgaver omfatter også samarbejde om offentlig servicetrafik, der krydser grænsen mellem to trafikselskabers område, jf. lovens 5, stk. 2. Repræsentantskabet 6. Repræsentantskabet består af 1 medlem fra hver kommune. Medlemmet vælges af og blandt hver af de deltagende kommuners kommunalbestyrelser. På samme vis udpeger hver kommune en stedfortræder for hvert repræsentantskabsmedlem. 7. Valg til repræsentantskabet sker for kommunalbestyrelsens funktionsperiode, jf. dog stk. 2. Mandaterne vedvarer, indtil valg af nye medlemmer har fundet sted. Stk. 2. Det første repræsentantskabs funktionsperiode regnes fra den 1. januar Repræsentantskabet udpeger de kommunale repræsentanter til trafikselskabets bestyrelse ved forholdstalsvalg efter bestemmelsen i 24, stk. 3, i Lov om kommunernes styrelse, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Det medlem af repræsentantskabet, der er udpeget af kommunalbestyrelsen i den kommune, der yder det største årlige tilskud til selskabets finansiering, deltager ikke i udpegningen efter stk. 1. Ved udpegning af den bestyrelse, der fungerer fra den 1. januar 2007, skal de deltagende kommunernes budgetter for 2007 lægges til grund for afgørelsen af, hvilken kommune der yder det største tilskud. Ved efterfølgende udpegninger skal de senest foreliggende endeligt godkendte kommunale regnskaber i de deltagende kommuner lægges til grund for afgørelsen af, hvilken kommune der yder det største tilskud. 9. Beslutninger træffes ved stemmeflertal. Stk. 2. Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Stk. 3. Repræsentantskabet fastsætter selv sin forretningsorden. 10. Repræsentantskabet skal godkende bestyrelsens beslutning om den forholdsmæssige fordeling af de deltagende parters tilskud til selskabets finansiering. Stk. 2. Repræsentantskabet skal godkende bestyrelsens forslag til ændringer af eller tillæg til denne vedtægt. Stk. 3. Repræsentantskabet skal derudover træffe beslutning i sager, som bestyrelsen forelægger. Side 2 af 13

23 11. Repræsentantskabet holder møde 1 gang årligt. Mødet afholdes så betids, at repræsentantskabet under mødet kan få forelagt bestyrelsens forslag til budget jf. 28, stk. 1, således at repræsentantskabet kan afgive udtalelse om budgettet til bestyrelsen inden budgettets vedtagelse. Stk. 2. Repræsentantskabets møder er offentlige. Repræsentantskabet kan bestemme, at en sag skal behandles for lukkede døre, når dette findes nødvendigt på grund af sagens beskaffenhed. Stk. 3. Repræsentantskabet kan tillade andre personer at overvære en sags behandling for lukkede døre, når dette har betydning for sagens behandling. 12. Der ydes repræsentantskabsmedlemmer diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste mv. efter reglerne i 16a i den kommunale styrelseslov. Bestyrelsen 13. Selskabet ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer, heraf 2 udpeget af og blandt regionsrådet, 1 udpeget af og blandt kommunalbestyrelsen i den kommune, der yder det største årlige tilskud til trafikselskabets finansiering, jf. 8, stk. 2, og 6 udpeget af og blandt repræsentantskabet, jf For hvert bestyrelsesmedlem vælges efter reglerne i 13 en suppleant. Suppleanten indtræder i alle tilfælde af medlemmets forfald. 15. Valg til bestyrelsen sker for kommunalbestyrelsens og regionsrådets funktionsperiode, jf. dog stk. 2. Mandaterne vedvarer, indtil nyvalg har fundet sted. Stk. 2. Den første bestyrelses funktionsperiode regnes fra den 1. januar Bestyrelsen vælger selv en formand og en næstformand. 17. Bestyrelsen udøver sin virksomhed i møder, og herudover fastsætter bestyrelsen selv sin forretningsorden. Stk. 2. Bestyrelsens møder er offentlige. Bestyrelsen kan bestemme, at en sag skal behandles for lukkede døre, når dette findes nødvendigt på grund af sagens beskaffenhed. Stk. 3. Bestyrelsen kan tillade andre personer at overvære en sags behandling for lukkede døre, når dette har betydning for sagens behandling. 18. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, dog skal mindst et af regionsrådsmedlemmerne være til stede, når der træffes beslutninger om retningslinjerne for finansiering af trafikselskabet, jf. 27, stk Beslutninger træffes ved stemmeflertal. Dette gælder dog ikke for beslutninger vedrørende finansiering, budget og regnskab, som kræver 2/3 flertal. Dog har et regionsrådsmedlem af bestyrelsen eller, hvis et regionsråd har flere medlemmer, disse medlemmer i forening vetoret, for så vidt angår beslutninger om retningslinjerne for finansiering af trafikselskaberne, jf. 27, stk. 3. Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmerne kan desuden vælge at modtage et frikort til selskabets busser. Side 3 af 13

24 20. Der ydes bestyrelsesmedlemmerne diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste mv. efter reglerne i 16a i den kommunale styrelseslov. Bestyrelsen kan med tilsynsmyndighedens godkendelse beslutte, at der i stedet ydes et fast vederlag afhængigt af den arbejdsbyrde, der er forbundet med varetagelsen af det enkelte bestyrelseshverv. 21. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for selskabet, herunder for en økonomisk forsvarlig drift. Stk. 2. Bestyrelsen skal sikre, at selskabet ledes i overensstemmelse med lov nr. 582 af 24. juni 2005 om trafikselskaber. Stk. 3. Bestyrelsen ansætter og afskediger direktionen. 22. Bestyrelsen træffer endvidere beslutning om: 1. Retningslinier for selskabets finansiering, jf. 27, stk. 3, 2. Årsbudget, flerårigt budgetoverslag samt årsregnskab, jf. 28, 29 og 30, stk. 2, 3. Forslag til budgetrevision ved periodisk budgetopfølgning (forventet regnskab), 4. Takster og billetteringssystemer for den trafik, der varetages af selskabet, herunder kontrolafgift, 5. Rejseregler, 6. Trafikplan for serviceniveauet for den offentlige servicetrafik inden for selskabets område, 7. Udbudsstrategier, 8. Regler for individuel handicapkørsel med svært bevægelseshæmmede, 9. Overordnede rammer for trafikinformation og markedsføring, 10. Kasse- og regnskabsregulativ samt revisionsregulativ, 11. Fuldmagt til repræsentation på generalforsamlinger i aktieselskaber, 12. Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til aktieselskaber, 13. Valg af sagkyndig revision, jf. 30, stk. 1, 14. Forslag til ændringer i og tillæg til denne vedtægt og 15. Sager, som bestyrelsen eller direktionen anser for så væsentlige, at de bør afgøres af bestyrelsen. 23. Direktionen består af en direktør. Direktion 24. Direktionen har ansvaret for selskabets daglige drift og varetager den administrative og økonomiske ledelse inden for rammerne af det vedtagne budget og inden for de af bestyrelsen udstukne rammer. Stk. 2. Den administrerende direktør har over for bestyrelsen ansvaret for, at bestyrelsens beslutninger gennemføres. Stk. 3. Direktionen ansætter og afskediger selskabets personale. Side 4 af 13

25 25. Direktionen afgiver forslag til bestyrelsens beslutning om de sager, hvori bestyrelsen træffer beslutning, jf. 22. Stk. 2. Direktionen forelægger efter bestyrelsens eller direktionens beslutning sager til orientering for bestyrelsen. Tegningsforhold 26. Selskabet tegnes af formanden for bestyrelsen eller i dennes fravær af næstformanden - i forening med selskabets direktør. Finansiering 27. Ingen kommune kan forpligtes til at betale mere end kommunens forholdsmæssige forbrug af selskabets ydelser, herunder individuel handicapkørsel. Stk. 2. En region kan ikke forpligtes til at bidrage med mere end udgifterne til privatbaner og busbetjening af regional betydning i den pågældende region samt de hertil svarende andele af selskabets administrationsudgifter. Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter nærmere retningslinier for selskabets finansiering. Regnskab og budget 28. Forslag til årsbudget for det kommende regnskabsår og til flerårige budgetoverslag udarbejdes af direktionen til bestyrelsen efter indhentelse af ønsker fra kommunalbestyrelserne i de deltagende kommuner og regionsrådet om det kommende års trafikruter, herunder ønsker til linieføring, frekvenser mv. Budgetforslag og forslag til flerårige budgetoverslag sendes til de deltagende kommuners kommunalbestyrelser og regionsrådet senest 5 uger, før bestyrelsen træffer beslutning om budgettets og budgetoverslagenes vedtagelse. Stk. 2. Bestyrelsen træffer beslutning om årsbudgettets og budgetoverslagenes vedtagelse senest den 15. september forud for det pågældende regnskabsår. Stk. 3. Årsbudget og flerårigt budgetoverslag udarbejdes i øvrigt i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslovgivning. 29. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Årsregnskabet aflægges af direktionen til bestyrelsen i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslovgivning. 30. Selskabets regnskaber revideres af en af bestyrelsen valgt og af tilsynsmyndigheden godkendt sagkyndig revisor. Regnskabet revideres i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslovgivning. Stk. 2. Bestyrelsen afgiver årsregnskabet til revisionen. Efter at revisionen har afgivet bemærkninger til årsregnskabet, træffer bestyrelsen afgørelse om revisionens bemærkninger og regnskabets godkendelse. Side 5 af 13

26 Stk. 3. Årsregnskabet med revisionens bemærkninger og bestyrelsens afgørelser herom sendes til tilsynsmyndigheden i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslovgivning. Stk. 4. Årsregnskabet med revisionens bemærkninger og bestyrelsens afgørelser herom skal af bestyrelsen forelægges for repræsentantskabet til orientering. Tilsyn 31. Tilsyn med selskabet varetages i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslovgivning af den statsforvaltning, der varetager tilsynet med de deltagende kommuner. Stk. 2. Varetages tilsynet med de deltagende kommuner ikke af samme statsforvaltning, udøves tilsynet af den statsforvaltning, der varetager tilsynet med selskabets hjemstedskommune. 32. Beslutninger om trafikselskabets oprettelse af eller deltagelse i selskaber kræver tilsynsmyndighedens godkendelse. Stk. 2. Beslutninger om optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser mv. skal ske i overensstemmelse med reglerne i den kommunale styrelseslovgivning, herunder reglerne om tilsynsmyndighedens godkendelse. Ikrafttræden og ændring af vedtægten 33. Vedtægten træder i kraft, når den er godkendt af Forberedelsesudvalget for Region Nordjylland, repræsentantskabet, Transport- og Energiministeren samt Indenrigs- og Sundhedsministeren dog tidligst den 1. januar Stk. 2. Ændringer i vedtægten, herunder ændringer vedrørende selskabets geografiske område, skal vedtages af bestyrelsen og godkendes af repræsentantskabet og regionsrådet og derefter af Transport- og Energiministeren samt og Indenrigs- og Sundhedsministeren. Vedtaget af selskabets repræsentantskab den 24. januar Som dirigent for repræsentantskabsmødet Side 6 af 13

27 Protokollat nr. 1 til vedtægt for Nordjyllands Trafikselskab Servicekontrakter 1. Beslutninger om betjeningsomfang Der er enighed mellem parterne om, at beslutningskompetencen vedr.: Linieføring, kørselsomfang, standsningsmønster m.v. for busruter Kørselsomfang, standsningsmønster og infrastrukturinvesteringer for lokalbanerne Geografisk dækningsområde og betjeningsintervaller for teletaxi følger finansieringsansvaret. Koordineringshensyn og hensynet til at sikre en hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem de ruter, der finansieres af forskellige parter kan begrunde, at beslutninger på de nævnte områder henlægges til trafikselskabets bestyrelse. 2. Servicekontrakter Der er endvidere enighed mellem parterne om, at en kommune eller regionen skal kunne få ønsker om afvigende serviceniveau eller særlige tiltag opfyldt, såfremt det kan ske, uden at det går ud over helheden i det kollektive trafiksystem, og under forudsætning af at man selv dækker eventuelle merudgifter. Aftalerne nedfældes i en servicekontrakt mellem den pågældende kommune/regionen og trafikselskabet. En servicekontrakt kan omfatte: Lokale eller rutebestemte særtakster inden for rammer der fastlægges af trafikselskabet Skærpede krav til driftskvaliteten Anvendelse af afvigende bustyper Krav til busstandard herunder skærpede emmissionskrav IT-anvendelse Projekter til forbedring af bussernes fremkommelighed Terminal- og stoppestedsprojekter Særlige profilerings- og markedsføringstiltag Særlige udviklingsprojekter Supplerende service til brugere af handicapkørselsordningen inden for rammer, der fastlægges af trafikselskabet Andre forhold, der har betydning for den leverede service over for brugerne af den kollektive trafik eller som vedrører den kollektive trafiks påvirkning af omgivelserne I servicekontrakten aftales ansvars- og opgavefordeling i forbindelse med de aktiviteter, der indgår i kontrakten samt hvilke udgifter der dækkes af trafikselskabet og hvilke der dækkes af kommunen/regionen. 3. Arbejdsdeling mellem parterne Parterne er endelig enige om, at der med hensyn til hvilke opgaver, der varetages hos kommunerne/regionen, og hvilke der varetages hos trafikselskabet, skal være mulighed for at indgå forskellige aftaler afpasset efter behovene. Arbejdsdelingen skal følge ansvarsfordelingen og tilrettelægges således, at der opnås en så effektiv opgaveløsning som muligt samlet set. Side 7 af 13

28 Protokollat nr. 2 til vedtægt for Nordjyllands Trafikselskab Finansieringsmodel for Nordjyllands Trafikselskab 1. Udgangspunktet for finansieringsmodellen Finansieringsmodellen tager udgangspunkt i de overordnede principper for fordeling af finansieringsansvaret, der er fastlagt i lov om trafikselskaber, samt de tilkendegivelser og beslutninger, der er fremkommet i forberedelsen af det nye selskab. De overordnede principper i lovgivningen er, at regionen finansierer lokalbaner og regionale ruter og kommunerne lokalruter og handicapkørsel. De administrative udgifter fordeles forholdsmæssigt. Inden for disse overordnede rammer er det overladt til parterne i trafikselskabet selv at aftale de mere præcise fordelingsprincipper. 2. Byrdefordelingsprincipper Hovedpunkterne i finansieringsmodellen er: 1. Finansieringsansvaret for buskørsel (herunder teletaxikørsel) fordeles således at hver part har ansvaret for en konkret del af rutenettet, dvs., at regionen og kommunerne hver især finansierer nærmere angivne ruter eller dele af ruter. Eneste undtagelse er på Læsø, hvor der er foreslået en procentvis fordeling af finansieringsansvaret. Afvigelsen er begrundet i de særlige ø-forhold, der gælder for Læsø. Det regionalt, kommunalt og fælles (ruter, der finansieres af region/kommuner i fællesskab) finansierede rutenet som konsekvens af NT s trafikplan er vist på figur 1 i bilag 1. Den nærmere fordeling af finansieringsansvaret fremgår også af bilag 1. Opgørelses- og fordelingsmetoder er nærmere beskrevet i afsnit Lokalbanerne finansieres af Region Nordjylland. Opgørelsen af udgifter og indtægter er nærmere beskrevet i afsnit Handicapkørslen finansieres af kommunerne. Udgifter og indtægter fordeles efter bopælskommune. Fordelingsmodellen for handicapkørsel er nærmere beskrevet i afsnit 4.3 Det er en grundlæggende forudsætning i finansieringsmodellen, at ansvaret for fastlæggelse af serviceniveauet og finansieringsansvaret følges ad. Det betyder mere konkret, at linieføring, kørselsomfang, standsningsmønster mv. for busruter kørselsomfang, standsningsmønster og infrastrukturinvesteringer for lokalbanerne geografisk dækningsområde og betjeningsintervaller for teletaxi fastlægges af den part, der har finansieringsansvaret 3. Særlige forhold Det har fra Morsø og Thisted kommuner været fremført i dialogrunden, at orienteringen mod Aalborg som regionscenter for dem er ny, og at det giver et behov for styrkelse af de regionale busforbindelser mod regionscentret. Som følge heraf, er der afsat 0,5 mio. kr. i budget 2007 til forbedring af forbindelserne mellem regionscentret og Nykøbing/Thisted. Side 8 af 13

29 Endvidere er det besluttet, at de udgifter som Aalborg Kommune selv afholder til køreplanlægning, styring af ekstrakørsel mv. indregnes ved fordelingen. Fradraget for Aalborg Kommune er i budget 2007 fastsat til 1,0 mio. kr. Kommunernes og regionens tilskud til selskabet indbetales som a conto-bidrag, der indbetales med 30 pct. 1. januar henholdsvis 1. april og med 20 pct. 1. juli henholdsvis 1. oktober. 4. Nærmere beskrivelse af finansieringsmodellen 4.1 Finansieringsmodel for buskørslen Omkostninger og indtægter fordeles efter følgende principper: Fordelingen af kontraktbetalingen til operatørerne på finansieringsenheder opgøres konkret Øvrige driftsomkostninger, der kan henføres til ruter eller grupper af ruter, fordeles forholdsmæssigt efter anvendelse/nytteværdi. Fordelingsprincipperne fastlægges nærmere af trafikselskabets bestyrelse Administrationsomkostningerne fordeles forholdsmæssigt med køreplantimerne som fordelingsnøgle, idet mindre lokalruter (B- og T-kontrakter) kun vægter 50 pct. Udgifter til køreplanlægning, styring af ekstrakørsel mv., som det er aftalt, en kommune selv afholder, indregnes ved fordelingen. Indtægterne fordeles på finansieringsenheder på grundlag af tællinger og passageranalyser. Tælle/analyseomfang og beregningsmodel fastlægges af trafikselskabets bestyrelse. 4.2 Finansieringsmodel for lokalbanerne Nettoomkostningerne ved lokalbanerne finansieres af Region Nordjylland. Opgørelse af omkostninger og indtægter foregår på følgende måde: Betalingen til operatøren afregnes og bogføres særskilt Øvrige driftsudgifter, der kan henføres til lokalbanerne, opgøres konkret Administrationen af lokalbanerne forudsættes i trafikselskabet at foregå integreret med administrationen af buskørslen. Lokalbaneområdets andel af de administrative udgifter beregnes som betalingen til operatøren ekskl. infrastrukturbidrag sat i forhold til den samlede operatørbetaling til buskørsel og lokalbaner. Passagerindtægterne på lokalbanerne beregnes og afregnes løbende til operatøren. Opgørelsesmetode og tælle/analyseomfang fastlægges af trafikselskabets bestyrelse 4.3 Finansieringsmodel for handicapkørsel Nettoomkostningerne ved handicapkørsel finansieres af kommunerne. Fordelingen mellem kommunerne sker på følgende måde: Kontraktbetalingen til vognmændene fordeles efter brugernes bopælskommune Udgifterne til administration og call center forudsættes regnskabsmæssigt adskilt fra administrationsudgifterne til busser og lokalbaner. Udgifterne fordeles forholdsmæssigt med kontraktbetalingen til vognmændene som fordelingsnøgle Side 9 af 13

30 Indtægterne fra egenbetaling fordeles som kørselsomkostningerne, dvs. efter brugernes bopælskommune Hvis der oprettes en åben kørselsordning (Flextur) indgår denne i fordelingsregnskabet på følgende måde: Der føres særskilt regnskab for den åbne kørselsordning Overskuddet/underskuddet fordeles på kommunerne med samme fordelingsnøgle som udgifterne til administration og call center for handicapkørslen NT og VAFT udfører i dag samordnet kørsel, hvor handicapkørslen samordnes med andre kørselsordninger under amter og kommuner. Samordningen er med til at reducere udgifterne til handicapkørslen. Det forudsættes, at det nye trafikselskab vil fortsætte med samordnet kørsel. Det indgår i loven, at trafikselskaberne kan varetager opgaver på området for kommunerne og regionen. Udgifterne i forbindelse med kørselsordninger varetaget for kommunerne eller regionen efter særlig aftale opgøres på følgende måde: Kørselsomkostningerne opgøres konkret og bogføres særskilt. Omkostningerne dækkes efter regning Udgifterne til administration og call center fordeles på alle ordninger der indgår i den samordnede kørsel, idet hver ordning kun pålignes udgifter for de funktioner, de trækker på. De nærmere fordelingsprincipper fastlægges af trafikselskabets bestyrelse. Side 10 af 13

31 Bilag 1 Fordelingen af det finansieringsmæssige ansvar på ruteniveau pr. juni 2013 Figur 1. Finansiering af rutenettet i Trafikplan Følgende ruter, der forløber i flere kommuner, finansieres af Region Nordjylland: 50, Aalborg - Løgstør 52, Aalborg Aars - Aalestrup 54, Aalborg Terndrup - Hadsund 57, Hobro Aars Farsø Løgstør - Fjerritslev 70, Aalborg Fjerritslev - Thisted 71, Aalborg Løkken - Hjørring 72, Aalborg Hjørring (fra juni 2014: 72, Aalborg Brønderslev, og 202, Brønderslev Hjørring) Side 11 af 13

Bekendtgørelse om vedtægter for organisering af trafikselskaber (standardvedtægt)

Bekendtgørelse om vedtægter for organisering af trafikselskaber (standardvedtægt) Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om vedtægter for organisering af trafikselskaber (standardvedtægt) I medfør af 2, stk. 5, i lov nr. 582 af 24. juni 2005 om trafikselskaber, fastsættes: 1. For de trafikselskaber

Læs mere

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MOVIA gældende fra 1. januar 2016

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MOVIA gældende fra 1. januar 2016 VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MOVIA gældende fra 1. januar 2016 Præambel Region Hovedstaden og Region Sjælland samt samtlige kommuner i de to regioner, bortset fra Bornholms Regionskommune etablerer med

Læs mere

Trafikselskabet Fynbus Vedtægter 20. december 2006

Trafikselskabet Fynbus Vedtægter 20. december 2006 Præambel Region Syddanmark etablerer med virkning fra 1. januar 2007 et trafikselskab, der dækker Ny Assens Kommune, Faaborg-Midtfyns Kommune, Kerteminde Kommune, Langelands Kommune, Ny Middelfart Kommune,

Læs mere

Vedtægt. Nordjyllands Trafikselskab

Vedtægt. Nordjyllands Trafikselskab Vedtægt for Nordjyllands Trafikselskab Præambel Region Nordjylland etablerer med virkning fra den 1. januar 2007 et trafikselskab, hvori Region Nordjylland samt følgende kommuner deltager: Brønderslev

Læs mere

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Godkendt af Midttrafiks repræsentantskab 5. januar 2007 Godkendt af Trafikstyrelsen 5. september 2007 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning

Læs mere

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016 VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning fra 1. januar 2007 et trafikselskab, der dækker Aarhus Kommunes, Silkeborg Kommunes,

Læs mere

Vedtægt for Sydtrafik

Vedtægt for Sydtrafik Vedtægt for Sydtrafik Vedtægt for Sydtrafik Region Syddanmark har med virkning fra 1. januar 2007 etableret Sydtrafik som et fælleskommunalt trafikselskab, der geografisk dækker Aabenraa, Billund, Esbjerg,

Læs mere

Vedtægt. Nordjyllands Trafikselskab

Vedtægt. Nordjyllands Trafikselskab Vedtægt for Nordjyllands Trafikselskab Præambel Region Nordjylland etablerer med virkning fra den 1. januar 2007 et trafikselskab, hvori Region Nordjylland samt følgende kommuner deltager: Brønderslev

Læs mere

<z> movia VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MOVIA. alle udgifter forbundet med selskabets drift af færgeruten. Præambel

<z> movia VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MOVIA. alle udgifter forbundet med selskabets drift af færgeruten. Præambel movia VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MOVIA Præambel Region Hovedstaden og Region Sjælland samt samtlige kommuner i de to regioner, bortset fra Bornholms Regionskommune etablerer med virkning fra 1. januar

Læs mere

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra XX. XX 2016

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra XX. XX 2016 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 15. august 2016 0-3-3-07 Thomas D. Mikkelsen tdm@midttrafik.dk 8740 8364 Opdaterede vedtægter for Midttrafik VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende

Læs mere

Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND

Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Version udsendt til høring i kommunerne Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND (S) = fra standardvedtægt udstedt af Trafikministeriet, i øvrigt markeret med kursiv. (FU) = fra

Læs mere

TILRETTELÆGGELSE AF BUSTRAFIK EFTER KOMMUNALREFORMEN

TILRETTELÆGGELSE AF BUSTRAFIK EFTER KOMMUNALREFORMEN Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Ebbe Jensen Afdeling: Mobilitet og infrastruktur E-mail: ebbe.jensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/8455 Telefon: 76631987 Dato: 20. november 2008 TILRETTELÆGGELSE

Læs mere

Referat af 1. møde i interimbestyrelsen for nyt trafikselskab i Nordjylland 20. juni 2006.

Referat af 1. møde i interimbestyrelsen for nyt trafikselskab i Nordjylland 20. juni 2006. Udkast BILAG TIL MØDE I ST 26. juni 2006 Referat af 1. møde i interimbestyrelsen for nyt trafikselskab i Nordjylland 20. juni 2006. Deltagere: Orla Hav, Region Nordjylland Niels Kr. Kirketerp, Region Nordjylland

Læs mere

Gældende bestemmelse Forslag til ny bestemmelse Bemærkninger og begrundelser

Gældende bestemmelse Forslag til ny bestemmelse Bemærkninger og begrundelser Forslag til vedtægtsændring. Nuværende bestemmelser og forslag til nye bestemmelser Gældende bestemmelse Forslag til ny bestemmelse Bemærkninger og begrundelser Selskabets navn og formål 1. Selskabets

Læs mere

Den lokale Aktionsgruppe i Middelfart Kommune

Den lokale Aktionsgruppe i Middelfart Kommune Vedtægter 1. Navn I. DEN LOKALE AKTIONSGRUPPE Aktionsgruppens navn er Den lokale Aktionsgruppe i Middelfart Kommune 2. Hjemsted Aktionsgruppens hjemsted er Middelfart Kommune. 3. Formål Foreningens formål

Læs mere

1 Lovgivning og organisation

1 Lovgivning og organisation 1 Lovgivning og organisation 1 Lovgivning og organisation...1 1.1 Lovgivning indtil 1. januar 2007...1 1.1.1 Koncessioner indtil omkring 1980...1 1.1.2 Ny lovgivning i 1970'erne...1 1.2 Ny lovgivning,

Læs mere

Vedtægt. Reno Djurs I/S

Vedtægt. Reno Djurs I/S Vedtægt for Reno Djurs I/S Vedtægten er tiltrådt af 8 interessenter den 1. juli 1996 I 2001 er vedtægtens 9 ændret I 2005 er vedtægtens 14 ændret I 2006 er vedtægtens 1, 2, 6, 9 og 10 ændret I 2009 er

Læs mere

Ud fra Lov om Trafikselskaber og det foreløbige udkast til standardvedtægt skal vedtægten indeholde:

Ud fra Lov om Trafikselskaber og det foreløbige udkast til standardvedtægt skal vedtægten indeholde: Notat om vedtægt for Sydtrafik Ud fra Lov om Trafikselskaber og det foreløbige udkast til standardvedtægt skal vedtægten indeholde: Formål (fastlagt i loven) Repræsentantskab (antal medlemmer m.m. fastlagt

Læs mere

Almindelige bestemmelser

Almindelige bestemmelser Lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab (Lov nr. 537 af 24. juni 2005) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

TH. LANGS SKOLE 1VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS

TH. LANGS SKOLE 1VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION TH. LANGS SKOLE I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1 Skolens navn er Th. Langs Skole. Skolen er oprettet i år 1882 og har fra 1896 til 1986 fungeret

Læs mere

Din rolle som ejer af et trafikselskab. Inspiration til medlemmer af bestyrelse og repræsentantskab i trafikselskaberne

Din rolle som ejer af et trafikselskab. Inspiration til medlemmer af bestyrelse og repræsentantskab i trafikselskaberne 1 Din rolle som ejer af et trafikselskab Inspiration til medlemmer af bestyrelse og repræsentantskab i trafikselskaberne 2 Indholdsfortegnelse Indhold 02 01 Indledning 03 02 Udfordringer 04 03 Visioner

Læs mere

Tandlægernes Nye Landsforening

Tandlægernes Nye Landsforening Tandlægernes Nye Landsforening Forretningsorden for hovedbestyrelsen Kap. 1 Hovedbestyrelsens beføjelser.1 Hovedbestyrelsens ansvar.2 Prokura m.m. Hovedbestyrelsen forestår den overordnede ledelse af foreningen.

Læs mere

Arbejdsdeling mellem trafikselskaber, kommuner og region.

Arbejdsdeling mellem trafikselskaber, kommuner og region. Konference om kollektiv trafik efter kommunalreformen 1.marts 2006 på Munkebjerg, Vejle. HCB indlæg Arbejdsdeling mellem trafikselskaber, kommuner og region. Mit indlæg i formiddag skal være et bud på

Læs mere

VEDTÆGTER. for DEN SELVEJENDE INSTITUTION. GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28

VEDTÆGTER. for DEN SELVEJENDE INSTITUTION. GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28 VEDTÆGTER for DEN SELVEJENDE INSTITUTION GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28 1. Hjemsted og formål. Giersings Realskole er en selvejende institution med hjemsted i Odense

Læs mere

Vedtægter for Dansk Træforening. Foreningen er etableret ved fusion af Foreningen Danske Trælastimportører og Dansk Træhandlerforening.

Vedtægter for Dansk Træforening. Foreningen er etableret ved fusion af Foreningen Danske Trælastimportører og Dansk Træhandlerforening. Vedtægter for Dansk Træforening NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Dansk Træforening. 1 Foreningen er etableret ved fusion af Foreningen Danske Trælastimportører og Dansk Træhandlerforening. Foreningens

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Budget 2016 2 3 Godkendelse

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk A.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk A.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk A.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Forretningsorden for selskabsbestyrelsen i Boligselskabet Sjælland

Forretningsorden for selskabsbestyrelsen i Boligselskabet Sjælland Kap. 1. Selskabsbestyrelsens beføjelser: 1. Selskabsbestyrelsens ansvar Selskabsbestyrelsen forestår den overordnede ledelse af boligselskabet. Den udøver de beføjelser og varetager de pligter, der tillægges

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen på Svendborg Gymnasium & HF

Forretningsorden for bestyrelsen på Svendborg Gymnasium & HF Forretningsorden for bestyrelsen på Svendborg Gymnasium & HF Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Svendborg

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud (Daginstitutioner og Dagpleje) i Vallensbæk Kommune Gældende fra 1. august 2013

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud (Daginstitutioner og Dagpleje) i Vallensbæk Kommune Gældende fra 1. august 2013 1 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Vallensbæk Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud (Daginstitutioner og Dagpleje) i Vallensbæk Kommune Gældende fra 1. august 2013 Center for Børn

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N. Frederikssund Private Realskole.

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N. Frederikssund Private Realskole. V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N Frederikssund Private Realskole. I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1. Stk. 1. Skolens navn er Den selvejende institution

Læs mere

VEDTÆGTER. for. I/S AffaldPlus + 1 Interessentskabets navn. 2 Interessenter

VEDTÆGTER. for. I/S AffaldPlus + 1 Interessentskabets navn. 2 Interessenter VEDTÆGTER for I/S AffaldPlus + Interessentskabets navn er I/S AffaldPlus +. 1 Interessentskabets navn Interessentskabets hjemsted er Næstved Kommune. 2 Interessenter Interessentskabet ejes af følgende

Læs mere

Vedtægter for Rørvig Friskole

Vedtægter for Rørvig Friskole Side 1 af 6 Vedtægter for Rørvig Friskole 1 Hjemsted og adresse m.v. 1.1. Rørvig Friskole er en selvejende, uafhængig virkende grundskole, oprettet den 1. august 1968. 2 Formål Rørvig Friskole har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sorø Skovbørnehave

Vedtægter for Støtteforeningen for Sorø Skovbørnehave Vedtægter for Støtteforeningen for Sorø Skovbørnehave (herefter benævnt Støtteforeningen) og den tilhørende institution Sorø Skovbørnehave 1 Mellem institutionen Sorø Skovbørnehave og Sorø Kommune indgås

Læs mere

FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER

FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER FORENINGEN AF KOMMUNALE BEREDSKABSCHEFER Vedtægter pr. 28. august 2009 Indhold: Kapitel I Foreningen Kapitel II Kredsene Kapitel III Vedtægterne Kapitel IV Overgangsbestemmelser Kapitel V Ikrafttrædelsestidspunkt

Læs mere

Vedtægter. for den selvejende institution Herfølge Privatskole. Hjemsted og formål

Vedtægter. for den selvejende institution Herfølge Privatskole. Hjemsted og formål Februar 2015 Vedtægter for den selvejende institution Herfølge Privatskole. Hjemsted og formål 1 Herfølge Privatskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Køge kommune. Skolen

Læs mere

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn Fyns Amt 8. maj 2006 Vejvæsenet 8-16-84-3-2006 JGH Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn 1. Udgangsbudget I bilag 1 er vist udgangsbudget 2007 for trafikselskab Fyn. De samlede udgifter i 2007 for både

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Ørestad Friskole. Hjemsted og formål

Vedtægter for den selvejende institution Ørestad Friskole. Hjemsted og formål Vedtægter for den selvejende institution Ørestad Friskole Hjemsted og formål 1 Ørestad Friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Københavns kommune. Skolen er oprettet

Læs mere

Vedtægter for Det Kommunale og Regionale Løndatakontor

Vedtægter for Det Kommunale og Regionale Løndatakontor Vedtægter for Det Kommunale og Regionale Løndatakontor Institutionens navn og hjemsted 1 Det Kommunale og Regionale Løndatakontor (KRL) er en selvejende institution under Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 15. januar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Orientering om Midttrafik

Læs mere

Vedtægter. for. den selvejende boligorganisation. Køge Boligselskab

Vedtægter. for. den selvejende boligorganisation. Køge Boligselskab Vedtægter for den selvejende boligorganisation Køge Boligselskab Indholdsfortegnelse Kapitel I. Navn, hjemsted og formål... 1 Kapitel II. Organisationens ledelse... 2 4-10 Repræsentantskabet... 2-4 11-13

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Aalborg Boligselskab af 1956

VEDTÆGTER. for. Aalborg Boligselskab af 1956 VEDTÆGTER for Aalborg Boligselskab af 1956 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Stk. 1. Boligorganisationens navn er Aalborg Boligselskab af 1956. Boligorganisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. Stk.

Læs mere

Standardvedtægt Udarbejdet af Dansk Friskoleforening

Standardvedtægt Udarbejdet af Dansk Friskoleforening Journal nr. 380 Standardvedtægt Udarbejdet af Dansk Friskoleforening Version godkendt af Ministeriet for Børn og Undervisning den 13. december 2012 Denne vedtægt er udarbejdet i overensstemmelse med vedtægtsbekendtgørelsen,

Læs mere

Vedtægter April 2010. For. det kommunale fællesskab. Færgeselskab Læsø K/S. ( Færgeselskabet)

Vedtægter April 2010. For. det kommunale fællesskab. Færgeselskab Læsø K/S. ( Færgeselskabet) Vedtægter April 2010 For det kommunale fællesskab Færgeselskab Læsø K/S ( Færgeselskabet) Præambel Læsø Kommune og Samsø Kommune har indgået aftale om drift af Færgeselskabet Læsø K/S i et kommanditist

Læs mere

Forretningsorden For Sindal Privatskole

Forretningsorden For Sindal Privatskole Forretningsorden For Sindal Privatskole Forretningsorden for bestyrelsen Bilag til Vedtægter for Sindal Privatskole Vedtaget af bestyrelsen d. 11/11-2010 Revideret af bestyrelsen d. 3/4-2014 www.sindalprivatskole.dk

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Gjerrild-Bønnerup Friskole.

Vedtægter for den selvejende institution Gjerrild-Bønnerup Friskole. Vedtægter for den selvejende institution Gjerrild-Bønnerup Friskole. Hjemsted og formål 1 "Gjerrild-Bønnerup Friskole" er en selvejende institution med hjemsted i Nørre Djurs Kommune, Århus amt. Skolen

Læs mere

Vedtægter for Skjern Bank A/S 6900 Skjern CVR. NR. 45 80 10 12

Vedtægter for Skjern Bank A/S 6900 Skjern CVR. NR. 45 80 10 12 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Skjern Bank A/S 6900 Skjern CVR. NR. 45 80 10 12 1 1. Bankens navn er Skjern Bank A/S. 2. Hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune. 2 Selskabets formål er at drive bankvirksomhed

Læs mere

Referatet er godkendt i Haderslev d. 2006. skolens daglige leder

Referatet er godkendt i Haderslev d. 2006. skolens daglige leder Referat af møde i Haderslev Katedralskoles midlertidige bestyrelse mandag d.30.10.2006 kl.19.30. Til stede Fra bestyrelsen: Søren Vang Rasmussen, Ella Skjellerup, Per A. Laursen, Georg Lauridsen, Anne

Læs mere

KTCs vedtægter gældende fra den 23. september 2009

KTCs vedtægter gældende fra den 23. september 2009 1 KTCs vedtægter gældende fra den 23. september 2009 Indhold KAPITEL I FORENINGEN... 1 1. NAVN, OMRÅDE OG HJEMSTED... 1 2. FORMÅL... 2 Stk. 1. Mission... 2 Stk. 2. Vision... 2 Stk. 3. Vidensformidling...

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Nysted Efterskole.

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Nysted Efterskole. Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Nysted Efterskole. 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Nysted Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden Dato: 4. september 2015 Initialer: ug Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 11. september 2015 kl. 12.00 14.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution. EFTERSKOLEN I BAKKERNE - TRY.

Vedtægter for den selvejende institution. EFTERSKOLEN I BAKKERNE - TRY. Vedtægter for den selvejende institution. EFTERSKOLEN I BAKKERNE - TRY. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. 1. Efterskolen i Bakkerne - Try er en uafhængig selvejende institution med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Vedtægter for Fonden Mødrehjælpen

Vedtægter for Fonden Mødrehjælpen Vedtægter for Fonden Mødrehjælpen 1. Navn og hjemsted 1.1 Mødrehjælpens navn er 'Fonden Mødrehjælpen'. 1.2 Mødrehjælpen har hjemsted i Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Mødrehjælpens formål er: At yde

Læs mere

Referat Repræsentantskabs- og bestyrelsesmøde i NT den 14. juni 2016

Referat Repræsentantskabs- og bestyrelsesmøde i NT den 14. juni 2016 0-101-2-09 14. juni 2016/OS Referat Repræsentantskabs- og bestyrelsesmøde i NT den 14. juni 2016 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen,

Læs mere

KL s love ISBN 87-7848-874-5

KL s love ISBN 87-7848-874-5 KL 2006 Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen Omslagsdesign: Per Dalager Jensen Grafisk tilrettelægning og dtp: Kommuneinformation A/S Tryk: Frederiksberg Bogtrykkeri A/S Produktion: Kommuneinformation A/S

Læs mere

Vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Randers Favrskov, Djursland

Vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Randers Favrskov, Djursland TIL: FRA: Kasper Sønderdahl DATO: 1. januar 2016 VEDR.: Byrådsgodkendte vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Vedtægter for Beredskab & Sikkerhed Randers Favrskov, Djursland 1. Navn og hjemsted 1.1. Fællesskabets

Læs mere

Lov om trafikselskaber

Lov om trafikselskaber Midttrafik Kommunalreformen, alle regioner og kommuner skal være medlem af et trafikselskab Gl. Århus Amt og Gl. Ringkjøbing Amt havde ikke noget trafikselskab Lov om trafikselskaber Trafikselskabers finansiering

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

VEDTÆGT FOR VOJENS HÅNDBOLDFORENING

VEDTÆGT FOR VOJENS HÅNDBOLDFORENING VEDTÆGT FOR VOJENS HÅNDBOLDFORENING 1 Foreningens navn er Vojens Håndboldforening. Foreningens hjemsted er Vojens. Foreningen er tilsluttet Jydsk Håndboldforbund (JHF) under Dansk Håndboldforbund (DHF)

Læs mere

Vedtægter for Kano- og Kajakklubben Nord. Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014

Vedtægter for Kano- og Kajakklubben Nord. Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014 Kano og Kajakklubben Nord Vedtægter Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 29. januar 2014 Side 1 af 7 Vedtægter 1. NAVN OG HJEMSTED

Læs mere

-1- Vedtægter. Hjemsted og formål

-1- Vedtægter. Hjemsted og formål -1- Vedtægter for den selvejende institution Guldbæk Friskole. Hjemsted og formål 1 Guldbæk Friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Rebild Kommune. Skolen er oprettet

Læs mere

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C I henhold til Vedtægternes 14 fastsætter bestyrelsen forretningsorden og instrukser for sit virke. Forretningsorden skal sikre, at bestyrelsen gennem sit arbejde

Læs mere

Vedtægt Bilag 03.3 Side 1 af 1 Tryllefløjten, Langebjerg 40, 2850 Nærum

Vedtægt Bilag 03.3 Side 1 af 1 Tryllefløjten, Langebjerg 40, 2850 Nærum Side 1 af 1 Vedtægt for den selvejende private institution Børnehaven Tryllefløjten 1. Institutionens navn Stk. 1 Den selvejende institutions navn er. Institutionen har hjemsted i Rudersdal Kommune. Institutionen

Læs mere

Regulativ for Christianshavn Lokaludvalg

Regulativ for Christianshavn Lokaludvalg Regulativ for Christianshavn Lokaludvalg Opgaver til selvstændig opgavevaretagelse 1. I henhold til 65d, stk. 2, nr. 10, i lov om kommunernes styrelse henlægger Københavns Borgerrepræsentation følgende

Læs mere

Vedtægter for Bruger- og pårørenderåd ved plejecentre i Kolding Kommune

Vedtægter for Bruger- og pårørenderåd ved plejecentre i Kolding Kommune Vedtægter for Bruger- og pårørenderåd ved plejecentre i Kolding Kommune Seniorforvaltningen December 2010 1 LOVGRUNDLAG OG FORMÅL Indtil 1. juli 2010 var det lovpligtigt at kommunalbestyrelsen nedsatte

Læs mere

Vedtægter. for den private institution. S/I Klatretræet

Vedtægter. for den private institution. S/I Klatretræet Vedtægter Side 1 af 6 Vedtægter for den private institution S/I Klatretræet 1. Institutionens navn Stk. 1. Den selvejende institutions navn er. Institutionen har hjemsted i Svendborg Kommune Institutionen

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N Esbjerg International School

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N Esbjerg International School V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N Esbjerg International School I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1. Skolens navn er Esbjerg International School. Esbjerg

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder

Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 København S Telefon 72 21 88 00 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder I medfør af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I ALLERØD KOMMUNE

VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I ALLERØD KOMMUNE VEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I ALLERØD KOMMUNE Side 1 af 7 Indhold: Formål side 2 1. Bestyrelsens sammensætning side 2 2. Valg og valgbarhed side 2 3. Konstituering af

Læs mere

Vedtægt for Bjerringbro Gymnasium

Vedtægt for Bjerringbro Gymnasium Vedtægt for Bjerringbro Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Bjerringbro Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Viborg Kommune, Region Midtjylland,

Læs mere

DANISH DESIGN ASSOCIATION. Vedtægter for Danish Design Association. Version 4.0

DANISH DESIGN ASSOCIATION. Vedtægter for Danish Design Association. Version 4.0 DANISH DESIGN ASSOCIATION Vedtægter for Danish Design Associion Version 4.0 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Danish Design Associion (DDA). Stk. 2. Danish Design Associions hjemsted er den kommune,

Læs mere

Vedtægter. For. Thorsminde Varmeværk A.m.b.a. Havnevej 11. 6990 Ulfborg. Tlf. 97497313

Vedtægter. For. Thorsminde Varmeværk A.m.b.a. Havnevej 11. 6990 Ulfborg. Tlf. 97497313 Vedtægter For Thorsminde Varmeværk A.m.b.a. Havnevej 11 6990 Ulfborg. Tlf. 97497313 1. Navn og hjemsted. 1.1 Selskabets navn er Thorsminde Varmeværk A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Holstebro kommune.

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution THISTED FRISKOLE, STENSAGERVEJ 19, 7700 THISTED

Vedtægt for den selvejende institution THISTED FRISKOLE, STENSAGERVEJ 19, 7700 THISTED Vedtægt for den selvejende institution THISTED FRISKOLE, STENSAGERVEJ 19, 7700 THISTED HJEMSTED OG FORMÅL 1 Thisted Friskole er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted i Thisted

Læs mere

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Dagsorden for Socialudvalgets møde den 08. oktober 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 116. Orientering fra formanden 332 117. Orientering fra administrationen 333

Læs mere

Vedtægter for Tjele Efterskole

Vedtægter for Tjele Efterskole Vedtægter for Tjele Efterskole Revideret og godkendt 12-09-2011 Vedtægter for den selvejende institution Tjele Efterskole Hjemsted, formål, og værdigrundlag. 1 Stk. 1. Tjele Efterskole er en uafhængig

Læs mere

Vedtægter for Nørgaards Højskole Bjerringbro

Vedtægter for Nørgaards Højskole Bjerringbro Vedtægter for Nørgaards Højskole Bjerringbro Vedtaget på repræsentantskabsmøde 23. april 2015 1 Navn og hjemsted Nørgaards Højskole er en selvejende og uafhængig institution med hjemsted i Bjerringbro.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter. 8. januar 1999

Bekendtgørelse af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter. 8. januar 1999 Bekendtgørelse af lov om et videnskabsetisk komitésystem og behandling af biomedicinske forskningsprojekter 8. januar 1999 Lovbekendtgørelse nr. 69 af 8. januar 1999 Herved bekendtgøres lov nr. 503 af

Læs mere

Vedtægt for den selvejende private institution Mølleløkkens private Børnehave. 1 Institutionens navn

Vedtægt for den selvejende private institution Mølleløkkens private Børnehave. 1 Institutionens navn Vedtægt for den selvejende private institution Mølleløkkens private Børnehave 1 Institutionens navn Stk. 1. Den selvejende institutions navn er Mølleløkkens private Børnehave, Mølleløkken 50, 5300 Kerteminde.

Læs mere

Vedtægter for Mou Kraftvarme a.m.b.a.

Vedtægter for Mou Kraftvarme a.m.b.a. Vedtægter for Mou Kraftvarme a.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Mou Kraftvarme A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets formål er

Læs mere

Vedtægt for Midtsjællands Gymnasium

Vedtægt for Midtsjællands Gymnasium ^ Vedtægt for Midtsjællands Gymnasium V Vedtægter for Midtsjællands Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Midtsjællands Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning

Læs mere

Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler m.v.

Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler m.v. Vedtægter 2009 Vedtægter for den selvejende institution: Det Kongelige Teaters Balletskole i Odense Jernbanegade 20 5000 Odense C. CVR-nummer: 2680 4493 Hjemsted og formål 1 Det Kongelige Teaters Balletskole

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

Budgetforslag 2016. Nordjyllands Trafikselskab Juni 2015. Side 1 af 50

Budgetforslag 2016. Nordjyllands Trafikselskab Juni 2015. Side 1 af 50 Budgetforslag 2016 Nordjyllands Trafikselskab Juni 2015 Side 1 af 50 Indhold Indhold... 2 Hovedtabel... 3 Forretningsområder... 4 Bustrafik... 4 Flextrafik... 5 TITSAM... 6 X Bus... 6 Forudsætninger/bemærkninger...

Læs mere

Vedtægter for fotorammenviborg.dk

Vedtægter for fotorammenviborg.dk Vedtægter for fotorammenviborg.dk Generelt: 1 Klubbens navn er fotorammenviborg.dk og er stiftet d. 16. januar 2012 2 Klubbens formål er at udvikle medlemmernes evner og interesse for fotografi. Klubben

Læs mere

Vedtægt for den integrerede skoleinstitution Vestervang

Vedtægt for den integrerede skoleinstitution Vestervang 1. Institutionens forankring Institutionens navn er Den integrerede skoleinstitution Vestervang. Institutionen har hjemsted i Københavns Kommune. Institutionen er beliggende på adressen, Dannebrogsgade

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR REgION MIdTjyLLANd

TRAFIKPLAN FOR REgION MIdTjyLLANd TRAFIKPLAN FOR region midtjylland Den regionale trafikplan herunder X bus og privatbaner Visioner og principper for det regionale rutenet Den regionale udviklingsplan sammenfatter Regionsrådets visioner

Læs mere

Vedtægter for Orø Bådelaug

Vedtægter for Orø Bådelaug 1 Sejlklubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Orø Bådelaug. Dens hjemsted er Holbæk Kommune. Vedtægter for Orø Bådelaug 2 Sejlklubbens formål Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesser overfor

Læs mere

VEDTÆGTER for JAMMERBUGT UNGDOMSSKOLE UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN SAMMENSÆTNING OG VALG

VEDTÆGTER for JAMMERBUGT UNGDOMSSKOLE UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN SAMMENSÆTNING OG VALG VEDTÆGTER for JAMMERBUGT UNGDOMSSKOLE KAPITEL 1 UNGDOMSSKOLEBESTYRELSEN SAMMENSÆTNING OG VALG 1 Ungdomsskolebestyrelsen består af 8 medlemmer: 2 repræsentanter for Kommunalbestyrelsen 2 repræsentanter

Læs mere

Vedtægt for Handelsgymnasiet Ribe

Vedtægt for Handelsgymnasiet Ribe Vedtægt for Handelsgymnasiet Ribe Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Handelsgymnasiet Ribe er en selvejende institution med hjemsted i Esbjerg Kommune, Region Syddanmark, og omfattet af lov om institutioner

Læs mere

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 6. marts 2013 Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet 1. Resume Midttrafik har endnu ikke truffet beslutning om eventuel tilslutning til

Læs mere

Nordsjællands Park og Vej. Samarbejdsaftale for et. 60-fællesskab mellem. Helsingør og Fredensborg Kommuner. 1. januar 2014 60 aftale

Nordsjællands Park og Vej. Samarbejdsaftale for et. 60-fællesskab mellem. Helsingør og Fredensborg Kommuner. 1. januar 2014 60 aftale Nordsjællands Park og Vej Samarbejdsaftale for et 60-fællesskab mellem Helsingør og Fredensborg Kommuner 1. januar 2014 60 aftale Byrådene i Helsingør og Fredensborg kommuner indgår med virkning fra 1.

Læs mere

På generalforsamlingen i dag 19. marts 2003 blev de fremlagte beretninger og forslag vedtaget.

På generalforsamlingen i dag 19. marts 2003 blev de fremlagte beretninger og forslag vedtaget. Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 6, 2003 19. marts 2003 Generalforsamling i Spar Nord Bank På generalforsamlingen i dag 19. marts 2003 blev de fremlagte beretninger og forslag vedtaget.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS

VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS VEDTÆGTER FOR KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Kollegiekontoret i Aarhus. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Aarhus Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægt for Næstved Gymnasium og HF

Vedtægt for Næstved Gymnasium og HF Vedtægt for Næstved Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Næstved Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med lernsted i Næstved Kommune, Region

Læs mere

Vedtægt for HADSUND ROKLUB

Vedtægt for HADSUND ROKLUB Vedtægt for HADSUND ROKLUB Roning En livsstil. 1 Gældende Love Forslag til ny vedtægt 1. Foreningens navn er Hadsund Roklub. Dens hjemsted er Hadsund i Mariagerfjord kommune. 2. Hadsund Roklubs formål

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE

Vedtægter for den selvejende institution ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE 5. november 2005 Vedtægter for den selvejende institution ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE 1: Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Andebølle Ungdomshøjskole er en uafhængig, selvejende institution med hjemsted

Læs mere

Konstituerende bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Konstituerende bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-10 Dato: 08.02-2010 Initialer: UG Konstituerende bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Sted: Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 15.00-16.00 (umiddelbart efter repræsentantskabsmødet)

Læs mere

NATURBØRNEHAVEN GL. TØLLØSE A/S

NATURBØRNEHAVEN GL. TØLLØSE A/S Vedtægt for den private institution 1. Institutionens navn Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S, Nybyvej 42, 4340 Tølløse, ejes og drives af et aktieselskab. Institutionen har hjemsted i Holbæk Kommune. Institutionen

Læs mere

Vedtægter. - for den selvejende undervisningsinstitution Den danske Husflidsefterskole i Skjern I daglig tale Dhe, Skjern Efterskole.

Vedtægter. - for den selvejende undervisningsinstitution Den danske Husflidsefterskole i Skjern I daglig tale Dhe, Skjern Efterskole. Vedtægter - for den selvejende undervisningsinstitution Den danske Husflidsefterskole i Skjern I daglig tale Dhe, Skjern Efterskole. 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Den danske Husflidsefterskole i Skjern

Læs mere

M a n d a t o g f o r r e t n i n g s o r d e n f o r v e d e r l a g s u d v a l g e t i A m b u A / S

M a n d a t o g f o r r e t n i n g s o r d e n f o r v e d e r l a g s u d v a l g e t i A m b u A / S M a n d a t o g f o r r e t n i n g s o r d e n f o r v e d e r l a g s u d v a l g e t i A m b u A / S 1. Baggrund og formål 1.1 Udvalget er etableret af Selskabets bestyrelse med henblik på at bistå

Læs mere