Faglighed i fremtidens tekniske erhvervsuddannelser. analyse af faglighedens rolle i unges karriereveje

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faglighed i fremtidens tekniske erhvervsuddannelser. analyse af faglighedens rolle i unges karriereveje"

Transkript

1 Faglighed i fremtidens tekniske erhvervsuddannelser analyse af faglighedens rolle i unges karriereveje Udarbejdet af Industriens Uddannelser i samarbejde med Roskilde Universitet. 1 Februar 2009

2 Faglighed i fremtidens tekniske erhvervsuddannelser - en analyse af faglighedens rolle i unges Udarbejdet af Industriens Uddannelser og Roskilde Universitet karriereveje Februar 2009 Roskilde Universitet Christian Helms Jørgensen Industriens Uddannelser Stine Sund Christensen Hanne Hvitfeld Hansen Dorte Würtz Anne Kolbye Susanne Køie Christian Flamand Goldschmidt 2

3 1. Forord Erhvervsuddannelserne skal tilrettelægges, så de bedst muligt svarer til de behov, som de uddannede møder i deres erhvervskarrierer på arbejdsmarkedet. Industriens Uddannelser har i flere år ønsket at få større indsigt i, hvad personer der gennemfører en teknisk erhvervsuddannelse, efterfølgende bruger denne uddannelse til. En undersøgelse fra 2003 viste, at industrien kun beskæftiger omkring 40 % af samtlige beskæftigede, der har en uddannelse inden for jernog metalområdet. Det gav en indikation om, at en del forlader industrien i årene efter, at de har afsluttet uddannelsen, og at uddannelserne bruges i andre brancher og virksomheder, end dem de primært er rettet imod. Samtidig har de tekniske erhvervsuddannelser en specifik faglighed som sigter på bestemte arbejdsfunktioner. Det rejser nogle spørgsmål, om fagligheden i uddannelserne har en relevant profil set udfra de uddannedes faktiske karriereveje. Hvor mange fortsætter deres karriere inden for det fagområde, hvor de er uddannet? Hvordan oplever de, at uddannelsen har forberedt dem til de udfordringer og muligheder, som de møder i deres arbejdsliv? Og hvilken betydning har uddannelsen for deres tilknytning til faget og deres syn på det fremtidige arbejdsliv? Undervisningsministeriets udbud af analyse- og prognosevirksomhed for erhvervsuddannelserne i juni 2008 gav mulighed for at planlægge en undersøgelse, der kunne besvare disse spørgsmål. Projektet blev udformet i samarbejde mellem Industriens Uddannelser og Roskilde Universitets Institut for Psykologi og Uddannelsesstudier, og projektet opnåede støtte til at gennemføre undersøgelsen i perioden august 2008 februar Undersøgelsen bygger på hhv. et omfattende dataudtræk fra Danmarks Statistik om den årgang der afsluttede en teknisk erhvervsuddannelse i 2001, en spørgeskemaundersøgelse til årgangen og en interviewundersøgelse med 26 personer fra årgangen. Vi vil gerne takke de mange personer, som ved at svare på spørgeskemaet og deltage i interviewene har gjort undersøgelsen mulig. Samtidig vil vi takke de tekniske skoler, som har lagt lokaler og personale til, at vi kunne gennemføre interviewene efter fyraften rundt om i landet. Rapporten er udarbejdet af en projektgruppe bestående af projektleder Stine Sund Christensen og konsulent Hanne Hvitfelt Hansen fra Industriens Uddannelser og lektor Christian Helms Jørgensen fra Roskilde Universitet. Vi har haft stor glæde af de grundige kommentarer til datamaterialet som er givet af konsulenterne på området. Sekretærer og studentermedhjælper fra Industriens Uddannelserne har ligeledes været en stor hjælp til gennemførelse af projektet. Rapporten har primært til hensigt at fremlægge analyser af det omfattende datamateriale med henblik på at besvare de spørgsmål, som projektet har stillet. Resultatet viser, at fagligheden i uddannelserne generelt giver et solidt grundlag både for beskæftigelse inden for fagområdet og for mobilitet horisontalt på tværs af brancher og vertikalt opad i nye jobfunktioner. I forlængelse heraf peger rapporten også på en række områder, hvor analyserne giver anledning til at overveje, hvordan uddannelserne kan forbedres. 3

4 2. Resume Hvordan ser karrierevejene for personer med en teknisk erhvervsuddannelse ud? Dette projekt beskriver de tekniske erhvervsuddannelsers muligheder for unges karriereveje, jobmuligheder og mobilitet i og uden for uddannelsesområdet. Projektet undersøger også om uddannelserne giver forudsætninger for videreuddannelse, tværfagligt samarbejde eller skift til helt nye fagområder. Undersøgelsen tager sit udgangspunkt i knap 4000 personer, som alle blev udlærte i Personerne er fordelt på 10 uddannelsesgrupper inden for Industriens Uddannelsers område. Følgende konklusioner og anbefalinger er dannet på baggrund af disse personernes oplysninger gennem registerundersøgelse, spørgeskemabesvarelser og interview. Det skal bemærkes, at siden gruppen gennemførte uddannelserne har der været gennemført 2 reformer. Formålet med denne undersøgelse er at komme med anbefalinger, der kan forbedre de nuværende erhvervsuddannelser. Der henvises derfor til den nyeste reform fra 2007 i projektets anbefalinger og konklusioner. 1. Konklusion: En teknisk erhvervsuddannelse giver mulighed for mobilitet på arbejdsmarkedet Undersøgelsen viste, at uddannelserne giver en høj grad af faglig relevant beskæftigelse, som kan anvendes gennem årerne. To tredjedele af undersøgelsens deltagere mener, at de fortsat arbejder med opgaver, der svarer til det, deres uddannelse kvalificerede dem til. Undersøgelsen viser også, at der er en nem overgang fra uddannelsen til job da over 90% oplevede overgangen gnidningsløst. De udlærte med en teknisk erhvervsuddannelses baggrund har mange karriereveje og høj mobilitet på tværs af brancher og sektorer. Det gælder ikke kun skift inden for industrien, men også skift mellem hovedbrancherne som mellem industri- og servicesektoren, bygge og anlæg og forretningsservice. Selvom de tekniske erhvervsuddannelser er bygget op omkring relativt specifikke faglige kompetenceprofiler, viser undersøgelsen altså, at det ikke hindrer en tværgående mobilitet på arbejdsmarkedet. En teknisk erhvervsuddannelse giver ikke kun en stor horisontal mobilitet på tværs af brancher, men også en betydelig faglig mobilitet opad på arbejdsmarkedet, ofte til ledelsesopgaver med tilknytning til uddannelsens faglige område. Over 25 % har således haft lederjobs inden for de seneste 5 år. På tilsvarende måde giver uddannelserne også fundamentet for at starte selvstændig virksomhed, og 14% ser sig selv som selvstændige inden for 5 år. Den faglærtes kernefaglighed, som bl.a. karakteriseres af det teknisk analytiske overblik, bruges på tværs af uddannelsesretning og jobs. Kernefaglighed i uddannelsen giver altså gode muligheder for mobilitet, hvor de udlærte er rustede til at indtage nye jobfunktioner, 4

5 som eksempelvis montør, tekniker eller udvikler, uanset om uddannelsen er datamekaniker eller industrioperatør. De tekniske erhvervsuddannelsers kernefaglig fungerer altså som en tværfaglighed, og undersøgelsen viser, at den er medvirkende til at give job og gode mobilitetsmuligheder. Det kan derfor anbefales, at de faglige udvalg fortsat sørger for, at kernefagligheden værdsættes i uddannelserne. 2. Konklusion Der er både muligheder og begrænsning i forhold til livslang læring Over halvdelen af undersøgelsens udlærte oplevede, at der var gode muligheder for efter- og videreuddannelse, da de var udlærte. Fire ud af fem har deltaget i kurser eller uddannelse siden de blev færdige, hvilket indikerer, at mange med en erhvervsskolebaggrund fortsætter i livslang læring både på arbejdspladsen og i uddannelsesinstitutioner efter afslutningen af deres erhvervsuddannelse. Det er få, som har direkte adgang til en videregående uddannelse. Kun omkring 10 % af alle udlærte er begyndt på en videregående uddannelse fem år efter afslutning af erhvervsuddannelsen. Undersøgelsen viser også, at % oplever blindgyder efter en teknisk erhvervsuddannelse. Denne gruppe har hverken deltaget i kurser eller uddannelse i de 5 år, der er gået siden afslutningen af uddannelsen. Hver sjette har arbejdet som ufaglært i perioden, og hver ottende mener, at de meget ofte arbejder med opgaver, der er mindre krævende,end deres uddannelse kvalificerer dem til. Der kunne være grund til at se nærmere på, om den faglige udvikling for den gruppe blot i en kortere periode er gået i stå, eller om der er tegn på, at de er havnet i en blindgyde på arbejdsmarkedet, der fastholder dem uden muligheder for kurser eller uddannelse. Vi anbefaler, at det bliver undersøgt, hvordan personer med en erhvervsuddannelse får forbedret sine muligheder for at bruge sine kompetencer i videreuddannelsessystemet. Det kan bidrage til, at den formelle lige adgang til uddannelserne også omsættes i en mere reel lighed, hvis adgangen til de videregående uddannelser er lettere efter gennemførelse af en erhvervsuddannelse. Der kan også være behov for at se på, hvordan relevante adgangsgivende uddannelser og videregående uddannelse tilrettelægges, så de er tilgængelige for personer i beskæftigelse (moduliseret, aften/eftermiddag, o.l.) Indholdet i uddannelserne bør bygge videre på deltagernes faglige kompetencer fra erhvervsuddannelsen. I den eksisterende lovgivning er der 5

6 givet mulighed for, at der kan tilbydes særlige uddannelsesforløb, som kan give lærlingene studiekompetence undervejs i erhvervsuddannelserne. Det kan overvejes, om der er behov for at udvikle standardiserede kombinationsuddannelser inden for de uddannelser, hvor der er flest med en gymnasial uddannelse (elektronik, automatik & proces, data & kommunikation og teknisk designer). Modsat har nogle tekniske erhvervsuddannelser bl.a. smede- og mekanikeruddannelserne meget få formelle studiekompetencer indlagt, og få elever fra disse uddannelser tager en videregående uddannelse. Her er der behov for at overveje, om der er relevante muligheder for videreuddannelse, og om sådanne uddannelser kan tilrettelægges, så de er let tilgængelig for voksne, der er i beskæftigelse. Det kan desuden overvejes, om de tilbud, som udvikles inden for AMU, også er brugbare som en del af ny- uddannedes karriereveje. 3. Konklusion Virksomheden, som uddanner, har indflydelse på faglighed og karriereveje De udlærte fra årgang 2001 vurderer, at praktikopholdet har været godt, og at de har stort fagligt udbytte af det. 60 % vurderer, at de fortsat har nytte af det, de lærte i praktikvirksomheden. Fokusgruppeinterviewene præciserede dog, at praktikophold kan blive for ensrettet og brancheorienteret ved uddannelse på mindre praktisksteder eller praktikvirksomheder med højt specialiseret produktion eller service. Undersøgelsen viser, at de mindre virksomheder fastholder en lige så stor en del af årgangen, som de uddanner, idet 4 ud af 10 lærlinge uddannes i disse virksomheder. Virksomheder med under 50 ansatte beskæftiger dog en lige så stor andel af årgangen, som disse virksomheder har uddannet. Mange får også beskæftigelse i uddannelsesvirksomheden, idet 6 ud af 10 nyuddannede fortsætter samme sted. 3 af disse er fortsat ansat året efter, og i gennemsnit halvanden er ansat i virksomheden efter fem år. 14 % er forblevet i samme virksomhed frem til nu, men mange har skiftet job internt og blandt andet fåret opgaver med ledelse og planlægning. Det anbefales, at de faglige udvalg fortsætter arbejdet med at gøre den gældende bekendtgørelses specifikke praktikmål synlige for virksomhederne. Dette skal gøres for at forhindre, at praktikopholdene bliver for branchespecifikke og dermed en forhindring for, at eleven opnår de faglige kompetencer under praktikken. 6

7 4. Konklusion Der bør tages hensyn til de fagligt dygtige og være plads til faglig autonomi i arbejdslivet Undersøgelsen viser, at det er vigtigt for de faglærte, at der er plads til autonomi og faglig udvikling både under erhvervsuddannelsen og i deres senere arbejdsliv. De faglærte noterer blandt andet vigtigheden af en effektivt niveau differentieret undervisning på teknisk skole, men Faglig autonomi, udvikling og anerkendelse er centrale værdier i de faglærtes arbejdsliv. Tilknytning til fagpersoner (personer med samme faglige baggrund) og faglige organisationer har ikke en høj prioritet, og de udlærte etablerer sjældent faglige eller sociale netværk i løbet af deres uddannelsestid. De faglærte mener at have kompetencen til at samarbejde med andre fagpersoner og andre faggrupper, men dette udløser altså ikke nødvendigvis en tilknytning til disse grupper. Det anbefales, at de faglige udvalg i forbindelse med udviklingen af uddannelserne har et dobbelt fokus på faglighed. På den ene side skal uddannelserne matche arbejdsmarkedets krav og udvikling. På den anden side skal uddannelserne give plads til de faglærtes ønsker om mulighed for selvstændighed og nytænkning i uddannelserne. Vi kan også anbefale, at eventuelle fordele ved at bruge faglige netværk under uddannelsen og senere i arbejdslivet undersøges. Dette kan gøres for at afgøre, om brug af faglige netværk kan implementeres mere direkte i de tekniske erhvervsuddannelser. Vi anbefaler også, at de faglige udvalg hjælper skolerne med at tydeliggøre erhvervsuddannelsernes muligheder for erhvervs- og studierettede påbygninger samt fag på højere præstationsstandard. Dette ville imødekomme ønsker om mere differentieret undervisning. 5 Konklusion De tekniske erhvervsuddannelser vurderes positivt, men skoledelen kan forbedres Mere end 80% kan se nytten af uddannelsen her 5 år efter afslutningen. Den positive vurdering er primært rettet mod uddannelsens praktikdel med 58%, hvor skoledelen kun vurderes som stor nytte af 28%. Undersøgelsen viser også, at de udlærtes vurderingen af evnen til at samarbejde med andre faggrupper er meget positiv (91%) I modsætning til den gældende lovgivningen fra 2001 har lovgivningen om erhvervsuddannelser fra 1997 ingen intentioner om at samarbejde på tværs af faggrænser skal være en del af erhvervsuddannelserne. Vekselundervisningen synes altså at have andre positive effekter end de rent faglige og bidrager dermed også til elevernes personlige udvikling. 7

8 De udlærte kommenterede, at det til tider var svært at se sammenhængen mellem almene og praktiske fag både i skole- og virksomhedsregi. Undersøgelsen viste også, at der generelt ønskes en bedre sammenhæng mellem skole og praktik, hvor aktørerne har større kendskab til hinandens del i uddannelsesforløbet. Lærerne fungerer ikke som rollemodeller, og vurderingerne af lærerne kan være ganske kritiske, også selv om de udlærtes samlede vurdering af uddannelsen er god. Undersøgelsen viser også, at de udlærte havde fokus på skolernes udstyr, som satte krav om uddannelsens abstraktionsniveau, idet det dårlige, aflagte og forældede materiel på skolerne synes som et udbredt fænomen. Det anbefales, at de faglige udvalg arbejder for at forbedre sammenhæng og samarbejde mellem skole og praktik. Et samarbejde mellem de to uddannelsesdele vil fremme de udlærtes referencer og kunne bl.a. betyde, at eleverne fik mulighed for at arbejde på andet udstyr end skolens og egen uddannelses virksomheds. 6. Konklusion Der er potentielle rekrutteringsmuligheder omkring tekniske erhvervsuddannelser Kvinder og personer med anden etnisk baggrund er skævt repræsenterede årgang 2001, og de kan derfor være nye potentielle målgrupper. Derudover kan vi konkludere at, en teknisk erhvervsuddannelse lige som de gymnasiale uddannelser giver mange karrieremuligheder. Det kan være et vigtigt budskab at fremhæve i fremtidens arbejde med rekruttering af lærlinge til de tekniske erhvervsuddannelser. Vi kan anbefale, at de faglige udvalg målretter deres rekrutteringsindsats mod kvinder og personer med anden etnisk baggrund. I den forbindelse kan der være behov for en undersøgelse af, hvorfor grupperne er underrepræsenteret i de tekniske erhvervsuddannelser. I det fremtidige arbejde med rekrutting af lærlinge anbefaler vi, at de mange forskellige fremtidsmuligheder i de tekniske erhvervsuddannelser synliggøres. 8

9 Indholdsfortegnelse 1. FORORD RESUME INDLEDNING INDHOLDET AF EN ERHVERVSUDDANNELSE ANNO SKOLEUNDERVISNINGEN...13 PRAKTIKUDDANNELSERNE...14 BESKRIVELSE AF UDDANNELSERNE INDLEDNING TIL ANALYSE AF FAGLIGHEDENS ROLLE I UNGES KARRIEREVEJ ÅRGANG 2001 MED TEKNISK ERHVERVSUDDANNELSE - HVEM ER DE?...19 FÅ KVINDER I DE TEKNISKE UDDANNELSER...20 ETNISKE MINORITETER...21 ALDER...22 HVOR LANG TID GÅR MELLEM FOLKESKOLEN OG GRUNDFORLØB?...24 HVILKEN FORUDGÅENDE UDDANNELSE HAR DE INDEN ERHVERVSUDDANNELSEN?...25 HVOR STORE ER DE VIRKSOMHEDER DER UDDANNEDE ÅRGANG 2001?...28 SAMMENFATNING SKOLE OG PRAKTIKDEL ERFARINGER FRA ÅRGANG FAGLIGHED OPSTÅR INDEN UDDANNELSEN ER FÆRDIGGJORT...32 UDBYTTET AF UDDANNELSEN...33 UDBYTTET AF UDDANNELSEN - SOCIALT...35 UDDANNELSENS SKOLEDEL...36 LÆRERNE OG UNDERVISNINGEN...39 UDDANNELSERNES PRAKTIKDEL...40 SAMMENFATNING MOBILITET OG KARRIEREVEJE HVOR GIK ÅRGANG 2001 HEN EFTER UDDANNELSEN?...44 STORE OG SMÅ VIRKSOMHEDER...46 MOBILITET OG KARRIEREVEJE PÅ TVÆRS AF BRANCHER...49 HVILKE BRANCHER SKIFTER DE MEST FRA?...51 EKSPORT AF FAGLÆRTE...52 SKIFT MELLEM HOVEDBRANCHER OG DELBRANCHER...54 SKIFT AF A-KASSE...56 LEDIGHED...57 FRA LÆRLING TIL UDLÆRT OG FAGLÆRT...59 MERE KRÆVENDE ELLER MERE RUTINEPRÆGEDE OPGAVER?...61 SAMMENFATNING

10 9. EFTER- OG VIDEREUDDANNELSER FOR ÅRGANG VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ELLER EN NY UDDANNELSE...68 HVILKE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER TAGER DE?...69 FREMTIDSPLANER...75 SAMMENFATNING FAG OG FAGLIGHED FOR ÅRGANG HVAD SIGER DU TIL ANDRE NÅR DU FORTÆLLER HVAD DIT FAG ER?...78 SAMMENFATNING...82 VÆRDIER I ARBEJDSLIVET...84 SAMMENFATNING...89 TILKNYTNING TIL FAGPERSONER...91 SAMMENFATNING METODE...95 BAGGRUND FOR VALG AF METODE OG PROJEKTDESIGN...96 REGISTERBASERET FORLØBSUNDERSØGELSE...97 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE...98 KVALITATIVE INTERVIEWS...99 KOMBINATION AF METODER SAMLET KONKLUSION LITTERATURLISTE BILAG

11 3. Indledning Der findes begrænset viden om, hvad unge bruger deres tekniske erhvervsuddannelse til på arbejdsmarkedet. Hvor mange fortsætter deres karriere inden for det fagområde, hvor de er uddannet? Hvilke elementer i uddannelsen har de mest nytte af i deres efterfølgende arbejdsliv? Hvordan oplever de, om uddannelsen har forberedt dem til de udfordringer, som de møder i deres arbejdsliv? Og hvilken betydning har uddannelsen for deres tilknytning til faget og deres syn på det fremtidige arbejdsliv? I dette projekt sætter vi fokus på overgangen fra den tekniske erhvervsuddannelse til det første job og den unges karrierevej. Projektet har til formål at belyse om fagligheden i de tekniske erhvervsuddannelser giver unge et godt grundlag for en karrierevej, hvor der er mange jobmuligheder samt muligheder for mobilitet i og uden for fagområdet. I undersøgelsen arbejdes der ud fra følgende problemformulering: Hvordan forløber karrierevejen sig for unge med en teknisk erhvervsuddannelse fem år efter, at de er udlært, og hvilke muligheder og begrænsninger har fagligheden i uddannelsen medført for de unges valg af karrierevej? Fagligheden defineres dels som de faglige kompetencemål, der opnås i løbet af den tekniske erhvervsuddannelse og dels af de faglærtes egen opfattelse af faglighed. Målgruppen repræsenterer en specifik årgang af udlærte med en teknisk erhvervsuddannelse. Konkret undersøger vi personer, der har gennemført en teknisk erhvervsuddannelse i 2001 og deres karriereveje frem til Vi har afgrænset målgruppen til at omfatte 10 forskellige uddannelsesområder af forskellig varighed og fagligt fokus. Valget af 10 forskellige uddannelser medfører, at undersøgelsens resultater også kan være relevante for faglige udvalg til andre tekniske erhvervsuddannelser end de, der er repræsenteret i undersøgelsen. Målet med undersøgelsen er at fremtidssikre tekniske erhvervsuddannelser gennem en undersøgelse af, om hensynet til arbejdsmarkedets krav og hensynet til livslang læring vægtes fornuftigt i uddannelserne. Der tages afsæt i et langsigtet perspektiv på faglighed i de tekniske erhvervsuddannelser for at udfordre spørgsmålet om faglighed som grundlag for livslang læring og flere forskellige karrieremuligheder. Baggrund Den hidtidige tætte kobling mellem uddannelse og beskæftigelse er under opløsning i disse år det gælder ikke mindst inden for industrien. Teknologisk og organisatorisk fornyelse indebærer, at grænserne mellem fagområderne udviskes, og at jobprofilerne løbende ændres. En erhvervsfaglig uddannelse skal ikke kun kvalificere til et relativt specifikt arbejdsområde, men til et stadig mere omskifteligt og uforudsigeligt arbejdsliv. Der er derfor i de senere år stillet 11

12 spørgsmålstegn ved, om erhvervsuddannelserne kan løse de nye udfordringer, som rejser sig. Giver de tekniske erhvervsuddannelser tilstrækkeligt grundlag for livslang læring og fortsat efter- og videreuddannelse? Har unge med en teknisk erhvervsuddannelse tilstrækkelig fleksibilitet, så de kan skifte fra det oprindelige fagområde til nye typer af beskæftigelse (horisontal mobilitet)? Forbereder de tekniske erhvervsuddannelser i tilstrækkelig grad til at starte som selvstændig eller til en karriere som leder (vertikal mobilitet)? Giver en erhvervsuddannelse tilstrækkelige forudsætninger for at indgå i tværfagligt samarbejde med andre faggrupper? Vi stiller kort sagt spørgsmålstegn ved, om det der hidtil har været en styrke ved erhvervsuddannelserne, i fremtiden også bliver en svaghed? Uddannelserne retter sig ofte mod relativt specifikke fagområder, som måske giver dårlige forudsætninger for videreuddannelse, tværfagligt samarbejde og skift til helt nye fagområder. Disse udfordringer er særligt relevante i forhold til industrielle erhvervsuddannelser, fordi de generelt har en mere specialiseret faglig profil end eksempelvis mange af de merkantile erhvervsuddannelser. Og en betydelig mindre andel af de unge, som uddannes inden for industrien, opnår gennem deres erhvervsuddannelse forudsætninger for at fortsætte i en videregående uddannelse. Mange unge opfatter en erhvervsuddannelse som mere fastlåsende end som en studieforberedende uddannelse. Der findes få undersøgelser, der kan belyse, i hvilken grad dette faktisk er tilfældet. Unge, der skal vælge ungdomsuddannelse, har meget fokus på de muligheder, de har i fremtiden. (CEFU 2006) Det er en udfordring at tiltrække lærlinge til erhvervsuddannelserne generelt, og inden for industriens område er der mangel på lærlinge inden for flere uddannelsesområder. Ved at fokusere på de forskellige fremtidsmuligheder, som en industriel erhvervsuddannelse kan tilbyde unge, kan man medvirke til at styrke rekrutteringsindsatsen på området og bidrage til opnåelse af målsætningen om, at 95 pct. af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Det er hensigten, at undersøgelsen skal bidrage med ny viden om faglighed i et langtidssigtet perspektiv og kan anvendes i de faglige udvalg og andre aktørers arbejde med uddannelsesudvikling. Resultaterne fra undersøgelsen kan udfordre måden, hvorpå faglighed indgår i de tekniske erhvervsuddannelser, og denne undersøgelse kan derfor bidrage til arbejdet med at fremtidssikre fagligheden i de tekniske erhvervsuddannelser. 12

13 4. Indholdet af en erhvervsuddannelse anno 2001 De elever, der afsluttede en teknisk erhvervsuddannelse i 2001 blev udlært efter Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser nr. 122 af 05/02/1997. Uddannelserne var ligesom i dag vekseluddannelser og bestod således af en skoledel og en praktikdel. Uddannelsernes skoledel var sammensat af en 1. del og 2. del. 1. skoleperiode svarer til det der i dag er grundforløb og på samme måde kan 2. skoledel sidestilles med nutidens hovedforløbs skoleperioder. Indholdet af uddannelsen blev ligesom i dag fastsat af de faglige udvalg inden for hver uddannelse, men grundlæggende skulle uddannelserne: 1. være grundlaget for unge menneskers fremtidige arbejdsliv 2. være brede og generelle uddannelser, der var fremtidssikret 3. give eleverne uddannelsesgrundlag for videreuddannelse 4. være motiverende, sådan eleverne uddannede sig og ikke sprang fra 5. bidrage til elevernes personlige udvikling, og lidt forkromet sagt gøre dem til samfundsborgere Kravene til uddannelsernes sammensætning har udviklet sig frem til i dag. Ovenstående punkter er fortsat gældende, men der er tilføjet, at uddannelserne skal give eleverne: grundlaget for at kunne etablere selvstændig virksomhed muligheden for at imødekomme arbejdsmarkedets krav om en innovativ og arbejdsstyrke grundlaget for at kunne arbejde i udlandet Denne udvikling i kravene til erhvervsuddannelsernes sammensætning har betydning, når de udlærte senere i denne rapport vurderer uddannelserne. Skoleundervisningen 1. skoleperiode er den del af skoleforløbet, der afklarer og klargør eleven til at fortsætte uddannelsesforløbet. Skoleperioden skal give eleven et realistisk billede af, hvilke praktiske og teoretiske krav, der er på uddannelserne, og tilsvarende give et realistisk billede af den virksomhedskultur og de arbejdsbetingelser eleven skal honorere. 1. skoleperiode skal give eleverne et grundlæggende kendskab til erhvervsuddannelserne og dermed være introduktion til flere forskellige erhvervsuddannelser. 1. skoleperiode kan vare mellem 5 og 40 uger, men har typisk en længde af 20 uger. 2. skoledel har et primært fagligt mål, hvor eleven skal kvalificere og specialisere sig fagligt inden for en bestemt erhvervsuddannelse. Tilrettelæggelsen af uddannelsen skal være fremtidssikrende, idet uddannelsen skal sammensættes med en bredde, der gør at eleven kan 13

14 bruge sin viden og kunnen alt efter arbejdsmarkedets udvikling. Uddannelsen er sammensat af grundfag, områdefag, specialefag og valgfag, og der er en klar vægtning mellem fagene, sådan at grundfag og områdefag vægtes højest. Grundfagene skal skabe bredden, og desuden skal fagene danne grundlaget for en personlig, social og samfundsorienteret udvikling. Områdefagene er uddannelsesspecifikke og specialefagene vil typisk være praktik/lærerpladsorienterede. Valgfagene skal kvalificere eleven, så denne har mulighed for at videreuddanne sig eller dygtiggøre sig sådan, at beskæftigelsesmulighederne lokalt forøges. Skoleundervisningen skal under hele uddannelsesforløbet skabe helhed og sammenhæng mellem de generelle kvalifikationer og de specifikke. Ud over at være det fagligt kvalificerende forløb, er 2. skoledels formål at bidrage til muligheden for at gennemføre uddannelsen grundlaget for elevens fremtidige arbejdsliv elevens personlige udvikling muligheder for senere videreuddannelse Det nuværende hovedforløb efter 2008 reformen har ikke en reguleret vægtning af fagenes indbyrdes forhold, men arbejder i stedet ud fra, at eleven skal opnå visse kompetencer på et vist niveau for at bestå svendeprøven. Ydermere skal uddannelserne i dag give eleverne mulighed for at vælge undervisning på et højere niveau end det obligatorisk udbudte. Desuden har eleven mulighed for at rette sin erhvervsuddannelse mod videregående uddannelser med studierettede påbygninger, som er grundfag eller erhvervsgymnasiale fag, de kan supplere deres erhvervskompetencer med. Globalisering og kreativitet og udvisning af innovative kompetencer er fortsat vigtige dele af den erhvervsuddannelse, der ønskes i dag. Praktikuddannelserne Praktikuddannelsen kunne, ligesom i dag, foregå på en eller flere godkendte praktikvirksomheder. Som grundlag for praktikuddannelsen lå et sæt praktikregler udarbejdet af det faglige udvalg og godkendt af undervisningsministeriet, der skulle beskrive arbejdsområder og funktioner, sådan eleverne levede op til uddannelsens mål. Kravet fra ministeriel side var, at skoleundervisningen og praktikuddannelserne skulle supplere hinanden og at der skulle nedfældes regler for samarbejdet mellem elev, skole og praktikvirksomhed. Uddannelsespraktik skulle sammensættes sådan, eleven fik mulighed for at opnå rutiner i teorien fra skolen og videreudvikle sine færdigheder inden for de almene, personlige og faglige kompetencer. Inden for hver uddannelse eksisterede specifikationer om, hvilke færdigheder, der skulle opnås rutiner i til et bestemt niveau på hvilke praktikperioder. Til trods for, at bekendtgørelsen pålægger praktikdelen også at være almen og personligt udviklende, er det primært den faglige del, som de faglige udvalg beskriver. 14

15 I lovgivningen fra 2008 er der, i modsætning til tidligere, præciseret overordnede regler for, hvordan tilrettelæggelsen af praktikuddannelserne skal forløbe. Der er således udstukket generelle regler for tilrettelæggelsen af praktikken, uanset hvilken erhvervsuddannelse eleven tager. Loven præciserer, at det er praktikvirksomhedernes ansvar, at eleven kender til miljø- og sikkerhedskrav, og at praktikken tilrettelægges med en stigende sværhedsgrad i opgaverne. Virksomheden skal desuden fastsætte en plan for praktikuddannelsen og skal i samarbejde med skolen fastsætte elevens uddannelsesplan. Beskrivelse af uddannelserne I det følgende beskrives undersøgelsens 10 uddannelsesområder kort. Uddannelserne er valgt, fordi de bredt repræsenterer de tekniske uddannelsers udstrækninger, og de er valgt sådan, at uddannelserne med forskellig længde, specialiseringsmuligheder, elevalder, orientering mod produktion eller service og antallet af elever er repræsenteret. Uddannelserne er varetaget af IF, MI og Det Faglige Udvalg for Teknisk Design. Det beskrives kort, hvor mange specialer uddannelsen indeholder, varighed samt, hvad den færdiguddannede beskæftiger sig med. Teknisk Designeruddannelsen Uddannelsen tager 3 år, og der er to specialer i denne uddannelse: Det ene speciale henvender sig til fremstillingsområdet og det andet til bygge- og anlægsområdet. En teknisk designer laver arbejdstegninger og design til konstruktionsopgaver og planlægning af produktion. Plastmageruddannelsen Som plastmager fremstiller man plastprodukter i alle former og størrelser. Plastmageren arbejder typisk i fremstillingsindustrier inden for mange forskellige brancher. Uddannelsen tager 4 år. Uddannelsen havde i 1997 ingen specialer, i dag har uddannelsen flere specialer. Industrioperatøruddannelsen En industrioperatørs primære arbejdsområde er at overvåge og betjene industrielle anlæg og maskiner. Industrioperatører arbejder i industrien inden for mange forskellige brancher: fx medicinalindustrien, jern- og metalindustrien, træindustrien, tekstilindustrien m.fl. Uddannelsen tager 2 år og har ingen specialer. Automatik og procesuddannelser Uddannelsen har to specialer: Automatikmekaniker og elektromekaniker og tager 4 år. Som automatikmekaniker arbejder man med automatiske maskiner og anlæg i industrivirksomheder. Som elektrotekniker reparerer man dynamoer, generatorer og elektromotorer. Det mest almindelige arbejde består i at reparere maskiner, hvori der indgår elektromotorer, relæer eller andet elektrisk udstyr. Smedeuddannelsen En smed tilrettelægger og udfører alle former for konstruktioner i metal. Som hovedregel begynder smeden sit arbejde med det rå materiale og gennemfører alle arbejdsprocesser, indtil konstruktionen er færdig. Smede arbejder med computerstyrede maskiner til både arbejdstegninger og selve fremstillingsprocessen. 15

16 Uddannelserne tager 4 år og har følgende 9 specialer: Kleinsmed, Plade- og konstruktionssmed, Grovsmed, Bygnings- og landbrugssmed, Industrirørsmed, Rustfast klejnsmed, Svejser, VVS-rørsmed og Skibsmontør Mekanikeruddannelsen En mekaniker fejlfinder samt reparerer og justerer motorer, bremser, koblinger mv. på benzin- og dieseldrevne køretøjer. Da der i køretøjer i dag er en stor mængde elektronik bruger mekanikeren i høj grad computere i sit daglige arbejde til at fejlsøge. Der er i denne uddannelse to specialer, automekaniker og autoelektromekaniker. Uddannelsen tager 4 år. Industriteknikuddannelsen En industritekniker fremstiller og vedligeholder maskiner, maskindele og produktionsanlæg. Det kan fx være store maskinanlæg som skibsmotorer, kraner og industrirobotter, Som industritekniker planlægger og programmerer man de computerstyrede maskiner. Uddannelsen tager 4 år og har fem specialer; maskinarbejder, plastmekaniker, drejer, fræser, skruestiksarbejder. Elektronik- og svagstrømsuddannelsen Elektronikmekanikere installerer og vedligeholder bl.a. kommunikationsudstyr, overvågningsudstyr og udstyr i industrivirksomheder. De kan også arbejde i medicinalbranchen, hvor det bl.a. handler om puls- og blodtryksmålere, narkosestyring og scannere. Uddannelsen har fire specialer: elektronikmekaniker, radiomekaniker, kontormaskinmekaniker og telemekaniker og tager 4 år. Værktøjsuddannelsen En værktøjsmager producerer de værktøjer, der bruges til at masseproducere produkter i metal og plast. Der arbejdes efter tekniske tegninger og derudfra laves de forskellige værktøjsdele. Uddannelsen tager 3½ år og retter sig primært imod produktionsorienterede opgaver. Data- og kommunikationsuddannelsen En datatekniker vedligeholder og reparerer dataanlæg. Det kan fx være en mindre virksomheds netværk, eller det kan være en banks centrale anlæg. Når systemet ikke virker, finder datateknikeren fejlen og retter den. Uddannelsen tager 5 år. Det er også muligt at tage uddannelsen som IT-supporter, som tager 2 ½ år. Som it-supporter arbejder man med virksomhedens it-systemer, hvor man typisk vil have det daglige ansvar. For yderligere beskrivelse af uddannelserne, herunder henvisning til bekendtgørelser m.m., henvises til (bilag til afsnit4) 16

17 5. Indledning til analyse af faglighedens rolle i unges karrierevej Analysen udarbejdes med udgangspunkt i de data, der er indsamlet i projektets 3 undersøgelsesfaser. Der er gennemført en registerbaseret undersøgelse blandt personer der afsluttede en teknisk erhvervsuddannelse i Der er gennemført en spørgeskemaundersøgelse, hvor 626 respondenter har svaret. Derudover er der gennemført interviews med i alt 26 personer fra årgangen samt konsulenter og udvalg, der har ansvar for de 10 uddannelsesområder. Metoderne er nærmere beskrevet i afsnit 9 Metode. Analysen er inddelt i fem hovedafsnit, der ud fra forskellige perspektiver skal bidrage til besvarelse af projektets problemstilling: Hvordan forløber karriereveje sig for unge med en teknisk erhvervsuddannelse fem år efter de er udlært, og hvilke muligheder og begrænsninger har fagligheden i uddannelsen medført for de unges karrierevej? De fem analyseafsnit er følgende: 1. Årgang 2001 med teknisk erhvervsuddannelse - hvem er de? Afsnittet vil statistisk præsentere den gruppe mennesker, der afsluttede en teknisk erhvervsuddannelse i 2001 indenfor undersøgelsens 10 uddannelsesgrupper. 2. Skole- og praktikdel erfaringer fra årgang 2001 Analysen vil ved brug af fokusgruppeinterviewene sætte ord på spørgeskemaundersøgelsens vurderinger af uddannelsernes skole og praktiktid. 3. Mobilitet og karriereveje hvor gik årgang 2001 hen efter uddannelsen? Undersøgelsen af mobiliteten blandt de uddannede fra årgang 2001, forsøger at give et billede af årgangens karriereveje og betydningen af deres faglighed. 4. Efter- og videreuddannelse for årgang 2001 I afsnittet skitseres årgangens brug af efter- og videreuddannelse samt de muligheder og begrænsninger der er forbundet med dette. 5. Fag og faglighed for årgang 2001 Analyseafsnitte forsøger gennem forskellige perspektiver at belyse hvordan årgang 2001 forholder sig til faglighed og hvordan denne spiller ind på karriereveje. I analysen sætter vi fokus på de generelle mønstre blandt de personer, der blev afsluttede en teknisk erhvervsuddannelse i Derudover undersøger vi om der er forskel på de 10 uddannelsesområder, der er i fokus i undersøgelsen.undersøgelsens resultater vil til sidst samles i konkluderende anbefalinger. 17

18 Nedenstående tabel viser en oversigt over de uddannelsesområder der er i fokus: Uddannelsesområde Automatik og procesuddannelser Data- og kommunikationsuddannelsen Elektronik- og svagstrømsuddannelsen Industrioperatøruddannelsen Industriteknikeruddannelsen Mekanikeruddannelsen Plastmageruddannelsen Smedeuddannelsen Teknisk Designeruddannelsen Værktøjsuddannelsen Forkortelse AuPro Data Ele IO Inte Meka Plast Sme TekDes Værk Forkortelserne, der fremgår af tabellen bliver brugt i tabeller og figurer i analyseafsnittet. I vores figurer og tabeller angiver bogstaverne A, B, C og D at datagrundlaget bygger på den registerbaserede undersøgelse, mens spørgeskemaundersøgelsens data er angivet med S og K. Tabeller der ikke er fremvist i rapporten kan findes i det eksterne bilagsmateriale. 18

19 6. Årgang 2001 med teknisk erhvervsuddannelse - hvem er de? I dette afsnit beskriver vi nogle grundlæggende træk ved den årgang, som i 2001 afsluttede en teknisk erhvervsuddannelse. Grundlaget er et dataudtræk med 3924 personer, som er foretaget af Danmarks Statistik og bearbejdet i projektet. Vi beskriver i det følgende deres baggrund og bevægelser på arbejdsmarkedet og deres deltagelse i efter- og videreuddannelse frem til år 2006 (som er det seneste år, som dataudtrækket omfatter). De tekniske erhvervsuddannelser er opdelt i 10 hovedgrupper, som repræsenterer de 10 uddannelsesområder, der er i fokus i undersøgelsen. Grupperne er størrelsesmæssigt t meget forskellige. Antallet af personer ved afslutningen af erhvervsuddannelsen i 2001 spænder fra 74 i plastmager til 1137 personer i mekaniker.. Figur A1 og tabel A1A2 herunder viser, hvor mange elever, der afsluttede i hver uddannelse samt andelen af kvinder og elever med ikke-dansk oprindelse samt gennemsnitsalderen ved afslutningen af uddannelsen i A1. Årgangen fordelt på de 10 uddannelser i absolutte tal 1000 Antal personer IO Plast AuPro DataK Elek Mekan Intek Værkt Smed TekDes Tabel A1A2 IO Plast AuPro Data Elek Mekan Intek Værkt Smed TekDs Andel kvinder 23% 15% 1,1% 0% 3,2% 1,8% 5,1% 4,0% 2,2% 62% Andel ikke dansk 2,9% 4,1% 1,6% 4,8% 5,3% 6,9% 6,3% 1,0% 4,6% 9,5% oprindelse Gennemsnits- alder

20 Få kvinder i de tekniske uddannelser Blandt de, som afslutter en teknisk erhvervsuddannelse, er kun 8 % kvinder, og kvinderne fordeler sig endda meget skævt på de 10 uddannelser. I teknisk designeruddannelsen er over halvdelen kvinder og i industrioperatør og plastmageruddannelserne er henholdsvis 23 % og 15 % kvinder. I de øvrige uddannelser er der under 5 % kvinder. Dette billede svarer til tidligere undersøgelser, som har peget på, at erhvervsuddannelserne hører til blandt de mest kønsopdelte, og at de tilhørende delarbejdsmarkeder også er stærkt kønsopdelte (ex Holt 2006, tabel B1.1). En række af industriens uddannelser som mekaniker, industriteknik og smed er kendt som traditionelle drengefag. Der har tilbage fra 1980erne været gennemført rekrutteringskampagner for at få flere piger ind i mandefagene, blandt andet inden for elektronikområdet, hvor der var en særlig rekrutteringsindsats i , der forsøgte at ændre pigernes opfattelse af jobbet. Dette kan være en forklaring på den andel af piger der trods alt er, ifølge Udviklingsgruppen for automatik og elektronik. Flere af elektronikvirksomhederne havde kvinder ansat som ufaglærte og forsøgte at motivere dem til at gå i gang med en erhvervsuddannelse. De oplevede, at det var svært at få kvinderne til at overgå fra at være ufaglært til faglært, da de var bange for ikke at slå til. Nogle skulle risikere at give slip på en position som den dygtigste ufaglærte til faglært, hvor de måske ikke ville være den dygtigste. Pigerne blev opfordret til at gå i voksenlære, men det var svært for dem at få det til at hænge sammen med familieliv og børn. Lignende barrierer hos kvinder er fundet af Bjerring & Keller (2004). Omvendt har man på Teknisk designeruddannelsen haft svært ved at tiltrække drenge. Den udvikling er dog vendt og i de seneste 10 år har uddannelsen tiltrukket en større andel af drenge. Det faglige udvalg peger på, at uddannelsen er blevet mere attraktiv for drenge, fordi den er blevet mere IT-baseret, hvilket tiltrækker flere drenge. Mens der på andre områder som serviceuddannelser og social- og sundhedsuddannelserne har været en reduktion af skævheden i kønssammensætningen ved at der er kommet flere mænd ind i disse uddannelser, så er skævheden stort set uændret inden for de tekniske uddannelser (LO 2008). Siden år 2000 har der været en mindre stigning i andelen af kvinder på nogle af uddannelserne, men andelen er i det seneste opgjorte år (2006) generelt lavere end i år Det gælder både generelt for de tekniske erhvervsuddannelser og for industriens uddannelser, som for eksempel mekaniker, der i forvejen havde få kvinder, og industrioperatør som i perioden har haft flere kvinder end i 2006 (Undervisningsministeriet 2009). Selvom de kommende års ungdomsårgange vokser lidt i størrelse, så er tilgangen mindre end afgangen fra arbejdsmarkedet. Derfor vil den aktuelle konkurrence om de dygtige unge stige fremover, og der må forudses vanskeligheder med at rekruttere unge til de tekniske er- 20

Faglighed i fremtidens tekniske erhvervsuddannelser

Faglighed i fremtidens tekniske erhvervsuddannelser Faglighed i fremtidens tekniske erhvervsuddannelser analyse af faglighedens rolle i unges karriereveje Bilag Bilag til afsnit 4 Indholdet af en erhvervsuddannelse anno 2001 Bilag til afsnit 4 Indholdet

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny uddannelsesordning d. 1. juli 2013 Vigtige ændringer Trin 1 Flisemontøren nedlagt hvad betyder det? Nye Fagområder, hvad betyder det? Projekt k svendeprøve, hvad betyder

Læs mere

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse.

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

Elever på erhvervsuddannelserne

Elever på erhvervsuddannelserne 6 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Elever på erhvervsuddannelserne 1.1 Indledning og sammenfatning... side 33 1.2 Erhvervsuddannelserne - et overblik... side 34 1.3 Nye elevers almene kvalifikationer... side 4

Læs mere

Fremtidens kompetencebehov 21. september 2011 Helsinki

Fremtidens kompetencebehov 21. september 2011 Helsinki Fremtidens kompetencebehov 21. september 2011 Helsinki Fokus på fag på højniveau og EUX Præsentation af LES og Industriens uddannelser Politisk kontekst Fokus på Image/attraktive uddannelser IU initiativer:

Læs mere

Voksenlærling En vejledning

Voksenlærling En vejledning Voksenlærling En vejledning Om vilkårene for at blive voksenlærling indenfor Træfagenes Byggeuddannelser. I lære som voksen! Denne vejledning er for dig, som er fyldt 25 år og ønsker en erhvervsuddannelse

Læs mere

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER INDLEDNING Den politiske målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015, udfordres af manglen på lære- og elevpladser

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug 20. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler 97

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Fakta om erhvervsuddannelse med EUX

Fakta om erhvervsuddannelse med EUX Fakta om erhvervsuddannelse med EUX Formål Formålet med udvikling af erhvervsuddannelse med EUX er at sammensætte et uddannelsesmæssigtindhold, der giver elever en solid faglig erhvervsuddannelse kombineret

Læs mere

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker

Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker. Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Entreprenør og landbrugsmaskinmekaniker Er du til store maskiner og udfordringer? Uddannelses og jobbeskrivelse Kranmekaniker Indholdsfortegnelse Indledning... side 2 Uddannelsesforløb... side 3 Optagelse...

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

Hvad gør man? EUD 1 EUD 2 AMU. Individuel Erhvervs Uddannelse (IEUD)

Hvad gør man? EUD 1 EUD 2 AMU. Individuel Erhvervs Uddannelse (IEUD) Individuel EUD Mulighederne Tilgodeser behov for arbejdskraft og uddannelse (brancheglidning, teknologisk udvikling, udækkede områder m.v.) Rekruttere elever fra ny målgruppe Følge ændringer i kompetencebehov

Læs mere

Opbygning og indhold Uddannelsen veksler mellem skole og praktik.

Opbygning og indhold Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. 1 Indledning Uddannelsen er en erhvervsuddannelse. Du bliver uddannet som motormekaniker I forløbet vil du blive uddannet i at servicere og reparere de maskiner der typisk udlejes fra diverse maskinudlejere.

Læs mere

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne 3. september 2013 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne Dansk Folkeparti vil styrke de

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser Den 19. september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler 311 342 339

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Reformen - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelsernes mange styrker skal frem i lyset Med en erhvervsuddannelse åbnes døre til faglærte jobs, videreuddannelse og en fremtid

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen

Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen Fremtidens arbejdsmarked i byggeog anlægsbranchen v/ole Nørvang-Holm Virksomhedscenterchef EUC Sjælland De store infrastrukturprojekter vil være dynamoen i regionens vækst, i årerne der kommer! Stor efterspørgsel

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse

Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse Udviklingen i elevprofiler og i antallet af elever på social- og sundhedsuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse 2012 Indhold Indledning... 3 Datagrundlaget... 3 Elevprofilerne i dag... 4 Udviklingen

Læs mere

NY 2008. Få en fremtid som teknisk designer

NY 2008. Få en fremtid som teknisk designer NY 2008 Få en fremtid som teknisk designer Indholdsfortegnelse Side 3 Hvad er en teknisk designer? Side 4-5 Som teknisk designer kan du fx arbejde som: Teknisk designer produktion Teknisk designer bygge

Læs mere

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Manglen på praktikpladser er massiv på de store fag. Næsten en tredjedel af antallet af elever, der mangler en praktikplads i en virksomhed, er inden

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne

Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne Forudsigeligt frafald svækker erhvervsuddannelserne Elever og lærere er enige: Tusindvis af unge optages på erhvervsuddannelserne med meget lille udsigt til at kunne gennemføre. Synspunktet understøttes

Læs mere

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER METODENOTAT

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER METODENOTAT UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER METODENOTAT INDLEDNING OG OPERATIONALISERING Undersøgelsen er gennemført som en telefonisk spørgeskemaundersøgelse af Epinion i december 2013. Undersøgelsen

Læs mere

Fra egen indgang til 9 selvstændige bekendtgørelser

Fra egen indgang til 9 selvstændige bekendtgørelser TUR Baggrund Det faglige udvalgs overvejelser omkring oprettelse af selvstændige uddannelser Fakta om de nye uddannelser Konsekvenser af EUD reformen Grafiske oversigter, et vejledningsmateriale 1 TUR

Læs mere

Videre i uddannelsessystemet

Videre i uddannelsessystemet Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Mette Skak-Nielsen Nuri Peker Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Udgivet af Danmarks Statistik Juni 25 Oplag: 5 Danmarks

Læs mere

Indsæt foto: Skift eksisterende foto: Skift farve i bjælke:

Indsæt foto: Skift eksisterende foto: Skift farve i bjælke: www.eva.dk Standardmerit, meritpraksis og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne Ved specialkonsulent Michael Andersen, Praktikermøde for faglige udvalg, torsdag den 9. oktober 2014 Disposition

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Logistikassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Beskæftigelsen i fødevareindustrien

Beskæftigelsen i fødevareindustrien DI Den 3. januar 214 Beskæftigelsen i fødevareindustrien 1. Sammenfatning I dette notat beskrives udviklingen i beskæftigelsen i fødevareindustrien. Notatets hovedkonklusioner er følgende: Faldet under

Læs mere

EUD-reformen og de mest udsatte unge. Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25.

EUD-reformen og de mest udsatte unge. Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25. EUD-reformen og de mest udsatte unge Konsulent Jesper Jans Oplæg ved socialstyrelsens temadag Torsdag den 25. Hvad skaber vækst og udvikling i DK? 2001 00 erne 10 erne Margrethe Vestager: Produktionssamfundet

Læs mere

plast mager uddannelsen

plast mager uddannelsen plast mager uddannelsen Hvad er en plastmager? E n plastmager er en håndværker, som arbejder med store computerstyrede maskiner og robotter for at fremstille produkter i plast. Produkterne kan være alt

Læs mere

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Salgsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelse fremtidssikring mod 2020

Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Personer med en erhvervsuddannelse udgør i dag den største medarbejdergruppe i det private erhvervsliv. Antallet af personer med en erhvervsuddannelse vil falde med

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for receptionist i henhold til bekendtgørelse nr. 432 af 13. april 2015 om uddannelsen til receptionist.

Læs mere

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0.

Evaluation only. Created with Aspose.Slides for.net 3.5 Client Profile 5.2.0.0. 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Bedre Copyright og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale mellem regeringen (S og RV), V, DF, SF, LA og K om en reform af erhvervsuddannelserne Aftale om reform af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Læseplan for emnet uddannelse og job

Læseplan for emnet uddannelse og job Læseplan for emnet uddannelse og job Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Det personlige valg 5 Fra uddannelse til job 5 Arbejdsliv 6 2. trinforløb for 4.- 6. klassetrin

Læs mere

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1 EUD-reform - med fokus på kvalitet Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet Side 1 Den smeltende isflage Faldende søgning fra 9./10. kl.: Fra 29 pct. i 2006 til 19 pct. i 2012 Højt frafald:

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden Medio Oktober 2013 januar 2014 12. februar 2014 1 Indhold Indledning:... 3 Temperaturen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014 Definition af pædagogiske begreber I tekster om reformen af erhvervsuddannelserne anvendes en række pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet beskriver i dette notat, hvordan ministeriet forstår og

Læs mere

- Spring ud i din fremtid

- Spring ud i din fremtid - Spring ud i din fremtid TA EN UDDANNELSE PÅ SYDDANSK ERHVERVSSKOLE I GRINDSTED VÆLG MELLEM 9 ERHVERVS- UDDANNELSER SIDE 6-12 NYT EUX HÅNDVÆRKER MED HUE SIDE 4-5 I GRINDSTED FACTS FÅ SVAR PÅ DET MESTE

Læs mere

En undersøgelse af beskæftigelsen og det fremtidige behov for arbejdskraft inden for grafisk teknikeruddannelsen

En undersøgelse af beskæftigelsen og det fremtidige behov for arbejdskraft inden for grafisk teknikeruddannelsen Dato: 10.1.2014 (Rettet version 7.3.2014) /AM En undersøgelse af beskæftigelsen og det fremtidige behov for arbejdskraft inden for grafisk teknikeruddannelsen Dette notat er udarbejdet på baggrund af beslutningen

Læs mere

Kompetenceudvikling EUD reform workshop

Kompetenceudvikling EUD reform workshop Kompetenceudvikling EUD reform workshop Susanne Gottlieb Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 9.2.2. Markant løft af lærernes pædagogiske kompetencer alle lærere [skal] inden 2020 have

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Elever i staten et fælles ansvar. Inspiration og praktiske oplysninger

Elever i staten et fælles ansvar. Inspiration og praktiske oplysninger Elever i staten et fælles ansvar Inspiration og praktiske oplysninger April 2010 Elever i staten - et fælles ansvar Inspiration og praktiske oplysninger April 2010 Elever i staten - et fælles ansvar Inspiration

Læs mere

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Dagens program: Foreløbige orientering om planer med DVH for erhvervsuddannelserne Nye statistiske

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1

Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om styringssystemet i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester

Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Uddannelsesordning for uddannelsen til Glarmester Udstedt af Glarmesterfagets faglige udvalg den 22. august 2011 i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af 11. juli 2011 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 436 af 13/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om de gymnasiale uddannelser i tal 1 1. Baggrund De

Læs mere

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012?

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? GL og Gymnasieskolernes Rektorforening følger de elever, der bestod en ungdomsuddannelse i 2008 på baggrund af dataudtræk fra Danmark

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med

Læs mere

Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet

Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet Halsnæ Regional Udviklingsplan 2012 Uddannelse Regionens og kommunernes opgaver på uddannelsesområdet Regionen har en rolle i forhold til at facilitere et bredt samarbejde regionalt mellem kommuner og

Læs mere

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup

Serviceassistentuddannelsen. Regionshospital Viborg Skive Kjellerup Regionshospital Viborg Skive Kjellerup indgår i et beskrivelsessystem, der består af flg. hierarkisk ordnede elementer: Lov om erhvervsuddannelser - LBK nr. 1244 af 23.10.2007 (bilag 1) www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=105174

Læs mere

ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING

ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING Oktober 2003 ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE 1 2 3 4 Sammenfatning... side 2 Faldende arbejdsstyrke... side 8 Forsinkelse før studiestart... side 19 Indvandreres uddannelse

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

Bilag om struktur, indhold og styring i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i Norge, Sverige og Finland 1

Bilag om struktur, indhold og styring i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i Norge, Sverige og Finland 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om struktur, indhold og styring i de erhvervsrettede

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til køletekniker BEK nr 328 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juli 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.65T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det lige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Vejledning til og kriterier for godkendelse af virksomheder som læreplads for lærlinge under uddannelse som Godschauffør i henhold til Undervisningsministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

FAGRETNINGER GRUNDFORLØB

FAGRETNINGER GRUNDFORLØB FAGRETNINGER GRUNDFORLØB I GANG MED EN ERHVERVSUDDANNELSE! Skal du måske starte på en erhvervsuddannelse? Eller en EUX? Begge uddannelser giver dig mulighed for at søge faglært arbejde, starte egen virksomhed

Læs mere

Hovedpointer fra aftalen om erhvervsuddannelsesreformen

Hovedpointer fra aftalen om erhvervsuddannelsesreformen Hovedpointer fra aftalen om erhvervsuddannelsesreformen Indhold Hovedpointer fra aftalen om erhvervsuddannelsesreformen... 1 Indhold... 1 Mål og implementering... 2 Hovedindgange og udbudsrunde... 2 Adgangskrav...

Læs mere

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune.

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune. Baggrund for ansøgning om etablering af HG i Haslev Zealand Business College har i samarbejde med Køge Handelsskole indsendt en ansøgning for at oprette HG (det merkantile grundforløb) i Haslev. Målet

Læs mere

Eux - to i en. håndværker og student i én uddannelse

Eux - to i en. håndværker og student i én uddannelse Eux - to i en håndværker og student i én uddannelse Eux kort fortalt Eux er en helt ny ungdomsuddannelse, hvor du både bliver håndværker og student i én og samme uddannelse. Den tager 4,5 år, hvis du vælger

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Bilag om formål, struktur og indhold i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1

Bilag om formål, struktur og indhold i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om formål, struktur og indhold i de erhvervsrettede

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

Direkte fra 9. eller 10.

Direkte fra 9. eller 10. Flere karrieremuligheder Har du spørgsmål? Ring og få en snak med en af vores studievejledere Tlf. 7412 4242 Direkte fra 9. eller 10. Du skal tage en eud fordi Der er store fremtidsmuligheder Det er den

Læs mere

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer,

Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Overgang til ungdomsuddannelserne om aktuelle uddannelsespolitiske initiativer, Nyborg Strand 04-11-2014 Jørgen Brock, jb@uvm.dk Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Frafald Frafald på gymnasiale

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Automatisering i industrien

Automatisering i industrien Marts 2014 Hovedresultater Fra 1993 til 2013 er antallet af beskæftigede i industrien faldet fra 484.000 til 287.000. I samme periode er værditilvæksten steget med 23 procent, så der samlet set er tale

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 23. maj 2008 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om uddannelserne

Læs mere

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Jeg lærer mere, hvis der er en god stemning i klassen Ni ud af ti elever i folkeskolens udskoling er enige i, at de lærer mere, hvis

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 8. juni 2015: Bemærk præcisering på side 5 nederst i forhold til optagelse.dk og på side 16, 3. afsnit ift. ikrafttrædelsesbestemmelser.

Læs mere