Politik for Kultur, Fritid og Idræt i Favrskov Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politik for Kultur, Fritid og Idræt i Favrskov Kommune"

Transkript

1 1 Politik for Kultur, Fritid og Idræt i Favrskov Kommune

2 Indhold Forord Børnekultur Biblioteker Kulturhuse Musik dans drama billedkunst Skabende kunst Idræt Foreninger og aftenskoler Natur og friluftsliv Kulturarv og historisk formidling Særlige begivenheder Samarbejde og netværk på tværs

3 Forord grundlag for de kommende års prioriteringer og initiativer og finder anvendelse i forbindelse med blandt andet budgetlægningen. Anders G. Christensen Borgmester Anders Nørgaard Formand for Kultur, Fritid og Lokalsamfundsudvalget _Op mod kommunalreformen blev der talt og skrevet meget om kulturens betydning i de nye, større kommuner, især blev der talt om kulturens betydning for kommunens identitet, for fællesskab og sammenhængskraft og for kulturens betydning i udviklingen af såvel bysamfund som bevarelse af lokalsamfund. Nu mere end to år efter kommunesammenlægningen kan vi vist godt konkludere at kultur, fritid og idrætsområdet har haft en stor betydning for dannelsen af en fælles identitet og fortsat er et centralt element i vores fælles kommune. Politik for Kultur, Fritid og Idræt tager sit udgangspunkt i kommunens vision om et godt sted at være og er i samspil med og skal ses i sammenhæng med kommunens øvrige politikker ikke mindst Kommuneplan 09. Politikken præsenterer de holdninger og værdier, der vil være byrådets Politik for kultur, fritid og idræt er skabt på baggrund af en komprimeret proces i foråret Centralt i processen er dialogforum med bred deltagelse fra kultur, fritid og idrætsområdet. Formålet med dialogforum var at formulere en række bud på værdier, visioner, målsætninger og fokusområder for politikken. På baggrund af input fra dialogforum blev der udarbejdet et forslag til politik, der efter politisk behandling i Kultur, fritid og lokalsamfundsudvalget blev drøftet på fire åbne borgermøder i de fire kulturhuse. Borgerne udgør en væsentlig ressource i udviklingen af Favrskov Kommune. Ved at inddrage borgerne i byrådets initiativer udnyttes disse ressourcer. Borgerinddragelse har været et væsentligt element i processen omkring udformning af politikken for kultur, fritid og idræt. Borgerne har været inddraget løbende i processen via dialogforum og åbne borgermøder, og der er blevet lyttet til de mange input i processen. 4 5

4 Forord (fortsat) Håbet er, at politikken vil blive et aktivt redskab, der kan sætte retningen for udvikling af kultur, fritid og idrætsområdet. Kultur, fritid og idræt bidrager til at skabe en kommune med en stærk identitet og daglige oplevelser, udfordringer, glæder og sundhed for borgerne. Der er stor variation og mangfoldighed i kultur og fritidstilbuddene. Kultur, fritid og idræt har en social funktion. Gode tilbud på kultur, fritid og idrætsområdet kan være med til at forebygge sociale problemer og ruste især børn og unge til et samfund med mange kompetencekrav. På integrationsområdet kan kultur, fritid og idræt ligeledes have en positiv rolle som led i integration. Kultur, fritid og idræt kan ses som motor for fællesskabet ved at tilbyde borgerne gode, inspirerende oplevelser i fællesskab med andre mennesker. Kultur er en ressource, der styrker livskvalitet og fællesskab, og kultur har en værdi i sig selv. Favrskov Kommune vil prioritere kultur og fritid og idrætsområdet som kilde til daglig oplevelse, udfordring og glæde og som et område, der kan understrege Favrskovs profil i Østjylland. Kulturen og foreningslivet i Favrskov Kommune bygger på et positivt samspil mellem frivillige, ildsjæle og de ansatte i kommunens mange kulturinstitutioner. Politikken indeholder mål og visioner for kultur, fritid og idrætsområdet. Politikken tager sit udgangspunkt i det eksisterende i form af lokale ressourcer, institutioner og ildsjæle. Eksisterende tilbud og aktiviteter, der fungerer godt, skal og bør bevares, men der skal også skabes plads til nye tiltag, aktiviteter og tilbud, der matcher en ny og større kommune og som kan være med til at udvikle identiteten i kommunen og kommunen som helhed. Formålet med politikken er at opstille mål og visioner for kultur, fritid og idrætslivet for dermed at sikre borgere et møde med kvalificeret kunst og kultur, gode fritidstilbud og tidssvarende idrætsfaciliteter. Politikken er inddelt i 11 afsnit, der i høj grad hænger sammen, idet de enkelte afsnit er indbyrdes afhængige af hinanden. Politikken vil blive evalueret i midten af næste byrådsperiode. 6 7

5 1 Børnekultur _Samfundet efterspørger i stigende grad kreative kompetencer, og det er vigtigt, at børn og unge gennem deres opvækst præsenteres for og deltager i kulturtilbud af høj kvalitet. Derfor skal børn og unge i Favrskov Kommune møde kulturen i børnehaven, i skolen og i fritiden, som deltagere i kreative processer, i fantasifuld udfoldelse, og som kyndige tilskuere til oplevelser af høj kvalitet. Der skal være tilbud både i de store byer, men også lokalt i for eksempel landsbyerne. Mødet skal give børnene og de unge mulighed for at blive en del af det liv, som udspiller sig indenfor musik, teater, kunst og øvrige kulturelle aktiviteter. De skal lære, at kultur er noget, man både kan opleve og udøve. I Favrskov Kommune møder børn og unge kultur mange steder i musikskolen, i kulturhusene, i billedskolerne, på bibliotekerne og som deltagere i idræt, spejder og andre foreningsaktiviteter, men også udenfor det egentlige kulturelle miljø, for eksempel i skolen og på torvet. Udviklingen af det børnekulturelle miljø skal understøttes af et samarbejde mellem offentlige institutioner, professionelle kunstnere, frivillige organisationer, forældre, børn og unge. De kreative børnemiljøer skal fortsat udvikles og den gode kulturformidling til børn og unge skal fortsættes. Der skal være plads til både bredden, og til at understøtte de særligt talentfulde i deres udvikling. En Kulturskole kunne være en måde, hvorpå man organiserer og samler musik, billede, drama og dans. Samlingen af tilbud kan på sigt give det enkelte tilbud en højere kvalitet samt give børn og unge en bedre fornemmelse af kulturens bredde og sammenhæng. For at højne synergieffekten kunne kulturskolerne funderes i sammenhæng med kulturhusene og derved sikre disse som endnu mere levende huse, hvor forskelligt indhold inspirerer hinanden. En styrket udvikling af de nuværende kulturtilbud for børn og unge At børn og unge gennem deres opvækst skal præsenteres for kulturtilbud af høj kvalitet Understøttelse af bredden, men også af de særligt talentfulde Netværksdannelse mellem det institutionelle og det frivillige pædagogiske uddannelsestilbud, professionelle kunstnere og kulturelle institutioner En kulturskole, der som paraplyorganisation samler musik, billede, drama og dans, eventuelt funderet i kulturhusregi 8 9

6 2 Biblioteker _Bibliotekerne udgør en hjørnesten i Favrskov Kommunes kulturelle liv. Bibliotekernes formål er at understøtte læring, oplevelser og kulturel aktivitet, og har en demokratisk forpligtigelse til at sikre fri og lige adgang til information og viden - både i det fysiske og i det virtuelle bibliotek. Bibliotekernes tilbud skal være tilgængeligt overalt og der skal være tilbud for særligt udsatte grupper af borgere. Bibliotekerne er kommunens åbne og uforpligtende møde-, være-, oplevelses- og læringssteder, som alle borgere kan benytte. Bibliotekerne i Favrskov Kommune står stærkt blandt andet på grund af deres sammenkobling med og fysiske placering i kulturhusene. De fleste kender det fysiske bibliotek med bøger, cd ere med videre, men biblioteket er også virtuelt med hjælp til informationssøgning og inspiration over nettet. Bibliotekerne understøtter læringsaktiviteter vedrørende it, søgning af offentlig information og anvendelse af det offentliges selvbetjeningsløsninger. Overordnet set vil bibliotekerne arbejde aktivt for at understøtte uddannelses- og folkeoplysende aktiviteter, således at livslang læring er en reel og attraktiv mulighed for kommunens borgere. Bibliotekernes placering i kulturhusene skaber synergi. Biblioteker og Kulturhuse skal i fællesskab være omdrejningspunkt og dynamo for et mangfoldigt kulturliv. Bibliotekerne skal være igangsættende og udfarende. De skal lægge rammer for og koordinere initiativer og aktiviteter, der kan understøtte det lokale demokrati, sammenhængskraft og det kulturelle liv i kommunen. At bibliotekerne fortsat skal være indbydende og tilbyde en mangfoldighed af tilbud og services At bibliotekerne skal satse målrettet på nye it-løsninger og aktivt formidle digitale tilbud og services til borgerne for dermed at understøtte borgernes oplæring i og brug af digitale ressourcer At biblioteker og kulturhuse skal være igangsættende og udfarende for sammen med andre aktører at tilbyde borgerne et mangfoldigt og sprudlende kulturliv At bibliotekerne indgår i netværk, partnerskaber og andre fællesskaber med institutioner, organisationer og virksomheder i lokalsamfundet 10 11

7 3 Kulturhuse _Hadstens Idræts- og Kulturhus Sløjfen, Hinnerup Bibliotek & Kulturhus, Kulturhuset InSide i Hammel og Ulstrup Bibliotek med kulturhusfunktion er Favrskov Kommunes fire moderne og fleksible bygninger med tidssvarende fysiske rammer, der matcher de lokale behov. Kulturhusene har en vigtig rolle som omdrejningspunkt i Favrskov Kommunes kulturelle landskab. Samtidig er lokal forankring vigtig. Derfor prioriteres både helt lokale aktiviteter og større tiltag, der kan samle borgerne på tværs af kommunen. Kulturhusenes vision er med udgangspunkt i borgerne - at være omdrejningspunkt for kultur, viden, oplevelse og innovation. Gennem hele sin virksomhed og sine aktiviteter skal husene afspejle denne vision. Kulturhusene skal også i fremtiden være omdrejningspunkt for det lokale kultur og fritidsliv og tilbyde et varieret og kvalitetsbetonet arrangement- og aktivitetsudbud. Et udbud, der samtidigt kan suppleres af tilbud i nabokommunernes større byer. Fremadrettet er det hensigten at udvikle nye partnerskaber på kulturområdet, understøtte lokale initiativer og igangsætte aktiviteter, der kan være med til fortsat at gøre Favrskov til en god kommune at leve i. _ Kulturhusene i Favrskov Kommune har følgende fire visioner, der er beskrevet i en særskilt politik. Vision 1: Borgeren i centrum Vision 2: Fire kulturhuse én kommune Vision 3: Fire kulturhuse lokal indflydelse Vision 4: Nyt og traditionelt Forsamlingshuse og medborgerhuse fungerer i mange af landsbyerne som det lokale kulturhus og mødested. Husene anvendes aktivt til at skabe levende rum for dialog og aktiviteter. Fortsat udvikling af kommunens kulturhuse At indgå i nye partnerskaber lokalt, på tværs af kommunen og i andre sammenhænge Borgerinddragelse på indhold og arrangementer At forsamlingshuse og medborgerhuse fortsat vil være lokale kulturhuse i landsbyerne 12 13

8 4 Musik dans drama billedkunst _Favrskov Musikskole og de tre billedskoler er centrale aktører i Favrskov Kommune indenfor musik og billedkunst. Både musikskole og billedskoler oplever stor søgning. Favrskov Musikskole, som kreativt læringsmiljø for børn og unge, skal fungere som en dannende, aktiverende og inspirerende ramme for elevernes udvikling. Favrskov Musikskole vil gerne arbejde på fremover at kunne tilbyde bedre muligheder for talentudvikling. Der er et stort vækstlag af frivillige indenfor teaterområdet i kommunen, for eksempel Busbjergspillene, og der vises ofte teaterforestillinger fortrinsvis for børn i kommunens kulturhuse og institutioner. Favrskov Kommune ønsker, at borgerne skal have mulighed for at opleve teater, dans, musik, kunst og kultur af høj kvalitet. Fremadrettet er vægten lagt på flere aktiviteter og arrangementer frem for nye institutioner, og kulturhusene vil udgøre en væsentlig drivkraft i udmøntningen af denne prioritering. Favrskov Kommune yder økonomisk støtte gennem Kunstudvalget, Kulturelt Samvirke og Puljen til andre kulturelle aktiviteter. Borgerinddragelse sikres gennem Kulturelt Samvirke og brugergrupper ved kulturhusene. På teaterområdet er en af mulighederne at etablere en teaterforening, der kan indkøbe og udbyde turnerende teaterforestillinger. Nogle arrangementer vil naturligt høre hjemme i kulturhusene, mens andre egner sig til landsbyernes forsamlingshuse, kirkerne, friluftsarrangementer, biografsale eller herregårdenes riddersale. Kreative kompetencer efterspørges i nutidens videnssamfund. Kreativitet og kulturel udfoldelse er nogle af de bedste metoder til at skabe netværk og kontakt mellem samfundsgrupper. De kreative fag har særlige potentialer i forhold til at forebygge sociale problemer, ligesom de spiller en rolle indenfor integrationsområdet. Kulturskoler, hvor de kreative fag musik, billed, dans og drama samles vil kunne synliggøre og kvalitetsudvikle tilbuddene og udnytte synergien mellem de forskellige kulturtilbud. Kulturskolerne kunne med fordel placeres i tilknytning til kulturhusene. Styrket udvikling af Favrskov Musikskole og billedskolerne evt. i kulturskoleregi Varieret udbud af aktiviteter samt kunst- og kulturarrangementer for borgerne Høj grad af borgerinddragelse på indhold i kulturaktiviteter og i forbindelse med udvikling af nye tilbud At skabe rammer for det uorganiserede musik- og kulturliv 14 15

9 5 Skabende kunst _Favrskov Kommune vægter den skabende kunst højt. Skabende kunst udøves af billedkunstnere, komponister, musikere og musikproducere, dansere, fortællere, forfattere, kunsthåndværkere og udøvere af nye og eksperimenterende kunstarter. Favrskov Kommune ønsker at øge kendskabet til og bevågenheden omkring de lokale professionelle kunstnere, der er bosat i Favrskov og som udgør en væsentlig ressource. Favrskov Kommune har et Kunstudvalg, der indkøber kunst af høj kvalitet til udsmykning ved kommunale ejendomme og arealer og som tager initiativer til udstillinger og aktiviteter for borgerne i kommunen. Favrskov Kommune har i dag en væsentlig kunstsamling, som den udlåner til kommunens institutioner. Øget fokus på den skabende kunst kunne ske gennem samlende og koordinerede aktiviteter, og ved at kommunen vælger at profilere sig som en kommune, der satser på kunst. Der kunne desuden udarbejdes en kunstguide, der indeholder oplysninger om de kommunale kunstværker, lokale professionelle kunstnere og udstillingssteder i kommunen. Fremadrettet kan der skabes nye netværk på tværs af genrer og kommunegrænser, mellem amatører og professionelle kunstnere, kunstens brugere, ildsjæle, erhvervsliv og kunstens institutioner blandt andet i regi af kulturaftale med Kulturministeriet. At støtte den skabende kunst via projekter og arrangementer i regi af kulturaftale med Kulturministeriet og Kunstudvalget At understøtte, at den skabende kunst kan opleves i hele Favrskov Kommune At synliggøre skabende kunstnere i Favrskov Kommune og understøtte netværksdannelse 16 17

10 6 Idræt _Målet er at kunne tilbyde kommunens borgere gode idrætstilbud. Et mangfoldigt idrætsliv er med til at sikre trivsel og sundhed for borgerne generelt samt livskvalitet og udfoldelsesmuligheder for den enkelte. Der skal være aktiviteter og faciliteter til gavn for alle. De eksisterende idrætsanlæg skal også i fremtiden være omdrejningspunkter for det lokale idrætsliv i Favrskov Kommune. Generelt peger udviklingen i retning af flere, større, varierede og fleksible faciliteter på idrætsområdet. Befolkningstilvæksten i Favrskov Kommune betyder, at der vil være behov for yderligere idrætsfaciliteter i årene fremover, ligesom der vil være behov for at renovere og udbygge eksisterende anlæg. Idrætsbilledet er under hastig forandring og bliver stadig mere bredspektret. Sundhedsfremme og forebyggelse spiller en mere fremtrædende rolle i begrundelserne for at dyrke idræt. Hvor idræt tidligere primært var en fritidsbeskæftigelse for børn og unge, tiltrækker idrætten i dag alle aldersgrupper. I dag er der en stigende tendens til, at idrætslivet udspiller sig udenfor de organiserede rammer. I dag dyrker mere end 60 procent af den voksne befolkning selvorganiseret idræt uden for det traditionelle foreningsliv. Udviklingen i befolkningens idrætsvaner, med blandt andet et stigende antal selvorganiserede idrætsudøvere, sætter fokus på tilgængelighed, multifunktionalitet og kapacitet i de fysiske rammer for idrætsudøvelse. Der er behov for løbende at modernisere, opgradere og udvikle nye typer af anlæg, byrum og andre udearealer til idræt og motion. I Favrskov Kommune satses på breddeidræt og dermed gode idrætstilbud til alle borgere. De særligt talentfulde kan understøttes, fordi de som rollemodeller skaber opmærksomhed omkring idrætten og motivation til at dyrke idræt for andre. Der skal være opmærksomhed på grupper med særlige behov. Det kan være handicappede eller borgere som på anden vis er udsatte. Der skal være tilbud til inaktive og marginaliserede grupper. Kultur-, Fritids- og Idrætspolitikken indgår her i et naturligt samspil med sundhedspolitikken og forebyggelsespolitikken. At tilbyde en bred vifte af idrætstilbud til alle kommunens borgerne At tilpasse faciliteterne i forhold til udviklingstendenser i befolkningens idrætsvaner og befolkningstilvæksten i kommunen At understøtte særligt talentfulde idrætsudøvere At arbejde for synlige og lettilgængelige idrætstilbud til borgere med særlige behov At arbejde for at øge antallet af aktive idrætsudøvere for dermed at have fokus på sundhed og trivsel 18 19

11 7 Foreninger og aftenskoler _Et vidtforgrenet og aktivt foreningsliv er en hjørnesten i Favrskov Kommune. Kommunen har til opgave at stille rammerne til rådighed, og foreningerne udfylder rammerne på bedst mulig vis. Favrskov Kommune ønsker attraktive tilbud til borgerne på tværs af generationer og samfundsgrupper. Foreningslivet er med til at øge den demokratiske dannelse gennem aktiv deltagelse i fællesskabet og foreningslivets demokratiske processer. arbejde og fritid, er det vigtigt, at kommunen, foreningslivet og aftenskolerne tilpasser sig disse forandringer. Det er vigtigt at påskønne det store arbejde, der gøres af frivillige og ildsjæle i deres fritid, og motivere foreninger til fortsat engagement, så nye ønsker, ideer og behov resulterer i nye spændende fritidstilbud. Foreningernes frivillige ledere og trænere besidder en betydelig kompetence, som er borgerne til gavn i det store udbud af aktiviteter i Favrskov Kommune. Gode muligheder for at være aktiv er meget vigtigt, også for de grupper der normalt har svært ved, eller mangler lysten eller modet til, at deltage i traditionelle tilbud. Foreningslivet er forpligtende fællesskaber, der giver sundhed, socialt ansvar og kammeratskaber af uvurderlig værdi for de deltagende, ikke mindst børn og unge. Favrskov Kommune ønsker at støtte og udvikle disse fællesskaber også selv om befolkningens idrætsvaner ændrer sig. Der skal arbejdes målrettet for at forenkle alle processer, så det bliver lettere at være frivillig leder. Traditionelt har foreningslivet, herunder aftenskolerne, stået stærkt i Favrskov, og Favrskov Kommune har et stort ønske om at fortsætte den tradition. Men ligesom samfundsstrukturerne er i forandring med et løsere defineret skel mellem At tilbyde gode og tidssvarende faciliteter for at foreningslivet kan udvikle sig At tilpasse aktiviteter til forandringer i samfundet At understøtte frivillige ledere og ildsjæle

12 8 Natur og friluftsliv _Favrskov er kendetegnet ved et kuperet kulturlandskab med masser af luft, lys og plads, og med mange spor af historiske mindesmærker. I Favrskov Kommune er der gode muligheder for friluftsliv, som kan være med til at styrke sundhed og livskvalitet gennem oplevelser i naturen, i landskabet og kulturmiljøet. Der skal sikres gode adgangsmuligheder fra byerne til de forskellige naturområder, og viden om natur-, miljø- og kulturmiljøer skal formidles. Oplevelser i naturen er en vigtig del af det gode liv. Favrskov Kommune har en målsætning om at udvikle de rekreative muligheder som Favrskovs smukke natur indbyder til. Dette kan blandt andet ske ved at forbedre nettet af vandre- og cykelstier, der forbinder byerne med friluftsoplevelser i de bynære landskaber, ved at etablere primitive overnatningssteder (shelters og bålpladser) og ved at etablere flere nærrekreative områder som bynære skove, søer eller lysåben natur. Der skal arbejdes for at skaffe mere rekreativt areal til borgerne i kommunen. Bevidsthed om kommunens natur og kulturhistorie kan øges gennem opsætning af informationsstandere og gennem etablering af markerede naturruter. Favrskov Kommune vil gerne øge bevidstheden omkring kommunens natur, miljø og kulturhistorie. Naturvejledning kan med tiden blive et integreret tilbud i et kulturskoletilbud, eller der kan oprettes et selvstændigt naturcenter med naturvejledere tilknyttet. En vigtig del af natur og friluftslivet i Favrskov er en række spejderkorps. Her lægges der blandt andet vægt på fællesskab, natur, leg og udfordringer. Øget tilgængelighed til natur og rekreative områder med respekt for sårbare områder Øget bevidsthed om kommunens natur og kulturhistorie Etablering af naturruter 22 23

13 9 Kulturarv og historisk formidling _Kulturarven er vigtig, da kendskab til det enkelte områdes historie er basis for borgernes selvforståelse og identitet. Kulturarven skal bevares. Den skal formidles til interesserede borgere på måder som er tidssvarende og som er med til at synliggøre kommunen. Et af omdrejningspunkterne for formidlingen af egnshistorie og kulturhistorie er lokalarkiverne, der gør et stort stykke arbejde for at bevare og formidle den lokale historie. I videst muligt omfang bør lokalhistoriske arkivalier gøres tilgængelige elektronisk. Favrskov Kommune er rig på mindesmærker og historiske seværdigheder, og rundt omkring i landskabet findes gravhøje og steder af arkæologisk værdi. Favrskov Kommune har desuden nogle smukke og bevaringsværdige slotte, herregårde og hovedgårde. Flere byer i kommunen er karakteriseret ved deres stationsbymiljø. Der kan tænkes nyt og kreativt, når historien skal formidles. Historieformidlingen kan ske i samarbejder mellem lokale institutioner, professionelle historieformidlere og museer. Skoler og fritidsområdet bør inddrages i formidlingen. At formidle lokalhistorie og gøre den tilgængelig elektronisk At gøre opmærksom på vores kulturarv og mindesmærker At tænke nyt i historieformidlingen med udgangspunkt i egnshistorie, landskab, mindesmærker og herregårde 24 25

14 10 Særlige begivenheder _Favrskov skal være et godt sted at være, hvilket betyder at der skal ske noget i hverdagen. Der skal være gode idræts og fritidstilbud til borgerne og en bred vifte af kulturelle aktiviteter. Men som supplement til hverdagen hører, at der engang imellem sker noget ud over det sædvanlige. De idrætslige og kulturelle begivenheder skal ikke bare leve op til efterspørgslen, men også overraske, udfordre og engagere og være af høj kvalitet. Særlige begivenheder kan være store og spektakulære, men de kan også være små og for en lille og særligt udvalgt gruppe. For større begivenheder gælder, at mangfoldighed og bredde er vigtigt i forhold til at sikre bred opbakning. Nuværende særlige begivenheder ønskes bevaret i det omfang, de fortsat er i stand til at tiltrække og fastholde en interesseret deltagerskare, og nye tiltag bør placeres under hensyntagen til, at der kan ske noget i alle egne af kommunen. Målet er at skabe begivenheder, der kan give samvær, glæde og oplevelser for flere generationer, lokalt og på tværs af kommunen og som kan være med til at sætte Favrskov Kommune på landkortet. Medvirken fra engagerede frivillige og ildsjæle har afgørende betydning, når større begivenheder skal planlægges og gennemføres. Favrskovs natur og beliggenhed gør det attraktivt med værtskaber for større idrætsstævner som for eksempel cykelløb og orienteringsløb på nationalt og internationalt plan. At bakke op om udvikling af større begivenheder, der giver borgerne i Favrskov noget at samles om At prioritere nuværende og nye initiativer, der samler kommunens borgere At understøtte aktiviteter af høj kvalitet, som kan være med til at øge kendskabet til Favrskov Kommune At motivere til samarbejde mellem frivillige og institutioner for at udvikle nye idræt og kulturoplevelser, der kan indgå i en større sammenhæng, og hvor de forskellige idrætsgrene og kunstarter blandes Foto: Erling Baastrup, FavrskovPosten

15 11 Samarbejde og netværk på tværs _I Favrskov Kommune er der rige traditioner for netværksdannelse og samarbejde på tværs. Der findes en lang række fora, samvirker med videre hvor kreative ildsjæle, amatører og professionelle mødes og udveksler idéer og erfaringer, så nye initiativer opstår. Favrskov Kommune ønsker at styrke såvel de formelle som de uformelle samarbejdsfora og netværk mellem aktører på området. Netværkene bidrager til koordinering af aktiviteter og udvikling af kvaliteten. Der skal være fokus på nye og anderledes samarbejder, nye netværkstyper og nye former for partnerskaber og initiativer. Netværk og samarbejder kan etableres mellem erhvervsliv, kulturinstitutioner, og andre typer af institutioner på tværs af foreningsliv og ildsjæle, indenfor bestemte faggrupper eller sektorer. Samtidig sikres borgerinddragelse i forhold til de kommunale tilbud. Særligt samarbejder mellem erhvervslivet og kultur, fritid og idræt bør prioriteres. Samarbejde på tværs af kommuner og deltagelse i internationale netværk ønskes udviklet. Favrskov Kommune er i samarbejde med Norddjurs, Syddjurs, Skanderborg, Odder og Samsø Kommuner ved at indgå en fireårig kulturaftale med Kulturministeriet gældende for Aftalen skal understøtte lokale kulturpolitiske initiativer, fremme samarbejde mellem kommunerne, give frihed lokalt til at disponere og udbygge den kulturpolitiske dialog mellem det statslige og det kommunale niveau. Aftalen vil blive udmøntet i en række aktiviteter på tværs af kommunerne. Gennem erfaringsudveksling, netværkssamarbejde og nye fælles projekter og aktiviteter er hensigten, at Kulturaftalen vil bidrage til flere og bedre kulturtilbud til borgerne i de seks kommuner, end de enkelte kommuner ville have præsteret hver for sig. At understøtte udviklingsorienterede netværk mellem aktørerne på kultur, fritid og idrætsområdet At arbejde for kulturfaglige netværk, der medvirker til at udvikle kommunens sammenhængskraft og identitet. At fremme netværk og samarbejde både lokalt mellem forskellige aktører og mellem ligestillede aktører på tværs i kommunen og sammen med andre kommuner At udvikle samarbejder mellem professionelle og amatører At udvikle nye samarbejder mellem kultur, fritid og idrætsområdet og erhvervslivet 28 29

16 Læs mere på

17 Favrskov Kommune Skovvej Hinnerup telefon

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE INDLEDNING Et varieret og aktivt kulturliv spiller en vigtig rolle i visionen om, at skal være et attraktivt sted at bo med unikke og forskelligartede bysamfund og

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e Forord Jammerbugt Kommune betragter et levende forenings- og fritidsliv som en motor for udvikling i lokalsamfundet og

Læs mere

Styrker og svagheder inden for kultur- og fritidsområdet i Faxe Kommune

Styrker og svagheder inden for kultur- og fritidsområdet i Faxe Kommune Styrker og svagheder inden for kultur- og fritidsområdet i Faxe Kommune I tilknytning til dagsordenspunktet om ny kultur- og fritidspolitik 2015-2019 har administrationen udarbejdet et notat om styrker

Læs mere

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommunes kulturpolitik har til formål at støtte og stimulere borgernes trivsel og aktive deltagelse i lokalsamfundets

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK for Glostrup Kommune 2012-2016 Center for Kultur og Idræt Glostrup Kommune FORORD Rammerne for denne Folkeoplysningspolitik er folkeoplysningsloven og det aktive medborgerskab. Folkeoplysningspolitikken

Læs mere

DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN

DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN JANUAR 2015 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK DEN ÅBNE SKOLE SÅDAN GRIBER DU SAMARBEJDET MED SKOLEN AN DEN ÅBNE SKOLE 3 NY ROLLE TIL KULTURINSTITUTIONER OG FORENINGER Hvis du som kulturinstitution, idrætsklub, frivillig

Læs mere

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED Kunst- og kulturpolitik 2017-2020 INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED INDHOLD Velkommen til Kunst- og kulturpolitik 2017-2020... 4 Børnekultur... 7 Ungdomskultur... 9 Kultur i byen og på landet...11

Læs mere

Forslag til ny kultur- og fritidspolitik samt samarbejdsmodel

Forslag til ny kultur- og fritidspolitik samt samarbejdsmodel Billund Kommune Forslag til ny kultur- og fritidspolitik samt samarbejdsmodel Udarbejdet af 17 stk. 4 udvalget målrettet kultur- og fritidspolitik Februar 2016 2 Politik Forord Her følger kultur- og fritidspolitikkens

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning Att.: Mads Kamp Hansen 26. september 2011 Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Hermed fremsendes høringssvar på Københavns

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Er du frivillig i Thisted Kommune?

Er du frivillig i Thisted Kommune? Er du frivillig i Thisted Kommune? Produceret af Thisted Kommune April 2015 Forord Der skal lyde en tak for din indsats som frivillig i Thisted Kommune. Et stærkt frivilligmiljø med aktive og engagerede

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016

Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016 1 of 5 Kulturpolitik Frem mod 2020 Handleplan 2016 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Syddjurs Kommune vedtog i foråret 2015 en ny kulturpolitik. Visionen

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik

Kultur- og fritidspolitik Kultur- og fritidspolitik Kultur- og Fritidsudvalget i har udformet et forslag til en kultur- og fritidspolitik, der skal sikre, at den enkelte borger får mulighed for at deltage, udfolde sig og præge

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

Ungepolitik. Vision. Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx

Ungepolitik. Vision. Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx 7. oktober 2011 Sagsnr. 194816 Brevid. 1340268 Ref. TIGC Dir. tlf. 46 31 40 95 tinagc@roskilde.dk Ungepolitik Vision Roskilde Kommune ønsker en stærk, engageret ungdomskultur

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Ringsted Kommune marts 2012 Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes Borgere og foreningsliv Indhold 1. Kort om papir og proces

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1 Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at

Læs mere

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune På vej mod 2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune 25.01.2007 På vej mod 2017 Haderslev Kommune 25.01.2007 Side 2

Læs mere

Kulturpolitik. Kulturpolitik i Rebild Kommune

Kulturpolitik. Kulturpolitik i Rebild Kommune Kulturpolitik Kulturpolitik i Rebild Kommune Januar 2014 Center Kultur og Fritid Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Byrådets vision... 4 Januar 2006... 4 Værdigrundlag... 5 Mål

Læs mere

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Indhold Vi ses på cykelstien side 4-5 Vi bevæger os mere end gennemsnittet side 6-7 Så mange som muligt skal

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

Kultur for alle. Kulturpolitik for Glostrup Kommune

Kultur for alle. Kulturpolitik for Glostrup Kommune Kultur for alle Kulturpolitik for Glostrup Kommune Et rigt lokalt kulturliv er: mangfoldighed fælleskab identitetsdannende frivillighed læring udfoldelse leg inddragelse tradition kreativitet oplevelser

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2016 14.12.15

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2016 14.12.15 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2016 14.12.15 Kultur- og fritidspolitikken 2013-2016 for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 21. august 2012. Politikken skal revideres i 2016,

Læs mere

Silkeborg Kommune. Lærings- og Trivselspolitik 2021

Silkeborg Kommune. Lærings- og Trivselspolitik 2021 Silkeborg Kommune Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 4 Trivsel... 5 Samspil... 6 Rammer for læring, trivsel og samspil... 7 Side 2 af 7 Indledning Vi ser læring og trivsel

Læs mere

1 of 6. Strategi for Kalø Campus

1 of 6. Strategi for Kalø Campus 1 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-2016 2 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-16 Vision Vi skaber rammerne for, at Syddjurs Kommune får det bredest mulige udbud af attraktive uddannelses- og vidensinstitutioner

Læs mere

Kulturplan 2013. Kulturafdelingen November 2012

Kulturplan 2013. Kulturafdelingen November 2012 Kulturplan 2013 Kulturafdelingen November 2012 Indhold Indledning... 1 Om processen... 3 Kultur-vision, overordnede temaer, strategier og indsatsområder... 4 Bilag - Idé-katalog fra fokusgrupperne...

Læs mere

Idrætsstrategi for Halsnæs Kommune

Idrætsstrategi for Halsnæs Kommune Idrætsstrategi for Halsnæs Kommune Forord Forord kommer senere Indledning I Halsnæs Kommune har vi en kultur- og fritidspolitik, som løber frem til år 2020. Ligeledes er der for perioden 2015-2018 afsat

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

SLAGELSE UDKAST TIL NY FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK KOMMUNE 2012-2014 1

SLAGELSE UDKAST TIL NY FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK KOMMUNE 2012-2014 1 SLAGELSE KOMMUNE UDKAST TIL NY FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 2012-2014 1 Forord Foreningslivet er noget ganske særligt i det danske samfund. De grundlæggende værdier i folkeoplysningen er demokrati og fællesskab.

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

FRITIDSPOLITIK 2013-2017 - Politik for kultur-, fritids- og idrætsområdet

FRITIDSPOLITIK 2013-2017 - Politik for kultur-, fritids- og idrætsområdet FRITIDSPOLITIK 2013-2017 - Politik for kultur-, fritids- og idrætsområdet 1. FORORD Et af Furesø Kommunes helt særlige kendetegn er den meget høje andel af kreative og aktive borgere inden for sport,

Læs mere

Ungepolitik 2010-2015

Ungepolitik 2010-2015 Ungepolitik 2010-2015 Forord Det skal være sundt, sjovt og trygt at være ung i Hørsholm! Det er visionen for et godt ungdomsliv i Hørsholm Kommune. Kommunalbestyrelsen har vedtaget Hørsholm Kommunes nye

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE Forord Denne vision for vores børn og unges liv i Allerød Kommune er resultatet af mange menneskers indsigt og ihærdighed. Startskuddet

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune Folkeoplysningspolitik Politik for Hedensted Kommune Indholdsfortegnelse VISION og MÅL...3 FRITIDSUDVALGET - Organisering og opgaver...4 Rammer...5 Samspil og udvikling...5 Partnerskaber...5 Brugerinddragelse...5

Læs mere

TALE. 26. maj 2008. Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder. Et lysglimt eller en dynamo

TALE. 26. maj 2008. Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder. Et lysglimt eller en dynamo TALE 26. maj 2008 Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder Et lysglimt eller en dynamo Tak for invitationen til at tale her i dag. Jeg er glad for

Læs mere

Kultur og Fritidspolitik

Kultur og Fritidspolitik Kultur og Fritidspolitik 1. Velkommen til nye aktiviteter og livskvalitet Det er med stor glæde, at vi her kan præsentere Assens Kommunes Kultur og fritidspolitik med pejlemærker for udviklingen på kultur-

Læs mere

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Forord Formålet med en politik for Biblioteker & Borgerservice er at sætte retning på udviklingen af biblioteks- og borgerserviceområdet til

Læs mere

Fredericia Kommune - Idrætspolitik godkendt af Fredericia Byråd den 8. maj 2006. Fredericia Kommunes Idrætspolitik

Fredericia Kommune - Idrætspolitik godkendt af Fredericia Byråd den 8. maj 2006. Fredericia Kommunes Idrætspolitik Fredericia Kommunes Idrætspolitik 1 Indledning Fredericia Kommunes Idrætspolitik tager udgangspunkt i Fredericia Kommunes vision 2012, idrættens fire livskvaliteter og den dialog der har fundet sted med

Læs mere

MEDBORGERSKABSPOLITIK

MEDBORGERSKABSPOLITIK MEDBORGERSKABSPOLITIK INTRODUKTION Et fælles samfund kræver en fælles indsats For at fastholde og udvikle et socialt, økonomisk og bæredygtigt velfærdssamfund kræver det, at politikere, borgere, virksomheder,

Læs mere

Holstebro Kommunes Integrationspolitik

Holstebro Kommunes Integrationspolitik Holstebro Kommunes Integrationspolitik Godkendt af Arbejdsmarkedsudvalget Holstebro Kommunes April 2013 Indhold Indledning 2 Holstebro Kommunes vision 2 Integrationspolitikkens tilblivelse 3 Tværgående

Læs mere

Odense Kommunes. Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser

Odense Kommunes. Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser Odense Kommunes Handicappolitik Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser Odense Kommunes Handicappolitik Odense Kommunes Handicappolitik Mennesket før handicappet et liv på egne præmisser Udgivet

Læs mere

K o m m u n a l v a l g e t 2 0 0 9

K o m m u n a l v a l g e t 2 0 0 9 E r f a r i n g o g F o r n y e l s e 1. Jan Ferdinandsen Udvalgsformand Skibsmægler Politikerne skal styre beslutningsprocessen i kommunen. Min målsætning er at få opgraderet organisationen, for derigennem

Læs mere

Kulturkonference 2016 Kunst og kultur i det offentlige rum. en hilsen fra Helsingør

Kulturkonference 2016 Kunst og kultur i det offentlige rum. en hilsen fra Helsingør Kulturkonference 2016 Kunst og kultur i det offentlige rum en hilsen fra Helsingør Kulturpolitik for Helsingør Kommune mål og handleplaner Find kulturpolitikken her: http://www.helsingor.dk/politik-og-indflydelse/strategier-og-politikker/vores-vej/

Læs mere

KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK

KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK EN FASTHOLDELSE AF ALT DET DER GÅR GODT OG EN HURTIG SCANNING

Læs mere

Fritidspolitik. Udkast

Fritidspolitik. Udkast Fritidspolitik 2015 Udkast 1 Indhold Indhold...Side 2 Forord...Side 3 Vision 1: Fællesskab...Side 5 Vision 2: Aktivitet...Side 7 Vision 3: Frivillige...Side 11 Vision 4: Partnerskaber...Side 13 Vision

Læs mere

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune Folkeoplysningspolitik Politik for Hedensted Kommune Indholdsfortegnelse VISION og MÅL...3 FRITIDSUDVALGET - Organisering og opgaver...4 Rammer...5 Samspil og udvikling...5 Partnerskaber...5 Brugerinddragelse...5

Læs mere

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE Sammen om FÆLLESSKABER 1 FORORD Faaborg-Midtfyn Kommune er karakteriseret ved sine mange stærke fællesskaber. Foreninger, lokalråd, borgergrupper mv.

Læs mere

Udvalgsplan Kulturudvalget

Udvalgsplan Kulturudvalget Udvalgsplan 2014-2017 Kulturudvalget KULTURAFDELINGEN Forord I de sidste 20 år har Horsens Kommune forandret sig. Kulturlivet har spillet en central rolle i forandringen. Horsens brand er ændret fra fængselsby

Læs mere

Side 1 af 7. Skolepolitik. Børn og Skole

Side 1 af 7. Skolepolitik. Børn og Skole Side 1 af 7 Skolepolitik Børn og Skole Godkendt i kommunalbestyrelsen 28. juni 2012 Side 2 af 7 Den bornholmske folkeskole er attraktiv, fordi skolerne lægger vægt på: 1. Fællesskab, relationer og samarbejde.

Læs mere

Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014

Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014 Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014 Sagsnummer: 480-2014-97805 Dokumentnummer: 480-2015-1021 Afdeling: Skole og Dagtilbud Udarbejdet af: Hanne Vogelius Indhold Forord... 2 Indledning...

Læs mere

Politik for Borgerservice og Biblioteker 2011-2014. Kort version

Politik for Borgerservice og Biblioteker 2011-2014. Kort version Politik for Borgerservice og Biblioteker 2011-2014 Kort version Bibliotekerne skal være lokale medborgercentre, steder for viden og borgerservice, der sammen med lokale aktiviteter og initiativer skal

Læs mere

33l. Folkeoplysningspolitik

33l. Folkeoplysningspolitik 33l Folkeoplysningspolitik Godkendt af Byrådet den 1. oktober 2012 1 Forord Med den seneste ændring af folkeoplysningsloven er rammerne lagt for en ny folkeoplysningspolitik, der både favner de frivillige

Læs mere

Notat. Organisering af kulturarbejdet med børn og unge i Ballerup Kommunes dagtilbud, skoler og klubber

Notat. Organisering af kulturarbejdet med børn og unge i Ballerup Kommunes dagtilbud, skoler og klubber SKOLER OG INSTITUTIONER Dato:22. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2106 E-mail: bau@balk.dk Kontakt: Bibi Baunkilde Notat Organisering af kulturarbejdet med børn og unge i Kommunes dagtilbud, skoler og klubber

Læs mere

Udkast Allerød Kommunes kulturpolitik. Forord. Indledning. Kultur- og Idrætsudvalget

Udkast Allerød Kommunes kulturpolitik. Forord. Indledning. Kultur- og Idrætsudvalget Udkast Allerød Kommunes kulturpolitik Forord Kultur- og Idrætsudvalget Indledning Allerød kommunes kulturhistorie går langt tilbage. Allerød er første gang nævnt i kilderne i år 1260 som Alryth. Al er

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Lovmæssigt

Læs mere

Københavns Kommune. Kultur- og Fritidsforvaltningen. Planlægning. Nyropsgade 1. 1602 København V. www.kk.dk. Foto: Kultur- og Fritidsforvaltningen

Københavns Kommune. Kultur- og Fritidsforvaltningen. Planlægning. Nyropsgade 1. 1602 København V. www.kk.dk. Foto: Kultur- og Fritidsforvaltningen KØBENHAVNS KOMMUNE KULTUR- OG FRITIDSPOLITIK 2011-2015 Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning Nyropsgade 1 1602 København V www.kk.dk Foto: Kultur- og Fritidsforvaltningen Layout

Læs mere

Forslag til en ungdomspolitik for Rudersdal Kommune

Forslag til en ungdomspolitik for Rudersdal Kommune Forslag til en ungdomspolitik for Rudersdal Kommune Forslaget til Ungdomspolitik for Rudersdal Kommune tager udgangspunkt i de Kulturpolitiske værdier for Rudersdal Kommune: Mangfoldighed Kvalitet Kompetencer

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFO) er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne og serviceniveauet

Læs mere

Læreplaner og læring i fritiden

Læreplaner og læring i fritiden Læreplaner og læring i fritiden En introduktion til de overvejelser personalet arbejder ud fra. Kort sagt hvordan vores kultur og vores relationsarbejde er med til at give børnene nye færdigheder og kundskaber

Læs mere

Fokusgruppe om idrætsfaciliteter

Fokusgruppe om idrætsfaciliteter "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om idrætsfaciliteter En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en ny Sundhedspolitik i tæt dialog

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne og

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSPOLITIK

KULTUR- OG FRITIDSPOLITIK KULTUR- OG FRITIDSPOLITIK 2013-2016 Kultur- og udviklingsafdelingen 0 Politikken Indlevelse og inddragelse udfoldelse og oplevelse - for alle i Norddjurs Kultur og fritid i Norddjurs Kommune I sommeren

Læs mere

Jammerbugt Kommunes. Kultur- og fritidspolitik

Jammerbugt Kommunes. Kultur- og fritidspolitik Jammerbugt Kommunes - og fritidspolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2009 Vi udvikler gennem samarbejde! Jammerbugt Kommune betragter et levende kultur- og fritidsliv som en motor for

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere

Frivilligrådets mærkesager 2015-16

Frivilligrådets mærkesager 2015-16 Frivilligrådets mærkesager 2015-16 September 2015 FÆLLESSKAB OG DELTAGELSE GIVER ET BEDRE SAMFUND OG BEDRE VELFÆRD Forord Frivilligrådet mener, at vi i dagens Danmark har taget de første og spæde skridt

Læs mere

Friluftsliv i børnehøjde. Personale og forældre. Gård-snak Børn i naturlig balance. Engagement, tillid og samarbejde

Friluftsliv i børnehøjde. Personale og forældre. Gård-snak Børn i naturlig balance. Engagement, tillid og samarbejde Engagement, tillid og samarbejde Vi viser vejen! Et godt børneliv kræver synlige og troværdige voksne, der kan og vil vise vej. Vi er professionelle! Vi er et engageret personale, som tør stå ved vores

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Kort fortælling om Hem Børnehave og Skole en forandringsproces

Kort fortælling om Hem Børnehave og Skole en forandringsproces Kort fortælling om Hem Børnehave og Skole en forandringsproces Fra hver for sig til Helhed og sammenhæng i de 3-13 åriges børneliv i Hem Med fokus på Læring i bevægelse Hem Børnehave og Skole Har 45 børnehavebørn

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved Kulturministeriet: National vision for folkeoplysningen http://kum.dk/kulturpolitik/uddannelse-folkeoplysning-og-hoejskoler/folkeoplysning/... Side 1 af 1 05-03-2015 National vision for folkeoplysningen

Læs mere

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

Idrætspolitik Svendborg Kommune 2017-2022 Udkast 1404 2016

Idrætspolitik Svendborg Kommune 2017-2022 Udkast 1404 2016 FORORD Svendborg Kommune er karakteriseret ved at have et stærkt idræts- og foreningsliv, der udgøres af både frivillige og professionelle af bredde og elite. For Svendborg Byråd er det vigtigt at udtrykke

Læs mere

SKOLEPOLITIK 2014-2018

SKOLEPOLITIK 2014-2018 SKOLEPOLITIK 2014-2018 Vedtaget af Slagelse Byråd 24. februar 2014 Indledning Folkeskolen står overfor en række udfordringer både nationalt og lokalt i Slagelse Kommune. På baggrund af folkeskolereformen

Læs mere

Vision for Favrskov Kommune Favrskov Kommune vil være

Vision for Favrskov Kommune Favrskov Kommune vil være VISION 2 0 1 2 Vision for Favrskov Kommune Favrskov Kommune vil være Visionen for Favrskov Kommune fastlægger de overordnede pejlemærker for den kommunale servicevirksomhed og beskriver de rammer, som

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008. Kongeåen ved Foldingbro. Version 2, 2009 - pixiudgave

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008. Kongeåen ved Foldingbro. Version 2, 2009 - pixiudgave Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008 Kongeåen ved Foldingbro Version 2, 2009 - pixiudgave 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 3 Strategi... 4 Overordnede

Læs mere

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE 1 Odense Kommune Bystrategisk Stab Oktober 2014 Indledning De almene boliger

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Indhold Indledning...3 Udgangspunkt...4 Pejlemærker...4 Værdier...7 Målgrupper...9 Afrunding...11 2 Indledning Kultur- og fritidslivet og de tilknyttede arrangementer,

Læs mere

Pædagogisk grundlag for Skolen på Islands Brygge

Pædagogisk grundlag for Skolen på Islands Brygge Pædagogisk grundlag for Skolen på Islands Brygge Formål med grundlaget Det pædagogiske grundlag tager udgangspunkt i lovgivning og kommunale beslutninger for skole og fritidsordninger og skal sammen med

Læs mere

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 Januar 2013 Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 J. nr. 00.01.00P22 1 Forord Forord indsættes her Frivilligpolitikken træder i kraft fra 1. marts 2013 På vegne af Byrådet, Borgmester Karin Søjberg

Læs mere